Závěrečná zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu"

Transkript

1 Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010

2 Tato závěrečná zpráva obsahuje následující informace: 1) Základní informace a historie projektu 2) Cíl projektu 3) Realizace projektu 4) Konkrétní výsledky projektu a přínos projektu pro česko-německou spolupráci 5) Další perspektivy projektu 6) Finanční zajištění projektu 7) Závěr 8) Seznam příloh Finanční zpráva a platební doklady 2

3 1) Základní informace a historie projektu Projekt Česko-německého fóra mládeže Německa na zkušenou Versuch s mal Deutschland se konal v roce 2010 již pošesté. Myšlenka projektu, tedy informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu, vznikla ve Fóru mládeže již v roce Po prvním úspěšném ročníku projektu bylo Fórum mládeže osloveno Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM Plzeň, DAAD Praha, Goethe-Institutem Praha a Českou národní agenturou Mládež s nabídkou spolupráce a podpory pro opakování projektu. V letech se na projektu znovu podílely IC DAAD Praha, Goethe-Institut Praha a především štědrou finanční podporou i Česko-německý fond budoucnosti. V roce 2010 se projekt uskutečnil za podpory stejných partnerů, nově však projekt podpořila Centrála zahraničního školství Spolkového správního úřadu a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Tandem koordinační centrum česko-německých výměn mládeže nás podpořil tím, že vytiskl náš nový projektový leták. Jako referenti se projektu zúčastnili jak členové i nečlenové fóra mládeže zkušení z minulých let, tak referenti zcela noví. Součástí prezentace byly i interaktivní části, hry apod. Interaktivní prezentace, kterých bylo celkem 141, zažilo kolem žáků (průměrně 35 žáků na jednu prezentaci) na 98 školách v České republice. Prezentace přitom proběhly ve všech regionech a na středních školách různého typu a zaměření. 2) Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšit informovanost mladých lidí, obzvláště středoškolských studentů, o možnostech studia a jiné seberealizace v Německu a zároveň je motivovat k vlastnímu angažmá v česko-německé, potažmo mezinárodní spolupráci. Novým cílem tohoto ročníku bylo také motivovat studenty středních škol k výuce němčiny, která v posledních letech upadá a je zastiňována angličtinou a španělštinou. V rámci prezentací byly představeny možnosti studia či jazykového vzdělávání v Německu i ČR (představena nabídka Goethe Institutu a DAAD), speciální pozornost byla věnována dobrovolnictví a možnostem strávit v Německu rok po střední škole, v případě, že student nebyl přijat na VŠ, či se rozhodl na VŠ nejít. Hlavní prioritou prezentací bylo nabídnout studentům zkušenosti s jazykovými, studijními či dobrovolnickými pobyty v Německu a zahraničí z první ruky. Právě tento moment byl často v evaluačních formulářích zmiňován jako nejdůležitější tedy fakt, že referenti mohli mluvit o své osobní zkušenosti a popsat praktické tipy. 3

4 Referenti školního projektu se zúčastnili dvou denních školení, kde si osvojili základy neformálního vzdělávání a jeho metod. Prezentace trvaly v průměru minut a byly určeny pro skupinu max. 35 žáků, což se ve valné většině podařilo na školách domluvit a dodržet. Prezentace obsahovaly jak jazykovou animaci a práci ve skupině, tak individuální práci a vizualizaci výsledků. Studenti dostali prostor vyjádřit svůj postoj k zahraničním pobytům, jazyku či obavám, které s ohledem na pobyt v zahraničí mají. Referenti tak měli mnohem větší možnost pracovat s motivací studentů a došlo k výměně zkušeností i mezi studenty samotnými. 3) Realizace projektu Příprava projektu začala již koncem roku 2009 a trvala do března Tato fáze zahrnovala hlavně komunikaci se sponzory, kontaktování škol, přípravu materiálů pro jednotlivé prezentace a přípravu a realizaci jednodenního školení referentů, které proběhlo za podpory DAAD v prostorách Goethe Institutu. V rámci oslovování škol byly osloveny jednak školy, které se projektu účastnily v minulých letech, pro oslovení dalších škol byla využita internetová databáze středních škol (http://www.atlasskolstvi.cz). Vyjádření zájmu ze strany škol a rozdělení škol mezi referenty bylo tento rok organizováno za pomoci internetového dotazníku, kde školy vyplnily podrobné údaje o prezentacích, vybavení a možných termínech uskutečnění prezentací (http://skolniprojekt.realmind.org/). Školení referentů školního projektu proběhlo v prostorách Goethe Institutu 3. března Školení se zúčastnilo osmnáct referentů. Zástupci DAAD a Goethe Institutu jim podrobně představili svou nabídku studia zahraničí a jazykových kurzů, Tandem možnost podílet se na česko-německé spolupráci a prezentaci aktivit AFS měla Alena Novosadová (více viz. příloha program školení). Dále paní Eva Winklerová představila aktivity a stipendium Česko-německého fondu budoucnosti. Druhá část školení byla zaměřena převážně na metody neformálního vzdělávání, představení a úpravy nejnovějšího formátu powerpointové prezentace a výměnu zkušeností mezi referenty. Poslední částí školení byly organizační záležitosti (náležitosti vyúčtování a rozdělení škol). 4

5 Příprava materiálů na jednotlivé prezentace probíhala za úzké spolupráce a podpory DAAD Praha a Goethe-Institutu, které poskytly mimo jiné informační materiály a prostory pro jejich přípravu a uskladnění. Před školením referentů v Praze tak byla pro každou přihlášenou školu připraveny tašky informačními materiály k jednotlivým tématům prezentace. Samotné prezentace na školách tvořily druhou, nejvýznamnější část projektu. Na rozdíl od minulých ročníků se školní projekt tentokrát konal v jarních i podzimních termínech (březen 2010 prosinec 2010). V tomto časovém rozmezí bylo navštíveno 98 škol po celé republice a proběhlo na nich celkem 141 prezentací. Velmi často měly školy zájem o opakování prezentace, takže se k nim referenti vraceli. Na konci každé prezentace měli studenti a učitelé šanci vyjádřit své připomínky k prezentaci. Závěrečná fáze projektu proběhla v posledních měsících roku Obsahovala zejména konečné vyúčtování projektu a přípravu závěrečné prezentace pro všechny partnerské organizace a referenty, která se bude konat v březnu 2010 v prostorách Goethe- Institutu v Praze. 4) Konkrétní výsledky projektu a přínos projektu pro česko-německou spolupráci Očekávané působení projektu bylo (jak je uvedeno v projektové žádosti) zamířeno především na přehledné představení všech možností studia či dobrovolnictví v Německu a zahraničí, motivace studentů k zahraničí zkušenosti skrze osobní zkušenosti a probrání obav spojených s jejich pobytem v zahraničí. Významnou částí byla také práce s německým 5

6 jazykem formou jazykové animace. Tu podporovaly také učitelé/učitelky německého jazyka, jež byli ve valné většině prezentací přítomni/y. Konkrétní výsledky projektu lze nejlépe vyčíst z dotazníků pro zúčastněné školy (viz. příloha). Na každé škole referenti před prezentací předávají učitelům vytištěné formuláře s prosbou o zhodnocení prezentace. Také v tomto roce se nám od učitelů vrátila velká část evaluačních formulářů vyplněná zpět. Hodnocení výkonu referentů i organizace projektu ze stran učitelů, kteří na prezentacích byli přítomni, bylo vysoce pozitivní. Kromě konkrétního hodnocení užitečnosti a časové dotace jednotlivých informací podaných během prezentace, se v dotaznících objevuje konkrétní dotaz po přínosu prezentace. První část dotazníků zaměřená na jednotlivé informační bloky byla hodnocena vysoce pozitivně a může být využita jako podklad pro další ročník školního projektu (jako nejužitečnější byly hodnoceny informace o dobrovolnictví, jazykových kurzech a zkouškách). Jako velmi podařená byla hodnocena také forma prezentace, která dala studentům prostor pro jejich nápady, zkušenosti a aktivitu. Za důležité považovali učitelé také skutečnost, že referenti mohli poskytnout praktické rady do života, své osobní pocity a zkušenosti se zahraničním pobytem či mezinárodní spoluprací. Organizace celé akce (přihlašování po internetu, domluva s referenty) byly hodnoceny jako bezproblémové. Pozitivním znamením je také fakt, že studenti po skončení prezentace často kontaktovali referenty s dodatečnými otázkami a můžeme doufat, že je přinejmenším jedna z mnoha nabídek studia či angažmá v česko-německých vztazích zaujala. Pro ilustraci uvádíme několik hodnocení z evaluačních dotazníků: Akce byla velmi zdařilá a přínosná jak pro studenty tak pedagogy. Oceňuji kreativní zapojení studentů. Celkově si o akci myslím: Že je velkým přínosem a motivací pro další studium a využití německého jazyka - Tuto akci bychom rádi opakovali každý rok Celé roky se mi Vaše prezentace líbí a považuji ji za prospěšnou. Velice zdařilá a dokonale připravená prezentace 6

7 5) Další perspektivy projektu Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu za strany škol i ze strany partnerů jsme se rozhodli pro pokračování projektu i v dalším roce. Z hodnotících dotazníků vyplývá, že zájem o tuto akci přetrvává a že je vhodné tyto prezentace nabídnout všem studentům v posledních a předposledních ročnících. Nově se od roku 2011 budeme obracet také na vysoké a vyšší odborné školy. Vzhledem k rostoucímu rozsahu projektu se jeho koordinace od od jara 2011 rozdělí na tři členy Česko-německého fóra mládeže: mezi Alenu Vlachovou v pozici vedoucí projektu, Jana Vařáka v pozici PR-koordinátora a Ninu Mádlovou (dosud v jednání), která by převzala komunikaci se školami a rozdělování prezentací. Žádost podáme Česko-německému fondu budoucnosti k 31. prosinci Fórum mládeže však v oblasti šíření informací a propagace česko-německé spolupráce pokračuje i jinou formou, tentokrát na internetu. Česko-německé fórum mládeže má nyní vlastní doménu, kam budou postupně vkládány informace o projektu. V roce 2011 plánujeme ve spolupráci s Tandemem vytvoření vlastní webové stránky, která by přehledně informovala o našich prezentacích a obsahovala i dostatek informací pro ty, kdo se po prezentaci chtějí dozvědět více. Nejenže tedy plánujeme v projektu Do Německa na zkušenou v roce 2011 pokračovat, ale náš cíl - informovat a motivovat co nejvíce mladých lidí pro mezinárodní spolupráci se snažíme naplňovat i dalšími činnostmi. 6) Finanční zajištění projektu Projekt do Německa na zkušenou byl v roce 2010 financován z více zdrojů. Goethe Institut Praha podpořil projekt částkou Kč, DAAD částkou Kč, Českoněmecký fond budoucnosti Kč, Velvyslanectví SRN EUR a Centrála pro zahraniční školství Kč. Na přání partnerů Goethe-Institutu se budou konat prezentace i v lednu a únoru Potřebné finance jsme již získali. Projekt v roce 2011 bude oficiálně zahájen školením referentů, které se koná v březnu. Goethe-Institut Praha projekt navíc podpořil bezplatným poskytnutím prostor na pořádání školení, vyhodnocení projektu i na přípravu informačních materiálů. DAAD Praha pak poskytlo prostory na uskladnění tašek s informačními materiály a neslo také náklady na školení referentů a občerstvení. Informační materiály pro jednotlivé školy pak poskytli bezplatně nejen výše zmínění partneři, ale také Česko-německý fond budoucnosti, TANDEM 7

8 Plzeň, sdružení DUHA, ICM, AFS a Nadace Brücke/Most. Touto cestou byly také ušetřeny značné finanční prostředky. Finanční zpráva včetně všech dokladů je součástí této závěrečné zprávy. 7) Závěr Stejně jako předchozí ročníky se projekt Do Německa na zkušenou Versuch s mal in Deutschland setkal s úspěchem jak u studentů, tak učitelů. Referenti měli nově možnost zkusit si náročnější práci se skupinou a měli větší prostor pro interakci se studenty, což bylo hodnoceno velmi pozitivně. Díky ohlasům, které projekt měl, se domníváme, že náš cíl tedy informovat a povzbudit žáky, aby získali své často první zahraniční zkušenosti splněn. Velkou zásluhu na tom měli právě referenti projektu, kteří se podělili o své zkušenosti a předali tak maximálně osobní a praktické tipy. Za obě období projektu se nám podařilo uskutečnit celkem 141 prezentací, což při průměrné účasti 35 studentů znamená, že naše prezentace mělo v letošním roce možnost shlédnout kolem studentů. Doufáme, že se školní projekt, který se s úspěchem konal již šestým rokem, bude zorganizován i v následujících letech. Chtěli bychom tímto poděkovat všem partnerům, kteří nás podpořili! Dresden, 22. prosince 2010 Václav Kazda a Alena Vlachová Koordinátoři projektu Kontakt: Nám. Přátelství Prachatice Tel ) Seznam příloh Evaluační formulář pro školy Prezentace powerpoint (zaslána em) Seznam referentů 8

Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012

Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012 Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012 Projekt Česko-německého fóra mládeže pod záštitou paní Báry Procházkové Obsah: 1) Historie projektu, základní informace a jeho cíle 2) Projekt v číslech, březen

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva

Více

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Podpora integrace sluchově

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Závěrečná brožura. Česko-německé fórum mládeže 2009 2011

Závěrečná brožura. Česko-německé fórum mládeže 2009 2011 Závěrečná brožura Česko-německé fórum mládeže 2009 2011 Ahoj und Hallo! Rádi bychom Vám touto brožurkou blíže představili 5. funkční období Česko-německého fóra mládeže. Následující stránky by vám měly

Více

Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy).

Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy). Nová škola o. p. s. a Eva Bělinová prožili díky Nadaci Vodafone první tři měsíce Roku jinak Co leden, únor a březen 2011 organizaci přinesly? Mou přihlášku do Programu Rok jinak jsem v části Podrobný popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19.

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19. Národní institut pro další vzdělávání Vzdělávací a konferenční centrum Telč, nám. Jana Kypty 74, 588 56 Telč Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF Zvyšování kompetencí vedoucích

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více