Na počátku 20. století se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na počátku 20. století se"

Transkript

1 90 ÚVOD PSYCHOTERAPIE 91 Sigmund Freud a Josef Breuer publikují Studie o hysterii. Carl Jung uvádí ve své knize Psychologické typy pojmy introvert a extravert. Anna Freudová uveřejňuje práci Já a obranné mechanismy. Karen Horneyová zakládá po neshodách s Freudem Americký institut pro psychoanalýzu. Carl Rogers rozvíjí terapii zaměřenou na klienta a osvětluje své teorie v práci Poradenství a psychoterapie. Melanie Kleinová předkládá kontroverzní dílo Závist a vděčnost stvrzující vrozenou přítomnost pudu smrti. Albert Ellis načrtává v knize Návod k racionálnímu životu racionálně emoční behaviorální terapii. Rodí se americká existenciální psychologie ovlivněná knihou Rollo Maye Existence Sigmund Freud uvádí ve Výkladu snů klíčové pojmy psychoanalýzy. Alfred Adler je po publikaci knihy Praxe a teorie individuální psychologie uznáván jako zakladatel individuální psychologie. Jacques Lacan předkládá na 14. Mezinárodním psychoanalytickém kongresu přednášku Stadium zrcadla. Erich Fromm píše Strach ze svobody, jedno z vlivných děl sociopolitické psychologie. Viktor Frankl píše po svém osvobození z Osvětimi knihu Člověk hledá smysl a naznačuje, že je nutné v utrpení nalézat smysl. R. D. Laing se v Rozděleném self pokouší popsat strukturu schizofrenické zkušenosti. Virginia Satirová, matka rodinné systémové terapie, publikuje knihu Společná terapie rodiny. Abraham Maslow definuje v knize Motivace a osobnost pojem sebeaktualizace. Na počátku 20. století se stal v USA vládnoucím přístupem k psychologii behaviorismus, evropští psychologové se však vydali odlišným směrem. Z velké části se o to zasloužilo dílo Sigmunda Freuda, jehož teorie se spíše než na studium mentálních procesů a chování soustředily na psychopatologii a na léčbu. Na rozdíl od behaviorismu se jeho myšlenky zakládaly ve větší míře na pozorování a na případových studiích než na experimentální evidenci. Freud pracoval určitou dobu u francouzského neurologa Jeana Martina Charcota a byl hluboce ovlivněn jeho užitím hypnózy při léčbě hysterie. V období stráveném u Charcota si uvědomil důležitost nevědomí, oblasti nevědomého myšlení, která jak cítil je klíčem k našemu chování. Byl přesvědčen, že přístup k nevědomí, který může získat mluvením s pacienty, přivede bolestné, skryté vzpomínky do bdělého vědomí, kde pacient může pochopit jejich smysl a dosáhnout tak úlevy od svých symptomů. Nové psychoterapie Freudovy myšlenky se rozšířily v Evropě i v USA. Freud kolem sebe shromáždil kroužek spolupracovníků ve Vídeňské psychoanalytické společnosti, k němuž patřili též Alfred Adler a Carl Jung. Oba však posléze nesouhlasili s určitými prvky Freudových teorií a vypracovali na základě jeho díla své vlastní, odlišné psychodynamické přístupy. Od Freuda se rovněž odklonily známé terapeutky Melanie Kleinová a Karen Horneyová i Freudova dcera Anna. Navzdory těmto názorovým rozdílnostem byly však Freudovy základní myšlenky další generací psychoanalytiků spíše modifikovány než zavrženy a nové teorie kladly důraz na rozdílné oblasti. Erik Erikson například prosazoval spíše sociální a vývojový přístup, zatímco Jung formuloval ideu kolektivního nevědomí. Po celou první polovinu 20. sto letí zůstala psychoanalýza ve svých různých formách hlavní alternativou k behaviorismu a až do doby po druhé světové válce nečelila žádným vážnějším problémům. V padesátých letech byla freudovská psychoterapie jednotlivými terapeuty stále praktikována, zejména ve Francii, kde působil Jacques Lacan se svými následovníky, ale objevily se i nové terapie, které se snažily přivodit v životě pacientů skutečnou změnu. Fritz a Laura Perlsovi a Paul Goodman rozvinuli poněkud eklektickou gestalt terapii (tvarovou terapii), zatímco existenciální filozofie inspirovala psychology, jakými byli například Viktor Frankl a Erich Fromm, kteří dali terapii výrazněji sociopolitické zaměření. Velmi důležitá byla skupina psychologů, kteří se na sklonku padesátých let při řadě setkání v USA usilovně snažili rozvinout humanističtější přístup a vytvořili rámec sdružení známého jako třetí síla, které se věnovalo zkoumání takových témat jako sebeaktualizace, kreativita a osobní svoboda. Zakladatelé tohoto hnutí Abraham Maslow, Carl Rogers a Rollo May zdůrazňovali důležitost mentálního zdraví a léčby duševních poruch. Snad nejvýznamnější hrozbou pro psychoanalýzu se v té době stala kognitivní psychologie, jež psychoanalýzu kritizovala pro nedostatek objektivní evidence buď v rámci její teorie, nebo její účinnosti při léčbě. Kognitivní psychologie naopak předkládala vědecky podložené teorie a později rovněž klinicky efektivní terapeutické postupy. Kognitivní psychoterapie Kognitivní psychologové kritizovali psychoanalýzu jako nevědeckou a její teorie jako nedokazatelné. Paul Watzlawick zpochybnil jeden z klíčových pojmů freudovské analýzy vytěsněnou vzpomínku a Elizabeth Loftusová ukázala labilní platnost všech forem vzpomínky. Kognitivní psychologie nabídla na rozdíl od toho psychoterapie založené na evidenci, například racionálně emoční behaviorální terapii (REBT) Alberta Ellise a kognitivní terapii Aarona Becka. Freudův důraz na vývoj v dětství a na osobní historii výrazně inspiroval vývojovou a sociální psychologii a psychoterapeuti jako Guy Corneau, Virginia Satirová a Donald Winnicott zaměřili na sklonku 20. století svou pozornost na rodinné prostředí, zatímco jiní, například Timothy Leary a Dorothy Roweová, se soustředili na sociální tlaky. Ačkoliv Freudovy původní myšlenky byly během let často zpochybňovány, vývoj od freudovské psychoanalýzy ke kognitivní terapii a humanistické psychoterapii vedl k obrovským pokrokům v léčbě duševních poruch a poskytl model pro studium nevědomí, našich pudů a chování.

2 NEVĚDOMÍ JE PRAVOU PSYCHICKOU REALITOU SIGMUND FREUD ( )

3 94 SIGMUND FREUD PSYCHOTERAPIE 95 Psychoanalýza př. Kr. Hinduistické védy popisují vědomí jako abstraktní, tichou, dokonale sjednocenou oblast vědomí Švýcarský lékař Paracelsus předkládá první lékařský popis nevědomí. Po 1880 Francouzský neurolog Jean Martin Charcot užívá hypnózy při léčbě hysterie a dalších abnormálních duševních stavů John B. Watson kritizuje Freudovy představy o nevědomí jako nevědecké a neprokazatelné Carl Jung tvrdí, že přítomnost univerzálních archetypů dokazuje existenci nevědomí. Nevědomí je jedním z nej zajímavějších pojmů v psychologii. Zdá se, že obsahuje veškerou naši zkušenost s realitou, i když samo zůstává mimo naši vědomou mysl či kontrolu. Je to místo, kde uchováváme všechny své vzpomínky, myšlenky a pocity. Pojem nevědomí fascinoval rakouského neurologa a psy chiatra Sigmunda Freuda, jenž chtěl zjistit, zda je možné vysvětlit věci, které se v té době zdály být za hranicí psychologie. Ti, kdo začali zkoumat nevědomí, se obávali, že může být plné psychické aktivity, která je příliš silná, příliš znepokojivá či příliš nepochopitelná, než aby ji naše vědomá mysl mohla do sebe pojmout. Freudovo dílo věnované tomuto tématu bylo průkopnické. Freud popsal strukturu mysli jako tvořenou vědomím, nevědomím a předvědomím a zpopula rizoval ideu nevědomí představou, že je to součást mysli, která určuje a vysvětluje pochody skryté za naší schopností myslet a vnímat. Hypnóza a hysterie Freud nahlédl do světa nevědomí v roce 1985, kdy se seznámil s prací francouzského neurologa Jeana Martina Charcota, jenž zdálo se úspěšně léčil pacienty se symptomy duševní nemoci pomocí hypnózy. Charcot zastával názor, že hysterie je neurologická porucha, která je způsobena abnormálními stavy nervového systému, a tato myšlenka skýtala důležité nové možnosti, jak ji léčit. Freud se po návratu do Vídně horlivě snažil tyto nové poznatky uplatnit, namáhavě však hledal účinnou techniku. V té době se setkal s Josefem Breuerem, respektovaným léka řem, jenž zjistil, že u jedné ze svých pacientek může vážné symptomy duševní nemoci značně zmírnit pouze tím, že ji požádá, ať popíše své fantazie a halucinace. Aby jí usnadnil přístup ke vzpomínkám na traumatickou událost, začal Breuer užívat hypnózu a po dva krát týdně probíhajícím sezení spojeném s hypnózou se všechny její symptomy zmírnily. Breuer dospěl k závěru, že symptomy jeho pacientky byly důsledkem rušivých vzpomínek skrytých v její nevědomé mysli a že hlasité vyslovení myšlenek je přivedlo do vědomí a umožnilo, že symptomy zmizely. To je případ Anny O. a současně první příklad uplatnění intenzivní Anna O., vlastním jménem Bertha Pappenheimová, byla lékařem Josefem Breuerem léčena na příznaky paralýzy a hysterie. Léčba byla úspěšná a Bertha Pappenheimová ji později sama popsala jako léčbu mluvením. psychoterapie jako léčby duševní nemoci. Breuer se stal Freudovým přítelem a kolegou a společně vypracovali a zpopularizovali metodu psychologické léčby za loženou na myšlence, že mnohé formy duševních nemocí (iracionální strach, úzkost, hysterie, zdánlivá ochrnutí a bolesti a jisté typy paranoie) jsou důsledkem traumatických prožitků, k nimž u pacienta došlo v minulosti a které jsou nyní před vědomím skryty. Freud a Breuer tvrdili, že svou technikou, popsanou ve společně uveřejněných Studiích o hysterii (1895), objevili způsob, jak vytěsněnou vzpomínku uvolnit z nevědomí a pacientovi umožnit její vědomé vybavení a citovou i intelektuální konfrontaci s daným prožitkem. Tento proces uvolnil uvězněné emoce a symptomy zmizely. Breuer však nesouhlasil s tím, že Freud nakonec podle jeho názoru kladl příliš velký důraz na Viz též: Johann Friedrich Herbart Jean Martin Charcot 30 Carl Jung Melanie Kleinová Anna Freudová 111 Jacques Lacan Paul Watzlawick 149 Aaron Beck Elizabeth Loftusová sexuální původ a obsah neuróz (problémů způsobených psychologickými konflikty), a oba muži se rozešli. Freud pak dále pokračoval v rozvíjení idejí a technik p s y cho a n a lý z y. Naše každodenní mysl Je snadné považovat realitu vědomí za samozřejmou a naivně se domnívat, že to, co si myslíme a cítíme, nač si vzpomínáme a co zakoušíme, tvoří celek lidské mysli. Freud však říká, že aktivní stav vědomí to znamená funkční mysl, jíž jsme si bezprostředně vědomi ve své každodenní zkušenosti je pouze zlomkem celkových psychologických sil působících v naší psychické realitě. Vědomí existuje v povrchové rovině, k níž máme snadný a bezprostřední přístup. Pod vědomím leží mocné dimenze Jestliže myšlenky, vzpomínky nebo impulzy jsou pro vědomou mysl příliš zatěžující nebo nepatřičné, než aby je mohla snést, jsou vytěsněny Rozdíl mezi našimi vědomými a nevědomými myšlenkami vytváří psychické napětí nevědomí, skladiště, z něhož je diktován náš kognitivní stav a naše chování. Vědomí je fakticky loutkou v rukou nevědomí. Vědomí představuje pouze povrch komplikované psychické sféry. Protože nevědomí je všezahrnující, říká Freud, obsahuje v sobě menší sféry vědomí a oblast označovanou jako předvědomí. Vše, co je vědomé co aktivně víme, bylo jednou, před svým vstupem do vědomí, nevědomé. Avšak ne vše se stane vědomým; mnoho z toho, co je nevědomé, zůstane v nevědomí. Vzpomínky, které nejsou v naší každodenní funkční paměti, ale nebyly vytěsněny, jsou v části vědomé mysli, již Freud označil jako předvědomí. Tyto vzpomínky můžeme kdykoli přivést do vědomí. Nevědomí pak funguje jako jakási nádoba pro myšlenky nebo vzpomínky, jež jsou, jež se může uvolnit, jen když jsou vytěsněné vzpomínky psychoanalýzou připuštěny do vědomí. Básníci a filozofové objevili nevědomí přede mnou. To, co jsem objevil já, je vědecká metoda, jíž můžeme nevědomí zkoumat. Sigmund Freud příliš intenzivní, příliš bolestné nebo jinak příliš silné, než aby je vědomá mysl mohla zpracovat. Freud byl přesvědčen, že hrozí li nebezpečí, že určité myšlenky a uloženy v nevědomí vedle našich instinktivních pudů, kde jsou bezprostřednímu vědomí nepřístupné. Nevědomí tiše řídí myšlenky a chování individua.

4 208 KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 209 Výzkum paměti 1885 Hermann Ebbinghaus popisuje křivku zapomínání v knize Paměť Frederic Bartlett udává sedm způsobů, jak dochází k omylům paměti v knize Vzpomínání George Armitage Miller vydává přednášku Magické číslo sedm plus nebo minus dvě Endel Tulving rozlišuje mezi sémantickou a epizodickou pamětí Elizabeth Loftusová zkoumá retroaktivní vzpomínky v knize Formování falešných vzpomínek Americká psycholožka Susan Clancyová zkoumá zdánlivé vzpomínky na únosy mimozemšťany. SEDM HŘÍCHŮ PAMĚTI DANIEL SCHACTER (1952) Zapomínání je podle Daniela Schactera základní funkcí lidské paměti, která jí umožňuje pracovat efektivně. Některé zážitky a informace, které se naučíme, jsou jistě potřebné, ale je tu spousta zbytečných maličkostí, které by jen zabíraly cenné místo v úložišti, takže jsou raději vymazány, řečeno pomocí analogie s fungováním počítače, jak se to v kognitivní psychologii často děje. Občas ale procesy selekce selžou. Co mělo být označeno za užitečnou informaci, je odstraněno z paměti, a tudíž zapomenuto a naopak triviální a naprosto nežádoucí informace, které měly být dávno odstraněny, zůstávají. Úložiště není jediná oblast paměti, kde se setkáváme s mož nými problémy. Během procesu vybavování dojde k popletení informací a ty pak zkreslí naši vzpomínku. Schacter vyjmenovává sedm způsobů, kterými nás paměť může zradit jsou to zapomínání, roztržitost, paměťový blok, záměna, sugestibilita, zkreslování a přetrvávání. S odkazem na bib lických sedm smrtelných hříchů a jako souhlas s magickým číslem sedm George Armitage Millera Schacter tyto problémové faktory pojmenoval jako sedm hříchů paměti. První tři nazval hříchy zapomínání a další čtyři jako hříchy provozní čili pamatování. Každý hřích může vést k určitému typu chyby při vybavování informace. První hřích, zapomínání, se týká zhoršování paměti v čase, především té epizodické (pamatování si událostí). Děje se to kvůli dvěma faktorům: lépe si vybavujeme nedávné události než ty vzdálené, a když si na danou udá lost vzpomeneme (vybavíme si ji Nechceme paměť, která uloží každičký zážitek. To bychom byli zahlceni přívalem bezcenných banalit. Daniel Schacter Viz též: Hermann Ebbinghaus Bluma Zeigarniková 162 George Armitage Miller Endel Tulving Gordon H. Bower Elizabeth Loftusová Frederic Bartlett z paměti), mozek ji znovu zpracuje a mírně pozmění. Roztržitost, hřích, který se projevuje zapomenutými klíči a zmeškanými schůzkami, není ani tak chybou vybavování jako selekcí při ukládání. Někdy jen nedáváme dobrý pozor na to, co děláme (jako když někam pokládáme klíče), mozek takovou informaci vyhodnotí jako nedůležitou a neuloží ji pro další použití. Opačný je hřích paměťového bloku, kdy si vzpomínku nelze vybavit, protože se jí do cesty postavila jiná. Příkladem je situace mám to na jazyku, kdy si nemůžeme vzpomenout na slovo, které velmi dobře známe. Provozní hříchy Provozní hříchy jsou o něco slo žitější, ale o nic méně časté. Při záměně si sice na informaci vzpomene správně, ale přiřadíme ji k mylnému zdroji. V případě sugestibility jde o podobný výsledek, vzpomínky jsou ovlivněny způsobem, jakým byly vybaveny; například jsou to odpovědi na návodné otázky. Hřích zkreslování způsobuje nepřesnost vzpomínky; to, co si myslíme nebo cítíme přitom, když si vzpomínku vybavujeme, zabarví její přesnost. Nakonec je tu hřích přetrvávání, kdy paměť funguje až příliš dobře a kdy se nám vytrvale vnucuje nějaká nepříjemná nebo zneklidňující vzpomínka, ať jde o drobné trapasy nebo o závažné stresující vzpomínky. Nicméně hříchy nemůžeme považovat za nedostatky paměti, zdůrazňuje Schacter, je to daň, kterou platíme za složitý systém, který po většinu času funguje spolehlivě. Někdy zapomeneme na důležité věci, pak jde o A někdy naše paměť poplete vzpomínky, pak jde o A někdy si pamatujeme věci, které bychom chtěli zapomenout, pak jde o Daniel Schacter Daniel Schacter se narodil v New Yorku v roce Střední škola v něm probudila zájem o psychologii, již odešel studovat na Univerzitu v Severní Karolíně. Po jejím ukončení pracoval dva roky v laboratoři vnímání a paměti v Durhamské nemocnici pro veterány, kde zkoumal a vyšetřoval pacienty s organickými poruchami paměti. V postgraduálních studiích pokračoval na Torontské univerzitě v Kanadě pod vedením Endela Tulvinga, jehož Sedm hříchů paměti práce s epizodickou a sémantickou pamětí vyvolávaly v té době živou debatu. V roce 1981 založil v Torontu oddělení paměťových poruch spolu s Tulvingem a Moscovitchem. O deset let později se stal profesorem psychologie na Harvardu, kde založil vlastní Schacterovu laboratoř paměti. Hlavní díla zapomínání. roztržitost. paměťový blok. záměnu. sugestibilitu. zkreslování. přetrvávání Za hranice paměťových stop 1996 Hledání paměti 2001 Sedm hříchů paměti

5 210 KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 211 ČLOVĚK NENÍ TOTÉŽ CO JEHO MYŠLENKY JON KABAT ZINN (1944) EXISTUJÍ OBAVY, ŽE BIOLOGIE ZPOCHYBNÍ VŠE, CO POVAŽUJEME ZA SVATÉ STEVEN PINKER (1954) Soustředěná meditace Cca 500 př. Kr. Siddhárta Gautama (Buddha) udává soustředění jako sedmý stupeň na Osmidílné stezce za skoncováním s utrpením. Po 1960 Vietnamský buddhistický mnich Thich Nhat Hanh popularizuje soustředěnou meditaci v USA. Po 1990 Zindel Segal, Mark Williams a John D. Teasdale vytvářejí meditačně kogni tivní terapii (MBCT) k léčbě deprese na základě terapie MBSR K a bat Zi n na Dialekticko behaviorální terapie využívá soustředění bez meditace u lidí příliš rozrušených, aby dosáhli žádoucího stavu mysli. Po druhé světové válce došlo ke zvýšenému zájmu o východní filozofie jak v Evropě, tak v Americe a pojmy jako meditace se staly součástí povědomí široké veřejnosti. Léčivé účinky meditace přilákaly pozornost amerického biologa a psychologa Jona Kabat Zinna, který vytvořil objevný program na snižování stresu prostřednictvím soustředění Buddhistická meditace propaguje trénování soustředěné meditace už více než let, ale její účinky na mentální a fyzické zdraví byly zkoumány a prokázány teprve začátkem 90. let 20. století. mysli (MBSR) a zavedl tak prvky meditace do rámce kognitivní terapie. Trénink soustředění Pro jeho přístup je základním pojmem soustředění. Jde o formu meditace, jejímž cílem je pozorovat vlastní myšlenky a mentální procesy (stejně jako své tělo a fyzické procesy) s odstupem, rozvolněně a bez hodnocení; tj. jde o to zůstat ve vlastním těle a pozorovat, co se děje v mysli, aniž by člověk cokoli odmítal či podporoval, jednoduše nechá všechno tak, jak je. Během soustředěné meditace se učíme pozorovat myšlenkové procesy s klidem, aniž bychom je kategorizovali, učíme se pochopit, že žijí vlastním životem. Myšlenka na neúspěch je například nahlížena jako pouhá událost v mysli, není to odrazový můstek k závěru jsem k ničemu. Tréninkem se lze naučit dívat se na mysl a tělo jako na jeden celek. Člověk je víc než jen tělo, říká Kabat Zinn, a víc než jen myšlenky v jeho hlavě. Viz též: Joseph Wolpe Fritz Perls Erich Fromm Aaron Beck Neal Miller 337 John D. Teasdale 339 Evoluční psychologie 1859 Biolog Charles Darwin říká, že emoce, vnímání a kognice jsou evoluční adaptace. Po 1960 Noam Chomsky tvrdí, že schopnost řeči je vrozená vloha John Bowlby prosazuje názor, že vazba novorozeněte k matce je geneticky naprogramovaná Britský biolog Richard Dawkins uvádí v knize Sobecký gen, že behaviorální tendence se vyvíjejí v čase prostřednictvím interakcí s jinými lidmi Americký evoluční psycholog Geoffrey Miller píše v knize Pářící se mysl, že lidská inteligence je ovlivněna pohlavním výběrem. Diskuse o tom, kolik z našeho chování je nám vrozeno a kolik lze připsat na vrub vlivu prostředí, probíhá už tisíce let. Někteří kognitivní psychologové prohlašují, že nedědíme jen některé povahové charakteristiky, ale že podléhají stejnému principu přirozeného výběru jako naše fyzické rysy. Poukazují na to, že mysl je produktem mozku a mozek je modelován genetikou. Toto nové pole evoluční psychologie se setkává s příkrým nesouhlasem, ale jeden z jejích předních představitelů, kanadský psycholog Steven Pinker tvrdí, že existují čtyři důvody, proč se vzedmul takový odpor proti myšlenkám evoluční psychologie navzdory všem empirickým důkazům. Prvním je obava z nerovnosti: pokud je mysl při narození jako nepopsaný list, pak jsou si všichni lidé rovni. Ale pokud zdědíme některé mentální rysy, pak jsou někteří z nás přirozeně ve výhodě. Druhým je obava, že pokud jsou některé nedostatky vrozené, nepodléhají změně, takže je jakákoli sociální reforma na podporu znevýhodněným zbytečná. Třetím důvodem je obava, že pokud je chování ovlivněno geneticky, zprošťuje nás to odpovědnosti za deliktní chování; tu převezme naše genetická výbava. Posledním důvodem je, jak říká Pinker, obava nejzásadnější. Pokud se smíříme s tím, že jsme ovlivněni evoluční psychologií, naše lepší city naše názory, motivy a emoce se zredukují na pouhé produkty genetického vývoje, biologie tím zpochybní všechno, co je nám svaté. Díky nepopsanému listu jsou rasismus, sexismus a třídní předsudky fakticky neudržitelné. Steven Pinker Viz též: Francis Galton Konrad Lorenz 77 John Bowlby Noam Chomsky

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Psychoterapie je záměrnz rné a plánovit novité léčebné působení psychologickými prostředky s cílem c dosáhnout

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat psychologii, vysvětlit, k čemu je psychologie užitečná, objasnit, kdy a za jakých okolností psychologie vznikla,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychologie není vnímaná jednotně (nemá jednotné paradigma) a od jejího vzniku existuje několik psychologických směrů:

Psychologie není vnímaná jednotně (nemá jednotné paradigma) a od jejího vzniku existuje několik psychologických směrů: Psychologie Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SOUČASNÉ SMĚRY V ČESKÉ PSYCHOTERAPII Rozhovory s významnými psychoterapeuty Michaela Andrlová SOUČASNÉ SMĚRY V ČESKÉ PSYCHOTERAPII Rozhovory

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

Základy psychoanalytické teorie

Základy psychoanalytické teorie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov zve své kandidáty ve výcviku i kolegy z oborů psychiatrie, psychologie, spřízněných pomáhajících profesí a studenty

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Výběr z nových knih 3/2015 psychologie

Výběr z nových knih 3/2015 psychologie Výběr z nových knih 3/2015 psychologie 1. Čtyři klíče k životu / Ira Byock ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2015 -- 239 s. -- cze ISBN 978-80-262-0777-1

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Dějiny psychologie Transpersonální psychologie

Dějiny psychologie Transpersonální psychologie Dějiny psychologie Transpersonální psychologie Milujte se, neválčete! (Make love, not war) Osvoboď svou mysl! (Let your minds be free) Síla květin (Flower power) Dej míru šanci! (Give peace a chance) Mír

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav13 Vypracoval(a),

Více

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla Karel Řepa Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla - nevědomé motivace a puzení k tvorbě - vliv nevědomých procesů na formování a strukturaci díla - analýza a interpretace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Mgr. Michaela Zetíková

Mgr. Michaela Zetíková nar. dd.m. 1982 datum konání 5.10. - 6.10.2007 Úvodní Freudova pudová teorie Psychoanalýza PhDr.et PaedDr. Miroslav Petržela, doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-07-040.

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Behaviorismus. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Behaviorismus. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Behaviorismus MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Behaviorismus Ročník:

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie Uveďte základní psychologické disciplíny, uveďte některé z oborů aplikované psychologie Stručně charakterizujte předvědecký vývoj psychologie

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Obsah. Úvod... 1. Teorie utváření CHARAKTERU... 5

Obsah. Úvod... 1. Teorie utváření CHARAKTERU... 5 Úvod........................................... 1 Část 1 Teorie utváření CHARAKTERU....................... 5 Kapitola 1 Charakterologická vývojová teorie............................ 7 Osobnostně-typologické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) uvede hlavní charakteristiky psychologie jako vědní disciplíny a její

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Výběr z nových knih 12/2007-1/2008 psychologie

Výběr z nových knih 12/2007-1/2008 psychologie Výběr z nových knih 12/2007-1/2008 psychologie 1. Dějiny psychoanalýzy. / Joseph Schwartz. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2003. 344 s. -- cze. ISBN 80-7254-393-8 psychoanalýza; dějiny dvacátého století; interpersonální

Více

Gestaltismus. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gestaltismus. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gestaltismus MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Gestaltismus Ročník:

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 Obsah Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 1 Psychologie za totality: osobní svědectví 21 Jan Srnec Úvodem: vzpomínky z dětství 21...a moje cesta k psychologii 22 O úderu totality a o strachu jako předpokladu

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Termín psychologie neexistoval do roku 1520, psychologie se povazovala za soucast filosofie ( srbochorvatský pisatel MARULIČ)

Termín psychologie neexistoval do roku 1520, psychologie se povazovala za soucast filosofie ( srbochorvatský pisatel MARULIČ) Otázka: Dějiny psychologie a psychologické směry Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Cocozsv Termín psychologie neexistoval do roku 1520, psychologie se povazovala za soucast filosofie ( srbochorvatský

Více