Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole 5 Mgr. V. Madronová 1.2 Součásti školy 5 Mgr. V. Madronová 1.3. Školská rada 6 Mgr. V. Madronová 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 6 P. Marková 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 6 P. Marková 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 7 P. Marková 2.4 Aprobovanost výuky 8 P. Marková 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 8 P. Marková 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 9 P. Marková 2.7 Trvání pracovního poměru 10 P. Marková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 10 Mgr. V. Madronová 3.2 Nepovinné předměty a volitelné předměty 10 Mgr. V. Madronová 3.3 Učební plán Základní škola 12 Mgr. V. Madronová 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 14 Mgr. V. Madronová 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 15 Mgr. V. Madronová 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 15 Mgr. V. Madronová 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 15 Mgr. V. Madronová 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 16 Mgr. V. Madronová 5.2 Výchovná opatření pochvaly 17 Mgr. V. Madronová 5.3 Výchovná opatření napomenutí a důtky 17 Mgr. V. Madronová 5.4 Počet omluvených / neomluvených hodin 20 Mgr. V. Madronová 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Další vzdělání pedagogických pracovníků 21 Mgr. M. Buchtová 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 23 Mgr. L. Janál 7.2 Pracovní stanice technické parametry 23 Mgr. L. Janál 7.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 23 Mgr. L. Janál 7.4 Prezentační a grafická technika 24 Mgr. L. Janál 7.5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 24 Mgr. L. Janál 7.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků 24 Mgr. L. Janál 8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8.1 Školní družina 24 Mgr. J. Hezinová 8.2 Školní klub 24 Mgr. J. Hezinová 8.3 Materiálně technické vybavení 25 Mgr. J. Hezinová 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 26 Mgr. V. Lašťovička 9.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou 26 Mgr. V. Lašťovička 2

3 9.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 26 Mgr. V. Lašťovička 9.4 Podmínky pro vzdělávání 26 Mgr. V. Lašťovička 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy 28 Mgr. M. Buchtová 11. Prevence rizik a školní úrazy 11.1 Počet úrazů 31 P. Marková 11.2 Vyhodnocení úrazů 31 P. Marková 11.3 Prevence rizik 31 P. Marková 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 13. Spolupráce školy s rodiči 33 Mgr. R. Pospíchalová Mgr. R. Pospíchalová 13.1 Formy spolupráce 33 Mgr. M. Buchtová 14. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 14.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 36 D. Bohuslavická 14.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 36 D. Bohuslavická 15. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 15.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 37 D. Bohuslavická 15.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář 37 D. Bohuslavická 15.3 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis 38 D. Bohuslavická 15.4 Použití peněžních fondů 41 D. Bohuslavická 15.5 Použití dalších zdrojů 41 D. Bohuslavická 15.6 Upravený hospodářský výsledek 41 D. Bohuslavická 15.7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 42 D. Bohuslavická 16. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 16.1 Ukazatele nákladovosti 42 D. Bohuslavická 17. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 17.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 43 Mgr. V. Madronová 18. Výsledky inventarizace majetku 18.1 Inventarizovaný majetek 44 D. Bohuslavická 18.2 Závěry inventarizace 45 D. Bohuslavická 19. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 20. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 45 Mgr. V. Madronová 45 Mgr. V. Madronová 21. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 46 Mgr. V. Madronová 22. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 46 Mgr. V. Madronová 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 46 Mgr. V. Madronová 3

4 Úvod Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 Školní rok 2013/2014 jsme zasvětili knihám. V rámci podpory čtenářství u našich žáků jsme jako téma školní akademie zvolili Rok s knihou. Žáci jednotlivých tříd si spolu s pedagogy vybrali jednu knihu od českého autora. Nejprve se seznámili s dějem knihy, a potom začali nacvičovat vystoupení pro školní akademii. Vznikla tak pestrá mozaika mluveného slova, zpěvu a tance. Školní akademie se konala v květnu 2014 v Městském divadle v Pelhřimově a zaznamenala velký úspěch u rodičů, dalších rodinných příslušníků i široké veřejnosti. Za vydařený považuji zápis do 1. ročníku. Celkem jsme zapsali 55 žáků, z toho 4 žákům byl povolen odklad školní docházky. Během minulého školního roku vyrostla v blízkosti naší školy beachvolejbalová hala se zázemím. Došlo ke zmenšení areálu školy. Získali jsme tím nové doskočiště pro skok daleký a nový prostor vymezený pro vrh koulí, za které děkujeme. Minulý školní rok hodnotím jako úspěšný. Děkuji všem pedagogům, vychovatelkám školním družiny, asistentům pedagoga, provozním pracovníkům a pracovnicím školním jídelny za odvedenou práci ve školním roce 2013/2014. Za: Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy 4

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Adresa školy Pelhřimov, Osvobození 1881 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Vedoucí a hospodářští pracovníci Město Pelhřimov Ředitelka: Mgr. Vladimíra Madronová Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Marta Buchtová Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň: Mgr. Václav Lašťovička Vedoucí školní družiny: Mgr. Jana Hezinová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Bílková Ekonomka: Dana Bohuslavická Pokladní: Petra Marková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace zajišťuje základní vzdělávání, školní stravování a závodní stravování 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola 500 Školní družina 180 5

6 Školní jídelna ZŠ Školská rada - ustanovena dne Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Dederová Mgr. Magda Fenárová Bc. Pavel Pípal Mgr. Jaroslava Soukupová Luboš Dolejší Václav Jirka Dagmar Melicharová Martina Zemanová Mgr. Marta Buchtová Mgr. Miloslava Holá Mgr. Alena Kučerová Mgr. Václav Lašťovička 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem 1 do 20 let let let let let a více let Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem 1 Základní

7 2 Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 1 učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboženství Vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga Trenér celkem: Aprobovanost výuky a) 1. stupeň Předmět Počet učitelů 1 Český jazyk 10 2 Cizí jazyk 10 3 Matematika 10 4 Prvouka 10 5 Člověk a jeho svět 10 7 Hudební výchova 10 8 Výtvarná výchova 10 9 Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 0 12 Nepovinné předměty 0 7

8 b) 2. stupeň Předmět Počet učitelů 1 Český jazyk 3 2 Cizí jazyk 4 3 Matematika 3 4 Chemie 1 5 Fyzika 1 6 Přírodopis 1 7 Zeměpis 4 8 Dějepis 3 9 Občanská výchova 3 10 Výchova ke zdraví 2 11 Hudební výchova 1 12 Výtvarná výchova 3 13 Praktické činnosti 3 14 Tělesná výchova 4 15 Volitelné předměty 4 16 Informatika 3 17 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti Jméno a příjmení Aprobace specializace 1 Buchtová Marta, Mgr. 1. stupeň speciální pedagogika 2 Forejtová Martina, Mgr. 1. stupeň zákl. techniky 3 Jaklová Věra, Mgr. 1. stupeň 4 Jelínková Jana, Mgr. 1. stupeň prac. vyučování 5 Kučerová Alena, Mgr. 1. stupeň 6 Madronová Vladimíra, Mgr. 1. stupeň anglický jazyk speciální pedagogika 8

9 7 Martínková Marcela, Bc. speciální pedagogika 8 Paulová Markéta, Mgr. 1. stupeň 9 Pechová Renata, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 10 Rejzková Světlana, Mgr. 1. stupeň 11 Šťávová Eva, Mgr. 1. stupeň 12 Zelenková Petra, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 13 Belžíková Martina, Mgr. 1. stupeň 14 Hájková Radka, Mgr. český jazyk dějepis občanská vých. 15 Holá Miloslava, Mgr. matematika zeměpis 16 Hupková Markéta, Bc. anglický jazyk 17 Janál Ladislav, Mgr. informatika fyzika 18 Jelínková Zdeňka, Mgr. český jazyk 19 Krejčí Jana, Mgr anglický jazyk hudební vých. zeměpis 20 Krejčová Lenka, Mgr. matematika zeměpis anglický jazyk 21 Lašťovička Václav, Mgr. výtvarná výchova 22 Matějková Kateřina, Bc. český jazyk 23 Musilová Hana, Mgr. biologie chemie 24 Pospíchalová Radka, Mgr. německý jazyk matematika 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Platová třída Počet zařazených pracovníků

10 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Nástupy a odchody Počet 1 nástupy 9 2 Odchody 8 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Cesta k sobě, č. j. : ZŠ-Osv/105/2013 Zařazené třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5.A, 5.B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B,9. A, 9. B 3.2 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty Název nepovinného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk 1. A Bc. M. Hupková Anglický jazyk 1. B Bc. M. Hupková Anglický jazyk 2. A Bc. M. Hupková Anglický jazyk 2. B Bc. M. Hupková Zájmový útvar - hlavní činnost Třídy: Vyučující: 10

11 Dramatický kroužek ročník Mgr. M. Buchtová, Bc. M. Martínková Pěvecký kroužek ročník Mgr. M. Paulová Příprava na testy ECDL 8. A, 8. B Mgr. M. Holá Zdravotnický kroužek ročník Vojtěch Zeman ZAV - Psaní všemi deseti pro žáky 2. stupně Mgr. L. Krejčová Zájmový útvar - doplňková činnost Třídy: Vyučující: Aerobní cvičení ročník D. Měkutová Dovedné ruce ročník Bc. M. Pliešovská Dovedné ruce ročník Bc. M. Pliešovská Doučování Čj ročník Bc. K. Matějková Veselá píšťalka 3. a 5. ročník P. Císařová Keramický kroužek 1. a 2. stupeň Mgr. E. Šťávová Kondiční cvičení ročník D. Měkutová Konverzace v anglickém jazyce ročník Bc. M. Hupková Kroužek hry na kytaru ročník P. Císařová Míčové hry ročník Mgr. M. Belžíková Pohybové hry 1. stupeň Mgr. R. Pechová Specializované doučování v českém jazyce 1. stupeň Mgr. M. Buchtová Veselá píšťalka 1. stupeň P. Císařová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. R. Pechová Výtvarné činnosti 1. stupeň Mgr. S. Rejzková Výtvarné činnosti 1. stupeň Mgr. E. Šťávová Název volitelného předmětu Třídy: Vyučující: 11

12 Sportovní hry 9. A, 9. B Mgr. V. Jaklová Německý jazyk - druhý cizí jazyk 9. A, 9. B Mgr. R. Pospíchalová Cvičení z českého jazyka a matematiky 9. A, 9. B Mgr. Z. Jelínková, Mgr. L. Krejčová Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova Informatika

13 Volitelné př Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě - dle IVP vycházejícího z RVP ZV - příloha vzdělávání žáků s LMP Ročník Předmět Český jazyk 5 5 Cizí jazyk Matematika 5 5 Člověk a jeho svět 0 0 Chemie 0 0 Fyzika 1 1 Přírodopis Zeměpis 1 1 Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova

14 Informatika Volitelné př. 0 0 Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A

15 9.B Celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Celkem zapsaných dětí do prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Ročník Počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy Počet přijatých žáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 11 střední odborná škola 9 střední odborné učiliště 16 umělecké školy 4 celkem: 41 15

16 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch - 1. Pololetí Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 1. A B A žák hodnocen slovně 1 žák hodnocen slovně 1 žák hodnocen slovně 1,000 1,000 1, B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B ,838 16

17 5.2 Celkové hodnocení žáků prospěch 2. Pololetí Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 1. A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , Výchovná opatření 1. Pololetí Třída 1. A Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížená známka z chování

18 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: Výchovná opatření 2. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížená známka z chování

19 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin - 1. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , , ,000 19

20 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Počet omluvených / neomluvených hodin - 2. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 20

21 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno učitele: Počet hodin: Název akce: Datum: Školící středisko M. Martínková 5 Matematika jinak INDV FRAUS M. Paulová 5 Matematika jinak INDV FRAUS J. Hezinová 2 L. Janál 2 V. Lašťovička 2 J. Jelínková 6 BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy Environmentální konference OA Pelhřimov OA Pelhřimov OA Pelhřimov NIDV Jihlava R. Pospíchalová 16 Dyskalkulie PPP Pelhřimov L. Krejčová 16 Dyskalkulie PPP Pelhřimov L. Janál 40 Lyžařský kurz MŠMT - Mladá Boleslav E. Šťávová 12 Aspergerův syndrom SPC Jihlava 21

22 S. Rejzková 12 Aspergerův syndrom SPC Jihlava M. Buchtová 4 Smart - notebook 13. a V. Madronová 4 Smart - notebook 13. a R. Pospíchalová 4 Smart - notebook 13. a A. Kučerová 4 Smart - notebook 13. a J. Jelínková 4 Smart - notebook 13. a J. Krejčí 4 Smart - notebook 13. a K. Matějková 4 Smart - notebook 13. a S. Rejzková 4 Smart - notebook 13. a M. Belžíková 4 Smart - notebook 13. a M. Hupková 4 Smart - notebook 13. a H. Musilová 4 Smart - notebook 13. a ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1882 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1883 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1884 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1885 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1886 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1887 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1888 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1889 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1890 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1891 R. Pechová 4 Smart - notebook 13. a J. Krejčí 6 Výukový seminář Aj M. Hupková 6 Výukový seminář Aj R. Pospíchalová 4 SPJ - problematika mládeže ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1892 NIDV Jihlava, ZŠ Otakara Březiny, Jihlava NIDV Jihlava, ZŠ Otakara Březiny, Jihlava PPP Pelhřimov M.Belžíková 12 Tvořivá matematika NIDV Jihlava R. Pospíchalová 12 Tvořivá matematika NIDV Jihlava V. Madronová 12 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu NIDV Jihlava M. Buchtová 12 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu NIDV Jihlava 22

23 V. Lašťovička 12 V. Lašťovička 16 M. Pliešovská 16 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Individuální výchovný plán Individuální výchovný plán M. Buchtová 5 Splývavé čtení V. Madronová 5 Splývavé čtení V. Madronová 15 M. Buchtová 15 V. Lašťovička 15 V. Lašťovička 100 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Výchovné poradenství NIDV Jihlava NIDV Jihlava NIDV Jihlava SFUMATO, Velké Meziříčí SFUMATO, Velké Meziříčí NIDV Jihlava NIDV Jihlava NIDV Jihlava FF Praha V. Madronová 10 Splývavé čtení SFUMATO, Praha M. Buchtová 10 Splývavé čtení SFUMATO, Praha Celkem ICT Žáci školy mají k dispozici dvě počítačové učebny. První učebna obsahuje 13 počítačů s operačním systémem Windows XP Professional. Součástí vybavení každé stanice jsou LCD monitory s vestavěnými reproduktory a s přídavnými webkamerami. K dispozici je zde tiskárna, projektor a projekční plátno. Učebna je využívána pro výuku, počítačové kroužky, kroužek ZAV psaní všemi deseti a také jako školicí středisko. V této učebně se testují naši žáci ve znalostech ECDL. Druhá multimediální počítačová učebna je vybavena 26 počítači, projektorem, projekčním plátnem, skenerem a tiskárnou. V učebně je také prostor s lavicemi a interaktivní tabulí Onfinity pro klasickou výuku. Dále je ve škole k dispozici Tiskové centrum školy. Jedná se o plně multimediálně vybavenou místnost, která učitelům umožňuje tisknout kvalitní barevné obrázky, 23

24 skenovat, vypalovat a potiskovat CD a DVD, pracovat s multimediálními programy (digitální fotografe, digitalizace a střih videa). Škola je napojena na metropolitní síť, kterou poskytuje zřizovatel školy město Pelhřimov. Rychlost sítě je cat. 6, tzn. 1Gbps. Server běží na Win Server 2008R2. Zaměstnanci školy a žáci mají na serveru vytvořené uživatelské účty. Správce školní sítě je firma StaMPi, spol. s r. o., která zajišťuje provoz a správu celé sítě. Firma také vybudovala infrastrukturu sítě celé školy, čímž se zvýšila kvalita připojení k síti a také počet přípojných bodů po škole. Celá škola je pokryta bezdrátovou sítí (WIFI), která je chráněna heslem. Žáci školy se zapojili do udržitelnosti projektu Cesta k testům ECDL. 8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek Školní klub Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem

25 8.3 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny, školního klubu Vybavení školní družiny, školního klubu Školní družiny za třídami, hrací plochy s koberci na chodbách, školní klubovna, školní klub, tělocvična, cvičná kuchyňka, keramická dílna. Pro pobyt venku máme k dispozici malé terásky, velkou terasu a možnost využití dvou palisádových hřišť nedaleko školy. Audiovizuální technika, počítače, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, materiál na výtvarné činnosti, hudební nástroje, divadelní kulisy, rekvizity a kostýmy, dětské časopisy a knihy - beletrie, poezie a naučná literatura, fotbálek, kulečník, taneční deska. Zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce Ve školním roce se přihlásilo do školní družiny celkem 153 pravidelně docházejících žáků. V tomto roce jsme odstartovali dvouletý projekt Cesta kolem světa. Jako první jsme navštívili kontinent objevený Kryštofem Kolumbem Ameriku. Po té nás cesta zavedla do oblastí věčného ledu a mrazu na Antarktidu a Arktidu. Nejstarší obydlené území na Zemi Afrika byla třetí zastávkou našeho putování. Děti se postupně seznamovaly s historií, faunou i florou jednotlivých světadílů, objevovaly zajímavosti, zvláštnosti i kuriozity těchto světů. Z aktivit vztahujících se k projektu můžeme jmenovat Indiánský týden, Indiánské diskohrátky, Eskymácký týden, Africký týden a relaxační rána Indiánské hrátky, V rytmu bubnů a tamburín. Další relaxační rána přiblížila dětem léčivou moc barev, dotyků a tónů. Zábavné akce Hop anebo trop, Čertovinky, Karneval, Hody, hody doprovody, Den dětí nabídly dětem pestrou řadu zajímavých aktivit a sportovního vyžití. Již po třetí jsme se setkali s klienty a pracovníky Domova Jeřabina p.o. Těchobuz, kteří připravili pro děti rukodělné činnosti s přírodním materiálem. 25

26 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Individuální nebo skupinová integrace Individuální vzdělávací plán Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku Počet Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky Umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Stupeň Ano ano Ano 26

27 Zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků Uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka Podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky Zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby Spolupráce s rodiči Spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Individuální nebo skupinovou péči Přípravné třídy Pomoc asistenta třídního učitele Menší počet žáků ve třídě Odpovídající metody a formy práce Specifické učebnice a materiály Pravidelná komunikace a zpětná vazba Spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných Individuální vzdělávací plány Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu Zadávání specifických úkolů Zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů Vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech Občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka Účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Stupeň Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Stupeň: Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne 27

28 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) Název akce: Datum: Třídy: Zajišťoval: Pobyt v přírodě ročník M. Paulová, R. Pechová, H. Davidová Víčka pro Erika celý školní rok ročník R. Pospíchalová Beseda žáků o volbě povolání Plavecký výcvik - 10 lekcí říjen-prosinec ročník + vycházející žáci Testování SCIO - Stonožka ročníky Projektové vyučování - Jablkový den Projektové vyučování Vesmír Testování SCIO - Stonožka ročník Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě Dotazníky v 7. ročníku "Šikana, kyberšikana" Divadelní představení - dramatického, pěveckého a hudebního kroužku Den otevřených dveří v Hotelové škole Pelhřimov V. Lašťovička 3. a 4. ročníky třídní učitelky vyučující podle rozvrhu ročník třídní učitelky ročník třídní učitelky B a 9. roč. vyučující podle rozvrhu K. Matějková, H. Musilová, M. Belžíková, E. Straková ročníky R. Pospíchalová ročník členové uvedených kroužků Den otevřených dveří školy ročník M. Buchtová, M. Martínková, M. Paulová, P.Císařová V. Lašťovička, Z. Tomšů všichni zaměstnanci Mikuláš ve škole ročník třídní učitelé Adventní výprava do Prahy ročník třídní učitelky Vánoční zastavení - adventní pondělky prosinec ročník P. Císařová, M. Paulová, Z. Jelínková 28

29 Vánoce v televizi dramatický, hudební a pěvecký sbor M. Martínková, M. Buchtová, P. Císařová a M. Paulová Vystoupení šermířské skupiny ročníky Vánoce před radnicí ročníky H. Musilová, M. Holá J. Krejčí, M. Belžíková Skořápky pro Dobrý den ročník třídní učitelé Návštěva mateřských škol ročník Veletrh fiktivních firem ročník Zimní stadion - bruslení ročník Zimní stadion - bruslení a 6.ročníky Čteme dětem v mateřské škole M. Paulová, R. Pechová H. Musilová, Z. Tomšů M. Belžíková, L. Janál M. Belžíková, P. Zelenková, J. Jelínková, J. Krejčí ročník M. Forejtová První pomoc do škol A Vyučující Školička nanečisto od února do června 2014 předškolní děti zapsané do 1. třídy vyučující I. stupně, V. Madronová, M. Buchtová Turnaj basketbalu ve sportovní hale Videopohlednice Pelhřimova - projekt německého jazyka pro celostátní soutěž žáci basketbalového kroužku L. Vokůrková A R. Pospíchalová Zimní stadion - bruslení ročník R. Pechová, S. Rejzková Poznej Vysočinu - krajské kolo O. Habáň, J. Budíková M. Hupková Projekce filmů Jeden svět ročníky třídní učitelé Čteme dětem v mateřské škole a 9. ročníky M. Martínková, Z. Jelínková 29

30 Přednáška o kyberšikaně ,8. a 9. ročníky třídní učitelé Pobyt v Anglii/Londýn ročníky Čistá Vysočina - úklid ročníky Okresní kolo matematické olympiády Velikonoce na radnici - vajíčkovník Školní akademie "Rok s knihou" K.Zíková 7.B, A.Dolejš 8.A, S.Poláčková 8.B ročníky ročník Absolventské práce žáků ročníky Včelín Křemešník a Školní výlet Macocha A 2. A,4. B, 5. B Dopravní hřiště 28. a A,4. B Školní výlet Lanštejn B Setkání s cizinci a 4. ročníky Školní výlet Valcha ročníky Divadelní představení LŠU - taneční obor M. Hupková, J. Krejčí třídní učitelé, vyučující PČ M.Holá R. Pechová, M. Paulová všichni pracovníci školy H. Musilová + vedoucí práce A. Kučerová, M. Martínková, S. Rejzková L. Janál, M. Pliešovská V. Jaklová, A. Kučerová K. Matějková, E. Straková Hodina H, tř. učitelky E. Šťávová, S. Rejzková ročník tř. učitelé Planeta Země ročník Dny prevence ročníky Návštěva filmu Hobbit v kině Vesmír tř. učitelé a vyuč. Zeměpisu J. Jelínková, P. Zelenková II. stupeň školy tř. učitelé Návštěva filmu RIO II. v kině Vesmír Cvičná evakuace školy, cvičení v přírodě I. stupeň školy tř. učitelky ročník tř. učitelky 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více