Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole 5 Mgr. V. Madronová 1.2 Součásti školy 5 Mgr. V. Madronová 1.3. Školská rada 6 Mgr. V. Madronová 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 6 P. Marková 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 6 P. Marková 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 7 P. Marková 2.4 Aprobovanost výuky 8 P. Marková 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 8 P. Marková 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 9 P. Marková 2.7 Trvání pracovního poměru 10 P. Marková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 10 Mgr. V. Madronová 3.2 Nepovinné předměty a volitelné předměty 10 Mgr. V. Madronová 3.3 Učební plán Základní škola 12 Mgr. V. Madronová 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 14 Mgr. V. Madronová 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 15 Mgr. V. Madronová 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 15 Mgr. V. Madronová 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 15 Mgr. V. Madronová 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 16 Mgr. V. Madronová 5.2 Výchovná opatření pochvaly 17 Mgr. V. Madronová 5.3 Výchovná opatření napomenutí a důtky 17 Mgr. V. Madronová 5.4 Počet omluvených / neomluvených hodin 20 Mgr. V. Madronová 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Další vzdělání pedagogických pracovníků 21 Mgr. M. Buchtová 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 23 Mgr. L. Janál 7.2 Pracovní stanice technické parametry 23 Mgr. L. Janál 7.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 23 Mgr. L. Janál 7.4 Prezentační a grafická technika 24 Mgr. L. Janál 7.5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 24 Mgr. L. Janál 7.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků 24 Mgr. L. Janál 8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8.1 Školní družina 24 Mgr. J. Hezinová 8.2 Školní klub 24 Mgr. J. Hezinová 8.3 Materiálně technické vybavení 25 Mgr. J. Hezinová 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 26 Mgr. V. Lašťovička 9.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou 26 Mgr. V. Lašťovička 2

3 9.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 26 Mgr. V. Lašťovička 9.4 Podmínky pro vzdělávání 26 Mgr. V. Lašťovička 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy 28 Mgr. M. Buchtová 11. Prevence rizik a školní úrazy 11.1 Počet úrazů 31 P. Marková 11.2 Vyhodnocení úrazů 31 P. Marková 11.3 Prevence rizik 31 P. Marková 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 13. Spolupráce školy s rodiči 33 Mgr. R. Pospíchalová Mgr. R. Pospíchalová 13.1 Formy spolupráce 33 Mgr. M. Buchtová 14. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 14.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 36 D. Bohuslavická 14.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 36 D. Bohuslavická 15. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 15.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 37 D. Bohuslavická 15.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář 37 D. Bohuslavická 15.3 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis 38 D. Bohuslavická 15.4 Použití peněžních fondů 41 D. Bohuslavická 15.5 Použití dalších zdrojů 41 D. Bohuslavická 15.6 Upravený hospodářský výsledek 41 D. Bohuslavická 15.7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 42 D. Bohuslavická 16. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 16.1 Ukazatele nákladovosti 42 D. Bohuslavická 17. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 17.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 43 Mgr. V. Madronová 18. Výsledky inventarizace majetku 18.1 Inventarizovaný majetek 44 D. Bohuslavická 18.2 Závěry inventarizace 45 D. Bohuslavická 19. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 20. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 45 Mgr. V. Madronová 45 Mgr. V. Madronová 21. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 46 Mgr. V. Madronová 22. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 46 Mgr. V. Madronová 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 46 Mgr. V. Madronová 3

4 Úvod Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 Školní rok 2013/2014 jsme zasvětili knihám. V rámci podpory čtenářství u našich žáků jsme jako téma školní akademie zvolili Rok s knihou. Žáci jednotlivých tříd si spolu s pedagogy vybrali jednu knihu od českého autora. Nejprve se seznámili s dějem knihy, a potom začali nacvičovat vystoupení pro školní akademii. Vznikla tak pestrá mozaika mluveného slova, zpěvu a tance. Školní akademie se konala v květnu 2014 v Městském divadle v Pelhřimově a zaznamenala velký úspěch u rodičů, dalších rodinných příslušníků i široké veřejnosti. Za vydařený považuji zápis do 1. ročníku. Celkem jsme zapsali 55 žáků, z toho 4 žákům byl povolen odklad školní docházky. Během minulého školního roku vyrostla v blízkosti naší školy beachvolejbalová hala se zázemím. Došlo ke zmenšení areálu školy. Získali jsme tím nové doskočiště pro skok daleký a nový prostor vymezený pro vrh koulí, za které děkujeme. Minulý školní rok hodnotím jako úspěšný. Děkuji všem pedagogům, vychovatelkám školním družiny, asistentům pedagoga, provozním pracovníkům a pracovnicím školním jídelny za odvedenou práci ve školním roce 2013/2014. Za: Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy 4

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Adresa školy Pelhřimov, Osvobození 1881 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Vedoucí a hospodářští pracovníci Město Pelhřimov Ředitelka: Mgr. Vladimíra Madronová Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Marta Buchtová Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň: Mgr. Václav Lašťovička Vedoucí školní družiny: Mgr. Jana Hezinová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Bílková Ekonomka: Dana Bohuslavická Pokladní: Petra Marková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace zajišťuje základní vzdělávání, školní stravování a závodní stravování 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola 500 Školní družina 180 5

6 Školní jídelna ZŠ Školská rada - ustanovena dne Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Dederová Mgr. Magda Fenárová Bc. Pavel Pípal Mgr. Jaroslava Soukupová Luboš Dolejší Václav Jirka Dagmar Melicharová Martina Zemanová Mgr. Marta Buchtová Mgr. Miloslava Holá Mgr. Alena Kučerová Mgr. Václav Lašťovička 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem 1 do 20 let let let let let a více let Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem 1 Základní

7 2 Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 1 učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboženství Vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga Trenér celkem: Aprobovanost výuky a) 1. stupeň Předmět Počet učitelů 1 Český jazyk 10 2 Cizí jazyk 10 3 Matematika 10 4 Prvouka 10 5 Člověk a jeho svět 10 7 Hudební výchova 10 8 Výtvarná výchova 10 9 Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 0 12 Nepovinné předměty 0 7

8 b) 2. stupeň Předmět Počet učitelů 1 Český jazyk 3 2 Cizí jazyk 4 3 Matematika 3 4 Chemie 1 5 Fyzika 1 6 Přírodopis 1 7 Zeměpis 4 8 Dějepis 3 9 Občanská výchova 3 10 Výchova ke zdraví 2 11 Hudební výchova 1 12 Výtvarná výchova 3 13 Praktické činnosti 3 14 Tělesná výchova 4 15 Volitelné předměty 4 16 Informatika 3 17 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti Jméno a příjmení Aprobace specializace 1 Buchtová Marta, Mgr. 1. stupeň speciální pedagogika 2 Forejtová Martina, Mgr. 1. stupeň zákl. techniky 3 Jaklová Věra, Mgr. 1. stupeň 4 Jelínková Jana, Mgr. 1. stupeň prac. vyučování 5 Kučerová Alena, Mgr. 1. stupeň 6 Madronová Vladimíra, Mgr. 1. stupeň anglický jazyk speciální pedagogika 8

9 7 Martínková Marcela, Bc. speciální pedagogika 8 Paulová Markéta, Mgr. 1. stupeň 9 Pechová Renata, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 10 Rejzková Světlana, Mgr. 1. stupeň 11 Šťávová Eva, Mgr. 1. stupeň 12 Zelenková Petra, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 13 Belžíková Martina, Mgr. 1. stupeň 14 Hájková Radka, Mgr. český jazyk dějepis občanská vých. 15 Holá Miloslava, Mgr. matematika zeměpis 16 Hupková Markéta, Bc. anglický jazyk 17 Janál Ladislav, Mgr. informatika fyzika 18 Jelínková Zdeňka, Mgr. český jazyk 19 Krejčí Jana, Mgr anglický jazyk hudební vých. zeměpis 20 Krejčová Lenka, Mgr. matematika zeměpis anglický jazyk 21 Lašťovička Václav, Mgr. výtvarná výchova 22 Matějková Kateřina, Bc. český jazyk 23 Musilová Hana, Mgr. biologie chemie 24 Pospíchalová Radka, Mgr. německý jazyk matematika 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Platová třída Počet zařazených pracovníků

10 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Nástupy a odchody Počet 1 nástupy 9 2 Odchody 8 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Cesta k sobě, č. j. : ZŠ-Osv/105/2013 Zařazené třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5.A, 5.B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B,9. A, 9. B 3.2 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty Název nepovinného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk 1. A Bc. M. Hupková Anglický jazyk 1. B Bc. M. Hupková Anglický jazyk 2. A Bc. M. Hupková Anglický jazyk 2. B Bc. M. Hupková Zájmový útvar - hlavní činnost Třídy: Vyučující: 10

11 Dramatický kroužek ročník Mgr. M. Buchtová, Bc. M. Martínková Pěvecký kroužek ročník Mgr. M. Paulová Příprava na testy ECDL 8. A, 8. B Mgr. M. Holá Zdravotnický kroužek ročník Vojtěch Zeman ZAV - Psaní všemi deseti pro žáky 2. stupně Mgr. L. Krejčová Zájmový útvar - doplňková činnost Třídy: Vyučující: Aerobní cvičení ročník D. Měkutová Dovedné ruce ročník Bc. M. Pliešovská Dovedné ruce ročník Bc. M. Pliešovská Doučování Čj ročník Bc. K. Matějková Veselá píšťalka 3. a 5. ročník P. Císařová Keramický kroužek 1. a 2. stupeň Mgr. E. Šťávová Kondiční cvičení ročník D. Měkutová Konverzace v anglickém jazyce ročník Bc. M. Hupková Kroužek hry na kytaru ročník P. Císařová Míčové hry ročník Mgr. M. Belžíková Pohybové hry 1. stupeň Mgr. R. Pechová Specializované doučování v českém jazyce 1. stupeň Mgr. M. Buchtová Veselá píšťalka 1. stupeň P. Císařová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. R. Pechová Výtvarné činnosti 1. stupeň Mgr. S. Rejzková Výtvarné činnosti 1. stupeň Mgr. E. Šťávová Název volitelného předmětu Třídy: Vyučující: 11

12 Sportovní hry 9. A, 9. B Mgr. V. Jaklová Německý jazyk - druhý cizí jazyk 9. A, 9. B Mgr. R. Pospíchalová Cvičení z českého jazyka a matematiky 9. A, 9. B Mgr. Z. Jelínková, Mgr. L. Krejčová Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova Informatika

13 Volitelné př Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě - dle IVP vycházejícího z RVP ZV - příloha vzdělávání žáků s LMP Ročník Předmět Český jazyk 5 5 Cizí jazyk Matematika 5 5 Člověk a jeho svět 0 0 Chemie 0 0 Fyzika 1 1 Přírodopis Zeměpis 1 1 Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova

14 Informatika Volitelné př. 0 0 Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A

15 9.B Celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Celkem zapsaných dětí do prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Ročník Počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy Počet přijatých žáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 11 střední odborná škola 9 střední odborné učiliště 16 umělecké školy 4 celkem: 41 15

16 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch - 1. Pololetí Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 1. A B A žák hodnocen slovně 1 žák hodnocen slovně 1 žák hodnocen slovně 1,000 1,000 1, B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B ,838 16

17 5.2 Celkové hodnocení žáků prospěch 2. Pololetí Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 1. A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , Výchovná opatření 1. Pololetí Třída 1. A Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížená známka z chování

18 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: Výchovná opatření 2. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížená známka z chování

19 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin - 1. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , , ,000 19

20 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Počet omluvených / neomluvených hodin - 2. Pololetí Třída 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 20

21 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno učitele: Počet hodin: Název akce: Datum: Školící středisko M. Martínková 5 Matematika jinak INDV FRAUS M. Paulová 5 Matematika jinak INDV FRAUS J. Hezinová 2 L. Janál 2 V. Lašťovička 2 J. Jelínková 6 BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy BOZ pro vedoucí a zaměstnance školy Environmentální konference OA Pelhřimov OA Pelhřimov OA Pelhřimov NIDV Jihlava R. Pospíchalová 16 Dyskalkulie PPP Pelhřimov L. Krejčová 16 Dyskalkulie PPP Pelhřimov L. Janál 40 Lyžařský kurz MŠMT - Mladá Boleslav E. Šťávová 12 Aspergerův syndrom SPC Jihlava 21

22 S. Rejzková 12 Aspergerův syndrom SPC Jihlava M. Buchtová 4 Smart - notebook 13. a V. Madronová 4 Smart - notebook 13. a R. Pospíchalová 4 Smart - notebook 13. a A. Kučerová 4 Smart - notebook 13. a J. Jelínková 4 Smart - notebook 13. a J. Krejčí 4 Smart - notebook 13. a K. Matějková 4 Smart - notebook 13. a S. Rejzková 4 Smart - notebook 13. a M. Belžíková 4 Smart - notebook 13. a M. Hupková 4 Smart - notebook 13. a H. Musilová 4 Smart - notebook 13. a ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1882 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1883 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1884 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1885 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1886 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1887 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1888 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1889 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1890 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1891 R. Pechová 4 Smart - notebook 13. a J. Krejčí 6 Výukový seminář Aj M. Hupková 6 Výukový seminář Aj R. Pospíchalová 4 SPJ - problematika mládeže ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1892 NIDV Jihlava, ZŠ Otakara Březiny, Jihlava NIDV Jihlava, ZŠ Otakara Březiny, Jihlava PPP Pelhřimov M.Belžíková 12 Tvořivá matematika NIDV Jihlava R. Pospíchalová 12 Tvořivá matematika NIDV Jihlava V. Madronová 12 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu NIDV Jihlava M. Buchtová 12 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu NIDV Jihlava 22

23 V. Lašťovička 12 V. Lašťovička 16 M. Pliešovská 16 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Individuální výchovný plán Individuální výchovný plán M. Buchtová 5 Splývavé čtení V. Madronová 5 Splývavé čtení V. Madronová 15 M. Buchtová 15 V. Lašťovička 15 V. Lašťovička 100 Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Vzdělávání ped.prac. v mentoringu Výchovné poradenství NIDV Jihlava NIDV Jihlava NIDV Jihlava SFUMATO, Velké Meziříčí SFUMATO, Velké Meziříčí NIDV Jihlava NIDV Jihlava NIDV Jihlava FF Praha V. Madronová 10 Splývavé čtení SFUMATO, Praha M. Buchtová 10 Splývavé čtení SFUMATO, Praha Celkem ICT Žáci školy mají k dispozici dvě počítačové učebny. První učebna obsahuje 13 počítačů s operačním systémem Windows XP Professional. Součástí vybavení každé stanice jsou LCD monitory s vestavěnými reproduktory a s přídavnými webkamerami. K dispozici je zde tiskárna, projektor a projekční plátno. Učebna je využívána pro výuku, počítačové kroužky, kroužek ZAV psaní všemi deseti a také jako školicí středisko. V této učebně se testují naši žáci ve znalostech ECDL. Druhá multimediální počítačová učebna je vybavena 26 počítači, projektorem, projekčním plátnem, skenerem a tiskárnou. V učebně je také prostor s lavicemi a interaktivní tabulí Onfinity pro klasickou výuku. Dále je ve škole k dispozici Tiskové centrum školy. Jedná se o plně multimediálně vybavenou místnost, která učitelům umožňuje tisknout kvalitní barevné obrázky, 23

24 skenovat, vypalovat a potiskovat CD a DVD, pracovat s multimediálními programy (digitální fotografe, digitalizace a střih videa). Škola je napojena na metropolitní síť, kterou poskytuje zřizovatel školy město Pelhřimov. Rychlost sítě je cat. 6, tzn. 1Gbps. Server běží na Win Server 2008R2. Zaměstnanci školy a žáci mají na serveru vytvořené uživatelské účty. Správce školní sítě je firma StaMPi, spol. s r. o., která zajišťuje provoz a správu celé sítě. Firma také vybudovala infrastrukturu sítě celé školy, čímž se zvýšila kvalita připojení k síti a také počet přípojných bodů po škole. Celá škola je pokryta bezdrátovou sítí (WIFI), která je chráněna heslem. Žáci školy se zapojili do udržitelnosti projektu Cesta k testům ECDL. 8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek Školní klub Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem

25 8.3 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny, školního klubu Vybavení školní družiny, školního klubu Školní družiny za třídami, hrací plochy s koberci na chodbách, školní klubovna, školní klub, tělocvična, cvičná kuchyňka, keramická dílna. Pro pobyt venku máme k dispozici malé terásky, velkou terasu a možnost využití dvou palisádových hřišť nedaleko školy. Audiovizuální technika, počítače, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, materiál na výtvarné činnosti, hudební nástroje, divadelní kulisy, rekvizity a kostýmy, dětské časopisy a knihy - beletrie, poezie a naučná literatura, fotbálek, kulečník, taneční deska. Zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce Ve školním roce se přihlásilo do školní družiny celkem 153 pravidelně docházejících žáků. V tomto roce jsme odstartovali dvouletý projekt Cesta kolem světa. Jako první jsme navštívili kontinent objevený Kryštofem Kolumbem Ameriku. Po té nás cesta zavedla do oblastí věčného ledu a mrazu na Antarktidu a Arktidu. Nejstarší obydlené území na Zemi Afrika byla třetí zastávkou našeho putování. Děti se postupně seznamovaly s historií, faunou i florou jednotlivých světadílů, objevovaly zajímavosti, zvláštnosti i kuriozity těchto světů. Z aktivit vztahujících se k projektu můžeme jmenovat Indiánský týden, Indiánské diskohrátky, Eskymácký týden, Africký týden a relaxační rána Indiánské hrátky, V rytmu bubnů a tamburín. Další relaxační rána přiblížila dětem léčivou moc barev, dotyků a tónů. Zábavné akce Hop anebo trop, Čertovinky, Karneval, Hody, hody doprovody, Den dětí nabídly dětem pestrou řadu zajímavých aktivit a sportovního vyžití. Již po třetí jsme se setkali s klienty a pracovníky Domova Jeřabina p.o. Těchobuz, kteří připravili pro děti rukodělné činnosti s přírodním materiálem. 25

26 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Individuální nebo skupinová integrace Individuální vzdělávací plán Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku Počet Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky Umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Stupeň Ano ano Ano 26

27 Zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků Uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka Podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky Zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby Spolupráce s rodiči Spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Individuální nebo skupinovou péči Přípravné třídy Pomoc asistenta třídního učitele Menší počet žáků ve třídě Odpovídající metody a formy práce Specifické učebnice a materiály Pravidelná komunikace a zpětná vazba Spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných Individuální vzdělávací plány Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu Zadávání specifických úkolů Zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů Vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech Občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka Účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Stupeň Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Stupeň: Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne 27

28 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) Název akce: Datum: Třídy: Zajišťoval: Pobyt v přírodě ročník M. Paulová, R. Pechová, H. Davidová Víčka pro Erika celý školní rok ročník R. Pospíchalová Beseda žáků o volbě povolání Plavecký výcvik - 10 lekcí říjen-prosinec ročník + vycházející žáci Testování SCIO - Stonožka ročníky Projektové vyučování - Jablkový den Projektové vyučování Vesmír Testování SCIO - Stonožka ročník Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě Dotazníky v 7. ročníku "Šikana, kyberšikana" Divadelní představení - dramatického, pěveckého a hudebního kroužku Den otevřených dveří v Hotelové škole Pelhřimov V. Lašťovička 3. a 4. ročníky třídní učitelky vyučující podle rozvrhu ročník třídní učitelky ročník třídní učitelky B a 9. roč. vyučující podle rozvrhu K. Matějková, H. Musilová, M. Belžíková, E. Straková ročníky R. Pospíchalová ročník členové uvedených kroužků Den otevřených dveří školy ročník M. Buchtová, M. Martínková, M. Paulová, P.Císařová V. Lašťovička, Z. Tomšů všichni zaměstnanci Mikuláš ve škole ročník třídní učitelé Adventní výprava do Prahy ročník třídní učitelky Vánoční zastavení - adventní pondělky prosinec ročník P. Císařová, M. Paulová, Z. Jelínková 28

29 Vánoce v televizi dramatický, hudební a pěvecký sbor M. Martínková, M. Buchtová, P. Císařová a M. Paulová Vystoupení šermířské skupiny ročníky Vánoce před radnicí ročníky H. Musilová, M. Holá J. Krejčí, M. Belžíková Skořápky pro Dobrý den ročník třídní učitelé Návštěva mateřských škol ročník Veletrh fiktivních firem ročník Zimní stadion - bruslení ročník Zimní stadion - bruslení a 6.ročníky Čteme dětem v mateřské škole M. Paulová, R. Pechová H. Musilová, Z. Tomšů M. Belžíková, L. Janál M. Belžíková, P. Zelenková, J. Jelínková, J. Krejčí ročník M. Forejtová První pomoc do škol A Vyučující Školička nanečisto od února do června 2014 předškolní děti zapsané do 1. třídy vyučující I. stupně, V. Madronová, M. Buchtová Turnaj basketbalu ve sportovní hale Videopohlednice Pelhřimova - projekt německého jazyka pro celostátní soutěž žáci basketbalového kroužku L. Vokůrková A R. Pospíchalová Zimní stadion - bruslení ročník R. Pechová, S. Rejzková Poznej Vysočinu - krajské kolo O. Habáň, J. Budíková M. Hupková Projekce filmů Jeden svět ročníky třídní učitelé Čteme dětem v mateřské škole a 9. ročníky M. Martínková, Z. Jelínková 29

30 Přednáška o kyberšikaně ,8. a 9. ročníky třídní učitelé Pobyt v Anglii/Londýn ročníky Čistá Vysočina - úklid ročníky Okresní kolo matematické olympiády Velikonoce na radnici - vajíčkovník Školní akademie "Rok s knihou" K.Zíková 7.B, A.Dolejš 8.A, S.Poláčková 8.B ročníky ročník Absolventské práce žáků ročníky Včelín Křemešník a Školní výlet Macocha A 2. A,4. B, 5. B Dopravní hřiště 28. a A,4. B Školní výlet Lanštejn B Setkání s cizinci a 4. ročníky Školní výlet Valcha ročníky Divadelní představení LŠU - taneční obor M. Hupková, J. Krejčí třídní učitelé, vyučující PČ M.Holá R. Pechová, M. Paulová všichni pracovníci školy H. Musilová + vedoucí práce A. Kučerová, M. Martínková, S. Rejzková L. Janál, M. Pliešovská V. Jaklová, A. Kučerová K. Matějková, E. Straková Hodina H, tř. učitelky E. Šťávová, S. Rejzková ročník tř. učitelé Planeta Země ročník Dny prevence ročníky Návštěva filmu Hobbit v kině Vesmír tř. učitelé a vyuč. Zeměpisu J. Jelínková, P. Zelenková II. stupeň školy tř. učitelé Návštěva filmu RIO II. v kině Vesmír Cvičná evakuace školy, cvičení v přírodě I. stupeň školy tř. učitelky ročník tř. učitelky 30

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok /2015 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků...21. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci... 29

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků...21. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci... 29 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Personální údaje... 5 3. Vzdělávací program školy... 10 4. Počty žáků... 13 5. Hodnocení žáků... 15 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků...21 7. ICT... 24

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2.1 Členění zaměstnanců podle věku

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více