MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. František Kalouda, CSc., MBA Autor: Bc. Petra Apostolidu Brno, 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: APOSTOLIDU Petra, Bc. Finance MOŽNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem DP je definovat mnoţinu finančních podpor, které můţe vyuţít začínající podnikatel v kontextu ČR a zhodnotit jejich význam pro faktickou podporu začínajícího podniku. Postup práce a použité metody: 1) Analyzujte dostupné literární prameny s cílem definovat moţnosti financovat začínající podnik vlastními zdroji. 2) Analyzujte dostupné literární prameny s cílem definovat moţnosti financovat začínající podnik cizími zdroji v obecné rovině. 3) Proveďte literární rešerši dostupných pramenů s cílem definovat přehled teoreticky (potenciálně) dostupných finančních podpor pro začínající podnikatele. 4) Definované zdroje finančních podpor pro začínající podnikatele kvantifikujte a posuďte jejich reálnou dostupnost. 5) Zjištěné skutečnosti o zdrojích finančních podpor uveďte ve vyčerpávajícím přehledu (souhrnu) a zhodnoťte jejich reálný význam pro faktickou podporu začínajícího podniku. Pouţité metody: Popis, literární rešerše, analýza a syntéza.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: SYNEK, MILOSLAV. Manažerská ekonomika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Grada, s. ISBN X. Manažerské finance. Edited by Eva Kislingerová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, xl, 745 s. ISBN DOLEJŠOVÁ, MIROSLAVA. Zdroje financování malých a středních podniků. 1. vyd. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříţ, s. ISBN WAWROSZ, PETR. Zdroje financování podnikatelské činnosti. 1. vyd. Ostrava: Sagit, s. ISBN Zdroje financování podniku. Edited by Stanislav Mareš. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, s. ISBN X. Vedoucí diplomové práce: Ing. František Kalouda, CSc., MBA Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 J m é n o a p ř í j m e n í a u t o r a : Bc. Petra Apostolidu N á z e v d i p l o m o v é p r á c e : Moţnosti finanční podpory pro začínající podnikatele N á z e v p r á c e v a n g l i č t i n ě : Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs K a t e d r a : Financí V e d o u c í d i p l o m o v é p r á c e : Ing. František Kalouda, CSc., MBA R o k o b h a j o b y : 2012 Anotace Tato diplomová práce se zabývá moţnosti finanční podpory pro začínající podnikatele. Začínající podnik má obvykle nedostatek vlastních zdrojů pro financování podnikatelských aktivit a také přístup k cizím zdrojům bývá zpravidla velmi omezený. Práce poskytuje přehled vybraných alternativních forem financování a dále přehled moţných finančních podpor, které můţe v České republice začínající podnikatel získat. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části věnuje vymezení malých a středních podniků, jejich významu v kontextu Evropské unie i České republiky a obecným moţnostem veřejné podpory. Dále je zde uveden přehled moţností financování začínajícího podniku vlastními i cizími zdroji. Praktická část je věnována jiţ konkrétním programům podpory, jejich kvantifikaci a zhodnocení jejich významu pro začínající podnikatele. Annotation This thesis deals with the possibilities of financial support for starting entrepreneurs. A starting enterprise usually suffers from lack of its own resources to finance its business activities and also its access to external resources is usually very limited. My thesis provides an overview of selected alternative forms of financing,as well as an overview of possible financial support available to new business in the Czech Republic. This treatise is divided into two parts. The first, theoretical, part deals with the definition of small and medium businesses, their importace within the context of the European Union and the Czech Republic, and general possibilities of public support. There is also an overwiev of financing options for start-up businesses, including external sources of funding. The practical part of the work deals with specific support programs, their quantification and an evaluation of their significance for starting entrepreneurs. Klíčová slova Začínající podnik a podnikatel, malé a střední podnikání, podpora podnikání, programy podpory, inovace Keywords Starting enterprise and entrepreneurs, Small and medium-sized enterprises, support of business, programs of support, innovation

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Moţnosti finanční podpory pro začínající podnikatele vypracovala samostatně pod vedením Ing. Františka Kaloudy, CSc., MBA a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 23. dubna 2012 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Františku Kaloudovi, CSc., MBA za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Jiřímu Šafránkovi za poskytnuté odborné materiály, informace a konzultace.

7 Obsah Obsah... 7 Úvod Význam malých a středních podniků Přednosti a nevýhody malých a středních podniků Definice malého a středního podnikání v prostředí Evropské unie a České republiky Malé a střední podnikání v kontextu Evropské unie Malé a střední podnikání v České republice Podpora podnikání v rámci Evropské unie Veřejná podpora podnikání Formy veřejné podpory Evropská politika soudrţnosti Strukturální fondy jako nástroj politiky soudrţnosti EU Regiony s nárokem na podporu ze strukturálních fondů a územní statistické jednotky Iniciativy Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu v období Společná zemědělská politika EU Výběr právní formy podnikání Podnikání fyzických osob Podnikání právnický osob Osobní společnosti Kapitálové společnosti Druţstva Evropské společnosti a sdruţení Fáze vývoje podniku Moţnosti financování podniku Dluhové financování Bankovní úvěry Dodavatelský úvěr Zálohy od odběratelů Obligace Alternativní zdroje financování Faktoring Forfaiting Rizikový kapitál Business angels Projektové financování Dotace Vyuţití factoringu a forfaitingu v ČR Factoring Forfaiting Rizikový kapitál a business angel v České republice... 40

8 6.1 Česká asociace private equity a venture kapitálu Investice private equity a venture kapitálu v ČR Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s Financování prostřednictvím business angels v ČR Operační program podnikání a inovace Prioritní osa vznik firem Program podpory Start podpora začínajícím podnikatelům Vyuţití nových finančních nástrojů Prioritní osa Rozvoj firem Progres Záruka Prioritní osa Prostředí pro podnikání a inovace Program rozvoje venkova Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Podpora podnikání v Jihomoravském kraji Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok Jihomoravské inovační centrum Preinkubační program Inkubační program Rekvalifikační kurz Základy podnikání Zhodnocení dostupnosti a kvantifikace jednotlivých přímých podpor Podpory z Operačního programu podnikání a inovace Výzvy v rámci programu Start Výzvy v programu Progres Výzvy v programu Záruka Výběrová kritéria pro programy Start, Progres a Záruka Způsob získání dotace a hodnocení jednotlivých ţádostí z Programu rozvoje venkova Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje a III.1.3 Podpora cestovního ruchu Dostupnost podpory podnikání v Jihomoravském kraji Získání podpory z Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok Moţnost vstupu do inkubačního programu JIC Závěr Seznam pouţité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam pouţitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Přílohy... 79

9 Úvod Těţištěm mé diplomové práce je podpora začínajících podnikatelů. Hned v úvodu je třeba poznamenat, ţe přesná definice začínajícího podnikatele neexistuje. Pokud bychom se orientovali podle podmínek jednotlivých programů podpory nebo i podle podmínek bank při poskytování úvěrů, mohli bychom si začínajícího podnikatele, neboli podnikatele bez historie definovat jako podnikatele, který má uzavřeno pouze jedno anebo dosud ţádné účetní období. Z této definice jsem vycházela i při tvorbě své práce. Začátek podnikání je vţdy náročný. Mimo spousty odhodlání a sil jsou potřeba také finanční zdroje, kterých má však málokdo nadbytek. Začátky podnikání jsou spojeny s velkými výdaji, a pokud nemá podnikatel našetřenou dostatečnou výši finančních prostředků, je nutné najít dodatečné zdroje financování. Většina začínajících podnikatelů spoléhá především na banky, a to i díky jejich reklamním aktivitám. Nicméně se získáním komerčních úvěrů mají začínající podnikatelé obecně problém. Financovat rozjezd podnikání bývá pro většinu bank velmi riskantní. Tyto překáţky mohou pomoci překonat, resp. zmírnit programy podpory podnikání. Právě mnoţině finančních podpor se věnuji ve své práci. Jejím cílem je jednak definovat mnoţinu finančních podpor, které můţe začínající podnikatel vyuţít v kontextu České republiky, jednak zhodnotit faktický význam těchto podpor pro start v podnikání. Dále se snaţím zhodnotit i význam některých alternativních forem financování, konkrétně se jedná o faktoring, forfaiting, rizikový kapitál a financování prostřednictvím business angels. Širokou skupinu začínajících podnikatelů jsem v této práci zúţila na oblast malého a středního podnikání, která je důleţitou oblastí kaţdé ekonomiky. V České republice je podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů přes 99 % a na celkovém počtu pracovních míst se podílejí více neţ 60 %. 1 Díky vlivu malých a středních podniků na celkový ekonomický rozvoj země, je i v České republice věnována této problematice velká pozornost, a to i díky moţnostem čerpat finanční prostředky na podporu podnikání ze strukturálních fondů Evropské unie. Malé a střední podnikání by tedy mělo být těmito programy podpořeno, důraz je kladen především na stabilitu, rozvoj, zvyšování konkurenceschopnosti a podporu inovací. Programy podpory však mají i své odpůrce. První námitka je přímo z ekonomické teorie, podle níţ je veřejná podpora narušením hospodářské soutěţe. Další námitka říká, ţe dotace se mnoha podnikatelům zdají být jistějším příjmem neţ sám podnikatelský záměr. Jeden z předních českých ekonomů, člen NERV 2, Pavel Kohout o dotacích říká: Dotace jsou zhouba Evropy. Ani jediné zemi nepřinesly trvalou prosperitu, ţádný trvalý efekt. Leda ten, ţe kofinancování dotací přineslo zátěţ pro státní rozpočet. 3 1 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 2 NERV - Národní ekonomická rada vlády (NERV) je nezávislým poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. Členové NERV nejsou placeni státem, poradní činnosti v rámci NERV se věnují ve svém osobním volnu. 3 M. Cvrček, B. Pečinka: Ţijeme v socialismu s prvky kapitalismu, Reflex, 14: 18-19, (duben 2012) 9

10 Další námitky připomínají riziko korupce, ať při hodnocení či výběru jednotlivých projektů nebo moţné korupce jiţ při tvorbě programů podpory, kdy mohou být nastavena kritéria tak, aby vyhovovaly některým firmám více neţ druhým. V této práci se však tématu vhodnosti podpor nevěnuji, námitky jsem uvedla především z důvodu uceleného pohledu na dané téma. Práci jsem rozdělila do deseti kapitol. První čtyři kapitoly se věnují především teorii. V první kapitole jsem se věnovala vymezení malých a středních podniků, shrnutí předností a nevýhod tohoto sektoru a dál jejich postavení jak v Evropské unii, tak v České republice. Druhá kapitola se zabývá vymezením a podmínkami poskytnutí veřejné podpory a jednotlivými reţimy veřejné podpory v české republice. Třetí kapitola pojednává o podmínkách jednotlivých právních forem podnikání a také jsou zde naznačeny fáze vývoje podniku v souvislosti s různými poţadavky a moţnostmi financování během vývoje podniku. Ve čtvrté kapitole popisuji moţnosti financování podniku z vlastních i cizích, resp. interních a externích zdrojů. Další část práce je uţ věnována praktické stránce věci a konkrétním programům podpory a moţnostem financování. Pátá kapitola je věnována faktoringu a forfaitingu, jejich fungování v České republice a moţnostem vyuţití těchto forem financování pro začínající podnikatele. Šestá kapitola se zabývá moţným financováním začínajících podnikatelů pomoci rizikového kapitálu a prostřednictvím business angels. V sedmé kapitole jsem popsala jednotlivé moţnosti čerpání podpory pro začínajícího podnikatele z Operačního programu podnikání a inovace. Osmá kapitola se věnuje Programu rozvoje venkova a opatřením, které lze vyuţít z tohoto programu. Devátá kapitola popisuje moţnosti podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji. V poslední desáté kapitole jsem shrnula jednotlivé programy podpory a snaţila jsem se posoudit jejich reálnou dostupnost. K dosaţení stanoveného cíle jsem vyuţila následující metody: popis, literární rešerše, analýza a syntéza. 10

11 1 Význam malých a středních podniků Malé a střední podniky sehrávají v ekonomice České republiky i ostatních členských zemích Evropské unie a celého demokratického světa velmi významnou roli. Ve srovnání s velkými podniky tvoří svým počtem a podílem na celkovém počtu podnikatelských subjektů naprostou převahu. Jsou schopny adaptovat se mnohem rychleji neţ větší podniky na změny, jeţ v dnešních turbulentních podmínkách postihují všechny firmy i státy. 1.1 Přednosti a nevýhody malých a středních podniků Přednosti malých podniků spočívají zejména v těchto skutečnostech: jednodušší řídící struktura a tím rychlejší přijímaní podnikatelských rozhodnutí, větší pruţnost a citlivost na poţadavky trhu, aktivní účast na inovačním procesu, vytváření nových pracovních příleţitostí při nízkých kapitálových nákladech, čili podněcování ekonomického růstu, zmírňování negativních důsledků strukturálních změn a podpora rozvoje strukturálně postiţených a hospodářsky slabých regionů, dodávání ediktů/sluţeb velkým podnikům a vyplňování okrajových oblastí trhu, které nejsou objektem zájmu velkých podniků, napomáhání rychlejšímu rozvoji menších měst a obcí, podněcování podnikatelského ducha členů společnosti k podstoupení rizika podnikání. K nevýhodám resp. slabým stránkám malých a středních podniků patří především: nízký trţní podíl a omezené moţnosti získávání výhod z rozsahu produkce, omezená kapacita, obtíţnější přístup k financování, bankovní sférou jsou malé a střední podniky povaţovány za rizikovou skupinu, coţ zhoršuje přístup ke kapitálu, špatná orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech a jejích změnách, ztíţený přístup k veřejným draţbám, problémy se zapojováním se do náročných výzkumných projektů, omezené moţnosti při zaměstnávání odborníků a niţší odborné znalosti i profesionalita nejen zaměstnanců, ale i vlastníků, ztíţené moţnosti při pronikání na zahraniční trhy, vyšší náklady spojené respektováním technických předpisů, značná závislost na zákaznících i dodavatelích. 4 4 Zpracováno podle: SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Podniková ekonomika. C.H.Beck, Praha, Vydání páté přepracované, 498 stran. ISBN , str. 374,375 11

12 1.2 Definice malého a středního podnikání v prostředí Evropské unie a České republiky Podle legislativy České republiky i Evropské unie, která je české legislativě nadřazená, lze malé a střední podniky (dále jen MSP) 5 definovat podle několika kritérií: - počet zaměstnanců, - roční obrat, - bilanční suma aktiv z roční rozvahy, - nezávislost. Podle definice Evropské komise č. 2003/361/EC ze dne 6. května 2003, která vstoupila v platnost 1. ledna 2005 lze podniky klasifikovat následovně: Tabulka č. 1: Kategorizace malých a středních podniků podle definice Evropské unie Kategorie Počet podniku zaměstnanců Roční obrat nebo Roční suma aktiv Střední < mil. 43 mil. Malý < mil. 10 mil. Mikro < 10 2 mil. 2 mil. Pramen: Small and medium-sized enterprises (SMEs) [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm> Malý a střední podnikatel je nezávislý, pokud vlastní méně neţ 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv (podle toho, která z hodnot je vyšší) v jednom nebo několika jiných podnicích a/nebo jiné podniky nevlastní více neţ 25 % jeho základního kapitálu nebo hlasovacích práv (podle toho, která z hodnot je vyšší). 1.3 Malé a střední podnikání v kontextu Evropské unie Podle denních zpráv lze lehce nabýt dojmu, ţe evropské ekonomice vládnou velké nadnárodní společnosti. Jejich miliardové fúze, plány na světovou expanzi či hrozby bankrotů dominují předním stránkám novin. Skutečnost je ale taková, ţe v Evropské unii existuje necelých 21 miliónů podniků a z toho 99,8% tvoří malé a střední podniky, které současně zajišťují 2 ze tří pracovních míst v soukromé sféře. S určitostí tedy můţeme konstatovat, ţe MSP tvoří páteř ekonomiky EU a jsou nosným pilířem hospodářství. Jsou odpovědné za bohatství i hospodářského růst a hrají klíčovou roli v oblasti inovací a výzkumu a vývoje. 5 V angličtině se pouţívá zkratka SME, Small and medium-sized enterprises 12

13 Tabulka č. 2: Počet podniků a zaměstnanců podle velikosti podniku v Evropské unii v roce 2010 Mikro Malý Střední MSP celkem Velký Počet podniků celkem Podniky Počet 19,198,539 1,378, ,252 20,796,192 43,034 20,839,226 % 92,1 6,6 1,1 99,8 1,2 100 Zaměstnanci Počet 38,905,519 26,605,166 21,950,107 87,460,792 43,257, ,717,890 % 29,8 20,4 16,8 66,9 33,1 100 Pramen: The Annual Report on European SMEs [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Z tabulky je patrné, ţe devět z deseti malých a středních podniků jsou skutečnými mikropodniky s méně jak deseti zaměstnanci. Podle údajů Evropské komise poskytuje v průměru kaţdý z nich zaměstnání pro dva zaměstnance. Pro posílení pozice malých a středních podniků bylo přijat v červnu 2008 tzv. Small business Act 6 (SBA). Tato iniciativa na podporu malých a středních podniků je rámec opatření EU, který má posílit malé a střední podniky, aby mohly růst a vytvářet nová pracovní místa. V letech uskutečnila Komise spolu s členskými státy EU kroky stanovené v SBA s cílem zmírnit administrativní zátěţ malých a středních podniků, usnadnit jim přístup k financím a podporovat je ve vstupu na nové trhy. Přestoţe většina iniciativ plánovaných v SBA jiţ byla zahájena, z přezkumu jejich realizace vyplývá, ţe v rámci pomoci malým a středním podnikům je třeba udělat více. 7 Evropská komise povaţuje i v budoucnu MPS za prioritu a v souladu s cílem neustále zlepšovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky navrhuje v řadě prioritních oblastí další kroky, které by měly i mimo jiné dopomoci MSP k lepšímu přístupu k financím prostřednictvím úvěrových záruk, trhů s rizikovým kapitálem a umoţnění všem bankám, bez ohledu na jejich velikost, snadno implementovat půjčky Evropské investiční banky a nástroje EU. Podle některých názorů spočívá problém implementace opatření SBA i v tom, ţe Evropský akt pro malé a střední podniky má podobu sdělení Komise. Nejde tedy o závaznou směrnici nebo nařízení. Například podle Aleny Vlačihové, zástupkyně ředitele CEBRE 8, je hlavním nedostatkem skutečnost, ţe zásady SBA nikdo nevymáhá, a tak pokrok závisí pouze na vůli jednotlivých národních vlád. Původně zamýšlená závaznost balíčku SBA se z návrhu 6 V českém překladu Zelenou malým a středním podnikům 7 Evropská iniciativa Small Business Act podporuje malé podniky a posiluje růst [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 8 CEBRE - Česká podnikatelské reprezentace při EU 13

14 vytratila a dnes tak neexistuje nástroj, který by členské státy nutil SBA naplňovat, stěţuje si Vlačihová. 9 Evropská asociace řemeslníků, malých a středních podniků UEAPME, která provádí pravidelný průzkum implementace Aktu o drobném podnikání, jehoţ cílem je posoudit, do jaké míry evropské instituce a národní vlády plní svůj závazek respektovat zásadu mysli nejdříve na malé a realizovat sliby učiněné v SBA, zveřejnila na podzim 2011 hodnotící zprávu za poslední rok. Z tohoto průzkumu vyplývá, ţe i ze strany Evropské Komise a Parlamentu došlo ke zpomalení implementace principů, a to pravděpodobně v důsledku zrušení opatření zajišťujících podporu v krizi. Klesající trend byl zaznamenán v 8 z 10 oblastí politik. Podle UEAPME by proto mělo dojít k další podpoře pomocí revize SBA a nové sítě národních vyslanců malých a středních podniků, tzv. SME Envoys. 10 Následující graf ukazuje, jak jsou z pohledu malých a středních podnikatelů v jednotlivých zemích EU respektovány principy a politiky zveřejněné v SBA při tvorbě legislativy týkající se MSP. Graf č. 1: Implementace a respektování principů SBA v % v jednotlivých zemích EU v roce CZ SI DE UK FR NL SE AT EL PL CY DK ES IE BG RO Pramen : Think Small Test and SBA Implementation Scoreboard 2011 [online].[ cit ]. Dostupné z WWW: Výsledky tohoto průzkumu jsou zaloţeny na vyhodnocení odpovědí, které byly získány od členů evropských, národních, regionálních i odvětvových sdruţení malých a středních podniků. Je tedy zřejmé, ţe se nutně jedná o subjektivní pohled ze strany malých a středních 9 Podnikatelé: Small Business Act naši situaci nezlepšil [online].[cit ]. Dostupné z WWW: MSP: Implementace SBA je příliš pomalá [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 14

15 108, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,697 1,002, , ,472 1,034,479 1,043,520 1,075,995 1,019,595 podniků, a proto se výsledky odlišují od výsledků ostatních průzkumů, které získávají vstupní data z mezinárodních statistik, nebo ze zpráv vypracovaných vládami členských států. Rozhodně je velmi zajímavé zjištění, ţe v tomto hodnocení zástupců malých a středních podniků je Česká republika na prvním místě, v implementaci a respektování principů SBA. 1.3 Malé a střední podnikání v České republice I v České republice mají malé a střední podniky nezastupitelnou roli. Podle Českého statistického úřadu byl podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2010 celkem 99,84 %, přičemţ tyto podniky zaměstnávají 60,88% všech zaměstnanců. 11 Vývoj počtu MSP v posledním desetiletí ukazuje následující graf. Graf č. 2: Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v letech ,200,000 1,000, , , , , Počet MSP - právnické osoby Počet MSP - fyzické osoby Počet MSP - celkem Pramen: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 11 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 15

16 Z grafu je zřejmé, ţe i přes mírný pokles v roce 2010 počet MSP v ČR stále roste. I proto se Česká republika, alespoň podle představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu, snaţí o kontinuální zlepšování podnikatelského prostředí. Podle hodnocení Světové banky v rámci projektu Doing business 2011 z června 2011 se to však v ČR moc nedaří. Celkově se ČR umístila aţ na 63. místě, ze států Evropské unie jsou za námi uţ jen Polsko, Itálie a Řecko. Nejvíce problémovou oblastí je asi placení daní sloţitost systému daňové správy (119. místo), zahájení podnikání (104. místo), ochrana investorů (97. místo), vynutitelnost smluv (78. místo) a přístup k úvěrům (48. místo). Tuto skutečnost a stejně tak i obecnou teorii o výhodách a nevýhodách MSP, která je uvedena v kapitole 1.1 potvrzuje i následující analýza SWOT. Tabulka č. 3: SWOT analýza malých a středních podniků v České republice Silné stránky Pruţnost reakce na vývoj na trhu, znalost lokálních trhů či potřeby zákazníků; Přizpůsobivost pracovní síly; Vysoká motivace k výkonu u vlastníků firem; Kvalitní produkty; Inovační potenciál; Vytváření pracovních míst. Příleţitosti Rozvoj obchodu expanze na zahraniční trhy; Benefity vyplývající ze síťování podniků (klastry); Široká nabídka dotačních programů pro MSP; Rozvoj výzkumu a vývoje ve prospěch MSP; Spolupráce MPS a výzkumných institucí; Zvýšení podílů MSP na veřejných zakázkách. Slabé stránky Nedostatečná kapitálová vybavenost, zejména malých a drobných podnikatelů a samostatně podnikajících fyzických osob; Slabý důraz na marketing z důvodů omezených financí; Omezené finanční prostředky na technické vybavení podniků; Ochrana duševního vlastnictví; Převaha výroby s malou přidanou hodnotou; Nedostatečný důraz na rozvoj lidských zdrojů (další profesní vzdělávání); Nedostatečná spolupráce mezi MSP. Hrozby Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech; Vysoká konkurence; Administrativní zátěţ podnikání; Legislativní omezení; Technické a technologické zaostávání podniků. Pramen: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 16

17 2 Podpora podnikání v rámci Evropské unie 2.1 Veřejná podpora podnikání Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení Evropských společenství je veřejná podpora definována takto: Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 12 Podpora, která splňuje všechna čtyři výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory můţe být povolena na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. Bloková výjimka je nařízení Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušným nařízením, můţe být taková podpora poskytnuta, aniţ by ji bylo nutné znovu schvalovat ze strany Komise. Poskytovatel podpory však musí Komisi zaslat přehled informací, které se týkají poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, regionální rozvoj a další. Všechna tato nařízení byla 6. srpna 2008 sloučena do jednoho Nařízení Komise (ES) č.800/2008 tzv. superbloková výjimka. Programy podpory, které připravuje státní sektor, musí být schvalovány Evropskou Komisí. Ta uţ potom neschvaluje jednotlivé projekty, které jsou v rámci schváleného programu podpořeny. V praxi to tedy znamená, ţe např. v České republice byl Evropskou komisí schválen Operační program podnikání a inovace, ale jednotlivé projekty podpořené z tohoto programu jiţ Komise neschvaluje Formy veřejné podpory Protoţe by se mohla stát, ţe veřejná podpora naruší konkurenční prostředí v rámci EU, platí pro její poskytnutí určitá omezení. Existují dva moţné způsoby veřejné podpory: Podpora de minimis 13 Tato podpora nepodléhá oznamovací povinnosti Evropské komisi. Vychází se z předpokladu, ţe podpora malého rozsahu neovlivní obchod mezi členskými státy. Tato podpora poskytnutá jednomu příjemci nesmí za dobu předchozích tří let převýšit částku EUR. Výjimku představuje odvětví silniční dopravy, kde je podpora stanovena na maximálně EUR celkem za předchozí tři roky. 12 Smlouva o zaloţení Evropského hospodářského společenství [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 13 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o podpoře de minimis 17

18 Podporu lze poskytnout na všechna odvětví s výjimkou: oblasti rybolovu a akvakultury, oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o zaloţení ES, nabývání vozidel na nákladní silniční dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, odvětví uhlí, exportu a podpory podmiňující pouţití domácího zboţí na úkor dováţeného zboţí, podniků v obtíţích. 14 Regionální mapa intenzity veřejné podpory Určuje maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investičních nákladů), která můţe být podpořenému podniku poskytnuta v daném regionu soudrţnosti NUTS II Je realizovaná podle nařízení Komise (ES) 800/2008. Tabulka č. 4: Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro ČR platnost od Region soudrţnosti NUTS II Intenzita veřejné podpory (v % z nákladů) Velké podniky Střední podniky Malé podniky Moravskoslezsko Střední Čechy Severozápad Střední Morava Severovýchod Jihovýchod Jihozápad Pramen: Upraveno dle Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro ČR platnost od [online].[cit ]. Dostupné z WWW: Region Praha není od 1. ledna 2009 pro regionální podporu způsobilý. 2.2 Evropská politika soudržnosti Tato kapitola je zpracována na základě publikace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Průvodce podnikatele operačním programem podnikání a inovace 17 a publikace Evropské 14 KLIMOVA, V.: Rozvoj a podpora podnikání. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, e-verze listopad 2010, str Veřejná podpora - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 16 Region soudrţnosti NUTS II viz kapitola Průvodce podnikatele operačním programem podnikání a inovace - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 18

19 komise Politika soudrţnosti Prostřednictvím politiky soudrţnosti usiluje Evropská unie o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Mezi hlavní cíle patří zmírnění rozdílů v ţivotní a ekonomické úrovní chudších a bohatších členských států EU, jinými slovy se tedy jedná o rozvíjení hospodářské, sociální a územní soudrţnosti. Tato politika zaujímá jedno z vedoucích postavení v rámci hospodářské politiky Evropského společenství a je pro ni vyhrazena zhruba jedna třetina rozpočtu, přičemţ největší podpora směřuje do strukturálně postiţených a zaostávajících regionů. Evropská unie jako celek by tak měla být schopna čelit výzvám 21. Století pomocí vytváření otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti, s vysokou mírou zaměstnanosti, vysokou konkurenceschopností a s udrţitelným růstem inovací Strukturální fondy jako nástroj politiky soudržnosti EU Hlavním nástrojem realizace evropské politiky soudrţnosti jsou strukturální fondy EU. Finanční prostředky určené ke sniţování rozdílů mezi jednotlivými členskými státy se rozdělují právě jejich prostřednictvím. V letech je regionální politika realizována prostřednictvím tří hlavních fondů: Strukturální fondy (SF Structural Funds): o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF Europian Regional Development Fun) o Evropský sociální fond (ESF European Social Fund ) Fond soudrţnosti (CF Cohesion Fund) Kromě prostředků evropských fondů jsou operace podporovány také ze zdrojů Evropské investiční banky a dalších finančních nástrojů Společenství, jejich financování je však spíše doplňkové. Čerpání prostředků v rámci kohezní politiky je v současném programovacím období zaměřeno na splnění následujících tří prioritních cílů: Cíl Konvergence je zaměřen na podporu růstu a podporu zaměstnanosti v nejméně rozvinutých regionech a to prostřednictvím investic do materiálních a lidských zdrojů, podpory výzkumu a vývoje, podpory inovací, rozvoje znalostní ekonomiky, ochrany ţivotního prostředí nebo zvýšením efektivity státní administrativy. Financován je z ERDF, ESF i CF. Ze strukturálních fondů mohou čerpat prostředky územní celky, odpovídající úrovni NUTS 2 19, jejichţ hrubý domácí produkt na obyvatele je niţší neţ 75% průměru Společenství na úrovni EU-25 a přechodnou klesající podporu aţ do roku 2013 mohou čerpat ty regiony, které by byly v rámci cíle Konvergence způsobilé čerpat prostředky, pokud by případný práh zůstal na hodnotě 75% EU-15. Z Fondu soudrţnosti mohou čerpat prostředky členské státy, jejichţ hrubý národní důchod je niţší neţ 90% průměru Společenství a přechodnou klesající podporu aţ do roku 2013 mohou čerpat ty členské státy, které by byly 18 a publikace Evropské komise Politika soudrţnosti , Poznámky a úřední texty - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 19 Viz. kapitola

20 způsobilé čerpat prostředky z CF, pokud by případný práh zůstal na hodnotě 90% EU-15 a ne EU-25. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pokrývá všechny regiony Evropské unie, které nejsou způsobilé pro cíl Konvergence. Financován je z ERDF a ESF. Prostředky z ERDF jsou vynakládány na podporu konkurenceschopnosti a posílení atraktivity regionů, na podporu inovací, hospodářských a společenských změn, podnikavosti, ochrany ţivotního prostředí, a na prevenci rizik a dále i na podporu společnosti zaloţené na znalostech. ESF pak podporuje rozvoj trhu práce a sociální začleňování občanů. Tento cíl je určen pro vyspělejší regiony, ve kterých realizuje opatření především preventivního charakteru k zabezpečení jejich harmonického rozvoje. Cíl Evropská územní spolupráce funguje jakou doplněk obou předchozích cílů, jelikoţ vhodné regiony mohou být současně způsobilé pro cíl Konvergence i cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je zaměřen na posílení spolupráce na třech úrovních: příhraniční spolupráce na úrovni regionů NUTS 3 20, spolupráce na nadnárodní úrovni a meziregionální spolupráce. Je financován z ERDF a snahou je podporovat společná řešení pro orgány jednotlivých členských zemí v oblasti městského, venkovského a pobřeţního rozvoje, rozvoje ekonomických vztahů a vytváření malých a středních podniků. Spolupráce se zaměřuje na výzkum, vývoj, ţivotní prostředí, prevence rizik a integrované vodohospodářství. Na právě probíhající programové období má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard EUR. Graf č. 3: Rozdělení finančních prostředků podle jednotlivých cílů Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - 15,95% Cíl Evropská územní spolupráce - 2,52% Cíl Konvergence- 81,54% Pramen: Vlastní zpracování dle Průvodce podnikatele operačním programem podnikání a inovace - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 20 Region NUTS 3 V ČR = kraj 20

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version May 2010 This document has

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Leden 2006-1 - Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku výběrového řízení Ministerstva pro

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více