závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006"

Transkript

1 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla provedena rozpočtových opatření roku 2006 obecním úřadem v pořadí již několikátá prověrka stavu nemovitostí a schválením v majetku obce nového a jejích aktuálních rozpočtu potřeb a vedení obce současně na rok obdrželo 2007 několik námětů na Závěr rozšíření roku byl nabídky pro vedení aktivit obce, pro aparát naše obecního občany. úřadu Na i řadu zastupitelů zasedání velmi fi nančního hektický. Vrcholící výboru obce práce na v září třech byly největších všechny stavbách, významně tyto požadavky dotovaných a náměty státem, si porovnány vyžádaly mimořádné s fi nančními nasazení nejen na straně dodavatelských firem, ale také u aparátu OÚ. Ve čtvrtém čtvrtletí možnostmi obce a na základě provedených analýz bylo v obci měsíčně prostavěno i více než 12 mil. Kč, a proto bylo nutné všechny rada obce dokumenty předložila a doklady zastupitelstvu včas zúřadovat obce a přitom ke schválení neudělat chybu, která poměrně by mohla široký v příštím přehled období rozpočtových vést ke komplikacím opatření, při vyřizování které nových pak dotací. zastupitelé Za vydatného po projednání úsilí pana Vladimíra a posouzení Kopala, schválili místostarostky mgr. k realizaci. Ivany Blažkové, Rozhodli pomoci tak pana o přidělení Jiřího Kubíčka, fi nančních ale také prostředků technického dozorce na tyto pana účely Jiřího a v Snášela následujících z Loučné částkách: a dalších se práce podařilo včas stihnout a předat k Kč následnému na pořízení řízení a provoz na centrální keramické orgány dílny do Prahy. při Přitom bylo Základní nutné připravit škole podklady pro druhé zasedání zastupitelstva obce, - které 120 se poprvé Kč pracovně jako posílení sešlo rozpočtu v novém ZŠ složení. na Mezi zaregulování desítkami rozpočtových změn nejvíce zaměstnaly poslední přípravy podkladů ke neprodejné

2 schválení navýšení provozní dotace pro základní školu o 730 tis. Kč, na jejíž provoz a opravy tak bylo v roce 2006 jen z obce vydáno přes 18 mil. Kč (tato částka nezahrnuje náklady na hlavní činnost školy výuku), a provoz nové budovy TJ Sokol o 350 tis. Kč. Díky konstruktivní spolupráci všech zastupitelů však byly všechny rozpočtové změny přijaty. Nejvýznamnějším bodem prosincového zasedání zastupitelstva obce bylo projednání a schválení rozpočtu obce na rok Vývoj situace na stavbách si nakonec v roce 2006 nevynutil čerpat úvěr a obec vstoupila do nového roku s finančním přebytkem ve výši 6,3 mil. Kč. Rozpočet obce je zveřejněn v jiné části VP a z jeho skladby vyplývá, že při využití cca 9 mil. Kč z celkem jedenáctimilionového vyřízeného úvěru bude možno všechny potřeby obce v roce 2007 s historicky nejvyššími investičními požadavky pokrýt. Za vstřícné jednání a pomoc všem členům zastupitelstva i aparátu obecního úřadu děkujeme. -MKhotel diana opět v provozu Dne byl za účasti představitelů obce, poslance parlamentu ČR pana Petra Krilla a dalších významných hostů znovu obnoven provoz jednoho z nejvýznamnějších losinských zařízení Hotelu Diana. Majiteli firmě Promabyt a.s. Veselí nad Moravou, a provozní společnosti se podařilo v rekordně krátkém čase 6 týdnů proinvestovat ve stavebních pracích a nákupu nového vybavení více než 20 mil. Kč a hotel slavnostně otevřít. Po létech převážně zanedbávané údržby návštěvníky přivítaly překrásné nové prostory, usmívající se personál i vlastníci. Obnovený provoz hotelu bude pro naši obec znamenat rozhodně další oživení v oblasti cestovního ruchu, a proto provozovateli přejeme mnoho spokojených hostů. -MKs novým rokem přicházejí také nové záměry Již dříve jsme informovali o potencionálních zájemcích o výstavbu golfového hřiště v naší obci. V tuto chvíli jsou ve hře dvě možné lokality a bude hodně záležet na tom, jak iniciativně budou zájemci k této aktivitě přistupovat. Rada obce obdobné záměry vítá a prozatím se jeví výhodnější varianta výstavby golfového areálu v prostoru mezi silnicí do Žárové a hotelem Diana. Toto řešení by také lépe navazovalo na připravovanou výstavbu areálu zdraví na pozemcích obce mezi zámkem a ulicí Komenského. 2

3 V posledních dnech vyvolalo vedení obce jednání s potenciálními zájemci o výstavbu polyfunkčního domu na Lázeňské ulici. Předběžně by se jednalo o dům s přízemními prostorami pro oblast služeb a dvěma nadzemními podlažími s byty různé kategorie. Pro situování objektu v úvahu přichází více míst, ale prozatím se jeví nejvýhodnější pozemek mezi hotelem Praděd a Losinkou. Výstavbu objektu by finančně i realizačně zajistil vybraný investor a majetkoprávní vtahy k jednotlivým bytům i provozovnám by byly řešeny obdobně jako v jiných obcích a městech. O dalším vývoji přípravy tohoto záměru bude veřejnost včas informována, ale mnohé již napoví připravovaná studie. -MK- Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny konaného dne Upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 2/1. schvaluje: a) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne a ze dne b) Zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) Jednací řád Zastupitelstva obce Velké Losiny v předloženém znění. d) Rozpočtová opatření na rok 2006 v předloženém znění, přičemž na základě samostatného hlasování o položkách výdajů I. schvaluje navýšení výdajů pro rok 2006 v 3113 o náklady oprav a rekonstrukce základní a mateřské školy ve výši tis. Kč a o další dotaci na provoz základní a mateřské školy ve výši 730 tis. Kč. II. schvaluje v 3419 vyplacení další dotace v souvislosti s provozem budovy TJ ve výši 350 tis. Kč, kdy o tuto částku bude navýšena dosud vyplacená dotace do , a zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení úprav a rozpisu schválených změn do jednotlivých položek rozpočtové skladby v návaznosti na skutečné plnění roku e) Rozpočet obce Velké Losiny na rok 2007 ve výši Příjmy tis. Kč Financování na straně příjmů tis. Kč Výdaje tis. Kč Financování na straně výdajů tis. Kč 3

4 a zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. f) Odměny a nároky členům zastupitelstva obce s účinností od : I. výši měsíčních odměn zvoleným neuvolněným členům ZO za výkon funkce v návaznosti na NV č. 50/ Sb. ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů dle následující tabulky: Funkce /neuvolněný/ Až do výše Schváleno Starosta Člen rady Předseda výboru, komise Člen výboru, komise Člen zastupitelstva II. poskytování cestovních náhrad uvolněným i neuvolněným členům ZO podle zákona č. 119/92 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů. III. starostovi obce používat při služebních cestách mimo okres Šumperk vykonaných v souvislosti s plněním funkce starosty obce řádně pojištěné služební vozidlo jeho zaměstnavatele za poplatek 4.- Kč/km + DPH g) vyplácení odměn předsedům a členům komisí nebo výborů, kteří nejsou členy ZO s účinností od takto: I. předseda komise: 300,- Kč za jedno zasedání, nejvýše však 1x za měsíc. Výplata se provede měsíčně, avšak pouze za měsíc, ve kterém zasedání proběhlo a kterého se předseda komise zúčastnil. II. člen komise nebo výboru, který není členem ZO: 100,- Kč/jedno zasedání, kterého se člen zúčastnil, nejvýše však 1x za měsíc. Výplata se provede jednorázově za posledních 12 měsíců ve výplatním období listopad. h) odkup pozemků p.č. 1218/5, ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m 2 a p.č. 1218/6, ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m 2, celkem 19 m 2, vše k.ú. Velké Losiny Obcí Velké Losiny od vlastníků m. E. a V. J., Velké Losiny. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Náklady spojené s odkupem hradí kupující. II. 2/2. Zvolilo a) Kontrolní výbor zastupitelstva obce ve složení: předseda MUDr. Jaromír Bartoš člen Miroslava Müllerová člen Jana Veselovská 4

5 b) Finanční výbor zastupitelstva obce ve složení: předseda Ing. Norbert Pfeffer člen Ing. Jaroslav Žídek člen p. Zdenka Burešová c) Ing. Miroslava Kopřivu, CSc., starostu obce a Mgr. Ivanu Blažkovou, místostarostku obce jako zástupce obce Velké Losiny ve Svazku obcí údolí Desné. III. 2/3. Navrhuje a deleguje: a) Navrhuje Ing. Miroslava Kopřivu, CSc., starostu obce, do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení a.s. Šumperk. b) Deleguje Mgr. Ivanu Blažkovou, místostarostku obce za stálého zástupce obce Velké Losiny při zasedání valných hromad společnosti VHZ a.s.. IV. 2/4 Bere na vědomí: a) Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. b) Zprávu starosty obce o plnění úkolů z posledního zasedání ZO konaného dne bez výhrad. c) Bez výhrad následující informace starosty obce: I. o zprovoznění hotelu Diana dnem , II. o prostavěnosti na stavbách DCHB, Oprava ZŠ a Kanalizace Velké Losiny v roce 2006, III. o podpisu úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. s výší úvěru do 11 mil. Kč pro účely kanalizace a přípojek k čerpání v roce 2007, IV. o převodu půjčky VHZ a.s. Šumperk do roku 2007 z důvodu nesouhlasu ŘSD Brno s realizací v r.2006 kvůli klimatickým důvodům, V. o záměru na výstavbu golfového hřiště v prostoru pod hotelem Diana včetně sloučení s výstavbou areálu zdraví, VI. o novém rozsahu rekonstrukce ČOV s rozpočtovými náklady ve výši cca 18,5 mil. Kč včetně DPH a změně termínu odevzdání PD. Cena PD bude činit cca 199 tis. Kč včetně DPH, realizace bude závislá na zajištěných dotačních podmínkách, VII. o připravované změně č. 2 ÚP obce Velké Losiny s termínem podání návrhu požadavků občanů a podnikatelských subjektů do d) Složení slibu člena ZO p. Františka Hoška. 5

6 III. 2/5. Ukládá: a) Starostovi obce vypracovat rozpočtový výhled obce na léta a předložit jej k projednání na příštím zasedání ZO. b) Radě obce zabývat se připomínkami a náměty, které vzešly na dnešním zasedání provést kontrolu usnesení na příštím zasedání zastupitelstva obce. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka PŘÍJMY 2007 Rozpočet obce (údaje v tis. Kč) funkční druhové Druh příjmů Rozpočet 2007 SKUPINA TŘÍDA OD-PA POLOŽKA Třída I -Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 7000 Seskupení 13 - Poplatky a daně z vyb. činností a služeb 1361 Správní poplatky Poplatky za vypouštění škod. látek do ovzduší 1337 Popl. za provoz systému shrom., třídění a odstraňování kom. odpadů 1341 Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Ostatní poplatky a daně Seskupení 15 - Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí 1100 Třída II - Nedaňové příjmy Seskupení 21 - Příjmy z vlastní činnosti Pěstební činnost - lesy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Silnice 6

7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb (kina) Příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, knihovna Příjmy z pronájmu - kultura Příjmy zachování a obnova kulturních památek Příjmy z pronájmu TJ Všeobec. ambul. péče - příjmy ze služeb a výrobků Všeobec. ambul. péče - příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu bytů Příjmy z vlastní činnosti za hroby Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy za odvoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veř zeleň Dotace referendum Soc. péče a pomoc starším obč. pronájem PO - dobrovolná část Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky, louky, pole Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby (pokuty ukládané obcí) Seskupení Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy n.j. (nahodilé příjmy) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 3 - Kapitálové příjmy OD-PA dle funkčního členění Příjmy z podílu na zisku a dividend Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Třída 4 - Přijaté dotace 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. státní zprávy 4112 Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace ze státních fondů (kanalizace + silnice) 4116 Ostatní neinv. přij. dotace od státu 4117 Neinvestiční přijaté dotace od KÚ 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4122 Dotace od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4216 Ostatní investiční přijaté dotace od státu PŘÍJMY CELKEM

8 Výdaje 2007 Třída 8 - Financování 8113 Krátkodobé přijaté půjčky - doba splatnosti do 1 roku (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček(-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (+) Změna stavu prostředků na bankovních účtech (převod z r. 2006) 6300 Financování celkem PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM (údaje v tis.kč) OD-PA Rozpočet r Komentář - zpřesnění 1014 Nákup služeb - ozdravování zvířat Pěstební činnost (vč. nákladů na těžební činnost) Vnitřní obchod služby a CR Silnice 3000 Zahrnuje náklady na opravy a rekonstrukce komunikací v obci Velké Losiny a místních částech 2221 Provoz silniční dopravy Železnice 313 Jedná se o dotaci Svazku obcí údolí Desné na provozní činnost 2310 Pitná voda 700 Zahrnuje vybudování nových řadů od ulice Příčné k Valovému a zesílení řadu u prodejny Jaššových 2321 Odvádění a čištění odp. vod Zahrnuje částku 250 tis ČOV v Žárové, 8320 na kanalizaci VL, Bukovice, Maršíkov a 3500 tis. Kč na realizaci kanalizačních přípojek, 200 tis. Kč projekt modernizace ČOV 3111 Předškolní zařízení - MŠ 3113 Základní školy 3400 Zahrnuje 80 tis. Kč na stabilizační podporu žákům ZŠ a 70 tis. Kč na provoz tělocvičen pro občanská a zájmová sdružení registrovaná v obci, 500 tis. Kč na nákup nového nábytku do ZŠ, 300 tis. Kč na realizaci druhé etapy ZŠ, 2450 tis. Kč na provoz ZŠ 3141 Školní stravování 3143 Školní družiny a kluby 3313 Filmové tvorby - kina 300 Zahrnuje provozní výdaje na provoz kina 3314 Činnosti knihovnické Záležitosti kultury, j.n. 430 Zahrnuje částku 120 tis. Kč na Svatojánské slavnosti, 80 tis. Kč na festival Zpěváčci", 30 tis. Kč na Losinské kulturní léto, 200 tis. 8

9 Kč na ostatní kulturní akce dle rozhodnutí rady obce 3322 Zachování a obnova kult. památek 450 Zahrnuje příspěvek 200 tis. kč na obnovu kostela Sv. Jana Křtitele, 150 tis. na opravu střechy kostela v Žárové a 100 tis. Kč na opravu drobných sakrálních památek 3349 Záležitosti sděl. prostředků j.n. 150 Zahrnuje náklady na VP 3419 Tělovýchovná činnost j.n Zahnuje dotaci pro činnost TJ Sokol s rovnoměrným čerpáním v průběhu roku 3511 Zdrav. Středisko Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování MH Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí 1200 Zahrnuje nákup příkopového stroje - podíl 250 tis Kč 3749 Ost. činnosti k ochr. přírody 4179 Dávky soc. pomoci 4180 Dávky zdravot. post. občanům Ostatní dávky soc. zabezp. aj Pečovatelská služba tis. Kč doplatek DCHB a 400 tis. Kč na sociální služby 4319 Sociální péče (kluby, jídelny) Pož. ochrana - dobrovol. hasiči 350 Zahrnuje částku 100 tis. Kč na nákup agregátu pro jednotky SDH Maršíkov a Žárová, a náklady na činnost všech SDH 6112 Zastupitelstva obcí Volby Činnost místní správy Úroky z úvěru SFŽP Žárová Převody vlastním účtům Ostatní činnost j.n Představuje rezervu na jednotlivé investiční a další akce Cestovní ruch - projekty 400 Ostatní projekty rohledny a lyžařského vleku a akcí zaměřených na rozvoj cestovního ruchu Výdaje celkem Financování 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjček vč. Úroků SFŽP Žárová Splátky dlouhodobých přijatých půjček vč. Úroků - úvěr Volksbank 800 Financování celkem 1200 Výdaje a financování celkem

10 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Od 1. ledna roku 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb., který přináší širokou škálu novinek a změn. Ve vztahu občanů vůči obecnímu úřadu je změna podstatná v tom, že obecním úřadům byla odejmuta pravomoc povolovat na svém území ohlášení drobných staveb tzv. ohlášky a z toho vyplývá, že toto povolení naše obec již vydávat nebude a tato pravomoc přechází na stavební úřad. Na druhé straně ale tento zákon rozšiřuje počet staveb, které může stavebník realizovat bez ohlášení a stavebního povolení. Tyto stavby jsou přesně vyjmenovány v 103 toho zákona. Jedná se např. o stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů. Dále např. ploty do výšky 1,8 m a opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím; přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m; bazény do 40 m 2 zastavěné plochy atd. Ohlášení stavebnímu úřadu také nebudou podléhat udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou a dále stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Přesný výčet staveb, které vyžadují pouze ohlášení stavebnímu úřadu, je v 104 tohoto zákona, jako příklad lze uvést stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Zjednodušeně řečeno lze na ohlášku stavebnímu úřadu postavit běžný rodinný domek, ale samozřejmě za dodržení dalších požadavků tohoto zákona (soulad s územním plánem, projektová dokumentace, prokazatelné informování vlastníků sousedních pozemků atd.). Obecně má nový stavební zákon přinést zjednodušení a zrychlení povolování staveb s tím, že řada činností je pouze oznamována a veřejnoprávní zásah je prováděn v případě porušení veřejných zájmů. S touto změnou je ovšem spojen přesun odpovědnosti na jednotlivé účastníky výstavby s tím, že jsou jim stanoveny povinnosti, které jsou kontrolovatelné a sankciované. 10

11 Ke škodě tohoto zákona je, že v době zahájení jeho platnosti, nejsou k dispozici všechny prováděcí vyhlášky a není provedeno řádné školení pracovníků stavebních úřadů a obecních úřadů. -MV- Sběr nápojových kartonů Vážení spoluobčané, v naší obci byly instalovány kontejnery na sběr nápojových kartonů: Sídliště U Papírny, Sídliště 1. máje, prodejna Horák+Jašš, ul. Příčná, ul. Komenského (u Křepských). Kontejnery mají barvu červenou a jsou označeny nálepkou: Do kontejnerů patří např: nápojové kartony z mléka, mléčných výrobků, ovocných nápojů a džusů, vín a pod. Způsob recyklace nápojových kartonů: Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR. Třídění odpadů se již stalo v naší obci tradicí a počet občanů třídících odpad se neustále zvyšuje. Je potěšující zjištění, že stále více spoluobčanům není lhostejný stav životního prostředí v našem okolí. V první fázi bylo rozmístěno 5 kontejnerů, postupně budeme síť kontejnerů na nápojové kartony rozšiřovat dle potřeby. -EK- 11

12 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Mateřská škola Sluníčko v předvánočním očekávání Prosinec je pro děti měsícem plným očekávání a tajných přání. Zopakovali jsme si známé písně, básně, hudebně pohybové hry a rozšířili je o další nové. Mikuláš a čert s andělem ohodnotili výkony dětí balíčkem plným sladkostí. Spokojeni byli všichni. Veselá předvánoční nálada se stupňovala. Děti vyráběly vánoční ozdoby. Nanečisto si procvičovaly tvoření vánočního cukroví z plastelíny. To pravé jsme si upekli 7. prosince dopoledne. Všem se sbíhaly sliny. Ti méně trpěliví využili ochutnávky odlámaných kousků. S velkým nadšením děti pomáhaly zdobit stromeček od samého rána 11. prosince za doprovodu vánočních koled a písní. Následující den ráno nás překvapila hromada balíčků, která se pod stromečkem záhadně objevila. Všem vrtalo hlavou, jak se sem dostaly, a vymýšleli různé varianty a možnosti. Když však po svačince zazvonil zvoneček a upozornil, že je ten pravý čas, vše bylo rázem zapomenuto. Tiše jsme se odebrali k rozzářenému stromečku. Zvědavé pohledy dětí při rozbalování dárků nebraly konce. I letošní Vánoce byly bohaté. Děkujeme, Ježíšku. Předvánoční náladu jsme se snažili přenést i na rodiče 14. prosince odpoledne při vánočním posezení. Děti se pochlubily novými písněmi, koledami, Napětí při rozbalování dárků. (foto Hana Solařová) 12

13 básněmi a hudebně pohybovými hrami. S předstihem tak daly rodičům malý dáreček v umělecké podobě. Děti byly báječné a věříme, že rodičům udělaly velikou radost. Děti si zašly ještě pro jeden dáreček do místního kina. Zhlédly pásmo pohádek pod názvem Vánoční sen. Předvánoční čas jsme ukončili 22. prosince návštěvou blízkého kostela, kde nás provedl pan Petr Marek krásně vyzdobeným kostelem s betlémem. Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám popřáli v roce 2007 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Srdečně Vás zveme na tradiční výstavu prací našich dětí do místní knihovny od 11. ledna Dana Machů, vedoucí MŠ Sluníčko Předvánoční čas v Mateřské škole Veverka Začátek prosince byl poznamenán sychravým a deštivým počasím. Očekávaný sníh stále nepřicházel a nepřichází. Hry na sněhu byly nahrazeny vycházkami do parku, kde děti přikrmovaly kačenky, poslouchaly ptactvo, které zůstalo, a pozorovaly přírodu. Pátého prosince nás ve školce navštívil čertík a Mikuláš. Čert vypadal sice hrozivě, ale jinak Tři králové. (foto Jana Stará) to byl velký dobrák. Za pěknou básničku rozdával dobroty. Na všechno dohlížel Mikuláš. Některým dětem dodával odvahu, některé děti před čertíkem chránil. Po druhé adventní neděli začaly děti vyrábět ozdoby s vánoční tématikou, kterými 13

14 postupně zdobily třídu, neboť se kvapem blížila vánoční besídka. Na besídku se děti naučily spoustu koled a básniček a dokonce upekly cukroví pro rodiče. Po besídce pro rodiče nám Ježíšek ve školce nadělil spoustu hraček pod stromeček. Klukům se nejvíce líbila nákladní auta, pásáky a všechno ostatní, co mělo kola. U děvčat vyhrála myčka nádobí, ale myčky se nezalekli ani kluci. Nejmenší děti bavilo skládat neobvyklé puzzle. Vánoční atmosféra nás uvítala K Vánocům patří pěkná básnička. (foto Jana Stará) i v kině. A pak už jsme se jen těšili na nadílku pod vánočním stromečkem, kde s dětmi byli ti nejbližší. Přejeme všem zdraví, radost, štěstí a pohodu v roce Hana Müllerová CounTrio před Vánocemi Do adventních akcí Základní školy Velké Losiny byl zařazen i koncert ve stylu country. Ten se uskutečnil v pátek 8. prosince Žákům dobře známá hodonínská skupina CounTrio vystupuje ve stylovém oblečení a tentokrát do Velkých Losin přijela s koncertem vánočním. Ten přišel na řadu ale až ve druhé části programu. První část zahájila instrumentální skladba Zuzana a po ní už následoval celý blok věnovaný country hudbě. Lubomír Krobot vzpomněl na Michala Tučného, zazpíval Třetím členem CounTria je počítač. (foto Jitka Čermáková) 14

15 písničky Pavla Bobka a dalších známých interpretů. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že Česká republika je na druhém místě ve světě počtem kapel country hudby (první místo zaujímají Spojené státy americké a třetí příčka patří Japonsku). Děti měly možnost seznámit se s typickými nástroji country hudby houslemi, banjem, kytarou i mandolínou. Ve druhé části pořadu se sálem linuly písničky s vánoční tématikou a české i moravské koledy. Jen namátkou uvádím například Veselé Vánoce, Stojí vrba košatá, Nesem vám noviny. Celý koncert zakončila píseň Rolničky. Mgr. Eva Kombercová Pramínek na Vánocích v papírně Papírna ve Velkých Losinách za celý rok přiláká spousty návštěvníků. Každý sem rád zavítá, aby spatřil prostory, kde se vyrábí tolik let ruční papír. Starobylá papírna i v předvánoční době otevírá své dveře návštěvníkům. Pořádá akci Vánoce v papírně. Tak se stalo i 9. a 10. prosince tohoto roku. Již jubilejní, desátý ročník předvánočního setkání přilákal velkou spoustu návštěvníků. Všechny prostory papírny byly nádherně vyzdobeny, Vánoce dýchaly ze všech koutů. Lidé si mohli posedět u čaje nebo svařeného vína a vychutnat si adventní čas. Byl zde prostor pro nákup drobných vánočních dárků, např. výrobků z papíru, keramiky, svíček, knih a jiných krásných upomínkových předmětů. V sobotu 9. prosince ve hodin přispělo k vánoční atmosféře vystoupení dětí z naší základní školy. Pěvecký sbor Pramínek se všem hostům představil svým Kontakt s publikem byl v nabitém sále opravdu těsný. (foto JŠ) 15

16 vánočním programem. Písně děti prokládaly recitací. Na závěr vystoupení zařadily několik koled, které si mohli s dětmi zazpívat všichni v sále. Děti se moc snažily a sklidily velký potlesk. Určitě vystoupení potěšilo nejen rodiče, ale i ostatní diváky. Během vystoupení byl sál přeplněn lidmi, kteří si chtěli užít této sváteční chvíle. Hodně štěstí v novém roce 2007 všem lidem přeje Pramínek. Mgr. Marie Zichová Vánoční ateliér I když nám za okny vesele zpívali ptáci a počasí bylo spíše jarní, pustili jsme se do příprav tradičního Vánočního ateliéru, který se pro letošní krátký adventní čas konal už 13. prosince. Žáci si vyráběli svícen z chvojí a ramínko na dveře jako ozdobu, pro rodiče jako dárek malovali hrneček s vánočními motivy, ti šikovnější mohli vystřihnout motiv z ubrousku a nalepit. U jiného stolu si navlékali korálky, vyráběli přáníčka z korku a přírodnin, vystřihovali ozdobné krabičky na dárky. V jedné ze tříd probíhaly nelítostné boje v šachách, piškvorkách a dámě.vítězové obdrželi ceny. Zdobení hrníčků. (foto JŠ) 16 Ze školní kuchyňky. (foto JŠ) Svíčky se odlívaly do kelímků od jogurtů a doma si je děti vyklopily a mohly zapálit. V kuchyňce se peklo linecké cukroví v různých vánočních tvarech, které jako vždy skončilo v žaludcích svých majitelů, kteří si mohli pochutnat nejen na vlastnoručně upeče-

17 ném cukroví, ale také na vánočním čaji. Všichni odcházeli spokojeni a s rukama plnýma dárečků a překvapení nejen pro své nejbližší. Petra Kociánová Pozvánka na ples základní školy V pořadí již 15. ples Základní školy a mateřské školy Velké Losiny se v tomto roce uskuteční v pátek 9. března 2007 od hodin v sále Lázní Velké Losiny. K tanci a poslechu bude hrát skupina Cantus. Sponzorům předem děkujeme za tradičně velmi kvalitní dary do tomboly, rodičům a přátelům školy za neocenitelnou pomoc při přípravě i samotném průběhu plesu. Všechny Vás srdečně zveme na tuto významnou kulturní a společenskou událost v životě naší školy. -JŠ- Zápis do první třídy pro školní rok 2007/2008 Zápis žáků do první třídy Základní školy Velké Losiny, tedy dětí, které v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 dovršily či dovrší šest let věku (nebo žáků, kteří od ředitele školy v roce 2006 obdrželi rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok), se uskuteční v sobotu 3. února 2007 od 8.00 do hodin v budově základní školy. Děti budou se svými rodiči k zápisu pozvány osobním dopisem ředitele školy jmenovitě a v několika skupinách, abychom předešli nepřiměřeně dlouhému čekání. Těšíme se na naše nové prvňáčky. Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy Charita Šumperk Výsledná tabulka Tříkrálové sbírky 2007 Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům Název obce Vybraná částka v Kč Počet ved. skupinek Bludov ,00 11 ks Bohdíkov ,00 7 ks Bohutín 6 992,00 2 ks Bratrušov ,00 4 ks 17

18 Bušín 9 149,50 5 ks Dolní Studénky ,50 6 ks Hanušovice ,50 8 ks Hraběšice 4 040,00 1 ks Jindřichov ,00 2 ks Kopřivná 5 981,50 1 ks Loučná nad Desnou ,00 5 ks Malá Morava 2 172,00 1 ks Nový Malín ,50 5 ks Olšany ,50 3 ks Rapotín ,00 17 ks Rejchartice 1 830,50 1 ks Ruda nad Moravou ,00 13 ks Sobotín ,50 3 ks Staré Město 7 306,00 1 ks Šumperk ,50 66 ks Velké Losiny ,00 11 ks Vikýřovice ,50 8 ks Celkem , ks Koledníci z Velkých Losin. 18

19 TJ Sokol Lázně Velké Losiny POZVÁNKA DO SAUNY V tomto ročním období, které je obvykle provázeno chřipkovými epidemiemi, se každý snažíme vyhnout chřipce různými způsoby. Někdo nakupuje drahé vitaminové přípravky a léky, jiní se snaží o zlepšení imunity otužováním. Jedním z příjemných způsobů otužování a zvyšování obrany organismu proti nachlazení je pravidelné saunování. Působení sauny na organismus je mnohostranné. Vlivem vysoké teploty v potírně (kolem 100 C) dochází především ke značnému prokrvení kůže. Ohřátí těla nad normální tělesnou teplotu je příjemné a relaxující. Uvolňují se unavené svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo do krve vyplavuje úlevu přinášející látky jako jsou endorfiny. Kromě toho pro většinu virů a bakterií je teplota nad 40 smrtelná. Ochlazení těla po ohřátí v sauně se provádí prostým pohybem na studeném vzduchu, nebo lépe prudkým snížením teploty pomocí sprchy či v bazénku se studenou vodou. Neexistuje žádná doporučená doba, po kterou se máte vyhřívat a kolikrát ohřátí opakovat. Platí zde zlaté pravidlo dokud se vám to líbí. Obvyklá doba prohřátí je minut a po ochlazení asi 15 minut v odpočívárně. Proto vás chceme pozvat do místní veřejné sauny ve sportovním areálu TJ Sokol Velké Losiny, kde si zpříjemníte dlouhé zimní večery, uděláte něco pro své zdraví a vypocené tekutiny pak můžete doplnit v příjemném prostředí restaurace Na Hřišti. Provoz sauny Středa od 18 do 22 hod. společná Pátek od 18 do 20 hod. ženy Sobota od 18 do 22 hod. na objednávku min. 6 osob na tel p. Černoch Hasičské zprávičky SDH Velké Losiny SDH Velké Losiny informuje občany, že ruší TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, který byl plánován na

20 maršíkovský turnaj ve stolním tenise za mimořádné účasti soutěžících Vítězové turnaje Vítězové kategorií --MK-- Na sobotu 30.prosince 2006 zorganizovali maršíkovští hasiči na čele s Janem Vaculíkem st. další ročník předsilvestrovského turnaje ve stolním tenise. Překrásné nové prostory Společenského domu v Maršíkově přivítaly celkem 36 závodníků, kteří tak byli nuceni hrát na čtyřech stolech. Po lítém boji si vítěznou trofej z rukou starosty obce ve večerních hodinách převzal losinský Vladimír Bureš ml., druhé místo obsadil opět Losiňák pan František Váňa a třetí místo patřilo Martinu Kubíčkovi z Postřelmova.. V kategorii nad čtyřicet let získal cenu pan Roman Maňka, v kategorii nad padesát let pan Josef Mrnka a nad šedesát let pan Petr Czölle. Pro hráče bylo připraveno malé občerstvení. Celému turnaji přihlíželo početné obecenstvo a již dnes lze říci, že turnaj se v Maršíkově stává novou pravidelnou tradicí. Věříme, že všichni spokojení hráči si přijdou protáhnou své kosti a změřit svůj sportovní um třeba již na dalším připravovaném turnaji o Velikonocích! Vítězům gratulujeme a pořadatelům děkujeme za přípravu a zabezpečení zdařilé akce v Maršíkově! Jan Vaculík ml. + redakce Činnost Místní knihovny a Infocentra Velké Losiny za rok 2006 Místní knihovna ve Velkých Losinách je spojena s Infocentrem. Knihovna je financována svým zřizovatelem, tj.obcí. Obec je oporou knihovny a snaží se vytvářet podmínky pro to, aby knihovna a informační centrum uspokojilo své návštěvníky. Knihovna je automatizovaná, slouží nejen obyvatelům Velkých Losin, ale i dalším občanům blízkého a vzdálenějšího okolí. 20