závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006"

Transkript

1 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla provedena rozpočtových opatření roku 2006 obecním úřadem v pořadí již několikátá prověrka stavu nemovitostí a schválením v majetku obce nového a jejích aktuálních rozpočtu potřeb a vedení obce současně na rok obdrželo 2007 několik námětů na Závěr rozšíření roku byl nabídky pro vedení aktivit obce, pro aparát naše obecního občany. úřadu Na i řadu zastupitelů zasedání velmi fi nančního hektický. Vrcholící výboru obce práce na v září třech byly největších všechny stavbách, významně tyto požadavky dotovaných a náměty státem, si porovnány vyžádaly mimořádné s fi nančními nasazení nejen na straně dodavatelských firem, ale také u aparátu OÚ. Ve čtvrtém čtvrtletí možnostmi obce a na základě provedených analýz bylo v obci měsíčně prostavěno i více než 12 mil. Kč, a proto bylo nutné všechny rada obce dokumenty předložila a doklady zastupitelstvu včas zúřadovat obce a přitom ke schválení neudělat chybu, která poměrně by mohla široký v příštím přehled období rozpočtových vést ke komplikacím opatření, při vyřizování které nových pak dotací. zastupitelé Za vydatného po projednání úsilí pana Vladimíra a posouzení Kopala, schválili místostarostky mgr. k realizaci. Ivany Blažkové, Rozhodli pomoci tak pana o přidělení Jiřího Kubíčka, fi nančních ale také prostředků technického dozorce na tyto pana účely Jiřího a v Snášela následujících z Loučné částkách: a dalších se práce podařilo včas stihnout a předat k Kč následnému na pořízení řízení a provoz na centrální keramické orgány dílny do Prahy. při Přitom bylo Základní nutné připravit škole podklady pro druhé zasedání zastupitelstva obce, - které 120 se poprvé Kč pracovně jako posílení sešlo rozpočtu v novém ZŠ složení. na Mezi zaregulování desítkami rozpočtových změn nejvíce zaměstnaly poslední přípravy podkladů ke neprodejné

2 schválení navýšení provozní dotace pro základní školu o 730 tis. Kč, na jejíž provoz a opravy tak bylo v roce 2006 jen z obce vydáno přes 18 mil. Kč (tato částka nezahrnuje náklady na hlavní činnost školy výuku), a provoz nové budovy TJ Sokol o 350 tis. Kč. Díky konstruktivní spolupráci všech zastupitelů však byly všechny rozpočtové změny přijaty. Nejvýznamnějším bodem prosincového zasedání zastupitelstva obce bylo projednání a schválení rozpočtu obce na rok Vývoj situace na stavbách si nakonec v roce 2006 nevynutil čerpat úvěr a obec vstoupila do nového roku s finančním přebytkem ve výši 6,3 mil. Kč. Rozpočet obce je zveřejněn v jiné části VP a z jeho skladby vyplývá, že při využití cca 9 mil. Kč z celkem jedenáctimilionového vyřízeného úvěru bude možno všechny potřeby obce v roce 2007 s historicky nejvyššími investičními požadavky pokrýt. Za vstřícné jednání a pomoc všem členům zastupitelstva i aparátu obecního úřadu děkujeme. -MKhotel diana opět v provozu Dne byl za účasti představitelů obce, poslance parlamentu ČR pana Petra Krilla a dalších významných hostů znovu obnoven provoz jednoho z nejvýznamnějších losinských zařízení Hotelu Diana. Majiteli firmě Promabyt a.s. Veselí nad Moravou, a provozní společnosti se podařilo v rekordně krátkém čase 6 týdnů proinvestovat ve stavebních pracích a nákupu nového vybavení více než 20 mil. Kč a hotel slavnostně otevřít. Po létech převážně zanedbávané údržby návštěvníky přivítaly překrásné nové prostory, usmívající se personál i vlastníci. Obnovený provoz hotelu bude pro naši obec znamenat rozhodně další oživení v oblasti cestovního ruchu, a proto provozovateli přejeme mnoho spokojených hostů. -MKs novým rokem přicházejí také nové záměry Již dříve jsme informovali o potencionálních zájemcích o výstavbu golfového hřiště v naší obci. V tuto chvíli jsou ve hře dvě možné lokality a bude hodně záležet na tom, jak iniciativně budou zájemci k této aktivitě přistupovat. Rada obce obdobné záměry vítá a prozatím se jeví výhodnější varianta výstavby golfového areálu v prostoru mezi silnicí do Žárové a hotelem Diana. Toto řešení by také lépe navazovalo na připravovanou výstavbu areálu zdraví na pozemcích obce mezi zámkem a ulicí Komenského. 2

3 V posledních dnech vyvolalo vedení obce jednání s potenciálními zájemci o výstavbu polyfunkčního domu na Lázeňské ulici. Předběžně by se jednalo o dům s přízemními prostorami pro oblast služeb a dvěma nadzemními podlažími s byty různé kategorie. Pro situování objektu v úvahu přichází více míst, ale prozatím se jeví nejvýhodnější pozemek mezi hotelem Praděd a Losinkou. Výstavbu objektu by finančně i realizačně zajistil vybraný investor a majetkoprávní vtahy k jednotlivým bytům i provozovnám by byly řešeny obdobně jako v jiných obcích a městech. O dalším vývoji přípravy tohoto záměru bude veřejnost včas informována, ale mnohé již napoví připravovaná studie. -MK- Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny konaného dne Upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 2/1. schvaluje: a) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne a ze dne b) Zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) Jednací řád Zastupitelstva obce Velké Losiny v předloženém znění. d) Rozpočtová opatření na rok 2006 v předloženém znění, přičemž na základě samostatného hlasování o položkách výdajů I. schvaluje navýšení výdajů pro rok 2006 v 3113 o náklady oprav a rekonstrukce základní a mateřské školy ve výši tis. Kč a o další dotaci na provoz základní a mateřské školy ve výši 730 tis. Kč. II. schvaluje v 3419 vyplacení další dotace v souvislosti s provozem budovy TJ ve výši 350 tis. Kč, kdy o tuto částku bude navýšena dosud vyplacená dotace do , a zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení úprav a rozpisu schválených změn do jednotlivých položek rozpočtové skladby v návaznosti na skutečné plnění roku e) Rozpočet obce Velké Losiny na rok 2007 ve výši Příjmy tis. Kč Financování na straně příjmů tis. Kč Výdaje tis. Kč Financování na straně výdajů tis. Kč 3

4 a zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. f) Odměny a nároky členům zastupitelstva obce s účinností od : I. výši měsíčních odměn zvoleným neuvolněným členům ZO za výkon funkce v návaznosti na NV č. 50/ Sb. ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů dle následující tabulky: Funkce /neuvolněný/ Až do výše Schváleno Starosta Člen rady Předseda výboru, komise Člen výboru, komise Člen zastupitelstva II. poskytování cestovních náhrad uvolněným i neuvolněným členům ZO podle zákona č. 119/92 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů. III. starostovi obce používat při služebních cestách mimo okres Šumperk vykonaných v souvislosti s plněním funkce starosty obce řádně pojištěné služební vozidlo jeho zaměstnavatele za poplatek 4.- Kč/km + DPH g) vyplácení odměn předsedům a členům komisí nebo výborů, kteří nejsou členy ZO s účinností od takto: I. předseda komise: 300,- Kč za jedno zasedání, nejvýše však 1x za měsíc. Výplata se provede měsíčně, avšak pouze za měsíc, ve kterém zasedání proběhlo a kterého se předseda komise zúčastnil. II. člen komise nebo výboru, který není členem ZO: 100,- Kč/jedno zasedání, kterého se člen zúčastnil, nejvýše však 1x za měsíc. Výplata se provede jednorázově za posledních 12 měsíců ve výplatním období listopad. h) odkup pozemků p.č. 1218/5, ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m 2 a p.č. 1218/6, ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m 2, celkem 19 m 2, vše k.ú. Velké Losiny Obcí Velké Losiny od vlastníků m. E. a V. J., Velké Losiny. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Náklady spojené s odkupem hradí kupující. II. 2/2. Zvolilo a) Kontrolní výbor zastupitelstva obce ve složení: předseda MUDr. Jaromír Bartoš člen Miroslava Müllerová člen Jana Veselovská 4

5 b) Finanční výbor zastupitelstva obce ve složení: předseda Ing. Norbert Pfeffer člen Ing. Jaroslav Žídek člen p. Zdenka Burešová c) Ing. Miroslava Kopřivu, CSc., starostu obce a Mgr. Ivanu Blažkovou, místostarostku obce jako zástupce obce Velké Losiny ve Svazku obcí údolí Desné. III. 2/3. Navrhuje a deleguje: a) Navrhuje Ing. Miroslava Kopřivu, CSc., starostu obce, do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení a.s. Šumperk. b) Deleguje Mgr. Ivanu Blažkovou, místostarostku obce za stálého zástupce obce Velké Losiny při zasedání valných hromad společnosti VHZ a.s.. IV. 2/4 Bere na vědomí: a) Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. b) Zprávu starosty obce o plnění úkolů z posledního zasedání ZO konaného dne bez výhrad. c) Bez výhrad následující informace starosty obce: I. o zprovoznění hotelu Diana dnem , II. o prostavěnosti na stavbách DCHB, Oprava ZŠ a Kanalizace Velké Losiny v roce 2006, III. o podpisu úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. s výší úvěru do 11 mil. Kč pro účely kanalizace a přípojek k čerpání v roce 2007, IV. o převodu půjčky VHZ a.s. Šumperk do roku 2007 z důvodu nesouhlasu ŘSD Brno s realizací v r.2006 kvůli klimatickým důvodům, V. o záměru na výstavbu golfového hřiště v prostoru pod hotelem Diana včetně sloučení s výstavbou areálu zdraví, VI. o novém rozsahu rekonstrukce ČOV s rozpočtovými náklady ve výši cca 18,5 mil. Kč včetně DPH a změně termínu odevzdání PD. Cena PD bude činit cca 199 tis. Kč včetně DPH, realizace bude závislá na zajištěných dotačních podmínkách, VII. o připravované změně č. 2 ÚP obce Velké Losiny s termínem podání návrhu požadavků občanů a podnikatelských subjektů do d) Složení slibu člena ZO p. Františka Hoška. 5

6 III. 2/5. Ukládá: a) Starostovi obce vypracovat rozpočtový výhled obce na léta a předložit jej k projednání na příštím zasedání ZO. b) Radě obce zabývat se připomínkami a náměty, které vzešly na dnešním zasedání provést kontrolu usnesení na příštím zasedání zastupitelstva obce. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka PŘÍJMY 2007 Rozpočet obce (údaje v tis. Kč) funkční druhové Druh příjmů Rozpočet 2007 SKUPINA TŘÍDA OD-PA POLOŽKA Třída I -Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 7000 Seskupení 13 - Poplatky a daně z vyb. činností a služeb 1361 Správní poplatky Poplatky za vypouštění škod. látek do ovzduší 1337 Popl. za provoz systému shrom., třídění a odstraňování kom. odpadů 1341 Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Ostatní poplatky a daně Seskupení 15 - Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí 1100 Třída II - Nedaňové příjmy Seskupení 21 - Příjmy z vlastní činnosti Pěstební činnost - lesy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Silnice 6

7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb (kina) Příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, knihovna Příjmy z pronájmu - kultura Příjmy zachování a obnova kulturních památek Příjmy z pronájmu TJ Všeobec. ambul. péče - příjmy ze služeb a výrobků Všeobec. ambul. péče - příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu bytů Příjmy z vlastní činnosti za hroby Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy za odvoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veř zeleň Dotace referendum Soc. péče a pomoc starším obč. pronájem PO - dobrovolná část Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky, louky, pole Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby (pokuty ukládané obcí) Seskupení Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy n.j. (nahodilé příjmy) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 3 - Kapitálové příjmy OD-PA dle funkčního členění Příjmy z podílu na zisku a dividend Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Třída 4 - Přijaté dotace 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. státní zprávy 4112 Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace ze státních fondů (kanalizace + silnice) 4116 Ostatní neinv. přij. dotace od státu 4117 Neinvestiční přijaté dotace od KÚ 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4122 Dotace od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4216 Ostatní investiční přijaté dotace od státu PŘÍJMY CELKEM

8 Výdaje 2007 Třída 8 - Financování 8113 Krátkodobé přijaté půjčky - doba splatnosti do 1 roku (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček(-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (+) Změna stavu prostředků na bankovních účtech (převod z r. 2006) 6300 Financování celkem PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM (údaje v tis.kč) OD-PA Rozpočet r Komentář - zpřesnění 1014 Nákup služeb - ozdravování zvířat Pěstební činnost (vč. nákladů na těžební činnost) Vnitřní obchod služby a CR Silnice 3000 Zahrnuje náklady na opravy a rekonstrukce komunikací v obci Velké Losiny a místních částech 2221 Provoz silniční dopravy Železnice 313 Jedná se o dotaci Svazku obcí údolí Desné na provozní činnost 2310 Pitná voda 700 Zahrnuje vybudování nových řadů od ulice Příčné k Valovému a zesílení řadu u prodejny Jaššových 2321 Odvádění a čištění odp. vod Zahrnuje částku 250 tis ČOV v Žárové, 8320 na kanalizaci VL, Bukovice, Maršíkov a 3500 tis. Kč na realizaci kanalizačních přípojek, 200 tis. Kč projekt modernizace ČOV 3111 Předškolní zařízení - MŠ 3113 Základní školy 3400 Zahrnuje 80 tis. Kč na stabilizační podporu žákům ZŠ a 70 tis. Kč na provoz tělocvičen pro občanská a zájmová sdružení registrovaná v obci, 500 tis. Kč na nákup nového nábytku do ZŠ, 300 tis. Kč na realizaci druhé etapy ZŠ, 2450 tis. Kč na provoz ZŠ 3141 Školní stravování 3143 Školní družiny a kluby 3313 Filmové tvorby - kina 300 Zahrnuje provozní výdaje na provoz kina 3314 Činnosti knihovnické Záležitosti kultury, j.n. 430 Zahrnuje částku 120 tis. Kč na Svatojánské slavnosti, 80 tis. Kč na festival Zpěváčci", 30 tis. Kč na Losinské kulturní léto, 200 tis. 8

9 Kč na ostatní kulturní akce dle rozhodnutí rady obce 3322 Zachování a obnova kult. památek 450 Zahrnuje příspěvek 200 tis. kč na obnovu kostela Sv. Jana Křtitele, 150 tis. na opravu střechy kostela v Žárové a 100 tis. Kč na opravu drobných sakrálních památek 3349 Záležitosti sděl. prostředků j.n. 150 Zahrnuje náklady na VP 3419 Tělovýchovná činnost j.n Zahnuje dotaci pro činnost TJ Sokol s rovnoměrným čerpáním v průběhu roku 3511 Zdrav. Středisko Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování MH Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí 1200 Zahrnuje nákup příkopového stroje - podíl 250 tis Kč 3749 Ost. činnosti k ochr. přírody 4179 Dávky soc. pomoci 4180 Dávky zdravot. post. občanům Ostatní dávky soc. zabezp. aj Pečovatelská služba tis. Kč doplatek DCHB a 400 tis. Kč na sociální služby 4319 Sociální péče (kluby, jídelny) Pož. ochrana - dobrovol. hasiči 350 Zahrnuje částku 100 tis. Kč na nákup agregátu pro jednotky SDH Maršíkov a Žárová, a náklady na činnost všech SDH 6112 Zastupitelstva obcí Volby Činnost místní správy Úroky z úvěru SFŽP Žárová Převody vlastním účtům Ostatní činnost j.n Představuje rezervu na jednotlivé investiční a další akce Cestovní ruch - projekty 400 Ostatní projekty rohledny a lyžařského vleku a akcí zaměřených na rozvoj cestovního ruchu Výdaje celkem Financování 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjček vč. Úroků SFŽP Žárová Splátky dlouhodobých přijatých půjček vč. Úroků - úvěr Volksbank 800 Financování celkem 1200 Výdaje a financování celkem

10 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Od 1. ledna roku 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb., který přináší širokou škálu novinek a změn. Ve vztahu občanů vůči obecnímu úřadu je změna podstatná v tom, že obecním úřadům byla odejmuta pravomoc povolovat na svém území ohlášení drobných staveb tzv. ohlášky a z toho vyplývá, že toto povolení naše obec již vydávat nebude a tato pravomoc přechází na stavební úřad. Na druhé straně ale tento zákon rozšiřuje počet staveb, které může stavebník realizovat bez ohlášení a stavebního povolení. Tyto stavby jsou přesně vyjmenovány v 103 toho zákona. Jedná se např. o stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů. Dále např. ploty do výšky 1,8 m a opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím; přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m; bazény do 40 m 2 zastavěné plochy atd. Ohlášení stavebnímu úřadu také nebudou podléhat udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou a dále stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Přesný výčet staveb, které vyžadují pouze ohlášení stavebnímu úřadu, je v 104 tohoto zákona, jako příklad lze uvést stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Zjednodušeně řečeno lze na ohlášku stavebnímu úřadu postavit běžný rodinný domek, ale samozřejmě za dodržení dalších požadavků tohoto zákona (soulad s územním plánem, projektová dokumentace, prokazatelné informování vlastníků sousedních pozemků atd.). Obecně má nový stavební zákon přinést zjednodušení a zrychlení povolování staveb s tím, že řada činností je pouze oznamována a veřejnoprávní zásah je prováděn v případě porušení veřejných zájmů. S touto změnou je ovšem spojen přesun odpovědnosti na jednotlivé účastníky výstavby s tím, že jsou jim stanoveny povinnosti, které jsou kontrolovatelné a sankciované. 10

11 Ke škodě tohoto zákona je, že v době zahájení jeho platnosti, nejsou k dispozici všechny prováděcí vyhlášky a není provedeno řádné školení pracovníků stavebních úřadů a obecních úřadů. -MV- Sběr nápojových kartonů Vážení spoluobčané, v naší obci byly instalovány kontejnery na sběr nápojových kartonů: Sídliště U Papírny, Sídliště 1. máje, prodejna Horák+Jašš, ul. Příčná, ul. Komenského (u Křepských). Kontejnery mají barvu červenou a jsou označeny nálepkou: Do kontejnerů patří např: nápojové kartony z mléka, mléčných výrobků, ovocných nápojů a džusů, vín a pod. Způsob recyklace nápojových kartonů: Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR. Třídění odpadů se již stalo v naší obci tradicí a počet občanů třídících odpad se neustále zvyšuje. Je potěšující zjištění, že stále více spoluobčanům není lhostejný stav životního prostředí v našem okolí. V první fázi bylo rozmístěno 5 kontejnerů, postupně budeme síť kontejnerů na nápojové kartony rozšiřovat dle potřeby. -EK- 11

12 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Mateřská škola Sluníčko v předvánočním očekávání Prosinec je pro děti měsícem plným očekávání a tajných přání. Zopakovali jsme si známé písně, básně, hudebně pohybové hry a rozšířili je o další nové. Mikuláš a čert s andělem ohodnotili výkony dětí balíčkem plným sladkostí. Spokojeni byli všichni. Veselá předvánoční nálada se stupňovala. Děti vyráběly vánoční ozdoby. Nanečisto si procvičovaly tvoření vánočního cukroví z plastelíny. To pravé jsme si upekli 7. prosince dopoledne. Všem se sbíhaly sliny. Ti méně trpěliví využili ochutnávky odlámaných kousků. S velkým nadšením děti pomáhaly zdobit stromeček od samého rána 11. prosince za doprovodu vánočních koled a písní. Následující den ráno nás překvapila hromada balíčků, která se pod stromečkem záhadně objevila. Všem vrtalo hlavou, jak se sem dostaly, a vymýšleli různé varianty a možnosti. Když však po svačince zazvonil zvoneček a upozornil, že je ten pravý čas, vše bylo rázem zapomenuto. Tiše jsme se odebrali k rozzářenému stromečku. Zvědavé pohledy dětí při rozbalování dárků nebraly konce. I letošní Vánoce byly bohaté. Děkujeme, Ježíšku. Předvánoční náladu jsme se snažili přenést i na rodiče 14. prosince odpoledne při vánočním posezení. Děti se pochlubily novými písněmi, koledami, Napětí při rozbalování dárků. (foto Hana Solařová) 12

13 básněmi a hudebně pohybovými hrami. S předstihem tak daly rodičům malý dáreček v umělecké podobě. Děti byly báječné a věříme, že rodičům udělaly velikou radost. Děti si zašly ještě pro jeden dáreček do místního kina. Zhlédly pásmo pohádek pod názvem Vánoční sen. Předvánoční čas jsme ukončili 22. prosince návštěvou blízkého kostela, kde nás provedl pan Petr Marek krásně vyzdobeným kostelem s betlémem. Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám popřáli v roce 2007 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Srdečně Vás zveme na tradiční výstavu prací našich dětí do místní knihovny od 11. ledna Dana Machů, vedoucí MŠ Sluníčko Předvánoční čas v Mateřské škole Veverka Začátek prosince byl poznamenán sychravým a deštivým počasím. Očekávaný sníh stále nepřicházel a nepřichází. Hry na sněhu byly nahrazeny vycházkami do parku, kde děti přikrmovaly kačenky, poslouchaly ptactvo, které zůstalo, a pozorovaly přírodu. Pátého prosince nás ve školce navštívil čertík a Mikuláš. Čert vypadal sice hrozivě, ale jinak Tři králové. (foto Jana Stará) to byl velký dobrák. Za pěknou básničku rozdával dobroty. Na všechno dohlížel Mikuláš. Některým dětem dodával odvahu, některé děti před čertíkem chránil. Po druhé adventní neděli začaly děti vyrábět ozdoby s vánoční tématikou, kterými 13

14 postupně zdobily třídu, neboť se kvapem blížila vánoční besídka. Na besídku se děti naučily spoustu koled a básniček a dokonce upekly cukroví pro rodiče. Po besídce pro rodiče nám Ježíšek ve školce nadělil spoustu hraček pod stromeček. Klukům se nejvíce líbila nákladní auta, pásáky a všechno ostatní, co mělo kola. U děvčat vyhrála myčka nádobí, ale myčky se nezalekli ani kluci. Nejmenší děti bavilo skládat neobvyklé puzzle. Vánoční atmosféra nás uvítala K Vánocům patří pěkná básnička. (foto Jana Stará) i v kině. A pak už jsme se jen těšili na nadílku pod vánočním stromečkem, kde s dětmi byli ti nejbližší. Přejeme všem zdraví, radost, štěstí a pohodu v roce Hana Müllerová CounTrio před Vánocemi Do adventních akcí Základní školy Velké Losiny byl zařazen i koncert ve stylu country. Ten se uskutečnil v pátek 8. prosince Žákům dobře známá hodonínská skupina CounTrio vystupuje ve stylovém oblečení a tentokrát do Velkých Losin přijela s koncertem vánočním. Ten přišel na řadu ale až ve druhé části programu. První část zahájila instrumentální skladba Zuzana a po ní už následoval celý blok věnovaný country hudbě. Lubomír Krobot vzpomněl na Michala Tučného, zazpíval Třetím členem CounTria je počítač. (foto Jitka Čermáková) 14

15 písničky Pavla Bobka a dalších známých interpretů. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že Česká republika je na druhém místě ve světě počtem kapel country hudby (první místo zaujímají Spojené státy americké a třetí příčka patří Japonsku). Děti měly možnost seznámit se s typickými nástroji country hudby houslemi, banjem, kytarou i mandolínou. Ve druhé části pořadu se sálem linuly písničky s vánoční tématikou a české i moravské koledy. Jen namátkou uvádím například Veselé Vánoce, Stojí vrba košatá, Nesem vám noviny. Celý koncert zakončila píseň Rolničky. Mgr. Eva Kombercová Pramínek na Vánocích v papírně Papírna ve Velkých Losinách za celý rok přiláká spousty návštěvníků. Každý sem rád zavítá, aby spatřil prostory, kde se vyrábí tolik let ruční papír. Starobylá papírna i v předvánoční době otevírá své dveře návštěvníkům. Pořádá akci Vánoce v papírně. Tak se stalo i 9. a 10. prosince tohoto roku. Již jubilejní, desátý ročník předvánočního setkání přilákal velkou spoustu návštěvníků. Všechny prostory papírny byly nádherně vyzdobeny, Vánoce dýchaly ze všech koutů. Lidé si mohli posedět u čaje nebo svařeného vína a vychutnat si adventní čas. Byl zde prostor pro nákup drobných vánočních dárků, např. výrobků z papíru, keramiky, svíček, knih a jiných krásných upomínkových předmětů. V sobotu 9. prosince ve hodin přispělo k vánoční atmosféře vystoupení dětí z naší základní školy. Pěvecký sbor Pramínek se všem hostům představil svým Kontakt s publikem byl v nabitém sále opravdu těsný. (foto JŠ) 15

16 vánočním programem. Písně děti prokládaly recitací. Na závěr vystoupení zařadily několik koled, které si mohli s dětmi zazpívat všichni v sále. Děti se moc snažily a sklidily velký potlesk. Určitě vystoupení potěšilo nejen rodiče, ale i ostatní diváky. Během vystoupení byl sál přeplněn lidmi, kteří si chtěli užít této sváteční chvíle. Hodně štěstí v novém roce 2007 všem lidem přeje Pramínek. Mgr. Marie Zichová Vánoční ateliér I když nám za okny vesele zpívali ptáci a počasí bylo spíše jarní, pustili jsme se do příprav tradičního Vánočního ateliéru, který se pro letošní krátký adventní čas konal už 13. prosince. Žáci si vyráběli svícen z chvojí a ramínko na dveře jako ozdobu, pro rodiče jako dárek malovali hrneček s vánočními motivy, ti šikovnější mohli vystřihnout motiv z ubrousku a nalepit. U jiného stolu si navlékali korálky, vyráběli přáníčka z korku a přírodnin, vystřihovali ozdobné krabičky na dárky. V jedné ze tříd probíhaly nelítostné boje v šachách, piškvorkách a dámě.vítězové obdrželi ceny. Zdobení hrníčků. (foto JŠ) 16 Ze školní kuchyňky. (foto JŠ) Svíčky se odlívaly do kelímků od jogurtů a doma si je děti vyklopily a mohly zapálit. V kuchyňce se peklo linecké cukroví v různých vánočních tvarech, které jako vždy skončilo v žaludcích svých majitelů, kteří si mohli pochutnat nejen na vlastnoručně upeče-

17 ném cukroví, ale také na vánočním čaji. Všichni odcházeli spokojeni a s rukama plnýma dárečků a překvapení nejen pro své nejbližší. Petra Kociánová Pozvánka na ples základní školy V pořadí již 15. ples Základní školy a mateřské školy Velké Losiny se v tomto roce uskuteční v pátek 9. března 2007 od hodin v sále Lázní Velké Losiny. K tanci a poslechu bude hrát skupina Cantus. Sponzorům předem děkujeme za tradičně velmi kvalitní dary do tomboly, rodičům a přátelům školy za neocenitelnou pomoc při přípravě i samotném průběhu plesu. Všechny Vás srdečně zveme na tuto významnou kulturní a společenskou událost v životě naší školy. -JŠ- Zápis do první třídy pro školní rok 2007/2008 Zápis žáků do první třídy Základní školy Velké Losiny, tedy dětí, které v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 dovršily či dovrší šest let věku (nebo žáků, kteří od ředitele školy v roce 2006 obdrželi rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok), se uskuteční v sobotu 3. února 2007 od 8.00 do hodin v budově základní školy. Děti budou se svými rodiči k zápisu pozvány osobním dopisem ředitele školy jmenovitě a v několika skupinách, abychom předešli nepřiměřeně dlouhému čekání. Těšíme se na naše nové prvňáčky. Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy Charita Šumperk Výsledná tabulka Tříkrálové sbírky 2007 Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům Název obce Vybraná částka v Kč Počet ved. skupinek Bludov ,00 11 ks Bohdíkov ,00 7 ks Bohutín 6 992,00 2 ks Bratrušov ,00 4 ks 17

18 Bušín 9 149,50 5 ks Dolní Studénky ,50 6 ks Hanušovice ,50 8 ks Hraběšice 4 040,00 1 ks Jindřichov ,00 2 ks Kopřivná 5 981,50 1 ks Loučná nad Desnou ,00 5 ks Malá Morava 2 172,00 1 ks Nový Malín ,50 5 ks Olšany ,50 3 ks Rapotín ,00 17 ks Rejchartice 1 830,50 1 ks Ruda nad Moravou ,00 13 ks Sobotín ,50 3 ks Staré Město 7 306,00 1 ks Šumperk ,50 66 ks Velké Losiny ,00 11 ks Vikýřovice ,50 8 ks Celkem , ks Koledníci z Velkých Losin. 18

19 TJ Sokol Lázně Velké Losiny POZVÁNKA DO SAUNY V tomto ročním období, které je obvykle provázeno chřipkovými epidemiemi, se každý snažíme vyhnout chřipce různými způsoby. Někdo nakupuje drahé vitaminové přípravky a léky, jiní se snaží o zlepšení imunity otužováním. Jedním z příjemných způsobů otužování a zvyšování obrany organismu proti nachlazení je pravidelné saunování. Působení sauny na organismus je mnohostranné. Vlivem vysoké teploty v potírně (kolem 100 C) dochází především ke značnému prokrvení kůže. Ohřátí těla nad normální tělesnou teplotu je příjemné a relaxující. Uvolňují se unavené svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo do krve vyplavuje úlevu přinášející látky jako jsou endorfiny. Kromě toho pro většinu virů a bakterií je teplota nad 40 smrtelná. Ochlazení těla po ohřátí v sauně se provádí prostým pohybem na studeném vzduchu, nebo lépe prudkým snížením teploty pomocí sprchy či v bazénku se studenou vodou. Neexistuje žádná doporučená doba, po kterou se máte vyhřívat a kolikrát ohřátí opakovat. Platí zde zlaté pravidlo dokud se vám to líbí. Obvyklá doba prohřátí je minut a po ochlazení asi 15 minut v odpočívárně. Proto vás chceme pozvat do místní veřejné sauny ve sportovním areálu TJ Sokol Velké Losiny, kde si zpříjemníte dlouhé zimní večery, uděláte něco pro své zdraví a vypocené tekutiny pak můžete doplnit v příjemném prostředí restaurace Na Hřišti. Provoz sauny Středa od 18 do 22 hod. společná Pátek od 18 do 20 hod. ženy Sobota od 18 do 22 hod. na objednávku min. 6 osob na tel p. Černoch Hasičské zprávičky SDH Velké Losiny SDH Velké Losiny informuje občany, že ruší TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, který byl plánován na

20 maršíkovský turnaj ve stolním tenise za mimořádné účasti soutěžících Vítězové turnaje Vítězové kategorií --MK-- Na sobotu 30.prosince 2006 zorganizovali maršíkovští hasiči na čele s Janem Vaculíkem st. další ročník předsilvestrovského turnaje ve stolním tenise. Překrásné nové prostory Společenského domu v Maršíkově přivítaly celkem 36 závodníků, kteří tak byli nuceni hrát na čtyřech stolech. Po lítém boji si vítěznou trofej z rukou starosty obce ve večerních hodinách převzal losinský Vladimír Bureš ml., druhé místo obsadil opět Losiňák pan František Váňa a třetí místo patřilo Martinu Kubíčkovi z Postřelmova.. V kategorii nad čtyřicet let získal cenu pan Roman Maňka, v kategorii nad padesát let pan Josef Mrnka a nad šedesát let pan Petr Czölle. Pro hráče bylo připraveno malé občerstvení. Celému turnaji přihlíželo početné obecenstvo a již dnes lze říci, že turnaj se v Maršíkově stává novou pravidelnou tradicí. Věříme, že všichni spokojení hráči si přijdou protáhnou své kosti a změřit svůj sportovní um třeba již na dalším připravovaném turnaji o Velikonocích! Vítězům gratulujeme a pořadatelům děkujeme za přípravu a zabezpečení zdařilé akce v Maršíkově! Jan Vaculík ml. + redakce Činnost Místní knihovny a Infocentra Velké Losiny za rok 2006 Místní knihovna ve Velkých Losinách je spojena s Infocentrem. Knihovna je financována svým zřizovatelem, tj.obcí. Obec je oporou knihovny a snaží se vytvářet podmínky pro to, aby knihovna a informační centrum uspokojilo své návštěvníky. Knihovna je automatizovaná, slouží nejen obyvatelům Velkých Losin, ale i dalším občanům blízkého a vzdálenějšího okolí. 20

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet na rok 2017 Příjmy daňové příjmy 2 468,50 nedaňové příjmy 151,80

Rozpočet na rok 2017 Příjmy daňové příjmy 2 468,50 nedaňové příjmy 151,80 Obec Těšovice Rozpočet na rok 2017 Příjmy paragraf položka text rozpočet tis. Kč 1111 daň z příjmu FY osob ze závislé činnosti 430 1112 daň z příjmu FY osob ze samostatné výdělečné činnosti 13 1113 daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více