V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009

2 Výroční zpráva 2009

3 Obsah Úvodní slovo Základní ekonomické ukazatele Základní údaje o Moravském Peněžním Ústavu Volené orgány Moravského Peněžního Ústavu Organizační struktura Zpráva představenstva Návrh představenstva na rozdělení zisku Společenská odpovědnost Zpráva kontrolní komise Údaje o kapitálu Údaje o kapitálových požadavcích Finanční část Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Příloha účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora Kontaktní údaje

4 Úvodní slovo Vážení členové, vážení klienti, dovolte mi navázat na mnoholetou tradici úvodního slova. Děkuji Vám za Vaši důvěru a spolupráci v roce Rád bych Vás seznámil s naší Misí, Vizí a Hodnotami, kterými se řídíme při budování Moravského Peněžního Ústavu. Mise Klientům kvalitní služby. Posláním Moravského Peněžního Ústavu je poskytování výjimečných bankovních služeb klientům. Klient je na prvním místě pro veškeré činnosti v Moravském Peněžním Ústavu. Kvalita služeb je naplňována zejména osobním přístupem a zajímavými podmínkami. Vize Své poslání chceme naplnit rozvojem ve třech hlavních perspektivách. Jedinečný přístup ke klientům Upřímný zájem o potřeby klienta a vstřícnost při řešení, dlouhodobá spolupráce s klientem a nadprůměrné podmínky jsou základem jedinečného přístupu. Ten je prohlubován na setkáních s klienty, spoluprací vedení Moravského Peněžního Ústavu s Radou klientů a úrovní komunikace. Budování stabilního peněžního ústavu Silná spolupráce s klienty je základem pro stabilitu. Dalším pilířem je dlouhodobě ziskové hospodaření s perspektivou dobrého zhodnocení kapitálu. Třetím pilířem je obezřetné hospodaření a kvalitní alokace aktiv. Motivovaný tým Tým bankéřů Moravského Peněžního Ústavu a jejich kolegů je určující pro kvalitu služeb klientům. Soustavný rozvoj nadprůměrného týmu je základní vizí. Hodnoty Při svých aktivitách se celý tým řídí čtyřmi základními hodnotami. Na prvním místě je kvalita jako nutný základ pro každou perspektivní činnost. Dalšími jsou efektivnost, odpovědnost a inovace. Závěrem připomínám, že i naše logo vyjadřuje spolupráci. Setkávají se klienti se svými potřebami na straně jedné a Moravský Peněžní Ústav s bankovními službami na straně druhé. Vážení členové, vážení klienti, s celým týmem se těším na další spolupráci v patnáctém roce poskytování služeb klientům. Ing. Radomír Lapčík, LL.M. předseda představenstva 4

5 Základní ekonomické ukazatele Finanční údaje Bilanční suma (v tis. Kč) Vklady klientů (v tis. Kč) Úvěry klientům (v tis. Kč) Základní kapitál (v tis. Kč) Kapitál dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. (v tis. Kč) Čistý úrokový výnos (v tis. Kč)* Zisk po zdanění (v tis. Kč)* Poměrové ukazatele Kapitálová přiměřenost 9,25 % 8,46 % Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)* 0,38 % 0,16 % Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE)* 5,69 % 2,12 % Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)* Zisk nebo ztráta po zdanění na 1 zaměstnance (v tis. Kč)* Další údaje Počet členů Počet zaměstnanců (přepočtený stav k ) * Srovnávací údaj za předchozí účetní období 2008 zachycuje hodnotu za účetní období od do

6 Základní údaje o Moravském Peněžním Ústavu Obchodní jméno: Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo Sídlo: Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, PSČ IČ: Právní forma: družstvo Datum zápisu: 15. srpna 1996 Předmět podnikání: 1) Družstvo je oprávněno v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: a) přijímání vkladů od členů, b) poskytování úvěrů členům, c) finanční leasing pro členy, d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, e) poskytování ručení za úvěry a půjčky členů, f ) otvírání akreditivů pro členy, g) obstarání inkasa pro členy, h) nákup a prodej cizí měny pro členy, i) pronájem bezpečnostních schránek členům. 2) Družstvo je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1), oprávněno: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak. 6

7 Volené orgány Moravského Peněžního Ústavu k Představenstvo Titul, jméno, příjmení (rok narození) Funkce Datum vzniku členství v orgánu Datum počátku aktuálního funkčního období Ing. Radomír Lapčík, LL.M. (*1969) předseda Ing. Jaroslav Končický (*1966) místopředseda Mgr. Ivo Lapčík (*1975) člen Kontrolní komise Titul, jméno, příjmení (rok narození) Funkce Datum vzniku členství v orgánu Datum počátku aktuálního funkčního období Ing. Jolana Červenková (*1977) předseda Bc. Barbora Čermáková (*1974) člen Ing. Miroslav Červenka (*1953) člen Úvěrová komise Titul, jméno, příjmení (rok narození) Funkce Datum vzniku členství v orgánu Datum počátku aktuálního funkčního období Ing. Jaromír Hanák (*1928) předseda Mgr. Ing. Vlastimil Taťák (*1963) člen Ing. Alena Končická (*1965) člen U všech členů představenstva, úvěrové a kontrolní komise posoudil dohled nad družstevními záložnami jejich odbornou způsobilost a důvěryhodnost a souhlasil s jejich jmenováním do funkce. Žádný z členů představenstva není členem orgánů jiných společností v ČR, které jsou podnikatelem. 7

8 Pl a ří Organizační struktura Moravského Peněžního Ústavu Úvěrová komise Úsek MPU Úsek PPU Úsek Aktivní obchody Zlín Zlín Správa portfolia Zlín Úsek G Praha Praha Správa portfolia Praha E 8

9 Členská schúze Představensvo Kontrolní komise Interní audit Generální ředitel Facility Kancelář představenstva Operations Marketing overnance Provozní IT/IS HR onomický Compliance IT Řízení rizik atební styk ení likvidity Úvěrový Back Office IS Individuální péče Hlavní právník 9

10 Zpráva představenstva Činnost představenstva Představenstvo Moravského Peněžního Ústavu jednalo na pravidelných zasedáních. Činnost Moravského Peněžního Ústavu byla řízena v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., vyhláškami a opatřeními České národní banky a Ministerstva financí ČR, stanovami a dalšími právními předpisy. Ekonomické ukazatele Moravský Peněžní Ústav patří za čtrnáct let působení na českém finančním trhu mezi největší spořitelní družstva v České republice. Bilanční suma dosáhla ke konci roku ,49 miliard Kč, což tvoří přibližně 30 % celého českého trhu družstevních záložen. K 31. prosinci 2009 měl Moravský Peněžní Ústav klientů. Objem vkladů překročil 5 miliard Kč, počet klientů a s tím spojená výše jejich vkladů stabilně roste. Zisk za účetní období roku 2009 dosáhl hodnoty 18,45 miliónů Kč po zdanění, což je nejlepší hospodářský výsledek v historii. Kapitálové vybavení Moravského Peněžního Ústavu je charakterizováno hodnotou 0,38 miliardy Kč. Prostředky Moravského Peněžního Ústavu vložené u bank a hotovost k 31. prosinci 2009 přesahují 1,8 miliardy Kč a znamenají vynikající likvidní pozici. Klientům kvalitní služby Obchodní strategie Moravského Peněžního Ústavu vychází ze základní mise Klientům kvalitní služby. a je postavena na třech pilířích - Osobní bankovnictví, Privátní bankovnictví a Aktivní obchody. Mimořádný zájem o vkladové služby Moravského Peněžního Ústavu vedl k rekordnímu nárůstu depozit a překročení ročního plánu již v měsíci květnu. Orientace na dlouhodobou spolupráci s klienty vyústila ve zřízení nového spořicího účtu s výpovědní lhůtou 24 měsíců. Zájem o spořicí účty s výpovědní lhůtou 18 a 24 měsíců byl enormní. Do začátku roku 2009 vstoupil Moravský Peněžní Ústav s vlastním bankovním kódem 2070 a stal se členem clearingu ČNB. Díky tomu nabízí plnohodnotné služby v oblasti platebního styku. Dlouhodobý zájem klientů o rozšíření poskytovaných služeb vedl Moravský Peněžní Ústav k zavedení produktu internetového bankovnictví. Novinkou roku 2009 bylo také zavedení služby SIPO, která umožňuje pravidelné inkasní platby z běžného účtu. Setkání s klienty Poprvé v historii Moravského Peněžního Ústavu proběhla řádná členská schůze formou dílčích schůzí 1. dubna 2009 v Praze a 3. dubna 2009 ve Zlíně. Vysoká účast v počtu stovek členů potvrdila dobrou komunikaci Moravského Peněžního Ústavu a zájem členů o informace. Po podrobném seznámení s aktuální situací a s výsledky hospodaření proběhlo řádné hlasování o schválení výroční zprávy a rozdělení zisku. Dále bylo schváleno navýšení kapitálu a volba orgánů. Důležitým bodem byla volba členů do Rady klientů. Dne 16. října 2009 ve Zlíně a dne 20. října 2009 v Praze se konaly dílčí členské schůze Moravského Peněžního Ústavu. Schůzí se dohromady zúčastnilo členů. Vedení MPU seznámilo členy s aktuální ekonomickou situací a zároveň představilo dlouhodobou perspektivu MPU. Členské schůze rovněž schválily změny stanov a jednacích řádů orgánů MPU a zvolily úvěrovou komisi. Klíčovým bodem jednání byl úpis kapitálu. 10

11 Adventní setkání s členy Moravského Peněžního Ústavu proběhlo dne 15. prosince 2009 ve Zlíně a dne 21. prosince 2009 v Praze. Kromě pěveckého vystoupení Martiny Kociánové a tria Amadeus byl věnován prostor pro otevřenou diskuzi s generálním ředitelem a předsedou představenstva Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M., při které byla zodpovězena řada dotazů. Rada klientů Významným bodem roku 2009 bylo zřízení Rady klientů. Rada klientů je nezávislý poradní orgán vedení Moravského Peněžního Ústavu z řad členů, jehož úkolem je zefektivnění a prohloubení komunikace mezi členy a orgány družstva. Dne 1. dubna 2009 v Praze a 3. dubna 2009 ve Zlíně proběhly první volby do Rady klientů. Dne 2. října 2009 ve Zlíně se poprvé konalo společné jednání za účasti všech členů Rady klientů ze Zlína i z Prahy. Mezi hlavní body jednání patřil Úpis členských vkladů a strategie Moravského Peněžního Ústavu na příštích 5 let. Společně byly projednány podněty z řad členů družstva a podklady pro mimořádné členské schůze ve Zlíně a v Praze. Rada klientů se pravidelně schází s vedením Moravského Peněžního Ústavu a svou činností pomáhá k zapojení členů při řízení družstva. Je to jeden ze způsobů, jak se ještě více přiblížit potřebám a přáním klientů. Další významné události v roce 2009 Pro klienty s horizontem více než pětileté spolupráce proběhla v září a říjnu ojedinělá možnost získání dalších členských vkladů. Akce byla limitována rozpětím Kč na jednoho člena. Moravský Peněžní Ústav ke dni 22. října 2009 úspěšně navýšil kapitál o Kč. Úpisu kapitálu prostřednictvím dalších členských vkladů se zúčastnilo 185 členů. Ve správní oblasti byla nejdůležitější událostí první kontrola České národní banky, která byla zaměřena na oblasti řízení úvěrového rizika, řízení tržních rizik a rizika likvidity, řízení operačních rizik, řídící a kontrolní systém a prevence legalizace výnosů z trestné činnosti. Kontrola probíhala v měsících červenci až září. Na základě zjištění ČNB vypracoval Moravský Peněžní Ústav plán nápravných opatření v oblasti procesů, informačních technologií a vnitřního řídícího a kontrolního systému. Opatření jsou průběžně plněna podle harmonogramu. Veškerá zjištění jsou velmi cenná při předpokládané transformaci Moravského Peněžního Ústavu na banku. Tým Moravského Peněžního Ústavu Moravský Peněžní Ústav se dlouhodobě zaměřuje na profesní rozvoj svých zaměstnanců a na budování dlouhodobých osobních vztahů. Tým bankéřů je pravidelně proškolován a je stabilní. V roce 2009 došlo k posílení obchodní orientace a s tím související posilování řídící struktury, především rozšíření týmu Aktivních obchodů. Závěrem Rok 2009 lze charakterizovat silným zájmem klientů o služby Moravského Peněžního Ústavu a nárůstem depozit. Na základě mnohaletého růstu se Moravský Peněžní Ústav v roce 2009 orientoval na zvyšování kvality služeb a procesů. Budování peněžního ústavu zajišťujícího klientům kvalitní služby je pro celý tým motivací pro příští období. 11

12 Návrh představenstva na rozdělení zisku Hospodaření Moravského Peněžního Ústavu za uplynulé účetní období skončilo po zdanění ziskem ve výši ,23 Kč. Představenstvo navrhuje následující rozdělení zisku: ,00 Kč ve prospěch rizikového fondu ,00 Kč ve prospěch rezervního fondu ,23 Kč snížených o částku připadající na vypořádací podíly ve prospěch účtu nerozdělený zisk z předchozích období. Ing. Radomír Lapčík, LL.M. Ing. Jaroslav Končický Mgr. Ivo Lapčík předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva 12

13 Společenská odpovědnost Kromě vlastní podnikatelské činnosti se Moravský Peněžní Ústav pravidelně věnuje podpoře nestátních neziskových organizací pomáhající potřebným lidem. Dominantní postavení na trhu nás předurčuje k pomoci dobrovolníkům věnujících se péči o postižené, nevidomé a jinak znevýhodněné spoluobčany, jimiž jsou zejména děti a zdravotně postižení. Chráněná dílna ERGO Centrum služeb postiženým Zlín Moravský Peněžní Ústav je hlavním partnerem chráněné dílny ERGO - Centrum služeb postiženým Zlín o.p.s. V chráněném pracovišti, které bylo zřízeno v roce 1998, nacházejí uplatnění občané se zdravotním postižením. Výrobní program chráněné dílny zahrnuje ruční výrobu dekorovaných svíček, lité keramiky, glycerinových mýdel a jiných dárkových předmětů. Pro zdravotně postižené pracovníky je největší přínosem možnost vidět konkrétní výsledky své práce a setkat se zákazníky a posílit tak pocit vlastní užitečnosti. Vzájemná spolupráce chráněné dílny a Moravského Peněžního Ústavu se netýká pouze finanční podpory, ale spočívá především v pravidelném odběru výrobků a služeb. Nadace Artevide Moravský Peněžní Ústav během roku 2009 podpořil nadaci Artevide, všestranně podporující umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže i sociálně slabých. Myšlenka pomáhat druhým, otevírat z doteků tmy doteky světla, potřebuje kromě úsilí a obětavosti pracovníků nadace také finanční pomoc partnerů. Podpory Moravského Peněžního Ústavu si velmi vážíme a jsme rádi, že i v dnešní nelehké době se najde někdo, komu není lhostejný osud nevidomých spoluobčanů, uvedla ředitelka nadace Artevide Zuzana Kopečná. Moravský Peněžní Ústav dlouhodobě podporuje také Canisterapeutické centrum Zlín a podílí se na řadě charitativních akcí. Spolupráce s vysokými školami Moravský Peněžní Ústav je dlouhodobým partnerem vysokých škol a soustavně podporuje vzdělávání, což potvrzuje i jeho aktivní účast, například v projektu Nadaní studenti. Je strategickým partnerem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Předseda představenstva Ing. Radomír Lapčík, LL.M. pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích a jeho blízký vztah ke vzdělávání reprezentuje soustavná 14letá pedagogická činnost na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 13

14 Zpráva kontrolní komise V období od 1. ledna do 31. prosince 2009 se kontrolní komise Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva scházela podle potřeby, vždy však alespoň jednou za tři měsíce, v souladu s jednacím řádem kontrolní komise. Ve své činnosti se řídila příslušnými právními předpisy, stanovami a svým jednacím řádem. Kontrolní komise se zabývala kontrolou činnosti Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva. Kontrolní komise byla v průběhu roku detailně informována o kontrole České národní banky a byla seznámena se závěrečným protokolem včetně nápravných opatření, která z této státní kontroly vzešla. Předkládaná účetní závěrka k 31. prosinci 2009 byla auditovaná společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Kontrolní komise byla seznámena s výroční zprávou včetně zprávy představenstva, přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku. Tyto dokumenty jsou považovány za správné a pravdivé. Kontrolní komise přijala výsledky auditu účetní závěrky za rok 2009 a doporučila členské schůzi jejich schválení. Ing. Jolana Červenková předseda kontrolní komise 14

15 Údaje o kapitálu (a) Souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek Moravský Peněžní Ústav stanovuje kapitál na individuálním základě. Kapitál Moravského Peněžního Ústavu je tvořen zejména splacenými členskými vklady ve výši tis. Kč, dále povinným rezervním a rizikovým fondem ve výši tis. Kč a nerozděleným ziskem z předchozích období ve výši tis. Kč. Původní kapitál je snížen o odčitatelnou položku ve výši 80 tis. Kč, která představuje nehmotný majetek. (b) Výše kapitálu Kapitál (v tis. Kč) Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Původní kapitál (Tier 1) Splacené členské vklady členů DZ Rezervní fondy a nerozdělený zisk Povinné rezervní a rizikové fondy Nerozdělený zisk z předchozích období Další odčitatelné položky z původního kapitálu Nehmotný majetek jiný než goodwill Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0 Odčitatelné položky od původního a dodatkového kapitálu 0 0 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)

16 Údaje o kapitálových požadavcích Moravský Peněžní Ústav v oblasti Basel II aplikuje od k výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku standardizovaný (STA) přístup tj. aplikaci rizikových vah dle externího ratingu klienta externí rating Moravský Peněžní Ústav akceptuje, pokud pro klienta existuje. Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku je aplikován přístup základního ukazatele ( BIA přístup ). Přehled kapitálových požadavků (v tis. Kč) Souhrnná výše kapitálových požadavků Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem Kapitálový požadavek při STA k expozicím vůči centrálním vládám a bankám 0 0 Kapitálový požadavek při STA k expozicím vůči institucím Kapitálový požadavek při STA k podnikovým expozicím Kapitálový požadavek při STA k expozicím zajištěným nemovitostmi Kapitálový požadavek při STA k expozicím po splatnosti Kapitálový požadavek při STA k ostatním expozicím Kapitálový požadavek k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem 0 0 Kapitálový požadavek k tržnímu riziku při STA celkem 0 0 Kapitálový požadavek při STA k měnovému riziku 0 0 Kapitálový požadavek k operačnímu riziku celkem Kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA V období až zařazoval Moravský Peněžní Ústav aktiva, závazky a podrozvahové položky pouze do investičního portfolia, kapitálové požadavky vztahující se k obchodnímu portfoliu tudíž nebyly tvořeny. 16

17 FINANČNÍ ČÁST 17

18 Rozvaha k AKTIVA (v tis. Kč) Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem PASIVA (v tis. Kč) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání 1 1 b) ostatní závazky Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem

19 Podrozvahové položky Podrozvahová aktiva (v tis. Kč) Poskytnuté přísliby a záruky Podrozvahová pasiva (v tis. Kč) Přijaté zástavy a zajištění

20 Výkaz zisku a ztráty za rok 2009 v tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

21 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Základní kapitál Rezervní fondy Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Převody do fondů Ostatní změny Zůstatek k

22 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Období od 1. ledna 2009 do 31. prosince

23 1. OBECNÉ INFORMACE (a) Charakteristika družstva Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo bylo založeno dne 15. srpna S účinností ke dni 25. března 2008 došlo k fúzi formou sloučení družstev: Privátního Peněžního Ústavu úvěrního družstva, IČ , se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1588/4, PSČ , do nástupnického družstva Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva, IČ , se sídlem Zlín, Náměstí Míru 186, PSČ Obchodní jmění zaniklého družstva Privátní Peněžní Ústav úvěrní družstvo, včetně všech práv a povinností, přešlo v důsledku sloučení na Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. srpna Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo provozuje svou činnost v sídle a dvou pobočkách. Sídlo: Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, PSČ Pobočky: náměstí Míru 186, Zlín, PSČ Senovážné náměstí 1588/4, Praha 1, PSČ Moravský Peněžní Ústav v rámci svého podnikání vykonává činnosti dle ust. 3 odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jedná se především o přijímání vkladů od členů a poskytování úvěrů členům. (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 501 ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Vzhledem ke skutečnosti, že předcházející účetní období bylo delší než dvanáct měsíců, nejsou údaje uvedené ve výkazu zisku a ztráty a navazující informace v příloze účetní závěrky za rok 2009 srovnatelné s údaji uvedenými za předcházející období. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 23

24 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den zúčtování příkazů účetní jednotky s clearingovým centrem ČNB, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, deriváty, den převzetí hodnot do úschovy. Finanční aktivum nebo jeho část účetní jednotka odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Účetní jednotka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Dluhové cenné papíry Státní pokladniční poukázky a dluhopisy jsou klasifikovány podle záměru účetní jednotky do portfolia drženého do splatnosti, portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo portfolia realizovatelných cenných papírů. Státní pokladniční poukázky a dluhopisy jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto cenných papírů. Ážio či diskont jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové sazby. V případě cenných papírů se zbytkovou splatností kratší než 1 rok od data vypořádání koupě jsou ážio či diskont rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně od okamžiku pořízení do data splatnosti. (c) Pohledávky za bankami, družstevními záložnami a klienty Pohledávky jsou účtovány v částkách snížených o opravné položky. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Metodika tvorby opravných položek pro účetní období je uvedena v bodě 22 (c) přílohy. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. Daňově odčitatelná část celkově vytvořených opravných položek na ztráty z úvěrů za účetní období je vypočítána podle ustanovení 5a a 8 zákona č. 593/1992 Sb. Pohledávky jsou odepisovány v případě, že vymáhání pohledávky je neúspěšné a je zřejmé, že pohledávka nebude uhrazena. 24

25 (d) Tvorba rezerv Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pro který platí následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž pravděpodobné znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %, je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. (e) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách snížených o oprávky a je odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. Doby odpisování (resp. odhadovaná doba životnosti) pro jednotlivé kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou následující: Majetek Software Budovy Inventář, přístroje a zařízení Drobný majetek od 2 tis. Kč Počet let Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč je odepisován rovnoměrně měsíčně po stanovenou dobu použitelnosti. Majetek pořízený od od 2 tis. Kč do 40 tis. Kč je odepisován rovnoměrně měsíčně podle odpisového plánu. Majetek do 2 tis. Kč pořízený od je účtován v plné výši do spotřeby. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v případě, že přesahují 40 tis. Kč. Náklady nepřevyšující tuto částku jsou zúčtovány do provozních nákladů v případě hmotného majetku a do služeb v případě nehmotného majetku. Pozemky, nedokončený dlouhodobý majetek, sbírky mincí a umělecká díla se neodepisují. Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. (f) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném Českou národní bankou platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta z finančních operací. 25

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více