MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. František Kalouda, CSc., MBA Autor: Bc. Petra Apostolidu Brno, 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: APOSTOLIDU Petra, Bc. Finance MOŽNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem DP je definovat mnoţinu finančních podpor, které můţe vyuţít začínající podnikatel v kontextu ČR a zhodnotit jejich význam pro faktickou podporu začínajícího podniku. Postup práce a použité metody: 1) Analyzujte dostupné literární prameny s cílem definovat moţnosti financovat začínající podnik vlastními zdroji. 2) Analyzujte dostupné literární prameny s cílem definovat moţnosti financovat začínající podnik cizími zdroji v obecné rovině. 3) Proveďte literární rešerši dostupných pramenů s cílem definovat přehled teoreticky (potenciálně) dostupných finančních podpor pro začínající podnikatele. 4) Definované zdroje finančních podpor pro začínající podnikatele kvantifikujte a posuďte jejich reálnou dostupnost. 5) Zjištěné skutečnosti o zdrojích finančních podpor uveďte ve vyčerpávajícím přehledu (souhrnu) a zhodnoťte jejich reálný význam pro faktickou podporu začínajícího podniku. Pouţité metody: Popis, literární rešerše, analýza a syntéza.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: SYNEK, MILOSLAV. Manažerská ekonomika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Grada, s. ISBN X. Manažerské finance. Edited by Eva Kislingerová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, xl, 745 s. ISBN DOLEJŠOVÁ, MIROSLAVA. Zdroje financování malých a středních podniků. 1. vyd. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříţ, s. ISBN WAWROSZ, PETR. Zdroje financování podnikatelské činnosti. 1. vyd. Ostrava: Sagit, s. ISBN Zdroje financování podniku. Edited by Stanislav Mareš. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, s. ISBN X. Vedoucí diplomové práce: Ing. František Kalouda, CSc., MBA Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 J m é n o a p ř í j m e n í a u t o r a : Bc. Petra Apostolidu N á z e v d i p l o m o v é p r á c e : Moţnosti finanční podpory pro začínající podnikatele N á z e v p r á c e v a n g l i č t i n ě : Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs K a t e d r a : Financí V e d o u c í d i p l o m o v é p r á c e : Ing. František Kalouda, CSc., MBA R o k o b h a j o b y : 2012 Anotace Tato diplomová práce se zabývá moţnosti finanční podpory pro začínající podnikatele. Začínající podnik má obvykle nedostatek vlastních zdrojů pro financování podnikatelských aktivit a také přístup k cizím zdrojům bývá zpravidla velmi omezený. Práce poskytuje přehled vybraných alternativních forem financování a dále přehled moţných finančních podpor, které můţe v České republice začínající podnikatel získat. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části věnuje vymezení malých a středních podniků, jejich významu v kontextu Evropské unie i České republiky a obecným moţnostem veřejné podpory. Dále je zde uveden přehled moţností financování začínajícího podniku vlastními i cizími zdroji. Praktická část je věnována jiţ konkrétním programům podpory, jejich kvantifikaci a zhodnocení jejich významu pro začínající podnikatele. Annotation This thesis deals with the possibilities of financial support for starting entrepreneurs. A starting enterprise usually suffers from lack of its own resources to finance its business activities and also its access to external resources is usually very limited. My thesis provides an overview of selected alternative forms of financing,as well as an overview of possible financial support available to new business in the Czech Republic. This treatise is divided into two parts. The first, theoretical, part deals with the definition of small and medium businesses, their importace within the context of the European Union and the Czech Republic, and general possibilities of public support. There is also an overwiev of financing options for start-up businesses, including external sources of funding. The practical part of the work deals with specific support programs, their quantification and an evaluation of their significance for starting entrepreneurs. Klíčová slova Začínající podnik a podnikatel, malé a střední podnikání, podpora podnikání, programy podpory, inovace Keywords Starting enterprise and entrepreneurs, Small and medium-sized enterprises, support of business, programs of support, innovation

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Moţnosti finanční podpory pro začínající podnikatele vypracovala samostatně pod vedením Ing. Františka Kaloudy, CSc., MBA a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 23. dubna 2012 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Františku Kaloudovi, CSc., MBA za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Jiřímu Šafránkovi za poskytnuté odborné materiály, informace a konzultace.

7 Obsah Obsah... 7 Úvod Význam malých a středních podniků Přednosti a nevýhody malých a středních podniků Definice malého a středního podnikání v prostředí Evropské unie a České republiky Malé a střední podnikání v kontextu Evropské unie Malé a střední podnikání v České republice Podpora podnikání v rámci Evropské unie Veřejná podpora podnikání Formy veřejné podpory Evropská politika soudrţnosti Strukturální fondy jako nástroj politiky soudrţnosti EU Regiony s nárokem na podporu ze strukturálních fondů a územní statistické jednotky Iniciativy Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu v období Společná zemědělská politika EU Výběr právní formy podnikání Podnikání fyzických osob Podnikání právnický osob Osobní společnosti Kapitálové společnosti Druţstva Evropské společnosti a sdruţení Fáze vývoje podniku Moţnosti financování podniku Dluhové financování Bankovní úvěry Dodavatelský úvěr Zálohy od odběratelů Obligace Alternativní zdroje financování Faktoring Forfaiting Rizikový kapitál Business angels Projektové financování Dotace Vyuţití factoringu a forfaitingu v ČR Factoring Forfaiting Rizikový kapitál a business angel v České republice... 40

8 6.1 Česká asociace private equity a venture kapitálu Investice private equity a venture kapitálu v ČR Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s Financování prostřednictvím business angels v ČR Operační program podnikání a inovace Prioritní osa vznik firem Program podpory Start podpora začínajícím podnikatelům Vyuţití nových finančních nástrojů Prioritní osa Rozvoj firem Progres Záruka Prioritní osa Prostředí pro podnikání a inovace Program rozvoje venkova Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Podpora podnikání v Jihomoravském kraji Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok Jihomoravské inovační centrum Preinkubační program Inkubační program Rekvalifikační kurz Základy podnikání Zhodnocení dostupnosti a kvantifikace jednotlivých přímých podpor Podpory z Operačního programu podnikání a inovace Výzvy v rámci programu Start Výzvy v programu Progres Výzvy v programu Záruka Výběrová kritéria pro programy Start, Progres a Záruka Způsob získání dotace a hodnocení jednotlivých ţádostí z Programu rozvoje venkova Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje a III.1.3 Podpora cestovního ruchu Dostupnost podpory podnikání v Jihomoravském kraji Získání podpory z Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok Moţnost vstupu do inkubačního programu JIC Závěr Seznam pouţité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam pouţitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Přílohy... 79

9 Úvod Těţištěm mé diplomové práce je podpora začínajících podnikatelů. Hned v úvodu je třeba poznamenat, ţe přesná definice začínajícího podnikatele neexistuje. Pokud bychom se orientovali podle podmínek jednotlivých programů podpory nebo i podle podmínek bank při poskytování úvěrů, mohli bychom si začínajícího podnikatele, neboli podnikatele bez historie definovat jako podnikatele, který má uzavřeno pouze jedno anebo dosud ţádné účetní období. Z této definice jsem vycházela i při tvorbě své práce. Začátek podnikání je vţdy náročný. Mimo spousty odhodlání a sil jsou potřeba také finanční zdroje, kterých má však málokdo nadbytek. Začátky podnikání jsou spojeny s velkými výdaji, a pokud nemá podnikatel našetřenou dostatečnou výši finančních prostředků, je nutné najít dodatečné zdroje financování. Většina začínajících podnikatelů spoléhá především na banky, a to i díky jejich reklamním aktivitám. Nicméně se získáním komerčních úvěrů mají začínající podnikatelé obecně problém. Financovat rozjezd podnikání bývá pro většinu bank velmi riskantní. Tyto překáţky mohou pomoci překonat, resp. zmírnit programy podpory podnikání. Právě mnoţině finančních podpor se věnuji ve své práci. Jejím cílem je jednak definovat mnoţinu finančních podpor, které můţe začínající podnikatel vyuţít v kontextu České republiky, jednak zhodnotit faktický význam těchto podpor pro start v podnikání. Dále se snaţím zhodnotit i význam některých alternativních forem financování, konkrétně se jedná o faktoring, forfaiting, rizikový kapitál a financování prostřednictvím business angels. Širokou skupinu začínajících podnikatelů jsem v této práci zúţila na oblast malého a středního podnikání, která je důleţitou oblastí kaţdé ekonomiky. V České republice je podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů přes 99 % a na celkovém počtu pracovních míst se podílejí více neţ 60 %. 1 Díky vlivu malých a středních podniků na celkový ekonomický rozvoj země, je i v České republice věnována této problematice velká pozornost, a to i díky moţnostem čerpat finanční prostředky na podporu podnikání ze strukturálních fondů Evropské unie. Malé a střední podnikání by tedy mělo být těmito programy podpořeno, důraz je kladen především na stabilitu, rozvoj, zvyšování konkurenceschopnosti a podporu inovací. Programy podpory však mají i své odpůrce. První námitka je přímo z ekonomické teorie, podle níţ je veřejná podpora narušením hospodářské soutěţe. Další námitka říká, ţe dotace se mnoha podnikatelům zdají být jistějším příjmem neţ sám podnikatelský záměr. Jeden z předních českých ekonomů, člen NERV 2, Pavel Kohout o dotacích říká: Dotace jsou zhouba Evropy. Ani jediné zemi nepřinesly trvalou prosperitu, ţádný trvalý efekt. Leda ten, ţe kofinancování dotací přineslo zátěţ pro státní rozpočet. 3 1 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 2 NERV - Národní ekonomická rada vlády (NERV) je nezávislým poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. Členové NERV nejsou placeni státem, poradní činnosti v rámci NERV se věnují ve svém osobním volnu. 3 M. Cvrček, B. Pečinka: Ţijeme v socialismu s prvky kapitalismu, Reflex, 14: 18-19, (duben 2012) 9

10 Další námitky připomínají riziko korupce, ať při hodnocení či výběru jednotlivých projektů nebo moţné korupce jiţ při tvorbě programů podpory, kdy mohou být nastavena kritéria tak, aby vyhovovaly některým firmám více neţ druhým. V této práci se však tématu vhodnosti podpor nevěnuji, námitky jsem uvedla především z důvodu uceleného pohledu na dané téma. Práci jsem rozdělila do deseti kapitol. První čtyři kapitoly se věnují především teorii. V první kapitole jsem se věnovala vymezení malých a středních podniků, shrnutí předností a nevýhod tohoto sektoru a dál jejich postavení jak v Evropské unii, tak v České republice. Druhá kapitola se zabývá vymezením a podmínkami poskytnutí veřejné podpory a jednotlivými reţimy veřejné podpory v české republice. Třetí kapitola pojednává o podmínkách jednotlivých právních forem podnikání a také jsou zde naznačeny fáze vývoje podniku v souvislosti s různými poţadavky a moţnostmi financování během vývoje podniku. Ve čtvrté kapitole popisuji moţnosti financování podniku z vlastních i cizích, resp. interních a externích zdrojů. Další část práce je uţ věnována praktické stránce věci a konkrétním programům podpory a moţnostem financování. Pátá kapitola je věnována faktoringu a forfaitingu, jejich fungování v České republice a moţnostem vyuţití těchto forem financování pro začínající podnikatele. Šestá kapitola se zabývá moţným financováním začínajících podnikatelů pomoci rizikového kapitálu a prostřednictvím business angels. V sedmé kapitole jsem popsala jednotlivé moţnosti čerpání podpory pro začínajícího podnikatele z Operačního programu podnikání a inovace. Osmá kapitola se věnuje Programu rozvoje venkova a opatřením, které lze vyuţít z tohoto programu. Devátá kapitola popisuje moţnosti podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji. V poslední desáté kapitole jsem shrnula jednotlivé programy podpory a snaţila jsem se posoudit jejich reálnou dostupnost. K dosaţení stanoveného cíle jsem vyuţila následující metody: popis, literární rešerše, analýza a syntéza. 10

11 1 Význam malých a středních podniků Malé a střední podniky sehrávají v ekonomice České republiky i ostatních členských zemích Evropské unie a celého demokratického světa velmi významnou roli. Ve srovnání s velkými podniky tvoří svým počtem a podílem na celkovém počtu podnikatelských subjektů naprostou převahu. Jsou schopny adaptovat se mnohem rychleji neţ větší podniky na změny, jeţ v dnešních turbulentních podmínkách postihují všechny firmy i státy. 1.1 Přednosti a nevýhody malých a středních podniků Přednosti malých podniků spočívají zejména v těchto skutečnostech: jednodušší řídící struktura a tím rychlejší přijímaní podnikatelských rozhodnutí, větší pruţnost a citlivost na poţadavky trhu, aktivní účast na inovačním procesu, vytváření nových pracovních příleţitostí při nízkých kapitálových nákladech, čili podněcování ekonomického růstu, zmírňování negativních důsledků strukturálních změn a podpora rozvoje strukturálně postiţených a hospodářsky slabých regionů, dodávání ediktů/sluţeb velkým podnikům a vyplňování okrajových oblastí trhu, které nejsou objektem zájmu velkých podniků, napomáhání rychlejšímu rozvoji menších měst a obcí, podněcování podnikatelského ducha členů společnosti k podstoupení rizika podnikání. K nevýhodám resp. slabým stránkám malých a středních podniků patří především: nízký trţní podíl a omezené moţnosti získávání výhod z rozsahu produkce, omezená kapacita, obtíţnější přístup k financování, bankovní sférou jsou malé a střední podniky povaţovány za rizikovou skupinu, coţ zhoršuje přístup ke kapitálu, špatná orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech a jejích změnách, ztíţený přístup k veřejným draţbám, problémy se zapojováním se do náročných výzkumných projektů, omezené moţnosti při zaměstnávání odborníků a niţší odborné znalosti i profesionalita nejen zaměstnanců, ale i vlastníků, ztíţené moţnosti při pronikání na zahraniční trhy, vyšší náklady spojené respektováním technických předpisů, značná závislost na zákaznících i dodavatelích. 4 4 Zpracováno podle: SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Podniková ekonomika. C.H.Beck, Praha, Vydání páté přepracované, 498 stran. ISBN , str. 374,375 11

12 1.2 Definice malého a středního podnikání v prostředí Evropské unie a České republiky Podle legislativy České republiky i Evropské unie, která je české legislativě nadřazená, lze malé a střední podniky (dále jen MSP) 5 definovat podle několika kritérií: - počet zaměstnanců, - roční obrat, - bilanční suma aktiv z roční rozvahy, - nezávislost. Podle definice Evropské komise č. 2003/361/EC ze dne 6. května 2003, která vstoupila v platnost 1. ledna 2005 lze podniky klasifikovat následovně: Tabulka č. 1: Kategorizace malých a středních podniků podle definice Evropské unie Kategorie Počet podniku zaměstnanců Roční obrat nebo Roční suma aktiv Střední < mil. 43 mil. Malý < mil. 10 mil. Mikro < 10 2 mil. 2 mil. Pramen: Small and medium-sized enterprises (SMEs) [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm> Malý a střední podnikatel je nezávislý, pokud vlastní méně neţ 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv (podle toho, která z hodnot je vyšší) v jednom nebo několika jiných podnicích a/nebo jiné podniky nevlastní více neţ 25 % jeho základního kapitálu nebo hlasovacích práv (podle toho, která z hodnot je vyšší). 1.3 Malé a střední podnikání v kontextu Evropské unie Podle denních zpráv lze lehce nabýt dojmu, ţe evropské ekonomice vládnou velké nadnárodní společnosti. Jejich miliardové fúze, plány na světovou expanzi či hrozby bankrotů dominují předním stránkám novin. Skutečnost je ale taková, ţe v Evropské unii existuje necelých 21 miliónů podniků a z toho 99,8% tvoří malé a střední podniky, které současně zajišťují 2 ze tří pracovních míst v soukromé sféře. S určitostí tedy můţeme konstatovat, ţe MSP tvoří páteř ekonomiky EU a jsou nosným pilířem hospodářství. Jsou odpovědné za bohatství i hospodářského růst a hrají klíčovou roli v oblasti inovací a výzkumu a vývoje. 5 V angličtině se pouţívá zkratka SME, Small and medium-sized enterprises 12

13 Tabulka č. 2: Počet podniků a zaměstnanců podle velikosti podniku v Evropské unii v roce 2010 Mikro Malý Střední MSP celkem Velký Počet podniků celkem Podniky Počet 19,198,539 1,378, ,252 20,796,192 43,034 20,839,226 % 92,1 6,6 1,1 99,8 1,2 100 Zaměstnanci Počet 38,905,519 26,605,166 21,950,107 87,460,792 43,257, ,717,890 % 29,8 20,4 16,8 66,9 33,1 100 Pramen: The Annual Report on European SMEs [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Z tabulky je patrné, ţe devět z deseti malých a středních podniků jsou skutečnými mikropodniky s méně jak deseti zaměstnanci. Podle údajů Evropské komise poskytuje v průměru kaţdý z nich zaměstnání pro dva zaměstnance. Pro posílení pozice malých a středních podniků bylo přijat v červnu 2008 tzv. Small business Act 6 (SBA). Tato iniciativa na podporu malých a středních podniků je rámec opatření EU, který má posílit malé a střední podniky, aby mohly růst a vytvářet nová pracovní místa. V letech uskutečnila Komise spolu s členskými státy EU kroky stanovené v SBA s cílem zmírnit administrativní zátěţ malých a středních podniků, usnadnit jim přístup k financím a podporovat je ve vstupu na nové trhy. Přestoţe většina iniciativ plánovaných v SBA jiţ byla zahájena, z přezkumu jejich realizace vyplývá, ţe v rámci pomoci malým a středním podnikům je třeba udělat více. 7 Evropská komise povaţuje i v budoucnu MPS za prioritu a v souladu s cílem neustále zlepšovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky navrhuje v řadě prioritních oblastí další kroky, které by měly i mimo jiné dopomoci MSP k lepšímu přístupu k financím prostřednictvím úvěrových záruk, trhů s rizikovým kapitálem a umoţnění všem bankám, bez ohledu na jejich velikost, snadno implementovat půjčky Evropské investiční banky a nástroje EU. Podle některých názorů spočívá problém implementace opatření SBA i v tom, ţe Evropský akt pro malé a střední podniky má podobu sdělení Komise. Nejde tedy o závaznou směrnici nebo nařízení. Například podle Aleny Vlačihové, zástupkyně ředitele CEBRE 8, je hlavním nedostatkem skutečnost, ţe zásady SBA nikdo nevymáhá, a tak pokrok závisí pouze na vůli jednotlivých národních vlád. Původně zamýšlená závaznost balíčku SBA se z návrhu 6 V českém překladu Zelenou malým a středním podnikům 7 Evropská iniciativa Small Business Act podporuje malé podniky a posiluje růst [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 8 CEBRE - Česká podnikatelské reprezentace při EU 13

14 vytratila a dnes tak neexistuje nástroj, který by členské státy nutil SBA naplňovat, stěţuje si Vlačihová. 9 Evropská asociace řemeslníků, malých a středních podniků UEAPME, která provádí pravidelný průzkum implementace Aktu o drobném podnikání, jehoţ cílem je posoudit, do jaké míry evropské instituce a národní vlády plní svůj závazek respektovat zásadu mysli nejdříve na malé a realizovat sliby učiněné v SBA, zveřejnila na podzim 2011 hodnotící zprávu za poslední rok. Z tohoto průzkumu vyplývá, ţe i ze strany Evropské Komise a Parlamentu došlo ke zpomalení implementace principů, a to pravděpodobně v důsledku zrušení opatření zajišťujících podporu v krizi. Klesající trend byl zaznamenán v 8 z 10 oblastí politik. Podle UEAPME by proto mělo dojít k další podpoře pomocí revize SBA a nové sítě národních vyslanců malých a středních podniků, tzv. SME Envoys. 10 Následující graf ukazuje, jak jsou z pohledu malých a středních podnikatelů v jednotlivých zemích EU respektovány principy a politiky zveřejněné v SBA při tvorbě legislativy týkající se MSP. Graf č. 1: Implementace a respektování principů SBA v % v jednotlivých zemích EU v roce CZ SI DE UK FR NL SE AT EL PL CY DK ES IE BG RO Pramen : Think Small Test and SBA Implementation Scoreboard 2011 [online].[ cit ]. Dostupné z WWW: Výsledky tohoto průzkumu jsou zaloţeny na vyhodnocení odpovědí, které byly získány od členů evropských, národních, regionálních i odvětvových sdruţení malých a středních podniků. Je tedy zřejmé, ţe se nutně jedná o subjektivní pohled ze strany malých a středních 9 Podnikatelé: Small Business Act naši situaci nezlepšil [online].[cit ]. Dostupné z WWW: MSP: Implementace SBA je příliš pomalá [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 14

15 108, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,697 1,002, , ,472 1,034,479 1,043,520 1,075,995 1,019,595 podniků, a proto se výsledky odlišují od výsledků ostatních průzkumů, které získávají vstupní data z mezinárodních statistik, nebo ze zpráv vypracovaných vládami členských států. Rozhodně je velmi zajímavé zjištění, ţe v tomto hodnocení zástupců malých a středních podniků je Česká republika na prvním místě, v implementaci a respektování principů SBA. 1.3 Malé a střední podnikání v České republice I v České republice mají malé a střední podniky nezastupitelnou roli. Podle Českého statistického úřadu byl podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2010 celkem 99,84 %, přičemţ tyto podniky zaměstnávají 60,88% všech zaměstnanců. 11 Vývoj počtu MSP v posledním desetiletí ukazuje následující graf. Graf č. 2: Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v letech ,200,000 1,000, , , , , Počet MSP - právnické osoby Počet MSP - fyzické osoby Počet MSP - celkem Pramen: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 11 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 15

16 Z grafu je zřejmé, ţe i přes mírný pokles v roce 2010 počet MSP v ČR stále roste. I proto se Česká republika, alespoň podle představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu, snaţí o kontinuální zlepšování podnikatelského prostředí. Podle hodnocení Světové banky v rámci projektu Doing business 2011 z června 2011 se to však v ČR moc nedaří. Celkově se ČR umístila aţ na 63. místě, ze států Evropské unie jsou za námi uţ jen Polsko, Itálie a Řecko. Nejvíce problémovou oblastí je asi placení daní sloţitost systému daňové správy (119. místo), zahájení podnikání (104. místo), ochrana investorů (97. místo), vynutitelnost smluv (78. místo) a přístup k úvěrům (48. místo). Tuto skutečnost a stejně tak i obecnou teorii o výhodách a nevýhodách MSP, která je uvedena v kapitole 1.1 potvrzuje i následující analýza SWOT. Tabulka č. 3: SWOT analýza malých a středních podniků v České republice Silné stránky Pruţnost reakce na vývoj na trhu, znalost lokálních trhů či potřeby zákazníků; Přizpůsobivost pracovní síly; Vysoká motivace k výkonu u vlastníků firem; Kvalitní produkty; Inovační potenciál; Vytváření pracovních míst. Příleţitosti Rozvoj obchodu expanze na zahraniční trhy; Benefity vyplývající ze síťování podniků (klastry); Široká nabídka dotačních programů pro MSP; Rozvoj výzkumu a vývoje ve prospěch MSP; Spolupráce MPS a výzkumných institucí; Zvýšení podílů MSP na veřejných zakázkách. Slabé stránky Nedostatečná kapitálová vybavenost, zejména malých a drobných podnikatelů a samostatně podnikajících fyzických osob; Slabý důraz na marketing z důvodů omezených financí; Omezené finanční prostředky na technické vybavení podniků; Ochrana duševního vlastnictví; Převaha výroby s malou přidanou hodnotou; Nedostatečný důraz na rozvoj lidských zdrojů (další profesní vzdělávání); Nedostatečná spolupráce mezi MSP. Hrozby Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech; Vysoká konkurence; Administrativní zátěţ podnikání; Legislativní omezení; Technické a technologické zaostávání podniků. Pramen: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 16

17 2 Podpora podnikání v rámci Evropské unie 2.1 Veřejná podpora podnikání Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení Evropských společenství je veřejná podpora definována takto: Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 12 Podpora, která splňuje všechna čtyři výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory můţe být povolena na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. Bloková výjimka je nařízení Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušným nařízením, můţe být taková podpora poskytnuta, aniţ by ji bylo nutné znovu schvalovat ze strany Komise. Poskytovatel podpory však musí Komisi zaslat přehled informací, které se týkají poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, regionální rozvoj a další. Všechna tato nařízení byla 6. srpna 2008 sloučena do jednoho Nařízení Komise (ES) č.800/2008 tzv. superbloková výjimka. Programy podpory, které připravuje státní sektor, musí být schvalovány Evropskou Komisí. Ta uţ potom neschvaluje jednotlivé projekty, které jsou v rámci schváleného programu podpořeny. V praxi to tedy znamená, ţe např. v České republice byl Evropskou komisí schválen Operační program podnikání a inovace, ale jednotlivé projekty podpořené z tohoto programu jiţ Komise neschvaluje Formy veřejné podpory Protoţe by se mohla stát, ţe veřejná podpora naruší konkurenční prostředí v rámci EU, platí pro její poskytnutí určitá omezení. Existují dva moţné způsoby veřejné podpory: Podpora de minimis 13 Tato podpora nepodléhá oznamovací povinnosti Evropské komisi. Vychází se z předpokladu, ţe podpora malého rozsahu neovlivní obchod mezi členskými státy. Tato podpora poskytnutá jednomu příjemci nesmí za dobu předchozích tří let převýšit částku EUR. Výjimku představuje odvětví silniční dopravy, kde je podpora stanovena na maximálně EUR celkem za předchozí tři roky. 12 Smlouva o zaloţení Evropského hospodářského společenství [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 13 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o podpoře de minimis 17

18 Podporu lze poskytnout na všechna odvětví s výjimkou: oblasti rybolovu a akvakultury, oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o zaloţení ES, nabývání vozidel na nákladní silniční dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, odvětví uhlí, exportu a podpory podmiňující pouţití domácího zboţí na úkor dováţeného zboţí, podniků v obtíţích. 14 Regionální mapa intenzity veřejné podpory Určuje maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investičních nákladů), která můţe být podpořenému podniku poskytnuta v daném regionu soudrţnosti NUTS II Je realizovaná podle nařízení Komise (ES) 800/2008. Tabulka č. 4: Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro ČR platnost od Region soudrţnosti NUTS II Intenzita veřejné podpory (v % z nákladů) Velké podniky Střední podniky Malé podniky Moravskoslezsko Střední Čechy Severozápad Střední Morava Severovýchod Jihovýchod Jihozápad Pramen: Upraveno dle Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro ČR platnost od [online].[cit ]. Dostupné z WWW: Region Praha není od 1. ledna 2009 pro regionální podporu způsobilý. 2.2 Evropská politika soudržnosti Tato kapitola je zpracována na základě publikace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Průvodce podnikatele operačním programem podnikání a inovace 17 a publikace Evropské 14 KLIMOVA, V.: Rozvoj a podpora podnikání. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, e-verze listopad 2010, str Veřejná podpora - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 16 Region soudrţnosti NUTS II viz kapitola Průvodce podnikatele operačním programem podnikání a inovace - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 18

19 komise Politika soudrţnosti Prostřednictvím politiky soudrţnosti usiluje Evropská unie o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Mezi hlavní cíle patří zmírnění rozdílů v ţivotní a ekonomické úrovní chudších a bohatších členských států EU, jinými slovy se tedy jedná o rozvíjení hospodářské, sociální a územní soudrţnosti. Tato politika zaujímá jedno z vedoucích postavení v rámci hospodářské politiky Evropského společenství a je pro ni vyhrazena zhruba jedna třetina rozpočtu, přičemţ největší podpora směřuje do strukturálně postiţených a zaostávajících regionů. Evropská unie jako celek by tak měla být schopna čelit výzvám 21. Století pomocí vytváření otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti, s vysokou mírou zaměstnanosti, vysokou konkurenceschopností a s udrţitelným růstem inovací Strukturální fondy jako nástroj politiky soudržnosti EU Hlavním nástrojem realizace evropské politiky soudrţnosti jsou strukturální fondy EU. Finanční prostředky určené ke sniţování rozdílů mezi jednotlivými členskými státy se rozdělují právě jejich prostřednictvím. V letech je regionální politika realizována prostřednictvím tří hlavních fondů: Strukturální fondy (SF Structural Funds): o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF Europian Regional Development Fun) o Evropský sociální fond (ESF European Social Fund ) Fond soudrţnosti (CF Cohesion Fund) Kromě prostředků evropských fondů jsou operace podporovány také ze zdrojů Evropské investiční banky a dalších finančních nástrojů Společenství, jejich financování je však spíše doplňkové. Čerpání prostředků v rámci kohezní politiky je v současném programovacím období zaměřeno na splnění následujících tří prioritních cílů: Cíl Konvergence je zaměřen na podporu růstu a podporu zaměstnanosti v nejméně rozvinutých regionech a to prostřednictvím investic do materiálních a lidských zdrojů, podpory výzkumu a vývoje, podpory inovací, rozvoje znalostní ekonomiky, ochrany ţivotního prostředí nebo zvýšením efektivity státní administrativy. Financován je z ERDF, ESF i CF. Ze strukturálních fondů mohou čerpat prostředky územní celky, odpovídající úrovni NUTS 2 19, jejichţ hrubý domácí produkt na obyvatele je niţší neţ 75% průměru Společenství na úrovni EU-25 a přechodnou klesající podporu aţ do roku 2013 mohou čerpat ty regiony, které by byly v rámci cíle Konvergence způsobilé čerpat prostředky, pokud by případný práh zůstal na hodnotě 75% EU-15. Z Fondu soudrţnosti mohou čerpat prostředky členské státy, jejichţ hrubý národní důchod je niţší neţ 90% průměru Společenství a přechodnou klesající podporu aţ do roku 2013 mohou čerpat ty členské státy, které by byly 18 a publikace Evropské komise Politika soudrţnosti , Poznámky a úřední texty - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 19 Viz. kapitola

20 způsobilé čerpat prostředky z CF, pokud by případný práh zůstal na hodnotě 90% EU-15 a ne EU-25. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pokrývá všechny regiony Evropské unie, které nejsou způsobilé pro cíl Konvergence. Financován je z ERDF a ESF. Prostředky z ERDF jsou vynakládány na podporu konkurenceschopnosti a posílení atraktivity regionů, na podporu inovací, hospodářských a společenských změn, podnikavosti, ochrany ţivotního prostředí, a na prevenci rizik a dále i na podporu společnosti zaloţené na znalostech. ESF pak podporuje rozvoj trhu práce a sociální začleňování občanů. Tento cíl je určen pro vyspělejší regiony, ve kterých realizuje opatření především preventivního charakteru k zabezpečení jejich harmonického rozvoje. Cíl Evropská územní spolupráce funguje jakou doplněk obou předchozích cílů, jelikoţ vhodné regiony mohou být současně způsobilé pro cíl Konvergence i cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je zaměřen na posílení spolupráce na třech úrovních: příhraniční spolupráce na úrovni regionů NUTS 3 20, spolupráce na nadnárodní úrovni a meziregionální spolupráce. Je financován z ERDF a snahou je podporovat společná řešení pro orgány jednotlivých členských zemí v oblasti městského, venkovského a pobřeţního rozvoje, rozvoje ekonomických vztahů a vytváření malých a středních podniků. Spolupráce se zaměřuje na výzkum, vývoj, ţivotní prostředí, prevence rizik a integrované vodohospodářství. Na právě probíhající programové období má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard EUR. Graf č. 3: Rozdělení finančních prostředků podle jednotlivých cílů Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - 15,95% Cíl Evropská územní spolupráce - 2,52% Cíl Konvergence- 81,54% Pramen: Vlastní zpracování dle Průvodce podnikatele operačním programem podnikání a inovace - [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 20 Region NUTS 3 V ČR = kraj 20

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Financování inovačních firem

Financování inovačních firem Financování inovačních firem Jaro 2010 Fáze financování podniků CAPITAL NEEDS HIGH RISK IPO Formal Venture Capital Friends, Family, Fools Business Angels LOW RISK SEED START-UP EARLY GROWTH SUSTAINED GROWTH

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010 Cesta k dotacím Grantika České spořitelny Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS Praha 7. dubna 2010 GRANTIKA ČS po roce s Českou spořitelnou Rok 2009 568 projektů 297 žádostí o dotace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

1. Sleva na dani z příjmů právnických osob

1. Sleva na dani z příjmů právnických osob VEŘEJNÉ ZDROJE FIREMNÍHO FINANCOVÁNÍ Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část 1) Státní programy podpory malého a středního podnikání - typy pobídek

Více