Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013"

Transkript

1 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013

2 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní scénáře zátěžových testů II. Úvěrové riziko v sektorech podniků a domácností III. Trhy nemovitostí a vládních dluhopisů IV. Zátěžové testy a odolnost finančního sektoru V. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro obezřetnostní politiku

3 I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní scénáře zátěžových testů

4 Bilance a intenzita rizik Bilance rizik pro finanční stabilitu se ve srovnání s předcházející ZFS 2011/2012 příliš nezměnila. Převažují rizika směrem dolů (tj. k méně příznivému vývoji) přicházející primárně z vnějšího prostředí. V eurozóně zůstávají rizika pro finanční stabilitu vysoká. Na finančních trzích došlo k dílčí stabilizaci a obnovila se likvidita i na trzích rizikovějších aktiv. Vyhlídky reálné ekonomické aktivity se ale naopak dále zhoršily. Současná stabilita v eurozóně je velmi křehká. Nelze vyloučit návrat silného napětí v důsledku vzájemné interakce mezi riziky v bankovních bilancích, klesající ekonomickou aktivitou a svrchovaným rizikem. 4

5 Výchozí stav a hlavní rizika Český finanční sektor jako celek zůstal i v roce 2012 proti vnějším rizikům vysoce odolný a v některých parametrech posílil svou robustnost (kapitálová přiměřenost, klientské vklady). Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku a její finanční sektor je výraznější a déletrvající propad ekonomické aktivity. Nepříznivé vyhlídky příjmové situace podniků i domácností souvisejí nejen s poklesem vnější poptávky, ale i se slabou domácí poptávkou. Hlavní rizika pro bankovní sektor spočívají v nárůstu úvěrových ztrát a poklesu schopnosti generovat výnosy k jejich krytí. Banky by při prohlubování recese mohly být vystaveny nelineárně rychlému nárůstu míry úvěrového selhání i ztrátovosti z pohledávek, u nichž k úvěrovému selhání dojde. 5

6 Alternativní scénáře pro zátěžové testy (1) V návaznosti na východiska a identifikovaná rizika byla odolnost domácího finančního systému prověřována pomocí zátěžových testů bank, pojišťoven a penzijních fondů. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Vychází z květnové prognózy ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2013. Zátěžový scénář Vleklá deprese zachycuje riziko dlouhotrvajícího výrazného poklesu domácí ekonomické aktivity. V citlivostních analýzách je doplněn o další šoky: nepříznivý vývoj na finančních trzích, odpisy pohledávek za zadluženými zeměmi EU, pád největších dlužníků každé banky či déletrvající recesi, která způsobí výrazný nárůst úvěrových ztrát bankovního sektoru. 6

7 Alternativní scénáře pro zátěžové testy (2) Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP Alternativní scénáře: vývoj měnového kurzu (v %) (CZK/EUR) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Základní scénář Vleklá deprese Alternativní scénáře: vývoj inflace Alternativní scénáře: vývoj 3M Pribor (v %) (v %) inflační cíl /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese 0 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese 7

8 II. Úvěrové riziko v sektorech podniků a domácností

9 Podíl úvěrů v selhání se v roce 2012 snížil V bankovním sektoru se i přes nepříznivý vývoj ekonomiky v loňském roce mírně snížil podíl úvěrů v selhání (kolísá kolem 6 % již od roku 2010). Dynamika u úvěrů v selhání a tvorby opravných položek indikuje, že se podíl úvěrů v selhání může začít opět zvyšovat. Do recese padají významná odvětví průmyslu s dosud nízkou mírou defaultu. Dynamika úvěrů v selhání a podílu opravných položek k celkovým pohledávkám (meziroční změna v %) /09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 NPL OP k celkovým pohledávkám Pramen: ČNB 9

10 Úvěrové riziko podniků v alternativních scénářích V Základním scénáři podíl podnikových úvěrů v selhání v letošním roce stagnuje a pak se začne pozvolna snižovat. Ve scénáři Vleklá deprese se podíl úvěrů v selhání zvyšuje výrazně nad hodnoty dosažené v roce 2010 a převyšuje 12 %. Podíl bankovních úvěrů v selhání v sektoru nefinančních podniků (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Pramen: ČNB 10

11 Domácnosti jsou recesí zasaženy více než podniky Nefinanční podniky jsou schopny zhoršené příjmy částečně kompenzovat snížením pracovních nákladů. Na domácnosti dopadá dlouhá recese mnohem silněji. Snižování jejich reálných disponibilních příjmů (i v Základním scénáři) zvyšuje úvěrové riziko u spotřebitelských úvěrů i u úvěrů na bydlení. Vývoj příjmových makroekonomických agregátů v ČR při různých scénářích (průměrná meziroční tempa růstu v %) HDP (nominální) HDD domácností (nominální) HDP (reálný) Základní scénář Vleklá deprese HDD domácností (reálný) Pramen: ČSÚ a prognózy ČNB Pozn.: HDP hrubý domácí produkt, HDD hrubý disponibilní důchod. 11

12 Úvěrové riziko domácností postupně narůstá Podíl úvěrů v selhání poskytnutých domácnostem se v roce 2012 zvýšil i přes zhoršenou příjmovou situaci jen nepatrně. Výjimkou je rizikový segment spotřebitelských úvěrů. Zátěžové testy domácností indikují citelně vyšší zranitelnost nízkopříjmových domácností a rostoucí míru jejich předlužení ve všech testovaných scénářích. Vývoj podílu úvěrů v selhání na úvěrech obyvatelstvu (v %) /09 4/10 10/10 4/11 10/11 4/12 10/12 4/13 Obyvatelstvo celkem Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry Pramen: ČNB 12

13 Úvěrové riziko je tlumeno poklesem úrokových sazeb Přes rostoucí zadluženost domácností podíl čistých placených úroků na příjmech stagnuje. Ukazatele zadluženosti domácností (v %) 70 2,5 Úroková složka úvěrových podmínek tak působí proticyklicky. Pokles úrokových sazeb snižuje náklady obsluhy dluhu a tím i riziko defaultu. Může ale vyvolávat iluzi snadného splácení (platí i pro podniky) Dluh/finanční aktiva Dluh/hrubý disponibilní důchod Dluh/HDP 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Čistá finanční aktiva/hdp Čisté placené úroky/hrubý disponibilní důchod (p.o.) Pramen: ČNB, ČSÚ 13

14 Úvěrové riziko domácností v alternativních scénářích V Základním scénáři podíl úvěrů v selhání u domácností rovněž stagnuje a setrvává na zvýšené úrovni až do konce roku Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu obyvatelstva (v %) Scénář Vleklá deprese implikuje výrazný nárůst podílu úvěrů v selhání oproti současnému stavu /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Pramen: ČNB 14

15 Rostou potenciální úvěrové ztráty U úvěrů v selhání pokračuje migrace od nestandardních úvěrů ke ztrátovým (v Základním scénáři je 60 % úvěrů v selhání na konci 2013 v kategorii ztrátové ). Růst podílu ztrátových úvěrů implikuje potenciálně vyšší úvěrové ztráty a potřebu tvořit vyšší opravné položky. Dlouhodobě neměnná úroveň krytí úvěrů v selhání opravnými položkami nemusí odpovídat zvýšené úrovni úvěrového rizika. Struktura úvěrů v selhání a odhad pro rok 2013 dle základního scénáře (v %) /07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 Pramen: ČNB Nestandardní Pochybné Ztrátové

16 Úrokové marže z nových úvěrů jsou velmi nízké Úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů podnikům a úvěrů na bydlení dosahují společně s úrokovými maržemi historických minim. Stávající úvěrové marže u úvěrů podnikům a na bydlení implikují nižší náklady na obsluhu dluhů, ale nemusí být vždy v souladu s vývojem úvěrového rizika. Rostoucí úrokové marže u spotřebitelských úvěrů odráží jejich vysokou rizikovost. Úrokové marže českých bank z nových úvěrů (v p.b.) /05 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 Domácnosti na byty Nefinanční podniky Domácnosti na spotřebu (pravá osa) Pramen: ARAD, výpočty ČNB 16

17 Situace v segmentu družstevních záložen je neuspokojivá (1) Bilanční suma družstevních záložen se v roce 2012 zvýšila o 51 % navzdory jejich rizikovějšímu profilu. Družstevní záložny udržují relativně vysoké úrokové sazby na vkladech, což vytváří potřebu poskytovat rizikové úvěry s vyšší úrokovou sazbou. Segment družstevních záložen zároveň vykazuje vysokou koncentraci poskytnutých úvěrů. Případné problémy se splácením závazků u významných klientů by mohly ohrozit stabilitu záložen. Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami (v %; konec roku 2011 a 2012, družstevní záložny aktivní k ) Průměrný úrok na klientských úvěrech (1) Průměrný úrok na klientských vkladech (2) Podíl klientských úvěrů v selhání Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech celkem Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami Družstevní záložny Banky 7,4 4,8 2,9 1,1 9,9 6,2 14,3 29,1 16,4 49,4 Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,3 15,9 RoE 7,5 21,4 Podíl sektoru na vkladech klientů Pramen: ČNB ,2 98,8 17

18 Situace v segmentu družstevních záložen je neuspokojivá (2) Agregátní ukazatele rizikovosti jsou vysoké a v prvním čtvrtletí 2013 dále rostly. Podíl úvěrů v selhání převýšil na konci 1. čtvrtletí 13 %. Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami je velmi nízké. V sektoru je nezbytné výrazně zvýšit obezřetnost podnikání a kvalitu řízení rizik. ČNB bude situaci v segmentu nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám. Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami (v %; konec roku 2011 a 2012, družstevní záložny aktivní k ) Průměrný úrok na klientských úvěrech (1) Průměrný úrok na klientských vkladech (2) Podíl klientských úvěrů v selhání Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech celkem Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami Družstevní záložny Banky 7,4 4,8 2,9 1,1 9,9 6,2 14,3 29,1 16,4 49,4 Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,3 15,9 RoE 7,5 21,4 Podíl sektoru na vkladech klientů ,2 98,8 Pramen: ČNB 18

19 III. Trhy nemovitostí a vládních dluhopisů

20 Na trhu nemovitostí míří rizika pro cenový vývoj směrem dolů (1) Vývoj cen v roce 2012 naplnil rizika nižších cen nemovitostí akcentovaná v minulé ZFS 2011/2012. Pokles cen i počtu transakcí je v souladu s vývojem fundamentálních faktorů. Rizika vývoje cen nemovitostí jsou nadále značná a vychylují se spíše na stranu nižších cen. V Základním scénáři je předpokládána stagnace, resp. mírný pokles cen bytů, s oživením cen až v roce Ve scénáři Vleklá deprese ceny nemovitostí klesají o 17 %. Index cen nemovitostí podle jednotlivých scénářů (4Q 2007 = 100) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB Základní scénář Vleklá deprese 20

21 Na trhu nemovitostí míří rizika pro cenový vývoj směrem dolů (2) Ukazatele udržitelnosti cen rezidenčních nemovitostí se v roce 2012 dále zlepšily. Ceny bytů se s vysokou pravděpodobností pohybují blízko svých fundamentálních hodnot. Vnímané riziko dalšího poklesu cen nemovitostí se snížilo existují ale rizika horšího vývoje fundamentálních faktorů určující ceny nemovitostí v dlouhém období (situace na trhu práce a pracovní příjmy, demografický vývoj apod.). Ukazatel podílu ceny bytu a mzdy (Price-to-income; podíl ceny bytu 68 m 2 a klouzavého součtu mzdy za jeden rok) /01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 Praha Ostrava + Ústí n. L. ČR Celkem Pramen: ČSÚ, výpočty ČNB Brno Zbytek ČR 21

22 Zvýšil se rozdíl mezi výnosem z nájemného a úrokovou sazbou z úvěrů na bydlení Otevírá se možnost nákupu nemovitosti jako finanční investice. Ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k nadhodnocení cen v některých regionech. Nadhodnocení by mohlo mít i charakter bubliny zezdola, kdy by sice samotné ceny nemovitostí rostly mírnými tempy, ale na pozadí zhoršování jejich fundamentálních faktorů. Výnosy z pronájmu bytu (průměry za období v %; roční data, dále čtvrtletní) /07 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 Pramen: IRI, ČNB Praha Ostrava+ Ústí n. L. Zbytek ČR Úrok z úvěrů na bydlení Desetiletý výnos 22

23 Úvěrové riziko developerů zůstává vysoké I přes relativní stabilizaci situace na nemovitostním trhu a oživení prodejů rezidenčních developerských projektů zůstává podíl úvěrů v selhání v tomto segmentu na vysoké úrovni. S tím kontrastuje asymetrické uvolnění úvěrových podmínek pro úvěry na bydlení a výrazně snížené úrokové marže z těchto úvěrů. Podíl úvěrů v selhání v sektoru developerů (v %; pro ceny bytů meziroční růst) /02 10/04 08/06 06/08 04/10 02/ Nefinanční podniky celkem Developeři NACE Vybraní developeři Ceny bytů (pravá osa) Pramen: ČSÚ, ČNB 23

24 ČNB připravuje sadu nástrojů reagujících na postupný nárůst rizika spojeného s financováním nemovitostí Nástroje kapitálové regulace (např. vyšší sektorové rizikové váhy). V řadě zemí je používán horní limit na poměr úvěru a hodnoty zástavy (LTV). Vykazovaná agregátní hodnota LTV na hypoteční úvěry je relativně nízká (pod 60 %). Ale nereaguje téměř na vývoj cen nemovitostí. Objem úvěrů s vysokou hodnotou LTV může ale zaujímat v portfoliích některých bank nezanedbatelný podíl. Podíl objemu úvěrů poskytnutých bankou domácnostem na koupi nemovitostí s LTV nad 100 % k (osa x: tržní podíl banky v %, osa y: podíl objemu úvěrů s LTV nad 100 %) Pramen: ČNB 24

25 Roste koncentrace aktiv finančních institucí vůči českým státním dluhopisům V průběhu roku 2012 se zvýšil podíl českých státních dluhopisů v bilancích bankovního sektoru z 15 % na 17 %. Koncentrace portfolií domácích bank na vládu jako dlužníka Vytváří značnou expozici vůči svrchovanému riziku. Zvyšuje propojenost bankovního sektoru s vládním sektorem. Současná fiskální situace ČR je stabilní a udržitelná U některých bank je ale možno hovořit o zvýšeném riziku koncentrace. Podíl dluhopisů vydaných domácími vládami na bilanci měnových finančních institucí bez centrálních bank (v %; MFI bez centrálních bank zahrnují úvěrové instituce a fondy peněžního trhu) /02 05/03 10/04 03/06 08/07 12/08 05/10 10/11 03/13 Pramen: ČNB, ECB ČR MFI EA MFI ČR bankovní sektor 25

26 Současné velmi nízké výnosy dluhopisů jsou zdrojem tržního rizika Útěk ke kvalitěči likviditě na finančních trzích vytváří riziko vychýlení cen dluhopisů vnímaných jako kvalitní směrem nahoru. Současné výnosy ze státních dluhopisů se mohou ukázat z dlouhodobého hlediska neudržitelně nízké. Značná část dluhopisů držených institucemi je zařazena do tržně přeceňované části bilancí. Pokud by se vývoj na trzích náhle obrátil, pokles tržních cen držených dluhopisů by měl negativní dopad na ziskovost. Struktura portfolia dluhopisů dle sektoru a způsobu ocenění (v %; podíl na dluhopisech, k ) AFS AFS Banky Pojišťovny Penzijní fondy Ostatní držené do splatnosti Ostatní k přecenění České SD držené do splatnosti České SD k přecenění Pramen: ČNB Pozn.: AFS značí finanční aktiva v účetní kategorii "realizovatelná". Údaje za sektor pojišťoven zahrnují též finanční umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník. 26

27 IV. Zátěžové testy bank květen 2013

28 Výsledky zátěžových testů bank V Základním scénáři se dostávají dvě banky pod 8% hranici CAR. Jejich bilance dosahuje pouze 1 % aktiv sektoru jako celku. Metodika testů hodnotí obchodní model těchto bank z dlouhodobého pohledu jako neudržitelný. Ve scénáři Vleklá deprese by se pod 8% hranici dostalo 13 bank. Bilance činí 17 % aktiv sektoru. Potřeba kapitálu k dorovnání na 8 % CAR by činila necelých 16 mld. Kč (0,4 % HDP). Kapitálová přiměřenost neklesá výrazně pod 12 %. Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB, výpočty ČNB Základní scénář Vleklá deprese 28

29 Vybrané citlivostní analýzy zátěžového scénáře (1) Zátěžový scénář Vleklá deprese byl doplněn o další citlivostní analýzy. Ztráta důvěry vede k růstu výnosů ze státních dluhopisů a dílčímu znehodnocení expozic vůči zadluženým zemím EU. K tomu je pak přidáno částečné znehodnocení expozic 5 největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám. Celkově CAR klesá pod 10 %. 14 bank by potřebovalo navýšit kapitál o více než 31 mld. Kč (0,8 % HDP). Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Vleklá deprese a ztráta důvěry + ztráta 50 % upravených expozic na mateřské skupiny Pramen: ČNB, výpočty ČNB 29 29

30 Vybrané citlivostní analýzy zátěžového scénáře (2) Další citlivostní analýza nad zátěžovým scénářem hodnotí dopady ještě delší recese na celém 3letém horizontu se silnějšími deflačními tlaky. Vyšší pokles příjmů domácností a podniků vede k dalšímu omezení spotřeby a investic. Vyčerpání finančních rezerv způsobí růst míry nesplácení dříve přijatých závazků. 14 bank by potřebovalo navýšit kapitál o 29 mld. Kč (0,7 % HDP). Sektor jako celek zůstává odolný i pro tyto silně zátěžové scénáře. Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB, výpočty ČNB Základní scénář Vleklá deprese Zesílená vleklá deprese 30

31 Hodnocení výsledků zátěžových testů Zátěžové testy a další analýzy ukazují, že český finanční sektor je na případné zátěžové situace dobře připraven. Banky disponují vysokým kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost sektoru dostatečně nad 8% regulatorní hranicí i v případě velmi nepříznivého scénáře. Udržení vysoké míry důvěry veřejnosti a investorů ve stabilitu českého bankovního sektoru v současném nepříznivém ekonomickém prostředí vyžaduje zachování vysoké schopnosti bank absorbovat potenciální úvěrové a tržní ztráty. 31

32 V. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro obezřetnostní politiku

33 Hodnocení pozice ve finančním cyklu Domácí finanční sektor se v současné době nachází ve fázi finančního cyklu, v níž se v rozhodující míře projevují rizika, která souvisejí s několika lety slabé ekonomické aktivity. Fáze mírného úvěrového oživení z let skončila s nástupem recese a poptávka po úvěrech a rizikových aktivech je nyní utlumená. Úroková složka úvěrových podmínek se dále uvolnila a působí tak proticyklicky. Zvýšená averze vůči riziku a absence optimistických očekávání nevytváří podmínky pro oživení úvěrové aktivity, které by se promítalo do přijímání nadměrného rizika. Pro český finanční sektor nevznikají rizika z titulu nadměrného růstu úvěrů a v případě možnosti využít proticyklický kapitálový polštář by ČNB pro následující období nastavila jeho hodnotu pro expozice v domácí ekonomice na nulu. 33

34 Hodnocení vnitřních rizik Akutní riziko pro finanční stabilitu vyžadující bezprostřední opatření nebylo identifikováno. Rizikem pro český bankovní sektor je nárůst úvěrových ztrát v důsledku pokračování nepříznivého vývoje ekonomické aktivity. Úvěrové riziko v bilancích bank je zvýšené a rostoucí. Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami je snížené. Při setrvalé recesi nelze vyloučit nelineárně rychlý nárůst míry úvěrového selhání i ztrátovosti z pohledávek. Banky čelí rovněž značným tlakům na pokles stabilních složek zisku (zejména úrokového zisku a zisku z poplatků a provizí). Existují potenciální vnitřní zdroje systémového rizika. Postupně se rozvíjí rizika spojená s úvěrováním nemovitostního sektoru. Narůstají rizika spojená se svrchovanými expozicemi (riziko koncentrace, úrokové riziko). 34

35 Hodnocení vnějších rizik Z pohledu vzájemné provázanosti českých bank a jejich mateřských skupin byl vývoj v posledním období spíše příznivý. Expozice domácích bank na jejich mateřské skupiny poklesly, k čemuž přispěla i změna regulatorních limitů stanovených ČNB v roce Existuje řada krátkodobých až střednědobých rizik vnějšího původu souvisejících s makroekonomickým prostředím ve vyspělých zemích (slabá ekonomická aktivita, honba za výnosem v prostředí nízkých úrokových sazeb), přístupem autorit eurozóny k řešení krize (pomalá rekapitalizace a restrukturalizace bankovních sektorů), některými částmi projektu bankovní unie eurozóny. 35

36 Kroky k udržení důvěry ve stabilitu bankovního sektoru ČNB bude nadále věnovat zvýšenou pozornost sledování kvality úvěrových portfolií bank a družstevních záložen. S ohledem na zvýšené úvěrové riziko bude ČNB pokračovat v důsledném monitoringu v následujících oblastech: obezřetná kategorizace pohledávek, dostatečnost tvorby opravných položek, adekvátní nastavení rizikových vah, správné ohodnocení zajištění. Obzvláště důležité je udržování robustních kapitálových polštářů u těch bank, které jsou vzhledem ke svému postavení a charakteru systémově významné. Vzhledem k dominantní roli bank v českém finančním sektoru a rozhodujícímu tržnímu podílu několika velkých bank je ČNB připravena stanovit pro tyto instituce kapitálové přirážky v souladu s novým regulatorním balíkem CRD IV/CRR. 36

37 Děkuji za pozornost Zprávy o finanční stabilitě: Kontakt na samostatný odbor finanční stability:

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 19. červen 2012 Struktura prezentace I. Hlavní závěry a celkové hodnocení rizik II. Rizika vznikající

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Makroobezřetnostní politika a její implikace

Makroobezřetnostní politika a její implikace Makroobezřetnostní politika a její implikace Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady Spoločné zasadnutie vedenia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ 10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ Světové finanční trhy prošly v období od zveřejnění loňské Zprávy o finanční stabilitě značnými výkyvy. Na přelomu května a června loňského roku došlo v návaznosti na signály

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Insolvence z pohledu ČNB

Insolvence z pohledu ČNB Insolvence z pohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna Praha, 27. dubna 21 Obsah

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Finanční stabilita 2

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Česká ekonomika v podmínkách globální krize

Česká ekonomika v podmínkách globální krize Česká ekonomika v podmínkách globální krize Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář MZV, Praha, 31. srpna 29 Dopady krize na ekonomiku ČR Bankovní sektor a finanční stabilita Aktuální prognóza

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Makroobezřetnostní politika:

Makroobezřetnostní politika: Makroobezřetnostní politika: nástroje a indikátory Jakub Seidler Samostatný odbor finanční stability Česká národní banka (Smilovice, 24.10.2013) Obsah Makroobezřetnostní politika Rada pro systémová rizika

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 5 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU GRAF IV.1 Úvěry v selhání v českém bankovním sektoru (v mld. Kč a v %; klientské úvěry rezidentům) 12 7 1 6 8 6 5 4 4 2 3-2 2-4 -6 1-8

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

3 FINANČNÍ SEKTOR 3 FINANČNÍ SEKTOR 3.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

3 FINANČNÍ SEKTOR 3 FINANČNÍ SEKTOR 3.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 39 3 FINANČNÍ SEKTOR 3.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj českého finančního sektoru byl v roce 214 převážně příznivý. V prostředí ekonomického oživení zvýšil bankovní sektor ziskovost, posílil kapitálový

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více