SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, Hlavní 59 Základní škola Pozlovice, Hlavní 59, příspěvká organizace Adresa školy: Hlavní 59, Pozlovice, Tel.: , web: IČO: RED-IZO: Předkladatel: Mgr. Jaroslav Hořák, ředitel školy Autor: Mgr. Gabriela Vojtěšková Zřizovatel školy: Městys Pozlovice, Hlavní 51, Luhačovice Tel.: , web: Platnost dokumentu: od Podpis ředitele školy: Otisk razítka školy - 1

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením obsahuje pouze ty části, které se od ŠVP Spolu za poznáním liší. 2. Charakteristika školy Viz.ŠVP Spolu za poznáním 3.Výchovné a vzdělávací strategie Pojetí, cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání v ZŠ Pozlovice z pohledu RVP ZV LMP Základní vzdělávání má žákům pomoci : získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů všestranné a účinné komunikaci spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, žít společně s ostatními lidmi poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Vzhledem k tomu, že dítě s lehkým mentálním postižením dosahuje školní zralosti v pozdějším věku, než je tomu u ostatní populace, je dané skutečnosti přizpůsobeno vzdělávání především v 1. období (1. 3. ročník). S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, je třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Program je koncipován tak, aby žáci v pásmu lehkého mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit, za podpory speciálně vzdělávacích metod a díky působení na jejich rozvoj v oblasti kognitivní, sociální, emocionální i volní. Pedagogové vytváří optimální podmínky ve výuce. Tyto vyžadují především přátelskou atmosféru a takové pracovní klima, aby žáci školu navštěvovali rádi a nebáli se případných neúspěchů. Smyslem a cílem vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je jejich vybavení souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Proto k jejich vytváření a rozvíjení směřuje a přispívá vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků s lehkým mentálním postižením je kladen důraz na klíčové kompetence pracovní, sociální, personální a komunikativní. Příloha ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením je nedílnou součástí ŠVP ZV Spolu za poznáním, proto se v příloze zabýváme pouze těmi součástmi a vzdělávacími obory, ve kterých se vzdělávání žáků s LMP odlišuje náplní nebo výstupy. - 2

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze Klíčové kompetence 1) KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ učit se*/ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2) KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ řešit problém podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 3) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ komunikovat vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Přizpůsobení žákům s lehkým mentálním postižením využívá vhodně naučené metody, strategie včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami poznává vlastní pokroky používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí řeší základní problémy a úkoly, s nimiž se setkává v praktickém životě chápe obecně používané termíny, znaky, symboly získává základní poznatky o životě společnosti uvědomuje si význam vzdělávání v kontextu s pracovním uplatněním vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně svým možnostem překonává životní překážky přijímá důsledky svých rozhodnutí nenechá se při řešení problému odradit nezdarem dokáže popsat problém a svěřit se s ním dokáže požádat o radu vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům zvládá jednoduchou formu písemné komunikace vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhajovat svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá komunikativních dovedností k vytváření kvalitní spolupráce s ostatními lidmi 4) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ spolupracovat rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 5) má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i společnosti respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi - 3

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 KOMPETENCE OBČANSKÉ občan připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 6) KOMPETENCE PRACOVNÍ práce vytvářet u žáka představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 7) vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě (OSOBNOSTNÍ, SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) 8) učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví (OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA) 9) vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi (MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA) učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu; učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě chrání své zdraví, podílí se na ochraně životního prostředí učitel i žák spoluvytvářejí pravidla třídního kolektivu; dokáže se chovat v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních zvládá základní pracovní dovednosti má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a uplatňuje je při pracovních činnostech správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení učitel klade důraz na prožitek zejména při vyučování českého jazyka, prvouky, přírovědy, estetických výchovách, žák jedná v přírodě jako správný turista žák se chová ohleduplně k ostatním lidem žáci jsou obklopeni esteticky podnětným a zdravým prostředím, na jehož tvorbě se společně podílejí řešení problémů jednotlivých žáků je realizováno ve spolupráci školy, třídního učitele, rodičů, žáci dodržují zásady psychohygieny a zdravé životosprávy žáci jsou motivováni k aktivní účasti při vyučování žáci jsou vedeni k rozvíjení smyslu k toleranci a solidaritě žáci respektují sociokulturní rozmanitosti */ termíny uvedené proloženě jsou používány jako klíčová slova uvozující jednotlivé klíčové kompetence 5. Metody a formy práce učitele Učení je základní podmínkou psychického vývoje žáků. Poznávací procesy bývají rozvinuty na úrovni konkrétních operací. Je potřeba naučit žáky ustálenému postupu při osvojování učiva a dbát na jeho dodržování. Častým opakováním upevňovat získané poznatky i dovednosti. Formou oceňování sebemenších úspěchů žáky motivovat a přiměřeným způsobem jim prezentovat význam vzdělávání. U žáků převažuje názorné a konkrétní myšlení. Logické uvažování je úzce spjaté s realitou, překročení rámce konkrétní situace často nebývá možné. Úroveň rozumových schopností ve složce vědomostní je důležité u žáků soustavně systematicky rozvíjet a vytvářet dostatek příležitostí k získávání nových zkušeností a poznatků. Je nezbytné vytvářet dostatek prostoru k týmové práci žáků a umožnit jim zažít uspokojení ze společných výsledků. - 4

5 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze Rámcový učební plán Příloha učebního plánu Školního vzdělávacího programu SPOLU ZA POZNÁNÍM upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením vychází z učebního plánu RVP ZV příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem učením plánu jsme tyto dotace respektovali. Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů předmětů vycházejících z RVP ZV Předměty z RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty (Disponibilní hodiny) Celková časová dotace na předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk 6 6 Matematika Informatika 2 2 Prvouka 6 6 Přírodověda 3 3 Vlastivěda 3 3 Hudební výchova 5 5 Výtvarná výchova 5 5 Tělesná výchova Svět práce Volitelné předměty 0 První stupeň - minimální čas. dotace RVP ZV *) SPOLU ZA POZNÁNÍM - LMP Pozn.: *) Údaje ze schváleného učebního plánu platné verze RVP minimální časová dotace. Údaj v řádku volitelné předměty uvádí v tomto řádku tzv. disponibilní hodiny. 5.1 Poznámky k učebnímu plánu Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů vycházejících z RVP ZV příloha pro LMP uvádí počet hodin ve vazbě na jednotlivé oblasti RVP. Výuka cizího jazyka na I. stupni je zařazována jako volitelný předmět podle zájmu žáků a rodičů. Cílem výuky cizího jazyka je, aby znalost základů jazyka těmto žákům pomohla překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí v rámci integrované Evropy. K zařazení na I.stupni nás vede i předpoklad, že se svými vrstevníky ze třídy, do které je žák integrován, se bude základům jazyka učit snadněji. - 5

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika vyučován ve 4. ročníku. Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci takřka ve všech předmětech. Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Výstupy zasahující do oboru RVP Člověk a zdraví jsou realizovány v předmětu Tělesná výchova. Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů, tak jak jsou vyučovány ve Školním vzdělávacím programu Spolu za poznáním příloha pro LMP Předměty I.st. Český jazyk a literatura 6,5 7, Anglický jazyk Matematika 4,5 4, Informatika Prvouka Přírodověda ,5 1,5 3 Vlastivěda ,5 1,5 3 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Volitelné předměty Celková časová dotace

7 Vzdělávací oblasti: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Komunikační a slohová výchova vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. Zařazení vzdělávacího oboru Cizí jazyk umožňuje žákům s lehkým mentálním postižením komunikaci v rámci integrované Evropy. Znalost základů cizího jazyka jim pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, připravuje je k praktickému užívání jazyka, zlepšuje jejich postavení při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a tím zamezuje jejich společenské izolaci. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku osvojení, rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu zvládání orientace v textech různého zaměření k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích - 7

8 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období Žák by měl dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti číst s porozuměním jednoduché texty zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržuje správné tvary písmen spojovat písmena i slabiky převádět slova z mluvené do psané podoby dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět Očekávané výstupy 2. období Žák by měl tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo v řeči mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování popisovat jednoduché předměty, činnosti a děje opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma čtení analyticko-syntetické činnosti, vyvozování hlásek a písmen, diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, tiché čtení, orientace ve čteném textu naslouchání koncentrační cvičení mluvený projev základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace), vypravování, popis; edukace a reedukace řeči, rozvíjení fonetického sluchu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) psaní rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové koordinace, psaní písmen, slabik, slov, vět číslic i podle nápovědy, opis psacího písma a přepis jednoduchého tištěného textu, základní hygienické návyky při psaní, technika psaní automatizace psacího pohybu, plynulé psaní slov, úprava nadpis, okraje, vzdálenost mezi písmeny a slovy formy společenského styku pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz, blahopřání, adresa, dopis - 8

9 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období žák by měl znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech Očekávané výstupy 2. období žák by měl určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě řadit slova podle abecedy správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky dodržovat pořádek slov ve větě, poznávat a určovat druhy vět poznávat podstatná jména a slovesa abeceda abecední řazení hláskosloví samohlásky a souhlásky, dělení souhlásek, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky, slova stejného a opačného významu, třídění slov, čtení, psaní a výslovnost slov se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě věta druhy vět, tvoření vět tvarosloví druhy slov podstatná jména, slovesa zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období žák by měl zpaměti recitovat jednoduché říkanky a básničky koncentrovat se na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací Očekávané výstupy 2. období žák by měl číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu rozlišovat prózu a verše určovat v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišit pohádkové prostředí od reálného dramatizovat jednoduchý příběh - 9

10 přednes říkanky a krátké básničky poslech předčítaného textu porozumění textu hlavní postava a její vlastnosti, rozlišení místa, času a děje, prostředí reálné a pohádkové, hlavní myšlenka reprodukce a dramatizace podle dané osnovy základní literární pojmy literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň; pohádka, povídka, pověst, bajka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec Charakteristika Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace je vyučována v samostatném předmětu Český jazyk a literatura. Žáci jsou vyučováni individuálně v třídním kolektivu.v rozvrhu jsou zařazeny hodiny Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy dle učebních plánů jednotlivých ročníků. Cíle rozvíjení řečových schopností rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku dorozumívání v běžných komunikačních situacích osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní srozumitelné vyjadřování ústní i písemnou formou Technické a organizační zabezpečení Vyučuje se v učebnách vybavených standardním školním nábytkem. Při výuce žáci používají četné pomůcky a didaktické hry z vybavení kabinetu Českého jazyka (Amos, pexesa, bzučák, nástěnné obrazy, apod.) Pravidelně jsou také využívány výukové programy v počítačové učebně. Kompetence k učení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí užívání spisovného jazyka zohledňování rozdílů ve schopnostech a pracovním tempu jednotlivých žáků vyhledávání informací užívá spisovné výrazy a správnou terminologii hodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich využívá všech prostředků pro vyhledání informací - 10

11 Kompetence k řešení problémů umožnění volby vlastního postupu plánování práce různým možnostem řešení problému vyhledává informace vhodné k řešení problémů volí vhodný způsob řešení uvážlivě si postup naplánuje Kompetence komunikativní spolupráci ohledu na druhé smysluplné diskusi srozumitelně vyjadřuje své myšlenky a názory vyslechne jiný názor zapojuje se do diskuse Kompetence sociální a personální sebedůvěře žáků dodržování stanovených pravidel dodržování pravidel slušného chování spolupracuje ve skupině dodržuje stanovená pravidla podílí se na vytváření příjemné pracovní atmosféry Kompetence občanské zájmu o kulturní dědictví aby při práci ve skupině jeden žák nepracoval za ostatní prozkoumávání názorů, které jsou jiné, než jejich vlastní ctí naše tradice, kulturní a historické dědictví respektuje zájmy druhých lidí - 11

12 má pozitivní postoj k uměleckým dílům Kompetence pracovní dodržování pravidel bezpečnosti dodržování pořádku při práci využívání nabytých vědomostí v běžném životě dodržuje pořádek a hygienu při práci využívá své znalosti v běžném životě Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru CIZÍ JAZYK Cílem výuky cizího jazyka na I.stupni je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět i k rozvíjení řečových dovedností. Rozsah slovní zásoby se přizpůsobuje tomuto zaměření výuky. K zařazení výuky cizího jazyka na I.stupni nás vede předpoklad, že se svými vrstevníky ze třídy, do které je žák integrován, se bude základům jazyka učit snadněji a přirozeněji. Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět ve ročníku v rámci vzdělávacího oblasti jazyk a jazyková komunikace. Ve všech ročnících probíhá výuka 1 hodinu týdně. Základní cíle vyučovacího předmětu rozvoj jazykových dovedností s důrazem na mluvení a poslech vyučovat žáky komunikativním přístupem využití aktivizujících, konstruktivistických a kooperativních didaktických přístupů a moderních demonstračních metod praktické aplikování poznatků v běžném životě chyba je tolerována jako prostředek k dalšímu zlepšení integrace a rozvoj všech klíčových kompetencí na praktických činnostech s využitím vhodného tematického obsahu aplikace průřezových témat ve spojení s vhodným tematickým obsahem Technické a organizační zabezpečení Anglický jazyk se vyučuje v několika učebnách v prostorách školy, některé jsou kmenové učebny, v některých menších učebnách se vyučuje téměř výhradně anglický jazyk. Jedna menší učebna je mimo klasického školního nábytku vybavena televizorem s videorekordérem a DVD přehrávačem, je zde také umístěna sada bilingválních slovníků a na stěnách visí tematické plakáty. Kabinet anglického jazyka je dostatečně vybaven různými doplňujícími učebními materiály. V kabinetě se také nachází sada slovníků. Využívány jsou i dvě učebny vybavené interaktivní tabulí a dvě počítačové učebny. Výpočetní technika a počítačové programy umožňují - 12

13 efektivně a zábavnou formou procvičovat a prezentovat nové prvky v anglickém jazyce a rozvíjet dovednosti žáků spojené s využívání ICT. Hlavní organizační formy a didaktické metody Vyučující využívá moderní didaktické přístupy: komunikativní přístup induktivní didaktické metody konstruktivistické metody aktivizující metody moderní demonstrační metody s maximálním využitím ICT individuální práce žáků práce žáků ve skupinách hry a soutěže projekty Metody a způsoby hodnocení Vyučující získává podklady pro hodnocení a klasifikaci následujícími metodami: o o o o o o o soustavné pozorování výkonu žáka v jednotlivých jazykových dovednostech (mluvení, poslech, čtení, psaní) analýza připravenosti žáka na vyučování pohovor o každodenních záležitostech testů znalostí slovní zásoby analýza individuální práce žáků analýza skupinové práce žáků analýza výstupů projektů Do vyučovacího předmětu anglický jazyk jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vyhledávání a třídění informací užívání správné terminologie zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků využívání výpočetní techniky vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení propojuje získané poznatky do širších celků poznává smysl a cíl učení - 13

14 Kompetence k řešení problémů možnosti volby různých postupů plánování postupů je schopen pochopit problém umí vyhledat vhodné informace Kompetence komunikativní spolupráci žáků ohleduplnosti na spolužáky výstižné argumentaci komunikuje na odpovídající úrovni umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Kompetence sociální a personální dodržování pravidel slušného chování sebedůvěře dodržování pravidel spolupracuje ve skupině se podílí na utváření příjemné atmosféry ve třídě či ve skupině je schopen sebekontroly Kompetence občanské prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních zájmu o kulturní dědictví respektuje názory ostatních zodpovědně se umí rozhodnout podle dané situace Kompetence pracovní dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví využívání znalostí v běžné praxi dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou je schopen efektivně organizovat svou práci - 14

15 6.Učební osnovy 1. ročník spec. Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Výstupy rozvíjí a zpřesňuje si zrakové a sluchové vnímání formou průpravných diferenciačních her a cvičení čte obrázky zleva doprava rozvíjí si fonematický sluch tvoří jednoduché věty a postupně je rozšiřuje opakuje krátké sdělení rozvíjí souvislé vyjadřování nacvičuje správné dýchání, rytmizaci a melodizaci věty reaguje na běžné pokyny vytváří si potřebné hygienické, pracovní a estetické návyky správně drží psací náčiní rozvíjí psychomotorické schopnosti a jemné pohybové koordinace nutné k výuce psaní píše písmena, se kterými se seznámil při čtení procvičuje naučená písmena ve slabikách opisuje, přepisuje písmena a slabiky píše písmena a slabiky podle diktátu opisuje slova analyzuje a syntetizuje větu, slovo, slabiku, hlásku vyvozuje samohlásky a písmena: a,e,i,o,u,y rozlišuje délku samohlásek používá samohlásky jako spojky vyvozuje souhlásky: m,l,v,t,s,j čte otevřené slabiky a z nich tvoří dvojslabičná slova čte jednoduché věty, zpočátku doplněné obrázky čte psací písmo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Hv říkadla Prv odpovědi k danému tématu OSV spolupráce ve skupině EGS mluvíme česky KMV - komunikace Pv modelování písmen Vv- ilustrace OSV Dotace 7 hod Hodnocení Doplňující cvičení Sluchová cvičení Vyprávění Portfolio Skupinová práce Opis, přepis Čistota a úprava - 15

16 Literární výchova pozorně naslouchá čtenému textu převypráví krátkou pohádku nebo příběh, dramatizuje učí se přednášet jednoduchá říkadla, básničky, řešit hádanky naučí se jednoduchou říkanku podle přednesu učitele reprodukuje krátké pohádky vedené otázkami a dramatizuje Vv kresba čteného textu Hv říkadla OSV literární hrdinové Porozumění slyšenému textu Vzdělávací oblast: 2. ročník spec. Jazyk a jazyková komunikace Dotace 7 hod Předmět: Český jazyk Výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Hodnocení Komunikační a slohová výchova opakuje písmena z 1. ročníku dokončuje nácvik zbývajících písmen abecedy odpovídá na otázky k obsahu čteného textu používá prosbu, poděkování, umí poblahopřát napíše předepsaná psací písmena (celá malá abeceda, některá písmena velké abecedy) spojuje písmena ve slabiky píše slova a krátké věty opisuje psací písmena přepisuje slabiky, slova a jednoduché věty píše slabiky a slova podle nápovědi Prv odpovědi k danému tématu Hv rozpočitadla, vytleskávání slabik do rytmu OSV spolupráce ve skupině EGS mluvíme česky KMV - komunikace Doplňovací cvičení Portfolio Vyprávění Jazyková výchova opakuje písmena z 1. ročníku rozvíjí si fonematický sluch (hláska na začátku a konci slova) čte dvojslabičná i víceslabičná slova složená z otevřených slabik automatizuje si čtení jednoslabičných slov čte zavřené slabiky a Pv modelování písmen Vv- ilustrace OSV Přepis, opis Čistota a úprava - 16

17 dvojslabičná slova, mající zavřenou slabiku na konci čte jednoduché věty přiměřené svým schopnostem čte texty s obrázkem Literární výchova pozorně naslouchá čtenému textu převypráví krátkou pohádku nebo příběh, dramatizuje učí se přednášet jednoduchá říkadla, básničky, řešit hádanky Vv ilustrace Hv deklamace říkadel OSV- literární hrdinové Porozumění slyšenému textu Vzdělávací oblast 3. ročník spec. Jazyk a jazyková komunikace Dotace 7 hod Předmět: Český jazyk Výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Hodnocení Komunikační a slohová výchova pozná větu, slovo, slabiku, hlásku a písmeno spojuje písmena ve slabiky a slova, píše jednoduché věty opisuje psací písmo přepisuje tištěný text píše slova a věty podle nápovědi kontroluje si napsaný text, dbá na úpravu Prv odpovědi k danému tématu Hv rozpočitadla, vytleskávání slabik do rytmu OSV spolupráce ve skupině EGS mluvíme česky Doplňovací cvičení Portfolio Přepis, opis Vyprávění Jazyková výchova procvičuje již naučená písmena malé a velké abecedy dokončí nácvik neprobraných písmen velké abecedy ukončuje výcvik čtení obohacuje si slovní zásobu čte slabiky dě- tě- ně- bě- pěvě- mě, di- ti- ni-, dy- ty- ny- zřetelně čte jednoduché věty s porozuměním - 17 KMV - komunikace Vv- ilustrace Pv modelování písmen OSV Přepis, opis Čistota a úprava

18 připravuje se na nácvik tichého čtení rozlišuje samohlásky a souhlásky píše na začátku věty a ve jméně velké písmeno Literární výchova pozorně naslouchá čtenému textu převypráví krátkou pohádku nebo příběh, dramatizuje učí se přednášet jednoduchá říkadla, básničky, řešit hádanky výrazně přednáší říkanky, básně, které umí zpaměti dramatizuje jednoduché texty Vv ilustrace Hv- rytmus, deklamace říkadel OSV- literární hrdinové Porozumění slyšenému textu Vzdělávací oblast 4. ročník spec. Jazyk a jazyková komunikace Dotace 7 hod Předmět: Český jazyk Výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Hodnocení Jazyková výchova Věta rozeznává začátek a konec věty na začátku věty píše velké písmeno, na konci tečku pozná větu oznamovací, tázací a rozkazovací a to jak v mluvené, tak i v psané podobě Př, Vl odpovědi na otázky k danému tématu OSV spolupráce ve skupině Portfolio Doplňovací cvičení Rozhovor Slovo umí rozdělit větu na jednotlivá slova každé nové slovo píše zvlášť rozumí významu slov- pozná slova stejného a slova opačného významu rozděluje slova do významových celků umí uspořádat slova ve větě Slabika bezpečně rozděluje slova na slabiky doplňuje chybějící slabiky a skládá nová slova - 18 M počítání slov Vv výtvarné ztvárnění tématických celků (ovoce, zelenina, zvíře,..) OSV spolupráce ve skupině Hv rozpočitadla, vytleskávání slabik do rytmu Portfolio Doplňovací cvičení Přepis, opis Doplňovací cvičení Přepis, opis Portfolio

19 Problémové úkoly Hlásky písmena bezpečně pozná první a poslední hlásku ve slově chápe rozdíl mezi hláskou a písmenem rozlišuje samohlásky a souhlásky rozlišuje samohlásky krátké a dlouhé píše správně ú, ů umí vyjmenovat tvrdé souhlásky a píše po nich y umí vyjmenovat měkké souhlásky a píše po nich i OSV spolupráce ve skupině MKV komunikace mezi lidmi (správná výslovnost, atd.) Portfolio Doplňovací cvičení Přepis, opis Problémové úkoly Komunikační a slohová výchova Slohový výcvik Psaní tvoří krátké věty tvoří otázky a odpovědi odpovídá na otázky celou větou umí převyprávět jednoduché texty zvládá popis jednoduchých předmětů umí správně použít pozdrav, poděkování, prosbu, blahopřání ovládá bezpečně všechna psací písmena bezchybně opisuje i přepisuje krátké texty používá správně diakritická znaménka dbá na úpravu písemných prací Vv, Pv tématické práce, ilustrace příběhu, kresba popisovaného předmětu OSV EGS mluvíme česky OSV Slohový útvar Vyprávění Opis, přepis, diktát Úprava písemných prací Čtení a literární výchova čte s porozuměním krátké texty orientuje se v textu dodržuje správný slovní přízvuk rozlišuje poezii a prozu pozná hlavní postavy rozlišuje pohádkové a reálné prostředí dramatizuje jednoduchý příběh Vv výtvarné zpracování příběhu OSV Porozumění slyšenému textu - 19

20 Vzdělávací oblast 5. ročník spec. Jazyk a jazyková komunikace Dotace 7 hod Předmět: Český jazyk Výstupy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Hodnocení Jazyková výchova Skupiny s ě při psaní správně užívá skupiny s ě zná odlišnost mezi psanou a mluvenou podobou těchto skupin OSV Portfolio Doplňovací cvičení Problémové úkoly Souhlásky uvnitř a na konci slova ví, že některé souhlásky se někdy jinak píší a jinak vyslovují používá při psaní správné souhlásky a jejich užití umí vysvětlit OSV Přepis, opis, diktát Portfolio Doplňovací cvičení problémové úkoly Přepis, opis, diktát Abeceda umí vyjmenovat abecedu zná využití znalostí abecedy sestavuje krátké abecední seznamy je seznámen s principem vyhledávání v abecedním seznamu Předložky rozpozná předložky v textu předložku správně píše snaží se o správné čtení Př vyhledávání v encyklopediích, atlasech apod. Vv obrázkové diktáty (pod, nad, za, u, apod.) Portfolio Problémové úkoly portfolio Obojetné souhlásky jmenuje obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova po B, L, M je seznámen s významem vyjmenovaných slov ví, co je slovo příbuzné snaží se o zdůvodnění psaní i/y po souhláskách B, L, M OSV spolupráce ve skupině Portfolio Doplňovací cvičení Problémové úkoly Přepis, opis, diktát Podstatná jména a slovesa odpovídá na otázku: Co je Př zvířata podstatné jméno? Co je sloveso? Vl vlastní jména na vyhledává podstatná jména a mapě slovesa v textu určuje rod a číslo podstatných jmen - 20 Portfolio Doplňovací cvičení Problémové úkoly

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více