ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již tradiční úvodní slovo zahájili připomenutím velmi významného výročí. Dne 28. listopadu 2004 uplynulo plných 45 let od založení našeho družstva. Velmi pozitivní skutečností je, že po celou dobu své činnosti družstvo plnilo spolehlivě svoji základní úlohu. Zabezpečilo jistoty bydlení pro všechny své členy, kteří plní své povinnosti vyplývající nejen ze stanov družstva, obchodního zákoníku, ale i z občanského zákoníku. Při této slavnostní příležitosti si všichni členové volených orgánů, funkcionáři samospráv a zaměstnanci družstva, kteří v minulosti přispěli k dosaženým výsledkům družstva a k dobrému jménu, zaslouží naše poděkování. Těm současným a budoucím nám pak nezbývá než popřát, aby se jim vždy dařilo a aby jejich práce byla vždy přínosem pro další rozvoj našeho družstva. JUDr. Ivanka Halamová, ředitelka Zdeněk Chmelík, předseda představenstva Na pomoc samosprávám Chcete si půjčit? Jednou z výhod, které SBD Ocelář poskytuje družstevníkům, je možnost čerpání půjček ze zajišťovacího fondu, část B (dále jen půjčovací fond). Toto půjčování má svá pravidla schválená Dne 25. října proběhly v kladenském divadle oslavy 45. výročí založení SBD Ocelář. Na snímku je I. Halamová, ředitelka družstva a Z. Chmelík, předseda představenstva během zahajovacího projevu. Z jednání družstva Informace z jednání představenstva za duben až září 2004 PD vzalo na vědomí: zprávy o činnosti SBD Ocelář; zprávy o práci komise ekonomické, technické a komise samospráv; dopisy adresované PD a předává je k vyřízení; zprávy kontrolní komise. PD rozhodlo: že v domech, kde neproběhnou do členské schůze DS, svolá členskou schůzi SBD Ocelář; Bydlení a paragrafy Pohled na zákon o vlastnictví bytů Platnou právní úpravu vlastnictví bytů obsahuje zákon č. 72/1994 Sb. Zákon nabyl účinnosti v květnu Praktické zkušenosti s aplikací tohoto zákona v průběhu dalších let ukázaly řadu nedostatků přijaté úpravy zákon nesplnil všeobecná očekávání, která byla s jeho přijetím spojována, některé požadavky ostatně ani splnit nemohl. I když zákon č. 72/1994 umožnil všem vlastníkům bytového fondu převádět byty do vlastnictví, nebylo záměrem, aby se tato forma vlastnictví stala rozhodující formou bydlení. Zákon byl od svého přijetí několikrát novelizován, neboť měl a má nadále nedostatky, které spočívají v nedůsledném vymezení forem správy a údržby společných částí domu včetně odpovědnosti za její výkon. Nedostatečně jsou řešeny i vztahy k zastavěným pozemkům. Některá ustanovení jsou zbytečně složitá a zvyšují administrativu s tím spojenou. Zákon tak zůstal v půli cesty, pokud se týká vymezení takové formy spoluvlastnictví, která zajistí reálný výkon spoluvlastnických práv, současně nutně znamenajících i jistá omezení výlučných práv vlastnických. Nebylo rovněž akceptováno, že by pro zajištění řádné správy a provozu domu s více byty měla vzniknout právnická osoba, jejímiž členy by se stávali vlastníci bytů. Funkce správce domu se ukázala jako velmi málo účinná. Dalším podstatným nedostatkem zákona byla značná složitost a zbytečně administrativně náročný postup při vzniku vlastnictví jednotek (bytů, gará- Pokračování na str. 2 Pokračování na str. 3 Pokračování na str. 6

2 strana 2 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 Na pomoc samosprávám Pokračování ze str. 1 shromážděním delegátů. Zjednodušeně řečeno, peníze jsou poskytovány účelově na konkrétní opravu do výše maximálně 50 % z celkové ceny opravy a půjčka musí být splacena do jednoho roku. Hlavním důvodem, proč si brát půjčku, je možnost provedení opravy dříve, než dojde k naspoření celé částky. V některých případech dojde ke zvýšení komfortu bydlení, jindy i ke snížení provozních nákladů např. za dodávku tepla. Motivací k získání půjčky může být snaha nezvyšovat příspěvky do fondu oprav nad únosnou mez a přesto provést určitou opravu v potřebném termínu. O přidělení půjčky rozhoduje představenstvo. Zpravidla se o přidělení půjčky rozhoduje ve stejný den, kdy se rozhoduje o vítězi výběrového řízení. Půjčka se začíná splácet 3 měsíce od rozhodnutí představenstva a splácí se ve dvanácti stejných částkách. Příklad Pro ilustraci si představme následující situaci. Dům má 72 bytů o cca 5000 m 2 podlahové plochy. Obyvatelé platí zálohu za teplo ve výši 19 Kč/měsíc/m 2 a do fondu oprav přispívají částkou 3 Kč/měsíc/m 2. Uživatelé by rádi snížili náklady na teplo. Po konzultaci se zaměstnanci technického úseku bylo doporučeno provést zateplení štítů a provést výměnu oken ve štítech. Tito odhadli cenu akce na cca Kč. Podle odhadů se výměnou oken ve štítech a zateplením štítů ušetří cca 20 % tepelné energie, tedy částka cca 3,80 Kč/měsíc/m 2. Uživatelé se dohodli, že jsou schopni dohromady splácet do fondu oprav a zálohu na teplo ve výši cca 40 Kč/měsíc/m 2 (19 Kč teplo, 21 Kč fond oprav). Pokud by nebyly žádné další výdaje z fondu oprav, spořili by uživatelé na zateplení cca 12 měsíců. Pokud využijí půjčku z půjčovacího fondu, stačí spořit pouze 6 měsíců, opravu provést a následně dvanáct měsíců splácet. Za 6 měsíců (rozdíl mezi ukončením stavby v případě využití a nevyužití půjčky) ušetří uživatelé snížením záloh za teplo částku 3,80 Kč/měsíc/m 2 x 6 měsíců x m 2 = cca Kč. O tuto částku je možno navýšit platbu do fondu oprav. O půjčku je možno žádat vícekrát například pro každou etapu regenerace. Co je ještě třeba vědět Při využití možností půjčovacího fondu je potřeba nezapomenout na některé speciální situace: vlastníci platí poplatek za poměrnou část poskytnuté půjčky ve výši 4 % z půjčené částky, družstevníci platí poplatek za poměrnou část poskytnuté půjčky ve výši 1 % (RPSN celé půjčky je mezi 1,25 % a 5,27 % v závislosti na počtu družstevníků a vlastníků); při udílení půjčky se zkoumá, zda bude dům schopen splatit celou půjčenou částku za 1 rok. Je nutno počítat s nezbytnou rezervou na běžný provoz; půjčku není možno žádat v předstihu, protože půjčku je nutno začít splácet tři měsíce po rozhodnutí představenstva. V takovém případě by nemusela být splněna podmínka návratnosti půjčky za 12 měsíců; v případě vyčerpání prostředků, které jsou na půjčky určeny, nemusí být všechny požadavky uspokojeny. Mgr. Petr Kačenka, člen kontrolní komise Družstvo a DPH Na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se SBD Ocelář stalo plátcem daně z přidané hodnoty, a to od 1. srpna V souvislosti s tím došlo k mnoha změnám v evidenci nájemného a úhrad za správu bytu nebo garáže v osobním vlastnictví. Změna předpisu úhrad za správu bytu a garáže se týká především vlastníků bytů v osobním vlastnictví a nájemníků a vlastníků garáží. Další změnou je vystavování daňových dokladů. Podle ustanovení zákona o DPH je plátce daně povinen vystavit daňový doklad na vyžádání. To znamená, že při nákupu např. úklidových prostředků musí nakupující prodávajícího o vystavení daňového dokladu požádat. Při nákupu do Kč se jedná o zjednodušený daňový doklad, který musí obsahovat název firmy, popř. jméno a příjmení, sídlo a místo podnikání, daňové identifikační číslo (DIČ), číslo dokladu, datum uskutečnění plnění (datum nákupu), rozsah a předmět plnění (rozpis zboží a jednotkové ceny) a celkovou částku za nakoupené zboží. JUDr. Ivanka Halamová, Ing. Jarmila Vinšová Informace z ekonomického úseku Odečty vodoměrů Blíží se opět doba odečtu stavů vodoměrů, proto si nezapomeňte od vyzvednout formulář na odečty. Zapsané stavy vodoměrů odevzdejte nejpozději do na SBD Ocelář, č. dveří 4, 5, 6, 7. Odměny funkcionářů DS Formulář pro odměny funkcionářů DS je k dispozici od listopadu. Po vyplnění je nutno jej předat do na SBD Ocelář, č. dveří 6. Změna plateb za komunální odpad Od dochází ke změně plateb za komunální odpad. Poplatek bude hradit každý sám přímo Magistrátu města Kladna, který rozešle poukázky do všech domácností. Poplatek činí 492 Kč na osobu a rok a je splatný k 15. březnu každého roku. Školení Školení pro uklízečky a údržbáře pracující na dohodu o provedení činnosti nebo na dohodu o provedení práce, kteří chtějí mít uzavřenou DPČ nebo DPP od ledna 2005, bude probíhat od 1. do 20. prosince na SBD Ocelář, č. dveří 26. Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Žádost Jmenovky na schránkách Žádáme nájemníky i vlastníky bytů, aby si v domě zajistili řádné označení svých schránek jmenovkou, neboť poslední dobou se družstvu vrací stále více nedoručitelných poštovních zásilek. Jako důvod je uváděno, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Tím nejenže družstvu vznikají zvýšené náklady, ale i vy sami se dostáváte do nebezpečí prodlení, neboť jsou vám zasílány předpisy nájemného, upomínky a různé další informace a sdělení, o kterých se ani nedozvíte. Na případné reklamace a stížnosti, které vzniknou na základě této skutečnosti, nebude družstvo brát zřetel. JUDr. Ivanka Halamová, ředitelka

3 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 3 Co nás čeká Výtahy Nařízení vlády č. 14/1999 Sb. platné od stanovilo technické požadavky na výtahy. Tyto požadavky jsou včetně doporučení Evropské unie promítnuty do nových českých technických norem ČSN , ČSN a ČSN V rámci těchto norem vzhledem k odpovědnosti majitele domů za bezpečný provoz výtahů budou počínaje závěrem letošního roku a během následujících dvou let provedeny inspekční prohlídky, které posoudí každý výtah z hlediska Interiér nového výtahu v objektu MS 13 provozních rizik a stanoví lhůty k odstranění závad. Stávající tříměsíční odborné prohlídky a tříleté odborné zkoušky zůstávají v platnosti a jsou hrazeny v rámci smlouvy s jednotlivými správci výtahů. V srpnu 2004 byl u SBD Ocelář v objektu MS 13 v Mostecké ulici č. p dán do provozu první výtah splňující nové normy, který je první svého druhu v panelovém obytném domě v Kladně. Václav Bultas, vedoucí technického úseku Energetické audity Co jsou to energetické audity? Energetické audity (dále EA) se zabývají hodnocením současné úrovně provozovaného energetického hospodaření budovy. Jejich součástí je návrh technicky dosažitelných energetických úspor (tepla, elektřiny) a výpočet návratnosti vložených finančních prostředků. Kdo EA provádí? EA provádějí oprávněné právní subjekty a fyzické osoby auditoři v oblasti hospodaření s energií. Současný stav v SBD Ocelář V srpnu 2004 byla uzavřena smlouva s STÚ-e Praha, což je specializované pracoviště na energetiku budov. Audity jsou rozloženy do období tří let na roky , což připouští vyhláška 213/2001 Sb. Průměrná cena na 1 byt včetně DPH činí 534,- Kč. Této ceny bylo dosaženo díky spolupráci s SBD Horník a využití maximálního možného stupně opakovatelnosti u objektů stejného typu. V roce 2004 bude proveden EA u osmnácti objektů typů G 57 a jejich variant. Náplň EA dle vyhlášky č. 213/2001 Sb. Součástí EA je: výkresová a technická dokumentace objektu; údaje o energetických vstupech a výstupech včetně údajů o rozvodu tepla a energií a údaje o provozních režimech se záměry pro nejbližší období ohledně oprav a údržby; sestavení energetické bilance s analýzou stavu; zhodnocení hospodárnosti nakládání s energií s vyčíslením dosažitelných energetických úspor; zpracování opatření k energeticky vědomé modernizaci; výpočet reálné návratnosti investic pro konkrétní způsob opatření. Václav Bultas, vedoucí technického úseku Z jednání družstva Pokračování ze str. 1 že změnu nájemce nebytových prostor při dodržení stejného účelu užívání potvrdí výbor domovní samosprávy; o znovuzačlenění vyloučených členů družstva (celkem v 10 případech, kdy byl uhrazen dluh i penále); o přidělení družstevního bytu v bl. K 310; o vybudování bytové jednotky z nebytových prostor v č. p A4. Bude vypsáno výběrové řízení; o stanovení podmínek pro cílové odměny ředitelky SBD za rok 2004; aby PD a KK jednaly odděleně za účasti jednoho přizvaného zástupce PD nebo KK; že shromáždění delegátů se uskuteční dne ; že účetní uzávěrka bude ve stejné formě jako za rok 2002; že vyloučeným členům bude zaslána výzva, aby si dali své záležitosti do pořádku do , jinak jim bude počítáno regulované nájemné; že byt v ul. Plzeňské, č. p. 3047, bude nabídnut obálkovou metodou; vyhovět odvolání proti vyloučení (dluhy byly vyrovnány); o přidělení bytu vybudovaném na vlastní náklady z nebytových prostor (2 případy); vyhovět rozhodnutí členské schůze ve věci vybudování bytové jednotky z nebytových prostor; o přidělení družstevního bytu po uhrazení členského podílu (byty Proinvest Holding, Mireal Kladno, Kablo Kladno); o tvorbě zákonné rezervy na opravu správní budovy za rok 2003 ve výši 1,3 mil. Kč; o poskytnutí půjček ze zajišťovacího fondu RS 14, MS 4, K 407; o prodloužení nájemní smlouvy v domě č. 46, ul. Jánská, do ; že družstevní byt v ul. Plzeňské, č. p. 3047, bude přidělen nejvyšší nabídce; další úvěry povolovat za podmínky, že výše úvěrů nebude přesahovat 25 % z celkového objemu FO družstevníků; svolat schůzku se zástupci UPC; že byt č. 23 v domě č. p. 2560, bl. K 303, bude nabídnut obálkovou metodou; že byt č. 8 v domě č. p. 2500, ul. Švédská, bl. 234, bude nabídnut obálkovou metodou; o výpovědi z nebytových prostor bl. K 229; stanovit členský podíl ve výši Kč na byt vybudovaný z kočárkárny v bl. K 306; o poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši Kč pro bl. K 127; o výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor v bl. K 126; o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt č. 1 do ; stanovit členský podíl ve výši Kč na byt vybudovaný z kočárkárny v bl. 308; že oslavy 45. výročí SBD proběhnou formou divadelního představení dne ; o prominutí penále ze zdravotních a sociálních důvodů (celkem v 63 případech); o pronájmu nebytových prostor (celkem v 10 případech). PD schválilo: dohodu mezi SBD Ocelář a SBD Horník o společném postupu při zajištění energetických auditů; Pokračování na str. 4

4 strana 4 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 SBD Ocelář Kladno Představenstvo Zdeněk Chmelík předseda Helena Říhová místopředseda a předseda ekonomické komise Helena Sýkorová ekonomická komise Ing. Marián Sýkora ekonomická komise Jiří Hanousek technická komise Stanislav Schořálek technická komise Bohuslav Svoboda technická komise Mgr. Kajetána Iblová Anna Poštová komise samospráv Kontakty Tel.: (sekretariát) Kontrolní komise RNDr. Miloš Mrkvička předseda Vladimíra Mrázová místopředseda Miloš Fišer Mgr. Petr Kačenka Jaroslava Nováková Kontakty Tel.: (sekretariát) Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí , Čtvrtek , Každé poslední pondělí v měsíci jsou úřední hodiny prodlouženy do Z jednání družstva žádost na připojení společných prostor za garážemi u S 36/2,1 za předpokladu dodržení zákona č. 72/94 Sb.; žádost o povolení výstavby bytové jednotky z nebytových prostor; návrhy výběrových komisí v řádném výběrovém řízení na opravy, zateplení, generální opravy střech aj. PD schválilo 24 výběrových řízení; výši členského podílu na byt v bl. K 310; dosavadní formu vyúčtování s drobnou úpravou kompenzace pohledávek a závazků; udělení výstrahy před řešením soudní cestou opakované stížnosti na chování a porušování domovního řádu v K 229; směrnici o pronájmu nebytových prostor a směrnici o postupu při investování v objektech SBD Ocelář; postup při zabezpečení inspekčních prohlídek u výtahů; návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003; program jednání SD dne ; že novelizace stanov a směrnice o vyúčtování a o vyřizování stížností budou zařazeny do programu SD na podzim 2004; návrh směrnice o použití rezervního fondu dodatečných členských vkladů, návrh směrnice i hospodaření s fondem oprav; provedení ratingu SBD Ocelář; za předpokladu souhlasu členských schůzí PD schválilo žádost sdružení Klfree Kladno umístit bezplatně zařízení bezdrátové počítačové sítě na strojovny domů; žádost o výstavbu bytu ze společných prostor bl. AC 202; žádost o sloučení dvou bytů a stanovilo podmínky; žádost bl. 335/1 o překlenovací úvěr Kč za podmínek stanovených směrnicí; navýšení půjčky pro bl. MS 4 ze zajišťovacího fondu o Kč; PD souhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor (v 10 případech). PD zamítlo: pokračování ze str. 3 žádost o podnájmu části nebytového prostoru v bl. K 128; na doporučení vedoucích úseků družsta žádost na instalaci měřiče na dodávku tepla v bl. K 437; individuální žádost o mimořádnou splátku anuity mimo pololetních splátek; žádost o odkoupení garáže v obj. G 31; žádost o uzavření nájemní smlouvy pro uživatele družstevního bytu, kteří užívají byt vyloučeného člena družstva; 30 žádostí o prominutí poplatku z prodlení. Mgr. Kajetána Iblová, Informace o průběhu shromáždění delegátů Shromáždění delegátů SBD Ocelář se konalo Pozváno bylo 182 delegátů zvolených domovními samosprávami, celkem se jich zúčastnilo 115. Na programu jednání bylo: 1. zahájení, jmenování zapisovatele a volba komisí (mandátové, návrhové); 2. schválení ověřovatelů zápisu; 3. kontrola usnesení minulého SD; 4. zpráva o činnosti PD v roce 2003; 5. zpráva o činnosti KK v roce 2003; 6. schválení řádné účetní uzávěrky za r včetně návrhu rozdělení zisku; 7. návrh schválení úvěru včetně zástavního práva pro blok RS 18; 8. odvolání proti vyloučení z řad členů SBD; 9. návrh novelizace směrnic pro použití zajišťovacího fondu samospráv; 10. návrh směrnice o použití rezervního fondu dodatečných členských vkladů dle čl. 91; 11. návrh na schválení celkové výše odměn členů PD a KK; 12. schválení výjimky ze zákazu konkurence členu PD a členu KK; 13. návrh novelizace směrnice o podmínkách hospodaření s fondem oprav, dlouhodobá záloha na opravy a údržbu (FO); 14. diskuse; 15. usnesení; 16. závěr. Jednání probíhalo podle schváleného programu. Před ukončením začali delegáti odcházet. Tak se stalo, že schůze již nebyla usnášeníschopná. Neschválené body programu jsou přesunuty na podzimní zasedání SD.

5 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 5 Usnesení Shromáždění delegátů schválilo účetní uzávěrku za rok 2003 včetně návrhu na rozdělení zisku. Schválilo směrnici č. 6/02 pro tvorbu a použití zajišťovacího fondu samospráv ve znění protinávrhu, směrnici č. 4/04 o použití rezervního fondu dodatečných členských vkladů dle čl. 91 ve znění protinávrhu a celkovou výši odměn členů PD a KK na rok Jelikož SD je nejvyšším orgánem družstva, kde členové uplatňují svá práva řídit a kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů, je nutné, aby se zvolení delegáti SD zúčastňovali. Tak se mohou podílet na rozhodování. Zde se schvalují kromě jiného také návrhy směrnic, kterými se všichni řídíme. Rady, názory, zajímavosti Anna Poštová, komise samospráv Zamyšlení nad domovním řádem Časté stížnosti na neukázněné chování některých nájemníků vypovídá zřejmě o tom, že z domů zcela vymizely domovní řády. Ano, víme, že necitlivé chování vůči spolubydlícím v panelovém domě nepramení ani tak z absence domovního řádu, ale že příčiny jsou zcela jiné. Stačí pozorovat dění kolem sebe, v dopravních prostředcích, u škol i na veřejných prostranstvích. Jsme svědky chování, které přinejmenším budí pohoršení. Dospějeme k závěru, že se někde stala chyba. Osobně si myslím, že ta chyba se stala v rodině, ale našli by se určitě oponenti. Vraťme se však k narušování soužití v panelovém domě. Ptáme se: existuje zákon, který by vymezil chování v domě? Kdo určuje, jaké má být znění domovního řádu? Domovní řády nemohou omezovat občany v jejich právech a nesmí být v rozporu s obecně závaznými vyhláškami. Některá vymezení pro chování lidí bydlících v nájemních nebo družstevních bytech formuluje občanský zákoník. Paragraf 689 tohoto zákoníku zavazuje všechny k řádnému užívání bytu a společných prostor. Tato řádnost je formulována jako zákonná povinnost. V souladu s paragrafem 690 jsou nájemníci povinni při užívání svých vlastních práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující i ostatním nájemcům plnohodnotnou realizaci jejich práv spojených s užíváním bytu. Za opakované neplnění těchto povinností může být neukázněnému družstevníkovi zrušeno členství. Další kroky jsou pro nájemníky i vlastníky tvrdší. Jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují ustanovení občanského zákoníku, může to vést po písemné výstraze až k výpovědi z bytu při dodržení podmínek stanovených v paragrafu 711 odstavce 1 písmene c občanského zákoníku. Zde se stanoví, že pronajímatel může vypovědět nájem bytu s přivolením soudu, jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě. S jakými problémy se nejčastěji setkáváme? Velké potíže se začínají projevovat v souvislosti s držením domácích zvířat. Mnozí majitelé se snaží chov zvířat ve svém domě zakázat. Například v Kanadě v nájemních domech chov psů a zvířectva zakázán je. U nás to tak jednoduché není. Výše zmíněný paragraf 690 občanského zákoníku se vztahuje i na odpovědnost nájemce za domácí zvířata, která má ve svém bytě. Jeho povinností je zabránit, aby nedocházelo k rušení ostatních a byla dodržována čistota v domě. Držení většího počtu domácích zvířat je možné pouze s písemným souhlasem majitele domu. Zvláštní kapitolou je užívání společných prostor, jejich řádná údržba a úklidové práce. Jsme svědky ukládání nepotřebného haraburdí a věcí v prostorách sklepa, jež by mohlo být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců. Domovní řády by měly obsahovat i podrobnosti týkající se zabezpečení květin v oknech a na balkónech proti pádu a zabránění odtokům vody z truhlíků. Častým problémem bývá otázka zamykání domu. V neposlední řadě je stále diskutovaným problémem úklid v domě. I na to zákon pamatuje. Zavazuje nájemce užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžoval ostatní. Domovní řád SBD Ocelář všechny tyto problémové oblasti zahrnuje. Byl Pokračování na str. 6 SBD Ocelář Kladno Správa SBD Ředitelka JUDr. Halamová Ivanka Úsek ředitele Právní oddělení Klepetková Radka Správa vlastníků + DS Hanousek Jiří Správce počítač. sítě Chudoba Jiří Ústředna Procházková Jana Bytové záležitosti Šulcová Marie Účtárna nájemného Mauleová Jana Kalkulace nájemného Tuháčková Miroslava Technický úsek Vedoucí TÚ Bultas Václav Stavební technik Ing. Marková Jana Převody bytů Dandová Vladimíra Údržba opravy Petrovská Jaroslava Procházková Jana Energetik Vybulka Stanislav Ekonomický úsek Vedoucí EÚ Ing. Vinšová Jarmila Finanční účtárna Křížová Zuzana Najmanová Jana Ing. Marková Eva Finanční účtárna SVJ Fafková Milada Rejmanová Eva Pokladna Plecitá Vlasta Fax, , internet Fax: Internet:

6 strana 6 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 Bydlení a paragrafy Pokračování ze str. 1 ží) a spoluvlastnictví společných částí domu. Zcela nedostatečně zákon řešil otázky spojené s převodem vlastnictví k zastavěným pozemkům v případech, kdy vlastník domu nebyl totožný s vlastníkem pozemku. Na potřebu odstranění tohoto nedostatku se reagovalo až v roce Společenství vlastníků jednotek Nejvýznamnější změnou v roce 2000 však byla úprava společenství vlastníků jednotek (SVJ), které má od tohoto roku charakter právnické osoby vznikající za určitých podmínek přímo ze zákona. SVJ má jen taková práva a povinnosti, které jsou součástí jeho předmětu činnosti. Společenství může nabýt i majetek, avšak pouze v souvislosti se správou domu. SVJ vzniká pouze za splnění určitých předpokladů. Ze zákona se vychází z předpokladu, že do určitého počtu jednotek (bytů) a do určitého počtu spoluvlastnických podílů se zachová dosavadní přístup k určení správce. SVJ tedy nevznikne jako právnická osoba v domech se dvěma či čtyřmi jednotkami (byty). Jde o obecný princip. Ze zákona vyplývá pouze výjimka pro bytová družstva, kterým zákon určuje hranici 75 % rozhodných pro vznik SVJ. V praxi to znamená, že SVJ vznikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu. SVJ jako právnická osoba Na základě dalších poznatků z praxe vyplynula nutnost dopracovat ustanovení zákona o SVJ jakožto právnické osoby. Zápis SVJ do obchodního rejstříku měl neočekávaný dopad SVJ, ačkoliv nebylo založeno za účelem podnikání, získalo povahu podnikatele. Z toho vyplynuly pro SVJ i další povinnosti, zejména v oblasti daňové a v účetnictví. Proto byl v roce 2001 zákon opět novelizován. Úpravy se dotkly zejména zápisu SVJ do zvláštního rejstříku společenství u soudu, způsobu účtování SVJ a jeho registrace u správce daní. Zvláštní rejstřík SVJ vedou od roku 2001 krajské soudy, SVJ má možnost volby soustavy účetnictví a tím změny i v povinnosti registrace SVJ u místně příslušného správce daně (daně z příjmu). Novelou byl zpřesněn předmět činnosti SVJ tak, že SVJ je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou domu. Bohužel ani v roce 2001 při projednávání novelizace zákona o vlastnictví bytů se z časových důvodů nepřistoupilo k řešení dalších problémů, mezi něž patří zejména úprava společného majetku SVJ a hospodaření s ním, včetně způsobu plánování a úhrady nákladů na údržbu a opravy společného majetku, zajišťování služeb poskytovaných s užíváním jednotek (bytů) a rozúčtování cen těchto služeb na jednotlivé vlastníky. Současně se objevila nutnost přijmout právní řešení v případech, kdy vlastníci jednotek (bytů, garáží) jsou nečinní a nestarají se o zabezpečení provozu a oprav společných částí domu. Příprava nového zákona V dalším období byly shromažďovány a vyhodnocovány poznatky z provádění zákona o vlastnictví a z jeho aplikace. Byla zpracována analýza nedořešených zásadních problémů a nedostatků. Z toho vyplynulo, že problematika vzniku vlastnictví jednotek je v zákoně nesystematicky roztroušena na několika místech a nenavazuje například na prohlášení vlastníka domu. Nejsou dostatečně upraveny smluvní typy, na základě kterých dochází k převodům vlastnictví. Některá ustanovení zákona je potřeba zpřesnit, například u zániku podílového spoluvlastnictví jednotky apod. Zákon také vůbec neupravuje soudní ochranu práva vlastníků jednotek. Dále se jeví jako potřebné řešit otázky spojené s rozhodováním SVJ, přijímáním usnesení a hlasováním, a to hlavně v případech, kdy je vyžadována kvalifikovaná většina hlasů nebo dokonce souhlas všech vlastníků. Po podrobném posouzení těchto problémů a nedostatků se dochází k závěru, že je nutné přijmout komplexní úpravu, a to v podobě nového zákona o vlastnictví bytů. V současné době je již návrh připravován a je snahou schválit jej v době co nejkratší. JUDr. Ivanka Halamová, ředitelka Rady, názory, zajímavosti Pokračování ze str. 5 schválen představenstvem družstva v roce Vyhovuje právním předpisům i po novelizaci občanského zákoníku. Obecné normy jsou zde srozumitelně převedeny do konkrétní podoby. Výbory domovních samospráv by měly zajistit zpřístupnění domovních řádů a vyvěsit je na viditelném místě. Asi je potřeba čas od času připomenout jisté normy chování a možná by ubylo stížností na porušování mezilidských vztahů. Přesto si dovolím na závěr vyslovit svůj názor. V družstevním a nájemním bydlení nemůžeme vyžadovat absolutní soukromí. Je zde nutná určitá dávka tolerance, ohleduplnosti a slušnosti od všech spolubydlících. Agresivita a zloba nikdy nebude tím správným prostředkem k dosažení nápravy nebo vynucení práv. Pokud ale každý z nás čas od času ustoupí a v něčem sleví, přibyde spokojenosti i slušnosti, a nakonec obstojí i čistota domu a okolí. A věřte, jde to. Mgr. Kajetána Iblová, Co přináší vlastnictví bytu? Být uživatelem družstevního bytu nebo jej převést do osobního vlastnictví? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Ukazuje se, že kombinace družstevních bytů a bytů ve vlastnictví v jednom domě přináší mnohde problémy. Zde je několik názorů a zkušeností dřívějších družstevníků, nyní vlastníků bytů. Na otázky odpovídali namátkově oslovení vlastníci bytů, ale nepřáli si být jmenováni. Uvádíme tedy pouze bloky: K 213, K 205, K 218, K 219, K 19, K 204. Co Vás vedlo k převedení bytu do vlastnictví? K 213: Nemoc, převod bytu na dceru. K 205: Abych mohla s bytem disponovat podle své vůle a abych o byt nepřišla. K 218: Obava z úpadku družstva, z jiného majitele a z vysokého nájmu. K 219: Kupovala jsem už od vlastníka. K 19: To byla davová psychóza, všichni kupovali. K 204: Jistota. Jaké máte nyní výhody proti družstevníkům? K 213: Žádné. K 205: Mohu s bytem disponovat. K 218: Eventuální prodej bytu je snažší. Je to můj majetek a nemohu o něj přijít. K 219: Žádné. K 19: Jistotu, že o byt nepřijdu, ale platíme více na správu a výbor. K 204: Sami si rozhodujeme.

7 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 7 Zúčastňujete se schůzí domovních samospráv? Jak jste informováni například o údržbě domu? K 213: Zúčastňuji někdy, jinak z nástěnky. K 205: Zúčastňuji ne vždy, z nástěnky. K 218: Občas, z nástěnky. K 219: Ne, ale patřičné informace najdu na nástěnce. K 19: Jsme SVJ a schůze také máme. K 204: Zúčastňuji. Chápete morální povinnost přizpůsobit se rozhodnutím členských schůzí DS? Víte o tom, že nemůžete hlasovat? K 213: Přizpůsobuji se, ale že nemohu hlasovat, nevím. K 205: Ano, nevím. K 218: Chápu, např. úklid společných prostor je samozřejmý. Vím, že nemohu hlasovat. K 219: Ano. K 204: Když schůze rozhodne, tak samozřejmě. Máte vyrovnaný FO s družstevníky? Pokud ne, je Vám známa povinnost přispívat stejným dílem na opravy domu a případné doplacení v hotovosti? Víte, že případný zisk z hospodaření SBD, resp. jeho část, se připíše do FO družstevníkům, ale netýká se to vlastníků? K 213: Stav na FO neznám, přispívání na opravy chápu, že nedostaneme příspěvek ze zisku nevím. K 205: Nevím, kolik máme na FO, ale vím, že máme půjčku na celkovou opravu. Nevím, že příspěvek se netýká vlastníků. K 218: Fond je vyrovnaný, stávající stav neznám. Jsem srozuměn podílet se stejným dílem na opravách. Že příspěvek nedostaneme, je nespravedlivé. Vždyť na FO platíme stejně. K 219: Ano a povinnost chápu. K 204: Máme všechno v pořádku. Jste ochotni v případě, že členská schůze DS rozhodne požádat o půjčku od banky na GO domu, zastavit svůj byt? K 213: To tedy ne, ale asi bych musel souhlasit. K 205: Dům je opraven a byla poskytnuta půjčka, asi je byt zastaven, nevím. K 218: Nezastavil bych. Jak by to bylo, kdyby se půjčka nesplácela? K 219: Ne, v žádném případě. K 204: V žádném případě. Jste si vědomi, že pokud dům dostane na GO od státu dotaci, nevztahuje se na vlastníky bytů? K 213: O tom nevím. K 205: Nevím. K 218: To nevím. K 219: Ano, jsme si vědomi, že budeme doplácet v hotovosti. K 204: Teď to vím, byl jsem ještě družstevník, když jsme o dotaci žádali. Nedostali jsme ji, byl to podvod. Byli jste seznámeni s možností zůstat členy družstva, i když byt převedete do vlastnictví? K 213: Rozhodně ne. K 205: Nevím, spíš ne. K 218: O tom nevíme, kdybychom to věděli, zůstali bychom členy. K 219: To se nás netýkalo, jsem druhý vlastník. K 19: Asi jsme byli seznámeni. K 204: Všechno víme i ostatní vlastníci. Z odpovědí vyplývá, že všichni, kdo uvažují o převedení bytu do osobního vlastnictví, by se měli více informovat o všech důsledcích, které toto rozhodnutí přináší. Víte, že... Ptala se Anna Poštová, členka představenstva S dlužníkem vlastníkem bytu si družstvo dokáže poradit. Dluží-li vlastník, družstvo podá žalobu a soud rozhodne o uplatnění zástavního práva do výše dlužné částky. Dlužník může přijít i o byt. Naše družstvo neustále hledá cesty, které by vedly ke snižování dluhů na nájemném. S dlužníky se bude pracovat podle nově vypracované metodiky. Chodby jsou součástí únikových cest, nesmí zde být odloženy nepotřebné kusy nábytku. Stanovuje to zákon o protipožární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstvo financí potvrdilo, že lodžie, balkóny a terasy, včetně těch, které jsou přístupné z bytů a nebytových prostor, jsou vždy společnými částmi domu. Mgr. Kajetána Iblová, Fejeton stále aktuální Ráda bych se s vámi podělila o zážitek, který se mi stal už asi před patnácti lety. Já si ale myslím, že ta příhoda je stále aktuální, byť k mé nelibosti a lítosti. Tady je možná počátek. Šla jsem tehdy po hlavní třídě a z obchodu s pečivem vycházela matka s dítětem, které vybalovalo sušenku. Nejprve odlétl malý papírek, po chvilce celý obal. Přímo mně k nohám. Instinktivně jsem řekla dítěti, aby papír sebralo. Udiveně se na mě podívalo a jeho matka zareagovala jediným slovem: Pojď! Dítě tedy šlo a já udiveně hleděla za nimi. Tato příhoda mi ne a ne vymizet z paměti. Denně se přece všichni přesvědčujeme, jaký je nepořádek v sídlištích. Nejsou to jenom odhazované obaly, ale i jiné odpadky. Chodíme, vidíme a jako by nám to nevadilo. Tato lhostejnost začíná už na chodbách paneláků. Jak je možné, že doma uklízíme, ale mnohde se už málo či dokonce vůbec neuklízejí schody? Sklepy jsou skladišti nepotřebných věcí poházených bez ladu a skladu. A před domy se téměř neuklízí. Nebylo by řešením, aby výbory domovní samosprávy vyhlásily brigádu na úklid okolí domů? A což zhotovit záhonek a osázet květinami? Ale to už by na nás bylo moc. Nemáme čas, musíme hlavně vydělávat peníze, abychom mohli jet za hranice a obdivovat čistá, krásně upravená a květinami ozdobená města. Na památku si přivezeme fotografie, jak to tam mají hezké. Co jsme to za lidi? Zpravodaj SBD Ocelář Kladno č. 3 Vydal SBD Ocelář Kladno pro svou vnitřní potřebu. Toto číslo vyšlo v prosinci Redakční rada JUDr. Ivanka Halamová Mgr. Kajetána Iblová Anna Poštová Mgr. Petr Kačenka Anna Poštová, členka představenstva Výroba Redakce, inzerce a příprava pro tisk: ing. Pavel Marek Zlom, layout: Jakub Procházka Tisk: Klubko 55 Inzerci přijímá ing. Pavel Marek, tel.: ,

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 2 jaro 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 2 jaro 2004 2 Úvodní slovo Na pomoc samosprávám Vážení členové družstva, vážení čtenáři, v

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy OBSAH: 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů konaného dne 31. 5. 2011 2. Informace technického úseku k programu

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více