Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl"

Transkript

1 Žadatel: ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov Titul projektu: Evropská unie a život v regionu - komplexní regionální informační servis Druh projektu: I.A vládní komunikační priority Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu 2 Část B: Rozvaha 3 1. Celkový cíl 3 2. Definice primárních cílových skupin Cílová skupina Cílová skupina Výsledky projektu výčet všech výsledků Výsledek projektu č Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině Výsledek projektu č Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině Výsledek projektu č Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině Výsledek projektu č Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině Zabezpečení výsledků projektu Relevantní zkušenost Lidské zdroje Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vyhodnocení rizik Dlouhodobá udržitelnost 23 Část C: Implementace 26 Shrnutí všech výsledků Celkový časový harmonogram projetu Výsledek projektu č Pracovní akce č Pracovní akce č Pracovní akce č Výsledek projektu č Pracovní akce č Pracovní akce č Výsledek projektu č Pracovní akce č Pracovní akce č Pracovní akce č Pracovní akce č Pracovní akce č Výsledek projektu č Pracovní akce č Pracovní akce č Příloha Životopisy všech realizátorů projektu - jen u el. žádosti 38

2 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu Evropská unie a život v regionu - komplexní regionální informační servis Základní popis projektu Cílem projektu je na základě komplexní informační a komunikační platformy zvýšit zájem a informovanost široké veřejnosti regionu Českokrumlovsko (Jihočeský kraj) v oblasti budoucnosti Evropy (Smlouva o Ústavě pro Evropu, směřování EU) a evropských programů a fondů. V úzké spolupráci s Evropským informačním centrem Jihočeské univerzity získá široká veřejnost (odborná i laická) regionu srozumitelné, přehledné a aktuální informace o daných tématech, a to prostřednictvím vzájemně propojených informačních strategií: přímý servis o EU občanům (kontaktní místo) veřejné diskuse, kulaté stoly tištěné i internetové výstupy Tento komplexní regionální servis přiblíží občanům regionu přehlednou a srozumitelnou formou aktuální informace o směřování EU a o programech a fondech EU včetně projektů v regionu podpořených EU. A to tak, aby byly jakékoli informace lehce dostupné každému zájemci. Realizátor: ICOS Český Krumlov Partner: Evropské informační centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Komunikační okruh: A/3 (Budoucnost Evropy) a A/2 (Rozcestník pro evropské peníze) Výčet cílových skupin 1) Cílová skupina 1: - široká veřejnost v regionu Českokrumlovsko + jeho příhraniční oblasti 2) Cílová skupina 2: - vzdělávací instituce (pedagogové) a organizace působící v sociální oblasti v regionu Českokrumlovsko + jeho příhraniční oblasti Celková cena projektu ,-Kč z toho Cena pracovních úkonů: ,-Kč Cena externích vstupů do projektu: ,-Kč Cena užitečně vynaložených nákladů: ,-Kč Výše spolufinancování projektu předkladatelem (procentní a faktická) - předkladatel bude tento projekt spolufinancovat 40-ti % tj ,-Kč 2

3 Část B: Rozvaha Typ projektu: I.A. Vládní komunikační okruhy; Návrh projektu spadá do komunikačních okruhů: A/3 Budoucnost Evropy a A/2 Evropské programy a fondy - rozcestník pro evropské peníze. 1. Celkový cíl Cílem projektu je na základě komplexní informační a komunikační platformy zvýšit zájem a informovanost široké veřejnosti regionu Českokrumlovsko (Jihočeský kraj) v oblasti budoucnosti Evropy (směřování EU) a evropských programů a fondů. V úzké spolupráci s Evropským informačním centrem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále EIC JU) získá široká veřejnost (odborná i laická) regionu srozumitelné, přehledné a aktuální informace o daných tématech, a to na základě čtyř vzájemně propojených informačních strategií: Schéma fungování projektu: 1. přímý servis občanům (kontaktní místo) 2. veřejné diskuse a kulaté stoly 3. komplexní mediální kampaň 4. přímý info-servis pro školy a pracovníky v sociálních službách v oblasti evropských programů Tento komplexní informační servis představí občanům regionu přehlednou a srozumitelnou formou aktuální informace o směřování Evropské unie a o vybraných programech a fondech EU včetně projektů realizovaných v regionu s podporou EU - ve spolupráci s EIC Jihočeské univerzity zacelí "bílá místa" v informování o EU v regionu. Forma informačních strategií vychází z dlouholetých zkušeností realizátora z informačních kampaní a z průzkumů informovanosti a zájmu cílových skupin provedené realizátorem (viz kapitola 2.1 Stav informovanosti cílové skupiny). Všechny aktivity projektu rozšiřují a logicky navazují na dosavadní činnosti realizátora: Provázanost projektu s aktivitami řešitele a s dlouhodobou strategií žadatele je detailně popsána níže v kapitole 4.3. Vztah projektu k probíhajícím aktivitám, str Definice primárních cílových skupin 2.1. Cílová skupina 1: široká veřejnost regionu Českokrumlovsko Definice cílové skupiny Cílovou skupinou 1 je široká veřejnost - občané Českokrumlovského regionu (Jihočeský kraj) včetně jeho příhraničních oblastí: celkem cca obyvatel, 46 obcí - čtyři mikroregiony (Českokrumlovsko obyvatel, Kaplicko: , Vyšebrodsko: 5 813, Hornoplánsko: (zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ, Statistický bulletin Jihočeského kraje 2004, vydávaném ČSÚ). Projektové aktivity oslovují obyvatelstvo tohoto regionu v celé jeho škále, jsou zacíleny napříč věkové i vzdělanostní struktuře obyvatelstva regionu, pokrývají jak oblasti s dlouhodobě nízkou úrovní nezaměstnanosti (město Český Krumlov), tak příhraniční oblasti Jihočeského kraje - oblasti s vysokou 3

4 mírou nezaměstnanosti (např.: mikroregion Hornoplánsko nezaměstnanost 14,24% zdroj: analýza ÚP Český Krumlov k ). V kombinaci s cílovou skupinou 2 (viz níže) pokrývají projektové aktivity v komplexní šíři jak laickou, tak odbornou veřejnost jednoho z regionů ČR, navíc ve spolupráci s Evropským informačním centrem mají přesah na celý Jihočeský kraj. Tato cílová skupina je zvolena z následujících důvodů: Většina dosavadních aktivit realizátora je úzce spojena s danou cílovou skupinou. Z vlastní mnohaleté zkušenosti víme, že důvěra občanů v poskytované informace vzrůstá s jejich důvěrou v nositele informací tedy organizací či institucí, které jsou v dané lokalitě známé a čitelné Vzhledem k dlouhodobým propagačním evropským aktivitám realizátora bylo v minulých měsících (červen 2005) provedeno šetření o informovanosti a zájmu cílové skupiny o danou problematiku. Výsledky jsou popsány níže v podkapitole Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu. Regionální rozložení cílové skupiny - Region Českokrumlovsko - cca obyvatel - 46 obcí (zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ) zahrnující i příhraniční oblasti Jihočeského kraje. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Všechny dostupné ukazatele vypovídají o nedostatečné informovanosti cílové skupiny o daných komunikačních okruzích (Budoucnost Evropy a podpora EU realizovaným projektům v regionu). Toto konstatování vychází jednak z dlouhodobých zkušeností realizátora (veřejná setkání, osobní diskuse) a zejména z výsledků dotazníkového šetření, které provedl realizátor v roce 2005: Výsledky pilotních šetření: I. Výsledek tzv. odpovědní zásilky Co víte a chcete vědět o EU, jež byla distribuována do českokrumlovských domácností (cca 6.000) v červnu 2005: V 74,6% ze všech navrácených odpovědních zásilek bylo uvedeno, že občané nemají dostatek informací o EU, více než polovina uvedla (přes 51%), že by si přála opravdovou diskusi o směřování EU v souvislosti s ratifikačním procesem Smlouvy o Ústavě pro Evropu. V konkrétních dotazech z došlých odpovědních zásilek převažovalo přání občanů vědět co vlastně obsahuje Ústava pro Evropu (z celkového počtu 52 konkrétních dotazů se této problematiky týkalo 13%). II. Dalším ukazatelem nízké informovanosti cílové skupiny je např. anketa na regionálních internetových stránkách (icos.krumlov.cz VI-VIII 2005 Anketní otázka Máte dostatek informací o EU? výsledek hlasování: NE (187), ANO (139). Z výše popsaného je tedy zřejmé, že stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu je nízký, na druhou stranu je zřejmé, že cílová skupina projevuje zájem o informace a širší diskusi. V současné době navíc realizujeme obšírný regionální sociologický průzkum, jehož cílem je zjistit stav informovanosti cílové skupiny o projektových komunikačních okruzích. Oba výše zmíněné průzkumy využijeme pro realizaci tohoto projektu: k přímému zacílení a zvýšení efektivity vlastní obsahové informační kampaně. 4

5 Identifikace informační potřeby cílové skupiny Vzhledem k rozsáhlé neinformovanosti cílové skupiny o Evropské unii a směřování EU byly z různých zdrojů (dotazníkové šetření, průzkumy - viz výše, zkušenosti realizátora např. z kampaně před vstupem do EU - partner MZV, veřejné diskuse) detekovány základní informační potřeby cílové skupiny, z nichž vyplívají čtyři základní okruhy: Informační potřeby cílové skupiny: (v závorce na konci každého bodu uvádíme příslušné projektové aktivity, které komplexně tyto potřeby pokrývají) I.Vědět kde a jak získat informace o EU, Smlouvě o Ústavě pro Evropu atd. v přehledné a jasné formě, navíc s možností osobní konzultace v dostupnosti svého bydliště. (Tato informační potřeba je beze zbytku pokryta kombinací výsledků projektu č. 1, č. 2, č. 3 přímý servis občanům (kontaktní místo), veřejné diskuse, internetový portál). II.Nedostatek základních informací o budoucím směřování EU (viz výše např. výsledek tzv. odpovědní zásilky) tedy informační potřeba: jak a co může mít v budoucnu vliv na můj život, co vlastně obsahuje Smlouva o Ústavě pro Evropu, jak by mohl její obsah zasáhnout do života v ČR a v regionu. (Tuto informační potřebu cílové skupiny naplňují výsledky projektu č. 1, 2, 3). III.Podpůrnou aktivitou pro zájem cílové skupiny o téma směřováni EU je širší obeznámenost s konkrétními výsledky, které mají bezprostřední dopad na jejich okolí tedy obeznámenost s projekty, které byly či jsou realizovány s podporou EU v regionu. (Tuto informační potřebu cílové skupiny naplňují výsledky projektu 2, 3). IV.Nedostatek lehce dostupných, ucelených a přehledných informací o fungování EU a jejích institucí a o tom, co a jak ovlivňuje naše členství v EU viz např. průzkum STEM z července t.r. - 80% občanů ČR neví, jak funguje EU. (Tato informační potřeba je u cílové skupiny již částečně uspokojována současnými aktivitami realizátora v rámci projektu Evropské občanství a život v regionu a není předmětem tohoto projektového záměru je podpůrná a komplementární k výsledkům tohoto projektu). Všechny projektové aktivity (výsledky projektů) spolu úzce souvisí, navzájem se prolínají tak, aby byla komplexně pokryta informační potřeba cílové skupiny v regionu Českokrumlovsko + jeho příhraniční oblasti, a to s přesahem na celý Jihočeský kraj Cílová skupina 2: vzdělávací instituce (pedagogové), organizace působící v sociální oblasti v regionu Českokrumlovsko Definice cílové skupiny Tato cílová skupina zahrnuje vedení škol, pedagogické pracovníky (základní a střední školy v regionu) a pracovníky (včetně externích zaměstnanců) organizací pracujících v sociální oblasti v regionu (převážně NNO). Částečně se tedy prolíná s cílovou skupinou 1, je však svou oborovou působností specifická. Jedná se tedy o skupinu lidí pracujících ve stěžejních oblastech ve vybraném regionu: vzdělávání a sociální sféra. K nezbytnému rozšiřování a zkvalitňování činností této cílové skupiny (respektive v oblasti vzdělávání a efektivnímu poskytování služeb pro sociálně znevýhodněné obyvatele v regionu) je potřebná orientace v oblasti evropských programů a fondů. Tedy v možnostech za jakých podmínek získávat externí finanční zdroje EU na podporu svých záměrů, viz dále popis v podkapitole "Identifikace informační potřeby". Počty cílových skupin: - pedagogové a vedení vzdělávacích zařízení v regionu: kvalifikovaný odhad - 40 škol - pracovníci v sociálních službách v regionu: kvalifikovaný odhad - 40 organizací 5

6 Regionální rozložení cílové skupiny - Českokrumlovsko a jeho příhraniční oblasti, bližší specifikace v kapitole Cílová skupina 1. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Z regionálních aktivit uskutečňovaných realizátorem, kterých se účastní zástupci dané cílové skupiny ( Komunitní plánování sociálních služeb, Plánování škol, Vzdělávací projektové cykly pro NNO a pedagogy a další) jasně vyplívají následující skutečnosti: Hlavním nedostatkem této cílové skupiny je nízká obeznámenost s možnostmi a dostupností fondů a programů EU k získávání externích finančních prostředků na podporu svých záměrů. Problémem je také častokrát pozdní upozornění na dostupný fond či program EU, který by mohl poskytnout tolik potřebné prostředky pro zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb. (Zdroj těchto informací: samotní pedagogové škol v Českém Krumlově a pracovníci neziskových organizací v sociální oblasti v regionu). Z výše uvedeného vyplívá, že cílová skupina trpí nedostatkem potřebných informací o možnostech a dostupnosti fondů, programů EU pro danou oblast. Jde zejména o následující programy: - strukturální fondy ČR - Operační program Rozvoj lidských zdrojů - OP RLZ - Společný regionální operační program - SROP - další evropské fondy - programy Evropské komise dle jednotlivých Ředitelství (DG) - Transition Facility - Šestý rámcový program FP6 - Interreg IIIA - program Daphne - další relevantní zdroje Těžíme z osobních praktických zkušeností: již 4 roky provozujeme projektové poradenství pro organizace v jižních Čechách a právě z dané vytipované cílové skupiny se často rekrutují potenciální příjemci fondů, jejichž žádosti o poradenství přichází častokrát pozdě (těsně před uzávěrkou žádostí). Identifikace informační potřeby cílové skupiny V průběhu roku 2004 a 2005 byly z výše uvedených aktivit realizátora (např. Komunitní plánování sociálních služeb, Plánování škol ) společně se zástupci cílové skupiny identifikovány následující informační potřeby cílové skupiny: (v závorce na konci každého bodu uvádíme příslušné projektové aktivity, které komplexně tyto potřeby pokrývají) Potřeba širší obeznámenosti s možnostmi a dostupností fondů a programů EU na podporu činnosti organizací v dané cílové skupině (vzdělávací instituce, organizace působící v sociální oblasti), navíc s možností odborného poradenství kdo a jak může žádat o podporu. (Tuto informační potřebu naplňuje beze zbytku kombinace výsledků projektu č. 1, 2, 3 a 4). Potřeba rychlého, přímého a pravidelného servisu o aktuálních grantových možnostech a výzvách. (Tuto potřebu beze zbytku naplňuje výsledek projektu 4). Potřeba informací o možnostech vzdělávání pracovníků daných cílových skupin o EU v jejich oboru. (Tuto potřebu naplňují výsledky projektu č. 2 a 4). 6

7 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: 1. Přímý servis občanům o daných komunikačních okruzích 1.1 Stálá informační služba (kontaktní místo) ve spolupráci s EIC Jihočeské univerzity 1.2. Knihovna o EU - tištěné publikace spojená s on-line databází knihovního systému 1.3. Zřízení informačních koutků v regionu - pravidelně doplňované a aktualizované 2. Veřejné diskuse 2.1. Veřejné diskuse a přednášky pro širokou veřejnost (4x) 2.2. Kulaté stoly pro pedagogy a pracovníky v sociálních službách (2x) 3. Obsahová mediální kampaň 3.1. Internetový zpravodajský a informační portál o EU 3.2. Vydávání informačního bulletinu 3.3. Informační letáky 3.4. Placená inzertní kampaň v tisku 3.5. Další mediální výstupy 4. Info servis o dostupných programech EU pro školy a pracovníky v sociálních službách 4.1. Info-servis (direct-mailový) 4.2. Kulaté stoly Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl (viz kap. 1) Celkový cíl bude dosažen kombinací jednotlivých výsledků (č. 1-4), které jsou komplementární, úzce spolu souvisejí a dohromady beze zbytku naplňují celkový cíl: zvýšení informovanosti a zájmu cílových skupin projektu o vládních komunikačních prioritách v oblastech A/3 (Budoucnost Evropy) a A/2 (Evropské programy a fondy rozcestník pro evropské peníze) prostřednictvím komplexního informačního servisu pro cílové skupiny. Jak jednotlivé výsledky naplňují celkový cíl projektu: Výsledek projektu č.1: V rámci tohoto výsledku projektu získají občané regionu lehce dostupné informace o daných komunikačních prioritách (Budoucnost Evropy, Evropské peníze programy a fondy) - navíc s možností osobní konzultace (kontaktní místo pro občany v centru Českého Krumlova), a vypůjčení publikací (knihovna o EU přímo v kontaktním místě). Aktualizované info-koutky v dalších strategických místech regionu nabízejí základní informace o EU - především: kde a jak lehce získat další potřebné informace. Další výsledky projektu (č.2-4) umožňují všem zájemcům získat přímo informace podrobnější. Výsledek projektu č. 2: Veřejné diskuse umožní každému v regionu získat přímo jasné a konkrétní informace s možností zapojit se do diskuse o komunikačních prioritách (Budoucnost Evropy, Evropské peníze programy a fondy). Výsledek projektu č. 2 je tedy nastaven tak, aby každý, kdo má zájem, mohl o daných tématických okruzích debatovat přímo s odborníky (např. europoslanci). Tento výsledek projektu je velmi důležitý pro zájem cílových skupin o dané komunikační priority občané vědí, že se mohou zapojit do diskuse, a mají možnost získat jasné odpovědi na své otázky atp. Výsledek projektu č. 3: V rámci celkového cíle projektu jde o velmi důležitou část, jež je úzce propojena se všemi ostatními. Výsledky tohoto projektu jsou nastaveny tak, aby celé spektrum široké veřejnosti regionu mohlo získat základní i konkrétní informace komunikačních prioritách (Budoucnost Evropy, Evropské peníze programy a fondy) formou, která je mu nejbližší - jak prostřednictvím internetu, tištěných periodik, letáků či pozvánek na veřejné diskuse). 7 Výsledek projektu č. 4: Umožní všem z dané cílové skupiny 2 (pedagogové, pracovníci v sociálních službách) získat všechny potřebné informace o dostupnosti fondů a programů EU,

8 navíc s možností osobních konzultací s odborníkem. Tento výsledek projektu tedy zapadá do celkového cíle projektu v oblasti (Evropské peníze programy a fondy). Všechny projektové aktivity vycházejí z dlouholetých zkušeností a činností realizátora v daných oblastech, navíc ve všech těchto aktivitách jde o logické rozšíření a zkvalitnění potřebných informačních služeb pro dané cílové skupiny. Provázanost projektu s aktivitami realizátora: Tento projekt navazuje a rozšiřuje náš v současnosti realizovaný projekt Evropské občanství a život v regionu podpořený Evropskou komisí, jehož smyslem je ozřejmit fungování Evropské unie občanům na Českokrumlovsku. Projekt je součástí dlouhodobé strategie realizátora - ICOS Český Krumlov (viz přiložená výroční zpráva) Výsledek projektu č. 1: Přímý servis občanům o daných komunikačních okruzích Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká: Ad: vládní komunikační priorita: Budoucnost Evropy 1) Budoucnost Smlouvy o Ústavě pro Evropu obecně a srozumitelně: co je náplní ústavy a co obsahuje se zaměřením na aktuální stav ratifikace a budoucnosti smlouvy - Konkrétněji budou představeny také následující části Smlouvy o Ústavě pro Evropu (viz výsledky projektu č.2 a č.3): 2) Lisabonský proces (obecně čeho se týká a co vyplívá z tzv. Lisabonské strategie s důrazem na stav Lisabonského procesu v České republice (usnesení vlády č. 282 z 19. března 2003), atd. 3) Další související a podpůrné: Instituce EU, jejich fungování a pravomoci Ad: vládní komunikační priorita: Evropské programy a fondy - rozcestník pro evropské peníze 4) Programy a fondy EU - strukturální fondy ČR - Operační program Rozvoj lidských zdrojů - OP RLZ - Společný regionální operační program - SROP - další evropské fondy - programy Evropské komise dle jednotlivých Ředitelství (DG) - Transition Facility - Šestý rámcový program FP6 - Interreg IIIA - program Daphne - další relevantní zdroje Detailní obsah/popis výsledku projektu č. 1 Přímý servis občanům o daných komunikačních okruzích Obsah: Cílem je přímo poskytovat široké veřejnosti regionu (laické i odborné) aktuální a srozumitelné informace o komunikačních prioritách (Budoucnost Evropy a Evropské programy a fondy) a umožnit všem občanům regionu získat přímo nebo zprostředkovaně všechny dostupné informace. Nástrojem pro realizaci tohoto výsledku jsou ve spolupráci s EIC JU ČB jsou: 1.1 Stálá informační služba (kontaktní místo pro občany regionu) 1.2. Knihovna o EU - tištěné publikace spojená s on-line databází knihovního systému 1.3. Zřízení informačních koutků v regionu - pravidelně doplňované a aktualizované 8

9 Detailní popis výsledku: Ad 1.1 Stálá informační služba (kontaktní místo pro občany) ve spolupráci s EIC Jihočeské univerzity - Stálá informační služba přímo na hlavním náměstí v Českém Krumlově strategicky výhodné a lehce dostupné místo pro cílové skupiny (sídlo realizátora Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov). Tato služba zahrnuje: a) Informační a konzultační servis o EU ve spolupráci s Evropským informačním centrem Jihočeské univerzity v ČB - přímé, praktické a individuální poskytování základních informací o EU občanům celého regionu s důrazem na aktuální témata (Budoucnost Evropy, Fondy a programy EU). Kontaktní osoba přímo či zprostředkovaně poskytuje relevantní informace či informace o relevantních zdrojích informací o EU. b) Formuláře a schránka na dotazy občanů na stále přístupném místě v budově provozovatele tak, aby měl každý i mimo pracovní dobu možnost zanechat svůj konkrétní dotaz, kontakt apod. c) Info-koutek s letáky o EU a letáčky o termínech a tématech veřejných diskusí (viz výsledek projektu č. 2). Navíc v prostorách sídla poskytuje realizátor bezplatné právní poradenství pro občany Jihočeského kraje podpořené Evropskou komisí jedná se tedy o podpůrnou činnost: kontaktní místo pravidelně navštěvuje velké množství lidí z cílové skupiny 1, v sídle centra se též konají jednání v rámci plánování sociálních služeb s výhledem na podporu konkrétních opatření z fondů EU tedy aktivity úzce spojené s cílovou skupinou 2 projektu. Ad 1.2. Knihovna o EU - tištěné publikace + on-line databáze knihovního systému - Knihovna o EU pro veřejnost přímo v sídle stálé informační služby o EU (viz výše Ad 1.1). Knihovní fond tvoří základní literatura o EU pro laickou i odbornou veřejnost s přihlédnutím na dané komunikační priority (Směřování EU, Fondy a programy EU) součástí knihovny je databáze s vyhledáváním on-line přístupná na internetu. Tato služba zahrnuje: a) Knihovna o EU soustřeďuje veškerou dostupnou literaturu o EU: - publikace o EU, brožury určené laické i odborné veřejnosti, letáky, odborné publikace, pedagogické materiály, články a texty týkající se komunikačních priorit. V současné době již knihovní fond realizátora zahrnuje na 40 publikací o EU, (+ letáky, články, brožury k dané problematice) - ke skončení projektu bude obsahovat knihovna minimálně 500 položek. Pozn. Realizátor již provozuje knihovnu zaměřenou na lidsko-právní problematiku jedná se tedy o rozšíření a zdokonalení stávajícího systému, navíc má již v současné době shromážděny základ knihovního fondu o EU (cca 50 zásadních publikací, brožur atd.), a finanční zdroje (Evropská komise) na jeho rozšíření. b) On-line databáze knihovny obsahuje přehledně veškerý knihovní fond (s možností vyhledávání a informací o jednotlivých výtiscích), navíc tam, kde je to možné přímé odkazy na on -line verze článků či publikací zdarma ke stažení. Knihovní fond i on-line databáze je přístupná veškeré veřejnosti. Ad 1.3. Zřízení informačních koutků v regionu - pravidelně doplňované a aktualizované Zřízení a provozování 4 informačních koutků o EU ve strategických místech regionu (knihovny, obecní úřad) - tedy v centrálních místech (spádových oblastech) všech mikroregionů, které se týkají cílových skupin: - Českokrumlovsko (informační koutek o EU městská knihovna Český Krumlov - Kaplicko (informační koutek o EU město Kaplice) - Vyšebrodsko (informační koutek o EU město Vyšší Brod) - Hornoplánsko (informační koutek o EU město Vyšší Brod) 9

10 Materiály info-koutků budou ve spolupráci s EIC JU ČB stále aktualizované a doplňované (dle potřeby, obvykle 2x za měsíc) s důrazem kladeným na dané komunikační priority (Směřování EU, Fondy a programy EU) a pozvánky na veřejné diskuse (viz výsledek projektu č. 2). Informační koutek nabízí: - pozvánky k veřejným diskusím o EU (viz výsledek projektu č. 2) - letáky o EU - letáky Evropského informačního centra Jihočeské univerzity České Budějovice - Smlouvu o Ústavě pro Evropu - brožury o EU - informace o oficiálních zdrojích informací o EU, o evropských kontaktních místech - schránku a formuláře pro dotazy občanů o EU - informační materiály o programech a fondech EU - tématická vydání informačního bulletinu pro občany ke komunikačním prioritám - další podpůrné letáky a informace regionálních organizací o aktuálních projektech či programech s podporou EU (např. bezplatné právní poradenství financované Evropskou komisí pro občany Jihočeského kraje, Radio ICM financované z programu EU Mládež/YOUTH atd.) Propojenost výsledku č. 1 s ostatními výsledky projektu - Ano, ostatní výsledky (tj. 2-4) jsou úzce propojeny s tímto výsledkem projektu, jsou navzájem komplementární. Kontaktní a informační místa v regionu jsou základem pro vlastní funkční obsahovou informační kampaň o daných komunikačních prioritách (viz výsledky projektů 2 4). Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu č. 1 Zdrojem informací jsou především oficiální materiály o EU týkající se daných témat, z nichž ty zásadní uvádíme v tomto přehledu: - Smlouva o Ústavě pro Evropu - Internetový portál Euroskop - Informační služby Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v ČB - Letáky a brožury Evropské komise (např. Proč máme mít Evropskou ústavu, Evropská ústava - průvodce pro občany) - Prohlášení hlav států a předsedů vlád členských států EU k ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu (z 16. a 17. června 2005) - Smlouva o Ústavě pro Evropu stručně (rozbor vypracovaný MZV internet) - Struktura Lisabonského procesu ve vazbě na ČR (zdroj: - Informační listy ICEU - Zpráva o aktuálním stavu Lisabonského procesu v České republice, který byl dne schválen usnesením vlády č. 282 z 19. března 2003) - Programy a fondy EU (www.esfcr.cz; tištěné publikace: Průvodce fondy EU pro neziskové organizace (2005) Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 1 (široká veřejnost regionu Českokrumlovsko včetně jeho příhraničních oblastí) Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 1 10 Informační potřeba cílové skupiny (široká veřejnost v regionu Českokrumlovsko) je tímto výsledkem projektu plně pokryta v následujících aspektech. Cílová skupina získá: jasné a pro každého lehce dostupné základní informací o EU a daných komunikačních prioritách (Budoucnost Evropy a Evropské programy a fondy) informace o tom, jak a kde získat přehledně a jasně konkrétnější informace k daným tématům informace o termínech a tématech diskusí či přednášek o daných komunikačních prioritách možnost pro každého získat přímou pomoc či konzultaci s vyhledáváním relevantních informací

11 Přínosy výsledku projektu č.1 pro skupinu 1 Zřetelný přínos této aktivity pro cílovou skupinu je od samého počátku projektu: v lehké dostupnosti (v blízkosti svého bydliště popřípadě pracoviště) základních a aktuálních informací o EU s důrazem kladeným na dané komunikační priority Budoucnost Evropy, Evropské fondy a programy). získání přehledu kde a jak je možné lehce získat bližší informace (veřejné diskuse, přednášky k daným tématickým okruhům, potřebnou a lehce dostupnou literaturu či příručku, relevantní informace na internetu, osobní konzultace). Získání přehledu a rozhledu o konkrétních projektech s podporou EU s praktickou využitelností pro samotnou cílovou skupinu (např. bezplatné právní poradenství pro občany regionu, jež realizátor provozuje s podporou Evropské komise). Regionální rozměr výsledku projektu č.1 pro skupinu 1 - Projektový výsledek zasahuje cílovou skupinu v celé její šíři v regionu Českokrumlovsko - cca obyvatel, viz popis v kapitole 2.1. Cílová skupina Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 2 (pedagogové, organizace působící v sociální oblasti v regionu Českokrumlovsko) Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 2 Viz popis v kapitole Přínosy výsledku projektu č.1 pro skupinu 2 Viz popis v kapitole Regionální rozměr výsledku projektu č.1 pro skupinu 2 - Projektový výsledek zasahuje cílovou skupinu v celé její šíři v regionu Českokrumlovsko - viz popis v kapitole 2.2. Cílová skupina 2 11

12 3.2. Výsledek projektu č. 2 Veřejné diskuse Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká Tyto aspekty se shodují s výsledkem projektu č.1 (viz aspekty komunikačního okruhu u výsledku projektu č.1 na str. 8). Detailní obsah/popis výsledku projektu č. 2 Veřejné diskuse Obsah: Ve spolupráci s EIC Jihočeské univerzity je cílem veřejných diskusí (setkání odborníků s veřejností) konkrétněji a hlouběji objasnit cílovým skupinám problematiku vládních komunikačních priorit (Budoucnost Evropy, Fondy a programy EU) a navíc umožnit každému získat potřebné informace přímo od osob nejpovolanějších (viz níže detailní popis) s možností zapojit se do diskuse o daných tématech. Nástrojem pro tento cíl jsou: 2.1. Veřejné diskuse a přednášky pro širokou veřejnost (4x) 2.2. Kulaté stoly pro pedagogy a pracovníky v sociálních službách (2x) Detailní popis výsledku: Ad 2.1. Veřejná setkání - ve spolupráci s Evropským informačním centrem JU v ČB Tyto veřejné diskuse se uskuteční v prostorách EIC JU v Českých Budějovicích tak, aby byly dostupné a zdarma přístupné všem občanům regionu Českokrumlovska i Jihočeského kraje. Jedná se o následující akce: Veřejné setkání 1: Smlouva o evropské ústavě - lektor: PhDr. Jana Hybášková - poslankyně Evropského parlamentu Veřejné setkání 2: Jak funguje Evropská unie a její centrální orgány - lektor: Mgr. Luboš Hart - školený lektor pro otázky Evropské unie Veřejné setkání 3: Nové metody výuky jazyků pro potřeby Evropské unie - lektor: Dana Hurtová - Západočeská univerzita, Plzeň Veřejné setkání 4: Cestujeme po Evropské unii, EU - prostor bez hranic - lektor: RNDr. Ludvík Kopačka - Přírodovědecká fakulta UK, Praha Každého setkání se bude účastnit cca osob. Ad 2.2. Kulaté stoly pro pedagogy a pracovníky v sociálních službách Tato setkání mají za cíl informovat cílovou skupinu č. 2 o aktuálních výzvách Evropských fondů a programů (jak a které jsou pro danou cílovou skupinu dostupné) a podání informací o již podpořených projektech EU v regionu a o jejich praktických dopadech na život v regionu. Celkem se uskuteční dvě jednání u kulatého stolu, kde se pod vedením lektora (Ing. Jiří Fajtl, Ph.D.) setkají zástupci dané cílové skupiny (získají odborné aktuální informace + vzájemné předávání zkušeností). Jedná se o následující akce: Kulatý stůl 1: lektor: Ing. Jiří Fajtl Ph.D. (certifikát University of Wolverhampton, UK), minimálně 10 zástupců škol a organizací, jež působí v sociálních službách Kulatý stůl 2: lektor: Ing. Jiří Fajtl Ph.D. (certifikát University of Wolverhampton, UK), minimálně 10 zástupců škol a organizací, jež působí v sociálních službách 12

13 Propojenost výsledku č. 2 s ostatními výsledky projektu - Ano, ostatní výsledky (tj. č. 1, č. 3, č. 4) jsou úzce propojeny s tímto výsledkem projektu, jsou navzájem komplementární. Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu č. 2 - Není relevantní, veřejné diskuse se uskuteční ve spolupráci s Evropským informačním centrem Jihočeské univerzity za přítomností odborníků na daná témata Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 1 (široká veřejnost regionu Českokrumlovsko včetně jeho příhraničních oblastí) Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 1 Informační potřeba cílové skupiny (široká veřejnost v regionu Českokrumlovsko) je tímto výsledkem projektu plně pokryta v následujících aspektech. Cílová skupina získá: jasné a srozumitelné informace o EU a daných komunikačních prioritách přímo od odborníků (Budoucnost Evropy, Evropské programy a fondy) diskuse s odborníky umožní každému získat hlubší informace o daných komunikačních prioritách možnost odpovědí na přímé otázky od odborníků setkání umožní každému z cílové skupiny získat přímou pomoc či konzultaci s vyhledáváním relevantních zdrojů informací o daných komunikačních prioritách. Přínosy výsledku projektu č.2 pro skupinu 1 Zřetelný přínos této aktivity pro cílovou skupinu spočívá: v lehké dostupnosti (v blízkosti svého bydliště popřípadě pracoviště) aktuálních informací o EU s důrazem kladeným na dané komunikační priority Budoucnost Evropy, fondy a programy EU). v možnost osobního setkání pro každého z cílové skupiny s odborníkem na dané komunikační priority v získání přehledu a rozhledu o konkrétních projektech s podporou v EU s praktickou využitelností pro samotnou cílovou skupinu (např. bezplatné právní poradenství pro občany regionu, jež realizátor provozuje s podporou Evropské komise). Regionální rozměr výsledku projektu č.2 pro skupinu 1 - Propagace těchto akcí bude přesně cílena tak, aby zasáhla cílovou skupinu v celé šíří (Českokrumlovsko a jeho příhraniční oblasti - viz popis v kapitole 2.1. Cílová skupina 1) Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 2 (pedagogové, organizace působící v sociální oblasti v regionu) Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 2 Viz popis v podkapitole se specifickým zaměřením na tuto cílovou skupinu. 13

14 Přínosy výsledku projektu č.2 pro skupinu 2 přinese základní informace o finančních možnostech EU pro podporu aktivit dané cílové skupiny (v rámci působnosti a záběru organizace) přinese povědomí o projektech podpořených EU s ukázkami jejich praktických dopadů na život v regionu další přínosy jsou shodné jako pro cílovou skupinu 1, viz popis v kapitole se specifickým zaměřením na tuto cílovou skupinu. Regionální rozměr výsledku projektu č.2 pro skupinu 2 - Českokrumlovsko a jeho příhraniční oblasti Výsledek projektu č. 3. Obsahová mediální kampaň Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 3 týká: Ad vládní komunikační priorita: Budoucnost Evropy 1) Budoucnost Smlouvy o Ústavě pro Evropu obecně a srozumitelně: co je náplní ústavy a co obsahuje se zaměřením na aktuální stav ratifikace a budoucnosti smlouvy - Konkrétněji představí: - ČÁST I - Základní ustanovení ústavy (Hlava I IX) - ČÁST II: Listina základních práv unie (Preambule, Hlava I VII) - ČÁST IV Obecná a závěrečná ustanovení (ČLÁNEK IV-437 až ČLÁNEK IV-447) 2) Lisabonský proces (obecně čeho se týká a co vyplívá z tzv. Lisabonské strategie s důrazem na stav Lisabonského procesu v České republice (usnesení vlády č. 282 z 19. března 2003) 3) Další související a podpůrné: Instituce EU, jejich fungování a pravomoci Ad: vládní komunikační priorita: Evropské programy a fondy - rozcestník pro evropské peníze 4) Programy a fondy EU - strukturální fondy ČR - Operační program Rozvoj lidských zdrojů - OP RLZ - Společný regionální operační program - SROP - další evropské fondy - programy Evropské komise dle jednotlivých Ředitelství (DG) - Transition Facility - Šestý rámcový program FP6 - Interreg IIIA - program Daphne - další relevantní zdroje Detailní obsah/popis výsledku projektu č. 3 Obsahová mediální kampaň Obsah: - poskytování konkrétních, srozumitelných a aktuálních informací o daných komunikačních vládních prioritách (Budoucnost Evropy, Evropské programy a fondy) s přihlédnutím na praktické informace spojené těmito tématy - (např. kde je k dispozici Smlouva o Ústavě pro Evropu, kontakty na evropská kontaktní místa, realizované projekty v regionu s podporou EU) a to tak, aby obsáhly celé spektrum cílových skupin. 14

15 Nástrojem pro tento cíl jsou: 3.1. Internetový zpravodajský a informační portál o EU 3.2. Vydávání tištěného informačního bulletinu pro občany 3.3. Informační letáky a pozvánky na veřejné diskuse 3.4. Placená inzertní kampaň v tisku 3.5. Další mediální výstupy Detailní popis výsledku: Ad 3.1. Internetový zpravodajský a informační portál o EU - provoz a aktualizace regionálního portálu, který přináší základní informace o EU, zpravodajství a odkazy na relevantní a oficiální zdroje informací o EU k daným komunikačním prioritám (s propojením na všechny výsledky projektu. (Portál bude umístěn na internetové adrese: Obsah portálu: Informační zdroje o EU (přímé odkazy na relevantní internetové zdroje, na integrovaný informační systém o EU v ČR regionální evropská centra, EU-portály, programy ČT s evropskou tématikou) Zpravodajství o EU (tématický přehled aktuálních článků a textů, a vlastní srozumitelné a přehledné texty o konkrétních tématických okruzích. Témata: Budoucnost Evropy, Fondy a programy EU, aktuální regionální informace v souvislosti s EU realizované projekty v regionu s podporou EU) Pozvánky na semináře, veřejné diskuse EIC Jihočeské univerzity) (viz výsledek projektu č.2) Průzkumy výsledky průzkumů názorů o EU cílové skupiny 1 (pozn. již uskutečněné dotazníkové šetření, sociologický průzkum v současné době probíhá, atp.) On-line databáze knihovny o EU (více výsledek projektu č. 1.) Elektronický formulář na dotazy o EU Ad 3.2. Vydávání tištěného informačního bulletinu - pro bližší seznámení cílových skupin s danými okruhy témat (viz níže témata informačního bulletinu) budou vydána dvě speciální evropská vydání informačního bulletinu Zpravodaj.krumlov.cz. Ten je jako obměsíčník zdarma distribuován do všech domácností v Českém Krumlově (cca 6000) a místních organizací. Obměsíčník vydává realizátor (registrace: Ministerstvo kultury) a již v současné době je část každého vydání věnována evropské problematice (fungování EU). V těchto speciálních vydáních bude kladen důraz na projektové komunikační okruhy (Budoucnost Evropy a Evropské fondy a programy) a budou distribuovány prostřednictvím info-koutků (viz výsledek projektu č. 1 bod 1.3) i do ostatních míst regionu. Jedná se o: Vydání informačních bulletinů Zpravodaj.krumlov.cz (2x - vždy v nákladu výtisků) - distribuce do všech domácností v Českém Krumlově, organizací v sociální oblasti (Česká pošta, a.s.) a strategických míst v regionu (informační koutky o EU viz výsledek projektu č. 1 bod 1.3) - formát A4-4 strany, oboustranný tisk, jednobarevný Témata informačního bulletinu: - Smlouva o Ústavě pro Evropu co obsahuje, podrobněji vybrané části (viz výše aspekty komunikačních okruhů tohoto výsledku projektu), stav ratifikačního procesu... - realizované projekty s podporou EU a info o zdrojích EU a možnostech čerpání fondů - informace (a pozvánky pro občany) o aktuálních akcích pro veřejnost v EIC Jihočeské univerzity ČB (veřejné diskuse o EU (viz výsledek projektu č. 2), výukové semináře pro pedagogy, studenty), - informace o všech dostupných zdrojích k daným komunikačním prioritám Ad 3.3. Informační letáky Popis: cílem této aktivity je poskytnout informace cílovým o aktuálních akcích (EIC ČB), o kontaktním místě v Českém Krumlově, EIC JU v Českých Budějovicích a základních zdrojích informací o komunikačních prioritách (Budoucnost Evropy a Evropské fondy a programy) a aktuálních projektech podpořených EU v regionu (např. bezplatné právní poradenství podpořené Evropskou komisí) - distribuce do klíčových míst v regionu cca 40 obcí (cca po 50ti výtiscích) 15

16 Nástrojem pro tento cíl jsou: Leták 1: Tisk a distribuce letáku Evropská unie a život v regionu : - Obsah (viz výše v popisu) - Distribuce: lokalita celé Českokrumlovsko včetně příhraničí (cca 40 obcí - obecní úřady,knihovny, zdravotnická zařízení, NNO v regionu) - Formát: 29,7 x 21 cm, 6 stran (2 lomy na třetiny), dvoubarevný - Náklad 2000 výtisků Leták 2: Tisk a distribuce plakátu pozvánky na veřejné diskuse o EU - Obsah: upozornění a pozvánka pro občany regionu na veřejné diskuse o EU (viz výsledek projektu č. 2) - Distribuce: lokalita celé Českokrumlovsko včetně příhraničí (strategická místa v regionu: cca 15 obcí - oficiální výlepové plochy + kontaktní místo v Českém Krumlově a info-koutky o EU (viz výsledek projektu č. 1) - Formát: A3, jednobarevný - Náklad 100 kusů 3.4. Placená inzertní kampaň v tisku Cílem je zprostředkovat co nejširší veřejnosti (cílové skupině) informace o veřejných diskusích o EU pro občany regionu (viz výsledek projektu č. 2) a dostupných zdrojích informací o EU prostřednictvím dvou nejčtenějších médií v regionu. Akce 1 - Inzerát v Českokrumlovských listech (pravidelná příloha Deníků Bohemia) - Náklad: Formát: 14 x 11cm, dvoubarevný - Obsah: upozornění a pozvánka na veřejné diskuse (viz výsledek projektu č. 2), informace o dostupných zdrojích informací o EU a kontaktních místech pro občany regionu. Akce 2 - Inzerát v MF DNES - příloha jižní Čechy - Náklad: Formát: 13 x 11cm, dvoubarevný Obsah: upozornění a pozvánka na veřejné diskuse (viz výsledek projektu č. 2), informace o dostupných zdrojích informací o EU a kontaktních místech pro občany regionu Další mediální výstupy - jsou nedílnou a podpůrnou součástí projektu. Cílem je informovat o projektových aktivitách (tedy kde a jak mohou cílové skupiny získat informace o komunikačních prioritách (Budoucnost Evropy, Evropské programy a fondy). Celkem bude v rámci projektu uveřejněno v regionálních médiích: - regionální tisk (6 výstupů) - internet (6 výstupů) - rozhlas, celostátní média: 2 výstupy + tématicky zaměřené texty v rámci stěžejních aktivit projektu: - 2x periodikum zpravodaj.krumlov.cz, (2x výtisků) (viz výše Ad 3.2. výsledek tohoto projektu) - zpravodajský a internetový portál - min. 15 vlastních textů, min. 60 přímých odkazů na aktuální texty a články v jiných médiích - (viz výše Ad 3.1. výsledek tohoto projektu) Propojenost výsledku č. 3 s ostatními výsledky projektu - Ano, ostatní výsledky (tj. č. 1, č. 2, č. 4) jsou úzce propojeny s tímto výsledkem projektu, jsou navzájem komplementární. 16

17 Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu č. 3 Výčet zdrojů se shoduje s výčtem uvedeným v kapitole výsledek projektu č. 1. (str.10), navíc se rozšiřuje o oficiální portály a servery k tématice EU. Pro obšírný záběr zde uvádíme jen některé z relevantních zdrojů, které budou využity: - Internetový portál Euroskop - Zastoupení Evropské komise v ČR, - Portál Evropské unie - - Eurodesk - Evropská informační síť pro mládež - ve spolupráci s dlouholetým partnerem CPDM,o.p.s. Český Krumlov (člen Informačních center pro mládež ČR) - Zpravodajský server ČTK a další - EU Bookshop (Úřad pro úřední tisky) - Evropská brána - - Programy a fondy EU (www.esfcr.cz; Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině 1 (široká veřejnost v regionu Českokrumlovsko) Jak výsledek projektu č. 3 uspokojuje informační potřebu skupiny 1 Viz popis v kapitole (výsledek projektu č.1) Přínosy výsledku projektu č.3 pro skupinu 1 Viz popis v kapitole (výsledek projektu č.1) Regionální rozměr výsledku projektu č.3 pro skupinu 1: - Projektový výsledek zasahuje cílovou skupinu v celé její šíři v regionu Českokrumlovsko - cca obyvatel, viz popis v kapitole 2.1. Cílová skupina Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině 2 (pedagogové, organizace působící v sociální oblasti v regionu Českokrumlovsko) Jak výsledek projektu č. 3 uspokojuje informační potřebu skupiny 2 Viz popis v kapitole (výsledek projektu č.1) Přínosy výsledku projektu č.3 pro skupinu 2 - přinese základní informace o finančních možnostech EU pro podporu aktivit dané cílové skupiny (v rámci působnosti a záběru organizace) - přinese povědomí o projektech podpořených EU s ukázkami jejich praktických dopadů na život v regionu - další přínosy jsou shodné jako pro Cílovou skupinu 1, viz popis v kapitole Regionální rozměr výsledku projektu č.3 pro skupinu 2 - Projektový výsledek zasahuje cílovou skupinu v celé její šíři v regionu Českokrumlovsko - viz popis v kapitole 2.2. Cílová skupina 2 17

18 3.4. Výsledek projektu č. 4. Info servis pro školy a pracovníky v sociálních službách Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 4 týká: Ad: vládní komunikační priorita: Evropské programy a fondy - rozcestník pro evropské peníze - Programy a fondy EU - strukturální fondy ČR - Operační program Rozvoj lidských zdrojů - OP RLZ - Společný regionální operační program - SROP - další evropské fondy - programy Evropské komise dle jednotlivých Ředitelství (DG) - Transition Facility - Šestý rámcový program FP6 - Interreg IIIA - program Daphne - další relevantní zdroje Detailní obsah/popis výsledku projektu č. 4 Obsahem této aktivity je: poskytovat cílové skupině pravidelné a aktuální informace o dostupných programech a fondech EU a konkrétních realizovaných aktivitách (projekty) s podporou EU v regionu - s důrazem na přímý a rychlý direct-mailový servis o aktuálních výzvách daných evropských programů a fondů. Nástrojem jsou: 4.1. Info-servis pro školy a pracovníky v sociálních službách v oblasti evropských programů 4.2. Kulaté stoly Detailní popis výsledku: Ad 4.1. Info-servis pro školy a pracovníky v sociálních službách - prostřednictvím elektronické pošty (systém direct-mail) budeme - na základě vytvořené databáze škol a organizací v sociálních službách - poskytovat cílové skupině informace o aktuálních výzvách - a pro cílovou skupinu adekvátních možnostech - v oblasti daných evropských programů a fondů (OP RLZ, SROP, programy EK dle jednotlivý DG, FP6, Daphne, Interreg IIIA, a další). Jedná se o rychlý způsob - a cílovou skupinou žádaný způsob -, jak získat přehled o finančních možnostech EU pro podporu aktivit dané cílové skupiny (tedy pedagogové a pracovníci v sociálních službách v regionu). Databáze a rozesílka direct-mailů obsáhne: - cca 40 škol v regionu - cca 40 organizací, jež působí v sociální oblasti v regionu Celkem bude v průběhu projektu rozesláno min. 10 direct-mailů školám a organizacím působícím v sociální oblasti v regionu o aktuálních grantových výzvách daných programů a fondů. Ad 4.2. Kulaté stoly - celkem se uskuteční dva kulaté stoly, jejichž cílem je informovat školy a organizace v sociálních službách o dostupných programech a fondech EU pro rozvoj jejich činností. (Viz výsledek projektu č. 2 Veřejné diskuse - aktivita 2.2. Kulaté stoly pro pedagogy a pracovníky v sociálních službách str. 12). 18

19 Propojenost výsledku č. 4 s ostatními výsledky - Ano, tento výsledek projektu přímo souvisí s výsledkem projektu č. 2, částečně propojen je i s ostatními výsledky projektu (tj. č.1 a 3). Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu č. 4 Pro obšírný záběr zde uvádíme jen některé z relevantních zdrojů, které budou využity: a další Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině 1 (široká veřejnost v regionu Českokrumlovsko) Jak výsledek projektu č. 4 uspokojuje informační potřebu skupiny 1 - není relevantní (výsledek projektu se týká cílové skupiny 2) Přínosy výsledku projektu č.4 pro skupinu 1 - není relevantní (výsledek projektu se týká cílové skupiny 2) Regionální rozměr výsledku projektu č.4 pro skupinu 1 - není relevantní (výsledek projektu se týká cílové skupiny 2) Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině 2 (pedagogové, organizace působící v sociální oblasti v regionu Českokrumlovsko) Jak výsledek projektu č. 4 uspokojuje informační potřebu skupiny 2 Informační potřeba cílové skupiny (pedagogové, organizace působící v sociální oblasti v regionu Českokrumlovsko) je tímto výsledkem projektu plně pokryta v následujících aspektech. Cílová skupina získá: jasné a pro každého dostupné informace o daných evropských programech a fondech (OP RLZ, SROP, programy EK dle jednotlivý DG, FP6, Daphne, Interreg IIIA, a další) informace o tom, jak a kde přímo získat podrobnější informace k daným tématům přehled o aktuálních výzvách evropských programů a fondů, které jsou vhodné pro danou cílovou skupinu Přínosy výsledku projektu č.4 pro skupinu 2 přinese základní informace o finančních možnostech EU pro podporu aktivit dané cílové skupiny (v rámci působnosti a záběru organizace) přinese povědomí o projektech podpořených EU s ukázkami jejich praktických dopadů na život v regionu další přínosy jsou shodné jako pro cílovou skupinu 1, viz popis v kapitole se specifickým zaměřením na tuto cílovou skupinu. Regionální rozměr výsledku projektu č.3 pro skupinu 2 - Projektový výsledek zasahuje cílovou skupinu v celé její šíři v regionu Českokrumlovsko (školy a organizace působící v sociální oblasti v regionu) - viz popis v kapitole 2.2. Cílová skupina 2. 19

20 4. Zabezpečení výsledků projektu 4.1. Relevantní zkušenost Shrnutí relevantních zkušeností předkladatele A. Informační kampaně související s informováním o Evropské unii projekt Evropa za humny (partner MZV v kampani před vstupem ČR do EU, v rámci fondu S občany ČR o EU, 2003). Cílem projektu bylo ozřejmit výhody a výzvy evropské integrace pro místní komunitu (Český Krumlov), a to na základě místně až osobně příslušných témat (EU a její přínos pro regionální rozvoj) V rámci projektu bylo mj. realizováno: - tzv. předběžné referendum o přistoupení ČR k EU (VI. 2003), - veřejná diskuse o EU a jejím přínosu pro regionální rozvoj (IX. 2003). Evropské občanství a život v regionu (podpořeno Evropskou komisí, 2005). Cílem projektu je: - nabídnout občanům Českokrumlovska ucelené informace o fungování Evropské unie, evropských institucí, vlivu našeho členství v EU na život v regionu, na každodenní život občanů, - rozšířit a zkvalitnit služby na poli lidských práv a svobod, a navíc nabídnout běžnému občanovi více informací o problematice lidských práv v EU a o evropských institucích, které se zabývají lidskými právy. B. Aktivity související s informováním o evropských programech a fondech Komunitní projektové centrum Český Krumlov (podpořeno z programu Phare, funguje nepřetržitě od roku 2003) je jednou z klíčových aktivit občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Jedná se o součást naší dlouhodobé strategie podpory rozvoje neziskového sektoru a vícesektorového partnerství v místě a regionu Český Krumlov s ohledem na proces evropské integrace a s využitím všech příležitostí, které tento proces nabízí s cílem rozšířit místní absorpční kapacity pro granty a dotace či sponzoring. Posilování vícesektorového partnerství (podpořeno Velvyslanectvím Nizozemského velvyslanectví v Praze, 2005). Cílem projektu je vytvoření platformy pro dlouhodobý rozvoj a užší spolupráci neziskového sektoru se státními institucemi. Projekt tedy zaměřen na odbourávání přetrvávajících bariér ve vzájemných vztazích a vytvoření dlouhodobě udržitelné platformy pro vícesektorové partnerství (NNO, veřejnost, veřejná správa) v jihočeském regionu. Plánování škol ( a dále). Cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit schopnost škol v Českém Krumlově využívat možnosti k získávání externích finančních prostředků na podporu svých záměrů. Jedná se o zefektivnění a posílení záměrů a potřeb jednotlivých škol a jejich konkrétního naplnění skrze vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými školami. Komunitní plánování sociálních služeb v Českém Krumlově (podpořeno Městem ČK, od roku a dále). Cílem komunitního plánování je ve městě Český Krumlov vytvořit podmínky pro takové služby, které zejména odpovídají a reagují na skutečné potřeby občanů města, podporují princip individuálního přístupu k člověku a umožňují osobní volbu občana. Sekundárním cílem projektu je rozšířit absorpční kapacity pro spolufinancování konkrétních výstupů plánování z externích finančních zdrojů (především EU). 20

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 4 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 27.3.2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje VI. výzvu pro předkládání žádostí v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více