Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek"

Transkript

1 V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t í m t o d o p i s e m p o ž á d a t, a b y s t e s e p» i po os jl ia lv i á m k s t á t n í h o s v á t k u 5. ƒ e r v e n c e v y v ' š e n í t r a d i ƒ n í m o r a v s k é v l a j k y n a v b' u dvoa š e h o ú» a d u. V t e n t o d e n o s l a v u j e M o r a v a v ý r o ƒ í p» í c h o d u s l o v a n s k ý c h v ' r o p a t r o n M o r a v y a s p o l u p a t r o n E v r o p y, s v a t ý c h C y r i l a a M e t o d ' j e n a V e l k o u M o r a v u. P o m ž e t e t a k o b ƒ a n m p» i p o m e n o u k u l t u r n í t r a d i c e a h i s t o r i c k é h o d n o zt ey m ' n. a š Ií n i c i a t i v a M o r a v s k é n á r o d n í oz ba c e v y v ' š o v á n í m o r a v s k é v lna a j k ry a d n i c í cbh y l a [1 ] z a h á j e n a v r o c e a l e t o s s e k o n á j i ž p o š eosd t é r. o k u s v é h o v z n i k u sme o rka v ' t í m t o z p s o b e m p» i h l á s i l o j i ž o b c í a m ' s t. T e n t o p o ƒ e t p» e d s t a v u j e lp i» ži nb o u p o l o v i n u v š e c h o b c í n a h i s t o r i c k é m ú z e m í M o r a v y. V e v ý ƒ t u n e c h y b í ž á d- n ý z e n ý c h k r a j : o d J i h o ƒ e s k é h o, P a r d u b i c k é h o, p» e s V y s o ƒ i n u, O l o m o u c k ý, M o r a v s k o s l e z s k ý, j izhlu í nmsokrý a vay ž. ks v o u p» í s l u š n o s t k M o r a v ' v y j a d» u j í o b c e b e z r o z d íi lk u o s tv i e, l o d n e j m e n š í c h o so a d n ep j v ' t š í m o r a v s k é m ' s t o B r n jo e hs o m í s t nm íi ƒ á smt i a J i h om o r a v s k ý m h e j t m a n s t vm í. P o d p o r u M o r a v ' v y v ' š e n í m j e j í v l a j k y v y j á d» i l y r o v n ' ž n ' k t e r é o b c e n a š e h o S l e z s k a, n v e c h á c h, n a Svl eo n s k u a m ' s t o K r z a n o w i c e P ov l s k u. ( M N O ) W W W.Z A M O R A V U.E U j e s p o l e k ( d» í v e o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í ), r ok ct e r é 2 0 1v 5 o s l a v í 3 0 l e t o d s v é h o z a l o ž e n í ( ). H l a v n í n á p l n í n a š í ƒ i n n o s t i j s o u m o r a v s k á o s v ' t a, b e s e d y, p» e d n á š k o v á a p u b l i k a ƒ n í ƒ i n s e t k á v á n í n a p a m á t n ý c h m í s t e c h M o r a v y. J a k o p» i p o m í n k u b o h a t ý c h k u l t u r n í c nh a ští r a zd ei m c ' p o» á d á m ke a ž d o r o ƒn ' n a j a» e M o r a v s k ý d e n v O l o m o u c i a n a p o d z i m, p o d z á š t i t o u h e j t m a n a J i h o m o r a v s k é h o k r a j e J U D r. M i c h adl ea n Hza a š k Ma o, r a v u v B r n '. K r o m ' ú s p ' š n é i n i c i a t i vzy a v y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l aj js km y e z a h á j i l i i d a l š í p o d o b n é p r o j e ík kt ly a, d nm ao p r» a v s k á v l a j k a n a k a ž d é m z á p a s, e v k t e r ý c h v y z ý v á m e ku ž í v á n í m o r a v s k ý c h s y m b o l p» e d e v š í m s p o r t o v n í k l u b y. N e j n o v ' j š í a m é d i i r o v n ' ž v e l p o z i t i v n ' h o d n o c eý nj e v ý z n a m n ý k u l t u r n í p o ƒ ivn z t y ƒ e n í h n ' d é d o p r a v n í z n a Iƒ S k y 2 3 (I n f o r m a c e o v ý z n a m n é m k u l t u r n í nm e - b o t u r it si c k é m c í l i n e b o o b l a sm toi r) a vss k o u o r l i c í a n á p i s eh m i s t o r i c k á h r a n i c e M o r, au vp y o z o r u j í c í n a p r b ' h h i s t o r i c k é z e m s k é [2 ] m o r a v s k o - ƒ e s k é h r a ni c e p o b l í ž O l e š n i c e n a M o r a v '. s p o lr ua pc u j e os b e c n í m i s a m o s p r á v a m i r i z n ý m i i n s t i t u c e. m Ni a š i m i p a r t n e r s k ý m i o r g a n i z a c e m i j s o u A k a d e m i c k é p ' v e c k é s d r u ž e n í M o, r a vmao nr a v a k r á s n a z e m ( S d r u ž e n í M o r a v a n n a S l o v e n s kb u r ) n,' n s ké N a k l a d a t e l s t Jv oí t a, S d r u ž e n í u m ' l c M o r a v y a S l e za sdk a l š. í P r á c e n a š e h o s p o l k u b y l a on ca e n i ' d' vm a m i n i s t r y k u l t u r y e s k é r e p u b l i k, y M g r. A l e n o u [3 ] H a n á k o v o u a M g r. D a n i e l e m H e r m a n e m. M o r a v s k á v l a j k a, k t e r o u d o p o r u ƒ u j e m e v y v ' š o v a t, ójre a bv im ko or la v s k ý c h z e m s k ý c h b a r v á c h ž l u t é a ƒ e r v e n é, k t e r á b y s c h v á l e n a p o s l e d n í m m o r a v s k ý m z e m s k ý m z á k o n o d á r n ý m s b o r e m, n ž j eb y l d e m o k r a t i c k y z v o l e n a s k l á d a l s e j a k z e s l o v a n s k i n ' m e c k y h o v o» í c í c h p o s l a n c. V l a j k a v e s v é m o d e r n í v e r z i s e zkeemm s kuý pm r ozsnt a» e d ( p r o o d l i š e n í o d p o d o b n ý c h v l a j e k ) v p o s l e d n í c h d e s e t ic lh e tníe j u ž í v a n ' j š í a n e j r o z š í» e n ' j š í p o d o b o u m o r a v s k é v l a j k y. V r o c e j i n a V e l e h r a d ' p o ž e h n a o l o m o u c k ý a m e t r o p o l i t a m o r a v, s kmýo n s. J a n G r a u b n e r. P o u ž i t í m o d r sé t» e d o v ' k é m a r k r a b ' c í s t a n d a r tpy o v a ž u j e m e z a m o ž - n o u, a v š a k m é n ' v h o d n o u v a r i a n t u. S t a n d a r t a s y m b o l i z u j e p a n o v n i c k o u a v o j e n s k o u m o c m a r k r a b ' t e, n i k o l i v m o r a v s k o u [4 ] s a m o s p r á v u a s v é b y t n o s t. P r o d e j m o r a v s k ý c h v l a j e k n a b í z í n a p»-s í kh lo ap d Meo r a v sk ý p a t r i o. [5 t ] V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, r o-l z i h o sd e n evt ye v ' s i t ƒ e 5 r. v e n c e v l a j k u M o r a v, y k o n t a k t u j t e p r o sh ílm a v n í k o o r d i n á t o r k u v l a j k o v é i n i c i, a pt ai nv í y L e n k u H o l a o v o. uv a š i r a d n i c i d o pmle n íd o i n t e r a k t i v n í m a, [6 p ] y k t e r á, p o do b n ' j a k o f a c e- b o o k o v á s t r á n k a i n i c i a t ic vh y c u, a b y n a mí o jr a d n i c i v l á l a m o r a v s k á, [7 v ] l as jl ko a u ž ík p r o p a g a c i z a p o j e n ý c h m ' s t a o b c í. U p o-z o r u j e m e r o v n ' ž n a m o ž n o s t n a p s a t s v j r n რzi o v y z n á n í M o r a v ' d o r u b rpiokd y p o r a s a m o srpá v [8 ] n e b o S v á t e ƒ n sí l o v o. [9 ] S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á I n g. J a r o s l a v K r á b e k m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o b c e p»e d s e d a M o r a v s k é n á r o d n í o b c e m o b i l: m o b i l : e -m a i l: h o l a n o v z a m o r a v u. e u e -m a i l : k r a b e z a m o r a v u. e u 1 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / v y v e s i/ m e 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / v y z n a c i m e / 3 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 3 / m i n i s-k tur l t u r y-p o d p o r i-n a v r h -m o r a v s k e -n a r o d n i-o b c e / 4 h t t p : / / v l a j k a. m o r a v y. e u 5 h t t p : / / w w w. m o r a v s k y p a t r i o t. e u / m o r a-e v au / e s h o p/ 1-1 -V l a j k y / 1-2 -M o r a v s k a -v l a j k a 6 h t t p : / / v l a j-2 k y z a m o r a v u. e u / 7 h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / p a g e s / C h -a c ub y -n a -m o j í-r a d n i c-v i l á l a-m o r a v s k á -v l a j k a / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / p o d p o -s r aa m o s p r a v / 9 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / s v a t e -s c nlio v o /

2 V ý z v a k e z p» í s t u p n ' n í m í s t n í c h m u z e í a p a m ' t i h o d n o s t í d n e 5. ƒ e r v e n c e V á ž e n í p»e d s t a v i t e l é o b c í ', s t m a k r a, j s o u ƒa s n ' s i n i c i a t i v oz u a v y v' š o v á n í m o r a v s k é v l a jski y V á m d o v o l u j e m e n a v r h n o u t, z d a b y s t e m o h l i v d e n c y r' ij- l o m e t o s k ý c h o s l a v, d n e ƒ e5 r. v e n ce , z» pí s t u p n i t» ve j n o s t i z a z v ý h o' dn né v s t u p n é n e b o z d a r m a m í s t n í m u z e a, e x p oƒ zi i cj e i n é p a' -m ti h o d n o s t i. V í' m» e, ž e t í m» ips p' j e t e k p o z n á v á n í n a š í v l a s t i a o b o h a c e n í k u l t u r n í h o ž i v o t a. V r o c e t u tv o ý z dv ou p r o v o d p o d p o» i l o 62 i n s t i t u c í : B o s k o v i c e M u z e u m B o s k o v i c k a z d a r m a B r n o M o r a v s k á v e s nƒ ik a a b e t l é m p o l o v i ƒ n í v s t u p n é B r t n i c e V a l d š t e j n s k ý d m z d a r m a Z á m e k B r t n i c e s y m b o l i c k é v s t u p n é B» e c l a v L i c h t e n š t e j n s k ý d m z d a r m a Z á m e ƒ e k P o h a n s k o z d a r m a D o l n í K o u n i c e Z á m e k D o l n í K o u n i c e p o d p o r a ( t o h o ƒ a s u o pv r a v ' a n e p» í s t u p n ý ) K l á š t e r R o s a c o e l i z d a r m a Ž i d o v s k á s y n a g o g a z d a r m a Ž i d o v s k ý h» b i t o v v o l n ' p» í s t u p n o F u l n e k B o ž í m u k a C y r i l a a M e t o d ' j e v o l n ' p» í s t u p n o J e m n i c e K o s t e l s v. V í pt oa d zs e m í m s y m b o l i c k é v s t u p n é K l o b o u k y u B r n a N á r o d o p i s n é m u z e u m z d a r m a M i k u l ƒ i c e S l o v a n s k é h r a d i š t ' z v ý h o d n ' n é v s t u p n é M i k u l o v P ' c h o t n í s r u b -S M J 2 9 S V A H d o b r o v o l n é v s t u p n é O l o m o u c A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c z d a r m a V l a s t i v ' d n é m u z e u m O lv o m o u c i z d a r m a M u z e u m M a t i c e S v a t o k o p e c k é d o b r o v o l n é v s t u p n é T i š n o v M l l e r v d m ( M u z e u m T i š n o v a ) z d a r m a U n i ƒ o v Š a t l a v a m u z e u m v ' z e s t v í s n í ž e n é v s t u p n é M u z e u m U V o d n í b r a n k y s n í ž e n é v s t u p n é E x p o z i c e k d ' j i n á m m i n o r i t s n í ž e n é v s t u p n é M u z e u m b a r o k a s n í ž e n é v s t u p n é U n i ƒ o v s k á r a d n i c e ( p d a a v ' ž ) s n í ž e n é v s t u p n é A r b o r e t u m P a s e k a M a k ƒ u P i k ƒ u z v ý h o d n ' n é vs t u p n é Z á b» e h T v r z N e m i l e z v ý h o d n ' n é vs t u p n é J e s t l i ž e s e k t o m u t o k r o k u r o z h o d n e t e, d e j t e n á m p r o s í m d ' v t '. O V a š e m z á m ' r u b u d e m e i n f o r m o v a t v e» e j n o s t. L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o b c e e d p s» e d a M o r a v s k é n á r o d n í o b c e m o b i l : e -m a i l : hlo a n o v z a m o r a v u. e u -m a i l : k r a b e z a m o r a v u. e u

3

4 R e a k c e p» e d s t a v i t e l s a m o s p r á v L i b h o š Š (o k r e s N o v ý J i ƒí n) I n g. H e l e n a Š ií mƒk o v á, s t a r o s t: k ap o p r v é j s m e s e i pp o» j i l i v r o c e a v l a j k u s c h v á l i l ' i š un ja ev mž e d y i. v V y dv a l š í dƒe o pn oé r u d n y. B» e z o v á (o k r e s O p a v a) P a v e l S c h n e i d e r, s t a r: o svtaaš i i n i c i a t i v u l e t o s í mp e o d, p o j» s m e c e s i zv 't š í ƒá s t i v e S l e z s k u, a lh e i s tn oa r i c k é m ú z e m í M o r a v y l e ž í n a š e o b e c ƒ ogvriuc e. V a l d í k o v o( k r e s T»e b íƒ ) J a n P a v l í ƒ e k, s t a r : o sot ba e c V a l d í k o v s e t a k é hol dá ks aí z u k V e l k é M o r a v y a j e j í m u j šp ío mz u d ' v ý z n a m u ve s k é m k r á l o v s t v í a ž p o s o uƒa s n o s t. M oa rv s k o u v l a j k u j s m e vsi y v l ' i jv i mž i n u l é m r o c e, d evn n a š e h o n e jt v š ' í h o m o r a v s k é h o s v á t k u d nƒe e r v5 e. n c e, s p o l eƒn ' s v l a j k o u R a n a šoí b e c n í. lve t o š n í m r o c e t o m u b u d e ' s a t e jt ní m t o n á s ž em t e z»aa d i t d o s e z n a m u o b c í n a š e h o o k r e s T»e b íƒ. Ž á r e c o( k r e s B r n o-v e n k o v ) V l a d i m í r Š t p ' á n e k, s t a r o s t a J: s e m p»e s v' d ƒe n o t o m, ž e t e n t o s t á t b y b e z M o r a v y n e el xo iv' sk t obvy a l m'. l m í t o d v a h u ' c o n p r o M o r a v u u d' l a t. N i k o l ƒi c e o( k r e s B» e c l a v) I n g. J o s e f H r o u z e k, s t a r: o As nt o a, u ž t o p o v a ž u j e m e z a seajmmooz s» t, e jt o v ý z n a m n ý d e n p r o M o r a va u j, k a v ls e m p aí t!» S l e z s k é P a v l o v i co e k r( e s B r u n t á) l J a r o s l a v Š i mƒáe k, s t a r o s t a J : a k o o b e c j s m e s e z a p o j i l i r á d i. C í t í m e s e j a k o M o r a v á c i, t a k ž e, k d y ž n á s t a t o i n i c j s m e n a š i ƒ aús t p o t v r d i l i. U n k o v i c e o( k r e s B r n o-v e n k o v ) Z d e n ' k P o s p í š i l, s t a r o svtya v :' š o v a t m o r a v s k o u v l a j k u r o z h o d ' n a n o i v b u d o u c n u, j s m e n a ' M a o r am vo r a v a n é b u d e m e p o» á d! P r o s e n i c e o ( k r e s P»e r o v) O t a k a r D o k o u p i l, s t a r o s tm a y : s l í m s i, ž e b y s i l i d é u' vd m o ' m i t, k d e s e n a r o d i l i a»í k a. m Vpy ars t t á m e zt o h o, c o n á m t a d y p»e d k o v é z a n eh ca l i. J d e t o o, a bly i d é k e s v ý m»e kn o m n e b y l i l h o s t e j n í. T a t o a k c e p o nl ei mt á i k so u n i c ƒn s péohlo e. L i b i n a o( k r e s Š u m p e r k) M g r. I n g. T o m á š K o b z a, s t a r: o sdtíak y V aš í v l a j k o v é i n i c i sa i t i tv a' k ƒ aonb é m o r a v s k ý c h o b c í ' a s t m m o h o u p r a v i d ' e lp n»i p o- m í n a t k u l t u r n í a h i s t o r i c k ý o d k a z, k t e r ý n á m v š e m n a š ie n a m o zr a nv es ck há a l o a t. ƒ K n í n i c e o( k r e s J i h l a ) v a S t a n i s l a v V e s e l ý, s t a r o Js st ma e : m o r a v š t í p a t r i o to i r, a v ms k o u v l a j k u ž l u t o e ƒr v e n o u b i kó or lu s o r l i c ví y v' š u j e m e u ž ' kn o l i k l e t!

5 L i p t a (o k r e s B r u n t á) l B l a n k a K l i m o š k o v á, s t a r o s t kc a h : c e m e, a b y s i l i ddé o mu iv l' i, ž e j s m e ƒá s ot uí M o r a v y a M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e, a p o k u d n ' ƒe h o p o d o b nhéo m ž e m e z a p o j i t, t a k j s m e r á d i. N á m ' š Š n a d O s l a v o u o k( r e s T» e b íƒ ) V l a d i m í r M' r k a, s t a r o s t a D : v o d y, p rƒ o vy v 's i t v l a j k u j s o u n a p r o s t o j e d n o d u c h é. J s m e ', n a j s mm e o ruavn vi i a j s m e t a k é v N á m ' š t i n a d O s l a v o u. K d p y»í ž lj e ž i t o s t, k t e r á á s e m ' st tý eƒk k a, s t á t u, ' z, e mt a k s i m y s l í m, ž e j»ee b ta o p»i p po ot m e n o u t. N e n í t o ž á d n ý m o r a v o c etnr i s m u s, n e bj o i n á n a c i olni as t i c k á z á l e ž i t o s t. M o r a v s k á v lkanjá k a a j ke d y p ' j i n d y j i l i d é m ' ot h? o u AŠ v vi id s í a l e s p o n a s v á t e k C y r i l a a ' Mjee t. o d S k r c h o v o( k r e s B l a n s k) o V ' r a K o l á» o v á, s t a r o s t k a O : b e c S k r c h o v s e l e t ot s p»i o p p' o j í p ká t é m u r oƒ n í k u i n i c i a t izva y v y v š' o v á n í m o r as vk é v l a j k y, k t e r o u z a s t»e š u j e M o r a v s kná á r o d n í o b e c. Z a s t u p i t e l s t v o o b c e s c h' vš áe ln ií l o m o vr ya v s k é v l a j k y n a ' b uodboevc n í h o»aú d u n e j e n n a s v á t e k s v. C y r i l a a ' Mj e t, o da l e c eƒn l o' r oa ž d o k o n c e s v é h o v o l e b n í h o o b d o b í, j a k o p r o j e v s o u n a á l úe zž ei mt í o s Mt oi r ao vb y c. í n J a v o r n í k o( k r e s H o d o n í n) J a n H o z á k, s t a r o s t a N : e n í t o p r o n á s ž á d n á n o v i n k a, e r žv le un tá o lƒv a j k a n á m n a r a d n i c i ƒa sv ti o s í,»etb a i l p r o k u. P a s k o v (o k r e s F r ý d e-m k í s t e k) P e t r B a u r a, s t a r o s t a M : y, n a p o s l e d n í v ý Ms op ra ' v y, m u s í m e t a d y d r ž e t l i n i i! K y s e l o v i c e o k( r e s K r o m '»í ž) I n g. R a d i m V l a s a t ý, s t a r o Os bt ea c : K y s e l o v i c e sle e t ovš n í m r o c e i p o» j i l a i nki c i a t' i vo bƒa n s k é h o s d r u ž e n í M o r a v s k á n á r o d n í o b e Z a v y v 'š o v á n í m o r a v s kvé l a j k, y k t e r á m á»i p o m í n a t b o h a t é k u l t u r ndí i c te r an a š í z e. m ' P r o t o D ev n s l o v a n s k ý c h ' r ov z v' s t C y r i l a a M e t' oj de d n 5 e. ƒe r v e n c e z a v l án la a O b e c n í m» aú d ' v K y s e l o v i c í c h k ' r ovm l a j kƒe y s k é, t a k é v l a j k a m o r a v s k á. V r a ž n é (o k r e s N o v ý J i í ƒn) V l a d i m í r N i p p e r t, s t a r o s5 t. a ƒe : r v e n c e v d e n s t o á t ns ív há t k u e s k é r e p u b l i k y o s l a v a»ípc h o d u ' vr o z v' s t s v.c y r i l a a M e t o d' j e n a M o r a v u z a v l á lna a b u d o v' o b e c n í h o» aúd u m o r a v s k á v l a j k a. ' S t je aj kn o n a r a d n i c í c h m n o h a d a l š í c h m o r a v s k m ' s t. Ž i j e m e m ovr a v s k é z e m i. L h á n i c e o( k r e s T»e b íƒ ) J o s e f L e ž á k, s t a r o s tv a y : v ' š u j e m e m o r a v s k o u v l a j k u u ž d l o u h o a»e jsm a' m, o zj e t o n a š e i ct e r, a d k t e r o u c t í m e,»e j scme e npa M o r a v '. K n ' ž d u b (o k r e s H o d o n í n) L i b o r G r a b e c, s t a r o s Bt ua d: e m e s e a k c e az sú t ƒ o v a t v e v h o d n ý c h t e r m í n e c Vh ý, z vn e a m n ý c h m o r a v s k ý c h d n e. c h H o š Š á l k o v á o( k r e s V s e t í) n P e t r L a š t o v i c a, s t a r o Js ta a s n: é, ž e sp»i p o j í m e, j s m e M o r a v á c i ž, e t me s n á m a ƒí p ot a t, Š as e v á m»í d a!

6 Z e l e n á H o r a o ( k r e s V y š k o) v P e t r G r m e l a, s t a r o s tva l: a j k u j s m e s i l o n i k o u p i l i s e ž es ni ol u i a j i v ny a v ' z a h á j e n í p r á z d n i n n a n ás s t o žn áa r u d v»e uo. C e s t o v a l j s e m p o Š v ý cs ak ru, k du e n ' k t e r ý c h d o m m a j í v l a j k y, c' o iž n sm p i r o v a l o t. a kaé j s e m t a k ' l c h dt á t n a j e v o, ž e s e c í t í m j a k o M o r a N á s l e d n' p»i š l an a b í d k a zm o r a v s k é n á r o d n í o b c e n. á s U b u d e ž l u et ro vƒ e n á. Z a b ý v a l j s e m s e j e j i c h h i s t o r i í a t a t o v a r i a m é m u p»e s v' d ƒe n í. K r z a n o w i c e ( o k r e s R a c i b ó Pr oz l, s k o) M a n f r e d A b r a h a m c z y k, s t a r o s t a M : o r a v s k o u v l a j k u j s m e s e r o z h o ds li i t v5 ƒe y. v r' v e n c e ( l i p c a ) n a d e n s v. MC ey tr oi d l 'j a e a j a k o s y m b o l i c k o u p o d p o r u Z e m i m o r a v s k é, ƒn é s p ho il se t o r i i, b l í z u k»e é ka u lltivdýom t r a d i c í m n a M o r' a i v t a d y u n á s v K r z a n o w i c í c h. B r n ' n e c (o k r e s S v i t a ) v y M g r. B l a h o s l a v K a š p a r, s t a r o sot ba e: c B r n 'n e c ( M o r a v s k á C h r a s t o v á, C h r a s t o v á L h o' tna e, c ) B z r rn o z h o d n u t í Z O v yš v u' j e M O R A V S K O U V L A J K U p»i k a ž d é v h o d n»í é lpe iž t o s t i a b u d e ƒitnaik t i n a d á l e. Ž e r a v i n y o( k r e s H o d o n í n) V í t ' z s l a v K o u t n í k, s t a r o sjt sa m: e m a l á o b e c v s r d c i S l o v á c k a. J a k ž j ie n ask a, cníetž í m e p r arvnoýv m' a M o r a v á k a m a. V l a j k u m á m e a v y v s ' í m e. P r o s e n i c e (o k r e s P»e r o v) I n g. O t a k a rd o k o u p i l, C S c. J : s e m r á d, ž e s ke d o n ' c h o p i l t é t o m y š l e n k y a p r á c e p r o M o r a v u. Z v ' r k o v i c e o ( k r e s T» e b íƒ ) V ' r a B a r t k o v á, s t a r o s t k a L : e t o s v y v s ' í m e m o r a v s k o u v l a j k u p o p r»i v dé á. v áp m e s e, p r o t o ž e j s m e na a v '. M o Jr e t o j e d n o d u c h é. S t r a c h o t i c(o e k r e s Z n o j m o) E v a V a c u l o v á, s t a r o s t kj a s : m e h r d ím o r a v á c i, m á m e m o r a v s k o u k r e v! L i p i n k a o( k r e s O l o m o u c) M g r. Z d e k a e r n á, s t a r o s t k Sa a: m o z» e j m ', ž e n a m o r a v s k á ƒí v ý rm oy s l í m e. K» e p i c e o( k r e s Z n o j m o ) Z d e n ' k B r a n d l, s t a r o s tn a: p i š t e s i n á s d o s e z n a m u, m o r a v s k o u v l ašj uk ju e mve y, v ' ml i j s m e j i t sa rp k é n u v n a n a š i c h H r á c h b e z h r a n i c. Š t 'm ' c h y (o k r e s T» e b íƒ ) M a r i e B á o v á, s t a r o s t k a N : e m u s í t e u ž v o l a t, b e r e m e t o esjam m' o z a» j a k o t r a d i c i, h l á s ím mo e r a sv e s k ké z e m i. N i m p š o v (o k r e s T»e b íƒ ) B o ž e n a N o v o t n á, s t a r o s t k Oa b: e c N i m p š o v, k t e r á s e n a c h á z í n a Ms oe r»i ap v p ' o j í i kn i c i a t' i vm N O a v l a j k u n a b u d o v u O Ú ' sv í y v d n e 5. ƒe r v e n c e, k d y»i s i p o pm í n á m e p»í c h o d s l o v a n s k ý c' rh o zv v' s t s v. C y r i l a ' a t omd ' j e.

7 T u ƒ í n (o k r e s P» e r o v) J i» í e z n íƒ e k, s t a r o s t a M: á t o s y m b o l i c k ý v ý z n a m. C í t í m e s e b ý t M o r a v á k y, j s m e a n a 5 ƒe. M ro vr ea nv c' e j e m o r a v s k ý s v á t e k. S n a ž í m e s e t í m t o M o r ap vo u d p o»i t. Ž e l e ƒ (o k r e s P r o s' tj o v) I n g. B r o n i s l a v a A u g u s t i n o v á, s t a r ovs yt v k' a š: o v á n í m o r a v s k é v l a j k y p o v a ž u j e m e z a a t rbu addei mce i j i u ž í v a t i v b u d o u c n u v n á s l e d u j í c í c h l e t e c h. R a d v a n i c e o( k r e s P»e r o v) M i l a n P y š n ý, s t a r o s tia n: s p i r o v a l i j s m e j si e n ý uc h o b c í. om s' o b n' s e n á p a d l í b í, j s e m h r d ý, ž e ž i j' u. n a M o r a v M o r a v s k é B r á n i c e o( k r e s B r n o -v e n k o v ) I n g. J a n T r e c h a, m í s t o s t a r o sn ta a š : e o b e c s e i l e t ao s t nz í ú ƒ i n i c i a t i v ' y š o vyávn í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i c í c h a o b e c ú»a d e c h. D n e ƒe 5. r v e n c e s i p t»i a k p o m e n e m e p»í c h o d s l o v a n s k ý c' rh o zv v' s t, savt ý c h C y r i l a a M e' jt e o d n a V e l k o u M o r a v u. O b e c t í m d á ' ot p o f i c n i ' á l n a jve o s v o u s o u n á l e ž i t o s t k M oa r aj v e ' j í m u h i s t o r i c k é m u o d k a' šz eu n ív m y v t r a ƒn d ií v l a j k y ƒe n a s t n é m m í s t'. D n e š n í p o d o b a m o r a v s k é v nl ea nj í k y z á v a z' n k o d i f i k o v á n a. jp No eu ž í v a n' j š í p o d o b o u m o r a v s k é v l a j k y j e p o d é l- n á ž l u - ƒe r v e n á b i k o l ó r a, u»e p rd o s s t m o r a v s k ý mz e m s k ý m z n a k e m v p r a v o h l e d í c í - zƒe l ra vt eo n' š a c h o v a n o u o r l i c í v m o d r é m p o l i. N a o b e c s e t a»i k ppo j í k d a l š í m s t o v k á m r aodb nc ií c, ƒi ú» a d, k t e r é s e a k c e l e to ou s úƒ ba us dt n i t K. p»i p o j e n í s e k t é t o a k c i n á s n e v e n ' j a k é p o l i t i c k é ' rzy áƒi m j i n éz á j m y C. h c e m e j e n v y j ái d t,» ž e m á m e n a š i k r á s n o u M o r a v u r á d i, ž e p r o n á s m n o h é z n a m e n á, n e n í l h o s t e j n á. ' šveynv í m m o r a v s k é v l a j k y»i sp i o m pe n e m e t a k é b o h a t é l tkuur n í t r a d i c e n a š í r o d' n. é z e m J i h o m o r a v s k ý k r a j J U D r. M i c h a l H a š e k, h e j t m a n U : p»í l e ž i t o s t i s v á t kcu y rsiv l. a a M e t' oj de t a k n a ' bnrsnk é m s í d l e J i h o m o r a v s k é h o k r a j e v e d s t á t n í v l a j kr y a p r a p o rju i h o m o r a v s k é h o k r a j e z a v l a j e t a k é mv ol ra aj kv a s k ýv c h z e m s k ý c h b a r v á cƒe h r v e n é a ž l u t é d' on pá l n m o r a v s k ý m z e m s k ý m ebre m. N e p j d e»i p t o m o ž á d n ý p r o j e v m o r a v s k é h o n a c i o n a l i s m u, a»e l ne í o ú cvty y j áb dk o h a t é h i s t o r i i M o r a v y, k t e r á j e k o l é b k o u s t ná at šn í o s t i»i a npe s l a»e s td n í E v r o' p a e s k é rp eu b l i c e t a k»e é s Ša k n s t v í.v y v ' š o v a n á v l a j k a, a t o v j a k é k o l i v p o' d, o bj e ƒa o bn sk o u s y m b o l i c k o u v l a j k o u e. l eú m ƒ j e j í h o ' vš ye vn í j e s y m b o l i c»i k hé l áp š e n í s e k t r a d i c í m»e a Mk ou rl at vu y i ú c t a k j e j í b o h a t é h i s t o r i i.

8 V ý z n a m n é m o r a v s k é d n y Z p r a c o v a l a, o. s. h t t p : / / z a m o r a v u. e u / 5. ƒ e r v e n e c S t á t n í s v á t e k p» i p o m í n á m e s i p» í c h o d s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' s t b r a t» í z e S o l u n ', s v a t ý c h K o n s t a n t i n a ( C y r i l a a ) M e t o d ' j e n a M o r a v u (r ). Z á s l u h o u b y z a n t s k é m i s i e v e d e n é ' mo a b b r a t r y s e M o r a v a s t a l a k o l é b k o u s l o v a n s k é k n i ž n í v z d ' l a n o s t i S. v a t í C y r a i l M e t o d ' j j s opu a t r o n y M o r a v y a s p o l u p a t r o n y E v r o p y. V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k mo ou r av l a j k u s p o l e ƒv ln a' j ks o u e s k é r e p u b l i k y. D a l š í v ý z n a m n é d n y, k d y j e v h o d n é v y v ' s i t m o r a v s k o u v l a j k u 2 8. b» e z e n V ý z n a m n ý d e n p» i p o m í n á m e s i n a r o z e n í v e l k é h o m o r a v s k é h o u ƒ e njcae n a A m o s e K o m e n s k é h o ( 2 8. b» e z n a l i s t o p a d u ), p o s l e d n í h o b i s k u p a J e d n o t y b r a t r s k é. N e n a d a r m o n abzyvl á n "u ƒ i t e l e m n á r o". d V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k om u o r av l a j k u s p o l e ƒv n l ' a j ks o u o b e c n í ( m ' s t s k o u ) z á» í V ý z n a m n ý d e n p» i p o m í n á m e s i n a r o z e n í v ý z n a ƒ n é h o m o r a v s k é h o p o l i t i k a a d i p l o m a t a, o c h r á n c e m o r a v s k ý c h z e m s k ý c h p r á v a s vk oa brol d a, s ta r š í h o z e Ž e r o t í n a ( 1 5.z á» í » í j n a ). V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k om u o r av l a j k u s p o l e ƒv n l ' a j ks o u o b e c n í ( m ' s t s k o u ). 1.» í j e n V ý z n a m n ý d e n p» i p o m í n á m e s i z v o l e n í m o r a v s k é h o m a r k r a b ' Jt oe š t a L u c e m - b u r s k é h o, z v a n é h o t é ž M o r a v s k» ý í, m s k ý m k r á l e m ( 1.» í j n a ). V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s iv t s k om u o r av l a j k u s p o l e ƒv n l ' a j ks o u o b e c n í ( m ' s t s k o u ). 2 8.» í j e n S t á t n í s v á t e k p» i p o m í n á m e s i n e j e n v z n iek s k o s l o v e n s k é r e p u b l i k y (» 2í8 j. n a ), a l e s vi a to» e ƒ e ní v e l k o m o r a v s k é h o p a n o v n í kr a o s t i s l a v a p r a v o s l a v n o u c í r k v í( 29. a 3 0.» í j n a ). M e z i l e t y v y s l a l k n í ž e R o s t i s l a v p o s e l s t v o d o K o n s t a n t i n o p o l e k b y z a n t s k é m u c í s a» i emliocvhi a I I I. s e ž á d o s t í o v y s l á n í u ƒ i t e l k» e s a n s k é. vsív r. y R o s t i sv l aj e p a t r o n e Mm o r a v y a m o r a v s k é h o n á r o d a. V t e n t o d e n j e v h o d n é v y v ' s i t m o r a v s k o u v l a j k u s p o l e ƒ n ' s v l a j k o u e s k é r e p u b l i k y D á l e j e o mž n é v y v ' š o v a t m o r a v s k o u v l a j k u n a p» íi k lh ao d e c h, s l a v n o s t e c h ƒ i j i n ý c h m í s t n í c h u d á l o s t e c h s p o l e ƒ n ' s v l a j k o u onbí e c( m ' s t s k o u ).

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

í Ý í í í ž ú í š š é í í í š ě ú ť í š š ě é íťě é É š ě ž í ě ó ó ú í ěž ó é í Č é š íí ž óí ě ž é í ó í é í ř í řě í ěž é úé í í í ú ě ř ó í ž í úé ó ú ú í í í š í í š Ý š é ř Á ú ó í í é úé íé ě í

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

ř ř š ě Č Š ú š ě Č š ě ě š ě š š ě ý Š ě ř š ý ý š ě š š ř ý Š ě ě ř ě š ě ě Č ť ř š ě Č Č ě ů Č ř ě ú ě ÍČ š ě ř ě ď řď ě š ě ě ř ě ú ř ď š ě ř ě š ě š ě ě Š ř ě š ě ě ě ú š ě ě š Ú š ě ě š š Š ě ě ý

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Á Á ť Í ŤÁ Á ď Í ÁŽÍ Á Č Í í č úč í í ý í ý í í Ú í Í č í Ý ť ť ž í ů ž í č í ž í í í í ý í ý ž í í č í ž í í í ž í íž Í É íá í Í Í Í ó Ř í í ž í ž í č í í ó ž Íí í í Ú ší ý ž ý í ý ží Í í Ť í í í í ý

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více