Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů"

Transkript

1 Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy studia a e-learningu v elektronickém studijním prostředí Moodle. Prezenční výuka v každém semestru probíhá formou pravidelné výuky v rozsahu 8-12 vyučovacích hodin týdně dle harmonogramu TUL v odpoledních a večerních hodinách, tj. od 16:10 do 19:30 hod a dvou dvoudenních soustředění v rozsahu 16 a 20 hodin. Počet hodin samostatné práce v každém semestru je odhadnut na 120. Cílem kurzu je aktualizovat základní gramotnosti občanů starší střední generace, zejména počítačovou, sociální, mediální, jazykovou, občanskou a finanční gramotnost a vytvořit předpoklady pro kvalitní profesionální působení, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a další rozvoj absolventů kurzu. 2. Studijní plán Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 528 hodin prezenční výuky. Studijní plán včetně časového rozložení studia obsahuje i počet hodin prezenční výuky jednotlivých předmětů rozložených do 3 semestrů. Počet hodin výuky pro učitele počítá s výukou ve dvou skupinách po max. 14 frekventantech ve výcvikových předmětech a v kurzech cizích jazyků a s minimálním počtem hodin na opravu prací a zkoušení. Semestr/počet hodin Hodin výuky Předmět 1 2 učitelé 3 Zakončení (2 skupiny) Základy psychologie, sociální psychologie 16 zk 24 Sociální komunikace 20 kz 44 Komunikace v pracovním prostředí 20 z 40 Písemná a elektronická komunikace 16 z 22 Veřejná správa 28 zk 36 Finanční řízení pro nefinančníky z, zk 40 Anglický jazyk z, z, zk 340 Základy práce s PC z, z, zk 170 Cvičení ze základů práce s PC z 380 Volitelný předmět kz, kz 204 PC pro pokročilé Evropská unie Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé Celkem hodin Počet zkoušek a klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů Vysvětlivky: zk zkouška, z zápočet, kz klasifikovaný zápočet 3. Sylaby jednotlivých předmětů 3.1 Základy psychologie, sociální psychologie Zakončení: souborná zkouška Základy psychologie Odborný garant: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. Počet hodin prezenční výuky: 8 Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními psychickými funkcemi a vlastnostmi osobnosti, především s těmi, které mají větší význam v profesní interakci, ve vztahu nadřízených a podřízených, resp. spolupracovníků. 1

2 Obsah kurzu: 1. Vymezení základních pojmů. 2. Poznávání - sociální podmíněnost percepce, způsoby uvažování v dospělém věku, řešení problémů, metakognice. 3. Paměť a učení, způsoby učení. 4. Emoční prožívání a jeho vliv na uvažování a chování člověka. Emoční autoregulace. Emoční inteligence a její vliv na profesní úspěšnost. Volní autoregulace, sebeovládání. 5. Teorie motivace, hlavní motivy, které ovlivňují výkon a ochotu ke spolupráci. 6. Osobnost. Temperamentový základ osobnosti a z něho vyplývající způsoby reaktivity. 7. Základní osobnostní vlastnosti a jejich vliv na výkon a na spolupráci s ostatními lidmi. 8. Osobnostní vlastnosti vhodné pro pozici nadřízeného a podřízeného. 9. Osobnostní vlastnosti a řešení zátěžových situací. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro rekvalifikační programy. Liberec: TU v Liberci 2001 VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha : Karolinum 2004 BAKALÁŘ, P. Psychologie v otázkách. Praha : Portál 1999 HALUŠKA, M. Psychologie nejen pro začínající manažery. Ostrava : AKS 1995 HILL, G. Moderní psychologie. Praha : Portál Základy sociální psychologie Odborný garant: Doc. PhDr. Pavlína Janošová, Ph.D Počet hodin prezenční výuky: 8 Obsah kurzu: Cílem výuky předmětu sociální psychologie je pochopení sociálního rozměru člověka pohledem psychologie. Studující se má učit rozumět chování lidí podle sociálního kontextu v němž se nacházejí, chápat dynamiku sociálních sil, které na něj i ostatní působí a naučit se s těmito vlivy pracovat. 1. Předmět sociální psychologie, její význam pro porozumění jedince mezi lidmi a jeho vztahům k druhým lidem; porozumění sociálnímu jednání. 2. Sociální percepce a interpersonální percepce; utváření a působení prvního dojmu; chyby sociální percepce; kauzální atribuce; základní atribuční omyl. 3. Postoje; význam postojů v každodenním životě; povaha a měření postojů, vytváření postojů, změny postojů; stereotypy ve vnímání a předsudky; 4. Teorie komunikace; verbální a nonverbální komunikace; patologické formy komunikace; sociální vlivy v komunikaci. 5. Skupiny, organizace a jedinec: vymezení sociální skupiny; vůdcovství a skupinová hierarchie; skupinové normy; jedinec ve skupině, vliv skupiny na něj, jeho vliv na skupinu. 6. Aplikace sociální psychologie; Sociální psychologie v každodenním životě a v činnosti řídících pracovníků. Asertivní a neasertivní chování; Autoritářství a poslušnost; Sociální trénink. HADJMOUSSOVÁ, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. TU v Liberci JANOŠOVÁ, P. Základy sociální psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura WIEDENOVÁ, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002 VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000 HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Portál : Praha 2003 REINEKE, W. Jak vést správné jednání. Svoboda : Praha 1991 GOLEMAN, D. Práce s emoční inteligencí. Columbus : Praha Sociální komunikace Odborný garant: PhDr. Jana Procházková Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test Obsah kurzu: 2

3 Cílem předmětu je uvedení do oblasti sociální komunikace a sociální percepce a jejich využívání v běžném životě, zejména v pracovním prostředí. 1. Uvedení do oblasti sociální komunikace. Verbální a nonverbální komunikace. 2. Efektivní komunikace. Zpětná vazba v procesu komunikace. Vedení rozhovoru. Aktivní naslouchání. Verbální vstupy v rozhovoru. Bariéry v komunikaci. 3. Vliv sociální percepce na komunikaci. 4. Asertivita jako dovednost. Techniky asertivity. 5. Vyjednávání a řešení konfliktů. 6. Problémový jedinec v procesu komunikace. 7. Etika komunikace. Telefonování. 8. Komunikace s médii, role tiskového mluvčího, způsoby obrany před mediálním napadením. WIEDENOVÁ, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002 PROCHÁZKOVÁ, J. EXNEROVÁ, S. Sociální komunikace. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura KŘIVOHLAVÝ J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha : Svoboda 1988 KŘIVOHLAVÝ J. Neverbální komunikace. Praha 1988 KŘIVOHLAVÝ, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha : Grada 1995 PLÁŇAVA I. Psychologie dorozumívání i nedorozumění. Brno : MU 1992 VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000 FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha : Computer Press 2000 NĚMEC, P. Public Relations. Zásady komunikace s veřejností. Praha: Management Press Komunikace v pracovním prostředí Odborný garant: PhDr. Jana Procházková Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test Obsah kurzu: 1. Přijímací pohovor: příprava k pohovoru stenizace k assesment řízení sebeprezentrace a prezentace CV komunikace s komisí 2. Komunikace na pracovišti umění empatického naslouchání tři kroky k asertivitě efektivní komunikace Já jazyk akceptace tutora sharing Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: bude uvedena při zahájení kurzu podle potřeb frekventantů 3.4 Písemná a elektronická komunikace Odborný garant: Ing. Blanka Kovářová Počet hodin prezenční výuky: 16 Zakončení: zápočet Obsah kurzu: Cílem výuky předmětu Písemná a elektronická komunikace je nejen seznámení s normalizovanou úpravou vybraných písemností a jejich stylizací, ale i rámcové seznámení s podstatou elektronické pošty, elektronického obchodování, elektronického bankovnictví a internetu. 1. Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 3

4 2. Komunikace v obchodním styku 3. Písemnosti při organizaci a řízení podniku 4. Personální písemnosti 5. Žádosti 6. Osobní dopisy 7. Elektronická komunikace a komunikační technika FLEISCHMANNOVÁ, E., JONÁŠ, I., KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace. Praha: Fortuna 2008 KOVÁŘOVÁ, B. Písemná a elektronická komunikace. Prezentace v elektronickém prostředí Moodle. Doporučená literatura: ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory Pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR, Praha, Fortuna Veřejná správa Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky Zakončení: zkouška Obsah kurzu: 1. Veřejná správa: pojem, postavení, struktura. 2. Vnitřní správa: matriky a evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, pobyt cizinců na území ČR, shromažďovací práva a sdružování občanů, svobodný přístup k informacím. 3. Celní správa: organizace celní správy, práva a povinnosti celníka, celní dohled a celní kontrola, dovoz a vývoz zboží. 4. Finanční správa: organizace finanční správy, daňové řízení. 5. Správa policie a správa obrany: policie České republiky, obecní policie, ozbrojené síly ČR. 6. Správa soudu: organizace správy soudu, vězeňská služba a justiční stráž. 7. Správa zaměstnanosti a živnostenská správa: organizace státní správy, živnostenské úřady. 8. Sociální správa a správa statistiky: organizace státní správy na úseku sociálního zabezpečení, státní sociální podpora, státní statistická služba. 9. Správa zeměměřičství a katastru nemovitostí: katastr nemovitostí, organizace státní správy. 10. Správa životního prostřední, ochrany ovzduší,ochrany přírody a krajiny: orgány veřejné správy, organizace státní správy ochrany ovzduší, ochrana přírody, orgány ochrany přírody, Česká inspekce životního prostředí. 11. Správa zemědělství: organizace státní správy, správa a ochrana. 12. Správa energetiky, dopravy a spojů, správa stavební: působení veřejné správy na úseku energetických odvětví, správa na úseku pozemních komunikací, silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, územní plánování. 13. Správa školství: výchovně vzdělávací soustavy, státní správa a samospráva ve školství, Česká školní inspekce. 14. Správa zdravotnictví: státní správa a ochrana veřejného zdraví, zdravotní péče a zdravotnická soustava, orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: POLIÁN, M.: Organizace a činnost veřejné správy. Prospektrum, spol. s r. o., 1. vyd., Praha MATES, M.-WOKOUN, R. a kol.: Malá enyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Prospektrum, 1. vyd. Praha HAMERNÍKOVÁ, B.: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Eurolex Bohemia, s. r. o., Praha HAMERNÍKOVÁ, B.: Veřejné finance. Victoria Publishing, a. s., Praha vyd. 4

5 JIRÁSKOVÁ, V.: Občan v demokratické společnosti. Sociologické nakladatelství, 1. vyd., Praha OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN X. PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN REKTORÍK, J.-SELESOVSKÝ, J. a kol.: Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno REKTORÍK, J.-SELEŠOVSKÝ, J. a kol.: Audit obcí, ropo a neziskových organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon o státní správě v různých oblastech působení státní správy. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). 3.6 Finanční řízení pro nefinančníky Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková Zakončení: zkouška Část teoretická: 20 hodin prezenční výuky 1. Finanční a daňové zákony 2. Hodnota peněz pro starší střední generaci 3. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků 4. Finanční řízení domácnosti včetně optimální výše její zadluženosti 5. Nekalostní praktiky finančních institucí 6. Etika v oblasti peněz 7. Perspektivy rozvoje finančního řízení, využívání moderních technologií a softwaru pro řízení peněz Část praktická: 16 hodin výcviku V průběhu výcviku budou řešeny 3 4 připravené modelové situace z oblasti finančního řízení domácnosti s využitím volně dostupného profesionálního softwaru. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck pro praxi, s. ISBN KRÁLÍČEK, P. Základy finančního hospodaření. 1. vyd. Praha: Linde, ISBN REVENDA. Z., MANDEL, M., KOZDERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, ISBN JÁČOVÁ, H., DUBOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančního řízení podniku. 1. vyd. Liberec: TUL, ISBN Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 3.7 Anglický jazyk Odborný garant programu a koordinátor kurzů: PhDr. Ivana Pekařová. Lektoři: kvalifikovaný učitel AJ s minimálně tříletou zkušeností s výukou dospělých, schválený garantem programu. Navrhovaný systém kurzů anglického vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně A uživatel základů jazyka a zahrnuje 6 základních jednosemestrových kurzů koncipovaných tak, že každá úroveň referenčního rámce A1 a A2 je rozvržena do tří semestrů. 5

6 Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů. Popis systému: Délka kurzů: 1 semestr Časová dotace prezenční výuky: 56 hodin za jeden semestr Organizace výuky: 4 hodiny týdně v semestru Samostatné studium: 100 hodin včetně e-learningu za jeden semestr Úroveň Název kurzu Kurz Z1 0 A1 Kurz Z2 Kurz Z3 Kurz Z4 A1 A2 Kurz Z5 Kurz Z6 Cíle jazykových kurzů Po absolvování 3 kurzů účastník: Ovládá cizí jazyk podle stupně kurzu na úrovni A1 nebo vyšší, max. na úrovni A2 v mluvené i psané formě. Dokáže využít své znalosti jazyka v každodenní i profesní komunikaci na dané jazykové úrovni. Dokáže využít své znalosti jazyka ke zpracování informací z obecných i profesních zdrojů na dané jazykové úrovni. Dokáže využít své znalosti jazyka k prezentaci obecných i profesních témat a to jak v ústní tak v písemné podobě na dané jazykové úrovni. Zná a umí využít vhodnou odbornou literaturu, informační zdroje i materiály pro samostatné studium cizího jazyka na odpovídající jazykové úrovni. Obsah studia Rozvoj jazykových znalostí a dovedností A1 - A2 (podle SERR), tj. fonetický, fonologický a gramatický systém anglického jazyka, slovní zásoba, jazykové funkce a jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení, psaní. Kulturně společenské funkce jazyka. Srovnání s fonetickým, fonologickým a gramatickým systémem českého jazyka, odlišnosti, interference jako zdroj chyb, prostředky vyjadřování významu, praktický význam rozdílností a podobností mezi jazyky. Referenční materiál k rozvoji znalosti jazyka a samostudiu. Forma studia a metody Studium je prezenční. Konkrétní časový rozvrh jednotlivých částí bude určen podle požadavků účastníků a možností vyučujících. Základními formami studia jsou: průběžná práce v kurzu e-learning samostudium Hodnocení studujících Průběžné hodnocení se provádí na základě bodovaných kontrolních testů a domácích úkolů Závěrečné hodnocení předpokládá alespoň 60 % účast na prezenční výuce po dobu 3 semestrů a provádí se na základě jazykového testu s písemnou a ústní částí, která bude ověřovat všechny jazykové prostředky a řečové dovednosti na úrovni A1 nebo vyšší (max. A2). Povinná literatura a studijní zdroje: Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Elementary, CUP, 2005 Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Pre-intermediate, CUP, 2005 Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Intermediate, CUP, 2005 Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Upper-intermediate, CUP, 2005 Zpětnovazebné aktivity v elektronickém prostředí Moodle 6

7 Obsah kurzů: Kurz Z1 Gramatika: účastníci umí používat základní typy vět a frází. Slovní zásoba: účastníci používají základní a omezený repertoár izolovaných lexikálních jednotek a frází. Výslovnost: účastníci rozlišují a částečně správně vyslovují zvuky odlišné od češtiny. Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou slovní zásobu. Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze. Psaní: účastníci umí napsat osobní údaje, jednoduchou pohlednici a vyplnit formuláře. Poslech: účastníci rozeznávají odlišné hlásky a rozumí známým slovům. Mluvení: účastníci umí formulovat ve vymezených oblastech a dokáží položit otázku partnerovi s cílem získat od něj informaci. Obsah gramatika: have got, předložky místa, be, osobní a přivlastňovací zájmena, there is/are, how much/many, some/any/a, množné číslo podstatných jmen, slovosled výslovnost: samohlásky, souhlásky, diftongy, souvislost pravopisu s výslovností, výslovnost koncovek množného čísla podstatných jmen pravopis: základní pravopisná pravidla, velká písmena v angličtině, abeceda čtení: adres, formulářů, pohlednic psaní: adresy, vyplňování formulářů, dotazníky, registrace v hotelu poslech: jednoduchých textů k procvičování rozlišování jednotlivých hlásek; slovní zásoba a mluvení: základní jazyk potřebný pro práci ve třídě, omezený repertoár slov a frází spojených s vlastní osobou, konkrétní témata, barvy, čísla, telefonní čísla, ceny, pozdravy, seznamování se s lidmi, představování, osobní údaje Kurz Z2 Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v probraných oblastech. Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu vztahující se ke konkrétním situacím. Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku srozumitelně. Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku a dovedou hláskovat jednotlivá slova. Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze a jednoduché věty. Psaní: účastníci umí napsat pohlednici, vyplnit formuláře a tvořit věty s dodržením základních pravopisných pravidel a interpunkce. Poslech: účastníci rozumí procvičeným známým slovům a základním frázím. Mluvení: účastníci dokáží vést jednoduchou komunikaci v procvičených oblastech. Umí vyjádřit zdvořilost pozdravit, rozloučit se, představit se, poprosit, poděkovat, omluvit se atd. Obsah: základní přídavná jména, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, adverbia četnosti, tvoření otázek a záporu, otázky s wh-, vyjadřování budoucnosti, primární význam základních modálních sloves, počitatelnost, slovosled, předložky časové, zájmena osobní základní informace o přízvuku ve slově a ve větě, výslovnost stažených tvarů, intonace otázek, výslovnost koncovek přítomného času prostého procvičování spellingu, pravidla pravopisu ve stažených tvarech čtení jednoduchých inzerátů (např. o bytech), katalogů, letáků psaní jednoduché věty, základní interpunkce jednoduché monology, dialogy čas, peníze, denní činnosti, speciální dny, měsíce, období, části dnů, co mám/nemám rád, činnosti ve volném čase, jídlo, restaurace, jídelní lístek, bydlení, nakupování, oblečení, móda Kurz Z3 Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v běžných každodenních situacích se základními gramatickými strukturami a typy vět, které jsou součástí osvojeného repertoáru. 7

8 Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu k tomu, aby dokázali vyjádřit základní komunikativní potřeby. Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku dobře a pro rodilé mluvčí srozumitelně, pokud vyvinou určité úsilí a pokud jsou zvyklí na styk s danou jazykovou skupinou. Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku, opisují známá slova a krátké fráze, např. jednoduché pokyny nebo instrukce, názvy každodenních předmětů, názvy obchodů a ustálená spojení, která jsou běžně používána. Dokáží hláskovat adresu, národnost a ostatní osobní data. Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty. Psaní: účastníci umí napsat jednoduchý odstavec. Poslech: účastníci rozumí jednoduchým promluvám, které souvisejí s jejich osobou, koníčky a zaměstnáním. Mluvení: účastníci dokáží při komunikaci používat základní fráze spojené s každodenním životem a vyjádřit konkrétní potřeby, dokáží klást jednoduché otázky o známých věcech, dokáží popsat bydliště a známé lidi, dokáží používat základní spojky and, but, then. Obsah: minulý čas sloves be, have, nepravidelná slovesa, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření adverbií, stupňování, slovosled, počitatelnost podstatných jmen a vyjadřování množství základní informace o vázání, intonaci a rytmu v angličtině, výslovnost koncovek minulého času u pravidelných sloves, větný přízvuk pravopisná pravidla o zdvojování souhlásek, měkčení ypsilonu čtení zpráv, zprávy na nástěnce odstavec, prostředky pro kohezi, výpisky ze čteného textu poslech textů k probraným tématům na odpovídající úrovni obtížnosti, monology, dialogy Small talk, promluvy o tom, co se stalo, plánování volného dne, země, národnosti, cestování, nakupování, významná místa v budově, ve městě a v zemi, důležité životní mezníky jednotlivců Kurz Z4 Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech bez větších gramatických chyb v používaných paradigmatech jednotlivých časů. Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby vyjádřili základní komunikativní potřeby. Výslovnost:účastníci vyslovují srozumitelně a jasně. Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech. Čtení: účastníci dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci. Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem popsat svoji rodinu, život, lidi a město. Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s lidmi, rodinou. Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech. Obsah: opakování přítomného, minulého a budoucího času, modálních sloves a dalších gramatických jevů probraných v kurzech Z1-Z3, důraz na minulý čas tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí, určování časových období pomocí pomocí výrazů ago, last, in atd., členy, sekundární význam modálních sloves, stupňování přídavných jmen, vazby I d rather, I d like to, významy frází s členem určitým a bez něj, kolokace sloves s podstatnými jmény spojování, intonace, rytmus, schwa stažené tvary, pravopisné změny u adjektiv nápisy na letištích, vzkazy, popisy, jídelní lístek, jízdní řád, inzeráty, letáky popis města, pracoviště poslech textů, odpovídající úroveň obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace tělo, zdraví, instrukce k dosažení určitého místa, film, kultura, hudba, činnosti pro volný čas, současné dění u nás a ve světě, adjektiva pro popis místa, informace na internetu 8

9 Kurz Z5 Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech dobře. Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby fungovali v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně. Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní. Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci. Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem napsat vzkaz, . Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s nakupováním, zeměpisem, zaměstnáním. Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech, dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu. Obsah: předpřítomný čas, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování, adjektiva, adverbia, pasívum, rozkaz, frekvence činnosti, rozkazy, should, otázky s like, zájmena přivlastňovací průběžné procvičování relevantních prvků výslovnosti, přízvuk k vyjádření kontrastu, vázání, větný přízvuk pravidla pro psaní ů, vzkazů turistické informační brožury, informace o naší zemi, městě, univerzitě, katedře vzkazy, neformální y, pracovní inzeráty a formální dopisy, žádosti o radu poslech odpovídající úrovně obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace životní zážitky a zkušenosti, popis místa, možnosti dopravy, popis pracovních zážitků a zkušeností, popis osob, charakterových vlastností a povahy, aktivity uvnitř budov a venku, souvislost činnosti se zdravím, poskytování rad, vyjádření soucitu a pochopení Kurz Z6 Gramatika: účastníci dokážou své myšlenky formulovat s občasnou chybou. Používají některé jednoduché struktury, ale přitom se dopouštějí chyb, např. při zaměňování časů, opomíjení gramatické shody, je ovšem jasné, co se pokoušejí vyjádřit. Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby se vypořádali s nejzákladnějšími jazykovými potřebami. Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně, i když stále se zřetelným cizím přízvukem. Pro posluchače bude občas nutné, aby účastníci zopakovali, co již bylo řečeno. Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní probraných typů písemností. Dokáží opisovat krátké věty, které se týkají každodenního života např. orientační pokyny, jak se lze někam dostat. Umí poměrně přesně foneticky napsat krátká slova, která jsou součástí jejich slovní zásoby a částečně i odvodí pravopis nových slov. Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci, dokáží číst s porozuměním osobní dopisy. Psaní: účastníci dokáží napsat jednoduchý osobní dopis, např. poděkovat. Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě ve zprávách a oznámeních. Mluvení: účastníci reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech a dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu. Dokáží se účastnit výměny informací, požádat, vyjádřit vlastní názory a postoje. Dokáží se jednoduše, ale efektivně podílet na udržování společenské komunikace prostřednictvím nejjednodušších běžných výrazů a fungováním v rámci základních zvyklostí. Obsah: různé způsoby vyjadřování budoucnosti, předminulý čas, 1. a 2. kondicionál, časové věty, rozdíl mezi použitím infinitivu a gerundia, další významy modálních sloves, zacházení s nejčastějšími gramatickými prohřešky stažené tvary v předminulém čase a v podmiňovacích větách a další relevantní výslovnostní prvky 9

10 koheze popisu, interpunkce čtení zpráv, oznámení, inzerátů, letáků, neformálních ů, osobních dopisů, turistických brožur psaní vzkazů, neformálních ů, popisů, popis města poslech na odpovídající úrovni obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace, otázky při telefonování žádost o radu, pokyny a instrukce, vyjádření vlastního názoru, popis města, nápisy a jazyk na letišti, loučení se, slovní zásoba spojená s tématem studia, superlativy, číselné údaje 3.8 Základy práce s PC Odborný garant: Ing. Mojmír Volf Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky za každý kurz Zakončení: zkouška Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů. PC 1 Kurz je určen úplným začátečníkům 1. Seznámení s osobním počítačem (PC) - zapínání a vypínání. 2. Součásti PC (hardware software). 3. Počítač (základní jednotka), monitor, myš, klávesnice. 4. Práce s myší, ovládání myši, kurzor (ukazovátko). 5. Spouštění programů: Start/Programy/Příslušenství/Malování Malování - tužka, paleta barev, gumování, štěteček, čáry, obdélníky (výplň a obrys), elipsy, mnohoúhelníky, kyblíček, mazání obdélníky. 7. Práce s okny - Co je to okno?, tlačítka, uspořádávání. 8. Popis klávesnice, popis kláves. 9. Microsoft Office. 10. Zpracování textu na PC (Microsoft Word) - rozdíly oproti psacímu stroji, textový kurzor, písmo, formátování, (zarovnávání, odsazení vpravo, vlevo, první řádek, nadpisy, odstavce používání ENTER), odrážky, kopírování textu, uložení práce, opravy, mazání a vkládání, použití hotových věcí. 11. Práce se soubory - pevný disk a disketa, flash disk, CD, DVD, soubory a složky, otevřít, uložit a uložit jako. 12. Úvod do Internetu - Co je to Internet, co od něj čekat, základní vyhledávání na internetu, , založení ové schránky, posílání a přijímaní u. PC 2 Navazuje na kurz PC 1, je určen studujícím, kteří ovládají základy práce s PC (viz. sylaby PC 1). 1. Součásti hardware a jejich vliv na celkový výkon počítače. 2. Základy připojení k internetu technologie a jejich vlastnosti. 3. Microsoft Word opakování vlastností textu, pokročilé vlastnosti. 4. Microsoft Word základy stylů. 5. Microsoft Word automatizace práce s dokumentem pole, obsah. 6. Microsoft PowerPoint základní prezentace, práce s textem a grafikou. 7. Základy práce s multimediálními daty přehrávače, kodeky. 8. Základy zálohování a další metody ochrany dat, antiviry. 9. Instalace a deinstalace programů, základní nastavení systému. 10. Pokročilé vyhledávání na internetu, zásady ochrany citlivých dat na internetu. 11. Pokročilé funkce u rozesílací seznamy, přílohy, zásady bezpečnosti práce s em, komprimace dat. PC 3 Navazuje na kurz PC 2., je určen studujícím, kteří ovládají aktivity uvedené v sylabech kurzů PC 1 a PC Externí periferní zařízení (tiskárny, skenery, kamery, fotoaparáty, externí úložiště). 2. Osobní a lokální datové sítě a jejich technologické prostředky. 3. Pokročilé způsoby a technologie zálohování. 4. Microsoft Excel principy, základní matematické a statistické funkce. 10

11 5. Microsoft Excel grafy a import do ostatních programů Microsoft Office. 6. Microsoft PowerPoint pokročilé funkce prezentace, integrace multimédií. 7. Pokročilá práce s multimediálními daty konverze. 8. Zdroje software, licence a licenční politika, údržba systému a instalovaných programů. 9. Online služby e-shopy, elektronické rezervace, elektronické bankovnictví, oborové databáze. 10. Online komunitní projekty diskusní fóra, sociální sítě 11. Instant messaging, Voice over IP a další způsoby komunikace v internetu. PC 4 1. Porovnání kancelářských balíků OpenOffice.org a Microsoft Office 2. Práce v textovém editoru OpenOffice.org Writer export a import dat ve formátu Microsoft Office Word, nadstavbové funkce 3. Práce v tabulkovém kalkulátoru OpenOffice.org Calc export a import dat ve formátu Microsoft Office Excel a dalších, nadstavbové funkce 4. Práce v prezentačním nástroji OpenOffice.org Impress export a import dat ve formátu Microsoft Office PowerPoint, rozdíly v integraci externích médií 5. OpenOffice.org Draw nástroj pro tvorbu a úpravu grafiky jako součást kancelářského balíku 6. Microsoft Outlook jako komunikační nástroj organizace kontaktů a zdrojů , čtečka, adresář 7. Microsoft Outlook jako organizační nástroj rozšířené funkce adresáře, kalendář, možnosti organizace času a koordinace, úkoly, deník 8. Online alternativy k produktům Microsoft Office a OpenOffice.org 9. Internetové komunikační systémy a služby technické prostředky, ekonomicky efektivní využití 10. Online služby pro sdílení, synchronizaci a zálohování dat technické, bezpečnostní a právní aspekty 11. Zásady ochrany a bezpečnost dat a informací postupy a technické prostředky použitelné v prostředí malých kanceláří a domácností (SOHO) Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: Bude stanovena před zahájením kurzu, dle potřeb účastníků 3.9 Cvičení ze základů práce s PC Odborný garant: Ing. Mojmír Volf Samostatná práce s PC v učebně CDV v rozsahu 28 hodin za semestr, studující pracuje na zadaných úkolech pod dozorem asistenta Pro každý z předmětů PC1 PC4 budou dle potřeb frekventantů zadány povinné individuální úkoly. Volitelné předměty: studující volí povinně jeden z navrhovaných předmětů 3.10 PC pro pokročilé Odborný garant: Ing. Marie Olehlová Lektor: Jiří Žid (student TUL) Rozsah: 28 hodin prezenční výuky v každém semestru Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr Program bude zvolen dle potřeb frekventantů před zahájením kurzu Autodesk Inventor 3D 1. Semestr 1. Třídimensionální modelování objektů, seznámení s prostředím, pohyb v menu. 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, práce podle návodu 1 tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce. 3. Tvorba součásti rotací profilu. Použití pracovních a vztažných bodů, os, rovin, prvky díra, sražení, zaoblení, editace rozměrů a tvarů práce podle návodu. Samostatná práce. 4. Tvorba tělesa pomocí tažení profilu práce podle návodu. 5. Modelování složitějších těles pro sestavu. 11

12 6. Montáž sestavy s použitím normalizovaných dílů z katalogu součástí, animace smontované sestavy, zjišťování kolizních míst. 7. Dokončení sestavy, výkresová dokumentace, tisk. 2. Semestr 1. Opakování zapomenutých znalostí třídimensionálního modelování objektů, modelování různých typů součástí podle skutečných předloh. 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce. 3. Konstrukce a úprava komponentů, zaměření na odlitky. 4. Svařované součásti, modelování detailů svarků. 5. Modelování složitějších těles pro sestavu. Adaptivní modelování v sestavách. 6. Montáž sestavy, prezentace a animace sestav, automatický rozpad. 7. Tvorba výkresů, značení svarů, drsnosti povrchu, pozice, kusovníky.. Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní. Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků je každý kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky. Základní literatura: Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: Autodesk Inventor (Adaptivní modelování v průmyslové praxi) AUTOCAD/REVIT Výuka je zaměřena na stavařsko architektonické užívání těchto programů. Každá z navrhovaných lekcí je čtyřhodinová a bude dělena na 2 části 1. teoretická, 2. praktická. V teoretické části - výuka funkcí, v praktické části pak aplikace na vybraném objektu dle výběru. Výuka pouze 2d prostředí Autocadu (dále jen CAD). 1. semestr AUTOCAD (Ing. Olehlová) 1. Problematika CADu (počítačem podporovaného konstruování), (dvou-dimensionální) kreslení, práce s výkresy, pohyb v menu. 2. Kreslicí příkazy, zadávání příkazů, uchopovací režimy, základní editační příkazy, obsluha obrazovky, vykreslování různých objektů podle zájmu studentů. 3. Editační příkazy, princip použití barev a hladin, šrafování, práce s textem tvorba vizitky. 4. Typy čar, tvorba bloků, atributů, editace atributů změna jejich obsahu i formy. 5. Kótování, editace kótování, aplikace ve výkresech. 6. Použití Power Packu, vkládání normalizovaných součástí z databáze Mechsoft - Unitools. 7. Opakování, semestrální práce výkres součástky nebo např. úpravy bytu dle dohody s vyučujícím. Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní. Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků bude kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky. 2. semestr REVIT (J. Žid) Student by měl získat rámcovou představu o fungování programu. Podrobnost zpracovávaného domu je na úrovni studie. Dle potřeb studujících je možné výuku zaměřit jedním konkrétním směrem. 1. Seznámení s programem a jeho filozofií. Nové s původní pracovní prostředí. Komunikace s ostatními Autodesk programy (Autocad, Max design, ). Srovnání s konkurencí. Intuitivní tvorba jednoduchého objektu. 2. Struktura projektu. Pracovní prostor. Základní konstrukční prvky, nastavení a používání. Výběr pokusného domu. Založení projektu, tvorba stěn, podlah, atd. 3. Modelování. Schodiště, rampa, strop, střecha, obvodový plášť. Práce na střeše a interiéru, výplních oken, atd. 4. Modelování pomocí objemů. Kreslení dokreslení. Atypický prvek interiéru krb, soc. zařízení. Okolí objektu okolní zástavba. 5. Výkresy, popisky, výpisy místností, kóty, příprava na tisk. Příprava 2D výstupu na tisk - výkres. 6. Terén, pozemek, zasazení objektu do terénu, komponenty terénu stromy, lidé atd. Terén, úprava přiléhání k objektu, výška vůči terénu, zahradní úpravy. 7. Renderování. Nastavení scény, světla, prostředí, stíny, materiály. Vytvoření vizualizace domu. 12

13 Doporučená literatura: Balda, V., Vinšová, I. Revit Architecture, Praktická uživatelská příručka. Praha: Computer Press, s. ISBN: Evropská unie Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková Rozsah: 28 hodin prezenční výuky v každém semestru Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr 1. semestr 1. Charakteristika Evropské unie: Symboly Evropské unie. Historie Evropské unie. Den Evropy. Deklarace 9. května Osobnosti Evropské unie. Hospodářská integrace. Kritéria členské v Evropské unii. Členské státy Evropské unie. Kandidátské státy Evropské unie. 2. Orgány Evropské unie: Evropský parlament. Evropská komise. Evropský soudní dvůr. Evropský účetní dvůr. Evropol. Evropská centrální banka. Evropská investiční banka. 3. Společné politiky Evropské unie: Společná obchodní politika. Společná zemědělská politika. Společná dopravní politika. Společná měnová politika 4. Společná obchodní politika: Důvod společné obchodní politiky Evropské unie; Hlavní zásady společné obchodní politiky. Nástroje společné obchodní politiky. Vývoz, dovoz EU. Obchodování se třetí-mi zeměmi. Poskytování obchodního zvýhodnění. 5. Společná zemědělská politika: Historie společné zemědělské politiky. Společná zemědělská politika. Společná organizace zemědělského trhu. 6. Společná dopravní politika: Důvod společné dopravní politiky. Transevropské sítě. Program priorit pro rozvoj dopravy. 7. Společná měnová politika: Počátky jednotné měny. Mechanismus směnných kursů. Evropská měnová jednotka ECU. Měnová unie. Evropský fond měnové spolupráce. Euromince a eurobankovky. Ochranné prvky euromincí a eurobankovek 2. semestr 1. Pilířová politika Evropské unie: První pilíř Evropské společenství. Druhý pilíř Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Třetí pilíř Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 2. Koordinované politiky Evropské unie: Jednotný vnitřní trh. Regionální politika. Ochrana spotřebitele. Ochrana životního prostředí. Energetická politika. Podpora výzkumu a technologického vývoje. 3. Jednotný vnitřní trh: Volný pohyb zboží. Volný pohyb osob. Volný pohyb služeb. Volný pohyb kapitálu. 4. Regionální politika: Důvody existence regionální politiky. Vznik regionální politiky. Vývoj regionální politiky. Principy regionální politiky. Strukturální politika. Fond soudržnosti. 5. Ochrana spotřebitele: Vývoj politiky ochrany spotřebitele v Evropské unii. Kontrola složení a jakosti výrobků (technická harmonizace). Metody a důvody politiky ochrany spotřebitele. Právní ochrana spotřebitele. Reklama. 6. Ochrana životního prostředí: Vývoj ochrany životního prostředí v Evropské unii. Principy ochrany životního prostředí. Nástroje ochrany životního prostředí. Metody ochrany životního prostředí. 7. Regulace čistoty vody a ovzduší. Ochrana ohrožených druhů biodiversity. 8. Energetická politika: Specifikum energetické politiky Evropské unie. Vývoj energetické politiky. Instituce energetické politiky. Strategické aspekty energetické politiky. Environmentální aspekty energetické politiky. Infrastrukturní aspekty energetické politiky. 9. Podpora výzkumu a technologie vývoje: Společná politika na podporu výzkumu a technologického vývoje. Hlavní směry výzkumu a technologického vývoje. Rámcové programy na podporu výzkumu a technologického vývoje. Budoucnost výzkumu a technologického vývoje v rámci Evropské unie. Inovační akce. 10. Právo Evropské unie: Acquis. Právo obchodních společností. Soudnictví v EU. Práva občanů v EU. 11. Postavení jednotlivých skupin obyvatelstva v EU: Podnikatelé. Studenti. Senioři. Postižení. Postavení žen. Postavení mužů. Rovné postavení žen a mužů. Mainstreaming. 12. Malé a střední podniky v Evropské unii: Politika hospodářské a sociální soudržnosti. Programy pomoci EU v České republice. PHARE. SAPARD. ISPA. Fondy Evropské unie. Strukturální fondy. Fond soudržnosti. Iniciativy Společenství. Zvláštní podpora rybolovu. 13

14 13. Nezaměstnanost v Evropské unii: srovnání nezaměstnanosti ve státech EU, sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny 14. Neziskový sektor v Evropské unii: formy neziskových organizací EU, přístup k finančním prostředkům, srovnání neziskových sektorů v ČR a ostatních státech EU. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle Doporučená literatura: Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky. Lisabonská smlouva, Konsolidovaný text smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. 508 s. ISBN Nařízení Evropského parlamentu Nařízení Rady Evropského společenství Nařízení komise Evropského společenství Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé Odborný garant: Mgr. Jitka Pacltová Rozsah: 28 hodin prezenční výuky v každém semestru Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr Při zahájení studia budou studující rozděleni podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje dva z navrhovaných po sobě navazujících kurzů NJ1 NJ3. Program se vztahuje k učebnici HÖPPNEROVÁ V., CHROMEČKA J., KREMZEROVÁ A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN NJ 1 Opakování gramatiky lekce 8. lekce: konverzační okruh pracovní den, denní program Gramatika: silná slovesa 2. skupina, slovesa s neodlučitelnými předponami, slovesa s odlučitelnými předponami, zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě, zápory nichts a niemand, vynechávání podmětu po spojkách und a oder, vynechávání spojky po slovesech sagen a glauben. 9. lekce: konverzační okruh kultura Gramatika: souvětí souřadné, číslovky , man, 2. pád vlastních jmen, nahrazování budoucího času přítomným. 10. lekce: konverzační okruh sport, volný čas, koníčky Gramatika: předložky se 4. pádem, vazba es gibt, zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě, doch, allein x selbst, jména rodin. Souhrnné opakování lekce, test. NJ 2 Opakování předchozí gramatiky lekce. 11. lekce: konverzační okruh: televizní program, koníčky Gramatika: vedlejší věty (věty vedlejší s dass, nepřímá otázka, vztažné věty), věta hlavní po větě vedlejší, časové údaje, zájmeno jemand. 12. lekce: konverzační okruh: cestování, ubytování. Opakovací lekce 13. lekce: konverzační okruh: zimní dovolená Gramatika: préteritum slabých sloves, préteritum způsobových sloves a slovesa wissen, préteritum sloves sein a haben, vlastní jména místní jména měst a zemí, určování času, časové údaje ve 4. pádě. 14. lekce: konverzační okruh: cestování do zahraničí Gramatika perfektum slabých sloves, perfektum sloves sein, haben a wissen, perfektum ve vedlejší větě, zájmeno welcher, předložky v časových údajích, dny v týdnu, měsíce, roční období. Souhrnné opakování lekce, test. NJ 3 Opakování předchozí gramatiky do 17. lekce. 18. lekce: konverzační okruh: bydlení. Opakovací lekce 19. lekce: konverzační okruh: letní dovolená 14

15 Gramatika předložkové vazby sloves, předložkové vazby přídavných jmen, zájmenná příslovce, minulé časy sloves sprechen, essen, fahren, sehen, einladen. 20. lekce: konverzační okruh: povolání Gramatika sloveso werden v přítomném a minulém čase, sloveso werden + přídavné jméno, minulé časy sloves lesen, sich entscheiden, gefallen. 21. lekce: konverzační okruh: práce v domácnosti Gramatika příslovce dort, hin, hier a her, složeniny se směrovými příslovci hin a her, minulé časy slovesa nehmen. Souhrnné opakování lekce, test. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle HÖPPNEROVÁ V., CHROMEČKA J., KREMZEROVÁ A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN

Kurz aktuálních gramotností

Kurz aktuálních gramotností Kurz aktuálních gramotností Počet studujících: 10-14 Organizace studia: Studium je organizováno prezenční formou studia v rozsahu 3-4 předmětů za semestr. Tento kurz je otevřen zájemcům od 45 let. Cílem

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Popis předmětu. Zápočet před zkouškou NE Počítán do průměru ANO Zimní semestr 0 / - 0 / - 0 / -

Popis předmětu. Zápočet před zkouškou NE Počítán do průměru ANO Zimní semestr 0 / - 0 / - 0 / - Popis předmětu Zkratka předmětu: J/UPNUB Strana: 1 / 5 Název předmětu: Němčina - A1+ Akademický rok: 2016/2017 Tisknuto: 27.02.2017 02:11 Pracoviště / Zkratka J / UPNUB Akademický rok 2016/2017 Název Němčina

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Opakování Základní pokyny Pozdravy Představení Barvy Věci, části těla Hry, poslech, čtení, psaní, diktáty Chápe základní pokyny, dovedou na ně reagovat, umí pozdravit a představit se, dokáží popsat postavu

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 2 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více