Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek"

Transkript

1 V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t í m t o d o p i s e m p o ž á d a t, a b y s t e s e p» i po os jl ia lv i á m k s t á t n í h o s v á t k u 5. ƒ e r v e n c e v y v ' š e n í t r a d i ƒ n í m o r a v s k é v l a j k y n a v b' u dvoa š e h o ú» a d u. V t e n t o d e n o s l a v u j e M o r a v a v ý r o ƒ í p» í c h o d u s l o v a n s k ý c h v ' r o p a t r o n M o r a v y a s p o l u p a t r o n E v r o p y, s v a t ý c h C y r i l a a M e t o d ' j e n a V e l k o u M o r a v u. P o m ž e t e t a k o b ƒ a n m p» i p o m e n o u k u l t u r n í t r a d i c e a h i s t o r i c k é h o d n o zt ey m ' n. a š Ií n i c i a t i v a M o r a v s k é n á r o d n í oz ba c e v y v ' š o v á n í m o r a v s k é v lna a j k ry a d n i c í cbh y l a [1 ] z a h á j e n a v r o c e a l e t o s s e k o n á j i ž p o š eosd t é r. o k u s v é h o v z n i k u sme o rka v ' t í m t o z p s o b e m p» i h l á s i l o j i ž o b c í a m ' s t. T e n t o p o ƒ e t p» e d s t a v u j e lp i» ži nb o u p o l o v i n u v š e c h o b c í n a h i s t o r i c k é m ú z e m í M o r a v y. V e v ý ƒ t u n e c h y b í ž á d- n ý z e n ý c h k r a j : o d J i h o ƒ e s k é h o, P a r d u b i c k é h o, p» e s V y s o ƒ i n u, O l o m o u c k ý, M o r a v s k o s l e z s k ý, j izhlu í nmsokrý a vay ž. ks v o u p» í s l u š n o s t k M o r a v ' v y j a d» u j í o b c e b e z r o z d íi lk u o s tv i e, l o d n e j m e n š í c h o so a d n ep j v ' t š í m o r a v s k é m ' s t o B r n jo e hs o m í s t nm íi ƒ á smt i a J i h om o r a v s k ý m h e j t m a n s t vm í. P o d p o r u M o r a v ' v y v ' š e n í m j e j í v l a j k y v y j á d» i l y r o v n ' ž n ' k t e r é o b c e n a š e h o S l e z s k a, n v e c h á c h, n a Svl eo n s k u a m ' s t o K r z a n o w i c e P ov l s k u. ( M N O ) W W W.Z A M O R A V U.E U j e s p o l e k ( d» í v e o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í ), r ok ct e r é 2 0 1v 5 o s l a v í 3 0 l e t o d s v é h o z a l o ž e n í ( ). H l a v n í n á p l n í n a š í ƒ i n n o s t i j s o u m o r a v s k á o s v ' t a, b e s e d y, p» e d n á š k o v á a p u b l i k a ƒ n í ƒ i n s e t k á v á n í n a p a m á t n ý c h m í s t e c h M o r a v y. J a k o p» i p o m í n k u b o h a t ý c h k u l t u r n í c nh a ští r a zd ei m c ' p o» á d á m ke a ž d o r o ƒn ' n a j a» e M o r a v s k ý d e n v O l o m o u c i a n a p o d z i m, p o d z á š t i t o u h e j t m a n a J i h o m o r a v s k é h o k r a j e J U D r. M i c h adl ea n Hza a š k Ma o, r a v u v B r n '. K r o m ' ú s p ' š n é i n i c i a t i vzy a v y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l aj js km y e z a h á j i l i i d a l š í p o d o b n é p r o j e ík kt ly a, d nm ao p r» a v s k á v l a j k a n a k a ž d é m z á p a s, e v k t e r ý c h v y z ý v á m e ku ž í v á n í m o r a v s k ý c h s y m b o l p» e d e v š í m s p o r t o v n í k l u b y. N e j n o v ' j š í a m é d i i r o v n ' ž v e l p o z i t i v n ' h o d n o c eý nj e v ý z n a m n ý k u l t u r n í p o ƒ ivn z t y ƒ e n í h n ' d é d o p r a v n í z n a Iƒ S k y 2 3 (I n f o r m a c e o v ý z n a m n é m k u l t u r n í nm e - b o t u r it si c k é m c í l i n e b o o b l a sm toi r) a vss k o u o r l i c í a n á p i s eh m i s t o r i c k á h r a n i c e M o r, au vp y o z o r u j í c í n a p r b ' h h i s t o r i c k é z e m s k é [2 ] m o r a v s k o - ƒ e s k é h r a ni c e p o b l í ž O l e š n i c e n a M o r a v '. s p o lr ua pc u j e os b e c n í m i s a m o s p r á v a m i r i z n ý m i i n s t i t u c e. m Ni a š i m i p a r t n e r s k ý m i o r g a n i z a c e m i j s o u A k a d e m i c k é p ' v e c k é s d r u ž e n í M o, r a vmao nr a v a k r á s n a z e m ( S d r u ž e n í M o r a v a n n a S l o v e n s kb u r ) n,' n s ké N a k l a d a t e l s t Jv oí t a, S d r u ž e n í u m ' l c M o r a v y a S l e za sdk a l š. í P r á c e n a š e h o s p o l k u b y l a on ca e n i ' d' vm a m i n i s t r y k u l t u r y e s k é r e p u b l i k, y M g r. A l e n o u [3 ] H a n á k o v o u a M g r. D a n i e l e m H e r m a n e m. M o r a v s k á v l a j k a, k t e r o u d o p o r u ƒ u j e m e v y v ' š o v a t, ójre a bv im ko or la v s k ý c h z e m s k ý c h b a r v á c h ž l u t é a ƒ e r v e n é, k t e r á b y s c h v á l e n a p o s l e d n í m m o r a v s k ý m z e m s k ý m z á k o n o d á r n ý m s b o r e m, n ž j eb y l d e m o k r a t i c k y z v o l e n a s k l á d a l s e j a k z e s l o v a n s k i n ' m e c k y h o v o» í c í c h p o s l a n c. V l a j k a v e s v é m o d e r n í v e r z i s e zkeemm s kuý pm r ozsnt a» e d ( p r o o d l i š e n í o d p o d o b n ý c h v l a j e k ) v p o s l e d n í c h d e s e t ic lh e tníe j u ž í v a n ' j š í a n e j r o z š í» e n ' j š í p o d o b o u m o r a v s k é v l a j k y. V r o c e j i n a V e l e h r a d ' p o ž e h n a o l o m o u c k ý a m e t r o p o l i t a m o r a v, s kmýo n s. J a n G r a u b n e r. P o u ž i t í m o d r sé t» e d o v ' k é m a r k r a b ' c í s t a n d a r tpy o v a ž u j e m e z a m o ž - n o u, a v š a k m é n ' v h o d n o u v a r i a n t u. S t a n d a r t a s y m b o l i z u j e p a n o v n i c k o u a v o j e n s k o u m o c m a r k r a b ' t e, n i k o l i v m o r a v s k o u [4 ] s a m o s p r á v u a s v é b y t n o s t. P r o d e j m o r a v s k ý c h v l a j e k n a b í z í n a p»-s í kh lo ap d Meo r a v sk ý p a t r i o. [5 t ] V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, r o-l z i h o sd e n evt ye v ' s i t ƒ e 5 r. v e n c e v l a j k u M o r a v, y k o n t a k t u j t e p r o sh ílm a v n í k o o r d i n á t o r k u v l a j k o v é i n i c i, a pt ai nv í y L e n k u H o l a o v o. uv a š i r a d n i c i d o pmle n íd o i n t e r a k t i v n í m a, [6 p ] y k t e r á, p o do b n ' j a k o f a c e- b o o k o v á s t r á n k a i n i c i a t ic vh y c u, a b y n a mí o jr a d n i c i v l á l a m o r a v s k á, [7 v ] l as jl ko a u ž ík p r o p a g a c i z a p o j e n ý c h m ' s t a o b c í. U p o-z o r u j e m e r o v n ' ž n a m o ž n o s t n a p s a t s v j r n რzi o v y z n á n í M o r a v ' d o r u b rpiokd y p o r a s a m o srpá v [8 ] n e b o S v á t e ƒ n sí l o v o. [9 ] S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á I n g. J a r o s l a v K r á b e k m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o b c e p»e d s e d a M o r a v s k é n á r o d n í o b c e m o b i l: m o b i l : e -m a i l: h o l a n o v z a m o r a v u. e u e -m a i l : k r a b e z a m o r a v u. e u 1 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / v y v e s i/ m e 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / v y z n a c i m e / 3 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 3 / m i n i s-k tur l t u r y-p o d p o r i-n a v r h -m o r a v s k e -n a r o d n i-o b c e / 4 h t t p : / / v l a j k a. m o r a v y. e u 5 h t t p : / / w w w. m o r a v s k y p a t r i o t. e u / m o r a-e v au / e s h o p/ 1-1 -V l a j k y / 1-2 -M o r a v s k a -v l a j k a 6 h t t p : / / v l a j-2 k y z a m o r a v u. e u / 7 h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / p a g e s / C h -a c ub y -n a -m o j í-r a d n i c-v i l á l a-m o r a v s k á -v l a j k a / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / p o d p o -s r aa m o s p r a v / 9 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / s v a t e -s c nlio v o /

2 V ý z v a k e z p» í s t u p n ' n í m í s t n í c h m u z e í a p a m ' t i h o d n o s t í d n e 5. ƒ e r v e n c e V á ž e n í p»e d s t a v i t e l é o b c í ', s t m a k r a, j s o u ƒa s n ' s i n i c i a t i v oz u a v y v' š o v á n í m o r a v s k é v l a jski y V á m d o v o l u j e m e n a v r h n o u t, z d a b y s t e m o h l i v d e n c y r' ij- l o m e t o s k ý c h o s l a v, d n e ƒ e5 r. v e n ce , z» pí s t u p n i t» ve j n o s t i z a z v ý h o' dn né v s t u p n é n e b o z d a r m a m í s t n í m u z e a, e x p oƒ zi i cj e i n é p a' -m ti h o d n o s t i. V í' m» e, ž e t í m» ips p' j e t e k p o z n á v á n í n a š í v l a s t i a o b o h a c e n í k u l t u r n í h o ž i v o t a. V r o c e t u tv o ý z dv ou p r o v o d p o d p o» i l o 62 i n s t i t u c í : B o s k o v i c e M u z e u m B o s k o v i c k a z d a r m a B r n o M o r a v s k á v e s nƒ ik a a b e t l é m p o l o v i ƒ n í v s t u p n é B r t n i c e V a l d š t e j n s k ý d m z d a r m a Z á m e k B r t n i c e s y m b o l i c k é v s t u p n é B» e c l a v L i c h t e n š t e j n s k ý d m z d a r m a Z á m e ƒ e k P o h a n s k o z d a r m a D o l n í K o u n i c e Z á m e k D o l n í K o u n i c e p o d p o r a ( t o h o ƒ a s u o pv r a v ' a n e p» í s t u p n ý ) K l á š t e r R o s a c o e l i z d a r m a Ž i d o v s k á s y n a g o g a z d a r m a Ž i d o v s k ý h» b i t o v v o l n ' p» í s t u p n o F u l n e k B o ž í m u k a C y r i l a a M e t o d ' j e v o l n ' p» í s t u p n o J e m n i c e K o s t e l s v. V í pt oa d zs e m í m s y m b o l i c k é v s t u p n é K l o b o u k y u B r n a N á r o d o p i s n é m u z e u m z d a r m a M i k u l ƒ i c e S l o v a n s k é h r a d i š t ' z v ý h o d n ' n é v s t u p n é M i k u l o v P ' c h o t n í s r u b -S M J 2 9 S V A H d o b r o v o l n é v s t u p n é O l o m o u c A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c z d a r m a V l a s t i v ' d n é m u z e u m O lv o m o u c i z d a r m a M u z e u m M a t i c e S v a t o k o p e c k é d o b r o v o l n é v s t u p n é T i š n o v M l l e r v d m ( M u z e u m T i š n o v a ) z d a r m a U n i ƒ o v Š a t l a v a m u z e u m v ' z e s t v í s n í ž e n é v s t u p n é M u z e u m U V o d n í b r a n k y s n í ž e n é v s t u p n é E x p o z i c e k d ' j i n á m m i n o r i t s n í ž e n é v s t u p n é M u z e u m b a r o k a s n í ž e n é v s t u p n é U n i ƒ o v s k á r a d n i c e ( p d a a v ' ž ) s n í ž e n é v s t u p n é A r b o r e t u m P a s e k a M a k ƒ u P i k ƒ u z v ý h o d n ' n é vs t u p n é Z á b» e h T v r z N e m i l e z v ý h o d n ' n é vs t u p n é J e s t l i ž e s e k t o m u t o k r o k u r o z h o d n e t e, d e j t e n á m p r o s í m d ' v t '. O V a š e m z á m ' r u b u d e m e i n f o r m o v a t v e» e j n o s t. L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o b c e e d p s» e d a M o r a v s k é n á r o d n í o b c e m o b i l : e -m a i l : hlo a n o v z a m o r a v u. e u -m a i l : k r a b e z a m o r a v u. e u

3

4 R e a k c e p» e d s t a v i t e l s a m o s p r á v L i b h o š Š (o k r e s N o v ý J i ƒí n) I n g. H e l e n a Š ií mƒk o v á, s t a r o s t: k ap o p r v é j s m e s e i pp o» j i l i v r o c e a v l a j k u s c h v á l i l ' i š un ja ev mž e d y i. v V y dv a l š í dƒe o pn oé r u d n y. B» e z o v á (o k r e s O p a v a) P a v e l S c h n e i d e r, s t a r: o svtaaš i i n i c i a t i v u l e t o s í mp e o d, p o j» s m e c e s i zv 't š í ƒá s t i v e S l e z s k u, a lh e i s tn oa r i c k é m ú z e m í M o r a v y l e ž í n a š e o b e c ƒ ogvriuc e. V a l d í k o v o( k r e s T»e b íƒ ) J a n P a v l í ƒ e k, s t a r : o sot ba e c V a l d í k o v s e t a k é hol dá ks aí z u k V e l k é M o r a v y a j e j í m u j šp ío mz u d ' v ý z n a m u ve s k é m k r á l o v s t v í a ž p o s o uƒa s n o s t. M oa rv s k o u v l a j k u j s m e vsi y v l ' i jv i mž i n u l é m r o c e, d evn n a š e h o n e jt v š ' í h o m o r a v s k é h o s v á t k u d nƒe e r v5 e. n c e, s p o l eƒn ' s v l a j k o u R a n a šoí b e c n í. lve t o š n í m r o c e t o m u b u d e ' s a t e jt ní m t o n á s ž em t e z»aa d i t d o s e z n a m u o b c í n a š e h o o k r e s T»e b íƒ. Ž á r e c o( k r e s B r n o-v e n k o v ) V l a d i m í r Š t p ' á n e k, s t a r o s t a J: s e m p»e s v' d ƒe n o t o m, ž e t e n t o s t á t b y b e z M o r a v y n e el xo iv' sk t obvy a l m'. l m í t o d v a h u ' c o n p r o M o r a v u u d' l a t. N i k o l ƒi c e o( k r e s B» e c l a v) I n g. J o s e f H r o u z e k, s t a r: o As nt o a, u ž t o p o v a ž u j e m e z a seajmmooz s» t, e jt o v ý z n a m n ý d e n p r o M o r a va u j, k a v ls e m p aí t!» S l e z s k é P a v l o v i co e k r( e s B r u n t á) l J a r o s l a v Š i mƒáe k, s t a r o s t a J : a k o o b e c j s m e s e z a p o j i l i r á d i. C í t í m e s e j a k o M o r a v á c i, t a k ž e, k d y ž n á s t a t o i n i c j s m e n a š i ƒ aús t p o t v r d i l i. U n k o v i c e o( k r e s B r n o-v e n k o v ) Z d e n ' k P o s p í š i l, s t a r o svtya v :' š o v a t m o r a v s k o u v l a j k u r o z h o d ' n a n o i v b u d o u c n u, j s m e n a ' M a o r am vo r a v a n é b u d e m e p o» á d! P r o s e n i c e o ( k r e s P»e r o v) O t a k a r D o k o u p i l, s t a r o s tm a y : s l í m s i, ž e b y s i l i d é u' vd m o ' m i t, k d e s e n a r o d i l i a»í k a. m Vpy ars t t á m e zt o h o, c o n á m t a d y p»e d k o v é z a n eh ca l i. J d e t o o, a bly i d é k e s v ý m»e kn o m n e b y l i l h o s t e j n í. T a t o a k c e p o nl ei mt á i k so u n i c ƒn s péohlo e. L i b i n a o( k r e s Š u m p e r k) M g r. I n g. T o m á š K o b z a, s t a r: o sdtíak y V aš í v l a j k o v é i n i c i sa i t i tv a' k ƒ aonb é m o r a v s k ý c h o b c í ' a s t m m o h o u p r a v i d ' e lp n»i p o- m í n a t k u l t u r n í a h i s t o r i c k ý o d k a z, k t e r ý n á m v š e m n a š ie n a m o zr a nv es ck há a l o a t. ƒ K n í n i c e o( k r e s J i h l a ) v a S t a n i s l a v V e s e l ý, s t a r o Js st ma e : m o r a v š t í p a t r i o to i r, a v ms k o u v l a j k u ž l u t o e ƒr v e n o u b i kó or lu s o r l i c ví y v' š u j e m e u ž ' kn o l i k l e t!

5 L i p t a (o k r e s B r u n t á) l B l a n k a K l i m o š k o v á, s t a r o s t kc a h : c e m e, a b y s i l i ddé o mu iv l' i, ž e j s m e ƒá s ot uí M o r a v y a M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e, a p o k u d n ' ƒe h o p o d o b nhéo m ž e m e z a p o j i t, t a k j s m e r á d i. N á m ' š Š n a d O s l a v o u o k( r e s T» e b íƒ ) V l a d i m í r M' r k a, s t a r o s t a D : v o d y, p rƒ o vy v 's i t v l a j k u j s o u n a p r o s t o j e d n o d u c h é. J s m e ', n a j s mm e o ruavn vi i a j s m e t a k é v N á m ' š t i n a d O s l a v o u. K d p y»í ž lj e ž i t o s t, k t e r á á s e m ' st tý eƒk k a, s t á t u, ' z, e mt a k s i m y s l í m, ž e j»ee b ta o p»i p po ot m e n o u t. N e n í t o ž á d n ý m o r a v o c etnr i s m u s, n e bj o i n á n a c i olni as t i c k á z á l e ž i t o s t. M o r a v s k á v lkanjá k a a j ke d y p ' j i n d y j i l i d é m ' ot h? o u AŠ v vi id s í a l e s p o n a s v á t e k C y r i l a a ' Mjee t. o d S k r c h o v o( k r e s B l a n s k) o V ' r a K o l á» o v á, s t a r o s t k a O : b e c S k r c h o v s e l e t ot s p»i o p p' o j í p ká t é m u r oƒ n í k u i n i c i a t izva y v y v š' o v á n í m o r as vk é v l a j k y, k t e r o u z a s t»e š u j e M o r a v s kná á r o d n í o b e c. Z a s t u p i t e l s t v o o b c e s c h' vš áe ln ií l o m o vr ya v s k é v l a j k y n a ' b uodboevc n í h o»aú d u n e j e n n a s v á t e k s v. C y r i l a a ' Mj e t, o da l e c eƒn l o' r oa ž d o k o n c e s v é h o v o l e b n í h o o b d o b í, j a k o p r o j e v s o u n a á l úe zž ei mt í o s Mt oi r ao vb y c. í n J a v o r n í k o( k r e s H o d o n í n) J a n H o z á k, s t a r o s t a N : e n í t o p r o n á s ž á d n á n o v i n k a, e r žv le un tá o lƒv a j k a n á m n a r a d n i c i ƒa sv ti o s í,»etb a i l p r o k u. P a s k o v (o k r e s F r ý d e-m k í s t e k) P e t r B a u r a, s t a r o s t a M : y, n a p o s l e d n í v ý Ms op ra ' v y, m u s í m e t a d y d r ž e t l i n i i! K y s e l o v i c e o k( r e s K r o m '»í ž) I n g. R a d i m V l a s a t ý, s t a r o Os bt ea c : K y s e l o v i c e sle e t ovš n í m r o c e i p o» j i l a i nki c i a t' i vo bƒa n s k é h o s d r u ž e n í M o r a v s k á n á r o d n í o b e Z a v y v 'š o v á n í m o r a v s kvé l a j k, y k t e r á m á»i p o m í n a t b o h a t é k u l t u r ndí i c te r an a š í z e. m ' P r o t o D ev n s l o v a n s k ý c h ' r ov z v' s t C y r i l a a M e t' oj de d n 5 e. ƒe r v e n c e z a v l án la a O b e c n í m» aú d ' v K y s e l o v i c í c h k ' r ovm l a j kƒe y s k é, t a k é v l a j k a m o r a v s k á. V r a ž n é (o k r e s N o v ý J i í ƒn) V l a d i m í r N i p p e r t, s t a r o s5 t. a ƒe : r v e n c e v d e n s t o á t ns ív há t k u e s k é r e p u b l i k y o s l a v a»ípc h o d u ' vr o z v' s t s v.c y r i l a a M e t o d' j e n a M o r a v u z a v l á lna a b u d o v' o b e c n í h o» aúd u m o r a v s k á v l a j k a. ' S t je aj kn o n a r a d n i c í c h m n o h a d a l š í c h m o r a v s k m ' s t. Ž i j e m e m ovr a v s k é z e m i. L h á n i c e o( k r e s T»e b íƒ ) J o s e f L e ž á k, s t a r o s tv a y : v ' š u j e m e m o r a v s k o u v l a j k u u ž d l o u h o a»e jsm a' m, o zj e t o n a š e i ct e r, a d k t e r o u c t í m e,»e j scme e npa M o r a v '. K n ' ž d u b (o k r e s H o d o n í n) L i b o r G r a b e c, s t a r o s Bt ua d: e m e s e a k c e az sú t ƒ o v a t v e v h o d n ý c h t e r m í n e c Vh ý, z vn e a m n ý c h m o r a v s k ý c h d n e. c h H o š Š á l k o v á o( k r e s V s e t í) n P e t r L a š t o v i c a, s t a r o Js ta a s n: é, ž e sp»i p o j í m e, j s m e M o r a v á c i ž, e t me s n á m a ƒí p ot a t, Š as e v á m»í d a!

6 Z e l e n á H o r a o ( k r e s V y š k o) v P e t r G r m e l a, s t a r o s tva l: a j k u j s m e s i l o n i k o u p i l i s e ž es ni ol u i a j i v ny a v ' z a h á j e n í p r á z d n i n n a n ás s t o žn áa r u d v»e uo. C e s t o v a l j s e m p o Š v ý cs ak ru, k du e n ' k t e r ý c h d o m m a j í v l a j k y, c' o iž n sm p i r o v a l o t. a kaé j s e m t a k ' l c h dt á t n a j e v o, ž e s e c í t í m j a k o M o r a N á s l e d n' p»i š l an a b í d k a zm o r a v s k é n á r o d n í o b c e n. á s U b u d e ž l u et ro vƒ e n á. Z a b ý v a l j s e m s e j e j i c h h i s t o r i í a t a t o v a r i a m é m u p»e s v' d ƒe n í. K r z a n o w i c e ( o k r e s R a c i b ó Pr oz l, s k o) M a n f r e d A b r a h a m c z y k, s t a r o s t a M : o r a v s k o u v l a j k u j s m e s e r o z h o ds li i t v5 ƒe y. v r' v e n c e ( l i p c a ) n a d e n s v. MC ey tr oi d l 'j a e a j a k o s y m b o l i c k o u p o d p o r u Z e m i m o r a v s k é, ƒn é s p ho il se t o r i i, b l í z u k»e é ka u lltivdýom t r a d i c í m n a M o r' a i v t a d y u n á s v K r z a n o w i c í c h. B r n ' n e c (o k r e s S v i t a ) v y M g r. B l a h o s l a v K a š p a r, s t a r o sot ba e: c B r n 'n e c ( M o r a v s k á C h r a s t o v á, C h r a s t o v á L h o' tna e, c ) B z r rn o z h o d n u t í Z O v yš v u' j e M O R A V S K O U V L A J K U p»i k a ž d é v h o d n»í é lpe iž t o s t i a b u d e ƒitnaik t i n a d á l e. Ž e r a v i n y o( k r e s H o d o n í n) V í t ' z s l a v K o u t n í k, s t a r o sjt sa m: e m a l á o b e c v s r d c i S l o v á c k a. J a k ž j ie n ask a, cníetž í m e p r arvnoýv m' a M o r a v á k a m a. V l a j k u m á m e a v y v s ' í m e. P r o s e n i c e (o k r e s P»e r o v) I n g. O t a k a rd o k o u p i l, C S c. J : s e m r á d, ž e s ke d o n ' c h o p i l t é t o m y š l e n k y a p r á c e p r o M o r a v u. Z v ' r k o v i c e o ( k r e s T» e b íƒ ) V ' r a B a r t k o v á, s t a r o s t k a L : e t o s v y v s ' í m e m o r a v s k o u v l a j k u p o p r»i v dé á. v áp m e s e, p r o t o ž e j s m e na a v '. M o Jr e t o j e d n o d u c h é. S t r a c h o t i c(o e k r e s Z n o j m o) E v a V a c u l o v á, s t a r o s t kj a s : m e h r d ím o r a v á c i, m á m e m o r a v s k o u k r e v! L i p i n k a o( k r e s O l o m o u c) M g r. Z d e k a e r n á, s t a r o s t k Sa a: m o z» e j m ', ž e n a m o r a v s k á ƒí v ý rm oy s l í m e. K» e p i c e o( k r e s Z n o j m o ) Z d e n ' k B r a n d l, s t a r o s tn a: p i š t e s i n á s d o s e z n a m u, m o r a v s k o u v l ašj uk ju e mve y, v ' ml i j s m e j i t sa rp k é n u v n a n a š i c h H r á c h b e z h r a n i c. Š t 'm ' c h y (o k r e s T» e b íƒ ) M a r i e B á o v á, s t a r o s t k a N : e m u s í t e u ž v o l a t, b e r e m e t o esjam m' o z a» j a k o t r a d i c i, h l á s ím mo e r a sv e s k ké z e m i. N i m p š o v (o k r e s T»e b íƒ ) B o ž e n a N o v o t n á, s t a r o s t k Oa b: e c N i m p š o v, k t e r á s e n a c h á z í n a Ms oe r»i ap v p ' o j í i kn i c i a t' i vm N O a v l a j k u n a b u d o v u O Ú ' sv í y v d n e 5. ƒe r v e n c e, k d y»i s i p o pm í n á m e p»í c h o d s l o v a n s k ý c' rh o zv v' s t s v. C y r i l a ' a t omd ' j e.

7 T u ƒ í n (o k r e s P» e r o v) J i» í e z n íƒ e k, s t a r o s t a M: á t o s y m b o l i c k ý v ý z n a m. C í t í m e s e b ý t M o r a v á k y, j s m e a n a 5 ƒe. M ro vr ea nv c' e j e m o r a v s k ý s v á t e k. S n a ž í m e s e t í m t o M o r ap vo u d p o»i t. Ž e l e ƒ (o k r e s P r o s' tj o v) I n g. B r o n i s l a v a A u g u s t i n o v á, s t a r ovs yt v k' a š: o v á n í m o r a v s k é v l a j k y p o v a ž u j e m e z a a t rbu addei mce i j i u ž í v a t i v b u d o u c n u v n á s l e d u j í c í c h l e t e c h. R a d v a n i c e o( k r e s P»e r o v) M i l a n P y š n ý, s t a r o s tia n: s p i r o v a l i j s m e j si e n ý uc h o b c í. om s' o b n' s e n á p a d l í b í, j s e m h r d ý, ž e ž i j' u. n a M o r a v M o r a v s k é B r á n i c e o( k r e s B r n o -v e n k o v ) I n g. J a n T r e c h a, m í s t o s t a r o sn ta a š : e o b e c s e i l e t ao s t nz í ú ƒ i n i c i a t i v ' y š o vyávn í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i c í c h a o b e c ú»a d e c h. D n e ƒe 5. r v e n c e s i p t»i a k p o m e n e m e p»í c h o d s l o v a n s k ý c' rh o zv v' s t, savt ý c h C y r i l a a M e' jt e o d n a V e l k o u M o r a v u. O b e c t í m d á ' ot p o f i c n i ' á l n a jve o s v o u s o u n á l e ž i t o s t k M oa r aj v e ' j í m u h i s t o r i c k é m u o d k a' šz eu n ív m y v t r a ƒn d ií v l a j k y ƒe n a s t n é m m í s t'. D n e š n í p o d o b a m o r a v s k é v nl ea nj í k y z á v a z' n k o d i f i k o v á n a. jp No eu ž í v a n' j š í p o d o b o u m o r a v s k é v l a j k y j e p o d é l- n á ž l u - ƒe r v e n á b i k o l ó r a, u»e p rd o s s t m o r a v s k ý mz e m s k ý m z n a k e m v p r a v o h l e d í c í - zƒe l ra vt eo n' š a c h o v a n o u o r l i c í v m o d r é m p o l i. N a o b e c s e t a»i k ppo j í k d a l š í m s t o v k á m r aodb nc ií c, ƒi ú» a d, k t e r é s e a k c e l e to ou s úƒ ba us dt n i t K. p»i p o j e n í s e k t é t o a k c i n á s n e v e n ' j a k é p o l i t i c k é ' rzy áƒi m j i n éz á j m y C. h c e m e j e n v y j ái d t,» ž e m á m e n a š i k r á s n o u M o r a v u r á d i, ž e p r o n á s m n o h é z n a m e n á, n e n í l h o s t e j n á. ' šveynv í m m o r a v s k é v l a j k y»i sp i o m pe n e m e t a k é b o h a t é l tkuur n í t r a d i c e n a š í r o d' n. é z e m J i h o m o r a v s k ý k r a j J U D r. M i c h a l H a š e k, h e j t m a n U : p»í l e ž i t o s t i s v á t kcu y rsiv l. a a M e t' oj de t a k n a ' bnrsnk é m s í d l e J i h o m o r a v s k é h o k r a j e v e d s t á t n í v l a j kr y a p r a p o rju i h o m o r a v s k é h o k r a j e z a v l a j e t a k é mv ol ra aj kv a s k ýv c h z e m s k ý c h b a r v á cƒe h r v e n é a ž l u t é d' on pá l n m o r a v s k ý m z e m s k ý m ebre m. N e p j d e»i p t o m o ž á d n ý p r o j e v m o r a v s k é h o n a c i o n a l i s m u, a»e l ne í o ú cvty y j áb dk o h a t é h i s t o r i i M o r a v y, k t e r á j e k o l é b k o u s t ná at šn í o s t i»i a npe s l a»e s td n í E v r o' p a e s k é rp eu b l i c e t a k»e é s Ša k n s t v í.v y v ' š o v a n á v l a j k a, a t o v j a k é k o l i v p o' d, o bj e ƒa o bn sk o u s y m b o l i c k o u v l a j k o u e. l eú m ƒ j e j í h o ' vš ye vn í j e s y m b o l i c»i k hé l áp š e n í s e k t r a d i c í m»e a Mk ou rl at vu y i ú c t a k j e j í b o h a t é h i s t o r i i.

8 V ý z n a m n é m o r a v s k é d n y Z p r a c o v a l a, o. s. h t t p : / / z a m o r a v u. e u / 5. ƒ e r v e n e c S t á t n í s v á t e k p» i p o m í n á m e s i p» í c h o d s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' s t b r a t» í z e S o l u n ', s v a t ý c h K o n s t a n t i n a ( C y r i l a a ) M e t o d ' j e n a M o r a v u (r ). Z á s l u h o u b y z a n t s k é m i s i e v e d e n é ' mo a b b r a t r y s e M o r a v a s t a l a k o l é b k o u s l o v a n s k é k n i ž n í v z d ' l a n o s t i S. v a t í C y r a i l M e t o d ' j j s opu a t r o n y M o r a v y a s p o l u p a t r o n y E v r o p y. V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k mo ou r av l a j k u s p o l e ƒv ln a' j ks o u e s k é r e p u b l i k y. D a l š í v ý z n a m n é d n y, k d y j e v h o d n é v y v ' s i t m o r a v s k o u v l a j k u 2 8. b» e z e n V ý z n a m n ý d e n p» i p o m í n á m e s i n a r o z e n í v e l k é h o m o r a v s k é h o u ƒ e njcae n a A m o s e K o m e n s k é h o ( 2 8. b» e z n a l i s t o p a d u ), p o s l e d n í h o b i s k u p a J e d n o t y b r a t r s k é. N e n a d a r m o n abzyvl á n "u ƒ i t e l e m n á r o". d V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k om u o r av l a j k u s p o l e ƒv n l ' a j ks o u o b e c n í ( m ' s t s k o u ) z á» í V ý z n a m n ý d e n p» i p o m í n á m e s i n a r o z e n í v ý z n a ƒ n é h o m o r a v s k é h o p o l i t i k a a d i p l o m a t a, o c h r á n c e m o r a v s k ý c h z e m s k ý c h p r á v a s vk oa brol d a, s ta r š í h o z e Ž e r o t í n a ( 1 5.z á» í » í j n a ). V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k om u o r av l a j k u s p o l e ƒv n l ' a j ks o u o b e c n í ( m ' s t s k o u ). 1.» í j e n V ý z n a m n ý d e n p» i p o m í n á m e s i z v o l e n í m o r a v s k é h o m a r k r a b ' Jt oe š t a L u c e m - b u r s k é h o, z v a n é h o t é ž M o r a v s k» ý í, m s k ý m k r á l e m ( 1.» í j n a ). V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k om u o r av l a j k u s p o l e ƒv n l ' a j ks o u o b e c n í ( m ' s t s k o u ). 2 8.» í j e n S t á t n í s v á t e k p» i p o m í n á m e s i n e j e n v z n iek s k o s l o v e n s k é r e p u b l i k y (» 2í8 j. n a ), a l e s vi a to» e ƒ e ní v e l k o m o r a v s k é h o p a n o v n í kr a o s t i s l a v a p r a v o s l a v n o u c í r k v í( 29. a 3 0.» í j n a ). M e z i l e t y v y s l a l k n í ž e R o s t i s l a v p o s e l s t v o d o K o n s t a n t i n o p o l e k b y z a n t s k é m u c í s a» i emliocvhi a I I I. s e ž á d o s t í o v y s l á n í u ƒ i t e l k» e s a n s k é. vsív r. y R o s t i sv l aj e p a t r o n e Mm o r a v y a m o r a v s k é h o n á r o d a. V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s i t m o r a v s k o u v l a j k u s p o l e ƒ n ' s v l a j k o u e s k é r e p u b l i k y D á l e j e o mž n é v y v ' š o v a t m o r a v s k o u v l a j k u n a p» íi k lh ao d e c h, s l a v n o s t e c h ƒ i j i n ý c h m í s t n í c h u d á l o s t e c h s p o l e ƒ n ' s v l a j k o u onbí e c( m ' s t s k o u ).

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á ší í ž í Í á í ž í á ě í á á í í ě á é í í íž ó ó áš í á í ú é á á š í ě ě ží á í ě ě é š é ě é í ú é á í í Í á š é í í ě š í ž é í ě á š í š ěš á áž é á Č ě š Č ě šší Í ě ž í áš í í Ž é ž Ž ě á í ě

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Í ř Á ě ř é ř š ř ř ž ď ě Š ž ř ř ý ř ř é ř ě ě Ú ř žž ř ší ě š š šš š Ť š š ř Ú ě ý ě É Í Í š ř ý ř ý ž š ěš é é šš š ě ř ů ý š š ě é ř ě é ě ě ž ý é é ý ě ěř ý ěř ž ě ž ž ý ě ř ě é é é š ř ž šš ě š ř

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

š ň Ú é ě ť Ě ě ř Ě ť ě š ř š ě Ě č Í ú š ě ěť ř ý é ř ů č ž ť ý ý Í é ě é ř Ě Í ť ě ě č ť ý ů ž ě ž ř ž ě ů ž Í č ě ý ý ě é č é ť ě ú ř Ě ř ě ů č ř ě ž ě ě š Ě ž ě ě ž ý ěř ž ů ú ě ó Á č ť é ě ť ó é

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í Výkonný výbor Ceské boxerské asociace schválil dne 13. července 20.10 Techniclc{ a soutěžn pravidla účinnó aď 3a. kdng' 2010 ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší č é ě é ú í ř á ý á Ž éž ý á ě š é ří é č éž í ý ÍŽ é ř ší é é č ě ě éú é á á ý ů ň ž á í á í ů č í č ě ý š ý é í á é ř á í í í š ý á ý ů ž í Ž ú á é č ě á é ř ř í š ý č é é ý ž é č ě ě é é í š ě í í ř

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý í ř í ř ř ý č č ř č č ý í í ý ň ř í ř č č í í ř ý ý ř ý ř č ý ý í í í í ř íí ú ý ů í ý ů í í ý ř č ří í č č í č č ř ů í ř čí í ú í í ř í č ý ř í ř ý č í ů ř íč í í č ý ř č ů í í ří í í ú í ď í í í í ý

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Ž ÚČ ť ň ž Ž Č ň Ť Š ě ěž ó š ěňž Ú ňť ť ň Č š ě š ě Č ň š ě ů ť ů ň ě ěž Ž ě š ž ě ě ě ú Ó Ó š ž ž

Ž ÚČ ť ň ž Ž Č ň Ť Š ě ěž ó š ěňž Ú ňť ť ň Č š ě š ě Č ň š ě ů ť ů ň ě ěž Ž ě š ž ě ě ě ú Ó Ó š ž ž Ů ú ě ě š Ú ú ů ú Ž ú ž ě Ž ě ě ú ě ů ě ň ú ú ú ě ě ů ú š ň Ž ň ž Ž ú ž ň ěž Ž ň Ú š ě ě ž ě š ů š ň ž ň Ž ě Ž ÚČ ť ň ž Ž Č ň Ť Š ě ěž ó š ěňž Ú ňť ť ň Č š ě š ě Č ň š ě ů ť ů ň ě ěž Ž ě š ž ě ě ě ú Ó

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu.

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. Ě Ř ú č Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. ů šť é Ý é ž é é ť é é é šř ý š Í č é ř ý ů č Í ú ž ž ť Í ýž ř é ř ť ř ř ž é š ý é ř é ý ů ř ž é é ů é Í ú é Í é é ž ř š ť ř é ů ř ů ó ř é ú é č Í

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á á č Č č š é é č ř š í é ž í á ý š í ř é č ý ř č í ý ě ě é í í á é ý ě é š ú ň á í í ě ě ň í ý é Í ý ý ů í ů ň á á í é Č á č Ž ž Č ý č Ž í ř é í ř é ě í ě č á í č š ý í í č ř ď ě č ě ý í ů í č é á ě Ž é

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

ě ú í ř ě é í š š š ď á š š ě í Í é é í ý í ě ý á ý ě ý š š š š š Í í ž í áě é ě ó úá ě ú á é á ěš Á ř ď ř ú í á í í ě í ř í í ý úř í í á ě ý í úř š ů

ě ú í ř ě é í š š š ď á š š ě í Í é é í ý í ě ý á ý ě ý š š š š š Í í ž í áě é ě ó úá ě ú á é á ěš Á ř ď ř ú í á í í ě í ř í í ý úř í í á ě ý í úř š ů á ě ý í ě í ý ý í ú í í řá ě í řá ř ď Ř Í ý íí Ř Á Áš Í Í ú ě ď ú í í řá ě í í ř á í úř ň ří š ý í á ú í á á í í řá íá ě í ě ší ř á í á í ě š ý á í í á ííá ě í ší ř á á í ř í ď í ú ď í ú í ďú Í í Íí Í

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

Ě Á čá Á Úř ě é ě ý ú í ň ť ň ř Í ě Č č í Í Č ě é ří í ó ý ž í ě ě ř í č Í ů ň ň ý ů č ó ú ň Úř ě é Í ý Í í úř ří š ý č ú í í ř ě í ě ší ř ů č ě í ě ší ř ů í Ž ří í ě ě ř í č í ř č é č é é ý ů ň ý ň ě

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

é á á á Ž é í ě ý éší ý č éč é é é ř ř ů á ž ů ř ó ř á á í č é ě á ží ů č á š ě ří ě ě ý ř á á ý á á é š ř ř ěž í ý ř ů ří š ř í é ě ř é č č á í á á ě

é á á á Ž é í ě ý éší ý č éč é é é ř ř ů á ž ů ř ó ř á á í č é ě á ží ů č á š ě ří ě ě ý ř á á ý á á é š ř ř ěž í ý ř ů ří š ř í é ě ř é č č á í á á ě č ó ř ó ý ů ó ží í í ú í é í ý í é ř é č é í á á í š ří í ě í á í ě říč ý á ř ě š č í í ů í ů í č í ů á š Ž á í š ě á í ý í í í í Ž č é ě ě ý á á č ší Ž ť á í ý ů í í á ř ů éý ř č ř ší č ó ěší é í í ě

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více