VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1

2 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Porubská 66/93, Děhylov IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Složení školské rady: Charakteristika školy: Obec Děhylov Mgr.Simona Kovaříková Mgr. Jana Plurová, Mgr. Kateřina Vlčková, Ing. Jiří Krchňák, Mgr. Jarmila Kozubíková, Bc. Simona Polochová, Gabriela Kremserová Základní škola neúplná čtyřtřídní s odloučeným pracovištěm, škola se školní družinou a výdejnou stravy Součásti školy Základní škola Školní družina Školní výdejna stravy Děhylov, Dobroslavice kapacita 122 žáků 30 žáků 65 žáků Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga 1. stupeň ZŠ Školní družina Školní výdejna ZŠ Materiálně technické podmínky školy: Školní budovy Děhylov i Dobroslavice mají velké a prostorné učebny vybavené vhodným nábytkem. Obě školní budovy mají tělocvičny. V tomto školním roce došlo k rekonstrukci podlahové krytiny (parket) v tělocvičně v Dobroslavicích a v době hlavních prázdnin v roce 2012 byl pořízen nový nábytek do školní jídelny tamtéž. 2

3 Obec Děhylov má už delší dobu v plánu ve školní budově Děhylov provést rozsáhlou opravu sociálního zařízení včetně nové vodoinstalace (naplánováno na rok 2012, neuskutečnilo se zatím k červnu 2013). Oběma školním budovám však chybí hřiště, obě mají pouze školní zahrady. Vybavení novými učebními pomůckami by mohlo být mnohem lepší, avšak vzhledem k nutnosti nákupu nových učebnic a nevelkou částkou v rozpočtu na ONIV, na nákup nových učebních pomůcek vybývá jen velmi malá částka. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je dostačující, v roce 2013 jsme získali 4 počítače k výuce informatiky ve školní budově v Dobroslavicích a do školní budovy Děhylov jsme v rámci projektu EU Peníze školám pořídili druhou interaktivní tabuli a videokameru. Základní vzdělávání: Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje roč.: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola, která nás všechny baví č.j. 178 / 2007 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé ZŠ: 1. Mgr. Simona Kovaříková ředitelka aprobace: učitelství pro 1.st.ZŠ/TV 2. Mgr. Jana Plurová učitelka učitelství pro 1.st.ZŠ 3. Mgr. Pavlína Jurečková učitelka učitelství pro 1.st.ZŠ 4. Mgr. Kateřina Vlčková učitelka učitelství pro 1.st.ZŠ + speciální pedagogika 5. Pavlína Stonišová vychovatelka vychovatelství Počet pedagogů celkem: 4 Nekvalifikovaných: 0 Neaprobovanost výuky v ZŠ ve školním roce 2012/2013: Neaprobovaně byly vyučovány výchovy paní vychovatelkou Pavlínou Stonišovou HV, VV, PČ a TV v 1. a 2. třídě, celkem 8 vyučovacích hodin týdně. Další pedagog: Jiří Schreiber výuka náboženství (uzavřena dohoda o provedení práce) Další pracovníci ZŠ: 1. Petr Dědoch školník, pracovník výdeje stravy 2. Libuše Schmuchová školnice, pracovnice výdeje stravy 3. Martina Šrubařová účetní 3

4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis dětí do 1. ročníku se uskutečnil K zápisu se dostavilo 16 dětí. U tří z dětí žádali zákonní zástupci o odklad školní docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2013/2014 bylo vydáno třináct. Prospěch žáků na základní škole Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Průměr Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo , , , , , Celkem 64 1, Disciplinární opatření v tř. šk. r. 2012/2013 Napomenutí TU - 2 důtka TU - 1 důtka ŘŠ - 1 Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení 3. a 4. 1 (3.), 1 (4.) 4

5 Absence: Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , Přechod žáků 5. třídy na 2. stupeň ZŠ: ZŠ Hornická, Hlučín, matemat. třída 1 žák ZŠ Ostrava-Poruba, J. Valčíka 2 žáci ZŠ Ostrava Poruba, Dětská 1 žák Gymnázium Olgy Havlové 2 žáci Celkem ukončilo 5. třídu v ZŠ Děhylov 6 žáků. Organizace výchovně vzdělávacího procesu: Vyučovalo se podle rozvrhu hodin pro školní rok 2012/2013 s následujícím počtem vyučovacích hodin: 1. roč. 20 hod., 2. roč. 21 hod., 3. roč. 25 hod, 4. roč. 26 hod., 5. roč. 26 hod. Žáci, zákonní zástupci a učitelé se řídili školním řádem, učitelé při hodnocení klasifikačním řádem. Zákonní zástupci byli pravidelně během školního roku informováni o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek, prostřednictvím třídních schůzek a konzultací, dle potřeby osobně mimo třídní schůzky. Na naší malé škole nemáme školního psychologa. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami v Hlučíně, Ostravě-Porubě. Průběh a výsledky vzdělávání: Výuka byla v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání a s cíli základního vzdělávání, s cíli vytyčenými pro v ŠVP. Stanovené cíle výuky byly v souladu s přiměřeností k aktuálnímu stavu třídy, byly respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. Všechno učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno, procvičeno a zopakováno. Materiální podpora výuky: Ve výuce bylo účelně využíváno pomůcek, učebnic, učebních textů, pracovních sešitů, pomůcek vyrobených učiteli i žáky, didaktické techniky. Vyučovací formy a metody, motivace žáků: Jednotlivé vyučovací hodiny byly učiteli řádně připraveny, byly vhodně vnitřně členěny, průběžně sledováno plnění stanovených cílů. U žáků byl podporován sociální a osobnostní rozvoj, jejich sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování a tolerance. Žáci se seberealizovali, aktivně a emočně se zapojovali do jednotlivých činností. Vyučující uplatňovali se žáky různorodé metody a formy práce metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování. Účelně se střídala výuka frontální, skupinová i individuální. Žáci byli vedeni k tomu, aby pracovali s různými zdroji informací. Bylo respektováno (zvláště u mladších žáků) individuální tempo žáků. Žáci byli vhodně motivováni. 5

6 Interakce a komunikace: Snažili jsme se o to, aby byla vyváženost verbálního projevu učitelů a žáků, aby žáci měli maximální příležitost k samostatným řečovým projevům, rozvíjeli jsme jejich komunikativní dovednosti, vedli k vzájemnému respektování, k možnosti vyjadřování vlastního názoru, argumentaci, diskusi, k výchově k toleranci. Snažili jsme se o to, aby klima třídy bylo co nejoptimálnější. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V práci s dětmi vycházíme z vypracovaného Minimálního preventivního programu a to nejen v průběhu vyučování, ale i při mimoškolních aktivitách. Na škole vedeme primární prevenci systematicky v průběhu celého školního roku. V této organizaci úzce spolupracujeme s rodiči. Ve školním roce 2012/2013 se na škole nevyskytl žádný přestupek se zneužíváním návykových látek, rovněž se nevyskytl žádný případ v oblasti šikanování. V průběhu školního roku primární prevenci zařazujeme podle témat do vyučovacích hodin a v rámci školní družiny. Hlavním cílem je vést žáky k sebevědomí, sebehodnocení, ke zdravému životnímu stylu, vytváření zodpovědnosti za své zdraví, k boji proti alkoholu, drogám, zvládání stresu atd. Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Den bezpečného internetu - v rámci vyučování si žáci pátého ročníku připravili pro nižší ročníky soutěže, scénky a příspěvky týkající se této problematiky (kyberšikana, online hry, facebook atd. ). V listopadu jsme se s dětmi zúčastnili v rámci prevence besedy o rizicích elektronické komunikace aneb problematika kyberšikany. Speciální kurz SYREO - SEBEOBRANY PRO DĚTI, který pro nás připravila společnost Puritas v.o.s. ve spolupráci s Evropskou školou bojových umění Arma Ferre. V kurzu se mohly děti naučit, jak se chovat v nejrůznějších situacích, jak vnímat okolí, jak se vyvarovat nebezpečí a pokud již takové okolnosti nastanou, aby věděly, jak je řešit. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Právní vědomí ve školském prostředí 1 Práva a povinnosti ředitele školy v kostce 1 6

7 Tvorba interaktivních prvků pro výuku přírodovědných předmětů 2 Zápis do první třídy a genetická metoda čtení 2 Sfumato prevence a reedukace špatně čtoucích dětí 3 Metoda dobrého startu 1 Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1.stupni ZŠ 1 Zápis do 1.třídy 1 Metody aktivizace a motivace žáků v matematice 1 Září: Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Slavnostní zahájení školního roku Tělovýchovná vycházka Soutěž žáků roč. Ovoce a zelenina Zahájení soutěže ve sběru víček z pet - lahví Zahájení soutěže ve sběru kaštanů Zapojení do soutěže Po škole v pohybu Zapojení do mezinárodního programu Les ve škole Říjen: Projekt společnosti Cetelem Sport školám Zahájení projektu Ovoce do škol Zahájení projektu Školní mléko Zahájení činností kroužků na škole Výtvarná soutěž Svět kolem nás Drakiáda roč. Procvičujeme si učivo s PIEROTEM Listopad: Halloween Návštěva v MŠ Děhylov Hlučínský slavíček Výtvarná soutěž Den v zoologické zahradě Výstava Zdeněk Miler dětem Beseda Rizika elektronické komunikace aneb problematika kyberšikany Vánoční focení Výroba drobných dárků na Děhylovský vánoční strom Charitativní akce Život dětem Prosinec: Mikulášská nadílka ve třídách Adventní odpoledne se žáky 4. a 5. roč. a jejich rodiči 7

8 Výroba vánočních přání Spaní ve škole tradiční akce žáků 3. roč. Vánoční besídky ve třídách Vánoční lidové zvykosloví s mikulášskou nadílkou v Opavě Leden: Sebeobrana pro děti Syreo (3.- 5.r.) Vítání občánků v Dobroslavicích Maškarní ples žáků roč. Zapojení se do Adventního Dobroslavického kalendáře výstava betlémů Ukončení 1. pololetí Vydání dalšího čísla časopisu Školáček Únor: Zápis žáků do 1. roč. Projekt Zdravé zuby Den bezpečného internetu ( žáci 3. roč.) Divadelní představení Káťa a Škubánek v KD Hlučín Březen: Maškarní ples Klubu rodičů v Děhylově Příprava pásma ke Dni matek, výroba přáníček Matematická soutěž Cvrček Matematická soutěž Klokánek Jarní lidové zvykosloví v Opavě Zahájení plaveckého výcviku Hastrmánek Kravaře Duben: Projekt Zdravé zoubky 1. roč. Interaktivní výstava Poznej se Pěvecká soutěž školních družin Hlučínský kos Květen: Vystoupení žáků ke Dni matek v KD Dobroslavice Divadlo loutek Ostrava Čtyřlístek zasahuje Ukončení plaveckého výcviku v Kravařích Červen: Celostátní testování žáků 5. roč. Školní výlet Bouzov Atletický den v Hlučíně Tělovýchovná vycházka Vydání dalšího čísla časopisu Školáček Slavnostní ukončení školního roku 2012/2013 8

9 Účast na olympiádách a soutěžích Žáci se ve školním roce 2012/2013 zúčastnili těchto soutěží: Školní soutěž Ovoce a zelenina Školní soutěž ve sběru kaštanů Sběr víček z PET- lahví Po škole v pohybu celonárodní projekt Ministerstva zdravotnictví Sport školám celonárodní projekt společnosti Cetelem Kosočtverec matematická okrsková korespondenční soutěž Výtvarná soutěž Svět kolem nás Výtvarná soutěž s mysliveckou tématikou Výtvarná soutěž Den v zoologické zahradě Matematický Cvrček celostátní matematická soutěž Matematický Klokánek celostátní matematická soutěž Hlučínský slavíček okrsková pěvecká soutěž Rovninský kos okrsková pěvecká soutěž školních družin Atletické mistrovství škol Hlučínska Žáci byli úspěšní v těchto soutěžích: V soutěži ve sběru víček z pet lahví jsme získali diplom za 1.místo. V matematické korespondenční okrskové soutěži Kosočtverec se ze 102 soutěžících na místech 7. a 14. umístili 2 žáci 4. a 5. roč. V okrskové pěvecké soutěži školních družin Rovninský kos v Hlučíně se umístily na 2. místě v kategorii I. 1 žákyně 2. roč., v téže soutěži v kategorii II. se na 1. místě umístila žákyně 4. roč. a na 3. místě žákyně 3.ročníku. V kategorii skupin se umístila na 1. místě děvčata z 1. a 2. třídy. V další okrskové pěvecké soutěži Hlučínský slavíček jsme získali 1. místo. Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na naší škole kontrola ČSI. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ Poskytnuté Použité Vratky dotací za rok 2012 k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé , , - 0 náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele-mp celkem: , ,- 0 z toho aa) platy -pedagogové , ,- 0 - správní , ,- 0 ab) OPPP - pedagogové , ,- 0 9

10 - správní , ,- b) Orientační ukazatele: 0 Ostatní( pojistné+fksp+oniv) , ,- 0 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele (Doložit přílohy ze ZÚ 2012: List č. 3 náklady, List č. 4 výnosy, List č. 5 hospodaření školy s finančními prostředky) c) Péče o svěřený a vlastní majetek Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem Děhylov, opr. těl nářadí, kopírky, lina Dobroslavice, opr. těl.nářadí, kopírky , ,20 0 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku z vlastních zdrojů Částka celkem Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Škola v letošním školním roce nebyla zapojena do rozvojových programů. 10

11 Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola je od září 2011 zapojena do projektu EU peníze školám. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol (projekt EU a ČR). Jiné projekty: Zaregistrování do projektu M.R.K.E.V. environmentální výchova. Mezinárodní program Les ve škole škola v lese občanského sdružení Tereza Celostátní projekt Zdravé zuby. Projekt Zdravé zoubky. Účastníme se veřejných sbírek Život dětem a Fond Sidus na pomoc handicapovaným dětem a vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji. Projekt Domácí procvičování s PIEROTEM. Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Počet zúčastněných žáků (dětí) Klub rodičů Maškarní ples 30 Mateřská škola Dobroslavice Společná hudební a výtvarná akce 13 ZUŠ Háj ve Slezsku Hudební koncert pro MŠ 9 Ve škole není odborová organizace, proto tato spolupráce neprobíhá. Zpracovala Mgr. Simona Kovaříková dne ředitelka školy 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více