ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY"

Transkript

1 9.\o 2/2008-6l Ctr,SKA RE,PUBLII'\ ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY Neji.yiii sptzivni soud tozhodl r. scndtu slozen6m z piedsedkvnd N{gr. I)anielv '/,emanov6 a soudcrf JUDr. Radana N,{alika a JUDI. Barbary 1)oiizkor.6 v ptivni r-6ci navrhor.atehi: a) MEstskh thst Praha - Suchdol, se sidlem Suchdolsk6 nimdsti 734/3, Praha - Suchdol, zastoupen6 NIgr. LucLkcm Sikolou, adr-okitem se sidlcm Dvoiikova 13, Brno, b) Mgr. Karel Kuna, bytem I{amycki 245/1b, Praha 6 - Sedlec, c) Ing. Pavel Brhzda, bytem I{am1,;cki 245/4b, Praha (r - Sedlec, d) JUDr. Franti5ek Partik, bytcm I{amlickd 217 /+,J, Praha 6 - Sedlec, navrhovatel6 ad b) ai, d) zastoupeni NIgr. Vitdzslar.em Dohnalcm, advokitem se sidlem Pievtitilsk6 330, T6bor, proti odpurci: Hlavnf mesto Ptaha, se sidlcm N{ariinsk6 nim6sti?,praha 1, zastoupcn6judr. Petrem \raliiem, advokdtcm se sidlem Pplk. Sochora 4, Pnha 7, o n6r.rhu na zruieni opatieni obecn6 por.ahy i. 1 /2008, kteryrn se r,ryd6vd zmdna Z 1000 /00 Uzemniho planu sijclniho itr.aru hlavniho mdsta Prahy, schv6lencho usncsenim 'Zastwpitelstva hlavniho mdsta Ptahv i. 1.8/51. ze dne , takto: I. II. ()patieni obecn6 povahv i. 1/2008, ktervm se vyd6va zmina Z 1000/00 Uzemniho plinu sidelniho rjnaru hlavniho mdsta Prahy, schr'6len6ho usnesenim Zastupitelsn'a hlavniho mdsta Prahy t. 1.8/51, ze dne , se zru 5 uie dnem whliieni tohoto rozsudku. /.ea"i zridastnikri nem6 privo nanihradun6kladu iizem. OdtvodnEni:

2 9 -\o 2/2(t0U - (r3 I. Nir.'rhem podanym u Nejrryi5iho sprir.niho soudu dne se shora uvcdeni navrhovatel6 a) ai, d) dom6haji zruieni opatieni obecn6 povahy d. 1/2008, kterym se r,1,divi zrr'd.na 21000/00 Uzemniho pl6nu sidelniho riwaru hlavniho mdsta Prahy (dile jen,,zrrttna 21000/00'), schvilen6ho usnesenim Zastupitelsn-a hlavniho mdsta Prahy i.1,8/512e dne , piipadnd ztuieni opatieni obecn6 povahy r- tisti 6kajici se Silnidniho okruhu kolem Prahy v riseku Ruzynd - Biezindvcs v hranicich hlavniho mdsta Prahy victnd piivaddde Rvb6ika a v disti tykajici se letov6 drdhv Letiitd Ituzynd RWY 06R/21L. Nar.-rhovatel6 se r' 6vodu nivrhu nejpn'e iliadiuji k otizcc sr.6 aktivni legitimace k podini ndvrhu. Navrhovatel a) r. t6to souviskrsti ur.6di, lze 1e mdstskou t6sti hlar.niho mdsta Ptahv vvmezenou podle $ 3 odst. 1 z kona i. 131/2000 Sb., o hlavnim mdstd Ptaz.e, r.e zndni rliinn6m pro projednivanouvdc, \.c spojcni s $ 1 a s piilohou t. 1 r'yhl65ky t.55/2000 Sb. hl. m6sta Prahy, ktcrou se r,1'd6r..6 Statut hlavniho mdsta Prahy (dile t6i,,statut"). Poukazuje na skuteinost, Ze \i procesu r1,div6ni tlzemnd plinovaci dokumentace je povinnosti hlar.niho mdsta Prahy vc smyslu $ 25 Statutu [a na podkladd ustano\-eni S 17 odst. 1 pism. g) zakona o hlavnim mdstd Pnzel projednat s icdnotlivfmi mdstskfmi idstmi zadani, konccpt a nivrh rizemniho pl6nu a mdstsk6 t6sti maii prdvo r.e stanovcnych lhrltdch iednotlir.6 fize poitzos,s,ni fizemniho pl6nu piipominkor.at. Na z6klad6 tdchto ustanovcni pak p^tii do samostatn6 prisobnosti mdstsk6 iisti schvalor,.ani programu rozvoje a oprdvndni I'stupovat jako riiastnik v navazujicich rizcmnich iizcnich, v nichz se vyd6r.aji rozhodnuti tykajici se rizemi mdstsk6 iisti. Z r.vic uvedenvch ustanoveni vypljn-6, ie mdstsk t1,st mi v procesu poiizovini a r.y'dini rizemniho pl6nu jednoznadnd r1'mezen6 postar.eni a tnu:ze bvt rrydanou zmdnou rizcmniho plinu hlar.niho mdsta Prahy dotdena na svych ptdvcch. Navrhor-atel6 b) ai, d) uviddji, Ze js<,ru spoluvlastniky pozcmku parc. i. 181/1, 181 /1(t, 181 / 17, 181 /18, 181 /19 a 1fl1 /20 v kat. uzemi Praha - Scdlcc a bvtri i. 245 /331 [navrhovatel b)], i.245/311 [navrhor-atel c)] a t.247/536 [nar-thovatel d)], v bvtol'l'ch domcch nach6,zelicich se na pozemcich patc. d. 181/16, 181/17, 181/78, 181/19 a181,/20 r'katasttilnim izcmi Ptaha - Sedlec. D6le upozoriuji, ie podlc gtafick6 iisti zm6ny'21000/00 je ziejme,:ze p<'tzemek parc. i. 181/1 je dotten n6vthem vcicjnd prospdin6 stavbv Silnidni okruh kolem Prahy, risek Ruzvn6 - Biezin6ves v hranicich hlar..niho mdsta Prahy vdetnd Rybdiky, konkretnd piivadddem Ryb6ika, a to dokoncc tak, ie dist t6to stavby dle zmdny 'Z 1000 /00 leii piimo na pozemku parc. i. 181, /1. I{ r-lastni duvodnosti n6vthu, tj. ie piedmdtna zmdna rlzemniho pl6nu jc r.c smyslu ustano\.cnis 101dodst. 1 a2zakc>nai. 1,50/2002Sb.,soudnihoi6duspr6r'niho,vc zntni pozd6jiich piedpisii (ddle jen,,s. i. s."), v rozporu se zakonem a:ze z6,rovei ncbvla r.ldina zikonem stanovcnvm zpusobcm, navrhovatel6 r-ramitaji n6sledujici: Nar.rhovatel a) piednd poukazufc na skutcinost, Ze kc zmdnd 21000/00 podal v iddnych terminech sv6 piipominky, ktct6 oznaitl lakr>,,zasadni", a jak r.ypli.r,'i z piilohv

3 9 tlwt 2/ (r4 i.4 usneseni Zastupitclswa i. 1,8/51 ze dne nazvane jako,,rozhodnuti o z6sadnich piipominkdch mdstskych t6sti", ptakticky viechny takto uplatndn6 piipominky byly odmitnuw. Navrhovatel a) se s timto posouzenim odprirce neztotoiiuje. N{i zato, :ze ii- uplatndne piipominky nebyly nileiitd r,rypoiidiny, coi. doklidi na n6sledu jicich piikladech. Navrhovatel n namit6, i,e odpurce sc vribec ner.vpoiidal s jim uplatndnou piipominkou, Ze grafick6 i6st zmdny Z 1000 /00 mdni pouze ndktet6 rrykresy grafick6 i6'sti rizemniho plinu, piestoie textovi i6st odkazuje i na vykresy dalii, iimz dochnzi k nesrozumitelnosti a zmtteinosti. Dile upozoriuje na skutctnost, ic uvedena zmlna nepodir.i iryiet r.ad, kter6 m6la odstranit, a i.e'"ryraznd. mdni irymezeni. funkinich ploch zejm6.na v souvislosti s riprarrou trasy Silniiniho okruhu a novou RWY 06R/21L l-ctiitd Ituzvnd, piestoie tyto zmd.nv nikdy nebyly ptojedndr'dny jako samostatn6 zmdnv rlzemniho pldnu. Poukazuje n rozpor zm6ny '/,1000/00 s nadiazcnym rizemnim planem velk6ho rizemniho celku, piitemi nesouhlasi se zivdtem odputce, L,c uzcmni pldn velk6ho rizemniho celku raj6nu Stiedoiesk6 aglomerace od roku 2000 neni pro uzcmi hlavniho mdsta Prah,v platnli. V t6to sour.islosti namit6, Le uzemni pl6n Stiedoiesk6 aglomerace nebyl nikdv nahtazcn pldncm jinym, a tcdy formilnd je pro izemi hlavniho mdsta Prahy platnym pl6nem. Nemuie proto obstit argumentace odprirce, :ze zmtna Z 1000/00 je v souladu s fizemnirn plinem velk6ho tlzemniho cclku PraZsky region, nebot' tento uzemni pl6n izemi hlavniho m6sta n'nechiv6, neni pro nd schvilen, a tedy nemulc byt rizemnimu pliinu hlavniho mdsta Ptahy nadlazen. Navthor-atel a) ror-ndi poukazuje rianeposouzeni zmdny'/.1000/00 z hlcdiska vlivt na iivotni prostiedi jako konccpce dlc zdkona t. 100/2001 Sb., o posuzov6ni r.livri na Livotni prostiedi, ve zn6ni tliinn6m pto projedndvanou r.dc, a dile na snahu odpfitcc legalizovatakoi stav rizemn6 plinovaci dokumcntacc, ktery ic v rozporu s piedpisy na ochranu iivotniho prostiedi, zdtavi obwatel a d6le se z6kladnimi pozadavky tozhodnuti trvtopsk6ho parlamcntu a Rady Lr.ropy i / 96/ IiS, o rctzv oji transe\-ropsk6 doptavni sitd'l'en-t. Navthor-atel a) dile uvidi, L,e k zisahu do jeho prdv dochazi takc samotnou reahzaci do zmdny '1.1000/00 zahtnut6ho ieieni Praisk6ho oktuhu r.e variantd,j", nebot' tato trasa je r- rozporu s pt()gramcm rozr-oje mdstsk6 disti schr.:ilcnvm dne usnesenim T,astupitclswa mdstsk6 i6sti Praha - Suchdol i. j. 2/10, jcji rcahzaci doide ke zhorieni iir.otniho ptosticdi (doprava zeminy sticdem mdstske i6sti, picruieni podzcmnich ptamcnu vod a naruieni stivajici zistavby trhacimi pracemi) a jejim provozem dojde k zatalcni transevropsk6 ddlnice do zastav6n6ho izemi, k ohroieni zdnvi obrn-atel prachowmi disticemi a hlukem a takt6.l. k rozddleni mdstsk6 iisti, kter6 zablokuje wuiiti tozvojovych oblasti rezidendni z6stavbou. Navrhovatel6 b), c) a d) sv6 procesni a hmotndptir.ni nimitky bliie rozviddji ndsledr>l'nd: l/ Podle nazoru navrhol'atelu jsou napadend opaticni obecn6 povahy i samotna zmtna Z 1000/00 rlzemniho plinu koncepci, u ktct6 mdly bft posouzcny r-lirry na iivr>tni prostiedi. Navthovatcl6 namitaji, ie podkladem pto r.ydini napaden6ho opatieni obecn6 povahy mdlo bf t stanovisko k posouzeni vlir.u koncepce na Zir-otni prosticdi, jak to wzaduje ustanor-cni $ 10g odst. I z krlna o posuzo\rini vlir-u, a bez. tohoto

4 9,\o 2/ (r5 stanoviska nemuie byt koncepce schr.ilena. Navrhovatcl6 dile v t6to sour.islosti uviddji, Le zmtny tizemniho plinu podl6haji posouzeni vlir..ri na Livotni prostiedi, pokud se tak stanovi ve zjiit'ovacim lizenl Navrhovatcl6 se viak domnivaji, L,e zav r zjiit'or.aciho iizeni byl rryd6n \r rozporu se z6koncm a sm6rnici t.2001,/12/h'.5, pokud posuzovini vlir.i neprob6hlo ai d<> f ze vyrjini stanoviska, piestoze zrn(na rizemniho plinu a opatieni obecn6 povahy piin6ieji mnozstvi zr:' n \r dottcn6m uzemi, ktet6 samostatnd a zc1m6.na pii sv6m synergick6m ptisobcniv uzemi piedstavuji z6vai,n6 r.lirry na iir.otni prostiedi. Nar..thovatcld jsou toho nazoru, i,e v piedmdtnem piipadd se nejedna o,,menii zmdnu plinu", ale o cclkovou revizi rizemnihr> pl6nu zahrnujici velk6 mnoiswi z,mln, z nrch:z ndktere jsou r.elmi vyznamn6., napi. prir.d RWY l,etiitd Ruzvnd a zm ny 6'kajici se Silniiniho okruhu kolcm Prahy. Nar.rhovatel6 namitaji, L,e nemu:ze obstdt argumentacc odpritce, podle niz se jedni pievdznd o formilni (a nikoli obsahor.6) zmd.nv rlzemniho pldnu, kter6 navic bvly iiz diir.e Zastupitelswcm hlar.niho mdsta Prahy schvileny. Nar.rhovatel6 rovndi poukazuji na skutcdnost, Ze v ramci zmdny fizemniho planu '1.1000/00 do5lo 1. grafick6 d6sti rizcmniho plinu ke zmdn6m vc \rymezeni mnohvch staveb, ktct6 jsou souiistj Silnidniho okruhu kolem Prahy (napi. tunel a piivaddi Rvbiika, mimouroviovi kiiior.atka Ustcck6, mimor-iroviov6 kiizovatka ii-i.., mimoriror.ior.i kiiior..atka Ruzynd, mimoutoviovd kiiiovatka Vfhledv a mimorirovior'6 kiiiovatka Rvbiika). Dile dochs.zi \r podstatn6 tisti Silnidniho oktuhu k roziileni koridoru pro l.cdeni stavby. Tyto zmdny r.iak nebyly projcdniviny a schvaloviny jako samostatnd zmtna uzemniho pl6nu - lryly pouze piekresleny vfkre sy rizemniho pldnu v timci zmdnv 'Z 1000/00. Ur.eden6 zrr'lny trasov6ni s sebou piiniieji riprar.u funkiniho rrymezeni ploch a v mnoha piipadech budou znamenat piiblizcni automobilov6 doprav.v obvtnym distcm mdsta (napi. Rybiika, \'vhledy, Cimrce, Dolni Chabry). Nadto navrhovatel6 upozoriuii, Zc vzhledcm k abscnci jakikoli infor-rnace o tom, k jakfm zrnlnam v rimci'21000/00 r.lastnd doilo, jc v zisadd nemozn6 uddlat si celkovy a icdnoznadny piehlcd o rozsahu a charakteru iednotlirich pror.edenvch zmin. Pokud se jedna r> zaval,nost uskutedndnych zmtn, pak navrhovatel6 namitaji, ie oproti prirr.odnimu tlzemnimu pl6nu doilo k riprar.im situovini piii'addtc a tunclu Rybiika (zkr6cenim tunclu a rcziiienim koridotu piivaddie), iimi nepochybn6 dojde ke zhor5eni hlukov6 situace a nirustu hlukor'6ho zaal,eni. nad rimec limitri stanovenvch prir.nimi piedpisl'. Navic souifsti portdlu tunelu Rybiika v tdsn6 blizkosti nemovitosti navrhovatclu jc situovin riduch, ktery bude odv6ddt a uvolior.at zneiiitdni ovzduii z cel6ho tunelu Rvbiika. '\ni 6'to skutetnosti v5ak nebvly pii schr.alor'6ni opatieni obecn6 povahy posouzcny. Viichni nar.rhovatel6 dile poukazuji na novou letovou dtirhu Letiitd Ruzynd, 1e1iL, zaiazeni do ur-eden6 zmlny '1,1000/00 md dle ns,zctru nar.thovatclu rjznamny r.lirncjcn na obyvatele piimo sousedicich lokalit, alc tak6 na nd samr>tn6, a to z duvodu ncgativniho pisobcni svnctgickl'ch a kumulativnich vlivi z letecke a silnidni dopravy, ktct6 sc bezpochybv projevi tak6 na uzemi mdstsk6 iisti Praha - Suchdol r.ietnd uzcrtri Se dlec.

5 9,\o 2/2008-6(r I{ procesni sr6nce posuzor.'6ni r,'lir..ri na :zivotni prostiedi navfhovatel6 namitaji, L,e ve vztahu k piedmdtn6 zmdnd '/, n00/00 navic )adn6. zjiit'or-aci iizeni r-e smyslu zikr:na o posuzovini r.livi ncprobdhlo. Odbor Zir.'otniho prostiedi Nlagistritu hlavniho m6sta Prahy (pozddji zmdndn n^ odbor ochrany prostiedf totti, na riiedni desce, internctovych strinkach anr;inlfm vhodnym zptisobem nezveiejnil informaci o oznimeni koncepce tak, jak to pozaduje zakon o posuzovini vlivri v ustanoveni $ 10c, ve spojeni s $ 16 zikr>na, iimi, znemoznil veiejnosti zaslat pisemn6 rryjidieni k oznimeni konccpce ve lhritd podle zak<>na. V r6mci sv6ho stanoviska jako dotdcn6ho otginu stitni sptir.y ze dnc pak uvedeny odbor pod bodem II. rryslovil, i,e,,pr<-tr.edl ziiit'r>r.aci Iizeni" a Le,,nivth nebude posuzovin". Navrhovatel6 viak v t6to souvislosti up<;zoriuji, i,e o<l nebylo lie zmdnd 21000/00 (potaimo k opatieni obecn6 por.ahy) r.yd6no i,r.dn6 jin6 v,vjddieni piisluin6ho sprivniho riiadu podle zlkona o posuzovini r.lir..ri. Proto nar:ritali, ie r-viidieni odboru Zir-otniho ptosticdi ze dne bgicky nemizc platit pro ry iisti zmdny Z 1000/00, ktcr6 zahrnuyi zmdny rizemniho plinu pror.cdcn6 po tomto datu, piitemz jako ncjvyrazn(isi piiklad uviddji zmdnu 2939/05 q.kajici se paralelni R\XY LetiStd Ruzynd, ktcrou v sobd zmtna'z 1000/00 (tesp. opaticni obecn6 povahv L 1/20()g) obsahuje. Navrhovatcl6 poukazuji na skutcinost, Zc r-yjidieni odboru iivotniho prosticdi Nlagistr6tu hlavniho m6sta Prahy ze dne ke zmdnd 71000/00 bvlo r.yd6no pied pn'nim schr'ilenim zm6ny '2939/05 dne PiestoZc toto pnni schvileni z.meny'2939/05 jako nezikonn6 zruiil Neji,riii sprivni soud svvm rozsudkem ze dne , i. i. 1 t\o 1/ , N{agisttit hlar.niho mdsta Prahy stejnou zmdnu picdbzil Zastupitclsn'u a toto ii schvililo na\.zdory uveden6mu rozsudku Ncjrryiiiho sprivniho soudu, ^nri by bylv r.yq kan6 nczikonnosti odsttandny. Na podporu srrych r',--tzcni navrhovatel6 uv6ddji, i.e adkoli nedoilo kposouzeni zmdny'21000/0(l z hlcdiska r.lir.u na iivotni ptosticdi iako koncepce, v mezidobi jii probdhlo posouzcni vlivri na lir.otni prosticdi u zimtru (ptojcktu) Silniiniho okruhu kolcm Prahy, stavby 51fl a 51.9, Ruzynd Biezindves, jeh<>l vysledkem je stanovisko Nfinistersn'a iivotniho prostiedi ze dne , t. 1. XIIZOO/tZZl 'Zc /Zt)20/OP\''ZP/02 c.o. zivciu tohoto stanor.iska \-ypln.6, :ze tzv. varianta,j", s nil, poiitaii schr.ilen6 zmdnv rizemniho plinu i r1dan6 opatieni obecn6 povah,v, ie krdlnin fe.ienim,.iehoi realiiyrci lie p{ipu.rlit Poury u ptr?ltd{, ry proiedndni konceptu ilrynniho p/anu rc/kdlto rirymniho c'elka Prairkiho re,giona 1ryloac'i moilto.rt realiittc'e t,uianl) Ji: Shora popsanym postupem odpurce tak doilo k zisahu do pr6va nar.rhor.atelu napiiznrve Zivotni ptostiedi a prir. rryplir-ajicich ze za.szdy zikonnosti ($ 2 odst. 1 zakc;na i.500/200,+ Sb., sprir-niho iidu, dilc jcn,,sprivni iad"), z6,sady souladu s r.eicjnym zajmem ($ 2 odst. 4 sprivniho ildu), zisadou materiilni prar.dy ($ 3 sprdvniho i6du) a zasadou souiinnosti s dotienymi osobami ($,l odst. 4 sprivniho i6du). 2/ Navrhovatel6 b), c) a d) d6le namitaji, ie zmd.na rizemniho pl6nu Z 1000/00 a r,1'dan6 opatieni obccn6 povahv jsou v rozporu se zikonem i. 258/2000 Sb., o ochrand vciejn6ho zdravi, a naiizcnim vl6dy i. 1,4/2006 Sb., o ochrand zd,nvi picd ncpiiznirimi uiinky hluku a vibraci. I{onkr6tnd navrhovatcl6 piedmdtn6mu ()patieni obecn6 povahy rlq.kaji, Le umoziuic por.oleni a rcaltzacr z,amdli, kter6 prokazatclnd por.edou k piekrato','6ni [mitu stano\rcnych pro hluk i p<t rcahzaci navrzcnych ptotihlukorrych opaticni (protihlukov6 stdny), col, mimo jin6 r'vpl1-l'6 z hlukovd studie, zpracc-svane pro potiebv dzemniho iizcni pro umistini stavby Silniiniho okruhu kolem Prahy, stavba 518 Ruzynd - Suchdol.

6 9,\o 2/ / Navrhovatcl6 ro'n'ndz poukazuji na skutetnost, ie N{agistr6t hlavniho m6sta Prahy (dile i"r,,n{agistrit') jako poiizor.atel zmdn rizemniho pl6nu i sprivniho orgdnu rryd6vajiciho opaticni obecn6 povahy nedostdl sv6 povinnosti minimalizovat zisahy do pr6r. a ziimi dotienych osob tak, jak mu uklidd ustanoveni $ 2 odst. 3 sprdvniho iidu. \r,vchizeji z toho, Ze pokud by bvly posouzeny vznesen6 ndmitky v souladu se z6koncm, musclo by dojit k ipravd zmtn rlzemniho pl6nu i navrhu opaticni obecn6 povahy tak, aby zasahy do priva na piiznive iivr>tni prosticdi (nadlimitni hladina hluku) a r.lastnick6ho priva (zibor a demolice ndkterych star.ebnich objcktri obytn6ho are6lu r.e spoluvlastnicn-i navrhor..atehi) byly co nejmenii. Neni tots,l, pravdou, Ze by b,vlo moi,ne tyto riprarl' prov6st a:z s, nzvazujicim rizemnim lizeni, pokud uzcmni pldn i opatieni obecn6 povahy jsou pt<r ndvaznt rozhodov6ni v rizemi zivazne a jejich schr.ileni podoba jii. zr;'tny neumoiriuje. 4/ Dalii z nimitek navthor-ateli se tyk6 rozpctru r.vdan6ho opatieni obecn6 povahv s ustanovenimi $ 51 a \ 53 zakrlna t. 183/2006 Sb., o r.lzemnim pl6nov6ni a star..ebnim iidu (dile t6i,,star.ebni zikon'). Navthovatel6 konstatuji, ie podlc ustanoveni S 51 odst. 1, vc spojcni. S 8 citor.an6ho zakona, byl Nlagisttit por.-inen picdlozit zprdr.u o projedn6ni zmdny uz,crr'nih<> plinu nadiizen6mu org6nu - ministetstvu pr() mistni rozvoj, kter6 m6 por.innost sddlit kc zprir.d sv6 stanor.isko. Navrhovatel6 namitaji, Ze Nlagistrit v rozporu se zikonem pouzil stanovisko ministersn'a zc dne (i. i. NINIR 29816/ /51,1), ktete nebylo ^ ar,t nemohlo b1't v.vdino ke zmdnd 71000/00 se zahrnutim zmdny 2939/05, nebot' v dobd od (tj. zruieni t6to zmdnv Neirliiim sprivnim soudem) al, d.<t (tj. znovuschr.ileni zmdnv), tato nebyla soudisti zmdny 'Z 1000/00. 5/ Pod bodcm 5. sviho nir.rhu nar..rhor.atel6 poukazuli na rozpr-rttasovini koridoru Silniiniho okruhu kolem Ptahy Ruzl'nd - Biezin6r.'es evropskou legislatir.r)u, konkr6tn6 rozhodnutim Lvropsk6ho padamentu a Itady i. 1692/96/ES, kter6 vc sr.6m il. 9 odst. 1 stanovi, Zc transc'r.ropsk6 doptar.ni komunikace (komunikace zahrnut6 do ttansevropsk6 sitd TIIN-I) miieii hlavni sidelni riwary na trasich stanovenych na siti. Navrhovatcl6 namitaji, ie koridor Praiskeho silniiniho oktuhu je trasor'6n pies mdstskou i6st Praha - Suchdol, a tedv v rozporu s citovanvm rozhodnutim prochizi obvtnym rizcmim sidclniho fitr,-aru hlavniho mdsta Prahy. 6 / Navrhor.atel6 b) a c) dile upozoriuii, i.e o jcjich nimitkich nebl'lo Zastupitelsn cm hlavniho mdsta Ptahy vubcc tozhodnuto. V tdto sour.islosti uviddji, tze navrh rozhodnuti o nimitk6ch b,vl piilohou i.3 usneseni i. 18/51 ze dnc , or,icmv t6to pliloze ncjsou ndmitkv navthovatclu b) a c) obsaienl,. VSichni navrhovatel6 tovndi poukazuji na skutcdnost, Zc odpitce ne'n.vpoiidal jimi uplatndn6 nimitky zpusobcm, ktery zlkon picdpoklidi, ncbot' rozhodnuti Zastupitelstva o nimitkich nebylo iidn6 zr-eiejndno. Podlc infotmacc na str. 53 zveiejndn6ho opatieni obccn6 povahv m6 bft rozhodnuti o ndmitkich soutasti samostatn6 piiloh,v E odrivodndni piedmdtn6ho opatieni obecn6 povahy. 'I'ato piiloha r'5ak nebyla zr.eieindna zpisobem umoiriujicim ddlkor.y piistup, a dle nizoru navrhovatelu lze proto drivodnd pochybovat o tom, z(f^ t^to piiloha r.'ubec existuje.

7 9 Ao 2/ Navrhovatcl6 svrii nivrh uzavkaii nimitkami o formilnim piistupu odpitce k poiiz<rvini zmdny Z 1000 /00 a nepichlednosti cel6ho procesu schvalovani a r,ydivdni opatieni obccne povahy, ktet6 viem dotdenym osobim znerno:znlla moinost cfektivni.rt.ony jejich priv. Ohlcdnd moinosti pod6ni ndvrhu na piezkoum6ni opatieni obecn6 povahy soudcm sc navrhovatcl6 domnivaji, ie podani ndvrhu nebtini dikce ustano'n'eni $ 101a odst. 1 s. i. s., dle kter6ho,,pokud.ie(ten, kdo n,rdi, y b-y/ na.nich prcu'et'lt Tknicen o]>atfenim obemd poualtl pod/e irikonlt.rnillydsn[ oprrh,ndn t,e t,[ti, ue ktenj bylo opalfenim obecnr!1>oualty aiito, podat t,e.priunim.roudniclui ittlobu neho.iini niurh, miiry naurltnttttt ilu.ieni olulieni obetnd porultyjen.r7loletynd.r tukolim nriurltem". PiestoZe navrhovatehim ie znimo, Zc dne b,vlo rrydino izemni rozhodnuti na umistdni stavby,,silnitni okruh kolem Prahv - SOKP, stavba Ruzynd - Suchdol", Sp. zn. S-N'IHNIP 4591,f /2007/()S'I', a izemni rozhodnuti na umisrdni stavby,,silniini okruh kolcm Prahy SOKP, stavba 519 Suchdol Iliezindves", Sp. zn. S-N{HNII'],15912 /2007/OS'l', nejsou tato tozhodnuti pravomocn6, a proto nebylo mozno postupovat finak, nei. napadnout zmdnu tizcmniho plinu '/, 1000 /00 vydanou jako opatieni obccn6 povahv i. 1 /2008. II. Odpfircc ve sv6m rryjidieni ze dne navrhuje, aby Neirryiii spravni soud n6vrh na zruieni opatieni obecn6 por.ahv odmitl. Jc toho n5,z<>ru, ie navrhovatel6 nesplnili podminkv pro pod6ni nir.rhu dle ustanor-eni $ 101a s. i. s., nebot' napadaii pouze proces piilimini a projednir'6ni opatieni obccn6 povahv a ner,ryuzili moinosti domoci se r. zikonem stanovcnych lhutich zruieni tozhodnuti o nimitk6ch samostatnymi urdor.acimi ialobami. Odprirce ddle poukazuje n skutednost, ie nivrh n zruieni oparieni obecn6 por.ahy t. 1,/2008 v d6sti tfkajici se lctov6 drihy Letiitd Ruzynd ncma privni relcr.anci, ncbot' o t6to r.eicjnd prospdin6 stavbd bylo rozhodnuto schvilenim samostatn6 zmdny '/. 939 /05, ktcr6 je toliko podkladcm pro zmdnu '1' 1000 /00. Odptitce se domnir-a, i.e zrnlny zikresii v gtafick6 disti nivrhu zmdny'21000/00 respcktuii schr.6len6 zntni za<l6ni. a r-c sv6 podstatd piedstavuji aktualizaci dokumentace vvpljn'ajici z obsahu jii platnfch zmdn izcmniho pl6nu; d6le L,e navrhovana trasa silniiniho okruhu neptochazi st6vajicim obytnym uzcrrrirrr a Le rozhodnuti o nimitkich vlastniku k ptojedni\-anemu nir,'rhu zmdny, stcjnd jako vypoiid6ni piipominek iednotlirrych mdstsky'ch disti, b,vlo jako piiloha D z E piipojeno k rryrokov6 disti opatieni obecn6 pol.ahv. Odpirce tak m6 zato, Le v procesu r.1'divini opatieni obecn6 povahy postupoval v souladu s platnou legislativou a pokynv nadiizenych otg6nri. III. Pii tistnim iednini, konan6m dne 30. iijna 2008, riiastnici Iizeni sctn'ali na obsahu sr1'ch dosavadnich pod6ni. Z6stupcc navrhovatele a) zopakoval, ie v projcdnivan6m piipadd doslo ze strany odputcc k iadd pochvbeni, ktcr6 jsou obsahem vlastniho nivthw na zahaleni iizeni, piitemi za nejzivaindjii por.aiujc tu skutcinost, ic zadani piedmdtn6 zmdnv zntlo jako revizc uzemniho plinu, a tcdy nemdly byt m6ndny funktni plochy izemi. Tvto zmdny r'sak bvly pror.cdeny, zejrr.ena mczi riiastniky neni sporu o tom, i'e rl<> zrndn.v tizcmniho pl6nu byla zahtnuta zmdna 7,939/05 tvkajici se letov6 drihy Ruzvnd. Zastupcc

8 9 '\o 2/ navrhovatele a) ror.ndi, upozornrl na zavaznost rozhodnuti i. 1692/96/h,S, ktcr6 stano\.i zikaz prochazeni ttansevropsk6 komunikace sidelnim ftvatem, 1akoi, i na skutednost, ie v prubdhu procesu schvalor.ini a rrydivini piedmdtne zmdny nebyl;' vypoiidiny piipominky mdstsk6 d6sti, ani ndmitky mnoha dal5ich subjektri. I{ ialobni lcgitimaci navrhovatclc a) doplnil, ie dotteni mdstsk6 d6sti picdmdtnou zm6nou je nepochybn6, nebot' pl6novanou trasou silnidniho oktuhu rlochazi k rozddleni jejiho uzcm a uz,crni mdstsk6 iasti zasahujc tak6 ochrann6 hlukov6 p6smo letov6 drihy Ruzynd. 'ZS,stupce navrhor.atclt b), c) a d) pii jcdn6ni doplnil svuj pisemnv nlvth n6sledujicim zpisob er.-:'. Zclirazntl, tze v piedmdtn6 vdci neptob6hlo posuzovini vlir.u schr.alovan6. z.m1ny na :zivotni prostiedi, nebvl v-vd6n i,6dn'f zavd.r zji5t'or.aciho iizcni a piedloien6 stano','isko piisluin6ho odbotu N{agistritu zalo:zcn6. ve spisu nespliuje nileiitosti zivtru zji5t'ovaciho tizcni. Ror.ndi upozornil na skutednost, ic navrhovatcld b) a c) podali k nir.rhu zmdny Z 1000/00 nimitky, o nichz nebvlo zastupitelstvcm iidnvm zpusobem rozhodnuto a toto rozhodnuti nebykr z6konem piedpoklidanym zpusobcm zveiejndno, piidemi ani sami zastupitcl6 ncmdli moinost pii schr-alor.6ni zmdny'21000/00 zjistit obsah ptovdddnych zmdn rlzemniho pldnu, nebot'r. jejich podkladech nebvlo zaloi,eno porovnini pur.odniho stavu rizemniho plinu a n'to zmdnv nebylo mol,no zjistit ant z gracrckvch piibh. Zastupce odprirce odks,zal na sr'6 vyjidieni ze dne 11. 1,0.200U, piidemi zdirazntl, :ze v dan6 r.6ci neisou splndny podminky dle ustanorreni S 101a s. i. s. Namitl, Ze navrhor-atel6 sr.fmi nimitkami broji ptoti procesu piijimini opatieni obccnd povahv, atkoli sc ve smvslu ustanovcni $ 172 odst. 5 sptivniho iddu mdli domdhat zruieni rozhodnuti o nimitkich samostatni'mi tzalobamt. '16to moznosti r.iak newuiili a r. scruiasn6 dob6, kd,v jiz uplynuly lhuq'' pro podini tdchto i,al<tb, se marnd snaii naprar-it tot() s\-e pochl'bcni. Ncjrl,iii spravni soud se splndnim ptocesnich podminck IV. plcd meritornim posouzenim vdci nejpn c muscl z,ab{s,x iiz,cni: N{ezi ridastniky ncni sporu o tom, ie napadcnd usncscni zastupitelswa hl. m. Prahv i. 18/5L 2e dne skutednd piedstavuic opatieni obecn6 por-ahy. V tomto smdtu postaiuje ocfkaztt na ustanoveni $ 43 odst. 4 zikona i. 1,83/2006 Sb., v platn6m zntni, (dile jen,,stavebni zakon'), podle ndhoi se rjzemni plin rrydivi formou opatieni obecn6 povahv podle sprivniho i6du, co:z plati dle $ 55 odst. 2, r-dtv prvni, stavebniho zakona i pro zm6ny izcmniho p16nu. Piechodn6 ustanovcni $ 188 odst. 3 stavebniho zikona upravuje situace, kdy zmlna rizemniho plinu obce byla poiizena a schr.ilena do , nicm6n6 nebyla vydina obecnd zivaznou r,1'hl6ikou, pro n'to piipady rislovnd stanovi por,.innost projcdnat a rrydat takorl' nir.rh zmdnv izemniho plinu dle nov6h<> star.ebniho ztrkona. ti. formou opatieni obecn6 povahv. V rimci ovdieni podminek iizcni byl Nejrryiii sprir.'ni soud povinen r,-rpoiidat se s nimitkou odpurce ohlednd nedostatku :zalclbni legitimace nar.rhovatelu.

9 9 Ao 2/ '/.alobni legitimace v lizeni o zruieni opatieni obecn6 povahy nebo ieho iisti je upravena v $ 101a s. i. s. Nh,rlL na i1'u.ieni opalieni obe''ni pouahy nebo.felto fcisti.ie opriundn podat ten, kdo h,rdi, { hyl na.rrltch priue''h opa#enin obemd poualty, tldarlyn sprdunin orgdnem, $rcicen. Pokud fe podle Aikona.tltlLYd.tn{ oprtiun{n ue vfci, ue klerd by/o opatienim obecni porulty u{to, podat t'e.rprdt,nim soudni;h,i ialoba nebo.iiny nat,rlt, niry nuurltnout q1u.ie ni ttpulieni obecnd pouulty fen.polefnd.r tukorlym ntit,rltem (odst. 1). l\drrh na lpn'eni opatieni obecnti poualty nebo.feho t'a.rti, rydandlto ob;i nebo krufe m, nilry podat ttii h[ini.rtarstvo pnitra (odst. 2). Nriurlt na iluieni opatieni obecntl poualty nebo.felttt fail rydandlto krajen, nilry podut tii obec (odst. 3). Odpirnn.fe ten, kdo rydal opatiani obemi pot,ulty,leltoiiyzlfeni nebo 71u.ieni.feho t'a.r[i je narrhovano (odst. '{). Nejrriii sprivni soud dospdl k z,ivdlu, Le N{dstski dist Praha Suchdol jako nar.rhovatel a) byla iidnym tidastnikem iizeni o zmdnd rizcmniho pldnu r. souladu s $ 3 odst. 2 zzkr:tna i. 131./2000 Sb., ve spojeni s $ 25 Statutu (r,1'hliska d.55/2000 Sb. hl. m. Prahv), fcji ridastenswi nebvlo odprircem zpochybior.dno. \r tomto Iizeni pod6r'ala zs,saclni piipominky ve smyslu $ 25 odst. 9 Statutu, o kterych odpitce rozhodl, a toto rozhodnuti je piilohou E napaden6ho opatierii obecn6 povahy. \rzhledem k tomuto pcrstaveni v \izeni o rr.dini ()patieni obccn6 por-ahy jc ziejm6, ic i mdstski iist miirc rvrditve smvslu $ 101a odst. 1 s. i. s., Ze byla opatienim obecn6 povahv zkricena na srrych prir.ech, pokud splni dalsi podminky :zalobni legitimace. N{dstsk6 dist ic dle zikona i.1.31/2000 Sb. a Statutu nositelem procesnich i hmotnych ptiv, ktet6 je oprivndna v iizcni o zruicni opaticni obecn6 povahy h6iit. Navtho'n-atcl6 b), c), d) jsou spoluvlastnikv pozemku parc. d. 181'/1', 181'/1'6, 181/17, 181/18, 181/19 a 181 /20 v katastr6lnim uzcmi Praha - Sedlec a bytri v bytor.6m domd i. p. 243 umistdn6m na pozemcich parc. d. 181 /1,(t, 181,/17, 1,Ul/18, l8l/l() a 181 /20 r- katastrilnim rlzemi Praha - Sedlec. Dle piibhy t. 2 - veicjnd ptosp65n6 stavby je soutisti tizemniho pl6nu t6z stavba i. 3:,,Prai,sk1i (silnitnf oktuh ltuzynd - Biczindves r. hranicich hl. m. Prahy, vdetnd R,vbiiky". Z grafi,cke disti rizemniho pl6nu le z,ielme, i,e znndnou tizcmniho pl6nu Z 1000/00 bvlv u vyic ur.edenvch pozemki r. mistd piivaddic Rybiika upra\reny hranice a zmdndny ndzvti funktnich ploch, piiiemz piir.addd Ryb6ika ie v piim6m sousedsh'i pozcmku navthor.atclu b),.), d), dist teto r.eieind ptospdin6 stavby le:zipiirr,o na pozemku parc. i. 181/1. Vzhledem k tomu neni pochvb () tom, ie ur.'edcni nar.rhovatcl6 mohou fvtdit zkts,ceni tto 51'ych privech napadenou zmdnou tizemniho plinu. Odpurce k i,a\<*>ni legitimaci navthovatclt namit6, L,e se dle S 172 odst. 5 sprir.niho iadu mohou domihat zruieni rozhodnuti o nimitk6ch v rimci samostatnvch urdovacich i.al<>b, pokud se domnivaji, ie spt6vni org6n rozhodl o jejich nimitkdch \r rozporu se zikonem. Nejrry{ii spr6r.ni soud k takto formulor.an6 n6mitce zdiraziuie, ie piedmdtem posouzeni z jeho strany mriie byt pouze or.6ieni, zda ner,1-ierpini ndktere piipadnd piipustn6 moinosti ochrany r.ryluduje podini ialoby vc spti\''nim soudnicni. Pro posouzeni dur.odnosti t6to nimitky je urduji,ci z.akonn6 rrytvicni aktivni legitimace r. $ 101a s. i. s. (citace r.iz riie). Na rozdil od iizcni o tzalob proti rozhodnuti sprivniho organu dlc i6sti tieti, hlarry druh6, dilu pn'niho s. i. s., neni r. $ 101a s. i. s. r1'slovnd srano\-ena podminka piedchoziho rrydcrp6ni r.eikerych opravnych ptostiedku. Sprivni soud tedv ncmi v $ 101a s. i. s. oporu k posuzor-ini aktir,.ni legitimacc navrhovatelu

10 9 '\o 2/ dlc toho, zda se pokusili rryuzit i dalii ptostiedky ochtany, ktcr6 jim dle odpurce poskvtuje sprar-ni iid. Zpisob rozhodnuti o uplatndnlich n6mitk6ch k nivthu opatieni obecn6 povahy muzc b1't piedmdtem piezkumn6ho iizeni dle $ 94 sprivniho iidu, stejnd tak jako lze opatieni obecn6 povahv (r.detnd rozhodnuti o n6mitkich) napadnout Zalobou \.e sprivnim soudnictvi dle iisti tieti, hlarry druh6, dilu sedm6ho s. i. s. Je nutnr> konstatovat,leplezkumn6 iizeni dle $ 9,1 a ndsl. sptivniho l6duzahalulizptatrdla sprzivni orginy z uiedni povinnr>sti, maji-li pochybnosti o zikonnosti vvdan6ho rozhodnuti, r-liastnik iizeni muie d6t pouze podndt k jcho zahaleni, ktery sim o sobd ncni zpusobily iizcni zahiiit. V piipadd, ie sprir.ni orgin duv<;d k z.ahajeni piezkumneh<> iizeni neshledi, ner.'vdivi o podan6m podndtu rozhodnuti a tuto skutcdnost pouze sddli podatcli. Z uvedcn6ho je zieimt., Ze postaveni nar.rhovatcle v piezkumn6.m lizeni dle sptir..niho iidu a v iizeni o Zakrbd proti opatieni obccn6 povahy dle s. i. s. je rczdilnl.. Podstatn6 v5ak je, ie s. i. s. ne umoiiuje na.,-rhovatclc odmitnout z drivodu, Le zvr:./rs.i iizeni poskvtujici r.6tii rozsah ochranv. Urtovaci i,al<>by pak instituckrndlnd n leti do oblasti civilniho soudnictvi, z rryjsdieni odpurcc ncni zcela z,ieym6., iaklfm zprisobcm mdl1,' bvt v prostoru pr6r.-a veiejn6ho v,vuiity. V1;5e ur.eden6 zdvtry lze shrnout tak, ie nar-rhovatclum nelze upirat i,alobni legitimaci v iizeni dle $ 101a s. i. s. s odkazem na mimoiidne optavn6 prostiedky dle sprivniho iddu. 1) Nejr,r'iii sprivni soud na zikladd vvie uveden6ho konstatoval splndni vicch procesnich podminek Iizeni a mohl piistoupil k meritotnimu projcdnani a rozhodnuti o nivrzich, tzn. k posouzeni souladu piedm6tn6ho opatieni obccn6 povahv se zikonem, a toho, z.da ten, kdo 1e rrydal, postupoval v mczich sr'6 prfsobnosti a pravomoci a zcla opatieni obecni povahv bvlo r.r d6no zdkonem stanovenvm zpusobcm. Pro soudni piczkum souladu opatieni obccn6 por.ahy se zikonem vymezil Nejr.yiii sprir.ni soud ve sr.6m t<>zsudku ze dne , t. j. 1,\o 1/20t15-98, zveiejndn6ho pod i. 710/2006 Sb. NSS, tzr.. algodtmus (test) soudniho piezkumu. Jednotliv6 na sebe nayazujici kroky takovdho algoritmu i1,pllin'aii zejn;rlna z ustanor.cni S 101d odst. 1 a odst. 2 s. i. s. a Nejvyiii spr6vni soud jei ostatnd uiil i v timci daliich rozhodnuti t,vkaiicich se piczkoumini opatieni obecn6 povahv (stor'. napi. rozsudek ze dne , d. j. 1 '\o 1/200(t -T4,zveicindnf pod d. 968/2006 Sb. NSS). 'fakto piistoupil Nejq Sii sprivni soud tak6 k piezkoumini napaden6ho opaticni obecn6 Dovahr,. V. Ve vdci neni sporni prar.omoc Zastupitelsrva hl. m. Prahy zmdnu rlzemniho plinu dle \ 54 odst. 2 star.cbniho z.ikona, ve spojeni s $ 55 odst. 2 tthoi, zakona, rrydat. Dalii krok \. algoritmu piezkumu pak spodivi v posouze ni ot6,zky, zda spravni otgin pii r,rydir.ini napadcn6ho opatieni obecn6 povahv (tcdy pii reahzact sr'6 prar.omoci)

11 9,\o 2/ nepiekrodil mcze zakonem vymezen6 pusobnosti. Rozliior.at je piitom tieba zejmena ptisobnost vdcnych oblasti, r. rimci kterych r1'konav6 spr6vni otgdn svoji ptavomoc), pusobnost osobni (okruh osob, vndi kterym sprivni orgin ptisobf, prisobnost prostorovou (na jak6m uzemi r.rykoniva spr6r'ni rxgin svoji pravomoc) a za uriitich okolnosti t6z pnsobnost dasovou (ta piichizi drl rlr'ahy pouze v situaci, kdy m6 sptir-ni otg6n stanor.en6 obdobi, r'e ktet6m rrri:ze svoji prar..omoc r,rykondvat). I( tomu postatujc ze strany zdcjiiho soudu konstator-at, Le anr v tomto smdru ncbylo zjiitdno i.6d,ne pochybeni a \r t6to ots,zce navrhor.atcl6 piedmdtn6 opatieni obccn6 por.ahv nczpochybnili. Ncjvyiii sptdr.ni soud tak nislednd mohl piistoupit i ke tietimu kroku shora nastindn6ho tcstu piezkumu, tcdv k posouzeni, zda bylo napadcn6 opatieni obecn6 por.ahy rldino v souladu se zikonem stano\-eny-m postupem. Pt6vd splndni tohoto ktit6tia je navrhovateli zpochybior,.ano, bvlo tcdy nutno se iryj6diit k diivodnosti iimi vzncscnvch nimitck. 2) Pied rozborem iednotlii"ich nimitek viak NejvviJi spt6r'ni soud povaiuje za nutn6 stuind objasnit pou:zivini a r1n'oj ndkterych pojmi uzemniho plinor'6ni, nebot' piedmdtcm piczkumu je zmdna rizemniho pl6nu, ktc{ b,vl poiizen a vyd6n za r-iiinnosti star6ho stavebniho zikona, ndktere zde uvcdcn6 pojmy se od stir.aiiciho stavebniho zikona mdni. Star-cbni zik<n t. 50/1976 Sb., r'e zndni idinn6m do 30. (t. 1998, stanrx'il r. $ 8 tii kategrrric rizemnd plinovaci dokumentace: uzcmni progn6za, uzemni plin a uz.emni projekt, kter6 se dle $ 12 tohoto zakona zpracor.6vall' pro tii stupnd uzemi: r.clkv :i'zer-:'ni celek, sidelni 6tl'ar, zr\na. Po uvcden6m datu byla tato slcllita struktura zikonem i.83/1998 Sb. zjcdnoduicna a nahtazena ticmi druhy rizemnd plinovaci dokumentacc s norim rrymezenim (obsahcm), a to rlzemnim pl6ncm velk6ho r-izemniho celku, rlzcmnim plincm obce a reguladnim pl6ncm. V dur.odove zpnvt. k zikonu t.83/1998 Sb. jc uvcdeno, Le uzer;'ni plin obce odpovicls, uzemnimu pl6nu sidclniho itr-aru, regulaini pl6n pak rizemnimu plinu ii projcktu z6ny. Pod pojmcm,,uzemni plin sidelniho r-ltr,-aru hlavniho mdsta Prahy", iehol zm(na Z 1000/00 je piedmdtem tohoto iizeni, je tedl' nepochvbnd nutno ve stir.aiicim pojmoslor.i stavebniho z,akona rtzurr'lt rizemni p16n obce. Do byl izemni pl6n (ii jcho zmd.na) po dokonieni zikonem uprar.en6ho proccsu jcho poiizeni schr.alor.an zastupitelsn'em obce a pot6 bvla jeho z.at'az,n5, tdst (ii jcji zmdn,v) rrhliiena dle $ 29 odst. 3 zakc;na (.. 50/1976 Sb. obecnd zivaznou rlhliikou. Po tomto datu, tj. po nabvti iiinnosti nor.6ho star.ebniho z6kona, je usneseni zastupitclstva obce o schvaleni fzcmniho pl6nu obce (jeho zmdny) r1'd6van<r formou opaticni obccn6 povahy ($,13 odst. 4 star.cbniho zikona). Dlc iiz vfie citovaneho piechodn6ho ustanoveni $ 188 odst.3 star.ebniho zikona se pii ptojednini a vydini n6vthu zm(.nv tizemniho pl6nu obce, teguladniho pl6nu ncbo fizemnd plinor.aci dokumentace sidclniho un.aru ncbo zrinv schr.ilen6 do 31. ptosincc 2006 postupuje podle tohoto (rozum6j nov6ho stavebniho) zikona. Pro projedni.vanou vdc tcdy plati, ie zmina

12 9 Ao 2/ /00 (vdetnd r.ilendn6 zmdny Z 939/05) byla za riiinnosti zikona i. 50/197(r Sb. dne schr.alen6, ar'5ak vzhlcdem k tomu, i,e nebyla t6i platnd wdana, byl Nlagistrit povincn postupovat v souladu s noq'mi privnimi piedpisy (nor'vm stavcbnim zikonem a spravnim i6dem) a tuto zmdnu rrydat formou opatieni obccn6 por.ahy. Nejryiii spr6r'ni soud se nor-d zavcdeny institut opatieni obecn6 povahv pokusil definovat v yl, zrnindndm tozsudku ze dne , t.,. 1,\o 1/2005-9U, dle ndhoi:,,opatieni obecnd pouahy u turymskdm l.trdra fe.pniunin aktem toliko t konknltnd (indiriduilni) ll,meienym piedn{tem a obet'n[ urr.tnymi adre.rri4,, a niko/it,.iii..r konkrdtnimi adreuty a ctb.rtraklnim piedmitem". \rlidni nir.th (sndmor.'ni tisk i. 201, IV. r.olcbni obdobi, rok 2003) ur.iddl, ie opatienim obecn6 por..ahv je,,rikon sptivniho orginu v utdit6 vdci, ktcrt'' sc piimo doqiki priv, pr>r.'innosti nebo za1rr.r'u bliie neurien6ho oktuhu osob". Z t<:thot<:t vymezeni i.rplyv6 beze r.ii pochybnosti konkretni q'mezeni picdmdtu (,,v uriit6 r'dci") a obecn6 oznaicni adresitu (,,bltl,c ncurten6ho <;kruhu osob") opatieni obecn6 povahl'. Jak jri bvlo opakovand konstator.'dno v judikatuic Ncjvf iiiho sprir'niho soudu (viz rjie citor.an6 tozhodnutf, opatieni obccn6 povahy tak n'oii jis{ mezitlinek mezi sprir.nim rozhodnutim a obecnd zivaznym privnim piedpisem, v literatuie t6z nikdy nazfi'ancm jako r.ieobecn6 opaticni nebo abstraktnd-konkr tni ii konkr6tnd-absttaktni akt.,\bstraktnost takov6ho aktu spotiva v neurdit6m okruhu adresitrj, iiml, se de facto piibliluje privnimu picdpisu. Pro privni piedpisy r.iak jc charaktedstrckli dalii znak, a to obccnost co do piedmdtu r-iprar,ry. Zde se naopak ptojevuje zs,sadni odliinost opaticni obccne por.ahy od privniho piedpisu, nebot' opaticni obccn6 povahy ie5i jcdnotlivou.,.dc, jeho piedmdt jc tcdy konkr6tni, podobnd jako r. piipadcch spt6vniho rozhodnuti. Dur.odor-i zptava k uvcden6mu sndmor-nimu tisku k tomuto konstatovala, i,e,,opulfeni obecnd porulty je 1,ld.itni typ ilkonu.rpramiln orlrina nu hrunici ne{ $niunim aktem tt pru,nim piedpi.ren..ltuedeni.fe.lelto molit,oudno fednuk ittltranilni pkuieno.sli, iednak lim, ie t,e it,/d.t'tniclt priunich pfedpi.;ech.re iil.pod.iinini nriil,y t.,ysrtyht1e, a drih tin, ry ntoderni c/tipdni t'ilunosti releind.tprui1,y "icikonem tundrle k lomu, ctby dolc'end o.roby mily,gurantot,ttna ninintalni proce.sni 1>rard i pro len J>npad, ie se rikon sprtn,nihorginu flkr; ielicb $jnt), byl' nelie fnenouiti urcyil /rcyatlniky." Dle vyie uvcden6ho je zicjm6, Ze pojmol'm znakem opatieni obecn6 povahy je konkr6tni r.vmezeni jeho piedmdtu. 'l'cnto piedmdt tedy musi bft q.mezen srozumitelnd a iednoznadnd, v opain6m piipadd by z ncutiit6ho oktuhu adtesdtu nemohla byt wbtina mnolina dotienych osob, q,to osobv by pak nemdly moinost domihat sc ochrany v piipadd, ie se piedmdtnv rikon qik6 jejich prir.. Je-li opatienim obecn6 povahy vydivina zmtna uzemniho pl6nu obce, pak je poiadavek srozumitelneho rrymezeni piedmdtu opatieni obecn6 povahy splndn, pokud 1e z leho z,nd.ni (a to neien z grafick6, ale t z tcxtov6 disti zmdny), zieirne, v dem tato zmdna spoiir.'i, jak6 konkr6tni skuteinosti se mdni optoti privodnimu stavu. 3) Na srozumitelnosii a iednoznainosti obsahu kaid6 zmdny tizcmniho pl6nu ic nutno trvat, zvli5td pak r. piipadd rizemniho pl6nu hlavniho mdsta Prahy, a to vzhlcdcm k problematick6mu postavcni hlar.niho mdsta Prahy v rizemnim plinor.-ini. Dle $ 1 odst. 1

13 9,\o 2/ zlkona o hlavnim mdstd Pnze je Ptaha obci i ktajem ve smyslu istavniho zikona i.317/1,997 Sb., toto postaveni mi i dle stavebniho zakona (star6ho i nor..6ho). Tato,,dvojhlavost" viak neni zcela jednoznadnd ieiena v ustanovenich rykajicich se izcmniho plinovini, konkr6tnd pii r.'ztahu rizemniho pl6nu obce a jemu nadiazenych z,sad rizcmniho rozvoie ($ 36 odst. 1 stavebniho z6kona) r'podmink6ch hl. mdsta Prahy. 'l,asady fzcmniho rozvoje stanovi ze1rr'6na zakladni poiadavky n titclnd a hospodirn6 uspoiadani izemi krajc, jsou rlzemnd plinovaci dokumcntaci nadiazcnou izemnimu pldnu obce. Dlc $ 3(r odst. 4 a 5 stavebniho za,kona se z6sady rjzemniho rozr.oic pctitzuii pro cel6 izemi kraje a r;rdivaji se formou opaticni obecn6 povahy podle spr6vnih<r i6du. 'Zasady rlzemniho tozvole )sou z^v^zn6 pro poiizovini a wdavini rizemnich plinu, rcguladnich plinu a pro tozhodovini r. fzemi. V souladu s $ 48 odst. 5 stavebniho zlkona se krajskv iiad r.yjadiuje k souladu navrhovan6ho rlzcmniho plinu obcc (ii jeho zmdny) s rizcmnd pldnor.aci dokumentaci ktaje. Picstoie ustanoveni S [J star.cbniho zakona uptavujc zvlditni pisobnost naizemi hlar.niho mdsta Prahv l,,poii7!tjeli ilrynni pldn pro riiemi ltlat,niho m{sta Pralty Mcgi.rtrcit ltlcu,niho mi.rttt Prulry, rykonirti pt).;obno.rt kraf:kdln tihtdu mini.sler.;tt,o (pctzn: Nfinistersnro pro mistni rozvol). PoiiTtfe li irynni plan pro trymeryltzt/ t'cr.;/ ilemi hlat,nilto ntf.sld Prahy tiiad misl:ki t'u.rti, lykttnh,i />i)sobnofi krctjskiln iliudu hla,gi.rtnit h/auniho md.sla Prahy."l, tato riptava se tyk6 pouze,,institucionilniho" zajiitdni zde u'u-cdcn1'ch dinnosti. JestliZe v ustano\reni $ 43 odst. 4 star.'ebni zikon iednoznaind uvidi, Le,,uzemni plin se poiizuje a rvd6v6 pto cel6 izemi obce, pro cel6 wzemi hlar.nihcr mdsta Prahy", pak ustanovcni stavebniho zikona upravujici r\ orbu 2 1'ydir..6ni zasarl rizemniho tozvoje poulivaji pouze pojem,,kuj" bez zv16*ni tiprarry pro hlavni mdsto Prahu (kter6 ie dle rric uvcden6ho krajem i obcf. Tato situace je ostatnd hlavnimu mdstu Praha zttima, ncbot' na svych internetoich strinkich tlikajicich sc r-izcmnd pl6nor-aci dokumentace (na ndkolika mistech) specifickou pozict hlavniho mdsta Prahy, ktct6 plni roli samosprir.n6ho rizemniho celku kraje a zirovci obcc, zmiiujc. Naznadcnv probl6m se u hlavniho mdsta Prahy promita zejrnl.na pir rcahzacr povinnosti porovndni souladu tizemniho pl6nu obcc rre fazi jeh<> poirzovini s nadiazenou uzemni dokumentaci, ti. se zisadami rlzemniho rozvoje kraje. Je ziejrn-:'e, v piipadd hlar.niho mdsta Prahy nelzc dostit praktick6mu ridelu uveden6 povinnosti, tj. nastoleni funktniho kontrolniho mechanismu ve stadiu po(rzovani rizcmniho plinu (zmdnv), a to nejen cestou ptovdicni jeho obsahu jinvm (nadiazenym) sprivnim otgincm, ale ttl, or-6ienim vlivri a dusledkt schvalor.-an6ho rizcmniho pl6nu r. Sitiim uzerni.'i'ento pn'ek je pii uzcmnim plinor.ini nczbytnv, ncbot' tidny izemni plin obce neovlivriuje striktnd pouze uzemi t6to obce, bcz picsahri sirych vlivrl a niznych emisi do okoli. \' iddn6m piipad6 to pak nclzc tvrdit o uzemnim plinu hlavniho mdsta Prahy, ktct6 md 1,2 milir>nu obwatel, jedni se o nejvdtii obvtn6, doptar.ni a industri6lni centtum stitu. Picstole dle $ 8 star.ebniho zikon2 l.ykonivh v piipadd n-otby ii zmdny rizemniho pl6nu ptr> uzemi hlar-niho mdsta Ptahy pusobnost krajsk6ho uiadu jakoito nadiizen6ho sprir.'niho otginu Nlinisterswo pro mistni rozyol (d6lc jcn,,niinisterstr,'o"), tato kontrola muze bi't iiinni vc \.ztahu k provdieni obsahu uzcmniho pl6nu (jeho zmdnl) a dodrieni zikonn6ho postupu pii ieho poirzov ni, nemuze vjak obsahovat funkini sloiku kontroly spr>iir.ajici v ovdicni souladu rizemniho pl6nu s nadiazenou uzemnd pl6novaci dokumentaci \.vpraco\ranou jinym sprivnim orginem, hijicim zajmv r,-viiiho 6zemn6spr6r.niho celku.

14 9 ;\o 2/ \tf ie uveden6 lze tedy shrnout n6sledovn6: Hlavni mdsto Praha poiizuje uzerrlni pl6n obce r zisady fzemniho rozvoje. '/,A,sad,v rjzemniho rozvojc k-taje hlavniho mdsta Prahy, lakotzto nadiazenou rizemnd pl6nor,'aci dokumentaci fzemnimu pl6nu obce, poiizuje stejnf spravni otg6n (NIagistrit hl. mdsta Prahy) a pto t<ttoln6 uzemi (rizemi hl. mdsta Prahy), jako u fizemniho pllnu obce. O'n dieni souladu rizemniho plinu sidelniho tiwatu hlavniho mdsta Prahy s nadiazenou rizemnd plinovaci dokumentaci neni moi,no r.zhledem k totoinosti poiizovatele a obsahu fdelnd ptor.6st. V piipadd poiizor.'6ni rlzemniho planu sidelniho riwaru hlavniho mdsta Prahv tak nclze bezc zbvtku r,.yhovdt povinnostem stanovenym napi. r' $ 48 odst. 5, $ ;19 odst. 2 pism. b), S 51, $ 53 odst. 4 pism. a), $ 54 odst. 2, 5 star.ebniho zakona. Na ziklad6 q'se uvcdcn6ho viak nelze dospdt k z6vdru, i,e uzcr.:.ni plin hlar-niho mdsta Prahv musi byt shlcdin v:zdv nezakonn'im pro neporovnini (piipadnd ncrjtinn6 poror.nini) jeho obsahu se z6sadami rizemniho rozvoje. 'I'ato situacc jc dina zikonem anesoulad zakona i. 131,/2000 Sb. a ristar.niho zikona i.247/1,997 Sb., ktct6 rrymezuii hlavni m6sto Prahu jako obcc i kraj, se stavebnim z6konem, ktcry pii tizcmnim plinor.ini kazddmu z ttchto celku rizemni samosprir,ry svdiuje iin6 postaveni a r-ikolv, ncmuie byt piiiitin k tiii odpurce. 7.e strany poiizovatclc tizemniho plinu hlavniho mdsta Prahl' je r,'iak nutn6 si toto slozit6 a ojcdindl6 postavcni uvddomit a tim spiie postupo\.at pii poiizor.ini, schvalor.ini a vydini rizcmniho pl6nu zcela v souladu s ostatnimi zikonem danvmi povinnostmi (pt. riplnost Nejr,ryi5i sptivni soud uvidi, L,e neopominul skutednost, ie zr;'d.na '21000/00 byla polizena a schv6lena za riiinnosti stat6ho stavebnihr, zakona; r.vie popsan6. rczpory vyplp aly z postavcni hl. mdsta Prahv jako obce i kraje 1 za minul6 privni uprall). PoZadavek stozumitclnosti a transparentnosti schr-alnvanvch a vvdar.anych zmdn 1e zcela samoziejm)'- o z6sadnim piedpokladem pto dodrzeni zakonem stanor.en6ho postupu. 4) Nlagistrit byl jako poiizovatel zmtny rizcmniho pl6nu v souladu s $,17 odst. 1 stavebniho zakona na zikladd tr>zhodnuti Zastupitclsn'a povinen \-\-pracoyat nivrh z,adani zm6ny rlzemniho p16nu. Toto zadani r-vjadiuje hlavni cile a poiadavky na zpncovini n6r.rhu zmdny r-izemniho plinu, piipadnd wmezi ieien6 uzemi u rlzemniho plinu pro \nmezcnou i6st uzcmi hlavniho mdsta Prahy.,,Zad5,ni izcmniho plinu" je tedy zakonni pojem, obsah zadzni rizemniho pl6nu je stanoven 1' piiloze d. 6 k r1.hli5ce i.500/200(r Sb. Praktickv shodnd bvlo uprar-eno zadini 6zemniho pl6nu i ve star6m star.cbnim zikond (\ 20 zik. d. 50/1,976 Sb.), za jehoi, itinnosti bvla 21000/00 prlirzovana. Ze zad ni formulovaneho poiizovatelem rizemniho pl6nu s,ych5,ze1i dotiene otgdlnv a dal{i osobv pir zvai,eni uplatn6ni piipadnych piipominck. l)lc r.vmezeni zadini zmdny rizcmniho plinu dotden6 org6ny a krajskf uiad (v piipadd N{agistritu Nfinisterswo) zvai,uji, zda 1e namistd uplatnit pozadavky r..ypljn'ajici ze zvlaltnich ptir.nich piedpisu a pozadar.ek na r.'livu rizemniho pl6nu (zmdnv) na iivotni prostiedi dle zik. "1'hodnoceni i.100/2001 Sb. Na za Jadt. zads,ni zmdnv uzemniho plinu muze bl't uloieno zpracor.'ini konceptu izemniho plinu ovdiujici r.ariantni icseni ($ 47 odst. 2-5 star-ebniho zikona,, diir.e obdobnd $ 20 zik<>na i. 50/1976 Sb.). \r1'znam jcdnoznain6ho a srozumitclndho

15 9,\o 2/2008-7(r zad,5,ni zrntnv rizcmniho plinu jc tedy nezpochybnitelny, ncbot' po jeho schvdleni Zastupitelsfvem ovliviuje veiker6 dalii dilti ktoky souvisejici s jejim polizenim. Odputce opakovand v textu opatieni obecn6 povahy deklaroval, i,e,,cilem <ndtty Z /000/00 (-11).t'L/ h/. m. I>ruhy neb-ylo pieltodnttceni plo.inilto tymeieni a obsultu.fednot/iticlt pn,kr) fitnk"ni a pro.rtorot,i regu/at'e, u/e ripraru.fefic'lt celkourilto q.rtdmu, ry/adini.igiit'h uitiiennd prouriiano.rti a 7-ty.t'eni pieltledno.rti a uypouiduci ltodnoly ce/ibo dokumentu pro jednot/iud uiluate/e. llleide r Tddnem pipddd o Andnu c'elkouti urbani.rtickd kon''epn". Zadani zmdny pak bylo rislovn6 formulor..ino nislcdovnd: -,,maximd/ni motyci dgregdce.firnk"niclt 1tloclt a ilryni bei nant.ieni celkot,d urbani.;tickd a inienyr.rki konc'epc'e (lrynniln p/dnu.ridelnilto tityant h/. m. Pralty,' -.fadnodui.ii, Piehledndffi I.rrorytnite/n[i.ii uyiridfeni /initi) u re.rytlatiur) nu iiklad{ principn arylyth u dokumenlaci L.I P SLI l)/. m. Prttlry; - od.rtranfni ilernyc/t nepie.rnosli t) r'0tmiitnl.rti ltrunic.fitnkt'nith plot'h yry 1,{alnt ke kalu.rtra/nim Itranicim, unoiydnd pottupem digitaliia* yykre.roud dokumentatv ilrymniho p/tinu; - uktaa/i71tce po/oltopi.ra d/e.sout'a.rniltl.rldttn t,e.;m.y.r/u lane.reni rea/iiot,anic'h.;lureb, ryfnina dol>rami a teclt nicki i nlra.r lra ktury,' - iapruc'ot,cini im{n (,tp.\'u lt/. n. Pralry do,gnt/icki tytrti ['y,mni/trt p/inu.ride/nilto ilft,unt h/. n. Pntlty s tyurylim upnn,eni h,qtn4y L,rl) -tlr lt/. m. Prahy". Y odur..odndni napaden6ho opatieni obecn6 por-ahy je konstatovino, i,e pcti,adavky citovan6ho zadini bvly v zisadd. splndnv, zmdnou 'Z 1000/00 dochizi k: -,,r,,1iraiyd redakci poitu ]>oloryk legancly, t,edouci k obecn[i.v chrtraklei.rtitv niktcrych inic/.t,' - umo1tini pnpurlnd pruiyiiii reukce ntt noyd narya na rryu{ti plocb u roil,ojotrycb rirymich,' - omeieni potytu potenc'id/nic'h potgduyki na poi{ieni ryn[n ilrynnilto p/ina,' - nem[nnosti kddouilto oinac'eni.firnkci, yyneryryych u konknitnit'h ilienich of:roti purudnima andni ilryn nilto plina, i dr)uodt) iacbot,ttni plebledno$i; - noui nuur{ndma kddoudmu oiltcttyeni qgre.gouanich.funkci u t[ch.fitnkc'i,,tr>ro knri.fe narrhot,ctnu t.,y in tt m n d iy { n a re.et /a I i r t).f a n kt' n i lt o t,y u { ti ; - t'a.;oti lniiont rryahufici se k itiruiyd plulno.rti L,rP.t[,r ltl. n. Pntlly jii. neni 1yjidien konkritnim datem 20/0, ale oinat'en y.rouladu t plutnym iy{nin.rtctt,abniho idkona (,profednunim ndurlnr <ndryy Z /()00/00.f"tku nit,r/t a ryltled, 1,s rydlit,andm rytdni pou-ie ndurlt / tiryn ni reryn,a) ". Ncjr-yi5i sprir.ni soud zde povaior.al zz nutn6 z opaticni obecne povahv rf 5e uveden6 doslor.nd citovat, aby bylo ziejme, i' jakti podob6 bylo zadini zmdny fzemniho pl6nu piedklidino dotienym org6nrim, zastupitehim i r.eieinosti pii projedn6vini t6to znntnv.'i'<>to zadani a ndsledn6 shrnuti obsahu Z 1000/00 viak neodpovids. wrzenim navrhrrr.atclu, dlc ntch:z isou v grafick6 i6sti zm6ny'z 1000/00 mdndna funkdni rr.uiiti pozemku a byla sem zahtnuta i nor.6 letovi dr6ha lcti5td Ruzvnd. V piipadd, ic by uvcdeni tvrzeni nar.thor.'atehi bvla prr>kazl,na, pak by bvlo nutno konstator-at zivalni rozpor skutetnd providdnvch zmdn s deklarovanym zndnim /00. Zmdnu funkiniho v,vuiiti ndktervch pozemkri navrhovatel6 prokazovali piedloienim kr>pii zakteslcni ploch 'n okoli star.eb Piivaddd Ryb6ika, mimorjror.ior.i kiiio'n'atka Ryb6ika, mimorlrovfror.i kiiinr.atka Ruzynd, 'funely 7nmk,t,, mimoirovrlor.a

16 9,\o 2/ kiizo'n-atka 0steckd, mimoriroviol,d krizovatka Cimice, mimorirovtiov6 kiizor.atka Vvhledy, 1. grafick6 iisti uzemniho pl6nu v podobd pied zmdnow 'Z 1000/00 a po ni. Pied zakrcslenim zmtny Z 1000/00 do gtafick6 iisti tizemniho pl6nu je funkdni wuiiti pozemku woiiciho,,klin" mezi komunikaci I{amyck6 a piivadddem Rybdika oznaieno v cel6 ploie jako SVO (smiien6 uz,emi obchodu a sluieb). Po zakresleni zmdny 71000/00 je ve spodnirn cipu t6to plochy novd zakreslcno funkini rluiiti uzerni IZ (rzolaini zelei - zclci s ochrannou funkci, odddlujici plochy technick6 a dopravni infrastruktury od iinfch funkinich ploch), je pies ndj novd vedena komunikace I{amyck6, pouze u zbytku plochy je oznaicn6 funkdni wuiiti SV (r'ieobecnd smi$cn6 polyfunkdni rlzemf. Pii porovnani zakreslcni stavbv Piivaddi Rybiika r.'gtafick6 t6sti rizemniho planu ve zndni zmdnv'/,1000/00 a picd ni je na pn'ni pohled zieynazr.r'ina tvaru (zmenienf pkrchy s funkinim vyuiitim puvodn6 SVO, novd SV -B Q>oiy: ryninu o\lxrtlvtxi.\.1./o na 5'L' ts Neitry.i.ii.t'priuni.roud pouaryle ia ryndnu pofmo.rloui, nikoliu ryn[nu.funk"nilto t\uiit\, u piii'addde ltvb6ika, jtne zakreslcni napojeni ulice I{amycki k piivaddii a nov6 funkdni rr,uiiti iisti plochy. Podobne zrntny jsou zjevn6 i u ostatnich navrhovateli picdbzcnych iktesu vyie uvedenych star.eb. Nimitky zmdny funkdniho rryuiiti :.:rzern;ri r.zncslo ptoti zmdnt Z 1000/00 r.icc osob, Nlagistrit tvto zmdnv piipustil, aviak rozpotuplnd setn'aval na stanor.isku, ie se jedni o ncpodstatne zrr'dny. Picstoie navrhovatel6 n6mitk,v ohledn6 zrr'ln funkdniho r.yuziti ploch u stavby Piivaddd ltyb6ika (a daliich) uplatnili pisemn6 r-e lhutd k tomu uticn6 a piipojili vyic zmindn6 kopie r,jkresu danych ploch v grafickd iisti rizemniho plinu pied zmdnou 'Z 1000 /00 a po ni, poiizor.atel ani odpurce se k namitanym zmdnim ploch v piscmn6m r,ryhotoveni rozhodnuti o nimitkich nerryjidiili, piipadnd takov6 rozhodnuti trpi rozpory (viz niie). \r kaid6m piipadd r.sak neb,vlv ze stranv odpurce zpochvbndnv navrhor.ateli piedloiend r,-t,'kresy doklidajici zrndny ve r\-aru ndktervch star.cb silnidniho okruhu a ve \-ymezeni funkiniho vyuziti ploch r- bczprostiedni blizkosti tdchtt> staveb v r-izemnim plinu pied a po zmdnd Z 1000/00. Dle oddilu 7 Piilohy d. 1 napaden6ho opatieni obecn6 povahy je,,f)znk"ni t.1tu{ti ilryni lat'aind.e ryjinkani ut'edenyni u piiloig A odtiuodndnf'. Zmina'21000/00 r-sak mdni funkdni l-vuziti u vyie ur.eden6 ploch,v a u daliich ploch v okoli staveb Piir.addt Rybiika, mimofroviovi kriior.atka Rybiika, mimoriroviovi kiizovatka Ruzynd, 'I'unclv 7,6mkv, mimoftor.-ior-i kiizovatka Ustecki, rnimoftoviror'6 kiizovatka Cimicc, mimorltor.iovi kiilovatka Vvhlcdy, a to bez odur.odndni, zda se jcdn6 o r.ryjimku uvedenou v piiloze A, piipadnd o jakou konkr6tnd. V oddilu 7 Piilohy i. 1 je pod bodem 5 upraven piipad, kdy se v izemnim plinu optavuje zie1ml. nepiesnost kresbv hranic funkinich ploch (odchy'lka 1,0 mm na ob6 strany od osy i6ry v mdiitku rizemniho plinu), dle textu tohoto ustanovcni se zjevnd nejedni o piipad namitany navrhovatelem k pozemku parc. i. 181/1 (a dalsich). Piitom zr:'{na funkiniho i.ryuiiti ploch,v muie mit va:2n6. duslcdky pro vlastniky picdm6tni'ch pozemku (vrz napi. Piikrha 1, Oddil 3, bod 12, dle n6hoz u st6vajicich star.eb kolaudovanl.ch ke dni nabyti rldinnosti rizemniho plinu sidelniho rlrvaru hl. m. Prahy, ielichi, r.'yuiiti neodpor.id6 funkdnimu rn,uiiti, r-e kter6m fsou umistdny, mohou byt pror.iddny star.cbni riprarry bez posouzeni iijimednd piipustn6 stal4ry ien za urdirych, taxativnd stanovcnych podminek).

17 ().\<t 2/2rX)8-7fi Po ovdicni n6mitek na'n'rhovatehi bylo tedy bcz pochybnosti zji5tdno, ie zmdnou 21,000/00, kter6 je wdivina napadenym opaticnim obecne povahy i. 1/2008, bylo \r rozporu s lj'mezenim zadlni t6to zmdny izemniho plinu a zmdndno funkdni r.ryuiiti ndkolika pozemkti, piitemi Nto zmdny nebyly promitnuty do tcxtov6 t6sti opatieni obecn6 povahy. Je nutno zdiraznrt, ie uvedeny ziv r NejrrySiiho spr6vniho soudu nezahrnuje hodnoceni, zda zmdny funktniho rryuiiti danych pozemki mdly bft ptovedenv, piipadnd, jak6 funkini r.vuziti mdlo bft zvoleno. Vfhrady se q;kaji zprisobu, jaklim byly h'to zmdny rcaltzov u,. Stanovit funkini l1,uziti uzemi a jeho rozvoj pii splndni viech cilu a zasarj, rjzemniho plinor.ini zista\ra dinnosti, do ktet6 spr6r.ni soudy mohou zasahor.at pouzc minimilnd. NcjvySSimu sptir-nimu soudu nepiisluii piczkoumivat, zd,a bv bylo pro uriiw pozemek ti uzemi vhodndjii zvolit ten ii onen zptsob funkdniho r.yuiiti, je r.iak por,.inen k n6vrhu dotden6 osoby piezkoumat postup poiizor.atele uzemniho pl6nu (zmdny) pii tomto procesu. V dan6m piipadd odpfirce popiel, ie b,v doilo ke zr.rrlnarnrr ys yl.firezeni funkdniho r,1'uiiti namitanym navrh<>r.ateli a s timto odur.odn6nim se odmitl lejich nimitkami vdcnd,2,$yvat. Pot6, kdv navthovatel6 v iizeni pied Neir.'viiim sprdr.nim soudem prc.k6za\ clpak, je tieba konstator,'at, ie odprirce takor,imto postupcm zasihl do iejich pr6r', nebct' zailri picdmdtn6 lizeni r.adou, kteri r- kazd6m piipadd mohla r.ist (a vedla) k nezakonnosti vydan6 zmdny rizemniho pldnu. 5) Nar.rhovatcl6 dile namitali, ie oproti dcklarovantmu zadani zmdnv '1,1000/00 do ni br.la zahrnuta i vclmi vyznamns, zrnlna q;kajici sc zapraco'u'6ni nor'6 paralelni letov6 drihv letiitd Praha - Ruzynd do rizemniho plinu hlavniho mdsta Prahy. Nejrr iii sprivni soud k t6to nimitce z piedloien6 spisovd dokumentace zjistil nisledujici: Zrntna Czemniho pl6nu sidelniho ritr-aru hlavniho mdsta Ptahv 2939/05 (d6le 1en,,7,939/05') byla puvodn6 schr.ilcna usncsenim Zastupitelsn'a hlavniho mdsta Prahy i. 3I /16 ze dne Picdmdtem 'l 939 /05 1e rca\zacc nov6 lctov6 dt6hy lt\x,y 06R/24L \. prostoru lctiitd Ituzynd spolu se stavbou silniiniho okruhu a trasovini n,chlodrihy. 'l'ato star.ba je zirovcri ptohl6iena za star.bu r.'eiejnd ptospdinou. Pur.odni zmdnou doilo k piesunuti sta\.by zc smdrn6 disti rizemniho plinu do disti z6t'azn6. a ke zvdtieni ploin6ho rozsahu koridoru t6to star-bv a s tim souvisejici zmdnd na\rrhovan6ho Funkiniho r.vuiiti ndkterr,ch ploch, diive urdenfch iako orna puda, louky, pastr iny a piitodni nelesni zeleh, na doptar..ni a vojensk6 letiit6. Ur.eden6 usneseni bylo viirsti rfkajici sc zmdny 7 939/05 zruicno rozsudkem Nejr,yiiiho sprivniho soudu zc dne 1, , i. i. 1.\o 1/ ()dpntce se v souladu s \ 51 zikc>nai.50/1,97(t Sb. obritil na nadiizenv orgin rizemniho plinovdni, tj. Nfinisterstvo, s iidosti o posouzeni moznosti piedkrzeni ur.eden6 zmdnv Zastupitclswu hl. mdsta Prahv ke schr-ileni. Nlinistersn.o ve sv6 odpor.ddi ze dne (r r,1'slovilo zivdr, dle ndhoi pro nove picdloieni t6to zmdny ke schvaleni pol,adujc doplndni textor.e i gtaficke i6sti ndr-rhu s odkazem na jednotliv6 body oduvodndni rozsudku. V souhrnu b,vlo poiador'ino doplndni textov6 disti o li-ity r1'uiiti izemi n'plyvaiici ze zik<;na i. 258/2000 Sb., o ochtand r.eiefn6ho zclnvi, a z naiizeni r.lidv i. 148/2006 Sb., o ochrand zdravi picd nepiiznir..vmi riiinkv hluku a vibraci; dile whodnoccni piedpoklidanych dnsledki

18 9,\c> 2/ navrhovan6ho ieieni na iivotni ptosticdi, zvliitd hluku z budouci leteck6 dopravv, jcjiz rca\zace by zmdna '/.939/05 umoznila. V grafick6 i6sti mdlo byt doplndno vyznaieni ncpiiznirrych vlivii n Zi'n otni prostiedi. Poiizovatcli zmtny rizcmniho pl6nu dile Nlinistetswo uloiilo vypracovat n6vth rozhodnuti o nimitkdch vlastniku doticnych pozemkri a staveb. Odpurcc viak pies toto rvjidieni Nfinisterstva iakoito nadiizcncho orginu rizemniho pl6nov6ni zmdnu '2939/05 piedloiil r. nezmdndn6 podobd (ti. bez '1'astupitelsn'u odstrandni rryqikan'ich nedostatku) k opdtovn6mu schr..6lcni, hl' mdsta Prahy, kter6 ji dne schvililo. Stcin6ho dne b,vla schvilcna rzmtna'/'lltt)(t/(\t, piidcmz Nlagistr6t i odpurce powrdili, i,e zmtna'2939/05 byla zahrnuta do zm(nv '1, LOOO /00 a v t6to podobd byla r-ydina jako opatieni obe cn6 povahy i. 1 /2008. T,ahrnuti zmdnr,' Z 939/05 do napaden6ho opatieni obecn6 povahy ie pro jeho jii r,-vr,.ikanou nepiehlcdnost obtiind zjistitcln6, nicm6n6 odprirce tuto skutcdnost ncuiinil spornou, naopak ji opakovand powtdil. V piiloze E napadeneho opaticni obecn6 povahy <rbsahujici rozhodnuti o zisadnich piipominkich mdstsk6 iiisti, ve r.ryhodnoceni za'sadni piipominky i.8, 1e1irnL, obsahem byla n6mitka nesptivn6ho zahrnuti zmdny 2939/05 '21000/00 do21.000/00, 1e rislovn6 uvedeno, ie do dokumentace nir.rhu zmdny bv! zapracovdny viechnv platn6 zmdny, schr.6len6 do , tedy t zmtna 7,939/05.'I'e!z vc whodnoccni piipominky d. 3 je konstator'6n{), i,e,,yndnu.rouui.refl'i.r n0t)01/ rcfejn[ pro.rpd.inou.rtat'bou.fe iapracot,inim..rclturi/end ryn[ny Z 919/05. Nayrbem noud paralelni driqy a.rilnic'niltokru/tu, ktery.ie.soutyri.rli UP.t[,I lt/. m. Praby ode dne.felto.rchralani nef.sou filnkc,nipht'lty u la.stttt,itulnd il7ani ru.ieny". Rovn6i r-e r,-r,'jidieni ze dnc 1' k nivrhu na ztuicni opatieni obecn6 por.ahy zistupce odptirce (na strand pit6) uvidi, Zc vzhlcdcm k po sobd idoucimu schvileni zrnlnv 7939/05 a7,1,000/00 musi byt zmdna'2939/05 r.e zmdnd 7100()/00 obsazcna. Z textov6 disti napaden6ho opatieni obccn6 povahv zahrnuti zmdny '1.939/05 nelze ziistit, naopak ndktet6 i6sti isou zccla zav6d61ici. Napiiklad v Piilozc d. 1 - Regulatil.y funkdniho a prostorov6ho usprliadtni uzerrj hlavniho mdsta Prahy, v Oddilu 2 - Urbanistick6 koncepce, bodu 9 pism. d) isou u letiitd Praha Ruzynd zmindnv 3 r'zlctov6 a piistir'aci drihv, coz odpovidi soudasn6mu stavu lctiitd, steind jsou ur.edenv letor.6 drihv i v tcgulatir.cch puvodniho fzemniho plinu z roku 1999 [oddil 2, bod 10 pism. d)1. l)usledkv, kter6 z uveden6ho postupu vypl{'vaji, budou nile rozebriny u daliich nimrtek, tta tomt() mistd ie viak nutno konstatovat, L,e po zahrnuti 2939/05 do L 1000/00 nelze tuto zmdnu r,r'dir.at iako form6lni riptavu fzemniho plinu. 6) Dle iry(e uvcden6ho ie zlcjme, Zc odputcc si bvl (di musel bft) pfi projcdnavini zmdny rizemniho pl6nu \r roce 2008 r'ddom toho, Zc tato zmlna zahrnuie zmdnv funkiniho i,ryuziti ndkterych ploch a novou letovou drihu, piesto obsah ptojednavan6 zmdny wmezil v oduvodndni opatieni obecn6 povahy r-elmi ttbecnd a nepichlednt (,,ci/em iln[ny Z /000/00 L']P 5't lt/. n. Prulty nebylo piehodnonniplo.tuelto 4ymeryni a ob.ru/tu.fednotlir.iclt pn,kt).fitnkr'ni a pro.rtonntd repulur'e, ule ilpraua jeiiclt n/kotdho syildmv, t,y/adini.ieficlt ui,iietnni prot,ilttnosti a it.i.ienipieltledno.rti a rytpouidaci ltodnoly calilto doktrnenlu pro.ierlnotliud u{t'ctte/e. lje.ide 1, iirlnin pnpudd o lndnu,'e/kot,d urbuni.rtiiki konr'epc'e" - str.,17 napadcn6ho opatieni obecne por.ahv). f'outo vadou bvla zmdna'21,000/00 zattizena Jriz v dobd ieiiho schvalor.ani,

19 9 Ar> 2/ u0 tj. zau'irnnosti stat6ho star.ebnihc> zikona, nebot'nesoulad zad,6ni zmdny r-izemniho plinu a skutcdnd providdnych zmdn by byl drivodem pro rrysloveni nezdkonnosti i dle tehdy platn6 privni 6ptar.y. V piipadd r1'd6ni zmdny rlzcmniho pl6nu opatienim obecne povahy dle nov6ho stavcbniho z6kona je nutno konstatovat z6vzl,ny rozpot s fednim z pojmor.l'ch znaku opaticni obccn6 povahy - jeho konkr6tnim piedmdtem. Odpurce viak v ptojedn6van6 vdci tento piedmdt vymczil tak, Zc neodpo'n'idal skutein6mu obsahu rrydivan6ho opatieni obecn6 povahv. Tento rozpor nebvl zjevny a nebylo n;'ohn<> jcj s v,vnaloienim obrrykl6ho r-isili odhalit. Odprirce stivajici uzemni pl6n sidclniho riwaru hlavniho m6sta Prahv z toku 1999 za tiiinnosti star6ho stavebniho zikona i.50/1976 Sb. ndkolikrit mdnil, konkr6tnd vydal cclkcm 13 zrr'tn formou obecnd z vaznych v1'hlisck. Neiv.viii sprir.ni soud z obsahu tdchto l-r'hldick ovdiil, :ze je z nich bez potiii patn6, co ie jejich picdmdtem, tj. jakfm zpusobem bude danou zmdnou zasai,eno do stivajicihc> stavu rizemniho plinu. 'I,rn-:'lna formy, ktetou se rrydivl zmd.na tizcmniho pl6nu (namisto obecnd zivaznou r,ryhliikou nyni opatienim obecn6 por.ahy) nemuze v iidn6m piipadd ovlir,'nit srozumitelnost vyd6\.anych zrr'dn rizcmniho plinu. N.o_-l' institut opatieni obecn6 povahy mi naopak zajistit r.dtii ochtanu ptir. dottenych osob. 'fo ncni zajiitdno v piipadd, kdy neni zieyny piedm6t projednir.an6ho opatieni obecn6 por..ahy (iak,vch vztahu se r.lprar.a t)'kt), na zikladd ichoz logicky nclzc spr6vnd defrnovat dotten6 osobv. Napadenym opaticnim obecne por,.ahy t. 1/2008 1e zcclana,hrazena Piiloha d. 1 - ltegulatir,-v funkdniho a prostorov6ho uspoiidiniizemni hlavniho mdsta Prahy, z nor.6ho textu nelze definovat zmdny oproti piedchozi piiloze. Jsou zde pops6ny obecn6 zasady jako,,cil fzemniho pl6nu",,,urbanistick6 koncepce", ncjobsihlejii tist t6to i6sti n-oii oddil 3 s nizvem,,sttuktuta funkiniho rryuiiti izemi", kde jsou popsiny nizvy ploch uzemi a jejich zkratky pouiir.an6 v rizemnim plinu. \r odrivodndni je k t6to disti sd6leno, ie r. tomto nor'6m znd.ni piilohy jsou pror-edeny piisluin6 tipralry a nor.6 Fotmulace puvodni piibhy i. 1,,,ryp0ur.1iit'i i.pouuhy ndt,rhu <nfrly Z /000/00 LIP SUI1\IP". Je zde r.yslnr.nd konstator'6no, i.e vzhledem k tozsdhlvm riprar.im novi piiloha t. 1 izcmniho pl6nu zcela nahrazuje tu puvodni. Piilohu i. 2 n oii seznam ndkolika set veiejnd prospdinvch star-eb. Star.by ncjsou rozliicny na t)', ktet6 bvly zahrnuty r. puvodnim rlzcmnim pl6nu, a kter6 isou piipadnd piidiny ii zmdntny. Za tdmito dr.dma tistmi nasleduie odrivodndni. V ri..odu je konstatovino, ie drlr.odem pro pc';iizeni zm6nv bvla 1) poticba aktualizace 1'ylirssor'6 i6sti rizcmniho plinu, aby b.vly do t6to dokumentace z^pr^covinv zmd.nv a ripraw poiizenl. picd schvilenim zm6ny Z 1000/00 v Zastupitelstr,-u hlar.niho mdsta Prahy; 2) odstrandni formdlnich nedostatki st6vajiciho rizemniho plinu. I{ r.ymczeni cilc zmdny 1e zdirazn6n jejich form6lni chataktct (citace viz piedchozi odstavcc). I{ t6to deklataci viak piisobi rozporuplnd nisleduiici r.vdet hlavnich cilu zmdnv Z 1000/l)0, mczi nimtl na pn'nim mistd je uvedena,,aklualiia'u tip.iuhlip dle.;churileny''lt ryn{n tt proredenic'lt itpruf'. JcstliZc r. rir.odnim q,mezeni cile zmdny Z 1000/00 UP je zdirazntno, Lc sc jcdni pouze o formilni iprarry, pak citovanv pn-ni bod podrobndjiiho qi'itu otcviti ot 2ku, o iak6 sch'ilen6 zmdny a ptovedcn6 ripta'v ide. Z obsahu /00 to viak zjistit nelze. Nejrryiii sprivni soud piipouiti, :ze textovi dist rizemniho pl6nu muie b,ut zmdndna vypuit6nim cel6ho puvodniho obsahu a jeho kompletnim nahrazcnim obsahem nr>rrym. Je viak nutno trlat na tom, abv pii poiizor'6ni takove zmtny fzcmniho planu a jejim schvalor.ini bylo jednoznain6, k jaklm zminim oproti pur-odnimu stavu

20 9 '\o 2/ izemniho plinu dochlzl Pouze tak muze blit dodrien postup stanoveny pro poiizovatcle zm6nv fzemniho plzinu star..ebnim z6koncm. Dotiene orginy, nadiizeny orgin i veiejnost nemohou uplatnit sr'6 pr6r'a vyjadiovat se \.e stano\.enych f6,zich pohzov ni a schvalor-ini zmdny rizemniho plinu, podivat piipominky a ndmitky, pokud nemaji moznost z piedkl6dan6 dokumentace zjistit, iakfm zptsobem a v jak6m tozsahu se stivajici uzemni plln bude mdnit. ()dpritce picdloiil NejrrySSimu spr6r'nimu soudu v rimci spr6r.niho spisu podklady, kter6 m6li k dispozici zastupitel6 pii schvalovini piedmdtn6 zmdny izcmniho plinu. Tvto podklady z.ahrnuji tcxt rryddvan6ho opatieni obecn6 por.'ahy ve vy(e citovan6 podobd. Z kompletni spisov6 dokumentace piedlozcn6 odpurcem Nejvvi5imu spr6r.nimu soudu novpljn'6, :ze by pii projednir.ani zmtny Z 1000/00 bylo jinfm zpusobcm spccifikovd.no, o jak6 konkt6tni zmdny se jedn6. Ncjqi5i sprivni soud povaiuje v piipadd napaden6ho opatieni obecn6 povahy tcnto postup za nezlkonny, ncbot' dotdend sprivni orginy, r'eiejnost i zastupitel6 bvli rrymczcnim obsahu zmdny Z 1000/00 informo','6ni, i,e cilem zm6ny nebyla zrttna ploineho 'urymczcni a syst6mu jednotlivvch pn ku funkini a prostorove regulace, ale riprava syst6mu, wladdni jejich vzajemn1. pr<>v6,zanr>sti a zvyicni piehlednosti a r1'povidaci hodnoty cel6ho dokumentu, z obsahu picdklddan6. zmdnv nebylo moino dovodit ani pii vynalozcni prum6rn6ho risili opak, piesto se tato zmtna rizemniho plinu v rozporu s iir.odnim rrymezenim nikala zmdny funkiniho wuziti ndkterych pozcmku a nov6 letov6 drdhy. Piedmdt napadcn6ho opatieni obccn6 povahy je vzhledem k lf ie uvcdcn6mu nestozumitelny. '/,nemoi,ntni, ale tti, vyznamne ztiieni r,1'uiiti ptostiedkri ritinn6 privni ochranl' je piitom podstatnym zisahem do pril- osob, kterd mohou byt dotieny zmdnou rizemniho pl6nu. Ndktcr6 nimitky a piipominky mohou bft totii vzncscny pouze ve fizi rizemniho pl6nor'6ni, pozddji by k nim nebylo piihl6dnuto. Neji'ryiii sprdvni soud se touto crtazkou zabw+'al v rozsudku ze dne , t. j. 7,\s 57 / (ktcq; se shodou okolnosti wkal nimitek vznescnych proti zvolen6 r.ariantd silniiniho okruhu obce), kde q'slovil nisledujici zavi-rt,,prdrd 1'toiirytrtini iiemn[ pldnouuci dokumcntutv _fe potyilafnim.rladiem ro1lodot,ini, kdy j.rouje.iti moinolli yyb[nr a ctharnulit, oleuieny a kdy tit'att ueiefno.rli nn)ry Qyt ilfinnu. Proc'e.r.rcht,alot,ani <niryy rirynniho p/tinu proto tl{';platelktt mohla napadut prduf tt tontto studia ilrymniho p/inot,ini, a nikoliu aiu ilryni rirymnim. Ll rdnci ilrynni/to frryni.iiineni moiyti ilfinn[ 592.,yjLidfrt k ottirye, idu bude uriitri.rtcn,ba rect/iiourina t'i nikolit. l/ tetl./liii.iiiotd3ka netyi "<4u', ale 'fak". L'lfinnri prriuni oc'ltrana ft pr0t0 mu.ri.sou.rlieclit na okamiik, krly.it tt dund t,dci skatec'n[ roifiodoucino. Neni proto ani /tilpu.stnd dodatecynd 4>oclrybiouini scln,rilend ilrynnd plinot,ac'i dokttmentac'e, re.;p. ilrymniho plcinu nebo ryz{ny tdchto mcttuid/i, u natuitfic'in rirymnim iiryni nebo dokonce u ramc'i.;oudniho pfetkounini irrymniho roihodnuti, kreryn.ie ro{todnati o umi.rtdni $il?j. l,teni ndy ani moan aby st[iouale/ka, kterri ne2,<lesla t,tytu ndfutky proti andn{ iliennilto pldnu, toto st,ti opomenuti "naprat,ot,a/a" lim, ie.l'onnd/ni breiproti roifiodnuti o umist[ni.rtdulu,a t,e.rkutefno.rti ntpadti itrynnd p/inot,uci doknmentctc'i. To o.statnd i fi[iouate /ku piii1tdt,,i, k4yi. u ku.ruini stilyo.rti ry.rlot,n[ aruidi, ( uphtirie ncinitky proti.vlturilend tirynnd plinot,aci dokumentat'i u de.lacto nat,rlnrje ilu.ieni ro{todnuti o l,n{nd ilrynniho plinu. I>okud tedy.rtdryuate/ka pii.roudnim pieikoumrit,ani ro1!ndnuti tt umistini!tduq, brofi proti ilrymnd J>/tinouaci dokumenlat'i,.fde o ireleyantni ndnitrty, ktcnl nef.sou pripastnd. " Prdr.d r.zhledem k piisn6 z6sadd,,necht' si kazdi' stieii sva prd.r'a", ie nutno v tito fizr iizeni piisvdddit navthovatelum, :ze moznost obrany proti napadcn6mu opaticni obecne povahv byla znem<-s:zn1na ii zll,ena nespt6r.nym vymczcnim obsahu providdnych zmdn v tcxtor.6 tisti opatieni obecn6 povahy.

1Iilil illirililuilililtilll ilfliliilil]ilriilrilltilililil

1Iilil illirililuilililtilll ilfliliilil]ilriilrilltilililil lil ililililil liluilililt llutilii ilffil NUTSPOO3431N KRAJSKY URAD - JIHOCESKY KRAJ odbor regionrihliho rcz1ole, ilzenrdho p16no\arni, stevcbniho i6dl1a in\,.esiic odddlcni star.ebniho irldu lj Zinmiho

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif:

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif: M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim Odbor qistavby a fizemniho pl6nov6nf Letenskii 1918.756 61 RoZnov pod RadhoStdm Spisov6 znalka: Mdli/Vyst/3 I8l2l20l4l lmi C j. dokumentu: MdU-RpN 407 l9l20l4 Vyiizuje:

Více

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie VEREJNA VYHLASKA ViS dopisze dne VaSe znadka (e I ) izemniho pliinoviini a stavebniho iddu stavebniho i6du Naseziadka (a I ) Hradec Krabve t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012

Více

Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie

Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie,v6stski i-ir:stivice V Praze dne: 8.8.200? tistoielnaci: 99155/2007,'KUSK,,oZp,Ve Vyiizuje: Ing. Martina VeverkovA l. 848 Dle rozd6lo\niku zavir zrsiovaciho RizENi podle

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211.149 41 Praha 415 Odbor vfstavby, Vidimova 13250 Praha 4, Telefon: 267 902 lll ill]iltiltl 23044379 Sp.znadka e j.: MCPI l/15/037439toytkut Vyiizuje:

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby -J LJ-L-T Mdstsky riiad Pisek odbor vystavby a flzemnftopl6nov6n Velk6 nilmdsti 114. Pfsek i.j, vli st/259(t2587 4/0/Zal trcz - SrunUSlRozh Vyiizuje: Petr eizek E-nrail: petr.cizek@mupisek.cz "l'elefon:

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

fznmlino pr-,auu NAvRH ZADANI DOLOPL AZY

fznmlino pr-,auu NAvRH ZADANI DOLOPL AZY NAvRH ZADANI fznmlino pr-,auu DOLOPL AZY Zdacov6n v souladu se z6konem d 183/2006 Sb., o tizernnim Plrnov6ni a stavebnim i6du (stavebni zikon), ve zneni pozddjsich piedpis0 a dle 1yhl65lry d.500/2006 Sb.,

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd Mdstsk6 i6st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5 24.6.2015 Zndpoviil6 Termin nln6ni Nov6 usneseni iislo Podpisy SnlnEno Kontrolni termin?4x ffif ZaloZeno na U dne 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

Více

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211,149 4l Praha4l5 Odbor vfstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 lll ilililililililil 19348651 Sp.znadka: OY I 1 41 0226 1 4l Kav C j.:

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Niijem nebytor4ich prostor novd

Niijem nebytor4ich prostor novd Niijem nebytor4ich prostor novd JUDr. Jiif Vlastnfk, Ph.D,, advokst Legi ativni Proces schoaloodnl noaiho obtanskibo zciaony' kr byl zaorien. Z ndorbu se nal?latni zriaon, publikaoaryl oe Sblrte ztikon:d

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA ."Mt nnbsrsr{' unld zrui t'lad s tzd,vou odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6novini a iivotniho prostiedi Zdmekdp. l' 28522 Zrr' nad S zavot) Fax 32'7532856 E-mail: sta ztuc.cz * www.mesto'zruc cz Spis.

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

Č Č Á ě ý ě ž é ř ě é š ě É ÓňÁ Ž é ě č ó ů ů ó ě řý ř ž ě č š ě ž é š ř č Ž ý ž ří ů ů ě ě é ž ř ě é ů Ž ý Ž ě č ř ě ě š ř ů ř ě ě ě ě éž ý č ž ž č é é ý ž ž ý ž č ů ě š ě é ř éž č ě ž ř Ž é Ž ě ý ž ž

Více

uupt17596t2014lzy [,4UCE 38907/2015 OUP Inq.arch.Klera Zv6revova, kancelal a. 2l 2219825A1/klata,zvercvova@mestocernos ce.cz

uupt17596t2014lzy [,4UCE 38907/2015 OUP Inq.arch.Klera Zv6revova, kancelal a. 2l 2219825A1/klata,zvercvova@mestocernos ce.cz ernruosrcr M6slski tiad Cernos ce odbor dzernniho pl6novani F egrova 1209 25228 Cernos ce Spis. ZN. Na6e a.j./vase a.j. vyiizuje: tel,/e mail: uupt17596t2014lzy [,4UCE 38907/2015 OUP Inq.arch.Klera Zv6revova,

Více

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009)

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009) HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: POSTA@AKKT.CZ

Více

Odborné právní vyjádření

Odborné právní vyjádření HLAVNÍ SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, 390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 904, GSM: +420 774 254 904, FAX: +420 381 213 025, WWW.AKKT.CZ, POSTA@AKKT.CZ POBOČKA

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 Rozpočet obce na r. 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2010 jako vyrovnaný ve výši 1 197 651 Kč. Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován

Více

kupni smlouvu it,inet t. UYodni ustanoveni ilinet rrpledmdt smlouvy Klpujici oo' e..aa"a;iufr'" Vodotrospooarsty to-n e".iy"f, [a.j"i,,f;ni ""n"_f.

kupni smlouvu it,inet t. UYodni ustanoveni ilinet rrpledmdt smlouvy Klpujici oo' e..aaa;iufr' Vodotrospooarsty to-n e.iyf, [a.ji,,f;ni n_f. Slarbr.-Hriidek nad NrvN. ut Zhti \lnnr vodorod, lanrnzr.e pr. r RD nr p p. 9lt 9:2 r 9:t.. Lt 0t0 0_, Nlisto Hriidek nad Nisou. Ie:00262854 se sidlem: Horni ndm.73 pse: 463 34, Hrddek nad Nisou jednajici:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

?zr.&61 /? EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. .\ ^,r rani. n ;1-il!;-,:5u. Pild6leno:

?zr.&61 /? EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. .\ ^,r rani. n ;1-il!;-,:5u. Pild6leno: 4-?zr.&61 /? Ministr financi Ceski republtky Minister of Finance of the Czech t,/fzr^ o o/n EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. 0o3lo:.\ ^,r rani n ;1-il!;-,:5u V praze

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin

Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin Cj. : OUDT 660/2011 Telefon: 380743 837 V Dolnim Trebonine, dne: 22. 11. 2011 DIe rozdelovniku OZNAMENi o projednavani navrhu zadani zmeny

Více

Jimramovskf zpravodaj i. I. Z jednini zastupitelstva M6styse Jimramov 8.6/2007 ze dne 22.11.2007

Jimramovskf zpravodaj i. I. Z jednini zastupitelstva M6styse Jimramov 8.6/2007 ze dne 22.11.2007 Jimramovskf zpravodaj i. I Z jednini zastupitelstva M6styse Jimramov 8.6/2007 ze dne 22.11.2007 Projednrini zminy v odkupu pozemkri st. 327 a p.i. 52313 v k.ri. Jimramov ZMbylo sezn6meno se zmdnou pozadavku

Více

ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM

ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM Jmeno Inazev. razitko), adresa a podpis vystavce korun ceskych, haleru jako nahore Cislo One (mesic slovy) V -------------:mcicstco-a:-:dcaicucmc"ys7tac"'cc"ci sm=.c"kycc----------- dne (mesic slovy) 20

Více

,.,,, ', zajejirh piekroieni. Zatfmcopnivo je (ii spfiemdloby b!t) stdl6a relativnd

,.,,, ', zajejirh piekroieni. Zatfmcopnivo je (ii spfiemdloby b!t) stdl6a relativnd i Hein (piitel Jindra), Freund Klapperbein (piitel Klapnoha) nebo dokonceder Sensenmann(ten s kosou),a piitom viechnojsou to muzsti. Bratii Jakub Grimm (1785-1863) a Wilhelm Grimm (1786-1859) byli z HessenskaaLiliv

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 17. cervna 2015 C.j.: MMR-2114512015-83/1525 ROZHODNUTi Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : 5 Ao 8/2011-108 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci navrhovatelů:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

Korel Hyndr6k. Vyfv6iime proiekty v progrqmu Microsoft' Prolect 2000. Compufer Press

Korel Hyndr6k. Vyfv6iime proiekty v progrqmu Microsoft' Prolect 2000. Compufer Press Korel Hyndr6k Vyfv6iime proiekty v progrqmu Microsoft' Prolect 2000 Compufer Press Prqhq 2000 Uvod Project management jako takow iizeni projektri Obecnf pl6n projektu Slovo autora kapitola 1 0vod do Microsoft

Více

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16 in-st:itni riiad inspekce prdce Sidf o: Jednajici: le: 75046962 dsle jen Zadavatel na strane jednd KolSiskd 45L/13,7 46 0L Opava Mgr. lng. Rudolf Hahn, generillni inspektor Autocont CZ a.s. Sidlo: Jednajici:

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp RozH o D N urf d. L4204753-s rzp o poskytnuti podpory na spolufinancov6ni projektu v r6mci Operainiho programu Zivotni prostfedi z prostredkfi'stainitr-o fondu Zivotniho prostiedi er laate len "SfZp" nebo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu piskova 830/2s, r43 12 praha 4 - mooi.llvy oononyisllvny PrcoyistE: Husmnnov 3014, Prh 4 - Modlnv Zn: OYY/1619/20121M2 Vyiizuje: L Meznikovii, tel.24 44 00 116

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana Sedlackova Svetlana Od: Odeslano: Komu: Predmet: Prlilohy: Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 11, brezna 2014 13:30 Hajek Ales; Vltavsky Cyril; Sedlackova Svetlana FW: Zadost o informaci die zakona c.

Více

z't\' tt {' t-r Mésto Hroznétin Kruénohorské nàméstí I 33233 Hroznétín Véc : Nàvrh

z't\' tt {' t-r Mésto Hroznétin Kruénohorské nàméstí I 33233 Hroznétín Véc : Nàvrh Mésto Hroznétin Kruénohorské nàméstí I 33233 Hroznétín t-r z't\' tt {' w í Véc : Nàvrh Navrhuji, aby bylo zruéeno veiejné zasedàní Zastupitelstva mésta Hroznétín dne 25.06.2012. Dùvod tohoto nàvrhu je

Více

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI ODBOR VYSTAVBY V praze dne: 21-12' 2011 KOLAIIDACNI SOUHLAS S UZTVANIM STA\'BY A) Odbor vfstavby Uiad,, m. d. Praha 6, jako stavebni uiad piislu5n;f podle $ 13 odst.

Více

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku MTNTSTERSTV o LlorNino prosrnnni 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku V65 dopis znaeky: NaSe znadka: 88959/EI\rV/14 Vyfizuje: Mgr. Indr6kovdl1.2559 PRAHA: 29.12.2014 VEc: PosuzovSni

Více

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky)

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky) POTVRZENi o osobnich, majetkovfch a vfddkovfch pomdech po osvobozeni od soudnich popatki a ustanoveni zistupce ve vdci. POMTRY OSOBNi A RODNNE: 1. Jmeno a piijmeni: 2. Datum naozeni: 3. Rodn6 diso: 4.

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi Stranka 1 z 5 HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl c.j.: S-MHMP 887184/2014 VPraze 23.cervna 2014 Vyrizuje: Mgr. Vaclav Billovec Pan: Mgr. Bohuslav Sobotka

Více

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty & {t Piitomni:dlenov6ZMe: Michal H a ba rt ing', starosta Vladimira

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Uveřejněná rozhodnutí a stanoviska lze volně užívat k nekomerčním účelům. K jakémukoliv komerčnímu užití uveřejněných rozhodnutí a stanovisek je třeba svolení Nejvyššího správního soudu. Citujete-li uveřejněná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a. USNTSENi

Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a. USNTSENi USNTSENi Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a Okresni soud ve Fqidku-Mistku rozhodl samosoudkyni JIIDr. Ren6tou Golkovou v exekudni vdci x opr6vndn6ho Ceski republika - Ministerstvo financi CR, Letenski

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni:

POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni: POZARNI RAD ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE Zastupitelstvobce Petrovice, podle zikona d. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnf zlizenl), ve znen{ pozdejsich piedpisri, na sv m zasedini dne 4-3.2004,

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ

KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ EKONOMICKY ODBOR ODDEIENi PRTZKUMU A METODIKY HOSPOONRENi OECI KUJCK 1771212}'rc OeXO-pn stejnopis c. Zpriva o vvsledku piezkoumini hospodaieni za rok 2013 Obec N6mEice, le

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

OSTRAVA!!! 2 5-ft-2015. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebnfho radu Va e znafika: Ze dne: C.j, Sp. zn.:

OSTRAVA!!! 2 5-ft-2015. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebnfho radu Va e znafika: Ze dne: C.j, Sp. zn.: Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebnfho radu Va e znafika: Ze dne: C.j, Sp. zn.: Vyfizuje: Telefon: E-mail: Datum: SMO/185486/15/UHAaSRAAlt S-SMO/106792/12/Sprav Vltavska Lenka,

Více

Ifuajskf soud v Ostrav6. prostfednicnim Okresniho soudu Na Poiidi 3206 738 13 Frfdek - Mistek. Frydlant nad Ostravici 23.01.2011

Ifuajskf soud v Ostrav6. prostfednicnim Okresniho soudu Na Poiidi 3206 738 13 Frfdek - Mistek. Frydlant nad Ostravici 23.01.2011 Ifuajskf soud v Ostrav6. prostfednicnim Okresniho soudu Na Poiidi 3206 738 13 Frfdek - Mistek Frydlant nad Ostravici 23.01.2011 Vdc: Ke sp.zn. 29 Nc 6188/2008 Oprdvndny : iesk6 republika - Ministersfvo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

USNESENi. dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011

USNESENi. dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011 dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011 USNESENi Okresni soud Brno-venkov v BrnE rozhodl soudkyni JUDr. Soiou Nedbalovou v pr6vni v6ci navrhovatele FINE LINE DEVELOP, s.r.o. se sidlem v Praze 3, Kubelkova 1224142,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ao 2/2011-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

ZLpts z vz, whorornu 20.3.2014. Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 212014 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3.

ZLpts z vz, whorornu 20.3.2014. Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 212014 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3. ZLpts z vz, whorornu 2.3.214 Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 21214 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3.214 Datum, das: 12.biezna2}l4, od 18:3 hod do 21:55 hod Misto konsni: Zakladni

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Krajskemu ufadu Pardubickeho kraje, odboru majetkovemu a stavebniho fadu Komenskeho nam. 125 532 11 Pardubice MesiSAV.^.o.

Krajskemu ufadu Pardubickeho kraje, odboru majetkovemu a stavebniho fadu Komenskeho nam. 125 532 11 Pardubice MesiSAV.^.o. Krajskemu ufadu Pardubickeho kraje, odboru majetkovemu a stavebniho fadu Komenskeho nam. 125 532 11 Pardubice MesiSAV.^.o prostfednictvim Mestskeho lifadu Lazne Bohdanec, odboru stavebniho Masarykovo namesti

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více