Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)"

Transkript

1 Účetní systémy 6. přednáška PS LS 10/11 Vykazování Závazků Závazky = cizí zdroje financování Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Závazek jako prvek účetních výkazů pro uvedení (uznání) v rozvaze musí splňovat 4 podmínky: 1) současných povinností firmy převést majetek nebo poskytnout služby jiným jednotkám v budoucnosti 2) odtok (převedení) prostředků je velmi pravděpodobné, podnik se ho nemůže zříci, aniž by se vystavil postihu 3) důsledek minulých transakcí nebo událostí 4) ocenitelný Vykazování závazků je upraveno standardy IAS č. 32 a IAS č. 39. Oba se týkají vykazování finančních nástrojů. A závazky (stejně jako pohledávky) jsou v souladu s vymezením pojmu finančního nástroje: Finančním nástrojem se podle IAS č. 32 rozumí smlouva, na základě které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotce a zároveň finanční závazek či kapitálový nástroj jiné účetní jednotce. Z této definice vyplývá, že finančním nástrojem z hlediska účetního zobrazení se rozumí jak aktiva, tak závazky, resp. kapitálové položky. Definice dále zdůrazňuje, že jde o smlouvu, tedy v každém ohledu vztah ošetřovaný právními a jinými předpisy, který může nabývat velice různorodých konkrétních forem. Z toho lze odvodit, že jde o jakousi širší podobu zúčtovacích vztahů. Finančními aktivy je označována široká škála nástrojů finančního trhu (zde uvozovky upozorňují na širší obsah tohoto pojmu, než jaký má používán v souvislosti s kapitálovým trhem), které mají charakter smlouvy a z hlediska účetního zobrazení vyhovují podmínkám pro zařazení do aktiv (splňují čtyři kritéria pro uznání aktiv), které mají velice různorodý obsah, různou podstatu, poskytují různě široce a různorodým způsobem vymezená práva disponovat jimi i dosahovat ekonomického prospěchu. Finančními aktivy jsou zejména - peněžní prostředky, - smluvní práva přijmout peněžní prostředky nebo jiné aktivum od jiného subjektu (např. pohledávky, dluhové cenné papíry: dluhopisy či směnky emitované jiným subjektem), - smluvní práva směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným subjektem za podmínek pro podnik potenciálně výhodných (derivát, který opravňuje k nákupu či prodeji za pravděpodobně výhodnou cenu), - kapitálové nástroje jiného podniku (nejčastěji akcie).

2 Finančními závazky se v této souvislosti rozumí také široká škála nástrojů finančního trhu, které mají charakter smlouvy a vyhovují podmínkách pro zařazení do závazků (splňují čtyři kritéria pro uznání závazků), které mohou nabývat různorodý obsah, podstatu, vymezují různě široce a různorodým způsobem povinnosti i způsob jejich vypořádání. Finančními závazky jsou chápány v obecném vymezení zejména: - smluvní povinnosti předat peněžní či jiná finanční, popř. jiná aktiva jinému subjektu (závazky z přijatých úvěrů, závazky z přijatých obchodních úvěrů, tj. vůči dodavatelům, z dluhopisů emitovaných účetní jednotkou), - smluvní povinnosti směnit finanční aktiva či závazky s jiným subjektem za podmínek pro účetní jednotku potenciálně nevýhodných (derivát, který staví účetní jednotku do pravděpodobně nevýhodné situace prodat za cenu, která se může změnit ve prospěch či neprospěch účetní jednotky). Rozdílný obsah, rozdílný rozsah práv či povinností, forma ekonomických užitků a další skutečnosti vedou k tomu, že klasifikace těchto aktiv a pasiv, tj. rozčlenění a vymezení dílčích skupin s podobnými charakteristikami, je velmi obtížná. Podle společných charakteristik a typu rizik jsou rozlišovány např. tyto skupiny finančních nástrojů: - finanční pohledávky (poskytnuté úvěry, půjčky) - cenné papíry majetkové, - deriváty cenných papírů, - závazky z krátkodobých dlužných cenných papírů, - emitované dluhopisy a směnky, - finanční závazky (přijaté úvěry, půjčky). Základem kategorizace finančních nástrojů v v systému IAS/IFRS pro účely vykazování v účetních výkazech a oceňování je jejich rozlišování podle účelu, za nímž je účetní jednotka drží v okamžiku vykázání výsledkem je rozlišování na finančních nástrojů na a) pořízené a držené za účelem obchodování, b) pořízené za účelem držení nebo c) pořízené za účelem prodeje (realizace). V IAS č. 39 je pak kategorizace provedena komplexněji - rozlišeny následující skupiny finančních aktiv a závazků: 1) Finanční aktiva a závazky přeceňované na reálnou hodnotu výsledkově (FVPL) a) finanční aktiva či závazky určené k obchodování do této skupiny jsou řazeny ta aktiva a závazky, které jsou - pořízeny za účelem prodeje či vypořádání v blízké budoucnosti (akcie, dluhopisy, nakoupené pohledávky s tímto určením, aj. - součástí portfolia finančních nástrojů držených za účelem dosahování zisků z pohybu tržních cen v krátkodobém časovém období (cenné papíry nakoupené s tímto určením) - deriváty, které ale nejsou zajišťovacími deriváty nebo zárukami, b) finanční aktiva či závazky (deriváty) přeceněné na reálnou hodnotu při nabytí (prvotním uznání).

3 2) Poskytnuté úvěry a pohledávky (LaR) jsou charakteristické pevně stanovenými či určitelnými platbami a nejsou kótovány na finančním trhu. Pohledávky mohou být zařazeny do této skupiny nebo do skupiny k prodeji nebo do skupiny k obchodování záleží na konkrétních podmínkách daných účelem držení, cenou a riziky s nimi spojenými. 3) Finanční aktiva (investice) držená do splatnosti (HTM) - zahrnují finanční aktiva kromě derivátů, která mají pevně stanovené nebo určitelné platby a pevnou dobu splatnosti a podnik je hodlá a je schopen držet do splatnosti. Finanční aktiva nemusí být primárně zařazena do této skupiny, mohou sem být přeřazena při změně účelu držení např. ze skupiny aktiv k obchodování. 4) Realizovatelná finanční aktiva (AFS) zahrnují taková nederivátová finanční aktiva, která jsou určena jako realizovatelná a nebo nemohou být zařazena do výše uvedených předchozích skupin. 5) Finanční závazky přeceňované na reálnou hodnotu výsledkově (FVPL) do této kategorie patří závazky v podobě tzv. krátkých prodejů (prodej cenných papírů bez jejich vlastnictví) a z derivátů, které nejsou zajišťovacími deriváty ani smlouvami o finanční záruce. 6) Ostatní závazky do této kategorie je zařazena většina běžných závazků: z obchodního styku, z přijatých úvěrů a výpomocí (závazky držené do splatnosti a přijaté úvěry a obchodní závazky). Oceňování finančních nástrojů je stanoveno vždy pro každou ze skupin, resp. jednotlivým typům ocenění jsou přiřazovány vždy jednotlivé skupiny nástrojů. Pro snazší pochopení lze použít pravidla, jak jsou formulována v US GAAP:

4 Dlouhodobé závazky - pravděpodobné budoucí oběti ekonomických užitků, které pocházejí ze současných povinností firmy převést majetek nebo poskytnout služby jiným jednotkám v budoucnosti jako důsledek minulých transakcí nebo událostí (US GAAP) Ocenění závazků v účetních výkazech - závazky se vykazují v současné hodnotě budoucích splátek (nominální hodnota není přijatelná x ČÚS!) Výjimky: 1. krátkodobé závazky do jednoho roku (nominální hodnota) netýká se krátkodobých směnek a obdobných závazků 2. zálohy, jistiny, průběžné platby apod. 3. transakce mezi mateřskou a dceřinnou společností 4. záruky a podobné závazky 5. vztahy mezi bankou a klienty 6. transakce, kde úroky jsou předepsány vládou Úroková sazba pro výpočet současné hodnoty - nominální sazba (úvěr) - implicitní sazba (sazba která vyplývá z okolnosti transakce pokud nominální sazba není rozumná) - odhadnutá sazba (pokud nominální ani implicitní sazba není rozumná může být marginální-přírůstková) Způsob vykazování: prostřednictvím efektivní úrokové sazby výpočet úroku i nové zbytkové hodnoty (viz příklad) Krátkodobé závazky = = splatné do jednoho roku, kreativní účetnictví snaží se vykazovat krátkodobé závazky za dlouhodobé (ukazatele likvidity) - vyhláška přesně vymezuje, co je dlouhodobý závazek a navíc tu částku dlouhodobého závazku, která je splatná do jednoho roku, vykázat jako krátkodobé závazky = 1. běžné závazky z obchodního styku - nominální hodnota 2. směnky k úhradě (vydané za peníze, vydané za peníze plus další výhodu, vydané za jiné majetkové položky než za peníze) současná hodnota 3. kontokorent nutno vykázat vyčerpanou částku i sjednaný limit 4. časové rozlišení výnosy příštích období, výdaje příštích období (za výdaje příštích období se považují nevyplacené mzdy, neuhrazené faktury za běžné závazky) protože tyto kategorie firmy často zneužívají, podrobně upravena pravidly pro uznání tržeb 5. splatná daň daň, kterou firma musí odvést ale ještě neodvedla 6. částky vybírané za jiné osoby např. daň z příjmu zaměstnanců 7. odložené položky ( nevydělané tržby neboli výnosy příštích období = odložené tržby) 8. vratné zálohy nominální hodnota

5 9. krátkodobá část dlouhodobého závazku 10. vypověditelný dlouhodobý závazek povinnost vykazovat v krátkodobých závazcích 11. rezerva na bonusy a prémie Dlouhodobé závazky - takové, které nenutí firmu vydat peníze nebo jiný majetek do jednoho roku 1. dluhopisy nejběžnější dlouhodobý závazek, problémy s vykazováním, protože diskontní sazba se neustále mění, - rozpouštění diskontu nebo prémie vyžaduje užít efektivní úrokovou sazbu, rovnoměrné rozpouštění není dovoleno - různé druhy (nezajištěné, zajištěné, splatné najednou či postupně, vypověditelné ze strany emitenta či držitele, přeměnitelné, bezkupónové, s variabilním úrokem, na jméno, na držitele, s podmíněným úrokem, s úrokem placeným ze zvláštních zdrojů apod.) 2. dlouhodobé půjčky obvykle mají sjednaný úrok nominální úrok=implicitní úrok.sazba - pokud se do dohody o půjčce vstoupilo dobrovolně a strany jsou na sobě nezávislé, pak je úrok možno považovat za rozumný. Půjčka bude dále vykazována v závislosti na způsobu úhrady jistiny: - term loans (bude splacena naráz) vykazovat se bude v nominální hodnotě a uhrazené úroky budou nákladem příslušného období - serial loans (bude splácena postupně) vykázána bude pomocí efektivní úrokové sazby a bude průběžně evidováno její snižování Příklad: sjednána půjčka ,- na 5 let, kterou bude splácet roční splátkou ,- období Diskontní Jistina Nákladový Splátka Snížení jistiny sazba (na poč.období) úrok jistiny a B c d e f 1 8% , , , ,- 2 8% , , , ,- 3 8% , , , ,- 4 8% , , , ,- 5 8% , , , ,- Zachycení v účetnictví : 1. Získání půjčky ,- Peníze Půjčka 2. 1.splátka (na konci 1.roku) a) úhrada ,- -- Peníze b) nákladový úrok 8 000,- Nákl.úrok -- c) snížení jistiny ,- Půjčka splátka (na konci 2.roku) a) úhrada ,- -- Peníze b) nákladový úrok.. c) snížení jistiny...

6 3. dlouhodobé časové rozlišení - vykazování těchto položek je třeba konzultovat s auditorem (zejména výnosy příštích období) krátkodobé časové rozlišení x často běžně zaměňováno za odložené položky - není významný rozdíl - důsledně se časově rozlišují úroky, daně, platby vybírané za jiné osoby apod. 4. dlouhodobé odložené položky mohou se spojit s položkou časového rozlišení 5. závazky za vyřazení s pořízením majetku spojené náklady na jeho vyřazení (mají charakter rezervy, vytváří se s navýšením pořizovací ceny aktiva, s jehož vyřazením jsou spojeny očekávané náklady jejich reálná hodnota udává výši tohoto závazku 6. rezervy podle vyhlášky SFAS 5, pokud firma očekává událost, která firmě přinese ztrátu, pokud je událost pravděpodobná z 85-90% a pokud se dá rozumně vyčíslit její výše, je povinna tuto ztrátu zaúčtovat a vytvořit rezervu. Ta se vede v účetnictví do doby, než událost nastane. Účtování rezerv - příklad: Na začátku roku firma zjistí, že znečistila životní prostředí a odhaduje, že dostane pokutu ,- a bude muset škodu odstranit předpokládané náklady jsou ve výši ,-. 1. Zúčtování ztráty (nákladu) a tvorba rezervy ,- Ztráta Rezerva 2. Úhrada předepsané pokuty ve výši , ,- Rezerva Peníze ,- Ztráta Peníze 3. Úhrada za práce na odstranění škod ,- Rezerva ,- Peníze ,- Zisk 7. dlouhodobé směnky vydané za peníze zaplatí se najednou v budoucnosti,implicitní úrok je stejný jako nominální vykazuje se v nominální hodnotě, úrok rovnou do nákladů (viz půjčka term loans) Je-li sestavována účetní závěrka za kratší období, musí se úrok účtovat jako odložený: čtvrtletní úrok (placený na konci roku) náklad odložený úrok na konci roku náklad odlož.úrok peníze 8. směnky vydané za peníze plus vedlejší výhodu směnka, u které není hrazen úrok v penězích, ale výhodou je třeba vypočítat diskont (odhadnout efektivní úrokovou sazbu, která umožní vyčíslit onu výhodu např. úrok běžně dosahovaný u podobných směnek - diskont je postupně rozpouštěn a o něj jsou upravovány položky zastupující výhodu (např. vedlejší výhoda odběr výrobků od věřitele = diskont bude opravovat náklady na prodej zboží u věřitele, u dlužníka bude postupně navyšovat hodnotu směnečného dluhu) 9. směnky vydané za jiné majetkové složky než peníze ocenění závisí na tom, zda jde o směnku tržní nebo ne (zda je obchodovaná na kapitálovém trhu) 10. spřízněné osoby závazky vznikají za jiných (výhodnějších) podmínek mají být vykázány v příloze

7 Rezervy viz IAS 37

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Individuální účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií I. Výkaz o úplném výsledku hospodaření České spořitelny, a.s., 2 II. Výkaz

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Účetnictví finančních institucí

Účetnictví finančních institucí Účetnictví finančních institucí Předmět v učebním plánu 2. ročník, 3. semestr, týdně 1 přednášky a 1 cvičení Ukončení : zápočet Podmínky pro získání zápočtu: 1) aktivní účast na cvičeních (70%) 2) 2 průběžné

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií I. Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření České spořitelny,

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0)

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok - postupná spotřeba, tj. opotřebení,

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Po nabytí (doklad výpis ze Střediska cenných papírů) - převeden na účet v 06. skupině účtů.

Po nabytí (doklad výpis ze Střediska cenných papírů) - převeden na účet v 06. skupině účtů. 5. přednáška Účtování dlouhodobého finančního majetku skupina 06. v pořizovací ceně Pořízení dlouhodobého finančního majetku Účet 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku, Současně - vznikají závazky:

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAH: OBSAH:...1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...3 ROZVAHA...4

Více

12/2. 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

12/2. 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 12/2 MINISTERSTVO FINANCÍ 63. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování [Novelizace standardu - v poslední větě odstavce 11 se "v účetních výkazech" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci", v

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

IFRS a české účetní předpisy

IFRS a české účetní předpisy a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Czech Property Investments, a. s.

Czech Property Investments, a. s. THIS DOCUMENT IS A NON - BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION THE ENGLISH VERSION SHALL

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a.s. Se sídlem: Na Hroudě 1492/4, Praha 10,

Více