MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu Jiří Cveček MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK Diplomová práce Praha 2009

2 Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Oponent diplomové práce: Datum obhajoby: Hodnocení:

3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ a VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ Zadání diplomové práce Školní rok: 2008 / 2009 Jméno a příjmení: Jiří Cveček Obor studia: Podnikání a management v průmyslu denní / kombinované *) Kontaktní adresa: K Nábřeží 11, Cheb Telefon: Mobil: Téma práce: Mikrofinance jako investiční alternativa: studie potenciálu a rozložení rizik Téma práce v anglickém jazyce: Microfinance as an investment alternative: study of its potential and risks diversification Zásady pro vypracování práce: Cíl práce (stručné vymezení zkoumaného problému): Diplomová práce si klade za cíl zodpovědět následující otázky: 1. Má smysl na českém trhu spustit projekt nabízející možnost investování do mikrofinancí? 2. Jaká rizika jsou s takovýmto projektem spojena a jak je maximálně omezit? 3. Jaké náklady by vyžadovala realizace projektu? Teoretická východiska: Mikrofinance představují prostředek rozvojové pomoci v chudých zemích. Jedná se o půjčky v minimální výši, které pomáhají v cílových oblastech startovat drobnou podnikatelskou činnost. Zároveň představují tzv. zelené investice, které začínají být ve vyspělém světě velmi populární. Investování do mikrofinancí může být z hlediska výnosu srovnatelné např. s investicemi do podílových fondů. V ČR zatím není tato možnost investování příliš známá ani rozšířená, přitom může mít velký potenciál např. z hlediska získávání goodwill nebo i nízké rizikovosti. Metody výzkumu: Analýza trhu pomocí informacích získaných v terénu i od stolu. Pozorování a účast na projektech přímo v místě realizace. Rozhovor s odborníky, kteří realizují mikrofinance v různých částech světa.

4 Osnova: 1. Cíle a úkoly diplomové práce 2. Mikrofinance obecně (charakteristika, efekty, náklady, rizika) 3. Analýza domácího trhu (odhad poptávky, popis konkurence, SWOT analýza) 4. Způsob investování (charitativní a komerční pohled, marketingový mix) 5. Realizace projektů v terénu (typy projektů, kontrolní mechanismy, rizika, organizační struktura) 6. Srovnání regionů a mentality (Rovníková Afrika, Latinská Amerika, Jihozápadní Asie) 7. Organizace a náklady (odhad nákladů na projekt, jejich strukturování, lidské zdroje) 8. Zhodnocení (shrnutí výsledků a doporučené závěry) Základní odborná literatura: [1] Jonathan Morduch, Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction, New York University, 2002 [2] The SEEP Network, Ratio Analysis of Community-Managed Microfinance Programs, The SEEP Network, 2008 [3] Otto Hospes, An Evaluation of Micro-Finance Programmes in Kenya as Supported through the Dutch Co-Financing Programme, Steering Committee for the Evaluation of the Netherlands Co-financing Programme, 2002 [4] Milton D. Rosenau, Řízení projektů, Computer Press, 2007, ISBN: [5] Hana Mikovcová, Controlling v praxi, Vydav.a nakl. Aleš Čeněk, 2007, ISBN: [6] Gary Cokins, Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004 [7] Gary Cokins, Activity-Based Cost Management: An Executive Guide, John Wiley & Sons, 2001, ISBN: X Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Podpis vedoucího práce: Termín zadání práce: Termín odevzdání práce: V Praze dne: Podpis garanta programu Podpis studenta stvrzující přijetí zadání práce:...

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl kompletní výčet použité literatury. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne 30. června 2009 Jiří Cveček

6 Identifikační záznam Jiří Cveček: Mikrofinance jako investiční alternativa: studie potenciálu a rozložení rizik, Praha, Počet stran: 93; počet stran příloh: 16. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Hlavním tématem diplomové práce jsou mikrofinance, které se v posledních letech zejména v západní Evropě a Severní Americe dostávají do širšího povědomí a začínají být nabízeny jako investiční produkt. Cílem práce je pojem mikrofinance náležitě vymezit a vysvětlit jeho význam. Pokud jsou mikrofinance zvažovány jako investiční alternativa např. k podílovým fondům, je třeba jasně stanovit principy, na kterých jsou založeny a faktory, které je ovlivňují. Z toho se pak dají vyvodit rizika, která by takovouto investici provázela. Právě stanovení rizik zobecněním konkrétních příkladů realizovaných prostřednictvím mikrofinancí se věnuje tato práce, kdy součástí je i návrh přístupu, který by měl možná rizika minimalizovat. Otázkou jakékoli investice ale není jen míra rizika, kterou investor podstupuje, ale i přínos této investice pro jejího příjemce. To je další oblast, které se diplomová práce věnuje. Abstract The main theme of my diploma thesis is microfinance. It has been becoming widely known in Western Europe and North America last years, and nowadays it is offered as an investment product. This thesis attempts to define microfinance and to explain its importance. If microfinance is considered as an alternative investment, for example in comparison with mutual funds, basic principles and elements which have an impact on microfinance have to be specified. From these elements and principles it is possible to deduce risks of this investment opportunity. The thesis specifies the risks of microfinance based on real examples, and it suggests a policy to minimize these risks. The Question of the risks is only one part of every investment. The next part is a profit for a borrower and the influence of the investment. This field is described in the diploma thesis as well. Klíčová slova chudoba, investice, mikrofinance, mikroúvěr, riziko, rozvojová pomoc, sociální dopad, srovnávání MFI, výnosnost

7 Poděkování Řada cenných informací, které pomohly této práci vzniknout, pochází od osobností působících v oblasti mikrofinancí. Jmenovitě bych chtěl poděkovat panu Dalmasu Odhengovi (BIG MFI Keňa), panu Jasperu Malomovi (CIVS Keňa), paní Rebece Alfonso Romerové (CrediComun Mexiko), paní Lindě Hanykové (Microfinance ČR) a panu Marku Vozkovi (Člověk v tísni ČR). Poděkování patří také panu Doc. Ing. Martinu Zralému, CSc. za odborné vedení při psaní této práce.

8 Obsah 1 Úvod Světová chudoba a boj proti ní Definice chudoby Původ chudoby Příčiny chudoby Životní úroveň ve světě a střední třída Mezinárodní pomoc rozvojovým zemím Shrnutí Pojem mikrofinance a jeho chápání a historie Teorie potřeby mikrofinancí Historie mikrofinancí Shrnutí Mikrofinance z pohledu investora Úspory českých domácností a jejich rozložení Motivy k investování v oblasti mikrofinancí Motiv finančního výnosu Motiv dobrého skutku Motiv racionální Sociální investice ve vyspělých zemích PEST analýza českého prostředí Shrnutí Mikrofinance z pohledu příjemce investice Mikrofinanční instituce (MFI) Keňa Geografie a podnebí Historie a politický vývoj Obyvatelstvo a mentalita Ekonomická situace Bankovní služby v Keni Model komunitní banky Případová studie Ukwala a Ugunja Případová studie GAWU Případová studie Kolma Příklady dalších keňských MFI PEST analýza keňského prostředí...39

9 5.3 Bangladéš Mexiko Gruzie Tabulkové srovnání zmiňovaných MFI Shrnutí Porovnávání mikrofinancí a posuzování rizikovosti Principy fungování mikrofinancí Hlediska pro posuzování mikroúvěrů Faktory ovlivňující chování MFI Kde získává komunitní banka nebo MFI kapitál pro úvěry Jak je strukturované řízení komunitní banky, případně solidární skupiny Za jakým účelem vznikla skupina dlužníků Jak je dlužnická skupina velká Zaměřuje se MFI na poskytování služeb ženám Je úvěr poskytnut na vytváření zisku V jaké oblasti dlužník podniká Komu je úvěr poskytován Jak MFI omezuje rizikovost poskytovaných úvěrů Je splácení úvěru flexibilní Školí MFI své klienty v oblasti podnikání Nabízí MFI další produkty, které nesouvisejí s úvěry Návrh metody porovnávání MFI Bodová metoda Diagram pro srovnávání podle bodové metody Finanční ukazatele fungování banky Další rizika spojená s mikrofinancemi Zneužití úvěru na jiný účel než byl udán Použití úvěru na splátku jiného dluhu Zneužití žen manžely k získání úvěru Ohrožení investic vnějšími vlivy Jiné vidění mikrofinancí v rozvinutém a rozvojovém světě Ohrožení investice inflací Kritika mikrofinancí Mikroúvěry nejsou pro chudé Mikroúvěry zavádějí lichvářský úrok Mikroúvěry představují dluhovou past Mikrofinance ženám nepomáhají, spíše naopak...69

10 6.7.5 Mikrofinance narušují tradiční kulturní hodnoty Shrnutí Návrh vhodné MFI Volba vhodné lokality pro MFI Způsob financování Klientela a dlužnické skupiny Oblast podnikání a poskytované úvěry Opatření k omezení rizika Flexibilita a motivace při splácení úvěru Vzdělávání klientů Další služby klientům Moderní technologie Personální složení MFI Příklad kalkulace nákladů a zisku MFI Shrnutí Návrh agentury zprostředkovávající investice do MFI Možné typy agentury Kolektivní investování do MFI Organizace sama provozující MFI Zprostředkovatel investic do konkrétní MFI Marketingový mix Nabídka produktů pro investora Výše investice Distribuce produktů Propagace Výběr partnerské MFI Příklad kalkulace nákladů a zisku zprostředkovatelské agentury SWOT analýza Shrnutí Zhodnocení mikrofinancí Závěr...88 Seznam literatury...89 Seznam tabulek...91 Seznam grafů...91 Seznam obrázků...91 Seznam použitých zkratek...92 Seznam příloh...93

11 1 Úvod Mikrofinance představují způsob zprostředkování kapitálu chudým lidem především v rozvojových státech světa. Ve své podstatě jde o bankovní úvěrový produkt, který využívá jiných principů než je ručení majetkem. Mikrofinance lze využít jako prostředek rozvojové pomoci a boje s chudobou. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprostředkování kapitálu, je zde i prostor pro investování, které tak potencionálně nabízí možnost zúročení finančních prostředků a zároveň zapojení se do řešení problému světové chudoby. Možnost investování do mikrofinancí již i v České republice existuje, tento pojem zde ale stále není příliš znám. Hlavní motivací ke vzniku této diplomové práce byla snaha oblast mikrofinancí řádně popsat a zaměřit se na rizika a smysl investování v této oblasti. Hlubší poznání popisované tématiky mi umožnil tříměsíční pobyt v Keni v období leden až březen 2009, kde jsem měl možnost působit v mikrofinanční instituci BIG MFI, více viz. kapitola 5. Třetím rokem také pracuji ve společnosti Člověk v tísni, o. p. s. v oblasti získávání drobných dárců a komunikace s nimi. Hypotézou stojící v úvodu této práce je, že mikrofinance mohou být vhodným nástrojem, který je schopen zajistit investorovi, např. z ČR, finanční výnos ve formě úroku, a zároveň dát k dispozici kapitál za přiměřenou cenu drobným, začínajícím podnikatelům v rozvojových státech světa, kteří mají ke kapitálu velmi omezený přístup. Vše je přitom zatíženo jen velmi malým rizikem. K posouzení této hypotézy byly stanoveny následující úkoly: - nadefinovat základní pojmy a popsat výchozí situaci, - určit, co vede investora k vložení svých prostředků do mikrofinancí a ne např. do běžných bankovních produktů, - na konkrétním příkladu popsat typy projektů financovaných pomocí mikrofinancí, dále popsat jak je zajištěna distribuce mikro úvěrů, monitoring a další faktory ovlivňující efektivitu mikrofinancí, - z popsaných příkladů vyvodit obecně platné principy pro řízení mikrofinancí, - pomocí vyvozených principů stanovit hlediska, faktory ovlivňující mikrofinance a ukazatele pro porovnání mikrofinancí v různých částech světa, - určit rizika, která mikrofinance přinášejí, a navrhnout opatření ke snížení těchto rizik, navrhnout vhodnou strukturu organizace zprostředkovávající investice do mikrofinancí a posoudit velikost nákladů spojených s provozováním této organizace. Práce se snaží v logické návaznosti představit tématiku mikrofinancí. Obsahuje deskriptivní a analytickou část, ze které vychází část návrhová. Diplomová práce je členěna do následujících kapitol: 1

12 DESKRIPTIVNÍ A ANALYTICKÁ ČÁST 2. Světová chudoba a boj proti ní Hlavní body: definice chudoby; rozdělení kapitálu ve světě; mezinárodní pomoc a její dopad. Tato kapitola je věnována definování pojmu chudoba, kdo chudý je a kdo není. Na to navazuje stručný popis snahy vyspělých států o změnu a zlepšení životní úrovně obyvatel rozvojových zemí. Je zde provedena krátká analýza vývoje a dopadu mezinárodní pomoci na tyto země. 3. Pojem mikrofinance a jeho chápání a historie Hlavní body: teorie fungování mikrofinancí; vývoj mikrofinancí. Na začátku práce je třeba stanovit na jaké ekonomické teorii jsou mikrofinance založeny a jaké je jejich historické pozadí. To je smyslem této kapitoly. Zároveň je zde uvedena stručná definice mikrofinancí. 4. Mikrofinance z pohledu investora Hlavní body: motivy k investování do mikrofinancí; vztah Čechů k investování a pomoci v chudých zemích; investování do mikrofinancí ve vyspělých státech; PEST. Základní otázkou kapitoly je, proč je pro investora přínosné investovat formou mikrofinancí v rozvojových zemích. Krom uvedení několika motivů je zde popsána struktura úspor českých domácností a vztah české veřejnosti k humanitární a rozvojové pomoci. Kapitola se dále zabývá popsáním trendů v oblasti tzv. zelených investic v západní Evropě a Severní Americe, kde je tento způsob investování rozšířenější. 5. Mikrofinance z pohledu příjemce investice Hlavní body: mikrofinanční instituce (MFI); mikrofinance v Keni, Bangladéši, Mexiku a Gruzii; PEST analýza. Úvodní část kapitoly doplňuje představu o distribuci mikroúvěrů v rozvojových státech. Velká pozornost je věnována Keni, jsou zde uvedeny historické, geografické i politické aspekty mající vliv na vývoj a současný stav této země. Tyto údaje také poslouží pro pozdější PEST analýzu prostředí, kde by měla investice proběhnout. Keni se také týká několik případových studií ukazujících, jak mohou dopadnout různé projekty. Stručně jsou zde dále popsány příklady mikrofinancí z Bangladéše, Mexika a Gruzie a je provedeno tabulkové srovnání MFI. NÁVRHOVÁ ČÁST 6. Kritéria porovnávání mikrofinancí a posuzování rizikovosti Hlavní body: principy, na kterých mikrofinance fungují; sledovaná hlediska; faktory ovlivňující mikrofinance; využití bodové metody k porovnávání MFI; další rizika; kritika mikrofinancí. 2

13 Kapitola vyvozuje obecně platné principy pro fungování mikrofinancí a základní hlediska, která je třeba při realizaci mikrofinancí sledovat. Jde o sociální dopad úvěru na dlužníka, rizikovost poskytnutého úvěru a možný finanční výnos jako odměnu za poskytnutí kapitálu. Vzhledem k těmto třem hlediskům jsou určeny klíčové faktory ovlivňující mikrofinance a na jejich základě je postavena bodová metoda umožňující srovnávání MFI. Kapitola vyjmenovává i další rizika, která mohou být s mikrofinancemi spojena a uvádí a komentuje i kritické názory vystupující proti mikrofinancím. 7. Návrh vhodné MFI Hlavní body: návrh MFI; kalkulace nákladů na provoz MFI. Vyvozené faktory mající vliv na sociální dopad, rizikovost a výnosnost investice je možné využít i k návrhu MFI. Příklad uvedený v této kapitole sleduje minimalizaci rizika a představuje takovou MFI, do které by bylo pro investora relativně výhodné vložit prostředky. Kapitola uvádí jednoduchou kalkulaci, která představuje velikost a charakter provozních nákladů a vede k určení ceny kapitálu. 8. Návrh agentury zprostředkovávající investice do MFI Hlavní body: agentura pro zprostředkování investic; způsob jejího založení; marketingový mix; SWOT analýza; kalkulace nákladů na provoz agentury. Tato kapitola udává představu, jaké jsou možnosti při podnikání v oblasti nabízení možnosti investovat do mikrofinancí. Je zde uveden příklad agentury s nejméně náročným vstupem na trh doplněný o marketingový mix a SWOT analýzu. Kapitola opět obsahuje jednoduchou kalkulaci nákladů, která má ukázat, jak zprostředkování investice zvýši cenu kapitálu. ZÁVĚREČNÁ ČÁST 9. Zhodnocení mikrofinancí a investování do nich Hlavní body: zhodnocení mikrofinancí jako investičního produktu; jejich role v boji s chudobou; význam pro národní ekonomiku. Závěrem práce je shrnutí významu mikrofinancí pro investora i příjemce investice vzhledem k ceně kapitálu a možnostem, který tento kapitál přináší. 10. Závěr Hlavní body: zhodnocení významu práce a splnění vytčených cílů. Poslední kapitola obsahuje rekapitulaci úkolů a uvádí přínos práce pro oblast, které se věnuje. 3

14 2 Světová chudoba a boj proti ní V úvodu své práce se chci krátce věnovat tématu chudoby, která je problémem zhruba poloviny obyvatel Země. Důvodem k tomu je, že téma mikrofinancí se bezprostředně dotýká této problematiky a lidí, kteří v chudobě žijí. Pokládám proto za důležité tento pojem náležitě vysvětlit, poodkrýt jeho historické pozadí a popsat současný stav boje vyspělých států proti světové chudobě. 2.1 Definice chudoby Chápání chudoby je velmi subjektivní záležitost. Ve vyspělých zemích se řada lidí vnímá jako chudých, ačkoli jejich situace je diametrálně odlišná od obyvatel rozvojového světa. Pojem chudoba je třeba přesně vymezit a stanovit exaktní metody pro jeho měření. Chudoba se dá zjednodušeně popsat jako stav, který nezajišťuje člověku základní podmínky pro důstojný život a uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb. Mezi širokou veřejností je vžitá definice stanovená Světovou bankou, podle které představuje chudobu finanční příjem jedné osoby menší než 2 USD na den, za extrémní chudobu je pak pokládán příjem menší než 1,25 USD na osobu na den. Hodnota USD je vztažena k roku 2005 a je udávána v paritě kupní síly. [1] Tato definice může pomoci k základní představě, ale sama o sobě nedostačuje. Řada obyvatel rozvojových zemí hospodaří na malých pozemcích, pěstuje základní plodiny a chová drobný dobytek. Vystačí si tak s vlastní produkcí, případně obchoduje bartrem. Tito lidé, ač nemají finanční příjem, nutně nemusejí trpět hladem nebo materiální nouzí, zpravidla ale nemají přístup ke vzdělání, zdravotní péči a jsou upoutání k pozemku, na kterém hospodaří. K vymezení chudoby je nutné využít komplexnější definice. Jedním z ukazatelů zavedených OSN je Index lidského rozvoje (HDI) 1, který v sobě zahrnuje údaje o vzdělání, střední délce života, porodnosti a HDP v paritě kupní síly. Obdobou je Index lidské chudoby (HPI), který se stanovuje odlišně pro rozvojové země a pro členy OECD. [2] Bylo by možné nalézt i další ukazatele a definice, většinou ale využívají některé z následujících faktorů: - finanční příjem, - rozloha obdělávané půdy, - přístup k lékařské péči, - přístup ke vzdělání, - náročnost získání zaměstnání, - střední délka života, - příjem kalorií za den. 1 Matematické vyjádření HDI je možné nalézt ve zprávě OSN Human Development Report, kde jsou uvedeny i další indikátory k měření lidského rozvoje. 4

15 2.2 Původ chudoby Při hledání odpovědi na otázku, proč jsou některé státy chudé a jiné bohaté, je potřeba vrátit se zhruba 500 let do historie. V 16. a 17. století byla většina světa na stejné úrovni vývoje. Významné pokroky v oblasti astronomie a navigace ale umožnily evropským státům podnikat zámořské objevné plavby. To vedlo k počátku období kolonialismu, kdy evropské mocnosti začaly akumulovat bohatství. Evropa se začínala stávat centrem výzkumu a významných objevů, zámořské kolonie pak představovaly zásobárnu potravin a surovin. Tyto trendy započaly přeměnu evropské společnosti ze zemědělské na industriální. Zásadním zvratem byla průmyslová revoluce v polovině 19. století, díky které se skokově zvýšila produktivita práce. Uvolnil se trh pracovních sil, lidský kapitál začal nabývat na významu. Všechny tyto změny se týkaly především Evropy. Ostatní části světa, zejména pak kolonie zůstávaly zemědělské a nebyla zde ani snaha tento stav měnit. Kolonie mimo zdroj surovin představovaly také odbytiště pro výrobky z Evropy, čímž byl dále podpořen evropský hospodářský růst. [3] Stručně řečeno, Evropa prošla průmyslovou revolucí a industrializací, která umožnila v porovnání s ostatním světem obrovský ekonomický růst. Zatímco státy, které byly koloniemi, zůstaly a ve většině případů zůstávají čistě zemědělské s pomalým růstem hospodářství. 2.3 Příčiny chudoby Hledání příčin přetrvávání chudoby může připomínat bloudění v bludném kruhu. Velmi těžko se dají odlišit příčiny a důsledky, spíše se dá mluvit o společných faktorech, které chudobu provázejí. V první řadě je nutné zmínit klimatické podmínky. Řada rozvojových zemí je sužována suchem, další naopak častými záplavami, ale jen minimum míst na Zemi lze označit za tak nevyhovující, že by zde bylo možné vyloučit ekonomický rozvoj. Z dalších příčin chudoby je poměrně velká pozornost věnována odstraňování negramotnosti a s tím spojené zvyšování lidského kapitálu v rozvojovém světě. Značné finanční prostředky se vkládají do rozšiřování a zpřístupňování zdravotní péče, zejména v boji s malárií a HIV/AIDS. Podstatným problémem bránícím volnému podnikání v rozvojových zemích je vysoká míra byrokracie, to znamená zejména finanční a časová náročnost kroků potřebných k získání povolení 2. Se složitou byrokracií je spojený vysoký 2 Srovnání finanční a časové náročnosti vzniku nové firmy se ve své práci The Regulativ of Entry věnuje Simenon Djankov, 5

16 sklon ke korupci. V některých zemích jsou problémem nevyjasněná vlastnická práva k nemovitostem 3. Vstupu velkých zahraničních investorů a přílivu kapitálu často brání špatná bezpečnostní situace, která může vést i k občanským nepokojům a nefunkční právní systém, který nedokáže ochránit práva vlastníka. Běžným problémem je také špatná infrastruktura. 2.4 Životní úroveň ve světě a střední třída Pokud budeme chtít porovnávat mezi sebou jednotlivé státy světa z hlediska životní úrovně, můžeme jako vhodné měřítko použít HDP v paritě kupní síly (PPP). HDP PPP udává výkon národní ekonomiky a zároveň umožňuje srovnání kupní síly v jednotlivých zemích 4. Pomocí údajů o HDP PPP z Mezinárodního měnového fondu [4] byl sestaven Graf 2.1, který vychází z tabulky v Příloze 2. Graf 2.1 představuje rozdělení států podle HDP PPP na obyvatele. Tyto státy zařazuje do skupin s podobným HDP PPP, osa x. Na ose y je pak procentuelně uvedeno, jakou část z celosvětové populace představují obyvatelé zemí s tímto HDP PPP. 30% Graf 2.1: Rozdělení populace podle HDP PPP za rok % 20% 15% Podíl na světové populaci 10% 5% 0% < > HDP PPP na obyvatele (USD) 3 Nevyjasněná vlastnická práva omezují možnosti získání cizího kapitálu, protože žadatel nemůže prokázat vlastnictví potřebné zástavy. 4 Parita kupní síly vzniká z porovnání cen dostatečně velkého množství obdobných výrobků a služeb v národní měně v různých zemích a umožňuje tak srovnání životní úrovně. 6

17 Indie s 1,169 mld. obyvatel patří do skupiny zení s HDP PPP USD na obyvatele, Čína s 1,328 mld. je ve skupině USD na obyvatele. Tyto dvě skupiny výrazně vyčnívají. Ve skupině s HDP PPP větším než USD na obyvatele pak dominují USA s 0,306 mld. obyvatel. ČR je ve skupině USD na obyvatele 5. Z Grafu 2.1 jsou vidět diametrální rozdíly v životní úrovni ve světě, dá se hovořit o bipolárním světě chudých a bohatých. Pokud by takovéto rozdělení popisovalo pouze jeden stát svědčilo by to o tom, že v dané společnosti neexistuje střední třída 6. Ta je přitom významná pro budování tržní ekonomiky a pro udržení politické stability. Příslušníci střední třídy se kloní k racionálnímu ekonomickému a politickému chování, odmítají extremismus a dávají přednost kompromisům a kontinuálnímu rozvoji. [5] Ve většině rozvojových zemích je střední třída zastoupena jen minimálně. Pokud má být boj s chudobou úspěšný, musí cílit na budování soběstačné a životaschopné střední třídy. Její rozvoj povede k zamezení občanských nepokojů, zlepšení bezpečností situace a bude motorem ekonomického rozvoje. 7 Tyto dílčí aspekty zapříčiní významný růst HDP a chudé státy světa se začnou přesouvat více do středu spektra znázorněného v Grafu 2.1. Úspěšný boj s chudobou tak povede k tomu, že rozdělení HDP PPP z Grafu 2.1 se začne graficky přibližovat rozložení společenských tříd, které známe z rozvinutých zemí. 2.5 Mezinárodní pomoc rozvojovým zemím Počátky mezinárodní ekonomické a rozvojové pomoci se vztahují k roku 1945 a vzniku OSN. Ustavujícím dokumentem této organizace se stala Charta OSN, jejíž Článek 55 přímo jmenuje cíle mezinárodní pomoci [6]. Vznik OSN i tohoto článku byl důsledkem 2. světové války, kdy světová veřejnost hledala cesty, jak zamezit obdobným událostem a začít poválečnou obnovu Evropy. Vedle toho se ve stejném období začal rozbíhat proces dekolonizace. Koloniální velmoci počaly opouštět území zejména v Africe a v Asii, zároveň ale začaly do těchto oblastí posílat peníze, aby udržely kulturní vazby a své sféry vlivu. V současnosti patří k největším organizacím zajišťujícím rozvojovou pomoc OSN se svým Rozvojovým programem (UNDP), v rámci kterého byly stanoveny Rozvojové cíle tisíciletí (MDG) 8. Tyto cíle jsou programem snížení chudoby, který byl sestaven ze závazků přijatých na mezinárodních konferencích a summitech během devadesátých let a všech 191 členských států OSN se je do roku 2015 zavázalo splnit. 5 Kompletní tabulka sestavená podle údajů IMF a UN je v Příloze 2. 6 Střední třídu lze stručně charakterizovat jako skupinu, jejíž příslušníci sami usilují o zhodnocení určitého specifického kapitálu, jímž disponují. Příslušníci střední třídy se vymezují pomocí kapitálu, vzdělání a profese. 7 V roce 2006 poprvé v historii, zejména díky ekonomickému rozvoji Číny a Indie, přesáhli příslušníci střední třídy 50 % světové populace. Více v článku The Econimist: Burgeoning bourgeoisie z Rozvojové cíle tisíciletí nahrazují pět rozvojových dekád OSN přijatých v roce

18 Další významnou organizací je Světová banka (WB), která vytváří tzv. Country Assistance Strategies (CAS). Smyslem CAS je ve spolupráci s konkrétními rozvojovými státy stanovit program podpory Světové banky tak, aby odpovídal rozvojovým prioritám a strategiím dané země a zároveň zajistil dosažení výhod, které přináší spolupráce se Světovou bankou. WB dále zajišťuje Strategii pro vysoce zadlužené chudé země (HIPC), která vede ke snížení dluhového zatížení nejvíce postižených zemí. Mezinárodní měnový fond (IMF) používá tzv. Nástroj ke snižování chudoby a růst (PRGF), který představuje nízkoúrokové půjčky nízkopříjmovým zemím. Tento Nástroj běží ve spolupráci s CAS Světové banky a je součástí strategií ke snižování chudoby, které vycházejí z iniciativ jednotlivých rozvojových zemí. [7] Poslední organizací, kterou chci zmínit je, Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) fungující v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). DAC s cílem odlišit rozvojovou pomoc od ostatních finančních toků definoval tzv. Oficiální rozvojovou pomoc (ODA). ODA představuje pomoc, která je poskytována oficiálními agenturami (národními anebo místními orgány veřejné správy), je realizována s hlavním cílem podporovat ekonomický rozvoj a prosperitu rozvojových zemí, má povahu spolufinancování (zahrnuje složku grantu ve výši min. 25%). [8] Graf 2.2: Vývoj mezinárodní rozvojové pomoci ODA (hodnota USD k roku 2007) Rozvojová pomoc ODA (mil. USD) Rok V Grafu 2.2 je zakreslen růst mezinárodní rozvojové pomoci ODA od roku 1960, kdy byla zavedena 9. Vzhledem k tomu, že vynesené údaje jsou vztaženy k hodnotě amerického dolaru v roce 2007 a tedy očištěny o inflaci, je možné sledovat skutečný růst finančních 9 Graf 2.2 vychází z údajů zveřejněných OECD, viz tabulka v Příloze 3. 8

19 prostředků tekoucích do rozvojových zemích. Nárůst ODA po roce 2000 a zejména v roce 2005 je dán z části intervencí Spojených států v Afghánistánu a Iráku (v roce 2005 byl Irák příjemcem ODA ve výši přes 20 mld. USD [9] ). Z grafu je vidět stagnace a mírný pokles v důsledku ropné krize z počátku 70. let a dále pak pokles po skončení studené války v 90. letech, kdy se do rozvojové pomoci promítlo přehodnocení politických priorit světových velmocí. [10] Vzhledem k současným událostem a probíhající ekonomické krizi lze očekávat opětovný propad ODA v několika příštích letech. Objem finančních prostředků proudících do rozvojových zemí se prokazatelně zvyšuje. Otázkou ale zůstává, jaký má tato pomoc dopad na ekonomiku rozvojových zemí. Prvním aspektem, který je třeba zmínit, je samotná výše pomoci. Ačkoli ODA v současnosti dosahuje výše přes 100 mld. USD, nejedná se ani o 0,7 % HDP 10 donátorských států. Vzhledem k výkonnosti ekonomik rozvinutých zemí je tak tato částka relativně malá. Dalším aspektem je to, že systém způsobu a distribuce rozvojové pomoci byl v minulosti v důsledku nízké efektivity několikrát přehodnocen a změněn. Samotný princip poskytování pomoci znamená zásah do ekonomiky státu, který pomoc přijímá. Například dodání zásob pšenice v rámci mezinárodní pomoci může mít zničující dopad na místní drobné zemědělce, pro které představuje zdroj obživy pěstování a prodej téhož produktu nebo substitutu, např. rýže. Při poskytování jakékoli pomoci je tak třeba důkladně analyzovat její dopad na lokální trh a zároveň zamezit tomu, aby finanční prostředky skončili v rukou zkorumpovaných představitelů státu. Dalším rizikem je také to, že si rozvojové státy navyknou na dary a přijímání pomoci. Samy o sobě tak budou vyvíjet menší snahu vymanit se z vlastních problémů a budou čekat až je někdo vyřeší za ně. Ve snaze o objektivní zhodnocení dopadu ODA byl vytvořen Graf , který vykresluje průběh HDP a ODA v zemích Subsaharské Afriky 12. Tato oblast byla vybrána protože z hlediska chudoby představuje neproblematičtější část Země. Z grafu je vidět, že výše ODA dosahuje jen malé části HDP států, které pomoc přijímají, maximum je 1,9 % HDP v roce Dále je patrné, že HDP v regionu roste kontinuálně a není patrná žádná spojitost se změnami ODA. 10 Hodnota 0,7 % HDP PPP je částkou, kterou se zavázali přispívat na ODA členské státy DAC. Většina z nich ale této výše příspěvku nedosahuje. 11 Graf 2.3 vychází z údajů OECD a IMF, viz tabulka v Příloze Subsaharská Afrika zahrnuje státy mimo Severní Afriku, tedy ty, které neleží na břehu Středozemního moře. 9

20 HDP PPP (mil. USD) Graf 2.3: Růst HDP PPP a ODA v zemích Subsaharské Afriky HDP ODA ODA (mil. USD) Rok Některé sledované ukazatele vedou k tomu, že životní úroveň v rozvojových zemích se postupně zlepšuje, např. podle Světové banky se počet lidí žijící v extrémní chudobě snížil v roce 2005 na 1,4 mld. oproti 1,9 mld. v roce Také zdravotní péče se zlepšila, což se odráží na populační explozi v rozvojových státech. Určit rozsah, dopad a význam mezinárodní pomoci je ale velmi obtížné. Relativně nejedná se o nijak vysoké částky a tak je často podstatnější účel a plnění konkrétního projektu, než výše finančních prostředků. Prokazatelný růst HDP některých států Subsaharské Afriky je pak zapříčiněn spíše prodejem nerostného bohatství a jeho rostoucí cenou na mezinárodních trzích. V posledních letech se v rámci rozvojové pomoci dostávají do popředí mikrofinance. Ty mohou využít zájem drobných investorů z rozvinutých zemí a nabídnout možnost investovat v zemích rozvojových. Rozdílem oproti nadnárodním agenturám typu OSN je vznik vazby mezi investorem a příjemcem investice. Peníze proudí přímo k chudým lidem, kteří tím získávají šanci začít podnikat. Domácnosti mají také ve svých úsporách, tedy potencionálnímu kapitálu pro investice, daleko větší prostředky, než jaké jsou ochotny uvolnit vlády. Mikrofinance představují nový a zatím slibně se vyvíjející trend v oblasti rozvojové pomoci. 10

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance skupina: FINANCE TESSEA Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance Sociální ekonomika v ČR- financování sociálních podniků Bořetice, 23.6.2011 Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Investiční příležitosti Investiční příležitost = jakákoliv příležitost přinášející výnos Projevem investičních schopností Primární Sekundární

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku

Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku Ing. Zdeněk Brož Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou strukturálních indikátorů sledovaných Evropskou

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více