PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů"

Transkript

1 PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská 530/3, Liberec, Publikování na WWW Strana 1 Ondřej Neumajer

2 Obsah Stručná charakteristika modulu... 3 Cílová skupina...3 Cíle modulu profil absolventa... 3 Vstupní požadavky (úroveň)... 3 Podmínky pro úspěšné absolvování... 3 Praktické úlohy a závěrečný projekt...3 Hodinová dotace...4 Technické a programové vybavení školicího střediska... 4 Doporučený tématický plán...5 Doporučená literatura...6 Doporučené www stránky... 7 Metodické pokyny pro lektory... 7 Zajištění kvality... 8 Organizační pokyny...8 Smělé plány do budoucna...8 Příloha č. 1 ukázka závazné přihlášky školicího střediska...9 Příloha č. 2 ukázka certifikátu pro absolventa školení Slovníček pojmů pro rychlou orientaci Často kladené dotazy (FAQ) Publikování na WWW Strana 2 Ondřej Neumajer

3 Stručná charakteristika modulu Modul Publikování na WWW je určen především těm učitelům základních a středních škol, kteří chtějí využít obrovský potenciál internetové služby World Wide Web a v rámci své pedagogické praxe zpřístupnit vyučovací a další materiály širokému okruhu zájemců. Absolvent tohoto modulu by měl být schopen pomocí vhodného nástroje vytvářet internetové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Součástí kurzu je představení základních způsobů a technik publikování na WWW, pravidel a doporučení k tvorbě stránek a dostupného programového vybavení. Cílová skupina Modul je určen pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol. Technické a programové prostředky pro vytváření WWW stránek jsou voleny s ohledem na nízké (ideálně nulové) pořizovací náklady tak, aby mohli učitelé na svých domovských školách tyto prostředky ihned využívat. Předpokládá se, že o tento modul bude vzhledem ke své atraktivitě a zaměření poměrně značný zájem, takže je jeho osnova sestavena tak, aby byl využitelný pro širokou skupinu účastníků. Cíle modulu profil absolventa Cílem modulu není vytvářet profesionální webdesignéry a webmastery, ale spíše vybavit učitele takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní vytvářet přístupné a esteticky hodnotné weby a motivují je k šíření výsledků své pedagogické práce a dalších hodnotných materiálů prostřednictvím sítě Internet. Absolvent tohoto modulu by měl být schopen vybrat vhodný nástroj pro vytvoření internetové prezentace příslušného rozsahu a pomocí něj vytvářet internetové stránky v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Vstupní požadavky (úroveň) Od učitele se očekávají znalosti a dovednosti v ovládání počítače na úrovni poučeného uživatele (Úvodní modul školení P), tj. dobré zvládnutí obsluhy operačního systému, porozumění ukládání a otevírání souborů včetně struktury disků a složek (adresářů) v počítači a běžná práce s WWW. Pro uživatele, kteří by rádi vytvářeli WWW stránky na pokročilejší úrovni, se jeví jako vhodný doplněk absolvování modulu Grafika a digitální fotografie. Podmínky pro úspěšné absolvování Započtení tohoto modulu je plně v kompetenci lektora s příslušným certifikátem pro vyučování modulu Publikování na WWW. Každý účastník modulu by měl průběžně plnit zadané úkoly, které slouží k procvičení a upevnění nových dovedností. Absolvování modulu je podmíněno odevzdáním zadaného projektu. Pozn.: Lektor kurzu by měl vždy posoudit, jaká je vstupní úroveň účastníků a přizpůsobit odbornost a průběh výuky tomuto výchozímu stavu. Ideální by bylo, kdyby se podařilo vytvořit co nejvíce homogenní skupiny frekventantů ve smyslu jejich úrovně práce s počítačem. Praktické úlohy a závěrečný projekt Vzhledem k charakteru kurzu a hodinové dotaci je značná část věnována samostudiu, resp. práci na praktických úlohách. Tyto úlohy by měly být zadávány průběžně a také průběžně kontrolovány. Náměty na kvalitní a smysluplné úlohy je možné čerpat v materiálu Pavla Satrapy Vytváření WWW stránek. Závěrečný projekt je chápán jako jakási komplexnější úloha, k jejímuž splnění musí účastník vykonat soubor několika menších úkolů, použít více parciálních technik či způsobů vytváření WWW stránek, které byly v kurzu zmíněny (např. zhotovit návrh prezentace, vytvořit grafické prvky, upravit obrázky, vytvořit webovou stránku, přenést soubory na server, zaindexovat prezentaci v katalogu, atd.). Rozhodně se nemusí jednat o uzavřenou (ukončenou) práci. Naopak, ideální by bylo, kdyby byla tato práce chápána jako základ nějakého dlouhodobějšího projektu, na kterém bude účastník pracovat i po absolvování modulu. Závěrečný projekt by měl každý účastník kurzu kromě odevzdání lektorovi také představit formou krátké prezentace (nejlépe za využití datového projektoru) a dát prostor ostatním účastníkům k připomínkování. Pro ukázku uvádím několik námětů na závěrečné práce: Vytvoření stránek zájmového kroužku nebo volitelného (popř. nepovinného) předmětu, který učitel vede se svými žáky. Informace mohou být zaměřeny buď na samotné účastníky kroužku, tedy žáky, popř. na jejich rodiče. Nemusí se jednat pouze o samostatnou práci nemusí být v rozporu se zadáním, pokud se na vytváření stránek zároveň podílejí i další dětští účastníci. Publikování na WWW Strana 3 Ondřej Neumajer

4 Vytvoření stránek pro podporu vzdělávacího předmětu, který účastník kurzu vyučuje. Může se jednat například o stránky se zadáním úkolů, studijními materiály a odkazy na kvalitní vzdělávací zdroje. Vytvoření internetového deníčku pomocí nějakého jednoduchého publikačního systému na způsob weblogu. Může se jednat o podporu vyučování nějakého předmětu, kdy je obsah jednotlivých vyučovacích hodiny popsán ve formě jednotlivých zápisů ve weblogu a žáci mají možnost pomocí komentářů přidávat své názory a další zjištění související s výukou. Vytvoření stránek školy. Patrně se jedná o jeden z nejtěžších a komplexnějších úkolů, protože stránky školy by měly obsahovat množství informací, být často aktualizovány a sloužit jako kvalitní prostředník v komunikaci mezi školou, rodiči a dalšími subjekty. Pokud ale škola stránky nevlastní, může se jednat o počáteční motivační impuls. Sestavení tématického odkazovníku na vzdělávací stránky věnované určitému předmětu. Sestavení aktuálního přehledu stránek, které lze ve vyučování využít. Každá stránka bude stručně popsána a bude na ni odkazovat přímý odkaz. Další motivaci lze opět čerpat z materiálu Pavla Satrapy Vytváření WWW stránek v kapitole Nenáročné projekty, příp. Středně náročné projekty. Hodinová dotace Časová dotace modulu činí 20 vyučovacích hodin prezenční formou a 10 hodin formou samostudia, práce na úlohách, řešení úkolů, atd. Vyučovací hodina má 45 minut. Technické a programové vybavení školicího střediska Školicím střediskem modulu Publikování na WWW se může stát základní, střední, speciální škola a školské zařízení zařazené v síti škol (dále jen škola), která splňuje následující podmínky: může provozovat doplňkovou činnost v oblasti vzdělávacích aktivit (školení, organizování kurzů atd.), lektor musí mít být odborníkem na danou problematiku a mít osvědčení SIPVZ pro tento modul, má odpovídající technologické vybavení multimediální počítače a kvalitní připojení na Internet (min. 128 kbit/s), umožní vystavení stránek na veřejné WWW síti (tzn. možný přístup jak ze školicího střediska, tak z veřejného Internetu; např. pomocí FTP, SCP). Hardwarové vybavení postačí běžné multimediální pracovní stanice s procesorem rychlejším než 300 MHz, operační pamětí od 64 MB a přiměřenou kapacitou pevného disku a kvalitní připojení na Internet. Ideálním doplňkem je plošný skener, digitální fotoaparát, tiskárna a samozřejmě dataprojektor. Softwarové vybavení volba operačního systému je na školicím středisku (účastníci musí být s touto volbou seznámeni před přihlášením do kurzu a ideální bylo by, kdyby byl OS stejný, jako OS na škole účastníků). Bylo by vhodné, kdyby škola disponovala vlastním serverem, na kterém by byl pro účastníky k vyzkoušení redakční systém. Ačkoliv je možné využít redakčního systému na webové podpoře tohoto modulu, řešení v lokální síti je vždy rychlejší a lektor jej má pod přímou kontrolou. Vytváření WWW stránek je oblastí, ve které není nutné utrácet za komerční software. Nejde o to učit ovládání konkrétního programu, proto by lektor měl v průběhu kurzu předvést účastníkům vždy alespoň ukázku práce s konkurenčním programem příslušné kategorie. Na výběr je například níže uvedený software zdarma: Internetové prohlížeče: Mozilla Netscape Navigator Opera Internet Explorer WYSIWYG editory: vhodné je využití editorů, které jsou součástí internetových prohlížečů Mozilla či Netscape Navigator Editory kódu: Arachnophilia EasyPad (Lite) Golden HTML Editor Publikování na WWW Strana 4 Ondřej Neumajer

5 PSPad FTP klienty: CoffeeCup Free FTP WS-FTP LE Programy pro práci s grafikou InfranView GIMP Zoner GIF animator 4 (verze zdarma) Redakční systémy zdarma ke stažení: phprs PHP-Nuke Geeklog Plone WPublisher (pouze on-line vyzkoušení zdarma) Zug On-line weblogovací systémy: Bloguje.cz Lidé.cz Bůh resp. Bohyně Blogger Sbírky volně šiřitelného softwaru: Doporučený tématický plán Obsahem kurzu je seznámení účastníků s nejběžnějšími nástroji pro vytváření stránek a publikování na webu. V průběhu kurzu by si měl každý účastník vyzkoušet následující způsoby vytváření a publikování stránek: a) export z textového editoru, b) WYSIWYG editor, c) editor kódu (X)HTML, CSS, d) redakční a publikační systém (Content Management System CMS), weblog (nebo též blog či internetový deníček). Je zřejmé, že všem oblastem nebude věnována stejná pozornost. Pro začátečníky bude patrně stěžejní práce s WY- SIWYG editorem, pro pokročilejší uživatele práce v editoru zdrojového kódu. Je ale nutné, aby si účastníci sami prakticky vyzkoušeli všechny výše uvedené způsoby a byli seznámeni s jejich výhodami a nevýhodami. Níže uvedené okruhy témat není nutné probírat v uvedeném pořadí. Jedná se spíše o pojmy vztahující se k určitému tématickému celku. 1. Základy fungování WWW uspořádání klient-server, protokol HTTP, jazyk (X)HTML a jeho vlastnosti, základy definice stylů CSS, internetové prohlížeče, názvy (typy) souborů. 2. Systém domén, FTP a přenos souborů na server, webhosting, indexace v katalozích. Publikování na WWW Strana 5 Ondřej Neumajer

6 3. Text a písmo odstavce, barvy, indexy. 4. Struktura dokumentu a formátování nadpisy, zarovnání, seznamy, speciální formátování. 5. Odkazy URL, absolutní a relativní lokátory, odkazy na části stránek, adresy, schéma mailto. 6. Grafika grafické formáty JPG, GIF (animovaný), PNG, vytváření a úprava obrázků (snímání obrazovky, galerie klipartů, digitální fotoaparát, skener, grafický editor), vkládání do stránek. 7. Tabulky vytváření tabulek. 8. Pravidla publikování na webu pravidla technologická, etická a estetická, zásady psaní webu, navigace na stránkách, doporučení World Wide Web Consorcia, manifest Dogma Worth World Wide Web (W4D), přístupnost a použitelnost (usability), validita stránek, rozdílné zobrazení v různých prohlížečích. 9. Redakční a publikační systémy veřejná a interní část, systém uživatelských rolí a oprávnění, publikování prostého textu a (X)HTML kódu, modularita systémů, hlavní odlišnosti dostupných CMS, weblogy. Rozšiřující témata Rámy (rámce, frames). Skripty na straně klienta DHTML, JavaScript, model DOM. Skripty na straně serveru CGI skripty, PHP, ASP, propojení s databází SQL. Formuláře na stránkách, jejich zpracování. Kaskádové definice stylu, pokročilejší možnosti využití CSS. Rámce a jejich principy a využití. Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization), pokročilejší aspekty indexace v katalozích. MacroMedia Flash. Doporučená literatura [1] Broža Petr: Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2001, ISBN [2] Hlavenka Jiří a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 6. vydání, Computer Press, 2002, ISBN [3] Internetové redakční a publikační systémy. Ariga, 2003, Dostupné z [4] Kosek Jiří: HTML, tvorba dokonalých WWW stránek. Grada Publishing, 1998, ISBN [5] Kosek Jiří: PHP, tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada Publishing, 1999, ISBN [6] Krug Steve: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. Computer Press, 2003, ISBN [7] Musciano Chuck, Kennedy Bill: HTML a XHMTL, kompletní průvodce. Computer Press, 2000, ISBN [8] Nešpor Karel: Počítače a zdraví. BEN, 1999 [9] Neumajer Ondřej: Publikování na WWW, redakční a publikační systémy. 2004, Podklady pro modul školení P v rámci SIPVZ [10]Nielsen Jakob: Web.design, průvodce od Jakoba Nielsena. SoftPress, [11]Prokop Marek: CSS pro webdesignery. Mobil Media, 2003, ISBN [12]Satrapa Pavel: Vytváření WWW stránek. 2003, Podklady pro vzdělávací kursy pedagogů [13]Satrapa Pavel: Web design. Neokortex, 1997, ISBN X Publikování na WWW Strana 6 Ondřej Neumajer

7 [14]Siegel David: Creating Killer Web Sites. 2. vydání, New Riders Publishing, 1998, ISBN [15]Simpson Alan: Jak si udělat svou první Webovou stránku. Svojtka & Co., 2000, ISBN [16]Spainhour Stephen, Eckstein Robert: Webmaster v kostce. Computer Press, 1999, ISBN [17]Staníček Petr: CSS kaskádové styly, Kompletní průvodce. ComputerPress, 2003, ISBN [18]Štrimpfl Martin: Active Server Pages Pro úplné začátečníky. Computer Press, 2000, ISBN [19]Zemanová Petra, Ručková Zazana a kol.: Jak si zachovat zdraví u počítače. Computer Press, 2001, ISBN Doporučené www stránky Jak psát web Manifest Dogma Worth World Wide Web (W4D) Interval Pixylophone Sova v síti Dobrý web Jak na web Příručka moderního webmastera Téměř vše o WWW Slovníček pojmů WWW společnosti A.D.P.net Slovník počítačových pojmů společnosti WYDA Validátor kódu Elektronická konference o webdesignu Typografie Všechny odkazy na další zdroje budou uvedeny na webové podpoře včetně přímého odkazu a krátké hodnotící anotace a budou průběžně aktualizovány. Metodické pokyny pro lektory Lektorem kurzu se mohou stát pouze ti pedagogičtí pracovníci, kteří mají v tvorbě WWW stránek dostatečné teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Jedná se zejména o znalosti (X)HTML, CSS, počítačové grafiky a práce s redakčním systémem. Každý lektor tohoto modulu musí být autorem nějakého webového projektu, který ctí standardy tvorby WWW stránek jak po stránce technologické (standardy W3C, popř. W4D), tak estetické. Není nutné utvářet homogenní skupiny dle aprobací, ale doporučuje se sestavovat skupiny učitelů, kteří jsou na obdobné úrovni v ovládání počítače a počítačové gramotnosti všeobecně. Tuto úroveň je vhodné zjistit již v přihlášce na školení (viz Ukázka závazné přihlášky). Lektor může podle odezvy a schopností účastníků kurzu některé oblasti více omezit (zcela výjimečně i vynechat) nebo naopak rozšířit o své zkušenosti. Doporučuje se využívat nápady a náměty účastníků školení. Jako každá práce s počítačem, i publikování na WWW potřebuje především cvik a praxi. Nelze proto doporučit intenzivní kurz s výukou více než 4 hodiny týdně. Zkušenosti ukazují, že čím vícekrát se lektor s účastníky setká, tím vznikají lepší podmínky pro hlubší pochopení problematiky. Vždy se doporučuje zadávat na další setkání samostatnou práci z probrané látky a věnovat čas jejímu vyhodnocení. To může probíhat i formou elektronické komunikace. Výuka probíhá prostřednictvím volně šiřitelných softwarových nástrojů, popř. nástrojů, které jsou dostupné na školách účastníků školení. Cílem rozhodně není probrat detailně jeden konkrétní produkt, ale spíše ukázat v praxi použitelné nástroje, tedy zmínit i další programy, které lze pro příslušnou oblast využít. Publikování na WWW Strana 7 Ondřej Neumajer

8 Lektor musí mít neustále na paměti, že účastníci školení jsou učitelé. Rozhodně platí, že méně je někdy více. Školení v rámci SIPVZ se nesmí stát noční můrou učitelů. Důležitou stránkou kurzů je jejich motivační charakter! Zajištění kvality Základním předpokladem udržení kvality je vysoká profesionalita lektora kurzu a to jak po stránce odborné, tak pedagogické. Proto se požaduje, aby byl lektor praktikujícím učitelem a prokazatelně za ním stály i realizované projekty (WWW stránky). Certifikaci pro lektorování tohoto modulu uděluje garant modulu, certifikát vystaví MŠMT. Důležitou podpůrnou úlohu bude hrát i webová podpora tohoto modulu (která by vzhledem k problematice modulu měla být vzorem pro ostatní moduly). Na stránkách věnovaných tomuto modulu budou realizována diskusní fóra otevřená pro diskusi nad obsahovými, metodickými a technickými aspekty kurzu. Obsah webu bude aktualizován na základě připomínek a dodaných materiálů, které jsou svojí kvalitou vhodné pro šíření na ostatní školicí střediska. Jelikož je součástí modulu i práce s redakčním systémem, bude součástí webové podpory i přístup k takovému redakčnímu systému. Ten by měl školicím střediskům, které nedisponují podobným vlastním systémem, výrazně ulehčit práci. Na závěr školení vyplní všichni účastníci evaluační formulář. Ten zkoumá spokojenost učitelů s obsahem školení, lektorem kurzu a školicím střediskem a slouží jako zpětná vazba pro garanta a MŠMT. Elektronický formulář bude zveřejněn na webové podpoře a bude vyplňován on-line. Organizační pokyny Jednoho kurzu se může účastnit maximálně 15 účastníků. Každý účastník školení musí mít k dispozici počítač a to jak na straně školicího střediska (každý účastník pracuje na jednom počítači), tak na straně svého pracoviště. To bohužel není zcela samozřejmé, proto se doporučuje tuto podmínku nechat potvrdit na přihlášce do kurzu podpisem ředitele vysílající školy (viz Ukázka závazné přihlášky). Účastníci musí být před přihlášením do kurzu seznámeni s programovým vybavením školicího střediska (zejm. operačním systémem). Na školení se mohou hlásit pouze držitelé certifikátů školení úrovně Z a úvodního modulu P. Certifikáty o tomto dosaženém vzdělání předloží všichni zájemci o účast na školení na první hodině školení. Pro dodržení kvality školení se doporučuje využívání datového projektoru pro projekci. Certifikáty pro úspěšné absolventy vydává školicí středisko. Jako vzor certifikátu je možné využít příklad v příloze. Pro vydávání certifikátů platí pravidla stanovená sekcí SIPVZ pro školení úrovně P (každé školicí středisko si vede vlastní číselnou řadu certifikátů, certifikát obsahuje číslo certifikátu a číslo školicího střediska, musí být podepsán statutárním zástupcem a orazítkován kulatým razítkem instituce). Doporučuje se věnovat pozornost webové podpoře tohoto modulu. Stránky budou často aktualizovány a postupně na nich budou zveřejňovány další informace, které mohou lektorům usnadnit práci. Smělé plány do budoucna Uvedený způsob organizace modulu je v současné době považován za dostačující. Přesto se do budoucna jako vhodné jeví realizovat následující kroky: vytvoření uzavřené ové konference (nebo webového fóra) pro lektory kurzu a ICT koordinátory Pedagogických center, on-line kurz pro zájemce realizovaný za podpory systému MOODLE, prezenční setkání lektorů modulu (např. po roce) a evaluace dosavadního průběhu, vyhlášení soutěže o nejlepší závěrečný projekt, popř. o nejlepší stránku učitele. Publikování na WWW Strana 8 Ondřej Neumajer

9 Příloha č. 1 ukázka závazné přihlášky školicího střediska MODŘANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním jazyků Angelovova 3183, Praha 4 Modřany, , tel.: , , fax: www: Závazná přihláška na školení učitelů volitelného modulu Publikování na WWW v rámci školení P projektu SIPVZ Příjmení a jméno, titul (učitele):... Datum narození:...aprobace:... Úroveň počítačové gramotnosti. S poč. pracuji (zakroužkujte): denně velmi často občas výjimečně téměř vůbec. Škola:... Adresa školy:... REDIZO školy:... IČ školy... Telefon: Datum... Podpis ředitele... Podpis učitele... Ředitel školy svým podpisem stvrzuje, že vysílanému zaměstnanci zajistí přístup k počítačovému pracovišti připojenému k Internetu. Školení probíhá na platformě operačního systému Microsoft Windows 98 a Hodinová dotace školení činí 20 vyučovacích hodin prezenční výuky a 10 on-line vzdělávání a úkolů. Cena je určena na Kč Na školení se mohou hlásit pouze držitelé certifikátů školení úrovně Z a úvodního modulu P. Certifikáty o tomto dosaženém vzdělání se předkládají na první hodině školení. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu v záhlaví tak, aby byla doručena nejpozději do pondělí 2. února Potvrzení účasti spolu s podrobným rozpisem konání Vám bude zasláno elektronickou poštou na Vámi výše uvedenou ovou adresu. Bankovní spojení: /0300, ČSOB a.s., pobočka Sofijské nám, Praha 4 Modřany, IČO: Publikování na WWW Strana 9 Ondřej Neumajer

10 Příloha č. 2 ukázka certifikátu pro absolventa školení Publikování na WWW Strana 10 Ondřej Neumajer

11 Slovníček pojmů pro rychlou orientaci Všechny termíny jsou chápány v kontextu publikování na WWW administrace nastavení internetové aplikace (portálu, serveru) pomocí určitého rozhraní, zpravidla z internetového prohlížeče. banner reklamní proužek. Jedná se o typický způsob reklamy na Internetu. Pro upoutání pozornosti většina bannerů bliká nebo je animována. browser viz prohlížeč CSS zkratka z Cascading Style Sheet, kaskádová definice stylů, soubor vlastností definujících zobrazení (vizualizaci) WWW dokumentů popsaných značkovacími jazyky HTML a XHTML. DHTML Dynamic HTML, společné označení pro HTML, CSS a skriptování, které umožňuje lepší interakci s uživatelem doména jednotlivé části jména počítače oddělené tečkou (např. jsi.cz). Nejvíce napravo je doména prvního řádu, která označuje zpravidla název státu, do které počítač náleží. Doména druhého řádu označuje název organizace. download termín používaný pro stažení dokumentu (souboru) z internetového serveru (nebo i odjinud) na počítač uživatele editor program na editování dokumentů, tedy program sloužící k vytváření nových a modifikování stávajících dokumentů freeware svobodný software. Programy, které je možné využívat zdarma není za ně nutné nikomu platit. Autor se však nevzdal svých autorských práv a nelze je tedy modifikovat. FTP anglicky File Transfer Protocol. Protokol užívaný pro přenos souborů mezi počítači, např. mezi uživatelovým počítačem a serverem s webovou prezentací. Pomocí FTP se stránky vystavují na web. fulltextové vyhledávání prohledávání WWW stránek, kdy jsou zobrazeny pouze takové stránky, na nichž se nachází zadané slovo, případně celá fráze či více slov GIF Graphic Interchange Format, typ souborů označující bitmapovou (rastrovou) grafiku (např. fotografie). Používá neztrátovou kompresi dat, maximální počet barev obrázku je omezen na 256 barev. Může obsahovat i více obrázků, které se ve stanovených intervalech střídají - tzv. animovaný GIF. help nápověda, manuál, popis. HTML zkratka z Hypertext Markup Language. Značkovací jazyk pro formátování hypertextových dokumentů, používající speciální značky, které určují strukturu textu. Zjednodušeně řečeno to, jak mají být jednotlivé části dokumentu interpretovány internetovým prohlížečem. Jazykem HTML (popř. XHTML) je tvořena většina webových stránek. HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokol používaný k přenosu souborů ze serveru do uživatelova počítače hypertext text obsahující kromě běžného textu také hypertextové odkazy hypertextový odkaz Publikování na WWW Strana 11 Ondřej Neumajer

12 jedná se o určitou část dokumentu, například text nebo obrázek, který odkazuje na jiný dokument nebo jeho část. V internetovém prohlížeči se uživatel po kliknutí na odkaz přenese na příslušný odkazovaný dokument chat v překladu něco jako neformální rozhovor, pokec. Jedná se o komunikaci mezi více uživateli Internetu, která probíhá v reálném čase na síti Java Script Skriptovací jazyk pro generovaní dynamických HTML stránek. Původně vyvinutý firmou Netscape, dnes používán všemi hlavními webovými prohlížeči JPEG, JPG Joint Photographic Experts Group, typ souborů označující bitmapovou (rastrovou) grafiku (např. fotografie). Umožňuje použití až 16 milionů barev a malý objem velikosti obrázku díky ztrátové kompresi. layout vzhled a uspořádání jednotlivých prvků WWW stránky netiketa, (netiquette) pravidla pro chování účastníků na síti SEO (optimalizace) z anglického Search Engine Optimization, snaha o vytvoření stránek takovým způsobem, díky kterému se stránky objevují na předních místech ve vyhledávačích PHP technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru. Jedná se vlastně o programovací jazyk. plug-in modul, který může být snadno doinstalován jako součást běžného programu (např. webového prohlížeče) a rozšiřuje tak jeho možnosti portál označení pro vstupní bránu. Internetovým portálem jsou často myšleny webové stránky, které vytvářejí přehledný rozcestník a často nabízejí i další služby použitelnost (usability) určuje, jak snadno se na internetových stránkách uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání. Použitelnost je ovlivněna zejména logikou navigace, strukturou projektu a stránek projektu, uspořádáním stránek apod. Dobře použitelné stránky jsou přehledné, lehce srozumitelné a snadno ovladatelné PNG Portable Network Graphics, bitmapový grafický formát podporovaný organizací W3C jako náhrada za používaný GIF. prohlížeč (často také internetový nebo webový prohlížeč) program určený pro prohlížení webových stránek. Mezi nejznámější prohlížeče patří Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla a Opera. přístupnost (accessibility) míra dostupnosti publikovaných informací všem uživatelům. Dobré stánky by měly být přístupné uživatelům s odlišným technickým vybavením (různé operační systémy, různé prohlížeče, různé typy počítačů) i lidem s různě zdravotně handicapovaným (slepým, barvoslepým, osobám s poruchami pohybového ústrojí apod.) server bezobslužný program běžící na počítači permanentně zapojeném v počítačové síti, který nabízí služby dalším počítačům a serverům. Může se jednat například o tiskový server spravující tiskové úlohy připojené tiskárny, ový server starající se o elektronickou poštu nebo o web server poskytující na požádání webové stránky. Často je pojmem server označován i samotný počítač, na kterém je program spuštěn to však není terminologicky správně. Shareware volně šiřitelný program. Lze jej získat zdarma (z Internetu, vypálením na CD-ROM, atd.), ale autorovi se musí po stanovené době používání (zpravidla 30 dní) zaplatit poplatek. Publikování na WWW Strana 12 Ondřej Neumajer

13 site, web site označení pro skupinu souborů, které webmaster vytvořil pro vystavení na Internetu, webová prezentace skript většinou je skriptem myšlen menší program napsaný nějakým skriptovacím jazykem, souslednost příkazů k provedení software programové vybavení, jakýkoliv program (např. editor textů, internetový prohlížeč, elektronický slovník) upload termín používaný pro přenos dokumentu (souboru) z uživatelova počítače na internetový server (nebo jiný počítač) URL Uniform Resource Locator vznikl společně s WWW jako univerzální formát adresy, která umožňuje jednoznačně identifikovat valnou většinu informací v Internetu. Není omezen na WWW, pomocí URL lze popsat také adresy pro elektronickou poštu či data dostupná pomocí FTP. web viz WWW webhosting pronájem prostoru na WWW serveru. Každá webová prezentace využívá nějaký způsob webhostingu. webmaster, webdesigner osoba, která vytváří, udržuje a stará se o webovou prezentaci. weblog, blog internetový deníček, jedná se zpravidla o jednoduchý redakční systém, který umožňuje publikovat na webu aktuální novinky (například ze života) autora blogu blogera WYSIWYG editor zkratka What You See Is What You Get znamená, že stránka psaná v takovémto typu editoru se zobrazuje už při psaní tak, jak bude (měla by) vypadat později v prohlížeči. HTML (popř. XHTML) kód je tak před uživatelem ukryt a není tedy potřeba jeho znalost WWW zkratka pocházející z anglického World-Wide Web (v překladu celosvětová pavučina). Jedná se o jednu z nejužívanějších služeb Internetu, která nabízí k prohlížení webové stránky. Charakteristickým rysem webu jsou tzv. hypertextové odkazy (odtud pavučina). Často se používá pouze zkrácený termín web. W3C (World Wide Web Consorcium) mezinárodní organizace založená v roce 1994 stanovující standardy pro WWW W4D manifest Dogma W4, iniciativa skupiny českých webdesignérů. Jeho cílem je vytyčení strategie pro tvorbu webů podle přísně vymezených pravidel. Dodržení těchto postupů má zajistit všeobecně přístupné, bezbariérové a přehledné dokumenty. XHTML extensible HTML, neboli značkovací jazyk, který nahrazuje dnes již zastaralý jazyk HTML Publikování na WWW Strana 13 Ondřej Neumajer

14 Často kladené dotazy (FAQ) Otázky zájemců o absolvování modulu: Pro koho je modul Publikování na WWW vhodný? Tento modul je vhodný pro všechny učitele, kteří chtějí na WWW zveřejňovat informace a chtějí získat přehled o vhodných použitelných nástrojích. Kdy získám úroveň P? Pro dosažení kvalifikace Poučený uživatel dle definice SIPVZ je třeba získat certifikát školení Z, úvodního modulu P a dalších dvou volitelných modulů P (např. Publikování na WWW). Otázky lektorů: Jak se stát školicím střediskem Publikování na WWW? Školicí středisko musí být certifikováno u MŠMT pro tento modula a mít vyškolené odborné lektory pro tento modul. Jak se stát lektorem modulu Publikování na WWW? Lektor musí být být učitelem, odborníkem na tuto problematiku a absolvovat metodické školení u garanta modulu. Bližší informace v sekci školicí střediska. Mohu školit i modul Publikování na WWW, když jsem certifikovaným školitelem úvodního modulu školení P? Ne. Z důvodů udržení kvality je pro každý modul nutné speciální školení lektorů (obdrží certifikát) a zvláštní certifikace školicího střediska. Mohu na školení využívat a předvádět komerční software? Žádný konkrétní software není taxativně stanoven. Snahou je seznámit učitele s takovými softwarovými produkty, které mohou ihned na své škole začít využívat. Proto je v seznamu uveden pouze freeware. Pokud však mají učitelé v kurzu možnost nějaký konkrétní program na škole využívat, není problém, aby jej lektor zařadil (asi nejvíce se to týká editoru MS FrontPage, který má značná část škol k dispozici). Publikování na WWW Strana 14 Ondřej Neumajer

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. 1. Základní informace Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku nového grafického řešení pro internetovou

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Označení: C8 Stručná charakteristika modulu Modul si klade za cíl seznámit detailněji s tvorbou webových stránek pomocí kódovacího jazyka

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

TEZE. Vývoj dialogu člověk počítač v prostředí WWW. Česká zemědělská univerzita v Praze. k diplomové práci na téma. Provozně ekonomická fakulta

TEZE. Vývoj dialogu člověk počítač v prostředí WWW. Česká zemědělská univerzita v Praze. k diplomové práci na téma. Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci na téma Vývoj dialogu člověk počítač v prostředí WWW Autor práce: Bc. Markéta Motáňová, 2005 Vedoucí diplomové práce:

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 5. května 200, č.j. 19 076/2005-24 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více