TVORBA VZORCŮ A FUNKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA VZORCŮ A FUNKCÍ"

Transkript

1 KROMĚ TEXTŮ A ČÍSEL MŮŽM ŮŽEME V TABUL- KOVÝCH KALKULÁTORECH VKLÁDAT DO BUNĚK K I VZORCE NEBO FUNKCE. DO VZORCE ZAPISUJEME VZTAHY A ADRESY BUNĚK, SE KTERÝMI BUDEME PROVÁDĚT VÝPOČET. V BUŇCE VIDÍME VÝSLEDEK VÝPOČTU, V ŘÁDKU VZORCŮ VZOREC. VZOREC MŮŽM ŮŽEME VYTVOŘIT SAMI NEBO MŮŽEME VYUŽÍT T NĚKTEROU N NAPROGRA- MOVANOU FUNKCI.

2 VZOREC JE SYNTAKTICKY SPRÁVNÝ ZÁPIS, Z PODLE KTERÉHO SE PROVEDE VÝPOČET A V BUŇCE SE ZOBRAZÍ VÝSLEDEK. VZOREC SE JAKOBY ZAPÍŠ ÍŠE E NA ZADNÍ STRANU BUŇKY, VIDÍME HO POUZE V ŘÁDKU VZORCŮ. VZOREC VŽDY V ZAČÍNÁ ZNAKEM = A NESMÍ OBSAHOVAT MEZERY.

3 VZOREC=Operand1Operátor1Operand2Oper tor1operand2operát or2 OPERANDEM MŮŽM ŮŽE E BÝT ČÍSLO (KONSTAN- TA), TEXT, DATUM, ČAS, ADRESA BUŇKY, NÁZEV BUŇKY, FUNKCE, LOGICKÁ HODNOTA T/F, CHYBOVÉ HLÁŠ ÁŠENÍ DÉLKA VZORCE JE MAXIMÁLN LNĚ 1024 ZNAKŮ. VZOREC MŮŽM ŮŽE E TAKÉ OBSAHOVAT ZÁVORKY. Z SOUŘADNICE ADNICE-ADRESY ADRESY BUNĚK K MŮŽM ŮŽEME BUĎ PSÁT T Z KLÁVESNICE, NEBO PŘI P I PSANÍ VZORCE KLIKNOUT NA BUŇKU MYŠÍ ŠÍ.

4 FUNKCE PATŘÍ MEZI NEJPOUŽÍVAN VANĚJŠÍ NÁSTROJE TABULKOVÝCH KALKULÁTOR TORŮ. NÁZEV FUNKCE A JEJÍ ARGUMENTY MŮŽM ŮŽEME VLOŽIT: PŘÍMO VE VZORCI PSANÍM M Z KLÁVESNICE POUŽIT ITÍM M POSTUPU VLOŽIT IT-FUNKCE POUŽIT ITÍM M IKONY V ŘÁDKU VZORCŮ KLÁVESOVOU ZKRATKOU SHIFT+F3 ŠIPKOU U TLAČÍTKA TKA PRO FUNKCI SUMA SEZNAM NAPOSLEDY POUŽITÝCH FUNKCI SE ZOBRAZÍ PO KLIKNUTÍ NA ŠIPKU ZA NÁZVEM N AKTIVNÍ BUŇKY V ŘÁDKU VZORCŮ.

5 PO ZVOLENÍ FUNKCE SE OBJEVÍ DIALOGOVÝ PANEL PRO ZADÁNÍ ARGUMENTŮ. ARGUMENTY VKLÁDÁME BUĎ Z KLÁVESNICE NEBO VYBÍRÁNÍM M BUNĚK K MYŠÍ ŠÍ. KAŽDÝ Z ARGUMENTŮ MUSÍ BÝT KRATŠÍ NEŽ 255 ZNAKŮ A CELÁ FUNKCE MUSÍ BÝT KRATŠÍ NEŽ 1024 ZNAKŮ. ZÁPIS FUNKCE: =KlíčovéSlovo(ARGUMENT1;ARGUMENT2; (ARGUMENT1;ARGUMENT2;{ČÍSL O1;ČÍSLO2; SLO2; } )

6 PARAMETRY-ARGUMENTY ARGUMENTY FUNKCE JSOU UZAVŘENY V KULATÁCH ZÁVORKZ VORKÁCH A VZÁJEMN JEMNĚ JSOU ODDĚLENY STŘEDN EDNÍKEM. ARGUMENTY TYPU POLE JSOU ZAPSÁNY DO SLOŽENÝCH ZÁVOREK. Z V JEDNÉ FUNKCI MŮŽM ŮŽE E BÝT MAXIMÁLN LNĚ 30 ARGUMENTŮ. ARGUMENTEM MŮŽM ŮŽE E BÝT ČÍSLO, ADRESA BUŇKY, ŘETĚZEC BUNĚK Ax:Ay Ay

7 PŘI I TVORBĚ A VYHODNOCOVÁNÍ VZORCŮ PLATÍ MATEMATICKÉ ZÁKONY: VÝPOČET SE STANDARDNĚ PROVÁDÍ ZLEVA DOPRAVA POŘAD ADÍ VÝPOČTU SE MĚNÍM PODLE PRIORITY OPERÁTOR TORŮ A ZÁVOREKZ

8 PŘI I PSANÍ VZORCŮ POUŽÍVÁME NÁSLEDUJÍCÍ OPERÁTORY: ARITMETICKÉ OPERÁTORY RELAČNÍ OPERÁTORY REFERENČNÍ OPERÁTOR TEXTOVÝ OPERÁTOR

9 ARITMETICKÉ OPERÁTORY PROVÁDĚJÍ ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ OPERACE, KOMBINUJÍ ČÍSLA A VYTVÁŘEJ EJÍ ČÍSELNÉ VÝSLEDKY. OPERÁTOR + - / * ^ % ÚČINEK SOUČET ROZDÍL PODÍL SOUČIN UMOCŇOV OVÁNÍ ZNAK PROCENTA

10 RELAČNÍ OPERÁTORY SROVNÁVAJ VAJÍ DVĚ HODNOTY A VYTVÁŘEJ EJÍ LOGICKOU HODNOTU PRAVDA, NEPRAVDA. OPERÁTOR = > < >= <= <> ÚČINEK ROVNOST VĚTŠÍ NEŽ MENŠÍ NEŽ VĚTŠÍ NEBO ROVNÝ MENŠÍ NEBO ROVNÝ NEROVNOST

11 REFERENČNÍ OPERÁTOR : (DVOJTEČKA) VYTVÁŘÍ ODKAZ NA VŠECHNY V BUŇKY MEZI UVEDENÝMI HRANICEMI VČETNV ETNĚ (A1:A10, A1:C12 ) UMOŽŇ ŽŇUJE JEDNODUŠŠÍ ŠŠÍ,, SNADNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ ZÁPIS FUNKCÍ,, VE KTERÝCH CHCEME POČÍTAT SE SOUVISLOU ŘADOU BUNĚK K V ŘÁDKU NEBO SLOUPCI.

12 TEXTOVÝ OPERÁTOR & UMOŽŇ ŽŇUJE SPOJENÍ-ZŘET ETĚZENÍ TEXTOVÝCH DAT, NAPŘ.: Microsoft & Office = MicrosoftOffice

13 PRIORITA OPERÁTOR TORŮ: 1 : OBLAST BUNĚK 6 ^ UMOCŇOV OVÁNÍ 2 ; VÝPOČET ARGUM. 7 *,/ SOUČIN, PODÍL 3 MEZERA PRŮNIK 8 +,- SOUČET, ROZDÍL 4 - ZÁPOR, NEGACE 9 & TEXT. OPERÁTOR 5 % ZNAK PROCENTA 10 RELAČ.. OPERÁTORY

14 RELATIVNÍ ODKAZY PŘI I KOPÍROV ROVÁNÍ VZORCE PRO NÁSLEDUJN SLEDUJÍCÍŘÁDKY DKY NEBO SLOUPCE SE PROGRAM SNAŽÍ VYUŽÍT LOGIKU VZORCE A PODLE TOHO, KAM VZOREC VLOŽÍME, UPRAVUJE I ODKAZY V NĚM M OBSAŽEN ENÉ. V TOMTO PŘÍPADP PADĚ JDE O TZV. RELATIVNÍ ODKAZY MĚNÍ SE PODLE POLOHY VZORCE (AKTUALIZUJE SE ČÍSLO ŘÁDKU NEBO OZNAČEN ENÍ SLOUPCE). REALTIVNÍ ODKAZ MÁM TVAR SŘ - A7, H426

15 ABSOLUTNÍ ODKAZY NĚKDY JE PŘI P KOPÍROV ROVÁNÍ VZORCŮ POTŘEBN EBNÉ,, ABY SE NĚKTERÉ ODKAZY NEMĚNILY. NILY. K TOMU SLOUŽÍ TZV. ABSOLUTNÍ ODKAZY, KTERÉ MAJÍ V OZNAČEN ENÍ PŘED NÁZVEM N SLOUPCE A ŘÁDKU (PODLE POTŘEBY) ZNAK $. TENTO ZNAK BUĎ VLOŽÍME Z KLÁVESNICE NEBO POUŽIJEME KLÁVESU F4: 1xF4 $S$Ř 2xF4 S$ŘS 3xF4 $SŘ 4xF4 SŘS

16 PŘI I PSANÍ VZORCŮ SE MOHOU RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ODKAZY KOMBINOVAT.

17 ODKAZ NA BUŇKU V JINÉM M LISTĚ SEŠITU: List3!A252 'INVENTURA 2003'!C5 (PRO VÍCESLOVNV CESLOVNÍ NÁZEV LISTU) ODKAZ NA BUŇKU V JINÉM M SEŠIT ITĚ: [Výsledovka. Výsledovka.xls]List5!A7 '[Výsledovka_2003 Výsledovka_2003]Dílčí_výsledek'!A7

18 VÝPOČTY V SEŠIT ITĚ: ČÍSLA SE UKLÁDAJ DAJÍ S PŘESNOSTP ESNOSTÍ 15 PLATNÝCH ČÍSEL. PŘI I ZMĚNĚ HODNOTY V NĚKTERN KTERÉ BUŇCE SE AUTOMATICKY PŘEPOP EPOČTOU VZORCE ZÁVISLZ VISLÉ NA ZMĚNĚNÉ BUŇCE. VÝPOČTY PROBÍHAJ HAJÍ NA POZADÍ. PŘI I OTEVŘEN ENÍ SEŠITU SE PŘEPOP EPOČTOU VZORCE ZÁVISLÉ NA ZMĚNĚNÉ BUŇCE. PŘI I OTEVŘEN ENÍ SEŠITU VYTVOŘEN ENÉHO VE STARŠÍ VERZI PROGRAMU SE PŘEPOP EPOČTOU VŠECHNY V VZORCE.

19 PŘEPOČET ET SEŠITU: KAŽDÁ ZMĚNA SE PROMÍTÁ DO VŠECH V VZORCŮ, KTERÝCH SE TÝKÁ. U VELKÝCH PROVÁZANÝCH TABULEK BY AUTOMATICKÝ PŘEPOP EPOČET ET PO KAŽDÉ ZMĚNĚNÉ BUŇCE MOHL ZDRŽOVAT PŘI P I PRÁCI A PROTO HO VYPNEME POSTUPEM NÁSTROJE-MOŽNOSTI- VÝPOČET ET-RUČNĚ.. VÝPOČET SE PAK PROVEDE PO STISKNUTÍ KLÁVESY F9.

20 NĚKDY NECHCEME NEBO NEPOTŘEBUJEME EBUJEME UCHOVÁVAT VAT V BUŇKÁCH VZORCE ALE POUZE JEJICH VÝSLEDKY. POSTUP NAHRAZENÍ VZORCE HODNOTOU: OZNAČÍME A ZKOPÍRUJEME PŘÍSLUP SLUŠNÉ BUŇKY. POUŽIJEME POSTUP ÚPRAVY-VLOŽIT JINAK- HODNOTY. PO OZNAČEN ENÍ MŮŽEME TAKÉ POUŽÍT T POSTUP F2- F9-ENTER. HNED PŘI P I ZADÁNÍ ZLIKVIDUJEME VZOREC JEHO ZÁPISEM POSTUPEM F9, CTRL+ =,, ENTER. DO BUŇKY SE PAK ZAPÍŠ ÍŠE E POUZE HODNOTA.

21 =8*4+7/3

22 2 a + b ( d+ c) =a+b^2*(d+c)

23 2 x + y 2 =(x^2+y)/2

24 12a 14c a + c + x 3 =12*a*14*c/x+(a+c)/3

25 5 z + x 3 y =5*(z+y)/x^3

26 y ( a + b) 2 =y*(a+b)^2

27 y 3 x 1 y =y^3*y^(x-1)

28 x 2 y z+1 2 =x^2*y^(z+1)/2

29 cd ab e 4 =a*b+c*d/3+e^4

30 ( m + n) x y 4 2 =(m+n)^4*(x+y)/2

31 GRAFY GRAFY JSOU V TABULKOVÉM M KALKULÁTORU UŽIVATELI VELICE CENĚNY NY PRO NÁZORNOST N ZOBRAZENÍ INFORMACÍ,, ALE I PRO SVÉ MOŽNOSTI ROZBORU DAT. VÝBĚREM SPRÁVN VNÉHO TYPU A VZHLEDU GRAFU DOSÁHNEME, ŽE E DŮLED LEŽITÉ INFORMACE BUDOU NA PRVNÍ POHLED SNADNO PATRNÉ KAŽDÉMU.

32 SLOUPCOVÝ GRAF JE VHODNÝ PRO SROVNÁNÍ KATEGORIÍ A ZOBRAZENÍ JEJICH ZMĚN N VČASE. V Kadaň - výstavba bytů 250 Počet bytů Rok

33 SLOUPCOVÝ GRAF JE VHODNÝ PRO SROVNÁNÍ KATEGORIÍ A ZOBRAZENÍ JEJICH ZMĚN N VČASE. V Výstavba bytů Počet Kadaň Chomutov Rok

34 SLOUPCOVÝ GRAF JE VHODNÝ PRO SROVNÁNÍ KATEGORIÍ A ZOBRAZENÍ JEJICH ZMĚN N VČASE. V Podíl na celkovém příjmu domácnosti 100% % podílu 80% 60% 40% 20% 0% Manželka Manžel Rok

35 PRUHOVÝ GRAF JE VHODNÝ PRO SROVNÁNÍ KATEGORIÍ, NEVHODNÝ PRO SROVNÁNÍ VČASE. UMOŽŇ ŽŇUJE POUŽÍT T DELŠÍ POPISKY OSY X. Přehled absence Polák Žák Novák Horák Počet zameškaných hodin Horák Novák Polák Hodiny

36 SPOJNICOVÝ GRAF JE VHODNÝ PRO ZOBRAZENÍ TRENDŮ BĚHEM ČASOVÉHO OBDOBÍ,, SOUVISLÝ TOK DAT ZOBRAZUJE OBECNÝ TREND. Novák - vývoj absence Počet hodin Rok

37 VÝSEČOVÝ GRAF JE VHODNÝ PRO ZOBRAZENÍ CELKU A PODÍLU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ.. POUZE PRO JEDNU ŘADU DAT. SOUČET VŠECH V HODNOT JE 100% NEBO JEDNOTLIVÉ VÝSEČE LZE DOPLNIT HODNOTOU V %, POPISKEM A MŮŽEME JE NAPŘ.. I Z GRAFU POVYTÁHNOUT.

38 VÝSEČOVÝ GRAF Podíl žáků na celkové absenci třídy Dvořák 33% Horák 19% Polák 22% Novák 26%

39 VÝSEČOVÝ GRAF Podíl žáků na celkové absenci třídy Dvořák 33% Horák 19% Polák 22% Novák 26%

40 PRSTENCOVÝ GRAF Podíl žáků na celkové absenci třídy Dvořák 33% Polák 22% Horák 19% Novák 26%

41 XY BODOVÝ GRAF ZOBRAZENÍ VZTAHU MEZI DVĚMA MNOŽINAMI HODNOT NA OSE X A Y (Y=F(X)). MŮŽE E BÝT ZAKRESLENO I NĚKOLIK N PRŮBĚHU Y PRO JEDNU ŘADU X. POUŽÍVÁME PRO VĚDECKV DECKÁ A TECHNICKÁ DATA, PRO STATISTICKÉ ÚČELY (ROZPTYL, ANALÝZA PRŮBĚHU APOD.).

42 XY BODOVÝ GRAF PRŮBĚH FUNKCÍ SIN(X) A COS(X) 1,500 1,000 0,500 0,000-4,000-3,000-2,000-1,000 0,000-0,500 1,000 2,000 3,000 4,000-1,000-1,500 Sin(x) Cos(x)

43 VÁLCOVÝ, KUŽELOVÝ, JEHLANOVÝ GRAF SLOUŽÍ PRO SROVNÁNÍ KATEGORIÍ.. JE MOŽNÉ HO ZOBRAZIT ZLEVA DOPRAVA NEBO SHORA DOLŮ. Kadaň - výstavba bytů 200 Počet bytů Rok

44 VÁLCOVÝ, KUŽELOVÝ, JEHLANOVÝ GRAF SLOUŽÍ PRO SROVNÁNÍ KATEGORIÍ.. JE MOŽNÉ HO ZOBRAZIT ZLEVA DOPRAVA NEBO SHORA DOLŮ. Kadaň - výstavba bytů 200 Počet bytů Rok

45 VÁLCOVÝ, KUŽELOVÝ, JEHLANOVÝ GRAF SLOUŽÍ PRO SROVNÁNÍ KATEGORIÍ.. JE MOŽNÉ HO ZOBRAZIT ZLEVA DOPRAVA NEBO SHORA DOLŮ. Kadaň - výstavba bytů 200 Počet bytů Rok

46 TVORBA GRAFŮ PRVNÍM M KROKEM K VYTVOŘEN ENÍ GRAFU JE DOBŘE E NAVRŽEN ENÁ TABULKA,, KTERÁ BY MĚLA M OBSAHOVAT POPISKY DAT (POJMENOVÁNÍ SLOUPCŮ A ŘÁDKŮ). K TVORBĚ GRAFU JE NEJVÝHODNĚJŠÍ POUŽÍVAT PRŮVODCE, KTERÝ VYTVOŘÍ ZÁKLADNÍ GRAF PODLE MOŽNOST NOSTÍ- PARAMETRŮ,, KTERÉ ZVOLÍME NEBO ZADÁME. TAKTO VZNIKLÝ GRAF POTOM UPRAVUJEME A FORMÁTUJEME PODLE SVÝCH PŘEDSTAV. P

47 TVORBA GRAFŮ V TABULCE VYBEREME BUŇKY NEBO OBLASTI BUNĚK, JEJICHŽ OBSAH BUDE TVOŘIT GRAF (MŮŽ ŮŽE E BÝT I CELÁ TABULKA), NESPOJITÉ OBLASTI VYBÍRÁME POMOCÍ KLÁVESY CTRL. PRŮVODCE TVORBOU GRAFU SPUSTÍME POSTUPEM VLOŽIT GRAF NEBO POUŽIT ITÍM TLAČÍTKA TKA PRŮVODCE GRAFEM VE STANDARDNÍM M PANELU NÁSTROJN STROJŮ. PRŮVODCE NÁS N S PROSTŘEDNICTV EDNICTVÍM M NĚKOLIKA N DIALOGOVÝCH PANELŮ PROVEDE TVORBOU GRAFU. KLÁVESOU F11 AUTOMATICKY VYTVOŘÍME Z OZNAČENÝCH BUNĚK K GRAF NA NOVÉM LISTĚ.

48 TVORBA GRAFŮ DATOVÉ ŘADY MUSÍ BÝT STEJNĚ DLOUHÉ (V OBLASTI VYBRANÉ PRO TVORBU GRAFU MUSÍ BÝT V KAŽDÉM ŘÁDKU STEJNÝ POČET BUNĚK A V KAŽDÉM M SLOUPCI STEJNÝ POČET BUNĚK). BUDEME-LI V GRAFU POTŘEBOVAT LEGENDU A POPISKY OS, VYBEREME I NÁZVY N SLOUPCŮ A ŘÁDKU TABULKY.

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A. Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R. Pavel Drozd

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A. Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R. Pavel Drozd O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Přírodovědecká fakulta Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R Pavel Drozd OSTRAVA 007 ISBN 978-80-7368-433-4 Odborná recenze: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa,

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více