Konzultační materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzultační materiál"

Transkript

1 Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace Česká národní banka (dále jen ČNB ) v souladu s doporučením Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) 1, doporučeními dalších mezinárodních autorit a legislativními akty EU 2 připravuje vlastní doporučení určené bankám zaměřené na řízení rizik spojených s expozicemi vůči trhu nemovitostí. Toto doporučení se bude primárně týkat maximální výše poměru poskytovaného úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (Loan-to-Value, LTV) u nově poskytovaných retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí, případně i dalších zásad při poskytování těchto úvěrů. Cílem tohoto konzultačního materiálu je získat připomínky, návrhy a podněty ke klíčovým bodům připravovaného doporučení. Proces konzultace Adresáty konzultace je Česká bankovní asociace a jejím prostřednictvím i úvěrové instituce působící v ČR. Odpovědi na otázky a případně další podněty a návrhy zasílejte na adresu (předmět: konzultace doporučení k rizikům retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi ) nebo písemně na adresu: Česká národní banka, Samostatný odbor finanční stability, Na Příkopě 28, , Praha 1, a to do čtvrtka 30. dubna Kontaktní osobou pro dotazy ke konzultačnímu materiálu je Michal Hlaváček, a , 1 Doporučení ESRB o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1). 2 FSB (2012): FSB Principles for Sound Residential Mortgage Underwriting Practices, EBA (2013): Opinion of the European Banking Authority on Good Practices for Responsible Mortgage Lending a Směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/

2 Obsah konzultačního materiálu Účel konzultace...1 Proces konzultace...1 Obsah konzultačního materiálu...2 Seznam zkratek Krátké shrnutí a základní informace Okruhy a otázky Způsob výpočtu indikátoru LTV Omezení podílu úvěrů s vysokou hodnotou LTV na celkovém objemu nových úvěrů (agregátní limit LTV) Absolutní limit na LTV pro jednotlivé úvěry Limity na LTI a DSTI Omezení nestandardních typů splácení Změkčování úvěrových standardů prostřednictvím souběhu úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a nezajištěných spotřebitelských úvěrů a prodlužováním délky jejich splatnosti Odlišení financování vlastního bydlení a úvěrů pro další pronájem Obezřetný přístup k refinancovaným úvěrům s navýšením jistiny Poskytování úvěrů přes zprostředkovatele a nebankovní poskytovatele...6 Příloha 1: Seznam otázek ke konzultaci...7 Seznam zkratek ČNB DSTI EBA ESRB EU FSB LTI LTV Česká národní banka Poměr dluhové služby a příjmu žadatele (Debt-Service-to-Income) Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority) Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board) Evropská unie Rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Board) Poměr výše úvěru a příjmu žadatele o úvěr (Loan-to-Income) Poměr hodnoty úvěru k hodnotě zajištění (Loan-to-Value) 2

3 1 Krátké shrnutí a základní informace Doporučení ESRB/2013/1 uvádí, že jedním z hlavních průběžných cílů makroobezřetnostní politiky je zmírnit a vyloučit nadměrný růst úvěrů a finanční páky. Mezi nástroje, které lze k plnění tohoto cíle použít, uvádí např. požadavky na poměr hodnoty úvěru k hodnotě zajištění (LTV), poměr výše úvěru a příjmu žadatele o úvěr (Loan-to-Income, LTI) nebo poměr dluhové služby a příjmu žadatele (Debt-Service-to-Income, DSTI). Tyto nástroje by měly preventivně působit proti potenciální akumulaci systémových rizik v bankovním sektoru v období úvěrové expanze spojené s nadměrným růstem úvěrů a cen nemovitostí při současném uvolňování úrokové i neúrokové složky úvěrových podmínek. 3 Aplikace těchto nástrojů, které jsou na rozdíl od kapitálové regulace zaměřeny na rizikové charakteristiky klientů bank, zvyšuje odolnost dlužníků i bank během růstové fáze finančního cyklu. Opatření tohoto typu byla v souladu s doporučením EBA zavedena v řadě zemí EU (viz např. kapitola 5.4 Zprávy o finanční stabilitě 2013/2014). Připravované doporučení ČNB je primárně orientováno na makroobezřetnostní aspekty úvěrování nákupu rezidenčních nemovitostí. Zohledňuje rovněž obezřetnostní principy a doporučené postupy definované k plnění cílů mikroobezřetnostního dohledu a ochrany spotřebitele. Ty jsou popsány v dokumentech Rady pro finanční stabilitu (FSB, 2012) Zásady obezřetného poskytování hypoték a v názoru Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA, 2013), v němž jsou uvedeny good practices pro implementaci doporučení FSB. Tato doporučení jsou promítnuta i ve Směrnici 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Předmětem doporučení jsou nové retailové úvěry zajištěné rezidenční nemovitostí (tj. úvěry na nákup, výstavbu a rekonstrukci nemovitosti, refinancované úvěry, refixované úvěry včetně případných navýšení). Makroobezřetnostní autority v členských zemích EU i v řadě dalších zemí mimo EU využívají jako základní nástroj pro snižování rizika vzniku nadměrné zadluženosti v souvislosti s financování nákupu nemovitosti stanovení maximálního poměru výše poskytovaného úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti, tj. indikátoru LTV. Maximální poměr LTV je nastavován tak, aby odrážel možnou volatilitu cen nemovitostí a jejich případný pokles v průběhu recese či krize, aby dlužník nevstupoval při nákupu nemovitosti do závazků potenciálně významně převyšující její hodnotu, a aby potenciálně snížená hodnota nemovitosti v dobách krize stále sloužila jako dostatečná zástava poskytnutého úvěru. 2 Okruhy a otázky 2.1 Způsob výpočtu indikátoru LTV Jedním z klíčových parametrů při využívání indikátoru LTV je způsob výpočtu výše úvěru (tj. čitatele Loan). Z hlediska řízení rizik na straně banky i dlužníka je nezbytné, aby do výše úvěru byla započítána nejen výše aktuálně poskytovaného úvěru, ale i případných dalších, již 3 Viz rovněž další klíčové dokumenty ESRB dostupné na https://www.esrb.europa.eu/: Vlajková zpráva o makroobezřetnostní politice v bankovním sektoru (Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector) a detailněji zpracovaná Příručka ESRB k operacionalizaci makroobezřetnostní politiky v bankovním sektoru (Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector), konkrétně část

4 existujících úvěrů zajištěných stejnou nemovitostí a ostatních nezajištěných úvěrů daného klienta u příslušné banky. 4 Q1: Domníváte se, že výše uvedený způsob výpočtu výše úvěru Loan pro stanovení indikátoru LTV by mohl mít nepříznivé důsledky pro poskytování úvěrů na bydlení (pokud ano, uveďte k jakým)? 2.2 Omezení podílu úvěrů s vysokou hodnotou LTV na celkovém objemu nových úvěrů (agregátní limit LTV) V zemích, v nichž regulátoři stanovují limit na výši LTV, je často využíván agregátní typ limitu. Ten omezuje maximální podíl nově poskytnutých úvěrů s vysokou hodnotou LTV např. následujícím způsobem: maximální podíl úvěrů s LTV nad XX nesmí činit více než YY % všech poskytnutých úvěrů za dané čtvrtletí. Indikátor LTV je počítán v souladu s bodem 2.1 výše. Limit LTV může být makroobezřetnostní autoritou proticyklicky upravován v závislosti na změnách tržních podmínek, obzvláště při identifikaci zvýšených rizik pro finanční stabilitu. Q2: Domníváte se, že stanovení omezení limitu na výši LTV způsobem maximální podíl úvěrů poskytnutých s LTV nad 85 % nesmí činit více než 10 % objemu všech poskytnutých úvěrů za dané čtvrtletí by mohl mít nepříznivé dopady do poskytování úvěrů na bydlení? Q3: Pokud ano, jaká procentní hranice limitu na výši LTV a jaká výše maximálního podílu úvěrů s LTV nad tento limit (resp. jejich kombinace 5 ) by podle Vašeho názoru nevytvářela významné omezení pro poskytování úvěrů na bydlení s distorzními dopady na příslušný trh? 2.3 Absolutní limit na LTV pro jednotlivé úvěry V některých zemích stanovují regulátoři maximální výši LTV, kterou nelze překročit přímo u jednotlivých úvěrů. Rovněž v zemích, v nichž je aplikován agregátní typ limitu podle bodu 2.2, je často zároveň stanoven i strop pro maximální výši LTV u jednotlivých úvěrů. Q4: Jaké nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky by podle Vašeho názoru mohl mít limit na maximální možnou výši LTV z jednotlivých nových úvěrů na úrovni 100 % simultánně s agregátním limitem podle bodu 2.2? 4 Na druhou stranu pokud je součástí zástavy k danému úvěru také vklad stejného klienta u stejné banky (např. u překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření zajištěných nemovitostí), může být tento vklad při výpočtu od hodnoty Loan od výše úvěru odečten. 5 Např. podíl úvěrů poskytnutých s LTV nad 90 % maximálně 15 % objemu úvěrů. 4

5 2.4 Limity na LTI a DSTI Výše uvedené dokumenty ESRB uvádí, že kromě indikátoru LTV mohou být z makroobezřetnostních důvodů použity pro úvěry zajištěné nemovitostmi také nástroje omezující rizikové charakteristiky související s příjmy dlužníka. První možností je aplikace limitu na ukazatel LTI (tj. podílu výše poskytovaného úvěru a ostatních poskytnutých úvěrů doporučení EBA č. 6, str. 9 a FSB č. 2.1, str. 3 a hrubých ročních příjmů dlužníka, Loan-to- Income). Alternativou může být omezení maximálního podílu splátek úvěrů a hrubého ročního příjmu dlužníka (Debt-Service-to-Income, DSTI). Q5: Jaké nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky by dle Vašeho názoru mohlo mít stanovení limitu na maximální hodnotu ukazatele LTI simultánně se stanovením limitů na výši LTV podle bodů 2.1, 2.2 a 2.3? Q6: Jaké nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky by dle Vašeho názoru mohlo mít stanovení limitu na maximální hodnotu ukazatele DSTI simultánně se stanovením limitů na výši LTV podle bodů 2.1, 2.2 a 2.3? Q7: Jaká by byla podle Vašeho názoru adekvátní výše limitu LTI, pokud považujete používání tohoto indikátoru za vhodné či možné? Q8: Jaká by byla podle Vašeho názoru adekvátní výše limitu DSTI, pokud považujete používání tohoto indikátoru za vhodné či možné? 2.5 Omezení nestandardních typů splácení Významná rizika pro finanční stabilitu mohou vznikat v důsledku poskytování úvěrů s nestandardním způsobem splácení (zpočátku jsou spláceny pouze úroky a splácení jistiny je odloženo, splácení úvěru včetně úroků je (částečně) odloženo, splácení je konstruováno jako postupně se navyšující, apod.). Q9: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s omezením možnosti poskytovat úvěry s nestandardním průběhem splácení? 2.6 Změkčování úvěrových standardů prostřednictvím souběhu úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a nezajištěných spotřebitelských úvěrů a prodlužováním délky jejich splatnosti Zkušenosti z některých zahraničních ekonomik dokladují, že zdrojem systémového rizika se může stát obcházení obezřetnostních standardů souběhem poskytování úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a nezajištěných spotřebitelských úvěrů a neadekvátního prodlužování délky jejich splatnosti. Tendence tohoto typu zvyšují zranitelnost finančního sektoru a narušují konkurenční prostředí. Maximální délka splatnosti úvěru by měla reflektovat životnost nemovitosti a zbývající dobu ekonomické aktivity klienta. ČNB proto očekává, že maximální splatnost úvěru nepřesáhne 30 let či dobu kratší, pokud je kratší horizont ekonomické aktivity klienta či životnosti nemovitosti. Banky by zároveň neměly poskytovat 5

6 dodatečné nezajištěné spotřebitelské úvěry nad rámec stanovených limitů na LTV (doporučení EBA č. 13, str. 13 a FSB č. 3.2, str. 5). Maximální splatnost nezajištěných spotřebitelských úvěrů poskytovaných klientům spolu s úvěrem zajištěným nemovitostí (viz rovněž bod 2.1) by pak neměla přesahovat 8 let. Q10: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s omezením souběhu úvěru zajištěného rezidenční nemovitostí a nezajištěného spotřebitelského úvěru nad rámec stanoveného limitu na LTV? Q11: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s uvedenými maximálními splatnostmi úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a nezajištěného spotřebitelského úvěru? 2.7 Odlišení financování vlastního bydlení a úvěrů pro další pronájem Dlužník financující úvěrem nákup vlastního bydlení je vystaven odlišné struktuře podnětů než dlužník financující nákup nemovitosti jako investice či pro její další pronájem. Tyto dva typy úvěrů se mohou z hlediska úvěrového rizika lišit (doporučení FSB 6.2, str. 8). Q12: Považujete za relevantní stanovit odlišný přístup pro limity a omezení uvedené v bodech 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 na úvěry pro financování vlastnického bydlení a pro úvěry na nákup nemovitosti jako investice či pro její další pronájem? Q13: Jak vysoký je podle Vás v současné době poměr objemu úvěrů poskytnutých na vlastní bydlení a objemu úvěrů pro další pronájem? 2.8 Obezřetný přístup k refinancovaným úvěrům s navýšením jistiny Jedním z kanálů nadměrného uvolňování úvěrových standardů se může stát navyšování úvěrových částek při refinancování úvěrů. Pokud banky refinancují úvěr a zároveň navyšují jeho jistinu, postupují v souladu se závaznou regulací stejně jako u úvěru nových (viz též doporučení EBA č. 14, str. 13 a FSB č. 3.3, str. 5): Zejména pokud banka navyšuje jistinu refinancovaného úvěru o více než 5 % či 100 tis. Kč, posuzuje samostatně dodržování všech zásad obezřetného řízení rizik včetně zjištění aktuální hodnoty zastavované nemovitosti. Banka u portfolia refinancovaných úvěrů vývoj úvěrového rizika samostatně monitoruje a srovnává s ostatními úvěry. Q14: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s doporučením ohledně přístupu k refinancovaným úvěrům s navýšením? 2.9 Poskytování úvěrů přes zprostředkovatele a nebankovní poskytovatele Banky uplatňují obezřetný přístup při spolupráci se zprostředkovateli úvěrů a zohledňují rizika související s jejich odlišnými zájmy, které vytváří potenciál pro změkčování úvěrových 6

7 standardů. Banky proto u úvěrů sjednaných zprostředkovateli vývoj úvěrového rizika mimo jiné samostatně monitorují a srovnávají s ostatními úvěry (FSB, 2012, str. 2). Q15: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s doporučením pro LTV ohledně poskytování úvěrů přes zprostředkovatele? Q16: Mohlo by zavedení limitů pro LTV/LTI vést k nárůstu úvěrů poskytovaných přes nebankovní poskytovatele? Příloha 1: Seznam otázek ke konzultaci Q1: Domníváte se, že výše uvedený způsob výpočtu výše úvěru Loan pro stanovení indikátoru LTV by mohl mít nepříznivé důsledky pro poskytování úvěrů na bydlení (pokud ano, uveďte k jakým)? Q2: Domníváte se, že stanovení omezení limitu na výši LTV způsobem maximální podíl poskytnutých úvěrů s LTV nad 85 % nesmí činit více než 10 % objemu všech poskytnutých úvěrů za dané čtvrtletí by mohl mít nepříznivé dopady do poskytování úvěrů na bydlení? Q3: Pokud ano, jaká procentní hranice limitu na výši LTV a jaká výše maximálního podílu úvěrů s LTV nad tento limit (resp. jejich kombinace) by podle Vašeho názoru nevytvářela významné omezení pro poskytování úvěrů na bydlení s distorzními dopady na příslušný trh? Q4: Jaké nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky by podle Vašeho názoru mohl mít limit na maximální možnou výši LTV z jednotlivých nových úvěrů na úrovni 100 % simultánně s agregátním limitem podle bodu 2.2? Q5: Jaké nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky by dle Vašeho názoru mohlo mít stanovení limitu na maximální hodnotu ukazatele LTI simultánně se stanovením limitů na výši LTV podle bodů 2.1, 2.2 a 2.3? Q6: Jaké nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky by dle Vašeho názoru mohlo mít stanovení limitu na maximální hodnotu ukazatele DSTI simultánně se stanovením limitů na výši LTV podle bodů 2.1, 2.2 a 2.3? 7

8 Q7: Jaká by byla podle Vašeho názoru adekvátní výše limitu LTI, pokud považujete používání tohoto indikátoru za vhodné či možné? Q8: Jaká by byla podle Vašeho názoru adekvátní výše limitu DSTI, pokud považujete používání tohoto indikátoru za vhodné či možné? Q9: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s omezením možnosti poskytovat úvěry s nestandardním průběhem splácení? Q10: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s omezením souběhu úvěru zajištěného rezidenční nemovitostí a nezajištěného spotřebitelského úvěru nad rámec stanoveného limitu na LTV? Q11: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s uvedenými maximálními splatnostmi úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a nezajištěného spotřebitelského úvěru? Q12: Považujete za relevantní stanovit odlišný přístup pro limity a omezení uvedené v bodech 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 na úvěry pro financování vlastnického bydlení a pro úvěry na nákup nemovitosti jako investice či pro její další pronájem? Q13: Jak vysoký je podle Vás v současné době poměr objemu úvěrů poskytnutých na vlastní bydlení a objemu úvěrů pro další pronájem? Q14: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s doporučením ohledně přístupu k refinancovaným úvěrům s navýšením? Q15: Shledáváte nepříznivé dopady či nezamýšlené důsledky spojené s doporučením pro LTV ohledně poskytování úvěrů přes zprostředkovatele? Q16: Mohlo by zavedení limitů pro LTV/LTI vést k nárůstu úvěrů poskytovaných přes nebankovní poskytovatele? 8

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Červenec 2014 Ministerstvo financí Odbor Finanční trhy II Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 Třídící znak 2 1 4 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry odměňování I. Působnost a účel

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2011 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH

Více

Nová právní úprava distribuce úvěrů pro spotřebitele

Nová právní úprava distribuce úvěrů pro spotřebitele Nová právní úprava distribuce úvěrů pro spotřebitele VYHODNOCENÍ VEŘ EJNÉ KONZULTACE Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 20. listopadu s termínem pro odpovědi

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více