Usnadnění převodu podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnadnění převodu podniku"

Transkript

1 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3

2

3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Inteligentní průvodce prosazováním a podporou převodů podniků pomocí strukturálních fondů EU

4 4 Tato příručka byla vypracována Evropskou komisí a vychází z informací, které byly shromážděny v rámci řady projektů a studií provedených v této oblasti. Přestože byla práce prováděna pod vedením úředníků Evropské komise, názory uvedené v tomto dokumentu nevyjadřují nutně stanovisko Evropské komise. Další informace: Evropská komise Generální ředitelství pro podniky a průmysl Jednotka D.1: Podnikání Internetová adresa: Překlady tohoto dokumentu do řady evropských jazyků jsou k dispozici na internetové adrese: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies Tato příručka byla vyhotovena s úmyslem poskytnout informace o využívání strukturálních fondů EU, nepředpokládá se však právní odpovědnost za správnost nebo úplnost uvedených informací. Jednotlivé žádosti o využití strukturálních fondů EU musí být vždy posouzeny v rámci použitelných pravidel, která jsou v příslušné zemi platná ke dni podání žádosti. Tato příručka je součástí řady příruček. Doposud byly vydány tyto tituly: č. 1 Rozvoj podnikatelského smýšlení a dovedností v EU č. 2 Používání norem na podporu růstu, konkurenceschopnosti a inovací č. 3 Usnadnění převodu podniku č. 4 Inteligentní průvodce inovacemi ve službách Č. 5 Provádění iniciativy Small Business Act na regionální úrovni Č. 6 Jak využívat strukturální fondy pro politickou oblast malých a středních podniků a podnikání Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoli případné použití informací obsažených v této publikaci, ani za případné chyby, které se v ní mohou i přes její pečlivou přípravu a kontrolu vyskytnout. Tato publikace nemusí nutně vyjadřovat názory či stanoviska Evropské unie. ISBN DOI /600 : Evropská unie, 2012 Printed in Belgium Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak. Pro použití nebo reprodukci materiálů chráněných autorskými právy, které jsou v tom smyslu označeny, je nutno obdržet povolení od držitele (držitelů) autorských práv.

5 5 Předmluva Po založení a fázi růstu je třetí zásadní fází v životním cyklu podniku jeho převod. Převod zahrnuje složité právní záležitosti, znamená však rovněž ocenění, nalezení nového vlastníka a předání vedení společnosti. Jedná se o dlouhý proces, který vyžaduje náležitou přípravu. Příliš mnoho životaschopných společností je uzavřeno kvůli tomu, že těmto otázkám nevěnují dostatečnou pozornost. A s nimi zanikne i mnoho kvalitních pracovních míst v jejich hospodářském prostředí. Mnoho pozornosti se věnuje podpoře zakládání nových podniků, důležité je však rovněž zajistit zachování a růst existujících životaschopných podniků. Tvůrci politik často zapomínají na to, že založení nového podniku není jediným způsobem zajištění pracovních míst. Vzhledem k regionálnímu rozměru činnosti jednotlivých podniků by strukturální fondy měly hrát důležitou úlohu při podpoře konkrétních projektů, které mají zlepšit fungování převodů podniků. Tato příručka představuje příslušná opatření, která lze s podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) užitečně přijmout na regionální úrovni. Příručku doporučujeme tvůrcům politik, zúčastněným stranám a řídicím orgánům na regionální úrovni a doufáme, že podnítí konkrétní opatření k další podpoře úspěšných převodů podniků ve prospěch regionálního rozvoje. Antonio Tajani místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání Johannes Hahn člen Evropské komise odpovědný za regionální politiku

6 6

7 7 Obsah 1 Stručný přehled Účel příručky Co je to převod podniku? Význam převodu podniku Proč by měla politika soudržnosti podporovat převody podniků? Opatření, která mají být přijata Koncepční rámec Problémy a překážky při převodech podniků Spojení preferencí kupujících s preferencemi prodávajících Budování důvěry Emocionální a psychologické problémy Právní otázky, které je nutno zahrnout do vzdělávání, poradenství a zvyšování informovanosti Co se již uskutečnilo? Co je třeba udělat? Podpora a vytváření povědomí Právní rámec příznivý pro převod a systematické sledování Finanční prostředky na převody podniků Poradenské služby pro podniky Zajištění transparentních kontaktních míst pro převody podniků Osvědčené postupy Opatření ke zvyšování informovanosti Poradenství a odborné vedení Navazování kontaktů Financování Další příklady osvědčených postupů...35

8 8

9 9 Stručný přehled 1.1 Účel příručky Strukturální fondy by měly hrát důležitou úlohu při podpoře konkrétních projektů, které mají zlepšit převody podniků. Cílem tohoto dokumentu je proto poskytnout údaje o opatřeních, jež by bylo možno s podporou z evropských strukturálních fondů užitečně přijmout ve všech zemích a ve všech regionech. Cílovou skupinou této zprávy jsou tvůrci politik a řídicí orgány na regionální úrovni. Tato příručka představuje: potřebu veřejné intervence k usnadnění převodů podniků v EU prostřednictvím strukturálních fondů a možné kladné dopady této intervence ohlédnutí za opatřeními, která již Komise a členské státy přijaly návrhy opatření na podporu převodů podniků řadu příkladů osvědčených postupů s cílem podnítit opatření, jež by mohla být zařazena do operačních programů (OP) strukturálních fondů. 1.2 Co je to převod podniku? V této zprávě se převodem podniku rozumí převod vlastnictví podniku na jinou osobu nebo podnik zajišťující další existenci a obchodní činnost podniku. K takovému převodu může dojít v rámci rodiny, prostřednictvím odkupů vedením (odprodej řídícím pracovníkům / zaměstnancům, kteří nejsou rodinnými příslušníky) a prodeje externím osobám nebo existujícím společnostem, včetně převzetí a spojování podniků 1. Ve většině malých a v mnoha středních podnicích dochází společně s převodem vlastnictví k převodu řídicí funkce. V případě společností s ručením omezeným lze za převod podniku pokládat převod 51 % podílů. U akciových společností, což jsou většinou velké podniky, v nichž je vlastnictví odděleno od řídicí funkce, k převodům ve smyslu této zprávy nedochází a převod má jinou povahu. V některých případech jsou podniky prodány nebo převzaty s cílem využít pouze budovu nebo lokalitu a konkrétní podnikatelské činnosti nepokračují. To nelze považovat za převod ve smyslu této zprávy. Mnoho podniků mimoto nelze převést 1 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen 2002.

10 10 z různých důvodů, jako je nižší potenciál výdělku nebo úpadek. V jiných případech upřednostní podnikatelé uzavření podniku před jeho převodem, nebo se jim nemusí podařit nalézt nástupce (kupujícího). K převodu podniku velmi často vede odchod podnikatele do důchodu. Odchod do důchodu je však pouze jedním z důvodů převodu podniku. K příčinám dřívějších převodů patří i osobní rozhodnutí (předčasný odchod do důchodu, změna povolání atd.), změna konkurenčního prostředí (měnící se trhy, nové produkty, nové distribuční kanály atd.) nebo nenadálé události (rozvod, nemoc, úmrtí atd.), jež rovněž hrají důležitou úlohu. 1.3 Význam převodů podniků Doporučení Komise ze dne 7. prosince 1994 a sdělení Komise o převodech malých a středních podniků ze dne 28. března 1998 se do značné míry zaměřovala na dědickou daň, darovací daň a daň z příjmů. Hlavním cílem byly převody na jiného rodinného příslušníka, přičemž hlavním důvodem převodu je věk. Zdá se však, že se tento model mění. Sdělení Evropské komise z roku 2006 nazvané Převod podniků Kontinuita prostřednictvím nového začátku členským státům připomíná význam vhodných finančních podmínek pro převody podniků. Mezi určitou úmrtností starých podniků a jejich nahrazováním novými podniky na jedné straně a rostoucím inovačním hospodářstvím na druhé straně není zásadní rozpor. Není totiž možné převést každý podnik. Převod je také obtížnější u malých podniků a u podniků, v nichž hraje výraznou úlohu osobnost stávajícího majitele. V životním cyklu podniků jsou převody podniků běžné stejně jako v životním cyklu podnikatele. Navzdory individuálním rozdílům v jednotlivých členských státech vidíme ve všech členských státech stejné tendence 2 : větší význam převodů podniků jako politické záležitosti kvůli vysokému a rostoucímu počtu převodů v příštích deseti letech; bude docházet k většímu počtu převodů podniků mimo rodinu - na třetí strany; rostoucí počet podnikatelů zůstane ve stejném podniku kratší dobu, nikoli celý život; stále častěji budou příčinou převodů osobní rozhodnutí (předčasný odchod do důchodu; změna povolání, zájmů nebo rodinné situace atd.) a změna konkurenčního prostředí (měnící se trhy, nové produkty, nové distribuční kanály atd.), a nejen věk. Ve většině zemí nejsou statistické údaje o převodech dostupné, a pokud jsou k dispozici, použité definice se značně liší. Nedostatek spolehlivých popisných (co se již stalo) a prognostických (co se podle očekávání stane) údajů o převodech podniků má za následek nedostatečnou podporu vlád při vypracovávání a provádění konkrétních politik k usnadnění převodů podniků. V této souvislosti je zřejmé, že vytvoření společného přístupu, metodických nástrojů a ukazatelů má značnou potenciální hodnotu a povede k rozvoji mechanismu pravidelného společného sledování převodů podniků v Evropě. 1.4 Proč by měla politika soudržnosti podporovat převody podniků? Začínající podnikatelé často zapomínají, že založení nového podniku není jediným způsobem zahájení podnikání. Každoročně jsou uzavírány tisíce existujících malých podniků, jelikož jejich vlastníci odešli do důchodu nebo hledají nové příležitosti, nemohou však najít nikoho, kdo by jejich podnik převzal. Zajištění bezproblémového předání je zdlouhavý a někdy složitý proces, jeho zjednodušení by však snížilo množství ztrát dovedností, pracovních míst, přítomnosti na trhu a goodwillu v případě uzavření takovéhoto podniku. Existující společnosti zachovávají v průměru pět pracovních míst, zatímco nově založený podnik vytvoří průměrně dvě pracovní místa. Úspěšnost převodu je mimoto vyšší než úspěšnost nových podniků. Vzhledem k odhadovanému počtu podniků zajišťujících 2 miliony pracovních míst, jež jsou v EU každý rok převáděny, musí Evropa převody podniků usnadnit a rozvinout účinnější podpůrné služby. 2 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen 2002.

11 11 Studie Komise z roku 2011 nazvaná Dynamika podnikání (Business Dynamics), která měřila dopady neefektivních převodů podniků na vytváření pracovních příležitostí a vznik nových podniků v Evropě, obsahuje závěr, že Evropa přichází každý rok přibližně o podniků představujících pracovních míst, a to výhradně kvůli neefektivním převodům podniků. Nejmenší podniky jsou nejzranitelnější, pokud jde o nezdařené převody, jelikož jsou často úzce spojeny s dovednostmi a osobností vlastníka, jež nejsou snadno převoditelné. Nízká hodnota jejich hmotných aktiv navíc často znamená, že není možné jejich ohodnocení, jelikož hlavními aktivy hodnoty těchto podniků jsou samotní podnikatelé. Kromě velikosti podniků jsou dalšími dvěma faktory zranitelnosti právní forma společnosti a rovněž její stáří. 1.5 Opatření, která mají být přijata Vzhledem k významu převodů podniků pro evropské hospodářství by v zájmu jejich zlepšení bylo možno přijmout tato opatření 3 : Zvyšování informovanosti: Jednou z příčin významných problémů při převodech podniků je to, že naplánování procesu převodu začalo příliš pozdě. Výchozím bodem úspěšného převodu je proto zvýšení povědomí o nutnosti připravit se na převod s dostatečným předstihem. Vytvoření právního rámce, který je příznivý pro převody: Napomoci převodům podniků znamená mít náležitý právní rámec. Evropská komise se touto oblastí zabývala ve svém doporučení o převodu malých a středních podniků 4. Vyzvala členské státy, aby zlepšily své právní a fiskální prostředí pro převody podniků. Při provádění doporučení již bylo dosaženo určitého pokroku, stále však zbývá mnoho práce. Finanční prostředky na převody podniků: Podniky, které jsou přebírány, jsou v době převzetí obvykle větší než nové podniky v době založení. Koupě existujícího podniku proto často vyžaduje větší kapitál než založení nového podniku. Řadě potenciálních nabyvatelů by mohly převzetí podniku usnadnit podporované půjčky (zvýhodněné úrokové sazby), záruky a formy vlastního kapitálu udělovaného na omezenou dobu. Vytvoření poradenských služeb pro podniky: Jelikož se převody podniků dotýkají složitých problémů, jako jsou právní předpisy týkající se nástupnictví, zdanění, příprava společnosti na prodej, posouzení ceny atd., je pro provedení tohoto procesu nezbytné poradenství ze strany odborníků, jako jsou podnikoví poradci, daňoví auditoři, právníci, účetní, banky a notáři. Zajištění transparentních kontaktních míst pro převody podniků: Rostoucí počet podniků je převáděn na třetí strany. Proto je o to důležitější usnadnit navazování kontaktů mezi kupujícími a prodávajícími. Trh pro nákup a prodej menších podniků však někdy není transparentní. Mnoho potenciálních kupujících a prodávajících je uvedeno ve spisech jednotlivých účetních společností, bank a poradenských společností. Omezený přístup k těmto spisům snižuje pravděpodobnost navázání vhodných kontaktů. 3 Příručka osvědčených postupů pro opatření na podporu převodu podniků na nového vlastníka (A good practice guide of measures for supporting the transfer of businesses to new ownership), Evropská komise Doporučení Komise o převodu malých a středních podniků, Úř. věst. L 385, , s. 14.

12 12

13 13 KONCEPČNÍ RÁMEC 2.1 Problémy a překážky při převodech podniků Převod podniku z jedné osoby na druhou je složitý proces, který zahrnuje mnohem více než jen právní převod vlastnictví výměnou za cenu. Aby byl takovýto přechod úspěšně dokončen, je nutné překonat četné problémy, z nichž mnohé jsou emocionální či psychické povahy. Převody podniků mají řadu významných charakteristických rysů, jimiž se liší od prodeje (nebo darování) většiny ostatního majetku. Tradičně byl nejobvyklejším řešením těchto problémů převod v rámci rodiny z jedné generace na další 5. V ideálním případě existující rámec vzájemných vztahů, důvěra a sdílené informace o podniku samotném usnadňovaly hospodářský převod majetku, informací, znalostí, obchodních vztahů atd. Převod podniků s sebou nese určité transakční náklady, které mohou výrazně snižovat hodnotu převáděného podniku, nebo které dokonce mohou představovat překážky znemožňující rozvoj komplexních kontaktních míst pro převody podniků mimo rodiny. Uvnitř rodin lze transakční náklady převodu často snížit na takovou úroveň, že je převod možný a efektivní. To samozřejmě neznamená, že neexistují případy, kdy narušené rodinné vztahy hospodářský převod podniku ohrožují. Rodiny jsou sociální skupiny, které mají své vlastní problémy, jež v některých případech mohou úspěšnému převodu bránit 6. Kromě toho zde mohou působit i další faktory, například problémy spojené s určitým oborem nebo odvětvím, v jejichž důsledku je převod v rámci rodiny problematický 7. Průzkum dynamiky podnikání z roku 2010 umožňuje sestavit pořadí faktorů, které vedou k větší zranitelnosti malých a středních podniků, pokud jde o nezdařený převod: 5 Viz např. Bjuggren, Per-Olof a Sund, Lars-Göran (2002), A Transaction Cost Rationale for Transition of the Firm within the Family, in: Small Business Economics, vol. 19, s Přehled viz Handler, Wendy C. (1994), Succession in Family Business: A Review of the Research, in: Family Business Review, vol. VII, no. 2, s Viz např. Getz, Donald a Petersen, Tage (2004), Identifying Industry-Specific Barriers to Inheritance in Small Family Businesses, in: Family Business Review, vol. 17, no. 3, s (18).

14 14 Finanční ukazatele [Vysoká míra zadlužení podniku] Stáří podniku [Méně než 3 roky] Velikost podniku [Mikropodniky] Právní forma [Podniky jednotlivce] Odvětví činnosti [Stavebnictví] Finanční ukazatele [Úroveň poměru ceny a výnosu] Odvětví činnosti [Obchod] Právní forma [Osobní společnost] Odvětví činnosti [Hotely a restaurace] Velikost podniku [Malé podniky] Stáří podniku [3 až 5 let] Odvětví činnosti [Doprava a telekomunikace] Odvětví činnosti [Nemovitosti, pronájem a podnikatelská činnost] Odvětví činnosti [Průmysl] Kdo podnik kupuje? [Převody na individuální kupující] Kdo podnik kupuje? [Převody na zaměstnance] Kdo podnik kupuje? [Převody na rodinné příslušníky] Kdo podnik kupuje? [Převody na jiný podnik] Velikost podniku [Střední podniky] Stáří podniku (5 až 10 let) Právní forma [Společnosti s ručením omezeným] Stáří podniku [Více než 10 let] Kategorie odpovědí Vysoká Střední Nízká 1,95 2,16 2,20 2,24 2,42 2,48 2,66 2,66 2,68 2,69 2,74 2,78 2,86 2,87 2,87 2,92 3,03 3,08 3,10 3,14 3,24 3,32 Zdroj: Průzkum dynamiky podnikání z roku 2010 Poznámka 1 : Údaje vycházejí výhradně z názorů a postřehů účastníků průzkumu. Poznámka 2 :Respondenti byli požádáni, aby odpověděli na tuto otázku: Určete faktory, které vedou k větší zranitelnosti malých a středních podniků, pokud jde o nezdařený převod (hodnocení: 1 velmi negativní dopad, 2 negativní dopad, 3 kladný dopad, 4 velmi kladný dopad, 0 žádný dopad). Nízká čísla udávají, že dotyčné faktory mají za následek větší zranitelnost malých a středních podniků. Graf představuje průměr odpovědí. Četné zvláštní rysy převodů podniků je možné shrnout do těchto čtyř skupin 8 : 1. spojení preferencí kupujících s preferencemi prodávajících; 2. budování důvěry (asymetrické informace); 3. emocionální a psychologické problémy; 4. technické problémy Spojení preferencí kupujících s preferencemi prodávajících Většina podniků je v mnoha ohledech jedinečná, přičemž to, co vyhovovalo stávajícímu vlastníkovi, nemusí upřednostňovat potenciální kupující nebo nabyvatel. I při pohledu na nejviditelnější rysy určitého podniku, tj. na odvětví nebo velikost, by mohlo stále být obtížné dát dohromady potenciálního kupujícího s potenciálním prodávajícím v téže zeměpisné oblasti a v témž čase 9. Velká většina osob, které mají zájem o kariéru v podnikání, dává před převzetím existujícího podniku přednost založení podniku vlastního. Rozhodnutí stát se podnikatelem je (možná s výjimkou případů, kdy je podnik založen v důsledku nezaměstnanosti nebo podobné situace) čistě hospodářskými důvody motivováno jen částečně. Do určité míry totiž hrají roli i seberealizace a uskutečnění určité myšlenky. Podle bleskového průzkumu Eurobarometr z roku 2004 by 53 % Evropanů raději založilo novou společnost a pouze 29 % dávalo přednost převzetí existující společnosti 10. Tento stav má dvě příčiny. Za prvé založení podniku umožňuje novému podnikateli utvářet jej přesně tak, jak chce. Zakladatel podniku má nejen více svobody v souvislosti se svými podnikatelskými rozhodnutími v pravém smyslu slova, ale při zakládání podniků se také snadněji zajišťuje návaznost na osobní potřeby, například umístění podniku blízko bydliště. Druhý důvod spočívá v tom, že založení nového podniku obvykle vyžaduje méně finančních prostředků než převzetí. Podle některých odhadů vyžaduje převzetí existujícího podniku o 60 % vyšší investici než založení podniku nového 11. Pro vlastníka a potenciálního převodce podniku jsou jiné možnosti než prodej podniku relativně omezené. Jestliže není možné podnik převést v rámci rodiny, mohla by být alternativou prodeje podniku jako celku jeho likvidace část po části. Nevýhodou samozřejmě je, že významná část hodnoty podniku vztahy s klienty atd. bude ztracena. Proto je v databázích pro převod často rozdíl mezi počtem subjektů na straně nabídky a poptávky. V takových databázích obvykle převažuje nabídka podniků (2/3 inzerátů) nad počtem osob s aktivním zájmem o převzetí podniku (1/3 inzerátů). 8 Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Bleskový Eurobarometr, Podnikání. V USA byly výsledky podobné. 54 % obyvatel dávalo přednost založení nového podniku, 30 % upřednostňovalo převzetí podniku. Mezi evropskými zeměmi jsou nicméně velké rozdíly, a to od Řecka (s 66 % obyvatelstva upřednostňujícími založení nového podniku) až po Českou republiku (s 32 % obyvatelstva upřednostňujícími založení nového podniku). 11 Deutsche Ausgleichsbank, cit. dle: Evropská komise (1997), Evropské fórum o převodech podniků, s. 5.

15 Budování důvěry Mezi kupujícími a prodávajícími podniků (zejména menších) obvykle existuje silná asymetrie informací, tj. vlastník ví o silných a slabých stránkách svého podniku mnohem více než potenciální nabyvatel. Při sjednávání podmínek převodu podniku je samozřejmě v jeho zájmu zdůraznit silné stránky a bagatelizovat problémy. Nabyvatel to ví, a proto by mohl mít k informacím poskytnutým vlastníkem nedůvěru 12. Klasickým řešením problémů asymetrie informací je pověst informačních výhod se nezneužije, protože by tím mohly být ohroženy další podnikatelské příležitosti. Prodávající se nicméně o svou pověst stará pouze tehdy, pokud má zájem na budoucích transakcích, které by špatné jméno zmařilo. Tak tomu v případě převodu podniku ovšem často nebývá, protože po převodu může bývalý vlastník odejít do důchodu. Budování důvěry bývá také ztíženo tím, že potenciální prodávající obvykle nechtějí, aby se všeobecně vědělo, že je jejich podnik na prodej. Inzeráty v databázích proto bývají často obecné a neurčité. To však znamená, že inzerát pak není pro potenciální nástupce příliš přitažlivý, protože by rádi získali úplnou představu předtím, než se pokusí navázat kontakt. Ve většině případů může sehrát užitečnou úlohu zprostředkovatel, který se pokusí podnikatele přesvědčit o tom, že určité množství informací je nezbytné, aby byl inzerát dostatečně přitažlivý. Problémy týkající se asymetrie informací a důvěry však nepůsobí pouze na vztah mezi potenciálními kupujícími a prodávajícími, ale také na zprostředkující instituce. Potenciální inzerenti na internetových kontaktních místech například někdy nemají důvěru v instituci provozující danou databázi. Řada podnikatelů se také obává nedostatku diskrétnosti, pokud svolí k uvedení informací o podniku v inzerátu. Kromě toho jsou soukromí zprostředkovatelé někdy podezírání z toho, že se spíše než na nalezení dobrých kontaktů zaměřují na rychlý obrat Emocionální a psychologické problémy Mnoho podnikatelů, zejména těch, kteří založili vlastní podniky, jež budovali řadu let, se velmi zdráhá podnik opustit a připravit jeho převod. K převodu know-how a dovedností dochází velmi pozdě, pokud vůbec. Převod proto často není dostatečně připraven. To nepředstavuje problém jen pro podnikatele, který podnik převádí, ale rovněž to ovlivňuje a zkracuje dobu přípravy u kupujícího nebo nástupce či jejich nejbližších spolupracovníků 13. Nedostatečné plánování a otevřenost mohou mít pro kontinuitu podniku v případě neočekávaných situací (nemoc, úraz, úmrtí) poměrně dramatické a vážné důsledky. Tak je tomu zejména v malých podnicích, v nichž podnikatel převzal za podnik veškerou odpovědnost a v nichž existují jen omezené plány, pokud jde o budoucnost společnosti. Problémy se mohou objevit také tehdy, nese-li odpovědnost převodce i nástupce. Pro stávajícího vlastníka (převodce) bývá převáděný podnik často výsledkem celoživotní práce. Proto má sklon podniku připisovat čistě emocionální hodnotu a do určité míry bude žádat náhradu za tuto ztrátu. Kupující však za tuto hodnotu nebude ochoten platit, protože tento druh hodnoty na něj nemůže být vzhledem ke své povaze převeden. Do určité míry se tato emocionální hodnota při převodu jednoduše ztrácí 14. Ztrátu emocionální hodnoty lze snížit pouze tehdy, pokud převodci na nabyvateli určitým způsobem záleží (ekonomicky řečeno, pokud jsou preference nabyvatele částečně obsaženy v souboru preferencí převodce). Takovéto propojené soubory preferencí lze předpokládat mezi rodiči a dětmi. Mohou se však objevit i mezi vlastníkem a kupujícím. V takovém případě si oba musejí porozumět nejen na úrovni podnikatelské, ale i z hlediska emocionálního a psychologického, protože stávající vlastník musí být ujištěn o tom, že jeho podnik přejde do dobrých rukou. 12 Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise 2006.

16 16 K vytvoření důvěry mezi prodávajícím a kupujícím a k alespoň částečnému převedení emocionální hodnoty podniku mohou napomoci delší zaškolovací období, během nichž stávající vlastník podnik opouští postupně. Velikost společnosti odráží rovněž způsob, jakým společnost zvládá problémy spojené s převody podniků. Vlastníkům velkých společností dnes jednodušším způsobem a častěji napomáhají odborníci, kteří jim mohou předložit individualizované návrhy s ohledem na jednotlivé aspekty spojené s procesem převodu (právní, daňové a finanční otázky a záležitosti týkající se řízení). Zdá se, že ve velkých společnostech jsou mezilidské a psychologické aspekty zvažovány méně, jelikož jsou často přehlíženy či zcela opomíjeny kvůli významu hospodářských a finančních důsledků převodu. Jedná se však o záležitosti, jimiž je třeba se zabývat, a je velmi důležité upozornit vlastníky na význam plánování kontinuity 15. Ve větších společnostech za řízení kontinuity často odpovídá některý z vybraných řídících pracovníků v rámci integrovaného a běžného procesu prognózování a plánování vedení do budoucna. V těchto společnostech je předání vnímáno jako jeden z procesů změny v životě společnosti. Je tudíž považováno za součást chodu podniku a je řízeno na základě projektu (nebo několika více či méně integrovaných projektů). Vlastníci malých podniků si často nejsou vědomi problému týkajícího se zachování kontinuity jejich společnosti. Svou společnost obvykle považují za součást sebe samých. Jelikož jsou v každodenním životě velmi zaneprázdněni, obvykle nemohou či nebudou věnovat dostatečnou pozornost plánování změny vlastnictví jejich společnosti. Přesněji, nepromyslí ji předem v rámci strukturovaného plánu nebo projektu, jelikož ne vždy jsou si vědomi jeho zásadního významu Právní otázky, které je nutno zahrnout do vzdělávání, poradenství a zvyšování informovanosti Převod podniku zahrnuje převod několika druhů majetku, například strojů, nemovitostí, automobilů atd., přičemž převod každého z nich může být upraven zvláštními pravidly. Situace je o to složitější, že daňové předpisy týkající se převodu majetku jsou různé. Kromě toho do převodu často vstupují více než dvě strany. Převod podniku tak není pouze obchodem mezi vlastníkem/prodávajícím a kupujícím. Svůj hlas mají i rodina vlastníka a také například úvěrové instituce poskytující finanční prostředky na převod. Přestože určitý majetek podniku, jako jsou stroje, zásoby nebo finanční aktiva, lze předat relativně jednoduše, zahrnuje převod podniku také převod nehmotných aktiv, jako jsou znalosti vlastníka (o trzích, konkurentech, klientech, zaměstnancích, technologiích atd.), mezilidské vztahy (s klienty, zaměstnanci atd.), autorita nebo obchodní pověst 16. U fungujícího podniku může být stanovování a sjednávání ceny mnohem složitějším problémem, k jehož řešení může být nutné vyhledat odbornou vnější pomoc. Překážky vyplývají rovněž z vnitrostátních právních předpisů, zejména práva obchodních společností, daňových a správních formalit. K příkladům problémů tohoto druhu patří vysoké dědické a darovací daně, financování, potíže, které brání změně právní formy podniku při přípravě převodu, a potíže, které znemožňují kontinuitu osobní společnosti v případě, že jeden ze společníků zemře či odejde do důchodu 17. Tento psychologický problém je velmi důležitý, jelikož jim brání v tom, aby učinili první krok. Tímto prvním krokem je uvědomění si problému. Poté mohou situaci systematicky analyzovat, aby pomocí vhodných nástrojů naplánovali převod a kontinuitu svého podniku. 15 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen Tamtéž. 17 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen 2002.

17 Co se již uskutečnilo? Převod podniků je jednou z klíčových otázek politiky Evropské komise týkající se podniků. Dne 7. prosince 1994 bylo přijato oficiální doporučení Evropské komise o převodech malých a středních podniků určené všem členským státům 18. V doporučení byly členské státy vyzvány, aby zlepšily své právní a fiskální prostředí pro převody podniků, zvyšovaly informovanost o převodech podniků a podporovaly je. K opatřením, která jsou v doporučení navrhována, patří 19 : zvyšování informovanosti podnikatelů a jejich vybízení k tomu, aby se na převod připravovali dlouho dopředu; zlepšení finančního prostředí malých a středních podniků nabízením vhodných nástrojů pro převody podniků; možnost, aby malé a střední podniky mohly přijmout nejvhodnější právní formu za účelem přípravy na převod, například tím, že jsou zakládány ve formě zjednodušených akciových společností; zajištění kontinuity osobních společností a podniků jednotlivce v případě úmrtí jednoho společníka nebo majitele; snížení dědických a darovacích daní; podpora převodů na třetí strany, například prosazováním převodů na zaměstnance prostřednictvím daňového systému. Po přijetí sdělení Komise, k němuž došlo v březnu 1998, pokračovala Komise v práci na praktické podpoře převodů podniků. Později v témže roce byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů. Cílem bylo spolufinancování projektů, které zvýší informovanost o převodech podniků nebo poskytnou praktickou podporu, jako je vzdělávání podnikatelů a zprostředkovatelů. V prosinci 2000 zahájilo GŘ Evropské komise pro podniky projekt s názvem Best procedure (Nejlepší postup) týkající se převodů podniků. Jeho hlavním cílem bylo sledování provádění doporučení Komise o převodu podniků z roku 1994, určení opatření na podporu převodů podniků a navržení oblastí další činnosti. Byla zřízena zvláštní skupina odborníků, která měla být Komisi při provádění tohoto projektu nápomocna. Podle odhadů těchto odborníků změní v příštích 10 letech vlastníka přibližně jedna třetina všech společností v EU, přičemž tento podíl se bude jednotlivých v členských státech pohybovat v rozmezí od %. To znamená, že každý rok dojde ke změně vlastnictví průměrně u malých a středních podniků ( malých a středních podniků se zaměstnanci a společností s jedním společníkem), což se může dotknout 2,4 milionu pracovních míst 20. Co se týká provádění doporučení Komise, skupina odborníků zjistila, že v praxi byla zavedena sotva polovina z celkem 21 daňových a právních opatření, která Komise stanovila. Odborníci zjistili, že ve dvou z celkem pěti oblastí, které považovali s ohledem na pomoc při převodech podniků za klíčové, dosáhly členské státy poměrně dobrého pokroku. Třináct členských států zavedlo zvláštní pravidla týkající se dědických a darovacích daní a deset členských států přijalo opatření k usnadnění převodů na třetí strany. V ostatních klíčových oblastech, jako jsou zvláštní opatření usnadňující převody na zaměstnance, daňové úlevy v případě předčasného odchodu do důchodu a daňové úlevy vztahující se na peněžní prostředky, které jsou znovu investovány do jiného malého či středního podniku, přijalo opatření pouze sedm či osm členských států. Odborníci rovněž zjistili, že pro převody podniků je k dispozici značná podpora, není však poskytována strukturovaným způsobem, a tudíž se nedostane nutně k cílové skupině. Celkem odborníci určili 53 opatření na podporu převodů podniků, která byla zahrnuta v databázi podpůrných opatření a iniciativ pro podniky. Na závěr své práce předložila skupina odborníků tyto návrhy, které se týkají poskytování podpory: 18 Úř. věst. L 385, , s. 14 (dále jen doporučení ); viz rovněž sdělení obsahující odůvodnění doporučení (Úř. věst. C 400, , s. 1). 19 Evropský seminář o převodech podniků závěrečná zpráva Vídeň, Příručka osvědčených postupů pro opatření na podporu převodu podniků na nového vlastníka, Evropská komise 2003.

18 18 zřízení evropského střediska pro převody podniků virtuální evropské platformy ke koordinaci shromažďování informací, sdílení osvědčených postupů v celé Evropě a usnadnění přeshraniční spolupráce. Podobná střediska by měla být zřízena rovněž na vnitrostátní úrovni; zřízení evropského kontaktního místa pro prodávající a kupující ve spojení se střediskem pro převody podniků s cílem propojit existující vnitrostátní databáze a vybízet země, které dosud takovéto databáze nemají, aby je vytvořily; pořádání pravidelných akcí věnovaných zvláštním otázkám spojeným s převody na evropské úrovni za účelem výměny osvědčených postupů a využití výsledků těchto akcí jako vstupních informací pro semináře a schůzky na vnitrostátní, regionální a místní úrovni; rozvoj alternativních nebo dodatečných přizpůsobených nástrojů v oblasti vzdělávání a řízení pro stávající a budoucí podniky řízené vlastníkem a malé rodinné podniky; zahájení veřejně iniciovaných programů podpory a výzkumu v oblasti převodu podniků; věnování stejné pozornosti převodům i zakládání nových podniků. Evropský seminář o převodech podniků, který se konal ve Vídni ve dnech 23. a 24. září 2002, dospěl k závěru, že výchozím bodem úspěšných převodů je zvyšování informovanosti. Až poté přichází na řadu praktická podpora. Kvůli složité povaze převodů podniků je při řízení tohoto procesu zapotřebí profesionální poradenství. Zdá se, že k dispozici je značná podpora, ta však musí být více zviditelněna a lépe koordinována. Je nutný komplexní přístup k řešení všech aspektů spojených s převody podniků: neměli bychom opomíjet emocionální stránku 21. Projekt Best i evropský seminář o převodech podniků dospěly k závěru, že by se převodům podniků měl přikládat stejný význam jako zakládání nových podniků. Podle rakouského výzkumu, který byl na semináři představen 22, přežije 96 % úspěšně převedených podniků prvních pět let po převodu. Naděje na přežití jsou proto vyšší než u nově založených podniků, z nichž po pěti letech existuje pouze 75 %. Z tohoto důvodu je nezbytné zvyšovat politické uvědomování si významu převodů podniků a podporovat převody jako lákavou alternativu založení vlastního podniku. Sdělení Evropské komise z roku 2006 s názvem Převod podniků Kontinuita prostřednictvím nového začátku členským státům připomíná význam vhodných podmínek pro převody podniků. Informuje o minulých a současných snahách Evropské komise a členských států o usnadnění převodů podniků a vyzdvihuje některé osvědčené postupy. Ve sdělení je zmíněno, že i dnes existuje prostor pro zlepšení: pouze u 55 % oblastí uvedených v doporučeních z roku 1994 byla zavedena konkrétní opatření (staré členské státy 60 %, nové členské státy 45 %). Zdá se, že nové členské státy použily účinnější řešení v oblastech souvisejících s právem obchodních společností, pravděpodobně proto, že v mnoha těchto státech byly obchodní zákony vypracovány teprve nedávno a mohly vycházet z efektivních příkladů. Staré členské státy zavedly větší množství podpůrných opatření, postupují aktivněji při zvyšování informovanosti a vytvářejí lepší prostředí pro odprodeje zaměstnancům 23. V zájmu určení faktorů úspěchu při zajišťování kontaktních míst pro převody podniků jmenovaly členské státy EU a ostatní země účastnící se víceletého programu pro podnik a podnikavost skupinu odborníků, která měla analyzovat stávající kontaktní místa (databáze) pro převody podniků a zformulovat závěry ohledně toho, jak by bylo možno tato kontaktní místa uspořádat lépe. Zpráva kontaktní skupiny z roku 2006 nazvaná Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků představuje devět databází a kontaktních míst zřízených 21 Příručka osvědčených postupů pro opatření na podporu převodu podniků na nového vlastníka, Evropská komise Business transfers and successions in Austria (Převody podniků a nástupnictví v Rakousku), rakouský Institut pro výzkum malých podniků Tato hodnocení je nutno vykládat s určitou mírou opatrnosti, protože účinnost jednotlivých opatření není srovnatelná.

19 19 veřejnými nebo poloveřejnými orgány v Belgii (Overnamemarkt ve Flandrech a Sowaccess ve Valonsku), Německu (Nexxt-Change), Francii (Passer le relais), Itálii (Borsa delle Imprese), Lucembursku (Bourse d enterprises), Nizozemsku (Ondernemingsbeurs), Rakousku (Nachfolgeboerse) a Finsku (Yrittajat). Většina těchto databází byla zřízena teprve kolem roku V roce 2006 již obsahovaly více než podniků určených k převodu což odpovídá zhruba 7 % podniků, které jsou určeny k převodu každý rok (v průměru 0,2 % společností jedné země). Odhaduje se, že každý rok najde v databázi nástupce čtvrtina podniků (tj. odhadovaná míra úspěšnosti je 25 %, přestože na podporu tohoto odhadu existuje pouze omezené množství důkazů, neboť řada provozovatelů databází nevede o budoucnosti podniku, který je z databáze vyřazen, žádné záznamy). Většina databází je organizována na celostátní úrovni, v případě Itálie jsou databáze uspořádány na regionálním základě 24. Do veřejné databáze může nahlížet každý, kdo má standardní přístup k internetu. Pro vložení inzerátu nicméně existují různé modely a různá omezení od úplné volnosti při vkládání inzerátů přes předběžné kontroly inzerátů prováděné organizací provozující databázi až po omezení umožňující vložení položky do databáze pouze zprostředkovatelům (bankám, poradenským společnostem atd.). V období od ledna 2007 do srpna 2009 probíhala pilotní akce s názvem A Helping Hand for SMEs Mentoring Business Transfer (Pomocná ruka pro malé a střední podniky odborné vedení při převodech podniků). Projektové činnosti koordinovala organizace EUROCHAMBRES ve spolupráci s obchodní komorou departementu Rhône-Alpes a provádělo je 33 obchodních komor v 18 členských státech EU. Celkovým cílem pilotní akce bylo poskytnout minimálně člověkodnů odborného vedení pro minimálně školených osob. V rámci pilotní akce bylo nakonec poskytnuto 9,067,3 člověkodne odborného vedení (91 %), přijato 937 školených osob (94 %) a dokončeno 890 případů (89 %). 2.3 Co je třeba udělat? Podpora a vytváření povědomí Jedním z hlavních problémů při převodech podniků je to, že prodávající vůbec nezvažují prodej svých podniků, či jej nezvažují včas. Ve většině evropských zemí podnikatelé stárnou, aniž by brali v úvahu možnost, že jejich společnost bude pokračovat i po jejich odchodu do důchodu. To lze vysvětlit především tím, že odchod do důchodu je pro podnikatele citlivou záležitostí a že se domnívají, že proces převodu bude rychlý a snadný, takže se na něj nemusí připravit předem. Nedostatek potenciálních kupujících a nedostatečná informovanost vlastníků společností o převodech podniků představují pro evropské hospodářství a kontinuitu malých a středních podniků v evropských zemích, na nichž je založeno naše hospodářství jako celek, významný problém, jelikož to znamená zánik mnoha společností a pracovních míst, které přispívají k hospodářskému růstu 25. Evropská komise si je vědoma těchto problémů a v posledním desetiletí provedla řadu projektů k jejich odstranění. Hlavním cílem těchto iniciativ bylo zvýšit informovanost tvůrců politik a ostatních zúčastněných stran v členských státech o úskalích spojených s nedostatečnou připraveností na vysoký počet podnikatelů odcházejících do důchodu a zajistit prostředky pro sdílení osvědčených postupů a odborných znalostí. Vzhledem ke skutečnosti, že velká část právního rámce (daně, právo obchodních společností atd.), který má na tuto problematiku vliv, spadá do pravomoci členských států, je nezbytně nutné provést opatření na vnitrostátní úrovni. V současnosti se na zvyšování informovanosti nevynakládá dostatečné úsilí. Pouze polovina členských států přijala příslušná opatření. Stejně jako vlastníkům podniků odcházejícím do důchodu by zvláštní pozornost měla být věnována i potenciálním novým podnikatelům, jelikož převzetí existujícího podniku často představuje zajímavou alternativu založení nového podniku. 24 Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Mapping of stakeholders, issues, solutions, good practices and technical deal-breakers in SME transfers (Mapování zúčastněných stran, problémů, řešení, osvědčených postupů a technických překážek při převodech malých a středních podniků) pracovní skupina pro mapování TRANSEO 2011.

20 20 Komise proto doporučuje více opatření k zvyšování informovanosti vlastníků podniků (například prostřednictvím obchodních komor a jiných kontaktních míst, jako jsou daňoví poradci, účetní nebo banky) o potřebě naplánovat převody s dostatečným předstihem. Komise rovněž členské státy vyzývá, aby podporovaly systémy odborného vedení za účelem poskytování pomoci vlastníkům podniků v době převodu. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost také přímému oslovování, například zasílání dopisů majitelům podniků, kteří překročili určitou věkovou hranici Právní rámec příznivý pro převod a systematické sledování Členské státy by měly soustavně podporovat převody podniků jako alternativu zakládání podniků. Měly by například uvážit zavedení opatření na podporu převodů, která jsou podobná opatřením, jež jsou dostupná při zakládání podniků. Při navrhování nových právních předpisů ovlivňujících převody podniků by členské státy měly zajistit, aby tato opatření nezhoršovala podmínky pro převody podniků. Právními nástroji, které lze použít k tomu, aby se zabránilo uzavření podniku, jsou smlouvy o nástupnictví, dohody o partnerství, zakládání společností s ručením omezeným a restrukturalizace. Smlouva o nástupnictví, která je v mnoha zemích zakázána, dohoda o partnerství nebo založení společností s ručením omezeným například umožňuje zajistit kontinuitu podniku v případě úmrtí vlastníka nebo společníka. Při změně právního statutu může podnik, který má být převeden, projít právní restrukturalizací, aby se zabránilo jeho likvidaci. Zejména u malých podniků bývá vazba mezi podnikem a stávajícím majitelem velice úzká, a proto musí převodu předcházet změna struktury. Převodce (převodci) také někdy pociťují potřebu změnit právní strukturu, aby ji přizpůsobili novému rozhodovacímu procesu nebo novému počtu vlastníků / řídících pracovníků. Jestliže je podmínkou pro změnu právní struktury likvidace podniku, jedná se o závažnou překážku bránící úspěšnému převodu. Ve velké většině států EU existují opatření, která umožňují změnit právní formu, zejména zápis podniku do obchodního rejstříku. Tato ustanovení o právní změně jsou buď výslovně zahrnuta v zákonech, nebo vyplývají z obecných právních zásad 26. Ačkoli v mnoha zemích již byly usnadněny převody v rámci rodin, převody na třetí osoby musí získat větší podporu prostřednictvím osvobození od daně z příjmů získaných prodejem podniku, zvláštních daňových úlev vztahujících se na příjmy, které jsou znovu investovány do jiného podniku nebo použity k financování odchodu vlastníka podniku do důchodu, nebo osvobození zaměstnanců, kteří investují do vlastního podniku, od daně. Na převody podniků mají dopad nejen daňové sazby, nýbrž rovněž daňové postupy a struktury. Je důležité, aby si členské státy mezi sebou často vyměňovaly zkušenosti se svými vnitrostátními postupy. Měly by rovněž lépe koordinovat své úsilí s různými stranami podílejícími se na převodech podniků 27. Právní rámec příznivý pro převody je vyvíjen v řadě evropských zemí, avšak povědomí o tom je dosud nízké. Šestnáct zemí provedlo více než 50 % doporučení Evropské komise týkajících se právního a fiskálního rámce k usnadnění převodů podniků 28. Konkrétně: ve 28 zemích z celkem 33, v nichž byl prováděn průzkum, je možné změnit právní formu společnosti v zájmu usnadnění procesu převodu, ve 22 zemích existují právní předpisy k usnadnění kontinuity podniků v rámci rodiny, zvláštní daňová opatření vztahující se na převody na zaměstnance naopak existují pouze v 6 zemích. Průzkum Evropské komise z roku 2011 s názvem Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy (Dynamika v podni- 26 Sdělení Komise Provádění lisabonského programu Společenství pro růst a zaměstnanost: Převod podniků Kontinuita prostřednictvím nového začátku Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy, Evropská komise 2011.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 DOPORUČENÍ KOMISE DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO SOUHRN VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu v roce 2011 zahájí informační

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Shrnutí (CS) Shrnutí Shrnutí V roce 2013 orgán EIOPA pokračoval v rozvoji své úlohy a profilu v rámci evropského finančního dohledu. Výroční zpráva 2013 uvádí hlavní úspěchy orgánu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více