VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1

2 Školská rada při základní škole Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace schválila výroční zprávu Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 dne

3 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aprobovanost výuky Volitelné předměty Nepovinné předměty Zájmové krouţky Na kytaru bez not Španělština Hra na flétnu Školní poradenské pracoviště Výchovný poradce a metodik prevence Mgr. Radomíra Frantová Výchovný poradce pro volbu povolání Mgr. Radmila Bayerová Školní speciální pedagog Mgr. Ivana Mutinová Přehled o počtech ţáků, jejich chování a výsledky vzdělávání Přehled o prospěchu a chování I. stupeň Přehled o prospěchu a chování II. stupeň Zařazování dětí Počet ţáků Zahájení školní docházky zápis pro školní rok 2009/ Počty ţáků zapsaných do prvního ročníku Výsledky vzdělávání Přehled docházky za celý školní rok 2009/ Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2009/ Výsledky testování ţáků Certifikát SCIO Přehled umístění ţáků odcházejících na střední školy po ukončení povinné školní docházky 2009 / Den otevřených dveří, zápis do 1. tříd, spolupráce s mateřskými a malotřídními školami, rodiče ve výuce Den otevřených dveří Zápis do 1. třídy Spolupráce s mateřskými školami Spolupráce s malotřídními školami Rodiče ve výuce Aktivity I. stupně Návštěva planetária Dopravní hřiště Den bez úrazu Vánoce na dědině Den Země Kultura školám I. stupeň Divadelní představení Sůl nad zlato Divadelní představení Mach a Šebestová Divadelní představení Pečení holubi aneb přísloví Divadelní představení O štěňátku Balynce Setkání se spisovatelkou Ivonu Březinovou Hudební představení Jumping Drums Hudební představení divadla Abraka muzika Písničkový pořad Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem Filmové představení Dešťová víla Projektové dny Rodina projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně Čas projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně Projektový den Den plný překvapení Roční období projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně Projektový den Příroda všemi smysly Putování po světě projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně Recitační soutěţ

4 14.9 Sběr papíru Školní druţina Mikulášská nadílka Výtvarné soutěţe Pravidelné aktivity školní druţiny Karneval Odpoledne s rodiči Maňáskové divadlo Sluníčko Rozkvetlé odpoledne Den Slunce Výlet do Kostelan Aktivity II. stupně Kultura školám Vzdělávací program Planeta Země Soutěţ 20 listopadových klíčů Den se světluškou aneb, jak se ţije ve tmě Projekty v rámci přírodopisu Návrat orla skalního Pomozte mi, umírám Bestiář Krev řeka ţivota Kurz první pomoci Projekt Třináctá komnata Recyklohraní Kurz záchranářů Zájezdy, exkurze a výlety Adaptační kurzy 6. ročníků Exkurze Záchranná stanice Bartošovice Jednodenní exkurze do Brna Exkurze ZOO Ostrava Exkurze 1000 let zděné architektury na Moravě v Olomouci Exkurze Praha kulturní a historické centrum Exkurze do zbrašovských aragonitových jeskyní Výlet do Prahy odměna za výhru v soutěţi Branný kurz 3 dny ENVIRO Ozdravné pobyty I. stupně Lyţařský výcvik Ostatní aktivity a soutěţe Preventivní programy Ars Poetica Puškinův památník Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy Reprezentace ţáků školy a jejich ocenění u starosty města Nového Jičína Úspěchy našich ţáků v soutěţích ve školním roce 2009/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Realizace projektu Novými technologiemi k novým poznatkům - ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 spolufinancována Evropskou unií ukončena Rozvoj školních poradenských pracovišť- Vzdělávání- Informace- Poradenství II. (RŠPP- VIP II) Zapojení do projektu Od Darwina k Tyršovi Výroční zpráva o poskytování informací

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 571/66, Nový Jičín REDIZO: IČO: Zařazení do sítě škol: 21. března 1996 Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitele školy: Vedoucí porad. pracoviště: Výchovný poradce pro volbu povolání: Školní speciální pedagog: Vedoucí vychovatelka školní druţiny: Město Nový Jičín Mgr. Emilie Řeháková Mgr. Dagmar Zachařová Mgr. Taťána Koňaříková Mgr. Radomíra Frantová Mgr. Radmila Bayerová Mgr. Ivana Mutinová Martina Kovačíková Součásti školy: Základní škola Školní druţina Školní jídelna IZO IZO IZO Sloţení školské rady: Ing. Roman Šimíček předseda školské rady Petra Blancová MUDr. Ivo Vaněček Blanka Faluši Mgr. Radomíra Frantová Mgr. Dagmar Zachařová 5

6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola je úplnou základní školou s oběma stupni 26 tříd Z toho: 1. stupeň 11 tříd 2. stupeň 15 tříd Školní druţina 4 oddělení Škola nabízí: výuku talentovaných ţáků ve třídách s rozšířenou výukou jazyků sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy rozvoj sportovních talentů se zaměřením na volejbal v rámci ozdravného programu zajištění plavání pro děti 1. a 2. stupně speciální třídy ročníku pro ţáky s poruchami učení bezbariérovou školu pro děti tělesně postiţené a úzkou spolupráci s Dětským centrem v Novém Jičíně individuální péči pro integrované ţáky a zajištění individuálních náprav čtení dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny V oblasti zdraví a duševní pohody: zařazuje oddychové chvilky v době výuky relaxační program v průběhu přestávek (stolní tenis, pobyt v atriu košíková, průlezky) pitný reţim školní mléko ve spolupráci s mlékárnou Kunín ovoce do škol od firmy Ovocentrum V+V moţnost zakoupení svačin formou bufetového prodeje stravování ve školní jídelně s důrazem na zdravou výţivu Škola nabízí a zajišťuje i zajímavý program mimo vyučování: širokou nabídku nepovinných předmětů a zájmových útvarů internetovou kavárnu, keramickou dílnu, pohybové a sportovní aktivity, aerobik, kurzy hry na kytaru a flétnu, základy španělského jazyka Materiální vybavení školy: odborné učebny pro výuku matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka literární výchovy, tři učebny pro výuku cizích jazyků, kovodílna, dřevodílna, cvičná kuchyň, keramická dílna, specializované učebny pro výuku dětí s vývojovými poruchami učení, dvě tělocvičny, hřiště na košíkovou, sportovní areál, školní pozemek byly rozšířeny rozvody počítačové sítě v učebnách a kabinetech a tím dána moţnost vyuţívat internet přímo ve výuce i v jiných předmětech zpřístupnění internetu pro ţáky i v době mimo vyučování 6

7 učební pomůcky a učebnice jsou pořizovány na základě zpracovaných poţadavků předsedů MS a PK s přihlédnutím k finančním moţnostem školy škola disponuje třemi počítačovými učebnami, z toho jedna prošla v rámci projektu celkovou rekonstrukcí, je vybavena novým zařízením, 25 počítači, multifunkční katedrou, interaktivní tabulí a dataprojektorem, jedna byla dovybavena multifunkční katedrou došlo k modernizaci 3 jazykových učeben, které byly vybaveny multifunkčními katedrami, interaktivními tabulemi a dataprojektory v rámci projektu byla vybudována odborná učebna pro výuku digitálních technologií, která je vybavena 15 počítači, multifunkční katedrou, interaktivní tabulí, dataprojektorem, scanerem, 5 digitálními fotoaparáty, 5 digitálními videokamerami, domácím kinem, televizí se satelitním příjmem na 1. stupni došlo k modernizaci učeben pro 1. a 2. ročník, všechny tyto učebny byly vybaveny multifunkčními katedrami, interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači pro učitele, keramickými tabulemi v současné době je škola vybavena 12 interaktivními tabulemi, 17 dataprojektory cílem dalšího modernizování vyučovacího procesu je pokračovat v budování specializovaných učeben pro 1. stupeň se stálým zabudováním didaktické techniky a dalšího vybavení potřebného k výuce konkrétních předmětů 3. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Školní vzdělávací program Škola a ţivot Vzdělávací program základní škola ročník, ročník ročník, 9. ročník podle školního vzdělávacího programu od 1. ročníku výuka anglického jazyka formou nepovinného předmětu, od 2. ročníku pro talentované ţáky zahájení výuky anglického jazyka v rámci volitelného předmětu v rozsahu dvou hodin týdně od 3. ročníku výuka anglického jazyka povinně pro všechny ţáky v jazykových třídách od 6. ročníku výuka druhého cizího jazyka - německý nebo ruský jazyk v 6. ročníku zařazování ţáků do sportovní třídy zaměřené na volejbal od 7. ročníku dle školního vzdělávacího programu zahájení výuky druhého cizího jazyka v 7. a 8. ročníku zařazení volitelného předmětu Seminář čtenářské gramotnosti pro ţáky s vývojovými poruchami učení v 9. ročníku zahájena výuka nového předmětu Seminář digitálních technologií ve škole se ve školním roce 2009/2010 vyučovaly tyto volitelné předměty: cizí jazyk, volejbal, informatika, domácnost, seminář digitálních technologií, biologická praktika, pěstitelství, seminář čtenářské gramotnosti nepovinné předměty ve školním roce 2009/2010: hra na flétnu, plavání, pohybové a sportovní aktivity, aerobic, anglický jazyk z dalších mimoškolních aktivit škola realizovala hru na kytaru, španělský jazyk, keramiku 7

8 4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pracovníci školy Počet fyzických osob Pedagogičtí zaměstnanci 43 Nepedagogičtí zaměstnanci 17 Z toho zaměstnanci školní jídelny 8 Podle výkazu P1-04 k Personální zabezpečení činnosti školy je zaměřeno na kvalitu výuky a vysokou odbornost. Během školního roku dokončil 1 pedagogický pracovník na 1. stupni magisterské studium a bylo tím dosaţeno plné aprobovanosti. Na 2. stupni byla plně kvalifikovaná výuka v českém jazyce, matematice, německém jazyce, ruském jazyce, fyzice, chemii, přírodopise, informatice, výchově k občanství a ke zdraví, občanské nauce, hudební, výtvarné a tělesné výchově, v pracovních činnostech a volitelných předmětech. Anglický jazyk vyučují 3 pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním a státní zkouškou z anglického jazyka, 1 pedagogický pracovník SOŠ a státní zkouškou z anglického jazyka, 2 pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním a absolventi kurzů anglického jazyka. Dějepis (2 hodiny) a zeměpis (8 hodin) vyučují 2 pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním a jinou aprobací. V průběhu školního roku 2009/2010 došlo k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance s aprobací výtvarná výchova ve zkušební době v říjnu Byl přijat nový zaměstnanec se stejnou aprobací. V březnu 2010 odešla jedna pracovnice na mateřskou dovolenou a zástup byl řešen kvalifikovaným zástupem. 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Doplnění vzdělání magisterské studium 4 Tvorba a koordinace ŠVP studium k výkonu specializačních činností 1 Efektivní řízení škol 3 Jazykové vzdělávání 11 Technická komunikace ICT 13 Interaktivní tabule 34 Klíčové kompetence učitele 5 Zkvalitnění a modernizace vzdělání 33 8

9 6. APROBOVANOST VÝUKY 1. stupeň: 97,4 % 2. stupeň: Hodnota v % Předmět 100 % český jazyk 83 % anglický jazyk 100 % německý jazyk 100 % ruský jazyk 100 % matematika 100 % chemie 100 % fyzika 100 % přírodopis 70 % zeměpis 93 % dějepis 100 % informatika 100 % výchova k občanství 100 % výchova ke zdraví 100 % občanská výchova 50 % rodinná výchova 100 % hudební výchova 100 % výtvarná výchova 100 % tělesná výchova 100 % pracovní činnosti 100 % volitelný předmět 9

10 7. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Třída Počet skupin Počet ţáků Ruský jazyk VI.A 1 19 Německý jazyk VI.A 1 10 Volejbal VI.C 1 22 Ruský jazyk VII.A 1 12 Německý jazyk VII.A 1 14 Informatika VII.A 2 26 Rusky jazyk VII.BD 1 16 Volejbal VII.BD 1 16 Informatika VII.B 1 21 Domácnost VII.B 1 21 Německý jazyk VII.C 1 20 Volejbal VII.C 1 20 Informatika VII.C 1 20 Informatika VII.D 1 11 Seminář čtenářské gramotnosti VII.D 1 11 Ruský jazyk VIII.A 1 9 Německý jazyk VIII.A 1 13 Biologická praktika VIII.A 1 14 Informatika VIII.A 1 23 Ruský jazyk VIII.BC 1 23 Anglický jazyk VIII,BC 1 13 Volejbal VIII.B 1 23 Informatika VIII.B 1 23 Informatika VIII.C 1 13 Seminář čtenářské gramotnosti VIII.C 1 13 Informatika IX.A 1 23 Domácnost IX.B 1 18 Seminář digitálních technologií IX.B 1 18 Pěstitelství IX.B 1 18 Seminář digitálních technologií IX.C 1 22 Domácnost IX.D 1 11 Seminář digitálních technologií IX.D 1 11 Pěstitelství IX.D NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Předmět Třída Počet skupin Počet ţáků Anglický jazyk 1. ročník 2 32 Hra na flétnu 1. st PSA 1. st PSA aerobik 1. st PSA 2. st Plavání VI.C 2 20 Plavání VII.C 1 16 Plavání VIII.B 2 16 PSA VI.C,VII.C 2 40 PSA VIII.B,IX.C

11 9. ZÁJMOVÉ KROUŢKY Třída Počet skupin Počet ţáků Keramika r Anglický jazyk 2. ročník 1 10 Aerobic r Španělský jazyk 2. st Hra na kytaru 2. st Na kytaru bez not Ve školním roce 2009/2010 probíhal, stejně jako vloni na naší škole zájmový krouţek Na kytaru bez not, který navštěvovalo asi 11 dětí ve dvou skupinách - začátečníků a pokročilých. Začátečníci si osvojili základy hry na kytaru, nejběţnější akordy a rytmy, naučili se jednoduché písně. Skupina pokročilých pak rozvíjela své kytarové dovednosti (vybrnkávání) a učila se méně běţné akordy a písně. Součástí hodin byly i různé aktivity a hry z oblasti muzikoterapie Ţáci na konci školního roku připravili koncert pro rodiče a rodinné příslušníky, kteří se dostavili v hojném počtu. 9.2 Španělština I v letošním školním roce se 13 zájemců z řad ţáků 2. stupně setkávalo 1x týdně v krouţku španělštiny. Výuka vycházela z učebnice Chicos-chicas (1. díl) částečně Aventura některé oddíly, u začátečníků La Pandilla a Colega. Pozornost byla zaměřena u pokročilejších ţáků na konverzační témata: Oblečení, jídlo ovoce, zelenina, lidské tělo. Začleněna byla rovněţ gramatika časování pravidelných i některých nepravidelných sloves, předloţky a přídavná jména. Ţáci - začátečníci se soustředili na popis rodiny, stručný popis člověka, číslovky do 100, dny v týdnu a měsíce. Naším cílem bylo naučit se pouţívat novou slovní zásobu a fráze při vyprávění o sobě. Jiţ v měsíci květnu si mohli všichni účastníci kurzu vyzkoušet jednoduchou konverzaci s rodilou mluvčí Alinou z Argentiny a zároveň se dovědět soustu zajímavostí o vzdálené zemi. Někteří malí španělštináři předvedli na Dni otevřených dveří španělskou písničku doplněnou tancem. Poslední hodinu si ţáci zpestřili přípravou a následnou konzumací typického mexického jídla tortily. 9.3 Hra na flétnu Ve školním roce 2009/2010 probíhal, stejně jako kaţdý rok, zájmový krouţek"hra na flétnu", který navštěvovalo 43 dětí ve třech skupinách - začátečníci, pokročilí a koncertní soubor. Začátečníci se seznámili s hudebním nástrojem, osvojili si základy hry na flétnu a naučili se hrát jednoduché písničky. Pokročilí pokračovali v nácviku nových tónů, rozvíjeli své dovednosti na sloţitějších skladbách a ke konci školního roku, byli zařazeni do koncertního souboru.ten vystupoval celoročně na mnoha koncertech pro veřejnost (např. Vítání občánků, Městské slavnosti, Den otevřených dveří, Velikonoční jarmark). Všechny skupiny pak vystoupily na závěrečném koncertě pro rodiče a sklidily velký potlesk za výbornou celoroční práci. 11

12 10. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 10.1 Výchovný poradce a metodik prevence Mgr. Radomíra Frantová V rámci poradenského pracoviště metodik prevence úzce spolupracoval se speciálním pedagogem a výchovným poradcem pro volbu povolání. Konzultační hodiny poradenského pracoviště byly vypsány na středu od do hod. V rámci těchto hodin probíhala jednání s rodiči i ţáky. V tomto školním roce řešil výchovný poradce a metodik prevence devět případů neomluvených hodin a to ve třídách 8. B, 3. A, 8. A, 6. B a 9. B. Šikanu řešil ve třídách 4. B, 8. B, 3. A, 6. B, 7. D. Šikaně se ovšem ve většině případů podařilo předcházet díky preventivním opatřením: dotazníky pro ţáky 6., 7. a 8. tříd třídnické hodiny věnovaným tématu šikana úzká spolupráce se speciálním pedagogem proţitkové programy I v tomto školním roce si třídní učitelé, v rámci preventivního programu školy, zpracovali minimální preventivní program pro svou třídu. Vycházeli z konkrétních potřeb jednotlivců i znalostí problematiky kolektivu třídy. Nedílnou součástí jejich programu bylo vřazení všech aktivit, které souvisí s prevencí sociálně patologických jevů. Jednalo se o aktivity v rámci výuky i mimo ni. Během školního roku si program pravidelně aktualizovali. Součástí programu byly dvě třídnické hodiny věnované prevenci. Tato aktivita se velmi osvědčila. Na základě konzultací s metodikem prevence si mohli volit z následujících témat: Vztahy v kolektivu Základní mezilidské vztahy, projevy nesnášenlivosti Zdraví základní lidská hodnota Prevence šikany Komunikace Výchova k toleranci Zneuţívání návykových látek. Nebezpečí internetu Velmi se nám osvědčily adaptační kurzy pro ţáky 6. ročníků, zaměřené na vztahy a komunikaci v nových kolektivech. Metodik prevence spolupracoval také s Městskou policií v Novém Jičíně. Dále probíhala spolupráce s hasiči z Nového Jičína. Tito předvedli svůj preventivní program pro ţáky 2. a 6. tříd. Pro ţáky 8. tříd byla uspořádána beseda na téma dospívání a antikoncepce, kterou vedla zástupkyně Poradny pro ţeny a dívky z Roţnova pod Radhoštěm. Pro děvčata 6. tříd proběhl preventivní program dospívání. Dále pro ţáky 6. tříd proběhl proţitkový program o první pomoci, který vedla paní P. Musilová ze záchranné sluţby. Preventivní programy policie, které byly škole nabídnuty na začátku školního roku a které škola objednala, se neuskutečnily, zástupce policie se omluvil a domluveny byly termíny na září Metodik spolupracoval také s drogovým oddělením státní policie, která vyšetřovala distribuci marihuany na škole. Nebezpečí zneuţívání návykových látek je stále aktuálnější. Metodik prevence se setkal v tomto školním roce také s případy sebepoškozování ţáků. Tento problém byl řešen s třídními učiteli. Aktiv třídních učitelů se sešel v tomto školním roce 2x. Úzká spolupráce se rozvinula také se Střediskem výchovné péče v Kelči. Během tohoto školního roku zde byl umístěn jeden ţák naší školy. Vedoucí střediska přijel na následnou kontrolu jeho chování a na odbornou poradu. Jednání s rodiči probíhala během celého školního roku. Metodik prevence řešil s rodiči případy: nevhodné chování ţáků k vyučujícím 12

13 špatná příprava na vyučování porušování školního řádu krádeţe nebezpečí zneuţívání návykových látek opakovaná absence neomluvená absence prospěch. Výchovný poradce a školní metodik prevence připravil ve spolupráci s vedením školy dokument k prevenci šikany dle metodického pokynu ministerstva školství. S tímto dokumentem byli seznámeni všichni rodiče a ţáci školy. Na rodičovských schůzkách třídní učitelé opět pohovořili s rodiči na téma šikana. Oznámení na sociální odbor Městského úřadu se uskutečnilo v šesti případech. Jednalo se o neomluvené hodiny či ţádost o prošetření rodinné situace. Úzká spolupráce probíhala také v rámci poradenského pracoviště. Speciální pedagoţka paní Ivana Mutinová pracovala s ţáky různých ročníků a jejich třídními učiteli pomocí proţitkových programů řešila vztahy v kolektivu. Systematicky pracovala také se ţáky 3. a4. tříd. Paní Mutinová uskutečnila proţitkové programy zabývající se vztahy v kolektivu v těch třídách, ve kterých byla řešena šikana. Oporou metodikovi prevence byl také okresní metodik prevence pan Pavel Letý, který působí v PPP v Novém Jičíně. Metodik prevence se zúčastnil dvou schůzek metodiků Výchovný poradce pro volbu povolání Mgr. Radmila Bayerová Rozhodnutí o volbě povolání na základní škole je významným krokem, který můţe výrazně ovlivnit úspěšnost budoucího absolventa při jeho vstupu na trh práce. Rozhoduje-li se ţák o své profesní orientaci, rozhoduje se nejen o svém budoucím povolání, ale také o jedné z mnoha cest. K hlavním úkolům výchovného poradce patří: podpora profesní orientace ţáků a jejich optimální vzdělávací dráhy, poskytování a zprostředkování potřebných informací, poskytování a zabezpečování řady poradenských sluţeb, konzultace s rodiči, organizování besed, pomoc při vyplňování přihlášek. Kariérový poradce zabezpečuje ve škole takové podmínky, aby ţáci byli co nejlépe připraveni na odpovědné rozhodování o volbě svého povolání, koordinuje a zabezpečuje řadu činností v oblasti vzdělávací, výchovné a informačně poradenské. Pro rodiče a ţáky byly v tomto školním roce stanoveny konzultační hodiny ve středu hodin, byla dána moţnost vyuţít konzultací i mimo stanovenou dobu na základě domluvy. Rodiče těchto konzultací vyuţívali nejvíce při pomoci ve volbě profese, při vyplňování přihlášek, při nepřijetí a vyhlášení volných míst ve 2. kole na SŠ. Při této práci úzce spolupracuji s třídními učiteli, metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, ostatními učiteli školy, Úřadem práce, Pedagogicko-psychologickou poradnou, středními školami a učilišti. Při práci s ţáky, při konzultacích s rodiči vyuţívám počítač, interaktivní tabuli, internet, materiály ze vzdělávacích akcí, propagační materiály ze SŠ, účastním se jednání a školení pořádaných pro výchovné poradce. V tomto školním roce jsem absolvovala v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí - Integrace a profesní orientace zdravotně znevýhodněných ţáků v rozsahu 65 hodin, v rámci kterého byla i povinná odborná stáţ na specializovaném pracovišti. Ve školním roce 2009/2010 končilo povinnou devítiletou školní docházku 74 ţáků z 9. ročníků a 3 ţáci z niţších ročníků, kterým byly objednány a dodány broţury s přehledem středních škol okresu Nový Jičín, 2 ţáci odcházejí na víceletá gymnázia z niţších ročníků. Většina se také zúčastnila přehlídky GEMMA 2009, která se konala ve Školícím a vzdělávacím zařízení Visteon - Autopal v Novém Jičíně. Jiţ druhý rok platí úprava Školského zákona, kdy si ţáci mohou podat aţ 3 přihlášky na SŠ, čehoţ ţáci naší ZŠ vyuţili. Také se nám osvědčilo konání třídních schůzek pro rodiče vycházejících ţáků jiţ na začátku školního roku ( ), kdy se rodiče dozvěděli všechny potřebné 13

14 informace o přijímacím řízení. Tyto informace jim byly předány také v písemné podobě, s dalšími byli seznamováni prostřednictvím ţáků nebo na webových stránkách školy, kde byl také umístěn vzor vyplněné přihlášky. V tomto školním roce jsme poprvé vyučovali podle RVP v 8. ročníku v Pracovních činnostech nový předmět Svět práce, který se zabývá jak profesní orientací, volbou vhodné střední školy, schopnostmi a vlastnostmi vhodnými pro dané povolání, tak orientací na trhu práce, vyhledáváním informací na internetu a prací s nimi. Tento předmět bude pokračovat i v 9. ročníku, kdy ţáci získají další informace a podněty důleţité pro vhodnou volbu oboru a střední školy. Toto rozdělení do 2 ročníků a zařazení Světa práce do RVP je velmi vhodné a letos se osvědčilo. Ţáci se danou problematikou zabývali rádi. Učí se tak první zodpovědnosti za své rozhodování a plánování svého dalšího ţivota. V rámci tohoto předmětu proběhly i kaţdoroční pravidelné návštěvy IPS Úřadu práce v Novém Jičíně pro všechny osmáky naší ZŠ. Úřad práce pořádal v termínu opět přehlídku technických profesí pod názvem Řemeslo má zlaté dno určenou především pro ţáky 8. ročníků, která proběhla v sportovní hale ABC v rámci Přehlídky podnikatelů Novojičínska. Tuto akci navštívilo 47 ţáků z naší ZŠ, ostatní si ji mohli prohlédnout s rodiči i v sobotu. 5 ţáků z 8. a 9. tříd se zúčastnilo soutěţe v manuální zručnosti Šikovné ruce 2009, kterou pořádá SŠ Šenov, a byli velmi úspěšní. Získali 1. a 2. místo v jednotlivcích a 1. místo v druţstvech. Obě tyto akce podporují řemeslnou a manuální zručnost a volbu technických oborů. Testování ţáků k profesní orientaci proběhlo letos ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou v Novém Jičíně. Testování se zúčastnilo 55 ţáků naší školy, coţ je 74% z vycházejících ţáků. Výsledky byly sděleny jen rodičům a testovaným ţákům. Tento systém sdělení výsledků nevyhovoval práci výchovného poradce, protoţe s nimi nemohl dále pracovat, a ne vţdy výsledek odpovídal daným ţákům a jejich moţnostem. V příštím roce bych se chtěla vrátit k zavedené praxi - testování ţáků výchovným poradcem a jejich další vyuţití při profesní orientaci s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem ţáků. K práci výchovného poradce patří i péče o nadané a talentované ţáky. Spolupracuji se všemi učiteli školy, jak s třídními, tak s učiteli jednotlivých předmětů na obou stupních ZŠ. Snaţíme se podchytit zájem a nadání ţáků pro jazykové, naukové předměty, ale i pro sport a manuální činnosti. Pokud se nám naše společná práce daří, ţáci jsou úspěšní v různých kolech soutěţí pořádaných podle oborů a sportů. Přehled úspěšnosti přijímacího řízení ţáků: byli přijati všichni vycházející ţáci z 9., 8. i 7. ročníku na šestileté gymnázium byla přijata 1 dívka ze 7. třídy a na osmileté gymnázium 1 chlapec z 5. ročníku Závěr: Práce výchovného poradce je celoroční, je zaloţena na spolupráci a dobré komunikaci s rodiči, učiteli, ţáky, se středními školami, s institucemi zabývajícími se volbou povolání, trhem práce apod. Nový termín třídních schůzek rodičů vycházejících ţáků byl zvolen dobře, schůzky se zúčastnilo 61% rodičů ţáků, tento termín bychom chtěli zachovat, vhodně navazuje na další plánované akce týkající se volby povolání. Dobrý ohlas měla i Přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno, coţ se projevilo i v počtu podaných přihlášek na technické obory, o které je na trhu práce velký zájem. Ţáci obdrţeli broţuru s předvedenými profesemi a školami, kde lze tyto obory studovat. Ne příliš pozitivně bylo hodnoceno testování nerozhodnutých ţáků, rodičům nevyhovovala organizace testování ze strany PPP Nový Jičín, výchovnému poradci práce s výslednými informacemi. V příštím roce si budeme testování těchto ţáků organizovat sami. Podněcovat a motivovat ţáky a učitele pro účast v soutěţích, v této činnosti máme rezervy jak v práci s dětmi, tak i s učiteli. 14

15 Osvědčila se také doba konzultací výchovného poradce s rodiči, jak pevně stanovena, tak individuální, rodiči byly vyuţívány i informace na internetových stránkách školy. Kladně bylo hodnoceno i zařazení Světa práce do RVP a rozdělení do dvou ročníků. Ţáci tak mají delší čas na rozhodování Školní speciální pedagog Mgr. Ivana Mutinová Ve školním roce 2009/2010 se práce školního speciálního pedagoga zaměřovala především na pět hlavních oblastí: přímá práce s dětmi práce s předškoláky a jejich rodiči spolupráce s pedagogickými pracovníky spolupráce s rodiči spolupráce s PPP v Novém Jičíně Přímá práce s dětmi: Přímou práci s dětmi ve školním roce 2009/2010 jsem měla orientovanou na speciálně pedagogickou činnost s jednotlivci a ve skupinách, na individuální konzultace pro ţáky a preventivní programy ve třídách. Projekt RŠPP-VIP II. na naší škole umoţňuje práci školního speciálního pedagoga na plný úvazek. V tomto školním roce převáţná část mé pracovní náplně spočívala v pravidelné speciálně pedagogické činnosti s dětmi s poruchami učení. Tyto děti se do mé péče dostaly na základě odborného posudku z PPP Nový Jičín. Ţáci vřazeni do mé péče pravidelně 1-2x týdně pracovali ve skupinkách po 3-4 dětech. Třem ţákům byla věnována během celého školního roku pravidelná individuální péče vzhledem k jejich stupni oslabení ve čtenářských dovednostech. Také jsem se věnovala během celého školního roku dětem, které na návrh třídního učitele nebo ţádosti rodičů byly vřazeny do reedukační péče na základě problémů ve čtení, psaní či měly jiné specifické poruchy. V hodinách jsem vyuţívala reedukační, kompenzační a stimulační metody k úpravě zrakové analýzy a syntézy, sluchové diferenciace, pravolevé orientace, grafomotorického rozvoje a techniky k prohloubení čtenářských dovedností. Pokud během školního roku nastalo u ţáka zlepšení, byl z péče ŠSPg vyřazen a na jeho místo přišlo na návrh třídního učitele jiné dítě, u kterého byla potřeba aktuálně řešit jeho oslabení ve výuce. Individuální konzultace s ţáky byly zaměřeny na výukové problémy ţáka nebo na problémy s chováním ve vyučování. Tato setkání byla vedena formou motivačního rozhovoru. Také jsem od druhého pololetí pracovala pravidelně se skupinkou tří ţáků šesté třídy, kteří měli kázeňské obtíţe. Ke konci roku byla tato práce vyhodnocena učiteli jako přínosná, protoţe došlo k částečnému zlepšení jejich chování. Další mou aktivitou byly preventivní programy - ve třídách na prvním stupni pravidelné jedenkrát za měsíc, na druhém stupni podle potřeby třídních kolektivů. Zaměřovaly se především na vztahy ve třídě, uvědomování si sebe sama, relaxační techniky, informace o správných technikách učení apod. Hodiny byly vedeny proţitkovou metodou s vyuţitím dramatických a výtvarných prvků. Během celého školního roku jsem pracovala se skupinou ţáků devátých tříd, s kterou jsme nacvičili muzikál Sestra v akci. Celé vystoupení jsme pak předvedli před ţáky naší školy a také před rodiči. Vystoupení mělo velký úspěch a bylo pěkným rozloučením deváťáků se školou. Práce s předškoláky a jejich rodiči: V březnu jsem ve spolupráci s vedením školy oslovila rodiče předškoláků a nabídla jim moţnost zkusit si test školní zralosti. Testování se zúčastnilo 14 dětí se svými rodiči. Na testovací 15

16 hodinu pak plynule navázal kurz pro předškoláky. Ve spolupráci s učitelkami 1. a 2. tříd jsem připravila po dobu pěti týdnů lekce, kde jsem se zaměřila na rozvoj dovedností a schopností potřebných k dobrému startu dětí ve čtení a psaní při nástupu do první třídy. Kurz se setkal s ohlasem a spokojeností rodičů. Spolupráce s pedagogickými pracovníky: Spolupráce s pedagogickými pracovníky byla velmi plodná a intenzivní. Týkala se především konzultací o prospívání ţáků vřazených do mé péče a o dalších postupech u dětí s problémy chování a učení. S třídními učiteli jsem konzultovala zaměření preventivních programů pro jednotlivé třídní kolektivy tak, aby to bylo aktuální téma, které bylo potřebné v konkrétní třídě řešit. Ve spolupráci s vedením školy jsem zorganizovala přednášku pro učitelky prvního stupně na téma Splývavé čtení. V rámci školního pedagogického centra jsem často spolupracovala s výchovnou poradkyní Mgr. R. Frantovou a výchovnou poradkyní Mgr. R. Bayerovou při řešení problémových ţáků. Podařilo se nám navázat spolupráci se střediskem výchovné péče v Kelči a pravidelně spolupracujeme s PPP a SPC v Novém Jičíně. Zúčastnila jsem se odborných setkávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů Novojičínska. V rámci projektu RŠPP-VIP II. probíhaly pravidelné konzultace s metodičkou Mgr. A. Pavelovou, která přijíţděla k nám na školu. Dále v rámci projektu RŠPP-VIP II. mi bylo umoţněno se zúčastnit odborných seminářů a školení, které byly přínosné pro mou práci. Spolupráce s rodiči: Rodiče měli moţnost mě navštěvovat v pravidelných konzultačních hodinách kaţdou středu v době 14:30 15:30. Konzultace s rodiči se neomezovaly jen na určenou dobu, ale s rodiči jsem se setkávala podle potřeby. S některými rodiči jsme pravidelně spolupracovali, coţ se kladně odrazilo na zlepšení prospívání dítěte ve škole. Rodičům, kteří přišli na konzultaci, jsem doporučila a ukázala jaké postupy a metody mohou vyuţít při úpravě problémů ve čtení nebo psaní svých dětí při domácí přípravě. Také jsme řešili některé výchovné problémy a moţnosti jejich nápravy. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně: Během celého školního roku jsem spolupracovala s pracovníky PPP konzultovala jsem zprávy, vydané PPP, ale i některé konkrétní případy problémových dětí. Vypracovávala jsem zprávy o dětech, kterým končila platnost diagnózy stanovené PPP v Novém Jičíně, popřípadě platnost reedukační péče. Ve spolupráci s příslušnými třídními učiteli jsem kompletovala zprávy o dětech, které byly posílány na vyšetření do PPP. Na podzim tohoto školního roku proběhla kontrola z PPP na mou práci, která dopadla velmi dobře. 16

17 11. PŘEHLED O POČTECH ŢÁKŮ, JEJICH CHOVÁNÍ A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 11.1 Přehled o prospěchu a chování I. stupeň I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B V.C celkem Chování 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,14 1,00 1,33 1,04 1,00 1,00 1,06 Český jazyk 1,11 1,24 1,68 1,68 2,00 1,86 2,42 2,17 2,22 2,35 2,67 1,94 Anglický jazyk 1,08 1,07 2,15 1,76 1,67 1,75 1,89 1,85 2,67 1,76 Prvouka 1,00 1,00 1,32 1,48 1,55 1,52 1,31 Vlastivěda 1,96 1,83 2,19 1,77 2,50 2,05 Matematika 1,11 1,05 1,59 1,52 1,65 1,86 2,46 2,33 2,04 1,89 2,58 1,82 Přírodověda 1,75 1,83 2,00 1,58 2,33 1,90 Hudební výchova 1,00 1,00 1,05 1,04 1,20 1,14 1,25 1,63 1,22 1,19 1,42 1,19 Výtvarná výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 1,45 1,05 1,04 1,38 1,19 1,12 1,58 1,16 Pracovní činnosti 1,00 1,00 1,05 1,00 1,30 1,10 1,04 1,17 1,33 1,50 1,67 1,20 Tělesná výchova 1,00 1,05 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,08 1,15 1,08 1,00 1,04 Průměr třídy 1,03 1,05 1,24 1,25 1,54 1,41 1,62 1,69 1,69 1,59 2,05 1,47 17

18 11.2 Přehled o prospěchu a chování II. stupeň VI.A VI.B VI.C VI.D VII.A VII.B VII.C VII.D VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C IX.D CELKEM Chování 1,00 1,26 1,00 1,10 1,00 1,19 1,00 1,09 1,22 1,26 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 Český jazyk 2,31 3,16 2,23 3,20 2,00 3,24 2,40 2,82 2,44 2,65 3,46 1,96 2,83 2,82 2,73 2,60 Anglický jazyk 2,21 2,95 2,36 2,60 1,85 2,67 2,10 3,18 2,43 2,83 2,92 1,65 2,72 2,74 4,00 2,46 Německý jazyk 2,00 1,33 2,33 1,70 2,20 2,21 4,33 2,50 1,33 2,00 2,88 2,04 Ruský jazyk 1,32 1,29 1,73 4,00 1,67 2,10 3,33 1,18 1,67 Dějepis 1,48 2,74 1,91 2,20 1,54 2,57 2,10 3,36 2,30 2,78 3,08 1,74 2,67 2,86 3,27 2,32 Výchova k občanství 1,69 1,47 1,00 1,20 1,15 1,71 1,30 1,18 2,57 1,70 2,00 1,46 Výchova ke zdraví 1,28 1,32 1,23 1,30 1,57 1,52 1,85 1,42 Občanská výchova 1,44 1,67 1,55 2,27 1,65 Rodinná výchova 1,22 1,39 1,27 1,27 1,28 Zeměpis 1,66 2,53 2,14 2,90 1,50 2,48 2,45 3,18 2,30 2,83 3,54 2,22 2,72 2,05 2,82 2,36 Matematika 1,83 3,16 2,41 2,80 1,77 3,29 2,65 3,46 3,04 3,26 3,62 2,57 3,22 3,14 2,73 2,78 Přírodopis 1,41 2,84 1,59 1,80 1,31 2,24 1,55 2,73 1,83 2,04 2,15 1,61 1,94 1,91 1,91 1,86 Fyzika 2,03 3,26 2,36 3,10 2,08 3,10 2,20 3,55 2,48 2,74 3,62 1,91 2,78 2,68 3,18 2,62 Chemie 2,35 2,57 3,23 2,39 2,83 3,09 3,64 2,77 Hudební výchova 1,28 2,21 1,32 2,00 1,12 1,86 1,50 1,27 1,44 2,04 2,77 1,17 1,89 1,64 2,27 1,64 Výtvarná výchova 1,14 1,42 1,55 1,60 1,04 1,57 1,05 1,36 1,30 1,70 1,39 1,07 1,78 1,14 1,00 1,33 Pracovní činnosti 1,07 1,37 1,09 1,20 1,04 1,29 1,15 1,00 1,39 1,52 1,46 1,04 2,17 2,18 2,64 1,40 Tělesná výchova 1,07 1,06 1,00 1,10 1,00 1,48 1,11 1,60 1,17 1,32 1,69 1,00 1,33 1,24 1,36 1,20 Domácnost 1,43 1,33 1,36 1,37 Informatika 1,55 2,95 1,64 2,40 1,27 2,76 1,50 2,64 2,09 2,57 2,92 1,35 2,04 Biologická praktika 1,50 1,50 Pěstitelství 1,11 1,36 1,21 Seminář čtenářské gramotnosti 2,27 2,23 2,25 Seminář digitálních technologií 1,00 1,09 1,64 1,18 Volejbal 1,00 1,05 1,29 1,11 Průměr třídy 1,57 2,33 1,65 2,10 1,43 2,24 1,73 2,40 1,95 2,23 2,62 1,60 2,08 2,09 2,27 2,02 18

19 11.3 Zařazování dětí K nastoupilo do 26 tříd naší školy celkem 546 ţáků (251 na 1. stupni a 295 na 2. stupni). Ročník Klasické třídy Rozšířená výuka jazyků Rozšířená výuka tělesné výchovy Počet Počet Specializované třídy Celkem Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků tříd ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků * * * * * celkem * Na 1. stupni a v 8. ročníku nejsou vytvořeny speciální jazykové třídy. Ţáci 2. aţ 5. ročníku zůstávají v původních kolektivech, jsou však vyučováni skupinově podle různých vzdělávacích plánů. Druháci si vybírají anglický jazyk v rámci volitelného předmětu, který nabízí školní vzdělávací program. Ve třetím ročníku a v 8. A probíhá výuka podle dvou učebních plánů v rámci školního vzdělávacího programu, ţáci 4. a 5. ročníku se učí ještě podle vzdělávacího programu základní školy. * 6 ţáků 1. stupně a 3 ţákyně 2. stupně plní školní docházku v zahraničí K se na 1. stupni upravil počet ţáků na 246 a na 2. stupni na 294 ţáků. Celkový počet tak klesl na 540 ţáků. Ročník Klasické třídy Rozšířená výuka jazyků Rozšířená výuka tělesné výchovy Počet Počet Specializované třídy Celkem Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků tříd ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků * * * * * celkem * * Celkem 9 ţáků plní školní docházku v zahraničí. 19

20 11.4 Počet žáků Celkový počet ţáků Počet tříd 1. stupně Počet tříd 2. stupně Počet odd. školní druţiny * Zahájení školní docházky zápis pro školní rok 2009/ Počty žáků zapsaných do prvního ročníku Počet všech dětí zapsaných z toho letos přišly k zápisu z toho nové odklady na školní rok 2010/2011 poprvé (rozhodnuté) Výsledky vzdělávání Přehled docházky za celý školní rok 2009/2010 Omluvených hod. celkem Neomluvených hod. celkem Prům. počet omluvených hod. na ţáka Prům. počet neomluvených hod. na ţáka Počet ţáků s 2. stupněm z chování Počet ţáků s 3. stupněm z chování 1. stupeň ,81 0, stupeň ,20 0, Celkem ,30 0, Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2009/2010 Ročník Počet Prospělo Opravné Neprospělo Neklasifi- Prodlouţená Prospělo Neprospělo ţáků s vyznam. zkoušky po OZ kováno klasifikace * * * 0 Celkem * * 0 1. stupeň * * Celkem 2. stupeň * * 0 Celkem * * 0 * ţáci plní školní docházku podle 38 školského zákona 20

21 11.7 Výsledky testování žáků V dubnu a květnu 2010 proběhlo na škole trojí testování: 1. Projekt STONOŢKA 2009/2010 Testování 3. ročníků z dubna Námi provedené vlastní testování ţáků 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku z května 2010 vycházelo z rozboru klíčových kompetencí v rámci projektu EQUAL - Projekt kompetence pro trh práce. 3. Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd ZŠ (PPPZ Modul A) 1. Projekt STONOŢKA 2009/2010 Testování 3. ročníků z dubna Testování se zúčastnili ţáci běţných tříd 3. A a 3. B. Podle hodnocení společností SCIO se naše škola řadí mezi průměrné, polovina škol měla horší výsledky neţ škola naše. Z hodnocení tématických částí testu vyplývá, ţe průměrné výsledky měli naši ţáci v oblastech český jazyk, anglický jazyk, matematika, člověk a jeho svět, slabší průměr pak v oblasti klíčových kompetencí (60% škol mělo lepší výsledek). Analýza úspěšnosti v jednotlivých oblastech: Celek AJ ČJ MA ČaJS KK Průměrný výsledek škol stejného typu A B Celek AJ ČJ MA ČaJS KK Průměrný výsledek škol stejného typu 3.A 3.B Z analýzy SCIO vyplývá, ţe třída 3. A dosáhla lehce podprůměrných nebo podprůměrných výsledků, dva ţáci třídy dosáhli špičkového výsledku a patří mezi 15% nejlepších testovaných v rámci republiky v anglickém jazyce, jeden v českém jazyce a jeden v matematice. Ale čtyři ţáci dosáhli velice slabého výsledku a patří mezi 15% nejhorších v republice v angličtině, deset v češtině, šest v matematice a pět v klíčových kompetencích. Třída 3. B dosáhla lehce nadprůměrných nebo průměrných výsledků, pět ţáků třídy dosáhlo špičkového výsledku a patří mezi 15% nejlepších testovaných v rámci republiky v anglickém jazyce, čtyři v českém jazyce, jeden v matematice, dva v člověka jeho svět a jeden v klíčových kompetencích. Ale dva ţáci dosáhli velice slabého výsledku a patří mezi 15% nejhorších v republice v angličtině, čtyři v češtině, čtyři v matematice a tři v klíčových kompetencích. (Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část výstupů z projektu STONOŢKA.) 21

22 2. Námi provedené vlastní testování žáků 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku z května 2010 vycházelo z rozboru klíčových kompetencí v rámci projektu EQUAL - Projekt kompetence pro trh práce, ve kterém je kompetence k učení rozklíčována na dílčí dovednosti. Pro naše potřeby jsme vybrali tři dílčí dovednosti: 1. Klade otázky sobě i ostatním 2. Zapojuje poznatky do svých myšlenkových struktur 3. Vyuţívá jednotlivé myšlenkové operace Tyto dílčí dovednosti jsme testovali pomocí různých typů úkolů: - v 1. ročníku v oboru Člověk a jeho svět (39 testů) - ve 2. ročníku v oboru Jazyk a jazyková komunikace (41 testů) - ve 3. ročníku v komplexním testu - JaJK, MaJA, ČaJS (36 testů) - v 6. a 7. ročníku jsme ţáky testovali v oborech: - dějepis - zeměpis - přírodopis - matematika - fyzika - český jazyk - ruský jazyk - německý jazyk - anglický jazyk - v 8. ročníku v oblastech: - jazyk a jazyková komunikace - matematika a její aplikace - člověk a společnost - člověk a příroda Celkem bylo zadáno 526 testů v 6. ročníku, 575 testů v 7. ročníku a 216 testů v 8. ročníku. Testováni byli ţáci všech typů tříd. V 1., 2., 6., a 7. ročníku byly pouţity shodné testy jako v loňském školním roce. Testy pro jednotlivé obory byly vytvářeny v rámci MSPK. Úkoly byly ukládány formou, na kterou jsou ţáci z hodin zvyklí. Přesto ţáci speciálních tříd měli i přes větší časovou dotaci s úkoly nemalé problémy, projevila se u nich výrazně niţší čtenářská gramotnost a sníţená míra koncentrace i samostatnosti. Významně horší výsledky v těchto testech ve třetím ročníku odpovídají nelichotivým výsledkům v Projektu STONOŢKA 2009/2010 Testování 3. ročníků z dubna 2010 (viz výše). Protoţe jsme testovali naše ţáky dva roky po sobě, můţeme srovnávat a to jak loňské a letošní ročníky, tak i vývoj ţáků během jednoho roku. 1. Porovnání 1. ročníků 2008/09 a 2009/10 (příloha č. 1) Významný pozitivní posun je patrný u dílčí dovednosti Klade otázky sobě i ostatním, u dílčí dovednosti Využívá jednotlivé myšlenkové operace k výraznějším změnám nedošlo. 2. Porovnání 2. ročníků 2008/09 a 2009/10 (příloha č. 2) U dílčí dovednosti Klade otázky sobě i ostatním je patrný negativní posun, u dílčí dovednosti Využívá jednotlivé myšlenkové operace k výraznějším změnám nedošlo. 3. Vývoj 1. ročník 2008/09 a 2. ročník 2009/10 (příloha č. 3) Významný pozitivní posun je patrný u dílčí dovednosti Klade otázky sobě i ostatním, u dílčí dovednosti Využívá jednotlivé myšlenkové operace došlo k posunu negativnímu. 22

23 4. Vývoj 2. ročník 2008/09 a 3. ročník 2009/10 (příloha č. 4) Významný negativní posun je patrný u dílčí dovednosti Klade otázky sobě i ostatním, tento jev můţe být způsoben i vřazením matematických úloh do komplexního testu, kladení otázek k matematickým úkolům je pro ţáky obecně sloţitější (i na druhém stupni). U dílčí dovednosti Využívá jednotlivé myšlenkové operace došlo k pozitivnímu vývoji. 5. Porovnání 6. ročníků 2008/09 a 2009/10 (příloha č. 5) U všech tří dílčích dovedností došlo k významnému pozitivnímu posunu, nejen od úrovně nezvládá k úrovni zvládá částečně, ale i od úrovně zvládá částečně k úrovni zvládá. 6. Porovnání 7. ročníků 2008/09 a 2009/10 (příloha č. 6) U všech tří dílčích dovedností došlo k významnému pozitivnímu posunu, hlavně od úrovně nezvládá k úrovni zvládá částečně. 7. Vývoj 6. ročník 2008/09 a 7. ročník 2009/10 (příloha č. 7) U všech tří dílčích dovedností došlo k významnému pozitivnímu posunu, hlavně od úrovně nezvládá k úrovni zvládá částečně. 8. Vývoj 7. ročník 2008/09 a 8. ročník 2009/10 (příloha č. 8) U všech tří dílčích dovedností došlo k významnému pozitivnímu posunu, nejen od úrovně nezvládá k úrovni zvládá částečně, ale i od úrovně zvládá částečně k úrovni zvládá, přestoţe v 8. ročnících byly testy komplexnější (oblasti JaJK, ČaS, ČaP, MaJA) neţ v 6. a 7. ročnících (obory - viz výše) 23

24 Člověk a jeho svět 1. ročník (%) 2008/09 účast: 47 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE Člověk a jeho svět 1. ročník (%) 2009/10 účast: 39 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 31% 23% 46% KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 36% 3% 61% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 23% 2% 18% 5% 75% 77% 24

25 Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník (%) 2008/09 účast: 35 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník (%) 2009/10 účast: 41 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 20% 5% 30% 10% 75% 60% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 23% 8% 69% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 30% 10% 60% 25

26 Člověk a jeho svět 1. ročník (%) 2008/09 účast: 47 KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník (%) 2009/10 účast: 41 KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 23% KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 10% 31% 46% 30% 60% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 23% 2% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 10% 75% 30% 60% 26

27 Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník (%) 2008/09 účast: 35 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE ročník - ČaJS, ČJ, M (%) 2009/10 účast: 36 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 20% 5% 36% 75% 10% 54% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 8% 23% 69% 27

28 6. ročník (%) souhrn 2008/09 zvládá účast: 494 zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE ročník (%) - souhrn 2009/10 zvládá účast: 526 zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 21% KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 10% 19% 60% 29% 61% ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR zvládá zvládá částečně nezvládá 17% 26% 57% 28

29 VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 25% 12% 63% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 37% 5% 58% 7. ročník souhrn 2008/09 zvládá účast: 390 zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE ročník souhrn 2009/10 zvládá účast: 575 zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 28% 19% 53% 29

30 ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR zvládá zvládá částečně nezvládá ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR zvládá zvládá částečně nezvládá 26% 10% 49% 33% 25% 57% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 16% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 6% 38% 40% 44% 56% 6. ročník (%) souhrn 2008/09 účast: 494 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ročník souhrn 2009/10 účast: 575 zvládá zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE

31 KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 19% 21% 60% KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 35% 7% 58% ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR zvládá zvládá částečně nezvládá ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR zvládá zvládá částečně nezvládá 17% 57% 10% 26% 33% 57% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 12% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 6% 25% 63% 38% 56% 31

32 7. ročník souhrn 2008/09 zvládá účast: 390 zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE ročník souhrn 2009/10 zvládá účast: 216 zvládá částečně nezvládá KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR VYUŢÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 28% 19% 53% KLADE OTÁZKY SOBĚ I OSTATNÍM zvládá zvládá částečně nezvládá 40% 11% 49% ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR zvládá zvládá částečně nezvládá 26% 25% 49% ZAPOJUJE NOVÉ POZNATKY DO SVÝCH MYŠLENKOVÝCH STRUKTUR zvládá zvládá částečně nezvládá 35% 4% 61% 32

33 VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 16% VYUŽÍVÁ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE zvládá zvládá částečně nezvládá 9% 40% 44% 37% 54% 33

34 3. Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd ZŠ (PPPZ Modul A - zjištění výchozího stavu vědomostí na konci 8. třídy předmětů matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady) Z tohoto testování mohou testovaní ţáci a jejich rodiče zjistit, zda jimi dosaţený výsledek odpovídá náročnosti studia na jimi preferované škole a jaké jsou tedy jejich šance pro přijetí na jimi vybranou školu a její úspěšné absolvování. Testování se zúčastnili ţáci běţné třídy s jazykovou skupinou 8. A (9 ţáků), sportovní třídy 8. B (7 ţáků) a speciální třídy 8. C (2 ţáci). Porovnání celkových výsledků: PERCENTIL Celek OSP ČJ MA Průměrný výsledek škol stejného typu A B C Celek OSP ČJ MA Průměrný výsledek škol stejného typu 8.A 8.B 8.C Z analýzy SCIO vyplývá, ţe ţáci běţné třídy (8. A) dosáhli nadprůměrných výsledků, dva ţáci třídy jsou hodnoceni jako vynikající, čtyři jsou hodnoceni jako velmi dobří, u tří jsou výsledky přiměřené zvolenému typu střední školy a jeden své schopnosti výrazně přeceňuje. Ţáci sportovní a speciální třídy v testování naopak dosáhli podprůměrných výsledků. Kromě jedné ţákyně, které dosáhla velmi dobrého výsledku, všichni testovaní ţáci (8. B, C) přeceňují své moţnosti a chtějí se hlásit na školy, které jsou momentálně nad jejich síly. Výsledky některých ţáků jsou překvapivé a výrazně se liší od prospěchu ve škole, coţ je jistě důvod k zamyšlení nad schopnostmi ţáka a přístupem k jeho vzdělávání (při známce 2 z MA percentil pouze 8 respektive v druhém případě 17, při známce 2 z ČJ percentil 5, percentil = procento těch, které ţák předstihl). Pro přijetí na různé druhy středních škol je, kromě zvládnutí učiva základní školy, nezbytné také zvládnutí dovedností: Znalosti ţák si vybaví, reprodukuje nebo rozezná dříve naučené informace Porozumění ţák dokáţe vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku, umí si vybavit informace, shrnout je Aplikace ţák dokáţe pouţít dříve naučenou látku, přibývá tvořivé a sloţitější myšlení, ţák si látku nejen vybaví, ale s ní dále pracuje, díky tomu umí řešit běţné ţivotní situace. 34

35 Analýza úrovně dovedností: ČESKÝ JAZYK PERCENTIL Celek znalost porozumění aplikace Průměrný výsledek škol stejného typu 8. A B C Celek znalost porozumění aplikace Průměrný výsledek škol stejného typu 8.A 8.B 8.C MATEMATIKA PERCENTIL Celek znalost porozumění aplikace Průměrný výsledek škol stejného typu 8. A B C Celek znalost porozumění aplikace Průměrný výsledek škol stejného typu 8.A 8.B 8.C Ţáci třídy 8. A prokazují dovednosti v ČJ (percentil 62) a MA (percentil 65) nad celostátním průměrem, přičemţ trochu lépe jsou na tom v matematice, především v aplikacích. Ţáci 8. B mají dovednosti v ČJ (percentil 41) i MA (percentil 22) pod celostátním průměrem, zvlášť výrazné je to v matematice, nejvýrazněji v porozumění. Dovednosti ţáků 8. C v ČJ (percentil 14) a MA (percentil 34) se pohybují hluboko pod celostátním průměrem, zvláště patrné je to v jazyce českém, především ve znalostech, dovednosti v matematice se v aplikacích blíţí celostátnímu průměru. (Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část výstupů z projektu PPPZ MODUL A.) 35

36 Závěr: Výrazně lepší výsledky ve vlastním testu školy (EQUAL Kompetence pro trh práce) jsou do značné míry dány způsobem zadání úkolů v pro ţáky obvyklé formě. Lepším výsledkům napomohlo také to, ţe mnohé úkoly byly otevřené a dávaly širší prostor pro správnou odpověď. Návrh na opatření vyplývající z testů: - Vyuţít poznatků získaných v testování k zaměření dalšího vzdělávání pedagogů (vzájemné náslechy ukázky osvědčených postupů, MBTI, metody RWCT, Bloomova taxonomie, E-U-R, hodnocení). - Prohloubit spolupráci kolegů v rámci MSPK (vzájemné náslechy, vytvoření společné databáze dobrých příkladů). - Prohloubit spolupráci mezi MSKP (dle oblastí i v problematice průřezových témat). - Prohloubit spolupráci mezi kolegy I. a II. stupně. - Vyuţívat ve výuce dobré a jiţ ověřené postupy (zde mohou pomoci např. vzájemné náslechy, portál časopis Kritické listy). - Vyuţívat ve výuce aktuální čísla kvalitních časopisů, které jsou zaměřeny na různé vědní obory na úrovni přiměřené mladšímu respektive staršímu školnímu věku (např. Junior, 21. století, Epocha) Certifikát SCIO 36

37 12. PŘEHLED UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ODCHÁZEJÍCÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY PO UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2009 / 2010 Název školy Studijní / učební obor Počet ţáků Gymnázium a SOŠ N. Jičín gymnázium 6 5 pedagogické lyceum 1 Sportovní gymnázium D. a E. Zátopových Ostrava gymnázium se sportovní přípravou 1 1 Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava - Poruba gymnázium 1 SŠ Kostka Vsetín gymnázium 1 SOŠ waldorfská Ostrava waldorfské lyceum 1 SPŠ stavební Valašské Meziříčí stavebnictví-pozemní stavitelství 4 1 Chlapci zedník 1 1 tesař 1 1 SŠ přírodovědná a zemědělská Nový Jičín ochrana a obnova ţivotního prostředí 4 2 agropodnikání 4 2 opravář zemědělských strojů 3 3 VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice autotronik 2 2 obchodní akademie 1 Mendelova SŠ Nový Jičín ekonomické lyceum 2 1 obchodní akademie 1 zdravotnické lyceum 1 zdravotní asistent 1 informační technologie 3 3 SŠ Odry kadeřnice 2 kosmetické sluţby 1 masér sportovní a rekondiční 2 2 SŠ polygrafická Olomouc reprodukční grafik pro média 1 1 SŠ dopravní Plzeň ţelezničář 1 SŠ oděvní a sluţeb Vizovice fotograf 1 SPŠ Hranice poţární ochrana 1 stavební materiály 1 1 SPŠ stavební Lipník nad Bečvou stavebnictví 1 1 SŠ Vítkov-Podhradí dopravní prostředky 1 1 Střední zdravotnická škola Hranice zdravotnický asistent 2 2 Integrovaná SŠ - Centrum odborné přípravy a jazyková škola Valašské Meziříčí SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm gastronomie 1 cukrář 2 gastronomie 1 1 kuchař-číšník

38 SŠ Šenov u Nového Jičína mechanik strojů a zařízení 1 1 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Svaté Aneţky České Odry instalatér 2 2 tesař 1 1 předškolní a mimoškolní výchova 3 sociální vychovatelství 1 ošetřovatel 1 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov předškolní a mimoškolní pedagogika 1 SŠ sluţeb a podnikání Ostrava prodavač 1 1 SŠ lesnická Hranice lesnictví 1 1 Celkem Umístění ţáků vycházejících z niţších ročníků 8. ročník Název školy Integrovaná SŠ - Centrum odborné přípravy a jazyková škola Valašské Meziříčí SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek 7. ročník Studijní / učební obor Počet ţáků Chlapci kuchař-číšník 1 1 stravovací a ubytovací sluţbykuchařské práce 1 1 Gymnázium a SOŠ Nový Jičín 6 - leté gymnázium 1 OU a Praktická škola Nový Jičín zámečnické práce a údrţba ročník Masarykovo gymnázium Příbor 8 - leté gymnázium 1 1 Celkem DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZÁPIS DO 1. TŘÍD, SPOLUPRÁCE S MATEŘSKÝMI A MALOTŘÍDNÍMI ŠKOLAMI, RODIČE VE VÝUCE 13.1 Den otevřených dveří V tomto školním roce proběhl 19. ledna 2010 a byl vedle předškoláků, jejich rodičů a ţáků nejvyšších ročníků malotřídních škol okolních obcí určen také rodičům ţáků naší školy. Cílem této akce bylo představit předškolákům, ţákům 4. ročníku ZŠ Hostašovice a 5. ročníku ze ZŠ Libhošť, ZŠ Bernartice, ZŠ Jeseník nad Odrou a ZŠ Rybí a jejich rodičům prostředí a klima naší školy. Zákonným zástupcům našich ţáků jsme chtěli ukázat učebny vybudované v rámci projektu Novými technologiemi k novým poznatkům, který byl financován z prostředků EU. 38

39 Vzhledem k různým cílovým skupinám byl program rozdělen na tři části. V úvodu proběhlo společné zahájení s předškoláčky. Vedení školy představilo koncepci a profilaci školy, soubor Flétniček zapískal několik skladeb ze svého repertoáru a pak jiţ následovala prohlídka učebnic, pracovních sešitů a pomůcek v 1. ročníku. S velkým zájmem dětí i rodičů se setkaly ukázky práce dětí s vyuţitím interaktivních tabulí, kterými jsou vybaveny všechny učebny prvních a druhých tříd. Nebylo snadné děti přesvědčit, ţe při další prohlídce uvidí a vyzkoušejí spoustu dalších zajímavých věcí. Nakonec se rodiče s dětmi rozdělili do menších skupin vedených našimi učiteli a vydali se na prohlídku ostatních učeben. Po cestě navštívili počítačové učebny, kde děti rodičům ukázaly, jak po své návštěvě s mateřskou školkou dovedou na počítačích skládat pexeso, dokreslovat obrázky a plnit úkoly výukových programů. Se zaujetím se na interaktivních tabulích pokoušely podepsat se nebo namalovat obrázky. V jazykových učebnách starší ţáci představili, jak vyuţívají interaktivní tabule při osvojování si cizích jazyků, předvedli dětem scénky a pohádky v anglickém, německém i ruském jazyce. Především rodiče velmi zaujalo vybavení a moţnosti vyuţití nové učebny digitálních technologií, odkud si kaţdý předškolaček odnášel svou fotografii. Stalo se jiţ tradicí, ţe v učebně přírodopisu čekala na děti ukázka zvířecích mazlíčků chovaných našimi ţáky doma, či v rámci výuky ve škole. Vedle prohlídky zvířátek zde děti čekala řada dalších drobných aktivit pod vedením učitele přírodopisu. V učebně zeměpisu předváděli ţáci 2. stupně, jak na interaktivní tabuli doplňují slepé mapy, řeší připravené testy a luští kříţovky. Ve výtvarné výchově si pak děti pomocí bramborových tiskátek vyrobily, jako památku na dnešní návštěvu, medaili se svou první školní hvězdičkou. Prohlídka pokračovala přes učebnu fyziky a chemie se spoustou drobných magnetických nebo elektrických problémů a kouzel s lakmusovými papírky. V tělocvičnách se představily při tréninku naše volejbalistky a děvčata z aerobiku a v keramické dílně si předškolačci mohli prohlédnout vedle ţákovských výrobků, hrnčířský kruh, keramickou pec a sami si vyzkoušet práci s hlínou. Dlouhá cesta školou byla ukončena ve cvičné kuchyňce, kde naši hosté dostali malé občerstvení. Ţáci s nejvyšších ročníků spádových škol přišli plni zvědavosti, co jim můţeme nabídnout, zda se jim u nás bude líbit. Zajímaly je především informace o organizaci výuky cizích jazyků a sportovních tříd. Při prohlídce učeben sledovali jejich vybavení, ukázky výuky a vztahy mezi našimi ţáky a učiteli. Aktivně se zapojovali do připravených aktivit. Den otevřených dveří se setkal s kladnou odezvou u dětských i dospělých návštěvníků. Loučili jsme se s dobrým pocitem, ţe se jim u nás líbilo a s většinou dětí se setkáme u zápisu a v září ve školních lavicích prvních, pátých a šestých tříd Zápis do 1. třídy Putováním se sluníčkem byl motivován zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2010/2011, který proběhl na naší škole ve čtvrtek 21. ledna Sluníčko a obří stopy provázely předškoláky od vstupu do budovy aţ po třídu, kde plnili úkoly potřebné k posouzení školní zralosti. 39

40 Stejně jako v loňském roce se po přivítání staršími spoluţáky věnovala dětem a jejich rodičům vţdy jedna z učitelek 1. stupně. Stanoviště byla připravena ve třech třídách. Na kaţdém z nich děti různými formami činností plnily úkoly na ověření řečových, motorických a matematických dovedností, prostorové orientace, poznávání geometrických tvarů a barev. Odměnou za kaţdý splněný úkol jim byl paprsek, který si přilepily ke sluníčku na připraveném pracovním listu. Paní učitelka po celou dobu pečlivě přihlíţela, jak je dítě šikovné nebo co je ještě třeba docvičit, aby se všem dětem vstup do školy povedl. Na posledním stanovišti dostali úkol nejen děti, ale i rodiče. Budoucí předškoláci kreslili postavu a rodiče společně s učitelem vyplňovali ţádost o přijetí do 1. třídy a údaje potřebné do školní matriky. Rodiče, kteří se rozhodli odloţit školní docházku, byli poučeni o postupu při odkladu. Po splnění všech úkolů dostali předškoláci za svůj výkon keramické sluníčko, vyrobené ţáky ve školní keramické dílně, a batůţek s nápisem ŠKOLÁK, ve kterém našli malé občerstvení, pastelky, rozvrh hodin a jiné drobnosti. Příjemnou vizitkou pro nás bylo, kdyţ od nás děti nespěchaly a odnášely si kromě dárků také úsměv, coţ byla pro nás ta největší odměna. Na závěr se všichni přemístili do počítačové učebny, kde si děti mohly vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a rodiče u malého občerstvení, připraveného ţáky 2. stupně, počkali na vydání rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání. Poděkování patří všem učitelům a ţákům, kteří se podíleli na přípravě zápisu, a také rodičům, kteří se rozhodli pro naši školu Spolupráce s mateřskými školami Úspěšnému zaškolení dětí pomáhá úzká spolupráce základních škol s mateřskými školami. Naše škola má dlouhodobé kontakty s mateřskými školami Trojlístek, MŠ Palováček, MŠ Revoluční, MŠ Beruška a MŠ ze Ţiliny. Děti z předškolních oddělení těchto MŠ navštívily v průběhu prosince a ledna výuku v 1. třídách. Ze začátku jen z povzdáli sledovaly, co se uţ jejich starší kamarádi naučili, jak umí psát, počítat, jak pracují s interaktivní tabulí, ale pak si všichni společně na koberci zazpívali a zasoutěţili. Předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí ve školní lavici a přitom si vymalovali obrázek. Po rozloučení s prvňáčky si děti z MŠ v počítačové učebně s interaktivní tabulí samy zkusily řešit úkoly k procvičení poznávání barev, prostorové orientace, vyhledávání rozdílů a řešení číselných řad. Na závěr se ty šikovnější podepsaly na interaktivní tabuli. Vedle spousty záţitků si ze školy odnášely vymalovaný obrázek a pozvánku na Den otevřených dveří. Ještě před zápisem navštívily učitelky 1. a 2. tříd schůzky rodičů ve školkách a předaly zde informace o školní zralosti, moţných důsledcích předčasného zaškolení a prezentovaly náš školní vzdělávací program a nabídku školy Spolupráce s malotřídními školami Vedle mateřských škol spolupracujeme také s malotřídními školami z okolních obcí, odkud musejí ţáci po čtvrté nebo páté třídě přestoupit na jinou školu. Kontakt s těmito ţáky jsme navázali pozvánkou na Den otevřených 40

41 dveří, kde si děti si svými rodiči prohlédli vybavení a klima naší školy, získali informace o organizaci výuky a nabídce volnočasových aktivit. Následně jsme pozvali ţáky ze ZŠ Ţivotice, čtvrťáky ze ZŠ Hostašovice a páťáky ze ZŠ Libhošť a ZŠ Jeseník nad Odrou společně s jejich učitelkami přímo do výuky. Navštívili hodiny hlavních předmětů jako je český jazyk a matematika, viděli ukázky výuky ve všech cizích jazycích, které svým ţákům nabízíme anglický, německý a ruský, aktivně se zapojili v hodinách zeměpisu, přírodopisu a fyziky a s velkým zájmem sledovali ukázku tělesné výchovy ve sportovních třídách. Třešničkou na dortu byly připravené aktivity v počítačové učebně a na interaktivní tabuli, kde si ţáci vyzkoušeli práci s touto moderní technikou, ověřili své znalosti při plnění úkolů s vyuţitím výukových programů a navzájem zasoutěţili. Při návštěvě nové učebny digitálních technologií je pak zaujalo vybavení učebny a práce ţáků devátých tříd, kteří v rámci výuky zpracovávali svůj krátký film. Jako dárek zde kaţdý z návštěvníků dostal svou fotografii pořízenou v průběhu prohlídky. Při občerstvení ve cvičné kuchyňce si děti navzájem vyměňovaly své záţitky a zahrnuly zástupce naší školy spoustou otázek. Odcházely plny dojmů a informací, některé jiţ rozhodnuty, ţe k nám 1. září nastoupí. Další aktivitou byla schůzka ředitelek ZŠ Hostašovice a ZŠ Jeseník nad Odrou s vyučujícími 5. ročníku. Společně sjednotily výstupy v jednotlivých předmětech a ročnících, předaly si informace o ţácích a domluvily společné činnosti pro příští školní rok. V závěru školního roku se děti ze ZŠ Hostašovice zúčastnily našeho slavnostního ukončení školního roku v Kině Květen, se zájmem sledovaly vyhodnocení soutěţí na 1. stupni a pak zhlédly společně s našimi ţáky film Rodiče ve výuce V prosinci proběhla v 1. a 2. třídách ukázková hodina s aktivní účastí rodičů. Usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči. Rodiče mohli zhlédnout, jak se jejich děti vzdělávají, jaké formy a metody práce pouţíváme. Učitelé se snaţí rodičům ukázat konkrétní návody, jak mohou pracovat se svými dětmi doma. Během vyučovacího procesu rodiče pozorují, jaké klima panuje ve třídě, vztahy mezi ţáky, pracovní atmosféra, příjemná nálada. Tyto faktory velice ovlivňují výkony ţáků a je potřeba, aby panovaly i v rodině. Ukázková hodina se uskutečnila v předvánočním čase, probíhala v duchu vánoční atmosféry. Byla motivována vánoční náladou. Děti ukázaly svým rodičům, jak pracují v hodinách Českého jazyka, Matematiky a Prvouky. Rodiče se mohli přesvědčit, ţe klademe důraz na moderní činnostní vyučování s pouţitím aktivizujících metod a forem učení, které dává ţákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Důraz je kladen na probuzení zájmu a nabývání nových poznatků ţáky názorně, vlastní činností a proţíváním za pomoci vhodných metodických materiálů, pomůcek a nejmodernější didaktické techniky. V průběhu vzdělávacího procesu jsou ţáci vedeni k sebekontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sami, spolupracovat v týmu. Reakce rodičů byla vyjádřena poděkováním a spokojeností. Rodiče jeví o ukázkové hodiny veliký zájem, budeme je tedy realizovat i v příštím školním roce. 41

42 14. AKTIVITY I. STUPNĚ 14.1 Návštěva planetária Dne 23. září se páté ročníky zúčastnily exkurze do Planetária v Ostravě. Cílem této návštěvy bylo prohloubení a upevnění učiva o vesmíru. Všichni jsme se podívali na poučný film, který byl promítán zábavnou formou na velkém filmovém plátně. Společně jsme si připomněli co je to sluneční soustava, jaká tělesa se ve vesmíru nacházejí, jak se jmenují jednotlivé planety obíhající kolem Slunce. Celým programem nás provázel návštěvník z jiné planety, který ztroskotal na neznámé planetě a čekal na opravu své lodi. Mezitím se dovídal veškeré informace a zajímavosti z jednotlivých planet, které mu vyprávěla neviditelná průvodkyně. Mimo jiné se například zjistil, jaké jsou přírodní podmínky na všech osmi planetách sluneční soustavy, zda je moţný ţivot na některé z nich a další podrobnosti. Po zhlédnutí filmu mohly mít děti dotazy, na které ochotně a trpělivě odpovídala průvodkyně. Nebylo jich málo. Exkurze se vydařila Dopravní hřiště Na podzim a na jaře ţáci 4. ročníků navštívili dopravní hřiště na ZŠ Dlouhé v Novém Jičíně. Ţáci se seznámili s dopravními značkami, naučili se zvládat situace v běţném provozu. Ţákům byl rovněţ promítnut film, který jim přiblíţil různé situace na silnicích. V měsíci dubnu ţáci skládali test s praktickou částí, při které jezdili na kolech. Cílem praktické zkoušky bylo získání průkazu cyklisty. Téměř všem se to podařilo. Nejšikovnější si odnesli i malé drobnosti, které jim věnovala dopravní policie Den bez úrazu 21. dubna 2010 se ţáci 4. B zúčastnili akce s názvem Den bez úrazu ve Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně, kde ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Nový Jičín a Mendlovou střední zdravotní školou bylo připraveno zábavné dopoledne. Na šesti stanovištích si děti hravou formou procvičovaly poskytování první pomoci, opakovaly pravidla, jak bezpečně jezdit na kole, cvičily se v sebeobraně a obratnosti, nebo vyjasňovaly, jak se zachovat v krizových rodinných situacích Vánoce na dědině Jiţ tradičně navštěvujeme s dětmi 3. ročníků vánoční program v Roţnově pod Radhoštem Vánoce na dědině. Vţdy na nás čeká spousta překvapení a ani letos tomu nebylo jinak. Seznamovali jsme se nejen s vánočními zvyky, ale také s běţným ţivotem na Valašsku v dřívějších dobách. Vůně nás přilákala do chaloupky, ve které hospodyňky pekly a krásně zdobily vánoční perníčky, které se pak věšely na stromeček. Na výzdobu se pouţívaly i další dostupné materiály sláma, sušené ovoce, ořechy a další. Vlastně v kaţdém domečku nás čekal nazdobený stromeček. Kdyţ byla chaloupka malá, stromeček visel ze stropu. V zimě, kdyţ lidé nemohli pracovat na poli, věnovali se různým řemeslům. Mohli jsme vidět tkaní koberců, výrobu papučí, vyřezávání dřevěného betlému a také práci kováře. Cestou nás zastihl také Mikuláš s čerty, kteří vyprášili koţich největším nezbedům. Ve stodole jsme viděli dobytek, na který hospodáři nezapomínali ani o Štědrém dni a přidali jim něco 42

43 na přilepšenou. Dalším zastavením byla škola. Zasedli jsme do starých lavic a pan učitel vyprávěl, jak se dětem ţilo kdysi a jaké dárečky na ně čekaly pod vánočním stromečkem. Společně s panem učitelem jsme si pak zazpívali starou koledu Pásli ovce Valaši. Jedna chaloupka na nás dýchla trochu tajemnem. Při plamínku svíčky hospodyně vyprávěla o štědrovečerní večeři a vánočních zvycích. Mohli jsme si vyzkoušet pouštění lodiček a hospodář nám předvedl lití olova, které slouţilo k věštění budoucnosti. Na další cestu jsme dostali kousek chleba s medem. V chalupě z Nového Hrozenkova nás čekalo překvapení ve formě figurek z kynutého těsta. Dozvěděli jsme se, co se jedlo a vařilo v dřívějších dobách. Hospodyně nás také zkoušela, za odpovědi jsme pak byli odměněni sladkým pečivem. I další chaloupka byla voňavá. Viděli jsme, jak se vyráběly ze včelího vosku svíčky a pekly ve speciální ţelezné formě vánoční oplatky. Na závěr nás čekalo příjemné posezení. Za okny svítily svíčky a uvnitř bylo krásně teplo. Byli jsme poţádáni o zazpívání koledy a pak odměněni perníkem a bylinkovým čajem, který nás zahřál. Pak nás uţ čekala jen cesta domů. Odjíţděli jsme s pocitem krásně proţitého dne. Ještě několik následujících dnů jsme všichni vzpomínali na krásné okamţiky Den Země 22. duben jsme na naší škole zasvětili ochraně ţivotního prostředí a osvětě o třídění odpadu. První část jsme strávili ve třídách, kde ţáci zhlédli film o třídění odpadu, ve skupinách vyplňovali pracovní listy, luštili kříţovky a doplňovačky. Tak jako v minulých letech, i letos měli ţáci 1. stupně za úkol donést v tento den aspoň 1 kg papíru, coţ někteří značně překročili. Celkem se nasbíralo kg, nejlepší třídy i sběrači byli později odměněni věcnými cenami. Poté jsme se přesunuli na náměstí, kde ţáci odevzdali pouţité baterie, které po celý rok sbírali. Následně jsme se zúčastnili programu, který pro děti připravil DDM Fokus. Pro 3. ročníky to byly hry a soutěţe ve Smetanových sadech, pro 4. a 5. třídy na Skalkách. Ţáci skládali puzzle Zeměkoule, obrázky z barevných vršků, házeli PET lahví na cíl, absolvovali slalom na koloběţce, zahráli si Člověče, nezlob se, zkusili si chůzi po laně a jiné aktivity. Ţáci 2. stupně na náměstí vytvářeli modely z odpadového materiálu pro módní přehlídku. Třídy si vybraly 3 zástupce, které oblékly a obuly do PET lahví, plechovek a folií a při přehlídce své výtvory vtipně komentovaly. Věříme, ţe tento den nebyl samoúčelný a ţáci získané poznatky vyuţijí i v praktickém ţivotě Kultura školám I. stupeň Divadelní představení Sůl nad zlato Dne 2. listopadu 2009 se ţáci 3. A, 4. A, 4. B zúčastnili divadelního představení s názvem Sůl nad zlato. Byla to klasická pohádka, kterou si herci divadla Drak z Hradce Králové upravili tak trochu po svém. 43

44 Král Jiří panoval v Království hudby a na to, ţe solí nad zlato můţe někdy být i hudba, se přišlo během představení. Se svým rádcem Pánem z Černíků, komorníkem Johanem a královskými dcerami Baruškou, Jaruškou a Maruškou trávil většinu času v královské koncertní síni. V sousedním království ţil ve společnosti svých kníţecích přátel Ivana a Petra princ Jan. Tam se naopak všude a neustále hodovalo. Místo koncertní síně tam měli síň hodovní. Po hudbě ani památky. Všechno se ale změnilo, kdyţ u prince Jana jako sluţebná nastoupila Maruška. Otec král ji vyhnal z Království hudby, protoţe prohlásila, ţe ho má ráda jako sůl. Nejen, ţe se u prince v zámecké jídelně kromě hodování začalo i muzicírovat, ale princ se z lásky k Marušce stal vášnivým hudebníkem. Král Jiří, panovník Království hudby, svolil, aby si princ Jan Marušku vzal za ţenu a stal se jeho následníkem. Byla to zkrátka pohádka se vším všudy, jak má být. Jenom tam bylo kromě soli ještě hodně muziky Divadelní představení Mach a Šebestová 26. dubna proběhlo divadelní představení Mach a Šebestová, kterého se zúčastnilo 24 ţáků 4. A. Toto představení bylo velmi poutavé a děti zaujalo. Po celých 90 minut udrţely pozornost a zapojovaly se do děje. Herci, kulisy i ţivá hudba byli na vysoké úrovni Divadelní představení Pečení holubi aneb přísloví Dne 18. března 2010 jsme navštívili divadelní představení Pečení holubi aneb přísloví. Děti si zajímavou a vtipnou formou zopakovaly známá přísloví, seznámily se s novými. Zaujal je nejen výkon herců, ale i dekorace. Představení bylo pro děti hodnotné a přínosné Divadelní představení O štěňátku Balynce V dubnu ţáci druhých tříd zhlédli v Beskydském divadle pohádku O štěňátku Balynce, kterou předvedlo karlovarské hudební divadlo Karlovy Vary. Z pohádky pro ţáky vyplynulo poučení, jak je důleţité třídit odpad, které nádoby na tříděný odpad slouţí, a to nejen ve škole, ale i doma Setkání se spisovatelkou Ivonu Březinovou Ţáci 4. ročníků měli tu moţnost, osobně se setkat s dětskou spisovatelkou Ivonou Březinovou. Tuto akci pořádala městská knihovna. Ivona Březinová seznámila ţáky s tím, co všechno obnáší role spisovatele, jak se vlastně taková kniha píše, kolik to zabere času a kdo všechno se na konečné úpravě knihy podílí. Ţáky nejvíce zaujalo povídání spisovatelky o knize Kozí příběh. Tato kniha byla zpracována podle stejnojmenného 3D filmu. Autorka ţáky seznámila s tím, jak musela tento příběh zhlédnout ještě v době, kdy ho reţiséři teprve natáčeli Hudební představení Jumping Drums Dne 19. listopadu 2009 se ţáci pátých tříd zúčastnili představení Jumping Drums. Tento soubor zaloţil profesionální bubeník a terapeut Ivo Batoušek. Program byl strhující ukázkou autorských skladeb inspirovaných japonským národním souborem bubeníků KODO, ale i brazilskou, africkou, rockovou a taneční hudbou. Všichni bubeníci hráli na plný výkon, upoutali u dětí pozornost, uvolnili takovou energii, která nám všem způsobila mrazení v zádech. Skupina Jumping Drums sklidila obrovský a zaslouţený úspěch. 44

45 Hudební představení divadla Abraka muzika Ve středu 9. prosince 2009 ţáci 1. stupně zhlédli v kině Květen představení hudebního divadla Abraka muzika pod názvem Planeta. Představení Planeta bylo zaměřeno na výchovu k ochraně ţivotního prostředí, modelovalo situace, které vyţadují ekologické chování, hudbou, dramatizací, zvukem a scénickými prvky komentovalo způsoby nakládání s přírodními a kulturními hodnotami. Program se prostřednictvím vyprávění, hudby a textů, hereckých výstupů, her a interakcí vyjadřoval k nejzávaţnějším tématům enviromentální výchovy: postavením a rolí člověka v ţivotním, přírodním i sociálním prostředí, pohnutkami i následky jeho chování, vztahem člověka k přírodě a jeho vlivem na její stav, nakládáním s energiemi a jejich zdroji, hospodařením se surovinami a potravinami, nakládáním s odpady, vlivem dopravy na stav ţivotního prostředí, ochranou a rozvíjením kulturního bohatství, lokálními i globálními následky nešetrného a bezohledného jednání. Koncert výrazně, naléhavě, jednoznačně a zároveň nenásilně upozornil na aspekty lidského chování, které nepříznivě ovlivňují kvalitu ţivotního prostředí a poukázal na podíl kaţdého jedince na zhoršování i nápravě aktuálního stavu. Představení se líbilo a zaujalo nejen děti, ale i učitele. Výchovné působení hodinového programu nemůţe dosáhnout okamţité nápravy neţádoucích schémat jednání a nebezpečných návyků, poskytlo však učitelům východiska k rozvinutí aktivit, které k uvědoměle prospěšnému a šetrnému nakládání s ţivotním prostředím směřují a školáky podněcuje k zamyšlení nad prezentovanými otázkami Písničkový pořad Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem V úterý 10. listopadu 2009 ţáci prvních a druhých tříd zhlédli v Beskydském divadle písničkový pořad Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem, který je určen pro malé i velké uši. Za klavírního doprovodu autora hudby Jaroslava Uhlíře v ní zazněly nejen písně ze známých pohádek Ať ţijí duchové, Princové jsou na draka, S čerty nejsou ţerty, Lotrando a Zubejda, Tři veteráni, ale i písně nové z televizního pořadu Hodina zpěvu. Hodina zpěvu na ţivo byla navíc ozvláštněna zvukovými testy, kdy děti podle krátkých ukázek rozeznávaly různá zvířata. Pořad končil směsí starších i novějších písní autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, kterou završila píseň Není nutno. 45

46 Písničkový pořad se dětem velmi líbil, zpívaly spolu s panem Uhlířem a jeho představení děti odměnily velikým potleskem Filmové představení Dešťová víla V úterý 29. června 2010 v rámci slavnostního ukončení školního roku ţáci 1. stupně zhlédli v kině Květen klasickou romantickou pohádku o dobru a zlu Dešťová víla. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ţenu. Pozná, ţe lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, ţe jim vezme vodu. Nakonec, jak uţ to v pohádkách bývá, zvítězí dobro a láska. Pohádka se líbila nejen dětem, ale i učitelům Projektové dny Rodina projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně 13. listopadu 2009 se uskutečnil projektový den Rodina. Cílem studentů 3. ročníků bylo, aby si vyzkoušeli práci s dětmi ve 2. třídě a pozorovali reakce dětí při různých činnostech, které jim po celý den připravovali. Projekt byl zaměřen na vyvození tematického celku 2. ročníku Rodina. 1. hodina - RODINA Scénka Role v rodině povídání o tom, co bys dělal kdyby Rodinný koš (obdoba hry ovocný koš) změna pozic členů rodiny Tichá pošta maminčina maminka je moje a na konci společná odpověď Maminka řekla (obdoba hry Kuba řekl) 2. hodina - ZVÍŘATA Scénka Napodobování hledání kartiček a řazení do skupin Malování ve skupinách úkolem bylo namalovat na velký papír, jak se starat o zvíře, které děti dostaly na kartičce a poté prezentovat Drbání děti seděly v kruhu a škrabkaly se na zádech 3. hodina - OSLAVA Scénka Hry s balónky tanec, různé soutěţe, slepičí tanec Hra s ţidličkami hudba stop sednout jeden vypadl Povídání o dárcích Písničky vztahující se k oslavám 4. hodina VV + PČ Výroba kofoláčků Hodnocení: Ţáci si hravou formou navodili celé téma Rodina. Studenti pedagogického lycea se pečlivě připravili. Veškerá motivace, skupinové práce i výtvarné a pracovní činnosti byly dobře promyšlené. Děti se na tento den velmi těšily, zajímaly se o kaţdou činnost, která v hodině probíhala. Ze všeho měly velkou radost. Spolupráce mezi studenty a dětmi byla hravá, veselá, ale ukázněná. Všechny děti, studenti i učitelé se těší na další projektový den. 46

47 Čas projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně 10. února 2010 se uskutečnil projektový den Čas. Cílem studentů 3. ročníků bylo, aby si opět vyzkoušeli práci s dětmi ve 2. třídě a pozorovali reakce dětí při různých činnostech ve třídě. Projekt byl zaměřen na vyvození tematického celku 2. ročníku ČAS hodina - Povídání, hry, říkanky, scénky a písničky na dané téma: rok, roční období, měsíce, dny v týdnu další časové jednotky minulost a současnost reţim dne poznávání kalendáře, vyhledávání v kalendáři poznávání hodin soutěţe hodina - Výtvarná výchova + pracovní činnosti Děti si ve skupinách vytvořily na velký balící papír KOLO ROKU Také si vyráběly masky, papírové květiny z ubrousků a přáníčka Nakonec plnily úkoly k tématu Čas na pracovním listě Hodnocení: Ţáci si hravou a soutěţivou formou navodili celé téma ČAS. Studenti pedagogického lycea se opět velmi pečlivě připravili. Veškerá motivace, výtvarné a pracovní činnosti i soutěţe byly promyšlené. Děti se na tento den opět velmi těšily a měly velkou radost z výrobků. Spolupráce mezi studenty a dětmi byla hravá, veselá, ale ukázněná Projektový den Den plný překvapení 31. března se uskutečnil projektový den Den plný překvapení, kterého se zúčastnili ţáci prvních a druhých tříd. Cílem projektu bylo připomenout si velikonoční zvyky a tradice, říkadla, koledy a vyrobit si velikonoční dekorace. Ráno se děti sešly ve svých třídách, zopakovaly si jarní písničky, velikonoční říkadla a koledy. V dalších dvou hodinách pracovaly na čtyřech stanovištích, kde si vyrobily velikonoční vajíčko, kohoutka a závěsnou dekoraci z proutí. V poslední hodině si ve třídách uspořádaly výstavku výrobků a zhodnotily celý den. Na všech stanovištích obětavě pomáhali ţáci 5. A. Dětem se velikonoční den moc líbil a domů si odnášely zdařilé výrobky Roční období projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně Ve čtvrtek 29. dubna 2010 proběhl v prvních ročnících projektový den, který si připravili studenti pedagogického lycea. Projekt byl zaměřen na roční období. Navazoval na vědomosti a zkušenosti ţáků získané v prvním ročníku. Činnosti prolínaly všemi předměty, především prvoukou, výtvarnými a pracovními činnostmi. Cílem projektového dne bylo, aby si studenti vyzkoušeli práci s nejmladšími dětmi, pozorovali činnost dětí při různých činnostech, které jim připravili, a děti prohloubily získané znalosti přírody v různém ročním období 47

48 První část projektového dne probíhala na školním hřišti, druhá část ve třídě. Tento den jsme začínali společně ve třídě, kde se děti seznámily navzájem se studenty pedagogického lycea, průběhem a cílem celého dne. Motivací byla píseň Jaro, léto, podzim, zima. Následně jsme se přesunuli na školní hřiště, kde jiţ měli studenti připravená čtyři stanoviště. Ţáci byli rozděleni do čtyř skupinek. Kaţdá skupinka si vylovila z láhve krabičku, ve které se skrýval lísteček s názvem ročního období, kam se skupinka následně přesunula plnit připravené úkoly. Po dvou hodinách strávených na školním hřišti jsme se přesunuli zpět do třídy, kde si ţáci vyrobili krásnou svíčku, která byla milým dárkem pro své maminky k nadcházejícímu Dni matek. Během dokončení svíčky si ţáci namalovali obrázek ke kaţdému ročnímu období. Po ukončení následovalo zhodnocení celého dne studenty i ţáky. Všem se tento den velmi líbil, děti odcházely domů unavené, ale plné záţitků. Studenti se velmi dobře na tento den připravili. Všechny činnosti, včetně motivace, měli dobře promyšlené. Spolupráce mezi studenty a dětmi byla velmi dobrá Projektový den Příroda všemi smysly Dne 25. května 2010 proběhl projektový den Příroda všemi smysly, který si pro děti z 1. a 2. tříd připravili ţáci 8. A pod vedením pana učitele Pavlíka. V prvních dvou hodinách si děti na pracovním listě zopakovaly vše, co vědí o lidských smyslech, na interaktivní tabuli hádaly hádanky a zahrály si didaktické hry. Druhá část probíhala na školním hřišti, kde děti na jedenácti stanovištích plnily úkoly se zapojením všech smyslů. Osmáci si vyzkoušeli, jak se pracuje s malými školáky. Odměnou jim snad bylo nadšení, se kterým děti plnily jednotlivé úkoly. Celý den probíhal v příjemné atmosféře Putování po světě projektový den realizovaný studenty pedagogického lycea v Novém Jičíně V pátek 18. června 2010 se konal na Lamberku v Novém Jičíně projektový den, kterého se zúčastnili ţáci prvních tříd. Tento projekt si připravili studenti pedagogického lycea v Novém Jičíně po konzultacích s třídními učitelkami. Projekt byl zaměřen na poznávání světa a rozvoj motoriky. Cílem studentů bylo, aby si vyzkoušeli práci s dětmi v 1. třídě, vedení skupinky, zdokonalení komunikace s dětmi, přípravu a plánování učební jednotky. Zahájení projektu předcházela velmi pěkná motivace, která měla nenásilnou formou přimět děti k tomu, aby kaţdé dítě mělo moţnost vyniknout, pocítit radost z úspěchu, ale také přijmout menší neúspěch. 48

49 Všechny děti byly rozděleny do deseti skupinek. Kaţdá skupinka prošla teleportem, odkud byla vyslána do země nacházející se na určitém kontinentu. Na kaţdém stanovišti plnily děti zadané úkoly zaměřené na rychlost, obratnost či zručnost. Po splnění úkolu se vrátily zpět do teleportu, kde byly vyslány na další místo. Po ukončení celé akce proběhlo zhodnocení studenty a následně ţáky. Nejlepší skupinky byly oceněny diplomem a všechny děti dostaly za snahu sladkou odměnu. Ţáci byli hravou formou seznámeni s různými zeměmi leţícími v určitém světadíle. Dětem se tento den velmi líbil, všechny úkoly plnily s chutí a radostí. Studenti se velmi dobře na tento den připravili, včetně netradičních pomůcek. Všechny činnosti, včetně motivace, měli dobře promyšlené. Spolupráce mezi studenty a dětmi byla velmi dobrá Recitační soutěž Ve středu 24. března 2010 se konala v rámci 1. a 2. třídy recitační soutěţ. Ţáci si sami vybrali a naučili se zpaměti velmi pěkné básničky. Recitátoři soutěţili mezi sebou v jednotlivých ročnících. Z 1. ročníku se soutěţe zúčastnilo 13 ţáků. Vyhodnoceni byli tři nejlepší: 1. místo Marie Skopalová 2. místo Tereza Polášková 3. místo Tereza Nováková Z 2. ročníku soutěţilo 12 ţáků. Z těchto ţáků byli vyhodnoceni také tři nejlepší: 1. místo Dáša Řišicová 2. místo Martin Kozák 3. místo Tomáš Havlásek Všichni ţáci dostali za účast a snahu pochvalu, sladkou odměnu a záloţku. Vyhodnocení ţáci získali malou odměnu a diplom. Své spoluţáky přišli podpořit a fandit jim jejich kamarádi ze třídy Sběr papíru Pořadí Příjmení, jméno Třída Odevzdáno(kg) 1 Tkadleček Dominik 2.A Kotasová Jana 3.B Macek Daniel 6.B Kuběna Martin 3.B Janyšková Kateřina 2.A Král Filip 6.D Domitra Marek 4.A Kocián Martin 1.A Kociánová Petra 1.A Drimlová Pavla 5.B

50 15. ŠKOLNÍ DRUŢINA 15.1 Mikulášská nadílka V listopadu jsme se s dětmi školní druţiny zúčastnili Mikulášské nadílky na náměstí. Bylo tady pro nás přichystáno hodně her a sladkých odměn. Celým odpolednem nás provázeli čerti, andělé a nakonec mezi nás přišel i Mikuláš Výtvarné soutěže Zúčastnili jsme se různých výtvarných soutěţí. K největšímu úspěchu patřila výtvarná soutěţ Městského úřadu odboru ţivotního prostředí na téma: Stromy a soutěţ Toyoty na téma: Ekologie Pravidelné aktivity školní družiny K pravidelným aktivitám se zařadila celodruţinová akce Doremi, soutěţení mezi odděleními ve sportovních hrách a soutěţní klání ve stolních hrách Karneval I v letošním roce jsme pořádali maškarní karneval, kde jsme kromě ţáků naší školy pozvali i budoucí prvňáčky. Programem provázel Hopsalín a pro děti byla připraveny soutěţe a sladké odměny. Na karnevalu měly vystoupení děti, které navštěvují krouţek aerobiku pod vedením paní učitelky Piešové Odpoledne s rodiči Odpoledne 31. března 2010 ve školní druţině patřilo společnému setkání rodičů, dětí a vychovatelek, kteří si přišli do výtvarné dílničky s nadšením tvořit a zdobit velikonoční dekorace. V příjemné atmosféře se rodičům a dětem moc líbilo. Všichni měli spoustu nápadů a bohatou fantazii Maňáskové divadlo Sluníčko V březnu vystupovalo v naší školní druţině maňáskové divadlo Sluníčko a děti viděli pohádku O Koblíţkovi, Tři prasátka, a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti si pozvali i své mladší sourozence a představení se všem moc líbilo. 50

51 15.7 Rozkvetlé odpoledne Školní parlament si pro děti připravil zábavný program s názvem Rozkvetlé odpoledne. Děti soutěţili v druţstvech pojmenovaných po kytičkách a nakonec je čekala sladká odměna Den Slunce Prvňáčci se zúčastnili akce Dne Slunce, který pořádal Fokus. Bylo to odpoledne naplněné pohybovými a vědomostními soutěţemi. Zde získali první místo Výlet do Kostelan V červnu jsme pořádali druţinový výlet do Kostelan, kde byl pro děti připraven dětský den s názvem Pojďte s námi do pohádky. Byl to den plný her, pohádek, zábavy, atrakcí a soutěţí. Děti se mohly svést na koních, bylo pro ně připraveno Veselé Františkovo divadlo. 16. AKTIVITY II. STUPNĚ 16.1 Kultura školám V rámci kulturních akcí, které se pořádaly v letošním školním roce, navštívili ţáci 2. stupně celkem čtyři představení. V prvním pololetí jsme z nabídky Beskydského divadla vybrali divadelní představení Robinson Crusoe, jehoţ se zúčastnily šesté a sedmé ročníky. Scénáře, reţie i hudby se ujal jediný člověk, Vítězslav Marčík. Závidím Vám, ţe dnes uvidíte Robinsona Crusoa v plné své kráse. Po těchto slovech je rozehráno představení plné nejen krkolomných kousků, dramatických okamţiků a humoru, ale také zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a smyslem všeho dění. Druhá akce byla určena pro ţáky osmých a devátých ročníků. Opět se představení uskutečnilo v Beskydském divadle, a to 27. ledna. Jednalo se o vystoupení divadla Tramtarie z Olomouce, I na Batmana občas padne smutek. Hlavní hrdina Jiří Mizera je ve všem průměrný. Průměrný vzhled, průměrná práce, průměrný plat. Občasná výhra střídá občasnou prohru a tak stále dokola. Jediným vybočením jsou ţeny. S těmi prohrává vţdy, kdyţ je ale nejhůř, zjeví se on. Charismatický atlet v převleku za jediného létajícího savce, Barman. Zhlédli jsme tak trochu hořkou komedii o muţích, kteří by alespoň na jeden den chtěli být komikovými superhrdiny. I třetí vystoupení, kterého se zúčastnily šesté a sedmé ročníky, se konalo v Beskydském 51

52 divadle, a to 22. března a neslo název Jánošík. Herci divadla Drak z Hradce Králové v něm vycházeli z historických faktů o slovenském hrdinovi Jánošíkovi, ale hlavním záměrem představení bylo ukázat generační konflikt mezi učitelem a ţáky, který po dramatickém finále končí přátelským usmířením. Zazněla tu slovenština a slovenské písně v tradičním, i moderním pojetí. Poslední kulturní akcí, které se naši ţáci zúčastnili, bylo filmové představení Mikulášovy patálie na motivy knihy René Goscignyho, jeţ zaujalo nejen ţáky, ale i jejich učitele. Všechna představení se setkala s kladným ohlasem jak ze strany vyučujících, tak ze strany ţáků Vzdělávací program Planeta Země 3000 Od roku 2007 pořádá kaţdoročně PK zeměpisu ve spolupráci s agenturou MediaPro s.r.o. vzdělávací výukový program Planeta Země 3000 k vybranému zeměpisnému tématu. Program je tvořen mluveným slovem a videoprojekcí, která probíhá v kině Květen. Tento program má vysokou kvalitu a vhodně doplňuje učivo ţáků o konkrétní zajímavosti z dané lokality, doplněné výbornou videoprojekcí. Učivo, které je v programu prezentováno, odpovídá učebním osnovám vzdělávacího programu Základní škola. Po konzultaci s odborníky je pečlivě vybráno tak, aby vyhovovalo kaţdé zúčastněné věkové skupině. V letošním školním roce byla tématem Indie královna orientu. Zúčastnili se ho všichni ţáci II. stupně naší školy, kteří si tak zajímavou formou rozšířili svoje znalosti z probraného učiva a doplnili si jej o usměvavé tváře zdejších lidí, přírodní krásy a jedinečné tradice a zvyky této nádherné země - Indie. Program poskytuje i zpětnou vazbu, kdy si ţáci mohou ve škole po videoprojekci v přiloţených pracovních listech vyzkoušet, co zajímavého si z výukového programu zapamatovali. Takto kvalitního výukového programu se rádi zúčastníme i v příštím roce, kdy je připraven program Česká republika země známá neznámá Soutěž 20 listopadových klíčů Dne 11. listopadu 2009 se uskutečnila v rámci oslav 20. výročí Sametové revoluce soutěţ s názvem 20 LISTOPADOVÝCH KLÍČŮ. Ve spolupráci s Městem Nový Jičín ji připravilo Středisko volného času FOKUS, kde se také soutěţ konala. Naši školu reprezentovalo pětičlenné druţstvo ţáků 9. tříd, které se utkalo s druţstvy ostatních novojičínských základních škol. Na počátku soutěţe byla kaţdému druţstvu přidělena trička určité barvy. Naše škola soutěţila v tričkách barvy černé. Celkem proběhla 4 soutěţní kola v těchto tematických blocích: 1. Otázky 2. Skládačka 3. Příběh 4. Co je to? Všechny otázky a úkoly byly tematicky zaměřeny na znalosti naší novodobé historie, zejména na léta 80. a na události roku Za správné odpovědi získávala jednotlivá druţstva určitý počet klíčů, přičemţ rozhodovalo nejen vyřešení úkolu, ale také rychlost. Komponovaný pořad měl i 1 diváckou soutěţ. Mezi jednotlivými koly proběhla vystoupení členů tanečních krouţků SVČ, dobová módní přehlídka a rozhovor s pamětníkem. Celý program byl doplněn promítáním týdeníků z 80. let. Soutěţící byli povzbuzováni svými spoluţáky, kteří jim fandili z hlediště. Jejich výkony sledovala a hodnotila porota. I kdyţ výkony byly poměrně vyrovnané, zvítězila nakonec ZŠ Tyršova. Naši ţáci byli odměněni diplomem a drobnými dárky a, i kdyţ nezvítězili, strávili příjemné dopoledne, které bylo nejen zábavné, ale i poučné. 52

53 16.4 Den se světluškou aneb, jak se žije ve tmě Dne 9. září.2009 se ţáci 6. A třídy účastnili akce Den se Světluškou, kterou pořádalo Středisko volného času Fokus v Novém Jičíně ve spolupráci s Mendelovou střední školou. Na vlastní kůţi si všichni vyzkoušeli, co přináší ţivot ve tmě. Připravený pestrý program (např. cesta se zavázanýma očima přes park, mazání chleba, přebírání, přelévání, práce s lanem, tvoření obrazců) ţáky zaujal, neboť sami byli vtaţeni do činností, aby lépe pochopili ţivot nevidomých. Na jednotlivých stanovištích ţáci pracovali ve dvojicích, z nichţ jeden vystupoval jako vodič a druhý jako nevidomý. Nechyběla ani týmová práce. Celá akce splnila očekávaný účel děti odcházely překvapené, jak těţké je nevidět, i kdyţ jen pomocí zavázaných očí, ale zároveň si uvědomily důleţitost ostatních smyslů pro zrakově postiţené Projekty v rámci přírodopisu Návrat orla skalního Naše škola ve školním roce 2009/2010 navázala spolupráci se Stanicí pro záchranu ţivočichů v Bartošovicích. Po domluvě s pracovníkem této stanice, panem Kašinským, jsme připravili pro ţáky sedmých tříd program Návrat orla skalního do ČR. Během dvouhodinového programu se děti seznámily s projektem na záchranu orlů skalních, který počítá s vypuštěním slovenských mláďat orlů skalních získaných se souhlasem vládních institucí ochrany přírody Slovenské republiky. Projekt je realizován po dobu pěti let v úzké spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Zoologickou zahradou v Ostravě a za účasti předních odborníků. Cílem projektu je vytvoření stabilní hnízdní populace, tak jako tomu bylo v Moravskoslezských Beskydech před 150 lety. Předpokládá se propojení se slovenskou populací a lze očekávat šíření orlů skalních i na dalších územích ČR. Organizátoři projektu věří, ţe z navrácených orlů skalních se budou těšit jak návštěvníci Beskyd, tak i jejich stálí obyvatelé. Soudíme, ţe správné pochopení tohoto reintrodukčního programu co nejširší veřejností přispěje nejen k ochraně samotných orlů skalních, ale i k ochraně dalších predátorů, jako jsou ostatní dravci, sovy, šelmy, i k poznání sloţitých dějů a zákonitostí odehrávajících se ve volné přírodě Pomozte mi, umírám Do tohoto ročníkového projektu se zapojují ţáci osmých tříd poté, co se v hodinách přírodopisu seznámí s jednotlivými řády savců a s druhy zařazenými do seznamu ohroţených ţivočichů. Ţáci si ve dvou aţ tříčlenných skupinkách vybrali jeden z ohroţených druhů a ze všech dostupných zdrojů (odborná literatura, časopisy, přírodovědné filmy, PC - encyklopedie a internet) získávali informace, které se týkají stavby těla, způsobu ţivota, příčiny ohroţení a moţnosti záchrany vybraného ţivočišného druhu. Z dostupných materiálů zpracovali ţáci projektový plakát, který pouţívali při prezentaci své práce před třídou. Zdařilé plakáty plné informací a obrázků byly po prezentacích vystaveny v učebně přírodopisu, kde je mohli studovat i ţáci ostatních tříd a ročníků 53

54 Bestiář Motivační aktivitou zahajující projekt Pomozte mi, umírám je projekt Bestiář. V letošním školním roce si ţáci 9. B připravili podle scénáře, který se osvědčil uţ v minulých letech, pro osmé ročníky představení, při němţ proţili společně fiktivní zánik 44 druhů zvířat. Jedná se o pocitovou aktivitu se základními informacemi o příčinách vymírání ţivočišných druhů. Cílem je snaha o uvědomění si výjimečnosti ţivota v jakékoliv formě, uvědomění si podobnosti mezi člověkem a zvířetem a stejné závislosti na kvalitě ţivotního prostředí. Bestiář se odehrává v setmělé místnosti, začíná hrát hudba (Vangelis Dobytí ráje 1496), dvě bytosti (v maskách) zapalují svíčky (ţivoty), pak při čtení citově zabarveného textu bestiáře postupně plamínky zhasínají (vymírají) Krev řeka života Součástí tohoto projektu určeného ţákům osmých ročníků (navazuje na téma oběhová soustava) byla v letošním školním roce exkurze na transfúzní stanici, které se účastnili ţáci 8. B. Vlastní návštěvě předcházela diskuse a spousta otázek zaměřených na krevní oběhy, skupiny, nemoci srdce a oběhové soustavy. Otázky, na které jsme nenalezli odpovědi při diskusi, zodpověděly pracovnice transfúzní stanice. Pro motivaci jsme v tomto školním roce pouţívali projektové plakáty vytvořené v minulých letech Kurz první pomoci Ve školním roce 2009/2010 jsme s Mendelovou střední školou v Novém Jičíně navázali na spolupráci z minulých let a znovu společně naplánovali kurz první pomoci pro ţáky osmých ročníků. Domluvili jsme si vhodné termíny pro realizaci akce a během června 2010 se kurzu účastnili ţáci všech osmých tříd naší školy. Po osvojení převáţně teoretických znalostí v hodinách přírodopisu (soustava opěrná, dýchací a oběhová) absolvovali osmáci čtyřhodinový program zaměřený na praktický nácvik činností při poskytování první pomoci. Během programu si ţáci vyzkoušeli ošetřování zlomenin, krvácení a popálenin, nacvičovali umělé dýchání a masáţ srdce, přetáčeli zraněnou osobu do nové stabilizované polohy, prováděli protišoková opatření a nacvičovali volání rychlé lékařské pomoci. Poutavý výklad, interaktivní činnosti, příklady z praxe a hlavně názorné předvádění zaujaly nejen ţáky osmých tříd, ale i jejich vyučující. Pro výborný ohlas bychom rádi navázali na spolupráci z minulých let a akci opakovali s příštími osmými ročníky Projekt Třináctá komnata Projekt se zaměřuje na faktory poškozující lidské zdraví. Tento projekt je určen ţákům 9. ročníků, pro hodiny přírodopisu. Cílem projektu je prohloubit znalosti z oblasti fyziologie lidského těla, zejména dopad těchto škodlivých faktorů na lidský organismus (patologie). Úkolem ţáků je vybrat si a zpracovat ve dvojicích jedno z následujících témat a pak je prezentovat na vědecké konferenci. 54

55 Hodnotí se slovní, ale i grafický projev (zejména jeho srozumitelnost, aktuálnost, varování před škodlivým fenoménem a jeho dopad na lidský organismus) Součástí projektu je také prezentace zadaného problému v některých třídách niţšího stupně v rámci projektového dne. Zde je kladen důraz především na: srozumitelnost (pouţívat co nejméně cizích slov), názornost (pomůcky, fotografie), přehled a znalosti (diskuse s dětmi na dané téma), smysluplnost (vysvětlit rizika) diagnostiku nabytých vědomostí (jednoduchý test, kříţovka, hádanka ve spojitosti s tématem) Témata: Alkohol (druhy závislosti, vliv na organismus, rizika dostupnosti dětem) Cigarety a tabák (vliv na organismus, rizika dostupnosti dětem, vliv reklamy) Marihuana a produkty z konopí (popis, závislost, způsoby aplikace) Opiáty a halucinogeny (jednotlivé drogy, popis, závislost, způsoby aplikace) Psychostimulační drogy a tlumivé léky (jednotlivé drogy, popis, závislost, způsoby aplikace) AIDS a HIV (popis, rizika přenosu, ochrana) Pohlavně přenosné choroby a ochrana před nimi (popis, rizika přenosu, ochrana) Rizika těhotných ţen (virová onemocnění, rizika škodlivých faktorů) Hazardní hry, gemblerství Obezita, poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) Homosexualita Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice. Naše škola (stejně jako všechny školy zapojené do projektu) získává za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z nabídky katalogu. Další body mohou získat ţáci za účast v soutěţích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Školní recyklační program umoţňuje deklarovat ekologické myšlení a zároveň podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u ţáků škol zapojených do projektu Kurz záchranářů Jako kaţdý rok tak i letos se uskutečnil tzv. Kurz záchranářů pro ţáky 6. ročníků. Na tomto kurzu se ţáci učí, jak se zachovat při záchraně tonoucího, jak mu pomoct a co všechno udělat. Kromě záchrany tonoucího zde také vytrvale plavou, aby měli výdrţ. Tento kurz je pro ţáky velice poučný a také záţivný. Velice dobře jej hodnotí jak učitelé, tak i ţáci. Celkem se tohoto kurzu zúčastnily tři šesté třídy v celkovém počtu 50 ţáků. 55

56 17. ZÁJEZDY, EXKURZE A VÝLETY 17.1 Adaptační kurzy 6. ročníků Skvělé 3 dny ( října 2009) proţila třída 6. A na adaptačním kurzu v Semetíně u Vsetína na terénním středisku Hájenka Na Novém světě. Vyškolení lektoři připravili pro celou třídu velmi bohatý program, jehoţ cílem kromě jiného bylo vzájemné poznání nově vytvořeného kolektivu, vzájemná tolerance a navázání přátelských vztahů a aktivní pobyt v přírodě. Kaţdý den se ţáci setkávali na dopoledním, odpoledním i večerním programu. Důraz byl kladen na týmovou spolupráci formou her a dalších aktivit realizovaných především v přírodě a na hřišti. Nejdříve seznamovací hry, z kreativních skupinových her lze vzpomenout např. Vajíčko nebo Gordický uzel. Nechyběly také hry na řešení problémů- Člověče nezlob se a další. S velkým úspěchem se setkalo lanové centrum, kde děti ukázaly své pohybové schopnosti, ale i ochotu pomoci kamarádovi. Pobyt byl zakončen vzájemným zhodnocením všech kladů i záporů a promítáním fotografií. Pedagogický dozor Mgr. Dana Valčíková. Ve dnech se téměř všichni ţáci 6. B zúčastnili adaptačního kurzu v Semetíně u Vsetína v terénním výukovém středisku Hájenka Na Novém Světě. Akci zaštítila vsetínská agentura volného času ALCEDO. Pod vedením zkušených lektorů se ţáci vzájemně poznávali. Cílem této akce bylo vytvoření a stmelení nového kolektivu. K tomuto účelu slouţila řada her, především týmového charakteru. Během bohatého celodenního programu se všichni naučili spolupracovat, důvěřovat si a vzájemně si pomáhat. Zkouškou odvahy byly i noční aktivity a lanové centrum. Závěrečné hodnocení dětí vyznělo pozitivně. Bonusem bylo velké mnoţství fotografií. Pedagogický dozor Mgr. Iva Bártová. V září loňského roku jsme s ţáky 6. D absolvovali třídenní adaptační kurz. Cílem tohoto kurzu bylo vzájemné poznání nových třídních kolektivů v příjemném prostředí uprostřed přírody. Obsahem a náplní tohoto kurzu byly různé hry pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, hry ve skupinách podporující týmovou spolupráci a kooperaci. Nechyběly také hry na rozvoj přemýšlení a také noční hra. Tento adaptační kurz byl realizován ve spolupráci se sdruţením Hájenka Na Semetíně. Pedagogický dozor Mgr. Libor Pístecký Exkurze Záchranná stanice Bartošovice V červnu loňského školního roku jsme s ţáky 6. ročníků navštívili Záchrannou stanici pro hendikepované ţivočichy v Bartošovicích. Akce tematický navazovala na učivo 6. r. Absolvovali jsme program pod názvem: Ţivá příroda na dosah. Zaměstnanci stanice nejdříve seznámili ţáky s významem tohoto zařízení a také poradili, co dělat v případě nálezu postiţeného ţivočicha v přírodě. Poté nám ukázali vycpaniny méně známých 56

57 ţivočichů, se kterými se ţáci mohou v přírodě setkat. Pak následovala prohlídka exteriérů s ţivými exempláři, z nichţ někteří měli za sebou velmi pohnuté osudy. Po zodpovězení všetečných otázek, jsme pracovníkům poděkovali a odebrali se na cestu domů Jednodenní exkurze do Brna Předmět exkurze: Technické muzeum v Brně Kasematy v Brněnském hradu Špilberk Účastníci exkurze: 39 ţáků osmých ročníků 2 pedagogičtí pracovníci - Mgr. Jana Daněčková, Mgr. Jaroslav Pavlík Cíle exkurze: Získat informace o činnosti vodních a parních motorů a jejich vyuţití v praxi. Experimentálně ověřit fyzikální zákony. Seznámit se s historií hradu Špilberk. Forma exkurze: V Technickém muzeu byli ţáci rozděleni do dvou skupin, které se postupně vystřídali v expozici vodních a parních motorů a salónu mechanické hudby. Samostatně si ve svém zájmu prohlédli další expozice muzea: letecká historie a plastikové modelářství, historická vozidla, kovolitectví, noţířství, kultura nevidomých, historickou stereovizi a uličku řemesel. Ţáci ve dvojicích vypracovali úkoly na předem připravených pracovních listech na základě získaných informací (odborný výklad, experiment, ukázka). Návštěva Kasemat proběhla formou prohlídky s odborným výkladem. Hodnocení: Všechny cíle exkurze byly splněny. V Technickém muzeu si ţáci teoreticky i prakticky ověřili poznatky získané v hodinách fyziky. Praktická část ţáky motivovala k hledání podstaty experimentů na základě fyzikálních zákonů. Ţáci, kteří se zúčastnili exkurze, snáz chápali probírané učivo v hodinách fyziky a dějepisu v osmém ročníku, proto doporučuji exkurzi i v následujících letech. Závěr: Exkurze plně korespondovala s výukou v osmém ročníku a svým praktickým zaměřením byla velkým přínosem k výuce fyziky Exkurze ZOO Ostrava V loňském školním roce jsme s ţáky sedmých ročníků navštívili zoologickou zahradu v Ostravě. Exkurze se zúčastnilo 45 ţáků. Kromě samotné prohlídky jednotlivých expozic pro nás 57

58 zaměstnanci Zoo připravili zajímavou přednášku na téma plazi, která svým tématem navazovala na učební okruh obratlovci, probíraném právě v sedmém ročníku. Jednotlivé expozice ostravské Zoo jsou vybaveny zajímavými doplňky, které se zaměřují na vzdělávání v oblasti ekologie, enviromentalistiky, botaniky, apod. Děti v neposlední řadě zaujaly interaktivní atrakce a stánky s občerstvením a suvenýry. Myslím, ţe všichni zúčastnění hodnotili akci pozitivně a jen litovali, ţe netrvala déle Exkurze 1000 let zděné architektury na Moravě v Olomouci Dne 19. a 26. května 2010 se vydalo 67 sedmáků a 3 paní učitelky ( J. Boudová, P. Jašková, J. Boudová a A. Pavelková) na exkurzi o zděné architektuře do Olomouce. Cesta byla pohodlná, počasí nám ale nepřálo - bylo zima a deštivo. Přesto všichni měli dobrou náladu. Kdyţ autobus v Olomouci zastavil a řidič nás vypustil ven, vyrazili jsme. Olomoucí nás prováděla paní učitelka Jarmila Boudová, která zde studovala, a proto znala i spoustu zajímavostí. Nejdříve jsme si prohlédli barokní Mariánský sloup a kašny na Dolním náměstí, odtud jsme pokračovali do kostela sv. Michala, kde jsme kromě bohaté výzdoby mohli obdivovat i zvony, které jsme si mohli prohlédnout zblízka. Někdo v kostele hrál na varhany byl to super záţitek. Pak naše kroky vedly do novodobarokní kaple sv. Jana Sarkandra, která je postavena nad bývalou mučírnou. Před kaplí je nejnovější olomoucká kašna, jmenuje se Ţivá voda Jana Sarkandra. Kašny jsme v centru města viděli hodně často. Dověděli jsme se, ţe Olomouc má největší soubor barokních kašen na sever od Alp. Nahlédli jsme do zahrad olomoucké univerzity a pak jsme šli do kostela Panny Marie Sněţné. Věţe chrámu jsme mohli vidět zdaleka, uţ kdyţ jsme do Olomouce přijíţděli. Prošli jsme rušnější částí města k arcibiskupskému paláci, kde byl v roce 1848 korunován František Josef I. rakouským císařem. Kdyţ jsme přišli na Dómské náměstí, opravdu na nás dýchla historie. Naše kroky vedly do muzea, kde jsme v klenotnici mohli obdivovat zlaté relikviáře, sochy Madon a Piet a hlavně jsme se tudy dostali do Přemyslovského paláce. Někde v těch místech byl spáchán atentát na Václava III., čímţ Přemyslovci vymřeli po meči. Prošli jsme si tuto nejcennější románskou památku a na vlastní oči jsme viděli trojitá sdruţená okna. Zajímalo nás, jak to tehdejší kameníci dokázali udělat. Taky jsme zde viděli, jak vypadá gotická klenba shora. Vedle Přemyslovského paláce se tyčí katedrála sv. Václava. Z větší části je v gotickém slohu ale průčelí a boční, více neţ stometrová, věţ je v novogotickém slohu. Překvapilo nás, ţe je katedrála uvnitř malovaná. Naše cesta pokračovala na Horní náměstí, uprostřed kterého se nachází renesanční radnice s orlojem, ten jsme v poledne viděli v činnosti. Také jsme tu viděli renesanční měšťanské domy se zdobenými portály a další olomoucké kašny. Dominantou náměstí je ale bohatě zdobený barokní sloup Nejsvětější trojice. Od roku 1995 je společně s Mariánským sloupem a souborem kašen národní kulturní památkou a nedávno se stal i památkou UNESCO. Pak jsme dostali hodinu volno na občerstvení a vypracování úkolů v pracovním listě obojí jsme většinou zvládli u Mc Donald s. Po návratu do Nového Jičína jsme si prohlédli nafocené snímky Olomouce a povzpomínali jsme si, co na nich vlastně vidíme. 58

59 17.6 Exkurze Praha kulturní a historické centrum Stalo se jiţ tradicí, ţe se pro ţáky 9. ročníků koná dvoudenní exkurze do Prahy. Letos se uskutečnila ve dnech 9. a 10. června a zúčastnilo se jí 27 ţáků 9. tříd. Cílem bylo poznat Prahu nejen historickou, ale i současnou. Naše putování jsme začali na Starém Městě. Prošli jsme se jeho uličkami, poznali významné památky a budovy (Prašná brána, dům U Černé matky Boţí, Týnský chrám, Týnská škola, dům U Zvonu aj.). Krásným záţitkem pro nás byla Staroměstská radnice, na níţ nás upoutal nejen orloj, ale zejména výstup na věţ, odkud se nám naskytl úchvatný pohled na Prahu z výšky. Náš program pokračoval prohlídkou Ţidovského města. Poznali jsme jeho synagogy, hřbitov, způsob ţivota Ţidů a jejich historii. Poté jsme se odebrali do kina I MAX 3D, kde jsme zhlédli film Divoký oceán. Večer jsme se pobavili v Bludišti na Petříně. Po setmění nás okouzlila nasvícená praţská panoramata Praţského hradu, Karlova mostu a Národního divadla. Druhý den naší návštěvy patřil Praţskému hradu. Prohlédli jsme si důkladně svatovítskou katedrálu, baziliku sv. Jiří a ostatní prostory, nevynechali jsme ani Belveder a přilehlou zahradu. Odpoledne jsme se projeli na lodičce po Vltavě, líbila se nám zejména plavba romantickou Čertovkou. Návštěvu Prahy jsme zakončili prohlídkou Muzea Karlova mostu a Muzea mučicích nástrojů. Exkurze se vydařila a splnila svůj účel Exkurze do zbrašovských aragonitových jeskyní Jako kaţdý rok i letos se ţáci 6. ročníku zúčastnili exkurze, jejímţ cílem bylo prověřit v praxi znalosti získané v hodinách zeměpisu a výchovy k občanství. Jednodenní exkurze proběhla 27. května za účasti 41 ţáků. V první části exkurze jsme navštívili lázeňské město Teplice nad Bečvou leţící v překrásném prostředí lemovaném řekou Bečvou a obklopeném Národní přírodní rezervací Hůrka a zelenými kopci Maleníku. Nachází se zde nejteplejší jeskyně v celé ČR - unikátní Zbrašovské aragonitové jeskyně. Na jejich vzniku v devonských vápencích Hranického krasu se kromě běţných sráţkových vod podílely také vývěry teplých uhličitých kyselek. Vznikly tak jeskyně s nádhernou výzdobou minerálem aragonitem, raftovými stalagmity a koblihovými povlaky stěn. Díky jedinečnému vývoji se v jeskyních udrţuje specifické mikroklima s vysokými koncentracemi oxidu uhličitého (CO 2 ), který zde vytváří tzv. plynová jezera. Teplota ovzduší v podzemí se pohybuje celoročně okolo 14,5 C. Druhou částí exkurze byla procházka po naučné stezce NPR Hůrka, na níţ se nachází mnoho zajímavostí včetně nejhlubší propasti v ČR. Pověstmi opředená Hranická propast je zároveň nejstarší krasový jev u nás zaznamenaný do mapy. Jiţ v roce 1627 ji J. A. Komenský zakreslil a označil názvem Propast na světoznámé Mapě Moravy. Široce otevřený jícen propasti nabízí pohled do hloubky 69,5 m sevřené kolmými skalními stěnami. Propast pokračuje pod hladinou jezírka obrovskými zatopenými prostorami, avšak dna se stále nepodařilo dosáhnout. Potápěči dosáhli 181 m pod hladinou 59

60 jezírka a technická sonda 220 m. Celková ověřená hloubka činí tedy 289,5m. Na jednotlivých zastaveních naučné stezky NPR Hůrka jsme mohli vidět řadu vzácných a chráněných druhů rostlin a ţivočichů a zároveň si vychutnat pohled na lázeňské město Teplice n. B. a meandrující řeku Bečvu. Exkurzi jsme zakončili v Hranicích na Moravě městě, které leţí v Moravské bráně, jeţ se stala přirozenou křiţovatkou stezek a cest vedoucích na sever a severovýchod Evropy. Na závěr se ţáci zúčastnili soutěţního kvízu, který prověřil jejich znalosti. Úspěšnost byla velká, tudíţ cíl exkurze byl splněn Výlet do Prahy odměna za výhru v soutěži Dne jelo 9 ţáků z 9. A třídy a 7. A třídy s paní učitelkou Mgr. Danou Kirthovou do Prahy. Jeli jsme zde za odměnu, protoţe jsme vyhráli soutěţ,,hrátky s němčinou, kterou pořádal Tandem z Plzně. Je to organizace, která se zabývá česko-německými vztahy. Vyrobili jsme dvě pomůcky pro výuku německého jazyka- magnetickou tabulku a Brémské muzikanty- čtyři zvířátka, která vystupují v pohádce Zvířátka a loupeţníci. Tuto pohádku napsali bratři Grimmové. Byli jsme na návštěvě v Lobkovickém paláci a potom nás čekala paní průvodkyně Hubáčková, se kterou jsme si prohlédli památky v Praze. V 4.47 jsme ze Suchdola nad Odrou odjeli vlakem do Prahy. Kolem 10 hodiny jsme dorazili k Lobkovickému paláci, kde nás čekala paní Lebender, která nás po velvyslanectví prováděla. Dozvěděli jsme se, ţe od obnovení diplomatických vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a tehdejším Československem v roce 1973 je Lobkovický palácjeden z nejvýznamnějších a nejhonosnějších paláců města- Sídlem německého velvyslanectví v Praze (Botschaft der Bundesrepublik Deutschland). Na podzim roku 1989 se stal palác dějištěm německých a evropských dějin, kdyţ Němci z tehdejší NDR hledali na území velvyslanectví útočiště- Československo bylo v létě roku 1989 poslední sousední zemí, do které směli občané NDR cestovat bez víza. 30. září (večer), tehdejší spolkový ministr zahraničí Hans- Dietrich Genscher po zdlouhavých jednáních s vedením NDR ohlásil první vlně uprchlíků, ţe mohou vycestovat do SRN. Prohlédli jsme si i interiér Lobkovického paláce, kde jsme mohli vidět zasedací místnosti, společenskou místnost s krbem, místnost, kde se konají večere, snídaně atd. Poté jsme viděli Pamětní desku na zahradním balkoně, na které jsou slova pana Genschera, kdyţ oznamoval uprchlíkům, ţe mohou vycestovat: Milí krajané, přišli jsme dnes k Vám, abychom Vám oznámili, ţe dnes můţete vycestovat do Spolkové republiky Německo. Na zahradě Lobkovického paláce je další pamětní deska na zadní části plotu, dále stojí za zmínku Trabant od Davida Černého- je to bronzový odlitek, originál je uloţen v Lipsku. V kuchyni nás čekalo občerstvení a poté prohlídka památek Prahy. Začali jsme u chrámu sv. Mikuláše, který byl kousek od Velvyslanectví, pokračovali jsme přes Karlův most, ze kterého jsme viděli například chrám sv. Víta, dům premiéra nebo Praţský hrad, a zastavili jsme se na dvoře Klementina (největší knihovny), kde jsme viděli troje sluneční hodiny. Kolem radnice jsme prošli na Staroměstské náměstí, na kterém je Orloj, a kolem trţnice na Václavské náměstí. Tam jsme dostali rozchod a v 18 hodin jsme jeli domů. Do Suchdola jsme dojeli asi kolem 22. hodiny večer. 60

61 17.9 Branný kurz 3 dny ENVIRO V letošním školním roce tým pedagogů z naší školy připravil v rámci průřezového tématu Enviromentální výchova pro ţáky 8. ročníku aplikační kurz s názvem 3 dny ENVIRO. Pobytový kurz pro 39 ţáků, 19 dívek a 20 chlapců, se uskutečnil v areálu Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích v údolí řeky Moravice ve dnech června Kromě učitelů: M. Balové, J. Boudové, J. Pavlíka, L. Písteckého se na organizaci, průběhu a materiálovém zabezpečení kurzu podíleli profesionálové z Hasičského záchranného sboru Opava a pracovníci Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích. Cílem kurzu byla aplikace teoretických enviromentálních znalostí získaných ve škole a také zlepšení praktických dovedností dětí, jejich fyzické zdatnosti, schopnosti vypořádat se s nenadálými situacemi a v neposlední řadě i zlepšení komunikačních dovedností a týmové spolupráce. Po absolvování kurzu jsou tedy děti schopny se orientovat v přírodě pomocí mapy a buzoly i podle přírodních útvarů a jsou schopny v přírodě nouzově přenocovat. Chovají se v souladu s přírodou, respektují principy udrţitelného rozvoje. Uvědomují si moţná rizika pobytu v přírodě. Efektivně komunikují se záchranáři. Jsou vybaveny vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci a evakuaci zdravotně znevýhodněných. Uvědomují si nebezpečí povodní a záplav, zvládají základy manévrování při evakuaci na gumovém člunu na tekoucí vodě a evakuaci pomocí lan. Dodrţují pravidla bezpečnosti při aktivitách na nízkých lanech a boldrovací stěně a jsou schopny tyto překáţky překonat. Jednají podle zásad bezpečnosti na střelnici a zvládají střelbu ze vzduchovky vleţe. Dodrţují zásady poţární ochrany doma i v přírodě. Kurz byl realizován formou proţitkové pedagogiky především za pouţití různorodých aktivit v přírodě. Ţáci byli rozděleni do tří týmů po 13. Absolvovali praktický výcvik chování v různých situacích a byli aktivizováni prvky osobnostní výchovy k rozvoji sebedůvěry, individuální zodpovědnosti, skupinové soudrţnosti, ke zlepšení schopnosti posuzovat pozitivní i negativní procesy ve skupině. Forma aplikačního kurzu byla zvolena, protoţe pokud je výuka realizována intenzivním praktickým výcvikem, jsou výsledkem především dovednosti, ale i teoretické znalosti jsou trvalejší. Ţáci jsou pozornější, daleko ochotněji přijímají sdělované a berou výcvik jako hru. Velký význam mělo pro ţáky vzájemné učení, kdy nositelem nějaké nové znalosti nebo dovednosti nebyl dospělý, ale spoluţák. Aktivity v přírodě byly zvoleny, protoţe tyto aktivity rozvíjejí takové schopnosti, postoje, dovednosti, znalosti, které jsou důleţité pro budoucnost - sebedůvěra, spolupráce, důvěra v druhé, vyjednávání a rozhodování se, schopnost kritického myšlení a řešení problémů, tvořivost, vynalézavost, přejímání odpovědnosti za vlastní činy, zpětné hodnocení jednání vlastního i druhých a také zdatnost a upevňování zdraví. Výuka byla rozdělena na šest vzdělávacích jednotek. Kaţdá vzdělávací jednotka měla teoretickou část, která byla zaměřena na vysvětlení pravidel bezpečnosti a chování při konkrétní aktivitě, a praktickou část, ta byla věnována nácviku a zdokonalování nových dovedností většinou formou 61

62 skupinové práce. Pro hodnocení dosaţených cílů byla vytvořena následující kritéria: ţák dodrţuje pravidla bezpečného chování v různých prostředích, překonává jednodušší přírodní překáţky, chová se v souladu s přírodou, pouţívá správné postupy při sebeochraně a poskytování pomoci druhým, dokáţe efektivně komunikovat se záchranáři. Ţáci byli hodnoceni podle výsledků dosaţených v autoevaluační anketě (kontext ţákova učení, zóna nejbliţšího vývoje), vědomostním testu (forma finské stezky), aktivitě při skupinové práci a praktické prezentaci znalostí a dovedností. Kromě povinných témat si ţáci mohli zahrát malou kopanou, ringo, pláţový volejbal či soft tenis, zdokonalit se v morseovce a prstové abecedě. Našli si čas i na obyčejný potlach Ozdravné pobyty I. stupně Ozdravný pobyt 1. a 2. tříd se uskutečnil v obci Velké Karlovice v hotelu Tatra od do , kde zaměstnanci 75 dětem a 6 pedagogickým pracovníkům vytvořili optimální podmínky k příjemnému pobytu. V pondělí jsme navštívili Liščí mlýn, indiánskou vesnici, kde si děti vyzkoušely aktivity indiánů. Vyrobily si čelenky, jezdily na koni, prohlédly si obydlí a parní lázeň, zbraně, totem, hudební nástroje, sušáky na maso a taneční arénu. Na závěr si zahrály Souboj kmenů, kdy pomocí indiánských znaků luštily šifrovanou zprávu. Za odměnu získaly keramickou medaili. Průvodkyněmi nám byly tři indiánky, které nás provázely všemi aktivitami. Po příjezdu na hotel děti prvních tříd změnily motivaci a na zbytek týdne a po hře Přivolávání skřítků se staly lesními skřítky. Ve hrách Chytrá hlavička, Hledání skřítčího pokladu a Bingo si vyzkoušely své znalosti o přírodě. Děti druhého ročníku pokračovaly v indiánských činnostech a hrách. Stavěly týpí, zpívaly indiánské písně, tancovaly indiánské tance, hrály hry Boj o skalp, Hledání indiánského pokladu aj. Oba ročníky volily MISS a MISSÁKA, jely vlakem ze sousední vesnice Karolínky, byly na vycházce k dřevěným valašským chaloupkám a kostelíčku, navštívily muzeum ve Velkých Karlovicích, zvládly noční hru a netradiční olympiádu. I přes nepříznivé počasí, které nás provázelo částí týdne, byly děti veselé, srdečné, aktivit a her se zúčastnily s nadšením. Domů si přivezly spoustu záţitků. Ţáci 3. a 4. tříd trávili ozdravný pobyt na Horní Bečvě, na chatě Rališka Pekárny ve dnech Před školou jsme měli sraz a čekali jsme na autobus. Autobus nás odvezl na Pustevny. Na Pustevnách jsme nakupovali ve stáncích. Z Pusteven jsme šli na Martiňák. Uprostřed výletu jsme si udělali krátkou přestávku. Výlet byl 8 km. Potom pro nás přijel autobus a odvezl nás do Rališky. V hotelu jsme se ubytovali a šli jsme ven. Potom byla večeře a šli jsme spát. V úterý jsme se rozdělovali do druţstev. Já jsem byla v týmu Kulový blesk. V těchto druţstvech jsme hráli vybíjenou. My jsme skončili na 3. místě. Potom jsme hráli různé hry a na večer jsme zpívali písničky. Ve středu ráno byla olympiáda, ve které jsme skončili na 6. místě. Odpoledne jsme šli na tří hodinovou túru, která měla 12 km. Večer jsme u ohně opékali buřty, zpívali a šli jsme na stezku odvahy. Ve čtvrtek jsme hráli hru v lese. Odpoledne jsme stavěli domečky pro skřítky a večer bylo karaoke. V pátek jsme se šli podívat na domečky, vyhlašovali se vítězové, my jsme byli na 7. místě a dostala jsem 5 korálků ze 7. A málem bych zapomněla, v úterý jsme hledali Lízátkový poklad. Mňam! Ten byl dobrý. Uţ se těším na další školu v přírodě. Všechny body plánu jsme splnili. Pobyt byl příjemný, 62

63 díky počasí, které celý týden panovalo, drobné problémy jsme vyřešili ihned. Nedošlo k ţádným závaţným zdravotním problémům. Návrat byl trošku zpoţděn díky nepřesné informaci dispečerky řidičům. V termínu se uskutečnil ozdravný pobyt 5. tříd v přírodě. Letos jsme v počtu 51 ţáků a 4 pedagogů jeli na Horní Bečvu a byli jsme ubytováni v pohostinném prostředí hotelu Bečva. V pondělí jsme na společném výletě navštívili Liščí mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde byl pro děti připraven program s indiánskou tematikou. Děti si zajezdily na koni, zastřílely z luku, vyrobily si indiánskou čelenku, dozvěděly se zajímavosti ze ţivota Indiánů a vyluštily zašifrovanou zprávu. Samotný pobyt na Bečvě byl motivován ztroskotáním na ostrově. Děti se rozdělily do 8 skupin, ve kterých po celou dobu pracovaly. Formou her a soutěţí měly za úkol postavit si chýši, obstarat si potravu, hledaly poklad, bojovaly o ostrov, zdolaly horu Tatakumbe, vyrobily si ţebřík, rozdělaly signální oheň, vydaly se po stopách lidojedů, změřily síly v souboji trosečníků a nechyběly ani divošské tance. Počasí nám po celý týden přálo, strava byla chutná, ubytování i prostředí velmi příjemné. Děti se vrátily domů spokojené a obohacené o spoustu záţitků Lyžařský výcvik V termínu se 54 ţáků 7. ročníku zúčastnilo lyţařského výcviku ve Velkých Karlovicích. Po dvou nevydařených zimách nám letos přálo počasí a sněhové podmínky byly vynikající. Bydleli jsme na horském hotelu Kyčerka a výuku jsme prováděli v lyţařském areálu Kyčerka, kde byla vybudována nová sjezdovka s kotvovým vlekem. Ţáci byli rozdělení do tří lyţařských skupin podle výkonnosti a tým instruktorů z řad našich učitelů měl za úkol ţáky naučit základy lyţařské techniky a v případě zdatnějších lyţařů je zdokonalit. Všichni ţáci zvládli základy lyţování a zdolali nejen malou, ale i velkou sjezdovku. Jiţ počtvrté jsme zařadili i výuku snowboardingu, o který je velký zájem, letos jsme 21 dětí rozdělili do dvou druţstev. Týdenní program byl zpestřen promítáním a přednáškami o lyţování, výbavě, carvingu, chování na horách, různými společenskými hrami a závěrečným maškarním karnevalem s diskotékou. Ke spokojenosti všech poslouţilo i zázemí hotelu Kyčerka s dobrým ubytováním a kuchyní. Můţeme konstatovat, ţe lyţařský kurz proběhl úspěšně a byly splněny jeho cíle. 63

64 18. OSTATNÍ AKTIVITY A SOUTĚŢE 18.1 Preventivní programy V prosinci 2009 se uskutečnil preventivní program hasičů. Byl určen ţákům 6. a 2. tříd. Pánové Petr Holub a Pavel Merenda přiblíţili ţákům práci hasičů a upozornili je na nebezpečí, jak jim předcházet a jak se chovat. Tento program probíhá jiţ 2. rokem a jsme s ním velmi spokojeni. 8. března 2010 se uskutečnil proţitkový program první pomoc. Program vedla paní Pavla Musilová, členka záchranného týmu první pomoci v Novém Jičíně. Vysvětlila ţákům, jak postupovat v případě nehody či úrazu. V praktické části si ţáci nacvičovali masáţ srdce, dýchání, stabilizovanou polohu, různé druhy znehybnění končetin. Dne 19. dubna se na naší škole konala beseda pro ţáky 8. tříd. Tématem besedy byl Začátek pohlavního ţivota a antikoncepce. Besedu organizovala Poradna pro ţeny a dívky z Roţnova pod Radhoštěm. Ţáci se dozvěděli vše o prevenci nechtěného početí a ochraně vlastního zdraví Ars Poetica Puškinův památník 19. března 2010 proběhl v Bohumíně jiţ 44. ročník krajské přehlídky Ars Poetica Puškinův památník pro ţáky základních škol a víceletých gymnázií. V přednesu ruských básní, písní a dramatizací ruských pohádek se představilo v krajském kole více neţ 70 ţáků z Moravskoslezského kraje. Ţáci naší školy: Kateřina Molová, Veronika Gajdová, Barbora Plevková, Karolína Šimková, Michaela Paloušková, Michaela Jourová, Hana Kubišová ( ţákyně 6.A třídy), Tomáš Pleva ( 7.A) a Martina Valčíková hudební doprovod (9.A) soutěţili v oblasti kolektivních vystoupení. Snaţili se zaujmout porotu i další účastníky dramatizací ruské povídky O veselé včele. Jejich výkon byl náleţitě oceněn krásným 3. místem v tomto krajském kole. 19. TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY Třída 9.C 11 dívek a 13 chlapců Trenér II. třídy Mgr. Oldřich Valenta a trenér II. třídy Mgr. René Bárta, 9 hodin TV týdně (4 vyučovací hodiny TV, 4 vyučovací hodiny - volejbalový trénink a 1 vyučovací hodina plavání). Tento počet hodin týdně jim umoţňuje výborně zvládnout veškeré volejbalové dovednosti, ale navíc se zaměřit i na všeobecný tělesný a pohybový rozvoj dětí. To potvrzují výsledky i v dalších sportovních disciplínách, jako je stolní tenis, basketbal a atletika. V hlavní sportovní disciplíně - volejbalu, pak dosahují výborných celorepublikových výsledků. Po zrušení srovnávacích turnajů sportovních tříd přešly sportovní třídy pod turnaje školního sportovního klubu. Zde výborně reprezentovalo naši školu druţstvo chlapců, které zvítězilo v okresním kole a po výborném výkonu zvládlo i krajské kolo, ve kterém také jednoznačně zvítězilo. Škoda, ţe právě v letošním školním roce se nekonalo v této kategorii republikové finále, neboť tento silný ročník měl velkou šanci na celkové vítězství. Děvčata skončila v okresním kole na 3. místě, coţ bohuţel na postup do krajského finále nestačilo. 64

65 V soutěţích organizovaných ČVF skončili chlapci v krajském přeboru na 2. místě a o jedno umístění jim unikl postup na Mistrovství ČR, přesto je druhé místo výborným výsledkem celého ročníku. Děvčata skončila na 6. místě. Třída 8.B 15 dívek a 11 chlapců Trenérka II. třídy Marcela Kvitová a trenér II. třídy Mgr. Oldřich Valenta. Tato třída hrála v soutěţích staršího ţactva. Děvčata v krajském přeboru skončila na 14. místě, chlapci obsadili 5. místo. Vybraní talentovaní chlapci navíc pomohli k výborným výsledkům deváté třídy v krajském finále základních škol. Třída 7.C 10 dívek a 10 chlapců (hrála v soutěţích mladšího ţactva) Trenérka II. třídy Marcela Kvitová a trenér II. třídy Mgr. Oldřich Valenta. Děvčata skončila v dlouhodobé soutěţi - Krajský přebor mladších ţákyň - na 5. místě, kterým se kvalifikovala na Mistrovství Moravy konaném v Bílovci, kde se jim jiţ tolik nedařilo a skončila na 9. místě. Chlapci, pod vedením Mgr. Oldřicha Valenty, obsadili v krajském přeboru 3. místo. V této kategorii však Mistrovství Moravy neprobíhá. Tak si chlapci společně s děvčaty spravili náladu v turnaji smíšených druţstev základních škol (v týmu hrají tři chlapci a tři děvčata), kde postupně zvítězili v okresním kole a posléze i v krajském kole. V této kategorii smíšených druţstev se Mistrovství ČR základních škol konalo, takţe chlapci a děvčata postoupila na závěrečné finále do Hradce Králové. Zde podali výborné výkony, které jim v celkovém pořadí zajistili 3. místo a zisk bronzových medailí byl krásnou odměnou za jejich výbornou celoroční práci, jak v hodinách tělesné výchovy, tak na tréninkových jednotkách. Třída 6.C 12 dívek a 10 chlapců Trenér II. třídy Mgr. Bárta René a trenér II. třídy Mgr. Oldřich Valenta. Ţáci této třídy se v letošním školním roce s volejbalem seznamovali, protoţe jejich tréninkové jednotky jsou ještě hlavně zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj. Přesto si jiţ někteří zahráli v Krajském přeboru mladších ţákyň a ţáků a svými výsledky příjemně překvapili. Závěrem je nutno podotknout, ţe ať výsledky i práce sportovních tříd jsou i v rámci republiky na vysoké úrovni (o čemţ svědčí letošní medaile), dnešní mládeţ nemá velký zájem o pohybovou aktivitu v konkurenci počítačů a dalších technických vymoţeností. Právě proto by zde měli svou roli sehrát rodiče, kteří by měli pochopit, ţe zdraví a rozvoj jejich dětí se bez pohybové aktivity neobejde. A to stojí za zamyšlení. Takţe budoucí sportovní třídě přejeme jen to nejlepší. 65

66 20. REPREZENTACE ŢÁKŮ ŠKOLY A JEJICH OCENĚNÍ U STAROSTY MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA I. kategorie - Seznam ţáků, kteří reprezentují školu a město na úrovni regionu 1. Kolektiv ţáků reprezentující školu v soutěţi ruského jazyka 3. místo v krajském kole soutěţe Ars Poetica Puškinův památník 1. Tomáš Pleva, 7. A vedoucí skupiny 2. Veronika Gajdová, 6. A 3. Hana Kubišová, 6. A 4. Michaela Jourová, 6. A 5. Michaela Paloušková, 6. A 6. Kateřina Molová, 6. A 7. Karolína Šimková, 6. A 8. Barbora Plevková, 6. A 9. Martina Valčíková, 9. A Příprava: Mgr. Dana Valčíková 2. Tomáš Pleva, 7. A 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěţi Barevný svět Příprava: Mgr. Jana Tošovská 3. Druţstvo starších ţáků reprezentující školu v basketbalu 1. místo okresní finále 2. místo krajské finále 1. Jakub Číp, 9. A vedoucí skupiny 2. Vojtěch Balcar, 9. A 3. Jakub Čermák, 9. A 4. Marcel Vřetionka, 9. A 5. Dardan Klos, 9. A 6. Karel Navrátil, 9. A 7. Tomáš Mička, 9. A 8. Michal Hromádka, 7. A 9. Jan Majer, 7. C 10. Alois Mellnar, 9. B 11. Miroslav Segeťa, 9. D Příprava: Bc. Karel David 4. Druţstvo mladších ţáků reprezentující školu v kopané McDonalds třída 1. místo okresní finále McDonalds třída 3. místo krajské finále 1. Petr Hurta, 5. A vedoucí skupiny 2. Marek Staněk, 5. A 3. David Horák, 5. A 4. David Matouš, 5. A 5. Jan Šimíček, 5. A 6. Jiří Kuman, 5. A 66

67 7. Lukáš Jakubíček, 5. A 8. Michal Kyjaňa, 5. A 9. Dominik Rýdl, 5. A 10. Marek Konvička, 5. B 11. Dominik Vymětalík, 5. B 12. Michal Kašpar, 5. B Příprava: Petr Hurta 5. Druţstvo starších ţáků reprezentující školu ve volejbale 1. místo okresní finále 1. místo krajské finále 1. Radek Zuzaňák, 9. C vedoucí skupiny 2. Jan Vindiš, 9. C 3. Kryštof Himmer, 9. C 4. Lukáš Lušovský, 9. C 5. Tomáš Jašek, 9. C 6. Milan Rovenský 9. C 7. Lukáš Danihel, 9. C 8. Michal Knapek, 9. C 9. Dominik Procházka, 9. C 10. Jan Majer, 7. C 11. Filip Pustějovský, 8. B Příprava: Mgr. Oldřich Valenta 6. Druţstvo mladších smíšených ţáků reprezentující školu ve volejbale 1. místo okresní finále 1. místo krajské finále 3. místo republikové finále 1. Jan Majer, 7. C vedoucí skupiny 2. Robert Růčka, 7. C 3. Daniel Rýc, 7. C 4. Marek Schmidt, 7. C 5. Tomáš Studený, 7. C 6. Petr Ordelt, 6. C 7. Karolína Černochová, 7. C 8. Natálie Cikrytová, 7. C 9. Tereza Seibertová, 7. C 10. Vendula Bajerová, 6. C 11. Sarah Cruzová, 6. C 12. Lada Kociánová, 6. C Příprava: Mgr. Oldřich Valenta, Mgr. Marcela Kvitová 7. Druţstvo starších ţákyň reprezentující školu v házené 1. místo v okresním finále 1. Adriana Paschková, 9. B vedoucí skupiny 2. Nicola Kupčáková, 9. C 67

68 3. Nikola Výtisková, 9. C 4. Karolína Zdráhalová, 9. D 5. Adéla Šimková, 9. B 6. Miriam Kuběnová, 9. B 7. Olga Petrová, 9. B 8. Romana Doubravová, 9. A 9. Petra Bartoňová, 9. A 10. Markéta Horáková, 9. C 11. Veronika Kašková, 8. B 12. Nikol Burelová, 9. C Příprava: Bc. Karel David II. kategorie Uchazeči, kteří dosahují trvale výborných výsledků v rámci dané školy a města 1. Jan Vindiš, 9. C trvale velmi dobré studijní výsledky, reprezentace školy ve sportovních a vědomostních soutěţích, práce ve školním parlamentu 2. Kateřina Hlaváčková, 9. A trvale velmi dobré studijní výsledky, reprezentace školy v okresní německé konverzační soutěţi (2. místo), krajské soutěţi Jazyky hrou (4. místo), celostátní soutěţi druţstev Hrátky s němčinou (1. místo) 3. Daniel Knápek, Lukáš Dobeš, 8. A trvale velmi dobré studijní výsledky, reprezentace školy v celostátní soutěţi druţstev Hrátky s angličtinou (2. místo) 68

69 21. ÚSPĚCHY NAŠICH ŢÁKŮ V SOUTĚŢÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Jméno Třída Umístění Název soutěže Kategorie Příprava Poznámky Kateřina Molová 6.A Michaela Jourová 6.A Hana Kubišová 6.A Barbora Plevková 6.A Ars Poetica - Puškinův Veronika Gajdová 6.A 3. místo památník Karolína Šimková 6.A krajské kolo Mgr. Dana Valčíková Michaela Paloušková 6.A Tomáš Pleva 7.A Martina Valčíková 9.A Kristýna Vítková 8.A 1. místo postup do celostátního kola okresní kolo - starší ţ. Sabina Hamplová 7.A 2. místo Mladý zahrádkař Mgr. Jaroslav Pavlík Eliška Švihlová 6.C 3. místo okresní kolo - mladší ţ. Matěj Ţák 9.B Adam Jurašik 9.B Jakub Čermák 9.A 2. místo Stolní tenis okresní kolo - starší ţ. Mgr. Libor Pístecký Dušan Pospěch 9.A Romana Doubravová 9.A Petra Bartoňová 9.A Adriana Paschková 9.B Adéla Šimková 9.B Miriam Kuběnová 9.B Olga Petrová 9.B Nicola Kupčáková 9.C 1. místo Házená dívek okresní kolo - starší ţ. Bc. Karel David Nikola Výtisková 9.C Markéta Horáková 9.C Nikol Burelová 9.C Karolína Zdráhalová 9.D Veronika Kašková 8.B 69

70 Jméno Třída Umístění Název soutěže Kategorie Příprava Poznámky Nicola Kupčáková 9.C Markéta Horáková 9.C Nikol Burelová 9.C Nikola Výtisková 9.C Martina Valčíková 9.A Romana Doubravová 9.A Adriana Paschková 9.B 4. místo Basketbal dívky okresní kolo - starší ţ. Bc. Karel David Veronika Kašková 8.B Kristýna Chaloupková 8.B Zuzana Vrbová 8.B Nikola Tumová 8.B Dominika Gajdová 6.A Vojtěch Balcar 9.A Jakub Číp 9.A Jakub Čermák 9.A Marcel Vřetionka 9.A Dardan Klos 9.A 1. místo okresní kolo - starší ţ. Karel Navrátil 9.A Basketbal chlapci 2. místo krajské kolo - starší ţ. Tomáš Mička 9.A Bc. Karel David Alois Melnar 9.B Miroslav Segeťa 9.D Jan Majer 7.C Michal Hromádka 7.A Petr Hurta 5.A Marek Staněk 5.A David Horák 5.A David Matouš 5.A Jan Šimíček 5.A Jiří Kuman 5.A Lukáš Jakubíček 5.A Michal Kyjaňa 5.A Dominik Rýdl 5.A Marek Konvička 5.B Dominik Vymětalík 5.B Michal Kašpar 5.B 1. místo 3. místo Mc Donalds Cup 4. a 5. tříd okresní kolo krajské kolo Petr Hurta 70

71 Jméno Třída Umístění Název soutěže Kategorie Příprava Poznámky Radek Zuzaňák 9.C Jan Vindiš 9.C Kryštof Himmer 9.C Lukáš Lušovský 9.C Tomáš Jašek 9.C 1. místo okresní kolo Milan Rovenský 9.C Volejbal chlapci - starší ţ. 1. místo krajské kolo Lukáš Danihel 9.C Mgr. Oldřich Valenta Michal Knápek 9.C Dominik Procházka 9.C Jan Majer 7.C Filip Pustějovský 8.B Adéla Havrlantová 8.B Kristýna Chaloupková 8.B Veronika Kašková 8.B Aneta Tobiášová 8.B Nikola Tumová 8.B Zuzana Vrbová 8.B 3. místo Volejbal dívky - starší ţ. okresní kolo Mgr. Marcela Kvitová Nikola Burelová 9.C Nela Derková 9.C Markéta Horáková 9.C Kateřina Janovská 9.C Jan Majer 7.C Robert Růčka 7.C Daniel Rýc 7.C Marek Schmidt 7.C Tomáš Studený 7.C Petr Ordelt 6.C Karolína Černochová 7.C Natálie Cikrytová 7.C Tereza Seibertová 7.C Vanda Petřkovská 7.C Vendula Bajerová 6.C Sarah Cruzová 6.C Lada Kociánová 6.C 1. místo 1. místo 3. místo Volejbal smíšené druţstvo - mladší ţ. okresní kolo krajské kolo republikové kolo Mgr. Oldřich Valenta Mgr. Marcela Kvitová 71

72 Jméno Třída Umístění Název soutěže Kategorie Příprava Poznámky Veronika Kašková 8.B Aneta Tobiášová 8.B Nikola Tumová 8.B Petra Jiříková 8.C Pohár rozhlasu - atletika Adriana Paschková 9.B 2. místo starší ţákyně Nikola Výtisková 9.C okresní kolo Bc. Karel David Nela Derková 9.C Markéta Horáková 9.C Karolína Zdráhalová 9.D Pavel Petřek 8.A Michal Matoušek 8.A Martin Kotala 8.A Karel Navrátil 9.A Dušan Pospěch 9.A Drahomír Javora 9.C Lukáš Lušovský 9.C Michal Knápek 9.C 3. místo Florbal - starší ţáci okresní kolo Bc. Karel David Ondřej Bienek 7.A Tomáš Kluska 7.A Tomáš Zubek 9.B Alois Melnar 9.B Daniel Bezděk 9.B Michal Býček 8.B Tomáš Pleva 7.A 2. místo Barevný svět mezinárodní výtvarná soutěţ Mgr. Jana Tošovská Petr Julínek 8.B 1. místo Šikovné ruce - druţstvo Lukáš Ţerdík 9.B výtvarná s. - okresní k. Mgr. Radmila Bayerová Václav Váhala 8.A 1. místo Šikovné ruce - jednotlivec Tomáš Jašek 9.C 2. místo Malovaná písnička výtvarná s. - krajské k. Mgr. Eva Nyklová Kateřina Hinnerová 9.A 3. místo Vendula Havlásková 4.A 3. místo Recitační soutěţ okrskové kolo Mgr. Jaroslava Uhlárová 72

73 Jméno Třída Umístění Název soutěže Kategorie Příprava Poznámky Barbora Plevková 6.A 5. místo OK - kategorie A Václav Chumchal 7.A 9. místo OK - kategorie B Zeměpisná olympíáda Mgr. Iva Bártová Pavel Petřek 8.A 21. místo OK - kategorie C Jakub Čermák 9.A 25. místo Daniel Knápek 8.A 18. místo Pavel Petřek 8.A 29. místo Dějepisná olympiáda okresní kolo Mgr. Jarmila Boudová Bienek Petr 7.A místo Biener Jaroslav 7.A místo Fyzikální olympiáda OK - kategorie G Mgr. Petra Jašková Kristýna Vítková 8.A 18. místo Hubert Rodek 8.C 13. místo OK - kategorie C Kamila Chmelařová 7.A 26. místo Eliška Švihlová 6.C 20. místo Biologická olympiáda Mgr. Jaroslav Pavlík Františka Rýdlová 6.C 32. místo OK - kategorie D Kateřina Jachová 6.C 37. místo Martin Petráš 6.A řešitel OK - kategorie Z6 Matematická olympiáda Václav Chumchal 7.A 5. místo OK - ktagorie Z7 Mgr. Petra Jašková Miroslav Rešl 6.A řešitel OK - 6. třídy Matematická Pythagoriáda Václav Chumchal 7.A 3. místo OK - 7. třídy Mgr. Petra Jašková Martin Petráš 6.A 2. místo Kamila Chmelařová 7.A 3. místo Matematický klokan OK - Benjamín Mgr. Petra Jašková Lukáš Knápek 9.A 3. místo Michal Štusek 7.A 9. místo Anglická konverzace okresní kolo Mgr. Radomíra Frantová Pavel Kumpa Michal Štusek 6.A 7.A 6. místo 2. místo Martin Petráš Kristýna Kunovská 6.A 7.A 7. místo 3. místo Německá konverzace OK - I.A kategorie OK - I.B kategorie Mgr. Danuše Kirthová Kateřina Hlaváčková 9.A 2. místo Lukáš Knápek 9.A 6. místo OK - II.B kategorie Kateřina Hlaváčková 9.A Dardan Klos 9.A 4. místo Jazyky hrou - NJ regionální kolo Mgr. Danuše Kirthová Daniel Knápek 8.A Lukáš Dobeš 8.A 2. místo Hrátky s jazyky - AJ krajské kolo Mgr. Radomíra Frantová Kateřina Hlaváčková 9.A 1. místo Hrátky s jazyky - NJ krajské kolo Mgr. Danuše Kirthová 73

74 22. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 22.1 Realizace projektu Novými technologiemi k novým poznatkům - ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 spolufinancována Evropskou unií ukončena. Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 získala v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko finanční dotaci na modernizaci výuky, a to především na vizualizaci výuky odborných předmětů, včetně vybavení pěti odborných učeben: 2 odborné učebny ICT 2 odborné jazykové učebny 1 specializovaná učebna digitálních technologií dále pak na vybavení dvou kmenových tříd na 1. stupni interaktivními tabulemi s příslušenstvím a multimediální katedrou nedílnou součástí byla rekonstrukce elektrorozvodů včetně hlavní rozvodné skříně a rekonstrukce a rozšíření počítačové sítě na škole. Základní škola mohla realizovat projekt na základě souhlasu svého zřizovatele, kterým je Město Nový Jičín, které se na celkových nákladech ve výši Kč podílí 7,5%. Po stanovení harmonogramu prací s dodavatelskou firmou Veto CAC, s.r.o. byly rekonstrukce elektrorozvodů a počítačové síti zahájeny v pátek Ţádost o platbu za 1. etapu byla školou podána Regionální radě k datu Na tyto práce navazovala kompletní rekonstrukce tří tříd, ve kterých vznikly dvě učebny pro výuku informatiky a jedna pro výuku nového vyučovacího předmětu začleněného do školního vzdělávacího programu - seminář digitálních technologií. Dále pak byly novými technologiemi dovybaveny v rámci projektu dvě kmenové třídy pro ţáky 1. tříd a dvě jazykové učebny. Škola průběţně předkládala Regionální radě monitorovací hlášení, včetně doloţení prezentace projektu a fotodokumentace. Realizace projektu je ukončena k datu , závěrečnou monitorovací zprávu se ţádostí o platbu předkládá škola Regionální radě regionu soudrţnosti Moravskoslezsko k datu Cílem projektu je dosaţení kvalitní úrovně výuky ţáků základní školy s vyuţitím moderních metod výuky a maximální moţné vyuţití potenciálu jak ţáků, tak pedagogů a to zajištěním modernizace školy tak, aby vyhovovala poţadavkům vyučovaných dětí a poţadovanou kvalitou výuky, moţností uplatnění moderních trendů a metod výuky, zajištěním vhodných podmínek a pohody při vyučování, včetně vyuţití prostor školy pro volnočasové aktivity dětí. Má-li se tato naše marketingová strategie naplnit, bylo nezbytné, aby souběţně realizací projektu probíhala systematická odborná příprava všech pedagogických pracovníků školy pro práci s novým technickým vybavením. Moţnosti, které nabízejí fondy Evropské unie, nám umoţní vyuţít ve výuce moderní technologie, zařadit nové metody a formy práce tak, aby v duchu názvu našeho školního vzdělávacího programu Škola a ţivot byli ţáci připraveni dobře se uplatnit v moderní společnosti., která vyţaduje ovládání moderních technologií. 74

Na základě návrhu Mgr. Emilie Řehákové zpracovala: ředitel školy

Na základě návrhu Mgr. Emilie Řehákové zpracovala: ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 12. října 2012 Na základě návrhu Mgr. Emilie Řehákové zpracovala: Mgr. Dana Valčíková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více