GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o."

Transkript

1 GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

2 2 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT Profil společnosti Corporate Profile Profil společnosti Corporate Profile Společnost GTS Czech s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor a poskytovatel manažovaných služeb, který zajišťuje v garantované kvalitě komplexní portfolio hlasových, datových, hostingových, internetových a ICT služeb. Společnost vznikla v roce 2005 spojením dvou vedoucích alternativních telekomunikačních operátorů GTS CZECH a Aliatel a patří do silného mezinárodního telekomunikačního uskupení GTS Central European Holding B.V. (GTS CE), které sdružuje přední telekomunikační operátory v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v České republice. V roce 2006 GTS CE dokončila akvizici telekomunikačních operátorů působících na českém trhu společností Contactel, Telenor Networks a Nextra. Díky akvizici společnosti Sitel Data Center počátkem roku 2011 se skupina GTS CE stala předním poskytovatelem služeb datových center v České republice. Svými produkty a službami se zaměřuje především na firemní zákazníky z řad velkých podniků, středních a menších firem na celém území České republiky. Svá regionální zastoupení provozuje společnost v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Liberci. V Praze, Brně a Ostravě společnost disponuje špičkovými datovými centry, do nichž mohou zákazníci umístit své servery a technologie. GTS Czech je také dlouhodobým partnerem a dodavatelem telekomunikačních služeb v oblasti veřejné správy státní správy i místních samospráv. GTS Czech vlastní rozsáhlou telekomunikační infrastrukturu s vysokokapacitní páteřní konektivitou. Celá síť je postavena v kruhové topologii, která zaručuje maximální funkčnost a 100% zálohu sítě. GTS Czech dále provozuje vlastní vysokokapacitní mezinárodní přenosovou síť na bázi technologie vlnového multiplexu (DWDM) propojující všechny hlavní telekomunikační body ve střední Evropě, z nichž se dále realizuje napojení na sítě významných celosvětových operátorů. Díky silnému zázemí středoevropského telekomunikačního uskupení GTS CE, do kterého patří, je schopna aktivně nabízet své maloobchodní i velkoobchodní služby také na mezinárodní úrovni. GTS Czech s.r.o. is a nationwide telecommunication operator and managed service provider offering a comprehensive portfolio of voice, data, hosting, Internet and ICT services with guaranteed quality. The Company was founded in 2005 following the merger of two leading alternative telecommunication operators, GTS CZECH and Aliatel, and belongs to the powerful international telecommunication group GTS Central European Holding B.V. (GTS CE), which serves as an umbrella for prominent telecommunication operators in Poland, Hungary, Romania, Slovakia and the Czech Republic. In 2006, GTS CE completed the acquisition of telecommunication operators on the Czech market Contactel, Telenor Networks and Nextra. With the acquisition of Sitel Data Center in early 2011, the GTS CE group became the leading provider of data centre services in the Czech Republic. The Company focuses its portfolio of products and services primarily on business customers from the ranks of major corporations and SMEs throughout the Czech Republic. It has regional offices in Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem and Liberec. The Company boasts top-class data centres in Prague, Brno and Ostrava which offer to host customers servers and technology. GTS Czech is also a long-term partner and supplier of telecommunication services in public administration, working with central and local government bodies. GTS Czech owns extensive telecommunication infrastructure with high-capacity backbone connectivity. The entire network is based on a ring topology, guaranteeing maximum functionality and 100% network redundancy. GTS Czech also operates its own high-capacity international transmission network based on dense wavelength division multiplexing (DWDM), interconnecting all major telecommunication points in Central Europe in order to connect to the networks of major global operators. Having the strong Central European GTS CE telecommunications group behind it, the Company is also able to offer its retail and wholesale services internationally.

3 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 3 Statutární orgány Corporate Governance JEDNATELÉ Ing. Petr Možiš po celý rok 2011 dosud Peter Charles Ramsay Broster po celý rok 2011 dosud Ing. David Šita od dosud STATUTORY REPRESENTATIVES Petr Možiš all of 2011 to the present Peter Charles Ramsay Broster all of 2011 to the present David Šita from 1 March 2011 to the present ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Adam Sawicki od do Gerald John Grace po celý rok 2011 dosud Rafal Ciecwierz po celý rok 2011 dosud Artur Maciej Ostrowski po celý rok 2011 dosud Danny Lewis Bottoms od dosud SUPERVISORY BOARD Adam Sawicki from 1 January to 22 December 2011 Gerald John Grace all of 2011 to the present Rafal Ciecwierz all of 2011 to the present Artur Maciej Ostrowski all of 2011 to the present Danny Lewis Bottoms from 10 May 2011 to the present Statutární orgány Corporate Governance

4 4 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT Hlavní činnosti společnosti 2011 Principal Activities 2011 Hlavní činnosti společnosti 2011 Principal Activities 2011 V roce 2011 se společnost GTS Czech profilovala jako poskytovatel konvergentních telekomunikačních a ICT služeb (včetně služeb datových center) a řešení pro firemní klientelu a veřejný sektor. Produktovému portfoliu i nadále dominovala služba IP VPN (IP Virtuální privátní sítě) a služby připojení k internetu s rostoucím významem vysokorychlostních služeb na bázi technologií Ethernet a služeb ICT. V souladu s trendy předchozích let klesaly výnosy z hlasových služeb, a to jak důsledkem poklesu průměrných minutových sazeb (zejména snížením terminačních poplatků do GSM sítí), tak i celkovým snížením provozu v síti (pokračující GSM substituce, stagnace ekonomické aktivity). Stabilizujícím prvkem hlasového portfolia byly zejména tzv. barevné linky, kde se trvale daří zvyšovat tržní podíl. Rostl provoz a výnosy služeb Virtuální ústředna a rozvíjel se i prodej služby GTS Managed PBX (Manažovaná pobočková ústředna). Aktualizace portfolia hlasových služeb s přidanou hodnotou probíhá v rámci projektu implementace technologie Next Generation Intelligent Network. Nová strategie pro trh ICT, integrovaných služeb telekomunikací a IT, navazuje na vedoucí pozici společnosti na trhu datových center v České republice a stanovuje směřování investic do budování portfolia řízených služeb a cloud computingu. Významnou událostí bylo spuštění nové produktové řady s názvem GTS Virtuální Hosting. Solidních prodejních výsledků bylo dosaženo v oblasti poskytování služeb řízené bezpečnosti (produktová řada GTS Managed Security). V roce 2011 byl zahájen vývoj produktové řady GTS Data Storage s předpokládaným spuštěním produktu v prvním čtvrtletí roku Investice do odborného rozvoje zaměstnanců a technologického partnerství s vedoucími IT společnostmi působícími na českém trhu přinesly celou řadu odborných a partnerských certifikací. Jako příklad lze uvést partnerství se společnostmi Fortinet (Gold partner), Microsoft (SPLA partner), VMware (Professional partner), HP (Gold partner) a Cisco (Premier partner). In 2011, GTS Czech developed as a provider of convergent telecommunications and ICT services (including data centre services) and solutions for corporate clients and the public sector. The product portfolio continued to be dominated by the IP VPN (Virtual Private Network) services and Internet access services, with Ethernet technology broadband services and ICT services enjoying growing importance. In line with trends established in previous years, voice service yields declined as a result of falling average minute rates (notably due to the reduction in GSM network termination rates) and overall network traffic contracted (due to ongoing GSM substitution and economic stagnation). A stabilizing element in the voice portfolio was special-tariff colour lines, where the Company has consistently succeeded in increasing its market share. Virtual PBX service operations and revenues expanded parallel to rising sales of GTS Managed PBX services. The portfolio of value added voice services is being updated as part of a project to implement Next Generation Intelligent Network technology. The new strategy for ICT, integrated telecommunications services and IT markets builds on the Company s prominence in the data centre market in the Czech Republic and paves the way for investment in a portfolio of managed services and cloud computing. An important event was the launch of a new product line called GTS Virtual Hosting. Solid sales results were achieved in the provision of managed security services (in the GTS Managed Security product line). In 2011, work started on the development of the GTS Data Storage product line, with product launch pencilled in for the first quarter of The Company's investments in the professional development of staff and technology partnerships with leading IT companies operating on the Czech market have yielded numerous professional and partnership certifications. Examples include our partnerships with Fortinet (Gold Partner), Microsoft (SPLA Partner), VMware (Professional Partner), HP (Gold Partner) and Cisco (Premier Partner).

5 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 5 Výnosy z poskytování telekomunikačních služeb 2011 Revenues from Telecommunication Services (podíl jednotlivých typů služeb) % tis. Kč (by service type) % CZK thousands 1 Hlas Voice Data Data Internet Internet Managované služby Managed Services Ostatní Other Celkem Total 100, INFORMAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA INFORMATION SYSTEMS AND INFRASTRUCTURE V rámci urychlení vstupu GTS na trh s ICT řešením bylo nutné v roce 2011 upravit informační systémy tak, aby podporovaly procesy související s poskytováním zcela nových produktů a platforem pro naše zákazníky. Jednalo se zejména o podporu produktů GTS Virtual Private Server a GTS Virtual Hosting Enviroment. Díky těmto produktům mají naši zákazníci možnost přesně a pružně vybírat, alokovat a přesouvat výpočetní zdroje podle toho, kdy a kde jsou právě potřeba. V oblasti provozu informačních systémů a centrální infrastruktury jsme navázali na aktivity z minulého období a soustředili se zejména na maximální využití virtualizačních technologií s cílem optimalizovat a zefektivnit využití HW zdrojů a snížit provozní náklady. Implementace centrálního monitoring systému pro klíčové aplikace a systémy používané v rámci skupiny GTS nám umožnila proaktivně vyhodnocovat jejich provozní parametry a eliminovat v maximální míře provozní problémy. Velkou pozornost jsme věnovali také systému informační bezpečnosti a ochraně aktiv naší společnosti, na začátku roku 2011 jsme úspěšně obnovili ISMS certifikaci dle normy ISO To speed up GTS's ICT solutions market entry, the information systems had to be modified in 2011 to support processes related to the provision of entirely new products and platforms for our customers. A particular stress was placed on the support of the GTS Virtual Private Server and GTS Virtual Hosting Environment, products giving our customers the opportunity to select, allocate and move computing resources accurately and flexibly depending on when and where they are needed at any one time. In the operation of information systems and central infrastructure, we followed up on the previous year's activities and focused, in particular, on making maximum use of virtualization technology to optimize and streamline hardware resources while reducing operating costs. Implementing a central monitoring system for key applications and systems used in the GTS group has enabled us to proactively evaluate their operational parameters and keep operational issues to an absolute minimum. We also paid particular attention to the information security system and the protection of the Company's assets, successfully renewing our ISO ISMS certification in early Hlavní činnosti společnosti 2011 Principal Activities 2011

6 6 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT Hlavní činnosti společnosti 2011 Principal Activities 2011 V dalším období bude naše pozornost soustředěna na úspěšné dokončení konsolidace informačních systémů v souladu se strategií skupiny GTS CE. V roce 2011 pokračovala integrace a konsolidace síťové infrastruktury a přenos pronajatých kapacit na vlastní síť. Pokračovaly investice do rozšiřování transportních sítí (xwdm a L2), přístupových sítí (LLU a FWA) a zákaznických datových center. V roce 2011 byl úspěšně zaplněn dokončený zákaznický datový sál v Praze (dokončený v roce 2010). Koncem roku 2011 začaly nezbytné přípravné kroky k výstavbě dalšího datového sálu, který bude dokončen v roce V oblasti radiových přístupových sítí pokračovalo rozšiřování pokrytí FWA sítě v pásmu 26 a 28 GHz (technologie Hughes) a bylo pokryto 5 nových měst. PÉČE O ZÁKAZNÍKY Oddělení péče o zákazníky iniciovalo zavedení retenčních aktivit napříč společností GTS Czech. Ve spolupráci s Úsekem řízení produktů a Oddělením segmentového marketingu došlo k analýze potřeb zákazníků přes všechny obchodní segmenty. Nadále pokračuje projekt zprovoznění jednotného CRM systému v rámci celé skupiny GTS CE, který umožní efektivnější komunikaci nejen mezi odděleními Péče o zákazníky a poskytne reportovací nástroje dostupné pro všechny zaměstnance v rámci jednoho CRM systému. V roce 2012 plánujeme další aktivity soustřeďující se na udržení zákazníka. Na úrovni GTS CE aktuálně probíhá retenční projekt zjednodušení nabídek služeb do sjednocených balíčků, řešící všechny reálné telekomunikační potřeby zákazníků bez ohledu na použitou technologii. In the future, we will concentrate on the successful completion of information system consolidation in accordance with the GTS CE group strategy. In 2011, the integration and consolidation of the network infrastructure and the transmission of leased capacity to the Company s own network continued. Further investment was channelled into the expansion of transport networks (xwdm and L2), access networks (LLU and FWA), and customer data centres. The Prague customer data room, completed in 2010, was successfully filled in Towards the end of the year, we tarted working on the preparatory steps necessary for the construction of an additional data room, to be completed in FWA network coverage in the 26 and 28 GHz bands (Hughes technology) continued in the field of radio access networks, with a further five towns covered. CUSTOMER CARE The Customer Care Unit initiated the introduction of customer satisfaction activities across GTS Czech. The needs of customers in all business segments were analysed in a project involving the Product Management Section and Segment Marketing Unit. The project to establish a single CRM system across the GTS CE group has continued, facilitating more efficient effective communication between customer care units and delivering reporting tools available to all employees within a single CRM system. In 2012, we are planning further customer customer satisfaction activities. GTS CE is currently implementing a retention project aimed at simplifying the services on offer, packaging them into unified deals encompassing all the real telecommunication needs of customers regardless of the technology they use.

7 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 7 Zaměstnanecká politika Employee policy Počet zaměstnanců a organizační struktura odrážejí potřeby společnosti GTS Czech s přihlédnutím k pokračujícímu procesu standardizace v rámci mezinárodní skupiny GTS CE. Ke konci roku 2011 společnost GTS Czech s.r.o. zaměstnávala přibližně 500 osob. The number of employees and the organizational structure reflect the needs of GTS Czech as it pushes forward with standardization within the international GTS CE group. At the end of 2011, GTS Czech s.r.o. employed approximately 500 people. STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ A MZDY Společnost klade důraz na výběr a udržení kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jsou schopni naplňovat cíle společnosti. Nedílnou součástí rozvoje každého zaměstnance je vzdělávání a odborný růst s cílem dosáhnout očekávaných odborných a morálních kvalit. Průměrný věk zaměstnanců společnosti je 34 let. Z pohledu vzdělanostní struktury jsou ve společnosti zaměstnány především osoby se středoškolským (62 %) a vysokoškolským (38 %) vzděláním. Vývoj mezd v roce 2011 reflektoval rozpočtové možnosti společnosti a respektoval situaci na místním telekomunikačním trhu. Mzda zaměstnanců se skládá ze základní a pohyblivé motivační složky, která odráží reálný výkon každého zaměstnance. Výše mzdy společně s dalšími benefity je účinně stanovována s ohledem na vnitřní spravedlnost a praxi místního trhu v oblasti informačních technologií a telekomunikací. EMPLOYEE STRUCTURE AND REMUNERATION The Company places emphasis on the selection and retention of qualified employees who are able to fulfil the Company s objectives. An integral part of each employee s development is training and professional growth in order to achieve expected professional and moral qualities. The average age of employees at the Company is 34 years. In terms of education structure, the Company mainly employs people who have completed upper secondary (62%) and higher (38%) education. Salaries in 2011 reflected the Company s budgetary possibilities and respected the situation on the local telecommunications market. Salaries comprise base pay plus a variable motivational component that reflects the actual performance of each employee. Salaries and other benefits are effectively set with respect to internal equity and local market practices in the field of information technology and telecommunications. PÉČE O ZAMĚSTNANCE Péče o zdraví zaměstnance je v souladu s platnou legislativou zajišťována systémově. Velký prostor je věnován sportovním aktivitám, které napomáhají uvolnění od pracovní zátěže. Každý zaměstnanec společnosti má možnost využívat sportovních aktivit dle platného benefitního systému. Všichni zaměstnanci mají nárok na nadstandardní vstupní a výstupní lékařskou prohlídku u společnosti COMFORT CARE, a.s. EMPLOYEE CARE The Company provides systemic health care for employees in line with current legislation. It is careful to devote plenty of time to sports activities as a release from the pressures of employees workloads. Every employee has the opportunity to take part in sports under the current benefits system. All employees are entitled to superior-standard entrance and exit medical examinations at COMFORT CARE, a.s. Zaměstnanecká politika Employee policy

8 8 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GTS Czech dbá na ochranu životního prostředí a zachování trvale udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu má společnost definovanou Politiku ochrany životního prostředí (součást Politiky kvality), kde deklaruje požadavky a přístup zaměstnanců a společnosti k této oblasti. V rámci společnosti dlouhodobě probíhá aktivita nazvaná Zelená GTS, jejímž cílem je zajištění neustálého rozvoje oblasti ochrany životního prostředí, ať se již jedná o osvětu v této oblasti mezi zaměstnanci nebo o zcela konkrétní akce. V uplynulém roce prošla společnost GTS Czech úspěšně recertifikačním auditem systému řízení ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001:2004 a obdržela certifikát tohoto systému na další 3 roky. ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI INFORMACÍ Společnost GTS Czech je držitelem certifikátů systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2008 a systému řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005. Oba systémy prošly během roku 2011 úspěšně nezávislým dozorovým auditem, který potvrdil oprávněnost jejich držení. EENVIRONMENTAL PROTECTION GTS Czech, as a company careful to protect the environment and maintain sustainable development, has defined an Environmental Protection Policy (part of the Quality Policy) setting out the requirements and approach of employees and the Company in this area. The Company has long been engaged in a Green GTS scheme to ensure the continuous development of environmental protection, encompassing employee awareness and other specific projects. Last year, GTS Czech underwent a successful recertification audit of its environmental management system according to ISO 14001:2004; this system was certified for another three years. QUALITY AND INFORMATION SECURITY MANAGEMENT GTS Czech runs a certified quality management system according to ISO 9001:2008 and a certified information security management system according to ISO/IEC 27001:2005. In 2011, both systems successfully underwent independent supervisory audits, confirming their certification. Zaměstnanecká politika Employee policy Následné události Subsequent Events Následné události Subsequent Events Ke dni došlo v souladu s rozhodnutím skupiny GTS CE k refinancování vnitroskupinových úvěrů Společnosti GTS Czech s.r.o. úvěry bankovními ve výši odpovídající aktuálnímu čerpání úvěrů k datu transakce. Společnost přijala úvěry od konsorcia bank koordinovaného ING BANK N.V. a Raiffeisen Bank International AG. Zástavní práva k obchodnímu podílu přešla k datu transakce z The Royal Bank of Scotland plc. na konsorcium bank k zajištění pohledávek. David Šita jednatel GTS Czech s.r.o. As at 29 May 2012, the intra-group borrowings of GTS Czech s.r.o. were refinanced with bank loans at an amount corresponding to the current utilization of credit at the transaction date in accordance with the decision by the GTS CE Group. The company received loans from a consortium of banks coordinated by ING BANK N.V. and Raiffeisen Bank International AG. Liens over the share capital were transferred from The Royal Bank of Scotland plc. to the consortium of banks as at the transaction date to secure the debt. David Šita Statutory representative, GTS Czech s.r.o.

9 FINANCIAL SECTION FINANCIAL FINANČNÍ SECTION FINANCIAL SECTION FINANČNÍ ČÁST ČÁST FINANČNÍ ČÁST

10 10 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT Zpráva nezávislého auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Praha 2, Česká republika T: F: Zpráva nezávislého auditora SPOLEČNÍKŮM SPOLEČNOSTI GTS CZECH S.R.O. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti GTS Czech s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 (dále Společnost ) za rok končící 31. prosince 2011 uvedenou ve výroční zprávě na stranách 16 39, ke které jsme dne 16. března 2012 vydali výrok uvedený na stranách Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Zpráva nezávislého auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PwC je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

11 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 11 Independent auditor s report English translation PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Prague 2, Czech Republic T: F: Independent auditor s report TO THE SHAREHOLDERS OF GTS CZECH S.R.O. We have audited the financial statements of GTS Czech s.r.o., identification number , with registered office at Přemyslovská 2845/43, Praha 3 ( the Company ) for the year ended 31 December 2011 disclosed in the annual report on pages and issued the opinion dated 16 March 2012 and disclosed on pages Report on the Annual Report We have verified that the other information included in the annual report of the Company for the year ended 31 December 2011 is consistent with the financial statements referred to above. The Statutory Body is responsible for the accuracy of the annual report. Our responsibility is to express an opinion on the consistency of the annual report with the financial statements based on our verification procedures. Auditor s Responsibility We conducted our verification procedures in accordance with the International Standards on Auditing and the related application guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the verification procedures to obtain reasonable assurance about whether the other information included in the annual report which describes matters that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the relevant financial statements. We believe that the verification procedures performed provide a reasonable basis for our opinion. Opinion In our opinion, the other information included in the annual report of the Company for the year ended 31 December 2011 is consistent, in all material respects, with the financial statements. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Kateřinská 40/466, Prague 2, Czech Republic, Identification Number: , registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the Register of Audit Companies with the Chamber of Auditors of the Czech Republic under Licence No PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. All rights reserved. PwC is the brand under which member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) operate and provide services. Together, these firms form the PwC network. Each firm in the network is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. Independent auditor s report

12 12 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT Zpráva o ověření zprávy o vztazích Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. prosince 2011 (dále Zpráva ). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě. Rozsah ověření Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 66a obchodního zákoníku. 7. září 2012 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená Ing. Václav Prýmek Ing. Martina Chrámecká partner statutární auditorka, oprávnění č Zpráva nezávislého auditora

13 GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 13 Report on review of the Report on Relations In addition we have also reviewed the accompanying report on relations between the Company and its controlling party and between the Company and the other persons controlled by the same controlling party for the year ended 31 December 2011 (the Report ). The completeness and accuracy of the Report is the responsibility of the Statutory Body of the Company. Our responsibility is to express our opinion on the Report based on performed review. Scope of Review We conducted our review in accordance with Audit standard 56 of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. This standard requires that we plan and perform the review to obtain limited assurance as to whether the Report is free of material factual misstatement. A review is limited primarily to inquiries of Company personnel, analytical procedures and examination, on a test basis, of factual accuracy of data. A review therefore provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and, accordingly, we do not express an audit opinion. Conclusion Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Report has not been properly prepared, in all material respects, in accordance with the requirements of Article 66a of the Commercial Code. 7 September 2012 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. represented by Václav Prýmek Martina Chrámecká Partner Statutory Auditor, Licence No Translation note This version of our report is a translation from the original, which was prepared in the Czech language. All possible care has been taken to ensure that the translation is and accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the Czech version of our report takes precedence over this translation. Independent auditor s report

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více