Usnadnění převodu podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnadnění převodu podniku"

Transkript

1 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3

2

3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Inteligentní průvodce prosazováním a podporou převodů podniků pomocí strukturálních fondů EU

4 4 Tato příručka byla vypracována Evropskou komisí a vychází z informací, které byly shromážděny v rámci řady projektů a studií provedených v této oblasti. Přestože byla práce prováděna pod vedením úředníků Evropské komise, názory uvedené v tomto dokumentu nevyjadřují nutně stanovisko Evropské komise. Další informace: Evropská komise Generální ředitelství pro podniky a průmysl Jednotka D.1: Podnikání Internetová adresa: Překlady tohoto dokumentu do řady evropských jazyků jsou k dispozici na internetové adrese: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies Tato příručka byla vyhotovena s úmyslem poskytnout informace o využívání strukturálních fondů EU, nepředpokládá se však právní odpovědnost za správnost nebo úplnost uvedených informací. Jednotlivé žádosti o využití strukturálních fondů EU musí být vždy posouzeny v rámci použitelných pravidel, která jsou v příslušné zemi platná ke dni podání žádosti. Tato příručka je součástí řady příruček. Doposud byly vydány tyto tituly: č. 1 Rozvoj podnikatelského smýšlení a dovedností v EU č. 2 Používání norem na podporu růstu, konkurenceschopnosti a inovací č. 3 Usnadnění převodu podniku č. 4 Inteligentní průvodce inovacemi ve službách Č. 5 Provádění iniciativy Small Business Act na regionální úrovni Č. 6 Jak využívat strukturální fondy pro politickou oblast malých a středních podniků a podnikání Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoli případné použití informací obsažených v této publikaci, ani za případné chyby, které se v ní mohou i přes její pečlivou přípravu a kontrolu vyskytnout. Tato publikace nemusí nutně vyjadřovat názory či stanoviska Evropské unie. ISBN DOI /600 : Evropská unie, 2012 Printed in Belgium Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak. Pro použití nebo reprodukci materiálů chráněných autorskými právy, které jsou v tom smyslu označeny, je nutno obdržet povolení od držitele (držitelů) autorských práv.

5 5 Předmluva Po založení a fázi růstu je třetí zásadní fází v životním cyklu podniku jeho převod. Převod zahrnuje složité právní záležitosti, znamená však rovněž ocenění, nalezení nového vlastníka a předání vedení společnosti. Jedná se o dlouhý proces, který vyžaduje náležitou přípravu. Příliš mnoho životaschopných společností je uzavřeno kvůli tomu, že těmto otázkám nevěnují dostatečnou pozornost. A s nimi zanikne i mnoho kvalitních pracovních míst v jejich hospodářském prostředí. Mnoho pozornosti se věnuje podpoře zakládání nových podniků, důležité je však rovněž zajistit zachování a růst existujících životaschopných podniků. Tvůrci politik často zapomínají na to, že založení nového podniku není jediným způsobem zajištění pracovních míst. Vzhledem k regionálnímu rozměru činnosti jednotlivých podniků by strukturální fondy měly hrát důležitou úlohu při podpoře konkrétních projektů, které mají zlepšit fungování převodů podniků. Tato příručka představuje příslušná opatření, která lze s podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) užitečně přijmout na regionální úrovni. Příručku doporučujeme tvůrcům politik, zúčastněným stranám a řídicím orgánům na regionální úrovni a doufáme, že podnítí konkrétní opatření k další podpoře úspěšných převodů podniků ve prospěch regionálního rozvoje. Antonio Tajani místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání Johannes Hahn člen Evropské komise odpovědný za regionální politiku

6 6

7 7 Obsah 1 Stručný přehled Účel příručky Co je to převod podniku? Význam převodu podniku Proč by měla politika soudržnosti podporovat převody podniků? Opatření, která mají být přijata Koncepční rámec Problémy a překážky při převodech podniků Spojení preferencí kupujících s preferencemi prodávajících Budování důvěry Emocionální a psychologické problémy Právní otázky, které je nutno zahrnout do vzdělávání, poradenství a zvyšování informovanosti Co se již uskutečnilo? Co je třeba udělat? Podpora a vytváření povědomí Právní rámec příznivý pro převod a systematické sledování Finanční prostředky na převody podniků Poradenské služby pro podniky Zajištění transparentních kontaktních míst pro převody podniků Osvědčené postupy Opatření ke zvyšování informovanosti Poradenství a odborné vedení Navazování kontaktů Financování Další příklady osvědčených postupů...35

8 8

9 9 Stručný přehled 1.1 Účel příručky Strukturální fondy by měly hrát důležitou úlohu při podpoře konkrétních projektů, které mají zlepšit převody podniků. Cílem tohoto dokumentu je proto poskytnout údaje o opatřeních, jež by bylo možno s podporou z evropských strukturálních fondů užitečně přijmout ve všech zemích a ve všech regionech. Cílovou skupinou této zprávy jsou tvůrci politik a řídicí orgány na regionální úrovni. Tato příručka představuje: potřebu veřejné intervence k usnadnění převodů podniků v EU prostřednictvím strukturálních fondů a možné kladné dopady této intervence ohlédnutí za opatřeními, která již Komise a členské státy přijaly návrhy opatření na podporu převodů podniků řadu příkladů osvědčených postupů s cílem podnítit opatření, jež by mohla být zařazena do operačních programů (OP) strukturálních fondů. 1.2 Co je to převod podniku? V této zprávě se převodem podniku rozumí převod vlastnictví podniku na jinou osobu nebo podnik zajišťující další existenci a obchodní činnost podniku. K takovému převodu může dojít v rámci rodiny, prostřednictvím odkupů vedením (odprodej řídícím pracovníkům / zaměstnancům, kteří nejsou rodinnými příslušníky) a prodeje externím osobám nebo existujícím společnostem, včetně převzetí a spojování podniků 1. Ve většině malých a v mnoha středních podnicích dochází společně s převodem vlastnictví k převodu řídicí funkce. V případě společností s ručením omezeným lze za převod podniku pokládat převod 51 % podílů. U akciových společností, což jsou většinou velké podniky, v nichž je vlastnictví odděleno od řídicí funkce, k převodům ve smyslu této zprávy nedochází a převod má jinou povahu. V některých případech jsou podniky prodány nebo převzaty s cílem využít pouze budovu nebo lokalitu a konkrétní podnikatelské činnosti nepokračují. To nelze považovat za převod ve smyslu této zprávy. Mnoho podniků mimoto nelze převést 1 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen 2002.

10 10 z různých důvodů, jako je nižší potenciál výdělku nebo úpadek. V jiných případech upřednostní podnikatelé uzavření podniku před jeho převodem, nebo se jim nemusí podařit nalézt nástupce (kupujícího). K převodu podniku velmi často vede odchod podnikatele do důchodu. Odchod do důchodu je však pouze jedním z důvodů převodu podniku. K příčinám dřívějších převodů patří i osobní rozhodnutí (předčasný odchod do důchodu, změna povolání atd.), změna konkurenčního prostředí (měnící se trhy, nové produkty, nové distribuční kanály atd.) nebo nenadálé události (rozvod, nemoc, úmrtí atd.), jež rovněž hrají důležitou úlohu. 1.3 Význam převodů podniků Doporučení Komise ze dne 7. prosince 1994 a sdělení Komise o převodech malých a středních podniků ze dne 28. března 1998 se do značné míry zaměřovala na dědickou daň, darovací daň a daň z příjmů. Hlavním cílem byly převody na jiného rodinného příslušníka, přičemž hlavním důvodem převodu je věk. Zdá se však, že se tento model mění. Sdělení Evropské komise z roku 2006 nazvané Převod podniků Kontinuita prostřednictvím nového začátku členským státům připomíná význam vhodných finančních podmínek pro převody podniků. Mezi určitou úmrtností starých podniků a jejich nahrazováním novými podniky na jedné straně a rostoucím inovačním hospodářstvím na druhé straně není zásadní rozpor. Není totiž možné převést každý podnik. Převod je také obtížnější u malých podniků a u podniků, v nichž hraje výraznou úlohu osobnost stávajícího majitele. V životním cyklu podniků jsou převody podniků běžné stejně jako v životním cyklu podnikatele. Navzdory individuálním rozdílům v jednotlivých členských státech vidíme ve všech členských státech stejné tendence 2 : větší význam převodů podniků jako politické záležitosti kvůli vysokému a rostoucímu počtu převodů v příštích deseti letech; bude docházet k většímu počtu převodů podniků mimo rodinu - na třetí strany; rostoucí počet podnikatelů zůstane ve stejném podniku kratší dobu, nikoli celý život; stále častěji budou příčinou převodů osobní rozhodnutí (předčasný odchod do důchodu; změna povolání, zájmů nebo rodinné situace atd.) a změna konkurenčního prostředí (měnící se trhy, nové produkty, nové distribuční kanály atd.), a nejen věk. Ve většině zemí nejsou statistické údaje o převodech dostupné, a pokud jsou k dispozici, použité definice se značně liší. Nedostatek spolehlivých popisných (co se již stalo) a prognostických (co se podle očekávání stane) údajů o převodech podniků má za následek nedostatečnou podporu vlád při vypracovávání a provádění konkrétních politik k usnadnění převodů podniků. V této souvislosti je zřejmé, že vytvoření společného přístupu, metodických nástrojů a ukazatelů má značnou potenciální hodnotu a povede k rozvoji mechanismu pravidelného společného sledování převodů podniků v Evropě. 1.4 Proč by měla politika soudržnosti podporovat převody podniků? Začínající podnikatelé často zapomínají, že založení nového podniku není jediným způsobem zahájení podnikání. Každoročně jsou uzavírány tisíce existujících malých podniků, jelikož jejich vlastníci odešli do důchodu nebo hledají nové příležitosti, nemohou však najít nikoho, kdo by jejich podnik převzal. Zajištění bezproblémového předání je zdlouhavý a někdy složitý proces, jeho zjednodušení by však snížilo množství ztrát dovedností, pracovních míst, přítomnosti na trhu a goodwillu v případě uzavření takovéhoto podniku. Existující společnosti zachovávají v průměru pět pracovních míst, zatímco nově založený podnik vytvoří průměrně dvě pracovní místa. Úspěšnost převodu je mimoto vyšší než úspěšnost nových podniků. Vzhledem k odhadovanému počtu podniků zajišťujících 2 miliony pracovních míst, jež jsou v EU každý rok převáděny, musí Evropa převody podniků usnadnit a rozvinout účinnější podpůrné služby. 2 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen 2002.

11 11 Studie Komise z roku 2011 nazvaná Dynamika podnikání (Business Dynamics), která měřila dopady neefektivních převodů podniků na vytváření pracovních příležitostí a vznik nových podniků v Evropě, obsahuje závěr, že Evropa přichází každý rok přibližně o podniků představujících pracovních míst, a to výhradně kvůli neefektivním převodům podniků. Nejmenší podniky jsou nejzranitelnější, pokud jde o nezdařené převody, jelikož jsou často úzce spojeny s dovednostmi a osobností vlastníka, jež nejsou snadno převoditelné. Nízká hodnota jejich hmotných aktiv navíc často znamená, že není možné jejich ohodnocení, jelikož hlavními aktivy hodnoty těchto podniků jsou samotní podnikatelé. Kromě velikosti podniků jsou dalšími dvěma faktory zranitelnosti právní forma společnosti a rovněž její stáří. 1.5 Opatření, která mají být přijata Vzhledem k významu převodů podniků pro evropské hospodářství by v zájmu jejich zlepšení bylo možno přijmout tato opatření 3 : Zvyšování informovanosti: Jednou z příčin významných problémů při převodech podniků je to, že naplánování procesu převodu začalo příliš pozdě. Výchozím bodem úspěšného převodu je proto zvýšení povědomí o nutnosti připravit se na převod s dostatečným předstihem. Vytvoření právního rámce, který je příznivý pro převody: Napomoci převodům podniků znamená mít náležitý právní rámec. Evropská komise se touto oblastí zabývala ve svém doporučení o převodu malých a středních podniků 4. Vyzvala členské státy, aby zlepšily své právní a fiskální prostředí pro převody podniků. Při provádění doporučení již bylo dosaženo určitého pokroku, stále však zbývá mnoho práce. Finanční prostředky na převody podniků: Podniky, které jsou přebírány, jsou v době převzetí obvykle větší než nové podniky v době založení. Koupě existujícího podniku proto často vyžaduje větší kapitál než založení nového podniku. Řadě potenciálních nabyvatelů by mohly převzetí podniku usnadnit podporované půjčky (zvýhodněné úrokové sazby), záruky a formy vlastního kapitálu udělovaného na omezenou dobu. Vytvoření poradenských služeb pro podniky: Jelikož se převody podniků dotýkají složitých problémů, jako jsou právní předpisy týkající se nástupnictví, zdanění, příprava společnosti na prodej, posouzení ceny atd., je pro provedení tohoto procesu nezbytné poradenství ze strany odborníků, jako jsou podnikoví poradci, daňoví auditoři, právníci, účetní, banky a notáři. Zajištění transparentních kontaktních míst pro převody podniků: Rostoucí počet podniků je převáděn na třetí strany. Proto je o to důležitější usnadnit navazování kontaktů mezi kupujícími a prodávajícími. Trh pro nákup a prodej menších podniků však někdy není transparentní. Mnoho potenciálních kupujících a prodávajících je uvedeno ve spisech jednotlivých účetních společností, bank a poradenských společností. Omezený přístup k těmto spisům snižuje pravděpodobnost navázání vhodných kontaktů. 3 Příručka osvědčených postupů pro opatření na podporu převodu podniků na nového vlastníka (A good practice guide of measures for supporting the transfer of businesses to new ownership), Evropská komise Doporučení Komise o převodu malých a středních podniků, Úř. věst. L 385, , s. 14.

12 12

13 13 KONCEPČNÍ RÁMEC 2.1 Problémy a překážky při převodech podniků Převod podniku z jedné osoby na druhou je složitý proces, který zahrnuje mnohem více než jen právní převod vlastnictví výměnou za cenu. Aby byl takovýto přechod úspěšně dokončen, je nutné překonat četné problémy, z nichž mnohé jsou emocionální či psychické povahy. Převody podniků mají řadu významných charakteristických rysů, jimiž se liší od prodeje (nebo darování) většiny ostatního majetku. Tradičně byl nejobvyklejším řešením těchto problémů převod v rámci rodiny z jedné generace na další 5. V ideálním případě existující rámec vzájemných vztahů, důvěra a sdílené informace o podniku samotném usnadňovaly hospodářský převod majetku, informací, znalostí, obchodních vztahů atd. Převod podniků s sebou nese určité transakční náklady, které mohou výrazně snižovat hodnotu převáděného podniku, nebo které dokonce mohou představovat překážky znemožňující rozvoj komplexních kontaktních míst pro převody podniků mimo rodiny. Uvnitř rodin lze transakční náklady převodu často snížit na takovou úroveň, že je převod možný a efektivní. To samozřejmě neznamená, že neexistují případy, kdy narušené rodinné vztahy hospodářský převod podniku ohrožují. Rodiny jsou sociální skupiny, které mají své vlastní problémy, jež v některých případech mohou úspěšnému převodu bránit 6. Kromě toho zde mohou působit i další faktory, například problémy spojené s určitým oborem nebo odvětvím, v jejichž důsledku je převod v rámci rodiny problematický 7. Průzkum dynamiky podnikání z roku 2010 umožňuje sestavit pořadí faktorů, které vedou k větší zranitelnosti malých a středních podniků, pokud jde o nezdařený převod: 5 Viz např. Bjuggren, Per-Olof a Sund, Lars-Göran (2002), A Transaction Cost Rationale for Transition of the Firm within the Family, in: Small Business Economics, vol. 19, s Přehled viz Handler, Wendy C. (1994), Succession in Family Business: A Review of the Research, in: Family Business Review, vol. VII, no. 2, s Viz např. Getz, Donald a Petersen, Tage (2004), Identifying Industry-Specific Barriers to Inheritance in Small Family Businesses, in: Family Business Review, vol. 17, no. 3, s (18).

14 14 Finanční ukazatele [Vysoká míra zadlužení podniku] Stáří podniku [Méně než 3 roky] Velikost podniku [Mikropodniky] Právní forma [Podniky jednotlivce] Odvětví činnosti [Stavebnictví] Finanční ukazatele [Úroveň poměru ceny a výnosu] Odvětví činnosti [Obchod] Právní forma [Osobní společnost] Odvětví činnosti [Hotely a restaurace] Velikost podniku [Malé podniky] Stáří podniku [3 až 5 let] Odvětví činnosti [Doprava a telekomunikace] Odvětví činnosti [Nemovitosti, pronájem a podnikatelská činnost] Odvětví činnosti [Průmysl] Kdo podnik kupuje? [Převody na individuální kupující] Kdo podnik kupuje? [Převody na zaměstnance] Kdo podnik kupuje? [Převody na rodinné příslušníky] Kdo podnik kupuje? [Převody na jiný podnik] Velikost podniku [Střední podniky] Stáří podniku (5 až 10 let) Právní forma [Společnosti s ručením omezeným] Stáří podniku [Více než 10 let] Kategorie odpovědí Vysoká Střední Nízká 1,95 2,16 2,20 2,24 2,42 2,48 2,66 2,66 2,68 2,69 2,74 2,78 2,86 2,87 2,87 2,92 3,03 3,08 3,10 3,14 3,24 3,32 Zdroj: Průzkum dynamiky podnikání z roku 2010 Poznámka 1 : Údaje vycházejí výhradně z názorů a postřehů účastníků průzkumu. Poznámka 2 :Respondenti byli požádáni, aby odpověděli na tuto otázku: Určete faktory, které vedou k větší zranitelnosti malých a středních podniků, pokud jde o nezdařený převod (hodnocení: 1 velmi negativní dopad, 2 negativní dopad, 3 kladný dopad, 4 velmi kladný dopad, 0 žádný dopad). Nízká čísla udávají, že dotyčné faktory mají za následek větší zranitelnost malých a středních podniků. Graf představuje průměr odpovědí. Četné zvláštní rysy převodů podniků je možné shrnout do těchto čtyř skupin 8 : 1. spojení preferencí kupujících s preferencemi prodávajících; 2. budování důvěry (asymetrické informace); 3. emocionální a psychologické problémy; 4. technické problémy Spojení preferencí kupujících s preferencemi prodávajících Většina podniků je v mnoha ohledech jedinečná, přičemž to, co vyhovovalo stávajícímu vlastníkovi, nemusí upřednostňovat potenciální kupující nebo nabyvatel. I při pohledu na nejviditelnější rysy určitého podniku, tj. na odvětví nebo velikost, by mohlo stále být obtížné dát dohromady potenciálního kupujícího s potenciálním prodávajícím v téže zeměpisné oblasti a v témž čase 9. Velká většina osob, které mají zájem o kariéru v podnikání, dává před převzetím existujícího podniku přednost založení podniku vlastního. Rozhodnutí stát se podnikatelem je (možná s výjimkou případů, kdy je podnik založen v důsledku nezaměstnanosti nebo podobné situace) čistě hospodářskými důvody motivováno jen částečně. Do určité míry totiž hrají roli i seberealizace a uskutečnění určité myšlenky. Podle bleskového průzkumu Eurobarometr z roku 2004 by 53 % Evropanů raději založilo novou společnost a pouze 29 % dávalo přednost převzetí existující společnosti 10. Tento stav má dvě příčiny. Za prvé založení podniku umožňuje novému podnikateli utvářet jej přesně tak, jak chce. Zakladatel podniku má nejen více svobody v souvislosti se svými podnikatelskými rozhodnutími v pravém smyslu slova, ale při zakládání podniků se také snadněji zajišťuje návaznost na osobní potřeby, například umístění podniku blízko bydliště. Druhý důvod spočívá v tom, že založení nového podniku obvykle vyžaduje méně finančních prostředků než převzetí. Podle některých odhadů vyžaduje převzetí existujícího podniku o 60 % vyšší investici než založení podniku nového 11. Pro vlastníka a potenciálního převodce podniku jsou jiné možnosti než prodej podniku relativně omezené. Jestliže není možné podnik převést v rámci rodiny, mohla by být alternativou prodeje podniku jako celku jeho likvidace část po části. Nevýhodou samozřejmě je, že významná část hodnoty podniku vztahy s klienty atd. bude ztracena. Proto je v databázích pro převod často rozdíl mezi počtem subjektů na straně nabídky a poptávky. V takových databázích obvykle převažuje nabídka podniků (2/3 inzerátů) nad počtem osob s aktivním zájmem o převzetí podniku (1/3 inzerátů). 8 Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Bleskový Eurobarometr, Podnikání. V USA byly výsledky podobné. 54 % obyvatel dávalo přednost založení nového podniku, 30 % upřednostňovalo převzetí podniku. Mezi evropskými zeměmi jsou nicméně velké rozdíly, a to od Řecka (s 66 % obyvatelstva upřednostňujícími založení nového podniku) až po Českou republiku (s 32 % obyvatelstva upřednostňujícími založení nového podniku). 11 Deutsche Ausgleichsbank, cit. dle: Evropská komise (1997), Evropské fórum o převodech podniků, s. 5.

15 Budování důvěry Mezi kupujícími a prodávajícími podniků (zejména menších) obvykle existuje silná asymetrie informací, tj. vlastník ví o silných a slabých stránkách svého podniku mnohem více než potenciální nabyvatel. Při sjednávání podmínek převodu podniku je samozřejmě v jeho zájmu zdůraznit silné stránky a bagatelizovat problémy. Nabyvatel to ví, a proto by mohl mít k informacím poskytnutým vlastníkem nedůvěru 12. Klasickým řešením problémů asymetrie informací je pověst informačních výhod se nezneužije, protože by tím mohly být ohroženy další podnikatelské příležitosti. Prodávající se nicméně o svou pověst stará pouze tehdy, pokud má zájem na budoucích transakcích, které by špatné jméno zmařilo. Tak tomu v případě převodu podniku ovšem často nebývá, protože po převodu může bývalý vlastník odejít do důchodu. Budování důvěry bývá také ztíženo tím, že potenciální prodávající obvykle nechtějí, aby se všeobecně vědělo, že je jejich podnik na prodej. Inzeráty v databázích proto bývají často obecné a neurčité. To však znamená, že inzerát pak není pro potenciální nástupce příliš přitažlivý, protože by rádi získali úplnou představu předtím, než se pokusí navázat kontakt. Ve většině případů může sehrát užitečnou úlohu zprostředkovatel, který se pokusí podnikatele přesvědčit o tom, že určité množství informací je nezbytné, aby byl inzerát dostatečně přitažlivý. Problémy týkající se asymetrie informací a důvěry však nepůsobí pouze na vztah mezi potenciálními kupujícími a prodávajícími, ale také na zprostředkující instituce. Potenciální inzerenti na internetových kontaktních místech například někdy nemají důvěru v instituci provozující danou databázi. Řada podnikatelů se také obává nedostatku diskrétnosti, pokud svolí k uvedení informací o podniku v inzerátu. Kromě toho jsou soukromí zprostředkovatelé někdy podezírání z toho, že se spíše než na nalezení dobrých kontaktů zaměřují na rychlý obrat Emocionální a psychologické problémy Mnoho podnikatelů, zejména těch, kteří založili vlastní podniky, jež budovali řadu let, se velmi zdráhá podnik opustit a připravit jeho převod. K převodu know-how a dovedností dochází velmi pozdě, pokud vůbec. Převod proto často není dostatečně připraven. To nepředstavuje problém jen pro podnikatele, který podnik převádí, ale rovněž to ovlivňuje a zkracuje dobu přípravy u kupujícího nebo nástupce či jejich nejbližších spolupracovníků 13. Nedostatečné plánování a otevřenost mohou mít pro kontinuitu podniku v případě neočekávaných situací (nemoc, úraz, úmrtí) poměrně dramatické a vážné důsledky. Tak je tomu zejména v malých podnicích, v nichž podnikatel převzal za podnik veškerou odpovědnost a v nichž existují jen omezené plány, pokud jde o budoucnost společnosti. Problémy se mohou objevit také tehdy, nese-li odpovědnost převodce i nástupce. Pro stávajícího vlastníka (převodce) bývá převáděný podnik často výsledkem celoživotní práce. Proto má sklon podniku připisovat čistě emocionální hodnotu a do určité míry bude žádat náhradu za tuto ztrátu. Kupující však za tuto hodnotu nebude ochoten platit, protože tento druh hodnoty na něj nemůže být vzhledem ke své povaze převeden. Do určité míry se tato emocionální hodnota při převodu jednoduše ztrácí 14. Ztrátu emocionální hodnoty lze snížit pouze tehdy, pokud převodci na nabyvateli určitým způsobem záleží (ekonomicky řečeno, pokud jsou preference nabyvatele částečně obsaženy v souboru preferencí převodce). Takovéto propojené soubory preferencí lze předpokládat mezi rodiči a dětmi. Mohou se však objevit i mezi vlastníkem a kupujícím. V takovém případě si oba musejí porozumět nejen na úrovni podnikatelské, ale i z hlediska emocionálního a psychologického, protože stávající vlastník musí být ujištěn o tom, že jeho podnik přejde do dobrých rukou. 12 Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise 2006.

16 16 K vytvoření důvěry mezi prodávajícím a kupujícím a k alespoň částečnému převedení emocionální hodnoty podniku mohou napomoci delší zaškolovací období, během nichž stávající vlastník podnik opouští postupně. Velikost společnosti odráží rovněž způsob, jakým společnost zvládá problémy spojené s převody podniků. Vlastníkům velkých společností dnes jednodušším způsobem a častěji napomáhají odborníci, kteří jim mohou předložit individualizované návrhy s ohledem na jednotlivé aspekty spojené s procesem převodu (právní, daňové a finanční otázky a záležitosti týkající se řízení). Zdá se, že ve velkých společnostech jsou mezilidské a psychologické aspekty zvažovány méně, jelikož jsou často přehlíženy či zcela opomíjeny kvůli významu hospodářských a finančních důsledků převodu. Jedná se však o záležitosti, jimiž je třeba se zabývat, a je velmi důležité upozornit vlastníky na význam plánování kontinuity 15. Ve větších společnostech za řízení kontinuity často odpovídá některý z vybraných řídících pracovníků v rámci integrovaného a běžného procesu prognózování a plánování vedení do budoucna. V těchto společnostech je předání vnímáno jako jeden z procesů změny v životě společnosti. Je tudíž považováno za součást chodu podniku a je řízeno na základě projektu (nebo několika více či méně integrovaných projektů). Vlastníci malých podniků si často nejsou vědomi problému týkajícího se zachování kontinuity jejich společnosti. Svou společnost obvykle považují za součást sebe samých. Jelikož jsou v každodenním životě velmi zaneprázdněni, obvykle nemohou či nebudou věnovat dostatečnou pozornost plánování změny vlastnictví jejich společnosti. Přesněji, nepromyslí ji předem v rámci strukturovaného plánu nebo projektu, jelikož ne vždy jsou si vědomi jeho zásadního významu Právní otázky, které je nutno zahrnout do vzdělávání, poradenství a zvyšování informovanosti Převod podniku zahrnuje převod několika druhů majetku, například strojů, nemovitostí, automobilů atd., přičemž převod každého z nich může být upraven zvláštními pravidly. Situace je o to složitější, že daňové předpisy týkající se převodu majetku jsou různé. Kromě toho do převodu často vstupují více než dvě strany. Převod podniku tak není pouze obchodem mezi vlastníkem/prodávajícím a kupujícím. Svůj hlas mají i rodina vlastníka a také například úvěrové instituce poskytující finanční prostředky na převod. Přestože určitý majetek podniku, jako jsou stroje, zásoby nebo finanční aktiva, lze předat relativně jednoduše, zahrnuje převod podniku také převod nehmotných aktiv, jako jsou znalosti vlastníka (o trzích, konkurentech, klientech, zaměstnancích, technologiích atd.), mezilidské vztahy (s klienty, zaměstnanci atd.), autorita nebo obchodní pověst 16. U fungujícího podniku může být stanovování a sjednávání ceny mnohem složitějším problémem, k jehož řešení může být nutné vyhledat odbornou vnější pomoc. Překážky vyplývají rovněž z vnitrostátních právních předpisů, zejména práva obchodních společností, daňových a správních formalit. K příkladům problémů tohoto druhu patří vysoké dědické a darovací daně, financování, potíže, které brání změně právní formy podniku při přípravě převodu, a potíže, které znemožňují kontinuitu osobní společnosti v případě, že jeden ze společníků zemře či odejde do důchodu 17. Tento psychologický problém je velmi důležitý, jelikož jim brání v tom, aby učinili první krok. Tímto prvním krokem je uvědomění si problému. Poté mohou situaci systematicky analyzovat, aby pomocí vhodných nástrojů naplánovali převod a kontinuitu svého podniku. 15 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen Tamtéž. 17 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen 2002.

17 Co se již uskutečnilo? Převod podniků je jednou z klíčových otázek politiky Evropské komise týkající se podniků. Dne 7. prosince 1994 bylo přijato oficiální doporučení Evropské komise o převodech malých a středních podniků určené všem členským státům 18. V doporučení byly členské státy vyzvány, aby zlepšily své právní a fiskální prostředí pro převody podniků, zvyšovaly informovanost o převodech podniků a podporovaly je. K opatřením, která jsou v doporučení navrhována, patří 19 : zvyšování informovanosti podnikatelů a jejich vybízení k tomu, aby se na převod připravovali dlouho dopředu; zlepšení finančního prostředí malých a středních podniků nabízením vhodných nástrojů pro převody podniků; možnost, aby malé a střední podniky mohly přijmout nejvhodnější právní formu za účelem přípravy na převod, například tím, že jsou zakládány ve formě zjednodušených akciových společností; zajištění kontinuity osobních společností a podniků jednotlivce v případě úmrtí jednoho společníka nebo majitele; snížení dědických a darovacích daní; podpora převodů na třetí strany, například prosazováním převodů na zaměstnance prostřednictvím daňového systému. Po přijetí sdělení Komise, k němuž došlo v březnu 1998, pokračovala Komise v práci na praktické podpoře převodů podniků. Později v témže roce byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů. Cílem bylo spolufinancování projektů, které zvýší informovanost o převodech podniků nebo poskytnou praktickou podporu, jako je vzdělávání podnikatelů a zprostředkovatelů. V prosinci 2000 zahájilo GŘ Evropské komise pro podniky projekt s názvem Best procedure (Nejlepší postup) týkající se převodů podniků. Jeho hlavním cílem bylo sledování provádění doporučení Komise o převodu podniků z roku 1994, určení opatření na podporu převodů podniků a navržení oblastí další činnosti. Byla zřízena zvláštní skupina odborníků, která měla být Komisi při provádění tohoto projektu nápomocna. Podle odhadů těchto odborníků změní v příštích 10 letech vlastníka přibližně jedna třetina všech společností v EU, přičemž tento podíl se bude jednotlivých v členských státech pohybovat v rozmezí od %. To znamená, že každý rok dojde ke změně vlastnictví průměrně u malých a středních podniků ( malých a středních podniků se zaměstnanci a společností s jedním společníkem), což se může dotknout 2,4 milionu pracovních míst 20. Co se týká provádění doporučení Komise, skupina odborníků zjistila, že v praxi byla zavedena sotva polovina z celkem 21 daňových a právních opatření, která Komise stanovila. Odborníci zjistili, že ve dvou z celkem pěti oblastí, které považovali s ohledem na pomoc při převodech podniků za klíčové, dosáhly členské státy poměrně dobrého pokroku. Třináct členských států zavedlo zvláštní pravidla týkající se dědických a darovacích daní a deset členských států přijalo opatření k usnadnění převodů na třetí strany. V ostatních klíčových oblastech, jako jsou zvláštní opatření usnadňující převody na zaměstnance, daňové úlevy v případě předčasného odchodu do důchodu a daňové úlevy vztahující se na peněžní prostředky, které jsou znovu investovány do jiného malého či středního podniku, přijalo opatření pouze sedm či osm členských států. Odborníci rovněž zjistili, že pro převody podniků je k dispozici značná podpora, není však poskytována strukturovaným způsobem, a tudíž se nedostane nutně k cílové skupině. Celkem odborníci určili 53 opatření na podporu převodů podniků, která byla zahrnuta v databázi podpůrných opatření a iniciativ pro podniky. Na závěr své práce předložila skupina odborníků tyto návrhy, které se týkají poskytování podpory: 18 Úř. věst. L 385, , s. 14 (dále jen doporučení ); viz rovněž sdělení obsahující odůvodnění doporučení (Úř. věst. C 400, , s. 1). 19 Evropský seminář o převodech podniků závěrečná zpráva Vídeň, Příručka osvědčených postupů pro opatření na podporu převodu podniků na nového vlastníka, Evropská komise 2003.

18 18 zřízení evropského střediska pro převody podniků virtuální evropské platformy ke koordinaci shromažďování informací, sdílení osvědčených postupů v celé Evropě a usnadnění přeshraniční spolupráce. Podobná střediska by měla být zřízena rovněž na vnitrostátní úrovni; zřízení evropského kontaktního místa pro prodávající a kupující ve spojení se střediskem pro převody podniků s cílem propojit existující vnitrostátní databáze a vybízet země, které dosud takovéto databáze nemají, aby je vytvořily; pořádání pravidelných akcí věnovaných zvláštním otázkám spojeným s převody na evropské úrovni za účelem výměny osvědčených postupů a využití výsledků těchto akcí jako vstupních informací pro semináře a schůzky na vnitrostátní, regionální a místní úrovni; rozvoj alternativních nebo dodatečných přizpůsobených nástrojů v oblasti vzdělávání a řízení pro stávající a budoucí podniky řízené vlastníkem a malé rodinné podniky; zahájení veřejně iniciovaných programů podpory a výzkumu v oblasti převodu podniků; věnování stejné pozornosti převodům i zakládání nových podniků. Evropský seminář o převodech podniků, který se konal ve Vídni ve dnech 23. a 24. září 2002, dospěl k závěru, že výchozím bodem úspěšných převodů je zvyšování informovanosti. Až poté přichází na řadu praktická podpora. Kvůli složité povaze převodů podniků je při řízení tohoto procesu zapotřebí profesionální poradenství. Zdá se, že k dispozici je značná podpora, ta však musí být více zviditelněna a lépe koordinována. Je nutný komplexní přístup k řešení všech aspektů spojených s převody podniků: neměli bychom opomíjet emocionální stránku 21. Projekt Best i evropský seminář o převodech podniků dospěly k závěru, že by se převodům podniků měl přikládat stejný význam jako zakládání nových podniků. Podle rakouského výzkumu, který byl na semináři představen 22, přežije 96 % úspěšně převedených podniků prvních pět let po převodu. Naděje na přežití jsou proto vyšší než u nově založených podniků, z nichž po pěti letech existuje pouze 75 %. Z tohoto důvodu je nezbytné zvyšovat politické uvědomování si významu převodů podniků a podporovat převody jako lákavou alternativu založení vlastního podniku. Sdělení Evropské komise z roku 2006 s názvem Převod podniků Kontinuita prostřednictvím nového začátku členským státům připomíná význam vhodných podmínek pro převody podniků. Informuje o minulých a současných snahách Evropské komise a členských států o usnadnění převodů podniků a vyzdvihuje některé osvědčené postupy. Ve sdělení je zmíněno, že i dnes existuje prostor pro zlepšení: pouze u 55 % oblastí uvedených v doporučeních z roku 1994 byla zavedena konkrétní opatření (staré členské státy 60 %, nové členské státy 45 %). Zdá se, že nové členské státy použily účinnější řešení v oblastech souvisejících s právem obchodních společností, pravděpodobně proto, že v mnoha těchto státech byly obchodní zákony vypracovány teprve nedávno a mohly vycházet z efektivních příkladů. Staré členské státy zavedly větší množství podpůrných opatření, postupují aktivněji při zvyšování informovanosti a vytvářejí lepší prostředí pro odprodeje zaměstnancům 23. V zájmu určení faktorů úspěchu při zajišťování kontaktních míst pro převody podniků jmenovaly členské státy EU a ostatní země účastnící se víceletého programu pro podnik a podnikavost skupinu odborníků, která měla analyzovat stávající kontaktní místa (databáze) pro převody podniků a zformulovat závěry ohledně toho, jak by bylo možno tato kontaktní místa uspořádat lépe. Zpráva kontaktní skupiny z roku 2006 nazvaná Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků představuje devět databází a kontaktních míst zřízených 21 Příručka osvědčených postupů pro opatření na podporu převodu podniků na nového vlastníka, Evropská komise Business transfers and successions in Austria (Převody podniků a nástupnictví v Rakousku), rakouský Institut pro výzkum malých podniků Tato hodnocení je nutno vykládat s určitou mírou opatrnosti, protože účinnost jednotlivých opatření není srovnatelná.

19 19 veřejnými nebo poloveřejnými orgány v Belgii (Overnamemarkt ve Flandrech a Sowaccess ve Valonsku), Německu (Nexxt-Change), Francii (Passer le relais), Itálii (Borsa delle Imprese), Lucembursku (Bourse d enterprises), Nizozemsku (Ondernemingsbeurs), Rakousku (Nachfolgeboerse) a Finsku (Yrittajat). Většina těchto databází byla zřízena teprve kolem roku V roce 2006 již obsahovaly více než podniků určených k převodu což odpovídá zhruba 7 % podniků, které jsou určeny k převodu každý rok (v průměru 0,2 % společností jedné země). Odhaduje se, že každý rok najde v databázi nástupce čtvrtina podniků (tj. odhadovaná míra úspěšnosti je 25 %, přestože na podporu tohoto odhadu existuje pouze omezené množství důkazů, neboť řada provozovatelů databází nevede o budoucnosti podniku, který je z databáze vyřazen, žádné záznamy). Většina databází je organizována na celostátní úrovni, v případě Itálie jsou databáze uspořádány na regionálním základě 24. Do veřejné databáze může nahlížet každý, kdo má standardní přístup k internetu. Pro vložení inzerátu nicméně existují různé modely a různá omezení od úplné volnosti při vkládání inzerátů přes předběžné kontroly inzerátů prováděné organizací provozující databázi až po omezení umožňující vložení položky do databáze pouze zprostředkovatelům (bankám, poradenským společnostem atd.). V období od ledna 2007 do srpna 2009 probíhala pilotní akce s názvem A Helping Hand for SMEs Mentoring Business Transfer (Pomocná ruka pro malé a střední podniky odborné vedení při převodech podniků). Projektové činnosti koordinovala organizace EUROCHAMBRES ve spolupráci s obchodní komorou departementu Rhône-Alpes a provádělo je 33 obchodních komor v 18 členských státech EU. Celkovým cílem pilotní akce bylo poskytnout minimálně člověkodnů odborného vedení pro minimálně školených osob. V rámci pilotní akce bylo nakonec poskytnuto 9,067,3 člověkodne odborného vedení (91 %), přijato 937 školených osob (94 %) a dokončeno 890 případů (89 %). 2.3 Co je třeba udělat? Podpora a vytváření povědomí Jedním z hlavních problémů při převodech podniků je to, že prodávající vůbec nezvažují prodej svých podniků, či jej nezvažují včas. Ve většině evropských zemí podnikatelé stárnou, aniž by brali v úvahu možnost, že jejich společnost bude pokračovat i po jejich odchodu do důchodu. To lze vysvětlit především tím, že odchod do důchodu je pro podnikatele citlivou záležitostí a že se domnívají, že proces převodu bude rychlý a snadný, takže se na něj nemusí připravit předem. Nedostatek potenciálních kupujících a nedostatečná informovanost vlastníků společností o převodech podniků představují pro evropské hospodářství a kontinuitu malých a středních podniků v evropských zemích, na nichž je založeno naše hospodářství jako celek, významný problém, jelikož to znamená zánik mnoha společností a pracovních míst, které přispívají k hospodářskému růstu 25. Evropská komise si je vědoma těchto problémů a v posledním desetiletí provedla řadu projektů k jejich odstranění. Hlavním cílem těchto iniciativ bylo zvýšit informovanost tvůrců politik a ostatních zúčastněných stran v členských státech o úskalích spojených s nedostatečnou připraveností na vysoký počet podnikatelů odcházejících do důchodu a zajistit prostředky pro sdílení osvědčených postupů a odborných znalostí. Vzhledem ke skutečnosti, že velká část právního rámce (daně, právo obchodních společností atd.), který má na tuto problematiku vliv, spadá do pravomoci členských států, je nezbytně nutné provést opatření na vnitrostátní úrovni. V současnosti se na zvyšování informovanosti nevynakládá dostatečné úsilí. Pouze polovina členských států přijala příslušná opatření. Stejně jako vlastníkům podniků odcházejícím do důchodu by zvláštní pozornost měla být věnována i potenciálním novým podnikatelům, jelikož převzetí existujícího podniku často představuje zajímavou alternativu založení nového podniku. 24 Posilování transparentních kontaktních míst pro převody podniků zpráva skupiny odborníků, Evropská komise Mapping of stakeholders, issues, solutions, good practices and technical deal-breakers in SME transfers (Mapování zúčastněných stran, problémů, řešení, osvědčených postupů a technických překážek při převodech malých a středních podniků) pracovní skupina pro mapování TRANSEO 2011.

20 20 Komise proto doporučuje více opatření k zvyšování informovanosti vlastníků podniků (například prostřednictvím obchodních komor a jiných kontaktních míst, jako jsou daňoví poradci, účetní nebo banky) o potřebě naplánovat převody s dostatečným předstihem. Komise rovněž členské státy vyzývá, aby podporovaly systémy odborného vedení za účelem poskytování pomoci vlastníkům podniků v době převodu. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost také přímému oslovování, například zasílání dopisů majitelům podniků, kteří překročili určitou věkovou hranici Právní rámec příznivý pro převod a systematické sledování Členské státy by měly soustavně podporovat převody podniků jako alternativu zakládání podniků. Měly by například uvážit zavedení opatření na podporu převodů, která jsou podobná opatřením, jež jsou dostupná při zakládání podniků. Při navrhování nových právních předpisů ovlivňujících převody podniků by členské státy měly zajistit, aby tato opatření nezhoršovala podmínky pro převody podniků. Právními nástroji, které lze použít k tomu, aby se zabránilo uzavření podniku, jsou smlouvy o nástupnictví, dohody o partnerství, zakládání společností s ručením omezeným a restrukturalizace. Smlouva o nástupnictví, která je v mnoha zemích zakázána, dohoda o partnerství nebo založení společností s ručením omezeným například umožňuje zajistit kontinuitu podniku v případě úmrtí vlastníka nebo společníka. Při změně právního statutu může podnik, který má být převeden, projít právní restrukturalizací, aby se zabránilo jeho likvidaci. Zejména u malých podniků bývá vazba mezi podnikem a stávajícím majitelem velice úzká, a proto musí převodu předcházet změna struktury. Převodce (převodci) také někdy pociťují potřebu změnit právní strukturu, aby ji přizpůsobili novému rozhodovacímu procesu nebo novému počtu vlastníků / řídících pracovníků. Jestliže je podmínkou pro změnu právní struktury likvidace podniku, jedná se o závažnou překážku bránící úspěšnému převodu. Ve velké většině států EU existují opatření, která umožňují změnit právní formu, zejména zápis podniku do obchodního rejstříku. Tato ustanovení o právní změně jsou buď výslovně zahrnuta v zákonech, nebo vyplývají z obecných právních zásad 26. Ačkoli v mnoha zemích již byly usnadněny převody v rámci rodin, převody na třetí osoby musí získat větší podporu prostřednictvím osvobození od daně z příjmů získaných prodejem podniku, zvláštních daňových úlev vztahujících se na příjmy, které jsou znovu investovány do jiného podniku nebo použity k financování odchodu vlastníka podniku do důchodu, nebo osvobození zaměstnanců, kteří investují do vlastního podniku, od daně. Na převody podniků mají dopad nejen daňové sazby, nýbrž rovněž daňové postupy a struktury. Je důležité, aby si členské státy mezi sebou často vyměňovaly zkušenosti se svými vnitrostátními postupy. Měly by rovněž lépe koordinovat své úsilí s různými stranami podílejícími se na převodech podniků 27. Právní rámec příznivý pro převody je vyvíjen v řadě evropských zemí, avšak povědomí o tom je dosud nízké. Šestnáct zemí provedlo více než 50 % doporučení Evropské komise týkajících se právního a fiskálního rámce k usnadnění převodů podniků 28. Konkrétně: ve 28 zemích z celkem 33, v nichž byl prováděn průzkum, je možné změnit právní formu společnosti v zájmu usnadnění procesu převodu, ve 22 zemích existují právní předpisy k usnadnění kontinuity podniků v rámci rodiny, zvláštní daňová opatření vztahující se na převody na zaměstnance naopak existují pouze v 6 zemích. Průzkum Evropské komise z roku 2011 s názvem Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy (Dynamika v podni- 26 Sdělení Komise Provádění lisabonského programu Společenství pro růst a zaměstnanost: Převod podniků Kontinuita prostřednictvím nového začátku Závěrečná zpráva skupiny odborníků o převodu malých a středních podniků, Evropská komise květen Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy, Evropská komise 2011.

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

PUBLIC. Brusel 21. května 2010 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9837/10 LIMITE

PUBLIC. Brusel 21. května 2010 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9837/10 LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2010 (OR. en) 9837/10 LIMITE PUBLIC PROCIV 67 JAI 435 COCON 25 SAN 117 SOC 352 COHAFA 44 COTER 40 ENFOPOL 135 COSDP 425 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.5.2008 SEK(2008)1944 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument ke sdělení Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) určenému

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Úvod a souvislosti. 1 Informace o vás. Dotazník konzultace. 1.1 Dotazník vyplňujete jako: *

Úvod a souvislosti. 1 Informace o vás. Dotazník konzultace. 1.1 Dotazník vyplňujete jako: * Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů v období 2015 2020 Veřejná konzultace týkající se iniciativy na podporu malých a středních podniků (tzv. iniciativy Small Business

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2016 SWD(2016) 56 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Veřejná podpora obecný úvod

Veřejná podpora obecný úvod Veřejná podpora obecný úvod Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Jihlava, duben 2016 Struktura prezentace I. Veřejná podpora definice (rozbor jednotlivých

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

Financování podniků s podporou EIB, EFSI a ESIF ČSOB EU Centrum

Financování podniků s podporou EIB, EFSI a ESIF ČSOB EU Centrum Financování podniků s podporou EIB, EFSI a ESIF ČSOB EU Centrum FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ S VYUŽITÍM VEŘEJNÉ PODPORY Nenabízíme jen zajímavé produkty, ale tailor-made řešení pro Vaše investice ČSOB EU CENTRUM

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2012 SWD(2012) 82 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více