Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka"

Transkript

1 Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Příručka 01/2015

2 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST ÚVOD SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ LETU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, PŘÍP. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ CESTY A POJIŠTĚNÍ NEVYUŽITÉ CESTOVNÍ SLUŽBY (DÁLE JEN ÚZO )... 8 II. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS (KO8) POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ Vznik a správa pojištění Věk pojištěného Pojistné Sportovní činnosti Prodloužení pojistné doby Evidence pojistných smluv Sazebník pojistného ÚZO (ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ LETU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, PŘÍP. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ CESTY A POJIŠTĚNÍ NEVYUŽITÉ CESTOVNÍ SLUŽBY) Vznik a správa pojištění Věk pojištěného Limity plnění Pojistné Prodlužování pojistné doby Evidence pojistných smluv Sazebník pojistného POJIŠTĚNÍ STORNO ASISTENČNÍ SLUŽBA HOLIDAY POJIŠTĚNÍ KRÁTKODOBĚ OPUŠTĚNÉ DOMÁCNOSTI Pravidla sjednávání Rozsah pojištění III. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS ABONENT (KA8) PRO OPAKOVANÉ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ ÚVOD VZNIK A SPRÁVA POJIŠTĚNÍ Pojistné Program Bonus Evidence pojistných smluv Sazebník pojistného IV. PŘÍLOHA

3 I. Obecná část 1. Úvod Co je zde upraveno pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, pojištění STORNO, asistenční služba HOLIDAY, pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. Jde o standardní pojištění, která se sjednávají prostřednictvím typizovaných pojistných produktů. POZOR >> Příručka je určena výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy 1 Pro pojištění platí zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další obecně závazné právní předpisy, Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 (dále jen VPP ),. Oprávnění a povinnosti získatele zaměstnanec pojišťovny smí sjednávat pojištění v rozsahu stanoveném jeho oprávněním, pojišťovací zprostředkovatel v rozsahu určeném jeho plnou mocí, tzv. oprávněním. Sjednávat lze pouze pojištění, která jsou uvedena v této příručce. Jiná pojištění nelze prostřednictvím typizovaných produktů cestovního pojištění sjednat! VÍTE, ŽE >> Pojištění za individuálních podmínek (např. extrémní sporty) lze sjednat pouze výjimečně, a to výhradně se souhlasem ÚPMO prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. 1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 3

4 2. Společná ustanovení pro pojištění léčebných výloh v zahraničí Předmětem pojištění léčebných výloh v zahraničí Nároky vyplývající z pojištění, výluky a omezení plnění upravují je náhrada z lékařského hlediska nezbytných nákladů na ošetření, které bylo pojištěnému během jeho pobytu v zahraničí poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného. VPP, které jsou nedílnou součástí každé pojistné smlouvy. K uvedenému pojištěním je možné sjednat pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY a pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. Rozsah sjednaného pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí (samostatně), pojištění léčebných výloh v zahraničí a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby. Územní platnost Evropa svět VÍTE, ŽE >> Evropa zahrnuje: geografickou oblast Evropy včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a následující státy: Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko. Pojištění KO8 a KA8 je sjednáváno kalkulačním programem Kolumbus2006 (ISOS) či KNZ na tiskopise Pojistná smlouva cestovního pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT (číslo tiskopisu Vm- 137), který je vydán samostatně, vždy po třech vyhotoveních (originál a dvě kopie). Tiskopis je bez inkasní alonže, tzn. není přísně zúčtovatelný. Přehled všech států, které náleží do území Evropy, je uveden v příloze č. 1 této příručky. TIP PRO VÁS >> Pojištění je vhodné sjednávat také do států Evropské unie i států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezistátní smlouvy o poskytování bezplatné zdravotní péče, jelikož tyto smlouvy nejsou vždy akceptovány všemi zdravotnickými zařízeními příslušného státu! 4

5 Asistenční služba Kontakt na asistenční službu Pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování asistenčních služeb v oblasti pojištění léčebných výloh v zahraničí se společností GLOBAL ASSISTANCE a.s. Tato společnost od 1. dubna 2007 zajišťuje pojištěným osobám asistenční služby v zahraničí při vzniku pojistných událostí. GLOBAL ASSISTANCE a.s. Dopraváků Praha 8 Dolní Chabry Tel.: Pojistná smlouva Pojistník Pojistná smlouva může být uzavřena nejdříve 3 měsíce před počátkem pojištění. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě, kdy se v rámci jedné pojistné smlouvy sjednává i pojištění STORNO. Pojistník fyzická osoba starší 15-ti let nebo právnická osoba. Pojištěným může být občan České republiky, cizí státní občan. Cizí státní občany však nelze pojistit na nepřetržité pobyty v zahraničí nad 90 dnů. Počátek pojištění V případě, že pojištění bude sjednáno v den odjezdu (počátku pojištění), uvede se v pojistné smlouvě kromě data i hodina uzavření pojistné smlouvy. V případě, že je klient v zahraničí, pojistnou smlouvu je možné uzavřít, avšak jen s počátkem pojištění stanoveným nejdříve za 7 kalendářních dnů po datu sjednání pojistné smlouvy. Číslo pojistné smlouvy je desetimístné a má následující strukturu: 50 - konstanta pro kmen krátkodobého pojištění, - osmimístné číslo POZOR >> Tiskopis Pojistná smlouva Vm-137 nemá předtištěna čísla pojistných smluv. Číslo získáte přes SMS. Pokud zadáte SMS ve formátu: Číslozískatele CES KolikČísel (tedy například: CES 2) a tuto SMS odešlete na telefonní číslo , přijdou Vám zpět 2 čísla pojistných smluv pro cestovní pojištění ve tvaru CES: , Do celkového počtu dnů, pro které se pojištění sjednává, se počítají i dny, ve kterých dojde k překročení státní hranice České republiky oběma směry! VÍTE, ŽE >> Jednorázové pojistné je splatné při uzavření pojistné smlouvy. 5

6 Při zrušení pojistné smlouvy (čl. 7, odst. 9, VPP) před počátkem pojištění vrátí pojistitel zaplacené pojistné snížené o náklady ve výši 40 Kč, které mu vznikly s uzavřením a správou pojistné smlouvy. Je-li pojistné nižší nebo rovno 40 Kč, poplatek pojistitel nepožaduje a pojistné nevrací. POZOR >> Pokud bylo sjednáno i pojištění STORNO, pojistnou smlouvu lze zrušit, avšak pojistitel nevrací pojistné za pojištění STORNO. Pokud bylo s pojištěním léčebných výloh v zahraničí sjednáno i úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby, lze pojistnou smlouvu zrušit jen jako celek. VÍTE, ŽE >> Požadavek na zrušení pojistné smlouvy uplatňuje pojistník: požadavkovým systémem KNZ nebo ISOS či na tiskopise Ukončení pojistné smlouvy (číslo tiskopisu Zp- 502 nebo ZP-101). S originálem pojistné smlouvy pojistník obdrží 1. Brožuru Cestovní pojištění KOLUMBUS (číslo tiskopisu Vm-138), která obsahuje: Vítejte v Kooperativě, Informace pro zájemce o pojištění, Rozsah pojištění a horní hranice pojistného plnění, VPP, tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře, 2. Asistenční kartu pro každého pojištěného (číslo tiskopisu Vm-568) s uvedením telefonického spojení na asistenční společnost Global Assistance. 3. Případně originál seznamu pojištěných osob, který je podepsaný pojistníkem a zástupcem pojistitele. Cestovní pojištění je jediné pojištění, u kterého získatel předává klientovi originál pojistné smlouvy! Seznam pojištěných osob POZOR >> Při ztrátě asistenční karty pojištěného je možné vystavit duplikát karty po předložení originálu pojistné smlouvy za poplatek 50 Kč (poplatek se poukazuje na účet číslo ). V případě, že počet pojišťovaných osob bude vyšší než čtyři, příp. pět (je-li pojistník zároveň i pojištěnou osobou), uvedou se všechny pojištěné osoby do seznamu pojištěných osob (netýká se pojištění KO8 sjednávaného kalkulačním programem Kolumbus2006 či v KNZ, kde je možné uvést v pojistné smlouvě větší počet pojištěných). 6

7 V seznamu musí být uvedeny údaje o pojištěných ve stejném rozsahu jako v pojistné smlouvě (tzn. jméno a příjmení, RČ a adresa). Seznam se vyhotoví třikrát a podepíše jej pojistník i zástupce pojistitele jeden stejnopis seznamu se přiloží k pojistné smlouvě pro pojistníka, druhý stejnopis seznamu se přiloží k pojistné smlouvě pro Kooperativu, třetí stejnopis seznamu se přiloží k pojistné smlouvě, která zůstává získateli (k druhé kopii). Inkaso pojistného Pro zpracování inkasa pojistného je nutné, aby byl vždy v pojistné smlouvě uveden variabilní symbol shodný s číslem pojistné smlouvy. V případě neuvedení, nebude možné provést přiřazení platby pojistného k pojistné smlouvě. VÍTE, ŽE >> Variabilní symbol tvoří: číslo pojistné smlouvy, např. 50 XXXXXXXX Pro sjednání pojištění léčebných výloh v zahraničí a uplatnění práva na pojistné plnění se používají následující tiskopisy Pojistná smlouva (Vm-137) Brožura Cestovní pojištění KOLUMBUS (Vm-138) Asistenční karta (Vm-568) Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí (Lm-103) V případě, že pojistné ve stanovené výši nebude připsáno na výše na účet uvedený na pojistné smlouvě pojistitele do 15 dnů od data uzavření této smlouvy, hledí se na tuto smlouvu, jako kdyby nebyla uzavřena a pojištění sjednané na jejím základě nevznikne, případně zanikne od počátku. POZOR >> Smluvní strany jsou si v takovém případě povinny vrátit bez zbytečného odkladu veškerá případná plnění poskytnutá na základě této smlouvy. 7

8 3. Společná ustanovení pro úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby (dále jen ÚZO ) Pojištění ÚZO zahrnuje úrazové pojištění smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu tělesné poškození způsobené úrazem pojištění zavazadel pojištění zpoždění zavazadel pojištění zpoždění letu pojištění odpovědnosti příp. pojištění přerušení cesty příp. pojištění nevyužité cestovní služby K uvedeným pojištěním je možné sjednat pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY a pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. Rozsah sjednaného pojištění ÚZO s územní platností Evropa či svět (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti), ÚZO s územní platností ČR (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti a pojištění nevyužité cestovní služby) ÚZO a pojištění léčebných výloh v zahraničí s územní platností Evropa či svět (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby). Územní platnost Evropa svět Česká republika Pojistná smlouva, Pojistník Pojistná smlouva může být uzavřena nejdříve 3 měsíce před počátkem pojištění. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě, kdy v rámci jedné pojistné smlouvy se sjednává ÚZO a pojištění STORNO, příp. i pojištění léčebných výloh v zahraničí. Další ustanovení (tiskopisy pro sjednání pojistné smlouvy, čísla pojistných smluv) jsou shodná se společnými ustanoveními pro pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pojistník fyzická osoba starší 15-ti let nebo právnická osoba. 8

9 Výše pojistného závisí na věku pojištěného, limitu plnění (varianta KLASIK/PLUS) a délce pobytu. VÍTE, ŽE >> Do celkového počtu dnů, pro které se pojištění sjednává v případě územní platnosti Evropa nebo svět, se počítají i dny, ve kterých dojde k překročení státní hranice České republiky oběma směry. Další ustanovení (splatnost pojistného, inkaso pojistného, postup při zrušení pojistné smlouvy) jsou shodná se společnými ustanoveními pro pojištění léčebných výloh v zahraničí. V případě sjednání pojištění ÚZO u produktů KOLUMBUS i KOLUMBUS ABONENT bude u pojištění úrazu při dopravní nehodě vypláceno dvojnásobné pojistné plnění. S originálem pojistné smlouvy pojistník obdrží 1. Brožuru Cestovní pojištění KOLUMBUS (Vm-138), která obsahuje: Vítejte v Kooperativě, Informace pro zájemce o pojištění, Rozsah pojištění a horní hranice pojistného plnění, VPP, tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře, 2. Případně originál seznamu pojištěných osob (náležitosti seznamu pojištěných osob a pravidla pro jeho využití jsou uvedeny ve společných ustanoveních pro pojištění léčebných výloh v zahraničí). Seznam tiskopisů Pojistná smlouva (Vm-137), Brožura Cestovní pojištění KOLUMBUS (Vm-138), Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby (Lm-105), Oznámení pojistné události z pojištění STORNO (Lm-104), Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za újmu (Lm-106), Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z pojištění zpoždění letu (Lm-107), Oznámení úrazu (Lo-106). Formuláře najdete na 9

10 II. Cestovní pojištění KOLUMBUS (KO8) Cestovní pojištění KOLUMBUS zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, ÚZO - úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby, pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY, pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Úvod Pojištění léčebných výloh v zahraničí sjednávané podle produktu KO8 je určeno k zabezpečení jednotlivců a skupin při jejich cestách do celého světa na dobu nejvýše 365 (366) po sobě jdoucích kalendářních dnů. 1.1 Vznik a správa pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí se sjednává s variantní výší limitu plnění o varianta KLASIK - limit plnění za 1 pojistnou událost 3 mil. Kč, o varianta PLUS - limit plnění za 1 pojistnou událost 6 mil. Kč, pro turistické i pracovní cesty, v rozsahu aktivních sportů, organizovaného sportu či extrémního sportu (pouze na základě schválení ÚPMO). POZOR >> nově se nerozlišuje typ cesty! Automaticky je pojištěna turistická i pracovní cesta. Rozsah sjednávaných pojištění u pojištění do 90 i nad 90 kalendářních dnů lze sjednat: pojištění pro turistickou i pracovní cestu pojištění pro turistickou i pracovní cestu v rozsahu aktivních sportů či organizovaného sportu Pojištění léčebných výloh v zahraničí nad 90 kalendářních dnů pro turistickou i pracovní cestu je automaticky v rozsahu aktivních sportů. POZOR >> Pojištění nad 90 kalendářních dnů nelze sjednat s cizím státním občanem. 10

11 Kombinace variant k pojištění léčebných výloh v zahraničí ve variantě KLASIK i PLUS lze sjednat volitelnou variantu pojištění ÚZO, např. k pojištění léčebných výloh variantě KLASIK lze sjednat pojištění ÚZO ve variantě PLUS a naopak, k pojištění léčebných výloh v zahraničí ve variantě KLASIK i PLUS lze sjednat pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY a dále pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti, všechny pojištěné osoby uvedené v pojistné smlouvě musí mít sjednán stejný rozsah pojištění. 1.2 Věk pojištěného Pojištěné osoby jsou rozděleny do čtyř skupin s tímto označením písm. B (Baby) - dítě (děti) ve věku do 6 let. Cestuje-li dítě (děti) společně alespoň s 1 dospělou osobou, pojistné za toto dítě (děti) je zahrnuto v pojistném dospělé osoby. Rozsah i varianta pojištění jsou shodné jako u dospělé osoby. písm. J (Junior) - dítě ve věku od 6 let do 18 let, písm. D (Dospělý) - osoba ve věku od 18 let do 70 let, písm. S (Senior) - osoba ve věku nad 70 let. Pro stanovení věku pojištěného je vždy rozhodující datum narození vůči datu počátku smlouvy. Za dítě ve věku do 6 let je považováno Za dítě ve věku do 18 let je považováno Za osobu ve věku do 70 let je považována dítě, které v den, který je uveden v pojistné smlouvě, jako den počátku pojištění nedovršilo věku 6 let nebo v den počátku pojištění má 6. výročí narození. dítě, které v den, který je uveden v pojistné smlouvě, jako den počátku pojištění nedovršilo věku 18 let nebo v den počátku pojištění má 18. výročí narození. osoba, která v den, který je uveden v pojistné smlouvě, jako den počátku pojištění nedovršila věku 70 let nebo v den počátku pojištění má 70. výročí narození. >> Příklady Příklad č.1 V den počátku pojištění dítě ještě nedovršilo věku 6 let Datum narození dítěte: Datum počátku pojištění: Příklad č.2 Den a měsíc narození dítěte je shodný s datem počátku pojištění Datum narození dítěte: Datum počátku pojištění: Pojistné za toto dítě se nehradí (pokud cestuje s alespoň jedním dospělým), dítě je považováno za osobu ve věku do 6 let. Pojistné za toto dítě se nehradí (pokud cestuje s alespoň jedním dospělým), dítě je považováno za osobu ve věku do 6 let. 11

12 Příklad č.3 V den počátku pojištění dítě již dovršilo věku 6 let Datum narození dítěte: Datum počátku pojištění: Za toto dítě se platí pojistné dle platného sazebníku (junior), dítě je považováno za osobu starší 6 let. Obdobným způsobem se postupuje při určení věku u dítěte ve věku do 18 let i osoby do 70 let. 1.3 Pojistné Výše pojistného je uvedena v sazebníku pojistného viz bod 1.7. Pojistné je stanoveno u pojištění do 90 kalendářních dnů pro 1 osobu a jeden den trvání pojištění, u pojištění nad 90 kalendářních dnů pro 1 osobu a přísl. počet pojištění. U pojištění nad 90 kalendářních dnů je pojistné stanoveno pro jednotlivé měsíce, počínaje čtvrtým měsícem. Pro stanovení výše pojistného je rozhodující doba trvání pojištění - počet pojištěných a dní. U jednotlivých se nepřihlíží k počtu kalendářních dnů v měsíci (28, 29, 30 nebo 31 dní). Trvá-li cesta celé měsíce použije se výše pojistného pro příslušný měsíc cesty. >> Příklad Cesta trvá od do , tj. 5 >> použije se pojistné pro pátý měsíc. Netrvá-li cesta celé měsíce, stanoví se pojistné následovně přesahuje-li doba trvání pojištění celé měsíce o 1 den a více dní použije se výše pojistného za příslušný neúplný měsíc cesty. >> Příklad Cesta trvá od do , tj. 5 a 5 dnů >> použije se pojistné pro šestý měsíc. Výše pojistného pro dítě (děti) ve věku do 6 let, které cestuje společně alespoň s 1 dospělou osobou je zahrnuto v pojistném za dospělou osobu, pro dítě (děti) ve věku do 6 let, které cestuje samo (je považováno za dítě ve věku do 18 let) činí polovinu základního pojistného, 12

13 pro dítě (děti) ve věku od 6 let do 18 let činí polovinu základního pojistného, pro osoby ve věku od 18 let do 70 let představuje základní pojistné, pro osoby ve věku nad 70 let představuje dvojnásobek základního pojistného. Cestuje-li dítě (děti) ve věku do 6 let společně s jednou dospělou osobou je pojistné za toto dítě (děti) zahrnuto v pojistném dospělé osoby. Tuto výhodu nelze uplatnit u organizovaných zájezdů dětí do zahraničí, např. léčebné pobyty, letní tábory atd. V těchto případech jsou považovány za děti ve věku do 18 let (J) a platí polovinu základního pojistného. VÍTE, ŽE >> Při sjednávání cestovního pojištění KOLUMBUS ABONENT (KA8) je možno na pojistnou smlouvu dospělé osoby uvést zdarma dítě (děti) ve věku do 6 let s totožným počátkem, koncem a rozsahem pojištění. 1.4 Sportovní činnosti Pojištění pro stanovené druhy sportovních činností se sjednává u individuálního pojištění (produktu KO8 a KA8). Pojištění se sjednává do všech států světa, a to i pro osoby nad 70 let. POZOR >> Pojištění léčebných výloh v zahraničí pro stanovené druhy sportovní činnosti se sjednává na celou dobu trvání pobytu v zahraničí (pojistnou dobu), nikoliv pouze pro dny, ve kterých bude sportovní činnost provozována! Pojištění léčebných výloh v zahraničí se vždy vztahuje na rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektivních sportů: aerobic, fotbal, florbal, volejbal, cyklistika, cykloturistika, turistika v běžném nenáročném terénu max. do výšky m n. m., motorsporty na sněhu či vodě (skútr), stolní tenis, badminton, bowling, tenis, squash, golf, bruslení, skateboarding, plavání, šnorchlování, vodní lyžování, vodní atrakce, rybaření, rybolov na otevřeném moři či na vodní ploše a další sporty srovnatelné rizikovosti. 13

14 U pojištění léčebných výloh v zahraničí je možné sjednat I. skupina - aktivní sport II. skupina organizovaný sport pojištění pro následující druhy sportovních činností, které jsou rozděleny podle rizikovosti do těchto skupin: I. skupina aktivní sport, II. skupina organizovaný sport, III. skupina extrémní sport. a) lyžování a snowboarding na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim, b) vysokohorská turistika a treking po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky m n. m. a do II. stupně obtížnosti podle mezinárodní stupnice Union Internationale des Associations d Alpinisme (dále jen UIAA ) včetně, c) via ferrata max. do stupně C včetně, d) cyklokros, bikros, biketrial, e) sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, f) rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora, g) canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora, h) ragby, podvodní ragby, i) jachting (plachetnice, jachta), j) potápění s přístrojem do hloubky 40 m s certifikací přístrojového potápění, k) jízda na U rampě ve skateparku, l) lední hokej, crashed ice, krasobruslení, rychlobruslení, m) jezdecké sporty kromě dostihů, n) motorsporty jízda na čtyřkolkách, motokárách, o) parasailing, surfing, windsurfing, kiting, p) pozemní hokej, hokejbal, americký fotbal, q) šerm, historický šerm, sportovní střelba, r) skoky do vody, skoky na gumovém laně, s) silový trojboj, vzpírání, bezkontaktní bojové sporty a dále také judo a karate. Pojištění pro závody a soutěže pořádané na amatérské i profesionální úrovní (včetně soustředění, tréninků, soutěžních i přátelských utkání) ve sportovních odvětvích uvedených ve skupině I. a v běžných rekreačních sportech zahrnutých v pojištění léčebných výloh. III. skupina extrémní sport Vztahuje se na extrémní sporty, jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě. Jedná se o rizikové sporty, které nejsou uvedeny ve skupině I. a II. a lze je sjednat jen se souhlasem ÚPMO/Odboru cestovního pojištění. 14

15 Pojištění se nevztahuje na osoby, které provozují speleologii, kaskadérství, extrémní horolezectví nebo které se účastní vědeckých výprav a expedic do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami apod. a dále na škodné události uvedené v čl. 20 odst. 2) VPP. 1.5 Prodloužení pojistné doby Prodloužení pojistné doby lze provést na základě požadavku pojistníka nebo pojištěného za těchto podmínek souhlas k prodloužení pojistné doby uvedené v pojistné smlouvě dává organizační jednotka, která s pojistníkem uzavřela příslušnou pojistnou smlouvu, další pobyt v zahraničí bezprostředně časově navazuje na dobu původního pojištění, prodloužení pojistné doby je žádáno nejpozději 1 den před jejím uplynutím, pojistná doba i s prodloužením nesmí přesáhnout 365/366 po sobě jdoucích kalendářních dnů (pokud je požadováno pojištění na dobu delší, nejedná se o prodloužení, ale o nové pojištění), sepsání nové doplňující smlouvy, úhrada pojistného za dny prodloužení pojistné doby, oprava údaje konec pojištění na asistenční kartě pojištěného, příp. zaslání nové asistenční karty prostřednictvím pojistníka, zapsání čísla pojistné smlouvy, ke které se prodloužení pojistné doby vztahuje, na novou pojistnou smlouvu (číslo pojistné smlouvy se uvede v části ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE A UJEDNÁNÍ), v případě pojistné události organizační jednotka (Centrum likvidace pojistných událostí) vyžaduje od pojištěného obě pojistné smlouvy, V případě, že klient je v zahraničí a neměl sjednáno žádné pojištění, nebo byl pojištěn u jiné komerční pojišťovny, nejedná se o prodloužení, ale sjednání nového pojištění. Pojistnou smlouvu je možné uzavřít, avšak jen s počátkem pojištění stanoveným nejdříve za 7 kalendářních dnů po dni uzavření pojistné smlouvy. 1.6 Evidence pojistných smluv Evidence pojistných smluv v provozním systému Golem v K kmeni je prováděna z pojištění KO8 sjednaného kalkulačním programem Kolumbus2006 či sjednaného v KNZ dle příslušné vnitropodnikové normy, na základě kopie pojistné smlouvy (Vm-137) přísl. pracovníkem agentury. 15

16 VÍTE, ŽE >> Po zpracování údajů z pojistné smlouvy do provozního systému Golem, zašle agentura stejnopis pojistné smlouvy do Centra zákaznické podpory, Brněnská 634, Modřice k archivaci. Druhý stejnopis pojistné smlouvy zůstane získateli. POJISTNÁ RIZIKA >> Pro označení pojištění léčebných výloh v zahraničí (produkt KO8) byl v provozním systému Golem stanoven kód Uvedený rizikový kód je platný pro variantu KLASIK i PLUS. Přehled poskytovaných slev 10 % - pro klienty České spořitelny (sleva je označena kódem 10) 20 % - pro zaměstnance Finanční skupiny České spořitelny (sleva je označena kódem 20) 20 % - pro rodinné příslušníky zaměstnanců Kooperativy (sleva je označena kódem 60) 10% - poskytují pracovníci Call-centra (sleva je označena kódem 80) 16

17 1.7 Sazebník pojistného Délka pobytu v zahraničí je do 90 kalendářních dnů - pojistné je stanoveno pro 1 osobu a 1 den pojištění v Kč. Varianta: KLASIK (limit plnění: Kč) Typ cesty Turistická i pracovní Aktivní sporty Organizovaný sport cesta Věk. skupina / Územní platnost Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Varianta: PLUS (limit plnění: Kč) Typ cesty Turistická i pracovní cesta Aktivní sporty Organizovaný sport Věk. skupina / Územní platnost Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) * Dítě (Baby) ve věku do 6 let, cestuje-li společně alespoň s 1 dospělou osobou, je pojistné zahrnuto v pojistném této osoby (netýká se organizovaných zájezdů - letní tábory, léčebné pobyty dětí, školní zájezdy apod.). 17

18 Délka pobytu v zahraničí: od (366) kalendářních dnů Turistické a pracovní cesty v rozsahu aktivního sportu. Varianta: KLASIK (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost: Evropa Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost: svět Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Varianta: PLUS (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost: Evropa Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost : svět Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) * Dítě (Baby) ve věku do 6 let, cestuje-li společně alespoň s 1 dospělou osobou, je pojistné zahrnuto v pojistném této osoby. 18

19 Délka pobytu v zahraničí: od (366) kalendářních dnů Turistické a pracovní cesty v rozsahu organizovaného sportu. Varianta: KLASIK (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost: Evropa Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost: svět Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Varianta: PLUS (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost: Evropa Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost : svět Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) * Dítě (Baby) ve věku do 6 let, cestuje-li společně alespoň s 1 dospělou osobou, je pojistné zahrnuto v pojistném této osoby. 19

20 2. ÚZO (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby) Úvod Pojištění ÚZO je určeno k zabezpečení jednotlivců a skupin při jejich individuálních (turistických a pracovních) cestách. Součástí pojištění ÚZO je Pojištění ÚZO se sjednává úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty, příp. pojištění nevyužité cestovní služby. s variantní výší limitu plnění varianta KLASIK varianta PLUS Územní platnost Evropa Svět Česká republika Pojištění ÚZO zahrnuje K pojištění ÚZO lze dále sjednat úrazové pojištění o smrt následkem úrazu o trvalé následky úrazu o tělesné poškození způsobené úrazem pojištění zavazadel pojištění zpoždění zavazadel pojištění zpoždění letu pojištění odpovědnosti příp. pojištění přerušení cesty příp. pojištění nevyužití cestovní služby pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY - pro území Evropa nebo svět ve variantě KLASIK i PLUS, pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti - pro území Česká republika, Evropa nebo svět ve variantě KLASIK i PLUS. Právo na poskytnutí asistence HOLIDAY lze uplatnit na území států Evropské unie (s výjimkou Malty a ČR), Černé Hory, Makedonie, Lichtenštejnska, Maroka, Norska, Srbska, Švýcarska, Tuniska a evropské části Turecka. 2.1 Vznik a správa pojištění Pojištění ÚZO lze sjednat na dobu pro území Evropy a světa - maximálně jeden rok (365/6 kalendářních dní), pro území České republiky - maximálně 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích. 20

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození)

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození) CESTOVNÍ POJIŠTENÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s., vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištení držitelů platebních karet č. 7100000167 mezi Československou obchodní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/09 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Oddíl H. Oddíl I. Společná ustanovení Pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2007/02)

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2007/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění () 99.50.40.03 01.2007 verze 02 Všeobecné

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby CP-letenka_105.09.qxd 04.12.2007 15:25 Stránka 1 POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Více

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění soukromé a platí pro něj zákon

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015 Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601 ČÁST I. Úvodní ustanovení Pro cestovní pojištění, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel) platí zákon č.

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk (dále také jen "VPPCP-Allrisk 86054 1.8.2013") I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012 všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé a platí pro něj zákon č. 37/2004 Sb.,

Více

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) VPP EU 07/2012 Doplňkové cestovní pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii k Evropskému

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL PPCPKR0908, produkty Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL 1 / 11 Platnost

Více