Předmět: Český jazyk a literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Český jazyk a literatura"

Transkript

1 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávání v mateřském jazyce patří k nejdůležitějším předmětům. Umožňuje a podmiňuje další úspěšné osvojování poznatků v jiných oblastech. Na jeho zvládnutí je do určité míry závislý úspěch v ostatních předmětech. Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, dále je pro přehlednost rozdělen do tří složek: - jazyková výchova předává žákům spisovnou normu jazyka, vede k přesnému vyjadřování, logickému myšlení a tím prohlubuje intelektové schopnosti - komunikační a slohová výchova učí žáky chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah - literární výchova učí žáky vnímat prostřednictvím četby základní literární druhy, jejich specifické znaky, četbou pomáhá rozvíjet city, chápat mezilidské vztahy a rozvíjet estetické cítění, rozvíjí čtenářské schopnosti, podněcuje žáky k samostatné četbě, a tak pěstuje jejich celkovou kulturní úroveň V předmětu si žáci osvojují klíčové kompetence, jak je definuje RVP ZV. Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získávali vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka, aby rozlišovali jeho další formy a osvojili si pravopisná a gramatická pravidla. Prostřednictvím jazykové kultury vede výuka k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Žáci se seznamují s nejvýznamnějšími díly národní a světové literatury, snaží se text interpretovat a zaujmout k němu vlastní stanovisko. Dále vede žáky k tomu, aby prohlubovali své znalosti práce s běžnými informačními zdroji, a tím u nich podporuje zájem o divadlo, film a ostatní média. Časová dotace předmětu činí v 6. a 9. ročníku pět hodin týdně, v 7. a 8. ročníku čtyři hodiny týdně. Předmět je vyučován většinou v kmenových třídách. Výuku je možno doplnit na interaktivní tabuli v multimediální pracovně, také lze využít výukových programů v pracovně informatiky. Jednotlivé ročníky mohou využít nabídky k exkurzím do Historického muzea Zámek Slavkov - Austerlitz a dalších muzeí v regionu. Úkoly žáků jsou doplněny i skupinovými pracemi na aktuální témata. Třídy se na výuku nedělí.

2 Mediální výchova Etnický původ, Kulturní diference, Lidské vztahy, Komunikace, Vnímáni mediálních sdělení a jejich vliv ve společnosti, Stavba mediálních sdělení, Kreativita Osobnostní a sociální výchova Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Rozvoj schopnosti poznání, Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané, Evropa a svět zajímá Mediální výchova Komunikace, Stavba mediálních sdělení, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Environmentální Vztah člověka k prostředí Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchovné a vzdělávací strategie předmětu český jazyk a literatura Vedeme k organizaci vlastního učení a k samostatnosti. Učíme žáky číst, pracovat s textem, knihou, internetem. Navrhujeme vhodnou literaturu, vybíráme texty a umožňujeme práci s informačními zdroji. V písemném a mluveném projevu používáme vhodné výrazové prostředky a vyjadřujeme se spisovně. Zařazujeme práci s jazykovými příručkami Seznamujeme žáky s problémovými situacemi ze života. Učíme je pojmenovat různé skutečnosti. Předkládáme žákům konkrétní problémy. Oceňujeme snahu, poukazujeme na chyby a snažíme se je napravit. Využíváme mezipředmětových vztahů. Vybíráme různé formy procvičování, porovnáváme je a doplňujeme. Navrhujeme vhodná témata pro mluvní cvičení a slohové práce. Vedeme žáky k pozornému vnímání ostatních spolužáků. Rozvíjíme empatii a dbáme na zásady slušného chování. Ukazujeme rozdíly spisovného a nespisovného projevu. Vyjadřujeme se kultivovaně. Upozorňujeme na aktuální události. Vytváříme atmosféru porozumění. Zadáváme úkoly v rámci skupin, tříd, školy a přitom přihlížíme k osobnosti žáka. Posilujeme sebevědomí, upevňujeme pozitivní myšlení. Oceňujeme snahu a vyzdvihujeme klady. Dáváme prostor vlastního názoru, podporujeme samostatnost žáka. Vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a přípravě na vyučování. Seznamujeme s mentálními i fyzickými možnostmi každého jedince. Upozorňujeme žáky na jejich práva a povinnosti. Vyzvedáváme mravní hodnoty a objasňujeme jejich význam. Rozvíjíme umělecké cítění žáků, motivujeme ke spolupráci a samostatné četbě. Společně dodržujeme dohodnutá pravidla. Umožňujeme práci se slovníky a pravidly, ověřujeme zásady gramatiky. Vyhodnocujeme dosažené výsledky a dáváme je do souvislosti s praxí. Orientujeme se ve způsobu získávání informací z různých zdrojů. Získané poznatky užíváme při vypracování projektů a přípravě na další studium.

3 1. Kompetence k učení ŽÁK - volí vhodné způsoby učení, plánuje ho a řídí, plní zadané úkoly, hodnotí výsledky - posoudí svůj pokrok, usiluje o zlepšení svých výsledků - pracuje podle pokynů učitele, plní zadané úkoly - čte s porozuměním textu, vyhledává klíčová slova a odborné termíny - aktivně využívá svých dosavadních znalostí - systematicky doplňuje své znalosti novým učivem - formuluje základní gramatická pravidla a užívá je v praxi - využívá poznatků ze syntaxe v běžném životě - obohacuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu - učí se v souvislostech, navazuje na znalosti z jiných předmětů a ty pak propojí - porovná jazykové prvky mateřského jazyka a cizích jazyků - prohlubuje literární znalosti, rozlišuje jednotlivé literární styly UČITEL - vede k organizaci učení a k samostatnosti - navrhuje vhodnou literaturu a webové stránky - umožní pracovat s informačními zdroji - seznamuje se stěžejními díly české a světové literatury - vybírá vhodné ukázky z literatury a motivuje k samostatné četbě 2. Kompetence k řešení problémů ŽÁK - samostatně řeší dané úkoly z učebnice i pracovního sešitu - rozumí pokynům učitele, využívá znalostí z jiných předmětů - aktivně užívá všech složek jazyka / mluvnice, literatury a slohu/ - pracuje na projektech, přitom aplikuje osvědčené postupy - ověřuje správnost řešení, nabídne jinou alternativu - sleduje vlastní pokrok

4 UČITEL - seznamuje s problémovými situacemi v běžném životě - předkládá konkrétní problém, vysvětlí ho a popíše - poukazuje na chyby a vede k jejich nápravě - využívá mezipředmětových vztahů - připravuje vhodné úkoly s různou tematikou - vybírá různé formy procvičování 3. Kompetence komunikativní ŽÁK - vyjadřuje své myšlenky vhodně, výstižně a spisovně - užívá odborné terminologie, rozlišuje prvky obecného jazyka, slangu, nářečí a argotu - formuluje vlastní myšlenky na základě získaných informací - vhodně intonuje, sestaví a přednese mluvní cvičení a referát - vytvoří základní stylistické útvary, rozliší formu a obsah - rozlišuje různé autorské styly a literární útvary - tvořivě pracuje s textem - komunikuje s ostatními, sestaví anketu, dotazník a vede rozhovor - vnímá různé druhy poezie, pokouší se o umělecký přednes - naslouchá názorům spolužáků, reaguje na ně s respektem, vhodně se zapojuje do diskuse - obhajuje své názory UČITEL - vybírá vhodná temata a prameny - usměrňuje tok myšlenek, dbá na dodržování pravopisných zásad - upozorní na aktuální události - využívá audiovizuální prostředky - vede k vyjádření vlastního názoru

5 4. Kompetence sociální a personální ŽÁK - respektuje názory jiných - spolupracuje ve skupině při řešení projektových úkolů - kriticky posuzuje a hodnotí práci svou i ostatních - využívá různých druhů kooperace / žák učitel, učitel žák, žák žák/ - požádá o radu, nebo ji sám poskytne, ocení pomoc - spoluvytváří příznivou pracovní atmosféru v kolektivu UČITEL - dbá na dodržování pravidel slušného chování - vytváří atmosféru porozumění - podporuje empatii a samostatnost - posiluje sebevědomí, upevňuje pozitivní myšlení - vyzdvihuje klady a respektuje individualitu - dává prostor k vyjádření názorů a otevírá diskusi 5. Kompetence občanské ŽÁK - přistupuje zodpovědně k přípravě na vyučování - na základě příkladů z literatury rozlišuje demokratické principy a odmítá násilí v jakékoli podobě - obhajuje ekologické principy a hledá souvislosti mezi historií a současností - poznává a respektuje kulturní dědictví a tradice a porovná je s jinými zeměmi - četbou vhodné literatury rozšiřuje svůj kulturní rozhled UČITEL - motivuje ke spolupráci - vyzvedá mravní hodnoty a objasní jejich význam - seznamuje s mentálními a fyzickými možnostmi každého člověka - podporuje rozvoj uměleckého cítění - organizuje návštěvy kulturních akcí

6 6. Kompetence pracovní ŽÁK - dodržuje dohodnutá pravidla - plní své pracovní povinnosti - stanoví si systém práce - plánuje práci na přípravě projektů - přizpůsobuje se změněným pracovním podmínkám - využívá svých znalostí k dalšímu studiu UČITEL - vybírá vhodné texty, na kterých si žák ověří zásady české gramatiky - umožní žákům samostatně pracovat s literaturou a orientovat se v literárních textech - pomáhá vytvořit vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví - vyhodnocuje dosažené výsledky, dává je do souvislosti s praxí - chválí a oceňuje výsledek, snahu a nápaditost

7 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák se orientuje ve struktuře jazyka, vyjmenuje základní jazykové příručky, samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Stručnou mluvnicí českou a Slovníkem spisovné češtiny Vyjmenuje slovní druhy. Rozlišuje druhy podstatných jmen. Třídí slovní druhy dle různých kritérií, aktivně tvoří spisovné tvary slov a užívá jich v psaném i písemném projevu. Analyzuje základní větné členy, třídí je. Aktivně využívá pravidel pro shodu podmětu s přísudkem. Vyvodí obecné závěry o stavbě věty jednoduché, analyzuje rozvíjející větné členy. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí 6. ročník Opakování učiva 5. ročníku Jazykové příručky Tvarosloví, druhy slov Podstatná jména a jejich druhy Procvičování pravopisu pod. jmen (kategorie, druhy, skloňování) Odchylky skloňování Přídavná jména druhy, vzory, skloňování Stupňování Jmenné tvary Zájmena druhy, skloňování (já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj) Číslovky skloňování a užití Slovesa mluvnické kategorie Podmiň. způsob přítomný Skladba stavba větná Základní větné členy Přísudek slovesný, jmenný se sponou a beze spony Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný Shoda podmětu s přísudkem Věta jednoduchá Rozvíjející větné členy Předmět Příslovečné určení místa, času, způsobu Přívlastek shodný a neshodný Nářečí, odborné encyklopedie, Zem Zem., Př biologie, region místní názvy Sloh popis, literatura Matematika Zeměpis Sloh - vypravování MV Etnický původ MV Kulturní diference MV Lidské vztahy

8 Rozlišuje stavbu věty jednoduché a souvětí, využívá poznatků ze skladby v komunikaci. Užívá spisovné výslovnosti, pracuje s hlasovou modulací, správně intonuje. Analyzuje stavbu slova. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití v písemném i v mluveném projevu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák vyjmenuje různé druhy tiskopisů a vyplňuje složenku a podací lístek Rozlišuje zprávu, oznámení a inzerát v denním tisku. Vhodně uspořádá informace v textu, sestaví zprávu, oznámení, pozvánku, SMS, respektuje zásady elektronické komunikace. Dodržuje zásady jazykové kultury a etiky komunikace a využívá vhodných jazykových prostředků pro danou komunikační situaci. Vytvoří osobní dopis. Vyjmenuje odlišnosti úředního dopisu. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru. Využívá vhodných jazykových prostředků v mluveném i psaném projevu. Analyzuje různé druhy popisu. Popíše budovu dle obrázku. Popíše třídu. Popíše postavu. Popíše krajinu dle obrázku. Vytvoří jednoduchý popis pracovního postupu. Popíše plyšovou hračku. 6. ročník Souvětí věta hlavní a vedlejší Zvuková stránka jazyka Rozvrstvení národního jazyka Úvod do slohu Tiskopisy Jednoduché komunikační žánry zpráva, oznámení, pozvánka, SMS, Práce s tiskem Dopis osobní (stylizace, forma, oslovení 1. KSP osobní dopis Dopis úřední Popis a jeho funkce Popis budovy popis místnosti Popis postavy Popis krajiny Popis pracovního postupu 2. KSP popis hračky Literatura Naukové předměty, Inf., administrativa Vv, OV, Inf Lit. Inf. Vv, lit., PČ, Fyz. OSV sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení MEDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MEDV Tvorba mediálního sdělení OSV sociální rozvoj - Komunikace MV Lidské vztahy OSV osobnostní rozvoj - Kreativita OSV sociální rozvoj - Komunikace MV Lidské vztahy OSV osobnostní rozvoj - Kreativita

9 Pracuje s odborným textem. Pořizuje výpisek a výtah z odborného textu v učebnici, vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu. Odlišuje fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje fakta s dostupnými informačními zdroji. Analyzuje stavbu vypravování, sestaví osnovu textu. Sestaví jednoduché vypravování. Využívá poznatků o jazyce a stylu v písemném projevu, tvořivě pracuje s textem. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 6. ročník Výpisky, výtah Naukové předměty, Inf, knihovny MEDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vypravování Osnova heslovitá, větná, citátem Členění textu - odstavce Lit., VV OSV osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání Žák vyjmenuje souvislosti mezi historií a osudy Můj domov a slavné osobnosti Př, Ze, OV, HV, VV VEGS Jsme Evropané hrdinů v literatuře. Žák analyzuje základní rysy individuálního stylu autora. Žák vyhledává informace v knihovně, na internetu a v různých typech katalogů. Žák vyhledává informace o historii českého divadla. Tradice Národního divadla Dě, VV, HV, OV Žák analyzuje prvky ústní lidové slovesnosti a vyjmenuje její součásti. Lidová tradice, zvyky, ústní lidová slovesnost Dě, HV, VV, OV OSV sociální rozvoj Mezilidské vztahy Žák analyzuje prvky dobrodružné literatury. Dobrodružná literatura Ze, VV, Př EV Vztahy člověka k prostředí Reprodukuje přečtený text. Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní. Žák vyjmenuje druhy povídek, zdokonaluje se v uměleckém přednesu přírodní lyriky. Příroda v dílech autorů Př, Ze EV Ekosystémy Základní podmínky života Žák si utváří na základě četby názor na vztahy ve společnosti. Žák zkoumá vrstevnické a mezilidské vztahy. Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby. Žák rozvíjí představivost a fantazii. Žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře a filmu. Příběhy o nás pro nás v české a světové literatuře OV, RV OSV osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání, sociální rozvoj Mezilidské vztahy Svět fantazie OV, VV, HV OSV osobnostní rozvoj- Kreativita

10 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák - Rozlišuje věcný a mluvnický význam slova - Vyhledá rčení a vysvětlí jejich význam - Pracuje se SSČ 7. ročník Opakování učiva 6. ročníku Nauka o významu slov Slova 1 a mnohoznačná Sloh, literatura, Vv, Dě OSV- sociální rozvoj - Komunikace - Vyhledá přenesená pojmenování - Obohacuje slovní zásobu a vhodně jí užívá v komunikaci Synonyma, homonyma Slovní zásoba a její obohacování /odvozování/ Z, Dě, Ov, Vv VEGS Evropa a svět nás zajímá - Vyhledá odvozená slova - Užívá složená slova - Rozlišuje zkratky a zkratková slova Obohacování slovní zásoby skládání a zkracování Zájmeno jenž / jen informativně/ Literatura, Dě, Z, Př, Vv - Třídí slovní druhy - Tvoří spisovné tvary slov - Užívá stupňovaných tvarů příslovcí Slovesa slovesný rod Příslovce, příslovečné spřežky Lit, Dě, Z, Př - Analyzuje neohebná slova - Určí druhy vět - Užívá poznatků o gramatice k tvořivé práci s textem - Interpretuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr mluvčího-pisatele - Vyhledá a určí ZSD - Analyzuje významové vztahy gramatických jednotek Neohebná slova / 7 10/ Věty podle postoje mluvčího Věta dvojčlenná Věty jednočlenné, VE Větné členy Po,Př - druhy Sloh, literatura Sloh, literatura, Inf., Dě, Z, Př OSV sociální rozvoj - Komunikace - Vyhledá v textu RVČ a určí jejich druhy - Rozlišuje větu H a V RVČ předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk, přístavek Věta hlavní a vedlejší OSV sociální rozvoj - Komunikace

11 7. ročník - Rozlišuje stavbu věty jednoduché a souvětí - Pracuje s textem nahradí VČ vedl. větou Druhy vedlejších vět podmětná, předmětná, příslovečné sloh, literatura, MV Lidské vztahy - Pracuje s textem - Správně tvoří spisovné tvary a vědomě jich užívá - Užívá pravopis v písemném projevu Další druhy vedlejších vět přívlastková, informativně doplňková a přísudková Vyjmenovaná slova Koncovky podstatných a přídavných jmen Region, cizí jazyky VEGS Evropa a svět nás zajímá - Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek - Ověřuje psaní velkých písmen práce s jazykovými příručkami Shoda podmětu s přísudkem Velká písmena Pravopis /průběžně po celý rok/ Literatura, sloh, Dě, Z, Př, Inf. ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - používá vhodné jazykové prostředky - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému projevu - sestaví jednotlivé plány popisu pracuje s textem - vyjadřuje se kultivovaně, výstižně - odlišuje spisovný a nespisovný projev - najde v textu vlastnosti hlavních postav - rozliší charakteristiku vnější a vnitřní - pracuje s textem, vyhledá prvky líčení - užívá vhodné jazykové prostředky slova Popis jeho druhy /p. statický, dynamický/ Odborné názvy Popis pracovního postupu Charakteristika Charakteristika pokračuje KSP č. 1 Charakteristika literární postavy Líčení Pč, Vv Literatura, Ov, Inf. Literatura, film, Inf. Literatura, film, divadlo, Inf. OSV osobnostní rozvoj - Kreativita EV Vztah člověka k prostředí

12 citově zabarvená Výstupy - formuluje hlavní myšlenky textu - uspořádá a třídí informace z textu - vyjadřuje se kultivovaně - užívá vhodné jazykové prostředky dle situace - sestaví životopis dospělého člověka - analyzuje různé typy životopisu umělecký, profesní, strukturovaný - rozvíjí svůj osobitý styl - tvořivě pracuje s textem - vhodně užívá všech jazykových prostředků - vyjadřuje se výstižně a kultivovaně LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák demonstruje důležitost jazyka, analyzuje jeho estetickou a integrovanou složku. Vyjmenuje epické žánry (legenda, kronika). Utváří si vztah k národním a kulturním hodnotám a slavným osobnostem. Analyzuje historicko-literárním styl. Čte báje a biblické texty. Vyjmenuje hlavní znaky prózy a poezie. Výrazně čte a dramatizuje pohádkové texty různé druhy. Vyjmenuje hlavní znaky pověsti. 7. ročník Výtah Naukové předměty, Inf. MEDV Vnímání mediálních sdělení Žádost Životopis Vypravování Shrnutí učiva o slohu Jazyk jako kulturní dědictví Čtení o českém jazyce Česká státnost (svatováclavská tradice), legendy, kroniky, vlastenecká lyrika Husův odkaz (Husovy listy), chorál, historický román Příběhy o sportovcích, biografický román Mytologie (bible, báje), apokryf, lyrika, prozodie Pohádky (klasické, moderní, autorské, dramatické) Pověsti Analyzuje žánr bajky. Bajky Př Inf, Dě, Z, naukové předměty Literatura, Inf. Vv Literatura, Inf. Vv D, Vv, Hv, Ov, cizí jazyky, sloh, mluvnice jazyk spisovný a nespisovný D,Ov, Hv, Tv, sloh dopis MEDV Fungování a vliv médií ve společnosti VEGS -Jsme Evropané VEGS -Jsme Evropané D, Zem, Ov, Vv VEGS Jsme Evropané D, Zem, Ov, Vv, region, film, drama MV Kulturní diference Vyjmenuje charakteristické znaky cestopisu (cestopis historický a moderní). Cestopisy (Marco Polo, Jirásek, Čapek) D, Zem, Ov, Vv, sloh líčení VEGS Jsme Evropané

13 7. ročník Čte pro zábavu a poučení. Lidé a zvířata, povídky o zvířatech Př, Zem, Ov, Vv, sloh charakteristika Vede si deník. Tvořivě pracuje s humornou poezií. Analyzuje prvky sci-fi literatury a dramatu. O nás s námi, povídky, deník, vypravování Humor v poezii Šikovní předkové povídky Roboti a sci-fi literatura a drama Hv, Vv, Ov, Rv, Mat logika, sloh vypravování Ov, D, Zem, Př, Vv OSV osobnostní rozvoj - Kreativita VEGS Evropa a svět nás zajímá

14 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby Pracuje se zásadami tvoření českých slov a aktivně užívá pravopis Vysvětlí význam nejfrekventovanějších slov přejatých Užívá správné tvary slov přejatých Užívá správné tvary cizích jmen vlastních Prohloubí učivo o tvarosloví a rozšíří znalosti o substantivech a slovesech Zdokonalí pravopis 8. ročník Opakování učiva 7. ročníku (tvarosloví, skladba) Slovní zásoba a tvoření slov Pravopis Slova přejatá (výslovnost a pravopis) Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích jmen vlastních Užití cizích jmen vlastních v textu Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá Vidové dvojice Pravopisné jevy Sloh, literatura, slovníky,divadlo Př, Ov Cizí jazyky Sloh, literatura, slovníky Naukové předměty, Ov Cizí jazyky Sloh, literatura, slovníky Naukové předměty, Mat Sloh, literatura Naukové předměty, Ov Jazykové příručky SSČ, PČP MV -Kulturní diference VEGS- Jsme Evropané VEGS - Jsme Evropané Určí základní větné členy Analyzuje rozvíjející větné členy Určuje druhy vedlejších vět Analyzuje významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí Vyjmenuje znaky souvětí podřadného a souřadného Určuje významové poměry souvětí souřadného Opakování skladby Věta jednoduchá a souvětí Druhy vedlejších vět Souřadné spojení vět hlavních Významové poměry vět hlavních Spojovací výrazy jednotlivých významových poměrů Spojení vět bez spojovacích výrazů Několikanásobné větné členy a významové poměry mezi nimi Informace o souřadném spojení vět vedlejších Souvětí podřadné (1 a více vět vedlejších) Souvětí souřadné významové poměry mezi větami hlavními Sloh, literatura Rv,Ov, D,Z Sloh, literatura Naukové předměty, Ov, Tv, Hv,Mat,Ev,Inf Sloh, literatura Ov,Ev,Rv,D,Ch MEDV Stavba mediálních sdělení MEDV- Stavba mediálních sdělení

15 8. ročník Graficky znázorňuje složitá souvětí Spojovací výrazy a interpunkce v souvětí Jazykové rozbory složitější souvětí Analyzuje slovanské jazyky slovenštinu, ruštinu Odliší spisovný jazyk, obecnou češtinu, nářečí, slang a argot Vhodně užívá spisovné češtiny vzhledem ke komunikačním záměrům KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ KULTURA Pracuje s odborným textem Využívá základů studijního čtení Vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu v logickém sledu Obecné výklady o českém jazyce Slovanské jazyky Útvary českého jazyka a jazyková kultura Výtah 1.KSP Cizí jazyky (azbuka, latinka) Sloh, literatura D,Z Naukové předměty, INF, cizí jazyky, encyklopedie, slovníky naučné časopisy MEDV- Stavba mediálních sdělení MEDV - Stavba mediálních sdělení Uspořádá informace s ohledem na jejich účel Samostatně vyhledává informace z různých zdrojů a na jejich základě vytváří referát Vystupuje před posluchači Vyhledá v uměleckém textu charakteristiku literární postavy Užívá jazykových prostředků uměleckého popisu Tvoří umělecký popis Analyzuje prvky úvahového stylu Rozlišuje jednotlivé slohové útvary, postupy, jazykové styly Výklad mluvený a psaný Referát Charakteristika vnější a vnitřní, přímá a nepřímá Jazykové prostředky charakteristiky Subjektivně zabarvený popis -2.KSP Kompozice, jazykové prostředky Tvořivé psaní Subjektivně Jednoduchá zabarvený úvaha popis (líčení) Kompozice Druhy úvahy a jazykové prostředky Rozlišení Tvořivé psaní subjektivního a objektivního myšlení Souhrnné poučení o slohu Tvořivé Jazykové psaní styly Naukové předměty, INF, cizí jazyky, encyklopedie, slovníky Mat,Ch,Fyz Literatura, Hv Literatura,Vv, Z OSV osobnostní rozvoj Kreativita, sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení OSV sociální rozvoj - Komunikace Literatura, OV,Fyz,D OSV osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Literatura, tisk, naukové předměty, Ov,Rv,Z,Př MEDV- Stavba mediálních sdělení

16 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák analyzuje charakteristické rysy biografické a cestopisné literatury. Analyzuje jednotlivé formy antické literatury. Tvořivě pracuje s žánrem pověsti. Výrazně čte a dramatizuje texty. Orientuje se v lyricko-epických žánrech a rozpozná jejich složky. 8. ročník Biografická literatura (Mozart, Dvořák) Cestopisy (Hanzelka a Zikmund) Odkaz antické literatury (Řecko, Řím), mytologie (epos), poezie, drama Ohlas středověké literatury (kronika, pověst, trubadúrská lyrika) Tradice křesťanské literatury (texty s vánoční tématikou, koledy, odkaz bible) Ústní lidová slovesnost, balady, ohlasová poezie, literatura národního obrození (Mácha, Němcová) Hv, Zem, D, Ov, Vv, sloh popis, líčení, charakteristika D,vOV, mluvnice cizí jména, sloh popis, monolog, dialog VEGS- Jsme Evropané Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět vás zajímají. MV- Kulturní diference Etnický původ OSV sociální rozvoj Mezilidské vztahy D, Z, Ov, Vv, Hv, region OSV- osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí D, Ov, Hv, VV MV-Lidské vztahy Multikulturalita D,Ov, Vv, sloh líčení, charakteristika, vypravování OSV- osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání, morální rozvoj Hodnoty a postoje Interpretuje smysl textu a zaujímá vlastí postoje. Rozpozná základní rysy individuálního stylu autora. Semitismus a antisemitismus (povídka, deník, komiks) Rozvoj čtenářských dovedností (humoristická literatura, fantasy, eseje, vzpomínky) D, Ov, Z, Hv, Vv, sloh úvaha OSV-sociální rozvoj Mezilidské vztahy VDO-Principy demokracie MV-Etnický původ Ov, mluvnice překlady, cizí jazyky OSV-osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí

17 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák vyhledává v textu různé způsoby obohacování slovní zásoby, spisovně vyslovuje a běžně užívá cizí slova, samostatně pracuje s jazykovými příručkami Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a u žívá jich vhodně v komunikaci Žák využívá znalostí jazykových norem při tvorbě jazykových projevů Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 9. ročník Opakování učiva 8. ročníku Slovní zásoba a význam slova slovo a sousloví, synonyma, antonyma, homonyma Rozvrstvení slovní zásoby Nauka o tvoření slov stavba slova, odvozování, skládání, zkracování Tvarosloví slova ohebná a neohebná, slovesné třídy a vzory Skladba Stavba věty a souvětí Věty dle postoje mluvčího Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty Skladební dvojice, větné členy Věta hlavní, vedlejší, řídicí, závislá Souvětí podřadné druhy vedlejších vět Souvětí souřadné Cizí jazyky, literatura a sloh Literatura a sloh, mediální výchova Literatura a sloh, mediální výchova Literatura a sloh, mediální výchova Žák se orientuje i ve složitých souvětích Složitá souvětí Literatura a sloh, mediální výchova VEGS-Jsme Evropané OSV- sociální rozvoj - Komunikace OSV-sociální rozvoj - Komunikace OSV sociální rozvoj - Komunikace Žák analyzuje zvláštnosti větného členění Samostatný větný člen, vsuvka, věta neúplná, oslovení Literatura a sloh, mediální výchova Žák aplikuje znalosti o zvukové stránce jazyka v mluveném projevu Zvuková stránka jazyka Hlásky a hláskové skupiny Větný přízvuk, větná melodie Literatura a sloh, mediální výchova, cizí jazyky OSV-sociální rozvoj - Komunikace VEGS-Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu Žák se orientuje v jazykovědných disciplínách Žák si uvědomuje důležitost jazykové kultury Obecné výklady o jazyce Projev mluvený a psaný Slovanské jazyky Literatura a sloh, mediální výchova OSV-sociální rozvoj - Komunikace VEGS-Jsme Evropané

18 Žák kriticky posuzuje komunikaci v masmédiích Jazykověda a jazyková kultura 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák aplikuje vědomosti o popisném stylu v celé jeho šíři Žák na základě prohloubených vědomostí o úvahovém stylu zaujímá postoje a formuluje vlastní názory Žák využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní Žák pracuje s vypravěčským stylem Žák aplikuje znalosti z literární teorie v uměleckém vypravování Žák se vhodně zapojuje do diskuse, řídí ji a vědomě využívá zásad komunikace a pravidel dialogu Žák analyzuje různé útvary publicistického stylu a kriticky hodnotí působení médií ve společnosti Žák dbá na kultivovaný projev, výstižně volí vhodné jazykové prostředky v mluveném i psaném projevu, vhodně užívá verbálních i nonverbálních komunikačních prostředků LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák porovná básnický a prozaický text, analyzuje jeho znaky. Žák hodnotí literární postavu a motivaci jejího chování. Popis, jeho druhy, shrnutí Charakteristika Pč, Vv, Ov, literatura MV-Lidské vztahy Úvaha, 1.KSP Literatura, Ov OSV-osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Vypravování s uměleckými prvky Literatura, mediální výchova OSV-sociální rozvoj Komunikace, osobnostní rozvoj Rozvoj schopností a poznání Proslov Diskuse Publicistické útvary zpráva, oznámení, inzerát, práce s tiskem, fejeton, 2. KSP Funkční styly Slohové útvary - shrnutí Domov a svět očima autorů cestopis, poezie lyrika Renesance, baroko, klasicismus Světové drama Jan Amos Komenský Mediální výchova, Ov, Inf, Svět práce Literatura, mediální výchova Literatura, mediální výchova OSV-sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení OSV-sociální rozvoj - Komunikace Z, Ov, MV-Etnický původ D, Ov OSV-morální rozvoj Hodnoty a postoje

19 Žák rozlišuje literární druhy a žánry a uvede jejich představitele. Tvoří vlastní literární text na základě osvojených znalostí z literární teorie. Žák porovná různá ztvárnění téhož tématu v literatuře, v dramatickém i filmovém zpracování. Na základě četby žák prožívá a uvědomuje si estetickou funkci literatury. 9. ročník Český a světový realismus Čechov, Balzac, Neruda povídka, fejeton, Borovský epigram Moderna prokletí básnící, G. de Maupassant, anarchisté Avantgardy dadaismus, futurismus, pásmo, poetismus Nezval, Biebl. Česká a světová válečná literatura Odpor proti válce Třetí odboj Sociální balada Čteme pro zábavu a poučení D, sloh, OV Ov, D OSV- morální rozvoj Hodnoty a postoje D, Hv, Ov, Vv VEGSJsme Evropané OSV- osobnostní rozvoj - Kreativita D, Ov, Hv, Vv Hv OSV- morální rozvoj Hodnoty, postoje a etika VDO-Občan občanská společnost a stát

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova list 1 / 7 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 8. ročník Komunikační a slohová výchova Subjektivně zabarvený popis (líčení) (ČJL 9 1 05) (ČJL 9 1 02) odlišuje spisovný a nespisovný

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků list 1 / 8 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 7. ročník (ČJL 9 1 09) sestaví vypravování v časové posloupnosti s využitím názorných jazykových prostředků sestaví vypravování s využitím

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Moderna Prokletí básníci,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Seminář z českého jazyka Dovednost užívat češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro tříleté obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou Platnost: od 1.9.2014 Podpis předsedy

Více

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje a příklady v textu dokládá

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý Přípravný kurz z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ 2019 SPGŠ Futurum Mgr. Tomáš Veselý Termíny přípravných kurzů ČJ Skupina A 27. 2. (středa) 15:30 13. 3. (středa) 15:30 22.

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ 5.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace. Žák 2. stupně základní školy je vzděláván ve třech oblastech

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Skladba a pravopis ž. si osvojuje pravidla pro vytváření psaných textů ž je veden k logickému myšlení, volí vlastní způsoby řešení, aplikuje osvědčené postupy ž. chápe a využívá znalostí

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7.

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace eminář z českého jazyka 2. 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky určuje věcné významy slov

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více