Na počátku 20. století se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na počátku 20. století se"

Transkript

1 90 ÚVOD PSYCHOTERAPIE 91 Sigmund Freud a Josef Breuer publikují Studie o hysterii. Carl Jung uvádí ve své knize Psychologické typy pojmy introvert a extravert. Anna Freudová uveřejňuje práci Já a obranné mechanismy. Karen Horneyová zakládá po neshodách s Freudem Americký institut pro psychoanalýzu. Carl Rogers rozvíjí terapii zaměřenou na klienta a osvětluje své teorie v práci Poradenství a psychoterapie. Melanie Kleinová předkládá kontroverzní dílo Závist a vděčnost stvrzující vrozenou přítomnost pudu smrti. Albert Ellis načrtává v knize Návod k racionálnímu životu racionálně emoční behaviorální terapii. Rodí se americká existenciální psychologie ovlivněná knihou Rollo Maye Existence Sigmund Freud uvádí ve Výkladu snů klíčové pojmy psychoanalýzy. Alfred Adler je po publikaci knihy Praxe a teorie individuální psychologie uznáván jako zakladatel individuální psychologie. Jacques Lacan předkládá na 14. Mezinárodním psychoanalytickém kongresu přednášku Stadium zrcadla. Erich Fromm píše Strach ze svobody, jedno z vlivných děl sociopolitické psychologie. Viktor Frankl píše po svém osvobození z Osvětimi knihu Člověk hledá smysl a naznačuje, že je nutné v utrpení nalézat smysl. R. D. Laing se v Rozděleném self pokouší popsat strukturu schizofrenické zkušenosti. Virginia Satirová, matka rodinné systémové terapie, publikuje knihu Společná terapie rodiny. Abraham Maslow definuje v knize Motivace a osobnost pojem sebeaktualizace. Na počátku 20. století se stal v USA vládnoucím přístupem k psychologii behaviorismus, evropští psychologové se však vydali odlišným směrem. Z velké části se o to zasloužilo dílo Sigmunda Freuda, jehož teorie se spíše než na studium mentálních procesů a chování soustředily na psychopatologii a na léčbu. Na rozdíl od behaviorismu se jeho myšlenky zakládaly ve větší míře na pozorování a na případových studiích než na experimentální evidenci. Freud pracoval určitou dobu u francouzského neurologa Jeana Martina Charcota a byl hluboce ovlivněn jeho užitím hypnózy při léčbě hysterie. V období stráveném u Charcota si uvědomil důležitost nevědomí, oblasti nevědomého myšlení, která jak cítil je klíčem k našemu chování. Byl přesvědčen, že přístup k nevědomí, který může získat mluvením s pacienty, přivede bolestné, skryté vzpomínky do bdělého vědomí, kde pacient může pochopit jejich smysl a dosáhnout tak úlevy od svých symptomů. Nové psychoterapie Freudovy myšlenky se rozšířily v Evropě i v USA. Freud kolem sebe shromáždil kroužek spolupracovníků ve Vídeňské psychoanalytické společnosti, k němuž patřili též Alfred Adler a Carl Jung. Oba však posléze nesouhlasili s určitými prvky Freudových teorií a vypracovali na základě jeho díla své vlastní, odlišné psychodynamické přístupy. Od Freuda se rovněž odklonily známé terapeutky Melanie Kleinová a Karen Horneyová i Freudova dcera Anna. Navzdory těmto názorovým rozdílnostem byly však Freudovy základní myšlenky další generací psychoanalytiků spíše modifikovány než zavrženy a nové teorie kladly důraz na rozdílné oblasti. Erik Erikson například prosazoval spíše sociální a vývojový přístup, zatímco Jung formuloval ideu kolektivního nevědomí. Po celou první polovinu 20. sto letí zůstala psychoanalýza ve svých různých formách hlavní alternativou k behaviorismu a až do doby po druhé světové válce nečelila žádným vážnějším problémům. V padesátých letech byla freudovská psychoterapie jednotlivými terapeuty stále praktikována, zejména ve Francii, kde působil Jacques Lacan se svými následovníky, ale objevily se i nové terapie, které se snažily přivodit v životě pacientů skutečnou změnu. Fritz a Laura Perlsovi a Paul Goodman rozvinuli poněkud eklektickou gestalt terapii (tvarovou terapii), zatímco existenciální filozofie inspirovala psychology, jakými byli například Viktor Frankl a Erich Fromm, kteří dali terapii výrazněji sociopolitické zaměření. Velmi důležitá byla skupina psychologů, kteří se na sklonku padesátých let při řadě setkání v USA usilovně snažili rozvinout humanističtější přístup a vytvořili rámec sdružení známého jako třetí síla, které se věnovalo zkoumání takových témat jako sebeaktualizace, kreativita a osobní svoboda. Zakladatelé tohoto hnutí Abraham Maslow, Carl Rogers a Rollo May zdůrazňovali důležitost mentálního zdraví a léčby duševních poruch. Snad nejvýznamnější hrozbou pro psychoanalýzu se v té době stala kognitivní psychologie, jež psychoanalýzu kritizovala pro nedostatek objektivní evidence buď v rámci její teorie, nebo její účinnosti při léčbě. Kognitivní psychologie naopak předkládala vědecky podložené teorie a později rovněž klinicky efektivní terapeutické postupy. Kognitivní psychoterapie Kognitivní psychologové kritizovali psychoanalýzu jako nevědeckou a její teorie jako nedokazatelné. Paul Watzlawick zpochybnil jeden z klíčových pojmů freudovské analýzy vytěsněnou vzpomínku a Elizabeth Loftusová ukázala labilní platnost všech forem vzpomínky. Kognitivní psychologie nabídla na rozdíl od toho psychoterapie založené na evidenci, například racionálně emoční behaviorální terapii (REBT) Alberta Ellise a kognitivní terapii Aarona Becka. Freudův důraz na vývoj v dětství a na osobní historii výrazně inspiroval vývojovou a sociální psychologii a psychoterapeuti jako Guy Corneau, Virginia Satirová a Donald Winnicott zaměřili na sklonku 20. století svou pozornost na rodinné prostředí, zatímco jiní, například Timothy Leary a Dorothy Roweová, se soustředili na sociální tlaky. Ačkoliv Freudovy původní myšlenky byly během let často zpochybňovány, vývoj od freudovské psychoanalýzy ke kognitivní terapii a humanistické psychoterapii vedl k obrovským pokrokům v léčbě duševních poruch a poskytl model pro studium nevědomí, našich pudů a chování.

2 NEVĚDOMÍ JE PRAVOU PSYCHICKOU REALITOU SIGMUND FREUD ( )

3 94 SIGMUND FREUD PSYCHOTERAPIE 95 Psychoanalýza př. Kr. Hinduistické védy popisují vědomí jako abstraktní, tichou, dokonale sjednocenou oblast vědomí Švýcarský lékař Paracelsus předkládá první lékařský popis nevědomí. Po 1880 Francouzský neurolog Jean Martin Charcot užívá hypnózy při léčbě hysterie a dalších abnormálních duševních stavů John B. Watson kritizuje Freudovy představy o nevědomí jako nevědecké a neprokazatelné Carl Jung tvrdí, že přítomnost univerzálních archetypů dokazuje existenci nevědomí. Nevědomí je jedním z nej zajímavějších pojmů v psychologii. Zdá se, že obsahuje veškerou naši zkušenost s realitou, i když samo zůstává mimo naši vědomou mysl či kontrolu. Je to místo, kde uchováváme všechny své vzpomínky, myšlenky a pocity. Pojem nevědomí fascinoval rakouského neurologa a psy chiatra Sigmunda Freuda, jenž chtěl zjistit, zda je možné vysvětlit věci, které se v té době zdály být za hranicí psychologie. Ti, kdo začali zkoumat nevědomí, se obávali, že může být plné psychické aktivity, která je příliš silná, příliš znepokojivá či příliš nepochopitelná, než aby ji naše vědomá mysl mohla do sebe pojmout. Freudovo dílo věnované tomuto tématu bylo průkopnické. Freud popsal strukturu mysli jako tvořenou vědomím, nevědomím a předvědomím a zpopula rizoval ideu nevědomí představou, že je to součást mysli, která určuje a vysvětluje pochody skryté za naší schopností myslet a vnímat. Hypnóza a hysterie Freud nahlédl do světa nevědomí v roce 1985, kdy se seznámil s prací francouzského neurologa Jeana Martina Charcota, jenž zdálo se úspěšně léčil pacienty se symptomy duševní nemoci pomocí hypnózy. Charcot zastával názor, že hysterie je neurologická porucha, která je způsobena abnormálními stavy nervového systému, a tato myšlenka skýtala důležité nové možnosti, jak ji léčit. Freud se po návratu do Vídně horlivě snažil tyto nové poznatky uplatnit, namáhavě však hledal účinnou techniku. V té době se setkal s Josefem Breuerem, respektovaným léka řem, jenž zjistil, že u jedné ze svých pacientek může vážné symptomy duševní nemoci značně zmírnit pouze tím, že ji požádá, ať popíše své fantazie a halucinace. Aby jí usnadnil přístup ke vzpomínkám na traumatickou událost, začal Breuer užívat hypnózu a po dva krát týdně probíhajícím sezení spojeném s hypnózou se všechny její symptomy zmírnily. Breuer dospěl k závěru, že symptomy jeho pacientky byly důsledkem rušivých vzpomínek skrytých v její nevědomé mysli a že hlasité vyslovení myšlenek je přivedlo do vědomí a umožnilo, že symptomy zmizely. To je případ Anny O. a současně první příklad uplatnění intenzivní Anna O., vlastním jménem Bertha Pappenheimová, byla lékařem Josefem Breuerem léčena na příznaky paralýzy a hysterie. Léčba byla úspěšná a Bertha Pappenheimová ji později sama popsala jako léčbu mluvením. psychoterapie jako léčby duševní nemoci. Breuer se stal Freudovým přítelem a kolegou a společně vypracovali a zpopularizovali metodu psychologické léčby za loženou na myšlence, že mnohé formy duševních nemocí (iracionální strach, úzkost, hysterie, zdánlivá ochrnutí a bolesti a jisté typy paranoie) jsou důsledkem traumatických prožitků, k nimž u pacienta došlo v minulosti a které jsou nyní před vědomím skryty. Freud a Breuer tvrdili, že svou technikou, popsanou ve společně uveřejněných Studiích o hysterii (1895), objevili způsob, jak vytěsněnou vzpomínku uvolnit z nevědomí a pacientovi umožnit její vědomé vybavení a citovou i intelektuální konfrontaci s daným prožitkem. Tento proces uvolnil uvězněné emoce a symptomy zmizely. Breuer však nesouhlasil s tím, že Freud nakonec podle jeho názoru kladl příliš velký důraz na Viz též: Johann Friedrich Herbart Jean Martin Charcot 30 Carl Jung Melanie Kleinová Anna Freudová 111 Jacques Lacan Paul Watzlawick 149 Aaron Beck Elizabeth Loftusová sexuální původ a obsah neuróz (problémů způsobených psychologickými konflikty), a oba muži se rozešli. Freud pak dále pokračoval v rozvíjení idejí a technik p s y cho a n a lý z y. Naše každodenní mysl Je snadné považovat realitu vědomí za samozřejmou a naivně se domnívat, že to, co si myslíme a cítíme, nač si vzpomínáme a co zakoušíme, tvoří celek lidské mysli. Freud však říká, že aktivní stav vědomí to znamená funkční mysl, jíž jsme si bezprostředně vědomi ve své každodenní zkušenosti je pouze zlomkem celkových psychologických sil působících v naší psychické realitě. Vědomí existuje v povrchové rovině, k níž máme snadný a bezprostřední přístup. Pod vědomím leží mocné dimenze Jestliže myšlenky, vzpomínky nebo impulzy jsou pro vědomou mysl příliš zatěžující nebo nepatřičné, než aby je mohla snést, jsou vytěsněny Rozdíl mezi našimi vědomými a nevědomými myšlenkami vytváří psychické napětí nevědomí, skladiště, z něhož je diktován náš kognitivní stav a naše chování. Vědomí je fakticky loutkou v rukou nevědomí. Vědomí představuje pouze povrch komplikované psychické sféry. Protože nevědomí je všezahrnující, říká Freud, obsahuje v sobě menší sféry vědomí a oblast označovanou jako předvědomí. Vše, co je vědomé co aktivně víme, bylo jednou, před svým vstupem do vědomí, nevědomé. Avšak ne vše se stane vědomým; mnoho z toho, co je nevědomé, zůstane v nevědomí. Vzpomínky, které nejsou v naší každodenní funkční paměti, ale nebyly vytěsněny, jsou v části vědomé mysli, již Freud označil jako předvědomí. Tyto vzpomínky můžeme kdykoli přivést do vědomí. Nevědomí pak funguje jako jakási nádoba pro myšlenky nebo vzpomínky, jež jsou, jež se může uvolnit, jen když jsou vytěsněné vzpomínky psychoanalýzou připuštěny do vědomí. Básníci a filozofové objevili nevědomí přede mnou. To, co jsem objevil já, je vědecká metoda, jíž můžeme nevědomí zkoumat. Sigmund Freud příliš intenzivní, příliš bolestné nebo jinak příliš silné, než aby je vědomá mysl mohla zpracovat. Freud byl přesvědčen, že hrozí li nebezpečí, že určité myšlenky a uloženy v nevědomí vedle našich instinktivních pudů, kde jsou bezprostřednímu vědomí nepřístupné. Nevědomí tiše řídí myšlenky a chování individua.

4 208 KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 209 Výzkum paměti 1885 Hermann Ebbinghaus popisuje křivku zapomínání v knize Paměť Frederic Bartlett udává sedm způsobů, jak dochází k omylům paměti v knize Vzpomínání George Armitage Miller vydává přednášku Magické číslo sedm plus nebo minus dvě Endel Tulving rozlišuje mezi sémantickou a epizodickou pamětí Elizabeth Loftusová zkoumá retroaktivní vzpomínky v knize Formování falešných vzpomínek Americká psycholožka Susan Clancyová zkoumá zdánlivé vzpomínky na únosy mimozemšťany. SEDM HŘÍCHŮ PAMĚTI DANIEL SCHACTER (1952) Zapomínání je podle Daniela Schactera základní funkcí lidské paměti, která jí umožňuje pracovat efektivně. Některé zážitky a informace, které se naučíme, jsou jistě potřebné, ale je tu spousta zbytečných maličkostí, které by jen zabíraly cenné místo v úložišti, takže jsou raději vymazány, řečeno pomocí analogie s fungováním počítače, jak se to v kognitivní psychologii často děje. Občas ale procesy selekce selžou. Co mělo být označeno za užitečnou informaci, je odstraněno z paměti, a tudíž zapomenuto a naopak triviální a naprosto nežádoucí informace, které měly být dávno odstraněny, zůstávají. Úložiště není jediná oblast paměti, kde se setkáváme s mož nými problémy. Během procesu vybavování dojde k popletení informací a ty pak zkreslí naši vzpomínku. Schacter vyjmenovává sedm způsobů, kterými nás paměť může zradit jsou to zapomínání, roztržitost, paměťový blok, záměna, sugestibilita, zkreslování a přetrvávání. S odkazem na bib lických sedm smrtelných hříchů a jako souhlas s magickým číslem sedm George Armitage Millera Schacter tyto problémové faktory pojmenoval jako sedm hříchů paměti. První tři nazval hříchy zapomínání a další čtyři jako hříchy provozní čili pamatování. Každý hřích může vést k určitému typu chyby při vybavování informace. První hřích, zapomínání, se týká zhoršování paměti v čase, především té epizodické (pamatování si událostí). Děje se to kvůli dvěma faktorům: lépe si vybavujeme nedávné události než ty vzdálené, a když si na danou udá lost vzpomeneme (vybavíme si ji Nechceme paměť, která uloží každičký zážitek. To bychom byli zahlceni přívalem bezcenných banalit. Daniel Schacter Viz též: Hermann Ebbinghaus Bluma Zeigarniková 162 George Armitage Miller Endel Tulving Gordon H. Bower Elizabeth Loftusová Frederic Bartlett z paměti), mozek ji znovu zpracuje a mírně pozmění. Roztržitost, hřích, který se projevuje zapomenutými klíči a zmeškanými schůzkami, není ani tak chybou vybavování jako selekcí při ukládání. Někdy jen nedáváme dobrý pozor na to, co děláme (jako když někam pokládáme klíče), mozek takovou informaci vyhodnotí jako nedůležitou a neuloží ji pro další použití. Opačný je hřích paměťového bloku, kdy si vzpomínku nelze vybavit, protože se jí do cesty postavila jiná. Příkladem je situace mám to na jazyku, kdy si nemůžeme vzpomenout na slovo, které velmi dobře známe. Provozní hříchy Provozní hříchy jsou o něco slo žitější, ale o nic méně časté. Při záměně si sice na informaci vzpomene správně, ale přiřadíme ji k mylnému zdroji. V případě sugestibility jde o podobný výsledek, vzpomínky jsou ovlivněny způsobem, jakým byly vybaveny; například jsou to odpovědi na návodné otázky. Hřích zkreslování způsobuje nepřesnost vzpomínky; to, co si myslíme nebo cítíme přitom, když si vzpomínku vybavujeme, zabarví její přesnost. Nakonec je tu hřích přetrvávání, kdy paměť funguje až příliš dobře a kdy se nám vytrvale vnucuje nějaká nepříjemná nebo zneklidňující vzpomínka, ať jde o drobné trapasy nebo o závažné stresující vzpomínky. Nicméně hříchy nemůžeme považovat za nedostatky paměti, zdůrazňuje Schacter, je to daň, kterou platíme za složitý systém, který po většinu času funguje spolehlivě. Někdy zapomeneme na důležité věci, pak jde o A někdy naše paměť poplete vzpomínky, pak jde o A někdy si pamatujeme věci, které bychom chtěli zapomenout, pak jde o Daniel Schacter Daniel Schacter se narodil v New Yorku v roce Střední škola v něm probudila zájem o psychologii, již odešel studovat na Univerzitu v Severní Karolíně. Po jejím ukončení pracoval dva roky v laboratoři vnímání a paměti v Durhamské nemocnici pro veterány, kde zkoumal a vyšetřoval pacienty s organickými poruchami paměti. V postgraduálních studiích pokračoval na Torontské univerzitě v Kanadě pod vedením Endela Tulvinga, jehož Sedm hříchů paměti práce s epizodickou a sémantickou pamětí vyvolávaly v té době živou debatu. V roce 1981 založil v Torontu oddělení paměťových poruch spolu s Tulvingem a Moscovitchem. O deset let později se stal profesorem psychologie na Harvardu, kde založil vlastní Schacterovu laboratoř paměti. Hlavní díla zapomínání. roztržitost. paměťový blok. záměnu. sugestibilitu. zkreslování. přetrvávání Za hranice paměťových stop 1996 Hledání paměti 2001 Sedm hříchů paměti

5 210 KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 211 ČLOVĚK NENÍ TOTÉŽ CO JEHO MYŠLENKY JON KABAT ZINN (1944) EXISTUJÍ OBAVY, ŽE BIOLOGIE ZPOCHYBNÍ VŠE, CO POVAŽUJEME ZA SVATÉ STEVEN PINKER (1954) Soustředěná meditace Cca 500 př. Kr. Siddhárta Gautama (Buddha) udává soustředění jako sedmý stupeň na Osmidílné stezce za skoncováním s utrpením. Po 1960 Vietnamský buddhistický mnich Thich Nhat Hanh popularizuje soustředěnou meditaci v USA. Po 1990 Zindel Segal, Mark Williams a John D. Teasdale vytvářejí meditačně kogni tivní terapii (MBCT) k léčbě deprese na základě terapie MBSR K a bat Zi n na Dialekticko behaviorální terapie využívá soustředění bez meditace u lidí příliš rozrušených, aby dosáhli žádoucího stavu mysli. Po druhé světové válce došlo ke zvýšenému zájmu o východní filozofie jak v Evropě, tak v Americe a pojmy jako meditace se staly součástí povědomí široké veřejnosti. Léčivé účinky meditace přilákaly pozornost amerického biologa a psychologa Jona Kabat Zinna, který vytvořil objevný program na snižování stresu prostřednictvím soustředění Buddhistická meditace propaguje trénování soustředěné meditace už více než let, ale její účinky na mentální a fyzické zdraví byly zkoumány a prokázány teprve začátkem 90. let 20. století. mysli (MBSR) a zavedl tak prvky meditace do rámce kognitivní terapie. Trénink soustředění Pro jeho přístup je základním pojmem soustředění. Jde o formu meditace, jejímž cílem je pozorovat vlastní myšlenky a mentální procesy (stejně jako své tělo a fyzické procesy) s odstupem, rozvolněně a bez hodnocení; tj. jde o to zůstat ve vlastním těle a pozorovat, co se děje v mysli, aniž by člověk cokoli odmítal či podporoval, jednoduše nechá všechno tak, jak je. Během soustředěné meditace se učíme pozorovat myšlenkové procesy s klidem, aniž bychom je kategorizovali, učíme se pochopit, že žijí vlastním životem. Myšlenka na neúspěch je například nahlížena jako pouhá událost v mysli, není to odrazový můstek k závěru jsem k ničemu. Tréninkem se lze naučit dívat se na mysl a tělo jako na jeden celek. Člověk je víc než jen tělo, říká Kabat Zinn, a víc než jen myšlenky v jeho hlavě. Viz též: Joseph Wolpe Fritz Perls Erich Fromm Aaron Beck Neal Miller 337 John D. Teasdale 339 Evoluční psychologie 1859 Biolog Charles Darwin říká, že emoce, vnímání a kognice jsou evoluční adaptace. Po 1960 Noam Chomsky tvrdí, že schopnost řeči je vrozená vloha John Bowlby prosazuje názor, že vazba novorozeněte k matce je geneticky naprogramovaná Britský biolog Richard Dawkins uvádí v knize Sobecký gen, že behaviorální tendence se vyvíjejí v čase prostřednictvím interakcí s jinými lidmi Americký evoluční psycholog Geoffrey Miller píše v knize Pářící se mysl, že lidská inteligence je ovlivněna pohlavním výběrem. Diskuse o tom, kolik z našeho chování je nám vrozeno a kolik lze připsat na vrub vlivu prostředí, probíhá už tisíce let. Někteří kognitivní psychologové prohlašují, že nedědíme jen některé povahové charakteristiky, ale že podléhají stejnému principu přirozeného výběru jako naše fyzické rysy. Poukazují na to, že mysl je produktem mozku a mozek je modelován genetikou. Toto nové pole evoluční psychologie se setkává s příkrým nesouhlasem, ale jeden z jejích předních představitelů, kanadský psycholog Steven Pinker tvrdí, že existují čtyři důvody, proč se vzedmul takový odpor proti myšlenkám evoluční psychologie navzdory všem empirickým důkazům. Prvním je obava z nerovnosti: pokud je mysl při narození jako nepopsaný list, pak jsou si všichni lidé rovni. Ale pokud zdědíme některé mentální rysy, pak jsou někteří z nás přirozeně ve výhodě. Druhým je obava, že pokud jsou některé nedostatky vrozené, nepodléhají změně, takže je jakákoli sociální reforma na podporu znevýhodněným zbytečná. Třetím důvodem je obava, že pokud je chování ovlivněno geneticky, zprošťuje nás to odpovědnosti za deliktní chování; tu převezme naše genetická výbava. Posledním důvodem je, jak říká Pinker, obava nejzásadnější. Pokud se smíříme s tím, že jsme ovlivněni evoluční psychologií, naše lepší city naše názory, motivy a emoce se zredukují na pouhé produkty genetického vývoje, biologie tím zpochybní všechno, co je nám svaté. Díky nepopsanému listu jsou rasismus, sexismus a třídní předsudky fakticky neudržitelné. Steven Pinker Viz též: Francis Galton Konrad Lorenz 77 John Bowlby Noam Chomsky

Na počátku 20. století se

Na počátku 20. století se 90 ÚVOD Sigmund Freud a Josef Breuer publikují Studie o hysterii. Carl Jung uvádí ve své knize Psychologické typy pojmy introvert a extravert. Anna Freudová uveřejňuje práci Já a obranné mechanismy. Karen

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

Obecná a vývojová psychologie 2015/16. Přednáška č. 1 a 2 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry a obory

Obecná a vývojová psychologie 2015/16. Přednáška č. 1 a 2 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry a obory Obecná a vývojová psychologie 2015/16 Přednáška č. 1 a 2 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry a obory Jak dosáhnout cíle v předmětu psychologie 1/Docházka na

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona: VY_32_INOVACE

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry. Jak dosáhnout cíle v předmětu psychologie 1/Docházka na přednášky-nepovinná.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Wilhelm Wundt(1879) - první psychologická laboratoř

Wilhelm Wundt(1879) - první psychologická laboratoř PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE A JEHO VÝVOJ POČÁTKY MODERNÍ PSYCHOLOGIE Psychofyzika a asocianismus Asocianismus 17. a 18. stol. rozkládání psychického dění na prvky; David Hartley, David Hume Gustav Theodor Fechner

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Psychoterapie je záměrnz rné a plánovit novité léčebné působení psychologickými prostředky s cílem c dosáhnout

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Psychologie je věda o lidské psychice, jednání a prožívání.

Psychologie je věda o lidské psychice, jednání a prožívání. SVŠE Znojmo Univerzita třetího věku Téma 7: Co je psychologie a čím se tento vědní obor zabývá PhDr. Jindřich Urban, Ph.D. Psychologie je věda o lidské psychice, jednání a prožívání. Jedná se o vědu, která

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A.

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Wundt-vznik vědecké psychologie Freud-zakladatel psychoanalýzy a psychodynamicky orientované psychologie Freudová-ego obranné mechanismy Wilhelm Wundt

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat psychologii, vysvětlit, k čemu je psychologie užitečná, objasnit, kdy a za jakých okolností psychologie vznikla,

Více

Psychologie není vnímaná jednotně (nemá jednotné paradigma) a od jejího vzniku existuje několik psychologických směrů:

Psychologie není vnímaná jednotně (nemá jednotné paradigma) a od jejího vzniku existuje několik psychologických směrů: Psychologie Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dějiny psychologie Psychoanalýza

Dějiny psychologie Psychoanalýza Dějiny psychologie Psychoanalýza Psychoanalýza nejznámější směr často odmítána akademickými psychology, ale obecně populární velký přínos pro psychologii obecně, i když její data, metodologie i teorie

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně viz Charakteristika předmětu a poznámky Pojem psychologie Objasní původ psychologie, její

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Jaké hlavní rozdíly ve vnímání mužů a žen vám utkvěly? Jaké si vybavujete rozdíly v komunikaci (verbální i neverbální? Jak

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Jak funguje naše paměť. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak funguje naše paměť. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak funguje naše paměť PaedDr. Mgr. Hana Čechová Pamatujeme si ještě nějaké matematické vzorce ze školy? Asi ano. Dokážete si vzpomenout, co jste měli minulé pondělí k obědu? Asi ne. Jak je to možné? 1.12.2016

Více

Úvod do studia psychologie osobnosti

Úvod do studia psychologie osobnosti Základy psychologie 2 Úvod do studia psychologie osobnosti PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. Psychologie osobnosti Obecná psychologie x Psychologie osobnosti Dvě rozdílné cesty: zkoumání jednotlivých složek

Více

26. psychoterapeutická konference Luhačovice 16. 20. října j 2007. Karel Balcar

26. psychoterapeutická konference Luhačovice 16. 20. října j 2007. Karel Balcar Psychoterapeutické směry: jednota a pohyb v rozmanitosti 26. psychoterapeutická konference Luhačovice 16. 20. října j 2007 Karel Balcar Pražská vysoká škola psychosociálních studií & Centrum pro léčbu

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Odborná a populárně naučná psychologická literatura, počítač, datavideoprojektor

Odborná a populárně naučná psychologická literatura, počítač, datavideoprojektor Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Odborná a populárně naučná psychologická literatura, počítač, datavideoprojektor Psychologie

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

Praktikum didaktických a lektorských dovedností

Praktikum didaktických a lektorských dovedností Praktikum didaktických a lektorských dovedností Učební text pro kombinované studium Učitelství odborných předmětů Pedagogická fakulta JU České Budějovice 2007 Mgr. Miroslav Procházka Obsah: I. Principy

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic TRITON PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE MARTIN SAIC TRITON Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Autor: Mgr. et Mgr. Martin Saic Interní doktorand na Katedře psychologie

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SOUČASNÉ SMĚRY V ČESKÉ PSYCHOTERAPII Rozhovory s významnými psychoterapeuty Michaela Andrlová SOUČASNÉ SMĚRY V ČESKÉ PSYCHOTERAPII Rozhovory

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Otázka: Psychologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuzik

Otázka: Psychologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuzik Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuzik jako samostatná věda od 19. st. (původně součást filozofie) st. rozvoj metod a vznik odvětví psychologie Uplatnění v praxi

Více

Humanistická a existenciální psychologie

Humanistická a existenciální psychologie Humanistická a existenciální psychologie Humanistická a existenciální psychologie třetí proud psychologického myšlení povznášení a zdůraznění typicky lidských aspektů (tvořivost, láska, subjektivnost člověka,

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

ZSV CVIČEBNICE. aktualizovan vydání. Oficiální průvodce přípravou na test Základy společenských věd Scio na VŠ

ZSV CVIČEBNICE. aktualizovan vydání. Oficiální průvodce přípravou na test Základy společenských věd Scio na VŠ CVIČEBNICE ZSV Příprava na Národní srovnávací zkoušky Teoretická výkladová část Více než 400 úloh Vhodné i jako příprava na maturitu Rady a tipy na zlepšení výsledku Oficiální průvodce přípravou na test

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Poradenská psychologie a psychoterapie

Poradenská psychologie a psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Poradenská psychologie a psychoterapie NMgr. obor Psychologie 1 a Vymezení psychoterapie, její indikace,

Více

Významní teoretici v historii psychologie

Významní teoretici v historii psychologie Významní teoretici v historii psychologie Wundt-vznik vědecké psychologie Freud-zakladatel pychoanalýzy a psychodynamicky orientované psychologie Freudová-ego obranné mechanismy Watson Wilhelm Wundt 1879-vznik

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

Základy psychoanalytické teorie

Základy psychoanalytické teorie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov zve své kandidáty ve výcviku i kolegy z oborů psychiatrie, psychologie, spřízněných pomáhajících profesí a studenty

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Jan Amos Komenský (1592-1670) předchůdce vývojové a pedagogické psychologie koncepce výchovy škola hrou periodizace vývoje Všichni na jednom jevišti velikého

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Teorie a přístupy v SP 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opáčko Jak můţeme vyuţít znalost teorií v praxi? Které představitele psychodynamických teorií znáte? Jak je moţné vyuţít znalost psychodynamických

Více

Brian L. Weiss. Zrcadla času

Brian L. Weiss. Zrcadla času Brian L. Weiss Zrcadla času 1 2 Zrcadla času Od tohoto autora již vyšlo Mnoho životů, mnoho Mistrů Poselství Mistrů Jedna duše, mnoho těl Jen láska je skutečná Minulými životy k uzdravení Zázraky se dějí

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku Otázka: Osobnost - společenskovědný základ Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tereza Malzová Teorie schopnosti Osobnost uspořádaný systém psychických a fyziologických funkcí v neustálé interakci

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Obsah. Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti Úvod...13 ČÁST I

Obsah. Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti Úvod...13 ČÁST I Obsah Úvod...13 ČÁST I Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti...15 1.1 Co je porucha osobnosti?... 15 1.2 Klasifikace poruch osobnosti... 17 1.3 Prevalence poruch osobnosti... 20 1.4 Etiologie poruch

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie Viktor Emil Frankl Základy logoterapie ŽIVOT (1905 1997) Rodiče pocházeli z Čech, Frankl z Vídně Nadaný (kontakty s Freudem a Adlerem) Neurolog, psychiatr Židovská rodina transport Rukopis zničen, ale

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Psychiatrická léčebna Šternberk Od historie k současnosti Sigmund FREUD 1900 Carl R.ROGERS 1942 Josef WOLPE a Hans EYSENCK 1958

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

PSYCHOLOGIE. Antická a řecká filozofie: Antropologická filozofie: Předvědecké období: dech, neviditelný vítr => duše (řecky Psýche)

PSYCHOLOGIE. Antická a řecká filozofie: Antropologická filozofie: Předvědecké období: dech, neviditelný vítr => duše (řecky Psýche) PSYCHOLOGIE Historie psychologie: významnou roli v utváření psychologických názorů a posléze konstituování psychologie jako samostatné vědy hráli od středověku náboženství, filozofie, přírodní vědy v novověku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dějiny psychologie Strukturalismus. pondělí, 14. října 13

Dějiny psychologie Strukturalismus. pondělí, 14. října 13 Dějiny psychologie Strukturalismus Důležité postavy předchůdci Hermann von Helmholtz Ernst Heinrich Weber Gustav Theodor Fechner Důležité postavy zakladatelé/hlavní představitelé Wilhelm Wundt Edward B.

Více

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více