Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole 5 Mgr. V. Madronová 1.2 Součásti školy 5 Mgr. V. Madronová 1.3. Školská rada 6 Mgr. V. Madronová 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 6 P. Marková 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 6 P. Marková 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 7 P. Marková 2.4 Aprobovanost výuky 8 P. Marková 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 8 P. Marková 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 9 P. Marková 2.7 Trvání pracovního poměru 10 P. Marková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 10 Mgr. V. Madronová 3.2 Nepovinné předměty a volitelné předměty 10 Mgr. V. Madronová 3.3 Učební plán Základní škola 12 Mgr. V. Madronová 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 14 Mgr. V. Madronová 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 15 Mgr. V. Madronová 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 15 Mgr. V. Madronová 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 15 Mgr. V. Madronová 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 16 Mgr. V. Madronová 5.2 Výchovná opatření pochvaly 17 Mgr. V. Madronová 5.3 Výchovná opatření napomenutí a důtky 17 Mgr. V. Madronová 5.4 Počet omluvených / neomluvených hodin 20 Mgr. V. Madronová 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Další vzdělání pedagogických pracovníků 21 Mgr. M. Buchtová 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 23 Mgr. L. Janál 7.2 Pracovní stanice technické parametry 23 Mgr. L. Janál 7.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 23 Mgr. L. Janál 7.4 Prezentační a grafická technika 24 Mgr. L. Janál 7.5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 24 Mgr. L. Janál 7.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků 24 Mgr. L. Janál 8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8.1 Školní družina 24 Mgr. J. Hezinová 8.2 Školní klub 24 Mgr. J. Hezinová 8.3 Materiálně technické vybavení 25 Mgr. J. Hezinová 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 26 Mgr. V. Lašťovička 9.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou 26 Mgr. V. Lašťovička 2

3 9.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 26 Mgr. V. Lašťovička 9.4 Podmínky pro vzdělávání 26 Mgr. V. Lašťovička 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy 28 Mgr. M. Buchtová 11. Prevence rizik a školní úrazy 11.1 Počet úrazů 31 P. Marková 11.2 Vyhodnocení úrazů 31 P. Marková 11.3 Prevence rizik 31 P. Marková 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 13. Spolupráce školy s rodiči 33 Mgr. R. Pospíchalová Mgr. R. Pospíchalová 13.1 Formy spolupráce 33 Mgr. M. Buchtová 14. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 14.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 36 D. Bohuslavická 14.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 36 D. Bohuslavická 15. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 15.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 37 D. Bohuslavická 15.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář 37 D. Bohuslavická 15.3 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis 38 D. Bohuslavická 15.4 Použití peněžních fondů 41 D. Bohuslavická 15.5 Použití dalších zdrojů 41 D. Bohuslavická 15.6 Upravený hospodářský výsledek 41 D. Bohuslavická 15.7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 42 D. Bohuslavická 16. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 16.1 Ukazatele nákladovosti 42 D. Bohuslavická 17. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 17.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 43 Mgr. V. Madronová 18. Výsledky inventarizace majetku 18.1 Inventarizovaný majetek 44 D. Bohuslavická 18.2 Závěry inventarizace 45 D. Bohuslavická 19. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 20. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 45 Mgr. V. Madronová 45 Mgr. V. Madronová 21. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 46 Mgr. V. Madronová 22. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 46 Mgr. V. Madronová 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 46 Mgr. V. Madronová 3

4 Úvod Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 Školní rok 2013/2014 jsme zasvětili knihám. V rámci podpory čtenářství u našich žáků jsme jako téma školní akademie zvolili Rok s knihou. Žáci jednotlivých tříd si spolu s pedagogy vybrali jednu knihu od českého autora. Nejprve se seznámili s dějem knihy, a potom začali nacvičovat vystoupení pro školní akademii. Vznikla tak pestrá mozaika mluveného slova, zpěvu a tance. Školní akademie se konala v květnu 2014 v Městském divadle v Pelhřimově a zaznamenala velký úspěch u rodičů, dalších rodinných příslušníků i široké veřejnosti. Za vydařený považuji zápis do 1. ročníku. Celkem jsme zapsali 55 žáků, z toho 4 žákům byl povolen odklad školní docházky. Během minulého školního roku vyrostla v blízkosti naší školy beachvolejbalová hala se zázemím. Došlo ke zmenšení areálu školy. Získali jsme tím nové doskočiště pro skok daleký a nový prostor vymezený pro vrh koulí, za které děkujeme. Minulý školní rok hodnotím jako úspěšný. Děkuji všem pedagogům, vychovatelkám školním družiny, asistentům pedagoga, provozním pracovníkům a pracovnicím školním jídelny za odvedenou práci ve školním roce 2013/2014. Za: Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy 4

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Adresa školy Pelhřimov, Osvobození 1881 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Vedoucí a hospodářští pracovníci Město Pelhřimov Ředitelka: Mgr. Vladimíra Madronová Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Marta Buchtová Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň: Mgr. Václav Lašťovička Vedoucí školní družiny: Mgr. Jana Hezinová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Bílková Ekonomka: Dana Bohuslavická Pokladní: Petra Marková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace zajišťuje základní vzdělávání, školní stravování a závodní stravování 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola 500 Školní družina 180 5

6 Školní jídelna ZŠ Školská rada - ustanovena dne Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Dederová Mgr. Magda Fenárová Bc. Pavel Pípal Mgr. Jaroslava Soukupová Luboš Dolejší Václav Jirka Dagmar Melicharová Martina Zemanová Mgr. Marta Buchtová Mgr. Miloslava Holá Mgr. Alena Kučerová Mgr. Václav Lašťovička 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem 1 do 20 let let let let let a více let Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem 1 Základní

7 2 Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 1 učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboženství Vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga Trenér celkem: Aprobovanost výuky a) 1. stupeň Předmět Počet učitelů 1 Český jazyk 10 2 Cizí jazyk 10 3 Matematika 10 4 Prvouka 10 5 Člověk a jeho svět 10 7 Hudební výchova 10 8 Výtvarná výchova 10 9 Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 0 12 Nepovinné předměty 0 7

8 b) 2. stupeň Předmět Počet učitelů 1 Český jazyk 3 2 Cizí jazyk 4 3 Matematika 3 4 Chemie 1 5 Fyzika 1 6 Přírodopis 1 7 Zeměpis 4 8 Dějepis 3 9 Občanská výchova 3 10 Výchova ke zdraví 2 11 Hudební výchova 1 12 Výtvarná výchova 3 13 Praktické činnosti 3 14 Tělesná výchova 4 15 Volitelné předměty 4 16 Informatika 3 17 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti Jméno a příjmení Aprobace specializace 1 Buchtová Marta, Mgr. 1. stupeň speciální pedagogika 2 Forejtová Martina, Mgr. 1. stupeň zákl. techniky 3 Jaklová Věra, Mgr. 1. stupeň 4 Jelínková Jana, Mgr. 1. stupeň prac. vyučování 5 Kučerová Alena, Mgr. 1. stupeň 6 Madronová Vladimíra, Mgr. 1. stupeň anglický jazyk speciální pedagogika 8

9 7 Martínková Marcela, Bc. speciální pedagogika 8 Paulová Markéta, Mgr. 1. stupeň 9 Pechová Renata, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 10 Rejzková Světlana, Mgr. 1. stupeň 11 Šťávová Eva, Mgr. 1. stupeň 12 Zelenková Petra, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 13 Belžíková Martina, Mgr. 1. stupeň 14 Hájková Radka, Mgr. český jazyk dějepis občanská vých. 15 Holá Miloslava, Mgr. matematika zeměpis 16 Hupková Markéta, Bc. anglický jazyk 17 Janál Ladislav, Mgr. informatika fyzika 18 Jelínková Zdeňka, Mgr. český jazyk 19 Krejčí Jana, Mgr anglický jazyk hudební vých. zeměpis 20 Krejčová Lenka, Mgr. matematika zeměpis anglický jazyk 21 Lašťovička Václav, Mgr. výtvarná výchova 22 Matějková Kateřina, Bc. český jazyk 23 Musilová Hana, Mgr. biologie chemie 24 Pospíchalová Radka, Mgr. německý jazyk matematika 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Platová třída Počet zařazených pracovníků

10 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Nástupy a odchody Počet 1 nástupy 9 2 Odchody 8 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Cesta k sobě, č. j. : ZŠ-Osv/105/2013 Zařazené třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5.A, 5.B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B,9. A, 9. B 3.2 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty Název nepovinného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk 1. A Bc. M. Hupková Anglický jazyk 1. B Bc. M. Hupková Anglický jazyk 2. A Bc. M. Hupková Anglický jazyk 2. B Bc. M. Hupková Zájmový útvar - hlavní činnost Třídy: Vyučující: 10

11 Dramatický kroužek ročník Mgr. M. Buchtová, Bc. M. Martínková Pěvecký kroužek ročník Mgr. M. Paulová Příprava na testy ECDL 8. A, 8. B Mgr. M. Holá Zdravotnický kroužek ročník Vojtěch Zeman ZAV - Psaní všemi deseti pro žáky 2. stupně Mgr. L. Krejčová Zájmový útvar - doplňková činnost Třídy: Vyučující: Aerobní cvičení ročník D. Měkutová Dovedné ruce ročník Bc. M. Pliešovská Dovedné ruce ročník Bc. M. Pliešovská Doučování Čj ročník Bc. K. Matějková Veselá píšťalka 3. a 5. ročník P. Císařová Keramický kroužek 1. a 2. stupeň Mgr. E. Šťávová Kondiční cvičení ročník D. Měkutová Konverzace v anglickém jazyce ročník Bc. M. Hupková Kroužek hry na kytaru ročník P. Císařová Míčové hry ročník Mgr. M. Belžíková Pohybové hry 1. stupeň Mgr. R. Pechová Specializované doučování v českém jazyce 1. stupeň Mgr. M. Buchtová Veselá píšťalka 1. stupeň P. Císařová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. R. Pechová Výtvarné činnosti 1. stupeň Mgr. S. Rejzková Výtvarné činnosti 1. stupeň Mgr. E. Šťávová Název volitelného předmětu Třídy: Vyučující: 11

12 Sportovní hry 9. A, 9. B Mgr. V. Jaklová Německý jazyk - druhý cizí jazyk 9. A, 9. B Mgr. R. Pospíchalová Cvičení z českého jazyka a matematiky 9. A, 9. B Mgr. Z. Jelínková, Mgr. L. Krejčová Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova Informatika

13 Volitelné př Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě - dle IVP vycházejícího z RVP ZV - příloha vzdělávání žáků s LMP Ročník Předmět Český jazyk 5 5 Cizí jazyk Matematika 5 5 Člověk a jeho svět 0 0 Chemie 0 0 Fyzika 1 1 Přírodopis Zeměpis 1 1 Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova

14 Informatika Volitelné př. 0 0 Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A

15 9.B Celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Celkem zapsaných dětí do prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Ročník Počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy Počet přijatých žáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 11 střední odborná škola 9 střední odborné učiliště 16 umělecké školy 4 celkem: 41 15

16 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch - 1. Pololetí Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 1. A B A žák hodnocen slovně 1 žák hodnocen slovně 1 žák hodnocen slovně 1,000 1,000 1, B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B ,838 16

17 5.2 Celkové hodnocení žáků prospěch 2. Pololetí Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 1. A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , Výchovná opatření 1. Pololetí Třída 1. A Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížená známka z chování

18 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: Výchovná opatření 2. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížená známka z chování

19 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin - 1. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , , ,000 19

20 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Počet omluvených / neomluvených hodin - 2. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 20

21 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno učitele: Počet hodin: Název akce: Datum: Školící středisko M. Martínková 5 Matematika jinak INDV FRAUS M. Paulová 5 Matematika jinak INDV FRAUS J. Hezinová 2 L. Janál 2 V. Lašťovička 2 J. Jelínková 6 BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy Environmentální konference OA Pelhřimov OA Pelhřimov OA Pelhřimov NIDV Jihlava R. Pospíchalová 16 Dyskalkulie PPP Pelhřimov L. Krejčová 16 Dyskalkulie PPP Pelhřimov L. Janál 40 Lyžařský kurz MŠMT - Mladá Boleslav E. Šťávová 12 Aspergerův syndrom SPC Jihlava 21

22 S. Rejzková 12 Aspergerův syndrom SPC Jihlava M. Buchtová 4 Smart - notebook 13. a V. Madronová 4 Smart - notebook 13. a R. Pospíchalová 4 Smart - notebook 13. a A. Kučerová 4 Smart - notebook 13. a J. Jelínková 4 Smart - notebook 13. a J. Krejčí 4 Smart - notebook 13. a K. Matějková 4 Smart - notebook 13. a S. Rejzková 4 Smart - notebook 13. a M. Belžíková 4 Smart - notebook 13. a M. Hupková 4 Smart - notebook 13. a H. Musilová 4 Smart - notebook 13. a ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1882 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1883 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1884 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1885 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1886 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1887 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1888 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1889 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1890 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1891 R. Pechová 4 Smart - notebook 13. a J. Krejčí 6 Výukový seminář Aj M. Hupková 6 Výukový seminář Aj R. Pospíchalová 4 SPJ - problematika mládeže ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1892 NIDV Jihlava, ZŠ Otakara Březiny, Jihlava NIDV Jihlava, ZŠ Otakara Březiny, Jihlava PPP Pelhřimov M.Belžíková 12 Tvořivá matematika NIDV Jihlava R. Pospíchalová 12 Tvořivá matematika NIDV Jihlava V. Madronová 12 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu NIDV Jihlava M. Buchtová 12 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu NIDV Jihlava 22

23 V. Lašťovička 12 V. Lašťovička 16 M. Pliešovská 16 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Individuální výchovný plán Individuální výchovný plán M. Buchtová 5 Splývavé čtení V. Madronová 5 Splývavé čtení V. Madronová 15 M. Buchtová 15 V. Lašťovička 15 V. Lašťovička 100 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Výchovné poradenství NIDV Jihlava NIDV Jihlava NIDV Jihlava SFUMATO, Velké Meziříčí SFUMATO, Velké Meziříčí NIDV Jihlava NIDV Jihlava NIDV Jihlava FF Praha V. Madronová 10 Splývavé čtení SFUMATO, Praha M. Buchtová 10 Splývavé čtení SFUMATO, Praha Celkem ICT Žáci školy mají k dispozici dvě počítačové učebny. První učebna obsahuje 13 počítačů s operačním systémem Windows XP Professional. Součástí vybavení každé stanice jsou LCD monitory s vestavěnými reproduktory a s přídavnými webkamerami. K dispozici je zde tiskárna, projektor a projekční plátno. Učebna je využívána pro výuku, počítačové kroužky, kroužek ZAV psaní všemi deseti a také jako školicí středisko. V této učebně se testují naši žáci ve znalostech ECDL. Druhá multimediální počítačová učebna je vybavena 26 počítači, projektorem, projekčním plátnem, skenerem a tiskárnou. V učebně je také prostor s lavicemi a interaktivní tabulí Onfinity pro klasickou výuku. Dále je ve škole k dispozici Tiskové centrum školy. Jedná se o plně multimediálně vybavenou místnost, která učitelům umožňuje tisknout kvalitní barevné obrázky, 23

24 skenovat, vypalovat a potiskovat CD a DVD, pracovat s multimediálními programy (digitální fotografe, digitalizace a střih videa). Škola je napojena na metropolitní síť, kterou poskytuje zřizovatel školy město Pelhřimov. Rychlost sítě je cat. 6, tzn. 1Gbps. Server běží na Win Server 2008R2. Zaměstnanci školy a žáci mají na serveru vytvořené uživatelské účty. Správce školní sítě je firma StaMPi, spol. s r. o., která zajišťuje provoz a správu celé sítě. Firma také vybudovala infrastrukturu sítě celé školy, čímž se zvýšila kvalita připojení k síti a také počet přípojných bodů po škole. Celá škola je pokryta bezdrátovou sítí (WIFI), která je chráněna heslem. Žáci školy se zapojili do udržitelnosti projektu Cesta k testům ECDL. 8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek Školní klub Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem

25 8.3 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny, školního klubu Vybavení školní družiny, školního klubu Školní družiny za třídami, hrací plochy s koberci na chodbách, školní klubovna, školní klub, tělocvična, cvičná kuchyňka, keramická dílna. Pro pobyt venku máme k dispozici malé terásky, velkou terasu a možnost využití dvou palisádových hřišť nedaleko školy. Audiovizuální technika, počítače, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, materiál na výtvarné činnosti, hudební nástroje, divadelní kulisy, rekvizity a kostýmy, dětské časopisy a knihy - beletrie, poezie a naučná literatura, fotbálek, kulečník, taneční deska. Zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce Ve školním roce se přihlásilo do školní družiny celkem 153 pravidelně docházejících žáků. V tomto roce jsme odstartovali dvouletý projekt Cesta kolem světa. Jako první jsme navštívili kontinent objevený Kryštofem Kolumbem Ameriku. Po té nás cesta zavedla do oblastí věčného ledu a mrazu na Antarktidu a Arktidu. Nejstarší obydlené území na Zemi Afrika byla třetí zastávkou našeho putování. Děti se postupně seznamovaly s historií, faunou i florou jednotlivých světadílů, objevovaly zajímavosti, zvláštnosti i kuriozity těchto světů. Z aktivit vztahujících se k projektu můžeme jmenovat Indiánský týden, Indiánské diskohrátky, Eskymácký týden, Africký týden a relaxační rána Indiánské hrátky, V rytmu bubnů a tamburín. Další relaxační rána přiblížila dětem léčivou moc barev, dotyků a tónů. Zábavné akce Hop anebo trop, Čertovinky, Karneval, Hody, hody doprovody, Den dětí nabídly dětem pestrou řadu zajímavých aktivit a sportovního vyžití. Již po třetí jsme se setkali s klienty a pracovníky Domova Jeřabina p.o. Těchobuz, kteří připravili pro děti rukodělné činnosti s přírodním materiálem. 25

26 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Individuální nebo skupinová integrace Individuální vzdělávací plán Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku Počet Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky Umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Stupeň Ano ano Ano 26

27 Zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků Uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka Podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky Zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby Spolupráce s rodiči Spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Individuální nebo skupinovou péči Přípravné třídy Pomoc asistenta třídního učitele Menší počet žáků ve třídě Odpovídající metody a formy práce Specifické učebnice a materiály Pravidelná komunikace a zpětná vazba Spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných Individuální vzdělávací plány Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu Zadávání specifických úkolů Zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů Vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech Občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka Účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Stupeň Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Stupeň: Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne 27

28 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) Název akce: Datum: Třídy: Zajišťoval: Pobyt v přírodě ročník M. Paulová, R. Pechová, H. Davidová Víčka pro Erika celý školní rok ročník R. Pospíchalová Beseda žáků o volbě povolání Plavecký výcvik - 10 lekcí říjen-prosinec ročník + vycházející žáci Testování SCIO - Stonožka ročníky Projektové vyučování - Jablkový den Projektové vyučování Vesmír Testování SCIO - Stonožka ročník Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě Dotazníky v 7. ročníku "Šikana, kyberšikana" Divadelní představení - dramatického, pěveckého a hudebního kroužku Den otevřených dveří v Hotelové škole Pelhřimov V. Lašťovička 3. a 4. ročníky třídní učitelky vyučující podle rozvrhu ročník třídní učitelky ročník třídní učitelky B a 9. roč. vyučující podle rozvrhu K. Matějková, H. Musilová, M. Belžíková, E. Straková ročníky R. Pospíchalová ročník členové uvedených kroužků Den otevřených dveří školy ročník M. Buchtová, M. Martínková, M. Paulová, P.Císařová V. Lašťovička, Z. Tomšů všichni zaměstnanci Mikuláš ve škole ročník třídní učitelé Adventní výprava do Prahy ročník třídní učitelky Vánoční zastavení - adventní pondělky prosinec ročník P. Císařová, M. Paulová, Z. Jelínková 28

29 Vánoce v televizi dramatický, hudební a pěvecký sbor M. Martínková, M. Buchtová, P. Císařová a M. Paulová Vystoupení šermířské skupiny ročníky Vánoce před radnicí ročníky H. Musilová, M. Holá J. Krejčí, M. Belžíková Skořápky pro Dobrý den ročník třídní učitelé Návštěva mateřských škol ročník Veletrh fiktivních firem ročník Zimní stadion - bruslení ročník Zimní stadion - bruslení a 6.ročníky Čteme dětem v mateřské škole M. Paulová, R. Pechová H. Musilová, Z. Tomšů M. Belžíková, L. Janál M. Belžíková, P. Zelenková, J. Jelínková, J. Krejčí ročník M. Forejtová První pomoc do škol A Vyučující Školička nanečisto od února do června 2014 předškolní děti zapsané do 1. třídy vyučující I. stupně, V. Madronová, M. Buchtová Turnaj basketbalu ve sportovní hale Videopohlednice Pelhřimova - projekt německého jazyka pro celostátní soutěž žáci basketbalového kroužku L. Vokůrková A R. Pospíchalová Zimní stadion - bruslení ročník R. Pechová, S. Rejzková Poznej Vysočinu - krajské kolo O. Habáň, J. Budíková M. Hupková Projekce filmů Jeden svět ročníky třídní učitelé Čteme dětem v mateřské škole a 9. ročníky M. Martínková, Z. Jelínková 29

30 Přednáška o kyberšikaně ,8. a 9. ročníky třídní učitelé Pobyt v Anglii/Londýn ročníky Čistá Vysočina - úklid ročníky Okresní kolo matematické olympiády Velikonoce na radnici - vajíčkovník Školní akademie "Rok s knihou" K.Zíková 7.B, A.Dolejš 8.A, S.Poláčková 8.B ročníky ročník Absolventské práce žáků ročníky Včelín Křemešník a Školní výlet Macocha A 2. A,4. B, 5. B Dopravní hřiště 28. a A,4. B Školní výlet Lanštejn B Setkání s cizinci a 4. ročníky Školní výlet Valcha ročníky Divadelní představení LŠU - taneční obor M. Hupková, J. Krejčí třídní učitelé, vyučující PČ M.Holá R. Pechová, M. Paulová všichni pracovníci školy H. Musilová + vedoucí práce A. Kučerová, M. Martínková, S. Rejzková L. Janál, M. Pliešovská V. Jaklová, A. Kučerová K. Matějková, E. Straková Hodina H, tř. učitelky E. Šťávová, S. Rejzková ročník tř. učitelé Planeta Země ročník Dny prevence ročníky Návštěva filmu Hobbit v kině Vesmír tř. učitelé a vyuč. Zeměpisu J. Jelínková, P. Zelenková II. stupeň školy tř. učitelé Návštěva filmu RIO II. v kině Vesmír Cvičná evakuace školy, cvičení v přírodě I. stupeň školy tř. učitelky ročník tř. učitelky 30

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2.1 Členění zaměstnanců podle věku

Více

Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Ohlédnutí za školním

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více