Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka"

Transkript

1 Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Příručka 01/2015

2 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST ÚVOD SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ LETU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, PŘÍP. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ CESTY A POJIŠTĚNÍ NEVYUŽITÉ CESTOVNÍ SLUŽBY (DÁLE JEN ÚZO )... 8 II. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS (KO8) POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ Vznik a správa pojištění Věk pojištěného Pojistné Sportovní činnosti Prodloužení pojistné doby Evidence pojistných smluv Sazebník pojistného ÚZO (ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ LETU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, PŘÍP. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ CESTY A POJIŠTĚNÍ NEVYUŽITÉ CESTOVNÍ SLUŽBY) Vznik a správa pojištění Věk pojištěného Limity plnění Pojistné Prodlužování pojistné doby Evidence pojistných smluv Sazebník pojistného POJIŠTĚNÍ STORNO ASISTENČNÍ SLUŽBA HOLIDAY POJIŠTĚNÍ KRÁTKODOBĚ OPUŠTĚNÉ DOMÁCNOSTI Pravidla sjednávání Rozsah pojištění III. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS ABONENT (KA8) PRO OPAKOVANÉ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ ÚVOD VZNIK A SPRÁVA POJIŠTĚNÍ Pojistné Program Bonus Evidence pojistných smluv Sazebník pojistného IV. PŘÍLOHA

3 I. Obecná část 1. Úvod Co je zde upraveno pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, pojištění STORNO, asistenční služba HOLIDAY, pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. Jde o standardní pojištění, která se sjednávají prostřednictvím typizovaných pojistných produktů. POZOR >> Příručka je určena výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy 1 Pro pojištění platí zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další obecně závazné právní předpisy, Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 (dále jen VPP ),. Oprávnění a povinnosti získatele zaměstnanec pojišťovny smí sjednávat pojištění v rozsahu stanoveném jeho oprávněním, pojišťovací zprostředkovatel v rozsahu určeném jeho plnou mocí, tzv. oprávněním. Sjednávat lze pouze pojištění, která jsou uvedena v této příručce. Jiná pojištění nelze prostřednictvím typizovaných produktů cestovního pojištění sjednat! VÍTE, ŽE >> Pojištění za individuálních podmínek (např. extrémní sporty) lze sjednat pouze výjimečně, a to výhradně se souhlasem ÚPMO prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. 1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 3

4 2. Společná ustanovení pro pojištění léčebných výloh v zahraničí Předmětem pojištění léčebných výloh v zahraničí Nároky vyplývající z pojištění, výluky a omezení plnění upravují je náhrada z lékařského hlediska nezbytných nákladů na ošetření, které bylo pojištěnému během jeho pobytu v zahraničí poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného. VPP, které jsou nedílnou součástí každé pojistné smlouvy. K uvedenému pojištěním je možné sjednat pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY a pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. Rozsah sjednaného pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí (samostatně), pojištění léčebných výloh v zahraničí a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby. Územní platnost Evropa svět VÍTE, ŽE >> Evropa zahrnuje: geografickou oblast Evropy včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a následující státy: Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko. Pojištění KO8 a KA8 je sjednáváno kalkulačním programem Kolumbus2006 (ISOS) či KNZ na tiskopise Pojistná smlouva cestovního pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT (číslo tiskopisu Vm- 137), který je vydán samostatně, vždy po třech vyhotoveních (originál a dvě kopie). Tiskopis je bez inkasní alonže, tzn. není přísně zúčtovatelný. Přehled všech států, které náleží do území Evropy, je uveden v příloze č. 1 této příručky. TIP PRO VÁS >> Pojištění je vhodné sjednávat také do států Evropské unie i států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezistátní smlouvy o poskytování bezplatné zdravotní péče, jelikož tyto smlouvy nejsou vždy akceptovány všemi zdravotnickými zařízeními příslušného státu! 4

5 Asistenční služba Kontakt na asistenční službu Pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování asistenčních služeb v oblasti pojištění léčebných výloh v zahraničí se společností GLOBAL ASSISTANCE a.s. Tato společnost od 1. dubna 2007 zajišťuje pojištěným osobám asistenční služby v zahraničí při vzniku pojistných událostí. GLOBAL ASSISTANCE a.s. Dopraváků Praha 8 Dolní Chabry Tel.: Pojistná smlouva Pojistník Pojistná smlouva může být uzavřena nejdříve 3 měsíce před počátkem pojištění. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě, kdy se v rámci jedné pojistné smlouvy sjednává i pojištění STORNO. Pojistník fyzická osoba starší 15-ti let nebo právnická osoba. Pojištěným může být občan České republiky, cizí státní občan. Cizí státní občany však nelze pojistit na nepřetržité pobyty v zahraničí nad 90 dnů. Počátek pojištění V případě, že pojištění bude sjednáno v den odjezdu (počátku pojištění), uvede se v pojistné smlouvě kromě data i hodina uzavření pojistné smlouvy. V případě, že je klient v zahraničí, pojistnou smlouvu je možné uzavřít, avšak jen s počátkem pojištění stanoveným nejdříve za 7 kalendářních dnů po datu sjednání pojistné smlouvy. Číslo pojistné smlouvy je desetimístné a má následující strukturu: 50 - konstanta pro kmen krátkodobého pojištění, - osmimístné číslo POZOR >> Tiskopis Pojistná smlouva Vm-137 nemá předtištěna čísla pojistných smluv. Číslo získáte přes SMS. Pokud zadáte SMS ve formátu: Číslozískatele CES KolikČísel (tedy například: CES 2) a tuto SMS odešlete na telefonní číslo , přijdou Vám zpět 2 čísla pojistných smluv pro cestovní pojištění ve tvaru CES: , Do celkového počtu dnů, pro které se pojištění sjednává, se počítají i dny, ve kterých dojde k překročení státní hranice České republiky oběma směry! VÍTE, ŽE >> Jednorázové pojistné je splatné při uzavření pojistné smlouvy. 5

6 Při zrušení pojistné smlouvy (čl. 7, odst. 9, VPP) před počátkem pojištění vrátí pojistitel zaplacené pojistné snížené o náklady ve výši 40 Kč, které mu vznikly s uzavřením a správou pojistné smlouvy. Je-li pojistné nižší nebo rovno 40 Kč, poplatek pojistitel nepožaduje a pojistné nevrací. POZOR >> Pokud bylo sjednáno i pojištění STORNO, pojistnou smlouvu lze zrušit, avšak pojistitel nevrací pojistné za pojištění STORNO. Pokud bylo s pojištěním léčebných výloh v zahraničí sjednáno i úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby, lze pojistnou smlouvu zrušit jen jako celek. VÍTE, ŽE >> Požadavek na zrušení pojistné smlouvy uplatňuje pojistník: požadavkovým systémem KNZ nebo ISOS či na tiskopise Ukončení pojistné smlouvy (číslo tiskopisu Zp- 502 nebo ZP-101). S originálem pojistné smlouvy pojistník obdrží 1. Brožuru Cestovní pojištění KOLUMBUS (číslo tiskopisu Vm-138), která obsahuje: Vítejte v Kooperativě, Informace pro zájemce o pojištění, Rozsah pojištění a horní hranice pojistného plnění, VPP, tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře, 2. Asistenční kartu pro každého pojištěného (číslo tiskopisu Vm-568) s uvedením telefonického spojení na asistenční společnost Global Assistance. 3. Případně originál seznamu pojištěných osob, který je podepsaný pojistníkem a zástupcem pojistitele. Cestovní pojištění je jediné pojištění, u kterého získatel předává klientovi originál pojistné smlouvy! Seznam pojištěných osob POZOR >> Při ztrátě asistenční karty pojištěného je možné vystavit duplikát karty po předložení originálu pojistné smlouvy za poplatek 50 Kč (poplatek se poukazuje na účet číslo ). V případě, že počet pojišťovaných osob bude vyšší než čtyři, příp. pět (je-li pojistník zároveň i pojištěnou osobou), uvedou se všechny pojištěné osoby do seznamu pojištěných osob (netýká se pojištění KO8 sjednávaného kalkulačním programem Kolumbus2006 či v KNZ, kde je možné uvést v pojistné smlouvě větší počet pojištěných). 6

7 V seznamu musí být uvedeny údaje o pojištěných ve stejném rozsahu jako v pojistné smlouvě (tzn. jméno a příjmení, RČ a adresa). Seznam se vyhotoví třikrát a podepíše jej pojistník i zástupce pojistitele jeden stejnopis seznamu se přiloží k pojistné smlouvě pro pojistníka, druhý stejnopis seznamu se přiloží k pojistné smlouvě pro Kooperativu, třetí stejnopis seznamu se přiloží k pojistné smlouvě, která zůstává získateli (k druhé kopii). Inkaso pojistného Pro zpracování inkasa pojistného je nutné, aby byl vždy v pojistné smlouvě uveden variabilní symbol shodný s číslem pojistné smlouvy. V případě neuvedení, nebude možné provést přiřazení platby pojistného k pojistné smlouvě. VÍTE, ŽE >> Variabilní symbol tvoří: číslo pojistné smlouvy, např. 50 XXXXXXXX Pro sjednání pojištění léčebných výloh v zahraničí a uplatnění práva na pojistné plnění se používají následující tiskopisy Pojistná smlouva (Vm-137) Brožura Cestovní pojištění KOLUMBUS (Vm-138) Asistenční karta (Vm-568) Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí (Lm-103) V případě, že pojistné ve stanovené výši nebude připsáno na výše na účet uvedený na pojistné smlouvě pojistitele do 15 dnů od data uzavření této smlouvy, hledí se na tuto smlouvu, jako kdyby nebyla uzavřena a pojištění sjednané na jejím základě nevznikne, případně zanikne od počátku. POZOR >> Smluvní strany jsou si v takovém případě povinny vrátit bez zbytečného odkladu veškerá případná plnění poskytnutá na základě této smlouvy. 7

8 3. Společná ustanovení pro úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby (dále jen ÚZO ) Pojištění ÚZO zahrnuje úrazové pojištění smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu tělesné poškození způsobené úrazem pojištění zavazadel pojištění zpoždění zavazadel pojištění zpoždění letu pojištění odpovědnosti příp. pojištění přerušení cesty příp. pojištění nevyužité cestovní služby K uvedeným pojištěním je možné sjednat pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY a pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. Rozsah sjednaného pojištění ÚZO s územní platností Evropa či svět (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti), ÚZO s územní platností ČR (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti a pojištění nevyužité cestovní služby) ÚZO a pojištění léčebných výloh v zahraničí s územní platností Evropa či svět (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby). Územní platnost Evropa svět Česká republika Pojistná smlouva, Pojistník Pojistná smlouva může být uzavřena nejdříve 3 měsíce před počátkem pojištění. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě, kdy v rámci jedné pojistné smlouvy se sjednává ÚZO a pojištění STORNO, příp. i pojištění léčebných výloh v zahraničí. Další ustanovení (tiskopisy pro sjednání pojistné smlouvy, čísla pojistných smluv) jsou shodná se společnými ustanoveními pro pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pojistník fyzická osoba starší 15-ti let nebo právnická osoba. 8

9 Výše pojistného závisí na věku pojištěného, limitu plnění (varianta KLASIK/PLUS) a délce pobytu. VÍTE, ŽE >> Do celkového počtu dnů, pro které se pojištění sjednává v případě územní platnosti Evropa nebo svět, se počítají i dny, ve kterých dojde k překročení státní hranice České republiky oběma směry. Další ustanovení (splatnost pojistného, inkaso pojistného, postup při zrušení pojistné smlouvy) jsou shodná se společnými ustanoveními pro pojištění léčebných výloh v zahraničí. V případě sjednání pojištění ÚZO u produktů KOLUMBUS i KOLUMBUS ABONENT bude u pojištění úrazu při dopravní nehodě vypláceno dvojnásobné pojistné plnění. S originálem pojistné smlouvy pojistník obdrží 1. Brožuru Cestovní pojištění KOLUMBUS (Vm-138), která obsahuje: Vítejte v Kooperativě, Informace pro zájemce o pojištění, Rozsah pojištění a horní hranice pojistného plnění, VPP, tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře, 2. Případně originál seznamu pojištěných osob (náležitosti seznamu pojištěných osob a pravidla pro jeho využití jsou uvedeny ve společných ustanoveních pro pojištění léčebných výloh v zahraničí). Seznam tiskopisů Pojistná smlouva (Vm-137), Brožura Cestovní pojištění KOLUMBUS (Vm-138), Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby (Lm-105), Oznámení pojistné události z pojištění STORNO (Lm-104), Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za újmu (Lm-106), Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z pojištění zpoždění letu (Lm-107), Oznámení úrazu (Lo-106). Formuláře najdete na 9

10 II. Cestovní pojištění KOLUMBUS (KO8) Cestovní pojištění KOLUMBUS zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, ÚZO - úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby, pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY, pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti. 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Úvod Pojištění léčebných výloh v zahraničí sjednávané podle produktu KO8 je určeno k zabezpečení jednotlivců a skupin při jejich cestách do celého světa na dobu nejvýše 365 (366) po sobě jdoucích kalendářních dnů. 1.1 Vznik a správa pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí se sjednává s variantní výší limitu plnění o varianta KLASIK - limit plnění za 1 pojistnou událost 3 mil. Kč, o varianta PLUS - limit plnění za 1 pojistnou událost 6 mil. Kč, pro turistické i pracovní cesty, v rozsahu aktivních sportů, organizovaného sportu či extrémního sportu (pouze na základě schválení ÚPMO). POZOR >> nově se nerozlišuje typ cesty! Automaticky je pojištěna turistická i pracovní cesta. Rozsah sjednávaných pojištění u pojištění do 90 i nad 90 kalendářních dnů lze sjednat: pojištění pro turistickou i pracovní cestu pojištění pro turistickou i pracovní cestu v rozsahu aktivních sportů či organizovaného sportu Pojištění léčebných výloh v zahraničí nad 90 kalendářních dnů pro turistickou i pracovní cestu je automaticky v rozsahu aktivních sportů. POZOR >> Pojištění nad 90 kalendářních dnů nelze sjednat s cizím státním občanem. 10

11 Kombinace variant k pojištění léčebných výloh v zahraničí ve variantě KLASIK i PLUS lze sjednat volitelnou variantu pojištění ÚZO, např. k pojištění léčebných výloh variantě KLASIK lze sjednat pojištění ÚZO ve variantě PLUS a naopak, k pojištění léčebných výloh v zahraničí ve variantě KLASIK i PLUS lze sjednat pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY a dále pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti, všechny pojištěné osoby uvedené v pojistné smlouvě musí mít sjednán stejný rozsah pojištění. 1.2 Věk pojištěného Pojištěné osoby jsou rozděleny do čtyř skupin s tímto označením písm. B (Baby) - dítě (děti) ve věku do 6 let. Cestuje-li dítě (děti) společně alespoň s 1 dospělou osobou, pojistné za toto dítě (děti) je zahrnuto v pojistném dospělé osoby. Rozsah i varianta pojištění jsou shodné jako u dospělé osoby. písm. J (Junior) - dítě ve věku od 6 let do 18 let, písm. D (Dospělý) - osoba ve věku od 18 let do 70 let, písm. S (Senior) - osoba ve věku nad 70 let. Pro stanovení věku pojištěného je vždy rozhodující datum narození vůči datu počátku smlouvy. Za dítě ve věku do 6 let je považováno Za dítě ve věku do 18 let je považováno Za osobu ve věku do 70 let je považována dítě, které v den, který je uveden v pojistné smlouvě, jako den počátku pojištění nedovršilo věku 6 let nebo v den počátku pojištění má 6. výročí narození. dítě, které v den, který je uveden v pojistné smlouvě, jako den počátku pojištění nedovršilo věku 18 let nebo v den počátku pojištění má 18. výročí narození. osoba, která v den, který je uveden v pojistné smlouvě, jako den počátku pojištění nedovršila věku 70 let nebo v den počátku pojištění má 70. výročí narození. >> Příklady Příklad č.1 V den počátku pojištění dítě ještě nedovršilo věku 6 let Datum narození dítěte: Datum počátku pojištění: Příklad č.2 Den a měsíc narození dítěte je shodný s datem počátku pojištění Datum narození dítěte: Datum počátku pojištění: Pojistné za toto dítě se nehradí (pokud cestuje s alespoň jedním dospělým), dítě je považováno za osobu ve věku do 6 let. Pojistné za toto dítě se nehradí (pokud cestuje s alespoň jedním dospělým), dítě je považováno za osobu ve věku do 6 let. 11

12 Příklad č.3 V den počátku pojištění dítě již dovršilo věku 6 let Datum narození dítěte: Datum počátku pojištění: Za toto dítě se platí pojistné dle platného sazebníku (junior), dítě je považováno za osobu starší 6 let. Obdobným způsobem se postupuje při určení věku u dítěte ve věku do 18 let i osoby do 70 let. 1.3 Pojistné Výše pojistného je uvedena v sazebníku pojistného viz bod 1.7. Pojistné je stanoveno u pojištění do 90 kalendářních dnů pro 1 osobu a jeden den trvání pojištění, u pojištění nad 90 kalendářních dnů pro 1 osobu a přísl. počet pojištění. U pojištění nad 90 kalendářních dnů je pojistné stanoveno pro jednotlivé měsíce, počínaje čtvrtým měsícem. Pro stanovení výše pojistného je rozhodující doba trvání pojištění - počet pojištěných a dní. U jednotlivých se nepřihlíží k počtu kalendářních dnů v měsíci (28, 29, 30 nebo 31 dní). Trvá-li cesta celé měsíce použije se výše pojistného pro příslušný měsíc cesty. >> Příklad Cesta trvá od do , tj. 5 >> použije se pojistné pro pátý měsíc. Netrvá-li cesta celé měsíce, stanoví se pojistné následovně přesahuje-li doba trvání pojištění celé měsíce o 1 den a více dní použije se výše pojistného za příslušný neúplný měsíc cesty. >> Příklad Cesta trvá od do , tj. 5 a 5 dnů >> použije se pojistné pro šestý měsíc. Výše pojistného pro dítě (děti) ve věku do 6 let, které cestuje společně alespoň s 1 dospělou osobou je zahrnuto v pojistném za dospělou osobu, pro dítě (děti) ve věku do 6 let, které cestuje samo (je považováno za dítě ve věku do 18 let) činí polovinu základního pojistného, 12

13 pro dítě (děti) ve věku od 6 let do 18 let činí polovinu základního pojistného, pro osoby ve věku od 18 let do 70 let představuje základní pojistné, pro osoby ve věku nad 70 let představuje dvojnásobek základního pojistného. Cestuje-li dítě (děti) ve věku do 6 let společně s jednou dospělou osobou je pojistné za toto dítě (děti) zahrnuto v pojistném dospělé osoby. Tuto výhodu nelze uplatnit u organizovaných zájezdů dětí do zahraničí, např. léčebné pobyty, letní tábory atd. V těchto případech jsou považovány za děti ve věku do 18 let (J) a platí polovinu základního pojistného. VÍTE, ŽE >> Při sjednávání cestovního pojištění KOLUMBUS ABONENT (KA8) je možno na pojistnou smlouvu dospělé osoby uvést zdarma dítě (děti) ve věku do 6 let s totožným počátkem, koncem a rozsahem pojištění. 1.4 Sportovní činnosti Pojištění pro stanovené druhy sportovních činností se sjednává u individuálního pojištění (produktu KO8 a KA8). Pojištění se sjednává do všech států světa, a to i pro osoby nad 70 let. POZOR >> Pojištění léčebných výloh v zahraničí pro stanovené druhy sportovní činnosti se sjednává na celou dobu trvání pobytu v zahraničí (pojistnou dobu), nikoliv pouze pro dny, ve kterých bude sportovní činnost provozována! Pojištění léčebných výloh v zahraničí se vždy vztahuje na rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektivních sportů: aerobic, fotbal, florbal, volejbal, cyklistika, cykloturistika, turistika v běžném nenáročném terénu max. do výšky m n. m., motorsporty na sněhu či vodě (skútr), stolní tenis, badminton, bowling, tenis, squash, golf, bruslení, skateboarding, plavání, šnorchlování, vodní lyžování, vodní atrakce, rybaření, rybolov na otevřeném moři či na vodní ploše a další sporty srovnatelné rizikovosti. 13

14 U pojištění léčebných výloh v zahraničí je možné sjednat I. skupina - aktivní sport II. skupina organizovaný sport pojištění pro následující druhy sportovních činností, které jsou rozděleny podle rizikovosti do těchto skupin: I. skupina aktivní sport, II. skupina organizovaný sport, III. skupina extrémní sport. a) lyžování a snowboarding na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim, b) vysokohorská turistika a treking po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky m n. m. a do II. stupně obtížnosti podle mezinárodní stupnice Union Internationale des Associations d Alpinisme (dále jen UIAA ) včetně, c) via ferrata max. do stupně C včetně, d) cyklokros, bikros, biketrial, e) sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, f) rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora, g) canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora, h) ragby, podvodní ragby, i) jachting (plachetnice, jachta), j) potápění s přístrojem do hloubky 40 m s certifikací přístrojového potápění, k) jízda na U rampě ve skateparku, l) lední hokej, crashed ice, krasobruslení, rychlobruslení, m) jezdecké sporty kromě dostihů, n) motorsporty jízda na čtyřkolkách, motokárách, o) parasailing, surfing, windsurfing, kiting, p) pozemní hokej, hokejbal, americký fotbal, q) šerm, historický šerm, sportovní střelba, r) skoky do vody, skoky na gumovém laně, s) silový trojboj, vzpírání, bezkontaktní bojové sporty a dále také judo a karate. Pojištění pro závody a soutěže pořádané na amatérské i profesionální úrovní (včetně soustředění, tréninků, soutěžních i přátelských utkání) ve sportovních odvětvích uvedených ve skupině I. a v běžných rekreačních sportech zahrnutých v pojištění léčebných výloh. III. skupina extrémní sport Vztahuje se na extrémní sporty, jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě. Jedná se o rizikové sporty, které nejsou uvedeny ve skupině I. a II. a lze je sjednat jen se souhlasem ÚPMO/Odboru cestovního pojištění. 14

15 Pojištění se nevztahuje na osoby, které provozují speleologii, kaskadérství, extrémní horolezectví nebo které se účastní vědeckých výprav a expedic do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami apod. a dále na škodné události uvedené v čl. 20 odst. 2) VPP. 1.5 Prodloužení pojistné doby Prodloužení pojistné doby lze provést na základě požadavku pojistníka nebo pojištěného za těchto podmínek souhlas k prodloužení pojistné doby uvedené v pojistné smlouvě dává organizační jednotka, která s pojistníkem uzavřela příslušnou pojistnou smlouvu, další pobyt v zahraničí bezprostředně časově navazuje na dobu původního pojištění, prodloužení pojistné doby je žádáno nejpozději 1 den před jejím uplynutím, pojistná doba i s prodloužením nesmí přesáhnout 365/366 po sobě jdoucích kalendářních dnů (pokud je požadováno pojištění na dobu delší, nejedná se o prodloužení, ale o nové pojištění), sepsání nové doplňující smlouvy, úhrada pojistného za dny prodloužení pojistné doby, oprava údaje konec pojištění na asistenční kartě pojištěného, příp. zaslání nové asistenční karty prostřednictvím pojistníka, zapsání čísla pojistné smlouvy, ke které se prodloužení pojistné doby vztahuje, na novou pojistnou smlouvu (číslo pojistné smlouvy se uvede v části ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE A UJEDNÁNÍ), v případě pojistné události organizační jednotka (Centrum likvidace pojistných událostí) vyžaduje od pojištěného obě pojistné smlouvy, V případě, že klient je v zahraničí a neměl sjednáno žádné pojištění, nebo byl pojištěn u jiné komerční pojišťovny, nejedná se o prodloužení, ale sjednání nového pojištění. Pojistnou smlouvu je možné uzavřít, avšak jen s počátkem pojištění stanoveným nejdříve za 7 kalendářních dnů po dni uzavření pojistné smlouvy. 1.6 Evidence pojistných smluv Evidence pojistných smluv v provozním systému Golem v K kmeni je prováděna z pojištění KO8 sjednaného kalkulačním programem Kolumbus2006 či sjednaného v KNZ dle příslušné vnitropodnikové normy, na základě kopie pojistné smlouvy (Vm-137) přísl. pracovníkem agentury. 15

16 VÍTE, ŽE >> Po zpracování údajů z pojistné smlouvy do provozního systému Golem, zašle agentura stejnopis pojistné smlouvy do Centra zákaznické podpory, Brněnská 634, Modřice k archivaci. Druhý stejnopis pojistné smlouvy zůstane získateli. POJISTNÁ RIZIKA >> Pro označení pojištění léčebných výloh v zahraničí (produkt KO8) byl v provozním systému Golem stanoven kód Uvedený rizikový kód je platný pro variantu KLASIK i PLUS. Přehled poskytovaných slev 10 % - pro klienty České spořitelny (sleva je označena kódem 10) 20 % - pro zaměstnance Finanční skupiny České spořitelny (sleva je označena kódem 20) 20 % - pro rodinné příslušníky zaměstnanců Kooperativy (sleva je označena kódem 60) 10% - poskytují pracovníci Call-centra (sleva je označena kódem 80) 16

17 1.7 Sazebník pojistného Délka pobytu v zahraničí je do 90 kalendářních dnů - pojistné je stanoveno pro 1 osobu a 1 den pojištění v Kč. Varianta: KLASIK (limit plnění: Kč) Typ cesty Turistická i pracovní Aktivní sporty Organizovaný sport cesta Věk. skupina / Územní platnost Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Varianta: PLUS (limit plnění: Kč) Typ cesty Turistická i pracovní cesta Aktivní sporty Organizovaný sport Věk. skupina / Územní platnost Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) * Dítě (Baby) ve věku do 6 let, cestuje-li společně alespoň s 1 dospělou osobou, je pojistné zahrnuto v pojistném této osoby (netýká se organizovaných zájezdů - letní tábory, léčebné pobyty dětí, školní zájezdy apod.). 17

18 Délka pobytu v zahraničí: od (366) kalendářních dnů Turistické a pracovní cesty v rozsahu aktivního sportu. Varianta: KLASIK (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost: Evropa Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost: svět Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Varianta: PLUS (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost: Evropa Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost : svět Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) * Dítě (Baby) ve věku do 6 let, cestuje-li společně alespoň s 1 dospělou osobou, je pojistné zahrnuto v pojistném této osoby. 18

19 Délka pobytu v zahraničí: od (366) kalendářních dnů Turistické a pracovní cesty v rozsahu organizovaného sportu. Varianta: KLASIK (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost: Evropa Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Územní platnost: svět Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Varianta: PLUS (limit plnění: Kč) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost: Evropa Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) Věková skupina 4. měsíce 5. Pojistné za 1 osobu/přísl. počet (v Kč) Územní platnost : svět Junior (do 18 let)* Dospělý (do 70 let) Senior (nad 70 let) * Dítě (Baby) ve věku do 6 let, cestuje-li společně alespoň s 1 dospělou osobou, je pojistné zahrnuto v pojistném této osoby. 19

20 2. ÚZO (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby) Úvod Pojištění ÚZO je určeno k zabezpečení jednotlivců a skupin při jejich individuálních (turistických a pracovních) cestách. Součástí pojištění ÚZO je Pojištění ÚZO se sjednává úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, příp. pojištění přerušení cesty, příp. pojištění nevyužité cestovní služby. s variantní výší limitu plnění varianta KLASIK varianta PLUS Územní platnost Evropa Svět Česká republika Pojištění ÚZO zahrnuje K pojištění ÚZO lze dále sjednat úrazové pojištění o smrt následkem úrazu o trvalé následky úrazu o tělesné poškození způsobené úrazem pojištění zavazadel pojištění zpoždění zavazadel pojištění zpoždění letu pojištění odpovědnosti příp. pojištění přerušení cesty příp. pojištění nevyužití cestovní služby pojištění STORNO, asistenční službu HOLIDAY - pro území Evropa nebo svět ve variantě KLASIK i PLUS, pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti - pro území Česká republika, Evropa nebo svět ve variantě KLASIK i PLUS. Právo na poskytnutí asistence HOLIDAY lze uplatnit na území států Evropské unie (s výjimkou Malty a ČR), Černé Hory, Makedonie, Lichtenštejnska, Maroka, Norska, Srbska, Švýcarska, Tuniska a evropské části Turecka. 2.1 Vznik a správa pojištění Pojištění ÚZO lze sjednat na dobu pro území Evropy a světa - maximálně jeden rok (365/6 kalendářních dní), pro území České republiky - maximálně 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích. 20

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č SJEDNL:. HEČ: OEČ: (HEČ / OEČ = interní evidenční číslo v ČSO Pojišťovně, a. s., členu holdingu ČSO) Pojistná smlouva č. 7110002077 pro L ČR ČSO Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSO se sídlem: Masarykovo

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Wüstenrot ProCesty Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách v zahraničí. Co pojišťujeme V rámci cestovního pojištění

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Příručka pro sjednání Říjen 2018 OBSAH 1. Základní informace....................................................... 3 1.1. Individuální cestovní pojištění..................................................

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé osobní motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

POJIŠTĚNÍ (soukromá) produktová zvýhodnění

POJIŠTĚNÍ (soukromá) produktová zvýhodnění POJIŠTĚNÍ (soukromá) produktová zvýhodnění pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění (metodická pomůcka) Praha 2018 schváleno Představenstvem OSŽ dne 6.2.2018

Více

BENEFITY K 25. VÝROČÍ KOOPERATIVY

BENEFITY K 25. VÝROČÍ KOOPERATIVY BENEFITY K 25. VÝROČÍ KOOPERATIVY Nabídka produktových výhod připravených k 25. výročí, platná od 1. 4. do 31. 12. 2016 *. * Časové omezení neplatí pro benefity uvedené v kapitole MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ.

Více

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, nám.w.churchilla 2, 113 59 Praha 3 AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č SJEDNL:. HEČ: OEČ: (HEČ / OEČ = interní evidenční číslo v ČSO Pojišťovně, a. s., členu holdingu ČSO) Pojistná smlouva č. 7110002580 pro L ČR ČSO Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSO se sídlem: Masarykovo

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 21. 6. 2012 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2011 Utilization

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Kalkulačka - Cestovní pojištění (KO8,KA8) Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Kalkulačka - Cestovní pojištění (KO8,KA8) Návod k obsluze Konsolidovaný nástroj získatele Kalkulačka - Cestovní pojištění (KO8,KA8) Návod k obsluze Obsah 1 Kalkulace pojistné smlouvy... 1 1.1 Informace o smlouvě... 1 1.2 Partneři (klienti)... 1 1.2.1 Pojistník...

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 30. 5. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2010 Utilization

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část III.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část III. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2010 Utilization

Více

INFORMACE 1/2014/n pojištění vozidel od

INFORMACE 1/2014/n pojištění vozidel od Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 INFORMACE 1/2014/n pojištění vozidel od 1.1.2014 Produktová nabídka v roce 2014 GL2 NAMÍRU univerzální produkt

Více

Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour

Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour www.koop.cz www.firotour.cz Pojištění je sjednáno v Kooperativě pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group, (dále jen Kooperativa) a řídí se Všeobecnými

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

CENOVÁ NABÍDKA PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK. Nabídka číslo: NA XX-xxx-1 Společnost s. r. o.

CENOVÁ NABÍDKA PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK. Nabídka číslo: NA XX-xxx-1 Společnost s. r. o. CENOVÁ NABÍDKA PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK Nabídka číslo: NA XX-xxx-1 Společnost s. r. o. PŘEPRAVA ZÁSILEK V ČR Expresní doručení zásilek v pracovní dny na všechny adresy v ČR do 24 hodin od převzetí zboží. do

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 10. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2010

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 3. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI Soubor dokumentů pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT www.koop.cz Vítejte v Kooperativě platné od 1. ledna 2014 Vážená paní, vážený pane, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POJISTNÍKA NABÍZEJÍCÍHO MOŽNOST STÁT SE POJIŠTĚNÝM V RÁMCI POJISTNÉ SMLOUVY, KTEROU POJISTNÍK UZAVŘEL S KOOPERATIVOU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POJISTNÍKA NABÍZEJÍCÍHO MOŽNOST STÁT SE POJIŠTĚNÝM V RÁMCI POJISTNÉ SMLOUVY, KTEROU POJISTNÍK UZAVŘEL S KOOPERATIVOU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POJISTNÍKA NABÍZEJÍCÍHO MOŽNOST STÁT SE POJIŠTĚNÝM V RÁMCI POJISTNÉ SMLOUVY, KTEROU POJISTNÍK UZAVŘEL S KOOPERATIVOU POJIŠŤOVNOU, A. S., VIENNA INSURANCE GROUP 1 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Obsah. Úvod 2. Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7

Obsah. Úvod 2. Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7 Obsah Úvod 2 Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7 Prohlášení ošetřujícího lékaře 45 Hlášení pojistné události

Více

k cestovnímu pojištění

k cestovnímu pojištění Průvodce Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty pro delegáty CK FIRO-tour k cestovnímu pojištění CK FIRO-tour 841 105 105 www.koop.cz Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour Pojištění

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

25 LET KOOPERATIVY. INFORMACE 12/2016/m. BENEFITY v majetkovém pojištění občanů

25 LET KOOPERATIVY. INFORMACE 12/2016/m. BENEFITY v majetkovém pojištění občanů INFORMACE 12/2016/m 25 LET KOOPERATIVY Kooperativa je tu pro naše klienty už 25 let. Toto významné výročí bychom chtěli s našimi klienty oslavit, a proto jsme připravili zajímavá produktová zvýhodnění.

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Zlínsky Region in 2013

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Pojištění Auto GO. Informační dokument o pojistném produktu. Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika

Pojištění Auto GO. Informační dokument o pojistném produktu. Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika Pojištění Auto GO Informační dokument o pojistném produktu Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika Produkt: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu

Více