MS Excel vytváření vzorců, použití jednoduchých funkcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS Excel vytváření vzorců, použití jednoduchých funkcí"

Transkript

1 MS Excel vytváření vzorců, použití jednoduchých funkcí Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Jednoduché vzorce vytváření jednoduchých vzorců s použitím adres buněk kopírování vzorců s využitím relativních, absolutních a smíšených adres maticové vzorce použití názvů buněk a oblastí buněk při tvorbě vzorců aplikace jednoduchých funkcí a jejich kombinování se vzorci Naučit se efektivnímu způsobu vytváření vzorců v aplikaci MS Excel a jejich kopírování do dalších buněk tabulky. Umět používat jednoduché funkce a kombinovat je ve výpočtech se vzorci. cca 2,5 hod. vč. praktických cvičení vzorec konstanta adresa buňky (relativní, absolutní, smíšená) název buňky resp. oblasti buněk maticový vzorec funkce Kromě zadávání konstatních hodnot do buněk aplikace Excel v textových nebo číselných formátech, jenž jsme se naučili v předchozí části, je často nutno v některých buňkách nadefinovat výpočty s odkazy na jiné buňky. K tomu se v aplikaci Excel používají vzorce a funkce. Vytvoření jednoduchého vzorce Vzorec můžeme zapisovat buďto přímo do buňky (viz modrý ovál na obr.) nebo do tzv. řádku vzorců (červený ovál). Řádek vzorců nemusí být vždy zobrazen, jeho zobrazení nebo skrytí lze nastavit pomocí karty Zobrazení zatržítko Řádek vzorců (viz obr. dole) 1

2 Zápis vzorce Čísla nebo adresy buněk? Typy vzorců Každý zápis vzorce musí začínat znakem = (alternativně lze použít i znaky + resp. -, potom ale Excel do zápisu vzorce stejně doplní znak =). Dále lze v zápisu vzorců použít: konstanty - např. =2+3 odkazy na buňky - např. =C2-C3 názvy buněk - např. =Tržby-Náklady operátory - např. + - / ^ & funkce - např. =SIN(A1) Pokud váháte, zda do vzorce raději použít konstanty (tedy přímo číselné údaje) nebo odkazy na buňky, doporučuji dát přednost odkazům. Tabulky jsou pak variabilnější při změně zadání stačí přepsat hodnotu ve vstupní buňce a všechny buňky, které se na ní odkazují se přepočtou. Adresu buňky lze do vzorce buď zapsat nebo vložit tak, že na buňku kliknete myší (v režimu tvorby vzorců) druhý způsob je vhodnější, protože méně často vede k chybě, klikáte přímo na číslo, s nímž se bude ve vzorci pracovat a nemusíte přepisovat adresu buňky. Vzorce lze rozdělit do tří typů podle typu operací a dat, s nimiž se pracuje: aritmetické (pracují s čísly a vracejí číselnou hodnotu) textové (pracují s texty a výsledkem je rovněž text) logické (porovnání výrazů mezi sebou, výsledkem je logická proměnná, tj. pravda nebo nepravda) Tyto typy vzorců lze i vzájemně kombinovat. Aritmetické vzorce Aritmetické vzorce Používají se tyto operátory: Znak Operace + Sečítání Odečítání * Násobení / Dělení ^ Mocnina (na anglické klávesnici nad 6) Při vyhodnocování výrazu program dodržuje priority operátorů podle matematických pravidel, tzn. nejdříve vypočítá mocniny, poté provede násobení a dělení, nakonec pak sčítání a odčítání. Prioritu danou těmito pravidly můžeme změnit pomocí kulatých závorek (pokud si nejste jisti správností postupu výpočtu, raději použijte zbytečné závorky). Ukázka aritmetického vzorce: 2

3 Textové vzorce Textové vzorce Jediný operátor, který se používá ve vzorcích při práci s textem, je znak &. Používá se pro spojování, tzv. zřetězování textů. Na české klávesnici ho napíšeme kombinací kláves Alt Gr+c (Alt vpravo od mezerníku), můžeme použít také kombinaci levý Alt+38 na numerické klávesnici. Příklad textového vzorce: ="Celé jméno je "&A1&" "&B1 Je-li v buňce A1 zadáno Jan a v buňce B1 Novák, výsledkem této operace bude text: Celé jméno je Jan Novák Poznámka Pokud se ve vzorci sejdou aritmetické a textové operátory, provede program nejdříve všechny aritmetické operace, teprve potom zřetězení. Logické vzorce Logické vzorce Někdy potřebujeme srovnávat hodnoty dvou buněk mezi sebou, nebo obsah buňky s nějakou konstantou. V tomto případě budeme pomocí relačních operátorů vytvářet tzv. logické vzorce. Při vytváření takovýchto výrazů používáme stejné operátory, jako v matematice. Relační operátor Příklad = (rovná se) =A1=B6 > (větší než) =A1>B6 < (menší než) =A1<B6 >= (větší než nebo rovno) =A1>=B6 <= (menší než nebo rovno) =A1<=B6 <> (nerovná se) =A1<>B6 Na české klávesnici se dají symboly nerovnosti napsat pomocí klávesy, (čárka) event.. (tečka) za současného držení klávesy Alt umístěné vpravo od mezerníku (někdy označena jako Alt Gr). Můžeme také podržet zmáčknutý levý Alt a numerické klávesnici zapsat 60 (<), resp. 62 (>). 3

4 Poznámka Pokud se ve výrazech setkají s logickými operátory i operátory jiných typů vzorců, srovnání (logické operátory) se provádí až jako poslední. Kopírování vzorců Kopírování vzorců Při vytváření stejných typů vzorců v určité oblasti buněk (nejčastěji v souvislém sloupci nebo řádku, ale platí to i pro kopírování vzorců do vzdálenějších buněk) se používá vlastností různých adres buněk: použijeme-li ve vzorci nebo funkci relativní adresy buněk (A1), po zkopírování do jiné buňky se tyto adresy upraví podle toho, o kolik pozic vodorovně nebo svisle jsme vzorec resp. funkci zkopírovali použijeme-li ve vzorci nebo funkci absolutní adresy buněk ($A$1), po zkopírování do jiné buňky se tyto adresy nezmění. Absolutní adresy se tedy používají pro odkaz na stále stejnou buňku. Tento odkaz by bylo možno nahradit ve vzorci přímo konstantou, z důvodů flexibilnosti (snadné přepočitatelnosti ) tabulky při změně vstupních dat se to však nedoporučuje méně často se používají smíšené adresy buněk ($A1 nebo A$1). Tyto adresy se při kopírování jedním směrem (vodorovně nebo svisle) upravují a při kopírování druhým směrem se nemění zafixovaný je ten index, u něhož je značka $. Tyto typy adres se nejčastěji používají u tzv. křížových tabulek 4

5 Kopírování buněk se vzorci se provádí buď tažením za buňkový úchyt to se hodi při kopírování vzorce do sousedních buněk: nebo pomocí schránky (příkazy Kopírovat a Vložit nebo klávesovými zkratkami) tento způsob se používá zejména pro kopírování na delší vzdálenost nebo do jiného listu či sešitu. Bližší informace o kopírování a přesunu buněk naleznete v (1). Poznámka Protože znak $ se nachází jen na anglické klávesnici, používá se pro změnu typu adresy buňky funkční klávesa F4, která cyklicky mění typ adresy buňky mezi 4 různými variantami (relativní, absolutní a 2 typy smíšených adres). Změnu typu adresy můžete provést přímo při zadání adresy buňky nebo při opravě vzorce buďto přímo v buňce nebo v řádku vzorců viz též (1). Namísto kopírování vzorce můžeme použít postupu, který se používá rovněž k vyplnění shodných hodnot do buněk, tj. označení celé oblasti buněk, zadání vzorce a potvrzení kombinací kláves CTRL+ENTER. Použijeme-li ve vzorcích relativní, absolutní nebo smíšené adresy, ty se při vyplnění oblasti buněk příslušným způsobem upraví (nebo neupraví) podle výše popsaných pravidel. Opravy a mazání vzorců V případě chybně zapsaného výpočtu můžeme vzorec opravit podobně jako jakýkoliv jiný obsah buňky. Po označení buňky s výpočtem můžeme klepnout myší do řádku vzorců a provést opravu tam. Můžeme také na buňku poklepat nebo zmáčknout F2 na klávesnici a opravu provést přímo v buňce. Po klepnutí do řádku vzorců, nebo otevření buňky s výpočtem poklepem (nebo klávesou F2), program zvýrazní jednotlivé adresy ve vzorci odlišnými barvami a stejné barvy použije k vytvoření rámečků kolem buněk, na které se ve výpočtu odkazujeme tak, aby nám usnadnil kontrolu správnosti odkazů. Pokud je ve vzorci např. chybný odkaz na buňku, můžeme ho myší 5

6 označit jako jakýkoliv jiný text a smazat, nebo rovnou klepnutím ukázat správnou buňku. Chceme-li smazat celý vzorec z buňky nebo více buněk, postupujeme stejně jako při mazání číselných nebo textových hodnot. Poznámka Pokud dojde k přesunutí buněk, na něž se vzorec nebo funkce odkazuje, adresy buněk ve vzorci nebo funkci se automaticky upraví. Problém nastane tehdy, pokud se buňka, na nichž vzorec odkazuje odstraní ve vzorci se pak objeví chybová hláška #REF! Využítí názvů buněk a oblastí ve vzorcích Využití názvů ve vzorcích V programu MS Excel máme možnost jednotlivé buňky nebo skupiny buněk pojmenovávat. Názvy se pak dají využít k rychlejším přechodům mezi tabulkami nebo pro zvýšení přehlednosti a lepší čitelnost výpočtů. Pokud se název buňky použije ve vzorci, funguje při kopírování vzorce jako absolutní adresa. Pojmenovat označenou oblast buněk můžeme pomocí některých příkazů na kartě Vzorce nebo v poli názvů. Pole názvů je umístěno vlevo od řádku vzorců, a pokud není aktivní buňka pojmenovaná, zobrazuje se v něm adresa aktivní buňky. Název buňky nebo oblasti buněk vložíme tak, že po označení buňky resp. oblasti zapíšem jednoduše její název do pole vzorců a potvrdíme klávesou ENTER. Poznámka Název může obsahovat pouze znaky A až Z, číslice 0 až 9, tečku a podtržítko (pozor na mezery, nejsou povoleny). Prvním znakem názvu musí být písmeno nebo podtržítko a názvy nesmí vypadat jako adresy buněk. Chceme-li název použít ve vzorci nebo ve funkci, stačí jej do vzorce zapsat místo adresy buňky nebo kliknout na pojmenovanou buňku a Excel místo adresy automaticky použije její název. Při zapisování názvu do buňky lze využít funkce tzv. automatického doplňování názvů viz obr. Začnete-li do buňky psát v režimu vytváření vzorců (tj. po vložení znaménka = resp. + nebo -) jakýkoli text, objeví se bublina s názvy funkcí nebo pojmenovaných buněk, 6

7 které tímto textem začínají výběr lze pak potvrdit kliknutím na příslušnou položku. Další možností je při potřebě vložit název do vzorce použít klávesu F3, která otevře dialogové okno Vložit název se seznamem všech nadefinovaných názvů, a kliknutím na příslušnou položku se název vloží do vzorce: Výhodou názvů je mj. to, že nemusíte používat různé typy adres, pokud použijete ve vzorci název jedné buňky, Excel ji interpretuje jako pevnou (absolutní) adresu, pokud použijete např. název sloupcové oblasti buněk, Excel ji interpretuje jako smíšené adresy se zafixovaným indexem sloupce apod. viz též část o maticových vzorcích. Poznámka Názvy buněk resp. oblastí se používají rovněž pro rychlé nalezení určité (pojmenované) části tabulky. Stačí rozkliknout pole názvů, kde se všechny definované názvy zobrazí a výběrem příslušné položky Excel rychle přejde k dané pojmenované části tabulky. Odstranění nebo úprava názvu Pokud potřebujeme název odstranit nebo upravit (např. protože jsme 7

8 omylem pojmenovali jiné buňky), vybereme na kartě Vzorce tlačítko Správce názvů. V dialogovém okně vybereme ze seznamu názvů ten odstraňovaný a tlačítkem Odstranit ho odstraníme ze seznamu. V tomto okně můžeme také označené buňky pojmenovávat (tlačítko Nový), event. vytvořené názvy upravovat (tlačítko Upravit). Na kartě Vzorce je několik dalších voleb, které umožňují s názvy pracovat trochu pokročilejším způsobem. Rozšiřující text Maticový vzorec, který vrací jeden výsledek Maticové vzorce Maticový vzorec lze použít k získání jednoho výsledku pomocí několika výpočtů. Tento typ maticového vzorce zjednodušuje model listu nahrazením několika různých vzorců jedním maticovým vzorcem. Např. vzorec uvedený v příkladě na tomto obrázku spočte celkovou 8

9 cenu obou druhů zboží pomocí jediného výpočtu. Maticový vzorec, vracející více výsledných hodnot Maticový vzorec je uzavřen do složených závorek {}, ty ale nelze zadávat ručně, ale po vytvoření vzorce musíte potvrdit zadání kombinací kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Druhým typem maticových vzorců jsou takové, které vrací více výsledných hodnot příklad vidíte na následujícím obrázku: Odkazy na externí buňky Odkazy na buňky v jiných listech nebo sešitech Ve výpočtech se často odkazujeme na hodnoty buněk jiných listů téhož sešitu, nebo jiných sešitů. K adrese buňky pak program přidává jméno listu, ev. sešitu a listu, na kterém je odkazovaná buňka. Přímý zápis odkazů je v tomto případě složitější, buňky na jiných listech nebo v jiných sešitech raději vybíráme myší. V případě odkazů do jiných sešitů musí být tedy cílový sešit otevřený. Na tomto obrázku vidíte příklad vzorce odkazujícího na jiné listy téhož sešitu. V následujícím příkladě vidíte zápis vzorce s odkazy na listy v jiném sešitě. Podrobněji se o vzorcích s odkazy na externí buňky můžete dozvědět např. v (1). 9

10 Vestavěné funkce Výkladová část Použití jednoduchých funkcí ve výpočtech Abychom nemuseli každý výpočet definovat pomocí vzorce, můžeme při výpočtech použít vestavěné funkce, které nám výpočet zjednoduší. Porovnejte např. výpočet součtu několika buněk na následujícím obrázku: Porovnání výpočtu pomocí vzorce a funce Na levé straně je výpočet proveden pomocí vzorce, vpravo vidíte tentýž výpočet s využitím funkce SUMA. Obecný zápis funkce Zápis výpočtu pomocí funkce začíná stejně jako u vzorců znaménkem =, následuje název funkce určující druh výpočtu, a za ním, v kulatých závorkách, tzv. argumenty funkce. Mohou jimi být čísla, texty, logické hodnoty, odkazy na buňky nebo výpočty v podobě námi sestavených vzorců nebo dalších funkcí. Pokud má funkce více argumentů, jsou (podle nastavení systému) od sebe odděleny středníkem. Příklad vidíte na následujícím obrázku: K vkládání funkcí můžeme využít několika postupů: tlačítko Automatické shrnutí na kartě Domů tlačítko f x na řádku vzorců kartu Vzorce Použítí tlačítka Automatické shrnutí ke vložení základních funkcí Tlačítko Automatické shrnutí slouží ke vložení základních a nejčastěji používaných funkcí, jako jsou součet, průměr, počet, maximum a minimum. 10

11 Kliknutním přímo na tlačítko Automatické shrnutí vložíte funkci SUMA, ostatní funkce lze vložit po rozkliknutí tohoto tlačítka. Všechny funkce vložené pomocí tohoto tlačítka mají tu vlastnost, že se automaticky pokusí zjistit rozsah buněk, které zřejmě hodláte zahrnout jako argument funkce (oblast čísel v okolí buňky). Tuto oblast lze samozřejmě upravit buď vytýčením jiné oblasti nebo jednotlivých buněk myší (jsou-li buňky roztroušeny po tabulce, podržte klávesu CTLR), nebo je můžete přepsat v závorce za názvem funkce. Poznámka Vložení funkce pomocí tlačítka f x Tlačítko Automatické shrnutí lze také použít tak, že nejprve označíte oblast buněk (např. sloupec) a následně kliknete na vybranou funkci. Excel pak vloží tuto funkci pod vybraný sloupec nebo vpravo od vybraného řádku buněk. Rychlý přístup ke všem funkcím programu MS Excel nabízí tlačítko Vložit funkci na začátku řádku vzorců. Označíme buňku, ve které má být výsledek, a klepneme na tlačítko. Otevře se dialogové okno Vložit funkci se seznamem všech dostupných funkcí. Funkce jsou podle druhu výpočtu a typu argumentů rozděleny do skupin kategorií. Při prvním otevření tohoto okna od spuštění programu se budou nabízet funkce Naposledy použité v tomto seznamu je 10 funkcí, který daný uživatel v Excelu v poslední použil. Při dalším vyvolání tohoto okna se nabízejí funkce naposledy použité kategorie. Pokud mezi funkcemi nabídnuté kategorie nenajdeme potřebnou funkci, vybereme v poli Vybrat kategorii jinou skupinu funkcí. Funkci můžeme vyhledat také pomocí pole Vyhledat funkci, kam stačí zapsat stručný popis (např. jedno nebo několik klíčových slov) a kliknout na tlačítko Přejít Excel nám nabídne funkce, které danému popisu odpovídají. Po výběru funkce ze zobrazeného si můžeme v dolní části okna přečíst stručný popis funkce a prohlédnout její přesný zápis (syntaxi). U složitějších funkcí (např. vyhledávací, finanční) si můžeme pomocí odkazu Nápověda k této funkci zobrazit podrobnější nápovědu. Bývá v ní uvedeno několik příkladů použití a podrobný popis argumentů. Výběr funkce potvrdíme tlačítkem OK. Po potvrzení výběru funkce se otevře dialogové okno, do kterého 11

12 postupně zadáváme tzv. argumenty funkce. Nápověda k jednotlivým argumentům se nám zobrazí ve spodní části dialogového okna po kliknutí do příslušného políčka. Pole pro zadání argumentů funkce Nápověda k zadání příslušného argumetu Výsledek Pokud jsou odkazy, výrazy a hodnoty zadané do polí jednotlivých argumentů v pořádku, ukazuje program vpravo od pole zadané hodnoty, výsledky výpočtů nebo hodnoty v odkazovaných buňkách, vlevo dole pak výsledek vypočítaný na základě zadaných argumentů. Pokud je zadaný argument nevhodný nebo jsou odkazy nesprávné, bude za řádkem prázdno nebo se tady zobrazí chybové hlášení. Vložení funkce dokončíme klepnutím na OK nebo klávesou ENTER. Výběr funkce pomocí karty Vzorce Další možnost vložení funkcí nabízí karta Vzorce. V části karty Vzorce, nazvané Knihovna funkcí, nabízí program tlačítka jednotlivých kategorií funkcí. Stačí rozbalit jejich nabídku a funkci vybrat. Další postup je shodný jako při použití tlačítka f x na řádku vzorců viz výše. Poznámka Součástí karty Vzorce je rovněž tlačítko f x (Vložit funkci) viz výše. Automatické doplnění názvů funkcí Další možností vložení funkce je využití vlastnosti automatického 12

13 doplňování názvů, tj. zadat do buňky znaménko = a začít psát název funkce (nevýhodou je, že v tomto případě musíme dopředu název funkce alespoň přibližně znát). Excel nabídne seznam funkcí (a event. i definovaných názvů), které tímto textem začínají a my si z nich můžeme vybrat. Na obrázku níže vidíte např. postup při zadání funkce Průměr. Oprava zápisu funkce V tomto případě se však po volbě názvu funkce automaticky neobjeví dialogové okno pro zadání argumentů funkce. Chceme-li jej zobrazit, musíme následně kliknout na tlačítko f x. Oprava zápisu funkce Pokud se po dokončení vložení funkce ukáže, že jsme některý argument nezadali dobře, můžeme po výběru buňky s vloženou funkcí zápis funkce opravit jako jakýkoliv jiný text v řádku vzorců nebo po poklepu na buňku přímo v ní. Lepší možností, jak opravit chybně zadaný argument, je znovu vyvolat dialogové okno Argumenty funkce a opravu provést v něm. Vybereme buňku s vloženou funkcí a klepneme na tlačítko f x. Program zobrazí okno Argumenty funkce a v něm všechny doposud zadané argumenty, které zde můžeme opravit, vymazat, doplnit apod. V této kapitole se nebudeme věnovat jednotlivým typům funkcí, některé základní funkce použijete v modelovém cvičení a POTu, některé další budou probrány v předmětu Aplikační software 2. Odkaz Kompletní seznam funcí a nápovědu k nim naleznete zde. Shrnutí Pro výpočty v tabulkách aplikace Excel můžete definovat různé typy vzorců s využitím adres buněk nebo názvů. Některé výpočty není nutno vymýšlet, ale můžete použít celou řadu předdefinovaných funkcí. Pokud vzorce nebo funkce kopírujete do jiných buněk, musíte při jejich tvorbě používat správné typy adres (relativní, absolutní, smíšené). Některé problémy s kopírováním vzorců vám mohou rovněž usnadnit tzv. maticové vzorce. Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaký je rozdíl v použití relativních a absolutních adres buněk ve 13

14 vzorcích a funkcích? 2. Jaký je nejrychlejší postup, potřebujete-li sečíst několik sloupců tabulky? 3. Jak si zobrazíte okno pro vložení argumentů funkce, pokud se vám automaticky nezobrazí (resp. pokud potřebujete zápis funkce opravit)? 4. Projděte si modelové úlohy, které jsou vystaveny v interaktivní šabloně. Studijní literatura 1. Nováková A., Nulíček V.: Aplikační software 2. Eupress 2008 (skripta). ISBN: Bříza V.: Excel 2007 podrobný průvodce. Grada ISBN: Brož M: MS Excel 2007 podrobná uživatelská příručka. Computerpress ISBN: Odkazy Další informace k tomuto tématu lze získat např. v online nápovědě na webu Office Online: 14

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

MS Word 2007 Elektronické formuláře

MS Word 2007 Elektronické formuláře MS Word 2007 Elektronické formuláře Obsah kapitoly V této kapitole si ukážeme: Vložení ovládacích prvků do formuláře Úpravu jejich vlastností Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Po absolvování tohoto

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.12 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

MS Word 2007 Komentáře a sledování změn

MS Word 2007 Komentáře a sledování změn MS Word 2007 Komentáře a sledování změn Obsah kapitoly V této kapitole si vyzkoušíme dva nástroje, které se používají k připomínkování nebo revidování dokumentů. Oba nástroje jsou vhodné při kolektivním

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

PSANÍ VZORCŮ A ROVNIC

PSANÍ VZORCŮ A ROVNIC PSANÍ VZORCŮ A ROVNIC aneb matematikem bez nesnází Jednoduché matematické, fyzikální či chemické vzorce a rovnice můžeme zapsat poměrně snadno za pomoci znaků na klávesnici a použitím horního nebo dolního

Více

VY_32_INOVACE_In 6.,7.13 Vzorce vložení funkce

VY_32_INOVACE_In 6.,7.13 Vzorce vložení funkce VY_32_INOVACE_In 6.,7.13 Vzorce vložení funkce Anotace: Žák se seznámí se základními druhy funkcí a jejich vložením v programu MS Excel 2010. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v prezentaci.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MS Word 2007 Porovnání dokumentů a kombinování revizí

MS Word 2007 Porovnání dokumentů a kombinování revizí MS Word 2007 Porovnání dokumentů a kombinování revizí Obsah kapitoly Studijní cíle V této kapitole se naučíme: Slučovat revize různých recenzentů provedené v různých verzích jednoho souboru Porovnat dvě

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO BYZNYS A PRÁVO Byznys a právo OBSAH ZÁKLADNÍ FUNKCE EXCELU... 2 FUNKCE ODMOCNINA A ZAOKROULIT... 4 FORMÁT A OBSAH BUNĚK... 5 RELATIVNÍ ODKAZY... 9 ABSOLUTNÍ ODKAZY... 11 Byznys a právo ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MS Word 2007 Hromadná korespondence

MS Word 2007 Hromadná korespondence MS Word 2007 Hromadná korespondence Obsah kapitoly Studijní cíle V této kapitole se seznámíme s nástrojem Hromadná korespondence. Použijeme ho vždy, když budeme vytvářet několik stejných dokumentů, např.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 18. Editor rovnic Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

ODKAZY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

ODKAZY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika ODKAZY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového procesoru,

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH06 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

VY_32_INOVACE_In 6.,7.10. Tvorba tabulky

VY_32_INOVACE_In 6.,7.10. Tvorba tabulky Tvorba tabulky VY_32_INOVACE_In 6.,7.10 Anotace: Žák se seznámí se základními pravidly tvorby tabulky a používá je při jejich tvorbě. Po seznámení s tvorbou tabulek z prezentace, dále procvičuje prakticky

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3, pracovní list 1 Technická měření v MS Excel Základy práce s tabulkou Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_1

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Excel Matematické operátory. Excel předdefinované funkce

Excel Matematické operátory. Excel předdefinované funkce Excel Matematické operátory a) Sčítání + příklad =A1+A2 sečte obsah buněk A1 a A2 b) Odčítání - příklad =A1-A2 odečte hodnotu buňky A2 od hodnoty buňky A1 c) Násobení * příklad =A1*A2 vynásobí obsah buněk

Více

Microsoft Office. Excel ověření dat

Microsoft Office. Excel ověření dat Microsoft Office Excel ověření dat Karel Dvořák 2011 Ověření dat Při zadávání dat přímo z klávesnice je poměrně vysoké procento chybovosti, ať už jde o překlepy nebo zadání dat mimo předpokládaný rozsah.

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

František Hudek. květen ročník

František Hudek. květen ročník VY_32_INOVACE_FH15_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

2. Umístíme kurzor kamkoliv do tabulky, otevřeme nabídku Data Filtr a potvrdíme myší příkaz Rozšířený filtr.

2. Umístíme kurzor kamkoliv do tabulky, otevřeme nabídku Data Filtr a potvrdíme myší příkaz Rozšířený filtr. Rozšířený filtr Kromě automatického filtru existuje v MS Excel ještě rozšířený filtr. V čem se oba filtry liší? Pokud u automatického filtru nadefinujeme podmínky pro více sloupců, platí mezi nimi vždy

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

G-Client. Import adresáře do aplikace

G-Client. Import adresáře do aplikace Str. 1/9 G-Client Import adresáře do aplikace Obsah 1. Postup při exportu adresáře z aplikace Invio... 2 2. Postup při importu adresáře z CSV souboru do aplikace G-Client... 3 Povinná pole... 3 Úpravy

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

P ílohy. P íloha 1. ešení úlohy lineárního programování v MS Excel

P ílohy. P íloha 1. ešení úlohy lineárního programování v MS Excel P ílohy P íloha 1 ešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této p íloze si ukážeme, jak lze ešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

INFORMATIKA EXCEL 2007

INFORMATIKA EXCEL 2007 INFORMATIKA EXCEL 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 11. Tabulky vytváření tabulek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více