Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013"

Transkript

1 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013

2 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní scénáře zátěžových testů II. Úvěrové riziko v sektorech podniků a domácností III. Trhy nemovitostí a vládních dluhopisů IV. Zátěžové testy a odolnost finančního sektoru V. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro obezřetnostní politiku

3 I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní scénáře zátěžových testů

4 Bilance a intenzita rizik Bilance rizik pro finanční stabilitu se ve srovnání s předcházející ZFS 2011/2012 příliš nezměnila. Převažují rizika směrem dolů (tj. k méně příznivému vývoji) přicházející primárně z vnějšího prostředí. V eurozóně zůstávají rizika pro finanční stabilitu vysoká. Na finančních trzích došlo k dílčí stabilizaci a obnovila se likvidita i na trzích rizikovějších aktiv. Vyhlídky reálné ekonomické aktivity se ale naopak dále zhoršily. Současná stabilita v eurozóně je velmi křehká. Nelze vyloučit návrat silného napětí v důsledku vzájemné interakce mezi riziky v bankovních bilancích, klesající ekonomickou aktivitou a svrchovaným rizikem. 4

5 Výchozí stav a hlavní rizika Český finanční sektor jako celek zůstal i v roce 2012 proti vnějším rizikům vysoce odolný a v některých parametrech posílil svou robustnost (kapitálová přiměřenost, klientské vklady). Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku a její finanční sektor je výraznější a déletrvající propad ekonomické aktivity. Nepříznivé vyhlídky příjmové situace podniků i domácností souvisejí nejen s poklesem vnější poptávky, ale i se slabou domácí poptávkou. Hlavní rizika pro bankovní sektor spočívají v nárůstu úvěrových ztrát a poklesu schopnosti generovat výnosy k jejich krytí. Banky by při prohlubování recese mohly být vystaveny nelineárně rychlému nárůstu míry úvěrového selhání i ztrátovosti z pohledávek, u nichž k úvěrovému selhání dojde. 5

6 Alternativní scénáře pro zátěžové testy (1) V návaznosti na východiska a identifikovaná rizika byla odolnost domácího finančního systému prověřována pomocí zátěžových testů bank, pojišťoven a penzijních fondů. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Vychází z květnové prognózy ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2013. Zátěžový scénář Vleklá deprese zachycuje riziko dlouhotrvajícího výrazného poklesu domácí ekonomické aktivity. V citlivostních analýzách je doplněn o další šoky: nepříznivý vývoj na finančních trzích, odpisy pohledávek za zadluženými zeměmi EU, pád největších dlužníků každé banky či déletrvající recesi, která způsobí výrazný nárůst úvěrových ztrát bankovního sektoru. 6

7 Alternativní scénáře pro zátěžové testy (2) Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP Alternativní scénáře: vývoj měnového kurzu (v %) (CZK/EUR) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Základní scénář Vleklá deprese Alternativní scénáře: vývoj inflace Alternativní scénáře: vývoj 3M Pribor (v %) (v %) inflační cíl /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese 0 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese 7

8 II. Úvěrové riziko v sektorech podniků a domácností

9 Podíl úvěrů v selhání se v roce 2012 snížil V bankovním sektoru se i přes nepříznivý vývoj ekonomiky v loňském roce mírně snížil podíl úvěrů v selhání (kolísá kolem 6 % již od roku 2010). Dynamika u úvěrů v selhání a tvorby opravných položek indikuje, že se podíl úvěrů v selhání může začít opět zvyšovat. Do recese padají významná odvětví průmyslu s dosud nízkou mírou defaultu. Dynamika úvěrů v selhání a podílu opravných položek k celkovým pohledávkám (meziroční změna v %) /09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 NPL OP k celkovým pohledávkám Pramen: ČNB 9

10 Úvěrové riziko podniků v alternativních scénářích V Základním scénáři podíl podnikových úvěrů v selhání v letošním roce stagnuje a pak se začne pozvolna snižovat. Ve scénáři Vleklá deprese se podíl úvěrů v selhání zvyšuje výrazně nad hodnoty dosažené v roce 2010 a převyšuje 12 %. Podíl bankovních úvěrů v selhání v sektoru nefinančních podniků (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Pramen: ČNB 10

11 Domácnosti jsou recesí zasaženy více než podniky Nefinanční podniky jsou schopny zhoršené příjmy částečně kompenzovat snížením pracovních nákladů. Na domácnosti dopadá dlouhá recese mnohem silněji. Snižování jejich reálných disponibilních příjmů (i v Základním scénáři) zvyšuje úvěrové riziko u spotřebitelských úvěrů i u úvěrů na bydlení. Vývoj příjmových makroekonomických agregátů v ČR při různých scénářích (průměrná meziroční tempa růstu v %) HDP (nominální) HDD domácností (nominální) HDP (reálný) Základní scénář Vleklá deprese HDD domácností (reálný) Pramen: ČSÚ a prognózy ČNB Pozn.: HDP hrubý domácí produkt, HDD hrubý disponibilní důchod. 11

12 Úvěrové riziko domácností postupně narůstá Podíl úvěrů v selhání poskytnutých domácnostem se v roce 2012 zvýšil i přes zhoršenou příjmovou situaci jen nepatrně. Výjimkou je rizikový segment spotřebitelských úvěrů. Zátěžové testy domácností indikují citelně vyšší zranitelnost nízkopříjmových domácností a rostoucí míru jejich předlužení ve všech testovaných scénářích. Vývoj podílu úvěrů v selhání na úvěrech obyvatelstvu (v %) /09 4/10 10/10 4/11 10/11 4/12 10/12 4/13 Obyvatelstvo celkem Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry Pramen: ČNB 12

13 Úvěrové riziko je tlumeno poklesem úrokových sazeb Přes rostoucí zadluženost domácností podíl čistých placených úroků na příjmech stagnuje. Ukazatele zadluženosti domácností (v %) 70 2,5 Úroková složka úvěrových podmínek tak působí proticyklicky. Pokles úrokových sazeb snižuje náklady obsluhy dluhu a tím i riziko defaultu. Může ale vyvolávat iluzi snadného splácení (platí i pro podniky) Dluh/finanční aktiva Dluh/hrubý disponibilní důchod Dluh/HDP 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Čistá finanční aktiva/hdp Čisté placené úroky/hrubý disponibilní důchod (p.o.) Pramen: ČNB, ČSÚ 13

14 Úvěrové riziko domácností v alternativních scénářích V Základním scénáři podíl úvěrů v selhání u domácností rovněž stagnuje a setrvává na zvýšené úrovni až do konce roku Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu obyvatelstva (v %) Scénář Vleklá deprese implikuje výrazný nárůst podílu úvěrů v selhání oproti současnému stavu /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Pramen: ČNB 14

15 Rostou potenciální úvěrové ztráty U úvěrů v selhání pokračuje migrace od nestandardních úvěrů ke ztrátovým (v Základním scénáři je 60 % úvěrů v selhání na konci 2013 v kategorii ztrátové ). Růst podílu ztrátových úvěrů implikuje potenciálně vyšší úvěrové ztráty a potřebu tvořit vyšší opravné položky. Dlouhodobě neměnná úroveň krytí úvěrů v selhání opravnými položkami nemusí odpovídat zvýšené úrovni úvěrového rizika. Struktura úvěrů v selhání a odhad pro rok 2013 dle základního scénáře (v %) /07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 Pramen: ČNB Nestandardní Pochybné Ztrátové

16 Úrokové marže z nových úvěrů jsou velmi nízké Úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů podnikům a úvěrů na bydlení dosahují společně s úrokovými maržemi historických minim. Stávající úvěrové marže u úvěrů podnikům a na bydlení implikují nižší náklady na obsluhu dluhů, ale nemusí být vždy v souladu s vývojem úvěrového rizika. Rostoucí úrokové marže u spotřebitelských úvěrů odráží jejich vysokou rizikovost. Úrokové marže českých bank z nových úvěrů (v p.b.) /05 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 Domácnosti na byty Nefinanční podniky Domácnosti na spotřebu (pravá osa) Pramen: ARAD, výpočty ČNB 16

17 Situace v segmentu družstevních záložen je neuspokojivá (1) Bilanční suma družstevních záložen se v roce 2012 zvýšila o 51 % navzdory jejich rizikovějšímu profilu. Družstevní záložny udržují relativně vysoké úrokové sazby na vkladech, což vytváří potřebu poskytovat rizikové úvěry s vyšší úrokovou sazbou. Segment družstevních záložen zároveň vykazuje vysokou koncentraci poskytnutých úvěrů. Případné problémy se splácením závazků u významných klientů by mohly ohrozit stabilitu záložen. Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami (v %; konec roku 2011 a 2012, družstevní záložny aktivní k ) Průměrný úrok na klientských úvěrech (1) Průměrný úrok na klientských vkladech (2) Podíl klientských úvěrů v selhání Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech celkem Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami Družstevní záložny Banky 7,4 4,8 2,9 1,1 9,9 6,2 14,3 29,1 16,4 49,4 Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,3 15,9 RoE 7,5 21,4 Podíl sektoru na vkladech klientů Pramen: ČNB ,2 98,8 17

18 Situace v segmentu družstevních záložen je neuspokojivá (2) Agregátní ukazatele rizikovosti jsou vysoké a v prvním čtvrtletí 2013 dále rostly. Podíl úvěrů v selhání převýšil na konci 1. čtvrtletí 13 %. Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami je velmi nízké. V sektoru je nezbytné výrazně zvýšit obezřetnost podnikání a kvalitu řízení rizik. ČNB bude situaci v segmentu nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám. Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami (v %; konec roku 2011 a 2012, družstevní záložny aktivní k ) Průměrný úrok na klientských úvěrech (1) Průměrný úrok na klientských vkladech (2) Podíl klientských úvěrů v selhání Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech celkem Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami Družstevní záložny Banky 7,4 4,8 2,9 1,1 9,9 6,2 14,3 29,1 16,4 49,4 Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,3 15,9 RoE 7,5 21,4 Podíl sektoru na vkladech klientů ,2 98,8 Pramen: ČNB 18

19 III. Trhy nemovitostí a vládních dluhopisů

20 Na trhu nemovitostí míří rizika pro cenový vývoj směrem dolů (1) Vývoj cen v roce 2012 naplnil rizika nižších cen nemovitostí akcentovaná v minulé ZFS 2011/2012. Pokles cen i počtu transakcí je v souladu s vývojem fundamentálních faktorů. Rizika vývoje cen nemovitostí jsou nadále značná a vychylují se spíše na stranu nižších cen. V Základním scénáři je předpokládána stagnace, resp. mírný pokles cen bytů, s oživením cen až v roce Ve scénáři Vleklá deprese ceny nemovitostí klesají o 17 %. Index cen nemovitostí podle jednotlivých scénářů (4Q 2007 = 100) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB Základní scénář Vleklá deprese 20

21 Na trhu nemovitostí míří rizika pro cenový vývoj směrem dolů (2) Ukazatele udržitelnosti cen rezidenčních nemovitostí se v roce 2012 dále zlepšily. Ceny bytů se s vysokou pravděpodobností pohybují blízko svých fundamentálních hodnot. Vnímané riziko dalšího poklesu cen nemovitostí se snížilo existují ale rizika horšího vývoje fundamentálních faktorů určující ceny nemovitostí v dlouhém období (situace na trhu práce a pracovní příjmy, demografický vývoj apod.). Ukazatel podílu ceny bytu a mzdy (Price-to-income; podíl ceny bytu 68 m 2 a klouzavého součtu mzdy za jeden rok) /01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 Praha Ostrava + Ústí n. L. ČR Celkem Pramen: ČSÚ, výpočty ČNB Brno Zbytek ČR 21

22 Zvýšil se rozdíl mezi výnosem z nájemného a úrokovou sazbou z úvěrů na bydlení Otevírá se možnost nákupu nemovitosti jako finanční investice. Ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k nadhodnocení cen v některých regionech. Nadhodnocení by mohlo mít i charakter bubliny zezdola, kdy by sice samotné ceny nemovitostí rostly mírnými tempy, ale na pozadí zhoršování jejich fundamentálních faktorů. Výnosy z pronájmu bytu (průměry za období v %; roční data, dále čtvrtletní) /07 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 Pramen: IRI, ČNB Praha Ostrava+ Ústí n. L. Zbytek ČR Úrok z úvěrů na bydlení Desetiletý výnos 22

23 Úvěrové riziko developerů zůstává vysoké I přes relativní stabilizaci situace na nemovitostním trhu a oživení prodejů rezidenčních developerských projektů zůstává podíl úvěrů v selhání v tomto segmentu na vysoké úrovni. S tím kontrastuje asymetrické uvolnění úvěrových podmínek pro úvěry na bydlení a výrazně snížené úrokové marže z těchto úvěrů. Podíl úvěrů v selhání v sektoru developerů (v %; pro ceny bytů meziroční růst) /02 10/04 08/06 06/08 04/10 02/ Nefinanční podniky celkem Developeři NACE Vybraní developeři Ceny bytů (pravá osa) Pramen: ČSÚ, ČNB 23

24 ČNB připravuje sadu nástrojů reagujících na postupný nárůst rizika spojeného s financováním nemovitostí Nástroje kapitálové regulace (např. vyšší sektorové rizikové váhy). V řadě zemí je používán horní limit na poměr úvěru a hodnoty zástavy (LTV). Vykazovaná agregátní hodnota LTV na hypoteční úvěry je relativně nízká (pod 60 %). Ale nereaguje téměř na vývoj cen nemovitostí. Objem úvěrů s vysokou hodnotou LTV může ale zaujímat v portfoliích některých bank nezanedbatelný podíl. Podíl objemu úvěrů poskytnutých bankou domácnostem na koupi nemovitostí s LTV nad 100 % k (osa x: tržní podíl banky v %, osa y: podíl objemu úvěrů s LTV nad 100 %) Pramen: ČNB 24

25 Roste koncentrace aktiv finančních institucí vůči českým státním dluhopisům V průběhu roku 2012 se zvýšil podíl českých státních dluhopisů v bilancích bankovního sektoru z 15 % na 17 %. Koncentrace portfolií domácích bank na vládu jako dlužníka Vytváří značnou expozici vůči svrchovanému riziku. Zvyšuje propojenost bankovního sektoru s vládním sektorem. Současná fiskální situace ČR je stabilní a udržitelná U některých bank je ale možno hovořit o zvýšeném riziku koncentrace. Podíl dluhopisů vydaných domácími vládami na bilanci měnových finančních institucí bez centrálních bank (v %; MFI bez centrálních bank zahrnují úvěrové instituce a fondy peněžního trhu) /02 05/03 10/04 03/06 08/07 12/08 05/10 10/11 03/13 Pramen: ČNB, ECB ČR MFI EA MFI ČR bankovní sektor 25

26 Současné velmi nízké výnosy dluhopisů jsou zdrojem tržního rizika Útěk ke kvalitěči likviditě na finančních trzích vytváří riziko vychýlení cen dluhopisů vnímaných jako kvalitní směrem nahoru. Současné výnosy ze státních dluhopisů se mohou ukázat z dlouhodobého hlediska neudržitelně nízké. Značná část dluhopisů držených institucemi je zařazena do tržně přeceňované části bilancí. Pokud by se vývoj na trzích náhle obrátil, pokles tržních cen držených dluhopisů by měl negativní dopad na ziskovost. Struktura portfolia dluhopisů dle sektoru a způsobu ocenění (v %; podíl na dluhopisech, k ) AFS AFS Banky Pojišťovny Penzijní fondy Ostatní držené do splatnosti Ostatní k přecenění České SD držené do splatnosti České SD k přecenění Pramen: ČNB Pozn.: AFS značí finanční aktiva v účetní kategorii "realizovatelná". Údaje za sektor pojišťoven zahrnují též finanční umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník. 26

27 IV. Zátěžové testy bank květen 2013

28 Výsledky zátěžových testů bank V Základním scénáři se dostávají dvě banky pod 8% hranici CAR. Jejich bilance dosahuje pouze 1 % aktiv sektoru jako celku. Metodika testů hodnotí obchodní model těchto bank z dlouhodobého pohledu jako neudržitelný. Ve scénáři Vleklá deprese by se pod 8% hranici dostalo 13 bank. Bilance činí 17 % aktiv sektoru. Potřeba kapitálu k dorovnání na 8 % CAR by činila necelých 16 mld. Kč (0,4 % HDP). Kapitálová přiměřenost neklesá výrazně pod 12 %. Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB, výpočty ČNB Základní scénář Vleklá deprese 28

29 Vybrané citlivostní analýzy zátěžového scénáře (1) Zátěžový scénář Vleklá deprese byl doplněn o další citlivostní analýzy. Ztráta důvěry vede k růstu výnosů ze státních dluhopisů a dílčímu znehodnocení expozic vůči zadluženým zemím EU. K tomu je pak přidáno částečné znehodnocení expozic 5 největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám. Celkově CAR klesá pod 10 %. 14 bank by potřebovalo navýšit kapitál o více než 31 mld. Kč (0,8 % HDP). Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Vleklá deprese a ztráta důvěry + ztráta 50 % upravených expozic na mateřské skupiny Pramen: ČNB, výpočty ČNB 29 29

30 Vybrané citlivostní analýzy zátěžového scénáře (2) Další citlivostní analýza nad zátěžovým scénářem hodnotí dopady ještě delší recese na celém 3letém horizontu se silnějšími deflačními tlaky. Vyšší pokles příjmů domácností a podniků vede k dalšímu omezení spotřeby a investic. Vyčerpání finančních rezerv způsobí růst míry nesplácení dříve přijatých závazků. 14 bank by potřebovalo navýšit kapitál o 29 mld. Kč (0,7 % HDP). Sektor jako celek zůstává odolný i pro tyto silně zátěžové scénáře. Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB, výpočty ČNB Základní scénář Vleklá deprese Zesílená vleklá deprese 30

31 Hodnocení výsledků zátěžových testů Zátěžové testy a další analýzy ukazují, že český finanční sektor je na případné zátěžové situace dobře připraven. Banky disponují vysokým kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost sektoru dostatečně nad 8% regulatorní hranicí i v případě velmi nepříznivého scénáře. Udržení vysoké míry důvěry veřejnosti a investorů ve stabilitu českého bankovního sektoru v současném nepříznivém ekonomickém prostředí vyžaduje zachování vysoké schopnosti bank absorbovat potenciální úvěrové a tržní ztráty. 31

32 V. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro obezřetnostní politiku

33 Hodnocení pozice ve finančním cyklu Domácí finanční sektor se v současné době nachází ve fázi finančního cyklu, v níž se v rozhodující míře projevují rizika, která souvisejí s několika lety slabé ekonomické aktivity. Fáze mírného úvěrového oživení z let skončila s nástupem recese a poptávka po úvěrech a rizikových aktivech je nyní utlumená. Úroková složka úvěrových podmínek se dále uvolnila a působí tak proticyklicky. Zvýšená averze vůči riziku a absence optimistických očekávání nevytváří podmínky pro oživení úvěrové aktivity, které by se promítalo do přijímání nadměrného rizika. Pro český finanční sektor nevznikají rizika z titulu nadměrného růstu úvěrů a v případě možnosti využít proticyklický kapitálový polštář by ČNB pro následující období nastavila jeho hodnotu pro expozice v domácí ekonomice na nulu. 33

34 Hodnocení vnitřních rizik Akutní riziko pro finanční stabilitu vyžadující bezprostřední opatření nebylo identifikováno. Rizikem pro český bankovní sektor je nárůst úvěrových ztrát v důsledku pokračování nepříznivého vývoje ekonomické aktivity. Úvěrové riziko v bilancích bank je zvýšené a rostoucí. Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami je snížené. Při setrvalé recesi nelze vyloučit nelineárně rychlý nárůst míry úvěrového selhání i ztrátovosti z pohledávek. Banky čelí rovněž značným tlakům na pokles stabilních složek zisku (zejména úrokového zisku a zisku z poplatků a provizí). Existují potenciální vnitřní zdroje systémového rizika. Postupně se rozvíjí rizika spojená s úvěrováním nemovitostního sektoru. Narůstají rizika spojená se svrchovanými expozicemi (riziko koncentrace, úrokové riziko). 34

35 Hodnocení vnějších rizik Z pohledu vzájemné provázanosti českých bank a jejich mateřských skupin byl vývoj v posledním období spíše příznivý. Expozice domácích bank na jejich mateřské skupiny poklesly, k čemuž přispěla i změna regulatorních limitů stanovených ČNB v roce Existuje řada krátkodobých až střednědobých rizik vnějšího původu souvisejících s makroekonomickým prostředím ve vyspělých zemích (slabá ekonomická aktivita, honba za výnosem v prostředí nízkých úrokových sazeb), přístupem autorit eurozóny k řešení krize (pomalá rekapitalizace a restrukturalizace bankovních sektorů), některými částmi projektu bankovní unie eurozóny. 35

36 Kroky k udržení důvěry ve stabilitu bankovního sektoru ČNB bude nadále věnovat zvýšenou pozornost sledování kvality úvěrových portfolií bank a družstevních záložen. S ohledem na zvýšené úvěrové riziko bude ČNB pokračovat v důsledném monitoringu v následujících oblastech: obezřetná kategorizace pohledávek, dostatečnost tvorby opravných položek, adekvátní nastavení rizikových vah, správné ohodnocení zajištění. Obzvláště důležité je udržování robustních kapitálových polštářů u těch bank, které jsou vzhledem ke svému postavení a charakteru systémově významné. Vzhledem k dominantní roli bank v českém finančním sektoru a rozhodujícímu tržnímu podílu několika velkých bank je ČNB připravena stanovit pro tyto instituce kapitálové přirážky v souladu s novým regulatorním balíkem CRD IV/CRR. 36

37 Děkuji za pozornost Zprávy o finanční stabilitě: Kontakt na samostatný odbor finanční stability:

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

3 TRHY AKTIV 3 TRHY AKTIV 3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

3 TRHY AKTIV 3 TRHY AKTIV 3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH TRHY AKTIV 9 TRHY AKTIV. VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Po změně v komunikaci klíčových centrálních bank ohledně rychlosti a intenzity normalizace jejich měnové politiky se od poloviny loňského roku volatilita

Více

Makroobezřetnostní politika:

Makroobezřetnostní politika: Makroobezřetnostní politika: nástroje a indikátory Jakub Seidler Samostatný odbor finanční stability Česká národní banka (Smilovice, 24.10.2013) Obsah Makroobezřetnostní politika Rada pro systémová rizika

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Univerzita Hradec Králové Hradec Králové 2. března 2015 Obsah prezentace Finanční krize

Více

5. Dodatek Základního prospektu

5. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 5. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

SLOVNÍČEK POJMŮ 154 SLOVNÍČEK POJMŮ

SLOVNÍČEK POJMŮ 154 SLOVNÍČEK POJMŮ 154 SLOVNÍČEK POJMŮ SLOVNÍČEK POJMŮ Basel III Nový regulatorní koncept vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 2010, který stanovuje standardy pro kapitálovou přiměřenost bank a nově i jejich

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 31. října 8 Čj. 8 / 83 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více