Telematika v železniční dopravě - možnosti, perspektivy a překážky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telematika v železniční dopravě - možnosti, perspektivy a překážky"

Transkript

1 Telematika v železniční dopravě - možnosti, perspektivy a překážky Thomas Rieckenberg 1 Telematické systémy pro železniční dopravu dosáhly vysoké technické úrovně. Mohou dnes individuálně dostát většině požadavků zákazníků. Skupinám uživatelů je k dispozici větší počet výrobců telematických systémů, kteří nabízejí v architektuře svých informačních technologií (IT) velmi osobitá řešení Radiová komunikace mezi telematickým systémem a traťovou stabilní infrastrukturou, senzorová rozhraní, která jsou k dispozici a telematické systémy samy o sobě se vyznačují vysokou spolehlivostí a dostupností. 1. Vývoj až do dnešní doby Telematické systémy pro železniční dopravu byly vyvíjeny od počátku 90. let. Na začátku se systémy dimenzovaly s vlastním zásobováním energií, tedy nezávisle na vnějších zdrojích proudu. První systémy přitom byly vybaveny solárními (slunečními) články pro dobíjení akumulátorů, aby měly trvale k dispozici dostatek energie. Výrobnětechnické problémy vedly u systémů k nedostatečné spolehlivosti. Z těchto důvodů není již dnes dobíjení pomocí solárních článků uplatňováno. Dnešní telematické systémy využívají ve většině případů vysoce specializovaných baterií, které jsou dimenzovány pro víceletý provoz. Telematika je všestranná. Proto v dalším textu budou uvedeny pouze základní funkce a příklady aplikací a poodhaleny perspektivy. Jako každá technika má i telematika své hranice. Zde existují jak bytostně systému vlastní, tak vnější omezení. Ty dosud brání většímu rozšíření systému. 2. Aktuální stav Telematika je v přepravní živnosti již značně rozšířena. V silniční přepravě bylo využití telematiky přijato s nadšením a stále více je předpokladem standardu pro dostupnost informací o stanovišti nákladů. Příklady k tomu jsou: - v živnostenském oboru zřetelně jednodušší a hospodárnější rozhodování o užití skupiny vozidel pomocí lokalizace vlastní flotily vozidel a - v osobním vozidle využití navigačních systémů. Pouze v železniční dopravě panuje myšlení jako před sto lety. Použití telematických systémů je negováno mnoha argumenty, ačkoliv by tyto systémy mohly poskytnout na tvrdě probojovávaném trhu významnou přednost v konkurenci. 1 Dr. Ing. Thomas Rieckenberg, International Railway Technology, Berlín;

2 3. TSI telematika Dalekosáhle a bez povšimnutí u aktivních účastníků na přepravě nákladů po železnici (železniční dopravní podniky nebo podniky působící na železnici) a u infrastrukturních manažerů vstoupila dne 19. ledna 2006 v platnost technická specifikace pro interoperabilitu (TSI) 62/2006 "Uplatnění telematiky v nákladní dopravě". Velmi rozsáhle upravuje celoevropskou výměnu dat mezi aktéry, zúčastněnými na přepravě. Po nabytí platnosti má být TSI během příštích let prosazena do národního práva a má se vytvořit odpovídající infrastruktura informačních technologií. TSI telematika velmi rozsáhle dokládá přínos, který vznikne u zúčastněných podniků. Přitom je ale třeba přihlédnout k tomu, že převod do národního práva a výstavba systému si může vyžádat cca deseti let. Pro TSI je základním předpokladem "ústřední paměť", kterou bude provozovat "neutrální a nezávislá společnost". Podniky, působící na železnici a manažeři infrastruktury mají tam dodávat, k oboustrannému užitku, aktuální údaje o přepravě. Evropská komise je si přitom velmi dobře vědoma, jak je nutno při této příležitosti hodnotit choulostivé téma bezpečnosti údajů a že je třeba posuzovat jak vztahy mezi zákazníky, tak také přepravní relace, jako přísně chráněné zboží. Celkový systém, který má být vybudován a který je přesněji rozepsán v TSI, bude sice pečovat o značný rozsah dat, ale vcelku je to velký krok vpřed. Tak mají být, vedle čistých údajů o stanovišti, uvedeny i informace k typu železničních vozů a jejich aktuálním provozním stavu, k přípravě vlaku a k ohlášení dokončení sestavy vlaku, jakož i údaje ke kontrole přepravy (odjezd, příjezd, zpoždění), a to již aktualizovaně ve sdruženém souboru dat. Nadto se předpokládá pravidelné hodnocení kvality přepravních služeb. Smluvní partneři se přitom vyzývají, aby dbali o nápravu v případě nedostatečné kvality přepravy vlastním zjišťováním příčin tohoto stavu. 4. Autarkní (soběstačné) systémy V technické specifikaci pro interoperabilitu jsou nepochybně chápány požadavky zasilatelů jako požadavky zákazníků železnice a byly včleněny do práva. Dnes je již ovšem k dispozici pomocný prostředek, který požadavky téměř beze zbytku zohledňuje, aniž by musely být tyto citlivé údaje předávány ústřední databance. Tyto prostředky jsou známy pod pojmem "autarkní telematické systémy". Základní funkcí autarkní telematiky je sledování železničních vozů samolokalizací (vlastním stanovením polohy) prostřednictvím satelitů, vyhodnocení palubních údajů o poloze podle přání zákazníka a proaktivní informace pro vlastníka (Tracking&Tracing). Pro vysílač, umístěný na vozidle (obr. 1), je výrobcem zaručována životnost sady baterií mezi 4-6 lety, přičemž ta je silně závislá na provozních mezních podmínkách, např. na počtu zpráv za den. Přenos dat z vozu do dispozičního místa se může provést libovolným způsobem. Standardní je přenos prostřednictvím SMS v mobilní síti GSM (globální mobilní radiový systém). Modernější systémy využívají mnohonásobně

3 příznivější varianty GPRS (mobilní datové služby pro uživatele GSM mobilních telefonů). U této varianty se neplatí za plných l60 znaků SMS za jedno hlášení, nýbrž pouze za skutečně přenesené údaje. Dále může být telematický systém při využití GPRS rychleji připojen, protože systém je zdánlivě trvale spojen s mobilní radiovou sítí. Pro další aplikace může být vhodná i komunikace přes satelit. Komunikační médium je pouze prostředkem pro daný účel a lze je individuálně zvolit. Obr. 1: Návěstní maják (balisa) ULYS-W (Saphymo) Pro úspěch systémů pro sledování vozů je ovšem rozhodující nejen bezporuchová funkce přístroje na voze nebo na nakládací jednotce, nýbrž rovněž dobrý dispoziční software. Převádí ze systému přicházející hlášení do jednoduchých a jasných informací pro disponenta, takže ten je nucen zasahovat pouze při odchylkách od přepravního plánu. Je vhodné si povšimnout, že se autarkní telematické systémy samy mohou během velmi krátké doby vyplácet logistickými zisky. Čím více vozů do systému patří, tím menší jsou náklady, připadající na jeden vůz. Ekonomické hodnocení /l/, založené na skutečných obězích vozů (obr. 2) a před krátkou dobou uveřejněné zkušenosti /2/ ukazují, že úspora několika dnů při přepravě odstraněním zbytečných prostojů na neuralgických místech (např.při ohlášení k převzetí nebo v seřaďovacích nádražích) vyrovná v krátké době měsíční náklady na systém (obr. 3). V /2/ je k tomu zmíněna úspora osmi dnů na relaci z "přístavů v Severním moři do severní Itálie", aniž by to bylo blížeji vyspecifikováno.

4 Obr. 2: Oběh vozů a prostoje na relaci Finsko - Německo (Standzeiten - prostoje) Spolupůsobení: snižující se systémové náklady/náklady na vozidlo vlivem vysokých počtů kusů Pouze nebezpečný náklad Obr. 3: Snižování systémových nákladů 5. Informace navíc o přepravovaném nákladu Jako doplněk k uvedeným standardním funkcím při sledování vozů mohou telematické systémy plnit i diagnostické úkoly. Podle účelu uplatnění jsou (nebo nejsou) systémy schopny nasazení v oblasti ochrany proti výbuchu. Systémy, které nejsou určeny pro oblast ochrany proti výbuchu, nabízejí většinou větší množství senzorových rozhraní.

5 Nejdříve se podívejme na systémy, které nejsou předurčeny pro nasazení k ochraně proti výbuchu. Výrobci zde sledují rozličně filozofie. Systémy většinou disponují jen několika málo analogovými senzorovými rozhraními, což všeobecně postačuje. Jeden z výrobců naproti tomu vyvinul vlastní systém sběrnic, u něhož je silně zredukována kabelizace při uplatnění většího počtu senzorů a který dovoluje připojit jejich téměř libovolný počet. Pokud jsou předem určené senzory dostatečně robustní pro nasazení v železničním provozu, lze téměř všechny diagnostické dotazy uspokojivě řešit. Na základě zvýšené citlivosti přepravovaného nákladu je oblast přepravy nebezpečného zboží, které v místech nakládání a vykládání podléhají požadavkům na ochranu proti výbuchu, vysoce zajímavá. Hnací silou pro větší uplatnění telematických systémů u přeprav nebezpečných látek bude v budoucnosti vlastní odpovědnost zákazníků a vlastníků vozů a dále zostřené zákonodárství při ochraně životního prostředí. V mezinárodním předpisu pro přepravu nebezpečných látek (RID) rozšiřuje kapitola 1.10 povinnost zabezpečit jejich přepravu zcela zřetelně. S pomocí telematických systémů lze adekvátně dostát těmto zákonným požadavkům. Systémy, které jsou vhodné pro oblast proti výbuchu, disponují všeobecně jen několika málo senzorovými rozhraními. Podle zkušeností autora postačí pro většinu užití dvě proudová rozhraní (4-20 ma). Úlohou senzorů na nákladním železničním voze mohou přitom být: - otevírání ventilů (otvírací senzory) nebo ložných prostorů s vysokým mechanickým odporem a jejich blokování, které mohou být otvírány uvnitř určitého geografického prostoru, - vážení vozidla (boční posunutí nákladu nebo absolutní hmotnost nákladu), - kontrola stavu nákladu (tlak, teplota, stav plnění, netěsnosti a krádež - viz obr. 4), - celní uzávěra, - hodnověrné zjišťování nárazů jako ukazatel škod na nákladu během přepravy pro správné posouzení příčin a nastavení škod při přepravě. Realizace dalších, pro náklad specifických, aplikací není již obecně závislá na telematických systémech, nýbrž na nákladech na celkový systém a na nákladech na senzoriku. Obr. 4: Teplota cisterny Lieferfahrt - Jízda s nákladem jahreszeitliche Tendenz - tendence odvislé od ročního období leere Rückfahrt - prázdná jízda zpět Sensorausfall - výpadek senzorů

6 6. Kontrola dopravně-dynamické přepravní bezpečnosti Do oblasti pro náklad specifických využití se jako třetí připojuje dopravnědynamická bezpečnost přepravy. Nehody nejsou v železničním systému tak časté jako v silničním provozu, ale nelze se jim ani při železniční dopravě vyhnout. Velká množství, zapojená do jedné nehody, jakož i z toho odvozené škody, jsou často výrazně větší. Vyplatí se tedy zvážit, zda telematické systémy s návaznou senzorikou mohou přispět k bezpečnější přepravě nákladů i osob. A ve skutečnosti to možné je. V provedených průzkumech byly již mnohé otázky kladně zodpovězeny. Tak se v rámci výzkumného záměru bývalého spolkového ministerstva dopravy, výstavby a bydlení v reálných pokusech zjišťovalo na univerzitě v Berlíně, zda lze telematickými systémy bezpečněji rozpoznat vykolejení nákladních vozů (obr. 5). Výsledky byly uveřejněny /3, 4/, ale nenašly dosud žádnou cestu do praxe v dopravě, ačkoliv vykolejení v železničním provozu, posuzováno celoevropsky případně celosvětově, nejsou žádnou zvláštností. Obr. 5: Pokus s vykolejením Foto: TU Berlin Než se pošle vlak na cestu, musí se bezpečně zjistit, že na lokomotivě vytvářený stlačený vzduch stačí pro činnost brzd na všech připojených vozech. Přitom tlak v průběžném hlavním vzduchovém potrubí se mění a dosednutí nebo uvolnění brzdových špalků se zkouší většinou pouze pohledem (obr. 6). Jestliže se zkouška neprovede podle předpisů - a na tom se účastní více lidí - může dojít k problémům při brzdění. Tyto problémy zjistí strojvedoucí teprve tehdy, když je vlak již v pohybu. Telematický systém, namontovaný na konci vlaku, může průběžně během jízdy kontrolovat tlak v hlavním vzduchovém potrubí a hlásit výsledek strojvedoucímu na hnacím vozidle. Chyby v brzdovém systému by mohly být tímto způsobem v kterémkoliv okamžiku odhaleny. V neposlední řadě je možno se zmínit o možné on-line diagnóze skutečného průběhu jízdy vozidla na aktuálně pojížděné koleji. Dosavadní výkladové a výpočtové metody jsou statickými metodami (s výjimkou drahých měřících dvojkolí), které nedokáží vyjádřit současné skutečné podmínky. Dvojkolí, opatřená urychlovacími senzory, mohou naproti tomu zachytit jejich běh na pojížděné koleji a přenést jej pomocí telematického systému do ústřední vyhodnocovací jednotky. Současný provozovatel

7 infrastruktury by podle těchto údajů, roztříděných a ohodnocených podobně jako u barev na semaforu, mohl optimalizovat svoji údržbu. Podnik, působící na železnici, by získal s těmito vyhodnocenými údaji rovněž poznatek o kvalitě koleje, zjišťovaný při jízdě vlaku, případně o potřebné údržbě svého vlakového a vozového parku. Při značně negativních odchylkách od předem dohodnutého standardu by rovněž mohl požadovat snížení poplatků. Jak před krátkou dobou ukázal provedený výzkumný záměr /5, 6/, je tato diagnostická metoda realizovatelná. Měřící metoda najde v budoucnu uplatnění v železničních systémech všech druhů (i v nákladní dopravě). Obr. 6: Pracovník při vozově-technické prohlídce 7. Telematika: budoucnost již začala Pro mnohé logistické, a z bezpečnostního hlediska důležité otázky již existují vypracovaná, odzkoušená a zralá řešení. Užití v přepravě nebezpečných nákladů se ve větší míře rozšiřují i na konvenční přepravy. Silniční nákladní doprava využívá telematiky jako dispozičního pomocného prostředku a tím získává přednost v konkurenci. Autarkní telematické systémy mohou zlepšit bezpečnost a hospodárnost přeprav - a to i na kolejích. Proti plošnému zavedení telematiky stojí v podstatě současná investiční zdrženlivost, jakož i chybné interpretace některých rozhodujících se jako důsledek mezitím již odstraněných dětských nemocí této skutečně mladé techniky. Je třeba počkat na to, jaké účinky budou mít nové evropské soubory pravidel s jejich důrazem na celoevropskou harmonizaci. Autarkní telematické systémy nabízejí, při realistickém posuzování, tolik předností, že tuto techniku nelze nadále opomíjet. Nezaujatí nositelé rozhodování využívají výhod včasného rozhodnutí. Autarkní telematické systémy doprovázejí již dnes celý přepravní řetězec od odesílatele k příjemci, jsou víceúčelové.

8 Literatura: /1/ Rieckenberg, Th.: Telematika v železniční dopravě, koncepčně-technický příspěvek k bezpečnosti a efektivitě. Disertační práce, TU Berlín (2003) /2/ Behrends, V.: Bezpečnější a účelnější nákladní doprava s telematikou, Güterbahn 3/2006, s. 37, nakladatelství Alba /3/ Rieckenberg, Th. a Hecht, M.: Kontrola železničních cisternových vozů pomocí telematiky, ZEVrail 8/2002, s. 308 /4/ Rieckenberg, Th.: Když záměrně vykolejíme železniční vozy s nebezpečným nákladem, Track & Signal II/2004, s. 106 /5/ Meinke, P.: Monitorování kvality pojíždění dvojkolí, RTR 1/2006, s. 25 /6/ Další informace na Název originálu: Telematik im Schienenverkehr - Mőglichkeiten, Perspektiven und Hemmnisse Zdroj: ETR, říjen 2007, č. 10, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS

Migrace ETCS - výzva a možná řešení

Migrace ETCS - výzva a možná řešení Migrace ETCS - výzva a možná řešení Karl Kammel 1, Frank Leissner 2 Dne 5. 12. 2005 byl na referenční trati pro systém ETCS Jüterbog - Halle/Leipzig zahájen komerční provoz s evropským vlakovým zabezpečovacím

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více