KONCEPCE A POSLÁNÍ ŠKOLY KEA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE A POSLÁNÍ ŠKOLY KEA"

Transkript

1 KONCEPCE A POSLÁNÍ ŠKOLY KEA Posláním každé školy je výchova a vzdělávání studentů, kteří ve svém studovaném oboru naleznou později kvalitní profesní uplatnění. Konzervatoř EA jako ekumenicky otevřená církevní konzervatoř nabízí studentům vedle klasického studia konzervatorijního typu i přesah v duchovní oblasti a to nejen v souvislosti s duchovní hudbou, ale i v rovině věroučné a etické. Tento přesah se velmi pozitivně odráží i v samotné atmosféře školy, která významněji, nežli na jiných školách, klade důraz na komunikaci mezi pedagogem a žákem, kdy pedagog vnímá potřeby studenta v komplexnějším rozměru, rozvíjí nejen jeho hudební nadání, ale zajímá se také o prostředí, ze kterého student vychází a v mnohých případech je mu nejen dobrým pedagogem, ale i jakýmsi důvěrníkem a rádcem. K naplnění takového poslání školy předkládám tuto koncepci: ANALÝZA STAVU KEA V ROCE 2012 SWOT analýza z dlouhodobého pohledu Silné stránky (S): sídlo v krajském univerzitním městě Olomouci rekonstruovaná reprezentativní budova konzervatoře v historickém centru města vybavení školy novým školním nábytkem, PC učebnou, audiovizuální technikou, kvalitními hudebními nástroji výrazné umělecké osobnosti v pedagogickém sboru dva projekty dotované z evropských grantů umělecké projekty (kurzy, semináře, opera, soutěž atd.) koncertní činnost KEA a zvyšující se počet návštěvníků koncertů navýšení kapacity školy na 130 (umožňuje optimální počet studentů ve třídě) zvýšení počtu studentů v posledních letech Slabé stránky (W): nepoměr počtu studentů v jednotlivých oborech a oborových zaměřeních se zvyšujícím se počtem studentů nedostatek především cvičných tříd minimální finanční podpora provozu školy ze strany zřizovatele 1

2 Příležitosti (O): dlouhodobá podpora Olomouckého kraje dává příslib stability pro budoucnost nové kontakty na finanční dárce a nadace mohou být budoucím druhým základním pilířem financování školy (vedle dotace MŠMT) vzhledem k aktivním a fungujícím orgánům školy (školská rada, studentská rada) možnost rozvíjet demokratické principy řízení KEA prohloubení vazeb na umělecké instituce Olomouckého kraje Hrozby (T): demografická křivka v příštích deseti letech současné období vládních úspor a škrtů všeobecný úpadek kultury díky nedostatku financí i obecnému povědomí, které podporuje lukrativnější obory studia osobní vazby pedagogů ZUŠ I. Krejčího a ZUŠ Žerotín na konzervatoře mimo Olomouc s tím je spojený odliv potenciálních studentů mimo olomoucký region nepříznivé legislativní změny v oblasti školství Analýza aktuálního stavu KEA Odvolání ředitele v dubnu roku 2012 (ze dne na den, bez udání důvody, před státními maturitami) a poté řízení školy statutárním zástupcem a dvěma řediteli vedlo ke zhoršení atmosféry na škole (horší vztahy mezi pedagogy, studenty, mezi vedením školy a pedagogy a studenty), vytratila se také motivace studentů i pedagogů právě silná motivace rozvíjet svoji školu byla dříve motorem pozitivních změn na KEA, škole dále hrozí ztráta důvěryhodnosti v očích řady ekonomických i sociálních partnerů, dramatické změny posledních měsíců přinesly KEA zvýšení nákladů a zároveň snížení příjmové složky. KONCEPCE ROZVOJE KEA Kroky k zmírnění dopadů současné kauzy Jako první krok k uklidnění situace se pokusím navázat kontakt se všemi stranami současné kauzy. Pokusím se vytvořit systém, který by umožňoval v rámci školy každému z pedagogů podat stížnost bez špetky obav (v případě potřeby i zajištěním jakéhosi ombudsmana z řad pedagogů). Zároveň vnímám jako svoji zásadní podmínku nastavit tento systém tak, aby i zřizovatel KEA respektovat hierarchii v tom smyslu, že stížnost musí být projednána nejprve v rámci školy, teprve při neúspěšném vyřešení stížnosti by do projednávání vstoupil zřizovatel. Další možnou cestou zklidnění situace je znovuotevření otázky zřizovatelství školy, cestou zcela korektních, pokojných a uvážených kroků, které by nepoškozovaly žádnou ze zúčastněných stran. Obávám se totiž, že pouze touto cestou je možné oddělit se od nedávných i dávnějších problémů, křivd a nedorozumění a pokusit se najít to nejlepší řešení pro školu i jejího současného zřizovatele. 2

3 Dlouhodobá koncepce rozvoje Nejvýraznějším rizikem středních škol je vývoj demografické křivky. V příštích letech se bude počet potencionálních studentů dále snižovat. Zlom snižující se křivky porodnosti nastal až po roce Vzhledem k tomu, že na KEA činil ve školním roce 2011/2012 věkový průměr studentů téměř 22 let (85 % studentů pak bylo nad 18 let), dá se předpokládat nárůst základny budoucích studentů v horizontu 10 let. Pozitivní vliv na počet zájemců o studium měla také novost konzervatoře v Olomouckém kraji. Avšak i tato základna bude postupně opadat. Proto je pro další rozvoj školy nezbytné posílit tyto tři pilíře: 1) kvalitní pedagogický sbor 2) posílení financování školy z dalších zdrojů 3) kvalitní PR školy ad 1) kvalitní pedagogický sbor Základem úspěchu každé školy je kvalita pedagogického sboru. Přesídlení KEA do krajského města dalo škole strategickou výhodu. Reprezentativní budova školy s adekvátním vybavením nabízí inspirativní pracovní prostředí. Nezbytné je však i ekonomické zázemí školy. Dlouhodobě je neudržitelný kvalitní pedagogický tým, pokud budeme nabízet mzdy pod průměrem platů na státních konzervatořích (v roce 2011 byly mzdy na KEA o cca 7% pod celostátním průměrem). Hledání cest ke zvýšení mezd tedy bude jednou z mých priorit. Pokud se podaří splnit výše uvedené, budu pokračovat ve strategii získávání co nejkvalitnějších pedagogů hlavních oborů. V oblasti všeobecně-vzdělávacích a hudebně-teoretických předmětů se pokusím postupně vytvořit stabilní tým pedagogů pokud možno s většími úvazky. Další cestou zkvalitnění pedagogického sboru je nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro tvorbu koncepce DVPP se pokusím vytvořit poradní skupinu, ve které bude za každé oddělení jeden pedagog. Koncepce DVPP tak bude reagovat na aktuální potřeby a přání pedagogů. ad 2) posílení financování školy z dalších zdrojů Jako zcela nezbytný krok k dalšímu rozvoji školy vidím hledání dalších zdrojů financování. Podstatná část dotace MŠMT by měla být určena na mzdy pedagogů v posledních letech mzdové náklady činili cca 75% dotace. Vzhledem k úspěchu projektu Konzervatoře Olomouc o.p.s. se ve spolupráci s touto organizací nabízí využití nových finančních prostředků i nových strategií získávání finančních prostředků. Mzdové náklady mohou pak činit i více než 85% dotace MŠMT (tedy zvýšení mezd o více než 10%). 3

4 ad 3) kvalitní PR školy Vzhledem k ubývajícímu počtu potencionálních studentů je propagace školy navenek skutečně třetím pilířem úspěchu. I v této oblasti je možné pozitivně využít existenci Konzervatoře Olomouc o.p.s., které se podařilo získat řadu kontaktů v oblasti médií. Pozitivní mediální obraz školy musí doplňovat propagační materiály. Je možné například navázat na publikaci 20 let KEA (vydanou v listopadu 2011) dalšími materiály, které představí KEA jako perspektivní a ambiciózní školu, která si dokáže najít své místo mezi dalšími 12 konzervatořemi nabízejícími vzdělávání v hudebních oborech. Tři výše uvedené hlavní pilíře doplňují další okruhy rozvoje školy: materiální vybavení školy propojení Wurmovy 13 a 11 dovybavit notové archivy jednotlivých oddělení, vytvořit databázi notových a studijních materiálů na intranetu školy nahrávací studio šatna pro studenty ve III. NP umělecké aktivity KEA navázat na dosavadní koncertní aktivity (koncerty v kostelích a koncertních sálech sv. Michal, sv. Václav, sv. Mořic, sál v Arcibiskupském paláci, koncertní sál Arcidiecézního muzea, slavnostní sál Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko, kaple Uměleckého centra UP, Reduta apod.); více využívat sály RCO a dalších dosud neobjevených koncertních prostor v Olomouci výchovné a charitativní koncerty např. vytvořit koncertní program pro základní školy a základní umělecké školy rozvíjet spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc a s Moravským divadlem (např. pokusit se zajistit studentům pěveckého oddělení možnost sledovat vznik jednoho z operních představení od prvních zkoušek po výslednou inscenaci) etická stránka vzdělávání navázat spolupráci s dětským domovem (např. formou výchovných koncertů, finančně podpořit z výtěžku benefičních koncertů apod.) promyslet strategii vzdělávání integrovaných studentů další oblasti rozvoje navázat na projekty, které se rozvíjely v posledních letech: 4

5 v rámci projektu Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem rozvíjet spolupráci s partnerskými školami a institucemi tohoto projektu především s katedrou Hudební výchovy PdF UP, JAMU v Brně a Ostravskou univerzitou prohloubit spolupráci s konzervatořemi v Ostravě, Brně, Pardubicích, Kroměříži a dalších městech (výměnné pobyty, odborné semináře atd.) pokračovat v pořádání interpretačních kurzů OLMIK, jednou za dva roky připravit Mezinárodní pěveckou soutěž duchovní a komorní hudby a jednou za dva roky realizovat operní inscenaci; pravidelné aktivity by měly být doplněny semináři a workshopy výrazných interpretačních osobností (dosud např. prof. Giedré Lukšaité- -Mrázková, Irena Troupová, doc. Jaroslav Tůma) a přednáškami významných osobností podpora studentských projektů (např. studentský časopis, masopust, hudebně-herecké happeningy, koncerty k výročí skladatelů) navázat na literární soutěže, jazykové projekty, podpora studia cizích jazyků (vedle AJ také NJ, latina...) pokusit se realizovat některé z následujících nových nápadů a projektů: navázání spolupráce s partnerskou školou (v tuto chvíli je otevřena možnost partnerství s Gymnáziem a hudební školou hl. m. Prahy) ve spolupráci s VŠ uměleckého typu zkusit koncept double-degree zajištění výměnných pobytů se školou v některé z anglicky mluvících zemí vychází z požadavků nových maturit, vzhledem ke geografické blízkosti navázat na spolupráci se školami a institucemi v Rakousku projektové dny, podpora fair trade, rozvoj environmentálního vzdělávání apod. posílení demokratického smýšlení školy a schopnost využít i bolestných zkušeností k dobrému současná situace KEA totiž poukázala na význam jednotlivých orgánů školy (školská a studentská rada), schopnost studentů a pedagogů porozumět principům řízení střední školy i možnost užití demokratických nástrojů (tvorba petic, organizace demonstrace, komunikace s médii atd.); věřím, že vzdělávací stránku celé kauzy budeme ještě moci v budoucnu ocenit a navázat na výše uvedené v dalších projektech MgA. František Fiala V Brně,

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc

Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní charakteristika školy Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc Adresa zřizovatele: Synodní rada ČCE, Jungmannova 1, 111 21 Praha l Datum

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-337/10-Z Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Adresa: Pilařova 7, 767 64 Kroměříž Identifikátor:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více