Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Zprávu předkládá: Mgr.Milena Walderová ředitelka školy V Ostravě:

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 831,příspěvková organizace Identifikátor zařízení: IZO: IČO: Tel/fax: , WWW stránky: Zřizovatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Klimkovická 28/ Ostrava-Poruba Ředitelka: Mgr. Milena Walderová Slunná Dolní Lhota Škola má 1. a 2.stupeň základní školy (27 tříd), 8 oddělení školní druţiny, školní jídelnu, v níţ se vaří obědy pro 620 strávníků. IZO ŠD: IZO ŠJ: Škola byla zařazena do sítě škol dne , změna zařazení Na základě rozhodnutí č.j. MSMT 50582/ bude škola od vyučovat některé předměty v angličtině bilingvně. Ve školním roce 2013/14 rovněţ dochází ke změně názvu školy: ZŠ generána Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Cílová kapacita: Stav k : škola: 690 ţáků 659 ţáků jídelna: 650 strávníků 620 strávníků druţina: 250 ţáků 236 ţáků

3 Tabulka vzdělávacích programů 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Statistické údaje Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na 1 třídu Počet ţáků na 1 učitele a b a b a b a b ,14 24,4 14,81 14,97 a) k b) k Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, vyučuje se jazyk anglický, německý francouzský, španělský a jazyk ruský. Ke zkvalitnění výuky jazyků přispíval jeden rodilý mluvčí. Škola má 29 učeben ( z toho jsou odborné učebny - učebna F-Ch, hudebna, 2 počítačové učebny, 11 multimediálních učeben, dějepisno-zeměpisnou, jazykovou a přírodopisnou učebnu) 2 tělocvičny, školní dílny, školní cvičnou kuchyňku, zrekonstruované školní hřiště, učitelskou, ţákovskou a cizojazyčnou knihovnu. Ve školní roce 2012/2013 se rozšířilo vybavení školy: nové vybavení cvičné kuchyňky vybavení 1 třídy a 1 kabinetu novým nábytkem zakoupení 1 tabule do třídy zakoupení nového nábytku do 1 oddělení ŠD zakoupení nové multifunkční kopírky rozšíření softwaru pro školní evidenci Bakalář o aplikaci Třídní kniha a Školní knihovna

4 Činnost sdruţení Sdruţení přátel ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 831 se velmi aktivně podílí na zkvalitňování podmínek pro výuku našich ţáků. Velmi dobře spolupracuje se školou a plně podporuje práci našich pedagogů. Z členských příspěvků bylo přispěno např. na: pomůcky a vybavení do TV (míče, diplomy...) vyhotovení nových webových stránek školy předplatné cizojazyčných časopisů do výuky AJ, FRJ, NJ úhradu vstupného do sportovního centra v DK Poklad pro ţáky 2.stupně financování školních akcí např. Pasování prvňáčků, Mikuláš, Halloween, Den dětí, Šerpování ţáků 9.tříd, vznik školního kalendáře promítací plátno a nový dataprojektor zakoupení elektr. vařičů do cvičné kuchyňky uhradilo cestu ţákům na lyţařský kurz výukové pomůcky na podporu přírodovědných, multimediální výukové programy pro 2. a 1. stupeň odměny pro ţáky (školy v přírodě, soutěţe, konverzační soutěţe ) branně-ekologický kurz ţáků 6. ročníků knihy do cizojazyčné knihovny i knihovny pro 1.st. finančně se podílelo na některých akcí pořádaných ŠD Činnost Školské rady (údaje o školské radě) Předseda: Ing. Simona Piperková Členové: za zřizovatele: Ing. Marie Hladišová za rodiče: za školu: Ing. Jana Kořistková Ing. Vít Ruprich, MBA Mgr. Sylva Langrová Mgr. Hana Kubáňová Ve školním roce 2012/2013 Rada školy projednala: Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Program školy na školní rok 2012/2013 Změnu jednacího řádu školské rady Odsouhlasili školní řád na školní rok 2012/

5 Vydala kladné stanovisko k ţádosti školy na MŠMT o moţnosti vyučovat na škole některé předměty bilingvně Navrhla na ocenění pedagoga školy v kategorii Výrazná pedagogická osobnost

6 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, PROSPĚCHU

7

8

9 Přehled výchovných opatření: 1.pololetí: 2.pololetí:

10

11

12

13

14

15

16 Zápis do 1.tříd pro šk.rok 2013/2014 Počet zapsaných ţáků: 78 Počet odkladů do : 12 Z toho stěhování, změna školy: 2 Ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení, aspergrův syndrom Počet ročník Počet ročník Z toho zařazeno do ambulantní péče Aspergrův syndrom Počet hodin ambulantní péče týdně 17 ţáků 11 ţáků 27 ţáků 1 ţák 7 hodiny Speciální a specializované třídy: 0 Volitelné předměty Název Ročník Ekologie Počítačová grafika Dramatická výchova Ekologie Dějepisný seminář Informatika Zábavná matematika Svět médií Ruština Španělština Multimediální technologie Technické kreslení Praktická matematika

17 Optika Literárně výtvarný seminář Konverzace JA, Konverzace JF, JN,JR ,9. 7.,8. Nepovinné předměty Název Ročník Cvičení z českého jazyka 9. Cvičení z matematiky 9. Odborná a pedagogická způsobilost učitelů: Dosaţené vzdělání Přepočtený počet učitelů na 1.stupni na 2.stupni Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 15,82 Učitelství pro 2.stupeň ZŠ 21,63 Speciální pedagogika Vysokošk.pedag.pro jiný typ školy 2,82 Vysokoškolské nepedagogické DPS bez DPS Středoškolské pedagogické nepedagogické Celkem 15,82 24,45 Výchovné poradenství: počet výchovných poradců ve škole 2. Třídy a skupiny s rozšířenou výukou jazyků Počet tříd celkem anglický německý 4 52 francouzský 4 57 ruský 3 34 španělský 2 31

18 Ţáci učící se cizí jazyk Počet ţáků Celkem 659 Anglický jazyk 659 Německý jazyk 52 Francouzský jazyk 57 Ruský jazyk 62 Španělský jazyk 52

19 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 52 pedagogických pracovníků, z toho: 38 pracovníků na plný úvazek 14 pracovníků na částečný úvazek Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 17 pracovníků na 1.stupni t.j. 32,69 % 26 pracovníků na 2.stupni t.j. 50,00 % 8 pracovníků ve školní druţině t.j. 15,38 % 1 asistent pedagoga t.j. 1,93% Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovní zařazení Počet pracovníků ekonom účetní školnice údrţbář uklizečka vedoucí ŠJ pracovnice ŠJ

20 Počet ped. pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků Důchodový věk 1 Důchodci 3 Nekvalifikovaní 0 Tento školní rok Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků Září - prosinec 2012 Název kurzu Počet zúčastněných Metodická poradna ŠD Letní škola JA Kurz On-line aplikací Leden - červen 2013 Název kurzu Bakalář - Třídní kniha a plán akcí+suplování AJ - metodický kurz pro učitele ZŠ Matematika činnostně v 6.roč. Kolokvium ředitelů Výuka ruského jazyka + reálie Ruska Finanční gramotnost Školní systémové konstalace Celoroční kurzy angličtiny - agentura excell Záţitková pedagogika Jazykový metodický seminář - Jolly Phonics Počet zúčastněných

21 4. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Zájmové krouţky modelář keramika I., II., III., karate školní časopis florbal znaková řeč korálkování ruský jazyk francouzština pro 3.-5.ročník hra na zobcovou flétnu filmový knihovnický pěvecký sbor b) Volitelné předměty Počítačová grafika Dramatická výchova Ekologie Optika Informatika Zábavná matematika Svět médií Ruština Španělština Technické kreslení Multimediální technologie Praktická matematika Literárně výtvarný seminář Konverzace JA, Konverzace JF, JN,JR, c) Nepovinné předměty Cvičení z jazyka českého Cvičení z matematiky d) Spolupráce školy s dalšími subjekty Oxford Press University

22 BRITISH COUNCIL v Ostravě Agentura HELLO Francouzská aliance VŠB Technická universita Ostravská univerzita KVIC Ostrava, NIDV Ostrava, FAKTA Agentura SOCRATES DK Ostrava ObKS Poruba Divadlo loutek, Divadlo J.Myrona, Divadlo A.Dvořáka RENARKON DDM O.-Poruba Krajská stanice mladých přírodovědců O.-Poruba Centrum volného času O.-Poruba ZOO Ostrava Planetárium OZO Ostrava Fa AŘ Systém (výpočetní technika) Fa AV Media (multimediální technika) Ped.-psychologická poradna Knihovna O.-Svinov Knihovna O-Poruba Městská policie, cizinecká policie (besedy) Občanské sdruţení ORFA Občanské sdruţení Adopce na dálku Asociace aktivních škol Partnerská gymnázia O. Havlové, P.Tigrida, Wichterleho e) Spolupráce s Ostravskou univerzitou Dvouoborová psychologie, jednooborová psychologie, bakalářské studium (Filozofická.fakulta, katedra psychologie.) 9 studentů V Ostravě-Porubě dne Mgr. Milena Walderová ředitelka

23 PŘÍLOHA č. 1 Údaje o zařazování dětí a přehled klasifikace školy 1. Ukončení školní docházky na základní škole Ve školním roce 2012/2013 ukončilo docházku na naší škole přechodem na víceletá gymnázia, střední školy a učiliště 83 ţáků. Typ střední školy Počet umístěných ţáků z ročníku 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Gymnázia Obchodní akademie Konzervatoře Střední odborné školy Střední odborná učiliště Dvouleté učební obory Nově přijatí ţáci do prvního ročníku Od 1. září 2013 nastoupí do 1.ročníku s klasickou výukou 51 ţáků, do třídy s bilingvní výukou nastoupí 24 ţáků. 3. Individuální výuka a integrovaní ţáci Ve školní roce 2012/2013 bylo do naší školy integrováno 27 ţáků s vývojovými poruchami učení. Z toho všech 27 jich bylo zařazeno do AP. Pro práci s integrovanými ţáky byly vyčleněny 2 vyučující, které zajišťovaly individuální práci s ţáky nad rámec běţného vyučování (AP - 4 skupiny po 1 hodině týdně). Jeden ţák byl integrován s poruchou autismu. Během výuky měl k dispozici asistenta pedagoga.

24 PŘÍLOHA č. 2 Účast ţáků na kulturních a vzdělávacích akcích Návštěva knihovny Ostrava-Svinov 3. roč. Návštěva knihovny Ostrava Poruba roč. Návštěva Magistrátu města Ostravy, Ostravského muzea, Radnice 7, 6.roč. Úřad práce Ostrava exkurze a přednáška 9. roč. Beseda Riziko kyberšikany 5.B. Přednáška: O drogách ve všech pádech 8.tř. Beseda Ekosystémy pralesa 6.A,7.A Beseda Vstup do historie 7.,8.roč. Beseda Historie na procházce 7.,8.roč. Návštěva Archivu města Ostravy 6.roč. Návštěva vánočních koncertů II. st. Návštěva Dny vánočních řemesel 3.roč Návštěva představení v AJ 9.roč. První pomoc na Exilu - přednáška 9. roč. Výuka na dopravním hřišti 5.,4. roč. Vánoce na dědině naučná exkurze ve valašském muzeu 4.roč. Návštěva divadelního představení Zázraky ve světě zvířat 5.roč. Přednáška: tajemství paragrafů aneb úvod do trestního práva 9.tř. Divadelní představení Tajemný svět legend 9.B Studentská anglická konference 9. roč. Anglické divadlo English Drama Club 9.roč. divadelní představení v angličtině MAKE LOVE,NOT WAR 8.-9.třídy Anglické léto v Minikinokavárně-Hugo - film v původním znění Co se děje v našem těle naučný pořad 6. roč. Den otevřených dveří v Alliance France 7. roč. Exkurze do firmy Hyundai 9.roč. Exkurze Svět techniky 8.A Návštěvy divadelních představení v Divadle Loutek I.,II. st. Besedy v OZO I.st. Návštěva divad. dílny Seznamte se divadlem, Magie masky 9.roč. Program Hasík 2.,6.roč. Besedy s příslušníky Policie I.,II. stupeň Beseda Čas proměn, Dospíváme v ţenu 6.roč. RENARKON II.st. Exkurze geologický pavilon VŠB 9.tř. Geologická exkurze v terénu 8.9.roč. Exkurze do Krevního centra 8.tř. První pomoc pro ţivot BESIP 9.roč. Ocenění nejlepších ţáků starostou ÚMOb Poruba 9. roč. Muzikál Street Light 6-9.roč. Hasičské jiskření poţární prevence 2.B,3.A

25 PŘÍLOHA č. 3 Přehled akcí pořádaných školou Projektové vyučování ve španělštině k výročí objevení Ameriky Francouzská kuchyně La salade niçoise Evropských den jazyků Beseda s cestovatelem J. Kolbabou Pasování prvňáčků Extrémní sporty Back to School ukázky moţnosti prevence patologických jevů Halloween party Prevence sociálně patologických jevů série přednášek Den stromů Besedy s Policií ČR - série přednášek Projekt Čtení nuda není Vyhlášení nejlepšího sportovce roku štafeta tříd Setkání rodičů 9. ročníků s výchovným poradcem Testování profesní orientace 9. ročníků ( školní poradce) Besídky pro rodiče Vánoční koledování Čertovský sportovní turnaj Mikulášská nadílka Interaktivní třídní schůzky Lyţařský kurz pro ţáky 7. ročníků v Jeseníkách Vydání školního kalendáře 2013 Čarodějnická škola projektový den ţáků 1.st. Canisterapie beseda s praktickými ukázkami vyuţití psa pro postiţené osoby Den Země Exkurze a výuka v ZOO Historicko-literární exkurze Škola v přírodě Testy čtenářské gramotnosti Dějepisná exkurze do Osvětimi a Krakova Kurz První pomoci pro 9. ročníky - zdravotnický kurz se získáním osvědčení Den domácích mazlíčků Den dětí zakončení celoročního projektu Touláme se světem Interaktivní třídní schůzky výuka metodou CLIL Branně - ekologický týden Slavnostní dekorování ţáků 9. tříd Matematické soutěţe (Olympiáda, Pythagoriáda) Cyklokurz sportovní dny pro ţáky Návštěva filmového festivalu TERAPIN Mezitřídní turnaje ve vybíjené, přehazované, florbale Vyhlášení nejlepšího sportovce roku Vystoupení ke Dni matek

26 Charitativní činnost Sbírka pro organizaci CHRPA ve prospěch postiţených dětí hypoterapie Sbírka ve prospěch organizace Ţivot dětem Akce - Sbírej mobily Sbírka starých věci pro ŢEBŘÍK o.p.s. Sbírka ve prospěch povodní 2013 Diakonie - Broumov, Finanční pomoc ZŠ Hostinné na zakoupení nového vybavení, zničené záplavami Sbírka ve prospěch Nadace na pomoc zvířatům Závěrečná zpráva sekce výuky cizích Činnost vyučujících CJ můţeme rozdělit do několika oblastí : 1. Během školního roku jsme se účastnili několika zajímavých školení : On-line aplikace ve výuce CJ, Den otevřených dveří OUP Ostrava, metoda Jolly Phonics, angličtináři prosinec 2012 Santa Claus is coming to town, G.Davies, Kurz záţitkové pedagogiky 2. Vyučující cizích jazyků se aktivně zapojovali do příprav školních akcí souvisejícími s výukou jazyků: Evropský den jazyků - vyuţití webových stránek EDJ v hodinách CJ Den španělské kultury 6.-8.třídy, Divadelní představení v angličtině SLAPSTICK/K.Vonnegut 8.a 9.třídy Návštěva Aliance Francaise Konverzační lekce z AJ English Talking Group Zapojení do projektu Němčina nekouše, Animace v NJ podpora výuky cizích jazyků, spolupráce s Goethe Divadelní představení v NJ Sněhurka a sedmý trpaslík Maraton četby Dona Quichota Projekt Das Maerchen - 1.a 9.třída, St.Martin s Tag Celoroční projekt 1. a 9. třídy Děti dětem - Schweiz Soutěţ OXFORD ILLUSTRATOR, Francouzský filmový podzim v Minikinokavárně Kluk na kole Halloween, jazykáři ve spolupráci s 1.stupněm Projektové vyučování ve španělštině k výročí objevení Ameriky Příprava Quische un Gateau St.Martin s Tag, Reading week - týden čtení v hodinách angličtiny Soutěţ Spelling Bee, Znalostní soutěţ o Francii QUE SAIS JE SUR LA FRANCE?, 1.místo Film v původním znění/angličtina/

27 Zájezd Vánoční Vídeň Návštěva lektorů Tandem z GT Institutu, Školní kolo konverzační soutěţe v angličtině Smaţení palačinek Prezentační soutěţe v AJ Projekt NJ - Reálie německy mluvících zemí Projektu Edison - návštěva 7 studentů /Mexiko, Brazílie,Austrálie,Bulharsko,Turecko,Indonésie,Argentina/ Zájezd do Skotska Nácvik pásma pohádek pro 1.stupeň - 9.A Divadelní představení v angličtině STREET LIGHTS, Týdenní návštěva francouzských dětí z Anger, Soutěţ pro 4. třídy Let s play with English 3. Výhled do příštího roku: otevření bilingvní třídy, zapojení cizojazyčného asistenta do výuky modernizace a obměna některých titulů učebnic práce s četbou v originále prezentace jazykových aktivit na webu školy zapojení se do realizace Cambridge zkoušek práce s talentovanými dětmi začleňování metody CLIL do výuky odborných předmětů doplňování videotéky v původním znění

28 PŘÍLOHA č. 4 Soutěţe a olympiády Matematika: Pythagoriáda: 5. roč. 18 úspěšných řešitelů 6. roč. 3 úspěšní řešitelé 7. roč. 7 úspěšných řešitelů 8. roč. 7 úspěšných řešitelů Matematický šampionát účast 9.ročníků Matematická olympiáda: 1.místo v okresním kole Mezinárodní matematická soutěţ Taktik - účast 5.ročníky Logická olympiáda účast 4.,5. a 6.ročníky postup 2 úspěšných řešitelů do krajského kola Celoroční soutěţ TAKTIK účast zástupců 5. tříd Chemie, zeměpis Okresní kolo Chemické olympiády Klokánek v přírodovědných oborech 9. místo 14 účastníků Okresní kolo Zeměpisné olympiády kategorie A,B,C 3.účastníci místo Cizí jazyky soutěţ OXFORD ILLUSTRATOR 1.místo soutěţ Spelling Bee, 1.místo a 2.místo znalostní soutěţ o Francii QUE SAIS JE SUR LA FRANCE? 1.místo školní kolo konverzační soutěţe v angličtině městské kolo 6.místo, 7.místo

29 Tělesná výchova florbal 6. 7.třídy děvčata 1.místo v Porubě postup do finále -5.místo třídy chlapci 3. místo v Porubě street hokej ročník chlapci postup do městského kola Vybíjená 6.ročník děvčata - 4.místo chlapci - 3.místo Atletická olympiáda ţáků 6.-9.tříd Porubských škol 60m běh 800 m běh 1000 m běh Skok do dálky Hod kriketovým míčkem Vrh koulí 2.místo 2.místo 2.místo 2x 1.místo 3.místo 1.místo Štafeta děvčata Štafeta chlapci 6.-7.třídy 3.místo 8.-9.třídy 1.místo 8.-9.třídy 2.místo

30 PŘÍLOHA č. 5 Závěrečná zpráva EVVO školní rok 2012/2013 Environmentální výchova se v průběhu školního roku 2012/2013 začlenila do výuky všech tříd naší školy. Environmentální výchova je nedílnou součástí následujících předmětů: Člověk a jeho svět, Přírodověda, Ekologie, Zeměpis, Chemie i dalších. Aktivně jsme se zúčastnili celé řady nabízených výukových programů zaměřených např. na vztahy ve skupině, na zdravou komunikaci ve třídě, posílení vztahů mezi spoluţáky, problematiku sexuální výchovy, pomoc při šikaně či na potřebu ochrany ţivotního prostředí. V průběhu roku navštívili ţáci prvního stupně centrum odpadové výchovy OZO, kde se hravou formou učili poznávat materiály výrobků a jak správně třídit vzniklé odpady. Dne proběhl Den Země (Hlavní třída, Ostrava Poruba). Tuto akci navštívily opět téměř všechny třídy naší školy - formou hravých stanovišť děti poznávaly rozmanitost přírody a důleţitost její ochrany. Také jsme se aktivně zapojili do akcí ke Dni Země Poznej své okolí 2013 (XI. ročník), a dále jsme navštívili tyto akce: - Přírodní památka Turkov vycházka spojená s poznáváním okolní - Návštěva CHKO Poodří ( ţáci 4.ročníku) - Interaktivní expozice U6, Svět techniky Ostrava - areál Dolních Vítkovic, Ostrava (ţáci 4.ročníku) - Hvězdárna a planetárium J.Palisy VŠB-TU, Ostrava-Poruba nafukovací planetárium (ţáci 3.ročníku) - Návštěva ZOO Ostrava (ţáci 1.,2.ročníku) V dubnu a květnu navštívili ţáci 8. ročníku Krevní centrum v Porubě. Za běţného provozu zde mohli ţáci pozorovat denní chod centra a práci jeho zaměstnanců. V jarních měsících ţáci 9. ročníku navštívili geologický pavilon VŠB za účelem doplnění informací o minerálech a horninách. Prohlédli si sbírky, pracovali s informacemi, vyplnili pracovní listy apod. K posílení EV na škole přispěl i předmět Ekologie, který byl vyučován v 6.ročníku. Zdařilý byl i projekt Děti učí děti, ve kterém ţáci 6.B a 6.C třídy připravili v měsících květen - červen prezentace na multimediální tabuli pro své spoluţáky. Zaměřili se na vybrané čeledi krytosemenných rostlin a problematiku společenstev. Podobně pak zájemci z řad ţáků 7.B prezentovali jednotlivé třídy obratlovců (ryby, obojţivelníci, plazi, ptáci) se zaměřením na ekosystémy. Velmi pozitivně lze hodnotit praktické zhotovení herbářů u ţáků 6.B a 6.C třídy. Zvládli přípravu rostlinného materiálu, určování rostlin, vlastní zhotovení jednotlivých poloţek, jejich popis i následnou výstavku úspěšných prací. Největší časový prostor k pochopení vztahů v přírodě měli ţáci 6. ročníku v rámci branněekologického kurzu v termínu , který byl zaměřen na třídění odpadů, vycházku do chráněné oblasti, grafické zpracování ekosystému (les, louka, rybník), praktické poznávání rostlin, práci s odbornou literaturou i závěrečný závod, v němţ si ţáci ověřili míru získaných kompetencí a bylo jim vydáno osvědčení.

31 V termínu se trojice studentů 9.C zúčastnila ekologické studentské vědecké konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě - Porubě s tématem přednášek Recykluješ, recyklujeme, recyklujete. Dne se vybraná skupina 25 ţáků 8. a 9. tříd zúčastnila geologické exkurze ve spolupráci s VŠB. Účastníci v návaznosti na učivo zeměpisu 6. ročníku a přírodopisu 9. ročníku navštívili lokality recentního vulkanismu a paleontologických výchozů. 13. a 14. června se vybraná skupina 15 ţáků vyšších tříd zúčastnila kurzů Geocachingu a tvorby GIS (mapový server) na VŠB organizovaných v rámci spolupráce ZŠ a VŠ. Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce proběhl na naší škole sběr starého papíru. Během celého školního roku jsme třídili odpad ve třídách i na chodbách, kde máme umístěny nádoby na papír a plast. Nelze opomenout pravidelný úklid školy a okolí, na kterém se podíleli ţáci druhého stupně. Ekologické aktivity Akce STARÝ PAPÍR - sběrové týdny Návštěvy chráněných lokalit: Turkov, Poodří Třídění odpadu Den Země

32 PŘÍLOHA č. 6 Akce školní druţiny V září 2012 nastoupilo do školní druţiny 240 ţáků, kteří byli rozděleni do 8 oddělení ŠD. 1. oddělení 30. ţáků 2. oddělení 30. ţáků 3. oddělení 30. ţáků 4. oddělení 30. ţáků 5. oddělení 30. ţáků 6. oddělení 30. ţáků 7. oddělení 30. ţáků 8. oddělení 30. ţáků V letošním školním roce se zájmové činnosti v ŠD zaměřovaly na poznatky o cestování v různých oblastech naší zeměkoule. Vyzkoušeli jsme si mnoho různorodých, zábavných a poučných činností, které navazovaly na školní projekt Cestujeme světem, rozumíme dětem. Paní vychovatelky zpracovaly ţádost o poskytnutí grantu na celoroční projekt, který se jmenoval Cesta kolem světa za jedno odpoledne. Bohuţel jsme grant nezískali, ale pokusíme se o jeho získání ještě v příštím roce u jiné organizace. V tomto školním roce se nám podařilo dovybavit poslední samostatné oddělení ŠD novými stoly, ţidlemi a novým sedacím nábytkem. Při pravidelných kontrolách hracího koutku na školní zahradě jsme zjistili nedostatek dopadového materiálu v doskočišti průlezek, a proto byl tento materiál objednán a dosypán. Paní vychovatelky, tak jako kaţdý rok obnovily a doplnily oddělení ŠD novými hrami, hračkami a materiálem pro pracovní a výtvarnou činnost ŠD. Stejně jako v předchozích letech spolupracujeme s třídními učitelkami a paní vychovatelky doprovází ţáky na plavecký výcvik, bruslení, různé výlety a pomáhají s přípravou školních besídek pro rodiče. Ozdravného pobytu se v letošním roce zúčastnily 2 paní vychovatelky. Také spolupráce se Sdruţením rodičů a přátel školy byla velmi dobrá. Sdruţení nám kaţdý rok poskytuje finanční příspěvek na zakoupení odměn pro ţáky ŠD a přislíbilo nám i příspěvek na dovybavení školní zahrady. K zajímavým činnostem v letošním školním roce zcela určitě patřily výlety na výstavy: Zdeněk Burian a výstava Oči nevidících, uši neslyšících, Sklep strašidel a návštěva Dolní oblasti Vítkovic. K pravidelným činnostem ŠD také patří návštěvy knihovny, stanice mladých přírodovědců, psího útulku, kina Cinestar a Planetária. Pokračujeme ve spolupráci s DDM v Zábřehu. Společně se ţáky jsme ozdobili originální kávové lţičky, vánoční perníčky a jako dárek maminkám k svátku jsme barvami na sklo nazdobili různě tvarovaná sklíčka.

33 V letošním školním roce jsme uskutečnili a navštívili tyto akce a soutěţe: Kam pospíchá sluníčko Vesmírné dovádění Poznej své smysly Kamil knihomol Vesele i váţně o houbách Všechno za minutu První pomoc kvíz Cestou necestou Divadelní představení Boudo, budko Andělské tvoření Paralympiáda Dobrodruţný ţivot Budeme se spolu bát Ţít jako Eskymák Cirkusové dovednosti Indiánskou stezkou Celodruţinový karneval O draku Ajdarovi Jak to ve škole bývalo dříve Soutěţíme se zvířátky Hry bez hranic Americký fotbal Čínská zeď Briliantina Velká Polom koňská farma Minikino kavárna Čtyřlístek ve sluţbách krále

34 PŘÍLOHA č. 7 Public relations 9/2012 Zájmové krouţky pořad Rádio Čas 1/2013 Opakuj po mně,.. zápis do 1.tříd MF Dnes 1/2013 Zápis do 1.tříd - MF Dnes 1/2013 Zápis do 1.tříd TV Polar 2/2013 Edison - časopis Prio 2/2013 Kdo čekal boom zápisu do škol,.. MF Dnes 4/2013 Proč naši ţáci bojovali v soutěţi o nejlepší českou školu? časopis Školství 4/2013 Obvod ocenil pedagogické osobnosti - Prio 5/2013 Studuj u nás návštěva ţáků z Francie TV Polar 5/2013 Národní srovnávací testy 5.a 9.ročníků TV Polar Ostrava 7/2013 Základní škola na Porubské ponese jméno generála Zdeňka Škarvady - Prio

35 PŘÍLOHA č. 8 Zpráva školního metodika prevence za školní rok 2012/2013 Práce školního metodika prevence spočívala v organizování a koordinaci preventivních aktivit školy, pravidelně jsem se zúčastňovala setkání metodiků prevence v PPP. Během školního roku jsem pokračovala ve specializačním studiu pro metodiky prevence, toto studium v rozsahu 250 hodin jsem v květnu 2013 dokončila. Velmi úzce jsem v průběhu celého školního roku spolupracovala se školním poradcem scházeli jsme se k pravidelným konzultacím, ve většině tříd v průběhu celého školního roku probíhaly besedy se školním poradcem, bylo pracováno s třídním kolektivy ( primární prevence, intervenční a diagnostická práce s cílem posílit kooperaci a soudrţnost třídních kolektivů). Vybrané třídy absolvovaly adaptační kurzy, proběhly záţitkové dny či hodiny. Preventivní aktivity tříd Pokračovala spolupráce se společností Renarkon třídy 2. stupně navštěvovaly preventivní programy v rámci dlouhodobého cyklu BUĎ OK - prevence sociálně patologických jevů. Dále mezi preventivní aktivity patří různé kurzy a pobyty pro ţáky školy zájezd do Skotska, školy v přírodě, ozdravný pobyt v Itálii, lyţařský kurz pro 7. ročníky, cyklo-horolezecký kurz pro ţáky tříd, školní výlety. 1. ročníky Bezpečné odpoledne beseda s městskou policií 2. ročníky Bezpečně ze školy domů beseda s policií 3. ročníky Chodec jako účastník silničního provozu beseda s policií 4. ročníky Záţitkové dny - jednodenní adaptační kurzy, podpora pozitivní třídní atmosféry Základy kriminalistiky Malý kriminalista - beseda s policií 5. ročníky Záţitkové dny jednodenní adaptační kurzy, podpora pozitivní třídní atmosféry Policie váš pomocník - beseda s policií Kyberšikana třída 5.B - beseda s Tomášem Veličkou Poruchy příjmu potravy - Anabell - (třída 5.B) 6. ročníky Obě třídy 6. B, C se v měsíci září zúčastnily adaptačního kurzu na Myšinci Čas proměn - přednáška pro dívky o problematice dospívání, proběhlo ve škole Poruchy příjmu potravy Anabell ( třída 6.C) Vztahy v kolektivu, komunikace besedy se školním poradcem

36 7. ročníky Renarkon: Drogy Nedělej si problém beseda s policií prevence neţádoucího chování Poruchy příjmu potravy Anabell Rizika kouření - Resocia Záţitkový den 7.C (jednodenní záţitkový adaptační kurz s cílem zařazení nového ţáka do kolektivu) Besedy se školním poradcem - vztahy v kolektivu, šikana 8. ročníky Právní povědomí - beseda s policií Co si myslím o drogách - Renarkon Besedy se školním poradcem - vztahy v kolektivu, šikana, komunikace, testy profesní orientace 9. ročníky Hrou proti AIDS Renarkon sexuální výchova Osvětim návštěva koncentračního tábora Svatba - společný projekt 9. ročníku podpora partnerských vztahů, rodiny Besedy se školním poradcem - vztahy v kolektivu, genderové odlišnosti, testy profesní orientace

37 PŘÍLOHA č. 9 Závěrečná zpráva z činnosti školního poradce za rok 2012/2013 Činnost školního poradce byla ve školním roce 2012/2013 zaměřena zejména na poradenské konzultace pro ţáky, pedagogy a rodiče, adaptační kurzy a záţitkové dny pro nové třídní kolektivy, preventivní přednášky pro ţáky a práci s třídními kolektivy. V rámci činnosti školního poradce byl také vypsán Individuální vzdělávací plán sestávající z pravidelných konzultací pro ţáka s Aspergerovým syndromem. Součástí činnosti školního poradce byla také spolupráce se školním výchovným poradcem a školním metodikem prevence v rozsahu 15 hodin. Náplní práce školního poradce bylo také vedení odborných praxí studentů filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě oboru psychologie (jednooborové i dvouoborové formy studia). Odborné praxe pod vedením školního psychologa se zúčastnilo celkem 9 studentů. Praxe probíhaly formou účasti na adaptačních kurzech i záţitkových dnech. Součástí praxe byly i náslechy v hodinách práce s třídním kolektivem a při individuálních konzultacích s ţáky (po předchozí domluvě s klienty i jejich zákonnými zástupci) V průběhu školního roku bylo realizováno 379 konzultací se školním psychologem a to s ohledem na následující typy klientů. Ţáci Učitelé Rodiče Práce se třídou V případě práce s ţáky převládaly zejména individuální konzultace iniciované ţáky (pomocí dopisů ve schránce důvěry či přímé ţádosti), vyučujícími, nebo rodiči ţáků. Konzultace s učiteli byly zaměřeny zejména na konzultaci situace v třídním kolektivu, jednotlivých projevů ţáků a interpretaci výsledků šetření, která v daných třídách proběhla. Konzultace s rodiči spočívaly ve výchovném poradenství a v poradenství týkající se pozice jejich dětí ve třídním kolektivu či jejich prospěchu. Práce s třídními kolektivy byly zaměřeny na preventivní (primární prevence), intervenční a diagnostickou práci, která směřovala k posílení kooperace a koheze třídních kolektivů. Veškeré konzultace jsou evidovány v ambulantní knize a je o nich vedena i individuální evidence (vše je uloţeno v kabinetě školního poradce). Veškerá činnost byla konzultována (dle náplně činnosti školního poradce) s vedením školy. Září, říjen Školní rok byl zahájen dvěma dvoudenními adaptačními pobyty pro ţáky šestých tříd. Adaptační kurzy byly zaměřeny zejména na seznámení nových ţáků a podporu třídní soudrţnosti. Pro kaţdou třídu byl v rámci adaptačního kurzu připraven program, který obsahoval techniky na posílení spolupráce, empatie a důvěry, pohybové hry a soutěţe, ale také arteterapeutické techniky, techniky záţitkové pedagogiky a techniky komunitní práce. Všechny adaptační kurzy se odehrály v areálu turistické základny Myšinec v Budišovicích. Pro ţáky čtvrtých a pátých tříd byly uspořádány Záţitkové dny, které probíhaly opět v duchu podpory pozitivní třídní atmosféry. Podrobný rozpis termínů konání adaptačních kurzů a záţitkových dnů:

38 Adaptační pobyty: 6. C.,6. B. Záţitkové kurzy: 4. C., 4. B., 5. A., 5. B., 4. A., 4. D., 5. C V měsíci říjnu byly vybrány a sumarizovány generalizované souhlasy. Byla také zahájena individuální práce s třídními kolektivy a klienty, která byla započata sociometrickým šetřením v kolektivech. Listopad, prosinec V měsíci listopadu bylo hlavní náplní mé pracovní činnosti snímání a vyhodnocení sociometrií (Braunův dotazník) třetích aţ devátých ročníků. V těchto měsících rovněţ proběhlo testování grafomotoriky a školní zátěţe u ţáků prvních tříd. Veškeré výsledky byly interpretovány třídním učitelům a v případě sociometrií částečně i ţákům jednotlivých tříd. Na základě účasti školy v soutěţi Nejlepší česká škola a na základě údajů zjištěných v sociometrických šetřeních byly publikovány dva články v týdeníku Školství. V tomto období proběhla také příprava podkladů pro zápis do prvních tříd. Dne se uskutečnil Záţitkový den s třídou 7. C., který byl spojen s výstupem na Ondřejník. Prosinec, leden V prosinci a lednu byla u ţáků devátých tříd testována profesní orientace (pomocí Testu profesních zájmů a Hollandova testu kariérových kotev), ţáci byli skupinově popř. formou individuálních konzultací seznámeni se svými výsledky. V lednu proběhla rovněţ účast na zápisu do prvních tříd, včetně proškolení praktikantek za účelem vyhodnocení kresby postavy pro účely zápisu. Únor Duben V měsíci únoru proběhlo testování profesní orientace u ţáků osmých tříd (opět pomocí Testu profesních zájmů a Hollandova testu kariérových kotev), ţáci byli skupinově popř. formou individuálních konzultací seznámeni se svými výsledky. V dubnu proběhly se sedmými ročník ve spolupráci se školním metodikem prevence a občanským sdruţením Anabell přednášky a besedy v rámci prevence výskytu poruch příjmu potravy. Přednášky (v časové dotace dvou vyučovacích hodin) proběhly konkrétně v těchto třídách: 6. C., 7. C., 7. A., 7. B., 5. B. V tomto období proběhly (na ţádost zákonných zástupců ţáků) rovněţ 3 konzultace s klinickými psychology (mimo prostředí školy). Dne 24. dubna proběhla také přednáška pro všechny ţáky devátých tříd na téma Genderové odlišnosti. Květen, červen V těchto měsících byla práce školního poradce orientována zejména na účast na výletech s třídními kolektivy. Konkrétně se jednalo o výlet se třídou 7. B., 7. C., 4. A., 5. C. Vyučujícím byla také nabídnuta moţnost testování a následné interpretace výsledků testu MBTI. Této moţnosti vyuţilo celkem 16 vyučujících. V období od února do června jsem se také podílela na publikaci školního časopisu Duch školy a na výběru nových pedagogů pro první stupeň školní docházky.

39 Výsledy testu profesní orientace pro školní rok 2012/ A. TŘ UŘ TP P ZL OP ÚP LH SV Muţi Ţeny B. TŘ UŘ TP P ZL OP ÚP LH SV Muţi Ţeny C. TŘ UŘ TP P ZL OP ÚP LH SV Muţi Ţeny A. TŘ UŘ TP P ZL OP ÚP LH SV Muţi Ţeny B. TŘ UŘ TP P ZL OP ÚP LH SV Muţi Ţeny C. TŘ UŘ TP P ZL OP ÚP LH SV Muţi Ţeny Celkem Významy jednotlivý zkratek TŘ Technická řemesla UŘ Umělecká řemesla TP Technická a přirodovědecká povolání P Potravinářství ZL Zemědělská a lesnická činnost OP Obchodnická povolání ÚP Úřednická povolání LH Literární a humanitní povolání SV Sociální péče a výchovy Ve školním roce 2012/2013 převaţovala u dívek ze třídy 9. A. orientace na obchodnická povolání. U chlapců z 9. A. převládala orientace na oblast potravinářství. Ve třídě 9. B. převládala u chlapců orientace na obchodnická a úřednická povolání. U dívek z téţe třídy převládala orientace na obchodnická povolání Ve třídě 9. C. se dívky zaměřovaly na literární a humanitní povolání. Chlapci v této třídě preferovali zejména povolání v oblasti potravinářství. Ve třídě 8. A. byli chlapci zaměřeni na technická a přírodovědecká povolání a dívky na obchodnická povolání. Ve třídě 8. B. byli chlapci zaměřeni na zemědělská a lesnická povolání. Orientace u dívek nebyla vyhraněná. V 8. C. preferovali chlapci úřednická povolání a dívky povolání obchodnická. Mezi ţáky celkově převládala orientace na obchodnická povolání a na oblast potravinářství.

40 PŘÍLOHA č. 10 Čtenářská gramotnost - testování I v tomto školním roce jsme se soustředili na zvyšování dovedností ţáků v oblasti čtenářské gramotnosti. Kromě vlastní výuky jsme také podporovali besedy dětí nad knihou a tvz. Burzy četby, vedení čtenářských deníků. Pokračovali jsme v činnosti čtenářského krouţku a návštěvami zajímavých knihovnických lekcí v místních knihovnách apod. Dalším dílčím cílem bylo testování čtenářské gramotnosti ţáků na 1.stupni. Ověřování a testování čtenářské gramotnosti ţáků na I. stupni probíhalo ve dvou fázích: Testování čtenářské gramotnosti ţáků v ročníku, které proběhlo v měsíci dubnu Celoplošné testování 5. tříd v měsíci květnu Vyhodnocení testování: 1.ročník Test čtenářské gramotnosti absolvovalo : 1. A. 23 ţáků /z celkového počtu 23 ţáků/ 1. B. 24 ţáků /z celkového počtu 24 ţáků/ 1. C. 21 ţáků /z celkového počtu 23 ţáků/ Celkový počet testovaných ţáků: 68 Hodnocení čtenářské gramotnosti: 1. Výborný čtenář čte a rozumí textu i zadání úkolů: 34 ţáků 50 % 2. Čtenář,který porozumí částečně čtenému a domýšlí si souvislosti v textu: 14 ţáků 20,5% 3. Slabý čtenář nechápe podstatu čteného: 13 ţáků 19,1 % 4. Zvládá pouze techniku čtení bez většího porozumění: 6 ţáků 8,8 % 5. Velmi slabý, nedostatečný čtenář 1 ţák 1,5 % 2.ročník Test čtenářské gramotnosti absolvovalo : 2.A ţáků / z celkového počtu 23 ţáků/ 2.B ţáků / z celkového počtu 24 ţáků/ 2.C.. 24 ţáků / z celkového počtu 24 ţáků/ Celkový počet testovaných ţáků: 70 Hodnocení čtenářské gramotnosti : 1. Výborný čtenář s porozuměním 32 ţáků 45,7 % 2. Velmi dobrý čtenář s porozuměním 25 ţáků 35,7 % 3. Dobrý čtenář s porozuměním 13 ţáků 18,6 %

41 3. ročník Test čtenářské gramotnosti absolvovalo : 3.A 24 ţáků / z celkového počtu 25 ţáků/ 3.B 25 ţáků / z celkového počtu 25 ţáků/ 3.C 19 ţáků / z celkového počtu 21 ţáků/ Celkový počet testovaných ţáků: 68 Hodnocení čtenářské gramotnosti : 1. Výborný čtenář čte a rozumí textu i zadání úkolů: 30 ţáků 20,4% 2. Čtenář,který porozumí částečně čtenému a domýšlí si souvislosti v textu: 23 ţáků 15,64% 3. Slabý čtenář nechápe podstatu čteného: 11ţáků 7,48% 4. Zvládá pouze techniku čtení bez většího porozumění: 3 ţáci 2,04% 5. Velmi slabý, nedostatečný čtenář11 bodů 1 ţák 0,68% 4.ročník Test čtenářské gramotnosti absolvovalo: 4. A 23 ţáků /z celkového počtu 23 ţáků/ 4. B 28 ţáků /z celkového počtu 28 ţáků/ 4. C 28 ţáků /z celkového počtu 28 ţáků/ 4.D 17 ţáků / z celkového počtu 17 ţáků/ Celkový počet testovaných ţáků: 96 ţáků Hodnocení čtenářské gramotnosti 1. Výborný čtenář s porozuměním: 16 ţáků 15,36% 2. Velmi dobrý čtenář s porozuměním: 32ţáků 30,72% 3. Dobrý čtenář s porozuměním: 37ţáků 35,52% 4. Slabý čtenář s porozuměním: 8 ţáků 7,68% 5. Velmi slabý, nedostatečný čtenář s porozuměním: 3 ţáci 2,88%

42 PŘÍLOHA č. 11 Celoškolní projekty a další dílčí projekty a spolupráce Projekt EDISON Projekt Edison probíhal na naší ZŠ poprvé. Týden před termínem příjezdu jsme obdrţeli aktuální informace o jednotlivých účastnících této zahraniční návštěvy. Zástupkyně ředitelky školy na základě těchto informací připravila rozvrh návštěvy studentů. Projektu se zúčastnili 2 studenti a 5 studentek z těchto zemí - Brazílie, Argentiny, Indonésie,Turecka,Bulharska,Austrálie a Mexika. V pondělí 18. února v 8 hodin se konalo malé slavnostní přivítání zahraničních studentů na naší škole. Kaţdému studentu byli zároveň přiděleni 2 ţáci 9. ročníku, kteří se o studenta po celý pracovní týden ve škole starali. Studenti měli připraveny prezentace o své zemi a tak dle předem připraveného rozpisu absolvovali přednášky pro ţáky ročníků. V kaţdé hodině byl k dispozici vyučující AJ popř. ŠPJ, aby v případě potřeby, pomohl s překladem informací a případných dotazů ţáků. Celkově lze hodnotit přístup a práci studentů velmi pozitivně; přístup. Protoţe studenti navázali přátelský vztah s ţáky především 8.a 9.ročníků, organizovali odpolední aktivity ţáci a rodiče těchto ţáků ve spolupráci s našimi učiteli. (návštěva kina, lyţování, návštěva čajovny, apod.) pak studenti připravili akci s názvem Global Village pro ţáky 1.-3.ročníků.Přichystali si zde nejen typické národní pokrmy, které mohli ţáci těchto ročníků ochutnat, ale také si s ţáky zatančili. Celý týden zněla školou pouze angličtina a španělština. Projekt se jak vyučujícím, tak ţákům napříč ročníky velmi líbil. Rádi bychom si jej v budoucnu opět zopakovali. Návštěva francouzských studentů Ve dnech dubna jsme hostili skupinu třinácti francouzských studentů, kteří přijeli se svými dvěma učitelkami z města Angers ze školy Collège privé de la Madelaine. Historické město Angers se nachází v jihozápadní Francie, zhruba hodinu a půl od Paříţe. Francouzští studenti bydleli v českých hostitelských rodinách. Dopoledne pro ně byl připraven program ve škole (výuka češtiny, výtvarná dílna a vaření, společná tvorba projektu Ostrava-Angers), odpoledne jsme společně podnikali výlety do Ostravy a okolí. Navštívil jsme Dolní oblast Vítkovice, Důl Landek a věţ Nové radnice. Součástí programu byl celodenní výlet do Roţnova pod Radhoštěm a na Pustevny.

43 Francouzi byli s pobytem u nás velmi spokojení. My se s našimi ţáky do Angers vypravíme na počátku října příštího školního roku. Projekt "Filmové tvoření" V rámci projektu, který finančně podpořilo statutární město Ostrava, se ţáci II. stupně seznamovali s moţnostmi zpracování fotografií a videozáznamu. Velkou pomocí pro učitele VV, I, PG a MMT byl vedoucí filmového krouţku při naší ZŠ pan Dalimil Koutek a členové Filmového Klubu Neprofesionálních filmařů. Ti připravili s p. učitelkou A. Ščukovou besedu a workshop, jako motivaci k vlastnímu natáčení videozáznamů ţáky samotnými. Poukázali nejen na pravidla při natáčení, ale také na důleţitost přípravy scénáře a ukázali dětem své filmy. Tím byla dětem nabídnuta moţnost trávit smysluplně volný čas. Ţáci se pokoušeli pořizovat vlastní filmové etudy nejrůznějšími technikami, přes práci s animací aţ po vlastní natáčení. Jejich práce byly zařazeny do celoškolní soutěţe a nejlepší sekvence budou poslány na některou z celostátních soutěţí v juniorské kategorii. Pro velký zájem dětí o filmovou tvorbu vznikl při ZŠ oddíl UMTÍK vedený Mgr. Alenou Ščukovou pod Asociací Turistických oddílů mládeţe, který v létě uspořádá týdenní pobyt v Beskydech Léto s kamerou. S dětmi budou pracovat také absolventi naší školy, kteří se o filmovou tvorbu aktivně zajímají. V rámci projektu byla zakoupena část potřebné techniky a programová střiţna, aby děti získávaly dovednost se svými natočenými materiály dále pracovat a upravovat je. Ve škole pracuje pod vedením p. D. Koutka filmový krouţek, který bychom chtěli v příštím školním roce rozšířit o krouţek zaměřený zejména na animaci. S ţáky budeme nadále pracovat a pro příští školní rok plánujeme projekt Sochy kolem nás, v němţ se hodláme zaměřit se na dokumentární tvorbu a zmapovat umělecká díla v exteriérech nejen Ostravy Poruby, ale i přilehlých obcí, v nichţ mnoho našich ţáků bydlí. Projekt "Touláme se světem-rozumíme dětem " 2012/2013 Celoškolní projekt: Touláme se světem, rozumíme dětem Motto: Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni) Svět patří činorodým. (Ralph Waldo Emerson ) Svět je překrásný, kdyţ víš, jak se na něj dívat. Základní cíle projektu: Rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti, posílit vztah ke svému okolí, světu kolem sebe Překonávat bariéry kolem sebe Rozvíjet a podporovat kreativitu ţáků a tvůrčího potenciálu

44 Podporovat poznávací i motivační procesy ve vývoji ţáka, v nichţ hraje důleţitou roli téţ inspirace, fantazie, intuice, otevřená a vstřícná mysl Podporovat porozumění mezi různými etniky, národy, Vést ţáky k pochopení a respektování se navzájem Vést ţáky k tomu být aktivní, samostatný a tvořivý, schopný kriticky myslet, schopný vyslovit a obhájit vlastní názor, schopný nést odpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní. V rámci rozvoje osobnostní výchovy prohlubovat a rozvíjet u ţáků tvůrčí proţívání, naslouchání, sebevyjadřování, bezprostřednost, pomoc a respekt, průbojnost, smělost, zdravé sebeprosazování Škola se v aktivitách zaměřila na: rozvoj jazykových dovedností s důrazem na praktické pouţívání jazyka jako nástroje dorozumívání a poznání rozvoj jednotlivých sloţek tvůrčího myšlení ţáků ve vzájemné interakci s rozvojem etických hodnot demokratické občana rasová snášenlivost, vstřícnost, porozumění mezi národy, pochopení hodnot různých etnik, vzájemná sounáleţitost zdůraznění a srovnání některých hlavních tradic v celosvětovém kontextu poznávání významných světových osobností, událostí, objevů, památek a míst podporu myšlení v globálních souvislostech podporu rozvoje týmové spolupráce ţáků,třídních kolektivů, sepětí školní a mimoškolní výuky Akce, které se připravovaly během školního roku projektu probíhaly napříč ročníky i předměty: Evropský den jazyků celá škola (září) Beseda s cestovatelem J. Kolbabou Tvorba školního kalendáře. Vánoční zvyky různých zemí Světa Zimní sporty Evropy Projekt EDISON Mluvíme světově projektový den o různých světových jazycích Velikonoční zvyky a tradice ve světě Světový jarmark Veselý Den dětí zakončení celoškolního projektu Organizace výtvarné výstavy prací ţáků Projekt - Podpora rozvoje cizojazyčné a bilingvní výuky 2. ročník "CLILOVÁNÍ V uplynulých dvou letech jsme se soustředili na začlenění metody CLIL do výuky. Naši učitelé se zapojili do metodické přípravy této formy výuky, byli proškoleni ve speciálních kurzech, navštěvovali jazykové kurzy u nás i v zahraničí a postupně začleňovali tuto metodu do vyučování apod. Na tyto aktivity jsme mohli navázat a rozšířit uplatnění této metody v praxi díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava v rámci projektu: Podpora rozvoje cizojazyčné a bilingvní výuky, který jsme získali pro kalendářní rok 2012.

45 Poté co jsme získali finanční prostředky, jsme se snaţili aktivně zapojit do tohoto stylu práce více pedagogů. Stanovili jsme si tyto cíle: rozvoj komunikačních dovedností ţáků posílení jazykových kompetencí podpora výuky druhého cizího jazyka zvýšení motivace vyuţívání cizího jazyka nejen u ţáků podpora rozvoje kognitivních schopností tematické rozšíření slovní zásoby rozšíření jazykových dovedností a kompetencí pedagogů Realizaci jsme rozdělili do několika oblastí: začleňování metody CLIL ve vybraných předmětech a třídách dle moţnosti učitelů cizích jazyků a učitelů odborných předmětů na základě jejich kooperace obohacení výuky o tzv."jazykové sprchy" v druhém cizím jazyce dle moţnosti učitelů cizích jazyků rozšíření odborné cizojazyčné knihovny o literaturu, učebnice a pracovní sešity publicita metody CLIL a osvěta pro rodičovskou veřejnost praktického pouţití cizího jazyka - projektové jazykové dny, celoškolní projekty přípravná fáze k zavedení bilingvního programu realizovaného v následujících letech PŘÍNOS: V období leden červen a září prosinec 2012 probíhala výuka na základě kladného zhodnocení uplynulého období v rámci menších projektů a v odborných předmětech dle rozvrhu navrţeného našimi pedagogy. Zavedli jsme jazykové sprchy v druhém cizím jazyce. Podpořeno bylo 332 ţáků Do projektu bylo během roku 2012 zapojeno postupně 12 pedagogů učitelů cizích jazyků Jeden pedagog byl podpořen intenzivním studiem ke zvýšení jazykové kvalifikace a vykonáním mezinárodní jazykové zkoušky v období září prosinec 2012 V rámci červnových a listopadových třídních schůzek probíhaly ukázkové hodiny metody CLIL pro rodiče naší školy. Třídní schůzky byly interaktivní a rodiče si mohli sami vyzkoušet své moţnosti a nahlédnout pedagogům do jejich " kuchyně". Rozšířili jsme odbornou cizojazyčnou knihovnu o literaturu, učebnice, pracovní sešity a metodické pomůcky jak v papírové, tak elektronické podobě, které jsou vhodné a podporují cizojazyčnou výuku. Začali jsme realizovat koncept dvou dalších cizojazyčných učeben. Podařilo se nám zrealizovat projektové jazykové dny " Děti dětem" - ve kterých jazykové spršky zprostředkovávaly starší ţáci mladším nebo Reading Week, kdy ţáci četli knihy v cizím jazyce. Výuku cizích jazyků jsme letos podpořili také v celoročním celoškolním projektu Touláme se světem, rozumíme dětem V prosinci 2012 se nám podařila navázat mezinárodní spolupráce se školou ve Francii, v jejíţ realizaci budeme pokračovat v dalším období. V období červen - říjen 2012 proběhla přípravná fáze k zavedení bilingvní výuky v některých předmětech.

46 Metoda CLIL na naší škole umoţnila také mimo jiné zvýšit komunikaci mezi kolegy při vzájemném plánování a dosahování daných výstupů a přispěla ke zvýšení kreativity při práci. Statutární město Ostrava bylo prezentováno, jako hlavní finanční partner na poutači ve vestibulu školy, na webových stránkách školy v několika sekcích, v měsíčníku PRIO a také na třídních schůzkách. Jsme rádi, ţe jsme díky finanční podpoře statutárního města mohli obohatit cizojazyčnou výuku, zefektivnit jazykové vzdělávání ţáků i v rámci odborných předmětů a dále pak nastartovat změny ve stylu práce mnohých učitelů. V závěru letošního roku se nám podařilo posunout tento trend o kousek dál. Získali jsme povolení MŠMT vyučovat některé předměty bilingvně. Od září 2013 se otevírá nová 1. třída s bilingvní výukou a díky získané grantové podpoře statutárního města můţeme tuto nadstandardní výuku nabídnout také starším dětem. Projekt : READING WEEK Předvánoční týden 2012 se naše děti věnovaly jiţ tradičně četbě kníţek v originále. Stejně jako vloni se v hodinách cizích jazyků potkávaly s hrdiny cizojazyčných kníţek. Ti menší obohatili četbu dramatizací textu, jiní si zahráli na ilustrátory příběhu, starší ţáci vyplňovali vtipné pracovní listy nebo je sami vytvářeli. Ke zdárnému průběhu přispěla také příjemná atmosféra naší cizojazyčné knihovny, kde si ţáci půjčují celoročně knihy nejen anglické, ale rovněţ německé, francouzské a ruské. Celá akce byla velmi úspěšná a rádi bychom ji zařadili i do programu příštího školního roku. Projekt : Čtení nuda není Během května 2013 si 8.A vyzkoušela připravit v rámci předmětu Mediální výchova pod vedením vyučující kampaň na podporu čtení. Ţáci utvořili tým a pracovali ve skupinách na realizaci kampaně. Rozhlasem a plakáty vyzvali ţáky a učitele, aby nosili do školy knihy a časopisy, které jiţ povaţují za nepotřebné. Připravili 2 krabice, do kterých knihy uloţili a nabízeli je ţákům k zapůjčení. Kampaň se rozjíţděla pomalu, proto přidali doprovodný program čtení v druţinách, prezentace knih ve vestibulu školy, vyzvali ţáky k napsání medailónků k přečteným knihám. Nakonec byla kampaň, zejména na 1. stupni, velmi úspěšná, aktivně se zapojilo více neţ 60 čtenářů. Akce byla ukončena zábavným programem v tělocvičně, na kterém byli odměněni nejaktivnější čtenáři. Doprovodným výsledkem akce je výstavka výtvarných prací na téma Kde všude se dá číst. Součástí projektu byla i Exkurze Za Babičkou Boţeny Němcové a památkami východních Čech se uskutečnila dějepisně-literární exkurze do východních Čech. Ţáci navštívili místa spojená se spisovatelkou Boţenou Němcovou Barunčinu školu v České Skalici, Babiččino údolí a zámek v Ratibořicích, kde se zúčastnili komentovaného výkladu v dobových kostýmech. Na zámku Kuks si prohlédli hospital, lékárnu a známé barokní sochy M. Brauna. Přespali v kempu Náchod Běloves, odkud pochází známá kyselka Ida, kterou mohli ochutnat. Na zpáteční cestě se prošli katakombami v tereziánské pevnosti Josefov a exkurzi ukončili v Novém Městě nad Metují.

47 S počátkem školního roku 2010/2011 jsme aktivně zahájili účast v projektu EU peníze školám, jehoţ cílem bylo zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívalo ve vyuţívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestavily projektovou ţádost, na jejímţ základě získaly dotaci. Základní škola, Ostrava - Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu - CZ.1.07/1.4 00/ Název projektu: BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ Našim specifikem a cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaţeno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se ţáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím rodilého mluvčího a pouţíváním nově vzniklých digitálních učebních materiálů se SVP a ţáků mimořádně nadaných. Sníţení výskytu rizikového chování u ţáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zvolili jsme tyto klíčové aktivity: o Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí o Individualizace výuky cizích jazyků o Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd o Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT o Vzdělávání pedagogických pracovník členů pro oblast digitálních technologií Do projektu se aktivně zapojili 2 hlavní koordinátoři, 8 členů koordinátorského a kontrolního týmu, 27 pedagogů tvořících nové DUMY.

48 Klíčové aktivity byly splněny postupně během 3 školních roků 2010/ /13, a to v několika oblastech, jejichţ realizace byla úspěšně zakončena k Podařilo se NÁM: získáním finanční podpory z EU a prostředku ze státního rozpočtu ČR začlenit rodilé mluvčí do výuky angličtiny v celkovém počtu 13 šablon tzn. celkovém počtu 936 odučených hodin. V rámci zdokonalení jazykové vybavenosti ţáků jsme začlenili do výuky metodu CLIL. Někteří učitelé absolvovali jazykový kurz v zahraničí. Byly pořízeny nutné pomůcky, literatura a technické vybavení pro výuku jazyků. Vzhledem k získaným komunikačním dovednostem v cizích jazycích se ve školním roce 2012/2013 zapojili ţáci školy do výměnného bilaterálního projektu s francouzskou školou a do projektu EDISON týdenní projekt se studenty z různých zemí světa. zpracovat a vytvořit pomocí ICT technologií výukové materiály pro efektivnější systém vzdělávání všech dětí (včetně dětí se SVP a dětí mimořádně nadaných) i v dalších oblastech našeho ŠVP. Učitelé dle svých individuálních potřeb byli proškoleni v rámci IT technologií pro tvorbu DUM. Byla vytvořena mobilní zázemí pro specifické, individuální potřeby ţáků i učitelů v jednotlivých oblastech výuky pořízeny Notebooky a dataprojektory pro lepší názornost a pochopení nových informací. Bylo upraveno připojení k internetu, aby ţáci mohli pracovat pomocí Wi-Fi během své individuální přípravy. Byly obnoveny a rozšířeny webové stránky školy pro potřeby snadnějšího přístupu k vytvořeným materiálům a vznikl výukový portál s DUMy.V rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a přírodovědy vzniklo sad s celkovým počtem autorsky inovativních DUMů. Byl zřízen a postupně doplňován a aktualizován školní výukový portál: projekt byl určen všem ţákům naší školy. Vzhledem k výuce cizího jazyka od prvního ročníku jsou jiţ nyní uţívány nové multimediální technologie postupně ve všech ročnících i oblastech výuky s ohledem na potřeby učitelů i ţáků. Provedená evaluace nám potvrdila zkvalitnění výuky pomocí nových digitálních výukových materiálů. Ţáci ocenili především moţnost pracovat s DUM i v rámci své domácí přípravy. Rovněţ velký přínos byl zaznamenán zkvalitněním jazykové přípravy začleněním metody CLIL a rodilých mluvčích ve výuce jazyků. Učitelé ocenili moţnost získat nejen finanční ocenění při tvorbě DUM, ale také moţnost zkvalitnit své odborné dovednosti a vědomosti pro výuku. Získali motivaci pro další sebevzdělávání.

49 PŘÍLOHA č. 12 Akce školy - Obrazová příloha Pasování 1.tříd Děti dětem - Schweiz Jazykové animace Projekt Edison Halloween Mikuláš

50 Reading week Návštěva Vídně Cyklo-horolezecký kurz

51 PŘÍLOHA č. 13 Výsledky celoplošné zkoušky projekt Národního šetření výsledků ţáků v počátečním vzdělávání:

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 PŘÍLOHA č. 14 Výsledky testování informační gramotnosti:

65

66

67

68

69

70

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více