MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY"

Transkript

1 MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i Praha 2013

2 Projektová zpráva 2013 se zaměřuje (pouze) na průběh třetího ročníku mentoringového programu pro středoškolačky Národního kontaktního centra ženy a věda. Veškeré podrobnější informace o motivacích k vytvoření mentoringového programu pro dívky, které jsou nadané na technické obory a zajímají se o vysoké školy technického zaměření, o samotném konceptu mentoringu a jeho potenciálu pro podporu žen v tradičně spíše mužských oborech, o historii našeho programu a doporučení pro ty, kteří zvažují ustavení mentoringového programu ve své instituci, jsou detailně rozvedeny již ve zprávě z prvního ročníku a z pilotního kola programu, které jsou dostupné z webových stránek našeho mentoringového programu Kdo se zúčastnil třetího ročníku programu Zapojené vysoké školy Třetího ročníku programu se zúčastnily stejné školy jako ročníku předchozího. Kromě nich se nově zapojila i Univerzita Karlova, konkrétně její Matematicko-fyzikální fakulta. Byla tedy opět pokryta města Praha, Brno a Olomouc. Konkrétně se jednalo o tyto školy: České vysoké učení technické (ČVUT) Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Univerzita Karlova (UK) Vysoké učení technické (VUT) Masarykova univerzita (MU) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) Mentorky Třetího ročníku se zúčastnilo 19 mentorek. 9 z Prahy (5 ČVUT, 3 VŠCHT, 1 UK), 5 z Brna (2 MU, 2 VUT, 1 VFU) a 5 z Olomouce (UPOL). Obory mentorek: Experimentální jaderná a částicová fyzika Fyzika optika a optoelektronika Konstrukce a dopravní stavby Pozemní stavitelství a architektura Stavebně materiálové inženýrství Technika a technologie v dopravě a spojích letecká doprava Grafika, programování, informatika Kybernetika a robotika Algebra, teorie čísel a matematická logika Organická chemie Biochemie Biotechnologie léčiv Genomika a proteomika Mikrobiologie Molekulární a buněčná biologie

3 Zoologie Veterinární lékařství Výčet zapojených studijních oborů napovídá, že se ve třetím ročníku, oproti ročníku předchozímu, zvýšil počet mentorek z výrazněji technických specializací a program se tak více přiblížil jeho původnímu záměru, kterým je zvyšovat podíl žen v technických oborech. Zároveň se podařilo zajistit středoškolačkám obecně bohatší paletu oborů, z nichž mohly vybírat. Třetí ročník tedy úspěšně reagoval na dvě výzvy z ročníku předchozího, a sice 1) zajistit co nejpestřejší výběr oborů mentorek; 2) vrátit mentoring oborově technickým vědám a specializacím, v nichž jsou ženy silně podreprezentovány (viz. Zpráva z projektu 2012: 10). Středoškolačky Třetího ročníku se zúčastnilo 26 středoškolaček (mentees), přičemž většina z nich nepocházela z univerzitního města své mentorky (viz níže výčet středních škol), a musela proto za mentoringovými aktivitami dojíždět (jen 5 středoškolaček za mentorkou nedojíždělo). Mentees z třetího ročníku tedy kvůli mentoringu cestovaly ještě více než středoškolačky v předešlých ročnících. Tyto cesty jsme (stejně jako v prvním a druhém ročníku) středoškolačkám proplácely a v případech absence z jejich školní výuky jsme vystavovaly omluvenky. Většina středoškolaček studovala gymnázium, čtyři studovaly střední průmyslovou školu. Středoškolačky pocházely z těchto středních škol: Střední průmyslová škola Hranice Gymnázium Zábřeh Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium Šternberk Gymnázium Nymburk Gymnázium Františka Procházky Sušice Gymnázium Budějovická (Praha) Gymnázium Čelákovice Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Harmonogram třetího ročníku Třetí ročník probíhal standardně od ledna do června Na podzim roku 2012 se uskutečnil nábor mentorek a středoškolaček, v lednu 2013 úvodní schůzka, jejíž součástí bylo školení a vzájemné představení potenciálních mentorek a jejich mentees. Tato schůzka proběhla v každém z univerzitních měst, z nichž byly mentorky, tedy v Praze, Brně a Olomouci. Některé středoškolačky se účastnily schůzek ve více městech, aby zjistily, jaká je nabídka oborů a jaké jsou mentorky i v jiném městě, než které je jim nejblíže. Po této schůzce/schůzkách daly středoškolačky vědět koordinátorce programu, zda se do programu zapojí, a pokud ano, se kterou mentorkou. Pak byl již program ponechán v režii jednotlivých mentoringových dvojic či skupin. Program byl oficiálně ukončen 14. června Následně byl účastnicím zaslán em evaluační dotazník a v jednotlivých městech byly uskutečněny závěrečné schůzky.

4 Náplň programu Stejně jako v minulém roce patřily mezi hlavní náplň programu jednotlivých dvojic a skupin návštěvy školy, přednášek, cvičení, laboratoří, ale i méně formální ukázky studentského života, jako byla například návštěva menzy, studentského diskusního klubu či rozhovory o nejen ryze studijních tématech či procházka univerzitním městem v případě mentees, které žijí jinde. Mentorky seznamovaly své mentees se svými spolužáky, spolupracovníky a vyučujícími. Více než polovina mentees hodnotila jako nejužitečnější právě prohlídku školy a zejména těch jejích prostor, kam veřejnost jinak nemá přístup (především do laboratoří), a za ní hned následovala na žebříčku oblíbenosti návštěva přednášky. Zároveň mentees, které návštěvu přednášky během programu nestihly uskutečnit nebo navštívily jen jednu, uváděly, že je toto nejvíce mrzí. Zároveň však dodávaly, že jsou s mentorkou dohodnuty na doplnění této mentoringové zkušenosti v novém akademickém roce, již mimo oficiální běh programu. Reakce na hlavní výzvy z minulého ročníku Zajistit co nejpestřejší výběr oborů mentorek Tuto výzvu se podařilo částečně realizovat. Počet jednotlivých nabízených studijních oborů vzrostl ze 13 v minulém ročníku na 17, což je samozřejmě dáno i celkovým zvýšením počtu zapojených mentorek (ze 14 na 19), které zase souvisí se zvýšením počtu zájemkyň z řad středoškolaček. Jako velice pozitivní lze hodnotit zejména účast mentorek z fyzikálních specializací, které v minulých ročnících chyběly, a zapojení Matematicko-fyzikální fakulty UK, která se tak historicky poprvé účastnila našeho programu (viz výše sekce Zapojené vysoké školy a Obory mentorek). Vrátit mentoring oborově technickým vědám a specializacím, v nichž jsou ženy silně podreprezentovány Jak vyplývá z předchozího odstavce a sekce Obory mentorek, i na druhou výzvu se podařilo reagovat. Sice technické obory stále netvoří většinu nabízených oborů, nýbrž jen o něco více než polovinu, ale v porovnání s minulým ročníkem je to pozitivní posun (viz Zpráva z projektu 2012). V příštích ročnících bude snaha zvyšovat podíl technických oborů pokračovat. Zvýšit počet hromadných aktivit vzhledem k jejich velice pozitivnímu ohlasu ze strany středoškolaček, ale i mentorek Tuto výzvu se, bohužel, prozatím nepodařilo vyslyšet. Hromadná aktivita byla uskutečněna nakonec jen jedna návštěva Matematicko-fyzikální fakulty UK, na níž byly představeny specializace informatika, grafika a robotika. Dále byly mentees pozvány na devátý ročník semináře pro studenty středních škol Masterclasses Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT od mentorky, která se podílí na organizaci akce. Seminář navštívily dvě mentees. Vymyslet hromadnou aktivitu bylo jednou z povinností mentorek. Koordinátorka programu měla mentorkám po oznámení plánované aktivity zajistit rozšíření informace o aktivitě mezi ostatní účastnice programu a domluvu termínu akce. Mentorky však byly tento rok extrémně časově vytížené. Mnohé z nich byly v posledním ročníku, a potřebovaly se proto soustředit na psaní

5 diplomových prací a státní zkoušky. Nakonec proto byla vyhlášena jen jedna hromadná aktivita v červnu, tedy po ukončení zkouškového období na vysokých školách. Červen je však měsíc, kdy jsou zase nejvíce studijně vytížené středoškolačky, neboť je to doba uzavírání klasifikace a velkých závěrečných písemek před vysvědčením. Na tuto aktivitu dorazila jen jedna středoškolačka. Ve čtvrtém ročníku proto sice zůstane hromadná aktivita povinností mentorek, avšak koordinátorka bude vyžadovat, aby se aktivity uskutečnily dříve než v červnu. Středoškolačky samotné uváděly, že by více hromadných akcí uvítaly, avšak podobně jako minulý rok zároveň dodávaly, že když byla aktivita zorganizována, neměly čas se jí zúčastnit. Zvýšit počet mentees Počet mentees narostl z 22 na 26. Původně přihlášených mentees bylo ještě více, ale některé středoškolačky neměly zájem o žádný ze studijních oborů mentorek, pročež se programu nakonec nezúčastnily. V této souvislosti je však třeba připomenout, že ve třetím ročníku se podařilo zajistit znatelně pestřejší výběr oborů mentorek než v minulých ročnících, a zároveň mnoho mentorek se nakonec programu neúčastnilo, protože si je žádná středoškolačka nevybrala. Výzva zvýšit počet zájemkyň z řad středoškolaček tedy nadále trvá, neboť jak bylo řečeno již ve Zprávě z projektu 2012 (10-11): více středoškolaček znamená více různých preferovaných oborů, včetně těch výrazněji technických, a zároveň je jedním z předpokladů uskutečnění většího počtu hromadných aktivit, aby nedocházelo k bizarním situacím, kdy na hromadnou aktivitu dorazí více mentorek a vyučujících než mentees (tato situace se bohužel opakovala i ve třetím ročníku). Výstupy závěrečné evaluace třetího ročníku Stejně jako minulý rok proběhla po oficiálním ukončení programu na konci června 2013 jeho evaluace formou dotazníkového šetření a skupinových diskusí v jednotlivých městech (vzhledem k malé účasti mentorek i mentees však nebyly vedeny dvě oddělené diskuse - mentees a mentorek zvlášť jako v minulých letech, nýbrž se uskutečnila méně formální schůzka, na níž koordinátorka hovořila s mentorkami i mentees najednou o průběhu programu). Dotazníky vyplnilo 23 mentees a všech 19 mentorek. Skupinových diskusí se zúčastnilo 7 mentees a 7 mentorek. Opět jsme se zaměřily především na to, jaká byla očekávání účastnic programu, zda byla naplněna a co považují účastnice za největší přínos programu. Motivace k účasti v programu Co se motivace k účasti a očekávání mentorek i mentees týče, lze zkonstatovat, že se nelišily od účastnic minulých ročníků. Pro podrobnější popis proto na tomto místě jen odkážeme na zprávu z prvního ročníku 1 a její kapitolu Evaluace - očekávání a zde uvedeme jen stručný výčet motivací. Mentorky: povzbuzení dívek ke studiu genderově netradičních oborů a odbourávání genderově stereotypních představ o vlastním oboru/škole o Jedna mentorka prohlásila: Pracovní prostředí v ČR, nejen ve vědě, rozhodně nepovažuji za rovnoprávné. Talentovaná mladá děvčata jsou stále svým okolím 1

6 tlačena do studia méně náročných, případně pedagogických škol. Proto by tyto dívky měly vědět, že existují ženy, které si studium mužského oboru vybraly a že v něm mohou být úspěšné. A dodala: pokud jim to hned nepůjde, tak ať se nevzdávají, stejně jako já. Jiná mentorka, která se zúčastnila již minulých ročníků, zase uvedla: Čekala jsem, stejně jako v minulých letech, že studentky budou mít příliš děsivé představy o studiu technických oborů. To se přesně naplnilo, takže doufám, že jsem tyto představy odbourala. pomoc s úspěšným přestupem ze střední na vysokou školu (zejména poskytnout reálný pohled na vysokoškolské studium, které je často v rozporu se zkreslenými představami středoškoláků a středoškolaček; pomoc s vývěrem vysoké školy/oboru) o jedna z mentorek napsala, že se do programu přihlásila z chuti pomoci někomu s tím, v čem jsem se sama topila. seznámení mentee/s s vlastním oborem a vědou v praxi a obecně popularizace a propagace vlastního oboru poznání nových lidí (vysokoškolaček i středoškolaček) Mentees: pomoc s výběrem oboru a školy (potvrzení/vyvrácení původní volby oboru a školy; zjištění možností uplatnění; získání informací o konkrétních školách, které nelze vyčíst na internetu nebo získat na dnech otevřených dveří) o jedna středoškolačka například uvedla: Nebyla jsem si stoprocentně jistá oborem, který chci studovat, a chtěla jsem se něco dozvědět o dalších technických oborech, které by mě mohly zajímat. poznat, jak to chodí na vysoké škole (prostředí, systém studia, lidé) Přínos programu pro jeho účastnice - efektivita Mentees Výše uvedená očekávání středoškolaček třetí ročník téměř stoprocentně naplnil, a lze jej proto hodnotit jako úspěšný. Většina středoškolaček si ujasnila, na jakou vysokou školu a na jaký obor si podá přihlášku. Program tedy pomohl mentees zorientovat se v nabídce jednotlivých škol a studijních oborů a nasměroval je ke konkrétním specializacím (kromě náplně studia je mentorky seznámily i s možnostmi uplatnění po jejich absolvování na akademickém i neakademickém trhu práce). Jedna mentee takto napsala: Rozhodně je to skvělá příležitost pro akční a nerozhodné lidi, jako jsem já. Některé dívky utvrdil v jejich původním výběru a některé naopak díky programu přehodnotily své preference, jak ukazují tyto citace: Spíše jsem se upevnila v názoru, že jsem si vybrala skvělý obor a zvětšilo to mé odhodlání daný obor studovat ; Začala jsem uvažovat o jiné technické škole a více jsem se zaměřila na to, že chci být ve výzkumu. Ale od technických škol neustupuji ; U jednoho oboru jsem zjistila, že nejspíš není úplně pro mě, jiný mě naopak mile překvapil nebo [mentorka] mě zaujala pro svůj obor, i když jsem do mentoringu šla s úplně jinou představou. Mentoring tedy měl pro některé středoškolačky i příjemné neočekávané přínosy. Dalším bylo například poznání jiných programů pro středoškoláky, které pořádají různé vysoké školy (např. výše zmíněný seminář MasterClasses).

7 Program podpořil většinu středoškolaček v rozhodnutí studovat technickou vysokou školu. Seznámení s vysokoškolským prostředím pomohlo dívkám nabýt pocit jistoty a potřebné sebevědomí. Někomu v tomto směru pomohlo i zmapování samotného areálu školy: Poznala jsem fakultu, už dokážu trefit, kam potřebuju a mám základní informace o oboru. K odbourávání obav přispívá i skutečnost, že díky mentoringu získaly dívky kontakt na člověka, na něhož se mohou obrátit i během budoucího vysokoškolského studia, neboť většina mentees plánuje zůstat se svou mentorkou i nadále v kontaktu. Všechny mentees také uvedly, že by program doporučily ostatním středoškolačkám. Hlavním důvodem byl typ informací a zkušeností, které mentoring poskytuje a jež lze velice těžko získat jiným způsobem. Mentoring nabízí něco, co studentky nenajdou na internetu, ani na vysokoškolských dnech otevřených dveří či studijních veletrzích, ani u svých středoškolských vyučujících. Téměř polovina dívek, stejně jako absolventky prvního a druhého ročníku programu, totiž hodnotila informace, kterých se jim dostává na středních školách, jako vcelku dostatečné, ale jiné povahy, než jaké by je nejvíc zajímaly. Jako obzvláště přínosná byla hodnocena možnost poznat školu jinak, než se sama prezentuje, z perspektivy studentky. Nepřekvapivě jako nejpřínosnější program vnímaly mentees, které si se svou mentorkou tak říkajíc sedly. Tyto dvojice či skupiny měly nejmenší problém dohodnout se na termínech schůzek a stihly jich proto nejvíce. Takto například skupina třech mentees na jednu mentorku stihla více schůzek, než některé dvojice: Měly jsme skvělou mentorku, hodně nám řekla, ukázala, ptala se nás, co bychom chtěly, vycházela nám vstříc, takže byl program i podle mých představ, nic mi nechybělo. 2 Podmínkou příjemné spolupráce přitom nebyla shoda původního preferovaného oboru a oboru mentorky (i když je toto hodně důležitý faktor spokojenosti s programem), spíše šlo o lidskou stránku. Například mentee, jež je nadšená pro zubní lékařství, avšak měla mentorku z oboru chemie, uvedla, že se její očekávání naplnila ve všem, protože: má mentorka byla moc super ( ), dobře se s ní povídá ( ) a když jsem na setkání přinesla něco ze školy, že tomu nerozumím, tak mi s tím ochotně pomohla. Podobně se vyjádřila i jedna mentorka: Podle mne je důležité, aby si dvojice navzájem,padly do oka. Pak je spolupráce úplně o něčem jiném. Hodnocení spolupráce ve skupině a ve dvojici a je velice individuální. Každé středoškolačce vyhovuje něco jiného. Některé mentees vnímaly jako jednoznačné pozitivum být jen ve dvojici, protože měly mentorku jen pro sebe, jiným se naopak zdála plodnější práce ve skupině: Výhoda skupinky je taková, že každá máme i na danou školu jiný názor a chtěly bychom studovat jiné obory, i díky tomu se nám rozšíří pojem o daných oborech. Zároveň je třeba říci, že ne každá středoškolačka si může zcela libovolně zvolit, zda bude spíše ve skupině nebo ve dvojici. Jak to konstatovala jedna z mentees: Je škoda, že na některé obory se hlásilo moc lidí a na některé skoro žádní, protože pokud někdo chtěl dvojici u mentorky, která má pro mnoho mentees zajímavý obor měl jednoduše smůlu. Z pozice koordinátorky je však třeba dodat, že není reálné zajistit, aby se preferované obory středoškolaček zcela shodovaly s obory mentorek, natož aby každá jedna středoškolačka měla jednu mentorku ze svého preferovaného oboru. Nikdy není do poslední chvíle jasné, jaké středoškolačky dorazí na úvodní schůzku a která mentorka se jim bude nejvíce zamlouvat. Mnoho středoškolaček není oborově jasně vyhraněno. 2 Je však třeba dodat, že obecně jsou skupiny náročnější na komunikaci a spíše se během programu zvládnou sejít méně často než dvojice. Viz sekce Mentorky.

8 Mentorky Třetí ročník naplnil i očekávání většiny mentorek, včetně získání většího nadšení pro jejich vlastní studium či zlepšení vlastních komunikačních a organizačních schopností. Jedna mentorka například uvedla, že se naučila efektivněji plánovat. Dotazy středoškolaček vedly i k zamyšlení se nad věcmi, nad kterými se zkušený vysokoškolák či vysokoškolačka nepozastaví. Jedna mentorka hodnotila v tomto směru komunikaci s její mentee jako přínosnou pro její působení ve fakultním senátu. Tento rok se zároveň nepotvrdila zkušenost z druhého ročníku, kdy většina dvojic či skupin, v nichž mentorky nebyly přímo z preferovaných oborů mentees, nebyla tolik úspěšná jako ostatní a nebyla tedy s programem tolik spokojená (viz výše u Mentees). Také samotná iniciativa a aktivita mentees byla mentorkami hodnocena mnohem pozitivněji než v letech minulých. Na nízkou inciativu středoškolaček si stěžovalo jen 6 mentorek. Jedna mentorka dokonce uvedla: Musím se přiznat, že moje mentee byla o hodně aktivnější než já. Naopak se potvrdilo, že čím větší skupina, tím větší pravděpodobnost, že bude komunikace zmatečná, pro mentorku náročná a nakonec proběhne méně schůzek. Takto si například jedna mentorka, která měla skupinu 4 mentees postěžovala, že mentees: neustále komunikovaly za sebe navzájem. Jedna psala o tom, jestli může druhá, ta druhá pak napsala sama. Naprosto jsem se ztrácela v tom, kdo chce kdy přijít a proč. Podobně mentorka se dvěma středoškolačkami napsala: Z mé zkušenosti by byl lepší systém jedna mentorka jedna mentee. Měla jsem dvě mentee, jejichž časové plány se rozcházely, takže jsem ve výsledku komunikovala prakticky jen s jednou. Obecně platí, že větší skupiny jsou úspěšné zejména v případě, kdy jsou mentees spolužačky, které se vidí každý den ve škole a mohou se jednoduše domluvit na termínu a typu aktivity a pak jen oslovit mentorku se společným návrhem. Problém nastává ve chvíli, kdy se středoškolačky v jedné skupině neznají a pocházejí z jiných škol a měst a komunikují s mentorkou každá zvlášť. Tento rok se také velice osvědčilo, pokud jednu mentee či skupinu mentees vedly dvě mentorky z téhož oboru. Pro mentorky to bylo časově a organizačně méně náročné a pro mentees to znamenalo bohatší a zábavnější program. Celkově vytvořily mentorky a mentees 10 skupin a 8 dvojic. Oproti minulému ročníku to znamenalo zvýšení počtu mentoringových skupin, které začaly převažovat nad mentoringovými dvojicemi, jež tvořily základní původní koncepci programu. Tento rok se z řad zkušenějších mentorek, které absolvovaly již několik ročníků, ozvalo několik hlasů kritických ke koncepci představování mentorek středoškolačkám na úvodní schůzce, na níž si mají mentees vybrat svou mentorku (mentorky doposud měly prostor během 5-10 minut představit svůj obor libovolnou formou; některé vytvořily powerpointové prezentace). Obecně je vnímána jako problém pasivita či spíše určitá zakřiknutost mentees, které často nevědí, na co se mentorek ptát. Jedna mentorka proto hodnotila úvodní schůzku jako pro mentorky nudnou, druhá zase uvedla, že si připadá jako na koňském trhu a především, že systém prezentací je z velké části o tom, jak kdo umí mluvit před lidmi, což nemusí být pro výběr mentorky zrovna klíčová dovednost. S tím musím z pohledu koordinátorky souhlasit, neboť některé konkrétní mentorky jsou tradičně nejobletovanějšími a to i ze strany těch mentees, které původně uváděly zcela jiné preferované studijní obory. Nespokojené mentorky proto navrhly, aby potenciální mentorky umístily na web v předstihu před úvodní schůzkou krátký populárně naučný odstavec o své specializaci, aby si pro ně středoškolačky mohly připravit dotazy, nebo aby úvodní schůzka probíhala formou poster sekcí, u nichž by se mohly jednotlivé mentee a mentorky zastavit.

9 Celkově však mentorky hodnotily tento ročník programu jako zdařilý a drtivá většina se chce zúčastnit i ročníku čtvrtého. Zbývající mentorky se dalšího ročníku nezúčastní zejména z důvodu studijních i pracovních pobytů v zahraničí či z důvodu ukončení studia. Evaluace třetího ročníku z pozice koordinátorky Třetí ročník programu, stejně jako ročníky předchozí, dostál základním funkcím mentoringu. 3 Poskytnutá orientace ve studijní nabídce a plán většiny mentees podat si přihlášku na technickou zaměřenou vysokou školu potvrzuje, že mentoring plní svou úlohu a podporuje studijní a kariérní růst. Často zmiňované nabytí potřebného sebevědomí a určitého klidu díky zmírnění obav z neznámého prostředí zase znamená naplňování funkce psychologické. Skutečnost, že několik mentee změnilo svůj původní studijní plán a rozhodlo se jít ve stopách své mentorky, zase ukazuje funkčnost mentoringu z hlediska poskytování rolového modelu. Co se týče přístupu účastnic k programu, stejně jako v minulých letech převažoval u mentees přístup instrumentální, zatímco u mentorek se vyskytoval v součinnosti s přístupem transformativním i přístupem zaměřeným na osobní rozvoj. Více k těmto přístupům viz Zpráva z roku 2012 (s. 10) a 2011 (kapitola Jaké jsou cíle feministicky orientovaného mentoringu). Na potřebu a adekvátnost transformativního přístupu poukazují i odpovědi mentees a mentorek na otázky po zkušenostech se sexistickými postoji jejich okolí. Sedmnáct středoškolaček uvedlo, že se někdy setkaly doma, mezi kamarády nebo ve škole s názorem, že matematika, fyzika a další technické obory jsou spíše pro kluky, a devět z nich slyšelo podobné vtipy nebo historky od svých vyučujících, případně spolužáků či spolužaček. Z 19 mentorek jich mělo takovou zkušenost 14. Je tedy zřejmé, že i mentoring, jako nástroj podpory žen při vstupu do genderově netradičních oborů, má stále své opodstatnění. Zároveň ale bylo pozitivní vidět nadšené středoškolačky, které se snad i díky mentoringu nenechají od svého zápalu pro techniku odradit. Jak uvedla jedna mentorka: [mentoring mi] přinesl pocit, že snad holek nadšených do techniky není málo, jen je potřeba některé z nich trochu pošťouchnout a třeba jim pomoci vyvarovat se chyb, které jsem dělala já sama. Výzvy pro příští ročníky Zlepšit/oživit koncepci představování mentorek středoškolačkám na úvodní schůzce Zajistit co nejpestřejší výběr oborů mentorek Nadále se snažit oborově navracet mentoring technickým vědám a specializacím, v nichž jsou ženy silně podreprezentovány Zvýšit počet hromadných aktivit vzhledem k jejich velice pozitivnímu ohlasu ze strany středoškolaček, ale i mentorek; nutnost realizovat je nejpozději v květnu Zajistit co nejvyšší počet potenciálních mentees pro úvodní schůzku 4 3 Základní funkce mentoringu jsou podrobněji popsány ve Zprávě z prvního ročníku v kapitole Co je to mentoring? 4 Zdůvodnění viz Zpráva 2012 (s ): Více středoškolaček znamená více různých preferovaných oborů, včetně těch výrazněji technických, a zároveň je předpokladem možnosti uskutečnit větší počet hromadných aktivit. Pokud má o hromadnou aktivitu v jednom městě zájem například jen třetina mentees s mentorkami z tohoto města, je zásadní rozdíl, pokud to znamená tři osoby nebo deset. Obzvláště vezmeme-li v potaz, že téměř vždy ještě někdo z přihlášených na poslední chvíli do programu nenastoupí. Při současném počtu mentees to totiž vedlo k bizarní situací, kdy na aktivitu dorazilo 5 mentorek a jeden vyučující, a jen dvě mentees.

Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech

Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech Marcela Linková Koordinátorka mentoringového programu: Kateřina Cidlinská Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2014 Projektová zpráva 2014 se zaměřuje

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Z VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOBCHALLENGE 2012 OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ struktura respondentů pohlaví aktuální stav účastníků dle zaměstnání či studií studenti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO STUDENTKY STREDNÍCH ŠKOL SE ZÁJMEM O TECHNICKÉ OBORY Projektová zpráva Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i Praha 2011 Publikace vznikla v rámci projektu

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále

Více

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 V tomto dokumentu jsou shrnuty údaje z dotazníků, které jsme dávali po zkoušce studentům kursu IT_115 na konci letního semestru 2005/06. Jsou to výsledky

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY 119 praxí (splněno na 170 %) REALIZOVANÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2010 ČERVEN 2013) 69 bakalářských odborných praxí 50 magisterských odborných praxí Spolupracující

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ Projekt SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY 09. 08. 2013 Hvězdárna Valašské Meziříčí Přítomni: Viz prezenční listina Předmět jednání: Koordinace realizace přeshraničního projektu Společně

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Maturitní zkouška Koordinace vyššího stupně dokládá schopnost studovat s ohledem na věcně-obsahové kompetence (odborné znalosti), jazykové

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více