Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ"

Transkript

1 ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ Sluch Adekvátním podnětem pro sluch jsou zvukové vlny o frekvenci 16 až Hz a intenzitě až 10 W/m2 (tj. o akustickém tlaku 2 x 10-5 až 60 Pa). Ve fyziologické akustice častěji hovoříme o hladině intenzity (či hladině akustického tlaku), kterou vyjadřujeme v decibelech (db). Prahova intenzita (10-12 W/m 2 ) a prahový akustický tlak (2x 10-5 Pa) v tomto vyjádření odpovídají hladině 0 db (sluchový práh), uvedená horní hranice (10 W/m, Pa) odpovídá hladině 130 db (práh bolesti). Sluchové ústrojí slouží k zachycení, převodu, transformaci a analýze zvukových podnětů. Má část periferní (zevní, střední a vnitřní ucho) a centrální (sluchová dráha a centra) Stručně můžeme říci, že zvukové vlny jsou zachyceny boltcem a vedeny zevním zvukovodem k bubínku, který rozkmitají. Kmitání bubínku se přenáší řetězem sluchových kůstek přes membránu oválného okénka na kapaliny v blanitém hlemýždi a na bazilární membránu. Její pohyb podráždi vláskové buňky Cortiho orgánu a ve vláskových buňkách tak vzniká vzruch, který je veden sluchovou dráhou do mozkové kůry, a tam analyzován. Zevní a střední ucho zajišťuje převod vzdušných kmitů na chvěni tekutiny ve vnitřním uchu. Úkolem systému sluchových kůstek je zvýšit tlak kmitů a snížit jejich amplitudu. Jednou z podmínek správné funkce převodního systému je rovnost mezi atmosférickým tlakem a tlakem vzduchu ve středoušní dutině, kterou zajišťuje Eustachova trubice. Vedeni zvuku cestou zvukovod - bubínek - sluchové kůstky - oválné okénko nazýváme vedení vzdušné. Vedle toho je možné rozkmitat tekutiny ve vnitřním uchu přímým přenosem vibrací lebečních kostí (např. pří příložení znějící ladičky k lebce) - v tomto případě mluvíme o vedení kostním. Sluchový práh pro kostní vedení je u zdravého člověka asi o 40 db výše než práh vzdušného vedení, proto se kostní vedení uplatňuje především tam, kde je porušeno vedení vzdušné. Zdravý člověk využívá kostního vedeni pří vnímání vlastního hlasu nebo velmi silných zvuků. Porucha sluchu, jejíž příčina je v poškození zevního nebo středního ucha, se nazývá porucha převodní. Pro tento typ poruchy je charakteristické postiženi vzdušného vedení zvuku při relativně zachovaném vedeni kostním, u některých převodních poruch bývá také častěji porušeno slyšení hlubokých tónů. Obojí můžeme prokázat ladičkovými zkouškami, přesnější výsledky získáme audiometricky (máme-li k dispozici audiometr vybavený kostním vibrátorem). K objektivnimu posouzeni funkce středoušního převodního systému slouží také tympanometrie (měření středoušní impedance). Ve vnitřním uchu se mění energie mechanického pohybu na energii nervového vzruchu. Rozkmitání membrány oválného okénka způsobí vznik tlakové vlny v perilymfě scala vestibuli, která postupuje k vrcholu hlemýždě a skrze helicotrema přechází do scala tympani. Zároveň se pohyb perilymfy přenáší na bazilárni membránu ve formě vlny, která se šíří od báze hlemýždě k jeho vrcholu, v určitém místě (v závislosti na frekvenci kmitání) dosáhne svého maxima, způsobí rozkmitání Cortiho orgánu a vznik nervového vzruchu. V důsledku tohoto tonotopického uspořádání hlemýždě jsou vysoké tóny registrovány vláskovými buňkami při bázi hlemýždě, zatímco na hluboké tóny jsou»nastaveny" vláskové buňky blízko jeho vrcholu. Vzniklý vzruch je veden dále sluchovou dráhou do korového centra, Porucha, která má příčinu v poškození vnitřního ucha nebo sluchové dráhy, se nazývá porucha percepční, Pro tento typ poruchy je charakteristické postižení vzdušného i kostního vedení, které bývá častěji v oblasti vyšších tónů. Již pomocí ladičkových zkoušek a prahové audiometrie odlišíme obvykle percepční poruchu od převodní. K přesnější lokalizaci poruchy slouží např. nadprahové audiometrické zkoušky nebo vyšetření pomocí snímání evokovaných potenciálú (BERA, ERA, CERA, elektrokochleografie - ECochG). Vyšetření sluchu řečí Zkouška sluchu řečí poskytuje rychlou orientaci o praktické upotřebitelnosti sluchu v denním životě, o stupni sluchové poruchy a do jisté míry i o jejím typu. Obvykle vyšetřujeme každé ucho zvlášť, méně často obě uši zároveň (binaurálně). Podstatou této zkoušky je určení největší vzdálenosti, ze které vyšetřovaný správně opakuje slova, předříkávaná šeptem nebo nahlas. 1. Vyšetření provádíme v tiché, prostorné místnosti, stačí, aby hladina hluku v ní nebyla vyšší než 30 db. Vyšetřovaný se postaví ke stěně, bokem k vyšetřujícímu. Po dobu vyšetření je třeba

2 zakrýt vyšetřovanému výhled na vyšetřujícího, aby nevěděl, z jaké vzdálenosti k němu hovoří a aby nemohl odezírat. V praktiku postačí, když vyšetřovaný zavře oči. 2. Dále je třeba ohlušit nevyšetřované ucho. Nemáme-li k dispozici ohlušovač, nahradíme jej tak, že budeme rychle rytmicky vtlačovat tragus nevyšetřovaného ucha do vchodu zvukovodu, 3. Zkoušku začínáme šepotem. Správné intenzity šepotu dosáhneme tak, že šeptáme rezervním vzduchem plic, tedy po výdechu. První slovo šeptáme ze vzdálenosti 2-3 m, pokud ho vyšetřovaný opakuje správně, vzdálíme se o 1 2 kroky a šeptáme další slovo. Pokud vyšetřovaný prvnímu slovu nerozuměl, přiblížíme se k němu o krok a zopakujeme mu jej. Tak postupujeme dále, měníce přitom vzdálenost podle reakcí vyšetřovaného, do vzdálenosti 6 m. 4. Zkoušku opakujeme stejně pro druhé ucho. 5. Obdobně provedeme zkoušku hlasitou řečí, při níž dbáme na to, abychom hovořili středně silným hlasem, jaký používáme v běžné konverzaci. Pro výsledek vyšetření je důležitý vhodný výběr slov. Používáme střídavě slova jednoslabičná i víceslabičná, s vysokými (síť, tisíc, svíce, silnice,..) a hlubokými (důl, mouka, komora, dub) hláskami. 6. Výsledkem vyšetření je vzdálenost (v metrech), ze které vyšetřovaný rozuměl většině slov. Při zápisu užíváme pro hlasitou řeč zkratky Vm (vox magna = hlasitá řeč) nebo jen V, pro šepot zkratky Vs (vox sibillans). Strany označujeme tak, jakoby vyšetřovaná osoba byla obrácena čelem k nám. 7. Vyšetření provedeme ve dvojicích a výsledky zaznamenáme. Pak provedeme vyšetření znovu tak, že vyšetřovaná osoba bude mít ucpaný zevní zvukovod vatou, a to nejprve na jedné straně, potom na obou. Výsledky opět zaznamenáme do tabulky, porovnáme s audiogramy a zhodnotíme. Poznámka: Záznam vyšetření osoby, která rozuměla při vyšetření hlasitou řečí všem slovům levým i pravým uchem z 6 metrů, ale při vyšetření šepotem rozuměla vlevo z 6 m a vpravo z 3 m, bude vypadat takto: 6V6 3Vs 6 Norma: 6V6 1 6Vs6 Podle vzdálenosti, z jaké vyšetřovaný opakuje hlasitou řeč, rozeznáváme několik stupňů poruchy sluchu: lehká nedoslýchavost 4-6 m středně těžká nedoslýchavost 2-4 m těžká nedoslýchavost 1-2 m velmi těžká nedoslýchavost pod 1 m praktická hluchota slyší zvuk< 1 m tzv., ale nerozumí slovům úplná hluchota neslyší žádný zvuk, ani svůj hlas Při percepční vadě pacient hůře rozumí šepotu a slovům s převahou vysokých hlásek, při převodní vadě je hůře rozumět hlasité řeči a zejména slovům s převahou hlubokých hlásek. Vyšetření sluchu ladičkami Před érou audiometrů sloužila sada ladiček v rozsahu 64 Hz-4096 Hz k vyšetření sluchového prahu. Toto vyšetření ztratilo v současné době svůj význam, zatímco srovnávací ladičkové zkoušky (Weberova, Rinneho a Schwabachova) patři nadále vedle vyšetření sluchu řečí a šepotem ke klasické sluchové zkoušce. Při těchto zkouškách používáme nejčastěji ladičku o kmitočtu 256 Hz nebo 512 Hz. Ladičku držíme v ruce za nožičku, rozezvučení dosáhneme úderem o koleno. Pomůcky: ladičeka, vata. Weberova zkouška Srovnává kostní vedení v obou uších. Rozezvučenou ladičku přiložíme patkou na lebku vyšetřovaného ve střední čáře (na čelo nebo na temeno) a ptáme se, kde zvuk slyší (popř. kde ho slyší silněji). Pokud vyšetřovaný udává, že slyší tón ladičky uprostřed hlavy nebo v obou uších stejně, říkáme, že zvuk nelateralizuje.

3 V záznamu pak od velkého písmena W napíšeme šipky na obě strany. Pokud zní vyšetřovanému tón ladičky silněji např. v pravém uchu, říkáme, že lateralizuje doprava a v záznamu od písmena W šipku směrem doleva (jako bychom se dívali na pacienta - jeho pravé ucho je pro nás vlevo). Poznámka: Jestliže má vyšetřovaný sluch v pořádku, nebo má na obou uších stejnou vadu, zvuk ladičky nelateralizuje a zvukový vjem slyší někde uprostřed. Pokud trpí asymetrickou poruchou sluchu, pak zvuk ladičky lateralizuje, a to při převodní vadě do ucha nemocného (nebo více postiženého), při percepční vadě do ucha zdravého (nebo méně postiženého). Rinneho zkouška Srovnává úroveň vzdušného a kostního vedení téhož ucha. Znějící ladičku přiložíme patkou na processus mastoideus. V okamžiku, kdy vyšetřovaný udá, že přestal slyšet, přiložíme ladičku k boltci provnímání vzdušného vedení. Pokud vyšetřovaný slyší zvuk ladičky dále, je výsledek zkoušky pozitivní (R+), pokud jej již neslyší, je výsledek zkoušky negativní (R-). Zkoušku můžeme modifikovat také tak, že se pacienta přímo zeptáme, zda lépe slyší ladičku před zvukovodem nebo přiloženou k processus mastoideus (»před uchem nebo za uchem«). Stejně opakujeme zkoušku pro druhé ucho a zaznamenáme (např. + R + ). Je-li vyšetřované ucho v pořádku, je výsledek zkoušky pozitivní, stejný výsledek najdeme u percepční vady. Negativní výsledek Rinneho zkoušky najdeme u převodní vady. Rinnie pozitivní vlastně znamená dobrou.funkci převodního systému. Audiometrické vyšetření sluchového prahu Při audiometrii provádíme kvantitativní a kvalitativní vyšetření sluchu pomocí speciálního tónového generátoru - audiometru. Základním audiometrickým vyšetřením je určení sluchového prahu pro čisté tóny určitých frekvencí vzdušným a kostním vedením; toto vyšetření se nazývá prahová audiometrie. Pro podrobnou diagnostiku pak slouží audiometrické zkoušky, které se provádějí v nadprahových hladinách - nadprahová audiometrie. V praktiku se omezíme na vyšetření sluchového prahu. Výsledkem audiometrického vyšetření je audiogram, přesněji prahový audiogram. Zakreslujeme jej do předtištěného formuláře, kde jsou vodorovně vyznačené frekvence jednotlivých tónů v hertzích (Hz), svisle hladiny intenzity v decibelech (db). Při záznamu dodržujeme smluvené symboly na audiogramu nesmějí chybět jméno vyšetřovaného a datum vyšetření. V praxi se můžeme setkat se dvěma typy audiogramů. Běžně se používá tzv. relativní (ztrátový) audiogram, který vyjadřuje ztráty sluchu v decibelech v porovnání s normálním sluchovým prahem. To znamená, že jeho decibe1ová stupnice udává hladinu intenzity nad normálním sluchovým prahem, který je na tomto typu audiogramu znázorněn vodorovnou přímkou, procházející O db. Absolutní audiogram udává v decibelech, jaký je sluchový práh v porovnání s nulovou hladinou akustického tlaku. Lidský sluch je na různé kmitočty různě citlivý, proto má znázornění sluchového prahu v absolutním audiogramu tvar vzhůru prohnuté křivky. Konkrétní algoritmus se poněkud liší podle typu použitého audiometru, vždy je však potřeba dodržet následující zásady: 1. Vyšetřujeme v tichém prostředí. 2. Před vyšetřením jednoznačně domluvíme způsob spolupráce během vyšetření. 3. Vyšetřovaný nesmí vidět na ovládací desku přístroje. 4. Pečlivě přiložíme sluchadla. 5. Vyšetřujeme každé ucho zvlášť 6. Začínáme vyšetřovat při frekvenci 1000 Hz, pak postupujeme nejprve k vyšším, pak k nižším frekvencím, 7. Při vyšetřování užíváme přerušovaný tón, abychom předešli vplížení podnětu. 8. Zvolený tón zesilujeme od -10 db k vyšším hladinám, dokud vyšetřovaný nepotvrdí percepci zvuku. Pak tón zeslabíme a od O db znovu zesilujeme, dokud pacient znovu neohlásí příjem. Takto určíme hladinu v decibelech, při které pacient ve dvou nabídkách ze tří tón spolehlivě slyšel. Tuto hodnotu zaznamenáme do formuláře jako práh pro příslušnou frekvenci. 9. Záznam provádíme pomocí smluvených symbolů. 10. Body, označující prahové hladiny pro jednotlivé frekvence, spojíme úsečkami.

4 11. Překontrolujeme, zda na audiogramu nechybí jméno a příjmení vyšetřovaného, datum narození, důvod a datum vyšetření. 12. Vzniklý audiogram zhodnotíme a porovnáme s výsledky klasické sluchové zkoušky. Pomůcky: audiometr se sluchadly Připojíme sluchátka do zdířek tak, aby odpovídalo jejich barevné označení. Vyšetřovaný si nasadí sluchátka tak, aby na pravém uchu měl zelené a na levém červené sluchátko. Volbu vyšetřované strany provedeme zmáčknutím tlačítka, přitom opačné tlačítko vystoupí a na něj nasadíme pří slušným otvorem formulář audiogramu. Voličem frekvence nastavíme vyšetřovanou frekvenci. Voličem hlasitosti měníme hladinu intenzity vyšetřovaného tónu, dokud nenajdeme prahovou hodnotu. Při vyšetření druhého ucha změníme volbu tlačítkem a obrátíme formulář. Ve dvojicích zhotovíme prahový audiogram, pak provedeme stejné vyšetření s ucpaným zvukovodem. Oba audiogramy zhodnotíme a porovnáme s výsledky klasické sluchové zkoušky. Poznámka: Sluch považujeme za normální tehdy, jestliže jsou všechny hodnoty sluchového prahu na audiogramu do 20 db včetně. Je-li na některé frekvenci sluchový práh vyšší než 20 db, jde o nedoslýchavost bez ohledu na to, zda má pacient pocit, že hůře slyší. Jiné kritérium nedoslýchavosti, doporučené ISO, je průměr prahů při 500, 1000 a 2000 Hz, který nesmí přesáhnout 26 db. Podle audiometrického vyšetření rozeznáváme tři typy nedoslýchavosti - převodní, percepční a smíšenou. Převodní nedoslýchavost (hypacusis conductiva) je charakterizována normálním prahem kostního vedení a zvýšeným prahem vzdušného vedení. Percepční nedoslýchavost (hypacusis perceptiva) je charakterizována rovnoměrným zvýšením prahu pro vzdušné i kostní vedení. Nejčastěji má křivka sestupný průběh, s vyšším prahem pro vyšší frekvence. Smíšená nedoslýchavost (hypacusis mixta) má zvýšený práh kostního vedení a ještě více zvýšený práh vzdušného vedení. Zhodnocení vyšetření sluchu: a) Weberova zkouška a. nelateralizuje b. slyší intenzivněji: 1. ve zdravém uchu 2. v nedoslýchavém uchu vyhodnocení: b) Rinneho zkouška: ba. pravé ucho bb. levé ucho vyhodnocení: c) Audiometrie: Do tabulky níže zakreslete barevně křivky pro pravé a levé vyšetřované ucho. Vyhodnocení:

5 Zrak Stanovení zrakové ostrosti První podmínkou ostrého vidění v rozsahu normální akomodační šíře je dokonalá funkce optického systému oka (emetropie). Prvotně je zraková ostrost závisllá na hustotě retinální mozaiky, dále na intenzitě osvětlení a kontrastu (černé obrazy na bílém podkladě) a na adaptaci. Největší zraková ostrost při dobrém osvětlení je ve fovea centralis retinae, kde je největší hustota čípků (centrální zraková ostrost). Mírou zrakové ostrosti je minimum separabile, to je schopnost oka dva blízké body rozeznat jako dva. Podmínkou tu je, aby obrazy dvou bodů vytvořily na dvou čípcích, mezi nimiž je alespoň jeden čípek nepodrážděný. Reálná vzdálenost pozorovaných bodů záleží ovšem na jejich vzdálenosti osd oko, tedy na zorném úhlu, který svírají paprsky z nich vycházející. Z rozměrů čípků (2-3 µm) vyplývá, že minimální zorný úhel (úzce souvisíí s pojmem minimu separabile ) je prakticky roven jedné úhlové minutě. Pomůcky: Schnellovy optotypy Postup: Pro vyšetření zrakové ostrosti používáme nejčastěji Schnellovy optotypy písmena, číslice nebo vidlice, prstence s výsečí, či obrázky zvířat a předmětů (analfabeti a děti), seřazené na tabuli v sestupné velikosti. Optotyp umístíme do vzdálenosti 6 m od vyšetřované osoby tak, aby byl ve výši její hlavy a aby byl dobře osvětlen. Pak dáme pokyn k zakrytí jednohoo oka a vyzveme vyšetřovaného, aby četl jednotllllivé řádky od větších k menším. Sledujeme zda vyšetřovaná osoba správně rozpozná označená písmena. Když jsme vyšetřili jedno oko, provedeme stejným postupem vyšetření oka druhého. Osoba s normální zrakovou ostrostí přečte písmena řádky označené vzdáleností, z níž vyšetřujeme. Je-li zraková

6 ostrost snížena, přečte vyšetřovaná osoba podle stupně poruchy ze 6 m např. řádku, kterou by měl normálně vidoucí člověk přečíst ze 12 m nebo ještě větší vzdálenosti. Výsledek zkooušky vyjadřujeme zlomkem, v jehož čitateli je vzdálenost, z níž vyšetřovaný čte, a ve jmenovateli označení řádku v metrech, který ještě přečte. U normální osoby je hodnota zlomku 6/6, při snížené zrakové ostrosti 6/12,6/18 atd. Tuto hodnotu označujeme jako visus (V). Zlomky nekrátíme, aby bylo patrné, z jaké vzdálenosti se vyšetřovalo. Vyšetření barvocitu Schopnost barevného vidění je podmíněná existencí tří druhů čípků obsahující zrakové pigmenty s odlišnou maximální absorbcí v určitých částech spektra (červeném 70 nm, zeleném 546 nm a modrém). Normální trichromatické vidění bývá poměrně často porušeno. Podle statistiky se poruchy barvocitu vyskytují asi u 8% mužů a 1% žen. Porucha barvocitu se obvykle nazývá barvoslepostí, i když je jen částečná a postižený většinu barev rozlišuje, ba často o své vadě ani neví. Podle toho, který ze tří barvočinných mechanizmů chybí nebo je narušen, hovoříme o protanopii (červenosleposti), deuteranopii (zelenosleposti) nebo tritanopii (modrosleposti), případně o případné anomálii (např. protanomalii atd.). Úplná barvoslepost (monochromázie, achromázie) je velmi vzácná. Poruchy barvocitu jsou vrozené a získané. Získané poruchy mohou být průvodními projevy některých očních chorob a toxických stavů. Získané poruchy barvocitu pokrývají změny od normálního vidění až do slepoty. Vrozené poruchy barvocitu patří mezi nejlépe poznané dědičné choroby a jsou častější u mužů než u žen ( ty jsou z genetického hlediskami přenašečkami). V běžném životě si postižení svou poruchu barvocitu většinou ani neuvědomují, avšak pro některá povolání, zvláště v dopravě, mohou být tito lidé nezpůsobilí. Proto má vyšetřování barvocitu veliký praktický význam. K vyšetřování používáme Stillingových-Hertelových popřípadně Rabkinových tabulek. Princip podle kterého jsou tabulky sestaveny 1. Pseudoizochromázie /zdánlivé podobnost barev/. Písmena nebo číslice k rozeznání se liší od barevného základu pouze barvou, nikoliv však světlostí. Proto je písmeno viditelné pouze pro normálního trichromáta a barvoslepí je nemohou přečíst. 2. Pseudoanizochromázie Na tabulce s písmenem nebo číslicí pseudoizochromatickou (tedy viditelnou pouze pro normální oko) je též jiná figura, lišící se nepatrně od pozadí svou světlostí. Normální trichromát vnímá zřetelněji rozdíly barevné než jemné rozdíly ve světlosti. Barvoslepý naproti tomu pseudoizochromatickou číslici nevidí a je navyklý rozlišovat i velmi nepatrné rozdíly ve světlosti. Čte tedy jiný znak než normální člověk. 3. Zesílený barevný kontrast Simultánní barevný kontrast okrajový zesíluje u normálního člověka sytost doplňkových barev. Například červená zesiluje sytost zelené a naopak. U barvoslepých je tento kontrast tak silný, že doplňková barva se může indukovat i na šedou barvu okolí. 4. Zeslabený barevný kontrast Tato zkouška spočívá na tzv. flórovém kontrstu. Nalézá-li se na barevné ploše ploška neutrální šedi, pak tato šeď získává tím větší odstín doplňkové barvy, čím jsou okraje šedé plošky nezřetelnější. Toho můžeme snadno docílit, pozorujeme-li pokusný obrazec přes průsvitný papír, přiložený těsně na nazíranou plochu. Osoby s porušeným barvocitem po přiložení flórového papíru obrazec vůbec nevidí. Pomůcky: Pseudoisochromatické tabulky Postup: Pro vyšetření barvocitu bylo stanoveno několik zásad, které musíme dodržet cheme-li se vyvarovat mylných závěrů. Vyšetřovaný sedí obrácen k oknu. Tabulky umisťujeme ve výši očí do vzdálenosti 1 m. Umělé světlo, i tzv. denní, není pro přesné měření vhodné. Myop při vyšetřování brýle neodkládá, hypermetrop ano. Tam, kde vyšetřujeme ze vzdálenosti 30cm (tab. F1 F4 Stilling-Hartelových tabulek), je tomu naopak. Každou tabulku exponujeme 5 15 vteřin. Všímáme si též, zda při expozici pokusná osoba projevuje rozpaky, váhavost, či zda čte obrazec snadno a bez váhání. Tabulky nedovolíme ohmatávat a neponecháváme je nikdy ležet otevřené na světle. Trpí tím totiž barevný tón tabulek. Podrobný postup je uveden v první-textové části tabulek.

7 Číslo tabulky normální barvocit Barvocit vyšetřovaného Nejčastější poruchy barvocitu 1 2 L čte jako norma rozezná pouze 8 při poruše modro-žluté rozezná pouze 12 problémy u poruch vidění modré rozeznává 60, 66 nebo 00 4 H R problémy u poruchy vidění červené 7 2 problémy u poruchy vidění červené 8 F 4 problémy u poruchy vidění červené 9 6 problémy u poruchy vidění zelené problémy u poruchy vidění zelené 11 3 čte 8 12 C H čte 31 nebo problémy u poruch vidění zelené s poruchami v červeno-zelené oblasti čte jako norma s poruchami v modro-žluté oblasti nerozeznává znaky problémy u poruchy vidění modré 15 5 E R G 18 A 4 19 B 5 čte B (šedo-béžová) čte jako norma, ale udává jejich barvu jako zelenou případně červenou 21 3 (šedo-béžová) čte jako norma, ale udává jejich barvu jako zelenou případně červenou 22,23 Body ve čtvercích (světle barvu čtverce udává jako zelenavou nebo šedá, tmavě šedá) červenavou háků nevidí háky

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

Úvod do biomedicínské informatiky

Úvod do biomedicínské informatiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Úvod do biomedicínské informatiky Audiometrie Jaroslav Pávek 20.11.2004 1 Anatomie sluchového ústrojí Sluchové ústrojí

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu MUDr. Lenka Štrosová Rozsah pracovně-lékařské prohlídky se řídí vyhl. č. 79/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Úvod Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí Fyziologická akustika anatomie: jak to vypadá fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí hudební akustika: jak dosáhnout libých počitků Anatomie lidského ucha Vnější

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření

Více

Vyšetření sluchu. Úvod do biomedicínského inženýrství. Michal Huptych. Biomedical Data Processing G r o u p

Vyšetření sluchu. Úvod do biomedicínského inženýrství. Michal Huptych. Biomedical Data Processing G r o u p Vyšetření sluchu Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství Schéma ucha Schéma sluchového systému Sluch a stáří Oblast slyšitelnosti, hluk db stupnice hlasitostí Vyjadřuje poměr dvou intenzit:

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_190_Akustika AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., 18.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz Profesionální poškození sluchu z hluku MUDr. Markéta Petrovová KPL FN USA Brno 1 Definice faktoru Zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném lidským uchem Frekvence 20-20

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení 3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení Vymezení základních pojmů význam sluchu etiologie sluchového postižení klasifikace sluchových vad Význam sluchu důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních

Více

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3 Fyziologie vnímání barev Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí I Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí II Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti AKUSTIKA Tón a jeho vlastnosti Zvuky dělíme na dvě základní skupiny: 1. Tóny vznikají pravidelným chvěním zdroje zvuku, průběh závislosti výchylky na čase je periodický, jsou to např. zvuky hudebních nástrojů,

Více

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec MUDr. Mgr. Michaela Vojnová Řebíčková Proč je nutno zjistit stav

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu 1. Teoretický rozbor řešeného problému: 1.1 Smyslové vnímání: Smyslové vnímání definujeme jako příjem a uvědomování si informací z vnějšího a vnitřního prostředí

Více

Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek

Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek UCHO Zrakem a sluchem člověk získává okolo 98 % všech informací.... Sluchem je možno vnímat jen malou součást elektromagnetického spektra. 2 SLUCH V porovnání

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0116 Sluchové ústrojí Umožňuje rozlišování zvuků. Ucho se skládá ze tří částí. Najdi v obrázku níže uvedené části

Více

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru:

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru: Okruh č. 3 Význam sluchu pro člověka: základ pro komunikaci (sociální vztahy) zdroj informací o věcech a dějích v okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči (rozvoj abstraktního myšlení) citová vazba na okolí

Více

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení.

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk Zvuk a jeho vlastnosti - Biofyzika slyšení - mechanické kmity pružného prostředí, jejichž kmitočet je v mezích slyšitelnosti lidského ucha, tj, od 16 do

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Tereza Javorková KOMUNIKACE DĚTÍ S KOCHLEÁRNÍM IMPLANTÁTEM

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Tereza Javorková KOMUNIKACE DĚTÍ S KOCHLEÁRNÍM IMPLANTÁTEM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Tereza Javorková IV. ročník prezenční studium Obor: Logopedie KOMUNIKACE DĚTÍ S KOCHLEÁRNÍM IMPLANTÁTEM Diplomová

Více

důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních vztahů, vytváří se citová vazba na okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči, rozvoj abstraktního myšlení

důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních vztahů, vytváří se citová vazba na okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči, rozvoj abstraktního myšlení 3 Sluch Význam sluchu, anatomie sluchového analyzátoru, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj ucha, klasifikace sluchových poruch, metody vyšetření sluchu, sluchové zkoušky

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015 Hluk na pracovišti a jeho následky MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015 Základní pojmy Hluk = jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo škodlivý zvuk Zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Lukešová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Lukešová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Lukešová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Veronika Lukešová Studijní obor:

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

AUDIOMETRIE - MĚŘENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU

AUDIOMETRIE - MĚŘENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU AUDIOMETRIE - MĚŘENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU ÚVOD DO PROBLEMATIKY SLYŠENÍ A JEHO PORUCH Objektivně měřitelnou zvukovou energii vnímá člověk jako sluchový vjem. Tento vjem je subjektivním počitkem. Dané intenzitě

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN NEBEZPEČNÝ HLUK Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN 978-80-87676-16-5 OBSAH Úvod 3 Jak vzniká zvuk 3 Vlnová délka 4 Kmitočty zvuku 4 Ucho řez 5 Oblast slyšení 6 Křivky stejné hlasitosti

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE studijní text Mgr. Václav Kvítek 2006 - 2-1. Pojem a

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů 3 Měření hlukových emisí elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s hlukem jako vedlejším produktem průmyslové činnosti, zásadami pro jeho objektivní měření pomocí moderních

Více

SURDOPEDIE (akupedie)

SURDOPEDIE (akupedie) SURDOPEDIE (akupedie) Surdopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením a snaží se o jejich plné začlenění (sociální, pracovní)

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUDIOMETRIE ČISTÝMI TÓNY DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUDIOMETRIE ČISTÝMI TÓNY DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Smisitelová, J. AUDIO-Fon centr. Brno. Horný Smokovec november 2016

Smisitelová, J. AUDIO-Fon centr. Brno. Horný Smokovec november 2016 Smisitelová, J. AUDIO-Fon centr. Brno Horný Smokovec 3.- 4. november 2016 Vytvoření podmíněného reflexu mezi přesně definovaným zvukem a vizuálním vjemem Použití pouze zvuku a očekávaná vizuální reakce

Více

DOBROVOLNICTVÍ V RÁMCI RANÉ PÉČE PRO DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

DOBROVOLNICTVÍ V RÁMCI RANÉ PÉČE PRO DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií ALENA MAJKUSOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku DOBROVOLNICTVÍ V RÁMCI

Více

Vyšetření kontrastní citlivosti. LF MU Brno Optika a optometrie I

Vyšetření kontrastní citlivosti. LF MU Brno Optika a optometrie I Vyšetření kontrastní citlivosti LF MU Brno Optika a optometrie I 1 Definice kontrastu Kontrast charakterizuje zrakový vjem, který závisí na rozdílu jasu světlých a tmavých předmětů Při zjišťování kontrastní

Více

Člověk smyslové orgány

Člověk smyslové orgány Člověk smyslové orgány VY_12_INOVACE_PRV.123.34 Mgr.Charlotta Kurcová prosinec 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Člověk smyslové orgány. Podtéma: seznámení s lidskými smyslovými orgány a jejich

Více

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších.

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Ve dvou se to lépe táhne 8 Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Toto je osmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Slyšet svět kolem nás Pro naši schopnost dobře

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí,

Více

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Měření zvuku Judita Hyklová První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru. HLUK Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Zvukové děje Tematická oblast: Zvukové jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Jan Koupil. Zkoumáme vlastní oko (podle Adolfa Cortela)

Jan Koupil. Zkoumáme vlastní oko (podle Adolfa Cortela) Jan Koupil Zkoumáme vlastní oko (podle Adolfa Cortela) Heuréka Náchod 2005 Co plave v oku? Do kartičky vyrobíme velmi malý otvor a pozorujeme jasnou plochu (plátno, obloha). Při troše štěstí vidíme provázky

Více

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol: Název: Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to zvuk a ultrazvuk, jaké jsou jednotky hlasitosti zvuku. 2. Jak funguje zvukový senzor. 3. Navrhni robota pro měření hlasitosti

Více

Zvuk a akustika. Helena Uhrová

Zvuk a akustika. Helena Uhrová Zvuk a akustika Helena Uhrová Zvuk Mechanické vlnění částic hmotného prostředí - zdroj rozruchu - prostředí ve kterém se rozruch šíří - vazba nebo mechanismus, kterým se přenos uskutečňuje Přenos energie

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

Anotace. Annotation. Klíčová slova: sluchové ústrojí, audiometrie, audiogram, audiometr

Anotace. Annotation. Klíčová slova: sluchové ústrojí, audiometrie, audiogram, audiometr VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: Název: Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to světlo a jak se šíří. 2. Zjisti, jak pracuje světelný senzor. 3. Navrhni robota pro

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti Tematická oblast Zvuk a jeho vlastnosti Datum vytvoření 3. prosince 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Komunikace hudebního umění se znakovými systémy uměleckých a společenských oborů 1.

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

I. F Y Z IK Á L N Í A B IO L O G IC K É Z Á K L A D Y SLUCHU

I. F Y Z IK Á L N Í A B IO L O G IC K É Z Á K L A D Y SLUCHU F O N IA T R IE -S L U C H O B S A H I. F Y Z IK Á L N Í A B IO L O G IC K É Z Á K L A D Y SLUCHU 1 Z vu k z audiólogického hlediska (J. D ršala)... 20 1.1 Akustika a fyzikálni vlastnosti zvuku... 20 1.2

Více

Akustické vlnění

Akustické vlnění 1.8.3. Akustické vlnění 1. Umět vysvětlit princip vzniku akustického vlnění.. Znát základní rozdělení akustického vlnění podle frekvencí. 3. Znát charakteristické veličiny akustického vlnění a jejich jednotky:

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ - poskytují NS informace o vnější a vnitřním prostředí - tvořena z receptorů - volná zakončení neuronů - jednotlivé citlivé buňky nebo jejich soubory smyslový epitel receptor - buňka citlivá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku Zvukové jevy Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku 2. musí existovat látkové prostředí, kterým se zvuk šíří - ve vakuu se zvuk nešíří! 3.

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi:

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: BAHA IMPLANTÁT MUDr. Jan Bouček, Ph.D. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha Základní pojmy Sluchová

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory. Datum (období) vytvoření:

Více

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma Barevné modely, práce s barvou Martin Klíma Proč je barva důležitá Důležitý vizuální atribut Různá zařízení, aplikace, média Monitor Tiskárna Video Televize Světlo a barvy Elektromagnetické vlnění Viditelná

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí předškolního věku

Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí předškolního věku Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí předškolního věku Diplomová práce Vedoucí diplomové práce : Vypracovala

Více

Stavba vnitřního ucha a receptorů váčku

Stavba vnitřního ucha a receptorů váčku Přílohy 1. anatomická stavba sluchového analyzátoru 2. přístroje pro měření sluchové vady 3. grafický záznam a) BERA výsledky b) otoakustické emise c) audiogram d) BERA vyšetření k případové studii dítěte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Šablona V/2-25

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Šablona V/2-25 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 634 00 BRNO Nový Lískovec, Kamínky 5 Šablona V/2-25 Ročník 8. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Autor Člověk a příroda Fyzika Funkce ucha Mgr. Josef Pohanka

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.18 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 8.12.2013 Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Téma Zvuk a

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Přírodní vědy moderně a interaktivně Gymnázium Hranice, Zborovská 293 František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o.

Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o. Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o., České hudební společnosti, SONING Praha Centrum akustických

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších dětí pomocí ABR Limity BERA Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších

Více

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: Název: Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to zvuk a ultrazvuk, jaké jsou jednotky hlasitosti zvuku. 2. Jak funguje zvukový senzor. 3. Navrhni

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Surdopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do SURDOPEDIE Surdopedie : surdus hluchý (lat.) paidea výchova (řec.) Surdopedie je součástí speciální pedagogiky, zabývá se rozvojem, výchovou a vzděláváním

Více

ČLOVĚK S POSTIŽENÍM SLUCHU V ROLI PACIENTA

ČLOVĚK S POSTIŽENÍM SLUCHU V ROLI PACIENTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ ČLOVĚK S POSTIŽENÍM SLUCHU V ROLI PACIENTA Bakalářská práce Autor práce: Dana Pisingerová

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více