Část první Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první Základní ustanovení"

Transkript

1 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních programech, a to v souladu s vývojem ekonomické vědy a potřebami praxe. (2) Záměrem fakulty je připravovat absolventy, kteří díky svým znalostem najdou perspektivní zaměstnání ve vystudovaných oborech. K tomu má sloužit obsahové zaměření studijních plánů, které na jedné straně má poskytnou natolik univerzální poznatky, aby dovolovalo pružnou přizpůsobování absolventů v různých organizacích a na druhé straně má odráželo aktuální potřeby praxe. (3) Fakulta je institucí, která trvale pečuje o akademické svobody a akademická práva: - svobodu vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti a zveřejňování jejich výsledků, - svobodu výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a směrům, - právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce, - právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány, - právo používat akademické insignie a konat akademické obřady. Část první Základní ustanovení Článek 1 Činnost Fakulty podnikohospodářské (1) Fakulta podnikohospodářská je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE ), která má status veřejné vysoké školy ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ ). Na fakultu se vztahují ustanovení 23 a následné ustanovení zákona o VŠ a ustanovení statutu VŠE v Praze a dalších vnitřních předpisů VŠE. (2) Fakulta samostatně a svobodně uskutečňuje vzdělávací, vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost. Jako doplňkovou činnost vykonává expertní, publikační, informační a jinou činnost související s akreditovaným studijními programy. (3) Fakulta vydává vysokoškolské diplomy a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce jako doklad o ukončení studia v akreditovaných studijních programech a oborech. Článek 2 Právní subjektivita (1) Fakulta je součástí veřejné vysoké školy VŠE, právní subjektivita VŠE je dána ze zákona o VŠ. Při zajištění své činnosti využívá prostor, prostředků a služeb celé VŠE v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy VŠE.

2 2/13 (2) Orgány fakulty (viz článek 4, odstavec 3) mají právo ze zákona o VŠ rozhodovat nebo jednat jménem veřejné vysoké školy v těchto věcech týkajících se fakulty: - tvorba a uskutečňování studijních programů, - zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, - pracovněprávní vztahy, - habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o VŠ, - zahraniční styky a aktivity, - ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty, - nakládání s přidělenými finančními prostředky, - doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti. (3) Právním předchůdcem fakulty je Fakulta výrobně-ekonomická Vysoké školy ekonomické v Praze. Článek 3 Identifikační údaje fakulty (1) Úplný název fakulty zní: Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze. Cizojazyčné transkripce názvu fakulty jsou: - anglicky: Faculty of Business Administration - německy: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre - francouzsky: Faculté de gestion d entreprise - španělsky: Facultad de Ciencias Empresariales - italsky: Facolta di Economia Aziendale - rusky: Fakultět ekonomiki predprijatija (2) Sídlem fakulty je Praha 3, nám. W. Churchilla 4/1938. (3) Fakulta používá v úředním styku kulaté razítko se znakem ČR a texty: Vysoká škola ekonomická v Praze a Fakulta podnikohospodářská. Část druhá Orgány fakulty Článek 4 Struktura fakulty (1) Fakulta má jednoduchou liniově-štábní strukturu, viz příloha 1. (2) Řízení fakulty vychází z postavení fakulty jako organizační jednotky pro pedagogickou, vědeckovýzkumnou a doplňkovou činnost. (3) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou: - akademický senát fakulty (dále jen senát fakulty ), - děkan fakulty (dále jen děkan ), - vědecká rada fakulty (dále jen vědecká rada ), - disciplinární komise fakulty (dále jen disciplinární komise ).

3 3/13 Dalším orgánem fakulty je tajemník fakulty. (4) Orgány fakulty řídí fakultu v souladu s zákonem o VŠ, obecně závaznými právními předpisy, statutem VŠE, vnitřními předpisy VŠE, tímto statutem a dalšími vnitřními předpisy fakulty. Článek 5 Senát fakulty (1) Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. (2) Volebním a jednacím řádem senátu fakulty je stanoven zejména počet členů akademického senátu, způsob jejich volby a způsob volby předsedy akademického senátu, orgány akademického senátu a jejich ustavování a důvody zániku členství v akademickém senátu. (3) Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. (4) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je nejvýše tříleté. Funkční období všech členů akademického senátu fakulty skončí, jestliže akademický senát po dobu šesti měsíců nevykonává svou činnost. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. (5) Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu fakulty. (6) Senát fakulty a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu VŠE, c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání, d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem, e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty, g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠE, po projednání ve vědecké radě fakulty. Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména a) k návrhům studijních programů a oborů uskutečňovaných na fakultě, b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany O návrzích zejména podle bodu 6 písm. g) se akademický senát fakulty usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční

4 4/13 většina všech členů akademického senátu fakulty; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu. Článek 6 Děkan (1) Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Děkan rozhoduje o všech věcech fakulty, pokud rozhodnutí není zákonem o VŠ, statutem VŠE či tímto statutem svěřeno jinému akademickému orgánu fakulty. (2) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (3) Děkana zastupuje v jeho nepřítomnosti proděkan pro vědu, který je statutárním zástupcem děkana a v jeho nepřítomnosti další z jím určených proděkanů. (4) Děkan zejména: - po projednání ve vědecké radě, po schválení senátem fakulty a po projednání s rektorem VŠE zřizuje a ruší pedagogická, vědeckovýzkumná, hospodářská a ostatní účelová pracoviště na fakultě, - jmenuje a odvolává vedoucí pracovišť na fakultě, - navrhuje a po schválení senátem fakulty jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty, - jmenuje a odvolává tajemníka fakulty, - jmenuje a odvolává členy disciplinární komise, členy ediční komise a členy oborové rady pro doktorský studijní program, - rektorovi VŠE navrhuje na jmenování a odvolání členy komise pro výběrové řízení, - je předsedou vědecké rady fakulty, - přímo řídí proděkany, tajemníka a vedoucí kateder na fakultě a středisko informatiky, - má dispoziční právo k finančním prostředkům fakulty, s kterými hospodaří v rámci rozdělení finančních prostředků schváleného senátem fakulty, - po projednání ve vědecké radě předkládá senátu fakulty změny a návrhy nových studijních programů a oborů fakulty, - zabezpečuje vypracování a předkládá senátu výroční zprávu o činnosti fakulty, - předkládá senátu fakulty výroční zprávu o hospodaření fakulty. (5) Stálými poradními orgány děkana jsou vedení fakulty, kolegium děkana, oborová rada doktorského studia, ediční komise, stipendijní komise a komise pro výběrové řízení. Článek 7 Vědecká rada fakulty (1) Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan, který je předsedou vědecké rady. (2) Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠE. Činnost vědecké rady upravuje samostatný vnitřní předpis fakulty. (3) Vědecká rada fakulty - projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠE, - schvaluje studijní programy a obory, které mají být uskutečňovány na fakultě,

5 5/13 - vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o VŠ, - vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. (4) Děkan fakulty může svolat slavnostní jednání vědecké rady fakulty u příležitosti předávání čestných doktorátů významným přestavitelům, kteří se zasloužili o rozvoj tématiky studijních programů nebo u příležitosti oslav výročí fakulty či jiných významných příležitostí. Článek 8 Disciplinární komise fakulty (1) Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. (2) Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté. (3) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi (4) Postup disciplinárního řízení na fakultě upravuje samostatný vnitřní předpis disciplinární řád. Článek 9 Tajemník fakulty (1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Článek 10 Proděkani (1) Proděkany jmenuje děkan z řad akademických pracovníků fakulty po projednání v senátu fakulty. (2) Děkan deleguje na: - proděkana pro pedagogiku řízení aktivit spojených s realizací: o akreditovaných bakalářských, magisterských a magisterských navazujících studijní programů a oborů fakulty, a to v prezenční, kombinované i distanční formě výuky, o řízení studijního oddělení fakulty, o řízení, včetně předsedání ediční komisi fakulty, o řízení vybraných programů celoživotního učení, - na proděkana pro vědu řízení aktivit spojených s realizací: o vědeckých, výzkumných, vývojových a další tvůrčích činností, o akreditovaných doktorských studijních programů a oborů fakulty, o habilitačních a jmenovacích řízení, o řízení vybraných projektů celoživotního učení, o řízení dokumentačního střediska, - na proděkana pro zahraniční vztahy řízení aktivit spojených s realizací mezinárodních kontraktů fakulty týkajících se jak zaměstnanců, tak i studentů fakulty.

6 Článek 11 Poradní orgány děkana 6/13 (1) Vedení fakulty je stálým poradním orgánem děkana. Členy vedení fakulty jsou děkan, proděkani a tajemník. Na jednání vedení fakulty mohou být přizvány další osoby. Vedení fakulty projednává a řeší ty koncepční a operativní otázky činnosti fakulty, které děkan v rámci svých kompetencí předkládá vedení fakulty k projednání a k přípravě rozhodnutí, které následně sám učiní. Náměty na jednání vedení fakulty předkládají i ostatní jeho členové, pokud ve věci kompetentně nerozhodnou sami. (2) Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder a předseda senátu fakulty. Děkan může přizvat na jednání studenty fakulty, pracovníky VŠE či odborníky praxe. O závěrech jednání kolegia rozhoduje děkan, který určí, kdo je povinen přijatý závěr realizovat a v jakém termínu. Kolegium děkana plní funkci evaluačního orgánu pro studijní záležitosti: - odborná stanoviska a oponentury změn ve stávajících a v nově připravovaných studijních programech a oborech, - akreditace změn a nových studijních předmětů. (3) Oborová rada doktorského studia je stálým poradním orgánem děkana. Předsedu oborové rady a její členy jmenuje děkan fakulty. Oborová rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za semestr. Řeší koncepční a další odborné a organizační záležitosti týkající se studijních programů a oborů doktorského studia. V souladu se studijními předpisy navrhuje předměty k akreditaci nebo reakreditaci. (4) Ediční komise fakulty je stálým poradním orgánem děkana. Členy ediční komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan. Působnost ediční komise je vymezena vnitřním předpisem fakulty. Ediční komise schvaluje ediční plán skript a výukových textů fakulty a rozhoduje o jejich vydání. (5) Stipendijní komise je stálým poradním orgánem děkana. Předsedu stipendijní komise a její členy jmenuje děkan fakulty. Stipendijní komise zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Navrhuje studenty a výši jejich stipendií v souladu se Stipendijním řádem VŠE a prováděcím předpisem děkana o podmínkách přiznání stipendií na fakultě. (6) Komise pro výběrové řízení je stálým poradním orgánem děkana. Její působnost je vymezena řádem výběrového řízení VŠE. Členy komise jmenuje děkan fakulty. Výběrová komise na fakultě má pět členů: předsedu, tři stálé členy, z nichž jeden je zástupce senátu fakulty, a jednoho člena vedoucího katedry, na kterou se uchazeč hlásí. Výběrovým řízením se obsazují místa akademických pracovníků fakulty, tajemníka fakulty, popř. i vedoucích zaměstnanců, zejména pak zaměstnanců řídících více pracovišť. Postupy výběrového řízení upravuje vnitřní předpis VŠE. Článek 12 Katedry (1) Základními odbornými pracovišti fakulty jsou katedry. Zabezpečují výuku na všech stupních studia v akreditovaných studijních programech a oborech fakulty a dalších fakult VŠE, rozvíjejí vědeckovýzkumnou činnost v příslušných oborech a mezinárodní spolupráci. K jejich aktivitám patří též doplňková činnost. Katedry se mohou vnitřně dále členit na sekce. Katedru řídí

7 7/13 vedoucí katedry. Administrativní agendu katedry zajišťuje sekretářka katedry, která je podřízena vedoucímu katedry. Podle potřeb zajišťuje celofakultní úkoly v součinnosti s tajemníkem fakulty. (2) Vedoucím katedry je pracovník s vysokoškolským vzděláním, zpravidla habilitovaný v příslušném či příbuzném oboru. Vedoucího katedry jmenuje na základě výběrového řízení děkan. Vedoucí katedry řídí její činnost a je odpovědný děkanovi za zajištění výuky v rozsahu stanoveném studijními programy a obory, za úroveň vědeckovýzkumné práce a za rozvíjení mezinárodní spolupráce, popř. za plnění jiných úkolů katedry, za majetek fakulty a VŠE užívaný katedrou a za hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Po dobu nepřítomnosti vedoucího katedry přebírá jeho povinnosti a práva jím určený zástupce. Vedoucímu katedry jsou podřízeni pracovníci katedry. Vedoucí kateder předkládají děkanovi návrhy na řešení otázek katedry, pokud nejsou v jejich kompetenci nebo nebyli pověřeni sami je řešit. Zejména podávají děkanovi návrhy na obsazení pracovních míst na katedře. Jiná pracoviště fakulty Na fakultě mohou být zřízena další pracoviště se zaměřením na vědeckou, výzkumnou, pedagogickou a doplňkovou činnost. (1) Akademickou obec fakulty tvoří: Část třetí Akademická obec fakulty Článek 13 Základní ustanovení - akademičtí pracovníci fakulty přijatí na fakultu do pracovního poměru 1, - studenti zapsaní ve studijních programech a oborech fakulty, pokud jim studium nebylo přerušeno nebo ukončeno (dále jen studenti). (2) Pouze členové akademické obce mají právo volit do samosprávných orgánů fakulty. (3) Vedle akademických pracovníků zabezpečují činnost fakulty její další zaměstnanci, zejména studijní referentky, sekretářky a další pracovníci fakulty. (4) Členové akademické obce jsou informováni o činnosti fakulty prostřednictvím: - strukturovaných informací na úřední desce fakulty, - zprávami uvedenými na internetových stránkách a nástěnkách fakulty, kateder nebo dalších pracovišť fakulty, - shromáždění akademické obce fakulty, - výroční zprávy fakulty, - zápisů z jednání senátu a vědecké rady fakulty. 1 Vymezení akademických pracovníků upravuje 70 zákona o VŠ.

8 8/13 (5) Členové akademické obce se mohou k činnosti fakulty vyjadřovat své názory, vznášet dotazy a doporučení formou: - ových sdělení příslušným pracovníkům samosprávných akademických orgánů fakulty, - individuální návštěvy v úředních hodinách příslušných pracovníků samosprávných akademických orgánů fakulty, - prezentace svého stanoviska na shromážděních akademické obce fakulty, - vyjádření svého názoru v anketách. (6) Pokud má individuální podnět člena akademické obce charakter stížnosti nebo nesouhlasu s rozhodnutím či žádosti o přezkoumání stanoviska, musí se tím příslušný pracovník samosprávných akademických orgánů fakulty zabývat a sdělit své vyjádření nejpozději do 30 dnů od data doručení. Článek 14 Akademičtí pracovníci fakulty (1) Akademičtí pracovníci se účastní vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, vývojových a dalších tvůrčích činností fakulty. (2) Obsazování míst akademických pracovníků fakulty probíhá na základě výběrového řízení, jehož pravidla určuje samostatný vnitřní předpis VŠE. (3) Na výuce, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty se mohou podílet i další významní odborníci s vysokoškolským vzděláním, kteří nejsou akademickými pracovníky fakulty. (4) Na výuce, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty se mohou podílet i tzv. hostující profesoři. Statut hostujícího profesora upravuje vnitřní předpis VŠE. Článek 15 Studenti fakulty (1) Studentem fakulty se stává uchazeč, který splnil podmínky k přijetí do studia dnem, kdy se zapsal ke studiu. (2) Práva a povinnosti studentů fakulty stanoví zákon o VŠ, statut VŠE, tento statut, studijní a zkušební řády VŠE, disciplinární řád fakulty a další vnitřní předpisy VŠE a fakulty. (3) Fakulta prosazuje ve svých vzdělávacích aktivitách zásadu rovného postavení cizince studujícího na fakultě. Ta se promítá zejména do plnění studijních povinností, vyplývajících z akreditovaných studijních programů a oborů.

9 Část čtvrtá Činnosti fakulty 9/13 (1) Základními činnostmi fakulty jsou zejména: Článek 16 Základní ustanovení - vzdělávací činnost, - vědecká, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, - ediční činnost, - zahraniční vztahy. Článek 17 Vzdělávací činnost (1) Vzdělávací činnost fakulty probíhá v souladu s akreditovanými studijními programy členěnými na příslušné obory. Přehled akreditovaných studijních programů a oborů, včetně uvedení formy výuky je uveden v příloze č. 2. (2) Organizace vzdělávací činnosti se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠE. (3) Na fakultě se uskutečňují habilitační a jmenovací řízení profesorů v oborech, které jsou uvedeny v příloze č. 3. Článek 18 Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost fakulty (1) Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost a publikování jejích výsledků jsou rozvíjeny s cílem zvyšování kvality vzdělávacího procesu a odborných aktivit fakulty a odborného růstu jejich akademických pracovníků. (2) K podpoře výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti slouží finanční prostředky z rozpočtu školy, prostředky z vypsaných získaných grantů a projektů, popř. prostředky sponzorů určené na rozvoj vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Článek 19 Ediční činnost (1) Ediční činnost fakulty je rozvíjena s cílem zvyšování kvality vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti zejména prostřednictvím vydávání vlastních výukových materiálů a odborných publikací. (2) Ediční činnost je financována z rozpočtu školy, z plateb studentů za skripta či jiné učební pomůcky, z prodeje učebních a jiných pomůcek mimo školu, popř. z finančních příspěvků sponzorů fakulty a grantů.

10 Článek 20 Zahraniční vztahy 10/13 (1) Zahraniční vztahy jsou rozvíjeny s cílem podpory rozvoje kvality vzdělávací a vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti především prostřednictvím členství v mezinárodních oborově příbuzných institucích, účastí v mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektech, účastí akademických pracovníků fakulty na odborných konferencích. Fakulta bude podporovat i výměnné pobyty akademických pracovníků i studentů fakulty. Článek 21 Doplňková činnost fakulty (1) Na fakultě může být vykonávána doplňková činnost. Doplňková činnost může být vykonávána pouze v takovém rozsahu, kterým nebudou omezovány činnosti uvedené v článku 16 a rozvedeny v článcích 17 až 20. (2) Orgánem fakulty oprávněným rozhodovat nebo jednat jménem VŠE o doplňkové činnosti fakulty a o nakládání s prostředky získanými z této činnosti je děkan. Část pátá Hodnocení činnosti fakulty Článek 22 Vymezení obsahu, podmínek a četnost hodnocení činnosti fakulty (1) Děkan jedenkrát ročně zpracovává a po schválení senátem fakulty zveřejňuje jako neperiodickou publikaci Výroční zprávu o činnosti fakulty. Povinným obsahem hodnocení je oblast studijní a pedagogická, vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost, ediční a mezinárodní spolupráce. Hodnocení vychází z dílčích podkladů zpracovaných pracovišti fakulty a vlastních podkladů. (2) Fakulta je připravena ve stanoveném termínu poskytnout Akreditační komisi MŠMT požadované informace týkající se fungování fakulty, zejména plnění požadavků akreditace studijních programů. (3) Fakulta má zaveden vnitřní hodnotící systém, který zahrnuje: - management review, - hodnocení vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty, - hodnocení provozních činností a plnění rozpočtů fakulty. (4) Management review (dále MR) představuje vrcholnou hodnotící poradu, kterou organizuje děkan jednou ročně. Jejími účastníky jsou členové vedení fakulty a popř. přizvaní hosté. Předmětem jednání jsou zejména: - realizace závěrů a opatření z minulého MR, - dosažené výsledky za uplynulý akademický rok, - informace o případných nežádoucích situacích2 a jejich řešení, 2 Za nežádoucí situace lze považovat všechny případy, které mohou komplikovat průběh výuky, vědeckovýzkumné a další činnosti fakulty

11 - hodnocení plnění dlouhodobého záměru fakulty, - projednání případných změn v personálním zabezpečení fakulty, - formulace doporučení pro zlepšení chodu fakulty.. (5) Hodnocení vzdělávací činnosti probíhá v několika směrech: 11/13 - organizování každoroční anonymní ankety mezi studenty školy zaměřené na hodnocení kvality výuky výsledky jsou projednány na kolegiu děkana a přijaty případné úkoly pro vedoucí kateder, - stanoviska studentů k výuce v rámci kulatých stolů organizovaných k hodnocení různých aspektů výuky, výsledky jsou projednány na kolegiu děkana a přijaty případné úkoly pro vedoucí kateder, - ve dvouletých cyklech šetření o uplatnění absolventů školy v praxi - závěry jsou projednány na kolegiu děkana. (6) Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost bude hodnocena v rámci průběžných a závěrečných oponentur jednotlivých projektů. Jednou za rok předloží proděkan pro vědu souhrnnou hodnotící zprávu na vedení fakulty, která bude následně projednána ve vědecké radě fakulty. (7) Hodnocení hospodaření fakulty. Tajemník fakulty pravidelně na poradách vedení fakulty informuje o hospodaření fakulty. Na konci třetího čtvrtletí kalendářního roku tajemník fakulty informuje vedoucí pracovišť, grantů a rozvojových projektu o stavu hospodaření a požadavcích na čerpání rozpočtů, za které jsou odpovědni. Část šestá Pravidla hospodaření fakulty Článek 23 Rozpočet fakulty (1) Fakulta hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů; rozpočet je sestavován na období kalendářního roku jako vyrovnaný. (2) Základním zdrojem financování fakulty jsou prostředky z rozpočtu VŠE. (3) Prostředky poskytnuté fakultě účelově k řešení konkrétních úkolů spravuje řešitel daného projektu v souladu se smlouvou o řešení projektu a se statutem VŠE. (4) Fakulta může využívat v rozsahu stanoveném statutem VŠE příjmy, popř. jiné finanční a věcné prostředky, které získá v podobě: - výnosů z doplňkové činnosti, - příjmů z darů a dědictví, včetně darů ze zahraničí, - využití nadačních fondů, včetně zahraničních. (5) Dispoziční právo k přiděleným státním zdrojům a dalším příjmům vykonává děkan a z jeho pověření tajemník fakulty. Fakulta nemá právo disponovat s nemovitými prostředky mimo účel, k němuž byly určeny. Ostatní prostředky může převádět mimo VŠE jen se souhlasem rektora nebo z jeho pověření kvestora VŠE. (6) Hospodářskosprávní agendu fakulty vykonává podle pokynů děkana nebo tajemníka fakulty rektorát VŠE.

12 12/13 Část sedmá Pravidla pro konání akademických obřadů Článek 24 Akademické obřady (1) Akademickými obřady se rozumí konání slavnostních akcí. U příležitosti obřadu lze na základě rozhodnutí děkana užít vysokoškolské taláry (2) Pravidelnými akademickými obřady jsou imatrikulace nových studentů a promoce absolventů. (3) Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku je obřadem, při němž noví studenti skládají do rukou děkana akademický imatrikulační slib. (4) Promoce absolventů je obřadem, při němž absolventi studijních programů skládají do rukou rektora nebo jím pověřeného prorektora akademický promoční slib a přebírají od děkana fakulty vysokoškolský diplom. Znění promočního slibu je součásti dokumentace uložené na rektorátu. (5) Průběh každého akademického obřadu určuje scénář, schválený děkanem. (1) Ruší se statut fakulty z Část osmá Závěrečná ustanovení Článek 25 Přílohy a platnost statutu (2) Schváleno senátem Fakulty podnikohospodářské, dne (3) Schváleno senátem Vysoké školy ekonomické v Praze, dne (4) Tento statut nabývá platnosti podle 39 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dnem schválení akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze. (5) Přílohu tohoto statutu tvoří: - příloha č. 1 Organogram fakulty - příloha č. 2 Přehled akreditovaných studijních programů a oborů - příloha č. 3 - Přehled akreditovaných oborů pro habilitační řízení a řízení profesorem na fakultě Související dokumentace bez identu Statut vysoké školy ekonomické v Praze ( Statut VŠE)

13 13/13

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem, únor 2018 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

Více

STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Výzkumného energetického centra

Výzkumného energetického centra Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České zemědělské

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Preambule Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě, zřízené 7. dubna 1348 českým králem

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Směrnice děkana

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více