Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od do hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice pro volební období Rada MČ se zabývala průběžným vyhodnocením v jednotlivých oblastech za uplynulé období se mohou připomínkováním a hlasováním v anketě, uveřejněné na podílet na konečné podobě projektu. vyčleníme finanční prostředky na obnovu a údržbu hřišť (vybavení hracími prvky) a stávajících parků v souladu s právními normami EU. v roce 28 bylo vyčleněno v rozpočtu MČ Brno-Černovice 1,5 mil. Kč na obnovu hřišť a stávajících parků v souladu s právními normami EU. Splněno Pokračování na straně 2 1. Životní prostředí, doprava, technické sítě oblast Černovické skládky komunálního odpadu z II. poloviny minulého století bude revitalizována podle pilotního projektu schváleného ZMB a realizována soukromými subjekty za podpory SFŽP a fondů EU. Vzniknou ozeleněné plochy pro rekreační a sportovní vyžití (běžkařské trasy, cyklotrasy) Oblast Černovické skládky bude revitalizována dle pilotního projektu schváleného ZMB s žádostí o dotaci z operačního programu EU a za finanční podpory SFŽP. Odhad rozpočtových nákladů činí 352 mil. Kč, předpokládaná výše dotace je 244 mil. Kč. V současné době je otevřena v Urban centru Brno výstava vývoje Černovické skládky a studie přeměny této lokality. Občané Místní skupina ČČK číslo 48 v Brně-Černovicích a Černovická krojovaná skupina pořádá Černovický ostatke v pátek 2. února 29 od 2 do 1 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí Při pochovávání basy bude účinkovat Černovická krojovaná skupina a hosté z Komína K tanci a poslechu hraje hudební duo Milan a Luba Vstupné 8 Kč předprodej na ul. Charbulova 61. Na Vás se těší a pěknou zábavu přeje Výbor MS ČČK číslo 48 v Brně-Černovicích a Černovická krojovaná skupina

2 v lokalitě u Pramene sv. Floriána za Mosilanou na svěřených pozemcích od města Brna, budeme realizovat projekt biokoridoru (zeleného pásu) a umělého poldru napájeného z pramene sv. Floriana. V odpočinkové zóně bude dovybaven park a zřízeno odpočívadlo zastávky cyklostezky kolem Svitavy. Vedle parku bude vybudován fotbalový plácek pro rekreační činnost mládeže. kanalizační stoku E. I z důvodu financování z EF. MČ iniciovala měření emisí v oblasti ul. Černovické. Měření však neprokázalo překračování stanoveného limitu včetně hluku. budeme pokračovat v obnově komunikací, technických sítí a parkovacích míst na ulicích Olomoucká, Štolcova, V. Kaprálové a Mírová ve spolupráci s městem Brnem a jimi zřízenými organizacemi (BKOM, BVK, TS a další) pokračuje se v obnově komunikací a Technických sítí v jednotlivých ulicích. V roce 28 se dokončila rozsáhlá investice ulice Štolcova cca 38 mil. Kč, zahajuje se kompletní obnova ul. Vítězslavy Kaprálové, připravuje se projekčně ul. Slámova.. zadáme zpracování PD na vybudování nových parkovacích stání při ZŠ Řehořova pro zastavení os. aut případně autobusů pro přepravu žáků Zatím nesplněno biokoridor (izolační zelený pás), který oddělí průmyslovou zónu od bytové a rekreační, byl z větší části realizován v roce 28, dokončen bude na jaře 29 ve finančním objemu 1,4 mil.kč Pokračovat bude úpravou celé lokality dle PD, která byla schválena a zařazena na prosincové zasedání ZMB do Integrovaných plánů rozvoje města Brna. Odhad celkových nákladů činí 7,6 mil. Kč. Realizace se předpokládá ve II. pololetí roku 29, ukončení v roce 21. dovybavíme parky a odpočinkové plochy dostatečným počtem laviček a odpadkových košů v provedení vysoce odolném proti vandalům. v roce 28 byly parky a odpočinkové plochy vybaveny lavičkami a odpadkovými koši v antivandalském provedení. V roce 29 se bude nadále obnovovat vybavení. Splněno vybudujeme oplocené výběhy pro psy s cvičištěm v roce 28 bylo dokončeno cvičiště pro psy při řece Svitavě v hodnotě 115 tis. Kč. V případě shody ZMČ na vytipované lokalitě, bude realizováno další cvičiště. oblast u Svitavy sousedící s ulicí Hladíkovou, kde dříve stála ubytovna, využijeme pro volnočasové aktivity teenagerů (U-rampa) a odpočinkové místo při vycházkách podél Svitavy lokalita ohraničená ulicemi Hladíkovou a řekou Svitavou bude upravena dle projektu, který bude odsouhlasen ZMČ v roce 29. Zatím neplněno v oblasti dopravy jsme iniciovali TEZ křižovatky Vinohradská, Hájecká a Faměrovo náměstí. Tato oblast bude odkanalizována, vybudováno VO a propojena na ul. Průmyslovou, aby se snížily imise v oblasti této křižovatky. byl zpracován TEZ na tuto křižovatku a ulici Vinohradskou křižovatku s RN 51 mil. Kč. V I. etapě byly provedeny stavební práce (zesílení vozovky a obnova příkopů) za 2,5 mil. Kč. Odkanalizování ul. Vinohradské je ve skluzu v návaznosti na iniciovali jsme opravu ulice Olomoucká úsek Ostravská, Turgeněvova včetně vybudování nových parkovacích míst (cca 4) a zřízení nových přístřešků zastávek MHD v roce 27 se opravila ul. Olomoucká Ostravská včetně vybudování 38 nových parkovacích míst, při sídlišti Turgeněvova se vybudovaly nové přístřešky MHD včetně přístřešků na Černovické terase firma DAIKIN. Splněno budeme iniciovat odstranění nevhodné stavby na křižovatce (rondel) Charbulova, Štolcova, Húskova, Řehořova a zadáme zpracováni PD této křižovatky, aby se zpřehlednila a zvýšila bezpečnost žáků a návštěvníků PL iniciovali jsme zadání PD (Brněnské komunikace, a. s.) křižovatky Charbulova Štolcova Húskova Řehořova z důvodu bezpečnosti chodců i uživatelů dopravy. budeme iniciovat v návaznosti na rozšíření pravomocí MP měření rychlosti a dodržování pravidel silničního provozu na nejfrekventovanější komunikaci Charbulova (zakoupení měřícího zařízení) zvýšil se policejní dohled na dodržování pravidel silničního provozu a bezpečnost chodců na frekventovaných místech naší MČ včetně kontroly zahrádkářských oblastí v MČ zapojíme se do celobrněnského projektu Komplexní řešení dopravy v klidu (parkovací místa), na který bude Brno žádat dotaci ze strukturálních fondů EU v letech vybudovala MČ 71 parkovacích stání v lokalitách Zvěřinova, Řehořova, Kneslova.Celobrněnský projekt není zatím realizován. zajistíme monitorování kvality ovzduší v MČ (Mosilana, Černovická terasa) pro následnou informovanost občanů a případná opatření provádí se pravidelné monitorování ovzduší v průmyslových lokalitách (Černovická terasa, Nová Mosilana) včetně písemného hlášení 2

3 v souladu s tvorbou Územního plánu města Brna zajistíme zachování zahrádkářských kolonií v MČ Územní plán města Brna byl připomínkován s požadavkem zachování zahrádkářských kolonií Splněno 2. Školství, kultura a sport dokončíme rekonstrukce ZŠ a MŠ včetně dovybavení budov a školních hřišť potřebným inventářem.v MŠ Štolcova zřídíme požadovanou učebnu logopedické prevence a obnovíme výsadbu stromů a dovybavíme hracími prvky školní zahradu. v ZŠ Řehořova se provedlo automatické odvětrání sociálních zařízení v souladu s vyhl. č.41/25 Sb. v ZŠ Kneslova se obnovila palubová podlaha v tělocvičně včetně části obložení stěn (28). v letošním roce chceme provést sanaci vlhkého zdiva dvorního traktu v MŠ Štolcova (učebna logopedická zřízena) a dokončit obnovu sportovního zázemí na ZŠ Kneslova. máme vytipované plochy pro sport a volnočasové aktivity s výhledem vybudování víceúčelové sportovní haly s celoročním využitím (sálové sporty).tyto volnočasové aktivity budou zázemím pro bytovou výstavbu Na Kaménkách. - byla zpracována studie víceúčelové sportovní haly s celoročním využitím jako zázemí pro budoucí výstavbu Na Kaménkách. Akce však nebyla zařazena do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, podporované z EF. Zatím nesplněno provedeme rekonstrukci nádvoří KD ve Starých Černovicích včetně vybudování víceúčelového hřiště (futsal, košíková, tenis, badminton, volejbal) s alternativou v zimním období umělého kluziště.. na rekonstrukci víceúčelového hřiště na nádvoří KD Faměrovo nám. jsme obdrželi dotaci ze SR ve výši 3,1 mil. Kč a příslibu,8 mil. z rozpočtu JMK. Bohužel současná vládnoucí koalice na Velké radnici nesvěřila MČ Brno-Černovice investorskou činnost s tím, že zajistí rekonstrukci z úrovně města. Bohužel nezajistila nic, o dotaci jsme přišli a teprve nyní na základě našich opakovaných urgencí žádá město o novou státní dotaci. Dva roky již mohla černovická mládež bruslit a v létě hřiště využívat k letním sportům. Zatím nesplněno podpoříme sportovní aktivity, vznik sportovních klubů a jednot, provozujících sporty o které bude mít veřejnost zájem a tradičních jednot Sokol a Orel. pravidelně podporujeme sportovní aktivity v MČ z rozpočtu MČ ve výši,3 mil. Kč vypíšeme výběrové řízení na pronájem včetně zajištění údržby Areálu zdraví na Kneslově ulici, který budeme využívat pro rekreační, sportovní a kulturní účely. AZ Kneslova ve výběrovém řízení uspěla společnost Senior Tennis Club, a. s., která provozuje sportovní areál od 1. března 27. Nájemce opravil povrch dvorců, instaloval nové umělé čáry na kurty natřel lavičky a stoly, v r. 28 opravil tréninkovou zeď, v r. 29 opraví ploty kolem areálu, zpevní svah kolem asfaltového hřiště, aby nedocházelo ke splavování půdy na hřiště při deštích. Příjmem městské části je nájemné a fungující areál, který je využíván pro sportovní a kulturní účely. Splněno v oblasti kulturních aktivit a tradic podporujeme lidové tradice (pouť, hody) a kulturní kroužky a spolky včetně ZUŠ. v oblasti kulturních aktivit podporujeme kulturní spolky a kulturní akce (Májek, Májíček, zpěváček, vánoce) v návaznosti na oblast strategického plánování máme zpracovaný návrh koncepce sportovišť v našich Černovicích (hřiště s jednoduchým vybavením pro rekreační sportovní činnost ( plácek vhodná travnatá plocha), oplocené víceúčelové hřiště s dražším vybavením (umělá travnatá plocha + zařízení) se správcem, přístupná veřejnosti. budeme podporovat občany, kteří se věnují volnočasové a sportovní činnosti dětí a mládeže hřiště v sídlišti Turgeněvova je provozováno za dohledu správce. ve spolupráci se ZŠ podpoříme rozvoj zájmové mimoškolní činnosti (sport, kultura, vzdělávání apod.) při využití školských zařízení a podpory občanů, kteří se věnují volnočasové a sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolupráci s vedením ZŠ zpřístupníme o prázdninách bezplatně školní hřiště pro mládež pro volnočasovou a sportovní činnost. Je však nutný dozor dospělých občanů. 3. Sociální politika, zdravotnictví, bezpečnost občanů dovybavíme inventář DPS, aby byl zajištěn komfort pro nájemce případně návštěvníky budeme pokračovat v senior. programu formou přednášek a kulturních pořadů pořádaných Sociální a zdravotní komisí RMČ podpoříme formou pronájmu nevyužitý nebytový prostor v Soc. domě pro zdravotní účely, aby se zkvalitnila zdravotní péče pro občany Černovic (rehabilitace, jednodenní chirurgie) v SD byla otevřena ordinace chirurgické ambulance v návaznosti na zajištění kompletnosti zdravotnických služeb pro občany Černovic Splněno budeme iniciovat častější kontroly hlídek MP v zahrádkářských koloniích a posílení hlídek v noční době k zamezení krádeží aut a výtržnictví pravidelná součinnost komise bezpečnosti a veřejného pořádku při Radě MČ s policií ČR a MP vede k vyšší bezpečnosti a ochraně majetku občanů. Tendence trestné činnosti je v naší městské části klesající. (viz statistika) Souhrn nápadů trestné činnosti rok 27 rok 28 Celkem Vloupání rodinné domy a byty 7 17 podniky firmy 17 motorová vozidla Odcizení motorových vozidel 4 12

4 zadáme zpracování projektu kamerových systémů ochrany soukromého majetku zejména parkovišť v sídlištích Turgeněvova, Kneslova, Krausova, spodní sídliště projekt kamerový systém na tento program nejsou zatím vyčleněny peníze v rozpočtu města Brna, je nutno řešit centrálně z úrovně města Zatím nesplněno v oblasti prevence organizovat besedy s žáky ZŠ (nižší ročníky o bezpečnosti, dopravní předpisy, oslovení neznámou osobou, stop droga,pohyb podezřelých osob..) besedy ZŠ prevence, stop drogy probíhají každoročně na obou ZŠ v naší městské části 4. Bytová výstavba, údržba bytového fondu po dokončené I. etapě výstavby souboru družstevních bytů a DPS na Dvouřádcích předpokládáme v tomto období zahájení II. etapy výstavby Na Kaménkách je rozpracována projektová dokumentace. V řešení je odkanalizování plochy pro II. etapu výstavby Zatím neplněno. aktivně se podílet na zastavení proluky Tržní 2 a obnovení odpočinkové zóny vnitrobloku Tržní Zvěřinova Klíčova. Podporujeme výstavbu bytových domů soukromými investory, formou zjednodušení a urychlení územního a stavebního řízení, angažovaností ve směnách soukromých a obecních pozemků, urychlení řešení majetkoprávních vztahů podmíňujících bytovou výstavbu. byla dokončena výstavba bytového domu Tržní 2. Správu tohoto domu si ponechalo město Brno. I když kolaudace domu byla , dosud není dům plně obsazen a garáže nejsou v provozu! MČ byly pouze svěřeny ke správě a údržbě sadové úpravy ve vnitrobloku. byla dokončena výstavba bytového domu Turgeněvova soukromým investorem, kde vzniklo dalších 34 bytových jednotek dokončíme regeneraci obytných domů (program PANEL) na ulicích Kneslova, Olomoucká, Turgeněvova, Blatouchova a Přední.Zkvalitníme investorské dozory na obecní výstavbě. v roce 27 se dokončila regenerace obecních domů v programu PANEL. Pokračujeme v zateplování a výměně oken u jednotlivých obecních domů. V roce 28 bude investováno 15 mil. Kč do kvality bydlení zajistíme zodpovědné hospodaření s obecním bytovým fondem. zvýšíme kontroly obecních bytů, u kterých je podezření na neoprávněné pronajímání.razantně, ale v souladu s právními normami, budeme postupovat proti neplatičům nájemného a proti nájemníkům, kteří porušují zásady řádného užívání bytů a společných prostor obecních domů. 5. Státní správa, samospráva a informovanost občanů pro zlepšení komunikace s Úřadem MČ a vedením radnice provedeme postupně některé organizační změny a zavedeme progresivní metody řízení práce úředníků benchmarking, CAF, SWOT, které povedou ke zlepšení služeb pro občany tak, aby potřeby, žádosti i případné stížnosti občanů byly vyřizovány včas, korektně a na standardní úrovni. Odborná úroveň úředníků a pracovníků samosprávy bude zvyšována dle osobních plánů vzdělávání a zkouškami odborné způsobilosti.informovanost občanů zvýšíme a zlepšíme pravidelnými zprávami z Rady a Zastupitelstva MČ v Černovinách a na internetových stránkách naší radnice www. brno.cz/cernovice. vedoucí odborů a odborní referenti se odborně vzdělávaji na pravidelných školeních pořádaných MMB na odborných přednáškách, které jsou zakončovány zkouškami odborné způsobilosti. MČ zajišťuje pro občany elektronický přístup do registru KÚ, výpisy z trestního rejstříku a bodového systému řidičů (Czech Point) 6. Strategické plánování předložíme Zastupitelstvu zpracované Teze strategického plánu rozvoje městské části Brno-Černovice na období s cílem vytvořit koncepci rozvoje MČ propojenou s novým ÚP města Brna.Tento plán bude sloužit jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru naší MČ v návaznosti na strategické dokumenty města Brna a okolních MČ. Smyslem je organizace rozvoje a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby došlo k rozvoji prosperity MČ v maximálně možné míře efektivně vynaloženými prostředky.úkolem je odpovědět na otázku Jak budou vypadat Černovice v blízké a mírně vzdálené budoucnosti a na tomto základě budou stanoveny cíle, projekty a činnosti vedoucí k rozvoji MČ pomocí využití fondů EU, dotace státu, kraje ke zkvalitňování ŽP a zdravotního stavu obyvatel a zapojení podnikatelské sféry do veřejně prospěšných akcí. vzhledem k tomu, že nový Územní plán města Brna je zpracován v dalších variantách ( bez R 43, ŽUB apod.), prodlouží se jeho definitivní verze pravděpodobně o 2 roky. Z tohoto důvodu není možné zpracovat kompletní plán rozvoje MČ Brno-Černovice. Zatím nesplněno 4

5 Rozpočet Městské části Brno-Černovice na rok 29 Rozpočet MČ Brno-Černovice byl od do vyvěšen na úřední desce MČ v souladu s posledním zněním zákona o obcích č. 128/2 Sb. a o rozpočtových pravidlech 25/2 Sb.. Jelikož během doby jeho vyvěšení nebyly k vyvěšenému rozpočtu vzneseny ze strany občanů žádné připomínky, byl rozpočet na 12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice dne 18. prosince 28 schválen, a to jako vyrovnaný. PŘÍJMY v tis. Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu - státní správa školství 152 Účelová dotace z vlastního města - požární ochrana (CO) 4 Neúčelové dotace vlastního města - podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Postoupené příjmy celkem Vlastní příjmy - SP za znečišťování ovzduší 2 - SP ověřování (vidimace, legalizace) - SP výherní hrací automaty 2 - SP - rybářské lístky - SP stavební 6 - SP Czech Point 8 - MP ze psů 28 - MP za užívání veřejného prostranství 8 - MP z ubytovací kapacity - MP provoz výherních hracích automatů 4 Nájem z pozemků 17 Nájem z pozemků (Pískovna) 2 49 Nájem Areál zdraví 61 Nájem Kulturní dům Faměrovo nám Nájem Kulturní dům Charbulova 3 2 Nájem MUDr. Kaplan zápočet 7 Nájem knihovna 41 Nájem komunikace (Pískovna) 6 Nájem squash (zápočet PSK) 23 Nájem jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 2 Nájem restaurace v Areálu zdraví 8 Nájem centrálního hygienického zařízení (Pískovna) 14 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) 15 Pokuty a sankce Příjem z reklam Černoviny 2 6% ze zisku z provozu výherních hracích automatů 15 Příjmy z úroků běžných účtů Odpisy VHČ BO 131 Příjmy inkasované MČ financování odpisy Techem, dávky soc. podpory 2 17 Celkem příjmy: výdaje v tis. Kč Nájemné z pozemků 134 DOPRAVA 3 31 nákup služeb 6 komunikace - zimní údržba 95 komunikace - čištění 25 komunikace - výtluky a výmrazy opravy chodníků ŠKOLSTVÍ 8 6 MŠ Kneslova provozní příspěvek 3 MŠ Štolcova provozní příspěvek 185 MŠ Elišky Krásnohorské provozní příspěvek MŠ školy v přírodě 45 ZŠ Kneslova provozní příspěvek 2 42 ZŠ Řehořova provozní příspěvek ZŠ školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky 15 Zvláštní škola neinvestiční příspěvek Základní umělecká škola příspěvek 2 Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) 23 KULTURA 31 Dohoda vedení kroniky Kronika služby Zpěváček Májek + Máječek Černovická krojovaná 2 Kulturní domy elektřina, drobné opravy Černovické hody Černovická letní show 2 Ples zastupitelstva 7 Vánoční a mikulášská zábava Pouť Sv. Floriána Provoz místního rozhlasu Černoviny 2 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 365 Areál zdraví - tenisová škola (TC) 2 Areál volného času při ul. Mírová u pramene sv. Floriána 295 Černovický superpohár malá kopaná 8 Atletická olympiáda ZŠ a MŠ 22 akce Sportovec roku vyhlášení ankety 2 DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 255 Střelka Černovice biatlon + Černovická míle 45 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko 2 TK Černovice tenis + turnaj SKB Černovice basketbal SK Slovan squash 25 Sokol Brno IV 9 FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel Černovice

6 výdaje (pokračování) DOTACE 85 České zahrádkářské svazy Myslivecké sdružení HALALI Červený kříž Černovice Svaz tělesně postižených 25 POHŘEBNICTVÍ 4 OSTATNÍ SLUŽBY 158 KOMUNÁLNÍ ODPAD 4 odpadové hospodářství svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunálního odpadu spalovna, SKB, Techn. služby 2 ostatní nakládání s odpady OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY DÁVKY SOCIÁLNÍ POMOCI 4 SOCIÁLNÍ DŮM 8 CO + POŽÁRNÍ OCHRANA SDH 46 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva, SP, ZP 2 99 běžné výdaje + věcné dary 9 MÍSTNÍ SPRÁVA platy, dohody, ZP, SP, zák. poj běžné výdaje + věcné dary + vítání občánků (dary) SLUŽBY OBYVATELSTVU předplacené nájmy půdní byty 859 PENĚŽNICTVÍ financování splátky úroků půjček FRB 424 splátky půjček FRB 388 splátky půjček FBV 6 38 splátky úvěru 8 splátky TECHEM 138 poplatky za služby KB 44 odvod penále FÚ (ZŠ Řehořova) 439 pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD) 119 CELKEM VÝDAJE RMČ konaná dne schvaluje: zadání veřejné zakázky na Úklid společných prostor a přilehlých komunikací patřících k domu, domů ve správě bytového odboru MČ Brno-Černovice v souladu s 1 zákona č. 137/26 Sb o veřejných zakázkách. uzavření nájemních smluv pro nájemníky půdních nástaveb na domech Krausova 4 9 na dobu určitou od do se sazbou nájemného ve výši 63,9 Kč/m2 a pověřuje starostu Ing. Jiřího Hladíka jejich podpisem. doporučuje ZMČČ: vzít na vědomí stanovisko Výboru vlastníků bytů a stanovisko jednotlivých vlastníků bytů včetně podpisů v domovním celku Húskova 12, 14, 16. nedoporučuje ZMČČ: schválit darovací smlouvu mezi MČ Brno-Černovice a občanským sdružením Jošt Moravský, o. s. na realizaci jezdecké sochy Jošta Moravského ve výši 1 Kč za obyvatele MČ Brno-Černovice (stav k je obyvatel) tj Kč. 48. RMČ konaná dne schvaluje: stažení bodů: 9. Žádost o prodej b. j. domu Húskova 29/19 a zařazení domu do seznamu domů určených k prodeji. 1. Žádost o prodej / bytových jednotek domu Slámova 33 a zařazení do seznamu domů určených k prodeji. seznam požadavků na opravy a investice potřebné k realizaci na školských zařízeních a veřejných hřištích a sportovištích pro rok 29 včetně předpokládaných nákladů dle priorit takto: ZPRÁVY Z RADNICE Stručně z obsahu usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice 6 1) úprava dětského hřiště v MŠ Štolcova 21 předpokládané náklady 112 Kč a oprava dvorní fasády s okapovým chodníkem v MŠ Štolcova 21 předpokládané náklady 172 Kč, předpokládané náklady celkem 284 Kč. 2) oprava parket v prostoru nářaďovny a obložení v tělocvičně v ZŠ Kneslova 28 předpokládané náklady 238 Kč 3) oprava osvětlovacích těles ve třídách v MŠ Kneslova 7 předpokládané náklady 8 Kč návrh pedagogického kolektivu MŠ Kneslova na udělení Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost ředitelce MŠ Kneslova paní Haně Josefiové u příležitosti Dne učitelů v roce 29. návrh kolektivu zaměstnanců a ředitelky MŠ Štolcova na udělení Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost učitelce MŠ Štolcova paní Nině Hochmanové u příležitosti Dne učitelů v roce 29. jmenuje: Ing. Miloše Havránka členem komise životního prostředí od data nesouhlasí: s umístěním reklamy firmy DOMESTAV. Stávající umístění je bez stavebního povolení, doporučujeme reklamní panel umístit o cca 4 m směrem k městu z důvodu lepší přehlednosti dopravy na křižovatce. ukládá: BO ve spolupráci s FO prověřit solventnost MČ Brno-Černovice při splácení půjček z FRB, FBV a úvěrů od peněžních ústavů ve vztahu k uvažované privatizaci obecních domů v MČ Brno- Černovice. Termín:

7 bere na vědomí: rezignaci člena komise životního prostředí Davida Hanáka k datu ZMČ Brno-Černovice konané dne schvaluje: rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 29 v členění na příjmy a výdaje, včetně rozpisu výdajů. plán nákladů výnosů bytového odboru MČ Brno-Černovice na rok 29. plán nákladů a výnosů sociálního domu na rok 29. harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice v roce 29. neschvaluje: záměr prodeje vymezených jednotek domu Zvěřinova 11/134, p.č. 6/ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 554 m 2. záměr prodeje vymezených jednotek domu Zvěřinova 9/1163, p.č. 5/ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m 2. darovací smlouvu mezi MČ Brno-Černovice a občanským sdružením Jošt Moravský, o.s. na realizaci jezdecké sochy Jošta Moravského ve výši 1 Kč za obyvatele MČ Brno-Černovice (stav k je obyvatel) tj. částku Kč. Několika snímky se vracíme k velmi úspěšnému plesu ZMČ 24. ledna 29 Vánoce mám nejraději, když se kapři mrskají a prskavky prskají s tím se nám na vánočním vystoupení svěřily Planetky a Hvězdičky z Mateřské školky Štolcova dne 1. prosince 28 v Sociálním domě. I když jsou vánoce za námi, mnozí se již těšíme na vánoční nadílku a příjemná vystoupení zase v tomto roce. Přejeme všem černovickým dětem bohaté sněhové radovánky. Mirka Wildmannová 7

8 ŠKOLA S ÚSMĚVEM ŠKOLA PRO VŠECHNY MLUVÍME ANGLICKY NEJEN V HODINÁCH JAZYKŮ V prosinci proběhla závěrečná kola projektu Anglicky nejen v hodinách jazyků, na který naše škola získala podporu MŠMT v rámci podpory výuky cizích jazyků v roce 28. Základem našeho projektu byly soutěže na I. a II. stupni. I. stupeň měl soutěž Umělci v Anglii. Žáci museli nejdříve zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku v angličtině. V druhém kole pak zpěv nebo recitaci doplnili připravenou ilustrací. Do druhého kola postoupilo 15 soutěžících. Z nich vybrala porota ty nejlepší. Byli to: Sabina Tůmová a Tomáš Brauner z 2. B, Tereza Vinklárková ze 4. B a Martin Marhold ze 4. A. Na II. stupni se žáci zúčastnili Vědecké konference v anglickém jazyce. Tak se jmenovala jejich soutěž. Nejdříve si vybrali témata, která se vztahovala k různým oblastem života ve Velké Británii, USA, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Toto téma zpracovali v anglickém jazyce a porotě ho předvedli v Powerpointové prezentaci. V druhém kole ti nejlepší využili svých stávajících prezentací a rozšířili je o srovnání dané problematiky s podobnou problematikou v České republice. Nejlépe si s oběma prezentacemi poradili: 1) Kevin Urbánek 7. tř., Martin Březina 9. B 2) Michal Marhold 7. tř., Jakub Drobilík 9. B 3) Simona Stošková 7. tř. a Lenka Borkovcová 6. tř., David Pořízek 9. A. Žákům i učitelům se obě soutěže tak líbily, že se stanou naší škole tradicí a v příštím školním roce vyhlásíme 2. ročník soutěže Umělci v Anglii a Vědecká konference v anglickém jazyce. Mgr. Helena Marholdová Advent ve Vídni Na adventní trhy jezdíme pravidelně každý rok před Vánocemi. Ani letošní rok 28 nebyl výjimkou, a tak jsme ve středu s žáky ročníku vyrazili na celodenní výlet do Vídně. Tentokrát se však žáci 6. ročníku měli setkat s partnerskou třídou z vídeňské školy Sir Karl Popper Schule. Na schůzku s našimi partnery jsme se připravili předem. Vyrobili jsme pro ně vánoční přáníčka a nachystali jim malé dárečky. Naši vídeňští kamarádi nás čekali u Schönbrunnu, kam jsme dorazili kolem půl jedenácté. Po příjezdu proběhlo rychlé představení a učitelé žáky rozdělili do skupinek. Žáci si vzájemně předali dárečky, z nichž měli všichni radost a ve skupinkách obcházeli krásně vyzdobené vánoční trhy. Někteří také společně ochutnali vánoční dobroty. Mezi sebou se dorozumívali převážně anglicky, trochu německy, česky a někdy pomohla i gestikulace; ale důležité bylo, že se nakonec všichni nějak domluvili. Téměř po dvou hodinách konverzace se kamarádi rozloučili a popřáli si krásné Vánoce. V kontaktu zůstávají přes y a vzájemně se setkají zase koncem dubna. Odpoledne jsme si prohlédli přírodovědné muzeum, vánoční trhy u vídeňské radnice a zašli se ohřát do útulné čajovny. Každý si zde dal nějaký teplý nápoj a ochutnal dobrý zákusek. Výlet se nám vydařil a po osmé hodině večer jsme spokojeni dorazili domů. Mgr. M. Žáková, Mgr. M. Hlaváčková Odhalování historie na Řehořce Od letošního školního roku si žáci sedmých tříd v rámci povinně volitelných předmětů mohli zvolit Historický seminář. Jeho cílem je zkoumat střípky našich i světových dějin, shromažďovat k nim informace, zpracovávat projekty, navštěvovat výstavy i samotné historické památky, vytvořit jejich dokumentaci prostě vše, na co nezbývá v běžných hodinách dějepisu čas. Nejdříve jsme se soustředili na sedm divů světa. Každá skupinka dostala za úkol zpracovat informace k jednomu ze starověkých divů, vytvořit k němu projekt a seznámit s ním ostatní. Všem se to podařilo na jedničku, a tak jsme se chtěli pustit i do divů novodobých, když nám do toho zasáhla výstava Tutanchamon jeho hrob a poklady. Takovou událost si přeci nemůžeme nechat ujít! V prosinci jsme tedy společně na výstavu vyrazili. Předem jsme si zpracovali veškeré pracovní listy přístupné na internetových stránkách a nastudovali materiály o samotném Egyptě, Nilu, objeviteli hrobky H. Carterovi, hieroglyfech, pyramidách, bozích a mumifikaci. Završením našeho získávání informací byla návštěva samotné výstavy, která opravdu stojí za prohlídku. Tím ale pro nás vše nekončí. Chceme s našimi poznatky seznámit i ostatní žáky školy, a tak zpracujeme projekt o Tutanchamonovi a pokusíme se vytvořit model Egypta, možná i samotné Tutanchamonovy hrobky. Můžete se přijít podívat, zda se nám to podařilo. Mgr. Marcela Marková Vánoční turnaj v basketu Předposlední školní den roku 28 prožila část žáků druhého stupně naší školy sportovně. Od 9: hodin do 11:3 hodin se konal vánoční turnaj v košíkové mezi žáky 7., 8. a 9. tříd, kteří trénovali pod vedením p. učitelů P. Prokeše a L. Topoláře. Nastoupila proti sobě čtyři sedmičlenná družstva s originálními názvy: Koťátka, McDonalds, Kaňouři a Pumprlíci. Každé z družstev sehrálo 3 zápasy. Jako vítězové z nich vyšli KAŇOUŘI (L. Krejčiřík, V. Pařízek, J. Slavík, A. Nekolná, O. Herůdek, K. Hamanová a K. Nováčková). Jako druhé se umístilo družstvo McDonalds a 3. místo získali Pumprlíci. Nejlepšími střelci se staly tentokrát dvě dívky, a to: V. Hlaváčková (1 bodů) a K. Osvaldová (7 bodů). Každé družstvo obdrželo pohár, který pro turnaj zajistil MUDr. Říčný a TJ Zdar, stejně jako medaile pro jednotlivé hráče. Sladkou odměnu, typickou pro nadcházející vánoční svátky, přinesl pan místostarosta J. König, který společně se starostou Ing. J. Hladíkem, místostarostou L. Kadlecem a panem Dr. Říčným celý turnaj napjatě sledovali. Rozhodčím turnaje byl Ing. J. Filipenský, ředitel a jednatel společnosti Plasmametal, která věnovala škole hodnotný basketbalový míč. Všem sponzorům děkujeme, protože jejich dary jsou pro žáky velkou motivací, a i díky nim se uskutečnil na naší škole od září již druhý turnaj. Doufejme, že žáci budou mít o hru i nadále zájem a jejich výsledky se budou stále zlepšovat. Mgr. Marcela Marková Kukátko do školní družiny Pro děti, které tráví svůj volný čas pobytem ve školní družině, nabízíme pestrý a bohatý program akcí, které umožňují dětem poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě se zaměřujeme na rozvíjení psychických i tělesných dovedností pomocí hry a zážitků z ní. Učíme děti kamarádskému chování, větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování. Na celý školní rok máme připravené velké celodružinové akce, které se těší velké oblibě. Mezi takové patří taneční soutěže, zábavná opoledne plná her a soutěží, Karneval, Doremi, Sportovec ŠD, závody modelů, Country bál, fotbalová utkání se ŠD Kneslova, módní přehlídky, letní slavnost s posezením u táboráku a spoustu dalších. Vždy máme pro děti připravené krásné odměny, za které děkujeme také rodičům. Velice si vážíme jejich spolupráce. O veškerém dění školní družiny Vás informujeme na našich školních webových stránkách. Radmila Preslová 8

9 ZŠ Kneslova informuje Turistický výlet do údolí Augšperského potoka V sobotu se turistický kroužek vydal do okolní přírody. Tentokrát po turistických značkách se přešly Omice, Kývalka až k brněnskému Automotodromu a do údolí Augšperského potoka. Odtud cesta pěkně ubíhala až do Žebětína, kde se nasedlo na autobus a jelo se zpět domů. Kouzelník ve ŠD V úterý za námi přijeli kouzelníci z Prahy. Děti obdivovaly triky s provázky, kovovými kruhy a jiná kouzla. Dokonce vykoukl z rukávu pana kouzelníka živý ptáček. Čarovného představení se zúčastnily i děti ze ŠD Řehořova. Tématický den Matematika v pohybu Tématické dny se na naší škole pomalu stávají tradicí. Tentokrát ho připravily paní učitelky Bezdíčková a Cibulková, vyučující matematiky. Název pro tento tematický den byl hned z počátku zřejmý z názvu našeho vzdělávacího programu Škola v pohybu, proto název Matematika v pohybu. Pro žáky tříd bylo přichystáno sedm dílen, na kterých je provázeli žáci devátých tříd. Před zahájením celé akce nejdříve třídní učitelé žáky své třídy rozdělili do čtyř družstev, neboť většina stanovišť byla koncipována jako skupinová práce. Názvy jednotlivých stanovišť: 1. Albert Einstein, 2. Cabri geometrie, 3. Kouzla a matematika, 4. Matematika je věda, 5. Hrátky s krychlí, 6. Logická matematika a 7. Matematika hrou. Sněhurka a 4 trpaslíci Dne 16. a 17. prosince 28 zahráli žáci IX. tříd osmkrát pohádku Sněhurka a 4 trpaslíci. Představení bylo v němčině a bylo po celou dobu tlumočeno do češtiny. Divadlo postupně zhlédly všechny třídy naší školy, derniéra byla určena pro veřejnost rodiče, přátele a známé. Vše probíhalo v interaktivní učebně, kterou jsme s dětmi zařídili jako divadlo. Bruslení Dne se stalo spoustu věcí, ale největším zážitkem z celého dne bylo bruslení. Třídy 8. B, 9. A a 9. B ukázaly své krasobruslařské umění Lesní škola Jezírko V úterý jsme se vydali na program Vánoční kouzlení do Lesní školy Jezírko v Soběšicích. Na Jezírku nás přivítal pan učitel Honza a paní učitelka Lenka. Upekli jsme si linecké cukroví, vyrobili jsme si přání k Vánocům, svícínek, ba dokonce jsme věstili budoucnost z ovčí vlny. Nakonec jsme se ještě proběhli po lese, kde jsme podle obrázků a vůní určovali sedm druhů koření. Mikuláš Dne děti v nejnižších třídách s napětím očekávaly návštěvu Čerta a Mikuláše. V poslední vyučovací hodině se konečně dočkaly. Každá třída si vyslechla od Mikuláše, jaké bylo po celý rok jejich chování a pod slibem, že budou hodné, dostali všichni malou sladkost. Nezbedný čertík je při tom hezky škádlil a děti si určitě odnesly jen pěkné zážitky. Vánoční dílny V letošním roce jsme pro děti z tříd připravili v předvánočním čase vánoční dílny. V jednom dni si děti postupně vyrobily v každé dílně pěkný dárek s vánočním motivem. Materiály jsme používali různé: ubrousky, polystyrénové koule, květináče, šišky, korálky, hvězdičky, barvičky a různé barevné stužky. Všem dětem se výrobky podařily a domů si odnášely opravdu pěkné dárky. V odpoledních hodinách se za námi do vánočních dílen přišly podívat i děti z mateřských školek se svými maminkami. O nejdobřejší dobrotu Před Vánocemi proběhl na naší škole již čtvrtý ročník této soutěže. Stoly se prohýbaly pod množstvím vynikajícího a krásného cukroví a jiných dobrot. Všechny výrobky byly vydařené, bylo těžké určit vítěze. Testování COMDI V posledním předvánočním týdnu proběhlo testování žáků osmých a devátých tříd programem COMDI počítačové a profesní diagnostiky. Vážení rodiče, milé děti, ve dnech jsme Vás přivítali u zápisu do 1. tříd pro školní rok 29/21. Děti z MŠ Kneslova, Štolcova, E. Krásnohorské a dalších mateřských škol města Brna nás mile překvapily svojí spontánní spoluprací při plnění více i méně obtížných úkolů na jednotlivých stanovištích. Při příchodu do školy jsme si s dětmi nejdříve povídali, děti nám zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a potom jsme je seznámili s průběhem zápisu, abychom je zbavili strachu z neznámého prostředí. Dětem při zápisu pomáhala děvčata z vyšších ročníků, která je doprovázela na jednotlivá stanoviště. Letos nám pomáhala děvčata z 6.třídy. Každý rok pro děti vymýšlíme novou motivaci, aby se jim zápis líbil. Při tom letošním se děti snažily posbírat berušce poztrácené tečky. Za zvládnutí úkolu jim paní učitelky tečku na foliové berušce vybarvily. Překvapením na závěr byla pro děti určitě medaile ve tvaru berušky, kterou pro ně vyrobily na památku paní učitelky z I. stupně. Atmosféra zápisu byla velice příjemná a my doufáme, že si děti odnesly pěkné zážitky prvního setkání se školou. Díky nebývalému zájmu rodičů o naši školu můžeme již v této době, přestože zápisy končí až , garantovat rozdělení dětí do dvou menších třídních kolektivů. Na další spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi ve školním roce 29/21 se těší kolektiv učitelů I. stupně ZŠ Kneslova. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků proběhne ke konci května. O přesném termínu budete v předstihu informováni formou dopisu, vývěsky a www stránek školy. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. 9

10 Poděkování Vážení spoluobčané, v posledním čísle Černovin mně kolegové ze Zastupitelstva přáli k mému životnímu jubileu, které jsem oslavil na Štědrý den v minulém roce. Poněvadž jsem obdržel přání a někteří spoluobčané mě navštívili na Radnici osobně, chtěl bych touto cestou za blahopřání mockrát poděkovat. Dále mi dovolte krátké vyznání. Celá léta jsem se snažil a usiloval o slušné a vstřícné jednání při různé mé činnosti, ať jako zastupitel města Brna, tak našich Černovic. Velmi mne trápí jakákoliv situace, kdy vzniká neshoda, neseriozní jednání a neslušné postoje. Vím, že nejhorší lidská vlastnost je závist varujme se jí. Děkuji Všem Jan König, místostarosta TJ Spartak První brněnská Oddíl badmintonu: Oddíl badmintonu TJ Spartaku První brněnská je jedním z nejstarších oddílů badmintonu v Brně a tím i jedním z nejstarších oddílů v České republice. Badmintonové hnutí bylo v Československé republice založeno v roce 1957 a ve stejném roce byl založen také první oddíl v Brně, Lokomotiva Komárov. Náš oddíl byl založen v roce 1958 jako pátý oddíl badmintonu v Brně. V roce 28 tedy oslavil 5 roků od svého založení. Po celou dobu svojí činnosti je spjat s městkou částí Brno-Černovice. Převážnou část svého působení byl začleněn přímo do aktivit závodu První brněnské strojírny se sídlem na Olomoucké 7/9. Od roku 199 je sídlo jednoty v Brně- Černovicích u naší členky na Štolcové 38. Toto je něco z historie a teď něco ze současnosti: Náš oddíl badmintonu je zařazen v soutěži družstev do soutěže řízené Městským badmintonovým svazem, který je součástí Brněnského sdružení tělovýchovných jednot a řídí nejen družstva sídlící v Brně, ale i v okresech Brno-venkov, Břeclav, Blansko, Žďár nad Sázavou a pro ročník 28/29 i okres Kroměříž. Pro uplynulou sezonu bylo do soutěže družstev přihlášeno celkem 1 družstev. Družstva byla vylosována do dvou skupin základní části po pěti podle výkonnosti tak, aby rozložení sil bylo rovnoměrné. Po odehrání základní části postoupila družstva na 1 3 místě z každé skupiny do finálové části o konečné pořadí na 1 6 místě a družstva která skončila v základní skupině na 4 5 místě bojovala o umístění na 7 1 místě. Naše družstvo bylo zařazeno do základní skupiny B, kde skončilo na 2. místě a postoupilo do bojů o 1 6 místo. Tady se nám již nedařilo tak jako v základní skupině a skončili jsme na 4. místě. Vzhledem k možnostem tréninku a podmínkám za kterých jsme nuceni hrát zápasy na domácí půdě to zase tak špatné umístění není. Domácí zápasy hrajeme až v pozdních hodinách vzhledem k době po kterou máme vyhrazený trénink. O sobotách a nedělích jsou termíny obsazené a vyžadují další náklady za pronájem tělocvičny, které se každým rokem zvedají. Pokud budou mít čtenáři Černovin zájem o další dokumenty z činnosti badmintonového hnutí nejen v Brně, ale i Jihomoravském kraji a České republice, jsou uvedeny na webových stránkách: http//www.jmbadminton.cz Srdečně blahopřejeme Pan Josef Bryksa, paní Jiřina Kopalová Černovičtí váleční veteráni Dne 13. ledna tohoto roku přivítal na naší radnici starosta Ing. Jiří Hladík hrdiny ze II. světové války, kteří bojovali i v řadách československé armády a dnes jsou zasloužilými válečnými veterány. V městské části Brno-Černovice bydlí sedm spoluobčanů válečných veteránů. Jsou to: Vladimír Hendrych, Vladimír Štěrba, Josef Hlaváček, Josef Jindřich, Dalibor Veselý, Miloš Marša, Františka Pikhartová. Všichni černovičtí hrdinové z válek byli ze setkání nadšeni, potkali se, promluvili si, dodali jeden druhému povzbuzení i odvahu a přijali důležité informace například o tom, o jaké služby mohou žádat přímo ministerstvo, nebo jaké sociální jistoty jim jako válečným veteránům náleží. Pan starosta popřál na závěr setkání zasloužilým válečným veteránům hodně štěstí, přislíbil pomoc a vstřícný přístup při jednání na Úřadu městské části Brno-Černovice a předal jim publikace o Černovicích a písemné blahopřání do nového roku 29. Šárka Vítková,, pracovnice sociálního odboru ÚMČ TJ Sokol Brno IV Černovice pořádá v neděli od 15. hodin v tělocvičně na ulici Štolcova 8/12, 618 Brno dětský karneval se zábavným programem pro děti Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, písničky a to vše za účinkování TETIN Klotylda a Matylda Na všechny děti se těšíme. Prosíme přezůvky s sebou. Vstupné: dítě 1,-Kč, dospělí 15,-Kč Za TJ Sokol Brno IV Petra Quittová - starostka INZERCE Pronajmu garáž v Černovicích u trati. Tel.: Vyměním obecní byt 2+1, zvýšené přízemí v cihlovém domě v Černovicích za RD + doplatek v Černovicích. Tel.: Vyměním obecní byt 3+1 za menší, vše v Černovicích. Tel.: Vyměním obecní byt 1+1 I. kat. v Černovicích za , Černovice nejsou podmínkou. Tel.: Přijmeme kadeřnici do prosperujícího kadeřnictví na sídlišti v Líšni. Tel.: Vážení občané,dovolujeme si Vás pozvat na přednášku MUDr. Okáčové na téma Civilizační choroby v neurologii která se uskuteční v úterý v 15 hodin v Sociálním domě, Charbulova 86. Sociální a zdravotní komise ÚMČ Brno-Černovice 1

11 Ve setmělých ulicích Černovic bylo možno potkat Mikuláše, čerty a anděla V Brněnském metropolitanu byl publikován článek Z. Gregorové o černovickém malíří O. Rejnušovi po názvem Jak zachránit památky? Nakreslím je Deník v článku Brno prodalo kasárna Slatina přinesl informaci o tom,že areál někdejších kasáren a letiště prodalo město firmě Jižní centrum výměnou za pozemky v okolí nádraží. S výjimkou budovy někdejších kasáren na Řípské ulici mají být ostatní objekty zbourány, tzn. i objekty v katastru Černovic Vyšlo 6. číslo Černovin V televizním Jihomoravském večerníku byl přímý přenos z veřejného 12. zasedání zastupitelstva Městské části. Opozice (ČSSD) se pokusila o odvolání starosty Ing. J. Hladíka. Tento bod se však nedostal ani na pořad jednání neboť pro zařazení bodu byli jen čtyři zastupitelé. Proti bylo jedenáct a dva se zdrželi hlasování. V ZUŠ Charbulova 84 se uskutečnil Vánoční koncert hudebního odboru školy V pozdních odpoledních hodinách došlo k havárii dvou automobilů na křižovatce Hladíkova, Tržní, Charbulova. Havárie blokovala provoz vozidel od ulice Hladíkovy i Olomoucké Díky teplému počasí kvete v černovických zahradách čemeřice černá. Distribuován informační leták černovické ČSSD Na ploše pod železničním mostem na Olomoucké ulici se nachází velké množství odpadu, papíru a plastových lahví narozeniny oslavil místostarosta Jan König V podvečerních hodinách na několik minut vypadla elektřina v celých Černovicích a obec se ocitla v naprosté tmě Začalo se ochlazovat Nejrozsáhlejší světelná vánoční výzdoba v předzahrádce se nachází u domu Slámova V ranních hodinách teploměr ukazoval 13 C O poznání méně hlučnější Silvestr, i když první rány se začaly ozývat v obci po 15 hodině Nový rok. Dělobuchy a rakety v poněkud menší intenzitě než v minulých letech Tříkrálové koledování brněnské Charity. Několik dní před svátkem Tří králů chodili kolednici a popisovali dveře nápisem K+M+B Na Krausově ulici došlo ve večerních hodinách ke střetu mezi několika mladíky a Městskou policií Na Řehořově ulici v podvečerních hodinách zasahovali hasiči a Městská policie v místě ekologické pasti vytvořené z oleje a mazutu na volně zde žijící kočky Ranní teplota kolem 6 hodiny ráno 16 C, nejvyšší teplota přes den 7,5 C. Na Kneslové ulici ze zadní strany směrem k prodejně Albert upozornění neznámého občana na obnovené ilegální pokládání návnad jež jsou nebezpečné psům Ranní teplota kolem 6 hodiny ráno 15 C Některé domy na Elišky Krásnohorské navštívila falešná zástupkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny, jež zřejmě tipovala možnosti dalších kroků. Občané informovali o jejím výskytu Policii ČR. Brněnský deník přinesl informaci o přetvoření území černovické skládky na brněnské rekreační zařízení, kde budou golfová hřiště, parky a naučné stezky. Výstava návrhů úprav budoucího areálu je v Urban centru na Staré radnici v Brně Brněnský deník informoval o stále častějším výskytu padělků již i textilních výrobků českých firem ve vietnamské tržnici na Olomoucké ulici Na Olomoucké ul. 8 otevřena nová restaurace Club 68. V odpoledních hodinách pokus o přepadení pošty na Spáčilově ulici. Lupič neuspěl a byl zadržen policií krátce nato v baru na Křenové ulici. Do pátrání se zapojili i řidiči Dopravního podniku. Případ šetřen jako loupežné přepadení Na číslo Policie ČR bylo oznámeno, že na hlavním nádraží ČD v Brně jsou uloženy dvě nálože. Šetřením se ukázalo, že z mobilu volal pacient Psych. léčebny. Týž den další pacient demoloval zařízení léčebny a napadl její zaměstnance. Byl zklidněn přivolanými strážníky Na cenové mapě Brna se uvádí, že cena bytu v Černovicích v současnosti činní 1,9 2,3 mil. Kč V sále SŠPaS Charbulova 16 se uskutečnil Ples zastupitelstva, hudbou doprovázela skupina Night and Day Band. Dle účastníků se ples velmi vydařil, proběhl v radostné atmosféře a přítomní ocenili hodnotné výhry v kole štěstí V prostoru mezi pískovnou a Černovickou terasou pozorovány srnky. 11

12 Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad 3 8 výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ludvík Kadlec, členové Ing. Petr Kopečný, Jaroslav Novák, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátě u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, 618 Brno, tel.: ) Sazba: Ivo Pecl, petit-grafické studio s.r.o., Jakubské náměstí 1, 62 Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, 618 Brno, tel.: MK ČR E

13 13

14 14