Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Materiálně technické podmínky školy 1.6. Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Učební plán 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4. Pedagogičtí pracovníci dle věkové skladby 3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce 4.2. Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. Údaje o zameškaných hodinách 5.3. Údaje o integrovaných žácích 5.4. Údaje o testování žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), ostatních pracovníků školy a o projektech 7. Údaje o mimoškolních aktivitách a soutěžích 7.1. Údaje o mimoškolních aktivitách 7.2. Údaje o soutěžích 7.3. Přehled zájmových kroužků vedených učiteli školy 8. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 8.1. Spolupráce s odborovými organizacemi 8.2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 8.3. Spolupráce s dalšími partnery Příloha č.1 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.3 Rozvaha organizačních složek státu Příloha č.4 Příloha účetní závěrky

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO Identifikátor školy vedení školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, Smiřice příspěvková organizace ředitel: Mgr. Petr Rohlena zást. ředitele 1. st.: Mgr. Lenka Řehůřková zást. ředitele 2. st.: Mgr. Tomáš Hlaváček kontakt tel.: www: Zřizovatel název zřizovatele Město Smiřice adresa zřizovatele Palackého 106, Smiřice kontakt tel.: fax: Součásti školy kapacita Základní škola 670 žáků Školní družina 100 žáků Školní jídelna 800 jídel 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ , stupeň ZŠ ,14 11,75 Školní družina ,00 41,95 Školní jídelna ZŠ x 255 x x Komentář: Školní jídelna využívá své volné kapacity k vaření obědů pro studenty SŠP, zaměstnance škol a školských zařízení, další cizí strávníky a důchodce. V průměru se jednalo o 253 obědů denně.

4 1.5. Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 29 učeben Fyziky, přírodopisu, chemie, dvě učebny výpočetní techniky, multimediální učebna, učebna cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, rodinné výchovy V atriu školy je areál pro činnost školní družiny. Z důvodů nedostatku finančních prostředků na opravu jsou některé prvky mimo provoz. Tělocvična a víceúčelové hřiště s umělými povrchy. Započato s rekonstrukcí tělocvičny. Školní dílna, keramická dílna a školní pozemek Všechny učebny jsou vybaveny vhodným nábytkem. Na 1. st. výškově nastavitelným. Na průměrné úrovni, dle finančních možností je průběžně obměňováno. Všichni žáci jsou vybaveni potřebnými, ale značně opotřebovanými učebnicemi. Státní příspěvek na obnovu v žádném případě nestačí, každoročně se snižuje. Na průměrné úrovni. Dle finančních možností probíhá modernizace. 60 PC, 15 dataprojektorů, interaktivní tabule, CD, DVD a video přehrávače, tiskárny, kopírky, scaner Komentář: Modernizace během roku: - v přízemí 1. stupně byly šatní kóje nahrazeny šatními skříňkami - ve třech třídách 1. stupně bylo vyměněno PVC a třídy vymalovány - ve školní cvičné kuchyni bylo vyměněno PVC a čtyři kuchyňské linky - v tělocvičně byly zmodernizovány šatny a vybudováno WC dívky - učebna cizích jazyků byla vybavena dataprojektorem a PC - učebna chemie byla vybavena interaktivní tabulí 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola (ŠVP) nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP pro základní vzdělávání Otevřená škola čj. 2125/ Učební plán ročník ŠVP předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člov. a SP /Pr. Čin Tělesná výchova Informatika Týdenní dotace roč. ŠVP předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk 4, Cizí jazyk Matematika 4, Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Informatika Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem/ 36 / 32,985 Počet přepočtených pracovníků Počet učitelů ZŠ 22 / 22,00 Počet vychovatelů ŠD 3 / 2,36 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 / 5,125 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 / 3, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků ped. Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci praxe vzdělání Aprobace Rohlena P. ředitel 1,0 31 VŠ F - CH Řehůřková L. zástupce 1.st. 1,0 24 VŠ 1. stupeň - Hv Hlaváček T. zástupce 2. st. 1,0 21 VŠ Př Pg Čermáková L. učitelka 1,0 27 VŠ Nj Hv - Rj Dürrerová J. učitelka 1,0 27 VŠ Př CH Hendrychová H. učitelka 1,0 31 VŠ 1. stupeň Hronešová K. učitelka 1,0 22 VŠ M CH Krtková Z. učitelka 1,0 19 VŠ 1. stupeň Marek M. učitel 1,0 17 VŠ CH Pv Marešová M. učitelka 1,0 26 VŠ 1. stupeň Michálková E. učitelka 1,0 27 VŠ Nj D Spd - Rj Novotná D. učitelka 1,0 23 VŠ 1. stupeň Novotný J. učitel 1,0 36 VŠ 1. stupeň Pozanová A. učitelka 1,0 27 VŠ D Rj Rohlenová V. učitelka 1,0 31 VŚ Nj D - Rj Špryňarová I. učitelka 1,0 29 VŠ 1. stupeň Štréglová H. učitelka 1,0 36 VŠ Čj D Šupíková E. učitelka 1,0 15 VŠ M - Př Pomezná B. vychovatelka 0,78 7 SŠ vychovatelství Voženílková R. učitelka 1,0 32 VŠ Čj Ov Zapadlová J. vedoucí vych. 1,0 27 SŠ vychovatelství Zemek K. učitel 1,0 28 VŠ 1. stupeň Zemková M. vychovatelka 0,58 25 SŠ vychovatelství Zubrová V. učitelka 1,0 32 VŠ 1. stupeň Komentář:.

7 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 92,9 Učitelé 2. stupně 96 Učitelé 2. stupně 73,0 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář : Aprobovanost zásadním způsobem snižuje neaprobovaná výuka anglického jazyka, zeměpisu a výtvarné výchovy. Dále se neaprobovaně učí několik hodin F, Ov, Tv, Vp, Pč Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důch. věku V důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Vorlová P. ekonomka 1,0 SŠ Kvapil J. školník 1,0 SOU Krausová L. ved. školní jídelny 1,0 SŠ Hažová I. vedoucí kuchařka 1,0 SOU Pleyerová J. kuchařka 1,0 SOU Darjaninová J. pomocná kuchařka 0,25 ZŠ Vantolová M. pomocná kuchařka 0,25 ZŠ Hofmanová A. uklízečka 0,6875 ZŠ Kroutilová L. uklízečka 0,75 SOU Švecová J. uklízečka 1,0 SOU Šrůtová B. uklízečka 0,6875 SOU

8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 4 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední odb. celkem akademie školy školy školy učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 13 1 e) přímo do pracovního poměru neodešel žádný žák f) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 37 1

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo žáků s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo žáků s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s žáků vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem

10 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I.A I.B II.A III.A III.B 21 5 IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

11 5.2. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,3 54 0,29 2. stupeň , ,02 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 8. 1 Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Komentář: Z tohoto počtu je 11 dívek, 20 žáků vyžaduje zvýšené výdaje a je zařazeno do individuální dyslektické péče (z toho 8 dívek). 10 žáků navštěvovalo nepovinný předmět logopedie (3 dívky a 7 chlapců).

12 5.4. Údaje o testování žáků Testy SCIO a) 9. ročník listopad testy Čj, M, obecně studijní předpoklady třída předmět prům.percentil 9.A studijní předpoklady 53 9.B 9.A český jazyk B 9.A matematika B 50 Průměrný percentil všech žáků v ČR byl 48. Žáci, kteří dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku (15 % nejlepších): Andrlová Michaela Čj, M Peterová Adéla SP, Čj, M Hájek Josef Čj, M Brom Adam Čj Jánský Jaroslav M Jaborník Martin SP, M Kadlec Adam M Morávek Jan SP, M Konrád Petr M Sondová Lucie SP, Čj Kroutilová Veronika M Zmítko Václav SP, M Kunc Vojtěch M Zmítková Michaela Čj b) 8. ročník květen testy Čj, M, obecně studijní předpoklady Testy byly vyhodnoceny individuálně pro každého žáka. Testování 5. a 9. ročníku Od do proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání na úrovní 5. a 9. ročníku základních škol. Výsledky testování ročník předmět průměrná úspěšnost žáků v % známka 5. český jazyk A 5.B 5. matematika A 5.B 5. anglický jazyk A 5.B 9. český jazyk A 9.B 9. matematika A 9.B 9. anglický jazyk A 9.B

13 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), ostatních pracovníků školy a o projektech Program vzdělávání vedoucích pracovníků Rámcový vzdělávací program Program vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Program vzdělávání specializované programy 1. st. Vlastivěda pro 5. třídu aneb Děti si hrají s dějinami 1. st. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků 1. stupně 1. st. Jaro to nejsou jen Velikonoce 2. st. Aj Everydays English III 2. st. Př Laboratorní cvičení - zoologie 2. st. Př Od přírody k welfare Celkem pracovníci navštívili 6 vzdělávacích akcí, na které bylo vynaloženo 2 600,- Kč. Státní dotace na DVPP má stále klesající charakter, proto pedagogové navštívili ještě méně vzdělávacích akcí než v minulém školním roce. Programy pro nepedagogické pracovníky Účetnictví PO vybrané metodické problémy Spisová služba a archivnictví v praxi Závěr roku v účetnictví PO Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní programy MŠMT odsouhlasilo od 1. května 2011 ZŠ Smiřice projekt v rámci projektu EU peníze školám. Získali jsme tak částku ,- Kč, která byla věnována na nákup interaktivních pomůcek, další vzdělávání učitelů v anglickém jazyce a výpočetní technice, nákup pomůcek a část byla použita na odměny učitelů za tvorbu digitálních učebních materiálů. Všechny monitorovací zprávy byly zatím bez připomínek odsouhlaseny a projekt bude ukončen v říjnu 2013.

14 7. Údaje o mimoškolních aktivitách a soutěžích 7.1. Údaje o mimoškolních aktivitách ZÁŘÍ - Plavání bazén Dobruška ročník - Galerie antického umění Hostinné exkurze 7. ročníku - Chování v krizových situacích PČR Preventivní centrum 9.B - Divadelta prožitkový divadelní program z oblasti prevence 4.A, 8.B - Nejhezčí místo, které jsem navštívil výtvarná soutěž - To zas byly prázdniny literární soutěž - Třídní schůzka 1., 2. a 6. tříd - Sběr starého papíru, léčivých bylin, pomerančové kůry ŘÍJEN - Plavání bazén Dobruška ročník - Zdravé zuby zahájení projektu 1. stupeň - Jablíčkový den projektové vyučování s ekologickým zaměřením 1.A, 2. ročník - Den stromů tematický den 1.A, 2. ročník - SŠ veterinární exkurze 9.A - Radúz a Mahulena Národní divadlo Praha ročník - Hvězdárna Hradec Králové exkurze 5.AB - Amadeus Východočeské divadlo Pardubice 9.B - PČR Informační centrum 9.A - Drakiáda - Ekomládě přírodovědná soutěž - Hořice - Mluvnický miniboj soutěž - Netradiční disciplíny zahájení 5. ročník - Matematická olympiáda školní kolo ročník - Požární zbrojnice exkurze ŠD - Drakiáda na sídlišti ŠD - Podzimáček soutěž ŠD - Sběr starého papíru, kaštanů, pomerančové kůry LISTOPAD - Plavání bazén Dobruška ročník - Bezpečně do školy zahájení projektu ročník - Netradiční disciplíny v tělocvičně 5. ročník - Les vypráví divadelní představení ročník - Každý jsme jiný etnika preventivní program 6. a 8. ročník - Memento protidrogový preventivní program ročník - Kyberšikana, facebook preventivní program PČR HK 8. ročník - Petrolejové lampy Klicperovo divadlo 9. ročník - Barokní hudba koncert MěKS Dvorana ročník - Slavnostní předání Slabikářů v Erbovním sále - Rytmy kolem nás 9. ročník - Vánoční adventní výstava prodej žákovských výrobků ve prospěch indické dívky Moniky v projektu Adopce na dálku - Pečeme perníčky - ŠD - Mluvnický miniboj školní soutěž ročník - Testy SCIO 9. ročník

15 - Olympiáda v Čj školní kolo - Setkání s bývalými kolegy - Třídní schůzky - Informativní schůzka k volbě povolání za účasti zástupců středních škol - Sběr starého papíru PROSINEC - Mikuláš a čerti ve škole - Advent projekt - Vánoce s rolničkou hudební pořad pro ročník - Láska ano, děti ještě ne program pro 8. ročník - Každý jsme jiný etnika 9.B - Trestní odpovědnost po dosažení 15 let 9.AB - Amadeus VČD Pardubice 8.AB, 9.A - Betlémy Vánoce v EU 9.B - Muzikály hudební pořad pro ročník - Vánoční výstava SŠ potravinářská Smiřice - Vánoční besídky - Mluvnický miniboj - školní soutěž ročník - Numerik matematická soutěž 6. ročník - Matikos matematická soutěž - 8. ročník - Přijímací zkoušky nanečisto z Čj a M - Sběr starého papíru LEDEN - Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách a ŠD - Lyžařský výcvikový zájezd Harrachov 2. stupeň - Svobodný vězeň hudebně dramatický pořad o závislosti 8. ročník - Kam po ZŠ? Úřad práce HK 9. ročník - Mluvnický miniboj - soutěž - Slované Faber ročník - Kaple Zjevení Páně exkurze 8.B - Sběr starého papíru ÚNOR - Pomerančový den projekt 2. ročníku - Pythagoriáda ročník školní kolo - Olympiáda v Čj okresní kolo - Čas proměn beseda - 6. ročník - Forest Gump koncert ročník - Zápis žáků do 1. ročníku - Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň - Mluvnický miniboj soutěž - Zkoušky nanečisto 9. ročník - Karneval ve ŠD - Sběr starého papíru BŘEZEN - Městská knihovna Smiřice exkurze 2. ročník - Předškoláček zahájení kurzu pro budoucí prvňáčky

16 - Petrolejové lampy divadelní představení v HK 8. ročník - Sněhurka a sedm trpaslíků 1. stupeň - Přijímací zkoušky nanečisto - Recitační soutěž okresní kolo - Den otevřených dveří 1.AB, 3.AB - Muzeum Hradec Králové exkurze 4.B - Matematický Klokan a Cvrček soutěž pro 1. a 2. stupeň - Matboj soutěž na Gymnáziu J.K.Tyla 9. ročník - Mluvnický miniboj soutěž - Velikonoční dílna ročník - Sběr starého papíru DUBEN - Předškoláček ukončení kurzu pro budoucí prvňáčky - Městská knihovna exkurze 4.A - Planeta 3000 Madagaskar ročník - Beseda se spisovatelkou J.Vítovou ročník - Divadlo v anglickém jazyce ročník - Renesanční vojenství Pernštejni ročník - Archeopark Všestary 6. ročník - Šumava Pasov Linec Lipno - Temelín poznávací zájezd 2. stupeň - Soutěž v anglickém jazyce školní kolo ročník - Přijímací zkoušky nanečisto z Čj a M - Mluvnický miniboj soutěž - Matematická olympiáda okresní kolo ročník - Třídní schůzky - Sběr starého papíru, pomerančové kůry KVĚTEN - Bezpečně do školy projekt ročníku - Poznávání živočichů školní kolo soutěže 2. stupeň - Poznávání rostlin školní kolo soutěže 2. stupeň - Pythagoriáda okresní kolo - Den matek besídka žáků 1.A, 3.A - Mluvnický miniboj soutěž - Smiřický slavík školní kolo pěvecké soutěže - Testy SCIO 8. ročník - Olešnice škola v přírodě 1.A, 2. a 3.B - Hradec Králové krajské město exkurze 4.A - Josefovské louky exkurze žáků 2. stupně - Ostaš školní výlet 6.ročníku - ZOO Dvůr Králové exkurze 7. ročníku - Litice, Potštejn školní výlet 7. ročníku - Český kras, Praha školní výlet 8. ročníku - Český ráj Sedmihorky školní výlet 9. ročníku - Sběr starého papíru, pomerančové kůry ČERVEN - Program pro klienty Danety žáci 7. a 8. ročníku - Koncert žáků ZUŠ ročník

17 - Za B.Němcovou Česká Skalice, Ratibořice exkurze 8.B - Božena Němcová projekt 8. ročníku - Škola v přírodě Pecka 5. ročník - Návštěva školy budoucích prvňáků z MŠ Holohlavy - Klicperovo divadlo 9.B - Zdravá Pětka výukový program 3. ročník - Státní vědecká knihovna HK exkurze 8. ročníku - Galerie Hradec Králové 9.A - Městská knihovna exkurze 3. ročník - ZOO Dvůr Králové exkurze 9. ročník - Kunětická hora školní výlet 1.B, 3.A, 4.AB - Hradec Králové exkurze 1.B - Dopravní hřiště 4.B - Mluvnický miniboj soutěž - Sportovní dny a vyhodnocení soutěže Atlet roku - Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - Fotografování třídních kolektivů - Sběr starého papíru Žáci školy se zapojili do humanitárních programů: - Adopce na dálku - již šestým rokem přispívají žáci 5 000,- Kč indické dívce na školné, školní pomůcky, školní uniformu a obědy Moji drazí sponzoři, jak se máte? Já se mám dobře. Denně se modlím za Vaše štěstí a dobré zdraví. Učím se pilně, abych měla dobré známky. Mám sestru. Tatínek pracuje jako malíř a maminka je v domácnosti. Můj oblíbený předmět je kreslení. Ve škole jsme měli několik oslav a sportovní den. Nyní je u nás velmi horko. Děkuji za Vaši podporu, abych mohla chodit do školy. 16. prosince jsme slavili Vánoce a 26. ledna státní svátek nezávislosti. V dubnu jsem byla 12 dní na letním táboře. Tématem byly vztahy mezi dětmi a rodiči. Účastnili jsme se různých her. Děkuji za Vaši pomoc Vaše milující Monika

18 7.2. Údaje o soutěžích Školní kolo soutěže v anglickém jazyce 4. ročník 6. ročník 1. Cejnarová Alena 1. Šimurdová Tereza 2. Jermann Ondřej 2. Felixová Noemi 3. Pluhařová Lucie 3. Mráz Tomáš 5. ročník 7. ročník 1. Černá Alena 1. Malinová Apolena 2. Malinovská Tereza, Jakubský Filip 2. Charvátová Kateřina 3. Haužvicová Pavla 3. Šupíková Veronika Olympiáda v českém jazyce - školní kolo 8. ročník 1. Ryšavá Veronika 2. Javůrek Dominik 3. Kočka Jakub 8. ročník 9. ročník 1. Paulus Jakub Jaborník Martin 2. Ryšavá Veronika Peterová Adéla 3. Andrlová Michaela Martin Jaborník obsadil v okresním kole 7. místo. Mluvnický miniboj celoroční soutěž v českém jazyce 7. ročník 8.A 9.A 1. Malinová Apolena Holohlavská Iva Peterová Adéla 2. Charvátová Kateřina Javůrek Dominik Andrlová Michaela 3. Drabik Lukáš Křížová Kateřina Jermann Filip Recitační soutěž - školní kolo 1. ročník 2. ročník 1. Janečková Sabina Radil Lukáš 2. Kadlečková Lucie, Kněžík Štěpán Moníková Melanie 3. Jirka Josef Ševčíková Hana 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. Kopecká Tereza Spurný Tomáš Hlaváčková Natálie 2. Bednářová Tereza Cejnarová Alena Malinovská Tereza 3. Lorincová Kateřina Veverková Lucie Matematický Klokan kategorie Cvrček ( ročník) kategorie Klokánek ( ročník) 1. Černý Jaroslav 1. Jakubský Filip 2. Jakubská Beata, Roubalová Anna 2. Malinovská Tereza 3. Palma Michal 3. Baborák Lukáš

19 kategorie Benjamin ( ročník) kategorie Kadet ( ročník) 1. Charvátová Kateřina 1. Makovská Adéla 2. Suchánek Jan 2. Zmítko Václav 3. Drabik Lukáš 3. Morávek Jan, Hájek Josef Matematická olympiáda 7. ročník okresní kolo Charvátová Kateřina obsadila 3. místo. Pythagoriáda školní kolo 6. ročník 7. ročník 8. ročník 1. Svatoň Vojtěch Charvátová Kateřina Javůrek Dominik 2. Skalová Martina Rousková Barbora Makovská Adéla 3. Kočka Michal Malinová Apolena Kočka Jakub Pythagoriáda okresní kolo V kategorii 6. ročníku se stal Svatoň Vojtěch úspěšným řešitelem a v kategorii 7. ročníku Apolena Malinová obsadila 10. místo. Numerik školní soutěž - 6. ročník 1. Suchánek Jan 2. Kočka Michal, Svatoň Vojtěch, Viková Viktorie 3. Císař Viktor, Uždil Filip MATBOJ 2013 matematická soutěž družstev na Gymnáziu J.K.Tyla Družstvo žáků ve složení Andrlová Michaela, Havlíček Jan a Kadlec Adam obsadilo 9. místo. Einsteinův dárek 7. ročník 1. Charvátová Kateřina 2. Malinová Apolena 3. Müller Martin Matikos matematická soutěž 8. ročník 1. Javůrek Dominik, Paulus Jakub 2. Tran Anna, Votrubec Daniel 3. Makovská Adéla, Čtvrtečka Karel, Růžička Václav Koumes matematická soutěž 6. ročník 7. ročník 1. Tichý Lukáš Charvátová Kateřina 2. Skalová Martina Malinová Apolena 3. Viková Viktorie Bednářová Adéla Poznávání živočichů školní kolo 1. Peterová Adéla 2. Charvátová Kateřina 3. Malinová Apolena

20 Poznávání rostlin školní kolo 1. Charvátová Kateřina 2. Andrlová Michaela 3. Peterová Adéla Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo kategorie ročník Charvátová Kateřina obsadila 2. místo, Malinová Apolena 8. místo. Poznávání rostlin a živočichů krajské kolo kategorie ročník Charvátová Kateřina se umístila na 10. místě. Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo kategorie ročník Ryšavá Veronika skončila na 19. místě a Makovská Adéla na 20. místě. Ekomládě 2012 okresní kolo Družstvo ve složení Kroutilová Veronika, Peterová Adéla, Štefková Eliška a Tázlerová Kristýna obsadilo 9. místo. Smiřický slavík školní kolo pěvecké soutěže 1. ročník ročník 1. Dukayová Helena 1. Jakubská Beáta 2. Šárková Claudie 2. Svoboda Adrian 3. Hubková Daniela 3. Moníková Melánie Křínková Sára 4. ročník 5. ročník 1. Kolman Petr 1. Veverková Lucie 2. Dospělová Lucie 2.Čtvrtečková Monika 3. Spurný Tomáš 3. Malinovská Tereza Výtvarné soutěže 1.A 1.B 1. Hroch Pavel Křížová Michaela 2. Davidová Veronika Kvapil Lukáš 3. Antonínová Anna Ševčíková Hana 2.A 3.A 1. Pavlusová Gabriela Kašparová Lucie 2. Formánková Tereza Kubcová Petra 3. Kundrt Max Suchánek Lukáš Drakiáda O nejhezčího draka Nejvyšší let 1. Matuška Petr Pluhařová Lucie 2. Jakubec Martin Haužvicová Daniela 3. Nebeský Lukáš Cihlo Saša

21 Výsledky závodů na LVZ Slalom dívky Slalom chlapci Snowboard 1. Reuterová Lenka Javůrek Dominik Kociánová Anna 2. Bromová Kateřina Hroch Michal Kadlec Adam 3. Chládková Eliška Zmítko Václav Košťálová Lucie Orion Florbal Cup třída chlapci 5. místo Orion Florbal Cup třída chlapci 5. místo Halová kopaná třída Základní kolo Okresní finále 2. místo 6. místo Okresní finále ve stolním tenise třída Dívky 2. místo Chlapci 3. místo Okresní finále v nohejbalu třída 4. místo Minikopaná Základní kolo třída 2. místo Základní kolo třída 1. místo Okresní finále třída 3. místo Krajské finále třída 1. místo Basketbal třída chlapci Okresní finále Krajské finále Basketbal třída chlapci Okresní finále Krajské finále 1. místo 2. místo 2. místo 4. místo Soutěž hlídek mladých zdravotníků Okresní kolo třída 3. místo Dopravní soutěž Okresní kolo třída 6. místo Okresní kolo třída 6. místo Liga hradeckých škol v orientačním běhu Družstvo obsadilo v celkové klasifikaci 9. místo. V kategorii chlapců zvítězil Michal Palma. Liga hradeckých škol ve stolním tenise Družstvo obsadilo v celkové klasifikaci 2. místo. V kategorii chlapců zvítězil Michal Kočka.

22 Coca-cola školský pohár 1. kolo 1. místo 2. kolo 4. místo Vánoční turnaj ve vybíjené: Vítězné kolektivy: 1.A, bývalá 2.B, 3.B, 4.A, 5.A Atlet roku jarní soutěž dívky ročník dívky ročník 1. Kociánová Anna 1. Křížová Kateřina 2. Malinová Apolena 2. Růžková Veronika 3. Dostálová Simona 3. Holohlavská Iva chlapci ročník chlapci ročník 1. Vávro Peter 1. Konrád Petr 2. Miller Adam 2. Prokop Roman 3. Krčmář Lukáš, Svatoň Vojtěch 3. Havlíček Jan Sportovní třída roku Putovní pohár školy získala třída 7.A Sportovní dny Míčové hry - zvítězily třídní kolektivy: Kopaná 6.A a 9.A Vybíjená 1.B, 2. ročník - Hrošíci, 3.A, 4.B, 5.B Přehazovaná 1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5. All stars team Přehazovaná (dívky ročník) 7.B Přehazovaná (dívky ročník) 9.B Škola prezentuje pravidelně svoji činnost na webových stránkách a ve Zpravodaji Smiřic a Holohlav.

23 7.3. Přehled zájmových kroužků vedených učiteli základní školy kroužek Přírodovědný kroužek ANAX Šikulka a minivařeníčko Kondiční cvičení dívky I Kondiční cvičení chlapci Malá kopaná Víš si rady s češtinou? Zdokonalujeme se v angličtině I Matematika pro chytré hlavy - 9.r. Matematika pro chytré hlavy - 8.r. Ruský jazyk pro dospělé Psaní všemi deseti Hry stokrát jinak Počítače a internet vedoucí p.zást. Hlaváček p.uč. Špryňarová p.uč. Rohlenová p.uč. Zemek p.uč. Zemek p.uč. Štréglová p.uč. Pozanová p.uč. Hronešová p.uč. Šupíková p.uč. Čermáková p.uč. Pozanová p.vych. Zapadlová p.uč. Marek 8. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 8.1 Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s odborovou organizací probíhá formou společných schůzek jednou za dva měsíce. Hlavní témata projednávání byla: Kolektivní smlouva, informace o vývoji platů Rozvojové programy MŠMT, systém hodnocení zaměstnanců, personální výhled, zlepšování pracovního prostředí, kulturní programy, zdravotní péče, společná prověrka BOZP na pracovišti. 8.2 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Nebyla realizována. 8.3 Spolupráce s dalšími partnery Školská rada, DDM Smiřice, MěK Smiřice, MěKS Smiřice, ČSOP Jaro Jaroměř, DDM Jaroměř, ČSOP Hradec Králové ornitologové, PPP Hradec Králové, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu HK, Univerzita Hradec Králové, Asociace školních sportovních klubů, Asociace sportu pro všechny, Diakonie ČCE - Milíčův dům, CPIV Hradec Králové, Napos s.r.o, KRNAP, mlékárna Kunín, SEVER Horní Maršov, Léčivé byliny J. Bedrník Výroční zpráva byla projednaná a schválena Školskou radou dne

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2011-2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více