Tým, jeho budování a kritické vlastnosti vedoucího

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tým, jeho budování a kritické vlastnosti vedoucího"

Transkript

1 Tým, jeho budování a kritické vlastnosti vedoucího Jeden z nejsilnějších a nejúspěšnějších mechanismů, které nám pomáhají přežít, je být součástí skupiny, týmu, přispívat týmu a čerpat z něj. Týmy existují tisíce let lovci mamutů, gladiátoři, středověká osada, dobrá rodina, zločinecký gang, hudební těleso, sportovní tým, toxikomani, projektové týmy, top management ) Zaměstnance není třeba trénovat v týmové spolupráci, mají ji vrozenou, je třeba je dobře vybrat a motivovat. Tým vytváří podmínky, aby se mohl jedinec optimálně projevit. Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíli, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem, se silnou soudržností mezi členy týmu. Týmy mají různý stupeň zralosti, nachází se v různém stádiu vývoje. (Rolf H. Bay 2002) - Členství v týmu je dobrovolné a nezastupitelné, počet členů je 4 6, optimálně spolupracují 3 týmy, maximálně osob - postavení členů je v týmu rovnoprávné, každý člen jiné uznává jako rovnocenné partnery, neformální sociální struktura, - nezaujatost, nepřítomnost předsudků vůči jiným členům týmu, - společné stanovení cílů v dialogu všichni členové znají alespoň jeden společný cíl, jsou s cílem identifikováni, je hoden jejich úsilí a hledají cesty k jeho dosažení, - účelná dělba práce, aktivace silných stránek, eliminování slepých uliček, účelné rozdělení vlivu a moci, chyba jednoho je vnímána jako chyba všech, tvůrčí svoboda, vzájemná inspirace, podpora, doplnění, - navození tvůrčího klimatu, podněcování tvůrčího myšlení, - specifický systém odměn a trestů nemateriální povahy (uznání, pochvala, odmítnutí, kritika, specifický humor, vyloučení), - shromažďování a výměna informací se děje všemi členy, - otevřená, pozitivní komunikace je stále přítomna, vyžaduje se vyjadřování názorů, postojů, návrhu, řešení, mlčení se chápe jako nesouhlas, nejsou přítomny zabijáky dobrých nápadů, vražedná vyjádření, rozdílné názory a postoje jsou vnímány jako zdroj informací, ne jako rušivý faktor, o jakémkoli názoru je možno pochybovat, - konflikty se nezakrývají, diskutuje se o příčinách, není přítomno zesměšňování, devalvace, ironie, urážky, - existuje vysoké týmové sebehodnocení a sebedůvěra. 1

2 - v efektivním týmu hraje každý člen svou přidělenou roli s využitím veškerých svých schopností a dovedností k dosažení nejvyššího přínosu pro svou organizaci. Velice důležité je, aby se přidělená pracovní funkce budovala na základě využití silných stránek každého člena a přitom se v ní minimalizovaly nedostatky, slabé stránky. - jestliže členové týmu spojí své dovednosti, znalosti a zkušenosti k posílení svých silných stránek a pro minimalizaci svých nedostatků, pak se cíle týmu splní rychleji a s menšími náklady. Skupiny Členové se domnívají, že jsou uskupeni dohromady jen z administrativních důvodů, aby splnili nějaký úkol. Jednotlivci pracují individuálně, někdy za opačným účelem než ostatní. Existuje boj o moc a kompetence, plýtvání časem. Mají společný cíl a dílčí úkol. Členové se soustřeďují spíše na sebe, protože nejsou dostatečně zahrnuti do plánování cílů celé jednotky. Vytváří se podskupiny, uvědomují si dočasnost. Členům se říká, co mají udělat, namísto aby byli dotázáni, jak by se to mohlo udělat co nejlépe. Nepodporují se jejich vlastní návrhy. Členové pochybují o motivaci svých kolegů, protože nechápou role ostatních. Projevy vlastních názorů nebo nesouhlasu se považují za rozvratné a nepodpůrné. Členové si dávají pozor, co říci, takže vzájemné porozumění je prakticky nemožné (obavy, netečnost). Členům se může dostat dobrého školení, ale jeho využití je omezeno působením vedoucího nebo ostatních členů skupiny. Členové se dostávají do konfliktních situací a nevědí, jak je řešit. Vedoucí často odkládá svůj Týmy Členové si uvědomují svou vzájemnou provázanost a chápou, že jak svých osobních, tak i celo-týmových cílů lépe dosáhnou vzájemnou podporou. Neztrácí se čas přetahováním se o kompetence či osobní zisk na úkor ostatních. Členové berou vlastní úkoly i úkoly celé jednotky za své a jsou odhodláni je splnit, protože je pomáhali stanovit. Členové přispívají k úspěchu týmu využíváním svých jedinečných schopností a znalostí pro splnění celo-týmových úkolů. Členové pracují v ovzduší důvěry a jsou podporováni, aby otevřeně vyjádřili své názory, pocity i svůj nesouhlas. Dotazy jsou vítané. Členové praktikují otevřenou, spontánní, plynulou a upřímnou komunikaci. Snaží se pochopit názor a stanovisko druhého. Členům se dostává podpory, aby rozvíjeli své dovednosti a uplatňovali, co se naučili. Podporuje je celý tým. Členové si uvědomují, že konflikt je normální interakcí lidského chování. Takové 2

3 zásah tak dlouho, až je pozdě a vznikne škoda. Existuje odpor ke změnám pracovních postupů, nejsou tolerováni ulejváci, flákači. V konfliktech vniká nedůvěra, nespokojenost a závist. Členové se mohou, ale také nemusí účastnit rozhodnutí ovlivňujících celou skupinu. Konformita se často považuje za důležitější než dosahování dobrých výsledků. Existují tlaky vůči pomalejším zaměstnancům. Délka spolupráce zvyšuje soudržnost skupiny. Občas se vyskytuje nuda a lhostejnost. Thomas International CZ, 2005 situace chápou jako příležitost pro vznik a využití nových nápadů. Spolupracují, aby vyřešili konflikt rychle a konstruktivně. Členové se účastní rozhodování, které ovlivní celý tým, ale chápou nutnost, že konečné rozhodnutí musí udělat vedoucí hlavně tehdy, když se tým jako celek nedokáže rozhodnout nebo když se jedná o něco naléhavého. Hlavním cílem jsou dobré výsledky, ne konformita. Kompetence výběr lidí do týmu - ideál - odborná způsobilost, specializace, ochota se celý život vzdělávat - otevřená, normální, integrovaná, korigovaná osobnost - měl více sourozenců, měl více kamarádů v dětství, v některých skupinách měl vůdčí roli - temperament extrovert nebo nevyhraněný, je rád mezi lidmi, cítí se mezi nimi dobře - proaktivní orientace, je aktivní, aniž by toužil po obdivu či byl středem pozornosti - dosahuje vysokých výkonů, je ochoten pracovat přesčas - přichází s novými nápady - dokončuje rozdělanou práci, je si vědom priorit - dobře komunikuje jak uvnitř týmu, tak i externě, asertivní komunikace a chování, schopnost vést dialog, naslouchat i oponentním návrhům. Vyhýbá se zobecňování, překrucování fakt, nepoužívá slova nesmysl apod. - vyhodnocuje situace logicky, účinně a přesně analyzuje problémy a informace - řídí a kontroluje svou práci, je si vědom svých silných i slabých stránek, uplatňuje své silné stránky a nahrazuje slabé stránky ostatních členů týmu - dobře se vyjadřuje písemně i ústně - umí se rychle rozhodnout, respektovat zdravé riziko - je velmi přesvědčivý i vůči opozici, nebojí se konfrontací v rozhovoru 3

4 - dodržuje termíny, pracuje i pod tlakem, ve stresu a nepanikaří - má velkou vnitřní energii a nasazení, dělá mu radost překonávat překážky - má vyjasněný hodnotový systém a jsou loajální - má obchodní nadání, umí zacházet i se svými penězi - váží si svého času i času ostatních, nezatěžuje je svými osobními problémy - má inteligenci mezi IQ - má vyrovnanou EQ, je vnitřně motivovaný člověk - umí převzít dílčí odpovědnost, vzdát se jí, pokud je třeba, aby odpovědnost nesl jiný člen týmu, projevuje vůdčí schopnosti v dospělosti - umí kritizovat druhé i přijmout kritiku, případné problém a konflikty řeší bez odkladu, ale promyšleně - je připraven oslavit úspěch týmu a tím podpořit týmovou soudržnost Nevhodné vlastnosti pro tým - lidé uzavření do sebe, introverti, vyhranění flegmatici a melancholici, lidé uzavření do sebe, kteří si hledí především svých zájmů, převažuje u nich obranný postoj, projevují nezájem o spolupráci, jsou nedůvěřiví, svým vlivem rozkládají celý tým, narušují soudržnost a spolupráci - extrémní extroverti, hystrióni, pozéři, neurotici, psychopatické osobnosti - lidé emotivní, nestálí lidé vnitřně silně konfliktní - osamělý bojovník, samotář, který snadno ztrácí pocit vlastní identity, pokud má skupina jiné názory, postoje, pokud nesouhlasí s jeho postupy, myslí si, že musí udělat všechno sám, nerad si říká o pomoc - byli v dětství či dospělosti vyloučení z nějaké skupiny či party, mají častou fluktuaci zaviněnou vlastními chybami, některé skupiny se od něho v minulosti distancovali pro jeho povahu kdo nejde se mnou, jde proti mně má přirozenou nedůvěru k lidem - mají tunelové vidění a řadu vnitřních bloků - odmítají se učit nové věci, nerealizují svůj potenciál a silné stránky - reaktivní orientace, dramatizace problémů - mají problémy s vlastními penězi, mají neodůvodněné dluhy - kteří si hledí především svých zájmů, vyhranění egoisté, kariéristé - převažuje u nich obranný postoj 4

5 - projevují nezájem o spolupráci, jsou nedůvěřiví, mají konflikty ve svém osobním životě - svým vlivem rozkládají celý tým, narušují soudržnost a spolupráci - IQ pod 100 nebo nad Nízká úroveň EQ, nekázeň, nepořádnost, nedodržování slibů Vhodné role pro tým Lídr, koordinátor má schopnost strategického a komplexního myšlení, dokáže nadchnout ostatní, je všestranný Procesní specialista, věcný specialista vyniká, když selžou standardní postupy, dokáže najít originální řešení problému, objevit nové zdroje, zvládá svůj obor, který je pro něho často koníčkem Šampión, dotahovatel - vezme určitou týmovou ideu za svou a dotáhne ji do konce, soustřeďuje se na detaily, aby se na nic nezapomnělo Patron - dokáže ovlivňovat vyšší vedení, radí ve strategii, nachází cestičky Bavič - vytváří dobrou náladu, pomáhá překonávat krizové situace a konflikty, zlehčuje problémy. Humanizátor, pečovatel - oslabuje vznikající konflikty, pečuje o pohodu v týmu, výborně funguje, pokud se vyskytnou vztahové či komunikační problémy v týmu. Administrátor - vyřizuje písemnosti, vede agendu týmu Popoháněč, hybatel - je často napjatý, otevřený, dynamický, má silnou pudovou vůli, bojuje se setrvačností, neefektivností, samolibostí a sebeklamem, má sklon provokovat a dráždit, je často netrpělivý, za standardních podmínek je motorem výkonu. Mluvčí - vyjadřuje se za skupinu, vyjednává podmínky, poskytuje informace vyššímu vedení, tisku apod. 5

6 Konceptor, režisér - vytváří představu cíle a možné řešení, určuje taktiku, rozděluje operativní úkoly Machr - má předvídavé myšlení i schopnost plánování a odvahu podstupovat rizika a střety s konkurencí. Vytyčuje cíle, spouští změny, je schopen rychle a výstižně posoudit komplexní situace. Věří si a nebojí se prosadit, je výkonově orientovaný a přemýšlí strategicky. Rád rozhoduje a dobře snáší zátěž. Diplomat- rychle navazuje kontakty a umí prodávat věci. Bývá soutěživí, umí se rychle zorientovat v situaci, získává rychle důvěru, dovede se zabývat názory druhých a dokáže přesvědčovat. K jeho silným stránkám patří flexibilita, entuziasmus, schopnost vcítění, pozitivní vyzařování, umění naslouchat a schopnost prezentace, má sklon k sólování a nerad pracuje s detaily. Nevhodné role Agresor, diktátor snižuje postavení jiných lidí v týmu, nesouhlasí s hodnotami, činy a názory jiných lidí, útočí na skupinu i na problémy, říká agresivní vtipy, závidí jiným úspěch, v krizi není schopen velet a selhává Blokující člen je negativní a umíněně odporuje bez zjevného důvodu, vrací se v diskusi k tématům a návrhům, které skupina odmítla Člověk hledající uznání, obdiv snaží se na sebe upoutat pozornost, vychloubá se, připomíná osobní úspěchy, bojuje nepřiměřeně o své postavení, nepřiměřeně kritizuje druhé, zbytečně polemizuje a snižuje hodnotu práce jiných Sebezpovědník, hledač pomoci vyjadřuje své osobní problémy, pocity, které s řešením problému nesouvisí, skupina mu slouží jako terapie, odhaluje i velká tajemství, shazuje se, ztrapňuje se, nadmíru a bezdůvodně zdůrazňuje svou nejistotu, obavy, podceňuje se, je to pasivní manipulátor, citově vydírá Playboy projevuje nezájem o procesy ve skupině, je cynický, hlasitě vtipkuje, chová se jako pubescent Vládce vynucuje si autoritu, je nadřazený, manipuluje se skupinou nebo některými členy týmu, lichotí, udílí autoritativně příkazy, nařízení, bezohledně přerušuje hovořící lidi 6

7 Moderátoři dokáží reflektovat a citlivě předvídat vývoj situace. Umí budovat pozitivní vazby, jsou schopní reflexe a empatie. Nečiní jim potíže přizpůsobit se týmu, jsou připraveni podřídit vlastní zájmy ve prospěch společných cílů, dokáží motivovat sebe i druhé. Mívají důvěru hlavně těch, kteří jsou uvnitř týmu, a proto je schopen vybalancovávat různé zájmy, protože ví, jak ocenit a projevit uznání. Jde o typ člověka, který je silně orientován na vnitřní rozvoj a který často vnímá tým jako svou rodinu. Obchodní výsledky má kolísavé, zajímají je víc lidi a atmosféra než výkony. Experti mají projektové schopnosti. Rádi se zabývají detaily, mají logicko-analytické myšlení, jsou vytrvalí a schopní zabývat se inovacemi v řešeních. Občas podceňují kompetence druhých a jsou nezdravě soutěživí. Čím jsou profily v týmu rozdílnější, tím je větší pravděpodobnost vzniku vážných konfliktů. Šance na kreativní output (výkon) jsou v týmu vysoké. Výhody týmové spolupráce (Bedrnová E., Nový I., 1998) - Týmy jsou tvořivější než jednotlivci a klasické pracovní skupiny, - snadněji se rozeznávají a odstraňují chyby, - účast na tvorbě rozhodnutí umožňuje větší identifikaci a motivaci členů týmu, - zvyšuje se ochota k riziku, k neobvyklým řešením, originalitě, - zmírňují se extrémní názory a řešení, - rozšiřuje se a prohlubuje informační základna, - tým vytváří prostor k sebeprosazení jednotlivců, - usnadňuje koordinaci a celkovou organizaci práce, - vytváří stimulující podmínky pro rozvoj všech členů týmu, - usnadňuje nepopulární opatření, - podporuje neformální komunikaci a autoritu členů, - vede k uspokojení řady sociálně psychologických potřeb členů týmu. Nevýhody týmové práce - Iluze úspěšnosti, možnost nadměrného rizika a společné zranitelnosti, nereálný optimismus pro dosažení cílů i volby metod (další zklamání, nenaplněná očekávání), 7

8 - skupinový tlak proti argumentům, které zpochybňují společnou iluzi, snaha vyhnout se oprávněné kritice zvenčí, - přesvědčení o morální oprávněnosti týmem zvolených způsobů pracovního i sociálního jednání, - stereotypní pohled na vnější okolí, na jiné pracovníky, jiné týmy - autocenzura vlastních nápadů a postojů, které se liší od týmového konsenzu, - přeceňování jednoty názorů a postojů, vzájemné podpory v týmu, - problém je odměňování členů týmu doporučujeme stanovit jednotný minimální plat a nadtarifní složky vázat na dosažení věcných cílů a na dobu jejich realizace. Plat vedoucího týmu musí být násobkem platů členů týmu. Řešení konfliktů v týmu - Konflikt je vnímán jako společný problém všech, ne jednotlivce. - Každý otevřeně vyjadřuje svá přání, cíle, zájmy, postoje, potřeby. - Hledáme řešení, které uspokojí všechny, přitom sledujeme společné, ne sobecké cíle. - Když druhý mluví, snaží se ostatní vžít do jeho pocitů empatie. - Nepoužíváme ani sliby, ani nepoužíváme hrozby, nevyčítáme. - Své negativní pocity každý vyjádří tak, aby neublížily druhým. - Dáváme najevo, že naše postoje a názory jsou pružné. - Projevujeme se kooperativně, aby byl vytvořen a stabilizován kooperativní vztah. Doporučená strategie řešení problému Konflikt je chápán jako společný problém Otevřen vyjadřuji své zájmy, cíle. Chci sledovat společné cíle. Jsme na sebe vzájemně závislí. Své úmysly sděluji otevřeně, nelžu. Druhé nebudu lákat sliby ani je strašit hrozbami. Negativní pocity vyjádřím tak, aby druhému neublížily. Mluvím o věci. Nedoporučená strategie boje, sebeprosazení Jeden se v konfliktu musí prosadit, chci to být já Své skutečné zájmy, cíle nevyjádřím vůbec nebo útržkovitě. Sleduji hlavně svůj cíl. Držím se zpět a nechám druhého, aby se projevil. Naznačím sliby, jsem připraven sliby nesplnit, když bude třeba druhému otevřeně pohrozím. Negativní pocit vyjádřím ostře, zraňuji druhé, urážím druhou osobu. 8

9 Dávám najevo, že mé postoje a názory jsou pružné a ovlivnitelné. Projevuji se kooperativně, mám zájem o týmovou spolupráci, snažím se vcítit do problému druhých, pomáhám jim. Dám najevo, že ze svých pozic nehodlám ustoupit. Předstírám kooperaci, abych druhého využil pro své cíle. Nesnažím se chápat druhého, musí si pomoci sám. Budování sebevědomí týmu - úspěšně vyřešený minulý úkol - příslušnost k výkonné a prosperující organizaci - přítomnost zdrojů ke zdokonalování, rozvoji - v týmu jsou zastoupeny rovnoměrně všechny role - v týmu jsou lidé různých povah, schopností, dovedností, znalostí - existuje efektivní komunikace, není přítomna nežádoucí manipulace - nevznikající podskupiny s rozdílnými zájmy, o rozdílných zájmech jednotlivců se otevřeně diskutuje - problémy se řeší konstruktivně, každý má právo se vyjádřit a navrhnout své řešení - snadno se dochází ke kompromisu, dohodě, konsensu - členové zastávají postoj Já jsem OK, ty jsi také OK - všichni členové týmu znají procesy probíhající v týmu Výsledky práce kompaktního týmu - Spolehlivé plnění reálně stanovených úkolů, protože lidé odpovědní za práci dobře spolupracují při vytyčování celo-týmových i individuálních úkolů, - vedoucí i členové týmu jsou ochotni a odhodláni podporovat se navzájem, - každý člen týmu zná priority ostatních, proto jim dokáže lépe pomoci a podpořit je v případě vzniklých potíží, - otevřená komunikace bez podezíravosti a bez obav, - otevřená diskuse o nových nápadech, o možnostech zlepšit pracovní postupy, ale také o problémech nebo obavách, - účinnější řešení problémů díky využití znalostí a kompetencí celého týmu, - smysluplnější a užitečnější zpětná vazba, protože členové týmu vědí a chápou, co se od týmu (a od nich samotných) očekává 9

10 - konflikty se berou jako něco normálního a považují se za příležitost vyřešit problémy otevřenou diskusí tím se vyřeší dříve, než začnou působit destruktivně - dosažení rovnováhy mezi produktivitou týmu a osobní spokojeností - tým získává uznání za své výsledky a totéž platí o jednotlivých členech za jejich osobní přínos - členům týmu se dostává podpory, aby si vyzkoušeli své schopnosti a také aby vyzkoušeli nové nápady, což bývá nakažlivé, stimuluje to i ostatní členy týmu, aby se pokoušeli pracovat efektivněji - členové týmu chápou a uznávají důležitost pracovat disciplinovaně a chovat se tak, aby plnili normy platné pro celý tým - učení se pracovat skutečně jako tým (jako kompaktní jednotka) i ve vztahu k ostatním vnějším jednotkám; v naší době je multifunkční spolupráce s jinými jednotkami klíčově důležitá pro úspěch. Kritické vlastnosti manažera (nectnosti) Dotlich,D.L.,Cairo, P.G., Proč ředitelé selhávají,2006) Manažer musí odhalit, proč konkrétní projev používá, porozumět více sobě, pochopit, proč se obklopuje lidmi s nečitelnými vztahy. Musí se rozhodnout, zda se o svých negativních vlastnostech a projevech vůbec chce něco dozvědět. Zda chce znát své skutečné motivy. Převzít odpovědnost za své jednání a rozhodování. - arogance (já jediný mám pravdu a ostatní se mýlí) - teatrálnost (musím být středem pozornosti) - náladovost (má momentální nálada silně ovlivňuje můj výkon) - přílišná opatrnost (bojím se rozhodnout) - vrozená nedůvěra k lidem (vidím na druhých jen negativní stránky) - rezervovanost (nekomunikuji s podřízenými, držím se stranou) - rebelantství (nedodržuji pravidla, ani ty, jež jsem určil pro jiné) - výstřednost (musím se odlišovat od ostatních, je to zábavné) - pasivní odpor (nic neříkám, ale na má slova dojde) - perfekcionismus (zabývám se maličkostmi do detailu, důležité neřeším) - snaha se všem zalíbit (nejdůležitější je být oblíbený, aby mne měli lidé rádi) 10

11 Pokud manažer používá tyto nectnosti často a v nevhodných situacích a ve velké míře a intenzitě, jeho podřízení velmi trpí a výkon je malý. Řešení konfliktů v týmu - Konflikt je vnímán jako společný problém všech, ne jednotlivce - Každý otevřeně vyjadřuje svá přání, cíle, zájmy, postoje, potřeby - Hledáme řešení, které uspokojí všechny, přitom sledujeme společné, ne sobecké cíle - Když druhý mluví, snaží se ostatní vžít do jeho pocitů empatie - Nepoužíváme ani sliby, ani nepoužíváme hrozby, nevyčítáme - Své negativní pocity každý vyjádří tak, aby neublížily druhým - Dáváme najevo, že naše postoje a názory jsou pružné - Projevujeme se kooperativně, aby byl vytvořen a stabilizován kooperativní vztah Doporučená strategie řešení problému - Konflikt je chápán jako společný problém - Otevřeně vyjadřuji své zájmy, cíle. Chci sledovat společné cíle. Jsme na sebe vzájemně závislí. Své úmysly sděluji otevřeně, nelžu. - Druhé nebudu lákat sliby ani je strašit hrozbami. - Negativní pocity vyjádřím tak, aby druhému neublížily. Mluvím o věci. - Dávám najevo, že mé postoje a názory jsou pružné a ovlivnitelné. - Projevuji se kooperativně, mám zájem o týmovou spolupráci, snažím se vcítit do problému druhých, pomáhám jim. Nedoporučená strategie boje, sebeprosazení - Jeden se v konfliktu musí prosadit, chci to být já. 11

12 - Své skutečné zájmy, cíle nevyjádřím vůbec nebo útržkovitě. Sleduji hlavně svůj cíl. Držím se zpět a nenechám druhého, aby se projevil. - Naznačím sliby, jsem připraven sliby nesplnit, když bude třeba, druhému otevřeně pohrozím. - Negativní pocity vyjádřím ostře, zraňuji druhé, urážím druhou osobu. - Dám najevo, že ze svých pozic nehodlám ustoupit. - Předstírám kooperaci, abych druhého použil pro své cíle. Nesnažím se chápat druhého, musí si pomoci sám. 12

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení skupiny Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ovlivňuje činnost skupiny a hraje ústřední roli při určování cílů, hodnot a norem skupiny. Nakonečný

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

KOMPETENČNÍ MODEL KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE ÚNOR 2011

KOMPETENČNÍ MODEL KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE ÚNOR 2011 KOMPETENČNÍ MODEL KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE ÚNOR 2011 Kompetenční model Co je kompetenční model Kompetenční model umožňuje pracovat (sdělovat požadavky, hodnotit, rozvíjet) se zaměstnanci tak,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

22.6.2009. Efektivní komunikace a práce v týmu

22.6.2009. Efektivní komunikace a práce v týmu Efektivní komunikace a práce v týmu Mgr. Pavel Veselý 1 Základní cíle komunikace 1. cíl spojovat 2. cíl učit se 3. cíl hrát si 4. cíl pomáhat 5. cíl ovlivňovat 2 2 Komunikační nerovnice mluvit slyšet slyšet

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí ODMĚNY A TRESTY KDO A ZA CO ODMĚŇUJE VE ŠKOLE Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí se na vytváření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví Etická výchova 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák Komunikace - zná a užívá různé druhy a úrovně komunikace,uplatňuje zásady verbální komunikace, vnímá vliv různých způsobů

Více

Management. Vedení lidí

Management. Vedení lidí Management Vedení lidí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Modul L Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Skupinová dynamika Autor obrázku: RNDr. Petr

Více

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové 1. SPOLEČNÉ CÍLE Vyhodnocení dotazníku - pedagogové Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, společný plán Dobrá znalost cílů, účast na společném plánování Průměrné povědomí o cílech, možnost účasti

Více