Předmět: Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Český jazyk a literatura"

Transkript

1 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávání v mateřském jazyce patří k nejdůležitějším předmětům. Umožňuje a podmiňuje další úspěšné osvojování poznatků v jiných oblastech. Na jeho zvládnutí je do určité míry závislý úspěch v ostatních předmětech. Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, dále je pro přehlednost rozdělen do tří složek: - jazyková výchova předává žákům spisovnou normu jazyka, vede k přesnému vyjadřování, logickému myšlení a tím prohlubuje intelektové schopnosti - komunikační a slohová výchova učí žáky chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah - literární výchova učí žáky vnímat prostřednictvím četby základní literární druhy, jejich specifické znaky, četbou pomáhá rozvíjet city, chápat mezilidské vztahy a rozvíjet estetické cítění, rozvíjí čtenářské schopnosti, podněcuje žáky k samostatné četbě, a tak pěstuje jejich celkovou kulturní úroveň V předmětu si žáci osvojují klíčové kompetence, jak je definuje RVP ZV. Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získávali vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka, aby rozlišovali jeho další formy a osvojili si pravopisná a gramatická pravidla. Prostřednictvím jazykové kultury vede výuka k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Žáci se seznamují s nejvýznamnějšími díly národní a světové literatury, snaží se text interpretovat a zaujmout k němu vlastní stanovisko. Dále vede žáky k tomu, aby prohlubovali své znalosti práce s běžnými informačními zdroji, a tím u nich podporuje zájem o divadlo, film a ostatní média. Časová dotace předmětu činí v 6. a 9. ročníku pět hodin týdně, v 7. a 8. ročníku čtyři hodiny týdně. Předmět je vyučován většinou v kmenových třídách. Výuku je možno doplnit na interaktivní tabuli v multimediální pracovně, také lze využít výukových programů v pracovně informatiky. Jednotlivé ročníky mohou využít nabídky k exkurzím do Historického muzea Zámek Slavkov - Austerlitz a dalších muzeí v regionu. Úkoly žáků jsou doplněny i skupinovými pracemi na aktuální témata. Třídy se na výuku nedělí.

2 Mediální výchova Etnický původ, Kulturní diference, Lidské vztahy, Komunikace, Vnímáni mediálních sdělení a jejich vliv ve společnosti, Stavba mediálních sdělení, Kreativita Osobnostní a sociální výchova Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Rozvoj schopnosti poznání, Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané, Evropa a svět zajímá Mediální výchova Komunikace, Stavba mediálních sdělení, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Environmentální Vztah člověka k prostředí Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchovné a vzdělávací strategie předmětu český jazyk a literatura Vedeme k organizaci vlastního učení a k samostatnosti. Učíme žáky číst, pracovat s textem, knihou, internetem. Navrhujeme vhodnou literaturu, vybíráme texty a umožňujeme práci s informačními zdroji. V písemném a mluveném projevu používáme vhodné výrazové prostředky a vyjadřujeme se spisovně. Zařazujeme práci s jazykovými příručkami Seznamujeme žáky s problémovými situacemi ze života. Učíme je pojmenovat různé skutečnosti. Předkládáme žákům konkrétní problémy. Oceňujeme snahu, poukazujeme na chyby a snažíme se je napravit. Využíváme mezipředmětových vztahů. Vybíráme různé formy procvičování, porovnáváme je a doplňujeme. Navrhujeme vhodná témata pro mluvní cvičení a slohové práce. Vedeme žáky k pozornému vnímání ostatních spolužáků. Rozvíjíme empatii a dbáme na zásady slušného chování. Ukazujeme rozdíly spisovného a nespisovného projevu. Vyjadřujeme se kultivovaně. Upozorňujeme na aktuální události. Vytváříme atmosféru porozumění. Zadáváme úkoly v rámci skupin, tříd, školy a přitom přihlížíme k osobnosti žáka. Posilujeme sebevědomí, upevňujeme pozitivní myšlení. Oceňujeme snahu a vyzdvihujeme klady. Dáváme prostor vlastního názoru, podporujeme samostatnost žáka. Vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a přípravě na vyučování. Seznamujeme s mentálními i fyzickými možnostmi každého jedince. Upozorňujeme žáky na jejich práva a povinnosti. Vyzvedáváme mravní hodnoty a objasňujeme jejich význam. Rozvíjíme umělecké cítění žáků, motivujeme ke spolupráci a samostatné četbě. Společně dodržujeme dohodnutá pravidla. Umožňujeme práci se slovníky a pravidly, ověřujeme zásady gramatiky. Vyhodnocujeme dosažené výsledky a dáváme je do souvislosti s praxí. Orientujeme se ve způsobu získávání informací z různých zdrojů. Získané poznatky užíváme při vypracování projektů a přípravě na další studium.

3 1. Kompetence k učení ŽÁK - volí vhodné způsoby učení, plánuje ho a řídí, plní zadané úkoly, hodnotí výsledky - posoudí svůj pokrok, usiluje o zlepšení svých výsledků - pracuje podle pokynů učitele, plní zadané úkoly - čte s porozuměním textu, vyhledává klíčová slova a odborné termíny - aktivně využívá svých dosavadních znalostí - systematicky doplňuje své znalosti novým učivem - formuluje základní gramatická pravidla a užívá je v praxi - využívá poznatků ze syntaxe v běžném životě - obohacuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu - učí se v souvislostech, navazuje na znalosti z jiných předmětů a ty pak propojí - porovná jazykové prvky mateřského jazyka a cizích jazyků - prohlubuje literární znalosti, rozlišuje jednotlivé literární styly UČITEL - vede k organizaci učení a k samostatnosti - navrhuje vhodnou literaturu a webové stránky - umožní pracovat s informačními zdroji - seznamuje se stěžejními díly české a světové literatury - vybírá vhodné ukázky z literatury a motivuje k samostatné četbě 2. Kompetence k řešení problémů ŽÁK - samostatně řeší dané úkoly z učebnice i pracovního sešitu - rozumí pokynům učitele, využívá znalostí z jiných předmětů - aktivně užívá všech složek jazyka / mluvnice, literatury a slohu/ - pracuje na projektech, přitom aplikuje osvědčené postupy - ověřuje správnost řešení, nabídne jinou alternativu - sleduje vlastní pokrok

4 UČITEL - seznamuje s problémovými situacemi v běžném životě - předkládá konkrétní problém, vysvětlí ho a popíše - poukazuje na chyby a vede k jejich nápravě - využívá mezipředmětových vztahů - připravuje vhodné úkoly s různou tematikou - vybírá různé formy procvičování 3. Kompetence komunikativní ŽÁK - vyjadřuje své myšlenky vhodně, výstižně a spisovně - užívá odborné terminologie, rozlišuje prvky obecného jazyka, slangu, nářečí a argotu - formuluje vlastní myšlenky na základě získaných informací - vhodně intonuje, sestaví a přednese mluvní cvičení a referát - vytvoří základní stylistické útvary, rozliší formu a obsah - rozlišuje různé autorské styly a literární útvary - tvořivě pracuje s textem - komunikuje s ostatními, sestaví anketu, dotazník a vede rozhovor - vnímá různé druhy poezie, pokouší se o umělecký přednes - naslouchá názorům spolužáků, reaguje na ně s respektem, vhodně se zapojuje do diskuse - obhajuje své názory UČITEL - vybírá vhodná temata a prameny - usměrňuje tok myšlenek, dbá na dodržování pravopisných zásad - upozorní na aktuální události - využívá audiovizuální prostředky - vede k vyjádření vlastního názoru

5 4. Kompetence sociální a personální ŽÁK - respektuje názory jiných - spolupracuje ve skupině při řešení projektových úkolů - kriticky posuzuje a hodnotí práci svou i ostatních - využívá různých druhů kooperace / žák učitel, učitel žák, žák žák/ - požádá o radu, nebo ji sám poskytne, ocení pomoc - spoluvytváří příznivou pracovní atmosféru v kolektivu UČITEL - dbá na dodržování pravidel slušného chování - vytváří atmosféru porozumění - podporuje empatii a samostatnost - posiluje sebevědomí, upevňuje pozitivní myšlení - vyzdvihuje klady a respektuje individualitu - dává prostor k vyjádření názorů a otevírá diskusi 5. Kompetence občanské ŽÁK - přistupuje zodpovědně k přípravě na vyučování - na základě příkladů z literatury rozlišuje demokratické principy a odmítá násilí v jakékoli podobě - obhajuje ekologické principy a hledá souvislosti mezi historií a současností - poznává a respektuje kulturní dědictví a tradice a porovná je s jinými zeměmi - četbou vhodné literatury rozšiřuje svůj kulturní rozhled UČITEL - motivuje ke spolupráci - vyzvedá mravní hodnoty a objasní jejich význam - seznamuje s mentálními a fyzickými možnostmi každého člověka - podporuje rozvoj uměleckého cítění - organizuje návštěvy kulturních akcí

6 6. Kompetence pracovní ŽÁK - dodržuje dohodnutá pravidla - plní své pracovní povinnosti - stanoví si systém práce - plánuje práci na přípravě projektů - přizpůsobuje se změněným pracovním podmínkám - využívá svých znalostí k dalšímu studiu UČITEL - vybírá vhodné texty, na kterých si žák ověří zásady české gramatiky - umožní žákům samostatně pracovat s literaturou a orientovat se v literárních textech - pomáhá vytvořit vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví - vyhodnocuje dosažené výsledky, dává je do souvislosti s praxí - chválí a oceňuje výsledek, snahu a nápaditost

7 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák se orientuje ve struktuře jazyka, vyjmenuje základní jazykové příručky, samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Stručnou mluvnicí českou a Slovníkem spisovné češtiny Vyjmenuje slovní druhy. Rozlišuje druhy podstatných jmen. Třídí slovní druhy dle různých kritérií, aktivně tvoří spisovné tvary slov a užívá jich v psaném i písemném projevu. Analyzuje základní větné členy, třídí je. Aktivně využívá pravidel pro shodu podmětu s přísudkem. Vyvodí obecné závěry o stavbě věty jednoduché, analyzuje rozvíjející větné členy. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí 6. ročník Opakování učiva 5. ročníku Jazykové příručky Tvarosloví, druhy slov Podstatná jména a jejich druhy Procvičování pravopisu pod. jmen (kategorie, druhy, skloňování) Odchylky skloňování Přídavná jména druhy, vzory, skloňování Stupňování Jmenné tvary Zájmena druhy, skloňování (já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj) Číslovky skloňování a užití Slovesa mluvnické kategorie Podmiň. způsob přítomný Skladba stavba větná Základní větné členy Přísudek slovesný, jmenný se sponou a beze spony Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný Shoda podmětu s přísudkem Věta jednoduchá Rozvíjející větné členy Předmět Příslovečné určení místa, času, způsobu Přívlastek shodný a neshodný Nářečí, odborné encyklopedie, Zem Zem., Př biologie, region místní názvy Sloh popis, literatura Matematika Zeměpis Sloh - vypravování MV Etnický původ MV Kulturní diference MV Lidské vztahy

8 Rozlišuje stavbu věty jednoduché a souvětí, využívá poznatků ze skladby v komunikaci. Užívá spisovné výslovnosti, pracuje s hlasovou modulací, správně intonuje. Analyzuje stavbu slova. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití v písemném i v mluveném projevu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák vyjmenuje různé druhy tiskopisů a vyplňuje složenku a podací lístek Rozlišuje zprávu, oznámení a inzerát v denním tisku. Vhodně uspořádá informace v textu, sestaví zprávu, oznámení, pozvánku, SMS, respektuje zásady elektronické komunikace. Dodržuje zásady jazykové kultury a etiky komunikace a využívá vhodných jazykových prostředků pro danou komunikační situaci. Vytvoří osobní dopis. Vyjmenuje odlišnosti úředního dopisu. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru. Využívá vhodných jazykových prostředků v mluveném i psaném projevu. Analyzuje různé druhy popisu. Popíše budovu dle obrázku. Popíše třídu. Popíše postavu. Popíše krajinu dle obrázku. Vytvoří jednoduchý popis pracovního postupu. Popíše plyšovou hračku. 6. ročník Souvětí věta hlavní a vedlejší Zvuková stránka jazyka Rozvrstvení národního jazyka Úvod do slohu Tiskopisy Jednoduché komunikační žánry zpráva, oznámení, pozvánka, SMS, Práce s tiskem Dopis osobní (stylizace, forma, oslovení 1. KSP osobní dopis Dopis úřední Popis a jeho funkce Popis budovy popis místnosti Popis postavy Popis krajiny Popis pracovního postupu 2. KSP popis hračky Literatura Naukové předměty, Inf., administrativa Vv, OV, Inf Lit. Inf. Vv, lit., PČ, Fyz. OSV sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení MEDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MEDV Tvorba mediálního sdělení OSV sociální rozvoj - Komunikace MV Lidské vztahy OSV osobnostní rozvoj - Kreativita OSV sociální rozvoj - Komunikace MV Lidské vztahy OSV osobnostní rozvoj - Kreativita

9 Pracuje s odborným textem. Pořizuje výpisek a výtah z odborného textu v učebnici, vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu. Odlišuje fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje fakta s dostupnými informačními zdroji. Analyzuje stavbu vypravování, sestaví osnovu textu. Sestaví jednoduché vypravování. Využívá poznatků o jazyce a stylu v písemném projevu, tvořivě pracuje s textem. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 6. ročník Výpisky, výtah Naukové předměty, Inf, knihovny MEDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vypravování Osnova heslovitá, větná, citátem Členění textu - odstavce Lit., VV OSV osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání Žák vyjmenuje souvislosti mezi historií a osudy Můj domov a slavné osobnosti Př, Ze, OV, HV, VV VEGS Jsme Evropané hrdinů v literatuře. Žák analyzuje základní rysy individuálního stylu autora. Žák vyhledává informace v knihovně, na internetu a v různých typech katalogů. Žák vyhledává informace o historii českého divadla. Tradice Národního divadla Dě, VV, HV, OV Žák analyzuje prvky ústní lidové slovesnosti a vyjmenuje její součásti. Lidová tradice, zvyky, ústní lidová slovesnost Dě, HV, VV, OV OSV sociální rozvoj Mezilidské vztahy Žák analyzuje prvky dobrodružné literatury. Dobrodružná literatura Ze, VV, Př EV Vztahy člověka k prostředí Reprodukuje přečtený text. Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní. Žák vyjmenuje druhy povídek, zdokonaluje se v uměleckém přednesu přírodní lyriky. Příroda v dílech autorů Př, Ze EV Ekosystémy Základní podmínky života Žák si utváří na základě četby názor na vztahy ve společnosti. Žák zkoumá vrstevnické a mezilidské vztahy. Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby. Žák rozvíjí představivost a fantazii. Žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře a filmu. Příběhy o nás pro nás v české a světové literatuře OV, RV OSV osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání, sociální rozvoj Mezilidské vztahy Svět fantazie OV, VV, HV OSV osobnostní rozvoj- Kreativita

10 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák - Rozlišuje věcný a mluvnický význam slova - Vyhledá rčení a vysvětlí jejich význam - Pracuje se SSČ 7. ročník Opakování učiva 6. ročníku Nauka o významu slov Slova 1 a mnohoznačná Sloh, literatura, Vv, Dě OSV- sociální rozvoj - Komunikace - Vyhledá přenesená pojmenování - Obohacuje slovní zásobu a vhodně jí užívá v komunikaci Synonyma, homonyma Slovní zásoba a její obohacování /odvozování/ Z, Dě, Ov, Vv VEGS Evropa a svět nás zajímá - Vyhledá odvozená slova - Užívá složená slova - Rozlišuje zkratky a zkratková slova Obohacování slovní zásoby skládání a zkracování Zájmeno jenž / jen informativně/ Literatura, Dě, Z, Př, Vv - Třídí slovní druhy - Tvoří spisovné tvary slov - Užívá stupňovaných tvarů příslovcí Slovesa slovesný rod Příslovce, příslovečné spřežky Lit, Dě, Z, Př - Analyzuje neohebná slova - Určí druhy vět - Užívá poznatků o gramatice k tvořivé práci s textem - Interpretuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr mluvčího-pisatele - Vyhledá a určí ZSD - Analyzuje významové vztahy gramatických jednotek Neohebná slova / 7 10/ Věty podle postoje mluvčího Věta dvojčlenná Věty jednočlenné, VE Větné členy Po,Př - druhy Sloh, literatura Sloh, literatura, Inf., Dě, Z, Př OSV sociální rozvoj - Komunikace - Vyhledá v textu RVČ a určí jejich druhy - Rozlišuje větu H a V RVČ předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk, přístavek Věta hlavní a vedlejší OSV sociální rozvoj - Komunikace

11 7. ročník - Rozlišuje stavbu věty jednoduché a souvětí - Pracuje s textem nahradí VČ vedl. větou Druhy vedlejších vět podmětná, předmětná, příslovečné sloh, literatura, MV Lidské vztahy - Pracuje s textem - Správně tvoří spisovné tvary a vědomě jich užívá - Užívá pravopis v písemném projevu Další druhy vedlejších vět přívlastková, informativně doplňková a přísudková Vyjmenovaná slova Koncovky podstatných a přídavných jmen Region, cizí jazyky VEGS Evropa a svět nás zajímá - Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek - Ověřuje psaní velkých písmen práce s jazykovými příručkami Shoda podmětu s přísudkem Velká písmena Pravopis /průběžně po celý rok/ Literatura, sloh, Dě, Z, Př, Inf. ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - používá vhodné jazykové prostředky - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému projevu - sestaví jednotlivé plány popisu pracuje s textem - vyjadřuje se kultivovaně, výstižně - odlišuje spisovný a nespisovný projev - najde v textu vlastnosti hlavních postav - rozliší charakteristiku vnější a vnitřní - pracuje s textem, vyhledá prvky líčení - užívá vhodné jazykové prostředky slova Popis jeho druhy /p. statický, dynamický/ Odborné názvy Popis pracovního postupu Charakteristika Charakteristika pokračuje KSP č. 1 Charakteristika literární postavy Líčení Pč, Vv Literatura, Ov, Inf. Literatura, film, Inf. Literatura, film, divadlo, Inf. OSV osobnostní rozvoj - Kreativita EV Vztah člověka k prostředí

12 citově zabarvená Výstupy - formuluje hlavní myšlenky textu - uspořádá a třídí informace z textu - vyjadřuje se kultivovaně - užívá vhodné jazykové prostředky dle situace - sestaví životopis dospělého člověka - analyzuje různé typy životopisu umělecký, profesní, strukturovaný - rozvíjí svůj osobitý styl - tvořivě pracuje s textem - vhodně užívá všech jazykových prostředků - vyjadřuje se výstižně a kultivovaně LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák demonstruje důležitost jazyka, analyzuje jeho estetickou a integrovanou složku. Vyjmenuje epické žánry (legenda, kronika). Utváří si vztah k národním a kulturním hodnotám a slavným osobnostem. Analyzuje historicko-literárním styl. Čte báje a biblické texty. Vyjmenuje hlavní znaky prózy a poezie. Výrazně čte a dramatizuje pohádkové texty různé druhy. Vyjmenuje hlavní znaky pověsti. 7. ročník Výtah Naukové předměty, Inf. MEDV Vnímání mediálních sdělení Žádost Životopis Vypravování Shrnutí učiva o slohu Jazyk jako kulturní dědictví Čtení o českém jazyce Česká státnost (svatováclavská tradice), legendy, kroniky, vlastenecká lyrika Husův odkaz (Husovy listy), chorál, historický román Příběhy o sportovcích, biografický román Mytologie (bible, báje), apokryf, lyrika, prozodie Pohádky (klasické, moderní, autorské, dramatické) Pověsti Analyzuje žánr bajky. Bajky Př Inf, Dě, Z, naukové předměty Literatura, Inf. Vv Literatura, Inf. Vv D, Vv, Hv, Ov, cizí jazyky, sloh, mluvnice jazyk spisovný a nespisovný D,Ov, Hv, Tv, sloh dopis MEDV Fungování a vliv médií ve společnosti VEGS -Jsme Evropané VEGS -Jsme Evropané D, Zem, Ov, Vv VEGS Jsme Evropané D, Zem, Ov, Vv, region, film, drama MV Kulturní diference Vyjmenuje charakteristické znaky cestopisu (cestopis historický a moderní). Cestopisy (Marco Polo, Jirásek, Čapek) D, Zem, Ov, Vv, sloh líčení VEGS Jsme Evropané

13 7. ročník Čte pro zábavu a poučení. Lidé a zvířata, povídky o zvířatech Př, Zem, Ov, Vv, sloh charakteristika Vede si deník. Tvořivě pracuje s humornou poezií. Analyzuje prvky sci-fi literatury a dramatu. O nás s námi, povídky, deník, vypravování Humor v poezii Šikovní předkové povídky Roboti a sci-fi literatura a drama Hv, Vv, Ov, Rv, Mat logika, sloh vypravování Ov, D, Zem, Př, Vv OSV osobnostní rozvoj - Kreativita VEGS Evropa a svět nás zajímá

14 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby Pracuje se zásadami tvoření českých slov a aktivně užívá pravopis Vysvětlí význam nejfrekventovanějších slov přejatých Užívá správné tvary slov přejatých Užívá správné tvary cizích jmen vlastních Prohloubí učivo o tvarosloví a rozšíří znalosti o substantivech a slovesech Zdokonalí pravopis 8. ročník Opakování učiva 7. ročníku (tvarosloví, skladba) Slovní zásoba a tvoření slov Pravopis Slova přejatá (výslovnost a pravopis) Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích jmen vlastních Užití cizích jmen vlastních v textu Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá Vidové dvojice Pravopisné jevy Sloh, literatura, slovníky,divadlo Př, Ov Cizí jazyky Sloh, literatura, slovníky Naukové předměty, Ov Cizí jazyky Sloh, literatura, slovníky Naukové předměty, Mat Sloh, literatura Naukové předměty, Ov Jazykové příručky SSČ, PČP MV -Kulturní diference VEGS- Jsme Evropané VEGS - Jsme Evropané Určí základní větné členy Analyzuje rozvíjející větné členy Určuje druhy vedlejších vět Analyzuje významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí Vyjmenuje znaky souvětí podřadného a souřadného Určuje významové poměry souvětí souřadného Opakování skladby Věta jednoduchá a souvětí Druhy vedlejších vět Souřadné spojení vět hlavních Významové poměry vět hlavních Spojovací výrazy jednotlivých významových poměrů Spojení vět bez spojovacích výrazů Několikanásobné větné členy a významové poměry mezi nimi Informace o souřadném spojení vět vedlejších Souvětí podřadné (1 a více vět vedlejších) Souvětí souřadné významové poměry mezi větami hlavními Sloh, literatura Rv,Ov, D,Z Sloh, literatura Naukové předměty, Ov, Tv, Hv,Mat,Ev,Inf Sloh, literatura Ov,Ev,Rv,D,Ch MEDV Stavba mediálních sdělení MEDV- Stavba mediálních sdělení

15 8. ročník Graficky znázorňuje složitá souvětí Spojovací výrazy a interpunkce v souvětí Jazykové rozbory složitější souvětí Analyzuje slovanské jazyky slovenštinu, ruštinu Odliší spisovný jazyk, obecnou češtinu, nářečí, slang a argot Vhodně užívá spisovné češtiny vzhledem ke komunikačním záměrům KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ KULTURA Pracuje s odborným textem Využívá základů studijního čtení Vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu v logickém sledu Obecné výklady o českém jazyce Slovanské jazyky Útvary českého jazyka a jazyková kultura Výtah 1.KSP Cizí jazyky (azbuka, latinka) Sloh, literatura D,Z Naukové předměty, INF, cizí jazyky, encyklopedie, slovníky naučné časopisy MEDV- Stavba mediálních sdělení MEDV - Stavba mediálních sdělení Uspořádá informace s ohledem na jejich účel Samostatně vyhledává informace z různých zdrojů a na jejich základě vytváří referát Vystupuje před posluchači Vyhledá v uměleckém textu charakteristiku literární postavy Užívá jazykových prostředků uměleckého popisu Tvoří umělecký popis Analyzuje prvky úvahového stylu Rozlišuje jednotlivé slohové útvary, postupy, jazykové styly Výklad mluvený a psaný Referát Charakteristika vnější a vnitřní, přímá a nepřímá Jazykové prostředky charakteristiky Subjektivně zabarvený popis -2.KSP Kompozice, jazykové prostředky Tvořivé psaní Subjektivně Jednoduchá zabarvený úvaha popis (líčení) Kompozice Druhy úvahy a jazykové prostředky Rozlišení Tvořivé psaní subjektivního a objektivního myšlení Souhrnné poučení o slohu Tvořivé Jazykové psaní styly Naukové předměty, INF, cizí jazyky, encyklopedie, slovníky Mat,Ch,Fyz Literatura, Hv Literatura,Vv, Z OSV osobnostní rozvoj Kreativita, sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení OSV sociální rozvoj - Komunikace Literatura, OV,Fyz,D OSV osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Literatura, tisk, naukové předměty, Ov,Rv,Z,Př MEDV- Stavba mediálních sdělení

16 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák analyzuje charakteristické rysy biografické a cestopisné literatury. Analyzuje jednotlivé formy antické literatury. Tvořivě pracuje s žánrem pověsti. Výrazně čte a dramatizuje texty. Orientuje se v lyricko-epických žánrech a rozpozná jejich složky. 8. ročník Biografická literatura (Mozart, Dvořák) Cestopisy (Hanzelka a Zikmund) Odkaz antické literatury (Řecko, Řím), mytologie (epos), poezie, drama Ohlas středověké literatury (kronika, pověst, trubadúrská lyrika) Tradice křesťanské literatury (texty s vánoční tématikou, koledy, odkaz bible) Ústní lidová slovesnost, balady, ohlasová poezie, literatura národního obrození (Mácha, Němcová) Hv, Zem, D, Ov, Vv, sloh popis, líčení, charakteristika D,vOV, mluvnice cizí jména, sloh popis, monolog, dialog VEGS- Jsme Evropané Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět vás zajímají. MV- Kulturní diference Etnický původ OSV sociální rozvoj Mezilidské vztahy D, Z, Ov, Vv, Hv, region OSV- osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí D, Ov, Hv, VV MV-Lidské vztahy Multikulturalita D,Ov, Vv, sloh líčení, charakteristika, vypravování OSV- osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání, morální rozvoj Hodnoty a postoje Interpretuje smysl textu a zaujímá vlastí postoje. Rozpozná základní rysy individuálního stylu autora. Semitismus a antisemitismus (povídka, deník, komiks) Rozvoj čtenářských dovedností (humoristická literatura, fantasy, eseje, vzpomínky) D, Ov, Z, Hv, Vv, sloh úvaha OSV-sociální rozvoj Mezilidské vztahy VDO-Principy demokracie MV-Etnický původ Ov, mluvnice překlady, cizí jazyky OSV-osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí

17 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák vyhledává v textu různé způsoby obohacování slovní zásoby, spisovně vyslovuje a běžně užívá cizí slova, samostatně pracuje s jazykovými příručkami Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a u žívá jich vhodně v komunikaci Žák využívá znalostí jazykových norem při tvorbě jazykových projevů Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 9. ročník Opakování učiva 8. ročníku Slovní zásoba a význam slova slovo a sousloví, synonyma, antonyma, homonyma Rozvrstvení slovní zásoby Nauka o tvoření slov stavba slova, odvozování, skládání, zkracování Tvarosloví slova ohebná a neohebná, slovesné třídy a vzory Skladba Stavba věty a souvětí Věty dle postoje mluvčího Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty Skladební dvojice, větné členy Věta hlavní, vedlejší, řídicí, závislá Souvětí podřadné druhy vedlejších vět Souvětí souřadné Cizí jazyky, literatura a sloh Literatura a sloh, mediální výchova Literatura a sloh, mediální výchova Literatura a sloh, mediální výchova Žák se orientuje i ve složitých souvětích Složitá souvětí Literatura a sloh, mediální výchova VEGS-Jsme Evropané OSV- sociální rozvoj - Komunikace OSV-sociální rozvoj - Komunikace OSV sociální rozvoj - Komunikace Žák analyzuje zvláštnosti větného členění Samostatný větný člen, vsuvka, věta neúplná, oslovení Literatura a sloh, mediální výchova Žák aplikuje znalosti o zvukové stránce jazyka v mluveném projevu Zvuková stránka jazyka Hlásky a hláskové skupiny Větný přízvuk, větná melodie Literatura a sloh, mediální výchova, cizí jazyky OSV-sociální rozvoj - Komunikace VEGS-Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu Žák se orientuje v jazykovědných disciplínách Žák si uvědomuje důležitost jazykové kultury Obecné výklady o jazyce Projev mluvený a psaný Slovanské jazyky Literatura a sloh, mediální výchova OSV-sociální rozvoj - Komunikace VEGS-Jsme Evropané

18 Žák kriticky posuzuje komunikaci v masmédiích Jazykověda a jazyková kultura 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák aplikuje vědomosti o popisném stylu v celé jeho šíři Žák na základě prohloubených vědomostí o úvahovém stylu zaujímá postoje a formuluje vlastní názory Žák využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní Žák pracuje s vypravěčským stylem Žák aplikuje znalosti z literární teorie v uměleckém vypravování Žák se vhodně zapojuje do diskuse, řídí ji a vědomě využívá zásad komunikace a pravidel dialogu Žák analyzuje různé útvary publicistického stylu a kriticky hodnotí působení médií ve společnosti Žák dbá na kultivovaný projev, výstižně volí vhodné jazykové prostředky v mluveném i psaném projevu, vhodně užívá verbálních i nonverbálních komunikačních prostředků LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák porovná básnický a prozaický text, analyzuje jeho znaky. Žák hodnotí literární postavu a motivaci jejího chování. Popis, jeho druhy, shrnutí Charakteristika Pč, Vv, Ov, literatura MV-Lidské vztahy Úvaha, 1.KSP Literatura, Ov OSV-osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Vypravování s uměleckými prvky Literatura, mediální výchova OSV-sociální rozvoj Komunikace, osobnostní rozvoj Rozvoj schopností a poznání Proslov Diskuse Publicistické útvary zpráva, oznámení, inzerát, práce s tiskem, fejeton, 2. KSP Funkční styly Slohové útvary - shrnutí Domov a svět očima autorů cestopis, poezie lyrika Renesance, baroko, klasicismus Světové drama Jan Amos Komenský Mediální výchova, Ov, Inf, Svět práce Literatura, mediální výchova Literatura, mediální výchova OSV-sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení OSV-sociální rozvoj - Komunikace Z, Ov, MV-Etnický původ D, Ov OSV-morální rozvoj Hodnoty a postoje

19 Žák rozlišuje literární druhy a žánry a uvede jejich představitele. Tvoří vlastní literární text na základě osvojených znalostí z literární teorie. Žák porovná různá ztvárnění téhož tématu v literatuře, v dramatickém i filmovém zpracování. Na základě četby žák prožívá a uvědomuje si estetickou funkci literatury. 9. ročník Český a světový realismus Čechov, Balzac, Neruda povídka, fejeton, Borovský epigram Moderna prokletí básnící, G. de Maupassant, anarchisté Avantgardy dadaismus, futurismus, pásmo, poetismus Nezval, Biebl. Česká a světová válečná literatura Odpor proti válce Třetí odboj Sociální balada Čteme pro zábavu a poučení D, sloh, OV Ov, D OSV- morální rozvoj Hodnoty a postoje D, Hv, Ov, Vv VEGSJsme Evropané OSV- osobnostní rozvoj - Kreativita D, Ov, Hv, Vv Hv OSV- morální rozvoj Hodnoty, postoje a etika VDO-Občan občanská společnost a stát

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Školní vzdělávací program niţší gymnázium CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby to mohl vykonávat J. Dewey

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Obsah 1. Identifikační

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více