1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ"

Transkript

1 1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 1.1 Vlastnosti materiálů Materiály mají nejrozmanitější vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro použitelnost v technické praxi se dělí na vlastnosti: fyzikální (souvisí hlavně s krystalickou stavbou - hustota, elektrická a tepelná vodivost, magnet. vlastnosti ap.) chemické (elektrochemické, korozní ap.) mechanické (pružnost, pevnost, houževnatost, tvrdost, tečení, únava ap.) technologické ( tvárnost, slévatelnost, obrobitelnost, svařitelnost ap.) Dle vlivu struktury: vlastnosti strukturně citlivé (závislé na dokonalosti krystalové mřížky, způsobu tepelného a mechanického zpracování - většina mechanických vlastností, elektrické ap.) vlastnosti strukturně necitlivé (hmotnost, měrné teplo, teplota tání ap.) 1.2 Mechanické zkoušky Mechanické vlastnosti umožňují kvantitativně hodnotit chování materiálů za působení vnějších sil, př. i dalších vlivů. Některé hodnoty mají fyzikální význam - lze je tedy přepočítávat pro jiný tvar a rozměr, jiné vystihují chování za určitých podmínek (nelze převádět) pro posouzení vlastností a zpracování materiálů (vrubová houževnatost). Celkové zkoušení je nezbytné pro kontrolu jakosti výrobků, jako důležitý poznatek výzkumných prací i k hodnocení úrovně technologie výroby. Mechanické zkoušky můžeme dělit dle: charakteru zatěžování (statické, dynamické) zjišťovaných vlastností (pevnostní, tvrdostní, únavy ap.) druhu namáhání (tah, tlak, ohyb, krut ap.) teploty a prostředí Pro zabezpečení reprodukovatelnosti a porovnatelnosti je nutnost jejich normování. Způsob odebírání vzorků může podstatně ovlivnit obdržené výsledky (materiál není homogenní a izotropní) - zkušební kus - zkušební vzorek místo odebírání - volba průměrných vlastností - nejvíce exponované místo ČN udává počet zkušebních vzorků dle množství a druhu výroby, potřeby bezpečnosti ap. Obecné zásady pro odběr jsou: reprezentace určité dávky, výroby, tavby ap. vyhnout se místům s předpokládanými vadami vzorek musí prodělat celý výrobní proces odběrem se nesmí ovlivnit vlastnosti brát ohled na anizotropii značení (nepoškozovat zkušební část, zůstat zachováno) tatické zkoušky Zkouška tahem. 1

2 Jedna ze základních statických zkoušek (za stálé síly neb pomalu spojitě se měnící síly) ČN Zkušební těleso je jednoduchého tvaru a zatěžuje se do porušení pracovní diagram - registruje se zátěžná síla a deformace (mění se délka zkušební tyče z L o na L u a průřez o na u) íla F se vztahuje na jednotku plochy - napětí normálové smluvní napětí R = F /MPa/ absolutní prodloužení L = L L /mm/ u Obr. 1.1: Pracovní diagram zkoušky tahem měkké uhlíkové oceli - E modul pružnosti) - mez pružnosti R E - fyzikální hodnota - smluvní mez pružnosti trvalé deformace,5% obvykle se vyjadřuje v % jako poměrné L prodloužení ε =. 1 /%/ L Pracovní smluvní diagram /obr. 1.1/ (závislost F-L odpovídá R-ε) - počátek odpovídá Hookeovu zákonu R = E.ε (mez úměrnosti R u - dále deformace pružné a plastické, zpevňování - výrazná mez kluzu R e (definice, náznak teorie - zrna, mřížka, roviny, dislokace) - smluvní mez kluzu (průtažnosti) R p,2 - mez pevnosti F m R m = - zaškrcování - skutečné napětí L L tažnost A u u =. 1 /%/ kontrakce Z =. 1 /%/ L houževnatost - měřítko energie k deformaci a porušení tělesa - plocha pod křivkou Lomy charakterizují vlastnosti materiálu (bodový, smykový, křehký, smíšený (dutinový). Zkušební tyče: dle upnutí dle materiálu dle délky (1 a 5 d o ev. nekruhové 11,3 a 5,65. o) vlivem zaškrcování nerovnoměrné prodloužení po délce Měření deformací - průtahoměry - optické, mechanické, elektrické (odporové, induktivní ap.) Obr. 1.2: Příklady pracovních diagramů zkoušky tlakem /1-šedá litina, 2-měkká ocel, 3-zinek, 4-olovo/ - rozdíl pevností u šedé litiny Zkouška tlakem /obr. 1.2/ Především u křehkých materiálů - obvykle válečky průměru 2 až 3 mm stejné výšky - nenormována - pevnost při porušení tělesa, jinak zkouška technologická. Hodnocení analogické tahu ev. poměrné zkrácení F mt R mt = /MPa/ ε t a rozšíření ψ t /%/ 2

3 Zkouška ohybem. Pro křehké materiály, svarové a pájené spoje - nosník na dvou podporách - z průhybu se určuje deformační schopnost - napětí normálové nerovnoměrně rozložené po průřezu - posun neutrální osy u litiny /obr. 1.3/ Obr. 1.3: Rozdělení napětí v průřezu tyče na mezí úměrnosti pro materiál nestejných vlastností v tahu a tlaku Zkouška střihem. Litiny ČN - průměr dle tloušťky stěny odlitku - nastojato, neobrobené pevnost v ohybu napětí krajního vlákna M o max R mo = /MPa/ - W o Fmax.L M max = /N.mm/ 4 W o - modul průřezu pro kruhový π d 3 32 (obdélníkový b.h 2 ) 6 Rovnoměrné smykové napětí ležící v průřezu - není běžná - pomocí přípravků, obvykle přídavná napětí v ohybu - R ms bývá,8 až 1, R m Zkouška krutem /obr. 1.4/ Nenormovaná - experimentální náročnost, bez tahového napětí, jednoúčelová - pevnost v krutu R mk, modul pružnosti ve smyku G - analogie tahu, rozložení napětí - kroutící moment M k = F. d /N.mm/ - pevnost v krutu M k max R mk = /MPa/ Wk Obr. 1.4: chéma uspořádání při zkoušce krutem - poměrné zkroucení - poměrné posunutí povrchového vlákna skos ϑ = ϕ L - modul průřezu v krutu - průřez se natočí o úhel ϕ W ϕ.r γ = modul pružnosti ve smyku L k 3 π d = /mm 3 / 16 G = τ γ Zkoušky tvrdosti. Tvrdost bývá definována jako odpor proti vnikání cizího tělesa do zkoušeného povrchu - vlivů více (různé pružné a plastické vlastnosti materiálů i identoru, jeho geometrie, použitá síla, tření, umístění vtisku ap.) - nejednotnost měření - rychlé, jednoduché, většinou bez výrazného poškození Dělení dle: rychlosti zatěžování (statické, dynamické) principu zkoušky Vrypové: (Mohsova stupnice tvrdosti, ocel 5, až 8,5 - Martensova - diamantový kužel 9 o - zatížení nebo šířka vrypu) Vnikací (HB, HV, HR) 3

4 Zkouška dle Brinella. Identor kalená ocelová kulička - D 1 až 2,5 mm - (ocelová do 35 HB, K do 45 HB),12.F F HB = F /N/ resp. A A - A plocha vtisku (kulový vrchlík) /mm 2 / R mhb = k.hb pro ocel k = 3,1 až 4,1 F /kp/ Obr. 1.5: Závislost tvrdosti HB na velikosti zátěžné síly - závislost tvrdosti na velikosti zatěžovací síly /obr. 1.5/ - vtisk,2 až,6 D - zatěžovací stupně v závislosti na D 2 - ocel 3, litina, barevné kovy 1, hliník 5, ložiskové kovy 2,5 - srovnávat možno pouze v zatěžovacím stupni - metodika, vzdálenosti od hrany, od sebe, tloušťka /obr. 1.6/, doba zátěže výhody - jednoduchá, heterogenní struktury, necitlivá, levná nevýhody - odečítání, přesnost, omezenost, poškození výrobku Obr. 1.6: Fotoelasticimetrické zjišťování průběhu smykového namáhání pod vtlačovanou kuličkou Zkouška dle Vickerse. Identor čtyřboký diamantový jehlan o vrcholovém úhlu 136,189.F HV = F/N/ resp. HV = 2 2 u 1,854.F u F/kp/ (F - síla vztažená na plochu vtisku, u - úhlopříčka vtisku /mm 2 /) - libovolné zatížení, vtisky geometricky podobné - vztah mezi Brinellem a Vickersem - výhody přesnější /obr. 1.7/, široké použití, menší vtisk i nižší hloubka a) b) Obr. 1.7: Deformace vtisku podle Vickerse /a-nezpevněný materiál, b-zpevněný materiál nevýhody - delší doba vyhodnocování, příprava povrchu, menší vtisk Mikrotvrdost - Hanemannův mikrotvrdoměr (,5 až 2 p) Obr. 1.8: Postup měření tvrdosti podle Rockwella /nahoře postup zatěžování; dole detail průniku indentoru a jeho měření/ Zkouška dle Rockwella. Dva druhy indentorů - diamantový kužel 12 o - ocelová kulička 1/16" - měří se hloubka vtisku /obr. 1.8/ - postup měření, předtížení, vlastní zatížení, odtížení - celá stupnice,2 mm - stupnice (kužel) C 15 kp, (kulička) B 1 kp, A 6 kp (kužel tenké vrstvy) výhody - rychlá nevýhody - menší přesnost (identor, pružnost), menší rozsah 4

5 Dynamické zkoušky tvrdosti. Obdoba statických : volný pád, stlačená pružina (Baumannovo kladivo), porovnávací (Poldi kladívko) Odrazové - horeho skleroskop - odraz závaží s kulovým diamantovým hrotem (max. 14 dílků, kalená ocel 1) Hh bez poškození povrchu, malá přesnost - Duroskop - princip kyvadla Kyvadlové - princip útlumu Dynamické zkoušky. Zjišťují odolnost proti křehkému porušení, používají se zkoušky analogické statickým - význam zkouška rázem v ohybu. Týž materiál se může porušit houževnatě nebo křehce dle podmínek. Vznik náhlých křehkých lomů bez předchozí varující deformace za nižších napětí může být příčinou havárií. Vznik křehkého lomu podporují: Obr. 1.9: Poměry při rázové zkoušce v ohybu na kyvadlovém kladivu /a) schéma Charpyho kladiva: 1-rám, 2-zkušební tyč, 3-kladivo, 3a-tvar břitu, 4-vlečná ručička, 5-stupnice, b) výpočet nárazové práce: G-kývající hmota, r-poloměr dráhy břitu/ Obr. 1.1: Rozměry zkušební tyče k vrubové zkoušce rázem předepsané normou ČN hranicích, radiační poškození, stárnutí, tepelné zpracování ap.) podmínky nízká teplota složitý stav napjatosti rychlost deformace Zkouška vrubové houževnatosti spočívá v přeražení zkušební tyče na kladivu a určení nárazové práce spotřebované na toto přeražení - houževnatost je spotřebovaná práce vztažená na plochu pod vrubem K KC = / J.cm -2 / - uspořádání dle Izoda (vetknutý nosník) nebo Charpy /obr. 1.9/ (nosník na dvou podporách) ČN - tyče U vrub (5, 3, 2 mm) /obr. 1.1/ nebo V vrub (2 mm), bez vrubu - kladivo ztráty, nárazová práce, vlivy na hodnotu vrubové houževnatosti: tvar vrubu hloubka vrubu šířka zkušební tyče orientace vláken - hodnota vrubové houževnatosti velice strukturně citlivá (velikost zrna, čistota ocelí, segregace na - významný vliv teplota /obr. 1.11/ - s hodnotou souvisí vzhled lomových ploch - závislost se někdy nazývá Vidalova křivka -- houževnatý stav 1-2 J.cm -2, křehký stav 1 J.cm -2 - přechodová teplota - charakteristika materiálu (provozní teploty) - způsoby určování - význam zkoušky - ukazatel plastických vlastností - ne hodnota k výpočtu 5

6 Obr. 1.11: Teplotní závislost vrubové houževnatosti /a) schéma průběhu a oblast lomů: I-houževnatých, II-smíšených, III-křehkých; b) způsoby stanovení přechodové teploty t p, a-jako inflexního bodu, b-z rovnosti ploch 1 a 2, c-podle zadané KC min/ 1.3 Technologické zkoušky Obr. 1.12: Curyho zkouška zabíhavosti pro šedou litinu - zkoušky: odolnost proti vzniku trhlin odolnost proti zkřehnutí Technologické vlastnosti umožňují za definovatelných podmínek určitý způsob zpracování materiálu - nelze vyjádřit ve fyzikálních veličinách - jedná se o posouzení vlastností pro určité zpracování - nutno ovšem definovat podmínky pro reprodukovatelnost a srovnatelnost výsledků - lévatelnost posouzení vhodností materiálu k výrobě odlitků, tedy schopnost kovů vytvořit odlitky odpovídající rozměry a tvarem bez makro a mikro vad - především závisí na : zabíhavost - schopnost zaplnit formu, obvykle dráha až kam zaběhne tekutý kov, Curyho zkouška, závisí především na složení (eutektické, likvidus-solidus), plyny, vměstky, teplotě lití, stavu formy apod. smrštění - zmenšení objemu vůči tavenině v % (ocel až 2,5 %, litina 1 %) vařitelnost charakteristika materiálu určující vhodnost vytvoření spoje předepsané jakosti - zaručená, podmíněně zaručená, dobrá, obtížná krystalizační a likvační trhliny - ohybová zkouška při teplotách u solidu - natavování povrchu v ochranné atmosféře imitace teplotních cyklů Thermorestor studené trhliny - zkouška Tekken žíhací a lamelární trhliny častá návarová zkouška - tuhost brání tepelné dilataci zkoušky zkřehnutí /obr. 1.13/ - vrubová houževnatost nebo ohyb 6

7 Obr. 1.13: Zkouška zkřehnutí svarového spoje Obr. 1.14: Zkouška plechů hloubením podle Erichsena /1-zkušební plech, 2-razník, 3-raznice, 4-přidržovač/ Tváření za studena. Obr. 1.15: Technologické zkoušky trubek /a-rozháněním, b- rozšiřováním, c-lemováním, d-smáčknutím/ opotřebení atd. Plechy - hlubokotažnost Erichsen, kulový vrchlík /obr. 1.14/ - Engelhart, válcový razník kalíšek - střídavý ohyb, dvojitý přehyb Dráty - střídavý ohyb, kroucení, navíjení Trubky - vnitřní přetlak, rozhánění (kužel 1:5), rozšiřování (vnitřní průměr o 1 %), lemování (přítlačná deska), smáčknutí /obr. 1.15/ Zkouška lámavosti (nosník na dvou podporách, za studena i za tepla) Tváření za tepla. Zkoušky pěchovací, krutem, kovací Zkoušky obrobitelnosti, závislost mimo materiálu na nástrojích a podmínkách Další povrchové úpravy, koroze, 1.4 Zkoušky nedestruktivní. Defektoskopie Vnitřní a povrchové vady (necelistvosti) vlivem výroby, technologie a provozu - ohrožení bezpečnosti, životnosti zařízení (zeslabení, vrubové účinky) - vady skryté - třídění ev. opravy Zkoušky prozařováním. Vnitřní vady, jejich orientace, použití - elektromagnetické vlnění: dlouhovlnné (měkké) 5-5 kev (rtg) krátkovlnné 5-4 kev (rtg) velmi krátkovlnné (tvrdé),5-3 MeV (betatron) 7

8 zdroje umělé (rtg lampy, lineární urychlovače a betatrony), radioizotopy (Co 6 - záření gama) - zeslabení I I. µ x = e Obr. 1.16: Prozařovací metody registrace a-fotografická, b-fluorescenční, c- ionizační /1-zářič, 2-clona, 3-prozařovaný materiál, 4-film v kazetě, 5- fluorescenční deska, 6-stínící deska, 7-ionizační komora, 8-registrační přístroj/ velikost, poloha několik snímků µ - součinitel zeslabení (atomové číslo, vlnová délka), x - tloušťka registrace (zviditelnění) /obr. 1.16/ : fotoregistrace (film - radiogram) - měrky, zesilovací fólie fluorescenční (stínítka) ionizační (detektory - ionizace plynu) - ocel rtg. do 8 mm, betatron 5 mm - hodnocení - tvar, Zvukem a ultrazvukem. Obr. 1.17: Princip odrazové ultrazvukové metody a,b s jednou sondou, c,d s dvěma sondami /1-vysílací i přijímací sonda, 2-počáteční echo, 3-koncové echo, 4-poruchové echo, V-vysílací sonda, P-přijímací sonda/ metody: průchodová - měření ultrazvukové energie - vysilač a přijímač (velikost ne poloha) Zvukem - běžná kontrola necelistvosti - Ultrazvuk - frekvence 1-1 MHz - odraz na rozhraní dvou prostředí - podélné (všechny látky - vzduch 33 m.s -1, ocel 58 m.s -1 ) - příčné (tuhé, cca poloviční rychlost c vlnová délka λ = ) - f vstup, blízké pole (oblast interferencí) vnitřní vady (kolmé na průchod) odrazem - (dvě sondy neb jedna) /obr. 1.17/ - krátké ultrazvukové impulzy - odražení, el. signál přes časovou základnu na obrazovce - vada, poruchové echo (poloha určuje hloubku vady, výška a tvar její velikost) - desítky metrů, zajištění vstupu, vliv struktury Obr. 1.18: Princip magneto-elektrické metody a) podélná magnetizace, b) příčná magnetizace /P-předmět, V-vada/ Magnetické a indukční metody. Feromagnetické materiály (Inkar) - vada změna magnetického toku (povrch ev. těsně pod) - indikace feromagnetický prášek (za sucha nebo suspenze) - vada orientovaná kolmo ke směru magnetického toku 8

9 /obr. 1.18/ - magnetizace permanentním magnetem, průchodem proudu (nejčastější - vysoké proudy), pomocným vodičem indukční metoda - zjišťování rozptylového pole ve zmagnetovaném předmětu elektromagnetickým snímačem (obdoba Inkaru) vířivými proudy - pro nemagnetické i magnetické - vady místně zhoršují vodivost (indukce střídavým magnetickým polem do výrobku) Kapilární zkoušky. Využití vzlínavosti kapalin /obr. 1.19/ - vady souvisící s povrchem, od feromagnetických po nevodivé - postup (plnění, odstranění zbytku, nanesení detekční látky, vzlínání indikační kapaliny) - zvýšení kontrastu - rozložení vad, velikost? - Obr. 1.19: Princip kapilární metody: a) povrch před nanesením kapaliny, b) po nanesení kapaliny, c) po natření, d) po nanesení detekční látky /1-trhlina, 2-indikační kapalina, 3-detekční látka/ Použití metod. žádná univerzální - výběr dle zkoušeného materiálu, tvaru, rozměrech a složitosti výrobku, přístupu kontrolovaného místa, hospodárnosti i předpokládaného druhu a velikosti vady - příklady 9

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

6. Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušky

6. Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušky 6. Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušky Základní vlastnosti materiálů: Fyzikální - hustota, teplota nebo teplotní rozsah tání a tuhnutí, teplota tavení a lití, délková a objemová roztažnost a

Více

OVMT Zkoušky tvrdosti

OVMT Zkoušky tvrdosti Zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je společně s pevností a houževnatostí jednou ze základních mechanických vlastností. Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Rozdělení

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Aktivita KA 2350/1-4 Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu

Aktivita KA 2350/1-4 Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu H1SA Senzorická analýza potravin Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0063 Název projektu Inovace výuky veterinárních

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 1: VELIČINY A JEDNOTKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0087 Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu. Ohyb přímých prutů nosníků Ohyb nastává, jestliže v řeu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řeu Ohybový moment určíme jako součet momentů od všech

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

OBSAH ÚVOD 1 TECHNICKÉ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI

OBSAH ÚVOD 1 TECHNICKÉ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI 0 OBSAH ÚVOD...1 1 TECHNICKÉ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI...2 1.1 Technické materiály-rozdělení...2 1.2 Vlastnosti technických materiálů...3 1.2.1 Fyzikální vlastnosti...4 1.2.2 Chemické vlastnosti...4

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky UCB Technometal, s.r.o 1 Obsah: 1. Oblast použití 2. Pojmy 3. Měrná hmotnost 4. Materiál 5. Označování

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Přenosný tvrdoměr. Standardizován podle ASTM A956 DIN 50156 (v přípravě) EQUOTIP 3 vysoce jakostní švýcarský výrobek

Přenosný tvrdoměr. Standardizován podle ASTM A956 DIN 50156 (v přípravě) EQUOTIP 3 vysoce jakostní švýcarský výrobek Přenosný tvrdoměr Velký, snadno čitelný displej s podsvícením Vysoká přesnost + - 4 HL Automatická korekce směru nárazu Převod všech obvyklých stupnic tvrdosti (HV, HB, HRA, HRB, HS, Rm) Nízká váha a jednoduchá

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více