Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů"

Transkript

1 Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy studia a e-learningu v elektronickém studijním prostředí Moodle. Prezenční výuka v každém semestru probíhá formou pravidelné výuky v rozsahu 8-12 vyučovacích hodin týdně dle harmonogramu TUL v odpoledních a večerních hodinách, tj. od 16:10 do 19:30 hod a dvou dvoudenních soustředění v rozsahu 16 a 20 hodin. Počet hodin samostatné práce v každém semestru je odhadnut na 120. Cílem kurzu je aktualizovat základní gramotnosti občanů starší střední generace, zejména počítačovou, sociální, mediální, jazykovou, občanskou a finanční gramotnost a vytvořit předpoklady pro kvalitní profesionální působení, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a další rozvoj absolventů kurzu. 2. Studijní plán Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 528 hodin prezenční výuky. Studijní plán včetně časového rozložení studia obsahuje i počet hodin prezenční výuky jednotlivých předmětů rozložených do 3 semestrů. Počet hodin výuky pro učitele počítá s výukou ve dvou skupinách po max. 14 frekventantech ve výcvikových předmětech a v kurzech cizích jazyků a s minimálním počtem hodin na opravu prací a zkoušení. Semestr/počet hodin Hodin výuky Předmět 1 2 učitelé 3 Zakončení (2 skupiny) Základy psychologie, sociální psychologie 16 zk 24 Sociální komunikace 20 kz 44 Komunikace v pracovním prostředí 20 z 40 Písemná a elektronická komunikace 16 z 22 Veřejná správa 28 zk 36 Finanční řízení pro nefinančníky z, zk 40 Anglický jazyk z, z, zk 340 Základy práce s PC z, z, zk 170 Cvičení ze základů práce s PC z 380 Volitelný předmět kz, kz 204 PC pro pokročilé Evropská unie Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé Celkem hodin Počet zkoušek a klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů Vysvětlivky: zk zkouška, z zápočet, kz klasifikovaný zápočet 3. Sylaby jednotlivých předmětů 3.1 Základy psychologie, sociální psychologie Zakončení: souborná zkouška Základy psychologie Odborný garant: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. Počet hodin prezenční výuky: 8 Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními psychickými funkcemi a vlastnostmi osobnosti, především s těmi, které mají větší význam v profesní interakci, ve vztahu nadřízených a podřízených, resp. spolupracovníků. 1

2 Obsah kurzu: 1. Vymezení základních pojmů. 2. Poznávání - sociální podmíněnost percepce, způsoby uvažování v dospělém věku, řešení problémů, metakognice. 3. Paměť a učení, způsoby učení. 4. Emoční prožívání a jeho vliv na uvažování a chování člověka. Emoční autoregulace. Emoční inteligence a její vliv na profesní úspěšnost. Volní autoregulace, sebeovládání. 5. Teorie motivace, hlavní motivy, které ovlivňují výkon a ochotu ke spolupráci. 6. Osobnost. Temperamentový základ osobnosti a z něho vyplývající způsoby reaktivity. 7. Základní osobnostní vlastnosti a jejich vliv na výkon a na spolupráci s ostatními lidmi. 8. Osobnostní vlastnosti vhodné pro pozici nadřízeného a podřízeného. 9. Osobnostní vlastnosti a řešení zátěžových situací. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro rekvalifikační programy. Liberec: TU v Liberci 2001 VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha : Karolinum 2004 BAKALÁŘ, P. Psychologie v otázkách. Praha : Portál 1999 HALUŠKA, M. Psychologie nejen pro začínající manažery. Ostrava : AKS 1995 HILL, G. Moderní psychologie. Praha : Portál Základy sociální psychologie Odborný garant: Doc. PhDr. Pavlína Janošová, Ph.D Počet hodin prezenční výuky: 8 Obsah kurzu: Cílem výuky předmětu sociální psychologie je pochopení sociálního rozměru člověka pohledem psychologie. Studující se má učit rozumět chování lidí podle sociálního kontextu v němž se nacházejí, chápat dynamiku sociálních sil, které na něj i ostatní působí a naučit se s těmito vlivy pracovat. 1. Předmět sociální psychologie, její význam pro porozumění jedince mezi lidmi a jeho vztahům k druhým lidem; porozumění sociálnímu jednání. 2. Sociální percepce a interpersonální percepce; utváření a působení prvního dojmu; chyby sociální percepce; kauzální atribuce; základní atribuční omyl. 3. Postoje; význam postojů v každodenním životě; povaha a měření postojů, vytváření postojů, změny postojů; stereotypy ve vnímání a předsudky; 4. Teorie komunikace; verbální a nonverbální komunikace; patologické formy komunikace; sociální vlivy v komunikaci. 5. Skupiny, organizace a jedinec: vymezení sociální skupiny; vůdcovství a skupinová hierarchie; skupinové normy; jedinec ve skupině, vliv skupiny na něj, jeho vliv na skupinu. 6. Aplikace sociální psychologie; Sociální psychologie v každodenním životě a v činnosti řídících pracovníků. Asertivní a neasertivní chování; Autoritářství a poslušnost; Sociální trénink. HADJMOUSSOVÁ, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. TU v Liberci JANOŠOVÁ, P. Základy sociální psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura WIEDENOVÁ, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002 VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000 HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Portál : Praha 2003 REINEKE, W. Jak vést správné jednání. Svoboda : Praha 1991 GOLEMAN, D. Práce s emoční inteligencí. Columbus : Praha Sociální komunikace Odborný garant: PhDr. Jana Procházková Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test Obsah kurzu: 2

3 Cílem předmětu je uvedení do oblasti sociální komunikace a sociální percepce a jejich využívání v běžném životě, zejména v pracovním prostředí. 1. Uvedení do oblasti sociální komunikace. Verbální a nonverbální komunikace. 2. Efektivní komunikace. Zpětná vazba v procesu komunikace. Vedení rozhovoru. Aktivní naslouchání. Verbální vstupy v rozhovoru. Bariéry v komunikaci. 3. Vliv sociální percepce na komunikaci. 4. Asertivita jako dovednost. Techniky asertivity. 5. Vyjednávání a řešení konfliktů. 6. Problémový jedinec v procesu komunikace. 7. Etika komunikace. Telefonování. 8. Komunikace s médii, role tiskového mluvčího, způsoby obrany před mediálním napadením. WIEDENOVÁ, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002 PROCHÁZKOVÁ, J. EXNEROVÁ, S. Sociální komunikace. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura KŘIVOHLAVÝ J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha : Svoboda 1988 KŘIVOHLAVÝ J. Neverbální komunikace. Praha 1988 KŘIVOHLAVÝ, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha : Grada 1995 PLÁŇAVA I. Psychologie dorozumívání i nedorozumění. Brno : MU 1992 VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000 FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha : Computer Press 2000 NĚMEC, P. Public Relations. Zásady komunikace s veřejností. Praha: Management Press Komunikace v pracovním prostředí Odborný garant: PhDr. Jana Procházková Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test Obsah kurzu: 1. Přijímací pohovor: příprava k pohovoru stenizace k assesment řízení sebeprezentrace a prezentace CV komunikace s komisí 2. Komunikace na pracovišti umění empatického naslouchání tři kroky k asertivitě efektivní komunikace Já jazyk akceptace tutora sharing Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: bude uvedena při zahájení kurzu podle potřeb frekventantů 3.4 Písemná a elektronická komunikace Odborný garant: Ing. Blanka Kovářová Počet hodin prezenční výuky: 16 Zakončení: zápočet Obsah kurzu: Cílem výuky předmětu Písemná a elektronická komunikace je nejen seznámení s normalizovanou úpravou vybraných písemností a jejich stylizací, ale i rámcové seznámení s podstatou elektronické pošty, elektronického obchodování, elektronického bankovnictví a internetu. 1. Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 3

4 2. Komunikace v obchodním styku 3. Písemnosti při organizaci a řízení podniku 4. Personální písemnosti 5. Žádosti 6. Osobní dopisy 7. Elektronická komunikace a komunikační technika FLEISCHMANNOVÁ, E., JONÁŠ, I., KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace. Praha: Fortuna 2008 KOVÁŘOVÁ, B. Písemná a elektronická komunikace. Prezentace v elektronickém prostředí Moodle. Doporučená literatura: ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory Pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR, Praha, Fortuna Veřejná správa Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky Zakončení: zkouška Obsah kurzu: 1. Veřejná správa: pojem, postavení, struktura. 2. Vnitřní správa: matriky a evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, pobyt cizinců na území ČR, shromažďovací práva a sdružování občanů, svobodný přístup k informacím. 3. Celní správa: organizace celní správy, práva a povinnosti celníka, celní dohled a celní kontrola, dovoz a vývoz zboží. 4. Finanční správa: organizace finanční správy, daňové řízení. 5. Správa policie a správa obrany: policie České republiky, obecní policie, ozbrojené síly ČR. 6. Správa soudu: organizace správy soudu, vězeňská služba a justiční stráž. 7. Správa zaměstnanosti a živnostenská správa: organizace státní správy, živnostenské úřady. 8. Sociální správa a správa statistiky: organizace státní správy na úseku sociálního zabezpečení, státní sociální podpora, státní statistická služba. 9. Správa zeměměřičství a katastru nemovitostí: katastr nemovitostí, organizace státní správy. 10. Správa životního prostřední, ochrany ovzduší,ochrany přírody a krajiny: orgány veřejné správy, organizace státní správy ochrany ovzduší, ochrana přírody, orgány ochrany přírody, Česká inspekce životního prostředí. 11. Správa zemědělství: organizace státní správy, správa a ochrana. 12. Správa energetiky, dopravy a spojů, správa stavební: působení veřejné správy na úseku energetických odvětví, správa na úseku pozemních komunikací, silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, územní plánování. 13. Správa školství: výchovně vzdělávací soustavy, státní správa a samospráva ve školství, Česká školní inspekce. 14. Správa zdravotnictví: státní správa a ochrana veřejného zdraví, zdravotní péče a zdravotnická soustava, orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: POLIÁN, M.: Organizace a činnost veřejné správy. Prospektrum, spol. s r. o., 1. vyd., Praha MATES, M.-WOKOUN, R. a kol.: Malá enyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Prospektrum, 1. vyd. Praha HAMERNÍKOVÁ, B.: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Eurolex Bohemia, s. r. o., Praha HAMERNÍKOVÁ, B.: Veřejné finance. Victoria Publishing, a. s., Praha vyd. 4

5 JIRÁSKOVÁ, V.: Občan v demokratické společnosti. Sociologické nakladatelství, 1. vyd., Praha OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN X. PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN REKTORÍK, J.-SELESOVSKÝ, J. a kol.: Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno REKTORÍK, J.-SELEŠOVSKÝ, J. a kol.: Audit obcí, ropo a neziskových organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon o státní správě v různých oblastech působení státní správy. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). 3.6 Finanční řízení pro nefinančníky Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková Zakončení: zkouška Část teoretická: 20 hodin prezenční výuky 1. Finanční a daňové zákony 2. Hodnota peněz pro starší střední generaci 3. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků 4. Finanční řízení domácnosti včetně optimální výše její zadluženosti 5. Nekalostní praktiky finančních institucí 6. Etika v oblasti peněz 7. Perspektivy rozvoje finančního řízení, využívání moderních technologií a softwaru pro řízení peněz Část praktická: 16 hodin výcviku V průběhu výcviku budou řešeny 3 4 připravené modelové situace z oblasti finančního řízení domácnosti s využitím volně dostupného profesionálního softwaru. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck pro praxi, s. ISBN KRÁLÍČEK, P. Základy finančního hospodaření. 1. vyd. Praha: Linde, ISBN REVENDA. Z., MANDEL, M., KOZDERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, ISBN JÁČOVÁ, H., DUBOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančního řízení podniku. 1. vyd. Liberec: TUL, ISBN Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 3.7 Anglický jazyk Odborný garant programu a koordinátor kurzů: PhDr. Ivana Pekařová. Lektoři: kvalifikovaný učitel AJ s minimálně tříletou zkušeností s výukou dospělých, schválený garantem programu. Navrhovaný systém kurzů anglického vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně A uživatel základů jazyka a zahrnuje 6 základních jednosemestrových kurzů koncipovaných tak, že každá úroveň referenčního rámce A1 a A2 je rozvržena do tří semestrů. 5

6 Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů. Popis systému: Délka kurzů: 1 semestr Časová dotace prezenční výuky: 56 hodin za jeden semestr Organizace výuky: 4 hodiny týdně v semestru Samostatné studium: 100 hodin včetně e-learningu za jeden semestr Úroveň Název kurzu Kurz Z1 0 A1 Kurz Z2 Kurz Z3 Kurz Z4 A1 A2 Kurz Z5 Kurz Z6 Cíle jazykových kurzů Po absolvování 3 kurzů účastník: Ovládá cizí jazyk podle stupně kurzu na úrovni A1 nebo vyšší, max. na úrovni A2 v mluvené i psané formě. Dokáže využít své znalosti jazyka v každodenní i profesní komunikaci na dané jazykové úrovni. Dokáže využít své znalosti jazyka ke zpracování informací z obecných i profesních zdrojů na dané jazykové úrovni. Dokáže využít své znalosti jazyka k prezentaci obecných i profesních témat a to jak v ústní tak v písemné podobě na dané jazykové úrovni. Zná a umí využít vhodnou odbornou literaturu, informační zdroje i materiály pro samostatné studium cizího jazyka na odpovídající jazykové úrovni. Obsah studia Rozvoj jazykových znalostí a dovedností A1 - A2 (podle SERR), tj. fonetický, fonologický a gramatický systém anglického jazyka, slovní zásoba, jazykové funkce a jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení, psaní. Kulturně společenské funkce jazyka. Srovnání s fonetickým, fonologickým a gramatickým systémem českého jazyka, odlišnosti, interference jako zdroj chyb, prostředky vyjadřování významu, praktický význam rozdílností a podobností mezi jazyky. Referenční materiál k rozvoji znalosti jazyka a samostudiu. Forma studia a metody Studium je prezenční. Konkrétní časový rozvrh jednotlivých částí bude určen podle požadavků účastníků a možností vyučujících. Základními formami studia jsou: průběžná práce v kurzu e-learning samostudium Hodnocení studujících Průběžné hodnocení se provádí na základě bodovaných kontrolních testů a domácích úkolů Závěrečné hodnocení předpokládá alespoň 60 % účast na prezenční výuce po dobu 3 semestrů a provádí se na základě jazykového testu s písemnou a ústní částí, která bude ověřovat všechny jazykové prostředky a řečové dovednosti na úrovni A1 nebo vyšší (max. A2). Povinná literatura a studijní zdroje: Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Elementary, CUP, 2005 Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Pre-intermediate, CUP, 2005 Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Intermediate, CUP, 2005 Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Upper-intermediate, CUP, 2005 Zpětnovazebné aktivity v elektronickém prostředí Moodle 6

7 Obsah kurzů: Kurz Z1 Gramatika: účastníci umí používat základní typy vět a frází. Slovní zásoba: účastníci používají základní a omezený repertoár izolovaných lexikálních jednotek a frází. Výslovnost: účastníci rozlišují a částečně správně vyslovují zvuky odlišné od češtiny. Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou slovní zásobu. Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze. Psaní: účastníci umí napsat osobní údaje, jednoduchou pohlednici a vyplnit formuláře. Poslech: účastníci rozeznávají odlišné hlásky a rozumí známým slovům. Mluvení: účastníci umí formulovat ve vymezených oblastech a dokáží položit otázku partnerovi s cílem získat od něj informaci. Obsah gramatika: have got, předložky místa, be, osobní a přivlastňovací zájmena, there is/are, how much/many, some/any/a, množné číslo podstatných jmen, slovosled výslovnost: samohlásky, souhlásky, diftongy, souvislost pravopisu s výslovností, výslovnost koncovek množného čísla podstatných jmen pravopis: základní pravopisná pravidla, velká písmena v angličtině, abeceda čtení: adres, formulářů, pohlednic psaní: adresy, vyplňování formulářů, dotazníky, registrace v hotelu poslech: jednoduchých textů k procvičování rozlišování jednotlivých hlásek; slovní zásoba a mluvení: základní jazyk potřebný pro práci ve třídě, omezený repertoár slov a frází spojených s vlastní osobou, konkrétní témata, barvy, čísla, telefonní čísla, ceny, pozdravy, seznamování se s lidmi, představování, osobní údaje Kurz Z2 Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v probraných oblastech. Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu vztahující se ke konkrétním situacím. Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku srozumitelně. Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku a dovedou hláskovat jednotlivá slova. Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze a jednoduché věty. Psaní: účastníci umí napsat pohlednici, vyplnit formuláře a tvořit věty s dodržením základních pravopisných pravidel a interpunkce. Poslech: účastníci rozumí procvičeným známým slovům a základním frázím. Mluvení: účastníci dokáží vést jednoduchou komunikaci v procvičených oblastech. Umí vyjádřit zdvořilost pozdravit, rozloučit se, představit se, poprosit, poděkovat, omluvit se atd. Obsah: základní přídavná jména, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, adverbia četnosti, tvoření otázek a záporu, otázky s wh-, vyjadřování budoucnosti, primární význam základních modálních sloves, počitatelnost, slovosled, předložky časové, zájmena osobní základní informace o přízvuku ve slově a ve větě, výslovnost stažených tvarů, intonace otázek, výslovnost koncovek přítomného času prostého procvičování spellingu, pravidla pravopisu ve stažených tvarech čtení jednoduchých inzerátů (např. o bytech), katalogů, letáků psaní jednoduché věty, základní interpunkce jednoduché monology, dialogy čas, peníze, denní činnosti, speciální dny, měsíce, období, části dnů, co mám/nemám rád, činnosti ve volném čase, jídlo, restaurace, jídelní lístek, bydlení, nakupování, oblečení, móda Kurz Z3 Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v běžných každodenních situacích se základními gramatickými strukturami a typy vět, které jsou součástí osvojeného repertoáru. 7

8 Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu k tomu, aby dokázali vyjádřit základní komunikativní potřeby. Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku dobře a pro rodilé mluvčí srozumitelně, pokud vyvinou určité úsilí a pokud jsou zvyklí na styk s danou jazykovou skupinou. Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku, opisují známá slova a krátké fráze, např. jednoduché pokyny nebo instrukce, názvy každodenních předmětů, názvy obchodů a ustálená spojení, která jsou běžně používána. Dokáží hláskovat adresu, národnost a ostatní osobní data. Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty. Psaní: účastníci umí napsat jednoduchý odstavec. Poslech: účastníci rozumí jednoduchým promluvám, které souvisejí s jejich osobou, koníčky a zaměstnáním. Mluvení: účastníci dokáží při komunikaci používat základní fráze spojené s každodenním životem a vyjádřit konkrétní potřeby, dokáží klást jednoduché otázky o známých věcech, dokáží popsat bydliště a známé lidi, dokáží používat základní spojky and, but, then. Obsah: minulý čas sloves be, have, nepravidelná slovesa, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření adverbií, stupňování, slovosled, počitatelnost podstatných jmen a vyjadřování množství základní informace o vázání, intonaci a rytmu v angličtině, výslovnost koncovek minulého času u pravidelných sloves, větný přízvuk pravopisná pravidla o zdvojování souhlásek, měkčení ypsilonu čtení zpráv, zprávy na nástěnce odstavec, prostředky pro kohezi, výpisky ze čteného textu poslech textů k probraným tématům na odpovídající úrovni obtížnosti, monology, dialogy Small talk, promluvy o tom, co se stalo, plánování volného dne, země, národnosti, cestování, nakupování, významná místa v budově, ve městě a v zemi, důležité životní mezníky jednotlivců Kurz Z4 Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech bez větších gramatických chyb v používaných paradigmatech jednotlivých časů. Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby vyjádřili základní komunikativní potřeby. Výslovnost:účastníci vyslovují srozumitelně a jasně. Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech. Čtení: účastníci dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci. Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem popsat svoji rodinu, život, lidi a město. Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s lidmi, rodinou. Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech. Obsah: opakování přítomného, minulého a budoucího času, modálních sloves a dalších gramatických jevů probraných v kurzech Z1-Z3, důraz na minulý čas tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí, určování časových období pomocí pomocí výrazů ago, last, in atd., členy, sekundární význam modálních sloves, stupňování přídavných jmen, vazby I d rather, I d like to, významy frází s členem určitým a bez něj, kolokace sloves s podstatnými jmény spojování, intonace, rytmus, schwa stažené tvary, pravopisné změny u adjektiv nápisy na letištích, vzkazy, popisy, jídelní lístek, jízdní řád, inzeráty, letáky popis města, pracoviště poslech textů, odpovídající úroveň obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace tělo, zdraví, instrukce k dosažení určitého místa, film, kultura, hudba, činnosti pro volný čas, současné dění u nás a ve světě, adjektiva pro popis místa, informace na internetu 8

9 Kurz Z5 Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech dobře. Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby fungovali v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně. Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní. Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci. Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem napsat vzkaz, . Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s nakupováním, zeměpisem, zaměstnáním. Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech, dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu. Obsah: předpřítomný čas, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování, adjektiva, adverbia, pasívum, rozkaz, frekvence činnosti, rozkazy, should, otázky s like, zájmena přivlastňovací průběžné procvičování relevantních prvků výslovnosti, přízvuk k vyjádření kontrastu, vázání, větný přízvuk pravidla pro psaní ů, vzkazů turistické informační brožury, informace o naší zemi, městě, univerzitě, katedře vzkazy, neformální y, pracovní inzeráty a formální dopisy, žádosti o radu poslech odpovídající úrovně obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace životní zážitky a zkušenosti, popis místa, možnosti dopravy, popis pracovních zážitků a zkušeností, popis osob, charakterových vlastností a povahy, aktivity uvnitř budov a venku, souvislost činnosti se zdravím, poskytování rad, vyjádření soucitu a pochopení Kurz Z6 Gramatika: účastníci dokážou své myšlenky formulovat s občasnou chybou. Používají některé jednoduché struktury, ale přitom se dopouštějí chyb, např. při zaměňování časů, opomíjení gramatické shody, je ovšem jasné, co se pokoušejí vyjádřit. Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby se vypořádali s nejzákladnějšími jazykovými potřebami. Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně, i když stále se zřetelným cizím přízvukem. Pro posluchače bude občas nutné, aby účastníci zopakovali, co již bylo řečeno. Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní probraných typů písemností. Dokáží opisovat krátké věty, které se týkají každodenního života např. orientační pokyny, jak se lze někam dostat. Umí poměrně přesně foneticky napsat krátká slova, která jsou součástí jejich slovní zásoby a částečně i odvodí pravopis nových slov. Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci, dokáží číst s porozuměním osobní dopisy. Psaní: účastníci dokáží napsat jednoduchý osobní dopis, např. poděkovat. Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě ve zprávách a oznámeních. Mluvení: účastníci reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech a dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu. Dokáží se účastnit výměny informací, požádat, vyjádřit vlastní názory a postoje. Dokáží se jednoduše, ale efektivně podílet na udržování společenské komunikace prostřednictvím nejjednodušších běžných výrazů a fungováním v rámci základních zvyklostí. Obsah: různé způsoby vyjadřování budoucnosti, předminulý čas, 1. a 2. kondicionál, časové věty, rozdíl mezi použitím infinitivu a gerundia, další významy modálních sloves, zacházení s nejčastějšími gramatickými prohřešky stažené tvary v předminulém čase a v podmiňovacích větách a další relevantní výslovnostní prvky 9

10 koheze popisu, interpunkce čtení zpráv, oznámení, inzerátů, letáků, neformálních ů, osobních dopisů, turistických brožur psaní vzkazů, neformálních ů, popisů, popis města poslech na odpovídající úrovni obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace, otázky při telefonování žádost o radu, pokyny a instrukce, vyjádření vlastního názoru, popis města, nápisy a jazyk na letišti, loučení se, slovní zásoba spojená s tématem studia, superlativy, číselné údaje 3.8 Základy práce s PC Odborný garant: Ing. Mojmír Volf Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky za každý kurz Zakončení: zkouška Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů. PC 1 Kurz je určen úplným začátečníkům 1. Seznámení s osobním počítačem (PC) - zapínání a vypínání. 2. Součásti PC (hardware software). 3. Počítač (základní jednotka), monitor, myš, klávesnice. 4. Práce s myší, ovládání myši, kurzor (ukazovátko). 5. Spouštění programů: Start/Programy/Příslušenství/Malování Malování - tužka, paleta barev, gumování, štěteček, čáry, obdélníky (výplň a obrys), elipsy, mnohoúhelníky, kyblíček, mazání obdélníky. 7. Práce s okny - Co je to okno?, tlačítka, uspořádávání. 8. Popis klávesnice, popis kláves. 9. Microsoft Office. 10. Zpracování textu na PC (Microsoft Word) - rozdíly oproti psacímu stroji, textový kurzor, písmo, formátování, (zarovnávání, odsazení vpravo, vlevo, první řádek, nadpisy, odstavce používání ENTER), odrážky, kopírování textu, uložení práce, opravy, mazání a vkládání, použití hotových věcí. 11. Práce se soubory - pevný disk a disketa, flash disk, CD, DVD, soubory a složky, otevřít, uložit a uložit jako. 12. Úvod do Internetu - Co je to Internet, co od něj čekat, základní vyhledávání na internetu, , založení ové schránky, posílání a přijímaní u. PC 2 Navazuje na kurz PC 1, je určen studujícím, kteří ovládají základy práce s PC (viz. sylaby PC 1). 1. Součásti hardware a jejich vliv na celkový výkon počítače. 2. Základy připojení k internetu technologie a jejich vlastnosti. 3. Microsoft Word opakování vlastností textu, pokročilé vlastnosti. 4. Microsoft Word základy stylů. 5. Microsoft Word automatizace práce s dokumentem pole, obsah. 6. Microsoft PowerPoint základní prezentace, práce s textem a grafikou. 7. Základy práce s multimediálními daty přehrávače, kodeky. 8. Základy zálohování a další metody ochrany dat, antiviry. 9. Instalace a deinstalace programů, základní nastavení systému. 10. Pokročilé vyhledávání na internetu, zásady ochrany citlivých dat na internetu. 11. Pokročilé funkce u rozesílací seznamy, přílohy, zásady bezpečnosti práce s em, komprimace dat. PC 3 Navazuje na kurz PC 2., je určen studujícím, kteří ovládají aktivity uvedené v sylabech kurzů PC 1 a PC Externí periferní zařízení (tiskárny, skenery, kamery, fotoaparáty, externí úložiště). 2. Osobní a lokální datové sítě a jejich technologické prostředky. 3. Pokročilé způsoby a technologie zálohování. 4. Microsoft Excel principy, základní matematické a statistické funkce. 10

11 5. Microsoft Excel grafy a import do ostatních programů Microsoft Office. 6. Microsoft PowerPoint pokročilé funkce prezentace, integrace multimédií. 7. Pokročilá práce s multimediálními daty konverze. 8. Zdroje software, licence a licenční politika, údržba systému a instalovaných programů. 9. Online služby e-shopy, elektronické rezervace, elektronické bankovnictví, oborové databáze. 10. Online komunitní projekty diskusní fóra, sociální sítě 11. Instant messaging, Voice over IP a další způsoby komunikace v internetu. PC 4 1. Porovnání kancelářských balíků OpenOffice.org a Microsoft Office 2. Práce v textovém editoru OpenOffice.org Writer export a import dat ve formátu Microsoft Office Word, nadstavbové funkce 3. Práce v tabulkovém kalkulátoru OpenOffice.org Calc export a import dat ve formátu Microsoft Office Excel a dalších, nadstavbové funkce 4. Práce v prezentačním nástroji OpenOffice.org Impress export a import dat ve formátu Microsoft Office PowerPoint, rozdíly v integraci externích médií 5. OpenOffice.org Draw nástroj pro tvorbu a úpravu grafiky jako součást kancelářského balíku 6. Microsoft Outlook jako komunikační nástroj organizace kontaktů a zdrojů , čtečka, adresář 7. Microsoft Outlook jako organizační nástroj rozšířené funkce adresáře, kalendář, možnosti organizace času a koordinace, úkoly, deník 8. Online alternativy k produktům Microsoft Office a OpenOffice.org 9. Internetové komunikační systémy a služby technické prostředky, ekonomicky efektivní využití 10. Online služby pro sdílení, synchronizaci a zálohování dat technické, bezpečnostní a právní aspekty 11. Zásady ochrany a bezpečnost dat a informací postupy a technické prostředky použitelné v prostředí malých kanceláří a domácností (SOHO) Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: Bude stanovena před zahájením kurzu, dle potřeb účastníků 3.9 Cvičení ze základů práce s PC Odborný garant: Ing. Mojmír Volf Samostatná práce s PC v učebně CDV v rozsahu 28 hodin za semestr, studující pracuje na zadaných úkolech pod dozorem asistenta Pro každý z předmětů PC1 PC4 budou dle potřeb frekventantů zadány povinné individuální úkoly. Volitelné předměty: studující volí povinně jeden z navrhovaných předmětů 3.10 PC pro pokročilé Odborný garant: Ing. Marie Olehlová Lektor: Jiří Žid (student TUL) Rozsah: 28 hodin prezenční výuky v každém semestru Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr Program bude zvolen dle potřeb frekventantů před zahájením kurzu Autodesk Inventor 3D 1. Semestr 1. Třídimensionální modelování objektů, seznámení s prostředím, pohyb v menu. 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, práce podle návodu 1 tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce. 3. Tvorba součásti rotací profilu. Použití pracovních a vztažných bodů, os, rovin, prvky díra, sražení, zaoblení, editace rozměrů a tvarů práce podle návodu. Samostatná práce. 4. Tvorba tělesa pomocí tažení profilu práce podle návodu. 5. Modelování složitějších těles pro sestavu. 11

12 6. Montáž sestavy s použitím normalizovaných dílů z katalogu součástí, animace smontované sestavy, zjišťování kolizních míst. 7. Dokončení sestavy, výkresová dokumentace, tisk. 2. Semestr 1. Opakování zapomenutých znalostí třídimensionálního modelování objektů, modelování různých typů součástí podle skutečných předloh. 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce. 3. Konstrukce a úprava komponentů, zaměření na odlitky. 4. Svařované součásti, modelování detailů svarků. 5. Modelování složitějších těles pro sestavu. Adaptivní modelování v sestavách. 6. Montáž sestavy, prezentace a animace sestav, automatický rozpad. 7. Tvorba výkresů, značení svarů, drsnosti povrchu, pozice, kusovníky.. Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní. Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků je každý kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky. Základní literatura: Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: Autodesk Inventor (Adaptivní modelování v průmyslové praxi) AUTOCAD/REVIT Výuka je zaměřena na stavařsko architektonické užívání těchto programů. Každá z navrhovaných lekcí je čtyřhodinová a bude dělena na 2 části 1. teoretická, 2. praktická. V teoretické části - výuka funkcí, v praktické části pak aplikace na vybraném objektu dle výběru. Výuka pouze 2d prostředí Autocadu (dále jen CAD). 1. semestr AUTOCAD (Ing. Olehlová) 1. Problematika CADu (počítačem podporovaného konstruování), (dvou-dimensionální) kreslení, práce s výkresy, pohyb v menu. 2. Kreslicí příkazy, zadávání příkazů, uchopovací režimy, základní editační příkazy, obsluha obrazovky, vykreslování různých objektů podle zájmu studentů. 3. Editační příkazy, princip použití barev a hladin, šrafování, práce s textem tvorba vizitky. 4. Typy čar, tvorba bloků, atributů, editace atributů změna jejich obsahu i formy. 5. Kótování, editace kótování, aplikace ve výkresech. 6. Použití Power Packu, vkládání normalizovaných součástí z databáze Mechsoft - Unitools. 7. Opakování, semestrální práce výkres součástky nebo např. úpravy bytu dle dohody s vyučujícím. Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní. Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků bude kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky. 2. semestr REVIT (J. Žid) Student by měl získat rámcovou představu o fungování programu. Podrobnost zpracovávaného domu je na úrovni studie. Dle potřeb studujících je možné výuku zaměřit jedním konkrétním směrem. 1. Seznámení s programem a jeho filozofií. Nové s původní pracovní prostředí. Komunikace s ostatními Autodesk programy (Autocad, Max design, ). Srovnání s konkurencí. Intuitivní tvorba jednoduchého objektu. 2. Struktura projektu. Pracovní prostor. Základní konstrukční prvky, nastavení a používání. Výběr pokusného domu. Založení projektu, tvorba stěn, podlah, atd. 3. Modelování. Schodiště, rampa, strop, střecha, obvodový plášť. Práce na střeše a interiéru, výplních oken, atd. 4. Modelování pomocí objemů. Kreslení dokreslení. Atypický prvek interiéru krb, soc. zařízení. Okolí objektu okolní zástavba. 5. Výkresy, popisky, výpisy místností, kóty, příprava na tisk. Příprava 2D výstupu na tisk - výkres. 6. Terén, pozemek, zasazení objektu do terénu, komponenty terénu stromy, lidé atd. Terén, úprava přiléhání k objektu, výška vůči terénu, zahradní úpravy. 7. Renderování. Nastavení scény, světla, prostředí, stíny, materiály. Vytvoření vizualizace domu. 12

13 Doporučená literatura: Balda, V., Vinšová, I. Revit Architecture, Praktická uživatelská příručka. Praha: Computer Press, s. ISBN: Evropská unie Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková Rozsah: 28 hodin prezenční výuky v každém semestru Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr 1. semestr 1. Charakteristika Evropské unie: Symboly Evropské unie. Historie Evropské unie. Den Evropy. Deklarace 9. května Osobnosti Evropské unie. Hospodářská integrace. Kritéria členské v Evropské unii. Členské státy Evropské unie. Kandidátské státy Evropské unie. 2. Orgány Evropské unie: Evropský parlament. Evropská komise. Evropský soudní dvůr. Evropský účetní dvůr. Evropol. Evropská centrální banka. Evropská investiční banka. 3. Společné politiky Evropské unie: Společná obchodní politika. Společná zemědělská politika. Společná dopravní politika. Společná měnová politika 4. Společná obchodní politika: Důvod společné obchodní politiky Evropské unie; Hlavní zásady společné obchodní politiky. Nástroje společné obchodní politiky. Vývoz, dovoz EU. Obchodování se třetí-mi zeměmi. Poskytování obchodního zvýhodnění. 5. Společná zemědělská politika: Historie společné zemědělské politiky. Společná zemědělská politika. Společná organizace zemědělského trhu. 6. Společná dopravní politika: Důvod společné dopravní politiky. Transevropské sítě. Program priorit pro rozvoj dopravy. 7. Společná měnová politika: Počátky jednotné měny. Mechanismus směnných kursů. Evropská měnová jednotka ECU. Měnová unie. Evropský fond měnové spolupráce. Euromince a eurobankovky. Ochranné prvky euromincí a eurobankovek 2. semestr 1. Pilířová politika Evropské unie: První pilíř Evropské společenství. Druhý pilíř Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Třetí pilíř Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 2. Koordinované politiky Evropské unie: Jednotný vnitřní trh. Regionální politika. Ochrana spotřebitele. Ochrana životního prostředí. Energetická politika. Podpora výzkumu a technologického vývoje. 3. Jednotný vnitřní trh: Volný pohyb zboží. Volný pohyb osob. Volný pohyb služeb. Volný pohyb kapitálu. 4. Regionální politika: Důvody existence regionální politiky. Vznik regionální politiky. Vývoj regionální politiky. Principy regionální politiky. Strukturální politika. Fond soudržnosti. 5. Ochrana spotřebitele: Vývoj politiky ochrany spotřebitele v Evropské unii. Kontrola složení a jakosti výrobků (technická harmonizace). Metody a důvody politiky ochrany spotřebitele. Právní ochrana spotřebitele. Reklama. 6. Ochrana životního prostředí: Vývoj ochrany životního prostředí v Evropské unii. Principy ochrany životního prostředí. Nástroje ochrany životního prostředí. Metody ochrany životního prostředí. 7. Regulace čistoty vody a ovzduší. Ochrana ohrožených druhů biodiversity. 8. Energetická politika: Specifikum energetické politiky Evropské unie. Vývoj energetické politiky. Instituce energetické politiky. Strategické aspekty energetické politiky. Environmentální aspekty energetické politiky. Infrastrukturní aspekty energetické politiky. 9. Podpora výzkumu a technologie vývoje: Společná politika na podporu výzkumu a technologického vývoje. Hlavní směry výzkumu a technologického vývoje. Rámcové programy na podporu výzkumu a technologického vývoje. Budoucnost výzkumu a technologického vývoje v rámci Evropské unie. Inovační akce. 10. Právo Evropské unie: Acquis. Právo obchodních společností. Soudnictví v EU. Práva občanů v EU. 11. Postavení jednotlivých skupin obyvatelstva v EU: Podnikatelé. Studenti. Senioři. Postižení. Postavení žen. Postavení mužů. Rovné postavení žen a mužů. Mainstreaming. 12. Malé a střední podniky v Evropské unii: Politika hospodářské a sociální soudržnosti. Programy pomoci EU v České republice. PHARE. SAPARD. ISPA. Fondy Evropské unie. Strukturální fondy. Fond soudržnosti. Iniciativy Společenství. Zvláštní podpora rybolovu. 13

14 13. Nezaměstnanost v Evropské unii: srovnání nezaměstnanosti ve státech EU, sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny 14. Neziskový sektor v Evropské unii: formy neziskových organizací EU, přístup k finančním prostředkům, srovnání neziskových sektorů v ČR a ostatních státech EU. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky. Lisabonská smlouva, Konsolidovaný text smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. 508 s. ISBN Nařízení Evropského parlamentu Nařízení Rady Evropského společenství Nařízení komise Evropského společenství Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé Odborný garant: Mgr. Jitka Pacltová Rozsah: 28 hodin prezenční výuky v každém semestru Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr Při zahájení studia budou studující rozděleni podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje dva z navrhovaných po sobě navazujících kurzů NJ1 NJ3. Program se vztahuje k učebnici HÖPPNEROVÁ V., CHROMEČKA J., KREMZEROVÁ A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN NJ 1 Opakování gramatiky lekce 8. lekce: konverzační okruh pracovní den, denní program Gramatika: silná slovesa 2. skupina, slovesa s neodlučitelnými předponami, slovesa s odlučitelnými předponami, zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě, zápory nichts a niemand, vynechávání podmětu po spojkách und a oder, vynechávání spojky po slovesech sagen a glauben. 9. lekce: konverzační okruh kultura Gramatika: souvětí souřadné, číslovky , man, 2. pád vlastních jmen, nahrazování budoucího času přítomným. 10. lekce: konverzační okruh sport, volný čas, koníčky Gramatika: předložky se 4. pádem, vazba es gibt, zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě, doch, allein x selbst, jména rodin. Souhrnné opakování lekce, test. NJ 2 Opakování předchozí gramatiky lekce. 11. lekce: konverzační okruh: televizní program, koníčky Gramatika: vedlejší věty (věty vedlejší s dass, nepřímá otázka, vztažné věty), věta hlavní po větě vedlejší, časové údaje, zájmeno jemand. 12. lekce: konverzační okruh: cestování, ubytování. Opakovací lekce 13. lekce: konverzační okruh: zimní dovolená Gramatika: préteritum slabých sloves, préteritum způsobových sloves a slovesa wissen, préteritum sloves sein a haben, vlastní jména místní jména měst a zemí, určování času, časové údaje ve 4. pádě. 14. lekce: konverzační okruh: cestování do zahraničí Gramatika perfektum slabých sloves, perfektum sloves sein, haben a wissen, perfektum ve vedlejší větě, zájmeno welcher, předložky v časových údajích, dny v týdnu, měsíce, roční období. Souhrnné opakování lekce, test. NJ 3 Opakování předchozí gramatiky do 17. lekce. 18. lekce: konverzační okruh: bydlení. Opakovací lekce 19. lekce: konverzační okruh: letní dovolená 14

15 Gramatika předložkové vazby sloves, předložkové vazby přídavných jmen, zájmenná příslovce, minulé časy sloves sprechen, essen, fahren, sehen, einladen. 20. lekce: konverzační okruh: povolání Gramatika sloveso werden v přítomném a minulém čase, sloveso werden + přídavné jméno, minulé časy sloves lesen, sich entscheiden, gefallen. 21. lekce: konverzační okruh: práce v domácnosti Gramatika příslovce dort, hin, hier a her, složeniny se směrovými příslovci hin a her, minulé časy slovesa nehmen. Souhrnné opakování lekce, test. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle HÖPPNEROVÁ V., CHROMEČKA J., KREMZEROVÁ A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN

Kurz aktuálních gramotností

Kurz aktuálních gramotností Kurz aktuálních gramotností Počet studujících: 10-14 Organizace studia: Studium je organizováno prezenční formou studia v rozsahu 3-4 předmětů za semestr. Tento kurz je otevřen zájemcům od 45 let. Cílem

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více