Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison of building savings and mortgage credits Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Dobroslava Stejskalová Chlum, březen 2007

2 2

3 3

4 Jméno a příjmení autora: Dobroslava Stejskalová Název bakalářské práce: Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Název v angličtině: Loans and credits in the field of housing-comparison of building savings and mortgage credits Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor Pánek Rok obhajoby: 2007 Anotace Tato bakalářská práce má za cíl srovnání půjček a úvěrů v oblasti bydlení se zaměřením na srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů. V první části se zaměřuji na trh stavebního spoření, jeho fungování a principy, úvěry a meziúvěry. Druhá část se zabývá úvěry poskytovanými hypotečními bankami a jejich charakteristikami. V třetí části srovnávám úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry, popisuji jejich společné rysy i rozdíly. Závěr této práce je věnován zhodnocení obou typů úvěrů a přístupu jednotlivých peněžních ústavů. Annotation The aim of my thesis is to compare loans with credits in the field of housing concentrating on the comparison of building savings and mortgage credits.in the first part I focus on the market with building savings,its principles and functions,credits and semicredits. The second part is concerned with credits provided by mortgage banks and their characteristics. In the third part I compare credits made from building savivings and mortgage credits,i describe their similarities and differences. The summary is dedicated to the assesment of both of the types of the credits and the access of each financial centre. Klíčová slova stavební spoření, úvěr, meziúvěr, hypoteční banka, úroková sazba, bonita, dlužník, zajištění Keywords building saving, loan, interim loan, mortgage bank, interest rate, credit score, debtor, collateral 4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 31. března 2007 vlastnoruční podpis autora Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Daliborovi Pánkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále pak i za jeho trpělivost a ochotu. 5

6 0BSAH Úvod Stavební spoření principy a fungování Obecná pravidla poskytování úvěrů a meziúvěrů Porovnání nabídky úvěrů a meziúvěrů jednotlivých stavebních spořitelen Poplatková politika stavebních spořitelen Dílčí závěr srovnání stavebních spořitelen Charakteristika hypotečního úvěrování Hypoteční zástavní listy Porovnání nabídky jednotlivých hypotečních bank Poplatková politika hypotečních bank Dílčí závěr srovnání hypotečních bank Porovnání úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů praktický příklad 30 Závěr.33 Seznam použité literatury.36 Seznam příloh.39 6

7 ÚVOD Mnoho lidí je dnes postaveno před otázku jak financovat vlastní bydlení. První otázkou je, jak si vlastní bydlení sami představují. Druhou otázkou, a to velmi zásadní, je kolik to bude stát a především kde si peníze obstarají. Ti kdo půjčují v České republice na bydlení jsou stavební spořitelny, hypoteční banky a různými prostředky podporuje bydlení stát. Dále existuje mnoho dalších půjček, u kterých je libovolný způsob použití. Tyto půjčky jsou na rozdíl od těch, co mají daný účel na bydlení velmi drahé. Proto se budu v této práce zabývat především srovnáním hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, tedy tzv. účelovými půjčkami na bydlení. Mým cílem je zanalyzovat trh institucí, které poskytují půjčky na bydlení. Tato analýza se bude týkat již zmíněných hypotečních bank a stavebních spořitelen. Na druhé straně trhu se nachází klienti, kteří projevují o půjčky zájem. Jejich cílem je, aby tyto půjčky byly pro ně co nejvýhodnější, tzn. nízký úrok, požadovaná nízká bonita a nízké zajištění. Proto se na nabídky jednotlivých finančních institucí budu dívat též z pohledu klienta a srovnám dostupnost, přehlednost i jednoduchost získávání informací. Informace zde uvedené jsou získané z webových stránek jednotlivých institucí, z konzultace na jejich poradenských místech, dotazováním klientům a v neposlední řadě i z vlastních zkušeností získaných jak při více než desetileté práci v pozici finančního poradce, tak i při vyřizování vlastních úvěrů na bydlení. Další důležitou otázkou je čas. Nabídky se mění a přizpůsobují se poptávce na trhu tak rychle, že po zpracování této práce nebudou již některé aktuální. Informace obsažené v mé práci jsou převážně z března

8 1. STAVEBNÍ SPOŘENÍ PRINCIPY A FUNGOVÁNÍ Stavební spořitelny jsou specializované banky, které působí na základě zákona o stavebním spoření a státní podpoře č. 96/1993 Sb. a pozdější novele č. 292/1995 ze dne 16. června Na českém trhu působí šest stavebních spořitelen, které vznikly v letech Ty se řídí jak zákonem o stavebním spoření a státní podpoře tak i všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto podmínky si vytvářejí jednotlivé stavební spořitelny sami a musí být schváleny ministerstvem financí v dohodě s Českou národní bankou. Stavební spořitelny přijímají vklady a poskytují úvěry klientům. Vklady jsou zhodnoceny jednak úrokem (který je dle par. 4/1s zákona 586/1992 Sb. o dani z přijmu je osvobozen od zdanění). A dále na základě výše jmenovaného zákona o stavebním spoření je poskytována záloha státní podpory 15% z ročně, maximálně však z částky ,-- Kč. Z přijatých vkladů klientů poskytují stavební spořitelny půjčky. Tyto půjčky jsou určeny na bytové potřeby dle par. 6 zákona o stavebním spoření, přičemž bytové potřeby účastníka se musí nacházet na území České republiky. Půjčky na bydlení ze stavebního spoření jsou vhodné pro všechny, kdo chtějí realizovat bytovou potřebu. Jsou tedy vhodné pro nízké i vysoké finanční investice do bydlení. Dle výše nezajištěné částky vyžadují stavební spořitelny různé zajištění. Pro ty kdo potřebují menší půjčku, případně delší dobu spoří mají nárok na půjčky bez ručitele (tzn. bez zajištění), přes půjčky zajištěné ručiteli až po zajištění nemovitostí. Tuto problematiku řeší jednotlivé stavební spořitelny individuálně a budou popsány podrobněji v další části mé práce. Stavební spoření je dnes v České republice velmi populární způsob pro řešení bytových potřeb i pro zhodnocení financí. 8

9 Vznik stavebního spoření Myšlenka stavebního spoření vznikla již v 18. stolení v Anglii z často neúspěšné snahy zařídit si samostatně vlastní střechu nad hlavou. Když si šetřil na svůj dům jeden člověk, trvalo mu dlouhou dobu, než naspořil alespoň na začátek stavby. Další práce pak pokračovali podle toho, zda finanční prostředky zrovna měl nebo neměl. A tak se jednou spojilo více lidí, kteří si chtěli postavit vlastní dům a začali spořit společně. Poté byla naspořená částka dána k dispozici tomu jedinci, který potřeboval postavit dům co nejrychleji. Ten dále nespořil, ale platil splátky. Celá situace se opakovala tak dlouho, až byly uspokojeny potřeby všech. Spoří-li dostatečný počet lidí, má každý z nich jistotu, že pokud bude potřebovat finanční prostředky, získá je dříve, než kdyby spořil sám. Stavební spoření, v podobě lokálního bankovního produktu, vzniklo v Německu. Tento systém se osvědčil a začali ho používat i další skupiny občanů. V 90. letech minulého stolení se začaly zakládat stavební spořitelny i u nás a dnes je na trhu šest těchto finančních institucí. Zákonná úprava Dle zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře je stavební spoření účelové spoření spočívající: v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, v poskytování příspěvku (státní podpory) fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření Účelovost smluv o úvěru ze stavebního spoření - výstavba domu, bytu - koupě stavebního pozemku - koupě staršího domu, bytu - údržba, změna a modernizace - koupě nového domu, bytu - vypořádání majetku dle 6, odst. 1g) 9

10 - koupě rozestavěného domu, bytu - dražba dle 6, odst. 1 i) - úhrada za převod členských práv a pov. - změna stavby - splacení podílu bytovému družstvu - splacení úvěru - úhrada závazků spojených s bydlením - připojení k sítím Účastníci stavebního spoření Účastníkem stavebního spoření může být občan České republiky či Evropské unie, bez rozdílu věku, s trvalým pobytem na území tohoto státu a přiděleným rodným číslem. Ukládání peněz probíhá podle běžných bankovních pravidel a vklady jsou obvykle úročeny 1% až 3%. Kromě úroků je dalším výnosem střadatele státní podpora. Ta je vlastně odměnou za dlouhodobé ukládání a činí 15% z ročně naspořené částky (maximálně však 3.000,--Kč ročně). Dále je účastníkům stavebního spoření, kteří splnili kritéria, tj. především naspoření předem dohodnuté částky a dobu střádání, nabídnuta možnost čerpání úvěru. Stavební spoření je ve své podstatě uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu s neměnnými úrokovými sazbami a pevně stanovenou výší státní podpory. Za čtrnáct let existence stavebních spořitelen v České republice se jasně ukazuje, že díky zahraničním zkušenostem, kvalitní legislativě, která upravuje jejich podnikání, atraktivním produktům, speciálním programům, zvláštním nabídkám a především solidnosti těchto specializovaných bankovních domů patří sektor stavební spoření k jednoznačně nejstabilnějším. Vznik stavebních spořitelen v České republice Všechny stavební spořitelny vznikaly jako akciové společnosti, jejichž akcie vlastnily a vlastní zahraniční banky většinou stavební spořitelny. Vzhledem k tomu, že v Evropě funguje systém stavebního spoření více než osmdesát let, zahraniční banky dodaly know-how a české přidaly znalost zdejšího trhu. A tak se od roku 10

11 1993 začalo stavebně spořit i v České republice. První půjčky byly poskytnuty již v roce Vznik jednotlivých stavebních spořitelen: Raiffeisen stavební spořitelna, a.s Českomoravská stavební spořitelna, a.s Wüstenrot stavební spořitelna, a.s Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s ČS stavební spořitelna, a.s Hypo stavební spořitelna, a.s. Asociace českých stavebních spořitelen Asociaci českých stavebních spořitelen v České republice tvoří šest stavebních spořitelen. Byla založena 29. června 2000 za účelem podpory společných zájmů stavebních spořitelen působících v České republice. Navázala tak na dlouholetou úspěšnou neformální spolupráci všech stavebních spořitelen. Důraz je kladen především na spolupráci vedoucí k podpoře a rozvoji produktu stavebního spoření a nabídek finančních instrumentů vytvářejících příznivé podmínky pro řešení bytových potřeb občanů. V souvislosti s poskytováním státní podpory účastníkům stavebního spoření je rozvíjena spolupráce s orgány státní správy. Členové asociace se pravidelně střídají v předsednictví dle stanoveného pořadí. 1.1 OBECNÁ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A MEZIÚVĚRU Stavební spořitelny poskytují dva základní druhy úvěrů: a) úvěry překlenovací, tzv. meziúvěry b) úvěry ze stavebního spoření, tzv. řádné úvěry Zásady poskytování překlenovacích úvěrů (tzv. meziúvěrů): 1. uzavření smlouvy o stavebním spoření 2. splnění stanovených podmínek pro poskytnutí překlenovacího úvěru 11

12 předložení písemné žádosti o poskytnutí překlenovacího úvěru 3. prokázání úvěruschopnosti (bonity) žadatele o překlenovací úvěr 4. zajištění překlenovacího úvěru 5. doložení účelového použití poskytnutí překlenovacího úvěru 6. uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru Na poskytnutí překlenovacího úvěru není právní nárok. Překlenovací úvěr může být poskytnut až do výše cílové částky sjednané ve smlouvě o stavebním spoření a je určen k financování bytových potřeb účastníka stavebního spoření vymezených v 6 zákona č. 96/1993 Sb., v platném znění. K jedné smlouvě o stavebním spoření může být uzavřena zpravidla pouze jedna smlouva o poskytnutí meziúvěru. Zůstatek na účtu stavebního spoření pro poskytnutí překlenovacího úvěru musí být roven procentní výši cílové částky stanovené stavební spořitelnou v procentech z CČ 0 40% (dle podmínek jednotlivých stavebních spořitelen). Překlenovací úvěr je uvolňován podle potřeb klienta (zálohově, jednorázově, postupně). Do poskytnutí úvěru ze stavebního spoření platí klient pouze úroky z vyčerpaného překlenovacího úvěru. Překlenovací úvěr je splacen ke dni přidělení cílové částky. Po uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru není přípustné rozdělení, zvýšení ani snížení cílové částky, změna varianty ani výpověď smlouvy o stavebním spoření. Podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření: Dle zákona o stavebním spoření činí minimální doba spoření do uzavření úvěrové smlouvy 2 roky, tuto podmínku musí dodržet všechny stavební spořitelny. Další podmínkou stavebních spořitelen je procento naspoření vlastních prostředků. Dnes již všechny stavební spořitelny nabízejí možnost tzv. 40:60, kdy stačí naspořit 40% vlastních prostředků a 60% si lze půjčit od stavební spořitelny. Další podmínkou, kterou si spořitelny kladou, je určitá 12

13 výše hodnotícího čísla, či parametr ohodnocení, bodové hodnocení, ohodnocovací číslo. Je to parametr, který si spořitelny stanovují ve svých všeobecných obchodních podmínkách a vypočítá se z připsaných úroků na účet klienta stavebního spoření, z výše naspořené částky vůči částce cílové a ze zvolené tarifní varianty spoření. Tyto varianty se jmenují různě, ale v podstatě jde o to, jak rychle v dané variantě roste parametr ohodnocení. Čím rychleji narůstá, tím dříve má klient nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr se musí rychleji, tzn. větší částkou splácet (cca 7 8%o z cílové částky). Faktem zůstává, že výše splátky ovlivňuje finanční náklady na celou půjčku. Čím větší splátka, tím kratší doba splácení a tím nižší finanční náklady a naopak. Rozhodný den je to den, kdy jednotlivé stavební spořitelny přiznávají klientům nárok na úvěr. Jinými slovy řečeno klient splní na svém stavebním spoření podmínky pro poskytnutí úvěru (2 roky spoření, naspořeno min. 40% z cílové částky, parametr ohodnocení) a stavební spořitelna mu tento nárok přizná a oznámí. 1.2 POROVNÁNÍ NABÍDKY ÚVĚRU A MEZIÚVĚRU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN K V této části práce se budu zabývat porovnáním nabídky jednotlivých stavebních spořitelen. Nejprve ve fázi úvěru ze stavebního spoření. Dále pak se budu zabývat nabídkou jednotlivých stavebních spořitelen ve fázi překlenovacího úvěru ze stavebního spoření. Porovnání nabídky úvěrů ze stavebního spoření Název banky Úrok z úvěru ČMSS Invest 4,8% Atraktiv 3,7% Perspektiv 4,8% Podmínky poskytnuí úvěru (přidělení) Min. doba spoření 2 roky Min. zůstatek na účtu: 40% CČ Invest 38% CČ Atraktiv 35% CČ Perspektiv Hodntící číslo 64 Přijetí přidělení CČ Max. výše poskytnutého úvěru 60%CČ Invest 62% CČ Atraktiv 65% CČ Perspektiv Zajištění Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: do 400 tis. 1 ručitel do 500 tis. 2 ručitelé nad 500 tis. nemovitost 13

14 StS ČS 4,75% Šampion 4,99% MPSS Kredit 5: 4 a 3% RAIFFEISEN 4,9% - S041 3,5% - S061 WÜSTENROT 3,7% (vklady1%) 4,8% (vklady2,1%) HYPO 3,9% (vklady 1%) 4,7% (vklady 2%) 4,9% (vklady 2% Smart) Min. doba spoření 2 roky Min. zůstatek na účtu 40% CČ Bodobé hodnocení 220 Přijetí přidělení CČ Min. doba spoření 2 roky Min. zůstatek na účtu 40% CČ Parametr ohodnocení 55 Min. doba spoření 24 měsíců min. zůstatek na účtu 40% CČ ukazatel zhodnocení 64 přijetí přidělení CČ Min. doba spoření 21 měsíců Min. zůstatek na účtu: 40% CČ OF 50% CČ ON, OS 30% CČ OK Ohodnocovací číslo 600 Přijetí přidělení CČ Min. doba spoření 2 roky Min. zůst. Na účtu 40% CČ Hodnotící číslo 6,5 Přijetí úvěru (možné přidělení volbou po 18 měsících bez dosažení HĆ 60%CČ 95% Šampion Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: tis. ručitel nad 500 tis. nemovitost 60% CČ Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: tis. 1 ručitel tis. 2 ručitelé nad 600 tis. nemovitost 60% CČ Bez zaj.: do 300 tis. Se zajišt.: tis. 1 ručitel tis. 2 ručitelé nad 500 tis. nemovitost 50% CČ ON,OS 60% CČ OF 70% CČ OK Bez zaj.: Do 400 tis. 1 dlužník v závazku musí mít ručitele Se zajišt.: tis. 1 ručitel tis. 2 ručitelé nad 600 tis. nemovitost 60% CČ Bez zaj.: Do 100 tis. známý klient až 150 tis. Se zajišt.: do 150 tis. 1 ručitel známý klient až 300 tis. do 500 tis. 2 ručitelé nad 500 tis. 14

15 nemovitost u důchodců nutné rizikové poj. úv. nebo přistoupení k závazku třetí osobou. U úvěru nad 200 tis. nutné životní poj. Vysvětlení pojmů: CČ cílová částka OF optimální finanční (Wüstenrot) ON optimální normální (Wüstenrot) OS optimální speciální (Wüstenrot) OK optimální kreditní (Wüstenrot) známý klient naspořeno dle tarifu více než 40 45% CČ a hodnotící číslo min. 3 (Hypo) Porovnání nabídky překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření Název banky ČMSS Úr. sazby a podmínky Kredit Standard 2,7% splatnost < 12 měměs. 3,5% splatnost < 24 měs. 4,0% splatnost < 36 měs. 5,3% splatnost > 36 měs. Kredit 90 4,5% splatnost < 36 měs 5,0% splatnost < 60 měs. 5,5% splatnost < 96 měs. 6,5% splatnost > 96 měs. Topkredit Plus 3,9% splatnost < 36 měs. 4,3% splatnost < 96 měs. 4,4% splatnost > 96 měs. Tophypo 4,3% splatnost < 36 měs. 4,5% splatnost < 72 měs. 4,7% splatnost > 72 měs. min. výše nezajš. částky Zvláštní nabídka úvěrů PRIVATIZACE úr. max. 6,3% akontace 10% pro všechna HČ Zajištění Bez zajištění: I.skupina do 300 tis. Kč II.skupina do 200 tis. Kč III.skupina do 100 tis. Kč Se zajištěním: 1 ručitel I./II./III. Skupina do / / Kč 2 ručitelé do / / Kč nemovitost nad / / Kč TOPKREDIT nemovitost TOPKREDIT PLUS nemovitost 15

16 StS ČS MPSS 300 tis. Kč, zást. nem., v tarifu PERSPEKTIV úr. sazby neměnné 6 let TREND 6,45%, akontace od 0% TREND PLUS 2,95%, akontace 30%, spoření min. 3 roky, klient s řádnou úv. historiíí u StS ČS min. 12 měsíců HYPO TREND 4,15%, fix 3 roky, ak. 0%, celk. splatnost 28 let ŠAMPION 4,99%, akontace od 0%, konst. Splátka, celk. splatnost 25 let, od 250 tis. zajištění nemovitostí Úr. sazby neměnné 6 let 3,7% bonusovým smlouvám, bez zajištění a bonity REKONSTRUKCE akont. 0-35% CČ 6,9% 6,8% s ručitelem 5,9% zajištění nemovitostí akontace od 35% - 6,7% 6,4% s ručitelem 5,7% zajištění nemovitostí BYDLENÍ akontace 0-35% - 6,8% 6,4% s ručitelem 5,1% zajištění nemovitostí akontace od 35% - 6,5% 6,1% s ručitelem 4,7% zajištění nemovitostí HYPOÚVĚR CČ min. 300 tis. Kč, dospořování 0,2% CČ BYDLENÍ akontace 0-35% - 4,29% akontace nad 35% - 3,99% REKONSTRUKCE akontace 0-35% - 4,7% akontace nad 35% - 4,4% HYPOÚVĚR 100 EXPRES ÚVĚR Úvěry od 150 tis. jsou schvalovány do 2 prac. dne. Bez příplatku. MAXITREND pro podnikatele PRÁVNICKÉ OS. 6,15%-8,5%, akontace 30% KOMERČNÍ PUJČKY Úr. individ. 6,2-10% PROGRAM OBNOVA 5,75% akont. 0% 4,75% akont. 30% VIP úvěr max. 200 tis. bez zajištění při úv. historii min. 12 měsíců POHOTOVOSTNÍ ÚVĚR příprava úv. smlouv v předstihu PRÁVNICKÉ OSOBY 6,9-8,9%, akont. 0-40% CČ KOMERČNÍ ÚVĚR 6,2-7,9% bez ak. RENOÚVĚR Multi bez akontace 5,75% zaj. nem. 6,9% bez zaj. TOPHYPO nemovitost Bez zajištění: 300 tis. Kč při době spoření min. 1 rok a akontaci min. 10% 150 tis. pro akontaci min. 10% Se zajištěním: 300 až 500 tis. Kč ručitel nad 500 tis. nemovitost Šampion nemovitost Bez zajištění: neposkytuje Se zajištěním: do Kč 1 ručitel do Kč 2 ručitelé od nemovitost do 1 mil. Kč 3 ručitelé pro koupi družstevního bytu úvěrem BYDLENÍ ak. 0-35% CČ 16

17 RAIFFEISEN WÜSTENROT CČ min. 300 tis. Kč, dosp. 0,5% CČ, akontace od 0%, úrok 4,99% Úr. sazby neměnné 5 let SPEKTRUM zahrnuta sleva -0,1% za životní pojištění 4,8%-ukazatel zh. nad 50 6,6%-ukazatel zh.<6 6,4%-ukazatel zh.>6 BEZ ČEKÁNÍ 15 měs. před přid. CČ 2,99% 3,49% při odpuštění poplatku za vyřízení PÚ 5,4% prodlení > 3 plateb VZÁJEMNÁ DUVĚRA zahrnuta sleva -0,1% za živ.poj. 5,2% akontace 0-20% CČ, zástava nemovitostí 4,7% akontace min. 4% CČ, trvání sml. min. 1 rok, záastava nemovitostí DOBRÝ ZNÁMÝ 4,7%, zahrnuta sleva - 0,1% za živ. poj. akontace 0-20%, ve výši předchozího splaceného úvěru Financování 100% hodnoty nemovitosti +0,5% HORIZONT PLUS akont. od 0-20%, min. výše nezaj. částky 100 tis., zahrnuta sleva -0,1% za živ.poj. 4,8%, 4,6% se zástavou nem. NÍZKÁ HYPOSPLÁTKA zahrnuta sleva -0,1% za živ.poj. 4,5% se zást. nemovitostí 4,7% bez zástavy nem. akontace 0-20% CČ, tarif 1/3/5% PARTNER akontace 0% 6,6% CČ do 200 tis. Kč PANEL KREDIT 5,0-6,5% na opravy domů ve vazbě na stát. progr. s dotací úroků PRÁVNICKÉ OS. od 6,4 do 8,4% dle akontace KOMERČNÍ ÚVĚRY prokázat 20% vlastních zdrojů KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ Kombinace Bez zajištění: do Kč do Kč BEZ ČEKÁNÍ do Kč DOBRÝ ZNÁMÝ Se zajištěním: do Kč 1 ručitel do Kč do Kč DOBRÝ ZNÁMÝ 2 ručitelé nad Kč nemovitost U úvěrů nad Kč nezaj. částky nutné pojštění zbývající části úvěrového dluhu uzavřené pouze u pojišťovny Uniqa Bez zajištění: Nový klient 50 tis. Kč Stávající klient: 17

18 4,9% CČ nad 200 tis. Kč PRVNÍ BYT doplňkový pro půjčky od SFRB 3,9%, akontace od 0%, min. doba spoř. v rodině 12 měsíců u jakékoli st.sp. SUPERÚVĚR Min. doba spoř. v rodině 12 u jakékoli st.sp. 2,5% max. 6 měsíců do přidělení 4,5% naspoření pro přid. 4,8% akontace 0-10% 6,3% družstevní bydlení, akontace 0% 2,5% družstevní bydlení, akontace 50% HYPO Akontace 0-15% 4,4% nad 300 tis., nemovitost 4,5% tis., nemovit. 5,2% do 400 tis., 2 ručit. Akontace 15-40% 4,4% nemovitost 5,0% ručitel 5,2% do 100 tis. bez zaj. Akontace nad 40% 4,2% nemovitost 4,8% ručitel 5,1% do 100 tis. bez zaj. s hypotékou a pojištěním nem. REVIT Pro majitele panel. domů, úrok 4,5-5,9%, akont. 0-30%, vazba na stát. program s dotací úr. REKOFOND Vinkulace vkladů pro úvěr na opravu společných částí domů Bez zvláštní nabídky sám v závazku 200 tis. Kč více v závazku 300 tis. Kč Se zajištěním: sám v závazku tis. Kč - 1 ručitel nad 300 tis. Kč 2 ručitelé nad 400 tis. Kč nemovitost nad 100 tis. Kč vždy nutné ŽP Viz úr. sazby 1 ručitel max. 150 tis. Kč 2 ručitelé max. 400 tis.kč Nemovitost dle akontace od 50 tis., od 300 tis. Kč 1.3 POPLATKOVÁ POLITIKA STAVEBNÍCH SPOŘITELEN K Poplatky účet stavebního spoření Název banky Výše úhrady za uzavřní smlouvy o stavebním spoření Úhrada za vedení vkladového účtu ročně Zaslání výpisu z účtu ČMSS 1 % CČ 290,- Kč zdarma StS ČS 1%CČ, max ,- 285,- Kč zdarma 0% s úv. Šampion první rok zdarma 18

19 MPSS 1%CČ, max.7.500,- 300,- Kč zdarma RAIFFEISEN 1 % CČ 0% s úv. DOBRÝ 288,- Kč + 90,- Kč evidence úr. 23,- Kč ZNÁMÝ zvýhodnění WÜSTENROT 1%CČ, max. 30 tis. Kč 250,- Kč 30,- Kč START pro nezletilé zdarma HYPO dle tarifu 0,9%, 1,2% nebo 1,8% z CČ 360,- Kč zdarma Poplatky úvěrový účet Název banky Úhrada za uzavření úvěrové smlouvy (poskytnutí úvěru) Úhrada za vedení úvěrového účtu ročně Zaslání výpisu z účtu ČMSS Zdarma 290,- Kč zdarma StS ČS Zdarma 285,- Kč zdarma MPSS zdarma, 0,5% z úvěru za vystavení záruční listin (max ,- Kč 300,- Kč zdarma RAIFFEISEN Zdarma 300,- Kč 23,- Kč WÜSTENROT Zdarma 250,- Kč 30,- Kč HYPO Zdarma 360,- Kč zdarma Poplatky meziúvěrový účet Název banky ČMSS StS ČS MPSS RAIFFEISEN Úhrada za uzavření smlouvy z výše úvěru 0 % Kredit Standard 1 % Kredit 90 0,5 % Topkredit, Topkredit plus, Tophypo, max ,- Kč 1 % z úvěru (max ,- Kč Šampion 5.000,- Kč 1 % CČ max ,- Kč 1 % CČ 0 % s úvěrem DOBRÝ ZNÁMÝ Úhrada za vedení meziúvěrového účtu ročně Zaslání výpisu z účtu 290,- Kč zdarma 285,- Kč zdarma 300,- Kč zdarma 300,- Kč 23,- Kč 19

20 WÜSTENROT HYPO 1 % CČ min. 900,- Kč, max ,- Kč 0,9 % z úvěru min. 500,- Kč 250,- Kč zdarma 360,- Kč zdarma 1.4 DÍLČÍ ZÁVĚR SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH SPOŘITELEN Dílčí závěr - srovnání nabídky úvěrů Nejvyšší částka, kterou poskytnou stavební spořitelny bez zajištění nemovitostí je ,- Kč. Do této výše poskytuje bez zajištění nemovitostí pouze Wüstenrot. Ostatní stavební spořitelny poskytnou bez zajištění nemovitosti maximální úvěr ,- Kč. Nejvyšší částka, kterou může klient získat bez ručitele je ,- Kč a to u ČMSS, StS ČS, MPSS a Raiffeisen. Pokud o úvěru ze stavebního spoření uvažuje méně bonitní klient, je dle celkového pohledu nejmírnější Českomoravská stavební spořitelna a to jak na bonitu klienta, tak na bonitu ručitele. ČMSS poskytuje úvěru až do výše ,- Kč a vyžaduje pouze údaje o příjmu v žádosti, zpracovává tzv. zjednodušenou kontrolu bonity. Sts ČS, MPSS poskytují úvěry u kterých se neprověřuje bonita pouze do ,-. Dílčí závěr -.srovnání nabídky překlenovacích úvěrů neboli meziúvěrů Nabídka jednotlivých překlenovacích úvěrů (PÚ) od stavebních spořitelen je velmi široká a klient se dle mého názoru bez rady finančního poradce obejde jen s těží. Všechny stavební spořitelny již nabízejí PÚ s 0% akontací, ani výše úrokových sazeb se příliš neliší. To je důkaz, že bankovní produkty jsou velmi snadno okopírovatelné ostatními bankovními domy a jestliže jedna ze stavebních spořitelen přijde s exkluzivní nabídkou PÚ, tak ostatní její obdobu zahrnou také do své nabídky. 20

21 Českomoravská stavební spořitelna však jako jediná zavedla systém rizikových skupin, kde zvýhodňuje déle spořící klienty a dává jim výhodnější podmínky jako co se týče dokládání příjmů tak i co se týká požadavků na zajištění PÚ. Obdobný program zvýhodnění známých klientů poskytuje i Raiffeisen stavební spořitelna. Nejvyšší částka překlenovacího úvěru, kterou poskytují stavební spořitelny bez zajištění nemovitosti je ,- Kč, jsou to ČMSS, StS CS, MPSS, Raiffeisen. Nejvyšší částka překlenovacího úvěru, kterou poskytují stavební spořitelny bez zajištění je ,- Kč, jsou to ČMSS, StS ČS, Raiffeisen a Wüstenrot. Nabídka jednotlivých stavebních spořitelen je opravdu srovnatelná, ale jednoznačně se dá říci, že Hypo stavební spořitelna jen s těží ostatním konkuruje a její nabídka je nejmenší a vzhledem např. k zajištění je i nejpřísnější. Dílčí závěr srovnání poplatkové politiky stavebních spořitelen Všechny stavební spořitelny si účtují poplatky za uzavření smlouvy o stavebním spoření, stejně tak i úhradu za uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru. Tyto i poplatky za vedení vkladového, úvěrového a účtu překlenovacího úvěru jsou prakticky stejné, příliš se neliší. Pouze Hypo stavební spořitelna má poměrně vysoké poplatky za vedení vkladového, úvěrového a účtu překlenovacího úvěru a to 360,- Kč. Též si účtuje nejvyšší poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření až to až do výše 1,8% CČ. Na závěr shrnutí nabídek jednotlivých stavebních spořitelen nelze jednoznačně říct, že některá ze stavebních spořitelen je nejlepší. Všechny se snaží dát svým i potenciálním klientům co nejvýhodnější nabídku úvěrů v rámci svých ekonomických sil. 21

22 2. CHARAKTERISTIKA HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ Hypoteční banky jsou banky, které se orientují na poskytování hypotečních úvěrů. Tyto banky musejí pro svoji činnost získat nejen povolení působit jako banka podle zákona o bankách, ale také povolení vydávat hypoteční zástavní listy podle zákona o dluhopisech. Pro hypoteční bankovnictví jsou typické dvě charakteristiky: 1) investice do nemovitosti 2) dlouhodobost Hypoteční banky získávají úvěrové zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů především vydáváním hypotečních zástavních listů (HZL). Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr poskytovaný na investice do nemovitosti. Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Hypoteční úvěr lze použít: na koupi nemovitosti na výstavbu nemovitosti, dostavbu, přístavbu na rekonstrukci, modernizaci, opravy (údržba) nemovitosti vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti koupi spoluvlastnického podílu k nemovitosti splacení dřívějších úvěrů, které byly prokazatelně použity na investici do nemovitostí Za nemovitost se považuje to, co je zapsáno v katastru nemovitostí, tj.: rodinný dům byt(y) ve vlastnictví (osobním) bytový (činžovní) dům pozemek (na koupi stavebního pozemku může být poskytnut hypoteční úvěr pouze v případě, že součástí investičního záměru je výstavba nemovitosti na tomto pozemku) chaty, chalupy nebytové prostory Příklady členění hypotečních úvěrů: - dle možnosti kombinace se: - stavebním spořením - životním pojištěním - hypotečními zástavními listy (HZL) V tomto případě klient splácí hypoteční bance pouze úroky, poté jednorázově nebo částečně splatí hypotéku ze stavebního spoření, životního pojištění či HZL. 22

23 - dle způsobu splácení: - anuitní (klient po celou dobu splácení úvěru platí stejnou výši měsíční splátky). - progresivní (klient na začátku platí nižší splátky, které se mu v průběhu let zvyšují). - degresivní (klient platí z počátku vyšší měsíční splátky, které se mu postupně snižují). Další způsoby rozlišení hypotečních úvěrů: dle toho pro koho jsou určeny, dle způsobu čerpání (jednorázové, postupné, před zápisem zástavního práva), dle doby splatnosti nebo dle doby fixace úrokové sazby. Podpora hypotečních úvěrů: Úrokové dotace: podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. žadateli o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partnerovi) nesmí v roce žádosti dovršit 36 let. podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5%, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, max. však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, max. však po dobu deseti let. úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tis. Kč a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Úrokové dotace se v současné době neposkytují. 23

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Účinná od 7. dubna 2015

Účinná od 7. dubna 2015 Účinná od 7. dubna 2015 Obsah: 1. Úvod... 5 2. Kdo zpracovává hypoteční úvěry... 5 3. Žadatel... 5 3.1. Pravidla pro úvěrování žadatelů z rizikových zemí s ověřitelnými příjmy v ČR... 11 3.2. Warning systém...

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více