ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN"

Transkript

1 ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN Literatura: Militký J. - Vaníček J. - Kryštůfek J. - Hartych W. Modifikovaná polyesterová vlákna. SNTL PRAHA, 1984 Blažek A. - Šutá Š. Vlastnosti textilních vláken. ALFA BRATISLAVA, 1982 Košková B. Struktura a vlastnosti vláken. Skripta. VŠST, LIBEREC, 1989 Neckář B. Příze. SNTL PRAHA, ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN A TEXTILIÍ Zpracovatelské vlastnosti: ovlivňují chování vláken, přízí, nití, tkanin v procesech zpracování do hotového výrobku VSTUPNÍ SUROVINA VLASTNOSTI PROCES ZPRACOVÁNÍ VLIVY ZPRACOVÁNÍ Mechanické Fyzikální Chemické TVORBA, STRUKTURA, VLASTNOSTI A HODNOCENÍ TEXTILIÍ Hledání optima s ohledem na: - složení suroviny - konstrukci textilie - technologii výroby - finální zpracování (např. konfekční) - účel a způsob použití (vlastnosti, údržba, životnost, atd.) - dosažení speciálních vlastností (ochranné oděvy, zdravotnické textilie, technické textilie). - optimum vztahu vlastností k ceně - současné módní trendy. DŘÍVE: o nasazení vláken do směsí a do výrobního procesu pro určitý výrobek se rozhodovalo na základě zkušeností, znalostí možností seřízení technologie - EMPIRIE

2 DNES: pro předpovídání vlastností výsledného produktu na základě znalostí vstupní suroviny se nabízí VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Pro stanovení závislostí vlastností výsledného produktu na vlastnostech vstupní suroviny je potřeba znát funkční závislosti (ponejvíce na základě regresních modelů) -NUTNOST TVORBY MATEMATICKÝCH MODELů. Problémem zůstává, že obecné závislosti je obtížné stanovit a modely platí pro konkrétní surovinu a konkrétní technologii. Stanovení obecných pravidel: Jedná se o složitý problém, protože textil a popis jeho struktury a vlastností je - interdisciplinární problematika : - souhrn textilní výroby - fyziky - chemie - matematiky - strojírenství - ekonomiky - psychologie - fyziologie - hygieny STRUKTURA TEXTILNÍCH ÚTVARŮ Vnitřní struktura látek je definována jako složení a vzájemné uspořádání elementů. Lze říci, že struktura má rozhodující vliv na vlastnosti látek. ZÁKONITOSTI STRUKTURY ÚSUDEK O VLASTNOSTECH LÁTEK. U elementů se popisuje - geometrická stavba - vazby ( interakce)

3 ZPRACOVÁNÍ VLÁKNO -PŘÍZE. VLÁKNA VLIVY ZPRACOVÁNÍ VLASTNOSTI MECHAN. FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ - délka - tah - vlhkost - lubrikace - jemnost - smyk - teplota - maštění - pevnost - krut - bobtnání (špik.,bačová- - povrch vl. (zralost) - tření - elstat. náboj ní,...) - sorpční vl. - stlačování - barvení - termické vl. (volný mater., - směsovací poměr česance,příze) - tuhost v ohybu TECHNOLOGIE PŘEDENÍ STRUKTURA PŘÍZE VLASTNOSTI ZPRACOVÁNÍ PŘÍZE PLOŠNÁ TEXTILIE. PŘÍZE VLIVY ZPRACOVÁNÍ VLASTNOST MECHAN. FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ - jemnost - šlichta - stejnoměrnost - vosk - pevnost - barvení - tažnost - bělení - struktura ( zákruty, chlupatost) - praní - tah - smyk - ohyb - tření - tlak - velikost - teplota - bobtnání - náboj TECHNOLOGIE: Hlavním strukturálním elementem je VAZNÝ BOD. STRUKTURA: je dána vazbou, dostavou, stupněm zakrytí tkaniny, tloušťkou (jemností) nití, ale také strukturou nití (zákrut, chlupatost, směsování), atd.

4 ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN. VLASTNOSTI VLÁKEN Z hlediska vlastností vláken můžeme uvažovat o vnitřních vlastnostech V zpracovatelských vlastnostech Z vlastnostech produktů (výrobků) P Hodnocení souvislostí materiál proces výrobek: MATERIAL PROCES Vlastnosti vlaken objektivne urcene (merene) V Z souvisi s technologií (výroba,zarizení "snadne poznani" P PRODUKT vlastnosti hodnocené uzivatelem - subjektivne "slozité poznání Pro textilní výrobu je typická vysoká citlivost na způsob zpracování. Ovlivnění vlastností vláken Přírodní vlákna Jejich vlastnosti se příliš ovlivňovat nedají. Vždy to znamená dlouhodobý pěstitelský a šlechtitelský proces. Vlastnosti výrobků se proto ovlivňují směsováním. Chemická vlákna Vlastnosti se dají ovlivňovat více, např. variací podmínek zvláknění (ovlivňuje fyzikální strukturu orientaci, krystalinitu) nebo změnou chemické struktury (modifikace). Další ovlivnění vlastností nastává v závislosti na čase: degradace materiálu vlivem stárnutí, depolymerace, hydrolýzou, atp. ovlivnění relaxačními procesy vlivem rychlosti zpracování se materiál zotavuje až v hotovém výrobku. změna vlastností vlivem opotřebení, a to jednak ve výrobě, jednak při užívání. Vlastnosti jsou ovlivňovány třením, údržbou, chemickými vlivy, atp.

5 Vnitřní vlastnosti Schopnost materiálu ke zpracování souvisí ve značné míře s chemickým složením (vlákna celulózová se chovají při zpracování jinak, než vlákna polyesterová nebo vlna) s fyzikální strukturou ( zde je míněna sorpční schopnost, afinita k technickým pomocným prostředkům TPP, atp.) Zpracování textilních vláken Zpracování textilních vláken je velmi stará technologie, která se dlouhou dobu neměnila DNES: cca 20 druhů předení Další množství technologií zpracování vláken. ruční předení selfaktor prstencové předení (dlouho dominantní) OE předení (rotorové) ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN (předení staplových vláken, popř. tvorba textilních struktur jinak) Požadavek: materiál musí držet pohromadě Strojírenské obory - kontinuita v tělesech je celou strukturou (homogenní materiály) Textilní obory - výrobky obsahují miliónů jednotlivých vláken (např. počet vláken v košili) S výjimkou pojených NT věříme, že drží pohromadě pomocí TŘENÍ. SOUDRŽNOST: - podélná (střižová, staplová vlákna) - příčná ( multifilní příze z nekonečných vláken a u přízí ze staplových vláken.). 4 PRINCIPY DOCÍLENÍ SOUDRŽNOSTI: - zkrucování - ovíjení - zaplétání - pojení ZÁKRUT: Axiální soudržnost vytvářena systémem vnitřního tlaku. Sevření vláken, vlákna držena pomocí třecích sil. Princip znám nejméně let. OVÍJENÍ: Svazek vláken ovíjen vlákny ve vzduchové trysce. Fa. Du Pont okolo r. 1975

6 SPLÉTÁNÍ: Princip využíván u spřádání vlny v kombinaci se zákrutem. U nekonečných vláken je realizováno např. proviřování vzduchem. Spojování konců nití - splice. POJENÍ: Lepení vláken. Více než frikčních sil se využívá pevných pojicích sil. VYTVÁŘENÍ FRIKČNÍ SOUDRŽNOSTI Problém vytváření soudržnosti příze vlivem frikčních sil ( příčných, přítlačných) na koncích vláken musí být nulové napětí. Vlákna jsou nejvíce sevřena ve střední části. Posun na koncích vláken znamená ZTRÁTU PEVNOSTI PŘÍZE z krátkých vláken. Čím slabší jsou síly udržující vlákna pohromadě, tím menší je vzestup napětí ve střední části. Limitní případ nestabilní příze s kumulativní ztrátou napětí. HEARLOVA PŘIBLIŽNÁ TEORIE : Poměr pevností příze ku pevnosti vláken: pevnost příze pevnost vláken ( a* Q ) µ = cos 2 α 1 K * *cosecα L (1) α - úhel zákrutu k - numerický faktor a - poloměr vlákna Q - perioda období migrace µ - koeficient tření L - délka vlákna

7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH TEXTILNÍCH VLÁKEN VLÁKNO f S [cn. dtex -1 ] ε 9 [ %] f M [cn. dtex -1 ] ε M [ %] VS 1,0 -: 2,0 20 -: 40 0,8 -: 0,9 ba 2,7 -: 4,3 3 -: 10 2,7 -: 4,7 vl 3,0 15 -: 30 1,2 -: 2,4 20 -: 40 PES 4,1 -: 4,5 19 -: 23 4,1 -: 4,5 19 -: 23 PAN 2,0 -: 2,9 20 -: 28 1,6 -: 1,9 26 -: 34 PAD 6 3,7 -: 5,2 26 -: 40 3,0 -: 5,0 20 -: 47 KEVLAR 19,3 4 19,3 4 σ [Pa] P E P PRUŽNOST PŘI 2% ε Vlna 99% bavlna 75% Viskóza 70 -: 100% PES 97% PA 6 100% 0 ε = 2% ε [ % ] DYNAMICKÉ NAMÁHÁNÍ VLÁKEN A PŘÍZÍ (nití): - tkaní: dynamické namáhání osnovy a útku při tvorbě prošlupu a prohozu útku - pletení: dynamické namáhání nitě při odtahu z cívky, utahování očka - šití: dynamické namáhání šicí nitě při odtahu nitě z cívky, při utahování stehu, při přesmyknutí nitě přes chapač Ukazatel anizotropie vláken (úrovně orientace) dvojlom D = n - n kde n - je index lomu ve směru osy vlákna n - je index lomu kolmo na osu vlákna Čím je dvojlom větší, tím je orientace (a anizotropie) vlákna větší.

8 n ρ n D Vlákno Prize Tkanina Praná tk. Poznámka k dvojlomu: Optický dvojlom vláken vlákno anizotropní polymorfní polymerní systém optický dvojlom míra anizotropie vlákna (míra orientace). dvojlom rozdíl lomu světla (index lomu) ve směru rovnoběžném a kolmém na osu vlákna n( ) a n( ) D= n=n( ) - n( ) Podstatou dvojlomu je rozdílná rychlost šíření světla v prostředí. Index lomu světla: c0... vakuum c... medium m λ... vln ová dé lka c0 λ 0 n = = λ c m m Metody zjišťování: - imersní s využitím Beckeho čar - kompenzační - sumární efekt Imersní metoda Při použití lineárně polarizovaného světla se hledá index lomu ve směru a na osu vlákna. Na rozhraní dvou prostředí (vlákno a imersní kapalina) vznikají tzv.beckeho čáry mění se imerse, dokud vlákno nezmizí, pak je index lomu vlákna stejný jako u imerse. Proměřuje se n( ) a n( ).

9 Kompenzační metoda Založena na kompenzačním měření fázového rozdílu mezi dvěma polarizovanými na sebe kolmými paprsky s rovinami kmitu ve směru rovnoběžém s osou a kolmém na osu vlákna. Používá se polarizační mikroskop. Na vlákně kruhového průřezu podélné světlé a tmavé pruhy interferencí - izochromaty. Pak n ve vztahu = n λ je počet párů izochromat. Směrem k okraji vlákna se izochromaty zužují. Hodnota dráhového rozdílu se zpřesňuje goniometrickou kompenzací v rozsahu 1 izochromaty. Měří se úhel kompenzace η. Dvojlom λ... délka vlny monochromatického světla n... počet izochromat η... úhel kompenzace d... průměr vlákna v µm ( 180n + η) λ D = 18, 10 5 d Izochromaty se nevyskytují u vláken nekruhového průřezu. Tam světlo interferuje do barevných odstínů (zralost bavlny). Rozložení izochromat na klínovém řezu vlákna

10 Stanovení dvojlomu metodou goniometrické kompenzaze o. v. K P A = ( 180n + η) λ D = 1, d [ m] λ = 589,9 µ A = 0 η komp. [ m] d pr.vlákna µ Obr. Měření dvojlomu kompenzační metodou Vliv technologického zpracování na výsledné vlastnosti Pevnost 2 1 Vlákno Prize Tkanina Praná tk. Obr. Vliv způsobu zpracování na výsledný efekt pevnosti produktu 1 standardní vlákno 2- vlákno se zvýšenou pevností

11 PŘEDPOVÍDÁNÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PŘÍZE: a) počátek v analýze vlastností vláken b) brát v úvahu účinek šikmosti c) brát v úvahu, jak se struktura zhutní a vlákna se vyrovnají pro snadné protažení na začátku d) analyzovat vliv skluzu (prokluzu). a) ANALÝZA VLASTNOSTÍ VLÁKEN: Základní požadavek: ZACHOVAT PŮVODNÍ VLASTNOSTI VLÁKEN V PŘÍZI. Základní poznatek (empirie): z vláken z vyšší pevností lze připravit pevnější přízi. Různé pevnostní vlastnosti (pevnost- tažnost) ze stejných vláken: VLIV AVIVÁŽE Otázkou zůstává množství energie potřebné při přetržení příze vlivem různých rychlostí deformace ZMĚNY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PŘÍZI PŘI VÝROBĚ TKANINY PŘÍZE TECHNOL. STUPEŇ PEVNOST cn TAŽNOST % VS původní ,3 po snování + 11,6-2,6 po šlichtov. + 20,4-9,6 po tkaní - 6,2-10,4 po vyvářce - 23,0-6,7 PAD původní po snování + 5,5 + 0,6 po šlichtov. + 6,3 + 2,3 po tkaní + 1,3-1,4 po vyvářce + 3,3 + 3,2 Čísla v tabulce jsou náhodná - složitý popis fyzikálně - mechanických vlivů. Ve velké míře závisí vliv mechanického zpracování na vlákna na jejich nadmolekulové struktuře, jejich základních vlastnostech - geometrických (délka, tvar průřezu) - mechanických (pevnost, tažnost, pružnost) a na podmínkách zpracování (teplota, vlhkost, rychlost). Otázky procesu mechanického zpracování. - čištění suroviny - směsování - mykání - česání

12 vlivy: - tah - smyk } nutno zohlednit, že vlákna jsou ve svazku. - tlak - frikce MECHANICKÉ VLASTNOSTI Pro popis mechanických vlastností je důležitý popis odolnosti v tahu (pevnosti) a deformační odezvy vláken (tažnosti). Informaci o tuhosti vlákna dává počáteční tangentový modul E P a spojnice počátku s koncem tahové křivky (sekantový modul mezi body 0-A). σ [Pa] E P A α 0 ε [ % ] Tahová křivka je měřena na jednotlivých vláknech, což je pro praxi nevyhovující. Pro rychlé informace např. v linkách HVI (High Volumen Instruments) se používá tzv. svazková pevnost měřená na Pressley Testeru nebo na Stel-O-metru. Pevnost jednotlivých vláken Pevnost jednotlivých vláken je zkoušena na klasickém dynamometru. V současné době jsou konstruovány trhací stroje pro vlákna tak, aby mohla být rychle získána informace o pevnosti a jemnosti a pevnost je pak automaticky přepočítána na poměrnou pevnost v [cn/tex]. Příkladem tohoto způsobu práce je soustrojí Vibroskop a Vibrodyn (firma Lenzing Instruments) nebo podobné soustrojí fitmy Textechno. Práce na Vibroskopu a Vibrodynu Vlákna se urovnají na sametové podložce a podle předpokládané jemnosti se zvolí předpětí pro měření jemnosti na Vibroskopu. Vlákno se zavěšeným předpětím se vloží do čelisti Vibroskopu a změří se jemnost v [dtex]. Po vyjmutí z Vibroskopu se vlákno i s předpětím vloží mezi čelisti Vibrodynu a po zavření čelistí se vlákno přetrhne. Na monitoru řídicího počítače se vykreslí křivka pevnosti a tažnosti. Po provedení předepsanéhopočtu měření se může vytisknout protokol o zkoušce, kde jsou výsledky měření přepočítané na poměrnou pevnost. Data výsledků lze získat ve formátu ASCII a pracovat s nimi dále při modelování závislostí, atp.

13 Příprava vzorků pro klasické dynamometry vlakno mm Na klasických dynamometrech mnohdy nelze měřit vlákna po jejich prostém upnutí mezi čelisti z důvodu jejich prokluzu, křehkosti, atp. Proto je vlákna nutno zalepit do papírových rámečků a s rámečky je pak upínat do čelistí. Nesmíme ovšem zapomenout před měřením strany rámečku přestřihnout, abychom trhali pouze vlákno. Vlákno v rámečku. Upínací délka l 0 = mm Svazková pevnost Svazková pevnost je používána zejména u bavlněných vláken. Tato metoda je schopna velmi rychle podat informace o pevnosti suroviny. Zkouší se velké množství vláken oproti metodě zkoušení jednotlivých vláken. Postup zkoušky na přístroji Pressley Tester Příslušenstvím přístroje je ojehlené pole a přesné váhy s váživostí do 50 mg. Pro zkoušky pevnosti můžeme použít pročesanou bavlnu z Autosampleru pro měření délky vláken (Fibrograf). Malé množství vláken se pročeše, paralelizuje a ve formě tenkého svazku vláken o šířce ¼ ( cca 6 mm) se vloží do čelistí přístroje. Po uzavření čelistí se čelisti utáhnou předepsaným momentem, k čemuž slouží speciální držák čelistí. Vlákna, která čelisti přesahují, se odříznou. Tím je uvnitř čelistí uzavřena známá délka svazku vláken. Upínací délka je buď nulová (l 0 = 0) nebo po vložení vložky mezi čelisti před vložením svazku může být dosaženo upínací vzdálenosti l 0 = 1/8 (cca 3,2 mm). Čelisti s upnutým vlákenným svazkem se vloží do kolejniček vahadla přístroje. Poté se provede nivelace (ustavení přístroje do polohy, kdy vahadlo přístroje má předepsaný sklon) a spustí se pojezdné závaží. Přetrh je realizován pojezdem závaží po páce, která při přetrhu klesne a závaží se zastaví. Na páce se v úrovni dráhy závaží odečte síla (pevnost) v librách [lb] 1. Poté se čelisti vyjmou z přístroje, otevřou se a svazek vláken se zváží na přesných vahách v [mg]. 1 Připomeňme na tomto místě, že 1 lb = 0,453 kg

14 Čelisti Pressley testeru Z obou hodnot se vypočte tzv. Pressley index PI: síla[ lb] PI = hmotnost svazku[mg] Ze znalosti délky a hmotnosti svazku je možno přepočítat PI na poměrnou pevnost f [cn.tex -1 ] podle vztahů 1 lb f [ cn. tex ] = PI [ mg ]*5,36 (při l 0 = 0 mm) 1 lb f [ cn. tex ] = PI [ mg ]*6,80 (při l 0 = 3,2 mm) Přístroj Pressley Tester je zařazen do metod HVI. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI - délka - jemnost - průřez - topografie povrchu DÉLKA A JEMNOST vlákno Délka [ mm ] Tloušťka [ µm] ba ~ ,6 2 dtex indická ,5 22,0 USA ,5 17,0 Egypt ,0 14,5 vl `s Merino Crossbred hrubá

15 JEMNOST VLÁKEN Základní vztah: m T = = S. l. ρ / l = S. ρ l ( pro kruhový průřez T = π 4. d2.ρ ) s - plocha průřezu [ m 2 ] l- délka vlákna [ m ] ρ- hustota [ kg. m -3 ] d- vlákna [ nm ] 10 6 Z vyjádření plochy průřezu se vyjadřuje ekvivalentní průměr d d * = 2. d * = 2. S π T / πρ Jemnost T = f. (d * ; ρ) Důležitý je tvar příčného průřezu Tvar příčného řezu - charakteristika S - plocha příčného řezu p - obvod příčného řezu h - největší šířka S k - plocha opsané kružnice Peirce : S/ S K Korickij: h p / ( 2 S ) Malinowská: g = p / ( 2 π S ) - 1 = p / ( π d * ) - 1 g- stupeň rozvinutí tvaru kruhový průřez g = 0,00 0,07 bavlna g = 0,45 0,50 VS g = 0,50 0,60 Ze znalosti tvaru příčného řezu se stanoví velikost plochy povrchu vlákna a. a = p. l / ( π d 4. l ρ) = 4. ( g.+ 1 ) / ( d*. ρ) a z 10 2 m 2. kg -1 ( bez pórovitosti) ba bělená: měrný povrch m 2. kg -1. Měrný povrch: zahrnuje v ploše povrchu vlákna i póry.

16 Největší šířka h nebo ekvivaletní průměr d * jsou srovnávány s délkou vlákna l, což je definováno jako štíhlost vlákna ba d * /l vl ln (element.) MĚRNÝ POVRCH VLÁKEN h/l d * /l S P : specifický povrch je povrch vlákna na jednotku hmotnosti [m 2. kg -1 ], resp. [m 2. g -1 ] Pro vlákna kruhového průřezu o průměru d platí: π. d. l 4 S P = = π 2. d. l. ρ d. ρ 4 π T =. d 4 2. ρ d = Po dosazení vychází 4. T π. ρ S P = 2. π T. ρ Pro vlákna nekruhového průřetu závisí specifický (měrný) povrch na poměru mezi obvodem vlákna O V a plochou průřezu: S S p P OV. l = S. l. ρ V z čehož = O V po vykrácení a dosazení 4. π 4. π.( q + 1) =. d. ρ O. ρ EKV V 2 vyplývá kde S V - plocha průřezu vlákna O V - obvod průřezu vlákna d EKV - ekvivalentní průměr průřezu vlákna q - stupeň rozvinutosti tvaru podle Malinowské Ekvivalentní průměr vlákna je definován jako průměr kruhu o stejné ploše jako ploch průřezu vlákna: SV SV.4. π 1 d EKV = = = 2 2 S O ( q + 1) KRUHU V Ekvivalentní průměr pro čtvercový průřez: d = π 4 =0,785 EKV

17 Pro kruhový průřez: q = 0 Pro trojúhelnikovitý průřez: q = 0,09 0,012 Pro elipsovitý průřez: q = 0,45 0,5 (příklad bavlny) Měrné povrchy ideálních vláken Jemnost T [tex] PP (H 2 O) ρ = 1000 kg/m 3 PES ρ = 1360 kg/m 3 CO ρ = 1560 kg/m 3 1 0,112 0,096 0,089 0,1 0,355 0,304 0,284 0,01 1,120 0,960 0,890 0,001 3,550 3,040 2,890 Jemnost a měrný povrch dutých vláken Celková plocha = plocha vlákna + plocha dutiny O V - obvod vlákna O D - obvod dutiny A V - plocha vlákna A D - plocha dutiny A - celková plocha Z toho koeficient plnosti vláken F P F P A A = A D 4. π. A = O V 2 V Toto se dá aplikovat rovněž na zralost bavlny: Zralost bavlny Z AV Z = A Čím je průřez vlákna kruhovitější, tím je vlákno zralejší. Mrtvé vlákno má pouze kutikulu a proto má kruhovitost (cirkularitu) rovnou nule. Měrný povrch vláken Čím je vlákno jemnější a členitější, tím má větší měrný (specifický) povrch.

18 S měrným povrchem souvisí rovněž smáčení povrchu. Pro spontánní smáčení SS platí P SS = P W N * cosθ 1 kde P W - je část obvodu rýhy smočené kapalinou P N - je část obvodu na hranici kapaliny v rýze s okolním vzduchem Θ - je smáčecí úhel Jestliže je SS < 1 SS = 1 SS > 1 dochází ke smáčení nedochází k pohybu kapaliny nedochází ke smáčení Spontánní smáčení umožňuje velikost rýhy. Např.: Vlákno 4DG (deep groover) má 8 laloků Specifický povrch vlákna S P = 0,32 m 2 /g Vlákno s průřezem H lépe se smáčí. S P = 6,3 m 2 /g Ve srovnání např. s bavlnou 1 dtex : S P = 0,284 m 2 /g Polyester 1 dtex: S P = 0,304 m 2 /g

19 CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI JEMNOSTÍ VLÁKEN ultrahrubé: T : >10 tex; hrubé: T: 10 0,5 tex; d * : > 100 µm; prasečí štětiny T = 30 tex PAD štětiny T = 60 d * : µm; vlna T : 10 0,5 tex VS, PAN, PAD, PES T - typ : T = 2 0,5 normální: T = 0,5 0,15 tex; d * : µm; vlna T = 0,5 0,3 tex bavlna T = 0,4 0,15 tex přírodní hedvábí T = 0,17 0,15 tex VS, PAN, PAD, PES V - typ: 0,5 0,3 tex B - typ: 0,3 0,15 tex jemná: T = 0,15 0,10 tex; d * = µm bavlna 0,15 0,13 tex; SI 0,13 0,10 ph PES, PAD, ARAMIDY 0,15 0,10 vysoce jemná: T = 0,1 0,01; d * = 10 3 µm (mikrovlákna) PES, PAD, PAN,... 0,1 0,01 ultrajemná: T : L 0,11 ; d * = < 3 µm (supermikrovlákna) PES, PAD, PAN T: 0,01 0,0001 tex nanovlákna

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 11 Mechanické vlastnosti materiálů (všeobecně) jsou jejich odezvou na mechanické působení od vnějších sil. Definice je shodná s mechanickými vlastnostmi vláken, přízí a nití.

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5 PŘEDNÁŠKA 5 π n * ρvk * d 4 n [ ] 6 d + s *0 v m [ mg] [ m] Metody stanovení jemnosti (délkové hmotnosti) vláken: Mikroskopická metoda s výpočtem jemnosti z průměru (tloušťky) vlákna u vláken kruhového

Více

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun TEXTILNÍ STROJE Umění zpracovávat vlákna do vhodných útvarů pro potřeby člověka 4000 let před n.l. Vlákna: Přírodní - rostlinná ze semen (bavlna, kokos, ) lýková (len, konopí, juta, ) z listů (sisal, konopí,

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring napětí a sil doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Návody na cvičení ze ZVT (ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN)

Návody na cvičení ze ZVT (ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN) Návody na cvičení ze ZVT (ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN) Miroslava Maršálková 003 Náplň cvičení z předmětu ZPRACOVATELSKÉ VLASTOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN NÁPLŇ CVIČENÍ:. týden Úvod, bezpečnostní

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ 1. Úvod Pevnost v tahu je jednou ze základních mechanických vlastností obalových materiálů, charakterizujících jejich odolnost vůči mechanickému namáhání,

Více

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PODNIKOVÁ NORMA srpen 2005 Textilní zkušební ústav, Brno PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PNJ 600-80-2005 Předmluva Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví.

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 761 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 3. Výsledky měření graficky znázorněte, modul

Více

ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 10 KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ

ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 10 KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 10 KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ U tkanin: Vazba Dostava Pošná hmotnost Objemová měrná hmotnost Pórovitost Toušťka Setkání

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI 6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita Základní parametry: hmotnost + elasticita (akumulace

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 4

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 4 PŘEDNÁŠKA 4 PODMÍNKY PRO Vlastnosti charakterizující vnější formu textilií Hmotnost Obchodní hmotnost - je definována jako čistá hmotnost doplněná o obchodní přirážku Čistá hmotnost - je to hmotnost materiálu

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA FUNKCE ŠLACH A VAZŮ Šlachy: spojují sval a kost přenos svalové síly na kost nebo chrupavku uložení elastické energie Vazy: spojují kosti stabilizace kloubu vymezení

Více

OVMT Měření základních technických veličin

OVMT Měření základních technických veličin Měření základních technických veličin Měření síly Měření kroutícího momentu Měření práce Měření výkonu Měření ploch Měření síly Hlavní jednotkou síly je 1 Newton (N). Newton je síla, která uděluje volnému

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 518 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 6

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 6 PŘEDNÁŠKA 6 P l () l f ( l) dl = 1 f ( l) dl = 1 F( l) = l max 0 l Definice: Délka vlákna e definována ako vzdálenost konců napřímeného vlákna bez obloučků a bez napětí. Délka vlákna e zatížena vysokou

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 732 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Kompletní nabídka zkoušek

Kompletní nabídka zkoušek kreditovaná zkušební laboratoř č. 1224 Kompletní nabídka zkoušek SITEX, a.s. Tel.: +420 465 565 441(2) Česká spořitelna, a.s. Společnost je zapsána Moravská 1078 Fax: +420 465 569 420 č.ú. (CZK): 1321898389/0800

Více

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí Příloha č. 3 Specifikace požadavků na Dodávka mechanického zkušebního trhacího stroje představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp IZOLAČNÍ MATERIÁLY Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které

Více

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

Testování olejů - Reichert

Testování olejů - Reichert ÚSTAV TECHNOLOGIE ROPY A PETROCHEMIE Testování olejů - Reichert 1 Úvod Hodnocení maziv chemicko-fyzikálními metodami nám jen nepřímo poukazuje na jejich kvalitu z hlediska mazivosti, resp. únosnosti mazacího

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2012/2013 8.6 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Čepice a klobouky pro Celní správu Technická specifikace Čepice brigadýrka - viz příloha č. 1 technické specifikace Se skládá z čepicového vrchu, okolku, štítku, podbradníku

Více

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 Označení Třídící znak Název normy 8000 Textilní průmysl, všeobecně ČSN 800001 800001 Textilie. Třídění a základní názvy

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 8 Měření na ventilátoru - graf Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_8

Více

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y 1 PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y Zpracováno podle přednášky č. 2 Ing. Bc. V. Glombíkové, Ph.D. Podšívkové materiály Podšívají se jimi některé druhy oděvů, buď kompletně nebo zčásti. Částečné podšívání se provádí

Více

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla Klasické provedení a didaktické aspekty pokusu U kyvadla, jakožto dalšího typu mechanického oscilátoru, platí obdobně vše, co bylo řečeno v předchozích experimentech SCLPX-7 a SCLPX-8. V současném pojetí

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

C Transportní a upínací přípravky

C Transportní a upínací přípravky A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy Pracovní úkol 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona. 1 Pracovní úkol 1. Změřte závislost výchlk magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívk a různé počt závitů (5 a 10). Maximální povolený proud obvodem je 4. 2. Výsledk měření

Více

Interní norma č. 22-108-01/01 Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken Kroucení vláken při dehydrataci

Interní norma č. 22-108-01/01 Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken Kroucení vláken při dehydrataci Kroucení při dehydrataci Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 16.12. 2003. Předmět normy Len a konopí jsou celulózová

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Křehké porušení a zlomy. Ondrej Lexa, 2010

Křehké porušení a zlomy. Ondrej Lexa, 2010 Křehké porušení a zlomy Ondrej Lexa, 2010 Odpověď na působení napětí Reologie 2 Křehká deformace Obálky porušení Tenzní versus střižné fraktury Co je křehká deformace? pevné látky se skládají z atomů propojených

Více

Závěrečná práce studentského projektu

Závěrečná práce studentského projektu Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Studium deformace vláken Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 214 Petr Krýda Petr Jaroš Petr Kolouch Matěj Seykora

Více

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Tlakové svařování elektrické odporové bodové a švové třením s indukčním ohřevem Kontrola

Více