Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013"

Transkript

1 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu od: Aktualizováno k:

2 Obsah OBSAH... 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 5 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU... 5 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ... 5 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ PROJEKTY... 5 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY... 7 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 5 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY... 8 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 8 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN TABULKOVÁ ČÁST UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY NALEZNETE V PŘÍLOZE TABULKOVÁ ČÁST. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY PRVNÍ STUPEŇ Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti DRUHÝ STUPEŇ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Nepovinné předměty

3 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Hodnocení a klasifikace chování žáků Výchovná opatření Pravidla pro udělování pochval a ukládání napomenutí a důtek Zaznamenávání podkladů pro hodnocení chování žáků Vyhodnocování podkladů pro hodnocení chování žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Slovní hodnocení AUTOEVALUACE VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY UČEBNÍ PLÁNY

4 Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29,61300 Brno Ředitel školy Mgr. Miloš Hrůza telefon: , fax: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Statutární město Brno Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, Brno Starosta: Ing. Rostislav Hakl telefon: Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele: Razítko školy: 4

5 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše škola je úplnou školou s 1. až 9. postupnými ročníky a nachází se v Brně v Černých Polích. Je rozmístěna ve třech objektech. Základní školní docházka probíhá v budovách Zemědělská 29, kde je i sídlo ředitelství, a Jugoslávská 126, kde je umístěna převážná část prvního stupně. V budově Zemědělská 29 je umístěna také dvoutřídní mateřská škola a výdejna stravy. Oddělení školní družiny jsou umístěny v prostorách škol Jugoslávská 126, Zemědělská 29 a v dalším objektu Jugoslávská 111. Škola vzdělává asi 540 žáků, průměrná naplněnost tříd je kolem 24 žáků. Na prvním stupni probíhá výuka zpravidla ve třech paralelních třídách v ročníku, na druhém stupni máme v ročníku vždy po dvou třídách. Charakteristika pedagogického sboru Na škole pracuje stabilní a vyvážený pedagogický sbor. Celkem máme přes 30 vyučujících, z toho je jich většina zaměstnána na plný úvazek. Většina učitelů je plně kvalifikovaných. Na škole pracuje výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, koordinátor EVVO. V mateřské škole máme 4 plně aprobované učitelky. Také ve školní družině, kde panuje příjemná a tvůrčí atmosféra, pracují s dětmi většinou kvalifikované vychovatelky. Kvalifikovaným vyučujícím je zajištěna rovněž výuka náboženství. Výuku cizích jazyků zajišťují kvalifikovaní učitelé cizích jazyků. Žádaným jazykem je především angličtina, jejíž výuku zavádíme již od 1. třídy. Také výuka němčiny a ruštiny získává v poslední době podporu v souvislosti s výukou druhého cizího jazyka. Vyučující se průběžně věnují zvyšování své kvalifikace. Část pedagogického sboru navštěvuje kursy cizích jazyků v rámci projektu Brána jazyků či jiných. Všichni se postupně vzdělávají v počítačové gramotnosti, průběžně navštěvují vzdělávací kurzy zaměřené na SPU a SPCH a další. Dvě vyučující absolvovaly kurz zaměřený na přípravu předškoláků, pro které každoročně pořádáme edukativně stimulační kroužky, které předškolákům pomohou se zahájením školní docházky. Charakteristika žáků Většina žáků přichází na školu z Černých Polí. Našimi žáky jsou však i děti dojíždějící ze vzdálenějších čtvrtí, které dávají přednost poloze školy a neanonymnímu prostředí s individuálním přístupem k žákům, jasnými pravidly, otevřenou komunikací a pěstováním partnerských vztahů. Nebo se jedná o žáky, kteří mají zájem o rozšířenou výuku angličtiny od 1. ročníku či žáky s hudebním, dramatickým, tanečním nebo jiným talentem, které mohou rozvíjet v rámci našich četných školních aktivit. V poslední době se na půdě školy setkáváme s celou řadu talentů z těchto oblastí. Žáci školy se umísťují ve sportovních soutěžích a dosahují vynikajících výsledků, např. v orientačním běhu se opakovaně umísťují na 1. místě v městě Brně. Dobré zkušenosti máme i s integrací žáků s SPU a SPCH. Na naší škole nedochází k závažnějším patologickým projevům v chování žáků, čemuž se snažíme cílenou a všestrannou prevencí předcházet. Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Naše škola spolupracuje s partnerskou školou ÜHS Baden v Rakousku. Hlavním cílem naší spolupráce je umožnit žákům, kteří se učí německý jazyk, rozvíjet komunikativní dovednosti 5

6 přímo s rodilými mluvčími. Naše spolupráce začala na podzim 2003 písemnou formou, žáci měli možnost dopisovat si prostřednictvím u s rakouskými žáky. Následně došlo k setkání a vzájemným výměnám rakouských žáků v našich rodinách a naopak. Díky tomu, že rakouští i naši žáci jsou ubytováni přímo v českých a v rakouských rodinách a mívají možnost poznat každodenní život sousední země, naskytne se našim dětem jedinečná možnost komunikovat s rodilými mluvčími. Během těchto návštěv se realizovala celá řadu zajímavých akcí (např. vernisáž výstavy Co vím o našich sousedech, která představila práce žáků obou škol v Domě pánů z Kunštátu, projekt Plakát, různé znalostní soutěže zaměřené na obě země, návštěva muzikálu Romeo und Julia ve vídeňském Raimund Theater, návštěva Schönbrunnské ZOO a Pratru, římských lázní v Badenu, u nás návštěvy vily Tugendhat, Špilberku a Moravského krasu atd.). Při vzájemných výměnách si obě školy tradičně připravují vystoupení, kterými prezentují vlastní kulturu. Mimo jiné jsou to dramatizace pohádek a pověstí našich žáků v němčině. Pro následující období plánujeme další společné akce. Pozoruhodné na těchto vzájemných návštěvách jsou také zanedbatelné finanční náklady pro žáky. Zpravidla si žáci platí pouze dopravu, všechny ostatní náklady hradí hostitelská škola ze sponzorských darů. Také v rámci angličtiny realizujeme ve spolupráci s cestovní agenturou Školní zájezdy již několik let týdenní studijní vzdělávací zájezd do Anglie zaměřený na poznávání anglických reálií a Londýna. Žáci mají možnost navštívit anglické památky, muzea a výstavy, některá města jako Bringhton či Legoland, Londýn a okolí, přístav Portsmouth, vidět Windsdor Castle, Big Ben, London Eye, National Maritine Museum, Old Royal Observator atd. Důležitým argumentem pro realizaci tohoto zájezdu je seznámení žáků s kulturními zvyklostmi země, upevnění a rozvoj jazykových dovedností žáků a možnost komunikace v anglickém jazyce. K důležitým aktivitám školy patří organizování škol v přírodě, kterých se účastní většina tříd prvního stupně. Výuku dějepisu doplňujeme již tradičně jednodenními poznávacími zájezdy do Prahy, Modré, popřípadě do dalších zajímavých míst, která jsou spojena s naší historií. V rámci výuky občanské a rodinné výchovy navštěvujeme pravidelně různé výchovně vzdělávací akce. Od roku 2005 jsme spolupracovali a podporovali akce Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6. S jejími žáky realizujeme společné projekty v oblasti hudební, estetické i sportovní. Díky takovým projektům mají naši žáci možnost setkávat se s postiženými dětmi, učit se toleranci a pomoci a naopak postiženým dětem je díky této spolupráci umožněna integrace do "běžného života". Naši žáci se ale nesetkávají pouze s tělesně postiženými vrstevníky ze základní školy, ale pořádají akce i pro děti s více vadami ze Základní školy speciální. Vzhledem k tomu, že jsou tato setkání přínosná pro obě strany, budeme v nich i nadále pokračovat. Škola se aktivně podílí na projektech města Brna Síť otevřených škol ve městě Brně a Angličtina na základních školách ve městě Brně. V letech realizovala projekt v rámci výzvy č.2 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem Zkvalitnění environmentálního vzdělávání na Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29 (CZ.1.07/1.1.02/ ). Klíčové aktivity tohoto projektu (01 Inovace školního programu EVVO je přílohou ŠVP; 02 Dny projektového vyučování; 03 Podpora EVVO na prvním stupni 04. Inovace vyučovacího předmětu environmentální praktika; 05 Inovace vyučovacího předmětu environmentální seminář; 06 6

7 Matematika pracovní sešity s environmentálním zaměřením; 07 Přírodní učebna; 08 Životní prostředí ve fotografii; 09 Pobyt dětí v přírodě; 10 Ekologické písně v hudební výchově) budou na škole realizovány minimálně do školního roku 2017/2018, kdy končí období udržitelnosti projektu. V rámci tohoto projektu každoročně realizujeme adaptační pobyty žáků nově vzniklých šestých tříd. Další projekt realizovala škola v rámci výzvy oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách s názvem Zkvalitnění vyučování na MZŠ Brno. Ukončení projektu proběhlo v únoru roku Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Škola rozvíjí pravidelnou spolupráci se zákonnými zástupci. Ti mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo vedením školy, v době konzultačních hodin, hovorových hodin a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (počítáme s dílnami pro děti a zákonné zástupce před Vánocemi a Velikonocemi, při jarním jarmarku, při vystoupení žáků k Svátku matek a Dni dětí). Zákonní zástupci se mohou o těchto akcích dozvědět hlavně prostřednictvím webových stránek školy. Jednou z dalších možností pěstování kontaktů se zákonnými zástupci je spolupráce s občanským sdružením Klub rodičů při Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno. Cílem tohoto sdružení je zlepšit komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky a připravit pro žáky zajímavé a prospěšné aktivity, projekty a získat granty, s jejichž pomocí budeme moci realizovat společné plány. Klub rodičů nám pomáhá uskutečňovat některé akce pro veřejnost jako jsou Vánoční tvoření, Velikonoční dílničky, Loučení se školním rokem aj.. Naše škola dále spolupracuje s katedrou Románských jazyků a literatur FF MU Brno, jejíž studenti pro naše žáky zajistili zájmovou výuku španělštiny. Symbolické školné, které ponechávají studenti škole, je pro školu příležitostí k sponzorování peruánského žáka při jeho studiu na základní škole. Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činností v budovách školy. Patří sem výuka angličtiny na prvním stupni, sportovní činnost atletického M&C klubu, výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Výhodou je, že činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod školní družiny. Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS, jehož regionální centrum je umístěno v objektu školy Zemědělská 29. Tradičně dobrá je spolupráce s PPP Kohoutova a PPP Čechyňská, s OSPOD, s Policií ČR i Městskou policií. 7

8 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Vycházíme-li z názvu našeho ŠVP Od hraní k učení, začínáme poznávání opravdu hrou, protože součástí naší ZŠ je i MŠ. Snažíme se v žácích vyvolat pocit, že poznávání není povinnost, ale příjemná záležitost. Chceme, aby se naši žáci domluvili na celém světě, proto začínají s angličtinou už v mateřské škole a postupně tuto znalost neustále zdokonalují. V průběhu školní docházky si mohou žáci volit z dalších cizích jazyků německý jazyk, ruský jazyk. Výuka není vedena pouze teoreticky, ale je zaměřena i na praktické využití jazyka formou výměnných pobytů, společných projektů s partnerskou školou a pravidelných zájezdů do zahraničí. Škola pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Nechceme po nich encyklopedické znalosti, ale znalosti využitelné v praxi, proto je vedeme k samostatnému řešení problémových situací. Vzhledem k tomu je naším cílem vybudovat knihovnu, studovnu s volně přístupnými počítači s připojením na internet. Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. Současně je ale vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi. Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Chceme, aby byli vnímaví k lidem, přírodě a životnímu prostředí. Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Jde nám o to, aby se žáci projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Naše škola umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní vzdělávání. Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Řídíme se heslem Hlavou zeď nepostavíš, proto chceme, aby naši žáci uměli nejen mluvit a myslet, ale i tvořit. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou pro nás cestou, kterou volíme, abychom naplnili klíčové kompetence. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Konkrétní metody a postupy naplňování klíčových kompetencí Máme-li uvést zcela konkrétní postupy, metody a formy práce, případně aktivity, příležitosti či pravidla podporující rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí na naší škole, zde je tabulka s celou řadou příkladů: Klíčová kompetence Kompetence k učení Jak ji naplňujeme na naší škole Vedeme žáky k sebehodnocení. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. Pozorujeme a experimentujeme. 8

9 Kompetence problémů k řešení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Učíme žáky pohotově komunikovat se svým okolím a kultivovaně se projevovat. Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání připravujeme je na celoživotní učení. Vysvětlujeme žákům na praktických příkladech blízkých žákovi smysl a cíl učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Podporujeme využívání cizího jazyka a využívání výpočetní techniky. Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. Motivujeme žáky při výuce problémovými úlohami ze života. Starší žáci připravují aktivity pro mladší žáky. Vedeme žáky k samostatnému myšlení a pohotovému rozhodování. Vedeme žáky k vytrvalosti a trpělivosti při řešení problémů. Využíváme problémové úlohy obsažené v testech dle aktuální nabídky. Řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj konflikty mezi žáky, problémy s kázní a chováním, nedodržení pravidel, komunikace s jinými lidmi. Vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, k vyslechnutí názorů druhých, k diskuzi, k vyjádření vlastního postoje, stanoviska a k argumentování, k pomoci druhému. Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat o pomoc, řešit nedorozumění) ve škole i mimo školu. Budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, žáky navzájem, žáky a dalšími osobami. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Učíme žáky využívat různá informační média pro komunikaci. Používáme prvky dramatické výchovy ve výuce jako prostředek k rozvoji schopnosti komunikace. Učíme žáky obhajovat svůj názor. Učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemné. Realizujeme výstavy a vystoupení žáků na školní akademii, pro děti z mateřských škol, pro zákonné zástupce i spolužáky. Organizujeme jazykové výjezdy. Vedeme tradičně jednání se zákonnými zástupci (třídní schůzky), ale i na konzultačních hodinách za účasti učitele, žáka a zákonného zástupce. Budujeme pozitivní školní a třídní klima. Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití. Umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti. Seznamujeme žáky a zákonné zástupce se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv a povinností žáků, zákonných zástupců i učitelů a dalších pracovníků školy. 9

10 Kompetence občanské Kompetence pracovní Využíváme skupinovou práci. Tvoříme příznivé klima pro práci ve skupině. Zařazujeme různé druhy aktivit na nácvik spolupráce. Využíváme vzájemnou pomoc při učení. Nasloucháme skupině i jednotlivcům. Vedeme k hodnocení a sebehodnocení žáků, iniciujeme vytvoření kritérií pro hodnocení práce ve skupině. Cíleně střídáme role ve skupině. Vedeme k tomu, aby jednotlivcům záleželo na práci celé skupiny. Respektujeme individuální rozdíly mezi žáky. Odmítáme útlak a hrubé zacházení a stavíme se proti fyzickému a psychickému násilí (průběžně ve třídách a schránce důvěry). Zapojujeme se do kulturního dění a sportovních aktivit. Seznamujeme žáky se základními ekologickými souvislostmi a environmentálními problémy (sběr papíru aj.). Vedeme žáky k odpovědnému chování podle dané situace (pomoc dle svých možností i v situacích ohrožující život a zdraví člověka). Vedeme žáky k překonávání stresu a předcházení agresivnímu jednání. Učíme žáky respektu k dohodnutým pravidlům života třídy, školy a spolupodílí žáků na jejich vytváření. Pěstujeme úctu ke státním svátkům, k národním tradicím, k dědictví českého národa. Rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku. Vytváříme vlastní školní a třídní tradice. Systematicky vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků. Vedeme žáky ke kritickému i sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek. Systematicky a cíleně vedeme žáky k profesní orientaci (po celou dobu školní docházky). Prakticky nacvičujeme podnikatelské dovednosti (organizační a realizační schopnosti, schopnosti týmové práce, flexibility, adaptace na změny, posouzení rizik apod.). Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Vedeme žáky k dobrovolné práci při úpravě školy, tříd, chodeb, okolí školy a hřiště. Vedeme žáky k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Seznamujeme žáky s bezpečnostními pravidly a dohlížíme na jejich dodržování. Učíme žáky řešit běžné životní i pracovní situace. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými je- 10

11 vy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Z důvodu zdravotního postižení nebo jiného znevýhodnění uplatňujeme při vzdělávání těchto žáků kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod a dále upravené běžné vyučovací metody, které používáme při práci s žáky bez znevýhodnění.. Snažíme se o vytvoření podnětného a vstřícného školního prostředí, které umožní těmto žákům jejich rozvoj a podpoří jejich sociální integraci tak, aby směřovali ke svému budoucímu pracovnímu uplatnění a k celoživotnímu učení. Při práci s těmito žáky vycházíme z těchto legislativních předpisů: Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů. Speciální vzdělávání žáků na naší škole poskytujeme na základě doporučení školských poradenských pracovišť, žádosti rodičů a souhlasu ředitele školy. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPU a SPCH). Na II. stupni mají integrovaní žáci a žáci s poruchami možnost navštěvovat aktivity vedené speciálně proškolenou pedagožkou. Integrovaní žáci školy pracují dle individuálních vzdělávacích plánů a jsou dle doporučení psychologů průběžně ve výuce zohledňováni. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňujeme individuální přístup, a to zejména při organizaci činností, při stanovovaní obsahu, metod a forem výuky a při hodnocení žáků. Zabezpečujeme odbornou výuku českého jazyka ve spolupráci se speciálním pedagogem. Respektujeme individuální možnosti každého žáka. Poskytujeme žákům individuální konzultace. Uplatňujeme různé učební styly. Využíváme vhodné učebnice a učební pomůcky. Uplatňujeme vhodné prostředky a formy komunikace. V případně potřeby zajistíme asistenta třídního učitele v souladu s právními předpisy. Uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individuální pracovní tempo žáka. Pokrok žáka i případný neúspěch konzultujeme s rodiči žáka. Podporujeme nadání a talent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme s PPP a získáváme zpětnou vazbu pro další nasměrování žáka. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Za mimořádně nadaného žáka považujeme jedince, jehož schopnosti dosahují mimořádné úrovně v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Tito žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Zjišťování mimořádného nadání provádějí na základě konzultace s rodiči i vyučujícími odborná pracoviště PPP. Ty mohou učitelům i zákonným zástupcům pomoci i při následné péči o mimořádně nadaného žáka. 11

12 Podle konkrétních možností a podmínek školy jsou žákům s mimořádným nadáním nabídnuty různé formy práce podle individuálního vzdělávacího programu v jednom nebo více předmětech. Dále mimořádně nadaným žákům umožňujeme: Individuální práci s naučnou literaturou Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu Prostor pro hlubší bádání a zkoumání Vypracování specifických úkolů a samostatných, rozsáhlejších prací a projektů Pověření náročnějšími částmi při plnění úkolů ve výuce Vedení a řízení spolužáků při skupinové práci Účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky či přeskočení ročníku Podpora zájmových aktivit a soutěžení Reprezentace školy a prezentace vlastního talentu Jsme si vědomi možných výkyvů v chování mimořádně nadaných žáků a ty se snažíme důsledně usměrňovat, pracujeme s pedagogickým optimismem a taktem. Vedeme žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláním, navazují na klíčové kompetence a pomáhají je naplňovat. Průřezová témata budou zařazena formou jednotlivých akcí, projektů a integrována do jednotlivých předmětů a ročníků. Následující tabulka přináší přehled začlenění průřezových témat a tematických předmětů do výuky. 12

13 Osobnostní a sociální výchova(osv) 1.stupeň 2.stupeň Název TP a tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Osobnostní rozvoj M, Aj, Hv Vv, Pč M, Vv, Pč Hv Nj, M, Hv, Aj, Vv, Pč Nj, M, Hv Aj, Vv, Pč Nj, Hv Vv, Pč Př, M, Aj Nj, OV, M, Aj, Rv, Pč, Př, Hv Nj, KNj, SVS, OV, M, Čj, Aj, Rv, Pč, Př Nj, OV, M, Čj, Aj, Rv, Pč, Př, Hv, Che Nj, KNj, SVS, OV, M, Čj, Aj, Rv, Pč, Př, Che Sociální rozvoj M, Aj, Hv Vv, Pč Hv M, Vv, Pč M, Aj, Vv, Pč Hv M, Aj, Vv, Pč Hv Př, M, Vv, Aj Hv OV,, Aj Čj, Rv, Pč, Př SVS, OV, Čj, Rv, Pč, Př, Hv, Aj OV, Čj, Rv, Pč, Př, Aj, Che SVS, OV, Aj Čj, Rv, Che Pč, Př, Př Morální rozvoj M, Aj M M, Aj M, Aj Př, M, Aj OV, D, Aj Čj, Rv, Pč, Př SVS, Aj OV, D, Čj, Rv, Pč, Př OV, D, Čj, Rv, Pč, Př, Hv, Aj, Che SVS, D, Čj, Rv, Pč, Př, Aj Výchova demokratického občana(vdo) 1.stupeň 2.stupeň Název TP a tematického okruhu Občanská společnost a škola Občan; občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Vl Rv, Pč Rv, Pč Rv, Pč Rv, Pč Vl OV, Rv SVS, OV, Rv OV, D, Rv SVS, OV, D, Rv OV OV OV, D OV, D OV, D OV, D OV, D OV, D 13

14 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech(vmegs) 1.stupeň 2.stupeň Název TP a tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá Vv, Hv Vv, Hv Nj, Aj, Vv Hv Nj, Aj, Vv Hv Nj, Vv Hv Nj, OV, Čj, Aj, Rv, Hv Nj, KNj, SVS, OV, Čj, Aj, Rv Nj, OV, Čj, Aj, Rv Nj, KNj, SVS, OV, Čj, Aj, Rv Objevujeme Evropu a svět Vv Vv Nj, Vv Nj, Vv Nj, Aj, Vv Nj, OV, Aj Nj, KNj, OV, Aj Nj, OV, Aj Nj, KNj, OV, Aj Jsme Evropané OV, Rv, Pč OV, Rv, Pč OV, Rv, Pč OV, Rv, Pč Multikulturní výchova(muv) 1.stupeň 2.stupeň Název TP a tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kulturní diference Hv Hv Hv Nj, OV, Čj, Aj, Rv Nj, KNj, OV, Čj, Aj, Rv Nj, OV, Che Čj, Aj, Rv Nj, KNj, OV, Čj, Aj, Rv Lidské vztahy Aj Př Př Nj, OV, D, Rv Nj, KNj, OV, D, Rv, Hv Nj, OV, D, Rv Nj, KNj, OV, D, Rv Etnický původ Př Nj, OV, D, Rv Nj, KNj, OV, D, Rv Nj, Che OV, D, Rv Nj, KNj, OV, D, Rv Multikultura Nj, Hv Nj, Hv Nj, Aj, Hv Nj, OV, Čj, Aj, Rv Nj, KNj, OV, Čj, Aj, Rv Nj, OV, Čj, Aj, Rv Nj, KNj, OV, Čj, Aj, Rv Princip sociálního smíru a solidarity OV, D, Pč OV, D, Pč OV, D, Pč OV, D, Pč 14

15 Environmentální výchova(ev) 1.stupeň 2.stupeň Název TP a tematického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy Př Př, Ep Ep Es Př Základní podmínky života Lidské aktivity a životní prostředí Vztah člověka k prostředí Př, Aj D, Př, Ep Př, Ep D, Che, Es D, Che D, Ep OV, D, Ep, F D, Che, F, Es D, Che, F Vv, Pr Vv, Pr Vv, Pr Př, Vv Př, Vv Čj, Př, Ep Čj, Ep Čj, Př, Che, Es Čj, Che Mediální výchova(mev) 1.stupeň 2.stupeň Název TP a tematického okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Čj Čj Čj Čj Vl, Př Vl, Př OV, Čj SVS, OV, Čj OV, Čj, Che SVS, OV, Čj OV, Čj SVS,, OV, Čj OV, Čj SVS, OV, Čj, 15

16 Vnímání autora mediálních sdělení Vv Čj Vv Čj Čj Čj Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Vl, Př Vl, Př Nj, OV, Aj Nj, KNj, Spol.S, OV Nj, OV, Hv Aj Nj, KNj, Spol.S, OV Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj Čj Čj Čj Čj, Hv Čj Čj Čj Čj, Hv 16

17 Učební plán Učební plán Školního vzdělávacího programu Masarykovy základní školy a mateřské školy Brno, Zemědělská 29 vychází z učebního plánu RVP pro základní vzdělávání. V našem učebním plánu jsme respektovali rozvržení časových dotací pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Tabulková část UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ OD Vzdělávací oblasti Ročník stupeň Předmět Časová dotace Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informační a komuni technologie kační technologie Člověk a společnost Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin povinných předmětů Celková povinná časová dotace

18 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Vzdělávací oblasti Ročník stupeň Předmět Časová dotace Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3/4 3/4 3/4 3/4 12/16 12/16 Německý/Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie kační technologie Informační a komuni Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin povinných předmětů 29/30 29/30 30/31 30/31 118/ /122 Literární seminář Zábavná chemie Konverzace v cizím jazyce Pohybové hry Volitelné předměty HPČ Design a konstruování Společenskovědní seminář Dramatická výchova Informatika Environmentální praktika Environmentální seminář Celková povinná časová dotace Učební plány platné pro jednotlivé ročníky 2. stupně naleznete v příloze tabulková část na konci ŠVP. 18

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více