PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů"

Transkript

1 PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská 530/3, Liberec, Publikování na WWW Strana 1 Ondřej Neumajer

2 Obsah Stručná charakteristika modulu... 3 Cílová skupina...3 Cíle modulu profil absolventa... 3 Vstupní požadavky (úroveň)... 3 Podmínky pro úspěšné absolvování... 3 Praktické úlohy a závěrečný projekt...3 Hodinová dotace...4 Technické a programové vybavení školicího střediska... 4 Doporučený tématický plán...5 Doporučená literatura...6 Doporučené www stránky... 7 Metodické pokyny pro lektory... 7 Zajištění kvality... 8 Organizační pokyny...8 Smělé plány do budoucna...8 Příloha č. 1 ukázka závazné přihlášky školicího střediska...9 Příloha č. 2 ukázka certifikátu pro absolventa školení Slovníček pojmů pro rychlou orientaci Často kladené dotazy (FAQ) Publikování na WWW Strana 2 Ondřej Neumajer

3 Stručná charakteristika modulu Modul Publikování na WWW je určen především těm učitelům základních a středních škol, kteří chtějí využít obrovský potenciál internetové služby World Wide Web a v rámci své pedagogické praxe zpřístupnit vyučovací a další materiály širokému okruhu zájemců. Absolvent tohoto modulu by měl být schopen pomocí vhodného nástroje vytvářet internetové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Součástí kurzu je představení základních způsobů a technik publikování na WWW, pravidel a doporučení k tvorbě stránek a dostupného programového vybavení. Cílová skupina Modul je určen pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol. Technické a programové prostředky pro vytváření WWW stránek jsou voleny s ohledem na nízké (ideálně nulové) pořizovací náklady tak, aby mohli učitelé na svých domovských školách tyto prostředky ihned využívat. Předpokládá se, že o tento modul bude vzhledem ke své atraktivitě a zaměření poměrně značný zájem, takže je jeho osnova sestavena tak, aby byl využitelný pro širokou skupinu účastníků. Cíle modulu profil absolventa Cílem modulu není vytvářet profesionální webdesignéry a webmastery, ale spíše vybavit učitele takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní vytvářet přístupné a esteticky hodnotné weby a motivují je k šíření výsledků své pedagogické práce a dalších hodnotných materiálů prostřednictvím sítě Internet. Absolvent tohoto modulu by měl být schopen vybrat vhodný nástroj pro vytvoření internetové prezentace příslušného rozsahu a pomocí něj vytvářet internetové stránky v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Vstupní požadavky (úroveň) Od učitele se očekávají znalosti a dovednosti v ovládání počítače na úrovni poučeného uživatele (Úvodní modul školení P), tj. dobré zvládnutí obsluhy operačního systému, porozumění ukládání a otevírání souborů včetně struktury disků a složek (adresářů) v počítači a běžná práce s WWW. Pro uživatele, kteří by rádi vytvářeli WWW stránky na pokročilejší úrovni, se jeví jako vhodný doplněk absolvování modulu Grafika a digitální fotografie. Podmínky pro úspěšné absolvování Započtení tohoto modulu je plně v kompetenci lektora s příslušným certifikátem pro vyučování modulu Publikování na WWW. Každý účastník modulu by měl průběžně plnit zadané úkoly, které slouží k procvičení a upevnění nových dovedností. Absolvování modulu je podmíněno odevzdáním zadaného projektu. Pozn.: Lektor kurzu by měl vždy posoudit, jaká je vstupní úroveň účastníků a přizpůsobit odbornost a průběh výuky tomuto výchozímu stavu. Ideální by bylo, kdyby se podařilo vytvořit co nejvíce homogenní skupiny frekventantů ve smyslu jejich úrovně práce s počítačem. Praktické úlohy a závěrečný projekt Vzhledem k charakteru kurzu a hodinové dotaci je značná část věnována samostudiu, resp. práci na praktických úlohách. Tyto úlohy by měly být zadávány průběžně a také průběžně kontrolovány. Náměty na kvalitní a smysluplné úlohy je možné čerpat v materiálu Pavla Satrapy Vytváření WWW stránek. Závěrečný projekt je chápán jako jakási komplexnější úloha, k jejímuž splnění musí účastník vykonat soubor několika menších úkolů, použít více parciálních technik či způsobů vytváření WWW stránek, které byly v kurzu zmíněny (např. zhotovit návrh prezentace, vytvořit grafické prvky, upravit obrázky, vytvořit webovou stránku, přenést soubory na server, zaindexovat prezentaci v katalogu, atd.). Rozhodně se nemusí jednat o uzavřenou (ukončenou) práci. Naopak, ideální by bylo, kdyby byla tato práce chápána jako základ nějakého dlouhodobějšího projektu, na kterém bude účastník pracovat i po absolvování modulu. Závěrečný projekt by měl každý účastník kurzu kromě odevzdání lektorovi také představit formou krátké prezentace (nejlépe za využití datového projektoru) a dát prostor ostatním účastníkům k připomínkování. Pro ukázku uvádím několik námětů na závěrečné práce: Vytvoření stránek zájmového kroužku nebo volitelného (popř. nepovinného) předmětu, který učitel vede se svými žáky. Informace mohou být zaměřeny buď na samotné účastníky kroužku, tedy žáky, popř. na jejich rodiče. Nemusí se jednat pouze o samostatnou práci nemusí být v rozporu se zadáním, pokud se na vytváření stránek zároveň podílejí i další dětští účastníci. Publikování na WWW Strana 3 Ondřej Neumajer

4 Vytvoření stránek pro podporu vzdělávacího předmětu, který účastník kurzu vyučuje. Může se jednat například o stránky se zadáním úkolů, studijními materiály a odkazy na kvalitní vzdělávací zdroje. Vytvoření internetového deníčku pomocí nějakého jednoduchého publikačního systému na způsob weblogu. Může se jednat o podporu vyučování nějakého předmětu, kdy je obsah jednotlivých vyučovacích hodiny popsán ve formě jednotlivých zápisů ve weblogu a žáci mají možnost pomocí komentářů přidávat své názory a další zjištění související s výukou. Vytvoření stránek školy. Patrně se jedná o jeden z nejtěžších a komplexnějších úkolů, protože stránky školy by měly obsahovat množství informací, být často aktualizovány a sloužit jako kvalitní prostředník v komunikaci mezi školou, rodiči a dalšími subjekty. Pokud ale škola stránky nevlastní, může se jednat o počáteční motivační impuls. Sestavení tématického odkazovníku na vzdělávací stránky věnované určitému předmětu. Sestavení aktuálního přehledu stránek, které lze ve vyučování využít. Každá stránka bude stručně popsána a bude na ni odkazovat přímý odkaz. Další motivaci lze opět čerpat z materiálu Pavla Satrapy Vytváření WWW stránek v kapitole Nenáročné projekty, příp. Středně náročné projekty. Hodinová dotace Časová dotace modulu činí 20 vyučovacích hodin prezenční formou a 10 hodin formou samostudia, práce na úlohách, řešení úkolů, atd. Vyučovací hodina má 45 minut. Technické a programové vybavení školicího střediska Školicím střediskem modulu Publikování na WWW se může stát základní, střední, speciální škola a školské zařízení zařazené v síti škol (dále jen škola), která splňuje následující podmínky: může provozovat doplňkovou činnost v oblasti vzdělávacích aktivit (školení, organizování kurzů atd.), lektor musí mít být odborníkem na danou problematiku a mít osvědčení SIPVZ pro tento modul, má odpovídající technologické vybavení multimediální počítače a kvalitní připojení na Internet (min. 128 kbit/s), umožní vystavení stránek na veřejné WWW síti (tzn. možný přístup jak ze školicího střediska, tak z veřejného Internetu; např. pomocí FTP, SCP). Hardwarové vybavení postačí běžné multimediální pracovní stanice s procesorem rychlejším než 300 MHz, operační pamětí od 64 MB a přiměřenou kapacitou pevného disku a kvalitní připojení na Internet. Ideálním doplňkem je plošný skener, digitální fotoaparát, tiskárna a samozřejmě dataprojektor. Softwarové vybavení volba operačního systému je na školicím středisku (účastníci musí být s touto volbou seznámeni před přihlášením do kurzu a ideální bylo by, kdyby byl OS stejný, jako OS na škole účastníků). Bylo by vhodné, kdyby škola disponovala vlastním serverem, na kterém by byl pro účastníky k vyzkoušení redakční systém. Ačkoliv je možné využít redakčního systému na webové podpoře tohoto modulu, řešení v lokální síti je vždy rychlejší a lektor jej má pod přímou kontrolou. Vytváření WWW stránek je oblastí, ve které není nutné utrácet za komerční software. Nejde o to učit ovládání konkrétního programu, proto by lektor měl v průběhu kurzu předvést účastníkům vždy alespoň ukázku práce s konkurenčním programem příslušné kategorie. Na výběr je například níže uvedený software zdarma: Internetové prohlížeče: Mozilla Netscape Navigator Opera Internet Explorer WYSIWYG editory: vhodné je využití editorů, které jsou součástí internetových prohlížečů Mozilla či Netscape Navigator Editory kódu: Arachnophilia EasyPad (Lite) Golden HTML Editor Publikování na WWW Strana 4 Ondřej Neumajer

5 PSPad FTP klienty: CoffeeCup Free FTP WS-FTP LE Programy pro práci s grafikou InfranView GIMP Zoner GIF animator 4 (verze zdarma) Redakční systémy zdarma ke stažení: phprs PHP-Nuke Geeklog Plone WPublisher (pouze on-line vyzkoušení zdarma) Zug On-line weblogovací systémy: Bloguje.cz Lidé.cz Bůh resp. Bohyně Blogger Sbírky volně šiřitelného softwaru: Doporučený tématický plán Obsahem kurzu je seznámení účastníků s nejběžnějšími nástroji pro vytváření stránek a publikování na webu. V průběhu kurzu by si měl každý účastník vyzkoušet následující způsoby vytváření a publikování stránek: a) export z textového editoru, b) WYSIWYG editor, c) editor kódu (X)HTML, CSS, d) redakční a publikační systém (Content Management System CMS), weblog (nebo též blog či internetový deníček). Je zřejmé, že všem oblastem nebude věnována stejná pozornost. Pro začátečníky bude patrně stěžejní práce s WY- SIWYG editorem, pro pokročilejší uživatele práce v editoru zdrojového kódu. Je ale nutné, aby si účastníci sami prakticky vyzkoušeli všechny výše uvedené způsoby a byli seznámeni s jejich výhodami a nevýhodami. Níže uvedené okruhy témat není nutné probírat v uvedeném pořadí. Jedná se spíše o pojmy vztahující se k určitému tématickému celku. 1. Základy fungování WWW uspořádání klient-server, protokol HTTP, jazyk (X)HTML a jeho vlastnosti, základy definice stylů CSS, internetové prohlížeče, názvy (typy) souborů. 2. Systém domén, FTP a přenos souborů na server, webhosting, indexace v katalozích. Publikování na WWW Strana 5 Ondřej Neumajer

6 3. Text a písmo odstavce, barvy, indexy. 4. Struktura dokumentu a formátování nadpisy, zarovnání, seznamy, speciální formátování. 5. Odkazy URL, absolutní a relativní lokátory, odkazy na části stránek, adresy, schéma mailto. 6. Grafika grafické formáty JPG, GIF (animovaný), PNG, vytváření a úprava obrázků (snímání obrazovky, galerie klipartů, digitální fotoaparát, skener, grafický editor), vkládání do stránek. 7. Tabulky vytváření tabulek. 8. Pravidla publikování na webu pravidla technologická, etická a estetická, zásady psaní webu, navigace na stránkách, doporučení World Wide Web Consorcia, manifest Dogma Worth World Wide Web (W4D), přístupnost a použitelnost (usability), validita stránek, rozdílné zobrazení v různých prohlížečích. 9. Redakční a publikační systémy veřejná a interní část, systém uživatelských rolí a oprávnění, publikování prostého textu a (X)HTML kódu, modularita systémů, hlavní odlišnosti dostupných CMS, weblogy. Rozšiřující témata Rámy (rámce, frames). Skripty na straně klienta DHTML, JavaScript, model DOM. Skripty na straně serveru CGI skripty, PHP, ASP, propojení s databází SQL. Formuláře na stránkách, jejich zpracování. Kaskádové definice stylu, pokročilejší možnosti využití CSS. Rámce a jejich principy a využití. Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization), pokročilejší aspekty indexace v katalozích. MacroMedia Flash. Doporučená literatura [1] Broža Petr: Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2001, ISBN [2] Hlavenka Jiří a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 6. vydání, Computer Press, 2002, ISBN [3] Internetové redakční a publikační systémy. Ariga, 2003, Dostupné z [4] Kosek Jiří: HTML, tvorba dokonalých WWW stránek. Grada Publishing, 1998, ISBN [5] Kosek Jiří: PHP, tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada Publishing, 1999, ISBN [6] Krug Steve: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. Computer Press, 2003, ISBN [7] Musciano Chuck, Kennedy Bill: HTML a XHMTL, kompletní průvodce. Computer Press, 2000, ISBN [8] Nešpor Karel: Počítače a zdraví. BEN, 1999 [9] Neumajer Ondřej: Publikování na WWW, redakční a publikační systémy. 2004, Podklady pro modul školení P v rámci SIPVZ [10]Nielsen Jakob: Web.design, průvodce od Jakoba Nielsena. SoftPress, [11]Prokop Marek: CSS pro webdesignery. Mobil Media, 2003, ISBN [12]Satrapa Pavel: Vytváření WWW stránek. 2003, Podklady pro vzdělávací kursy pedagogů [13]Satrapa Pavel: Web design. Neokortex, 1997, ISBN X Publikování na WWW Strana 6 Ondřej Neumajer

7 [14]Siegel David: Creating Killer Web Sites. 2. vydání, New Riders Publishing, 1998, ISBN [15]Simpson Alan: Jak si udělat svou první Webovou stránku. Svojtka & Co., 2000, ISBN [16]Spainhour Stephen, Eckstein Robert: Webmaster v kostce. Computer Press, 1999, ISBN [17]Staníček Petr: CSS kaskádové styly, Kompletní průvodce. ComputerPress, 2003, ISBN [18]Štrimpfl Martin: Active Server Pages Pro úplné začátečníky. Computer Press, 2000, ISBN [19]Zemanová Petra, Ručková Zazana a kol.: Jak si zachovat zdraví u počítače. Computer Press, 2001, ISBN Doporučené www stránky Jak psát web Manifest Dogma Worth World Wide Web (W4D) Interval Pixylophone Sova v síti Dobrý web Jak na web Příručka moderního webmastera Téměř vše o WWW Slovníček pojmů WWW společnosti A.D.P.net Slovník počítačových pojmů společnosti WYDA Validátor kódu Elektronická konference o webdesignu Typografie Všechny odkazy na další zdroje budou uvedeny na webové podpoře včetně přímého odkazu a krátké hodnotící anotace a budou průběžně aktualizovány. Metodické pokyny pro lektory Lektorem kurzu se mohou stát pouze ti pedagogičtí pracovníci, kteří mají v tvorbě WWW stránek dostatečné teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Jedná se zejména o znalosti (X)HTML, CSS, počítačové grafiky a práce s redakčním systémem. Každý lektor tohoto modulu musí být autorem nějakého webového projektu, který ctí standardy tvorby WWW stránek jak po stránce technologické (standardy W3C, popř. W4D), tak estetické. Není nutné utvářet homogenní skupiny dle aprobací, ale doporučuje se sestavovat skupiny učitelů, kteří jsou na obdobné úrovni v ovládání počítače a počítačové gramotnosti všeobecně. Tuto úroveň je vhodné zjistit již v přihlášce na školení (viz Ukázka závazné přihlášky). Lektor může podle odezvy a schopností účastníků kurzu některé oblasti více omezit (zcela výjimečně i vynechat) nebo naopak rozšířit o své zkušenosti. Doporučuje se využívat nápady a náměty účastníků školení. Jako každá práce s počítačem, i publikování na WWW potřebuje především cvik a praxi. Nelze proto doporučit intenzivní kurz s výukou více než 4 hodiny týdně. Zkušenosti ukazují, že čím vícekrát se lektor s účastníky setká, tím vznikají lepší podmínky pro hlubší pochopení problematiky. Vždy se doporučuje zadávat na další setkání samostatnou práci z probrané látky a věnovat čas jejímu vyhodnocení. To může probíhat i formou elektronické komunikace. Výuka probíhá prostřednictvím volně šiřitelných softwarových nástrojů, popř. nástrojů, které jsou dostupné na školách účastníků školení. Cílem rozhodně není probrat detailně jeden konkrétní produkt, ale spíše ukázat v praxi použitelné nástroje, tedy zmínit i další programy, které lze pro příslušnou oblast využít. Publikování na WWW Strana 7 Ondřej Neumajer

8 Lektor musí mít neustále na paměti, že účastníci školení jsou učitelé. Rozhodně platí, že méně je někdy více. Školení v rámci SIPVZ se nesmí stát noční můrou učitelů. Důležitou stránkou kurzů je jejich motivační charakter! Zajištění kvality Základním předpokladem udržení kvality je vysoká profesionalita lektora kurzu a to jak po stránce odborné, tak pedagogické. Proto se požaduje, aby byl lektor praktikujícím učitelem a prokazatelně za ním stály i realizované projekty (WWW stránky). Certifikaci pro lektorování tohoto modulu uděluje garant modulu, certifikát vystaví MŠMT. Důležitou podpůrnou úlohu bude hrát i webová podpora tohoto modulu (která by vzhledem k problematice modulu měla být vzorem pro ostatní moduly). Na stránkách věnovaných tomuto modulu budou realizována diskusní fóra otevřená pro diskusi nad obsahovými, metodickými a technickými aspekty kurzu. Obsah webu bude aktualizován na základě připomínek a dodaných materiálů, které jsou svojí kvalitou vhodné pro šíření na ostatní školicí střediska. Jelikož je součástí modulu i práce s redakčním systémem, bude součástí webové podpory i přístup k takovému redakčnímu systému. Ten by měl školicím střediskům, které nedisponují podobným vlastním systémem, výrazně ulehčit práci. Na závěr školení vyplní všichni účastníci evaluační formulář. Ten zkoumá spokojenost učitelů s obsahem školení, lektorem kurzu a školicím střediskem a slouží jako zpětná vazba pro garanta a MŠMT. Elektronický formulář bude zveřejněn na webové podpoře a bude vyplňován on-line. Organizační pokyny Jednoho kurzu se může účastnit maximálně 15 účastníků. Každý účastník školení musí mít k dispozici počítač a to jak na straně školicího střediska (každý účastník pracuje na jednom počítači), tak na straně svého pracoviště. To bohužel není zcela samozřejmé, proto se doporučuje tuto podmínku nechat potvrdit na přihlášce do kurzu podpisem ředitele vysílající školy (viz Ukázka závazné přihlášky). Účastníci musí být před přihlášením do kurzu seznámeni s programovým vybavením školicího střediska (zejm. operačním systémem). Na školení se mohou hlásit pouze držitelé certifikátů školení úrovně Z a úvodního modulu P. Certifikáty o tomto dosaženém vzdělání předloží všichni zájemci o účast na školení na první hodině školení. Pro dodržení kvality školení se doporučuje využívání datového projektoru pro projekci. Certifikáty pro úspěšné absolventy vydává školicí středisko. Jako vzor certifikátu je možné využít příklad v příloze. Pro vydávání certifikátů platí pravidla stanovená sekcí SIPVZ pro školení úrovně P (každé školicí středisko si vede vlastní číselnou řadu certifikátů, certifikát obsahuje číslo certifikátu a číslo školicího střediska, musí být podepsán statutárním zástupcem a orazítkován kulatým razítkem instituce). Doporučuje se věnovat pozornost webové podpoře tohoto modulu. Stránky budou často aktualizovány a postupně na nich budou zveřejňovány další informace, které mohou lektorům usnadnit práci. Smělé plány do budoucna Uvedený způsob organizace modulu je v současné době považován za dostačující. Přesto se do budoucna jako vhodné jeví realizovat následující kroky: vytvoření uzavřené ové konference (nebo webového fóra) pro lektory kurzu a ICT koordinátory Pedagogických center, on-line kurz pro zájemce realizovaný za podpory systému MOODLE, prezenční setkání lektorů modulu (např. po roce) a evaluace dosavadního průběhu, vyhlášení soutěže o nejlepší závěrečný projekt, popř. o nejlepší stránku učitele. Publikování na WWW Strana 8 Ondřej Neumajer

9 Příloha č. 1 ukázka závazné přihlášky školicího střediska MODŘANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním jazyků Angelovova 3183, Praha 4 Modřany, , tel.: , , fax: www: Závazná přihláška na školení učitelů volitelného modulu Publikování na WWW v rámci školení P projektu SIPVZ Příjmení a jméno, titul (učitele):... Datum narození:...aprobace:... Úroveň počítačové gramotnosti. S poč. pracuji (zakroužkujte): denně velmi často občas výjimečně téměř vůbec. Škola:... Adresa školy:... REDIZO školy:... IČ školy... Telefon: Datum... Podpis ředitele... Podpis učitele... Ředitel školy svým podpisem stvrzuje, že vysílanému zaměstnanci zajistí přístup k počítačovému pracovišti připojenému k Internetu. Školení probíhá na platformě operačního systému Microsoft Windows 98 a Hodinová dotace školení činí 20 vyučovacích hodin prezenční výuky a 10 on-line vzdělávání a úkolů. Cena je určena na Kč Na školení se mohou hlásit pouze držitelé certifikátů školení úrovně Z a úvodního modulu P. Certifikáty o tomto dosaženém vzdělání se předkládají na první hodině školení. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu v záhlaví tak, aby byla doručena nejpozději do pondělí 2. února Potvrzení účasti spolu s podrobným rozpisem konání Vám bude zasláno elektronickou poštou na Vámi výše uvedenou ovou adresu. Bankovní spojení: /0300, ČSOB a.s., pobočka Sofijské nám, Praha 4 Modřany, IČO: Publikování na WWW Strana 9 Ondřej Neumajer

10 Příloha č. 2 ukázka certifikátu pro absolventa školení Publikování na WWW Strana 10 Ondřej Neumajer

11 Slovníček pojmů pro rychlou orientaci Všechny termíny jsou chápány v kontextu publikování na WWW administrace nastavení internetové aplikace (portálu, serveru) pomocí určitého rozhraní, zpravidla z internetového prohlížeče. banner reklamní proužek. Jedná se o typický způsob reklamy na Internetu. Pro upoutání pozornosti většina bannerů bliká nebo je animována. browser viz prohlížeč CSS zkratka z Cascading Style Sheet, kaskádová definice stylů, soubor vlastností definujících zobrazení (vizualizaci) WWW dokumentů popsaných značkovacími jazyky HTML a XHTML. DHTML Dynamic HTML, společné označení pro HTML, CSS a skriptování, které umožňuje lepší interakci s uživatelem doména jednotlivé části jména počítače oddělené tečkou (např. jsi.cz). Nejvíce napravo je doména prvního řádu, která označuje zpravidla název státu, do které počítač náleží. Doména druhého řádu označuje název organizace. download termín používaný pro stažení dokumentu (souboru) z internetového serveru (nebo i odjinud) na počítač uživatele editor program na editování dokumentů, tedy program sloužící k vytváření nových a modifikování stávajících dokumentů freeware svobodný software. Programy, které je možné využívat zdarma není za ně nutné nikomu platit. Autor se však nevzdal svých autorských práv a nelze je tedy modifikovat. FTP anglicky File Transfer Protocol. Protokol užívaný pro přenos souborů mezi počítači, např. mezi uživatelovým počítačem a serverem s webovou prezentací. Pomocí FTP se stránky vystavují na web. fulltextové vyhledávání prohledávání WWW stránek, kdy jsou zobrazeny pouze takové stránky, na nichž se nachází zadané slovo, případně celá fráze či více slov GIF Graphic Interchange Format, typ souborů označující bitmapovou (rastrovou) grafiku (např. fotografie). Používá neztrátovou kompresi dat, maximální počet barev obrázku je omezen na 256 barev. Může obsahovat i více obrázků, které se ve stanovených intervalech střídají - tzv. animovaný GIF. help nápověda, manuál, popis. HTML zkratka z Hypertext Markup Language. Značkovací jazyk pro formátování hypertextových dokumentů, používající speciální značky, které určují strukturu textu. Zjednodušeně řečeno to, jak mají být jednotlivé části dokumentu interpretovány internetovým prohlížečem. Jazykem HTML (popř. XHTML) je tvořena většina webových stránek. HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokol používaný k přenosu souborů ze serveru do uživatelova počítače hypertext text obsahující kromě běžného textu také hypertextové odkazy hypertextový odkaz Publikování na WWW Strana 11 Ondřej Neumajer

12 jedná se o určitou část dokumentu, například text nebo obrázek, který odkazuje na jiný dokument nebo jeho část. V internetovém prohlížeči se uživatel po kliknutí na odkaz přenese na příslušný odkazovaný dokument chat v překladu něco jako neformální rozhovor, pokec. Jedná se o komunikaci mezi více uživateli Internetu, která probíhá v reálném čase na síti Java Script Skriptovací jazyk pro generovaní dynamických HTML stránek. Původně vyvinutý firmou Netscape, dnes používán všemi hlavními webovými prohlížeči JPEG, JPG Joint Photographic Experts Group, typ souborů označující bitmapovou (rastrovou) grafiku (např. fotografie). Umožňuje použití až 16 milionů barev a malý objem velikosti obrázku díky ztrátové kompresi. layout vzhled a uspořádání jednotlivých prvků WWW stránky netiketa, (netiquette) pravidla pro chování účastníků na síti SEO (optimalizace) z anglického Search Engine Optimization, snaha o vytvoření stránek takovým způsobem, díky kterému se stránky objevují na předních místech ve vyhledávačích PHP technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru. Jedná se vlastně o programovací jazyk. plug-in modul, který může být snadno doinstalován jako součást běžného programu (např. webového prohlížeče) a rozšiřuje tak jeho možnosti portál označení pro vstupní bránu. Internetovým portálem jsou často myšleny webové stránky, které vytvářejí přehledný rozcestník a často nabízejí i další služby použitelnost (usability) určuje, jak snadno se na internetových stránkách uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání. Použitelnost je ovlivněna zejména logikou navigace, strukturou projektu a stránek projektu, uspořádáním stránek apod. Dobře použitelné stránky jsou přehledné, lehce srozumitelné a snadno ovladatelné PNG Portable Network Graphics, bitmapový grafický formát podporovaný organizací W3C jako náhrada za používaný GIF. prohlížeč (často také internetový nebo webový prohlížeč) program určený pro prohlížení webových stránek. Mezi nejznámější prohlížeče patří Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla a Opera. přístupnost (accessibility) míra dostupnosti publikovaných informací všem uživatelům. Dobré stánky by měly být přístupné uživatelům s odlišným technickým vybavením (různé operační systémy, různé prohlížeče, různé typy počítačů) i lidem s různě zdravotně handicapovaným (slepým, barvoslepým, osobám s poruchami pohybového ústrojí apod.) server bezobslužný program běžící na počítači permanentně zapojeném v počítačové síti, který nabízí služby dalším počítačům a serverům. Může se jednat například o tiskový server spravující tiskové úlohy připojené tiskárny, ový server starající se o elektronickou poštu nebo o web server poskytující na požádání webové stránky. Často je pojmem server označován i samotný počítač, na kterém je program spuštěn to však není terminologicky správně. Shareware volně šiřitelný program. Lze jej získat zdarma (z Internetu, vypálením na CD-ROM, atd.), ale autorovi se musí po stanovené době používání (zpravidla 30 dní) zaplatit poplatek. Publikování na WWW Strana 12 Ondřej Neumajer

13 site, web site označení pro skupinu souborů, které webmaster vytvořil pro vystavení na Internetu, webová prezentace skript většinou je skriptem myšlen menší program napsaný nějakým skriptovacím jazykem, souslednost příkazů k provedení software programové vybavení, jakýkoliv program (např. editor textů, internetový prohlížeč, elektronický slovník) upload termín používaný pro přenos dokumentu (souboru) z uživatelova počítače na internetový server (nebo jiný počítač) URL Uniform Resource Locator vznikl společně s WWW jako univerzální formát adresy, která umožňuje jednoznačně identifikovat valnou většinu informací v Internetu. Není omezen na WWW, pomocí URL lze popsat také adresy pro elektronickou poštu či data dostupná pomocí FTP. web viz WWW webhosting pronájem prostoru na WWW serveru. Každá webová prezentace využívá nějaký způsob webhostingu. webmaster, webdesigner osoba, která vytváří, udržuje a stará se o webovou prezentaci. weblog, blog internetový deníček, jedná se zpravidla o jednoduchý redakční systém, který umožňuje publikovat na webu aktuální novinky (například ze života) autora blogu blogera WYSIWYG editor zkratka What You See Is What You Get znamená, že stránka psaná v takovémto typu editoru se zobrazuje už při psaní tak, jak bude (měla by) vypadat později v prohlížeči. HTML (popř. XHTML) kód je tak před uživatelem ukryt a není tedy potřeba jeho znalost WWW zkratka pocházející z anglického World-Wide Web (v překladu celosvětová pavučina). Jedná se o jednu z nejužívanějších služeb Internetu, která nabízí k prohlížení webové stránky. Charakteristickým rysem webu jsou tzv. hypertextové odkazy (odtud pavučina). Často se používá pouze zkrácený termín web. W3C (World Wide Web Consorcium) mezinárodní organizace založená v roce 1994 stanovující standardy pro WWW W4D manifest Dogma W4, iniciativa skupiny českých webdesignérů. Jeho cílem je vytyčení strategie pro tvorbu webů podle přísně vymezených pravidel. Dodržení těchto postupů má zajistit všeobecně přístupné, bezbariérové a přehledné dokumenty. XHTML extensible HTML, neboli značkovací jazyk, který nahrazuje dnes již zastaralý jazyk HTML Publikování na WWW Strana 13 Ondřej Neumajer

14 Často kladené dotazy (FAQ) Otázky zájemců o absolvování modulu: Pro koho je modul Publikování na WWW vhodný? Tento modul je vhodný pro všechny učitele, kteří chtějí na WWW zveřejňovat informace a chtějí získat přehled o vhodných použitelných nástrojích. Kdy získám úroveň P? Pro dosažení kvalifikace Poučený uživatel dle definice SIPVZ je třeba získat certifikát školení Z, úvodního modulu P a dalších dvou volitelných modulů P (např. Publikování na WWW). Otázky lektorů: Jak se stát školicím střediskem Publikování na WWW? Školicí středisko musí být certifikováno u MŠMT pro tento modula a mít vyškolené odborné lektory pro tento modul. Jak se stát lektorem modulu Publikování na WWW? Lektor musí být být učitelem, odborníkem na tuto problematiku a absolvovat metodické školení u garanta modulu. Bližší informace v sekci školicí střediska. Mohu školit i modul Publikování na WWW, když jsem certifikovaným školitelem úvodního modulu školení P? Ne. Z důvodů udržení kvality je pro každý modul nutné speciální školení lektorů (obdrží certifikát) a zvláštní certifikace školicího střediska. Mohu na školení využívat a předvádět komerční software? Žádný konkrétní software není taxativně stanoven. Snahou je seznámit učitele s takovými softwarovými produkty, které mohou ihned na své škole začít využívat. Proto je v seznamu uveden pouze freeware. Pokud však mají učitelé v kurzu možnost nějaký konkrétní program na škole využívat, není problém, aby jej lektor zařadil (asi nejvíce se to týká editoru MS FrontPage, který má značná část škol k dispozici). Publikování na WWW Strana 14 Ondřej Neumajer

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM disertační práce Autor: Školitel: Obor: Ing. Petr Benda doc.

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více