Ponorné čerpadlo odpadních vod, typ ABS AS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ponorné čerpadlo odpadních vod, typ ABS AS 0530-0841"

Transkript

1 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS CS (02/2015) CS Pokyny pro instalai a provoz

2 2 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS: Obsah 1 Oblasti použití Shválení Shválení pro výbušná prostředí Bezpečnost Zvláštní poznáky týkajíí se používání čerpadel s ohranou proti explozi ve výbušnýh zónáh Speiální podínky pro bezpečné používání otorů typu S s ohranou proti explozi Tehniké údaje Výrobní štítek Přeprava Nastavení a instalae Výtlačné potrubí Příklad instalae, betonová kalová jíka Elektriké připojení Shéata zapojení Kontrola sěru otáčení Zěna sěru otáčení Uvedení do provozu Údržba a servis Obené rady pro údržbu Koentář o údržbě čerpaíh stani v souladu s norou EN Doplňování a výěna oleje Čištění Odvzdušnění spirálního tělesa Společnost Sulzer si vyhrazuje právo ěnit speifikae vzhlede k tehnikéu vývoji

3 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 3 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Oblasti použití Ponorná kalová čerpadla společnosti Sulzer řady AS jsou zkonstruována pro ekonoiké a spolehlivé čerpání hospodářskýh, průyslovýh a kounálníh splašků a jsou určena pro suhou nebo okrou instalai. Jsou vhodná pro čerpání těhto kapalin: čisté a odpadní vody, pro odpadní vody obsahujíí pevné částie a vlákninu fekální látky Řada AS je vhodná pro oderní systéy odpadníh instalaí. Maxiální přípustná teplota čerpaného édia je 40 C. 1.1 Shválení Elektriká bezpečnost řady AS odpovídá norá CSA a CSA(U). 1.2 Shválení pro výbušná prostředí Elektrootory řady AS ají ertifikai pro výbušné prostředí v souladu s norou F M pro třídu 1 divize 1 skupiny C a D (60 Hz, US), ATEX 94/9/EC, II 2G k Ex d IIB T4. 2 Bezpečnost Všeobené a zvláštní pokyny k ohraně zdraví a bezpečnosti práe najdete ve zvláštní brožuře Bezpečnostní pokyny pro výrobky Sulzer, typ ABS. Pokud vá bude okoli nejasné nebo budete ít jakékoli dotazy, obraťte se prosí na společnost Sulzer. Tuto jednotku ohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženou tělesnou, senzorikou nebo entální shopností, či nedostatke zkušeností a znalostí, pokud je ji poskytnuto vedení nebo instruke ohledně bezpečného používání zařízení, a pokud rozuí riziků, která jsou s tí spojena. S přístroje si nesějí hrát děti. Děti by neěly provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru. 2.1 Zvláštní poznáky týkajíí se používání čerpadel s ohranou proti explozi ve výbušnýh zónáh. 1. Ponorná čerpadla s ohranou proti explozi sí být provozována pouze s připojený systée tepelného sníání. 2. Jsou-li použity kuličkové plovákové spínače, usí být připojeny na elektriký obvod pro ztížené provozní podínky Typ ohrany EX (i) v souladu s norou VDE Deontáž a opravy ponornýh elektrootorů pro výbušná prostředí sí provádět pouze shválený personál ve speiálně shválenýh dílnáh. 2.2 Speiální podínky pro bezpečné používání otorů typu S s ohranou proti explozi. 1. Zabudovaný napájeí kabel usí být vhodně hráněný před ehaniký poškození a zakončený v příslušné zakončovaí zařízení. 2. Elektrootory čerpadla určené pro použití se sinusovýi napájeíi zdroji o kitočtu 50/60 Hz usí ít zařízení na tepelnou ohranu připojená takový způsobe, aby byl stroj izolován od napájení v případě, že stator dosáhne teploty 130 C. 3. Elektrootory čerpadla určené pro použití s napájeíi zdroji s proěnný kitočte nebo nesinusovýi napájeíi zdroji usí ít zařízení na tepelnou ohranu připojená takový způsobe, aby byl stroj izolován od napájení v případě, že stator dosáhne teploty 100 C u strojů klasifikovanýh pro třídu T4 nebo 160 C u strojů klasifikovanýh pro třídu T3. 4. Tyto otoriké jednotky nejsou určeny na servis nebo opravy uživatele; jakákoli činnost, která ůže ovlivnit harakteristiky ohrany proti explozi by ěla být svěřena výrobi. Maxiální povolené spáry esty plaenu jsou těsnější než spáry uvedené v norě EN

4 4 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Tehniké údaje Podrobné tehniké inforae jsou dostupné v tehniké datové listu společnosti Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS , který si lze stáhnout ze stránek > Produts & Servies > Pups and Systes. Maxiální hlučnost 70 db. Za jistýh okolností ůže být překročena. 3.1 Výrobní štítek Doporučujee, abyste si zapsali údaje ze standardního štítku uístěného na čerpadle do níže uvedeného příslušného foruláře a uhovali si jej jako referenční zdroj inforaí pro objednání náhradníh dílů, opakované objednávky a obené dotazys. Při veškeré kounikai vždy uvádějte typ, č. položky a výrobní číslo čerpadla. Obr 1: Verze Ex Obr 2: Standardní verze Legenda Typ Popis P1 Jenovitý příkon kw Nr Č. položky P2 Jenovitý výkon kw Sn Výrobní č. n Otáčky r/in xx/xxxx Datu výroby (týden/rok) Qax Max. průtok 3 /h Un Jenovité napětí V Hax Max. dopravní výška In Jenovitý proud A Hin Min. dopravní výška Cos φ Koefiient výkonu pf Ø Ip. Průěr oběžného kola Ph Počet fází DN Výstupní průěr Hz Frekvene Hz

5 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 5 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Přeprava Běhe přepravy by jednotka neěla být upuštěna ani shozena. Jednotka nesí být nikdy zvedána ani spouštěna za napájeí kabel. Jednotka je vybavena zvedaí zařízení, ke kteréu lze za účele přepravy připojit řetěz a závěsné oko. Každý použitý zvedák usí být přiěřeně dienzovaný na hotnost jednotky. Musí být splněny všehny příslušné bezpečnostní předpisy, jakož i obené dobré tehniké postupy. 5 Nastavení a instalae Kabelovod Zvláštní Musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy vztahujíí se k instalaí pro čerpání splašků a ta, kde je to ožné, nevýbušný instalaí. k ovládaíu panelu by ěl být po položení napájeíh kabelů a kabelů řídiího obvodu proveden plynotěsný vyplnění pěnovou hotou. pozornost usí být věnována bezpečnostní předpisů zahrnujíí praovní činnost v uzavřenýh prostoráh v čistiíh zařízeníh jakož i dobrý obený tehniký postupů. 5.1 Výtlačné potrubí Výtlačné potrubí usí být nainstalováno v souladu s příslušnýi předpisy. Nora DIN 1986/100 a EN se zejéna vztahuje na následujíí: Výtlačné potrubí by ělo být osazeno proplahovaí okruhe (koleno 180 ) uístěný nad úrovní proplahování a dále by ělo spadat pooí gravitae do sběrné kanalizae nebo kanálu odpadníh vod. Výtlačné potrubí by neělo být napojené na spádové potrubí. K touto výtlačnéu potrubí nesí být připojena žádná jiná přívodní vedení ani výtlačná potrubí. Výtlačné potrubí by ělo být položeno tak, aby nebylo ovlivňováno raze. 5.2 Příklad instalae, betonová kalová jíka Legenda 1 Kryt kalové jíky 2 Odvzdušňovaí trubie 3 Kryt kalové jíky 4 Průhodka pro ohranný kabelovod k ovládaíu panelu 5 Řetěz 6 Přívodní vedení 7 Kuličkový plovákový spínač 8 Ponorné čerpadlo 9 Betonová kalová jíka 10 Podezdívka 11 Vodií trubka 12 Výtlačné potrubí 13 Zpětný ventil 14 Šoupátko 15 Napájeí kabel elektrootoru Obr 5: Příklad instalae, betonová kalová jíka

6 6 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Elektriké připojení Před uvedení do provozu by ěl odborník zkontrolovat, zda je k dispozii jedno z nezbytnýh elektrikýh ohrannýh zařízení. Uzenění, nulování, ohranné jističe atd. usí splňovat předpisy ístního úřadu pro zásobování elektřinou a oprávněná osoba by ěla zkontrolovat, zda jsou v perfektní pořádku. Napájeí systé v provozu usí splňovat předpisy VDE nebo jiné ístní předpisy s ohlede na plohu průřezu a axiální pokles napětí. Napětí uvedené na výrobní štítku čerpadla usí odpovídat napětí elektriké sítě. Napájeí kabel usí být hráněn vhodně dienzovanou poalou pojistkou odpovídajíí jenovitéu příkonu čerpadla. Vstupní napájeí zdroj i saotné připojení čerpadla na svorky na ovládaí panelu usí být v souladu se shéate zapojení ovládaího panelu i shéaty připojení elektrootoru a usí být provedeny kvalifikovaný praovníke. Musí být splněny všehny příslušné bezpečnostní předpisy, jakož i obené dobré tehniké postupy. V případě venkovního použití platí následujíí předpisy VDE: Ponorná čerpadla používaná venku usí být osazena napájeí kabele délky nejéně 10. V různýh zeíh ohou platit další předpisy. U čerpadel určenýh k použití ve venkovníh fontánáh, zahradníh jezírkáh a na podobnýh ísteh, usí být čerpadlo napájeno prostřednitví proudového hrániče (RCD), jehož jenovitý zbytkový praovní proud nepřesahuje 30 A. Třífázové: Riziko úrazu elektriký proude. Neodstraňujte kabel a neodlehčujte a k čerpadlu nepřipojujte elektroinstalační trubku. Čerpadlo není vybaveno přípojkou k napájení, proto usí dodavatel poskytnout jeden z následujííh prostředků: (1) Pro připojení k napájeí větvi usí být dodán vhodně dienzovaný připojovaí kolík uzeňovaího typu nebo (2) pro přípojku napájení usí dodavatel dodat sériově vyráběnou přípojnou krabii, rozvodnou skříň nebo elektroinstalační kabinu a jejih příslušné aratury. Toto vybavení usí snížit pravděpodobnost vniku vody běhe dočasného, oezeného zaplavení. Čerpadlo sí instalovat pouze kvalifikovaní praovníi. Jednofázové: Riziko úrazu elektriký proude. Toto čerpadlo je dodáváno s uzeňovaí vodiče a připojovaí kolíke uzeňovaího typu. Abyste snížili riziko úrazu elektriký proude, ujistěte se, že je připojeno pouze ke správně uzeněné, uzeňujíí zásuve a že je elektrootor tepelně hráněný. Pro snížení rizika úrazu elektriký proude před servise tohoto čerpadla vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto čerpadlo nebylo ověřeno pro použití v plavekýh bazéneh. Poraďte se s elektrikáře.

7 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 7 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Shéata zapojení Obr 6: Třífázové zapojení Obr 9: Jednofázové zapojení Obr 7: Třífázové zapojení s oezovače teploty Obr 10: Jednofázové zapojení s oezovače teploty Obr 8: Třífázové zapojení s oezovače teploty a DI Obr 11: Jednofázové zapojení s oezovače teploty a DI Tři fáze AS 50 Hz: Jedna fáze AS 50 Hz: S12/2 D, S13/4 D, S17/2 D, S22/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S10/4 W, S12/2 W AS 60 Hz: S10/4 D, S16/2 D, S13/4 D, S16/4 D, S17/2 D S18/2 D, S22/4 D, S25/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S35/2 D AS 60 Hz: S10/4 W, S16/2 W, S18/2 W : : USA U, V, W = praovní vodič Di = onitor izolae U, V, W = T1, T2, T3 PE = ohr. uzenění F1/F0 = tepelné čidlo F1 = 1 gr/yel = zeleno-žlutý R = napájeí F0 = 2 blk = černý C = neutrální (společný) Di = 3 gry = šedý S = spouštěí br = hnědý Čerpadla s ohranou proti explozi sí být používána ve výbušnýh zónáh pouze s osazenýi tepelnýi čidly (Vodiče: FO, F1). U jednofázovýh čerpadel je důležité použít správné kondenzátory; použití nevhodnýh kondenzátorů povede ke spálení izolae vinutí elektrootoru.

8 8 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Kontrola sěru otáčení Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! Při první uvedení třífázovýh jednotek do provozu a také při použití na nové ístě usí být kvalifikovaný praovníke pečlivě zkontrolován sěr otáčení. Při kontrole sěru otáčení usí být jednotka zabezpečena takový způsobe, aby rotujíí oběžné kolo čerpadla nebo výsledné proudění vzduhu nepředstavovalo žádné nebezpečí pro praovníky. Nevkládejte rue do hydraulikého systéu! Sěr Při otáčení sí být upraven pouze kvalifikovaný praovníke. provádění kontroly sěru otáčení i při spouštění jednotky dávejte pozor na INICIACI. Ta ůže být veli silná. Sěr rotae je správný, pokud se oběžné kolo/vrtulové oběžné kolo otáčí doprava při pohledu z uístěné jednotky shora dolů Iniiae probíhá proti sěru hodinovýh ručiček. Obr 12: Otáčení rotoru Pokud je k jednou ovládaíu panelu připojeno víe čerpadel, usí být každá jednotka zkontrolována individuálně. Síťové napájení ovládaího panelu by ělo ít pravotočivý sěr otáčení. Pokud jsou vodiče zapojeny v souladu se shéate zapojení a určení vodičů, sěr otáčení bude správný Zěna sěru otáčení Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! Sěr otáčení sí být upraven pouze kvalifikovaný praovníke. Je-li sěr otáčení nesprávný, lze jej upravit prohození dvou fází napájeího kabelu v ovládaí panelu. Sěr otáčení se usí následně překontrolovat. Sěr otáčení ěřiího zařízení sleduje sěr otáčení elektriké sítě nebo nouzového generátoru.

9 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 9 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Uvedení do provozu Bezpečnostní pokyny uvedené v předešlýh částeh se usí dodržovat! g V explozivníh zónáh se usí dávat pozor, aby běhe zapínání a provozu čerpadel byla seke čerpadla vyplněná vodou (běh na suho) nebo aby bylo případně ponořené pod vodou (okrá instalae). Ujistěte se, že v toto případě je dodrženo iniální ponoření uvedené v datové listu. Jiné typy provozu tj. srkání nebo běh na suho nejsou povoleny. Před uvedení do provozu by ěla být jednotka zkontrolována a ěla by být vykonána funkční zkouška. Zvláštní pozornost by ěla být věnována následujííu: Jsou elektriká připojení provedena v souladu s předpisy? Jsou tepelná čidla připojena? Je zařízení na onitorování izolae (ta, kde je osazené) správně nainstalované? Je správně nastavený nadproudový vypínač elektrootoru? Jsou kabely napájeího a řídíího obvodu správně osazeny? Byla kalová jíka vyčištěná? Jsou vtok a výtoky čerpaí stanie vyčištěné a zkontrolované? Je sěr otáčení správný - i při běhu přes nouzový generátor? Funguje správně regulae hladiny? Jsou požadovaná šoupátka (ta, kde jsou osazená) otevřená? Fungují zpětné ventily (ta, kde jsou osazené) bez potíží? Byl v případě čerpadel pro suhou instalai odvzdušněn systé hydrauliky? 7 Údržba a servis Pokud je poškozený napájeí kabel, usí jej výrobe, jeho servisní tehnik, nebo podobně kvalifikovaná osoba vyěnit, aby se zaezilo riziků. Před zahájení jakékoli údržby by ěla být jednotka zela odpojena kvalifikovaný praovníke od napájeí sítě a ělo by být uskutečněno opatření, aby neohla být nedopatření opět zapnuta. Servis sí provádět pouze kvalifikovaný personál. Při provádění oprav nebo běžné údržby by ěly být dodržovány bezpečnostní předpisy zahrnujíí praovní činnost v uzavřenýh prostoráh v čistiíh zařízeníh jakož i dobré obené tehniké postupy. Rady pro údržbu zde uvedené nejsou určeny pro opravy typu udělej si sá, jelikož jsou vyžadovány speiální tehniké znalosti. Slouva na údržbu s naší servisní oddělení vá zaručí nejlepší tehniký servis za všeh okolností.

10 10 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Obené rady pro údržbu Ponorná čerpadla Sulzer jsou spolehlivé kvalitní výrobky, přičež každý z nih je podroben důkladné výstupní kontrole. Doživotně naazaná kuličková ložiska spolu s onitorovaíi zařízeníi zajišťují optiální spolehlivost čerpadla za předpokladu, že čerpadlo je připojeno a provozováno v souladu s provozníi pokyny. Kdyby však došlo k poruše, neiprovizujte a ísto toho požádejte o poo oddělení pro služby zákazníků společnosti Sulzer. To platí zejéna v případě, kdy je čerpadlo neustále vypínáno nadproude v ovládaí panelu, tepelnýi čidly systéu teroregulae nebo systée onitorování izolae (DI). Doporučuje se provádět pravidelné kontroly a údržbu, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Servisní organizae společnosti Sulzer vá s potěšení poradí s jakýkoli použití, které plánujete a poůže s vyřešení probléů s čerpání. Záruční podínky společnosti Sulzer jsou platné pouze za předpokladu, že veškeré opravy byly provedeny v provozovně shválené společností Sulzer s použití originálníh náhradníh dílů Sulzer. Při provádění oprav by ěly být použity pouze originální náhradní díly dodané výrobe. 7.2 Koentář o údržbě čerpaíh stani v souladu s norou EN Doporučuje se, aby jedenkrát za ěsí byla prohlédnuta čerpaí stanie a zkontrolována její funkčnost. V souladu s předpisy EN by čerpaí stanie ěla být udržována kvalifikovanýi praovníky v následujííh časovýh intervaleh: v obhodníh zařízeníh - každé tři ěsíe. v bytovýh doeh - každýh šest ěsíů. v saostatné rodinné doě - jedenkrát ročně. Naví doporučujee uzavření slouvy o údržbě s kvalifikovanou společností.

11 Pokyny pro instalai a provoz (Překlad původníh pokynů) 11 Ponorné čerpadlo odpadníh vod, typ ABS AS Doplňování a výěna oleje Nádržka na olej ezi elektrootore a hydraulikou částí byla při výrobě naplněna lubrikační oleje. Množství olejové náplně řady AS - nádržka na olej AS 50 Hz AS 60 Hz Typ čerpadla Obje (l) Typ čerpadla Obje (l) AS 0530 S12/ AS 0530 S16/ AS 0530 S17/ AS 0530 S18/ AS 0530 S26/ AS 0530 S30/ AS 0630 S10/ AS 0630 S10/ AS 0630 S13/ AS 0630 S16/ AS 0630 S22/ AS 0630 S25/ AS 0631 S12/ AS 0631 S16/ AS 0631 S17/ AS 0631 S18/ AS 0631 S30/ AS 0631 S35/ AS 0641 S30/ AS 0641 S35/ AS 0830 S10/ AS 0830 S10/ AS 0830 S13/ AS 0830 S16/ AS 0830 S22/ AS 0830 S25/ AS 0831 S22/ AS 0831 S25/ AS 0840 S12/ AS 0840 S16/ AS 0840 S17/ AS 0840 S18/ AS 0840 S26/ AS 0840 S30/ AS 0841 S13/ AS 0841 S16/ AS 0841 S22/ AS 0841 S25/ Výěna oleje je nezbytná pouze v případě vzniku závady. Zásahy do agregátů hráněnýh proti explozi sí provádět pouze k tou zoněné dílny/osoby s používání originálníh dílů výrobe. V opačné případě zaniká osvědčení Ex!. Podrobné návody, pokyny a rozěrové výkresy pro servis a opravu čerpadel shválenýh pro prostředí ohrožená výbuhe jsou v příruče AS Workshop a usí být dodržovány. 7.4 Čištění Pokud je čerpadlo využíváno k obilní účelů, ělo by být po každé použití vyčištěno čerpání čisté vody, aby se zabránilo usazování špíny a vzniku povlaku. V případě pevnýh instalaí doporučujee, aby byla pravidelně kontrolována funke systéu autoatiké regulae hladiny. Zapnutí spínače výběru (nastavení spínače HAND (ručně)) se vyprázdní kalová jíka. Jsou-li na lopatkáh viditelné usazeniny špíny, ěly by být vyčištěny. Po čištění se čerpadlo usí vypláhnout čistou vodou a nehat provést nožství autoatikýh čerpaíh yklů. 7.5 Odvzdušnění spirálního tělesa Po spuštění čerpadla do kalové jíky plné vody ůže ve spirální tělese vzniknout vzduhová bublina a způsobit probléy s čerpání. V takové případě pozvedněte čerpadlo v édiu a pak jej znovu spusťte. Je-li to nutné, opakujte tento proes odvzdušnění.

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel Fax

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více