Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od do hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice pro volební období Rada MČ se zabývala průběžným vyhodnocením v jednotlivých oblastech za uplynulé období se mohou připomínkováním a hlasováním v anketě, uveřejněné na podílet na konečné podobě projektu. vyčleníme finanční prostředky na obnovu a údržbu hřišť (vybavení hracími prvky) a stávajících parků v souladu s právními normami EU. v roce 28 bylo vyčleněno v rozpočtu MČ Brno-Černovice 1,5 mil. Kč na obnovu hřišť a stávajících parků v souladu s právními normami EU. Splněno Pokračování na straně 2 1. Životní prostředí, doprava, technické sítě oblast Černovické skládky komunálního odpadu z II. poloviny minulého století bude revitalizována podle pilotního projektu schváleného ZMB a realizována soukromými subjekty za podpory SFŽP a fondů EU. Vzniknou ozeleněné plochy pro rekreační a sportovní vyžití (běžkařské trasy, cyklotrasy) Oblast Černovické skládky bude revitalizována dle pilotního projektu schváleného ZMB s žádostí o dotaci z operačního programu EU a za finanční podpory SFŽP. Odhad rozpočtových nákladů činí 352 mil. Kč, předpokládaná výše dotace je 244 mil. Kč. V současné době je otevřena v Urban centru Brno výstava vývoje Černovické skládky a studie přeměny této lokality. Občané Místní skupina ČČK číslo 48 v Brně-Černovicích a Černovická krojovaná skupina pořádá Černovický ostatke v pátek 2. února 29 od 2 do 1 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí Při pochovávání basy bude účinkovat Černovická krojovaná skupina a hosté z Komína K tanci a poslechu hraje hudební duo Milan a Luba Vstupné 8 Kč předprodej na ul. Charbulova 61. Na Vás se těší a pěknou zábavu přeje Výbor MS ČČK číslo 48 v Brně-Černovicích a Černovická krojovaná skupina

2 v lokalitě u Pramene sv. Floriána za Mosilanou na svěřených pozemcích od města Brna, budeme realizovat projekt biokoridoru (zeleného pásu) a umělého poldru napájeného z pramene sv. Floriana. V odpočinkové zóně bude dovybaven park a zřízeno odpočívadlo zastávky cyklostezky kolem Svitavy. Vedle parku bude vybudován fotbalový plácek pro rekreační činnost mládeže. kanalizační stoku E. I z důvodu financování z EF. MČ iniciovala měření emisí v oblasti ul. Černovické. Měření však neprokázalo překračování stanoveného limitu včetně hluku. budeme pokračovat v obnově komunikací, technických sítí a parkovacích míst na ulicích Olomoucká, Štolcova, V. Kaprálové a Mírová ve spolupráci s městem Brnem a jimi zřízenými organizacemi (BKOM, BVK, TS a další) pokračuje se v obnově komunikací a Technických sítí v jednotlivých ulicích. V roce 28 se dokončila rozsáhlá investice ulice Štolcova cca 38 mil. Kč, zahajuje se kompletní obnova ul. Vítězslavy Kaprálové, připravuje se projekčně ul. Slámova.. zadáme zpracování PD na vybudování nových parkovacích stání při ZŠ Řehořova pro zastavení os. aut případně autobusů pro přepravu žáků Zatím nesplněno biokoridor (izolační zelený pás), který oddělí průmyslovou zónu od bytové a rekreační, byl z větší části realizován v roce 28, dokončen bude na jaře 29 ve finančním objemu 1,4 mil.kč Pokračovat bude úpravou celé lokality dle PD, která byla schválena a zařazena na prosincové zasedání ZMB do Integrovaných plánů rozvoje města Brna. Odhad celkových nákladů činí 7,6 mil. Kč. Realizace se předpokládá ve II. pololetí roku 29, ukončení v roce 21. dovybavíme parky a odpočinkové plochy dostatečným počtem laviček a odpadkových košů v provedení vysoce odolném proti vandalům. v roce 28 byly parky a odpočinkové plochy vybaveny lavičkami a odpadkovými koši v antivandalském provedení. V roce 29 se bude nadále obnovovat vybavení. Splněno vybudujeme oplocené výběhy pro psy s cvičištěm v roce 28 bylo dokončeno cvičiště pro psy při řece Svitavě v hodnotě 115 tis. Kč. V případě shody ZMČ na vytipované lokalitě, bude realizováno další cvičiště. oblast u Svitavy sousedící s ulicí Hladíkovou, kde dříve stála ubytovna, využijeme pro volnočasové aktivity teenagerů (U-rampa) a odpočinkové místo při vycházkách podél Svitavy lokalita ohraničená ulicemi Hladíkovou a řekou Svitavou bude upravena dle projektu, který bude odsouhlasen ZMČ v roce 29. Zatím neplněno v oblasti dopravy jsme iniciovali TEZ křižovatky Vinohradská, Hájecká a Faměrovo náměstí. Tato oblast bude odkanalizována, vybudováno VO a propojena na ul. Průmyslovou, aby se snížily imise v oblasti této křižovatky. byl zpracován TEZ na tuto křižovatku a ulici Vinohradskou křižovatku s RN 51 mil. Kč. V I. etapě byly provedeny stavební práce (zesílení vozovky a obnova příkopů) za 2,5 mil. Kč. Odkanalizování ul. Vinohradské je ve skluzu v návaznosti na iniciovali jsme opravu ulice Olomoucká úsek Ostravská, Turgeněvova včetně vybudování nových parkovacích míst (cca 4) a zřízení nových přístřešků zastávek MHD v roce 27 se opravila ul. Olomoucká Ostravská včetně vybudování 38 nových parkovacích míst, při sídlišti Turgeněvova se vybudovaly nové přístřešky MHD včetně přístřešků na Černovické terase firma DAIKIN. Splněno budeme iniciovat odstranění nevhodné stavby na křižovatce (rondel) Charbulova, Štolcova, Húskova, Řehořova a zadáme zpracováni PD této křižovatky, aby se zpřehlednila a zvýšila bezpečnost žáků a návštěvníků PL iniciovali jsme zadání PD (Brněnské komunikace, a. s.) křižovatky Charbulova Štolcova Húskova Řehořova z důvodu bezpečnosti chodců i uživatelů dopravy. budeme iniciovat v návaznosti na rozšíření pravomocí MP měření rychlosti a dodržování pravidel silničního provozu na nejfrekventovanější komunikaci Charbulova (zakoupení měřícího zařízení) zvýšil se policejní dohled na dodržování pravidel silničního provozu a bezpečnost chodců na frekventovaných místech naší MČ včetně kontroly zahrádkářských oblastí v MČ zapojíme se do celobrněnského projektu Komplexní řešení dopravy v klidu (parkovací místa), na který bude Brno žádat dotaci ze strukturálních fondů EU v letech vybudovala MČ 71 parkovacích stání v lokalitách Zvěřinova, Řehořova, Kneslova.Celobrněnský projekt není zatím realizován. zajistíme monitorování kvality ovzduší v MČ (Mosilana, Černovická terasa) pro následnou informovanost občanů a případná opatření provádí se pravidelné monitorování ovzduší v průmyslových lokalitách (Černovická terasa, Nová Mosilana) včetně písemného hlášení 2

3 v souladu s tvorbou Územního plánu města Brna zajistíme zachování zahrádkářských kolonií v MČ Územní plán města Brna byl připomínkován s požadavkem zachování zahrádkářských kolonií Splněno 2. Školství, kultura a sport dokončíme rekonstrukce ZŠ a MŠ včetně dovybavení budov a školních hřišť potřebným inventářem.v MŠ Štolcova zřídíme požadovanou učebnu logopedické prevence a obnovíme výsadbu stromů a dovybavíme hracími prvky školní zahradu. v ZŠ Řehořova se provedlo automatické odvětrání sociálních zařízení v souladu s vyhl. č.41/25 Sb. v ZŠ Kneslova se obnovila palubová podlaha v tělocvičně včetně části obložení stěn (28). v letošním roce chceme provést sanaci vlhkého zdiva dvorního traktu v MŠ Štolcova (učebna logopedická zřízena) a dokončit obnovu sportovního zázemí na ZŠ Kneslova. máme vytipované plochy pro sport a volnočasové aktivity s výhledem vybudování víceúčelové sportovní haly s celoročním využitím (sálové sporty).tyto volnočasové aktivity budou zázemím pro bytovou výstavbu Na Kaménkách. - byla zpracována studie víceúčelové sportovní haly s celoročním využitím jako zázemí pro budoucí výstavbu Na Kaménkách. Akce však nebyla zařazena do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, podporované z EF. Zatím nesplněno provedeme rekonstrukci nádvoří KD ve Starých Černovicích včetně vybudování víceúčelového hřiště (futsal, košíková, tenis, badminton, volejbal) s alternativou v zimním období umělého kluziště.. na rekonstrukci víceúčelového hřiště na nádvoří KD Faměrovo nám. jsme obdrželi dotaci ze SR ve výši 3,1 mil. Kč a příslibu,8 mil. z rozpočtu JMK. Bohužel současná vládnoucí koalice na Velké radnici nesvěřila MČ Brno-Černovice investorskou činnost s tím, že zajistí rekonstrukci z úrovně města. Bohužel nezajistila nic, o dotaci jsme přišli a teprve nyní na základě našich opakovaných urgencí žádá město o novou státní dotaci. Dva roky již mohla černovická mládež bruslit a v létě hřiště využívat k letním sportům. Zatím nesplněno podpoříme sportovní aktivity, vznik sportovních klubů a jednot, provozujících sporty o které bude mít veřejnost zájem a tradičních jednot Sokol a Orel. pravidelně podporujeme sportovní aktivity v MČ z rozpočtu MČ ve výši,3 mil. Kč vypíšeme výběrové řízení na pronájem včetně zajištění údržby Areálu zdraví na Kneslově ulici, který budeme využívat pro rekreační, sportovní a kulturní účely. AZ Kneslova ve výběrovém řízení uspěla společnost Senior Tennis Club, a. s., která provozuje sportovní areál od 1. března 27. Nájemce opravil povrch dvorců, instaloval nové umělé čáry na kurty natřel lavičky a stoly, v r. 28 opravil tréninkovou zeď, v r. 29 opraví ploty kolem areálu, zpevní svah kolem asfaltového hřiště, aby nedocházelo ke splavování půdy na hřiště při deštích. Příjmem městské části je nájemné a fungující areál, který je využíván pro sportovní a kulturní účely. Splněno v oblasti kulturních aktivit a tradic podporujeme lidové tradice (pouť, hody) a kulturní kroužky a spolky včetně ZUŠ. v oblasti kulturních aktivit podporujeme kulturní spolky a kulturní akce (Májek, Májíček, zpěváček, vánoce) v návaznosti na oblast strategického plánování máme zpracovaný návrh koncepce sportovišť v našich Černovicích (hřiště s jednoduchým vybavením pro rekreační sportovní činnost ( plácek vhodná travnatá plocha), oplocené víceúčelové hřiště s dražším vybavením (umělá travnatá plocha + zařízení) se správcem, přístupná veřejnosti. budeme podporovat občany, kteří se věnují volnočasové a sportovní činnosti dětí a mládeže hřiště v sídlišti Turgeněvova je provozováno za dohledu správce. ve spolupráci se ZŠ podpoříme rozvoj zájmové mimoškolní činnosti (sport, kultura, vzdělávání apod.) při využití školských zařízení a podpory občanů, kteří se věnují volnočasové a sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolupráci s vedením ZŠ zpřístupníme o prázdninách bezplatně školní hřiště pro mládež pro volnočasovou a sportovní činnost. Je však nutný dozor dospělých občanů. 3. Sociální politika, zdravotnictví, bezpečnost občanů dovybavíme inventář DPS, aby byl zajištěn komfort pro nájemce případně návštěvníky budeme pokračovat v senior. programu formou přednášek a kulturních pořadů pořádaných Sociální a zdravotní komisí RMČ podpoříme formou pronájmu nevyužitý nebytový prostor v Soc. domě pro zdravotní účely, aby se zkvalitnila zdravotní péče pro občany Černovic (rehabilitace, jednodenní chirurgie) v SD byla otevřena ordinace chirurgické ambulance v návaznosti na zajištění kompletnosti zdravotnických služeb pro občany Černovic Splněno budeme iniciovat častější kontroly hlídek MP v zahrádkářských koloniích a posílení hlídek v noční době k zamezení krádeží aut a výtržnictví pravidelná součinnost komise bezpečnosti a veřejného pořádku při Radě MČ s policií ČR a MP vede k vyšší bezpečnosti a ochraně majetku občanů. Tendence trestné činnosti je v naší městské části klesající. (viz statistika) Souhrn nápadů trestné činnosti rok 27 rok 28 Celkem Vloupání rodinné domy a byty 7 17 podniky firmy 17 motorová vozidla Odcizení motorových vozidel 4 12

4 zadáme zpracování projektu kamerových systémů ochrany soukromého majetku zejména parkovišť v sídlištích Turgeněvova, Kneslova, Krausova, spodní sídliště projekt kamerový systém na tento program nejsou zatím vyčleněny peníze v rozpočtu města Brna, je nutno řešit centrálně z úrovně města Zatím nesplněno v oblasti prevence organizovat besedy s žáky ZŠ (nižší ročníky o bezpečnosti, dopravní předpisy, oslovení neznámou osobou, stop droga,pohyb podezřelých osob..) besedy ZŠ prevence, stop drogy probíhají každoročně na obou ZŠ v naší městské části 4. Bytová výstavba, údržba bytového fondu po dokončené I. etapě výstavby souboru družstevních bytů a DPS na Dvouřádcích předpokládáme v tomto období zahájení II. etapy výstavby Na Kaménkách je rozpracována projektová dokumentace. V řešení je odkanalizování plochy pro II. etapu výstavby Zatím neplněno. aktivně se podílet na zastavení proluky Tržní 2 a obnovení odpočinkové zóny vnitrobloku Tržní Zvěřinova Klíčova. Podporujeme výstavbu bytových domů soukromými investory, formou zjednodušení a urychlení územního a stavebního řízení, angažovaností ve směnách soukromých a obecních pozemků, urychlení řešení majetkoprávních vztahů podmíňujících bytovou výstavbu. byla dokončena výstavba bytového domu Tržní 2. Správu tohoto domu si ponechalo město Brno. I když kolaudace domu byla , dosud není dům plně obsazen a garáže nejsou v provozu! MČ byly pouze svěřeny ke správě a údržbě sadové úpravy ve vnitrobloku. byla dokončena výstavba bytového domu Turgeněvova soukromým investorem, kde vzniklo dalších 34 bytových jednotek dokončíme regeneraci obytných domů (program PANEL) na ulicích Kneslova, Olomoucká, Turgeněvova, Blatouchova a Přední.Zkvalitníme investorské dozory na obecní výstavbě. v roce 27 se dokončila regenerace obecních domů v programu PANEL. Pokračujeme v zateplování a výměně oken u jednotlivých obecních domů. V roce 28 bude investováno 15 mil. Kč do kvality bydlení zajistíme zodpovědné hospodaření s obecním bytovým fondem. zvýšíme kontroly obecních bytů, u kterých je podezření na neoprávněné pronajímání.razantně, ale v souladu s právními normami, budeme postupovat proti neplatičům nájemného a proti nájemníkům, kteří porušují zásady řádného užívání bytů a společných prostor obecních domů. 5. Státní správa, samospráva a informovanost občanů pro zlepšení komunikace s Úřadem MČ a vedením radnice provedeme postupně některé organizační změny a zavedeme progresivní metody řízení práce úředníků benchmarking, CAF, SWOT, které povedou ke zlepšení služeb pro občany tak, aby potřeby, žádosti i případné stížnosti občanů byly vyřizovány včas, korektně a na standardní úrovni. Odborná úroveň úředníků a pracovníků samosprávy bude zvyšována dle osobních plánů vzdělávání a zkouškami odborné způsobilosti.informovanost občanů zvýšíme a zlepšíme pravidelnými zprávami z Rady a Zastupitelstva MČ v Černovinách a na internetových stránkách naší radnice www. brno.cz/cernovice. vedoucí odborů a odborní referenti se odborně vzdělávaji na pravidelných školeních pořádaných MMB na odborných přednáškách, které jsou zakončovány zkouškami odborné způsobilosti. MČ zajišťuje pro občany elektronický přístup do registru KÚ, výpisy z trestního rejstříku a bodového systému řidičů (Czech Point) 6. Strategické plánování předložíme Zastupitelstvu zpracované Teze strategického plánu rozvoje městské části Brno-Černovice na období s cílem vytvořit koncepci rozvoje MČ propojenou s novým ÚP města Brna.Tento plán bude sloužit jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru naší MČ v návaznosti na strategické dokumenty města Brna a okolních MČ. Smyslem je organizace rozvoje a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby došlo k rozvoji prosperity MČ v maximálně možné míře efektivně vynaloženými prostředky.úkolem je odpovědět na otázku Jak budou vypadat Černovice v blízké a mírně vzdálené budoucnosti a na tomto základě budou stanoveny cíle, projekty a činnosti vedoucí k rozvoji MČ pomocí využití fondů EU, dotace státu, kraje ke zkvalitňování ŽP a zdravotního stavu obyvatel a zapojení podnikatelské sféry do veřejně prospěšných akcí. vzhledem k tomu, že nový Územní plán města Brna je zpracován v dalších variantách ( bez R 43, ŽUB apod.), prodlouží se jeho definitivní verze pravděpodobně o 2 roky. Z tohoto důvodu není možné zpracovat kompletní plán rozvoje MČ Brno-Černovice. Zatím nesplněno 4

5 Rozpočet Městské části Brno-Černovice na rok 29 Rozpočet MČ Brno-Černovice byl od do vyvěšen na úřední desce MČ v souladu s posledním zněním zákona o obcích č. 128/2 Sb. a o rozpočtových pravidlech 25/2 Sb.. Jelikož během doby jeho vyvěšení nebyly k vyvěšenému rozpočtu vzneseny ze strany občanů žádné připomínky, byl rozpočet na 12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice dne 18. prosince 28 schválen, a to jako vyrovnaný. PŘÍJMY v tis. Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu - státní správa školství 152 Účelová dotace z vlastního města - požární ochrana (CO) 4 Neúčelové dotace vlastního města - podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Postoupené příjmy celkem Vlastní příjmy - SP za znečišťování ovzduší 2 - SP ověřování (vidimace, legalizace) - SP výherní hrací automaty 2 - SP - rybářské lístky - SP stavební 6 - SP Czech Point 8 - MP ze psů 28 - MP za užívání veřejného prostranství 8 - MP z ubytovací kapacity - MP provoz výherních hracích automatů 4 Nájem z pozemků 17 Nájem z pozemků (Pískovna) 2 49 Nájem Areál zdraví 61 Nájem Kulturní dům Faměrovo nám Nájem Kulturní dům Charbulova 3 2 Nájem MUDr. Kaplan zápočet 7 Nájem knihovna 41 Nájem komunikace (Pískovna) 6 Nájem squash (zápočet PSK) 23 Nájem jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 2 Nájem restaurace v Areálu zdraví 8 Nájem centrálního hygienického zařízení (Pískovna) 14 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) 15 Pokuty a sankce Příjem z reklam Černoviny 2 6% ze zisku z provozu výherních hracích automatů 15 Příjmy z úroků běžných účtů Odpisy VHČ BO 131 Příjmy inkasované MČ financování odpisy Techem, dávky soc. podpory 2 17 Celkem příjmy: výdaje v tis. Kč Nájemné z pozemků 134 DOPRAVA 3 31 nákup služeb 6 komunikace - zimní údržba 95 komunikace - čištění 25 komunikace - výtluky a výmrazy opravy chodníků ŠKOLSTVÍ 8 6 MŠ Kneslova provozní příspěvek 3 MŠ Štolcova provozní příspěvek 185 MŠ Elišky Krásnohorské provozní příspěvek MŠ školy v přírodě 45 ZŠ Kneslova provozní příspěvek 2 42 ZŠ Řehořova provozní příspěvek ZŠ školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky 15 Zvláštní škola neinvestiční příspěvek Základní umělecká škola příspěvek 2 Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) 23 KULTURA 31 Dohoda vedení kroniky Kronika služby Zpěváček Májek + Máječek Černovická krojovaná 2 Kulturní domy elektřina, drobné opravy Černovické hody Černovická letní show 2 Ples zastupitelstva 7 Vánoční a mikulášská zábava Pouť Sv. Floriána Provoz místního rozhlasu Černoviny 2 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 365 Areál zdraví - tenisová škola (TC) 2 Areál volného času při ul. Mírová u pramene sv. Floriána 295 Černovický superpohár malá kopaná 8 Atletická olympiáda ZŠ a MŠ 22 akce Sportovec roku vyhlášení ankety 2 DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 255 Střelka Černovice biatlon + Černovická míle 45 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko 2 TK Černovice tenis + turnaj SKB Černovice basketbal SK Slovan squash 25 Sokol Brno IV 9 FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel Černovice

6 výdaje (pokračování) DOTACE 85 České zahrádkářské svazy Myslivecké sdružení HALALI Červený kříž Černovice Svaz tělesně postižených 25 POHŘEBNICTVÍ 4 OSTATNÍ SLUŽBY 158 KOMUNÁLNÍ ODPAD 4 odpadové hospodářství svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunálního odpadu spalovna, SKB, Techn. služby 2 ostatní nakládání s odpady OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY DÁVKY SOCIÁLNÍ POMOCI 4 SOCIÁLNÍ DŮM 8 CO + POŽÁRNÍ OCHRANA SDH 46 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva, SP, ZP 2 99 běžné výdaje + věcné dary 9 MÍSTNÍ SPRÁVA platy, dohody, ZP, SP, zák. poj běžné výdaje + věcné dary + vítání občánků (dary) SLUŽBY OBYVATELSTVU předplacené nájmy půdní byty 859 PENĚŽNICTVÍ financování splátky úroků půjček FRB 424 splátky půjček FRB 388 splátky půjček FBV 6 38 splátky úvěru 8 splátky TECHEM 138 poplatky za služby KB 44 odvod penále FÚ (ZŠ Řehořova) 439 pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD) 119 CELKEM VÝDAJE RMČ konaná dne schvaluje: zadání veřejné zakázky na Úklid společných prostor a přilehlých komunikací patřících k domu, domů ve správě bytového odboru MČ Brno-Černovice v souladu s 1 zákona č. 137/26 Sb o veřejných zakázkách. uzavření nájemních smluv pro nájemníky půdních nástaveb na domech Krausova 4 9 na dobu určitou od do se sazbou nájemného ve výši 63,9 Kč/m2 a pověřuje starostu Ing. Jiřího Hladíka jejich podpisem. doporučuje ZMČČ: vzít na vědomí stanovisko Výboru vlastníků bytů a stanovisko jednotlivých vlastníků bytů včetně podpisů v domovním celku Húskova 12, 14, 16. nedoporučuje ZMČČ: schválit darovací smlouvu mezi MČ Brno-Černovice a občanským sdružením Jošt Moravský, o. s. na realizaci jezdecké sochy Jošta Moravského ve výši 1 Kč za obyvatele MČ Brno-Černovice (stav k je obyvatel) tj Kč. 48. RMČ konaná dne schvaluje: stažení bodů: 9. Žádost o prodej b. j. domu Húskova 29/19 a zařazení domu do seznamu domů určených k prodeji. 1. Žádost o prodej / bytových jednotek domu Slámova 33 a zařazení do seznamu domů určených k prodeji. seznam požadavků na opravy a investice potřebné k realizaci na školských zařízeních a veřejných hřištích a sportovištích pro rok 29 včetně předpokládaných nákladů dle priorit takto: ZPRÁVY Z RADNICE Stručně z obsahu usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice 6 1) úprava dětského hřiště v MŠ Štolcova 21 předpokládané náklady 112 Kč a oprava dvorní fasády s okapovým chodníkem v MŠ Štolcova 21 předpokládané náklady 172 Kč, předpokládané náklady celkem 284 Kč. 2) oprava parket v prostoru nářaďovny a obložení v tělocvičně v ZŠ Kneslova 28 předpokládané náklady 238 Kč 3) oprava osvětlovacích těles ve třídách v MŠ Kneslova 7 předpokládané náklady 8 Kč návrh pedagogického kolektivu MŠ Kneslova na udělení Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost ředitelce MŠ Kneslova paní Haně Josefiové u příležitosti Dne učitelů v roce 29. návrh kolektivu zaměstnanců a ředitelky MŠ Štolcova na udělení Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost učitelce MŠ Štolcova paní Nině Hochmanové u příležitosti Dne učitelů v roce 29. jmenuje: Ing. Miloše Havránka členem komise životního prostředí od data nesouhlasí: s umístěním reklamy firmy DOMESTAV. Stávající umístění je bez stavebního povolení, doporučujeme reklamní panel umístit o cca 4 m směrem k městu z důvodu lepší přehlednosti dopravy na křižovatce. ukládá: BO ve spolupráci s FO prověřit solventnost MČ Brno-Černovice při splácení půjček z FRB, FBV a úvěrů od peněžních ústavů ve vztahu k uvažované privatizaci obecních domů v MČ Brno- Černovice. Termín:

7 bere na vědomí: rezignaci člena komise životního prostředí Davida Hanáka k datu ZMČ Brno-Černovice konané dne schvaluje: rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 29 v členění na příjmy a výdaje, včetně rozpisu výdajů. plán nákladů výnosů bytového odboru MČ Brno-Černovice na rok 29. plán nákladů a výnosů sociálního domu na rok 29. harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice v roce 29. neschvaluje: záměr prodeje vymezených jednotek domu Zvěřinova 11/134, p.č. 6/ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 554 m 2. záměr prodeje vymezených jednotek domu Zvěřinova 9/1163, p.č. 5/ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m 2. darovací smlouvu mezi MČ Brno-Černovice a občanským sdružením Jošt Moravský, o.s. na realizaci jezdecké sochy Jošta Moravského ve výši 1 Kč za obyvatele MČ Brno-Černovice (stav k je obyvatel) tj. částku Kč. Několika snímky se vracíme k velmi úspěšnému plesu ZMČ 24. ledna 29 Vánoce mám nejraději, když se kapři mrskají a prskavky prskají s tím se nám na vánočním vystoupení svěřily Planetky a Hvězdičky z Mateřské školky Štolcova dne 1. prosince 28 v Sociálním domě. I když jsou vánoce za námi, mnozí se již těšíme na vánoční nadílku a příjemná vystoupení zase v tomto roce. Přejeme všem černovickým dětem bohaté sněhové radovánky. Mirka Wildmannová 7

8 ŠKOLA S ÚSMĚVEM ŠKOLA PRO VŠECHNY MLUVÍME ANGLICKY NEJEN V HODINÁCH JAZYKŮ V prosinci proběhla závěrečná kola projektu Anglicky nejen v hodinách jazyků, na který naše škola získala podporu MŠMT v rámci podpory výuky cizích jazyků v roce 28. Základem našeho projektu byly soutěže na I. a II. stupni. I. stupeň měl soutěž Umělci v Anglii. Žáci museli nejdříve zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku v angličtině. V druhém kole pak zpěv nebo recitaci doplnili připravenou ilustrací. Do druhého kola postoupilo 15 soutěžících. Z nich vybrala porota ty nejlepší. Byli to: Sabina Tůmová a Tomáš Brauner z 2. B, Tereza Vinklárková ze 4. B a Martin Marhold ze 4. A. Na II. stupni se žáci zúčastnili Vědecké konference v anglickém jazyce. Tak se jmenovala jejich soutěž. Nejdříve si vybrali témata, která se vztahovala k různým oblastem života ve Velké Británii, USA, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Toto téma zpracovali v anglickém jazyce a porotě ho předvedli v Powerpointové prezentaci. V druhém kole ti nejlepší využili svých stávajících prezentací a rozšířili je o srovnání dané problematiky s podobnou problematikou v České republice. Nejlépe si s oběma prezentacemi poradili: 1) Kevin Urbánek 7. tř., Martin Březina 9. B 2) Michal Marhold 7. tř., Jakub Drobilík 9. B 3) Simona Stošková 7. tř. a Lenka Borkovcová 6. tř., David Pořízek 9. A. Žákům i učitelům se obě soutěže tak líbily, že se stanou naší škole tradicí a v příštím školním roce vyhlásíme 2. ročník soutěže Umělci v Anglii a Vědecká konference v anglickém jazyce. Mgr. Helena Marholdová Advent ve Vídni Na adventní trhy jezdíme pravidelně každý rok před Vánocemi. Ani letošní rok 28 nebyl výjimkou, a tak jsme ve středu s žáky ročníku vyrazili na celodenní výlet do Vídně. Tentokrát se však žáci 6. ročníku měli setkat s partnerskou třídou z vídeňské školy Sir Karl Popper Schule. Na schůzku s našimi partnery jsme se připravili předem. Vyrobili jsme pro ně vánoční přáníčka a nachystali jim malé dárečky. Naši vídeňští kamarádi nás čekali u Schönbrunnu, kam jsme dorazili kolem půl jedenácté. Po příjezdu proběhlo rychlé představení a učitelé žáky rozdělili do skupinek. Žáci si vzájemně předali dárečky, z nichž měli všichni radost a ve skupinkách obcházeli krásně vyzdobené vánoční trhy. Někteří také společně ochutnali vánoční dobroty. Mezi sebou se dorozumívali převážně anglicky, trochu německy, česky a někdy pomohla i gestikulace; ale důležité bylo, že se nakonec všichni nějak domluvili. Téměř po dvou hodinách konverzace se kamarádi rozloučili a popřáli si krásné Vánoce. V kontaktu zůstávají přes y a vzájemně se setkají zase koncem dubna. Odpoledne jsme si prohlédli přírodovědné muzeum, vánoční trhy u vídeňské radnice a zašli se ohřát do útulné čajovny. Každý si zde dal nějaký teplý nápoj a ochutnal dobrý zákusek. Výlet se nám vydařil a po osmé hodině večer jsme spokojeni dorazili domů. Mgr. M. Žáková, Mgr. M. Hlaváčková Odhalování historie na Řehořce Od letošního školního roku si žáci sedmých tříd v rámci povinně volitelných předmětů mohli zvolit Historický seminář. Jeho cílem je zkoumat střípky našich i světových dějin, shromažďovat k nim informace, zpracovávat projekty, navštěvovat výstavy i samotné historické památky, vytvořit jejich dokumentaci prostě vše, na co nezbývá v běžných hodinách dějepisu čas. Nejdříve jsme se soustředili na sedm divů světa. Každá skupinka dostala za úkol zpracovat informace k jednomu ze starověkých divů, vytvořit k němu projekt a seznámit s ním ostatní. Všem se to podařilo na jedničku, a tak jsme se chtěli pustit i do divů novodobých, když nám do toho zasáhla výstava Tutanchamon jeho hrob a poklady. Takovou událost si přeci nemůžeme nechat ujít! V prosinci jsme tedy společně na výstavu vyrazili. Předem jsme si zpracovali veškeré pracovní listy přístupné na internetových stránkách a nastudovali materiály o samotném Egyptě, Nilu, objeviteli hrobky H. Carterovi, hieroglyfech, pyramidách, bozích a mumifikaci. Završením našeho získávání informací byla návštěva samotné výstavy, která opravdu stojí za prohlídku. Tím ale pro nás vše nekončí. Chceme s našimi poznatky seznámit i ostatní žáky školy, a tak zpracujeme projekt o Tutanchamonovi a pokusíme se vytvořit model Egypta, možná i samotné Tutanchamonovy hrobky. Můžete se přijít podívat, zda se nám to podařilo. Mgr. Marcela Marková Vánoční turnaj v basketu Předposlední školní den roku 28 prožila část žáků druhého stupně naší školy sportovně. Od 9: hodin do 11:3 hodin se konal vánoční turnaj v košíkové mezi žáky 7., 8. a 9. tříd, kteří trénovali pod vedením p. učitelů P. Prokeše a L. Topoláře. Nastoupila proti sobě čtyři sedmičlenná družstva s originálními názvy: Koťátka, McDonalds, Kaňouři a Pumprlíci. Každé z družstev sehrálo 3 zápasy. Jako vítězové z nich vyšli KAŇOUŘI (L. Krejčiřík, V. Pařízek, J. Slavík, A. Nekolná, O. Herůdek, K. Hamanová a K. Nováčková). Jako druhé se umístilo družstvo McDonalds a 3. místo získali Pumprlíci. Nejlepšími střelci se staly tentokrát dvě dívky, a to: V. Hlaváčková (1 bodů) a K. Osvaldová (7 bodů). Každé družstvo obdrželo pohár, který pro turnaj zajistil MUDr. Říčný a TJ Zdar, stejně jako medaile pro jednotlivé hráče. Sladkou odměnu, typickou pro nadcházející vánoční svátky, přinesl pan místostarosta J. König, který společně se starostou Ing. J. Hladíkem, místostarostou L. Kadlecem a panem Dr. Říčným celý turnaj napjatě sledovali. Rozhodčím turnaje byl Ing. J. Filipenský, ředitel a jednatel společnosti Plasmametal, která věnovala škole hodnotný basketbalový míč. Všem sponzorům děkujeme, protože jejich dary jsou pro žáky velkou motivací, a i díky nim se uskutečnil na naší škole od září již druhý turnaj. Doufejme, že žáci budou mít o hru i nadále zájem a jejich výsledky se budou stále zlepšovat. Mgr. Marcela Marková Kukátko do školní družiny Pro děti, které tráví svůj volný čas pobytem ve školní družině, nabízíme pestrý a bohatý program akcí, které umožňují dětem poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě se zaměřujeme na rozvíjení psychických i tělesných dovedností pomocí hry a zážitků z ní. Učíme děti kamarádskému chování, větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování. Na celý školní rok máme připravené velké celodružinové akce, které se těší velké oblibě. Mezi takové patří taneční soutěže, zábavná opoledne plná her a soutěží, Karneval, Doremi, Sportovec ŠD, závody modelů, Country bál, fotbalová utkání se ŠD Kneslova, módní přehlídky, letní slavnost s posezením u táboráku a spoustu dalších. Vždy máme pro děti připravené krásné odměny, za které děkujeme také rodičům. Velice si vážíme jejich spolupráce. O veškerém dění školní družiny Vás informujeme na našich školních webových stránkách. Radmila Preslová 8

9 ZŠ Kneslova informuje Turistický výlet do údolí Augšperského potoka V sobotu se turistický kroužek vydal do okolní přírody. Tentokrát po turistických značkách se přešly Omice, Kývalka až k brněnskému Automotodromu a do údolí Augšperského potoka. Odtud cesta pěkně ubíhala až do Žebětína, kde se nasedlo na autobus a jelo se zpět domů. Kouzelník ve ŠD V úterý za námi přijeli kouzelníci z Prahy. Děti obdivovaly triky s provázky, kovovými kruhy a jiná kouzla. Dokonce vykoukl z rukávu pana kouzelníka živý ptáček. Čarovného představení se zúčastnily i děti ze ŠD Řehořova. Tématický den Matematika v pohybu Tématické dny se na naší škole pomalu stávají tradicí. Tentokrát ho připravily paní učitelky Bezdíčková a Cibulková, vyučující matematiky. Název pro tento tematický den byl hned z počátku zřejmý z názvu našeho vzdělávacího programu Škola v pohybu, proto název Matematika v pohybu. Pro žáky tříd bylo přichystáno sedm dílen, na kterých je provázeli žáci devátých tříd. Před zahájením celé akce nejdříve třídní učitelé žáky své třídy rozdělili do čtyř družstev, neboť většina stanovišť byla koncipována jako skupinová práce. Názvy jednotlivých stanovišť: 1. Albert Einstein, 2. Cabri geometrie, 3. Kouzla a matematika, 4. Matematika je věda, 5. Hrátky s krychlí, 6. Logická matematika a 7. Matematika hrou. Sněhurka a 4 trpaslíci Dne 16. a 17. prosince 28 zahráli žáci IX. tříd osmkrát pohádku Sněhurka a 4 trpaslíci. Představení bylo v němčině a bylo po celou dobu tlumočeno do češtiny. Divadlo postupně zhlédly všechny třídy naší školy, derniéra byla určena pro veřejnost rodiče, přátele a známé. Vše probíhalo v interaktivní učebně, kterou jsme s dětmi zařídili jako divadlo. Bruslení Dne se stalo spoustu věcí, ale největším zážitkem z celého dne bylo bruslení. Třídy 8. B, 9. A a 9. B ukázaly své krasobruslařské umění Lesní škola Jezírko V úterý jsme se vydali na program Vánoční kouzlení do Lesní školy Jezírko v Soběšicích. Na Jezírku nás přivítal pan učitel Honza a paní učitelka Lenka. Upekli jsme si linecké cukroví, vyrobili jsme si přání k Vánocům, svícínek, ba dokonce jsme věstili budoucnost z ovčí vlny. Nakonec jsme se ještě proběhli po lese, kde jsme podle obrázků a vůní určovali sedm druhů koření. Mikuláš Dne děti v nejnižších třídách s napětím očekávaly návštěvu Čerta a Mikuláše. V poslední vyučovací hodině se konečně dočkaly. Každá třída si vyslechla od Mikuláše, jaké bylo po celý rok jejich chování a pod slibem, že budou hodné, dostali všichni malou sladkost. Nezbedný čertík je při tom hezky škádlil a děti si určitě odnesly jen pěkné zážitky. Vánoční dílny V letošním roce jsme pro děti z tříd připravili v předvánočním čase vánoční dílny. V jednom dni si děti postupně vyrobily v každé dílně pěkný dárek s vánočním motivem. Materiály jsme používali různé: ubrousky, polystyrénové koule, květináče, šišky, korálky, hvězdičky, barvičky a různé barevné stužky. Všem dětem se výrobky podařily a domů si odnášely opravdu pěkné dárky. V odpoledních hodinách se za námi do vánočních dílen přišly podívat i děti z mateřských školek se svými maminkami. O nejdobřejší dobrotu Před Vánocemi proběhl na naší škole již čtvrtý ročník této soutěže. Stoly se prohýbaly pod množstvím vynikajícího a krásného cukroví a jiných dobrot. Všechny výrobky byly vydařené, bylo těžké určit vítěze. Testování COMDI V posledním předvánočním týdnu proběhlo testování žáků osmých a devátých tříd programem COMDI počítačové a profesní diagnostiky. Vážení rodiče, milé děti, ve dnech jsme Vás přivítali u zápisu do 1. tříd pro školní rok 29/21. Děti z MŠ Kneslova, Štolcova, E. Krásnohorské a dalších mateřských škol města Brna nás mile překvapily svojí spontánní spoluprací při plnění více i méně obtížných úkolů na jednotlivých stanovištích. Při příchodu do školy jsme si s dětmi nejdříve povídali, děti nám zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a potom jsme je seznámili s průběhem zápisu, abychom je zbavili strachu z neznámého prostředí. Dětem při zápisu pomáhala děvčata z vyšších ročníků, která je doprovázela na jednotlivá stanoviště. Letos nám pomáhala děvčata z 6.třídy. Každý rok pro děti vymýšlíme novou motivaci, aby se jim zápis líbil. Při tom letošním se děti snažily posbírat berušce poztrácené tečky. Za zvládnutí úkolu jim paní učitelky tečku na foliové berušce vybarvily. Překvapením na závěr byla pro děti určitě medaile ve tvaru berušky, kterou pro ně vyrobily na památku paní učitelky z I. stupně. Atmosféra zápisu byla velice příjemná a my doufáme, že si děti odnesly pěkné zážitky prvního setkání se školou. Díky nebývalému zájmu rodičů o naši školu můžeme již v této době, přestože zápisy končí až , garantovat rozdělení dětí do dvou menších třídních kolektivů. Na další spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi ve školním roce 29/21 se těší kolektiv učitelů I. stupně ZŠ Kneslova. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků proběhne ke konci května. O přesném termínu budete v předstihu informováni formou dopisu, vývěsky a www stránek školy. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. 9

10 Poděkování Vážení spoluobčané, v posledním čísle Černovin mně kolegové ze Zastupitelstva přáli k mému životnímu jubileu, které jsem oslavil na Štědrý den v minulém roce. Poněvadž jsem obdržel přání a někteří spoluobčané mě navštívili na Radnici osobně, chtěl bych touto cestou za blahopřání mockrát poděkovat. Dále mi dovolte krátké vyznání. Celá léta jsem se snažil a usiloval o slušné a vstřícné jednání při různé mé činnosti, ať jako zastupitel města Brna, tak našich Černovic. Velmi mne trápí jakákoliv situace, kdy vzniká neshoda, neseriozní jednání a neslušné postoje. Vím, že nejhorší lidská vlastnost je závist varujme se jí. Děkuji Všem Jan König, místostarosta TJ Spartak První brněnská Oddíl badmintonu: Oddíl badmintonu TJ Spartaku První brněnská je jedním z nejstarších oddílů badmintonu v Brně a tím i jedním z nejstarších oddílů v České republice. Badmintonové hnutí bylo v Československé republice založeno v roce 1957 a ve stejném roce byl založen také první oddíl v Brně, Lokomotiva Komárov. Náš oddíl byl založen v roce 1958 jako pátý oddíl badmintonu v Brně. V roce 28 tedy oslavil 5 roků od svého založení. Po celou dobu svojí činnosti je spjat s městkou částí Brno-Černovice. Převážnou část svého působení byl začleněn přímo do aktivit závodu První brněnské strojírny se sídlem na Olomoucké 7/9. Od roku 199 je sídlo jednoty v Brně- Černovicích u naší členky na Štolcové 38. Toto je něco z historie a teď něco ze současnosti: Náš oddíl badmintonu je zařazen v soutěži družstev do soutěže řízené Městským badmintonovým svazem, který je součástí Brněnského sdružení tělovýchovných jednot a řídí nejen družstva sídlící v Brně, ale i v okresech Brno-venkov, Břeclav, Blansko, Žďár nad Sázavou a pro ročník 28/29 i okres Kroměříž. Pro uplynulou sezonu bylo do soutěže družstev přihlášeno celkem 1 družstev. Družstva byla vylosována do dvou skupin základní části po pěti podle výkonnosti tak, aby rozložení sil bylo rovnoměrné. Po odehrání základní části postoupila družstva na 1 3 místě z každé skupiny do finálové části o konečné pořadí na 1 6 místě a družstva která skončila v základní skupině na 4 5 místě bojovala o umístění na 7 1 místě. Naše družstvo bylo zařazeno do základní skupiny B, kde skončilo na 2. místě a postoupilo do bojů o 1 6 místo. Tady se nám již nedařilo tak jako v základní skupině a skončili jsme na 4. místě. Vzhledem k možnostem tréninku a podmínkám za kterých jsme nuceni hrát zápasy na domácí půdě to zase tak špatné umístění není. Domácí zápasy hrajeme až v pozdních hodinách vzhledem k době po kterou máme vyhrazený trénink. O sobotách a nedělích jsou termíny obsazené a vyžadují další náklady za pronájem tělocvičny, které se každým rokem zvedají. Pokud budou mít čtenáři Černovin zájem o další dokumenty z činnosti badmintonového hnutí nejen v Brně, ale i Jihomoravském kraji a České republice, jsou uvedeny na webových stránkách: http//www.jmbadminton.cz Srdečně blahopřejeme Pan Josef Bryksa, paní Jiřina Kopalová Černovičtí váleční veteráni Dne 13. ledna tohoto roku přivítal na naší radnici starosta Ing. Jiří Hladík hrdiny ze II. světové války, kteří bojovali i v řadách československé armády a dnes jsou zasloužilými válečnými veterány. V městské části Brno-Černovice bydlí sedm spoluobčanů válečných veteránů. Jsou to: Vladimír Hendrych, Vladimír Štěrba, Josef Hlaváček, Josef Jindřich, Dalibor Veselý, Miloš Marša, Františka Pikhartová. Všichni černovičtí hrdinové z válek byli ze setkání nadšeni, potkali se, promluvili si, dodali jeden druhému povzbuzení i odvahu a přijali důležité informace například o tom, o jaké služby mohou žádat přímo ministerstvo, nebo jaké sociální jistoty jim jako válečným veteránům náleží. Pan starosta popřál na závěr setkání zasloužilým válečným veteránům hodně štěstí, přislíbil pomoc a vstřícný přístup při jednání na Úřadu městské části Brno-Černovice a předal jim publikace o Černovicích a písemné blahopřání do nového roku 29. Šárka Vítková,, pracovnice sociálního odboru ÚMČ TJ Sokol Brno IV Černovice pořádá v neděli od 15. hodin v tělocvičně na ulici Štolcova 8/12, 618 Brno dětský karneval se zábavným programem pro děti Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, písničky a to vše za účinkování TETIN Klotylda a Matylda Na všechny děti se těšíme. Prosíme přezůvky s sebou. Vstupné: dítě 1,-Kč, dospělí 15,-Kč Za TJ Sokol Brno IV Petra Quittová - starostka INZERCE Pronajmu garáž v Černovicích u trati. Tel.: Vyměním obecní byt 2+1, zvýšené přízemí v cihlovém domě v Černovicích za RD + doplatek v Černovicích. Tel.: Vyměním obecní byt 3+1 za menší, vše v Černovicích. Tel.: Vyměním obecní byt 1+1 I. kat. v Černovicích za , Černovice nejsou podmínkou. Tel.: Přijmeme kadeřnici do prosperujícího kadeřnictví na sídlišti v Líšni. Tel.: Vážení občané,dovolujeme si Vás pozvat na přednášku MUDr. Okáčové na téma Civilizační choroby v neurologii která se uskuteční v úterý v 15 hodin v Sociálním domě, Charbulova 86. Sociální a zdravotní komise ÚMČ Brno-Černovice 1

11 Ve setmělých ulicích Černovic bylo možno potkat Mikuláše, čerty a anděla V Brněnském metropolitanu byl publikován článek Z. Gregorové o černovickém malíří O. Rejnušovi po názvem Jak zachránit památky? Nakreslím je Deník v článku Brno prodalo kasárna Slatina přinesl informaci o tom,že areál někdejších kasáren a letiště prodalo město firmě Jižní centrum výměnou za pozemky v okolí nádraží. S výjimkou budovy někdejších kasáren na Řípské ulici mají být ostatní objekty zbourány, tzn. i objekty v katastru Černovic Vyšlo 6. číslo Černovin V televizním Jihomoravském večerníku byl přímý přenos z veřejného 12. zasedání zastupitelstva Městské části. Opozice (ČSSD) se pokusila o odvolání starosty Ing. J. Hladíka. Tento bod se však nedostal ani na pořad jednání neboť pro zařazení bodu byli jen čtyři zastupitelé. Proti bylo jedenáct a dva se zdrželi hlasování. V ZUŠ Charbulova 84 se uskutečnil Vánoční koncert hudebního odboru školy V pozdních odpoledních hodinách došlo k havárii dvou automobilů na křižovatce Hladíkova, Tržní, Charbulova. Havárie blokovala provoz vozidel od ulice Hladíkovy i Olomoucké Díky teplému počasí kvete v černovických zahradách čemeřice černá. Distribuován informační leták černovické ČSSD Na ploše pod železničním mostem na Olomoucké ulici se nachází velké množství odpadu, papíru a plastových lahví narozeniny oslavil místostarosta Jan König V podvečerních hodinách na několik minut vypadla elektřina v celých Černovicích a obec se ocitla v naprosté tmě Začalo se ochlazovat Nejrozsáhlejší světelná vánoční výzdoba v předzahrádce se nachází u domu Slámova V ranních hodinách teploměr ukazoval 13 C O poznání méně hlučnější Silvestr, i když první rány se začaly ozývat v obci po 15 hodině Nový rok. Dělobuchy a rakety v poněkud menší intenzitě než v minulých letech Tříkrálové koledování brněnské Charity. Několik dní před svátkem Tří králů chodili kolednici a popisovali dveře nápisem K+M+B Na Krausově ulici došlo ve večerních hodinách ke střetu mezi několika mladíky a Městskou policií Na Řehořově ulici v podvečerních hodinách zasahovali hasiči a Městská policie v místě ekologické pasti vytvořené z oleje a mazutu na volně zde žijící kočky Ranní teplota kolem 6 hodiny ráno 16 C, nejvyšší teplota přes den 7,5 C. Na Kneslové ulici ze zadní strany směrem k prodejně Albert upozornění neznámého občana na obnovené ilegální pokládání návnad jež jsou nebezpečné psům Ranní teplota kolem 6 hodiny ráno 15 C Některé domy na Elišky Krásnohorské navštívila falešná zástupkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny, jež zřejmě tipovala možnosti dalších kroků. Občané informovali o jejím výskytu Policii ČR. Brněnský deník přinesl informaci o přetvoření území černovické skládky na brněnské rekreační zařízení, kde budou golfová hřiště, parky a naučné stezky. Výstava návrhů úprav budoucího areálu je v Urban centru na Staré radnici v Brně Brněnský deník informoval o stále častějším výskytu padělků již i textilních výrobků českých firem ve vietnamské tržnici na Olomoucké ulici Na Olomoucké ul. 8 otevřena nová restaurace Club 68. V odpoledních hodinách pokus o přepadení pošty na Spáčilově ulici. Lupič neuspěl a byl zadržen policií krátce nato v baru na Křenové ulici. Do pátrání se zapojili i řidiči Dopravního podniku. Případ šetřen jako loupežné přepadení Na číslo Policie ČR bylo oznámeno, že na hlavním nádraží ČD v Brně jsou uloženy dvě nálože. Šetřením se ukázalo, že z mobilu volal pacient Psych. léčebny. Týž den další pacient demoloval zařízení léčebny a napadl její zaměstnance. Byl zklidněn přivolanými strážníky Na cenové mapě Brna se uvádí, že cena bytu v Černovicích v současnosti činní 1,9 2,3 mil. Kč V sále SŠPaS Charbulova 16 se uskutečnil Ples zastupitelstva, hudbou doprovázela skupina Night and Day Band. Dle účastníků se ples velmi vydařil, proběhl v radostné atmosféře a přítomní ocenili hodnotné výhry v kole štěstí V prostoru mezi pískovnou a Černovickou terasou pozorovány srnky. 11

12 Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad 3 8 výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ludvík Kadlec, členové Ing. Petr Kopečný, Jaroslav Novák, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátě u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, 618 Brno, tel.: ) Sazba: Ivo Pecl, petit-grafické studio s.r.o., Jakubské náměstí 1, 62 Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, 618 Brno, tel.: MK ČR E

13 13

14 14

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Stránka 1 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2014 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2014 - příjmy 2. Rozpočet MČ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 53. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 21. 9. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 64. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 25. 1. 2017 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více