Náplň semináře vychází ze základního učiva matematiky, cílem semináře je rozšíření těchto základních vědomostí a dovedností.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náplň semináře vychází ze základního učiva matematiky, cílem semináře je rozšíření těchto základních vědomostí a dovedností."

Transkript

1 1 Nabídka volitelných předmětů pro druhý ročník a sexty, šk.r. 2008/2009 ( první volitelný předmět) Každý student musí zvolit jeden volitelný předmět. Pro první kolo je vhodné zvolit také předmět náhradní pro případ, že první nebude otevřen v důsledku nedostatku zájemců. Pokud není u semináře uvedeno konkrétní jméno, bude předmět vyučovat kterýkoli aprobovaný učitel dané předmětové komise. Seminář z matematiky Náplň semináře vychází ze základního učiva matematiky, cílem semináře je rozšíření těchto základních vědomostí a dovedností. 1. Množiny bodů a jejich vyšetřování konstrukce délek úseček daných algebraickým výrazem další polohové a metrické vztahy skládání shodných zobrazení 2. Algebraické úlohy řešené pomocí grafů funkcí náročnější konstrukční a výpočetní úlohy grafy složených funkcí 3. Funkce vedoucí k řešení algebraických úloh 4. Slovní aritmetické a geometrické úlohy náročnější slovní úlohy na řešení rovnic soustava rovnic složitější geometrické úlohy - využití Seminář z dějepisu Zajímavosti, na které v hodinách dějepisu nebyl čas ( národní dějiny, životy panovníků, jejich partnerů, potomků, záhady minulosti, práce s video nahrávkami Kronika česká, rozbor dokumentů, které se váží k jednotlivým obdobím - první Přemyslovci, vrcholní Přemyslovci, Lucemburkové, český stát v 15. a 16. století, Jiří z Poděbrad, Jagelonci, Habsburkové, Rudolf II. a Praha, osvícenský absolutismus, 19. století, portréty našich presidentů ). 2. Řešení testových úloh např. testy Scio, Maturita nanečisto, Dějepisná olympiáda. 3. Návštěva Městského muzea v Ostravě, Archivu v Přívoze - seznámení s pracovišti historiků. 4. Ve spolupráci s městským muzeem komentovaná prohlídka ostravských pamětihodností (exkurze po městě). 5. Beseda s absolventy gymnázia, kteří vystudovali práva - Mgr. David Šeremek a historii, popř. jiný obor s dějepisem související, např. archivnictví nebo muzejnictví. 6. Samostatná práce studentů na témata dle vlastního výběru, zpracování referátu a seminární práce, příprava na SOČ. 7. Formální stránka prací, odborná literatura, časopisy, bibliografický záznam. 8. Práce s internetem: www stránky s obsahem, který se týká historie. 9. Doplnění učiva dle zájmu a potřeb studentů.

2 2 Seminář z dějepisu 2. ( Mgr.V.Vlček) - Dějiny a kultura středověké Evropy Pojetí času, prostoru, života ve středověku Politické dějiny Evropy ve středověku se zaměřením na dosud neprobírané oblasti( Polsko, Uhry, Rakousko, Německo,Balkán) Významní panovníci středověku Společnost ( šlechta, měšťané, církev, venkované) Rytířství, rytířské řády, hrady Povstání, revolty, zbojnictví Víra, úloha křesťanství, pověry; Nekřesťanské mytologie (Baltové, Vikingové, Slované) Hereze, kacíři, inkvizice Mnišské řády, kláštery Nomádi ( Avaři, Maďaři,Tataři,Vikingové), Židé Rodina ( postavení muže, ženy, dítěte), manželství, sexualita ; Každodenní život Vzdělání ( kláštery, univerzity, významné osobnosti); Věda, vynálezy, technický pokrok Právo ve středověku ( soudní praxe, zákoníky, mučení) Hospodářství a ekonomika Lidé na okraji společnosti ( žebráci, prostitutky, lupiči) Cestování, zábava a volný čas Umění ( hudba, malířství, sochařství, architektura); Středověké kronikářství a literatura Obraz středověku v literatuře a filmu (J.Grien, H. Sienkiewicz, W.Scott, U.Eco, V.Körner, I.Bergmann) Společenskovědní seminář Vyučující: Mgr.Šárka Staníčková Cílem semináře je rozšířit stávající vědomosti především z oblasti psychologie: 1. Různé stavy vědomí a jejich ovlivňování, psychoaktivní látky a jejich účinky na vědomí člověka. 2. Podvědomí, výklad snů, archetypy. Představitelé hlubinné psychologie S.Freud, C.G.Jung, A.Adler. 3. Biologická a sociální podmíněnost osobnosti člověka. Vliv různých faktorů na osobnost v průběhu života. Základy vývojové psychologie. 4. Transakční analýza alternativní pojetí teorie osobnosti. 5. Formování osobnosti v náročných životních situacích. 6. Přehled základních psychologických disciplín a směrů. 7. Aplikovaná psychologie využití psychologie v praxi. 8. Duševní zdraví a duševní nemoci neurózy, psychózy. 9. Psychiatrie.

3 3 Seminář a cvičení z chemie Náplň semináře navazuje na základní poznatky v chemii a rozšiřuje je. 1. Nejnovější poznatky o stavbě atomu, el. obal 2. Stavba a vlastnosti látek Chemická vazba - kovalentní, koordinačně-kovalentní, kovová, polární, nepolární, iontová. Vlastnosti látek - hustota, objem, rozpustnost. Roztoky - ph, kyseliny, zásady, neutralizace. Indikátory. Koncentrace látek - procentová, objemová, molární. 3. Periodický systém prvků aplikace na nejnovější poznatky chemie a fyziky. Vlastnosti prvků a jejich sloučenin halové prvky chalkogeny prvky skupiny dusíku prvky skupiny uhlíku kovové prvky - hliník, alkalické kovy, kovy alkalických zemin Rozšíření stávajících vědomostí informace z Internetu 4. Efektní pokusy v chemii. Jsou založeny na samostatné práci studentů za dodržení bezpečnostních podmínek (soubor pokusů převzat z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity). Laboratorní cvičení z dostupných chemikálií. 5. Chemická exkurze návštěva lékárny biochemické centrum výzkumný ústav Seminář a cvičení z fyziky Cílem seminářů je prohloubení, procvičení a rozšíření fyzikálních znalostí a dovedností studentů, získaných v hodinách fyziky a to jak teoretických, tak praktických. V rámci semináře se studenti zúčastní exkurzí. Kinematika - skládaní pohybů, zrychlení křivočarých pohybů Dynamika - pravé a nepravé síly, disipativní síly, pohyby těles v odporovém prostředí, dynamika tuhého tělesa Energie a práce rázy, užití ZZE Pohyby těles v gravitačním poli - pohyb skrz Zemi, šikmý vrh, kosmické rychlosti Principy statistické fyziky entropie, 2., 3. termodynamický zákon Skládání kmitů a vlnění Metody řešení el. sítí Silová pole - srovnání GP, EP, MP; silová pole některých lineárních a plošných útvarů; potenciál Teorie relativity - Lorentzova transformace, časoprostorové grafy, základy relativistické dynamiky, principy obecné relativity a její důsledky v astrofyzice Principy kvantové mechaniky Užití vyšší matematiky ve fyzice - vektorová algebra, analytická geometrie, diferenciální počet, integrální počet, komplexní čísla, diferenciální rovnice Praktická měření a pokusy - teorie měření, určení momentu setrvačnosti těles, Torricelliho pokus, pokusy s vývěvou, pokusy s osciloskopem, pokusy z optiky Exkurze: Hydrometeorologický ústav, Hvězdárna, Fyz. lab VŠB a ped. fakulty OU, Elektrárna

4 4 Seminář a cvičení z biologie Součástí semináře budou terénní cvičení, přednášky, návštěvy výstav a exkurze. 1. Biologie rostlin praktické poznávání rostlin určování rostlin podle klíče sestavování květních vzorců a diagramů využití internetu a výukových CD 2. Ekologie zadání referátů základní pojmy, voda a její znečištění biogenní a biogenní faktory potravinové řetězce, vztahy účinek pesticidů životní prostředí biodiverzita, biorytmy chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zoogeografické oblasti 3. Etologie živočichů 4. Biologie živočichů praktické poznávání živočichů určování živočichů podle klíče zařazení živočichů do systému exkurze ZOO Ostrava využití internetu a výukových CD pitvy vybraných druhů živočichů Seminář z jazyka anglického 1. Rozvoj řečových dovedností a mluvní pohotovosti 2. Konverzace - rozšíření slovní zásoby každodenních tématických okruhů. 3. Nácvik písemné strukturované práce příprava na státní maturitní zkoušku 4. Tematické okruhy - volný čas, rodina, bydlení, moje třída a škola, rozvrh hodin, jídlo, oblečení, moje město, zájmy, plány do budoucnosti, nakupování, cestování, jak trávím prázdniny, pamětihodnosti Prahy a České republiky 5. Nácvik a zdokonalení poslechu s porozuměním 6. Práce s textem originální novinové a časopisecké články, vyhledávání aktualit na internetu, adaptované i originální ukázky beletrie 7. Reálie anglicky mluvících zemí - základní rysy a odlišnosti života v anglicky mluvících zemích Londýn, Velká Británie, USA 8. Britská a americká literatura - ukázky z děl nejznámějších britských a amerických autorů W.Shakespeare, Ch.Dickens, M.Twain Formy práce: projektové vyučování, práce s internetem, skupinová výuka, hra rolí, jazykové hry a podobně

5 5 Seminář z programování Vyučující: Mgr. Michal Matuška Základy strukturovaného programování v programovacím jazyce php 1. Proces algoritmizace, vytváření vývojových diagramů. 2. Program. Struktura programu. Lokální versus globální proměnné. 3. Deklarace programu. Identifikátory, klíčová slova, konstanty, komentáře. 4. Základní datové typy. 5. Cykly. Podmínka. 6. Funkce standardní a definované programátorem. 7. Procedury bezparametrické a s parametry. Volání hodnotou a odkazem. 8. Základní metody. Časová náročnost algoritmů. Tvorba www stránek 1. XHTML. 2. PHP. 3. kaskádové styly CSS. 4. JavaScript. 5. databáze MySQL. Objektové programování 1. Principy OOP, třídy a objekty. 2. Konstruktor a destruktor. 3. Polymorfismus, zapouzdření, dědičnost. 4. Přístupová práva, vnořené třídy. 5. Výjimky. Vyvolání a deklarace.

6 6 Seminář z jazyka francouzského 1. Konverzace: rozšíření slovní zásoby každodenních tematických okruhů, rozvoj řečových dovedností a mluvní pohotovosti (volný čas, koníčky, sport, naše rodina, bydlení, naše město a region, cestování, ubytování, doprava a dopravní prostředky, svátky u nás i ve Francii, životní prostředí fauna a flóra) 2. Nácvik a zdokonalení poslechu s porozuměním (poslech MC cvičení zaměřená na rozlišování jednotného a množného čísla podstatných jmen, na rozlišování tvarů sloves, na rozlišování rodů přídavných jmen; poslech textů z magnetofonových nahrávek se zápisem vybraných údajů; sledování videa s reportážemi ve francouzském jazyce; procvičování také formou diktátů) 3. Práce s textem : využívání internetu ke studiu denního tisku, práce s ukázkami z krásné literatury (Daudet); práce s písňovými texty současných francouzských zpěváků a zpěvaček 4. Vývoj francouzského jazyka a literatury; další představitelé francouzské kultury (sochaři, malíři, architekti); součástí bude vypracování prezentace týkající se vybraného tématu z oblasti francouzské kultury) 5. Reálie frankofonních zemí (evropské francouzsky mluvící země; DOM, TOM), zejména geografie, historie, politický systém, odlišnosti v kultuře a jazyku, odlišnosti života v jednotlivých zemích Seminář z jazyka německého 1. Konverzace - rozvoj řečových dovedností a mluvní pohotovosti. 2. Rozšíření slovní zásoby každodenních tematických okruhů ( volný program, denní program, rodina, bydlení, třída, škola, rozvrh hodin, jídlo, stravování, oblečení, móda, počasí, roční doby). 3. Nácvik a zdokonalení poslechu s porozuměním nejen poslech magnetofonu, ale i následné řešení úkolů. 4. Práce s textem výběr vhodných článků podle úrovně studentů. Časopis Spitze, 5. Reálie německy mluvících zemí Německo, Rakousko, Švýcarsko - základní geografické údaje a práce s mapou, hospodářství, kultura, nejvýznamnější místa a osobnosti německy mluvících zemí. Při rozšiřování základních znalostí se bude vycházet i z práce s internetem. Seminář z jazyka španělského Konverzace rozvoj řečových dovedností a mluvní pohotovosti 1. Rozšíření slovní zásoby každodenních tematických okruhů ( bydlení, rodina, člověk: vlastnosti, vzhled, režim dne, nakupování, zájmy, oblečení, cestování) 2. Procvičování gramatiky 3. Nácvik a zdokonalení poslechu s porozuměním 4. Práce s textem (ukázky literárních děl španělských a latinskoamerických autorů, práce se španělskými časopisy) 5. Práce s internetem (stránky ve španělštině) 6. Reálie španělsky mluvících zemí

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty všech třetích ročníků 7.O, 3.A, 3.B. NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka - ekologie

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více