Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Bøezen Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob Ekonomika aktuálně Novinka v Mezinárodních standardech Oceòování aktuálně Jak chápat pojem hodnota podniku Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Váení klienti, chteli bychom Vás informovat o monostech čerpání dotací z aktuálního programu veøejné podpory ROZVOJ MA- LÝCH PODNIKATELÙ VE VYBRANÝCH REGIONECH 2008-I. FOND VYSOČINY. Tento program je určen pro podporu malých a støedních podnikatelù ve vybraných regionech kraje Vysočina, jeho cílem je zvýení konkurenceschopnosti těchto podnikatelù. Pøíjemcem podpory mohou být jak právnické, tak fyzické osoby na základě pøedem stanovených podmínek, jimi jsou pøedevím: sídlo na území ČR; místo realizace projektu, na jeho realizaci poaduje finanční pøíspevěk, je ve vybraných oblastech kraje Vysočina; počet zaměstnancù činí méně ne 50, zároveò vak podnikatel splòuje definici malého a støedního podniku; uzavøení účetnictví minimálně za poslední 2 účetní roky. Maximální výe dotace je Kč v jednotlivém pøípadě, co činí maximálně 40 % z celkových uznatelných investič- Právo aktuálně ních nákladù projektu. Podpora bude poskytnuta formou bezhotovostního pøevodu pøíspěvku na účet pøíjemce po ukončení realizace projektu. adatelé o podporu projektu musí pøedloit kompletně vyplněnou ádost o poskytnutí podpory na pøedepsaném formuláøi, a to ve dvou vyhotoveních (1 originál nebo ověøená kopie, 1 kopie). ádost o dotaci je nutné podat nejpozději do 18. dubna Mgr. Ing. Marek vehlík Advokát/Associate Partner Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Evropská novela obchodního zákoníku NAPSAL PAVEL KOUKAL Dnem 1. března 2008 nabyla účinnosti další z tzv. evropských novel obchodního zákoníku. Jde o jednu z novelizací obchodního práva, kterou jsou do právního řádu České republiky průběžně implementovány požadavky směrnic Evropského společenství. Poprvé je deklarováno, že obchodní zákoník zapracovává do českého práva příslušné předpisy Evropských společenství. Poznámka pod čarou uvádí

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 úplný výčet dotčených směrnic Evropského společenství, s nimiž je obchodní zákoník nyní plně harmonizován. Zákon č. 344/2007 Sb., kterým se vedle obchodního zákoníku zčásti mění i zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přináší určité změny zejména do tří oblastí zákonné úpravy českého obchodního práva. Je to jednak do úpravy obchodních listin obsažené v ustanovení 13a obchodního zákoníku, dále pak do úpravy sbírky listin obchodního rejstříku v ustanoveních 38i až 38k obchodního zákoníku a konečně i do úpravy tzv. finančního zajištění obsažené v ustanoveních 323a a následující obchodního zákoníku. Obchodní listiny V zákonné úpravě tzv. obchodních listin ( 13a obchodního zákoníku) jde nově zejména o rozšíření okruhu obchodních listin. Vedle dosavadních objednávek, obchodních dopisů a faktur jsou za obchodní listiny v novelizovaném 13a odst.1 výslovně prohlášeny i smlouvy a informace zpřístupňované veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen internetové stránky). Z toho mj. vyplývá, že zákon nyní nově požaduje uvádění stanovených identifikačních údajů o podnikateli (tj. údajů o jeho firmě, jménu nebo názvu, sídlu nebo místu podnikání, identifikačním číslu, jakož i o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence) i na všech jeho smlouvách a internetových stránkách. V této souvislosti je třeba pro úplnost zmínit i skutečnost (informace již v minulém vydání Mandantenbrief-u), že nesplnění povinnosti k uvádění identifikačních údajů na obchodních listinách je nyní nově i přestupkem na úseku podnikání podle 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o podniky zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby, nemusí být na jejich obchodních listinách údaj o zápisu mateřské zahraniční osoby do obchodního rejstříku, a to za předpokladu, že právo, jímž se tato osoba řídí, zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku neukládá. To je stanoveno nyní nově bez ohledu na to, jestli sídlo nebo bydliště této zahraniční osoby je nebo není v členském státě EU. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu; usnesení o prohlášení konkursu a schválení konečné zprávy; usnesení o povolení reorganizace; usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn; usnesení, kterým se insolvenční řízení končí. Důležitou změnou je i nové ustanovení 38i odst. 3 obchodního zákoníku. Podle něj se návrh na rozdělení zisku a jeho konečná podoba anebo návrh na vypořádání ztráty (není-li součástí účetní závěrky) a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu, ukládají do sbírky listin spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou. Novelou dotčena je dále úprava listin ukládaných do sbírky listin, které se týkají zahraniční osoby, jejího podniku a jeho organizační složky, obsažená v ustanovení 38j obchodního zákoníku. Finanční zajitění Další změny právní úpravy se týkají tzv. finančního zajištění, jež je upraveno v ustanoveních 323a až 323f obchodního zákoníku. Novela zejména v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES v 323a odst.1 nově jednoznačně definuje institut finančního zajištění. Jednak jako zástavní právo k finančnímu kolaterálu sjednané kvalifikovanými stranami (vypočtenými v 323a odst. 3) za účelem zajištění pohledávky finančního charakteru a dále pak převod finančního kolaterálu sjednaný těmito kvalifikovanými stranami za účelem zajištění nebo jiného krytí pohledávky finančního charakteru. V návaznosti na to novelizovaný obchodní zákoník dále precizuje kvalifikované subjekty z řad finančních institucí podléhajících státnímu dohledu, oprávněné sjednávat zástavní práva nebo převody finančních kolaterálů ( 323a odst. 3 písm. c) a problematiku finančního zajištění zástavním právem k peněžním prostředkům ( 323d). Významný je i zcela nově upravený převod finančního kolaterálu, obsažený v ustanovení 323f obchodního zákoníku, které stanoví, že právní účinky finančního zajištění ve formě převodu finančního kolaterálu se řídí ujednáním stran bez ohledu na obecnou úpravu zajišťovacího převodu práva, zajišťovacího postoupení pohledávky a zástavního práva. Sbírka listin Pokud jde o sbírku listin obchodního rejstříku, je ve výčtu povinně ukládaných listin nově zohledněna v 38i odst. 1 písm. h) obchodního zákoníku zejména nová úprava insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Do sbírky listin je nyní zakládáno: usnesení o zahájení insolvenčního řízení; usnesení o předběžných opatřeních; JUDr. Pavel Koukal Advokát/ Associate Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob NAPSAL JAN BERR Některé okruhy daňové reformy zapříčinily nejasnosti v budoucí aplikaci nového znění zákona. K určitým upřesněním došlo koncem minulého roku ze strany Ministerstva financí. Vybraná témata v článku podrobněji. Daòová neuznatelnost leasingových splátek Jedním z témat byla tzv. daňová neuznatelnost leasingových splátek u nájemců u finančního pronájmu. V mnohých interpretacích se po zveřejnění novely objevovalo, že v případě leasingových splátek u finančního pronájmu je 1 % ročních leasingových splátek (časově rozlišených nákladů z tohoto typu nájemného), pokud tyto náklady přesáhnou 1 milion korun, daňově neuznatelným. Jednalo se o chybu, která se zpočátku objevovala v různých interpretacích včetně školení. Ve skutečnosti se jedná o situace, kdy celkový náklad ročně u tohoto typu nájemného přesáhne 100 milionů korun. Praktický dopad toto ustanovení má pouze u velkých příjemců leasingu, nikoliv u středních či malých podniků. Limitace úrokových a souvisejících nákladù Určité upřesnění u závažnějšího tématu pro podniky v oblasti limitace úrokových a souvisejících nákladů v závěru roku 2007 přineslo sdělení Ministerstva financí ČR (čj. 15/ / ). Tímto sdělením dochází k upřesnění vybraných pojmů a zároveň byl zveřejněn i doporučený postup výpočtu daňové neuznatelnosti úroků. Vybrané informace ze sdělení Ministerstva financí Jedním z pojmů, který byl upřesněn, je pojem finanční výdaje (náklady), kdy byly uvedeny demonstrativním výčtem náklady, které se do této kategorie zahrnují. Těmito náklady jsou např.: náklady na zajištění úvěru (ve smyslu nákladů na obstarání úvěru např. znalecké posudky vyžadované a vyhotovené bankou); poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, administrativní náklady); poplatky za bankovní záruky; poplatky za přechod k jiné bankovní instituci; jiné poplatky přímo související s úvěrem či půjčkou, které by mohly suplovat úrokový náklad; provize zprostředkovateli půjčky; poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru; poplatky za rezervaci prostředků k čerpání; poplatky za rezervované nečerpané prostředky; poplatky za předčasné splácení úvěru; poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení. Zároveň však byly uveřejněny příklady nákladů, které se do kategorie finančních výdajů (nákladů) nezahrnují. Těmito jsou například: odměna ručiteli (vyjma bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance); penále či jiná sankce za nesplácení úvěru; kurzové rozdíly; náklady na zajištění úvěrového rizika věřitele (např. vyhotovení zástavní smlouvy); náklady na zajištění úrokového, měnového aj. rizika dlužníka (např. zajišťovací deriváty); náklady na poradenství (např. bankovní, strukturování financování). Dalším pojmem, který byl vyjasněn, je pojem výdaje (náklady) na zajištění, za které se považují náklady (výdaje) na obstarání úvěru či půjčky. Dále je v tomto sdělení objasněn obsah pojmu osoba, která úvěr nebo půjčku zajišťuje. Rozumí se jí osoba, která zajišťuje riziko věřitele např. formou poskytnutí bankovní záruky nebo jiného obdobného zajišťovacího nástroje bez ohledu na to, dle jakého práva je daný zajišťovací nástroj sjednán. Za poskytnutí zajištění v uvedeném smyslu se považuje pouze právní vztah, na jehož základě vzniká osobě, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, povinnost uspokojit svůj nárok z majetku zajišťující osoby (ručitele) v případě, že dlužník hlavního právního vztahu neplní své povinnosti včas a řádně. O ručení, resp. zajištění spřízněným subjektem se nebude jednat v případech, kdy spřízněný subjekt riziko ručitele nenese, ale pouze zlepšuje vymahatelnost věřitelovy pohledávky nepřímo. Jako příklad jsou uváděny následující situace: dobré jméno spřízněného subjektu; dohoda s bankou, že v případě překročení rozpočtu dodá spřízněný subjekt dlužníkovi dostatečné peněžní prostředky na pokrytí takového překročení ve formě vlastního kapitálu nebo dluhu; dohoda spřízněného subjektu s bankou, že jakékoliv pohledávky vůči dlužníkovi budou podřízené pohledávkám banky z titulu poskytnutého úvěru; dohoda společníka s bankou, že do splacení úvěru nepřevede podíl v dlužníkovi třetí straně bez souhlasu banky; závazek společníka převést za určitých podmínek podíl v dlužníkovi bance; dohoda společníka či jiných spojených osob s bankou, že nebudou vstupovat do obchodních vztahů s dlužníkem bez souhlasu banky;

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 závazek společníka vůči bance, že do splacení úvěru nebude požadovat výplatu dividend dlužníkem či jiných složek vlastního kapitálu bez souhlasu banky; závazek spřízněných osob, že nebudou čerpat úvěr nebo půjčku od dlužníka. Avšak podle tohoto sdělení se o zajišťování úvěru či půjčky bude jednat vždy (a to i ve výše uvedených případech), pokud by akcionáři nebo jiné spojené osobě v důsledku porušení dohody s bankou nebo v případech stanovených ve smlouvě nebo předvídaných smlouvou vznikla právně vynutitelná povinnost vstoupit na pozici dlužníka do závazkového vztahu z titulu financování poskytnutého dlužníkovi (úvěrová smlouva). V tomto případě však není relevantní, zda-li nastupuje na místo původního dlužníka či jako solidární dlužník. Dalším z významných pojmů je situace určitých méně běžných smluv, kdy jsou finanční náklady odvozovány od výsledku hospodaření dlužníka. Mezi tyto smlouvy patří smlouvy, kdy poskytovatel prostředků nese riziko nikoliv věřitele, ale investora. Proto se mezi tyto smlouvy nezahrnují situace, kdy ve smlouvách o úvěrech či půjčkách je uvedeno, že např. úrokové či jiné finanční náklady se stanou splatnými po splnění některých finančních ukazatelů dlužníka (ale jiných než je zisk či výsledek hospodaření) či v situacích, kdy existuje nepřímá úměra mezi ziskem (výsledkem hospodaření) a výší hrazených finančních nákladů. Posledním pojmem, který je v praxi relativně významným a který byl upřesněn zmíněným sdělením ministerstva, je pojem úvěry a půjčky, které jsou podřízeny ostatním závazkům dlužníka. V této souvislosti sdělení odkazuje na zákon o dluhopisech, který definuje podřízené dluhopisy jako dluhopisy, kdy pohledávky z nich budou uspokojeny až po uspokojení ostatních pohledávek (s výjimkou jiných pohledávek se shodnou podmínkou podřízenosti) v případě vstupu emitenta do likvidace, vyhlášení konkurzu na emitenta či povolení vyrovnání a v případě zahraničních osob obdobnou situací emitenta. Dalším odkazem je odkaz na insolvenční zákon, podle kterého se za podřízenou pohledávku považuje pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky či jiných pohledávek dlužníka. Na základě tohoto předpisu Ministerstvo financí ČR definuje, že rozhodnou skutečností pro určení podřízenosti úvěrů a půjček ostatním závazkům poplatníka je vždy smluvní ujednání o omezení uspokojitelnosti pohledávky v případě úpadku. Závěrem Z výše uvedeného vyplývá, že Ministerstvo financí ČR objasnilo některé nejasnosti vyplývající z formulace zákona o daních z příjmů, avšak mnohé praktické situace zůstaly stále nevyřešeny. Lze však předpokládat, že budou řešeny průběžně. Významným posunem je právě objasnění pojmu podřízenosti dluhů, které omezuje na situace podřízenosti závazků při úpadku. V případě dalších novinek v oblasti upřesňování situací vniklých daňovou reformou Vás budeme informovat v některém z následujících vydání našeho Mandantenbrief-u. Ing. Jan Berr Daòový poradce Auditor/Associate Partner Tel.: Ekonomika aktuálně Novinka v Mezinárodních standardech NAPSALA RADKA HAPLOVÁ Od 1. ledna 2009 vejde v platnost nový standard Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IAS/IFRS) týkající se výpůjčních nákladů (IAS 23). Přiblížení standardu se věnuje následující text. Aktivace investičních úrokù Většina jistě vzpomíná na doby, kdy podle českého zákona o účetnictví a souvisejících předpisů existovala v České republice povinnost aktivovat tzv. investiční úroky. V té době IAS 23 definovalo jako Základní variantu vykazování takovýchto úroků jako náklady aktuálního období a aktivace byla ve standardu definována pouze jako Povolená varianta. Pro většinu českých společností vykazujících své závěrky vedle národního práva i podle IAS/IFRS to znamenalo dlouhodobou úpravu pořizovacích cen a následně odpisů při převodu národní účetní závěrky na závěrku podle IAS/IFRS. Při novelizaci zákona o účetnictví a především Vyhlášky č. 500/2002 v roce 2002 došlo k souladu českých zákonů se standardy IAS/IFRS. Společnosti mají nyní podle našeho národního práva také volbu mezi aktivací investičních úroků či jejich vykázáním jako úrokových nákladů. Toto nové ustanovení bylo velmi vítáno především výše zmíněnými společnostmi. Rozdíl vznikající v pořizovací ceně bylo nutné zohledňovat pro potřeby IAS/IFRS účetních závěrek po dobu životnosti aktiva v odpisech, což například u budov představovalo minimálně 30 let.

5 V roce 2007 novelizoval IASB (International Accounting Standards Board) standard IAS 23. Hlavní změna spočívá v tom, že je povolen pouze jeden způsob vykazování výpůjčních nákladů jejich aktivace v předchozí verzi standardu nazývaný jako Povolená varianta. Původní Základní řešení, tedy vykazování všech výpůjčních nákladů jako nákladů aktuálního účetního období, bylo zrušeno. Toto novelizované znění standardu je povinné pro účetní období začínající po 1. lednu 2009 a jeho dřívější použití je vítáno, tak jak je při novelizacích standardů obvyklé. Tato novelizace pro podniky vykazující zároveň podle národních účetních předpisů a IAS/IFRS představuje dvě možnosti řešení. Jednodušší variantou je jistě využití možnosti aktivace podle národních účetních předpisů a tak se vyhnutí dlouhodobým rozdílům mezi těmito závěrkami, které by přineslo zvolení varianty vykazování výpůjčních nákladů podle národních účetních předpisů ve výsledovce daného roku. Rozhodování o vhodné variantě ovlivňuje několik faktorů, mezi něž patří významnost výpůjčních nákladů, jejich daňová uznatelnost aj. Novelizovaný standard podrobněji Aktivace výpůjčních nákladů je zde velmi detailně definována a mírně se liší od bývalého pojetí národních účetních předpisů. Z tohoto důvodu se v následujících odstavcích budeme zabývat těmito definicemi a pokusíme se Vám danou problematiku přiblížit na názorném příkladu. Výpůjční náklady jsou úroky a jiné náklady, které podnik vynaložil v souvislosti s vypůjčením si finančních prostředků. Patří mezi ně především úroky z krátkodobých či dlouhodobých bankovních úvěrů a jiných půjček, odpisování diskontů nebo prémií souvisejících s půjčkami, odpisování vedlejších nákladů souvisejících s uzavřením půjček nebo v neposlední řadě finanční náklady z finančních leasingů uznaných v souladu se standardem IAS 17 Leasing. Jako část pořizovacích nákladů se aktivují ty výpůjční náklady, které jsou v přímé souvislosti s pořízením, výstavbou nebo výrobou způsobilého aktiva. Způsobilé aktivum je takové aktivum, které nezbytně potřebuje delší časové období, aby se stalo způsobilým pro plánované použití či prodej. Jedná se například často o investice do nemovitostí či složitých strojních zařízení, ve speciálních případech také zásoby vyžadující značné časově období, než jsou schopny prodeje (např. dlouhá doba zrání u vína či whisky). Veškeré výpůjční náklady splňující tyto definice jsou povinně aktivovány k pořizovací ceně způsobilého aktiva. Ostatní výpůjční náklady nesplňující tyto požadavky jsou vykázány jako náklad daného období. Aktivovatelné výpůjční náklady přímo účelově vztažené ke způsobilému aktivu (výstavba či výroba aj.) by nevznikly, kdyby výdaje na způsobilé aktivum nebyly vydány. Tyto výdaje mohou být financovány dvěma způsoby: účelová půjčka sjednaná přímo na pořízení způsobilého aktiva. K pořizovací ceně způsobilého aktiva je aktivován skutečný výpůjční náklad této půjčky. Pokud jsou finanční prostředky z této půjčky vynakládány postupně a ze zbývající části společnost dosáhla výnosů z jejího dočasného investování, jsou tyto výnosy odečteny od výpůjčných nákladů určených k aktivaci; portfolio půjček určených k financování více způsobilých aktiv. V tomto případě společnost vypočítá aktivovatelné výpůjční náklady s pomocí míry aktivace. Tato míra aktivace se stanoví jako vážený průměr výpůjčních nákladů podniku z těch nesplacených půjček podniku daného období, které nejsou účelově vázány na pořízení konkrétního způsobilého aktiva. Tato míra aktivace je poté použita na výdaje na pořízení způsobilého aktiva. Pro zjednodušení mohou být skutečné výdaje a jejich rozložení během daného období nahrazeny průměrnou hodnotou tohoto aktiva během daného období. Aktivace výpůjčních nákladů začíná zpravidla okamžikem vynaložení výpůjčních nákladů. Pokud dojde k neplánovanému přerušení aktivní výstavby či výroby způsobilého aktiva, je na toto období přerušena i aktivace výpůjčních nákladů. Pokud jde ovšem o plánované přerušení související s výrobou, aktivace se nepřerušuje. Aktivace je ukončena v okamžiku, kdy jsou skončeny veškeré podstatné činnosti nezbytné pro přípravu způsobilého aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej. Tak jako ostatní standardy, i IAS 23 definuje zveřejňovací povinnost. Je nutné uvést mj. přijatá pravidla pro účetní náklady, výši aktivovaných výpůjčních nákladů v daném období a použitou míru aktivace. Pøíklad, který pøiblíí danou problematiku a pøedevím výpočet míry aktivace a následně výpùjčních nákladù Společnost v roce 2007 rozhodla o výstavbě nové výrobní budovy v celkové hodnotě tis. Kč. Stavba začne a výdaje budou rozvrženy následujícím způsobem, budova bude zařazena k : tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výrobní budova

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 Společnost má k dispozici následující úvěrové zdroje, žádný z těchto zdrojů není účelově vázán na způsobilé aktivum: Prùměrný nesplacený závazek tis. Kč Úrokový náklad tis. Kč Úvěr A Úvěr B Úvěr C Míra aktivace: Aktivace výpůjčních nákladů: = 9,20 % 9,2 % = 123 Aktivovaná část výpůjčních nákladů je nižší než celkové výpůjční náklady, tedy je možno je aktivovat. Závěr Na závěr bychom ještě chtěli zdůraznit platnost standardu pro účetní období začínající od 1. ledna Společnosti vykazující podle IAS/IFRS mají tedy ještě čas na rozhodnutí o aktivaci těchto výpůjčních nákladů i v národní účetní závěrce či jejich vykazování jako nákladu aktuálního období a z toho vyplývající rozdíly mezi národní závěrkou a závěrkou podle IAS/IFRS (včetně odložené daně). Doufáme, že náš dnešní článek Vám v tomto rozhodování bude nápomocen. Ing. Radka Haplová Asistentka auditora Tel.: Oceòování aktuálně Jak chápat pojem hodnota podniku NAPSAL ZDENĚK BENDA Oceňovatelská praxe a pojem hodnota v ekonomickém slova smyslu. Jak tento pojem chápat? Nejen o tržní, subjektivizované a objektivní hodnotě se podrobně zmiňuje článek. Úvod Při vlastním ocenění vycházíme z předpokladu, že hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy. A to buď na úrovni vlastníka nebo všech potencionálních investorů. Budoucí příjmy se očekávají ve většině případů po neomezenou dobu a ve výši stanovené na základě prognózy. Příjmy v budoucím období lze však pouze odhadovat, nikoliv objektivně určit v závislosti na úhlu pohledu (např. vlastníka, investora). Z toho lze dovodit, že hodnota podniku je vlastně určitá víra v budoucnost podniku vyjádřená v penězích. Platí, že: hodnota podniku není objektivní vlastnost a nelze proto sestavit jednoznačný algoritmus, na jehož základě by ji bylo možné stanovit; hodnota je závislá jak na účelu ocenění, tak i na konkrétním subjektu, z jehož hlediska je určována. Pokud vezmeme v úvahu tvrzení, že hodnota podniku je závislá na účelu ocenění, logicky vyplyne, že existuje několik úrovní kategorií hodnoty. V tomto článku se zaměříme na tři základní kategorie hodnoty, které vyplývají z těchto otázek: kolik je za konkrétní podnik ochoten zaplatit běžný (průměrný) zájemce na trhu tržní hodnota; jaká je nesporná hodnota konkrétního podniku objektivizovaná hodnota; kolik je za konkrétní podnik ochoten zaplatit konkrétní kupec subjektivní (investiční) hodnota. Trní hodnota Tržní hodnota je založena na představě, že existuje trh s podniky, případně trh s podíly na vlastním kapitálu podniku. Na tomto trhu existuje více kupujících a více prodávajících a vytvářejí se tak podmínky pro vznik tržní ceny. Předmětem odhadu je pak potenciální tržní cena, kterou označujeme jako tržní hodnota. Tržní hodnota je podle Mezinárodních oceňovacích standardů 2005 (IVS) formulována takto: Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Tržní hodnota je zde chápána jako hodnota aktiva bez ohledu na náklady prodeje nebo koupě a bez započítání souvisejících daní. Tržní hodnota však obsahuje ještě jeden předpoklad, a tím je nejlepší možné využití, které je v IVS definováno jako: Nejpravděpodobnější použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek nejvyšší hodnotu oceňovaného majetku.

7 Oceňovatel musí získat všechna významná data a zohlednit všechna související fakta. Tam, kde jsou údaje o trhu omezené, či vůbec neexistují, musí oceňovatel náležitě objasnit situaci a musí uvést, zda a jakým způsobem byl omezen z důvodu neadekvátnosti údajů. Tržní hodnota nemusí být pouze hodnota odvozená přímo z cen daného aktiva na trhu. Může být zjištěna různými metodami, včetně v našich podmínkách nejpoužívanějších metod výnosových, ale finanční plán a projekce výnosu musí být alespoň částečně postaveny na názorech trhu (tedy obecných názorech). Podobně i diskontní míra musí alespoň částečně vycházet z tržních dat. K problému tržní hodnoty je třeba ještě poznamenat, že vždy není nutné, aby existoval fungující trh pouze jako místní trh. Současnou praxí při oceňování podniků v ČR je, že při ocenění se prosazuje využívání dat ze zahraničních trhů, což platí především pro běžné metody odhadu diskontní míry. Tržní hodnota by tedy měla být výsledkem ocenění zejména při: uvádění podniku na burzu; prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce odhadnout, za kolik by mohl podnik pravděpodobně prodat. Objektivizovaná hodnota Jak již bylo uvedeno v úvodu, objektivní hodnota v podstatě neexistuje. Hodnota totiž není objektivní vlastností podniku. Odhadci (zejména v německy hovořících zemích) proto začali pracovat s pojmem objektivizovaná hodnota. Podle německých oceňovacích standardů je objektivizovaná hodnota definována takto: Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů, působících na hodnotu podniku. Podle běžně zastoupených názorů by tato hodnota měla být v co největší míře postavena na všeobecně uznávaných datech a při jejím výpočtu by měly být dodrženy určité zásady a požadavky. Cílem je dosáhnout co největší reprodukovatelnosti ocenění. Základem je použití dat z trhu, především z trhu kapitálového. Tyto předpoklady však nutně vyvolají otázku, jaký je tedy rozdíl mezi objektivizovanou hodnotou a tržní hodnotou. Při použití prakticky stejných vstupních dat nám objektivizovaná a tržní hodnota do značné míry splývají. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že objektivizovaná hodnota je v zásadě postavena na setrvání v dosavadním konceptu podniku, kdežto tržní hodnota může vycházet i z předpokládané zásadní změny konceptu podniku. Objektivizované ocenění by se mělo používat zejména při: poskytování úvěru; zjišťování současné reálné bonity podniku. Subjektivní hodnota Prioritou v případě subjektivní (investiční) hodnoty je individuální názor účastníků transakce, například kupujícího. Hodnota je pak dána očekávanými užitky z majetku pro konkrétního kupujícího, prodávajícího, současného vlastníka apod. Subjektivní (investiční) hodnota je dle IVS definována takto: Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora, nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční hodnota majetkového aktiva muže být vyšší, nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního majetku. Základní charakteristiky investiční hodnoty jsou tyto: budoucí peněžní toky jsou odhadovány téměř výhradně na základě představ manažerů oceňovaného podniku, případně jsou mírně upraveny proti těmto představám, obvykle směrem dolů. Každopádně však reprezentují v rozhodující míře představu řídících pracovníků oceňovaného subjektu, případně investora; diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností investovat, které má subjekt, z jehož hlediska je ocenění prováděno. Investiční hodnota (subjektivního) ocenění je vhodná v těchto situacích: koupě a prodej podniku, kdy daný subjekt potřebuje zjistit, zda je pro něj transakce výhodná; rozhodování mezi sanací a likvidací podniku. V poslední době je stále častěji přijímán názor, že v případě podnikových transformací by se měla stanovit hodnota vlastního kapitálu v úrovni investiční hodnoty. Závěr Závěrem lze konstatovat, že všechny zde uvedené kategorie hodnoty mají podle našeho názoru své opodstatnění a každá

8 8 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2008 z nich se hodí pro jinou situaci. V každém případě musí nejen oceňovatel, ale i zadavatel dobře zvážit, kterou z uvedených kategorií hodnoty chce z ocenění získat. Ing. Zdeněk Benda Znalec Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Auditorský tým posílen Kancelář Rödl & Partner má nového auditora. Úspěšným složením auditorské zkoušky se jím stal pan Radim Botek. U společnosti působí od roku 2001, kdy začínal na pozici asistenta auditora a poslední dva roky pokračoval jako asistent auditora - senior. Vystudoval ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hovoří anglicky. Ve volných chvílích se věnuje rodině, k jeho zájmům patří sport, především pak volejbal, kolo či stolní tenis. Rovněž rád cestuje. -jv- Mandantenbrief Bøezen 2008, č. 3 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 kontrolovaná obec Město Rokycany sídlo Masarykovo náměstí 1, Střed 337 20 Rokycany IČ 00259047 auditor zapsaný v KA ČR K KREDIT s.r.o.,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci VYHLÁŠKA č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70829462 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008..

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.. Strana 3055 251 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Účetní systémy 6. přednáška PS LS 10/11 Vykazování Závazků Závazky = cizí zdroje financování Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Závazek jako prvek účetních výkazů pro uvedení (uznání) v rozvaze

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Základní údaje : Odstavec 1 Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o. Identifikační číslo osoby: 25951459 Sídlo společnosti:

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více