MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY"

Transkript

1 MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i Praha 2013

2 Projektová zpráva 2013 se zaměřuje (pouze) na průběh třetího ročníku mentoringového programu pro středoškolačky Národního kontaktního centra ženy a věda. Veškeré podrobnější informace o motivacích k vytvoření mentoringového programu pro dívky, které jsou nadané na technické obory a zajímají se o vysoké školy technického zaměření, o samotném konceptu mentoringu a jeho potenciálu pro podporu žen v tradičně spíše mužských oborech, o historii našeho programu a doporučení pro ty, kteří zvažují ustavení mentoringového programu ve své instituci, jsou detailně rozvedeny již ve zprávě z prvního ročníku a z pilotního kola programu, které jsou dostupné z webových stránek našeho mentoringového programu Kdo se zúčastnil třetího ročníku programu Zapojené vysoké školy Třetího ročníku programu se zúčastnily stejné školy jako ročníku předchozího. Kromě nich se nově zapojila i Univerzita Karlova, konkrétně její Matematicko-fyzikální fakulta. Byla tedy opět pokryta města Praha, Brno a Olomouc. Konkrétně se jednalo o tyto školy: České vysoké učení technické (ČVUT) Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Univerzita Karlova (UK) Vysoké učení technické (VUT) Masarykova univerzita (MU) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) Mentorky Třetího ročníku se zúčastnilo 19 mentorek. 9 z Prahy (5 ČVUT, 3 VŠCHT, 1 UK), 5 z Brna (2 MU, 2 VUT, 1 VFU) a 5 z Olomouce (UPOL). Obory mentorek: Experimentální jaderná a částicová fyzika Fyzika optika a optoelektronika Konstrukce a dopravní stavby Pozemní stavitelství a architektura Stavebně materiálové inženýrství Technika a technologie v dopravě a spojích letecká doprava Grafika, programování, informatika Kybernetika a robotika Algebra, teorie čísel a matematická logika Organická chemie Biochemie Biotechnologie léčiv Genomika a proteomika Mikrobiologie Molekulární a buněčná biologie

3 Zoologie Veterinární lékařství Výčet zapojených studijních oborů napovídá, že se ve třetím ročníku, oproti ročníku předchozímu, zvýšil počet mentorek z výrazněji technických specializací a program se tak více přiblížil jeho původnímu záměru, kterým je zvyšovat podíl žen v technických oborech. Zároveň se podařilo zajistit středoškolačkám obecně bohatší paletu oborů, z nichž mohly vybírat. Třetí ročník tedy úspěšně reagoval na dvě výzvy z ročníku předchozího, a sice 1) zajistit co nejpestřejší výběr oborů mentorek; 2) vrátit mentoring oborově technickým vědám a specializacím, v nichž jsou ženy silně podreprezentovány (viz. Zpráva z projektu 2012: 10). Středoškolačky Třetího ročníku se zúčastnilo 26 středoškolaček (mentees), přičemž většina z nich nepocházela z univerzitního města své mentorky (viz níže výčet středních škol), a musela proto za mentoringovými aktivitami dojíždět (jen 5 středoškolaček za mentorkou nedojíždělo). Mentees z třetího ročníku tedy kvůli mentoringu cestovaly ještě více než středoškolačky v předešlých ročnících. Tyto cesty jsme (stejně jako v prvním a druhém ročníku) středoškolačkám proplácely a v případech absence z jejich školní výuky jsme vystavovaly omluvenky. Většina středoškolaček studovala gymnázium, čtyři studovaly střední průmyslovou školu. Středoškolačky pocházely z těchto středních škol: Střední průmyslová škola Hranice Gymnázium Zábřeh Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium Šternberk Gymnázium Nymburk Gymnázium Františka Procházky Sušice Gymnázium Budějovická (Praha) Gymnázium Čelákovice Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Harmonogram třetího ročníku Třetí ročník probíhal standardně od ledna do června Na podzim roku 2012 se uskutečnil nábor mentorek a středoškolaček, v lednu 2013 úvodní schůzka, jejíž součástí bylo školení a vzájemné představení potenciálních mentorek a jejich mentees. Tato schůzka proběhla v každém z univerzitních měst, z nichž byly mentorky, tedy v Praze, Brně a Olomouci. Některé středoškolačky se účastnily schůzek ve více městech, aby zjistily, jaká je nabídka oborů a jaké jsou mentorky i v jiném městě, než které je jim nejblíže. Po této schůzce/schůzkách daly středoškolačky vědět koordinátorce programu, zda se do programu zapojí, a pokud ano, se kterou mentorkou. Pak byl již program ponechán v režii jednotlivých mentoringových dvojic či skupin. Program byl oficiálně ukončen 14. června Následně byl účastnicím zaslán em evaluační dotazník a v jednotlivých městech byly uskutečněny závěrečné schůzky.

4 Náplň programu Stejně jako v minulém roce patřily mezi hlavní náplň programu jednotlivých dvojic a skupin návštěvy školy, přednášek, cvičení, laboratoří, ale i méně formální ukázky studentského života, jako byla například návštěva menzy, studentského diskusního klubu či rozhovory o nejen ryze studijních tématech či procházka univerzitním městem v případě mentees, které žijí jinde. Mentorky seznamovaly své mentees se svými spolužáky, spolupracovníky a vyučujícími. Více než polovina mentees hodnotila jako nejužitečnější právě prohlídku školy a zejména těch jejích prostor, kam veřejnost jinak nemá přístup (především do laboratoří), a za ní hned následovala na žebříčku oblíbenosti návštěva přednášky. Zároveň mentees, které návštěvu přednášky během programu nestihly uskutečnit nebo navštívily jen jednu, uváděly, že je toto nejvíce mrzí. Zároveň však dodávaly, že jsou s mentorkou dohodnuty na doplnění této mentoringové zkušenosti v novém akademickém roce, již mimo oficiální běh programu. Reakce na hlavní výzvy z minulého ročníku Zajistit co nejpestřejší výběr oborů mentorek Tuto výzvu se podařilo částečně realizovat. Počet jednotlivých nabízených studijních oborů vzrostl ze 13 v minulém ročníku na 17, což je samozřejmě dáno i celkovým zvýšením počtu zapojených mentorek (ze 14 na 19), které zase souvisí se zvýšením počtu zájemkyň z řad středoškolaček. Jako velice pozitivní lze hodnotit zejména účast mentorek z fyzikálních specializací, které v minulých ročnících chyběly, a zapojení Matematicko-fyzikální fakulty UK, která se tak historicky poprvé účastnila našeho programu (viz výše sekce Zapojené vysoké školy a Obory mentorek). Vrátit mentoring oborově technickým vědám a specializacím, v nichž jsou ženy silně podreprezentovány Jak vyplývá z předchozího odstavce a sekce Obory mentorek, i na druhou výzvu se podařilo reagovat. Sice technické obory stále netvoří většinu nabízených oborů, nýbrž jen o něco více než polovinu, ale v porovnání s minulým ročníkem je to pozitivní posun (viz Zpráva z projektu 2012). V příštích ročnících bude snaha zvyšovat podíl technických oborů pokračovat. Zvýšit počet hromadných aktivit vzhledem k jejich velice pozitivnímu ohlasu ze strany středoškolaček, ale i mentorek Tuto výzvu se, bohužel, prozatím nepodařilo vyslyšet. Hromadná aktivita byla uskutečněna nakonec jen jedna návštěva Matematicko-fyzikální fakulty UK, na níž byly představeny specializace informatika, grafika a robotika. Dále byly mentees pozvány na devátý ročník semináře pro studenty středních škol Masterclasses Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT od mentorky, která se podílí na organizaci akce. Seminář navštívily dvě mentees. Vymyslet hromadnou aktivitu bylo jednou z povinností mentorek. Koordinátorka programu měla mentorkám po oznámení plánované aktivity zajistit rozšíření informace o aktivitě mezi ostatní účastnice programu a domluvu termínu akce. Mentorky však byly tento rok extrémně časově vytížené. Mnohé z nich byly v posledním ročníku, a potřebovaly se proto soustředit na psaní

5 diplomových prací a státní zkoušky. Nakonec proto byla vyhlášena jen jedna hromadná aktivita v červnu, tedy po ukončení zkouškového období na vysokých školách. Červen je však měsíc, kdy jsou zase nejvíce studijně vytížené středoškolačky, neboť je to doba uzavírání klasifikace a velkých závěrečných písemek před vysvědčením. Na tuto aktivitu dorazila jen jedna středoškolačka. Ve čtvrtém ročníku proto sice zůstane hromadná aktivita povinností mentorek, avšak koordinátorka bude vyžadovat, aby se aktivity uskutečnily dříve než v červnu. Středoškolačky samotné uváděly, že by více hromadných akcí uvítaly, avšak podobně jako minulý rok zároveň dodávaly, že když byla aktivita zorganizována, neměly čas se jí zúčastnit. Zvýšit počet mentees Počet mentees narostl z 22 na 26. Původně přihlášených mentees bylo ještě více, ale některé středoškolačky neměly zájem o žádný ze studijních oborů mentorek, pročež se programu nakonec nezúčastnily. V této souvislosti je však třeba připomenout, že ve třetím ročníku se podařilo zajistit znatelně pestřejší výběr oborů mentorek než v minulých ročnících, a zároveň mnoho mentorek se nakonec programu neúčastnilo, protože si je žádná středoškolačka nevybrala. Výzva zvýšit počet zájemkyň z řad středoškolaček tedy nadále trvá, neboť jak bylo řečeno již ve Zprávě z projektu 2012 (10-11): více středoškolaček znamená více různých preferovaných oborů, včetně těch výrazněji technických, a zároveň je jedním z předpokladů uskutečnění většího počtu hromadných aktivit, aby nedocházelo k bizarním situacím, kdy na hromadnou aktivitu dorazí více mentorek a vyučujících než mentees (tato situace se bohužel opakovala i ve třetím ročníku). Výstupy závěrečné evaluace třetího ročníku Stejně jako minulý rok proběhla po oficiálním ukončení programu na konci června 2013 jeho evaluace formou dotazníkového šetření a skupinových diskusí v jednotlivých městech (vzhledem k malé účasti mentorek i mentees však nebyly vedeny dvě oddělené diskuse - mentees a mentorek zvlášť jako v minulých letech, nýbrž se uskutečnila méně formální schůzka, na níž koordinátorka hovořila s mentorkami i mentees najednou o průběhu programu). Dotazníky vyplnilo 23 mentees a všech 19 mentorek. Skupinových diskusí se zúčastnilo 7 mentees a 7 mentorek. Opět jsme se zaměřily především na to, jaká byla očekávání účastnic programu, zda byla naplněna a co považují účastnice za největší přínos programu. Motivace k účasti v programu Co se motivace k účasti a očekávání mentorek i mentees týče, lze zkonstatovat, že se nelišily od účastnic minulých ročníků. Pro podrobnější popis proto na tomto místě jen odkážeme na zprávu z prvního ročníku 1 a její kapitolu Evaluace - očekávání a zde uvedeme jen stručný výčet motivací. Mentorky: povzbuzení dívek ke studiu genderově netradičních oborů a odbourávání genderově stereotypních představ o vlastním oboru/škole o Jedna mentorka prohlásila: Pracovní prostředí v ČR, nejen ve vědě, rozhodně nepovažuji za rovnoprávné. Talentovaná mladá děvčata jsou stále svým okolím 1

6 tlačena do studia méně náročných, případně pedagogických škol. Proto by tyto dívky měly vědět, že existují ženy, které si studium mužského oboru vybraly a že v něm mohou být úspěšné. A dodala: pokud jim to hned nepůjde, tak ať se nevzdávají, stejně jako já. Jiná mentorka, která se zúčastnila již minulých ročníků, zase uvedla: Čekala jsem, stejně jako v minulých letech, že studentky budou mít příliš děsivé představy o studiu technických oborů. To se přesně naplnilo, takže doufám, že jsem tyto představy odbourala. pomoc s úspěšným přestupem ze střední na vysokou školu (zejména poskytnout reálný pohled na vysokoškolské studium, které je často v rozporu se zkreslenými představami středoškoláků a středoškolaček; pomoc s vývěrem vysoké školy/oboru) o jedna z mentorek napsala, že se do programu přihlásila z chuti pomoci někomu s tím, v čem jsem se sama topila. seznámení mentee/s s vlastním oborem a vědou v praxi a obecně popularizace a propagace vlastního oboru poznání nových lidí (vysokoškolaček i středoškolaček) Mentees: pomoc s výběrem oboru a školy (potvrzení/vyvrácení původní volby oboru a školy; zjištění možností uplatnění; získání informací o konkrétních školách, které nelze vyčíst na internetu nebo získat na dnech otevřených dveří) o jedna středoškolačka například uvedla: Nebyla jsem si stoprocentně jistá oborem, který chci studovat, a chtěla jsem se něco dozvědět o dalších technických oborech, které by mě mohly zajímat. poznat, jak to chodí na vysoké škole (prostředí, systém studia, lidé) Přínos programu pro jeho účastnice - efektivita Mentees Výše uvedená očekávání středoškolaček třetí ročník téměř stoprocentně naplnil, a lze jej proto hodnotit jako úspěšný. Většina středoškolaček si ujasnila, na jakou vysokou školu a na jaký obor si podá přihlášku. Program tedy pomohl mentees zorientovat se v nabídce jednotlivých škol a studijních oborů a nasměroval je ke konkrétním specializacím (kromě náplně studia je mentorky seznámily i s možnostmi uplatnění po jejich absolvování na akademickém i neakademickém trhu práce). Jedna mentee takto napsala: Rozhodně je to skvělá příležitost pro akční a nerozhodné lidi, jako jsem já. Některé dívky utvrdil v jejich původním výběru a některé naopak díky programu přehodnotily své preference, jak ukazují tyto citace: Spíše jsem se upevnila v názoru, že jsem si vybrala skvělý obor a zvětšilo to mé odhodlání daný obor studovat ; Začala jsem uvažovat o jiné technické škole a více jsem se zaměřila na to, že chci být ve výzkumu. Ale od technických škol neustupuji ; U jednoho oboru jsem zjistila, že nejspíš není úplně pro mě, jiný mě naopak mile překvapil nebo [mentorka] mě zaujala pro svůj obor, i když jsem do mentoringu šla s úplně jinou představou. Mentoring tedy měl pro některé středoškolačky i příjemné neočekávané přínosy. Dalším bylo například poznání jiných programů pro středoškoláky, které pořádají různé vysoké školy (např. výše zmíněný seminář MasterClasses).

7 Program podpořil většinu středoškolaček v rozhodnutí studovat technickou vysokou školu. Seznámení s vysokoškolským prostředím pomohlo dívkám nabýt pocit jistoty a potřebné sebevědomí. Někomu v tomto směru pomohlo i zmapování samotného areálu školy: Poznala jsem fakultu, už dokážu trefit, kam potřebuju a mám základní informace o oboru. K odbourávání obav přispívá i skutečnost, že díky mentoringu získaly dívky kontakt na člověka, na něhož se mohou obrátit i během budoucího vysokoškolského studia, neboť většina mentees plánuje zůstat se svou mentorkou i nadále v kontaktu. Všechny mentees také uvedly, že by program doporučily ostatním středoškolačkám. Hlavním důvodem byl typ informací a zkušeností, které mentoring poskytuje a jež lze velice těžko získat jiným způsobem. Mentoring nabízí něco, co studentky nenajdou na internetu, ani na vysokoškolských dnech otevřených dveří či studijních veletrzích, ani u svých středoškolských vyučujících. Téměř polovina dívek, stejně jako absolventky prvního a druhého ročníku programu, totiž hodnotila informace, kterých se jim dostává na středních školách, jako vcelku dostatečné, ale jiné povahy, než jaké by je nejvíc zajímaly. Jako obzvláště přínosná byla hodnocena možnost poznat školu jinak, než se sama prezentuje, z perspektivy studentky. Nepřekvapivě jako nejpřínosnější program vnímaly mentees, které si se svou mentorkou tak říkajíc sedly. Tyto dvojice či skupiny měly nejmenší problém dohodnout se na termínech schůzek a stihly jich proto nejvíce. Takto například skupina třech mentees na jednu mentorku stihla více schůzek, než některé dvojice: Měly jsme skvělou mentorku, hodně nám řekla, ukázala, ptala se nás, co bychom chtěly, vycházela nám vstříc, takže byl program i podle mých představ, nic mi nechybělo. 2 Podmínkou příjemné spolupráce přitom nebyla shoda původního preferovaného oboru a oboru mentorky (i když je toto hodně důležitý faktor spokojenosti s programem), spíše šlo o lidskou stránku. Například mentee, jež je nadšená pro zubní lékařství, avšak měla mentorku z oboru chemie, uvedla, že se její očekávání naplnila ve všem, protože: má mentorka byla moc super ( ), dobře se s ní povídá ( ) a když jsem na setkání přinesla něco ze školy, že tomu nerozumím, tak mi s tím ochotně pomohla. Podobně se vyjádřila i jedna mentorka: Podle mne je důležité, aby si dvojice navzájem,padly do oka. Pak je spolupráce úplně o něčem jiném. Hodnocení spolupráce ve skupině a ve dvojici a je velice individuální. Každé středoškolačce vyhovuje něco jiného. Některé mentees vnímaly jako jednoznačné pozitivum být jen ve dvojici, protože měly mentorku jen pro sebe, jiným se naopak zdála plodnější práce ve skupině: Výhoda skupinky je taková, že každá máme i na danou školu jiný názor a chtěly bychom studovat jiné obory, i díky tomu se nám rozšíří pojem o daných oborech. Zároveň je třeba říci, že ne každá středoškolačka si může zcela libovolně zvolit, zda bude spíše ve skupině nebo ve dvojici. Jak to konstatovala jedna z mentees: Je škoda, že na některé obory se hlásilo moc lidí a na některé skoro žádní, protože pokud někdo chtěl dvojici u mentorky, která má pro mnoho mentees zajímavý obor měl jednoduše smůlu. Z pozice koordinátorky je však třeba dodat, že není reálné zajistit, aby se preferované obory středoškolaček zcela shodovaly s obory mentorek, natož aby každá jedna středoškolačka měla jednu mentorku ze svého preferovaného oboru. Nikdy není do poslední chvíle jasné, jaké středoškolačky dorazí na úvodní schůzku a která mentorka se jim bude nejvíce zamlouvat. Mnoho středoškolaček není oborově jasně vyhraněno. 2 Je však třeba dodat, že obecně jsou skupiny náročnější na komunikaci a spíše se během programu zvládnou sejít méně často než dvojice. Viz sekce Mentorky.

8 Mentorky Třetí ročník naplnil i očekávání většiny mentorek, včetně získání většího nadšení pro jejich vlastní studium či zlepšení vlastních komunikačních a organizačních schopností. Jedna mentorka například uvedla, že se naučila efektivněji plánovat. Dotazy středoškolaček vedly i k zamyšlení se nad věcmi, nad kterými se zkušený vysokoškolák či vysokoškolačka nepozastaví. Jedna mentorka hodnotila v tomto směru komunikaci s její mentee jako přínosnou pro její působení ve fakultním senátu. Tento rok se zároveň nepotvrdila zkušenost z druhého ročníku, kdy většina dvojic či skupin, v nichž mentorky nebyly přímo z preferovaných oborů mentees, nebyla tolik úspěšná jako ostatní a nebyla tedy s programem tolik spokojená (viz výše u Mentees). Také samotná iniciativa a aktivita mentees byla mentorkami hodnocena mnohem pozitivněji než v letech minulých. Na nízkou inciativu středoškolaček si stěžovalo jen 6 mentorek. Jedna mentorka dokonce uvedla: Musím se přiznat, že moje mentee byla o hodně aktivnější než já. Naopak se potvrdilo, že čím větší skupina, tím větší pravděpodobnost, že bude komunikace zmatečná, pro mentorku náročná a nakonec proběhne méně schůzek. Takto si například jedna mentorka, která měla skupinu 4 mentees postěžovala, že mentees: neustále komunikovaly za sebe navzájem. Jedna psala o tom, jestli může druhá, ta druhá pak napsala sama. Naprosto jsem se ztrácela v tom, kdo chce kdy přijít a proč. Podobně mentorka se dvěma středoškolačkami napsala: Z mé zkušenosti by byl lepší systém jedna mentorka jedna mentee. Měla jsem dvě mentee, jejichž časové plány se rozcházely, takže jsem ve výsledku komunikovala prakticky jen s jednou. Obecně platí, že větší skupiny jsou úspěšné zejména v případě, kdy jsou mentees spolužačky, které se vidí každý den ve škole a mohou se jednoduše domluvit na termínu a typu aktivity a pak jen oslovit mentorku se společným návrhem. Problém nastává ve chvíli, kdy se středoškolačky v jedné skupině neznají a pocházejí z jiných škol a měst a komunikují s mentorkou každá zvlášť. Tento rok se také velice osvědčilo, pokud jednu mentee či skupinu mentees vedly dvě mentorky z téhož oboru. Pro mentorky to bylo časově a organizačně méně náročné a pro mentees to znamenalo bohatší a zábavnější program. Celkově vytvořily mentorky a mentees 10 skupin a 8 dvojic. Oproti minulému ročníku to znamenalo zvýšení počtu mentoringových skupin, které začaly převažovat nad mentoringovými dvojicemi, jež tvořily základní původní koncepci programu. Tento rok se z řad zkušenějších mentorek, které absolvovaly již několik ročníků, ozvalo několik hlasů kritických ke koncepci představování mentorek středoškolačkám na úvodní schůzce, na níž si mají mentees vybrat svou mentorku (mentorky doposud měly prostor během 5-10 minut představit svůj obor libovolnou formou; některé vytvořily powerpointové prezentace). Obecně je vnímána jako problém pasivita či spíše určitá zakřiknutost mentees, které často nevědí, na co se mentorek ptát. Jedna mentorka proto hodnotila úvodní schůzku jako pro mentorky nudnou, druhá zase uvedla, že si připadá jako na koňském trhu a především, že systém prezentací je z velké části o tom, jak kdo umí mluvit před lidmi, což nemusí být pro výběr mentorky zrovna klíčová dovednost. S tím musím z pohledu koordinátorky souhlasit, neboť některé konkrétní mentorky jsou tradičně nejobletovanějšími a to i ze strany těch mentees, které původně uváděly zcela jiné preferované studijní obory. Nespokojené mentorky proto navrhly, aby potenciální mentorky umístily na web v předstihu před úvodní schůzkou krátký populárně naučný odstavec o své specializaci, aby si pro ně středoškolačky mohly připravit dotazy, nebo aby úvodní schůzka probíhala formou poster sekcí, u nichž by se mohly jednotlivé mentee a mentorky zastavit.

9 Celkově však mentorky hodnotily tento ročník programu jako zdařilý a drtivá většina se chce zúčastnit i ročníku čtvrtého. Zbývající mentorky se dalšího ročníku nezúčastní zejména z důvodu studijních i pracovních pobytů v zahraničí či z důvodu ukončení studia. Evaluace třetího ročníku z pozice koordinátorky Třetí ročník programu, stejně jako ročníky předchozí, dostál základním funkcím mentoringu. 3 Poskytnutá orientace ve studijní nabídce a plán většiny mentees podat si přihlášku na technickou zaměřenou vysokou školu potvrzuje, že mentoring plní svou úlohu a podporuje studijní a kariérní růst. Často zmiňované nabytí potřebného sebevědomí a určitého klidu díky zmírnění obav z neznámého prostředí zase znamená naplňování funkce psychologické. Skutečnost, že několik mentee změnilo svůj původní studijní plán a rozhodlo se jít ve stopách své mentorky, zase ukazuje funkčnost mentoringu z hlediska poskytování rolového modelu. Co se týče přístupu účastnic k programu, stejně jako v minulých letech převažoval u mentees přístup instrumentální, zatímco u mentorek se vyskytoval v součinnosti s přístupem transformativním i přístupem zaměřeným na osobní rozvoj. Více k těmto přístupům viz Zpráva z roku 2012 (s. 10) a 2011 (kapitola Jaké jsou cíle feministicky orientovaného mentoringu). Na potřebu a adekvátnost transformativního přístupu poukazují i odpovědi mentees a mentorek na otázky po zkušenostech se sexistickými postoji jejich okolí. Sedmnáct středoškolaček uvedlo, že se někdy setkaly doma, mezi kamarády nebo ve škole s názorem, že matematika, fyzika a další technické obory jsou spíše pro kluky, a devět z nich slyšelo podobné vtipy nebo historky od svých vyučujících, případně spolužáků či spolužaček. Z 19 mentorek jich mělo takovou zkušenost 14. Je tedy zřejmé, že i mentoring, jako nástroj podpory žen při vstupu do genderově netradičních oborů, má stále své opodstatnění. Zároveň ale bylo pozitivní vidět nadšené středoškolačky, které se snad i díky mentoringu nenechají od svého zápalu pro techniku odradit. Jak uvedla jedna mentorka: [mentoring mi] přinesl pocit, že snad holek nadšených do techniky není málo, jen je potřeba některé z nich trochu pošťouchnout a třeba jim pomoci vyvarovat se chyb, které jsem dělala já sama. Výzvy pro příští ročníky Zlepšit/oživit koncepci představování mentorek středoškolačkám na úvodní schůzce Zajistit co nejpestřejší výběr oborů mentorek Nadále se snažit oborově navracet mentoring technickým vědám a specializacím, v nichž jsou ženy silně podreprezentovány Zvýšit počet hromadných aktivit vzhledem k jejich velice pozitivnímu ohlasu ze strany středoškolaček, ale i mentorek; nutnost realizovat je nejpozději v květnu Zajistit co nejvyšší počet potenciálních mentees pro úvodní schůzku 4 3 Základní funkce mentoringu jsou podrobněji popsány ve Zprávě z prvního ročníku v kapitole Co je to mentoring? 4 Zdůvodnění viz Zpráva 2012 (s ): Více středoškolaček znamená více různých preferovaných oborů, včetně těch výrazněji technických, a zároveň je předpokladem možnosti uskutečnit větší počet hromadných aktivit. Pokud má o hromadnou aktivitu v jednom městě zájem například jen třetina mentees s mentorkami z tohoto města, je zásadní rozdíl, pokud to znamená tři osoby nebo deset. Obzvláště vezmeme-li v potaz, že téměř vždy ještě někdo z přihlášených na poslední chvíli do programu nenastoupí. Při současném počtu mentees to totiž vedlo k bizarní situací, kdy na aktivitu dorazilo 5 mentorek a jeden vyučující, a jen dvě mentees.

Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech

Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech Marcela Linková Koordinátorka mentoringového programu: Kateřina Cidlinská Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i Praha 2012 Projektová zpráva 2012 se zaměří

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2014 Projektová zpráva 2014 se zaměřuje

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE SHRNUTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PROGRAMU Martina Fucimanová Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2017 ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI PRVNÍHO

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Martina Fucimanová Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2015 Obsah Kdo se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016.

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Hodnocení výuky studenty FCH probíhalo od konce letního semestru, tj. od 6.5.2016 do konce zkouškového období 31.7.2016.

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Cesta k sociální integraci ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu ALMA-DC - Grundtvig Multilaterální projekt se konalo v Bilbau, ve Španělsku,

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

ERASMUS Ing. Marek Záboj, Ph.D.

ERASMUS Ing. Marek Záboj, Ph.D. ERASMUS+ 2016 Ing. Marek Záboj, Ph.D. Místo: Viana do Castelo (Portugalsko) Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola Superior de Tecnologia e Gestão) Termín: 12. 6. 2016 18. 6. 2016 Důvod: Učitelská

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROČ A JAK HODLÁ UP OLOMOUC PODPOROVAT VÝUKU CAD NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH? doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 1 Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 2016 2 Obsah Co je kombinované studium?... 3 Proč studovat na katedře informatiky PřF UJEP?... 6 Studijní plán a uplatnění absolventů...

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Úvodní slovo studentům informatických oborů

Úvodní slovo studentům informatických oborů Úvodní slovo studentům informatických oborů prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah 1 Univerzita Palackého v Olomouci 2 Katedra informatiky 3 Informatika

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Zpráva o hodnocení projektu Kdo jiný? ve Středočeském kraji

Zpráva o hodnocení projektu Kdo jiný? ve Středočeském kraji Zpráva o hodnocení projektu Kdo jiný? ve Středočeském kraji Data pro zhodnocení dopadů projektu na cílovou skupinu byla sbírána v průběhu jeho trvání s cílem pokrýt různé aspekty realizace. Byla uskutečněna

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2013 Dotazníkového šetření v listopadu 2013 se zúčastnilo 165 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2014 V listopadu 2013 již potřetí hodnotili žáci

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i Praha 2011 Publikace vznikla v rámci projektu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

1. ová korespondence s veřejnými vysokými školami, neposkytujícími služby studentům se specifickými potřebami

1.  ová korespondence s veřejnými vysokými školami, neposkytujícími služby studentům se specifickými potřebami Přílohy 1. Emailová korespondence s veřejnými vysokými školami, neposkytujícími služby studentům se specifickými potřebami V České republice je v současnosti celkem 6 veřejných vysokých škol, které zatím

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Zpráva z evaluačního šetření kombinovaného studia z pohledu pedagoga

Zpráva z evaluačního šetření kombinovaného studia z pohledu pedagoga Zpráva z evaluačního šetření kombinovaného studia z pohledu pedagoga ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Olomouc 2011 1 S t r á n k a Název studie: Autor zprávy: Výzkumný tým: Odborný garant: Zpráva z evaluačního šetření

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více