Předmět: Český jazyk a literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Český jazyk a literatura"

Transkript

1 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávání v mateřském jazyce patří k nejdůležitějším předmětům. Umožňuje a podmiňuje další úspěšné osvojování poznatků v jiných oblastech. Na jeho zvládnutí je do určité míry závislý úspěch v ostatních předmětech. Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, dále je pro přehlednost rozdělen do tří složek: - jazyková výchova předává žákům spisovnou normu jazyka, vede k přesnému vyjadřování, logickému myšlení a tím prohlubuje intelektové schopnosti - komunikační a slohová výchova učí žáky chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah - literární výchova učí žáky vnímat prostřednictvím četby základní literární druhy, jejich specifické znaky, četbou pomáhá rozvíjet city, chápat mezilidské vztahy a rozvíjet estetické cítění, rozvíjí čtenářské schopnosti, podněcuje žáky k samostatné četbě, a tak pěstuje jejich celkovou kulturní úroveň V předmětu si žáci osvojují klíčové kompetence, jak je definuje RVP ZV. Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získávali vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka, aby rozlišovali jeho další formy a osvojili si pravopisná a gramatická pravidla. Prostřednictvím jazykové kultury vede výuka k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Žáci se seznamují s nejvýznamnějšími díly národní a světové literatury, snaží se text interpretovat a zaujmout k němu vlastní stanovisko. Dále vede žáky k tomu, aby prohlubovali své znalosti práce s běžnými informačními zdroji, a tím u nich podporuje zájem o divadlo, film a ostatní média. Časová dotace předmětu činí v 6. a 9. ročníku pět hodin týdně, v 7. a 8. ročníku čtyři hodiny týdně. Předmět je vyučován většinou v kmenových třídách. Výuku je možno doplnit na interaktivní tabuli v multimediální pracovně, také lze využít výukových programů v pracovně informatiky. Jednotlivé ročníky mohou využít nabídky k exkurzím do Historického muzea Zámek Slavkov - Austerlitz a dalších muzeí v regionu. Úkoly žáků jsou doplněny i skupinovými pracemi na aktuální témata. Třídy se na výuku nedělí.

2 Mediální výchova Etnický původ, Kulturní diference, Lidské vztahy, Komunikace, Vnímáni mediálních sdělení a jejich vliv ve společnosti, Stavba mediálních sdělení, Kreativita Osobnostní a sociální výchova Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Rozvoj schopnosti poznání, Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané, Evropa a svět zajímá Mediální výchova Komunikace, Stavba mediálních sdělení, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Environmentální Vztah člověka k prostředí Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchovné a vzdělávací strategie předmětu český jazyk a literatura Vedeme k organizaci vlastního učení a k samostatnosti. Učíme žáky číst, pracovat s textem, knihou, internetem. Navrhujeme vhodnou literaturu, vybíráme texty a umožňujeme práci s informačními zdroji. V písemném a mluveném projevu používáme vhodné výrazové prostředky a vyjadřujeme se spisovně. Zařazujeme práci s jazykovými příručkami Seznamujeme žáky s problémovými situacemi ze života. Učíme je pojmenovat různé skutečnosti. Předkládáme žákům konkrétní problémy. Oceňujeme snahu, poukazujeme na chyby a snažíme se je napravit. Využíváme mezipředmětových vztahů. Vybíráme různé formy procvičování, porovnáváme je a doplňujeme. Navrhujeme vhodná témata pro mluvní cvičení a slohové práce. Vedeme žáky k pozornému vnímání ostatních spolužáků. Rozvíjíme empatii a dbáme na zásady slušného chování. Ukazujeme rozdíly spisovného a nespisovného projevu. Vyjadřujeme se kultivovaně. Upozorňujeme na aktuální události. Vytváříme atmosféru porozumění. Zadáváme úkoly v rámci skupin, tříd, školy a přitom přihlížíme k osobnosti žáka. Posilujeme sebevědomí, upevňujeme pozitivní myšlení. Oceňujeme snahu a vyzdvihujeme klady. Dáváme prostor vlastního názoru, podporujeme samostatnost žáka. Vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a přípravě na vyučování. Seznamujeme s mentálními i fyzickými možnostmi každého jedince. Upozorňujeme žáky na jejich práva a povinnosti. Vyzvedáváme mravní hodnoty a objasňujeme jejich význam. Rozvíjíme umělecké cítění žáků, motivujeme ke spolupráci a samostatné četbě. Společně dodržujeme dohodnutá pravidla. Umožňujeme práci se slovníky a pravidly, ověřujeme zásady gramatiky. Vyhodnocujeme dosažené výsledky a dáváme je do souvislosti s praxí. Orientujeme se ve způsobu získávání informací z různých zdrojů. Získané poznatky užíváme při vypracování projektů a přípravě na další studium.

3 1. Kompetence k učení ŽÁK - volí vhodné způsoby učení, plánuje ho a řídí, plní zadané úkoly, hodnotí výsledky - posoudí svůj pokrok, usiluje o zlepšení svých výsledků - pracuje podle pokynů učitele, plní zadané úkoly - čte s porozuměním textu, vyhledává klíčová slova a odborné termíny - aktivně využívá svých dosavadních znalostí - systematicky doplňuje své znalosti novým učivem - formuluje základní gramatická pravidla a užívá je v praxi - využívá poznatků ze syntaxe v běžném životě - obohacuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu - učí se v souvislostech, navazuje na znalosti z jiných předmětů a ty pak propojí - porovná jazykové prvky mateřského jazyka a cizích jazyků - prohlubuje literární znalosti, rozlišuje jednotlivé literární styly UČITEL - vede k organizaci učení a k samostatnosti - navrhuje vhodnou literaturu a webové stránky - umožní pracovat s informačními zdroji - seznamuje se stěžejními díly české a světové literatury - vybírá vhodné ukázky z literatury a motivuje k samostatné četbě 2. Kompetence k řešení problémů ŽÁK - samostatně řeší dané úkoly z učebnice i pracovního sešitu - rozumí pokynům učitele, využívá znalostí z jiných předmětů - aktivně užívá všech složek jazyka / mluvnice, literatury a slohu/ - pracuje na projektech, přitom aplikuje osvědčené postupy - ověřuje správnost řešení, nabídne jinou alternativu - sleduje vlastní pokrok

4 UČITEL - seznamuje s problémovými situacemi v běžném životě - předkládá konkrétní problém, vysvětlí ho a popíše - poukazuje na chyby a vede k jejich nápravě - využívá mezipředmětových vztahů - připravuje vhodné úkoly s různou tematikou - vybírá různé formy procvičování 3. Kompetence komunikativní ŽÁK - vyjadřuje své myšlenky vhodně, výstižně a spisovně - užívá odborné terminologie, rozlišuje prvky obecného jazyka, slangu, nářečí a argotu - formuluje vlastní myšlenky na základě získaných informací - vhodně intonuje, sestaví a přednese mluvní cvičení a referát - vytvoří základní stylistické útvary, rozliší formu a obsah - rozlišuje různé autorské styly a literární útvary - tvořivě pracuje s textem - komunikuje s ostatními, sestaví anketu, dotazník a vede rozhovor - vnímá různé druhy poezie, pokouší se o umělecký přednes - naslouchá názorům spolužáků, reaguje na ně s respektem, vhodně se zapojuje do diskuse - obhajuje své názory UČITEL - vybírá vhodná temata a prameny - usměrňuje tok myšlenek, dbá na dodržování pravopisných zásad - upozorní na aktuální události - využívá audiovizuální prostředky - vede k vyjádření vlastního názoru

5 4. Kompetence sociální a personální ŽÁK - respektuje názory jiných - spolupracuje ve skupině při řešení projektových úkolů - kriticky posuzuje a hodnotí práci svou i ostatních - využívá různých druhů kooperace / žák učitel, učitel žák, žák žák/ - požádá o radu, nebo ji sám poskytne, ocení pomoc - spoluvytváří příznivou pracovní atmosféru v kolektivu UČITEL - dbá na dodržování pravidel slušného chování - vytváří atmosféru porozumění - podporuje empatii a samostatnost - posiluje sebevědomí, upevňuje pozitivní myšlení - vyzdvihuje klady a respektuje individualitu - dává prostor k vyjádření názorů a otevírá diskusi 5. Kompetence občanské ŽÁK - přistupuje zodpovědně k přípravě na vyučování - na základě příkladů z literatury rozlišuje demokratické principy a odmítá násilí v jakékoli podobě - obhajuje ekologické principy a hledá souvislosti mezi historií a současností - poznává a respektuje kulturní dědictví a tradice a porovná je s jinými zeměmi - četbou vhodné literatury rozšiřuje svůj kulturní rozhled UČITEL - motivuje ke spolupráci - vyzvedá mravní hodnoty a objasní jejich význam - seznamuje s mentálními a fyzickými možnostmi každého člověka - podporuje rozvoj uměleckého cítění - organizuje návštěvy kulturních akcí

6 6. Kompetence pracovní ŽÁK - dodržuje dohodnutá pravidla - plní své pracovní povinnosti - stanoví si systém práce - plánuje práci na přípravě projektů - přizpůsobuje se změněným pracovním podmínkám - využívá svých znalostí k dalšímu studiu UČITEL - vybírá vhodné texty, na kterých si žák ověří zásady české gramatiky - umožní žákům samostatně pracovat s literaturou a orientovat se v literárních textech - pomáhá vytvořit vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví - vyhodnocuje dosažené výsledky, dává je do souvislosti s praxí - chválí a oceňuje výsledek, snahu a nápaditost

7 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák se orientuje ve struktuře jazyka, vyjmenuje základní jazykové příručky, samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Stručnou mluvnicí českou a Slovníkem spisovné češtiny Vyjmenuje slovní druhy. Rozlišuje druhy podstatných jmen. Třídí slovní druhy dle různých kritérií, aktivně tvoří spisovné tvary slov a užívá jich v psaném i písemném projevu. Analyzuje základní větné členy, třídí je. Aktivně využívá pravidel pro shodu podmětu s přísudkem. Vyvodí obecné závěry o stavbě věty jednoduché, analyzuje rozvíjející větné členy. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí 6. ročník Opakování učiva 5. ročníku Jazykové příručky Tvarosloví, druhy slov Podstatná jména a jejich druhy Procvičování pravopisu pod. jmen (kategorie, druhy, skloňování) Odchylky skloňování Přídavná jména druhy, vzory, skloňování Stupňování Jmenné tvary Zájmena druhy, skloňování (já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj) Číslovky skloňování a užití Slovesa mluvnické kategorie Podmiň. způsob přítomný Skladba stavba větná Základní větné členy Přísudek slovesný, jmenný se sponou a beze spony Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný Shoda podmětu s přísudkem Věta jednoduchá Rozvíjející větné členy Předmět Příslovečné určení místa, času, způsobu Přívlastek shodný a neshodný Nářečí, odborné encyklopedie, Zem Zem., Př biologie, region místní názvy Sloh popis, literatura Matematika Zeměpis Sloh - vypravování MV Etnický původ MV Kulturní diference MV Lidské vztahy

8 Rozlišuje stavbu věty jednoduché a souvětí, využívá poznatků ze skladby v komunikaci. Užívá spisovné výslovnosti, pracuje s hlasovou modulací, správně intonuje. Analyzuje stavbu slova. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití v písemném i v mluveném projevu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák vyjmenuje různé druhy tiskopisů a vyplňuje složenku a podací lístek Rozlišuje zprávu, oznámení a inzerát v denním tisku. Vhodně uspořádá informace v textu, sestaví zprávu, oznámení, pozvánku, SMS, respektuje zásady elektronické komunikace. Dodržuje zásady jazykové kultury a etiky komunikace a využívá vhodných jazykových prostředků pro danou komunikační situaci. Vytvoří osobní dopis. Vyjmenuje odlišnosti úředního dopisu. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru. Využívá vhodných jazykových prostředků v mluveném i psaném projevu. Analyzuje různé druhy popisu. Popíše budovu dle obrázku. Popíše třídu. Popíše postavu. Popíše krajinu dle obrázku. Vytvoří jednoduchý popis pracovního postupu. Popíše plyšovou hračku. 6. ročník Souvětí věta hlavní a vedlejší Zvuková stránka jazyka Rozvrstvení národního jazyka Úvod do slohu Tiskopisy Jednoduché komunikační žánry zpráva, oznámení, pozvánka, SMS, Práce s tiskem Dopis osobní (stylizace, forma, oslovení 1. KSP osobní dopis Dopis úřední Popis a jeho funkce Popis budovy popis místnosti Popis postavy Popis krajiny Popis pracovního postupu 2. KSP popis hračky Literatura Naukové předměty, Inf., administrativa Vv, OV, Inf Lit. Inf. Vv, lit., PČ, Fyz. OSV sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení MEDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MEDV Tvorba mediálního sdělení OSV sociální rozvoj - Komunikace MV Lidské vztahy OSV osobnostní rozvoj - Kreativita OSV sociální rozvoj - Komunikace MV Lidské vztahy OSV osobnostní rozvoj - Kreativita

9 Pracuje s odborným textem. Pořizuje výpisek a výtah z odborného textu v učebnici, vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu. Odlišuje fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje fakta s dostupnými informačními zdroji. Analyzuje stavbu vypravování, sestaví osnovu textu. Sestaví jednoduché vypravování. Využívá poznatků o jazyce a stylu v písemném projevu, tvořivě pracuje s textem. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 6. ročník Výpisky, výtah Naukové předměty, Inf, knihovny MEDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vypravování Osnova heslovitá, větná, citátem Členění textu - odstavce Lit., VV OSV osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání Žák vyjmenuje souvislosti mezi historií a osudy Můj domov a slavné osobnosti Př, Ze, OV, HV, VV VEGS Jsme Evropané hrdinů v literatuře. Žák analyzuje základní rysy individuálního stylu autora. Žák vyhledává informace v knihovně, na internetu a v různých typech katalogů. Žák vyhledává informace o historii českého divadla. Tradice Národního divadla Dě, VV, HV, OV Žák analyzuje prvky ústní lidové slovesnosti a vyjmenuje její součásti. Lidová tradice, zvyky, ústní lidová slovesnost Dě, HV, VV, OV OSV sociální rozvoj Mezilidské vztahy Žák analyzuje prvky dobrodružné literatury. Dobrodružná literatura Ze, VV, Př EV Vztahy člověka k prostředí Reprodukuje přečtený text. Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní. Žák vyjmenuje druhy povídek, zdokonaluje se v uměleckém přednesu přírodní lyriky. Příroda v dílech autorů Př, Ze EV Ekosystémy Základní podmínky života Žák si utváří na základě četby názor na vztahy ve společnosti. Žák zkoumá vrstevnické a mezilidské vztahy. Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby. Žák rozvíjí představivost a fantazii. Žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře a filmu. Příběhy o nás pro nás v české a světové literatuře OV, RV OSV osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání, sociální rozvoj Mezilidské vztahy Svět fantazie OV, VV, HV OSV osobnostní rozvoj- Kreativita

10 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák - Rozlišuje věcný a mluvnický význam slova - Vyhledá rčení a vysvětlí jejich význam - Pracuje se SSČ 7. ročník Opakování učiva 6. ročníku Nauka o významu slov Slova 1 a mnohoznačná Sloh, literatura, Vv, Dě OSV- sociální rozvoj - Komunikace - Vyhledá přenesená pojmenování - Obohacuje slovní zásobu a vhodně jí užívá v komunikaci Synonyma, homonyma Slovní zásoba a její obohacování /odvozování/ Z, Dě, Ov, Vv VEGS Evropa a svět nás zajímá - Vyhledá odvozená slova - Užívá složená slova - Rozlišuje zkratky a zkratková slova Obohacování slovní zásoby skládání a zkracování Zájmeno jenž / jen informativně/ Literatura, Dě, Z, Př, Vv - Třídí slovní druhy - Tvoří spisovné tvary slov - Užívá stupňovaných tvarů příslovcí Slovesa slovesný rod Příslovce, příslovečné spřežky Lit, Dě, Z, Př - Analyzuje neohebná slova - Určí druhy vět - Užívá poznatků o gramatice k tvořivé práci s textem - Interpretuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr mluvčího-pisatele - Vyhledá a určí ZSD - Analyzuje významové vztahy gramatických jednotek Neohebná slova / 7 10/ Věty podle postoje mluvčího Věta dvojčlenná Věty jednočlenné, VE Větné členy Po,Př - druhy Sloh, literatura Sloh, literatura, Inf., Dě, Z, Př OSV sociální rozvoj - Komunikace - Vyhledá v textu RVČ a určí jejich druhy - Rozlišuje větu H a V RVČ předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk, přístavek Věta hlavní a vedlejší OSV sociální rozvoj - Komunikace

11 7. ročník - Rozlišuje stavbu věty jednoduché a souvětí - Pracuje s textem nahradí VČ vedl. větou Druhy vedlejších vět podmětná, předmětná, příslovečné sloh, literatura, MV Lidské vztahy - Pracuje s textem - Správně tvoří spisovné tvary a vědomě jich užívá - Užívá pravopis v písemném projevu Další druhy vedlejších vět přívlastková, informativně doplňková a přísudková Vyjmenovaná slova Koncovky podstatných a přídavných jmen Region, cizí jazyky VEGS Evropa a svět nás zajímá - Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek - Ověřuje psaní velkých písmen práce s jazykovými příručkami Shoda podmětu s přísudkem Velká písmena Pravopis /průběžně po celý rok/ Literatura, sloh, Dě, Z, Př, Inf. ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - používá vhodné jazykové prostředky - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému projevu - sestaví jednotlivé plány popisu pracuje s textem - vyjadřuje se kultivovaně, výstižně - odlišuje spisovný a nespisovný projev - najde v textu vlastnosti hlavních postav - rozliší charakteristiku vnější a vnitřní - pracuje s textem, vyhledá prvky líčení - užívá vhodné jazykové prostředky slova Popis jeho druhy /p. statický, dynamický/ Odborné názvy Popis pracovního postupu Charakteristika Charakteristika pokračuje KSP č. 1 Charakteristika literární postavy Líčení Pč, Vv Literatura, Ov, Inf. Literatura, film, Inf. Literatura, film, divadlo, Inf. OSV osobnostní rozvoj - Kreativita EV Vztah člověka k prostředí

12 citově zabarvená Výstupy - formuluje hlavní myšlenky textu - uspořádá a třídí informace z textu - vyjadřuje se kultivovaně - užívá vhodné jazykové prostředky dle situace - sestaví životopis dospělého člověka - analyzuje různé typy životopisu umělecký, profesní, strukturovaný - rozvíjí svůj osobitý styl - tvořivě pracuje s textem - vhodně užívá všech jazykových prostředků - vyjadřuje se výstižně a kultivovaně LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák demonstruje důležitost jazyka, analyzuje jeho estetickou a integrovanou složku. Vyjmenuje epické žánry (legenda, kronika). Utváří si vztah k národním a kulturním hodnotám a slavným osobnostem. Analyzuje historicko-literárním styl. Čte báje a biblické texty. Vyjmenuje hlavní znaky prózy a poezie. Výrazně čte a dramatizuje pohádkové texty různé druhy. Vyjmenuje hlavní znaky pověsti. 7. ročník Výtah Naukové předměty, Inf. MEDV Vnímání mediálních sdělení Žádost Životopis Vypravování Shrnutí učiva o slohu Jazyk jako kulturní dědictví Čtení o českém jazyce Česká státnost (svatováclavská tradice), legendy, kroniky, vlastenecká lyrika Husův odkaz (Husovy listy), chorál, historický román Příběhy o sportovcích, biografický román Mytologie (bible, báje), apokryf, lyrika, prozodie Pohádky (klasické, moderní, autorské, dramatické) Pověsti Analyzuje žánr bajky. Bajky Př Inf, Dě, Z, naukové předměty Literatura, Inf. Vv Literatura, Inf. Vv D, Vv, Hv, Ov, cizí jazyky, sloh, mluvnice jazyk spisovný a nespisovný D,Ov, Hv, Tv, sloh dopis MEDV Fungování a vliv médií ve společnosti VEGS -Jsme Evropané VEGS -Jsme Evropané D, Zem, Ov, Vv VEGS Jsme Evropané D, Zem, Ov, Vv, region, film, drama MV Kulturní diference Vyjmenuje charakteristické znaky cestopisu (cestopis historický a moderní). Cestopisy (Marco Polo, Jirásek, Čapek) D, Zem, Ov, Vv, sloh líčení VEGS Jsme Evropané

13 7. ročník Čte pro zábavu a poučení. Lidé a zvířata, povídky o zvířatech Př, Zem, Ov, Vv, sloh charakteristika Vede si deník. Tvořivě pracuje s humornou poezií. Analyzuje prvky sci-fi literatury a dramatu. O nás s námi, povídky, deník, vypravování Humor v poezii Šikovní předkové povídky Roboti a sci-fi literatura a drama Hv, Vv, Ov, Rv, Mat logika, sloh vypravování Ov, D, Zem, Př, Vv OSV osobnostní rozvoj - Kreativita VEGS Evropa a svět nás zajímá

14 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby Pracuje se zásadami tvoření českých slov a aktivně užívá pravopis Vysvětlí význam nejfrekventovanějších slov přejatých Užívá správné tvary slov přejatých Užívá správné tvary cizích jmen vlastních Prohloubí učivo o tvarosloví a rozšíří znalosti o substantivech a slovesech Zdokonalí pravopis 8. ročník Opakování učiva 7. ročníku (tvarosloví, skladba) Slovní zásoba a tvoření slov Pravopis Slova přejatá (výslovnost a pravopis) Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích jmen vlastních Užití cizích jmen vlastních v textu Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá Vidové dvojice Pravopisné jevy Sloh, literatura, slovníky,divadlo Př, Ov Cizí jazyky Sloh, literatura, slovníky Naukové předměty, Ov Cizí jazyky Sloh, literatura, slovníky Naukové předměty, Mat Sloh, literatura Naukové předměty, Ov Jazykové příručky SSČ, PČP MV -Kulturní diference VEGS- Jsme Evropané VEGS - Jsme Evropané Určí základní větné členy Analyzuje rozvíjející větné členy Určuje druhy vedlejších vět Analyzuje významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí Vyjmenuje znaky souvětí podřadného a souřadného Určuje významové poměry souvětí souřadného Opakování skladby Věta jednoduchá a souvětí Druhy vedlejších vět Souřadné spojení vět hlavních Významové poměry vět hlavních Spojovací výrazy jednotlivých významových poměrů Spojení vět bez spojovacích výrazů Několikanásobné větné členy a významové poměry mezi nimi Informace o souřadném spojení vět vedlejších Souvětí podřadné (1 a více vět vedlejších) Souvětí souřadné významové poměry mezi větami hlavními Sloh, literatura Rv,Ov, D,Z Sloh, literatura Naukové předměty, Ov, Tv, Hv,Mat,Ev,Inf Sloh, literatura Ov,Ev,Rv,D,Ch MEDV Stavba mediálních sdělení MEDV- Stavba mediálních sdělení

15 8. ročník Graficky znázorňuje složitá souvětí Spojovací výrazy a interpunkce v souvětí Jazykové rozbory složitější souvětí Analyzuje slovanské jazyky slovenštinu, ruštinu Odliší spisovný jazyk, obecnou češtinu, nářečí, slang a argot Vhodně užívá spisovné češtiny vzhledem ke komunikačním záměrům KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ KULTURA Pracuje s odborným textem Využívá základů studijního čtení Vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu v logickém sledu Obecné výklady o českém jazyce Slovanské jazyky Útvary českého jazyka a jazyková kultura Výtah 1.KSP Cizí jazyky (azbuka, latinka) Sloh, literatura D,Z Naukové předměty, INF, cizí jazyky, encyklopedie, slovníky naučné časopisy MEDV- Stavba mediálních sdělení MEDV - Stavba mediálních sdělení Uspořádá informace s ohledem na jejich účel Samostatně vyhledává informace z různých zdrojů a na jejich základě vytváří referát Vystupuje před posluchači Vyhledá v uměleckém textu charakteristiku literární postavy Užívá jazykových prostředků uměleckého popisu Tvoří umělecký popis Analyzuje prvky úvahového stylu Rozlišuje jednotlivé slohové útvary, postupy, jazykové styly Výklad mluvený a psaný Referát Charakteristika vnější a vnitřní, přímá a nepřímá Jazykové prostředky charakteristiky Subjektivně zabarvený popis -2.KSP Kompozice, jazykové prostředky Tvořivé psaní Subjektivně Jednoduchá zabarvený úvaha popis (líčení) Kompozice Druhy úvahy a jazykové prostředky Rozlišení Tvořivé psaní subjektivního a objektivního myšlení Souhrnné poučení o slohu Tvořivé Jazykové psaní styly Naukové předměty, INF, cizí jazyky, encyklopedie, slovníky Mat,Ch,Fyz Literatura, Hv Literatura,Vv, Z OSV osobnostní rozvoj Kreativita, sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení OSV sociální rozvoj - Komunikace Literatura, OV,Fyz,D OSV osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Literatura, tisk, naukové předměty, Ov,Rv,Z,Př MEDV- Stavba mediálních sdělení

16 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák analyzuje charakteristické rysy biografické a cestopisné literatury. Analyzuje jednotlivé formy antické literatury. Tvořivě pracuje s žánrem pověsti. Výrazně čte a dramatizuje texty. Orientuje se v lyricko-epických žánrech a rozpozná jejich složky. 8. ročník Biografická literatura (Mozart, Dvořák) Cestopisy (Hanzelka a Zikmund) Odkaz antické literatury (Řecko, Řím), mytologie (epos), poezie, drama Ohlas středověké literatury (kronika, pověst, trubadúrská lyrika) Tradice křesťanské literatury (texty s vánoční tématikou, koledy, odkaz bible) Ústní lidová slovesnost, balady, ohlasová poezie, literatura národního obrození (Mácha, Němcová) Hv, Zem, D, Ov, Vv, sloh popis, líčení, charakteristika D,vOV, mluvnice cizí jména, sloh popis, monolog, dialog VEGS- Jsme Evropané Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět vás zajímají. MV- Kulturní diference Etnický původ OSV sociální rozvoj Mezilidské vztahy D, Z, Ov, Vv, Hv, region OSV- osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí D, Ov, Hv, VV MV-Lidské vztahy Multikulturalita D,Ov, Vv, sloh líčení, charakteristika, vypravování OSV- osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání, morální rozvoj Hodnoty a postoje Interpretuje smysl textu a zaujímá vlastí postoje. Rozpozná základní rysy individuálního stylu autora. Semitismus a antisemitismus (povídka, deník, komiks) Rozvoj čtenářských dovedností (humoristická literatura, fantasy, eseje, vzpomínky) D, Ov, Z, Hv, Vv, sloh úvaha OSV-sociální rozvoj Mezilidské vztahy VDO-Principy demokracie MV-Etnický původ Ov, mluvnice překlady, cizí jazyky OSV-osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí

17 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák vyhledává v textu různé způsoby obohacování slovní zásoby, spisovně vyslovuje a běžně užívá cizí slova, samostatně pracuje s jazykovými příručkami Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a u žívá jich vhodně v komunikaci Žák využívá znalostí jazykových norem při tvorbě jazykových projevů Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 9. ročník Opakování učiva 8. ročníku Slovní zásoba a význam slova slovo a sousloví, synonyma, antonyma, homonyma Rozvrstvení slovní zásoby Nauka o tvoření slov stavba slova, odvozování, skládání, zkracování Tvarosloví slova ohebná a neohebná, slovesné třídy a vzory Skladba Stavba věty a souvětí Věty dle postoje mluvčího Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty Skladební dvojice, větné členy Věta hlavní, vedlejší, řídicí, závislá Souvětí podřadné druhy vedlejších vět Souvětí souřadné Cizí jazyky, literatura a sloh Literatura a sloh, mediální výchova Literatura a sloh, mediální výchova Literatura a sloh, mediální výchova Žák se orientuje i ve složitých souvětích Složitá souvětí Literatura a sloh, mediální výchova VEGS-Jsme Evropané OSV- sociální rozvoj - Komunikace OSV-sociální rozvoj - Komunikace OSV sociální rozvoj - Komunikace Žák analyzuje zvláštnosti větného členění Samostatný větný člen, vsuvka, věta neúplná, oslovení Literatura a sloh, mediální výchova Žák aplikuje znalosti o zvukové stránce jazyka v mluveném projevu Zvuková stránka jazyka Hlásky a hláskové skupiny Větný přízvuk, větná melodie Literatura a sloh, mediální výchova, cizí jazyky OSV-sociální rozvoj - Komunikace VEGS-Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu Žák se orientuje v jazykovědných disciplínách Žák si uvědomuje důležitost jazykové kultury Obecné výklady o jazyce Projev mluvený a psaný Slovanské jazyky Literatura a sloh, mediální výchova OSV-sociální rozvoj - Komunikace VEGS-Jsme Evropané

18 Žák kriticky posuzuje komunikaci v masmédiích Jazykověda a jazyková kultura 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák aplikuje vědomosti o popisném stylu v celé jeho šíři Žák na základě prohloubených vědomostí o úvahovém stylu zaujímá postoje a formuluje vlastní názory Žák využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní Žák pracuje s vypravěčským stylem Žák aplikuje znalosti z literární teorie v uměleckém vypravování Žák se vhodně zapojuje do diskuse, řídí ji a vědomě využívá zásad komunikace a pravidel dialogu Žák analyzuje různé útvary publicistického stylu a kriticky hodnotí působení médií ve společnosti Žák dbá na kultivovaný projev, výstižně volí vhodné jazykové prostředky v mluveném i psaném projevu, vhodně užívá verbálních i nonverbálních komunikačních prostředků LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák porovná básnický a prozaický text, analyzuje jeho znaky. Žák hodnotí literární postavu a motivaci jejího chování. Popis, jeho druhy, shrnutí Charakteristika Pč, Vv, Ov, literatura MV-Lidské vztahy Úvaha, 1.KSP Literatura, Ov OSV-osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Vypravování s uměleckými prvky Literatura, mediální výchova OSV-sociální rozvoj Komunikace, osobnostní rozvoj Rozvoj schopností a poznání Proslov Diskuse Publicistické útvary zpráva, oznámení, inzerát, práce s tiskem, fejeton, 2. KSP Funkční styly Slohové útvary - shrnutí Domov a svět očima autorů cestopis, poezie lyrika Renesance, baroko, klasicismus Světové drama Jan Amos Komenský Mediální výchova, Ov, Inf, Svět práce Literatura, mediální výchova Literatura, mediální výchova OSV-sociální rozvoj - Komunikace MEDV Stavba mediálních sdělení OSV-sociální rozvoj - Komunikace Z, Ov, MV-Etnický původ D, Ov OSV-morální rozvoj Hodnoty a postoje

19 Žák rozlišuje literární druhy a žánry a uvede jejich představitele. Tvoří vlastní literární text na základě osvojených znalostí z literární teorie. Žák porovná různá ztvárnění téhož tématu v literatuře, v dramatickém i filmovém zpracování. Na základě četby žák prožívá a uvědomuje si estetickou funkci literatury. 9. ročník Český a světový realismus Čechov, Balzac, Neruda povídka, fejeton, Borovský epigram Moderna prokletí básnící, G. de Maupassant, anarchisté Avantgardy dadaismus, futurismus, pásmo, poetismus Nezval, Biebl. Česká a světová válečná literatura Odpor proti válce Třetí odboj Sociální balada Čteme pro zábavu a poučení D, sloh, OV Ov, D OSV- morální rozvoj Hodnoty a postoje D, Hv, Ov, Vv VEGSJsme Evropané OSV- osobnostní rozvoj - Kreativita D, Ov, Hv, Vv Hv OSV- morální rozvoj Hodnoty, postoje a etika VDO-Občan občanská společnost a stát

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento předmět má

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více