Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Bøezen Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob Ekonomika aktuálně Novinka v Mezinárodních standardech Oceòování aktuálně Jak chápat pojem hodnota podniku Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Váení klienti, chteli bychom Vás informovat o monostech čerpání dotací z aktuálního programu veøejné podpory ROZVOJ MA- LÝCH PODNIKATELÙ VE VYBRANÝCH REGIONECH 2008-I. FOND VYSOČINY. Tento program je určen pro podporu malých a støedních podnikatelù ve vybraných regionech kraje Vysočina, jeho cílem je zvýení konkurenceschopnosti těchto podnikatelù. Pøíjemcem podpory mohou být jak právnické, tak fyzické osoby na základě pøedem stanovených podmínek, jimi jsou pøedevím: sídlo na území ČR; místo realizace projektu, na jeho realizaci poaduje finanční pøíspevěk, je ve vybraných oblastech kraje Vysočina; počet zaměstnancù činí méně ne 50, zároveò vak podnikatel splòuje definici malého a støedního podniku; uzavøení účetnictví minimálně za poslední 2 účetní roky. Maximální výe dotace je Kč v jednotlivém pøípadě, co činí maximálně 40 % z celkových uznatelných investič- Právo aktuálně ních nákladù projektu. Podpora bude poskytnuta formou bezhotovostního pøevodu pøíspěvku na účet pøíjemce po ukončení realizace projektu. adatelé o podporu projektu musí pøedloit kompletně vyplněnou ádost o poskytnutí podpory na pøedepsaném formuláøi, a to ve dvou vyhotoveních (1 originál nebo ověøená kopie, 1 kopie). ádost o dotaci je nutné podat nejpozději do 18. dubna Mgr. Ing. Marek vehlík Advokát/Associate Partner Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Evropská novela obchodního zákoníku NAPSAL PAVEL KOUKAL Dnem 1. března 2008 nabyla účinnosti další z tzv. evropských novel obchodního zákoníku. Jde o jednu z novelizací obchodního práva, kterou jsou do právního řádu České republiky průběžně implementovány požadavky směrnic Evropského společenství. Poprvé je deklarováno, že obchodní zákoník zapracovává do českého práva příslušné předpisy Evropských společenství. Poznámka pod čarou uvádí

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 úplný výčet dotčených směrnic Evropského společenství, s nimiž je obchodní zákoník nyní plně harmonizován. Zákon č. 344/2007 Sb., kterým se vedle obchodního zákoníku zčásti mění i zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přináší určité změny zejména do tří oblastí zákonné úpravy českého obchodního práva. Je to jednak do úpravy obchodních listin obsažené v ustanovení 13a obchodního zákoníku, dále pak do úpravy sbírky listin obchodního rejstříku v ustanoveních 38i až 38k obchodního zákoníku a konečně i do úpravy tzv. finančního zajištění obsažené v ustanoveních 323a a následující obchodního zákoníku. Obchodní listiny V zákonné úpravě tzv. obchodních listin ( 13a obchodního zákoníku) jde nově zejména o rozšíření okruhu obchodních listin. Vedle dosavadních objednávek, obchodních dopisů a faktur jsou za obchodní listiny v novelizovaném 13a odst.1 výslovně prohlášeny i smlouvy a informace zpřístupňované veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen internetové stránky). Z toho mj. vyplývá, že zákon nyní nově požaduje uvádění stanovených identifikačních údajů o podnikateli (tj. údajů o jeho firmě, jménu nebo názvu, sídlu nebo místu podnikání, identifikačním číslu, jakož i o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence) i na všech jeho smlouvách a internetových stránkách. V této souvislosti je třeba pro úplnost zmínit i skutečnost (informace již v minulém vydání Mandantenbrief-u), že nesplnění povinnosti k uvádění identifikačních údajů na obchodních listinách je nyní nově i přestupkem na úseku podnikání podle 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o podniky zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby, nemusí být na jejich obchodních listinách údaj o zápisu mateřské zahraniční osoby do obchodního rejstříku, a to za předpokladu, že právo, jímž se tato osoba řídí, zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku neukládá. To je stanoveno nyní nově bez ohledu na to, jestli sídlo nebo bydliště této zahraniční osoby je nebo není v členském státě EU. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu; usnesení o prohlášení konkursu a schválení konečné zprávy; usnesení o povolení reorganizace; usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn; usnesení, kterým se insolvenční řízení končí. Důležitou změnou je i nové ustanovení 38i odst. 3 obchodního zákoníku. Podle něj se návrh na rozdělení zisku a jeho konečná podoba anebo návrh na vypořádání ztráty (není-li součástí účetní závěrky) a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu, ukládají do sbírky listin spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou. Novelou dotčena je dále úprava listin ukládaných do sbírky listin, které se týkají zahraniční osoby, jejího podniku a jeho organizační složky, obsažená v ustanovení 38j obchodního zákoníku. Finanční zajitění Další změny právní úpravy se týkají tzv. finančního zajištění, jež je upraveno v ustanoveních 323a až 323f obchodního zákoníku. Novela zejména v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES v 323a odst.1 nově jednoznačně definuje institut finančního zajištění. Jednak jako zástavní právo k finančnímu kolaterálu sjednané kvalifikovanými stranami (vypočtenými v 323a odst. 3) za účelem zajištění pohledávky finančního charakteru a dále pak převod finančního kolaterálu sjednaný těmito kvalifikovanými stranami za účelem zajištění nebo jiného krytí pohledávky finančního charakteru. V návaznosti na to novelizovaný obchodní zákoník dále precizuje kvalifikované subjekty z řad finančních institucí podléhajících státnímu dohledu, oprávněné sjednávat zástavní práva nebo převody finančních kolaterálů ( 323a odst. 3 písm. c) a problematiku finančního zajištění zástavním právem k peněžním prostředkům ( 323d). Významný je i zcela nově upravený převod finančního kolaterálu, obsažený v ustanovení 323f obchodního zákoníku, které stanoví, že právní účinky finančního zajištění ve formě převodu finančního kolaterálu se řídí ujednáním stran bez ohledu na obecnou úpravu zajišťovacího převodu práva, zajišťovacího postoupení pohledávky a zástavního práva. Sbírka listin Pokud jde o sbírku listin obchodního rejstříku, je ve výčtu povinně ukládaných listin nově zohledněna v 38i odst. 1 písm. h) obchodního zákoníku zejména nová úprava insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Do sbírky listin je nyní zakládáno: usnesení o zahájení insolvenčního řízení; usnesení o předběžných opatřeních; JUDr. Pavel Koukal Advokát/ Associate Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob NAPSAL JAN BERR Některé okruhy daňové reformy zapříčinily nejasnosti v budoucí aplikaci nového znění zákona. K určitým upřesněním došlo koncem minulého roku ze strany Ministerstva financí. Vybraná témata v článku podrobněji. Daòová neuznatelnost leasingových splátek Jedním z témat byla tzv. daňová neuznatelnost leasingových splátek u nájemců u finančního pronájmu. V mnohých interpretacích se po zveřejnění novely objevovalo, že v případě leasingových splátek u finančního pronájmu je 1 % ročních leasingových splátek (časově rozlišených nákladů z tohoto typu nájemného), pokud tyto náklady přesáhnou 1 milion korun, daňově neuznatelným. Jednalo se o chybu, která se zpočátku objevovala v různých interpretacích včetně školení. Ve skutečnosti se jedná o situace, kdy celkový náklad ročně u tohoto typu nájemného přesáhne 100 milionů korun. Praktický dopad toto ustanovení má pouze u velkých příjemců leasingu, nikoliv u středních či malých podniků. Limitace úrokových a souvisejících nákladù Určité upřesnění u závažnějšího tématu pro podniky v oblasti limitace úrokových a souvisejících nákladů v závěru roku 2007 přineslo sdělení Ministerstva financí ČR (čj. 15/ / ). Tímto sdělením dochází k upřesnění vybraných pojmů a zároveň byl zveřejněn i doporučený postup výpočtu daňové neuznatelnosti úroků. Vybrané informace ze sdělení Ministerstva financí Jedním z pojmů, který byl upřesněn, je pojem finanční výdaje (náklady), kdy byly uvedeny demonstrativním výčtem náklady, které se do této kategorie zahrnují. Těmito náklady jsou např.: náklady na zajištění úvěru (ve smyslu nákladů na obstarání úvěru např. znalecké posudky vyžadované a vyhotovené bankou); poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, administrativní náklady); poplatky za bankovní záruky; poplatky za přechod k jiné bankovní instituci; jiné poplatky přímo související s úvěrem či půjčkou, které by mohly suplovat úrokový náklad; provize zprostředkovateli půjčky; poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru; poplatky za rezervaci prostředků k čerpání; poplatky za rezervované nečerpané prostředky; poplatky za předčasné splácení úvěru; poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení. Zároveň však byly uveřejněny příklady nákladů, které se do kategorie finančních výdajů (nákladů) nezahrnují. Těmito jsou například: odměna ručiteli (vyjma bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance); penále či jiná sankce za nesplácení úvěru; kurzové rozdíly; náklady na zajištění úvěrového rizika věřitele (např. vyhotovení zástavní smlouvy); náklady na zajištění úrokového, měnového aj. rizika dlužníka (např. zajišťovací deriváty); náklady na poradenství (např. bankovní, strukturování financování). Dalším pojmem, který byl vyjasněn, je pojem výdaje (náklady) na zajištění, za které se považují náklady (výdaje) na obstarání úvěru či půjčky. Dále je v tomto sdělení objasněn obsah pojmu osoba, která úvěr nebo půjčku zajišťuje. Rozumí se jí osoba, která zajišťuje riziko věřitele např. formou poskytnutí bankovní záruky nebo jiného obdobného zajišťovacího nástroje bez ohledu na to, dle jakého práva je daný zajišťovací nástroj sjednán. Za poskytnutí zajištění v uvedeném smyslu se považuje pouze právní vztah, na jehož základě vzniká osobě, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, povinnost uspokojit svůj nárok z majetku zajišťující osoby (ručitele) v případě, že dlužník hlavního právního vztahu neplní své povinnosti včas a řádně. O ručení, resp. zajištění spřízněným subjektem se nebude jednat v případech, kdy spřízněný subjekt riziko ručitele nenese, ale pouze zlepšuje vymahatelnost věřitelovy pohledávky nepřímo. Jako příklad jsou uváděny následující situace: dobré jméno spřízněného subjektu; dohoda s bankou, že v případě překročení rozpočtu dodá spřízněný subjekt dlužníkovi dostatečné peněžní prostředky na pokrytí takového překročení ve formě vlastního kapitálu nebo dluhu; dohoda spřízněného subjektu s bankou, že jakékoliv pohledávky vůči dlužníkovi budou podřízené pohledávkám banky z titulu poskytnutého úvěru; dohoda společníka s bankou, že do splacení úvěru nepřevede podíl v dlužníkovi třetí straně bez souhlasu banky; závazek společníka převést za určitých podmínek podíl v dlužníkovi bance; dohoda společníka či jiných spojených osob s bankou, že nebudou vstupovat do obchodních vztahů s dlužníkem bez souhlasu banky;

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 závazek společníka vůči bance, že do splacení úvěru nebude požadovat výplatu dividend dlužníkem či jiných složek vlastního kapitálu bez souhlasu banky; závazek spřízněných osob, že nebudou čerpat úvěr nebo půjčku od dlužníka. Avšak podle tohoto sdělení se o zajišťování úvěru či půjčky bude jednat vždy (a to i ve výše uvedených případech), pokud by akcionáři nebo jiné spojené osobě v důsledku porušení dohody s bankou nebo v případech stanovených ve smlouvě nebo předvídaných smlouvou vznikla právně vynutitelná povinnost vstoupit na pozici dlužníka do závazkového vztahu z titulu financování poskytnutého dlužníkovi (úvěrová smlouva). V tomto případě však není relevantní, zda-li nastupuje na místo původního dlužníka či jako solidární dlužník. Dalším z významných pojmů je situace určitých méně běžných smluv, kdy jsou finanční náklady odvozovány od výsledku hospodaření dlužníka. Mezi tyto smlouvy patří smlouvy, kdy poskytovatel prostředků nese riziko nikoliv věřitele, ale investora. Proto se mezi tyto smlouvy nezahrnují situace, kdy ve smlouvách o úvěrech či půjčkách je uvedeno, že např. úrokové či jiné finanční náklady se stanou splatnými po splnění některých finančních ukazatelů dlužníka (ale jiných než je zisk či výsledek hospodaření) či v situacích, kdy existuje nepřímá úměra mezi ziskem (výsledkem hospodaření) a výší hrazených finančních nákladů. Posledním pojmem, který je v praxi relativně významným a který byl upřesněn zmíněným sdělením ministerstva, je pojem úvěry a půjčky, které jsou podřízeny ostatním závazkům dlužníka. V této souvislosti sdělení odkazuje na zákon o dluhopisech, který definuje podřízené dluhopisy jako dluhopisy, kdy pohledávky z nich budou uspokojeny až po uspokojení ostatních pohledávek (s výjimkou jiných pohledávek se shodnou podmínkou podřízenosti) v případě vstupu emitenta do likvidace, vyhlášení konkurzu na emitenta či povolení vyrovnání a v případě zahraničních osob obdobnou situací emitenta. Dalším odkazem je odkaz na insolvenční zákon, podle kterého se za podřízenou pohledávku považuje pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky či jiných pohledávek dlužníka. Na základě tohoto předpisu Ministerstvo financí ČR definuje, že rozhodnou skutečností pro určení podřízenosti úvěrů a půjček ostatním závazkům poplatníka je vždy smluvní ujednání o omezení uspokojitelnosti pohledávky v případě úpadku. Závěrem Z výše uvedeného vyplývá, že Ministerstvo financí ČR objasnilo některé nejasnosti vyplývající z formulace zákona o daních z příjmů, avšak mnohé praktické situace zůstaly stále nevyřešeny. Lze však předpokládat, že budou řešeny průběžně. Významným posunem je právě objasnění pojmu podřízenosti dluhů, které omezuje na situace podřízenosti závazků při úpadku. V případě dalších novinek v oblasti upřesňování situací vniklých daňovou reformou Vás budeme informovat v některém z následujících vydání našeho Mandantenbrief-u. Ing. Jan Berr Daòový poradce Auditor/Associate Partner Tel.: Ekonomika aktuálně Novinka v Mezinárodních standardech NAPSALA RADKA HAPLOVÁ Od 1. ledna 2009 vejde v platnost nový standard Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IAS/IFRS) týkající se výpůjčních nákladů (IAS 23). Přiblížení standardu se věnuje následující text. Aktivace investičních úrokù Většina jistě vzpomíná na doby, kdy podle českého zákona o účetnictví a souvisejících předpisů existovala v České republice povinnost aktivovat tzv. investiční úroky. V té době IAS 23 definovalo jako Základní variantu vykazování takovýchto úroků jako náklady aktuálního období a aktivace byla ve standardu definována pouze jako Povolená varianta. Pro většinu českých společností vykazujících své závěrky vedle národního práva i podle IAS/IFRS to znamenalo dlouhodobou úpravu pořizovacích cen a následně odpisů při převodu národní účetní závěrky na závěrku podle IAS/IFRS. Při novelizaci zákona o účetnictví a především Vyhlášky č. 500/2002 v roce 2002 došlo k souladu českých zákonů se standardy IAS/IFRS. Společnosti mají nyní podle našeho národního práva také volbu mezi aktivací investičních úroků či jejich vykázáním jako úrokových nákladů. Toto nové ustanovení bylo velmi vítáno především výše zmíněnými společnostmi. Rozdíl vznikající v pořizovací ceně bylo nutné zohledňovat pro potřeby IAS/IFRS účetních závěrek po dobu životnosti aktiva v odpisech, což například u budov představovalo minimálně 30 let.

5 V roce 2007 novelizoval IASB (International Accounting Standards Board) standard IAS 23. Hlavní změna spočívá v tom, že je povolen pouze jeden způsob vykazování výpůjčních nákladů jejich aktivace v předchozí verzi standardu nazývaný jako Povolená varianta. Původní Základní řešení, tedy vykazování všech výpůjčních nákladů jako nákladů aktuálního účetního období, bylo zrušeno. Toto novelizované znění standardu je povinné pro účetní období začínající po 1. lednu 2009 a jeho dřívější použití je vítáno, tak jak je při novelizacích standardů obvyklé. Tato novelizace pro podniky vykazující zároveň podle národních účetních předpisů a IAS/IFRS představuje dvě možnosti řešení. Jednodušší variantou je jistě využití možnosti aktivace podle národních účetních předpisů a tak se vyhnutí dlouhodobým rozdílům mezi těmito závěrkami, které by přineslo zvolení varianty vykazování výpůjčních nákladů podle národních účetních předpisů ve výsledovce daného roku. Rozhodování o vhodné variantě ovlivňuje několik faktorů, mezi něž patří významnost výpůjčních nákladů, jejich daňová uznatelnost aj. Novelizovaný standard podrobněji Aktivace výpůjčních nákladů je zde velmi detailně definována a mírně se liší od bývalého pojetí národních účetních předpisů. Z tohoto důvodu se v následujících odstavcích budeme zabývat těmito definicemi a pokusíme se Vám danou problematiku přiblížit na názorném příkladu. Výpůjční náklady jsou úroky a jiné náklady, které podnik vynaložil v souvislosti s vypůjčením si finančních prostředků. Patří mezi ně především úroky z krátkodobých či dlouhodobých bankovních úvěrů a jiných půjček, odpisování diskontů nebo prémií souvisejících s půjčkami, odpisování vedlejších nákladů souvisejících s uzavřením půjček nebo v neposlední řadě finanční náklady z finančních leasingů uznaných v souladu se standardem IAS 17 Leasing. Jako část pořizovacích nákladů se aktivují ty výpůjční náklady, které jsou v přímé souvislosti s pořízením, výstavbou nebo výrobou způsobilého aktiva. Způsobilé aktivum je takové aktivum, které nezbytně potřebuje delší časové období, aby se stalo způsobilým pro plánované použití či prodej. Jedná se například často o investice do nemovitostí či složitých strojních zařízení, ve speciálních případech také zásoby vyžadující značné časově období, než jsou schopny prodeje (např. dlouhá doba zrání u vína či whisky). Veškeré výpůjční náklady splňující tyto definice jsou povinně aktivovány k pořizovací ceně způsobilého aktiva. Ostatní výpůjční náklady nesplňující tyto požadavky jsou vykázány jako náklad daného období. Aktivovatelné výpůjční náklady přímo účelově vztažené ke způsobilému aktivu (výstavba či výroba aj.) by nevznikly, kdyby výdaje na způsobilé aktivum nebyly vydány. Tyto výdaje mohou být financovány dvěma způsoby: účelová půjčka sjednaná přímo na pořízení způsobilého aktiva. K pořizovací ceně způsobilého aktiva je aktivován skutečný výpůjční náklad této půjčky. Pokud jsou finanční prostředky z této půjčky vynakládány postupně a ze zbývající části společnost dosáhla výnosů z jejího dočasného investování, jsou tyto výnosy odečteny od výpůjčných nákladů určených k aktivaci; portfolio půjček určených k financování více způsobilých aktiv. V tomto případě společnost vypočítá aktivovatelné výpůjční náklady s pomocí míry aktivace. Tato míra aktivace se stanoví jako vážený průměr výpůjčních nákladů podniku z těch nesplacených půjček podniku daného období, které nejsou účelově vázány na pořízení konkrétního způsobilého aktiva. Tato míra aktivace je poté použita na výdaje na pořízení způsobilého aktiva. Pro zjednodušení mohou být skutečné výdaje a jejich rozložení během daného období nahrazeny průměrnou hodnotou tohoto aktiva během daného období. Aktivace výpůjčních nákladů začíná zpravidla okamžikem vynaložení výpůjčních nákladů. Pokud dojde k neplánovanému přerušení aktivní výstavby či výroby způsobilého aktiva, je na toto období přerušena i aktivace výpůjčních nákladů. Pokud jde ovšem o plánované přerušení související s výrobou, aktivace se nepřerušuje. Aktivace je ukončena v okamžiku, kdy jsou skončeny veškeré podstatné činnosti nezbytné pro přípravu způsobilého aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej. Tak jako ostatní standardy, i IAS 23 definuje zveřejňovací povinnost. Je nutné uvést mj. přijatá pravidla pro účetní náklady, výši aktivovaných výpůjčních nákladů v daném období a použitou míru aktivace. Pøíklad, který pøiblíí danou problematiku a pøedevím výpočet míry aktivace a následně výpùjčních nákladù Společnost v roce 2007 rozhodla o výstavbě nové výrobní budovy v celkové hodnotě tis. Kč. Stavba začne a výdaje budou rozvrženy následujícím způsobem, budova bude zařazena k : tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výrobní budova

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 Společnost má k dispozici následující úvěrové zdroje, žádný z těchto zdrojů není účelově vázán na způsobilé aktivum: Prùměrný nesplacený závazek tis. Kč Úrokový náklad tis. Kč Úvěr A Úvěr B Úvěr C Míra aktivace: Aktivace výpůjčních nákladů: = 9,20 % 9,2 % = 123 Aktivovaná část výpůjčních nákladů je nižší než celkové výpůjční náklady, tedy je možno je aktivovat. Závěr Na závěr bychom ještě chtěli zdůraznit platnost standardu pro účetní období začínající od 1. ledna Společnosti vykazující podle IAS/IFRS mají tedy ještě čas na rozhodnutí o aktivaci těchto výpůjčních nákladů i v národní účetní závěrce či jejich vykazování jako nákladu aktuálního období a z toho vyplývající rozdíly mezi národní závěrkou a závěrkou podle IAS/IFRS (včetně odložené daně). Doufáme, že náš dnešní článek Vám v tomto rozhodování bude nápomocen. Ing. Radka Haplová Asistentka auditora Tel.: Oceòování aktuálně Jak chápat pojem hodnota podniku NAPSAL ZDENĚK BENDA Oceňovatelská praxe a pojem hodnota v ekonomickém slova smyslu. Jak tento pojem chápat? Nejen o tržní, subjektivizované a objektivní hodnotě se podrobně zmiňuje článek. Úvod Při vlastním ocenění vycházíme z předpokladu, že hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy. A to buď na úrovni vlastníka nebo všech potencionálních investorů. Budoucí příjmy se očekávají ve většině případů po neomezenou dobu a ve výši stanovené na základě prognózy. Příjmy v budoucím období lze však pouze odhadovat, nikoliv objektivně určit v závislosti na úhlu pohledu (např. vlastníka, investora). Z toho lze dovodit, že hodnota podniku je vlastně určitá víra v budoucnost podniku vyjádřená v penězích. Platí, že: hodnota podniku není objektivní vlastnost a nelze proto sestavit jednoznačný algoritmus, na jehož základě by ji bylo možné stanovit; hodnota je závislá jak na účelu ocenění, tak i na konkrétním subjektu, z jehož hlediska je určována. Pokud vezmeme v úvahu tvrzení, že hodnota podniku je závislá na účelu ocenění, logicky vyplyne, že existuje několik úrovní kategorií hodnoty. V tomto článku se zaměříme na tři základní kategorie hodnoty, které vyplývají z těchto otázek: kolik je za konkrétní podnik ochoten zaplatit běžný (průměrný) zájemce na trhu tržní hodnota; jaká je nesporná hodnota konkrétního podniku objektivizovaná hodnota; kolik je za konkrétní podnik ochoten zaplatit konkrétní kupec subjektivní (investiční) hodnota. Trní hodnota Tržní hodnota je založena na představě, že existuje trh s podniky, případně trh s podíly na vlastním kapitálu podniku. Na tomto trhu existuje více kupujících a více prodávajících a vytvářejí se tak podmínky pro vznik tržní ceny. Předmětem odhadu je pak potenciální tržní cena, kterou označujeme jako tržní hodnota. Tržní hodnota je podle Mezinárodních oceňovacích standardů 2005 (IVS) formulována takto: Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Tržní hodnota je zde chápána jako hodnota aktiva bez ohledu na náklady prodeje nebo koupě a bez započítání souvisejících daní. Tržní hodnota však obsahuje ještě jeden předpoklad, a tím je nejlepší možné využití, které je v IVS definováno jako: Nejpravděpodobnější použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek nejvyšší hodnotu oceňovaného majetku.

7 Oceňovatel musí získat všechna významná data a zohlednit všechna související fakta. Tam, kde jsou údaje o trhu omezené, či vůbec neexistují, musí oceňovatel náležitě objasnit situaci a musí uvést, zda a jakým způsobem byl omezen z důvodu neadekvátnosti údajů. Tržní hodnota nemusí být pouze hodnota odvozená přímo z cen daného aktiva na trhu. Může být zjištěna různými metodami, včetně v našich podmínkách nejpoužívanějších metod výnosových, ale finanční plán a projekce výnosu musí být alespoň částečně postaveny na názorech trhu (tedy obecných názorech). Podobně i diskontní míra musí alespoň částečně vycházet z tržních dat. K problému tržní hodnoty je třeba ještě poznamenat, že vždy není nutné, aby existoval fungující trh pouze jako místní trh. Současnou praxí při oceňování podniků v ČR je, že při ocenění se prosazuje využívání dat ze zahraničních trhů, což platí především pro běžné metody odhadu diskontní míry. Tržní hodnota by tedy měla být výsledkem ocenění zejména při: uvádění podniku na burzu; prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce odhadnout, za kolik by mohl podnik pravděpodobně prodat. Objektivizovaná hodnota Jak již bylo uvedeno v úvodu, objektivní hodnota v podstatě neexistuje. Hodnota totiž není objektivní vlastností podniku. Odhadci (zejména v německy hovořících zemích) proto začali pracovat s pojmem objektivizovaná hodnota. Podle německých oceňovacích standardů je objektivizovaná hodnota definována takto: Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů, působících na hodnotu podniku. Podle běžně zastoupených názorů by tato hodnota měla být v co největší míře postavena na všeobecně uznávaných datech a při jejím výpočtu by měly být dodrženy určité zásady a požadavky. Cílem je dosáhnout co největší reprodukovatelnosti ocenění. Základem je použití dat z trhu, především z trhu kapitálového. Tyto předpoklady však nutně vyvolají otázku, jaký je tedy rozdíl mezi objektivizovanou hodnotou a tržní hodnotou. Při použití prakticky stejných vstupních dat nám objektivizovaná a tržní hodnota do značné míry splývají. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že objektivizovaná hodnota je v zásadě postavena na setrvání v dosavadním konceptu podniku, kdežto tržní hodnota může vycházet i z předpokládané zásadní změny konceptu podniku. Objektivizované ocenění by se mělo používat zejména při: poskytování úvěru; zjišťování současné reálné bonity podniku. Subjektivní hodnota Prioritou v případě subjektivní (investiční) hodnoty je individuální názor účastníků transakce, například kupujícího. Hodnota je pak dána očekávanými užitky z majetku pro konkrétního kupujícího, prodávajícího, současného vlastníka apod. Subjektivní (investiční) hodnota je dle IVS definována takto: Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora, nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční hodnota majetkového aktiva muže být vyšší, nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního majetku. Základní charakteristiky investiční hodnoty jsou tyto: budoucí peněžní toky jsou odhadovány téměř výhradně na základě představ manažerů oceňovaného podniku, případně jsou mírně upraveny proti těmto představám, obvykle směrem dolů. Každopádně však reprezentují v rozhodující míře představu řídících pracovníků oceňovaného subjektu, případně investora; diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností investovat, které má subjekt, z jehož hlediska je ocenění prováděno. Investiční hodnota (subjektivního) ocenění je vhodná v těchto situacích: koupě a prodej podniku, kdy daný subjekt potřebuje zjistit, zda je pro něj transakce výhodná; rozhodování mezi sanací a likvidací podniku. V poslední době je stále častěji přijímán názor, že v případě podnikových transformací by se měla stanovit hodnota vlastního kapitálu v úrovni investiční hodnoty. Závěr Závěrem lze konstatovat, že všechny zde uvedené kategorie hodnoty mají podle našeho názoru své opodstatnění a každá

8 8 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 z nich se hodí pro jinou situaci. V každém případě musí nejen oceňovatel, ale i zadavatel dobře zvážit, kterou z uvedených kategorií hodnoty chce z ocenění získat. Ing. Zdeněk Benda Znalec Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Auditorský tým posílen Kancelář Rödl & Partner má nového auditora. Úspěšným složením auditorské zkoušky se jím stal pan Radim Botek. U společnosti působí od roku 2001, kdy začínal na pozici asistenta auditora a poslední dva roky pokračoval jako asistent auditora - senior. Vystudoval ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hovoří anglicky. Ve volných chvílích se věnuje rodině, k jeho zájmům patří sport, především pak volejbal, kolo či stolní tenis. Rovněž rád cestuje. -jv- Mandantenbrief Bøezen 2008, č. 3 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více