Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ"

Transkript

1 ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ Sluch Adekvátním podnětem pro sluch jsou zvukové vlny o frekvenci 16 až Hz a intenzitě až 10 W/m2 (tj. o akustickém tlaku 2 x 10-5 až 60 Pa). Ve fyziologické akustice častěji hovoříme o hladině intenzity (či hladině akustického tlaku), kterou vyjadřujeme v decibelech (db). Prahova intenzita (10-12 W/m 2 ) a prahový akustický tlak (2x 10-5 Pa) v tomto vyjádření odpovídají hladině 0 db (sluchový práh), uvedená horní hranice (10 W/m, Pa) odpovídá hladině 130 db (práh bolesti). Sluchové ústrojí slouží k zachycení, převodu, transformaci a analýze zvukových podnětů. Má část periferní (zevní, střední a vnitřní ucho) a centrální (sluchová dráha a centra) Stručně můžeme říci, že zvukové vlny jsou zachyceny boltcem a vedeny zevním zvukovodem k bubínku, který rozkmitají. Kmitání bubínku se přenáší řetězem sluchových kůstek přes membránu oválného okénka na kapaliny v blanitém hlemýždi a na bazilární membránu. Její pohyb podráždi vláskové buňky Cortiho orgánu a ve vláskových buňkách tak vzniká vzruch, který je veden sluchovou dráhou do mozkové kůry, a tam analyzován. Zevní a střední ucho zajišťuje převod vzdušných kmitů na chvěni tekutiny ve vnitřním uchu. Úkolem systému sluchových kůstek je zvýšit tlak kmitů a snížit jejich amplitudu. Jednou z podmínek správné funkce převodního systému je rovnost mezi atmosférickým tlakem a tlakem vzduchu ve středoušní dutině, kterou zajišťuje Eustachova trubice. Vedeni zvuku cestou zvukovod - bubínek - sluchové kůstky - oválné okénko nazýváme vedení vzdušné. Vedle toho je možné rozkmitat tekutiny ve vnitřním uchu přímým přenosem vibrací lebečních kostí (např. pří příložení znějící ladičky k lebce) - v tomto případě mluvíme o vedení kostním. Sluchový práh pro kostní vedení je u zdravého člověka asi o 40 db výše než práh vzdušného vedení, proto se kostní vedení uplatňuje především tam, kde je porušeno vedení vzdušné. Zdravý člověk využívá kostního vedeni pří vnímání vlastního hlasu nebo velmi silných zvuků. Porucha sluchu, jejíž příčina je v poškození zevního nebo středního ucha, se nazývá porucha převodní. Pro tento typ poruchy je charakteristické postiženi vzdušného vedení zvuku při relativně zachovaném vedeni kostním, u některých převodních poruch bývá také častěji porušeno slyšení hlubokých tónů. Obojí můžeme prokázat ladičkovými zkouškami, přesnější výsledky získáme audiometricky (máme-li k dispozici audiometr vybavený kostním vibrátorem). K objektivnimu posouzeni funkce středoušního převodního systému slouží také tympanometrie (měření středoušní impedance). Ve vnitřním uchu se mění energie mechanického pohybu na energii nervového vzruchu. Rozkmitání membrány oválného okénka způsobí vznik tlakové vlny v perilymfě scala vestibuli, která postupuje k vrcholu hlemýždě a skrze helicotrema přechází do scala tympani. Zároveň se pohyb perilymfy přenáší na bazilárni membránu ve formě vlny, která se šíří od báze hlemýždě k jeho vrcholu, v určitém místě (v závislosti na frekvenci kmitání) dosáhne svého maxima, způsobí rozkmitání Cortiho orgánu a vznik nervového vzruchu. V důsledku tohoto tonotopického uspořádání hlemýždě jsou vysoké tóny registrovány vláskovými buňkami při bázi hlemýždě, zatímco na hluboké tóny jsou»nastaveny" vláskové buňky blízko jeho vrcholu. Vzniklý vzruch je veden dále sluchovou dráhou do korového centra, Porucha, která má příčinu v poškození vnitřního ucha nebo sluchové dráhy, se nazývá porucha percepční, Pro tento typ poruchy je charakteristické postižení vzdušného i kostního vedení, které bývá častěji v oblasti vyšších tónů. Již pomocí ladičkových zkoušek a prahové audiometrie odlišíme obvykle percepční poruchu od převodní. K přesnější lokalizaci poruchy slouží např. nadprahové audiometrické zkoušky nebo vyšetření pomocí snímání evokovaných potenciálú (BERA, ERA, CERA, elektrokochleografie - ECochG). Vyšetření sluchu řečí Zkouška sluchu řečí poskytuje rychlou orientaci o praktické upotřebitelnosti sluchu v denním životě, o stupni sluchové poruchy a do jisté míry i o jejím typu. Obvykle vyšetřujeme každé ucho zvlášť, méně často obě uši zároveň (binaurálně). Podstatou této zkoušky je určení největší vzdálenosti, ze které vyšetřovaný správně opakuje slova, předříkávaná šeptem nebo nahlas. 1. Vyšetření provádíme v tiché, prostorné místnosti, stačí, aby hladina hluku v ní nebyla vyšší než 30 db. Vyšetřovaný se postaví ke stěně, bokem k vyšetřujícímu. Po dobu vyšetření je třeba

2 zakrýt vyšetřovanému výhled na vyšetřujícího, aby nevěděl, z jaké vzdálenosti k němu hovoří a aby nemohl odezírat. V praktiku postačí, když vyšetřovaný zavře oči. 2. Dále je třeba ohlušit nevyšetřované ucho. Nemáme-li k dispozici ohlušovač, nahradíme jej tak, že budeme rychle rytmicky vtlačovat tragus nevyšetřovaného ucha do vchodu zvukovodu, 3. Zkoušku začínáme šepotem. Správné intenzity šepotu dosáhneme tak, že šeptáme rezervním vzduchem plic, tedy po výdechu. První slovo šeptáme ze vzdálenosti 2-3 m, pokud ho vyšetřovaný opakuje správně, vzdálíme se o 1 2 kroky a šeptáme další slovo. Pokud vyšetřovaný prvnímu slovu nerozuměl, přiblížíme se k němu o krok a zopakujeme mu jej. Tak postupujeme dále, měníce přitom vzdálenost podle reakcí vyšetřovaného, do vzdálenosti 6 m. 4. Zkoušku opakujeme stejně pro druhé ucho. 5. Obdobně provedeme zkoušku hlasitou řečí, při níž dbáme na to, abychom hovořili středně silným hlasem, jaký používáme v běžné konverzaci. Pro výsledek vyšetření je důležitý vhodný výběr slov. Používáme střídavě slova jednoslabičná i víceslabičná, s vysokými (síť, tisíc, svíce, silnice,..) a hlubokými (důl, mouka, komora, dub) hláskami. 6. Výsledkem vyšetření je vzdálenost (v metrech), ze které vyšetřovaný rozuměl většině slov. Při zápisu užíváme pro hlasitou řeč zkratky Vm (vox magna = hlasitá řeč) nebo jen V, pro šepot zkratky Vs (vox sibillans). Strany označujeme tak, jakoby vyšetřovaná osoba byla obrácena čelem k nám. 7. Vyšetření provedeme ve dvojicích a výsledky zaznamenáme. Pak provedeme vyšetření znovu tak, že vyšetřovaná osoba bude mít ucpaný zevní zvukovod vatou, a to nejprve na jedné straně, potom na obou. Výsledky opět zaznamenáme do tabulky, porovnáme s audiogramy a zhodnotíme. Poznámka: Záznam vyšetření osoby, která rozuměla při vyšetření hlasitou řečí všem slovům levým i pravým uchem z 6 metrů, ale při vyšetření šepotem rozuměla vlevo z 6 m a vpravo z 3 m, bude vypadat takto: 6V6 3Vs 6 Norma: 6V6 1 6Vs6 Podle vzdálenosti, z jaké vyšetřovaný opakuje hlasitou řeč, rozeznáváme několik stupňů poruchy sluchu: lehká nedoslýchavost 4-6 m středně těžká nedoslýchavost 2-4 m těžká nedoslýchavost 1-2 m velmi těžká nedoslýchavost pod 1 m praktická hluchota slyší zvuk< 1 m tzv., ale nerozumí slovům úplná hluchota neslyší žádný zvuk, ani svůj hlas Při percepční vadě pacient hůře rozumí šepotu a slovům s převahou vysokých hlásek, při převodní vadě je hůře rozumět hlasité řeči a zejména slovům s převahou hlubokých hlásek. Vyšetření sluchu ladičkami Před érou audiometrů sloužila sada ladiček v rozsahu 64 Hz-4096 Hz k vyšetření sluchového prahu. Toto vyšetření ztratilo v současné době svůj význam, zatímco srovnávací ladičkové zkoušky (Weberova, Rinneho a Schwabachova) patři nadále vedle vyšetření sluchu řečí a šepotem ke klasické sluchové zkoušce. Při těchto zkouškách používáme nejčastěji ladičku o kmitočtu 256 Hz nebo 512 Hz. Ladičku držíme v ruce za nožičku, rozezvučení dosáhneme úderem o koleno. Pomůcky: ladičeka, vata. Weberova zkouška Srovnává kostní vedení v obou uších. Rozezvučenou ladičku přiložíme patkou na lebku vyšetřovaného ve střední čáře (na čelo nebo na temeno) a ptáme se, kde zvuk slyší (popř. kde ho slyší silněji). Pokud vyšetřovaný udává, že slyší tón ladičky uprostřed hlavy nebo v obou uších stejně, říkáme, že zvuk nelateralizuje.

3 V záznamu pak od velkého písmena W napíšeme šipky na obě strany. Pokud zní vyšetřovanému tón ladičky silněji např. v pravém uchu, říkáme, že lateralizuje doprava a v záznamu od písmena W šipku směrem doleva (jako bychom se dívali na pacienta - jeho pravé ucho je pro nás vlevo). Poznámka: Jestliže má vyšetřovaný sluch v pořádku, nebo má na obou uších stejnou vadu, zvuk ladičky nelateralizuje a zvukový vjem slyší někde uprostřed. Pokud trpí asymetrickou poruchou sluchu, pak zvuk ladičky lateralizuje, a to při převodní vadě do ucha nemocného (nebo více postiženého), při percepční vadě do ucha zdravého (nebo méně postiženého). Rinneho zkouška Srovnává úroveň vzdušného a kostního vedení téhož ucha. Znějící ladičku přiložíme patkou na processus mastoideus. V okamžiku, kdy vyšetřovaný udá, že přestal slyšet, přiložíme ladičku k boltci provnímání vzdušného vedení. Pokud vyšetřovaný slyší zvuk ladičky dále, je výsledek zkoušky pozitivní (R+), pokud jej již neslyší, je výsledek zkoušky negativní (R-). Zkoušku můžeme modifikovat také tak, že se pacienta přímo zeptáme, zda lépe slyší ladičku před zvukovodem nebo přiloženou k processus mastoideus (»před uchem nebo za uchem«). Stejně opakujeme zkoušku pro druhé ucho a zaznamenáme (např. + R + ). Je-li vyšetřované ucho v pořádku, je výsledek zkoušky pozitivní, stejný výsledek najdeme u percepční vady. Negativní výsledek Rinneho zkoušky najdeme u převodní vady. Rinnie pozitivní vlastně znamená dobrou.funkci převodního systému. Audiometrické vyšetření sluchového prahu Při audiometrii provádíme kvantitativní a kvalitativní vyšetření sluchu pomocí speciálního tónového generátoru - audiometru. Základním audiometrickým vyšetřením je určení sluchového prahu pro čisté tóny určitých frekvencí vzdušným a kostním vedením; toto vyšetření se nazývá prahová audiometrie. Pro podrobnou diagnostiku pak slouží audiometrické zkoušky, které se provádějí v nadprahových hladinách - nadprahová audiometrie. V praktiku se omezíme na vyšetření sluchového prahu. Výsledkem audiometrického vyšetření je audiogram, přesněji prahový audiogram. Zakreslujeme jej do předtištěného formuláře, kde jsou vodorovně vyznačené frekvence jednotlivých tónů v hertzích (Hz), svisle hladiny intenzity v decibelech (db). Při záznamu dodržujeme smluvené symboly na audiogramu nesmějí chybět jméno vyšetřovaného a datum vyšetření. V praxi se můžeme setkat se dvěma typy audiogramů. Běžně se používá tzv. relativní (ztrátový) audiogram, který vyjadřuje ztráty sluchu v decibelech v porovnání s normálním sluchovým prahem. To znamená, že jeho decibe1ová stupnice udává hladinu intenzity nad normálním sluchovým prahem, který je na tomto typu audiogramu znázorněn vodorovnou přímkou, procházející O db. Absolutní audiogram udává v decibelech, jaký je sluchový práh v porovnání s nulovou hladinou akustického tlaku. Lidský sluch je na různé kmitočty různě citlivý, proto má znázornění sluchového prahu v absolutním audiogramu tvar vzhůru prohnuté křivky. Konkrétní algoritmus se poněkud liší podle typu použitého audiometru, vždy je však potřeba dodržet následující zásady: 1. Vyšetřujeme v tichém prostředí. 2. Před vyšetřením jednoznačně domluvíme způsob spolupráce během vyšetření. 3. Vyšetřovaný nesmí vidět na ovládací desku přístroje. 4. Pečlivě přiložíme sluchadla. 5. Vyšetřujeme každé ucho zvlášť 6. Začínáme vyšetřovat při frekvenci 1000 Hz, pak postupujeme nejprve k vyšším, pak k nižším frekvencím, 7. Při vyšetřování užíváme přerušovaný tón, abychom předešli vplížení podnětu. 8. Zvolený tón zesilujeme od -10 db k vyšším hladinám, dokud vyšetřovaný nepotvrdí percepci zvuku. Pak tón zeslabíme a od O db znovu zesilujeme, dokud pacient znovu neohlásí příjem. Takto určíme hladinu v decibelech, při které pacient ve dvou nabídkách ze tří tón spolehlivě slyšel. Tuto hodnotu zaznamenáme do formuláře jako práh pro příslušnou frekvenci. 9. Záznam provádíme pomocí smluvených symbolů. 10. Body, označující prahové hladiny pro jednotlivé frekvence, spojíme úsečkami.

4 11. Překontrolujeme, zda na audiogramu nechybí jméno a příjmení vyšetřovaného, datum narození, důvod a datum vyšetření. 12. Vzniklý audiogram zhodnotíme a porovnáme s výsledky klasické sluchové zkoušky. Pomůcky: audiometr se sluchadly Připojíme sluchátka do zdířek tak, aby odpovídalo jejich barevné označení. Vyšetřovaný si nasadí sluchátka tak, aby na pravém uchu měl zelené a na levém červené sluchátko. Volbu vyšetřované strany provedeme zmáčknutím tlačítka, přitom opačné tlačítko vystoupí a na něj nasadíme pří slušným otvorem formulář audiogramu. Voličem frekvence nastavíme vyšetřovanou frekvenci. Voličem hlasitosti měníme hladinu intenzity vyšetřovaného tónu, dokud nenajdeme prahovou hodnotu. Při vyšetření druhého ucha změníme volbu tlačítkem a obrátíme formulář. Ve dvojicích zhotovíme prahový audiogram, pak provedeme stejné vyšetření s ucpaným zvukovodem. Oba audiogramy zhodnotíme a porovnáme s výsledky klasické sluchové zkoušky. Poznámka: Sluch považujeme za normální tehdy, jestliže jsou všechny hodnoty sluchového prahu na audiogramu do 20 db včetně. Je-li na některé frekvenci sluchový práh vyšší než 20 db, jde o nedoslýchavost bez ohledu na to, zda má pacient pocit, že hůře slyší. Jiné kritérium nedoslýchavosti, doporučené ISO, je průměr prahů při 500, 1000 a 2000 Hz, který nesmí přesáhnout 26 db. Podle audiometrického vyšetření rozeznáváme tři typy nedoslýchavosti - převodní, percepční a smíšenou. Převodní nedoslýchavost (hypacusis conductiva) je charakterizována normálním prahem kostního vedení a zvýšeným prahem vzdušného vedení. Percepční nedoslýchavost (hypacusis perceptiva) je charakterizována rovnoměrným zvýšením prahu pro vzdušné i kostní vedení. Nejčastěji má křivka sestupný průběh, s vyšším prahem pro vyšší frekvence. Smíšená nedoslýchavost (hypacusis mixta) má zvýšený práh kostního vedení a ještě více zvýšený práh vzdušného vedení. Zhodnocení vyšetření sluchu: a) Weberova zkouška a. nelateralizuje b. slyší intenzivněji: 1. ve zdravém uchu 2. v nedoslýchavém uchu vyhodnocení: b) Rinneho zkouška: ba. pravé ucho bb. levé ucho vyhodnocení: c) Audiometrie: Do tabulky níže zakreslete barevně křivky pro pravé a levé vyšetřované ucho. Vyhodnocení:

5 Zrak Stanovení zrakové ostrosti První podmínkou ostrého vidění v rozsahu normální akomodační šíře je dokonalá funkce optického systému oka (emetropie). Prvotně je zraková ostrost závisllá na hustotě retinální mozaiky, dále na intenzitě osvětlení a kontrastu (černé obrazy na bílém podkladě) a na adaptaci. Největší zraková ostrost při dobrém osvětlení je ve fovea centralis retinae, kde je největší hustota čípků (centrální zraková ostrost). Mírou zrakové ostrosti je minimum separabile, to je schopnost oka dva blízké body rozeznat jako dva. Podmínkou tu je, aby obrazy dvou bodů vytvořily na dvou čípcích, mezi nimiž je alespoň jeden čípek nepodrážděný. Reálná vzdálenost pozorovaných bodů záleží ovšem na jejich vzdálenosti osd oko, tedy na zorném úhlu, který svírají paprsky z nich vycházející. Z rozměrů čípků (2-3 µm) vyplývá, že minimální zorný úhel (úzce souvisíí s pojmem minimu separabile ) je prakticky roven jedné úhlové minutě. Pomůcky: Schnellovy optotypy Postup: Pro vyšetření zrakové ostrosti používáme nejčastěji Schnellovy optotypy písmena, číslice nebo vidlice, prstence s výsečí, či obrázky zvířat a předmětů (analfabeti a děti), seřazené na tabuli v sestupné velikosti. Optotyp umístíme do vzdálenosti 6 m od vyšetřované osoby tak, aby byl ve výši její hlavy a aby byl dobře osvětlen. Pak dáme pokyn k zakrytí jednohoo oka a vyzveme vyšetřovaného, aby četl jednotllllivé řádky od větších k menším. Sledujeme zda vyšetřovaná osoba správně rozpozná označená písmena. Když jsme vyšetřili jedno oko, provedeme stejným postupem vyšetření oka druhého. Osoba s normální zrakovou ostrostí přečte písmena řádky označené vzdáleností, z níž vyšetřujeme. Je-li zraková

6 ostrost snížena, přečte vyšetřovaná osoba podle stupně poruchy ze 6 m např. řádku, kterou by měl normálně vidoucí člověk přečíst ze 12 m nebo ještě větší vzdálenosti. Výsledek zkooušky vyjadřujeme zlomkem, v jehož čitateli je vzdálenost, z níž vyšetřovaný čte, a ve jmenovateli označení řádku v metrech, který ještě přečte. U normální osoby je hodnota zlomku 6/6, při snížené zrakové ostrosti 6/12,6/18 atd. Tuto hodnotu označujeme jako visus (V). Zlomky nekrátíme, aby bylo patrné, z jaké vzdálenosti se vyšetřovalo. Vyšetření barvocitu Schopnost barevného vidění je podmíněná existencí tří druhů čípků obsahující zrakové pigmenty s odlišnou maximální absorbcí v určitých částech spektra (červeném 70 nm, zeleném 546 nm a modrém). Normální trichromatické vidění bývá poměrně často porušeno. Podle statistiky se poruchy barvocitu vyskytují asi u 8% mužů a 1% žen. Porucha barvocitu se obvykle nazývá barvoslepostí, i když je jen částečná a postižený většinu barev rozlišuje, ba často o své vadě ani neví. Podle toho, který ze tří barvočinných mechanizmů chybí nebo je narušen, hovoříme o protanopii (červenosleposti), deuteranopii (zelenosleposti) nebo tritanopii (modrosleposti), případně o případné anomálii (např. protanomalii atd.). Úplná barvoslepost (monochromázie, achromázie) je velmi vzácná. Poruchy barvocitu jsou vrozené a získané. Získané poruchy mohou být průvodními projevy některých očních chorob a toxických stavů. Získané poruchy barvocitu pokrývají změny od normálního vidění až do slepoty. Vrozené poruchy barvocitu patří mezi nejlépe poznané dědičné choroby a jsou častější u mužů než u žen ( ty jsou z genetického hlediskami přenašečkami). V běžném životě si postižení svou poruchu barvocitu většinou ani neuvědomují, avšak pro některá povolání, zvláště v dopravě, mohou být tito lidé nezpůsobilí. Proto má vyšetřování barvocitu veliký praktický význam. K vyšetřování používáme Stillingových-Hertelových popřípadně Rabkinových tabulek. Princip podle kterého jsou tabulky sestaveny 1. Pseudoizochromázie /zdánlivé podobnost barev/. Písmena nebo číslice k rozeznání se liší od barevného základu pouze barvou, nikoliv však světlostí. Proto je písmeno viditelné pouze pro normálního trichromáta a barvoslepí je nemohou přečíst. 2. Pseudoanizochromázie Na tabulce s písmenem nebo číslicí pseudoizochromatickou (tedy viditelnou pouze pro normální oko) je též jiná figura, lišící se nepatrně od pozadí svou světlostí. Normální trichromát vnímá zřetelněji rozdíly barevné než jemné rozdíly ve světlosti. Barvoslepý naproti tomu pseudoizochromatickou číslici nevidí a je navyklý rozlišovat i velmi nepatrné rozdíly ve světlosti. Čte tedy jiný znak než normální člověk. 3. Zesílený barevný kontrast Simultánní barevný kontrast okrajový zesíluje u normálního člověka sytost doplňkových barev. Například červená zesiluje sytost zelené a naopak. U barvoslepých je tento kontrast tak silný, že doplňková barva se může indukovat i na šedou barvu okolí. 4. Zeslabený barevný kontrast Tato zkouška spočívá na tzv. flórovém kontrstu. Nalézá-li se na barevné ploše ploška neutrální šedi, pak tato šeď získává tím větší odstín doplňkové barvy, čím jsou okraje šedé plošky nezřetelnější. Toho můžeme snadno docílit, pozorujeme-li pokusný obrazec přes průsvitný papír, přiložený těsně na nazíranou plochu. Osoby s porušeným barvocitem po přiložení flórového papíru obrazec vůbec nevidí. Pomůcky: Pseudoisochromatické tabulky Postup: Pro vyšetření barvocitu bylo stanoveno několik zásad, které musíme dodržet cheme-li se vyvarovat mylných závěrů. Vyšetřovaný sedí obrácen k oknu. Tabulky umisťujeme ve výši očí do vzdálenosti 1 m. Umělé světlo, i tzv. denní, není pro přesné měření vhodné. Myop při vyšetřování brýle neodkládá, hypermetrop ano. Tam, kde vyšetřujeme ze vzdálenosti 30cm (tab. F1 F4 Stilling-Hartelových tabulek), je tomu naopak. Každou tabulku exponujeme 5 15 vteřin. Všímáme si též, zda při expozici pokusná osoba projevuje rozpaky, váhavost, či zda čte obrazec snadno a bez váhání. Tabulky nedovolíme ohmatávat a neponecháváme je nikdy ležet otevřené na světle. Trpí tím totiž barevný tón tabulek. Podrobný postup je uveden v první-textové části tabulek.

7 Číslo tabulky normální barvocit Barvocit vyšetřovaného Nejčastější poruchy barvocitu 1 2 L čte jako norma rozezná pouze 8 při poruše modro-žluté rozezná pouze 12 problémy u poruch vidění modré rozeznává 60, 66 nebo 00 4 H R problémy u poruchy vidění červené 7 2 problémy u poruchy vidění červené 8 F 4 problémy u poruchy vidění červené 9 6 problémy u poruchy vidění zelené problémy u poruchy vidění zelené 11 3 čte 8 12 C H čte 31 nebo problémy u poruch vidění zelené s poruchami v červeno-zelené oblasti čte jako norma s poruchami v modro-žluté oblasti nerozeznává znaky problémy u poruchy vidění modré 15 5 E R G 18 A 4 19 B 5 čte B (šedo-béžová) čte jako norma, ale udává jejich barvu jako zelenou případně červenou 21 3 (šedo-béžová) čte jako norma, ale udává jejich barvu jako zelenou případně červenou 22,23 Body ve čtvercích (světle barvu čtverce udává jako zelenavou nebo šedá, tmavě šedá) červenavou háků nevidí háky

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Úvod Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření

Více

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz Profesionální poškození sluchu z hluku MUDr. Markéta Petrovová KPL FN USA Brno 1 Definice faktoru Zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném lidským uchem Frekvence 20-20

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení.

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk Zvuk a jeho vlastnosti - Biofyzika slyšení - mechanické kmity pružného prostředí, jejichž kmitočet je v mezích slyšitelnosti lidského ucha, tj, od 16 do

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE studijní text Mgr. Václav Kvítek 2006 - 2-1. Pojem a

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Podklady k okruhům č. 3, 4

Podklady k okruhům č. 3, 4 Základní informace: Podklady k okruhům č. 3, 4 - sluchové postižení je v populaci jedno z nejrozšířenějších somaticko funkčních postižení (Neubert, in Leonhardt, 2001) - na světě je více než 500 milionů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Lenka Zengová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:veřejné zdravotnictví B5347 Lenka Zengová Studijní obor:

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Surdopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do SURDOPEDIE Surdopedie : surdus hluchý (lat.) paidea výchova (řec.) Surdopedie je součástí speciální pedagogiky, zabývá se rozvojem, výchovou a vzděláváním

Více

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku)

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku) ř ů ť ž LIDSKÉ OKO A VLNOVÁ OPTIKA Teorii doplnit o: Na využití principu minima separabile jsou založeny optotypy, přístroje na vyšetřování zrakové ostrosti. Obsahují znaky o velikosti 5ti úhlových minut

Více

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie Obsah 1 Vznik a druhy vlnění 1 2 Interference 3 3 Odraz vlnění. Stojaté vlnění 5 4 Vlnění v izotropním prostředí 7 5 Akustika 9 6 Dopplerův jev 12 1 Vznik a druhy vlnění Mechanické vlnění vzniká v látkách

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Přednáška č.3. Binaurální slyšení

Přednáška č.3. Binaurální slyšení Přednáška č.3 Binaurální slyšení Binaurální slyšení Binaurální slyšení znamená vnímání zvuku dvěma ušima. bi, bin- (angl.) - první část složených slov mající význam dvakrát (např. binární/ dvoučlenný,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI DĚTÍ PO KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACI.

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI DĚTÍ PO KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACI. MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI DĚTÍ PO KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACI Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. Autor práce:

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc. ORL oddělení VFN, Praha

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc. ORL oddělení VFN, Praha NEDOSLÝCHAVOST MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc. ORL oddělení VFN, Praha Nedoslýchavost různé závažnosti postihuje asi 5 % obyvatelstva, její prevalence stoupá s věkem. Převládají periferní, percepční (sensorineurální)

Více

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky. Obecná psychologie Zimní semestr 2007 Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.info Teaching high school students to use heuristics while reading historical

Více

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m Mehaniké kmitání Periodiký pohyb - harakterizován pravidelným opakováním pohybového stavu tělesa ( kyvadlo, těleso na pružině, píst motoru, struna na kytaře, nohy běžíího člověka ) - nejkratší doba, za

Více

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Horáková, Radka Sluchové postižení : úvod do surdopedie

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Infrazvuk a ultrazvuk

Infrazvuk a ultrazvuk Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Název práce: Infrazvuk a ultrazvuk Absolventská práce Autor: Dominik Tománek Třída: IX. A Školní rok: 2013/2014 Datum odevzdání: 23. 5. 2014 Vedoucí

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu Martina Muknšnáblová Péče o dítě s postižením sluchu Poděkování Tuto knihu bych chtěla věnovat vzpomínce na paní Ludmilu Hlavatou z Protivína a paní Marii Prokešovou z Hluboké nad Vltavou, které pro mě

Více

GENETICKÉ PŘÍČINY PERCEPČNÍCH SLUCHOVÝCH VAD

GENETICKÉ PŘÍČINY PERCEPČNÍCH SLUCHOVÝCH VAD GENETICKÉ PŘÍČINY PERCEPČNÍCH SLUCHOVÝCH VAD Jak to, že má naše dítě genetickou ztrátu sluchu, když v celé rodině nikdy nikdo neslyšící nebyl?. Už jste byli na genetice? Taky máte connexin 26? Toto jsou

Více

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené Příloha č. 1 Adresář SPC pro sluchově postižené Hlavní město Praha Praha 5, Holečkova 4, PSČ 150 00 telefon : 257 325 896 e-mail : spc.holeckova@seznam.cz, skoly.sp@post.cz Praha 2, Ječná 27, PSČ 120 00

Více

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů A. Pellant, J. Mejzlík, J. Škvrňáková, E. Hlaváčková, V. Blanař 2014 Zdravotnické studijní programy v inovaci Zdravotnické studijní

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Měření hluku hlukoměry

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Zrak I. - Zraková ostrost, vady

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Akustika a optika. Fyzika 1. ročník. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie. Mgr.

Akustika a optika. Fyzika 1. ročník. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie. Mgr. Akustika a optika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie Mgr. Petr Kučera MěSOŠ Klobouky u Brna 1 Obsah témat v kapitole Akustika a optika Kmitavý

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ OSTRAVA. Jak to slyším Já? (Ročníková práce) Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ OSTRAVA. Jak to slyším Já? (Ročníková práce) Obsah ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ OSTRAVA Jak to slyším Já? (Ročníková práce) Říjen 2009 Tomáš Černý Obsah Kapitola Strana Úvod 3 1. Jak naše ucho přijímá zvuk 4 2. Co je to Kochleární implantát a komu slouží

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 9. 6. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Kmitavý pohyb Je periodický pohyb

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Mé dítě má sluchovou ztrátu

Mé dítě má sluchovou ztrátu Mé dítě má sluchovou ztrátu Průvodce pro rodiče Obsah Nejste sami 3 Poškozený sluch 5 Metody vyšetření sluchu 6 Audiogram 7 Typy a příčiny sluchových vad 8 Stupeň sluchové ztráty 10 Kde najdu pomoc pro

Více

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ SOURAL Ivo Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail : Pavouk.P@centrum.cz K tomu aby byly pochopitelné

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

SURDOPEDIE IGOR HAMPL CZ.1.07/2.2.00/29.0006

SURDOPEDIE IGOR HAMPL CZ.1.07/2.2.00/29.0006 SURDOPEDIE IGOR HAMPL CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání Příjemce:

Více

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu Martina Muknšnáblová Péče o dítě s postižením sluchu Poděkování Tuto knihu bych chtěla věnovat vzpomínce na paní Ludmilu Hlavatou z Protivína a paní Marii Prokešovou z Hluboké nad Vltavou, které pro mě

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI. Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI. Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Senzorineurální (percepční)

Více

Příznaky: výtok z očí, přivírání víček, tření hlavy o předměty, otok a začervenání víček.

Příznaky: výtok z očí, přivírání víček, tření hlavy o předměty, otok a začervenání víček. Zánět spojivek Jedná se o zánět spojivky pokrývající 3. víčko. Buňky spojivky hypertrofují (zvětšují se), vyniká útvar, který se podobá velikosti a tvarem malině. Ten dráždí oční kouli. Zánět se projevuje

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

ORL 44% Akutní otitidy. Chronické otitidy. Těžké poruchy sluchu, hluchota a kochleární implantáty

ORL 44% Akutní otitidy. Chronické otitidy. Těžké poruchy sluchu, hluchota a kochleární implantáty ORL 44% Embryologické poznámky a vrozené vývojové vady vývoj sluchového orgánu, souvislost žeberního aparátu a sluchu, vrozené vývojové vady zevního ucha - vrozené vady boltce, vrozené vady zevního zvukovodu

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Vnímání Metodický list

Vnímání Metodický list Vnímání Metodický list společná práce s interaktivní tabulí a sešitem - smysly, vjem společná práce s interaktivní tabulí - optický klam samostatná práce do sešitů - zapojíme všechny smysly Obecné informace

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =?

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =? ÚLOHA 1 Ladička má rekvenci 100 Hz. Kmitá ve vzduchu, kde je rychlost zvuku přibližně c 340 m/s. Úkoly: a) Jak lze u zvuku charakterizovat vlnovou délku λ? b) Jak lze u zvuku charakterizovat periodu T?

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE Bakalářská práce Vypracovala: Brigita Ondroušková, DiS. B-5345 Specializace ve zdravotnictví obor Optometrie květen

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

OCHRANA SLUCHU OBECNÉ INFORMACE

OCHRANA SLUCHU OBECNÉ INFORMACE OCHRANA SLUCHU OBECNÉ INFORMACE Jedním z mnoha pracovních rizik je expozice nadměrným hlukem. K poškození sluchu může dojít jak bezprostředně při expozici extrémním hlukem (vysoká hladina akustického tlaku,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY nezávislá společnost Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz interní číslo zakázky: standard: revize: 1.1 zpracoval: spolupracoval:

Více