Ponorné čerpadlo odpadních vod, typ ABS AS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ponorné čerpadlo odpadních vod, typ ABS AS 0530-0841"

Transkript

1 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS CS (02/2015) CS Pokyny pro instalai a provoz

2 2 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS: Obsah 1 Oblasti použití Shválení Shválení pro výbušná prostředí Bezpečnost Zvláštní poznáky týkajíí se používání čerpadel s ohranou proti explozi ve výbušnýh zónáh Speiální podínky pro bezpečné používání otorů typu S s ohranou proti explozi Tehniké údaje Výrobní štítek Přeprava Nastavení a instalae Výtlačné potrubí Příklad instalae, betonová kalová jíka Elektriké připojení Shéata zapojení Kontrola sěru otáčení Zěna sěru otáčení Uvedení do provozu Údržba a servis Obené rady pro údržbu Koentář o údržbě čerpaíh stani v souladu s norou EN Doplňování a výěna oleje Čištění Odvzdušnění spirálního tělesa Společnost Sulzer si vyhrazuje právo ěnit speifikae vzhlede k tehnikéu vývoji

3 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 3 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Oblasti použití Ponorná kalová čerpadla společnosti Sulzer řady AS jsou zkonstruována pro ekonoiké a spolehlivé čerpání hospodářskýh, průyslovýh a kounálníh splašků a jsou určena pro suhou nebo okrou instalai. Jsou vhodná pro čerpání těhto kapalin: čisté a odpadní vody, pro odpadní vody obsahujíí pevné částie a vlákninu fekální látky Řada AS je vhodná pro oderní systéy odpadníh instalaí. Maxiální přípustná teplota čerpaného édia je 40 C. 1.1 Shválení Elektriká bezpečnost řady AS odpovídá norá CSA a CSA(U). 1.2 Shválení pro výbušná prostředí Elektrootory řady AS ají ertifikai pro výbušné prostředí v souladu s norou F M pro třídu 1 divize 1 skupiny C a D (60 Hz, US), ATEX 94/9/EC, II 2G k Ex d IIB T4. 2 Bezpečnost Všeobené a zvláštní pokyny k ohraně zdraví a bezpečnosti práe najdete ve zvláštní brožuře Bezpečnostní pokyny pro výrobky Sulzer, typ ABS. Pokud vá bude okoli nejasné nebo budete ít jakékoli dotazy, obraťte se prosí na společnost Sulzer. Tuto jednotku ohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženou tělesnou, senzorikou nebo entální shopností, či nedostatke zkušeností a znalostí, pokud je ji poskytnuto vedení nebo instruke ohledně bezpečného používání zařízení, a pokud rozuí riziků, která jsou s tí spojena. S přístroje si nesějí hrát děti. Děti by neěly provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru. 2.1 Zvláštní poznáky týkajíí se používání čerpadel s ohranou proti explozi ve výbušnýh zónáh. 1. Ponorná čerpadla s ohranou proti explozi sí být provozována pouze s připojený systée tepelného sníání. 2. Jsou-li použity kuličkové plovákové spínače, usí být připojeny na elektriký obvod pro ztížené provozní podínky Typ ohrany EX (i) v souladu s norou VDE Deontáž a opravy ponornýh elektrootorů pro výbušná prostředí sí provádět pouze shválený personál ve speiálně shválenýh dílnáh. 2.2 Speiální podínky pro bezpečné používání otorů typu S s ohranou proti explozi. 1. Zabudovaný napájeí kabel usí být vhodně hráněný před ehaniký poškození a zakončený v příslušné zakončovaí zařízení. 2. Elektrootory čerpadla určené pro použití se sinusovýi napájeíi zdroji o kitočtu 50/60 Hz usí ít zařízení na tepelnou ohranu připojená takový způsobe, aby byl stroj izolován od napájení v případě, že stator dosáhne teploty 130 C. 3. Elektrootory čerpadla určené pro použití s napájeíi zdroji s proěnný kitočte nebo nesinusovýi napájeíi zdroji usí ít zařízení na tepelnou ohranu připojená takový způsobe, aby byl stroj izolován od napájení v případě, že stator dosáhne teploty 100 C u strojů klasifikovanýh pro třídu T4 nebo 160 C u strojů klasifikovanýh pro třídu T3. 4. Tyto otoriké jednotky nejsou určeny na servis nebo opravy uživatele; jakákoli činnost, která ůže ovlivnit harakteristiky ohrany proti explozi by ěla být svěřena výrobi. Maxiální povolené spáry esty plaenu jsou těsnější než spáry uvedené v norě EN

4 4 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Tehniké údaje Podrobné tehniké inforae jsou dostupné v tehniké datové listu společnosti Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS , který si lze stáhnout ze stránek > Produts & Servies > Pups and Systes. Maxiální hlučnost 70 db. Za jistýh okolností ůže být překročena. 3.1 Výrobní štítek Doporučujee, abyste si zapsali údaje ze standardního štítku uístěného na čerpadle do níže uvedeného příslušného foruláře a uhovali si jej jako referenční zdroj inforaí pro objednání náhradníh dílů, opakované objednávky a obené dotazys. Při veškeré kounikai vždy uvádějte typ, č. položky a výrobní číslo čerpadla. Obr 1: Verze Ex Obr 2: Standardní verze Legenda Typ Popis P1 Jenovitý příkon kw Nr Č. položky P2 Jenovitý výkon kw Sn Výrobní č. n Otáčky r/in xx/xxxx Datu výroby (týden/rok) Qax Max. průtok 3 /h Un Jenovité napětí V Hax Max. dopravní výška In Jenovitý proud A Hin Min. dopravní výška Cos φ Koefiient výkonu pf Ø Ip. Průěr oběžného kola Ph Počet fází DN Výstupní průěr Hz Frekvene Hz

5 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 5 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Přeprava Běhe přepravy by jednotka neěla být upuštěna ani shozena. Jednotka nesí být nikdy zvedána ani spouštěna za napájeí kabel. Jednotka je vybavena zvedaí zařízení, ke kteréu lze za účele přepravy připojit řetěz a závěsné oko. Každý použitý zvedák usí být přiěřeně dienzovaný na hotnost jednotky. Musí být splněny všehny příslušné bezpečnostní předpisy, jakož i obené dobré tehniké postupy. 5 Nastavení a instalae Kabelovod Zvláštní Musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy vztahujíí se k instalaí pro čerpání splašků a ta, kde je to ožné, nevýbušný instalaí. k ovládaíu panelu by ěl být po položení napájeíh kabelů a kabelů řídiího obvodu proveden plynotěsný vyplnění pěnovou hotou. pozornost usí být věnována bezpečnostní předpisů zahrnujíí praovní činnost v uzavřenýh prostoráh v čistiíh zařízeníh jakož i dobrý obený tehniký postupů. 5.1 Výtlačné potrubí Výtlačné potrubí usí být nainstalováno v souladu s příslušnýi předpisy. Nora DIN 1986/100 a EN se zejéna vztahuje na následujíí: Výtlačné potrubí by ělo být osazeno proplahovaí okruhe (koleno 180 ) uístěný nad úrovní proplahování a dále by ělo spadat pooí gravitae do sběrné kanalizae nebo kanálu odpadníh vod. Výtlačné potrubí by neělo být napojené na spádové potrubí. K touto výtlačnéu potrubí nesí být připojena žádná jiná přívodní vedení ani výtlačná potrubí. Výtlačné potrubí by ělo být položeno tak, aby nebylo ovlivňováno raze. 5.2 Příklad instalae, betonová kalová jíka Legenda 1 Kryt kalové jíky 2 Odvzdušňovaí trubie 3 Kryt kalové jíky 4 Průhodka pro ohranný kabelovod k ovládaíu panelu 5 Řetěz 6 Přívodní vedení 7 Kuličkový plovákový spínač 8 Ponorné čerpadlo 9 Betonová kalová jíka 10 Podezdívka 11 Vodií trubka 12 Výtlačné potrubí 13 Zpětný ventil 14 Šoupátko 15 Napájeí kabel elektrootoru Obr 5: Příklad instalae, betonová kalová jíka

6 6 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Elektriké připojení Před uvedení do provozu by ěl odborník zkontrolovat, zda je k dispozii jedno z nezbytnýh elektrikýh ohrannýh zařízení. Uzenění, nulování, ohranné jističe atd. usí splňovat předpisy ístního úřadu pro zásobování elektřinou a oprávněná osoba by ěla zkontrolovat, zda jsou v perfektní pořádku. Napájeí systé v provozu usí splňovat předpisy VDE nebo jiné ístní předpisy s ohlede na plohu průřezu a axiální pokles napětí. Napětí uvedené na výrobní štítku čerpadla usí odpovídat napětí elektriké sítě. Napájeí kabel usí být hráněn vhodně dienzovanou poalou pojistkou odpovídajíí jenovitéu příkonu čerpadla. Vstupní napájeí zdroj i saotné připojení čerpadla na svorky na ovládaí panelu usí být v souladu se shéate zapojení ovládaího panelu i shéaty připojení elektrootoru a usí být provedeny kvalifikovaný praovníke. Musí být splněny všehny příslušné bezpečnostní předpisy, jakož i obené dobré tehniké postupy. V případě venkovního použití platí následujíí předpisy VDE: Ponorná čerpadla používaná venku usí být osazena napájeí kabele délky nejéně 10. V různýh zeíh ohou platit další předpisy. U čerpadel určenýh k použití ve venkovníh fontánáh, zahradníh jezírkáh a na podobnýh ísteh, usí být čerpadlo napájeno prostřednitví proudového hrániče (RCD), jehož jenovitý zbytkový praovní proud nepřesahuje 30 A. Třífázové: Riziko úrazu elektriký proude. Neodstraňujte kabel a neodlehčujte a k čerpadlu nepřipojujte elektroinstalační trubku. Čerpadlo není vybaveno přípojkou k napájení, proto usí dodavatel poskytnout jeden z následujííh prostředků: (1) Pro připojení k napájeí větvi usí být dodán vhodně dienzovaný připojovaí kolík uzeňovaího typu nebo (2) pro přípojku napájení usí dodavatel dodat sériově vyráběnou přípojnou krabii, rozvodnou skříň nebo elektroinstalační kabinu a jejih příslušné aratury. Toto vybavení usí snížit pravděpodobnost vniku vody běhe dočasného, oezeného zaplavení. Čerpadlo sí instalovat pouze kvalifikovaní praovníi. Jednofázové: Riziko úrazu elektriký proude. Toto čerpadlo je dodáváno s uzeňovaí vodiče a připojovaí kolíke uzeňovaího typu. Abyste snížili riziko úrazu elektriký proude, ujistěte se, že je připojeno pouze ke správně uzeněné, uzeňujíí zásuve a že je elektrootor tepelně hráněný. Pro snížení rizika úrazu elektriký proude před servise tohoto čerpadla vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto čerpadlo nebylo ověřeno pro použití v plavekýh bazéneh. Poraďte se s elektrikáře.

7 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 7 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Shéata zapojení Obr 6: Třífázové zapojení Obr 9: Jednofázové zapojení Obr 7: Třífázové zapojení s oezovače teploty Obr 10: Jednofázové zapojení s oezovače teploty Obr 8: Třífázové zapojení s oezovače teploty a DI Obr 11: Jednofázové zapojení s oezovače teploty a DI Tři fáze AS 50 Hz: Jedna fáze AS 50 Hz: S12/2 D, S13/4 D, S17/2 D, S22/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S10/4 W, S12/2 W AS 60 Hz: S10/4 D, S16/2 D, S13/4 D, S16/4 D, S17/2 D S18/2 D, S22/4 D, S25/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S35/2 D AS 60 Hz: S10/4 W, S16/2 W, S18/2 W : : USA U, V, W = praovní vodič Di = onitor izolae U, V, W = T1, T2, T3 PE = ohr. uzenění F1/F0 = tepelné čidlo F1 = 1 gr/yel = zeleno-žlutý R = napájeí F0 = 2 blk = černý C = neutrální (společný) Di = 3 gry = šedý S = spouštěí br = hnědý Čerpadla s ohranou proti explozi sí být používána ve výbušnýh zónáh pouze s osazenýi tepelnýi čidly (Vodiče: FO, F1). U jednofázovýh čerpadel je důležité použít správné kondenzátory; použití nevhodnýh kondenzátorů povede ke spálení izolae vinutí elektrootoru.

8 8 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Kontrola sěru otáčení Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! Při první uvedení třífázovýh jednotek do provozu a také při použití na nové ístě usí být kvalifikovaný praovníke pečlivě zkontrolován sěr otáčení. Při kontrole sěru otáčení usí být jednotka zabezpečena takový způsobe, aby rotujíí oběžné kolo čerpadla nebo výsledné proudění vzduhu nepředstavovalo žádné nebezpečí pro praovníky. Nevkládejte rue do hydraulikého systéu! Sěr Při otáčení sí být upraven pouze kvalifikovaný praovníke. provádění kontroly sěru otáčení i při spouštění jednotky dávejte pozor na INICIACI. Ta ůže být veli silná. Sěr rotae je správný, pokud se oběžné kolo/vrtulové oběžné kolo otáčí doprava při pohledu z uístěné jednotky shora dolů Iniiae probíhá proti sěru hodinovýh ručiček. Obr 12: Otáčení rotoru Pokud je k jednou ovládaíu panelu připojeno víe čerpadel, usí být každá jednotka zkontrolována individuálně. Síťové napájení ovládaího panelu by ělo ít pravotočivý sěr otáčení. Pokud jsou vodiče zapojeny v souladu se shéate zapojení a určení vodičů, sěr otáčení bude správný Zěna sěru otáčení Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! Sěr otáčení sí být upraven pouze kvalifikovaný praovníke. Je-li sěr otáčení nesprávný, lze jej upravit prohození dvou fází napájeího kabelu v ovládaí panelu. Sěr otáčení se usí následně překontrolovat. Sěr otáčení ěřiího zařízení sleduje sěr otáčení elektriké sítě nebo nouzového generátoru.

9 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 9 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Uvedení do provozu Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! g V explozivníh zónáh se usí dávat pozor, aby běhe zapínání a provozu čerpadel byla seke čerpadla vyplněná vodou (běh na suho) nebo aby bylo případně ponořené pod vodou (okrá instalae). Ujistěte se, že v toto případě je dodrženo iniální ponoření uvedené v datové listu. Jiné typy provozu tj. srkání nebo běh na suho nejsou povoleny. Před uvedení do provozu by ěla být jednotka zkontrolována a ěla by být vykonána funkční zkouška. Zvláštní pozornost by ěla být věnována následujííu: Jsou elektriká připojení provedena v souladu s předpisy? Jsou tepelná čidla připojena? Je zařízení na onitorování izolae (ta, kde je osazené) správně nainstalované? Je správně nastavený nadproudový vypínač elektrootoru? Jsou kabely napájeího a řídíího obvodu správně osazeny? Byla kalová jíka vyčištěná? Jsou vtok a výtoky čerpaí stanie vyčištěné a zkontrolované? Je sěr otáčení správný - i při běhu přes nouzový generátor? Funguje správně regulae hladiny? Jsou požadovaná šoupátka (ta, kde jsou osazená) otevřená? Fungují zpětné ventily (ta, kde jsou osazené) bez potíží? Byl v případě čerpadel pro suhou instalai odvzdušněn systé hydrauliky? 7 Údržba a servis Pokud je poškozený napájeí kabel, usí jej výrobe, jeho servisní tehnik, nebo podobně kvalifikovaná osoba vyěnit, aby se zaezilo riziků. Před zahájení jakékoli údržby by ěla být jednotka zela odpojena kvalifikovaný praovníke od napájeí sítě a ělo by být uskutečněno opatření, aby neohla být nedopatření opět zapnuta. Servis sí provádět pouze kvalifikovaný personál. Při provádění oprav nebo běžné údržby by ěly být dodržovány bezpečnostní předpisy zahrnujíí praovní činnost v uzavřenýh prostoráh v čistiíh zařízeníh jakož i dobré obené tehniké postupy. Rady pro údržbu zde uvedené nejsou určeny pro opravy typu udělej si sá, jelikož jsou vyžadovány speiální tehniké znalosti. Slouva na údržbu s naší servisní oddělení vá zaručí nejlepší tehniký servis za všeh okolností.

10 10 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Obené rady pro údržbu Ponorná čerpadla Sulzer jsou spolehlivé kvalitní výrobky, přičež každý z nih je podroben důkladné výstupní kontrole. Doživotně naazaná kuličková ložiska spolu s onitorovaíi zařízeníi zajišťují optiální spolehlivost čerpadla za předpokladu, že čerpadlo je připojeno a provozováno v souladu s provozníi pokyny. Kdyby však došlo k poruše, neiprovizujte a ísto toho požádejte o poo oddělení pro služby zákazníků společnosti Sulzer. To platí zejéna v případě, kdy je čerpadlo neustále vypínáno nadproude v ovládaí panelu, tepelnýi čidly systéu teroregulae nebo systée onitorování izolae (DI). Doporučuje se provádět pravidelné kontroly a údržbu, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Servisní organizae společnosti Sulzer vá s potěšení poradí s jakýkoli použití, které plánujete a poůže s vyřešení probléů s čerpání. Záruční podínky společnosti Sulzer jsou platné pouze za předpokladu, že veškeré opravy byly provedeny v provozovně shválené společností Sulzer s použití originálníh náhradníh dílů Sulzer. Při provádění oprav by ěly být použity pouze originální náhradní díly dodané výrobe. 7.2 Koentář o údržbě čerpaíh stani v souladu s norou EN Doporučuje se, aby jedenkrát za ěsí byla prohlédnuta čerpaí stanie a zkontrolována její funkčnost. V souladu s předpisy EN by čerpaí stanie ěla být udržována kvalifikovanýi praovníky v následujííh časovýh intervaleh: v obhodníh zařízeníh - každé tři ěsíe. v bytovýh doeh - každýh šest ěsíů. v saostatné rodinné doě - jedenkrát ročně. Naví doporučujee uzavření slouvy o údržbě s kvalifikovanou společností.

11 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 11 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Doplňování a výěna oleje Nádržka na olej ezi elektrootore a hydraulikou částí byla při výrobě naplněna lubrikační oleje. Množství olejové náplně řady AS - nádržka na olej AS 50 Hz AS 60 Hz Typ čerpadla Obje (l) Typ čerpadla Obje (l) AS 0530 S12/ AS 0530 S16/ AS 0530 S17/ AS 0530 S18/ AS 0530 S26/ AS 0530 S30/ AS 0630 S10/ AS 0630 S10/ AS 0630 S13/ AS 0630 S16/ AS 0630 S22/ AS 0630 S25/ AS 0631 S12/ AS 0631 S16/ AS 0631 S17/ AS 0631 S18/ AS 0631 S30/ AS 0631 S35/ AS 0641 S30/ AS 0641 S35/ AS 0830 S10/ AS 0830 S10/ AS 0830 S13/ AS 0830 S16/ AS 0830 S22/ AS 0830 S25/ AS 0831 S22/ AS 0831 S25/ AS 0840 S12/ AS 0840 S16/ AS 0840 S17/ AS 0840 S18/ AS 0840 S26/ AS 0840 S30/ AS 0841 S13/ AS 0841 S16/ AS 0841 S22/ AS 0841 S25/ Výěna oleje je nezbytná pouze v případě vzniku závady. Zásahy do agregátů hráněnýh proti explozi sí provádět pouze k tou zoněné dílny/osoby s používání originálníh dílů výrobe. V opačné případě zaniká osvědčení Ex!. Podrobné návody, pokyny a rozěrové výkresy pro servis a opravu čerpadel shválenýh pro prostředí ohrožená výbuhe jsou v příruče AS Workshop a usí být dodržovány. 7.4 Čištění Pokud je čerpadlo využíváno k obilní účelů, ělo by být po každé použití vyčištěno čerpání čisté vody, aby se zabránilo usazování špíny a vzniku povlaku. V případě pevnýh instalaí doporučujee, aby byla pravidelně kontrolována funke systéu autoatiké regulae hladiny. Zapnutí spínače výběru (nastavení spínače HAND (ručně)) se vyprázdní kalová jíka. Jsou-li na lopatkáh viditelné usazeniny špíny, ěly by být vyčištěny. Po čištění se čerpadlo usí vypláhnout čistou vodou a nehat provést nožství autoatikýh čerpaíh yklů. 7.5 Odvzdušnění spirálního tělesa Po spuštění čerpadla do kalové jíky plné vody ůže ve spirální tělese vzniknout vzduhová bublina a způsobit probléy s čerpání. V takové případě pozvedněte čerpadlo v édiu a pak jej znovu spusťte. Je-li to nutné, opakujte tento proes odvzdušnění.

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel Fax

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300 Odvodňovaí čerpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230CS (10/2015) CS Instalační a provozní návod www.sulzer.o 2 Instalační a provozní návod (překlad originálního návodu)

Více

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250 Odvodňovaí čerpadlo, typ ABS Coronada 250 1131-00 15970287CS (04/2015) CS Instalační a provozní návod www.sulzer.om 2 Instalační a provozní návod (překlad originálního návodu) Odvodňovaí čerpadlo, typ

Více

Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu

Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu 02/2015 CS Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu www.sulzer.com 2 Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu (Překlad původních pokynů) Ponorné mělnící čerpadlo, typ ABS Piranha S10/4W-50 S10/4W-50 Ex PE30/2C-50

Více

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty _SD_cesky_9 19_ING 1.. : Stránka 1 SD Ponorná čerpadla pro a vrty Konstrukce Ponorná čerpadla s radiální plovoucí oběžný kole a přední třecí deskou určená pro vrty ( 1), vybavená vnější pláště ISI z nerezové

Více

RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T RW BT 2015-4T RW BT 2010-2M S/A RW BT 2015-2T RW BT 2025-2T DN 50

RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T RW BT 2015-4T RW BT 2010-2M S/A RW BT 2015-2T RW BT 2025-2T DN 50 RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T ROZSAH POUŽITÍ Odpadní a splašková voda, průmyslové použití. Max. hloubka ponoření: 20 m Max. počet spuštění: 30/hod Max.

Více

Ponorná kalová čerpadla DAB Série: NOVA, FEKA. Návod na instalaci a provoz. Ponorná kalová čerpadla NOVA 180, 200, 300, 600 FEKA 600

Ponorná kalová čerpadla DAB Série: NOVA, FEKA.  Návod na instalaci a provoz. Ponorná kalová čerpadla NOVA 180, 200, 300, 600 FEKA 600 Návod na instalaci a provoz Ponorná kalová čerpadla NOVA 180, 200, 300, 600 FEKA 600 Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................ 2 2. Popis

Více

Návod na instalaci a obsluhu. Ponorná kalová čerpadla FEKA DRENAG 900

Návod na instalaci a obsluhu. Ponorná kalová čerpadla FEKA DRENAG 900 Návod na instalaci a obsluhu Ponorná kalová čerpadla FEKA 700-800-900 DRENAG 900 Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................ 2 2. Popis a použití.................................................................................

Více

Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu

Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu Ponorné kalové čerpadlo, typ ABS XFP 0C 201G 02/2015 Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu www.sulzer.com 2 Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu (Překlad původních pokynů) Ponorné kalové čerpadlo, typ

Více

ABS Robusta - lehké odvodňovací čerpadlo

ABS Robusta - lehké odvodňovací čerpadlo ABS Robusta - lehké odvodňovaí čerpadlo 1081-01 Type tested and monitored 15970230CS (12/2013) CS Instalační a provozní návod www.sulzer.om 2 Instalační a provozní návod (překlad originálního návodu) ABS

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více

ABS flow booster SB 900 až 2500

ABS flow booster SB 900 až 2500 ABS flow booster 1 597 0579 CZ 02.2013 cs Pokyny pro údržbu Překlad původních pokynů www.sulzer.co Pokyny pro údržbu pro ABS flow booster SB 931 (50/60 Hz) SB 1221 (50/60 Hz) SB 1621 (50/60 Hz) SB 1821

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ÚVODEM Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na našeho distributora, který Vám podá

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Použití Čerpadla a míchadla pro čerpání, případně míchání znečištěných vod, hustých kalů, splašků a odpadních vod s celkovým

Více

Ponorné čerpadlo GS-70

Ponorné čerpadlo GS-70 Vývoj, výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů Slévárenství barevných kovů Na Brachlavě 20, Prostějov-Krasice 796 04, tel. 582 362 006, email: cerpol@seznam.cz www.cerpolpv.cz Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod k instalaci, obsluze a provozu

Návod k instalaci, obsluze a provozu Návod k instalaci, obsluze a provozu Samonasávací odstředivé čerpadlo TPP LSJ-10 Distributor: TPtrade s.r.o. Obchodní společnost IČ: 29032431 DIČ: CZ29032431 vydáno: 3. 6. 2012 www.tppumpy.cz www.tptrade.cz

Více

UNIQUA AQUA J60-56 M2007-4"

UNIQUA AQUA J60-56 M2007-4 UNIQUA AQUA J60-56 M2007-4" a vodovodů, případně k postřiku v zahradnictví, s maximálním ponorem v čerpané kapalině 20 metrů. Čerpadlo není určeno pro čerpání odpadní vody. čerpadla k čerpání hořlavých

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

08/2005 BEZPEČNOST PROVOZU

08/2005 BEZPEČNOST PROVOZU 08/2005 BEZPEČNOST PROVOZU Tento provozní návod obsahuje nejzákladnější pokyny, kterých je třeba dbát při ontáži, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodínečně nutné, aby jste si tento provozní předpis

Více

VODNÍ OHŘÍVAČ Kalorifer. Uživatelská příručka. 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby

VODNÍ OHŘÍVAČ Kalorifer. Uživatelská příručka. 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby Uživatelská příručka 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby 2 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby Prohlášení o shodě 4heat Tímto

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Transformátory. Katalog přístrojů 2006. Transformátory. Tlumivky Lineární napájecí zdroje. www.moeller.cz. Transformátory. Tlumivky.

Transformátory. Katalog přístrojů 2006. Transformátory. Tlumivky Lineární napájecí zdroje. www.moeller.cz. Transformátory. Tlumivky. www.moeller.z Transformátory Xtra Cominations Kompletní škála tlumivek, jednofázovýh i třífázovýh transformátorů a lineárníh napájeíh zdrojů až do 00 A s možností zakázkové speifikae. Katalog přístrojů

Více

UNIQUA CESSPIT. Ponorné kalové čerpadlo RUKOJEŤ KONDENZÁTOR ELEKTROMOTOR OBĚŽNÉ KOLO

UNIQUA CESSPIT. Ponorné kalové čerpadlo RUKOJEŤ KONDENZÁTOR ELEKTROMOTOR OBĚŽNÉ KOLO Ponorné kalové čerpadlo Profesionální ponorné kalové čerpadlo robustní konstrukce pro přečerpávání a odčerpávání vody, kalů a fekálií. Díky důmyslné konstrukci a použití nejlepších materiálů se jedná o

Více

Informativní řez čerpadlem

Informativní řez čerpadlem Inforativní řez čerpadle 0 0 1.1 2.1 1 2.1 02 01 1 2.2 21.2 2 2 0 0.2 21.1 2 1.2 02.2 20 0 02.1 2.2 20 2. 0.1 Číslování pozic podle DIN 2 20 Sací těleso Výtlačné těleso Těleso článku Rozváděcí kolo 1 Příložka

Více

Návod na instalaci a obsluhu. Oběhová elektronická čerpadla. Typu: VEA, VEB, DEB

Návod na instalaci a obsluhu. Oběhová elektronická čerpadla. Typu: VEA, VEB, DEB Návod na instalaci a obsluhu Oběhová elektronická čerpadla Typu: VEA, VEB, DEB Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................ 2 2. Popis a použití.................................................................................

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.: ázev společnosti: Pozice Počet Popis 1 MSS.11.1.2 Výrobní č.: 979137 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Multilift, dodávaný jako kompletní jednotka připravená pro instalaci, sestává z

Více

Spínací přístroj typ SK 602

Spínací přístroj typ SK 602 Spínací přístroj typ SK 602 Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům Technické změny vyhrazeny! 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 52 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) POZOR! Tento výrobek je určen pro použití v domácnostech a domácích hospodářstvích, není určen pro komerční použití! Čerpadlo je určeno k čerpání čisté i

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Technické požadavky na uístění vodoěrů (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo 1 Unilift KP 350 AV 1 Na vyžádání Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným

Více

Pokyny pro elektrickou instalaci Danfoss Heat Pumps DHP-A

Pokyny pro elektrickou instalaci Danfoss Heat Pumps DHP-A Pokyny pro elektrickou instalaci Danfoss Heat Pumps DHP-A DHP-A Obsah DHP-A 6, 400V 3N...4 7 DHP-A 8, 400V 3N...8 11 DHP-A 10, 400V 3N... 12 15 DHP-A 12, 400V 3N... 16 19 DHP-A Opti 6, 400V 3N... 20 24

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Datum:

Datum: IVAR CS, spol s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II http://, email: info@ivarcs.cz Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4 Sídlo: Vaníčkova 5, 160 17 Praha 6, IČO: 45276935, DIČ:

Více

Chladičů kapalin s šroubovým kompresorem Grasso BluAstrum. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5

Chladičů kapalin s šroubovým kompresorem Grasso BluAstrum. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5 Grasso BluAstrum Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5 COPYRIGHT Všechna práva vyhrazena. Nic z této publikace nesmí být reprodukována bez předchozího písemného souhlasu ze GEA Refrigeration

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

OBSAH. Výrobce zařízení

OBSAH. Výrobce zařízení V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S k l o k e r a m i c k á d v o u p l o t ý n k a P D V 3 2 / 1 I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši volbu. Tento

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Použití Čerpadla (a míchadlo) jsou určena pro čerpání, případně mí chání znečištěných vod, hustých kalů, splašků, surových od padních vod s celkovým podílem sušiny maximálně 14 % hmot nostních dílů, obsahujících

Více

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,

Více

Před započetím instalace a používání tohoto výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.

Před započetím instalace a používání tohoto výrobku si pečlivě pročtěte tento návod. 1) Výrobek: Motory 2) Typ: 6GF 3) Všeobecné informace: Obsah tohoto manuálu se vztahuje ke standardnímu výrobku, jak je prezentován v prodejním katalogu. Všechna speciální provedení jsou dodávána s dodatečným

Více

Ponorná čerpadla TMT 30-0,5 TMC 30-0,5 TMC 30-0,7

Ponorná čerpadla TMT 30-0,5 TMC 30-0,5 TMC 30-0,7 Návod na montáž a obsluhu Ponorná čerpadla TMT 30-0,5 TMC 30-0,5 TMC 30-0,7 Technické změny vyhrazeny! OBSAH WILO s.r.o. 1 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Zvláštní označení 4 Oblast použití

Více

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly cesky_7 7 IT.. : Stránka Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý spojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiální sání a se skříní s radiální výtlake, hlavní

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) POZOR! Chlazení motoru čerpadla zajišťuje přepravovaná kapalina! Kapalina protéká skrz otvor o průměru 2mm a ochlazuje tak motor čerpadla. Zavodnění čerpadla

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMNN Vitotrol 100 Typ UTD Regulátor teploty místnosti s digitálními spínacími hodinami Obj. č.: 7426 465, 7426 538 VITOTROL 100 7/2009 ezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT

Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT Podobné vyobrazení Typ konstrukce Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod s mělnicím zařízením pro přerušovaný a nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK POOL 00 Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci LEK IH - Návod pro instalaci - POOL 00 Popis Obsah dodávky POOL 00 je příslušenství, které umožňuje ohřev bazénu jednotkou VVM 00. Jednotka řídí třícestný

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis funkce zařízení... 3 3. Činnost ovládacích prvků

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

Peristaltická hadicová čerpadla. Vydání č. 01

Peristaltická hadicová čerpadla. Vydání č. 01 Peristaltická hadicová čerpadla Návod k použití Verderflex Vantage 3000 B EZ Verze 1.0v-04/2013 Vydání č. 01 Verze 1.0v-04/2013 Vydání č. 01 Vantage 3000 B EZ Informace uvedené v tomto návodu jsou velmi

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Elektrický sporák. Index. Návod k použití Instalace, Používání, Údržba, Návod pro instalujícího, Instalace, Umístění, Elektrické připojení, Podpora,

Elektrický sporák. Index. Návod k použití Instalace, Používání, Údržba, Návod pro instalujícího, Instalace, Umístění, Elektrické připojení, Podpora, Elektrický sporák Index Návod k použití Instalace, Používání, Údržba, Návod pro instalujícího, Instalace, Umístění, Elektrické připojení, Podpora, DZ 02 (IX)/HA DZ 02 (WH)/HA TOTO ZAŘÍZENÍ JE KONCIPOVÁNO

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Kalový box IVABOX. www.ivarcs.cz. IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II

Kalový box IVABOX. www.ivarcs.cz. IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II Kalový box IVABOX IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4 info@ivarcs.cz Rozměry v mm Kalový box je možné připojit k těmto

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ INSTALAČNÍ A ÚDRŽBOVÝ MANUÁL PRO ČERPADLO PREVA WINNER 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Tento symbol a slovo Upozornění nebo Nebezpečí naznačuje

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Čerpadlo ponorné 1000 W 10.86-CP-1000

Čerpadlo ponorné 1000 W 10.86-CP-1000 Čerpadlo ponorné 1000 W R PROTECOR 10.86-CP-1000 obr.1 6 PROTECOR 5 obr.2 1 4 A - nejvyšší úroveň hladiny pro sepnutí plováku B - nejnižší úroveň hladiny pro vypnutí plováku C - aretace přívodního kabelu

Více

Elektrické plotny na přípravu palačinek

Elektrické plotny na přípravu palačinek Návod k použití Elektrické plotny na přípravu palačinek Obsah Obsah..1 Úvod 2 Technická specifikace.2 Bezpečnostní pokyny..3 Transport a instalace 4 Ovládací panel.4 Údržba a použití..4 Pravidelná údržba

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

MDN Řídicí a ochranný systém Návod k instalaci a údržbě.

MDN Řídicí a ochranný systém Návod k instalaci a údržbě. Řídicí a ochranný systém Návod k instalaci a údržbě. MDN IVAR CS, spol s r. o., středisko IVAR TT, Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II http://, email: info@ivarcs.cz Tel.: +420 315 785 211-2,

Více

Kalová a drenážní čerpadla Návod k obsluze

Kalová a drenážní čerpadla Návod k obsluze Kalová a drenážní čerpadla Návod k obsluze 1. VÝROBCE A IDENTIFIKAČNÍ DATA ČERPADEL 1.1 Název a adresa výrobce: SEA-LAND S. R. L. VIA E. MATTEI, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) ITÁLIE 1.2 Identifikační data

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty SD Ponorná čerpadla pro a 6 vrty Konstrukce Ponorná čerpadla pro vrty ( 100 ) a 6 ( 150 ), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 30 a články z polykarbonátu pro a z Norylu pro 6. Oběžná kola Radiální SD

Více

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211 SCA 0 K E Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB - Návod pro instalaci - SCA 0 Obsah dodávky Popis Toto příslušenství se používá pro připojení solárního ohřevu k jednotce VVM 00. Solární ohřev

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Technické parametry VB25/1300 VB25/1500 VB25/1300 Typ VB25/900 VB25/1300B VB25/1500B INOX Napětí 230V Frekvence 50 Hz Výkon 900W 1300W 1500W 1300W Třída

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Hydraulický agregát HAO 5

Hydraulický agregát HAO 5 Popis výrobku Hydraulický agregát HAO 5 je určen k pohonu dvou jednočinných přímočarých hydromotorů vyrovnávacího můstku, t.j.hydromotoru pro zvedání nájezdové desky a hydromotoru pro zvedání sklopné lišty.

Více

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Návod k obsluze Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Obsah Popis 2 Odstředivá sudová čerpadla 3 Nahradní díly k motorům SP-ODP 4 Náhradní díly k motorům SP-280P 5 Náhradní

Více

3) Bezpečnostní upozornění: Symboly použité v tomto návodu jsou zobrazeny níže společně s vysvětlením jejich významu:

3) Bezpečnostní upozornění: Symboly použité v tomto návodu jsou zobrazeny níže společně s vysvětlením jejich významu: 1) Výrobek: Motory 2) Typ: 4OL 3) Bezpečnostní upozornění: Symboly použité v tomto návodu jsou zobrazeny níže společně s vysvětlením jejich významu: NEBEZPEČÍ při nedodržení tohoto upozornění může dojít

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO BLACK SHARK II (BS II 370, 550, 750)

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO BLACK SHARK II (BS II 370, 550, 750) BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO BLACK SHARK II (BS II 370, 550, 750) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Před vlastní instalací čerpadla BS II si pozorně pročtěte tuto příručku.

Více

ČERPADLO KONDENZÁTU, KTERÉ PRACUJE, PRACUJE A PRACUJE. Montážní návod

ČERPADLO KONDENZÁTU, KTERÉ PRACUJE, PRACUJE A PRACUJE. Montážní návod ČERPADLO KONDENZÁTU, KTERÉ PRACUJE, PRACUJE A PRACUJE Montážní návod Čerpadlo MINI BLUE je samonasávacím čerpadlem určeným k rychlému a účinnému odvodu vodního kondenzátu z chladicích a klimatizačních

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektroměr na DIN lištu Hexing Electrical Co., Ltd 1 2009/04/16 Obsah 1 Obecný popis...3 2 Přední/zadní panel...4 3 Displej...5 4 Hlavní funkce...8 Měření a registr...8 Okamžité hodnoty

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Technické údaje. Danfoss DHP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody DWH.

Technické údaje. Danfoss DHP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody DWH. anfoss HP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody WH. Popis hlavních součástí.......................................................... 2 Obsah dodávky.................................................................

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více