ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již tradiční úvodní slovo zahájili připomenutím velmi významného výročí. Dne 28. listopadu 2004 uplynulo plných 45 let od založení našeho družstva. Velmi pozitivní skutečností je, že po celou dobu své činnosti družstvo plnilo spolehlivě svoji základní úlohu. Zabezpečilo jistoty bydlení pro všechny své členy, kteří plní své povinnosti vyplývající nejen ze stanov družstva, obchodního zákoníku, ale i z občanského zákoníku. Při této slavnostní příležitosti si všichni členové volených orgánů, funkcionáři samospráv a zaměstnanci družstva, kteří v minulosti přispěli k dosaženým výsledkům družstva a k dobrému jménu, zaslouží naše poděkování. Těm současným a budoucím nám pak nezbývá než popřát, aby se jim vždy dařilo a aby jejich práce byla vždy přínosem pro další rozvoj našeho družstva. JUDr. Ivanka Halamová, ředitelka Zdeněk Chmelík, předseda představenstva Na pomoc samosprávám Chcete si půjčit? Jednou z výhod, které SBD Ocelář poskytuje družstevníkům, je možnost čerpání půjček ze zajišťovacího fondu, část B (dále jen půjčovací fond). Toto půjčování má svá pravidla schválená Dne 25. října proběhly v kladenském divadle oslavy 45. výročí založení SBD Ocelář. Na snímku je I. Halamová, ředitelka družstva a Z. Chmelík, předseda představenstva během zahajovacího projevu. Z jednání družstva Informace z jednání představenstva za duben až září 2004 PD vzalo na vědomí: zprávy o činnosti SBD Ocelář; zprávy o práci komise ekonomické, technické a komise samospráv; dopisy adresované PD a předává je k vyřízení; zprávy kontrolní komise. PD rozhodlo: že v domech, kde neproběhnou do členské schůze DS, svolá členskou schůzi SBD Ocelář; Bydlení a paragrafy Pohled na zákon o vlastnictví bytů Platnou právní úpravu vlastnictví bytů obsahuje zákon č. 72/1994 Sb. Zákon nabyl účinnosti v květnu Praktické zkušenosti s aplikací tohoto zákona v průběhu dalších let ukázaly řadu nedostatků přijaté úpravy zákon nesplnil všeobecná očekávání, která byla s jeho přijetím spojována, některé požadavky ostatně ani splnit nemohl. I když zákon č. 72/1994 umožnil všem vlastníkům bytového fondu převádět byty do vlastnictví, nebylo záměrem, aby se tato forma vlastnictví stala rozhodující formou bydlení. Zákon byl od svého přijetí několikrát novelizován, neboť měl a má nadále nedostatky, které spočívají v nedůsledném vymezení forem správy a údržby společných částí domu včetně odpovědnosti za její výkon. Nedostatečně jsou řešeny i vztahy k zastavěným pozemkům. Některá ustanovení jsou zbytečně složitá a zvyšují administrativu s tím spojenou. Zákon tak zůstal v půli cesty, pokud se týká vymezení takové formy spoluvlastnictví, která zajistí reálný výkon spoluvlastnických práv, současně nutně znamenajících i jistá omezení výlučných práv vlastnických. Nebylo rovněž akceptováno, že by pro zajištění řádné správy a provozu domu s více byty měla vzniknout právnická osoba, jejímiž členy by se stávali vlastníci bytů. Funkce správce domu se ukázala jako velmi málo účinná. Dalším podstatným nedostatkem zákona byla značná složitost a zbytečně administrativně náročný postup při vzniku vlastnictví jednotek (bytů, gará- Pokračování na str. 2 Pokračování na str. 3 Pokračování na str. 6

2 strana 2 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 Na pomoc samosprávám Pokračování ze str. 1 shromážděním delegátů. Zjednodušeně řečeno, peníze jsou poskytovány účelově na konkrétní opravu do výše maximálně 50 % z celkové ceny opravy a půjčka musí být splacena do jednoho roku. Hlavním důvodem, proč si brát půjčku, je možnost provedení opravy dříve, než dojde k naspoření celé částky. V některých případech dojde ke zvýšení komfortu bydlení, jindy i ke snížení provozních nákladů např. za dodávku tepla. Motivací k získání půjčky může být snaha nezvyšovat příspěvky do fondu oprav nad únosnou mez a přesto provést určitou opravu v potřebném termínu. O přidělení půjčky rozhoduje představenstvo. Zpravidla se o přidělení půjčky rozhoduje ve stejný den, kdy se rozhoduje o vítězi výběrového řízení. Půjčka se začíná splácet 3 měsíce od rozhodnutí představenstva a splácí se ve dvanácti stejných částkách. Příklad Pro ilustraci si představme následující situaci. Dům má 72 bytů o cca 5000 m 2 podlahové plochy. Obyvatelé platí zálohu za teplo ve výši 19 Kč/měsíc/m 2 a do fondu oprav přispívají částkou 3 Kč/měsíc/m 2. Uživatelé by rádi snížili náklady na teplo. Po konzultaci se zaměstnanci technického úseku bylo doporučeno provést zateplení štítů a provést výměnu oken ve štítech. Tito odhadli cenu akce na cca Kč. Podle odhadů se výměnou oken ve štítech a zateplením štítů ušetří cca 20 % tepelné energie, tedy částka cca 3,80 Kč/měsíc/m 2. Uživatelé se dohodli, že jsou schopni dohromady splácet do fondu oprav a zálohu na teplo ve výši cca 40 Kč/měsíc/m 2 (19 Kč teplo, 21 Kč fond oprav). Pokud by nebyly žádné další výdaje z fondu oprav, spořili by uživatelé na zateplení cca 12 měsíců. Pokud využijí půjčku z půjčovacího fondu, stačí spořit pouze 6 měsíců, opravu provést a následně dvanáct měsíců splácet. Za 6 měsíců (rozdíl mezi ukončením stavby v případě využití a nevyužití půjčky) ušetří uživatelé snížením záloh za teplo částku 3,80 Kč/měsíc/m 2 x 6 měsíců x m 2 = cca Kč. O tuto částku je možno navýšit platbu do fondu oprav. O půjčku je možno žádat vícekrát například pro každou etapu regenerace. Co je ještě třeba vědět Při využití možností půjčovacího fondu je potřeba nezapomenout na některé speciální situace: vlastníci platí poplatek za poměrnou část poskytnuté půjčky ve výši 4 % z půjčené částky, družstevníci platí poplatek za poměrnou část poskytnuté půjčky ve výši 1 % (RPSN celé půjčky je mezi 1,25 % a 5,27 % v závislosti na počtu družstevníků a vlastníků); při udílení půjčky se zkoumá, zda bude dům schopen splatit celou půjčenou částku za 1 rok. Je nutno počítat s nezbytnou rezervou na běžný provoz; půjčku není možno žádat v předstihu, protože půjčku je nutno začít splácet tři měsíce po rozhodnutí představenstva. V takovém případě by nemusela být splněna podmínka návratnosti půjčky za 12 měsíců; v případě vyčerpání prostředků, které jsou na půjčky určeny, nemusí být všechny požadavky uspokojeny. Mgr. Petr Kačenka, člen kontrolní komise Družstvo a DPH Na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se SBD Ocelář stalo plátcem daně z přidané hodnoty, a to od 1. srpna V souvislosti s tím došlo k mnoha změnám v evidenci nájemného a úhrad za správu bytu nebo garáže v osobním vlastnictví. Změna předpisu úhrad za správu bytu a garáže se týká především vlastníků bytů v osobním vlastnictví a nájemníků a vlastníků garáží. Další změnou je vystavování daňových dokladů. Podle ustanovení zákona o DPH je plátce daně povinen vystavit daňový doklad na vyžádání. To znamená, že při nákupu např. úklidových prostředků musí nakupující prodávajícího o vystavení daňového dokladu požádat. Při nákupu do Kč se jedná o zjednodušený daňový doklad, který musí obsahovat název firmy, popř. jméno a příjmení, sídlo a místo podnikání, daňové identifikační číslo (DIČ), číslo dokladu, datum uskutečnění plnění (datum nákupu), rozsah a předmět plnění (rozpis zboží a jednotkové ceny) a celkovou částku za nakoupené zboží. JUDr. Ivanka Halamová, Ing. Jarmila Vinšová Informace z ekonomického úseku Odečty vodoměrů Blíží se opět doba odečtu stavů vodoměrů, proto si nezapomeňte od vyzvednout formulář na odečty. Zapsané stavy vodoměrů odevzdejte nejpozději do na SBD Ocelář, č. dveří 4, 5, 6, 7. Odměny funkcionářů DS Formulář pro odměny funkcionářů DS je k dispozici od listopadu. Po vyplnění je nutno jej předat do na SBD Ocelář, č. dveří 6. Změna plateb za komunální odpad Od dochází ke změně plateb za komunální odpad. Poplatek bude hradit každý sám přímo Magistrátu města Kladna, který rozešle poukázky do všech domácností. Poplatek činí 492 Kč na osobu a rok a je splatný k 15. březnu každého roku. Školení Školení pro uklízečky a údržbáře pracující na dohodu o provedení činnosti nebo na dohodu o provedení práce, kteří chtějí mít uzavřenou DPČ nebo DPP od ledna 2005, bude probíhat od 1. do 20. prosince na SBD Ocelář, č. dveří 26. Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Žádost Jmenovky na schránkách Žádáme nájemníky i vlastníky bytů, aby si v domě zajistili řádné označení svých schránek jmenovkou, neboť poslední dobou se družstvu vrací stále více nedoručitelných poštovních zásilek. Jako důvod je uváděno, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Tím nejenže družstvu vznikají zvýšené náklady, ale i vy sami se dostáváte do nebezpečí prodlení, neboť jsou vám zasílány předpisy nájemného, upomínky a různé další informace a sdělení, o kterých se ani nedozvíte. Na případné reklamace a stížnosti, které vzniknou na základě této skutečnosti, nebude družstvo brát zřetel. JUDr. Ivanka Halamová, ředitelka

3 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 3 Co nás čeká Výtahy Nařízení vlády č. 14/1999 Sb. platné od stanovilo technické požadavky na výtahy. Tyto požadavky jsou včetně doporučení Evropské unie promítnuty do nových českých technických norem ČSN , ČSN a ČSN V rámci těchto norem vzhledem k odpovědnosti majitele domů za bezpečný provoz výtahů budou počínaje závěrem letošního roku a během následujících dvou let provedeny inspekční prohlídky, které posoudí každý výtah z hlediska Interiér nového výtahu v objektu MS 13 provozních rizik a stanoví lhůty k odstranění závad. Stávající tříměsíční odborné prohlídky a tříleté odborné zkoušky zůstávají v platnosti a jsou hrazeny v rámci smlouvy s jednotlivými správci výtahů. V srpnu 2004 byl u SBD Ocelář v objektu MS 13 v Mostecké ulici č. p dán do provozu první výtah splňující nové normy, který je první svého druhu v panelovém obytném domě v Kladně. Václav Bultas, vedoucí technického úseku Energetické audity Co jsou to energetické audity? Energetické audity (dále EA) se zabývají hodnocením současné úrovně provozovaného energetického hospodaření budovy. Jejich součástí je návrh technicky dosažitelných energetických úspor (tepla, elektřiny) a výpočet návratnosti vložených finančních prostředků. Kdo EA provádí? EA provádějí oprávněné právní subjekty a fyzické osoby auditoři v oblasti hospodaření s energií. Současný stav v SBD Ocelář V srpnu 2004 byla uzavřena smlouva s STÚ-e Praha, což je specializované pracoviště na energetiku budov. Audity jsou rozloženy do období tří let na roky , což připouští vyhláška 213/2001 Sb. Průměrná cena na 1 byt včetně DPH činí 534,- Kč. Této ceny bylo dosaženo díky spolupráci s SBD Horník a využití maximálního možného stupně opakovatelnosti u objektů stejného typu. V roce 2004 bude proveden EA u osmnácti objektů typů G 57 a jejich variant. Náplň EA dle vyhlášky č. 213/2001 Sb. Součástí EA je: výkresová a technická dokumentace objektu; údaje o energetických vstupech a výstupech včetně údajů o rozvodu tepla a energií a údaje o provozních režimech se záměry pro nejbližší období ohledně oprav a údržby; sestavení energetické bilance s analýzou stavu; zhodnocení hospodárnosti nakládání s energií s vyčíslením dosažitelných energetických úspor; zpracování opatření k energeticky vědomé modernizaci; výpočet reálné návratnosti investic pro konkrétní způsob opatření. Václav Bultas, vedoucí technického úseku Z jednání družstva Pokračování ze str. 1 že změnu nájemce nebytových prostor při dodržení stejného účelu užívání potvrdí výbor domovní samosprávy; o znovuzačlenění vyloučených členů družstva (celkem v 10 případech, kdy byl uhrazen dluh i penále); o přidělení družstevního bytu v bl. K 310; o vybudování bytové jednotky z nebytových prostor v č. p A4. Bude vypsáno výběrové řízení; o stanovení podmínek pro cílové odměny ředitelky SBD za rok 2004; aby PD a KK jednaly odděleně za účasti jednoho přizvaného zástupce PD nebo KK; že shromáždění delegátů se uskuteční dne ; že účetní uzávěrka bude ve stejné formě jako za rok 2002; že vyloučeným členům bude zaslána výzva, aby si dali své záležitosti do pořádku do , jinak jim bude počítáno regulované nájemné; že byt v ul. Plzeňské, č. p. 3047, bude nabídnut obálkovou metodou; vyhovět odvolání proti vyloučení (dluhy byly vyrovnány); o přidělení bytu vybudovaném na vlastní náklady z nebytových prostor (2 případy); vyhovět rozhodnutí členské schůze ve věci vybudování bytové jednotky z nebytových prostor; o přidělení družstevního bytu po uhrazení členského podílu (byty Proinvest Holding, Mireal Kladno, Kablo Kladno); o tvorbě zákonné rezervy na opravu správní budovy za rok 2003 ve výši 1,3 mil. Kč; o poskytnutí půjček ze zajišťovacího fondu RS 14, MS 4, K 407; o prodloužení nájemní smlouvy v domě č. 46, ul. Jánská, do ; že družstevní byt v ul. Plzeňské, č. p. 3047, bude přidělen nejvyšší nabídce; další úvěry povolovat za podmínky, že výše úvěrů nebude přesahovat 25 % z celkového objemu FO družstevníků; svolat schůzku se zástupci UPC; že byt č. 23 v domě č. p. 2560, bl. K 303, bude nabídnut obálkovou metodou; že byt č. 8 v domě č. p. 2500, ul. Švédská, bl. 234, bude nabídnut obálkovou metodou; o výpovědi z nebytových prostor bl. K 229; stanovit členský podíl ve výši Kč na byt vybudovaný z kočárkárny v bl. K 306; o poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši Kč pro bl. K 127; o výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor v bl. K 126; o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt č. 1 do ; stanovit členský podíl ve výši Kč na byt vybudovaný z kočárkárny v bl. 308; že oslavy 45. výročí SBD proběhnou formou divadelního představení dne ; o prominutí penále ze zdravotních a sociálních důvodů (celkem v 63 případech); o pronájmu nebytových prostor (celkem v 10 případech). PD schválilo: dohodu mezi SBD Ocelář a SBD Horník o společném postupu při zajištění energetických auditů; Pokračování na str. 4

4 strana 4 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 SBD Ocelář Kladno Představenstvo Zdeněk Chmelík předseda Helena Říhová místopředseda a předseda ekonomické komise Helena Sýkorová ekonomická komise Ing. Marián Sýkora ekonomická komise Jiří Hanousek technická komise Stanislav Schořálek technická komise Bohuslav Svoboda technická komise Mgr. Kajetána Iblová Anna Poštová komise samospráv Kontakty Tel.: (sekretariát) Kontrolní komise RNDr. Miloš Mrkvička předseda Vladimíra Mrázová místopředseda Miloš Fišer Mgr. Petr Kačenka Jaroslava Nováková Kontakty Tel.: (sekretariát) Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí , Čtvrtek , Každé poslední pondělí v měsíci jsou úřední hodiny prodlouženy do Z jednání družstva žádost na připojení společných prostor za garážemi u S 36/2,1 za předpokladu dodržení zákona č. 72/94 Sb.; žádost o povolení výstavby bytové jednotky z nebytových prostor; návrhy výběrových komisí v řádném výběrovém řízení na opravy, zateplení, generální opravy střech aj. PD schválilo 24 výběrových řízení; výši členského podílu na byt v bl. K 310; dosavadní formu vyúčtování s drobnou úpravou kompenzace pohledávek a závazků; udělení výstrahy před řešením soudní cestou opakované stížnosti na chování a porušování domovního řádu v K 229; směrnici o pronájmu nebytových prostor a směrnici o postupu při investování v objektech SBD Ocelář; postup při zabezpečení inspekčních prohlídek u výtahů; návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003; program jednání SD dne ; že novelizace stanov a směrnice o vyúčtování a o vyřizování stížností budou zařazeny do programu SD na podzim 2004; návrh směrnice o použití rezervního fondu dodatečných členských vkladů, návrh směrnice i hospodaření s fondem oprav; provedení ratingu SBD Ocelář; za předpokladu souhlasu členských schůzí PD schválilo žádost sdružení Klfree Kladno umístit bezplatně zařízení bezdrátové počítačové sítě na strojovny domů; žádost o výstavbu bytu ze společných prostor bl. AC 202; žádost o sloučení dvou bytů a stanovilo podmínky; žádost bl. 335/1 o překlenovací úvěr Kč za podmínek stanovených směrnicí; navýšení půjčky pro bl. MS 4 ze zajišťovacího fondu o Kč; PD souhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor (v 10 případech). PD zamítlo: pokračování ze str. 3 žádost o podnájmu části nebytového prostoru v bl. K 128; na doporučení vedoucích úseků družsta žádost na instalaci měřiče na dodávku tepla v bl. K 437; individuální žádost o mimořádnou splátku anuity mimo pololetních splátek; žádost o odkoupení garáže v obj. G 31; žádost o uzavření nájemní smlouvy pro uživatele družstevního bytu, kteří užívají byt vyloučeného člena družstva; 30 žádostí o prominutí poplatku z prodlení. Mgr. Kajetána Iblová, Informace o průběhu shromáždění delegátů Shromáždění delegátů SBD Ocelář se konalo Pozváno bylo 182 delegátů zvolených domovními samosprávami, celkem se jich zúčastnilo 115. Na programu jednání bylo: 1. zahájení, jmenování zapisovatele a volba komisí (mandátové, návrhové); 2. schválení ověřovatelů zápisu; 3. kontrola usnesení minulého SD; 4. zpráva o činnosti PD v roce 2003; 5. zpráva o činnosti KK v roce 2003; 6. schválení řádné účetní uzávěrky za r včetně návrhu rozdělení zisku; 7. návrh schválení úvěru včetně zástavního práva pro blok RS 18; 8. odvolání proti vyloučení z řad členů SBD; 9. návrh novelizace směrnic pro použití zajišťovacího fondu samospráv; 10. návrh směrnice o použití rezervního fondu dodatečných členských vkladů dle čl. 91; 11. návrh na schválení celkové výše odměn členů PD a KK; 12. schválení výjimky ze zákazu konkurence členu PD a členu KK; 13. návrh novelizace směrnice o podmínkách hospodaření s fondem oprav, dlouhodobá záloha na opravy a údržbu (FO); 14. diskuse; 15. usnesení; 16. závěr. Jednání probíhalo podle schváleného programu. Před ukončením začali delegáti odcházet. Tak se stalo, že schůze již nebyla usnášeníschopná. Neschválené body programu jsou přesunuty na podzimní zasedání SD.

5 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 5 Usnesení Shromáždění delegátů schválilo účetní uzávěrku za rok 2003 včetně návrhu na rozdělení zisku. Schválilo směrnici č. 6/02 pro tvorbu a použití zajišťovacího fondu samospráv ve znění protinávrhu, směrnici č. 4/04 o použití rezervního fondu dodatečných členských vkladů dle čl. 91 ve znění protinávrhu a celkovou výši odměn členů PD a KK na rok Jelikož SD je nejvyšším orgánem družstva, kde členové uplatňují svá práva řídit a kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů, je nutné, aby se zvolení delegáti SD zúčastňovali. Tak se mohou podílet na rozhodování. Zde se schvalují kromě jiného také návrhy směrnic, kterými se všichni řídíme. Rady, názory, zajímavosti Anna Poštová, komise samospráv Zamyšlení nad domovním řádem Časté stížnosti na neukázněné chování některých nájemníků vypovídá zřejmě o tom, že z domů zcela vymizely domovní řády. Ano, víme, že necitlivé chování vůči spolubydlícím v panelovém domě nepramení ani tak z absence domovního řádu, ale že příčiny jsou zcela jiné. Stačí pozorovat dění kolem sebe, v dopravních prostředcích, u škol i na veřejných prostranstvích. Jsme svědky chování, které přinejmenším budí pohoršení. Dospějeme k závěru, že se někde stala chyba. Osobně si myslím, že ta chyba se stala v rodině, ale našli by se určitě oponenti. Vraťme se však k narušování soužití v panelovém domě. Ptáme se: existuje zákon, který by vymezil chování v domě? Kdo určuje, jaké má být znění domovního řádu? Domovní řády nemohou omezovat občany v jejich právech a nesmí být v rozporu s obecně závaznými vyhláškami. Některá vymezení pro chování lidí bydlících v nájemních nebo družstevních bytech formuluje občanský zákoník. Paragraf 689 tohoto zákoníku zavazuje všechny k řádnému užívání bytu a společných prostor. Tato řádnost je formulována jako zákonná povinnost. V souladu s paragrafem 690 jsou nájemníci povinni při užívání svých vlastních práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující i ostatním nájemcům plnohodnotnou realizaci jejich práv spojených s užíváním bytu. Za opakované neplnění těchto povinností může být neukázněnému družstevníkovi zrušeno členství. Další kroky jsou pro nájemníky i vlastníky tvrdší. Jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují ustanovení občanského zákoníku, může to vést po písemné výstraze až k výpovědi z bytu při dodržení podmínek stanovených v paragrafu 711 odstavce 1 písmene c občanského zákoníku. Zde se stanoví, že pronajímatel může vypovědět nájem bytu s přivolením soudu, jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě. S jakými problémy se nejčastěji setkáváme? Velké potíže se začínají projevovat v souvislosti s držením domácích zvířat. Mnozí majitelé se snaží chov zvířat ve svém domě zakázat. Například v Kanadě v nájemních domech chov psů a zvířectva zakázán je. U nás to tak jednoduché není. Výše zmíněný paragraf 690 občanského zákoníku se vztahuje i na odpovědnost nájemce za domácí zvířata, která má ve svém bytě. Jeho povinností je zabránit, aby nedocházelo k rušení ostatních a byla dodržována čistota v domě. Držení většího počtu domácích zvířat je možné pouze s písemným souhlasem majitele domu. Zvláštní kapitolou je užívání společných prostor, jejich řádná údržba a úklidové práce. Jsme svědky ukládání nepotřebného haraburdí a věcí v prostorách sklepa, jež by mohlo být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců. Domovní řády by měly obsahovat i podrobnosti týkající se zabezpečení květin v oknech a na balkónech proti pádu a zabránění odtokům vody z truhlíků. Častým problémem bývá otázka zamykání domu. V neposlední řadě je stále diskutovaným problémem úklid v domě. I na to zákon pamatuje. Zavazuje nájemce užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžoval ostatní. Domovní řád SBD Ocelář všechny tyto problémové oblasti zahrnuje. Byl Pokračování na str. 6 SBD Ocelář Kladno Správa SBD Ředitelka JUDr. Halamová Ivanka Úsek ředitele Právní oddělení Klepetková Radka Správa vlastníků + DS Hanousek Jiří Správce počítač. sítě Chudoba Jiří Ústředna Procházková Jana Bytové záležitosti Šulcová Marie Účtárna nájemného Mauleová Jana Kalkulace nájemného Tuháčková Miroslava Technický úsek Vedoucí TÚ Bultas Václav Stavební technik Ing. Marková Jana Převody bytů Dandová Vladimíra Údržba opravy Petrovská Jaroslava Procházková Jana Energetik Vybulka Stanislav Ekonomický úsek Vedoucí EÚ Ing. Vinšová Jarmila Finanční účtárna Křížová Zuzana Najmanová Jana Ing. Marková Eva Finanční účtárna SVJ Fafková Milada Rejmanová Eva Pokladna Plecitá Vlasta Fax, , internet Fax: Internet:

6 strana 6 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 Bydlení a paragrafy Pokračování ze str. 1 ží) a spoluvlastnictví společných částí domu. Zcela nedostatečně zákon řešil otázky spojené s převodem vlastnictví k zastavěným pozemkům v případech, kdy vlastník domu nebyl totožný s vlastníkem pozemku. Na potřebu odstranění tohoto nedostatku se reagovalo až v roce Společenství vlastníků jednotek Nejvýznamnější změnou v roce 2000 však byla úprava společenství vlastníků jednotek (SVJ), které má od tohoto roku charakter právnické osoby vznikající za určitých podmínek přímo ze zákona. SVJ má jen taková práva a povinnosti, které jsou součástí jeho předmětu činnosti. Společenství může nabýt i majetek, avšak pouze v souvislosti se správou domu. SVJ vzniká pouze za splnění určitých předpokladů. Ze zákona se vychází z předpokladu, že do určitého počtu jednotek (bytů) a do určitého počtu spoluvlastnických podílů se zachová dosavadní přístup k určení správce. SVJ tedy nevznikne jako právnická osoba v domech se dvěma či čtyřmi jednotkami (byty). Jde o obecný princip. Ze zákona vyplývá pouze výjimka pro bytová družstva, kterým zákon určuje hranici 75 % rozhodných pro vznik SVJ. V praxi to znamená, že SVJ vznikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu. SVJ jako právnická osoba Na základě dalších poznatků z praxe vyplynula nutnost dopracovat ustanovení zákona o SVJ jakožto právnické osoby. Zápis SVJ do obchodního rejstříku měl neočekávaný dopad SVJ, ačkoliv nebylo založeno za účelem podnikání, získalo povahu podnikatele. Z toho vyplynuly pro SVJ i další povinnosti, zejména v oblasti daňové a v účetnictví. Proto byl v roce 2001 zákon opět novelizován. Úpravy se dotkly zejména zápisu SVJ do zvláštního rejstříku společenství u soudu, způsobu účtování SVJ a jeho registrace u správce daní. Zvláštní rejstřík SVJ vedou od roku 2001 krajské soudy, SVJ má možnost volby soustavy účetnictví a tím změny i v povinnosti registrace SVJ u místně příslušného správce daně (daně z příjmu). Novelou byl zpřesněn předmět činnosti SVJ tak, že SVJ je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou domu. Bohužel ani v roce 2001 při projednávání novelizace zákona o vlastnictví bytů se z časových důvodů nepřistoupilo k řešení dalších problémů, mezi něž patří zejména úprava společného majetku SVJ a hospodaření s ním, včetně způsobu plánování a úhrady nákladů na údržbu a opravy společného majetku, zajišťování služeb poskytovaných s užíváním jednotek (bytů) a rozúčtování cen těchto služeb na jednotlivé vlastníky. Současně se objevila nutnost přijmout právní řešení v případech, kdy vlastníci jednotek (bytů, garáží) jsou nečinní a nestarají se o zabezpečení provozu a oprav společných částí domu. Příprava nového zákona V dalším období byly shromažďovány a vyhodnocovány poznatky z provádění zákona o vlastnictví a z jeho aplikace. Byla zpracována analýza nedořešených zásadních problémů a nedostatků. Z toho vyplynulo, že problematika vzniku vlastnictví jednotek je v zákoně nesystematicky roztroušena na několika místech a nenavazuje například na prohlášení vlastníka domu. Nejsou dostatečně upraveny smluvní typy, na základě kterých dochází k převodům vlastnictví. Některá ustanovení zákona je potřeba zpřesnit, například u zániku podílového spoluvlastnictví jednotky apod. Zákon také vůbec neupravuje soudní ochranu práva vlastníků jednotek. Dále se jeví jako potřebné řešit otázky spojené s rozhodováním SVJ, přijímáním usnesení a hlasováním, a to hlavně v případech, kdy je vyžadována kvalifikovaná většina hlasů nebo dokonce souhlas všech vlastníků. Po podrobném posouzení těchto problémů a nedostatků se dochází k závěru, že je nutné přijmout komplexní úpravu, a to v podobě nového zákona o vlastnictví bytů. V současné době je již návrh připravován a je snahou schválit jej v době co nejkratší. JUDr. Ivanka Halamová, ředitelka Rady, názory, zajímavosti Pokračování ze str. 5 schválen představenstvem družstva v roce Vyhovuje právním předpisům i po novelizaci občanského zákoníku. Obecné normy jsou zde srozumitelně převedeny do konkrétní podoby. Výbory domovních samospráv by měly zajistit zpřístupnění domovních řádů a vyvěsit je na viditelném místě. Asi je potřeba čas od času připomenout jisté normy chování a možná by ubylo stížností na porušování mezilidských vztahů. Přesto si dovolím na závěr vyslovit svůj názor. V družstevním a nájemním bydlení nemůžeme vyžadovat absolutní soukromí. Je zde nutná určitá dávka tolerance, ohleduplnosti a slušnosti od všech spolubydlících. Agresivita a zloba nikdy nebude tím správným prostředkem k dosažení nápravy nebo vynucení práv. Pokud ale každý z nás čas od času ustoupí a v něčem sleví, přibyde spokojenosti i slušnosti, a nakonec obstojí i čistota domu a okolí. A věřte, jde to. Mgr. Kajetána Iblová, Co přináší vlastnictví bytu? Být uživatelem družstevního bytu nebo jej převést do osobního vlastnictví? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Ukazuje se, že kombinace družstevních bytů a bytů ve vlastnictví v jednom domě přináší mnohde problémy. Zde je několik názorů a zkušeností dřívějších družstevníků, nyní vlastníků bytů. Na otázky odpovídali namátkově oslovení vlastníci bytů, ale nepřáli si být jmenováni. Uvádíme tedy pouze bloky: K 213, K 205, K 218, K 219, K 19, K 204. Co Vás vedlo k převedení bytu do vlastnictví? K 213: Nemoc, převod bytu na dceru. K 205: Abych mohla s bytem disponovat podle své vůle a abych o byt nepřišla. K 218: Obava z úpadku družstva, z jiného majitele a z vysokého nájmu. K 219: Kupovala jsem už od vlastníka. K 19: To byla davová psychóza, všichni kupovali. K 204: Jistota. Jaké máte nyní výhody proti družstevníkům? K 213: Žádné. K 205: Mohu s bytem disponovat. K 218: Eventuální prodej bytu je snažší. Je to můj majetek a nemohu o něj přijít. K 219: Žádné. K 19: Jistotu, že o byt nepřijdu, ale platíme více na správu a výbor. K 204: Sami si rozhodujeme.

7 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 7 Zúčastňujete se schůzí domovních samospráv? Jak jste informováni například o údržbě domu? K 213: Zúčastňuji někdy, jinak z nástěnky. K 205: Zúčastňuji ne vždy, z nástěnky. K 218: Občas, z nástěnky. K 219: Ne, ale patřičné informace najdu na nástěnce. K 19: Jsme SVJ a schůze také máme. K 204: Zúčastňuji. Chápete morální povinnost přizpůsobit se rozhodnutím členských schůzí DS? Víte o tom, že nemůžete hlasovat? K 213: Přizpůsobuji se, ale že nemohu hlasovat, nevím. K 205: Ano, nevím. K 218: Chápu, např. úklid společných prostor je samozřejmý. Vím, že nemohu hlasovat. K 219: Ano. K 204: Když schůze rozhodne, tak samozřejmě. Máte vyrovnaný FO s družstevníky? Pokud ne, je Vám známa povinnost přispívat stejným dílem na opravy domu a případné doplacení v hotovosti? Víte, že případný zisk z hospodaření SBD, resp. jeho část, se připíše do FO družstevníkům, ale netýká se to vlastníků? K 213: Stav na FO neznám, přispívání na opravy chápu, že nedostaneme příspěvek ze zisku nevím. K 205: Nevím, kolik máme na FO, ale vím, že máme půjčku na celkovou opravu. Nevím, že příspěvek se netýká vlastníků. K 218: Fond je vyrovnaný, stávající stav neznám. Jsem srozuměn podílet se stejným dílem na opravách. Že příspěvek nedostaneme, je nespravedlivé. Vždyť na FO platíme stejně. K 219: Ano a povinnost chápu. K 204: Máme všechno v pořádku. Jste ochotni v případě, že členská schůze DS rozhodne požádat o půjčku od banky na GO domu, zastavit svůj byt? K 213: To tedy ne, ale asi bych musel souhlasit. K 205: Dům je opraven a byla poskytnuta půjčka, asi je byt zastaven, nevím. K 218: Nezastavil bych. Jak by to bylo, kdyby se půjčka nesplácela? K 219: Ne, v žádném případě. K 204: V žádném případě. Jste si vědomi, že pokud dům dostane na GO od státu dotaci, nevztahuje se na vlastníky bytů? K 213: O tom nevím. K 205: Nevím. K 218: To nevím. K 219: Ano, jsme si vědomi, že budeme doplácet v hotovosti. K 204: Teď to vím, byl jsem ještě družstevník, když jsme o dotaci žádali. Nedostali jsme ji, byl to podvod. Byli jste seznámeni s možností zůstat členy družstva, i když byt převedete do vlastnictví? K 213: Rozhodně ne. K 205: Nevím, spíš ne. K 218: O tom nevíme, kdybychom to věděli, zůstali bychom členy. K 219: To se nás netýkalo, jsem druhý vlastník. K 19: Asi jsme byli seznámeni. K 204: Všechno víme i ostatní vlastníci. Z odpovědí vyplývá, že všichni, kdo uvažují o převedení bytu do osobního vlastnictví, by se měli více informovat o všech důsledcích, které toto rozhodnutí přináší. Víte, že... Ptala se Anna Poštová, členka představenstva S dlužníkem vlastníkem bytu si družstvo dokáže poradit. Dluží-li vlastník, družstvo podá žalobu a soud rozhodne o uplatnění zástavního práva do výše dlužné částky. Dlužník může přijít i o byt. Naše družstvo neustále hledá cesty, které by vedly ke snižování dluhů na nájemném. S dlužníky se bude pracovat podle nově vypracované metodiky. Chodby jsou součástí únikových cest, nesmí zde být odloženy nepotřebné kusy nábytku. Stanovuje to zákon o protipožární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstvo financí potvrdilo, že lodžie, balkóny a terasy, včetně těch, které jsou přístupné z bytů a nebytových prostor, jsou vždy společnými částmi domu. Mgr. Kajetána Iblová, Fejeton stále aktuální Ráda bych se s vámi podělila o zážitek, který se mi stal už asi před patnácti lety. Já si ale myslím, že ta příhoda je stále aktuální, byť k mé nelibosti a lítosti. Tady je možná počátek. Šla jsem tehdy po hlavní třídě a z obchodu s pečivem vycházela matka s dítětem, které vybalovalo sušenku. Nejprve odlétl malý papírek, po chvilce celý obal. Přímo mně k nohám. Instinktivně jsem řekla dítěti, aby papír sebralo. Udiveně se na mě podívalo a jeho matka zareagovala jediným slovem: Pojď! Dítě tedy šlo a já udiveně hleděla za nimi. Tato příhoda mi ne a ne vymizet z paměti. Denně se přece všichni přesvědčujeme, jaký je nepořádek v sídlištích. Nejsou to jenom odhazované obaly, ale i jiné odpadky. Chodíme, vidíme a jako by nám to nevadilo. Tato lhostejnost začíná už na chodbách paneláků. Jak je možné, že doma uklízíme, ale mnohde se už málo či dokonce vůbec neuklízejí schody? Sklepy jsou skladišti nepotřebných věcí poházených bez ladu a skladu. A před domy se téměř neuklízí. Nebylo by řešením, aby výbory domovní samosprávy vyhlásily brigádu na úklid okolí domů? A což zhotovit záhonek a osázet květinami? Ale to už by na nás bylo moc. Nemáme čas, musíme hlavně vydělávat peníze, abychom mohli jet za hranice a obdivovat čistá, krásně upravená a květinami ozdobená města. Na památku si přivezeme fotografie, jak to tam mají hezké. Co jsme to za lidi? Zpravodaj SBD Ocelář Kladno č. 3 Vydal SBD Ocelář Kladno pro svou vnitřní potřebu. Toto číslo vyšlo v prosinci Redakční rada JUDr. Ivanka Halamová Mgr. Kajetána Iblová Anna Poštová Mgr. Petr Kačenka Anna Poštová, členka představenstva Výroba Redakce, inzerce a příprava pro tisk: ing. Pavel Marek Zlom, layout: Jakub Procházka Tisk: Klubko 55 Inzerci přijímá ing. Pavel Marek, tel.: ,

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Družstevní vs osobní vlastnictví

Družstevní vs osobní vlastnictví Družstevní vs osobní vlastnictví Chcete být majitelem bytu, nebo podílu? To je totiž hlavní rozdíl mezi osobní a družstevní formou vlastnictví. Pokud zvolíte osobní vlastnictví, stáváte se vlastníkem nemovitosti,

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice Na shromáždění bylo přítomno celkem 135 632 podílů

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více