službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)"

Transkript

1 P R Ů V O D C E A službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. S K O K A N Obsah: Obecné požadavky na službu Cílová skupina Principy Služba sociální rehabilitace o struktura služeb o popis služeb o aktuální garantovaná nabídka služeb Podmínky poskytování služby Jak si stěžovat ve SKOKu do života, o.p.s. Interní a externí ukazatelé služby

2 Obecné požadavky službu CVIČENÍ bydlení, práce, učení: Požadavky ze zákona: Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení byla zaregistrována dne dle 35 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní a od také terénní formou. Identifikátor služby: Služba dále podléhá : Uživatelé služeb - Základní listiny práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993) - zákona č.349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv - Občanský zákoník - Zákony upravující ochranu osobních údajů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Prostory - Norma ČSN o Požární bezpečnosti staveb a protipožárním předpisům (zákon č.133/1985) - Bezpečnostní předpisy ochrany veřejného zdraví (258/2000 Sb.) - Interní předpisy BOZP a PO Personál - Zákony upravující ochranu osobních údajů - Zákoník práce a související předpisy - Mzdové a platové předpisy - Zákony o sociálním zabezpečení, důchodovém a nemocenském pojištění - Zdravotní pojištění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Společnost - Zákon o obecně prospěšných společnostech - Zákon o neziskových organizacích Služba - Standardy kvality sociální služeb - Dotazníkové šetření spokojenosti US, ZZ a pracovníků s poskytovanou službou

3 Cílová skupina CVIČENÍ bydlení, práce, učení: KDO K NÁM MŮŽE CHODIT Absolvent alespoň povinné školní docházky nebo dospělý člověk s mentálním postižením, který nemohl ze závažných důvodů školu absolvovat, ačkoliv k tomu měl potřebné předpoklady o CHODIL JSEM DO ŠKOLY NEBO BYCH JI ZVLÁDL Doposud žije v rodině nebo chráněném, podporovaném bydlení o ŽIJI DOMA NEBO SÁM Je sociálně adaptabilní o RÁD POZNÁVÁM NOVÉ LIDI, VĚCI Aktivní participace na osobním rozvoji o CHCI NA SOBĚ PRACOVAT Je bez pracovního uplatnění nebo smysluplné náplně volného času o NECHODÍM DO PRÁCE NEBO SE NUDÍM, KDYŽ NEMÁM CO DĚLAT KDO K NÁM NEMŮŽE CHODIT Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny o NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM CO DĚLAT Mám značně sníženou sociální adaptabilitu o NEJSEM RÁD S LIDMI, TĚŽKO SI ZVYKÁM NA NOVÉ VĚCI A LIDI Potřeba stálé asistentské pomoci (neplatí pro účast na aktivitách zaměřených na rozvoj osobnosti) o NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM Jeho trvalé bydliště není v Královehradeckém kraji o NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

4 Principy CVIČENÍ bydlení, práce, učení: Princip rovnocenného přístupu o SE VŠEMI JEDNÁME STEJNĚ Uživatel služeb je našim rovnocenným partnerem a podle toho s ním jednáme. Princip přiměřené podpory (intervence) o PODPORUJEME SAMOSTATNOST Uživateli služeb poskytujeme nejnutnější podporu, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje. Princip individuálního přístupu o KAŽDÝ JSME JINÝ Ve SKOKu do života neexistují uniformní kritéria pro práci s uživateli a jejich hodnocení. Vše se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce. Princip respektování práv, důstojnosti a potřeb každého člověka o MÁME SVÁ PRÁVA A TA SE NESMÍ PORUŠOVAT Princip aktivní účasti (participace) uživatelů služeb o DĚLÁME SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ Každý uživatel služeb je motivován tak, aby se v maximální možné míře podílel na veškerém dění ve SKOKu do života.

5 Struktura služby CVIČENÍ bydlení, práce, bydlení: STRUKTUR SLUŽBY CVIČENÍ bydlení, práce, učení SKOKu do života, o.p.s. DOPROVODY ( 35, b1) Bazén, posilovna Koncerty Osobní věcí PROVÁZENÍ Pomůcky ( 35, d1) Poradenství ( 35, d2) NOČNÍ REŽIM Nácvik spaní ( 35, e)

6 Název služby: PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÉ BYDLENÍ A ŽIVOT nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení a kvalitní život mimo vlastní rodinu. Popis služby: SEBEOBSLUHA HYGIENA OBLÉKÁNÍ POTRAVA POHYB ( 35 a) ( 35 a) ( 35 a) ( 35 a4, b2) DOMÁCNOST VAŘENÍ ÚKLID SPOTŘEBIČE NÁKUP ( 35 a2) ( 35 a2) ( 35 a1) ( 35 a2)

7 ŽIVOT LIDSKÉ TĚLO ONEMOCNĚNÍ PÉČE O DRUHÉ ( 35 c) ( 35 c) ( 35 a3) PŘÍRODA PRÁVO SEX A VZTAHY BEZPEČNOST ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 a4) SEBEOBHÁJCI ( 35 d) Požadavky na službu: Osamostatnit se a být soběstačný. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků. Charakteristika služby: Nepříznivá sociální situace: Člověk s mentálním postižením vyrůstající mimo ústavy sociální péče je bytostně závislý na rodinném prostředí. Pokud dojde k jeho narušení, nemají rodiče, kteří věnovali výchově a péči o své dítě mnoho energie a času, jinou alternativu, než umístit své dítě do

8 pro ně těžko přijatelné ústavní péče. Ústavní péče představuje pro takového uživatele služeb zásadní změnu navyklého způsobu života a jeho kvalit (ztráta soukromí, přátel, sociálních kontaktů), nepřiměřenou psychickou zátěž. Aktivity zaměřené na samostatné bydlení a život jsou podřízeny snaze o maximální samostatnost a soběstačnost uživatelů, aby byli schopni v horizontu 5-10 let bydlet v chráněném bytě s cílenou asistencí (pouze v nezbytné míře). Aktivity uživatelů jsou stanovovány jednotlivě, dle individuálních plánů rozvoje, nebo vyplývají z aktuálních potřeb v tréninkovém bytě. Služba vychází z běžných oblastí bydlení a samostatného života: osobní hygiena, oblékání, komunikace, příprava jídel, péče o domácnost, bezpečnost, cestování, orientace po městě. Smyslem přípravy na bydlení je zvládnutí základů péče o vlastní osobu, samostatného pohybu, domácích prací a dalších dovedností, aby dosáhli maximální možné soběstačnosti v oblasti samostatného života. Nácvik probíhá v reálném prostředí tréninkového bytu i mimo něj tak, aby v budoucnu měli naši uživatelé možnost najít bydlení (chráněné, podporované) a samostatně žít dle svých individuálních schopností. Metody: Nácvik samostatného bydlení probíhá v tréninkovém bytě prostřednictvím přímé asistence, instruktáže a řešení modelových situací. Při realizaci krátkodobých pobytů v tréninkovém bytě dochází již k řešení reálných situací, přičemž míra intervence odpovídá schopnostem uživatelů služby, např. demonstrace činnosti pracovníkem nebo z videozáznamu, přímá slovní instruktáž, nepřímá slovní instruktáž (po telefonu). Návaznost služby: Síť chráněných, podporovaných bytů vytvořená ve spolupráci s uživateli služeb a jejich zákonnými zástupci. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služby: Vila Idyla v Brožíkově ulici v Hradci Králové práce, bydlení, učení

9 Název služby: UČENÍ nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí opakování, prohlubování vědomostí, jejich užívání v praxi a získávání nových informací potřebných pro kvalitní život. Popis služby: KOMUNIKACE ŘEČ INSTITUCE SPOLEČENSKÁ KONVERZACE ( 35 a5) ( 35 b3) ( 35 b3) HODINY PENÍZE ( 35 a5) ( 35 a5) ČTENÍ PSANÍ POČÍTÁNÍ ( 35 a5) ( 35 a5) ( 35 a5)

10 KNIHA, NOVINY TELEVIZE, RÁDIO POČÍTAČ ( 35 b4) ( 35 b4) ( 35 b4) Požadavky na službu: Udržet a aktualizovat nabité dovednosti a znalosti. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků. Charakteristika služby: Nepříznivá sociální situace: Po absolvování speciální (pomocné) školy dochází k postupnému vyhasínání naučených vědomostí, dovedností a návyků, což vede k izolaci a snížení šancí na samostatný život v rámci možností uživatelů služby. Celoživotní učení není pro lidi s mentálním postižením nadstandardem, ale základní podmínkou jejich života v intaktní společnosti. Celoživotní učení je zaměřeno na užití vědomostí v praktickém životě a na posílení schopnosti samostatného rozhodování. Učení probíhá na základních principech alternativního vzdělávacího programu Začít spolu. Uživatelé služeb vybírají téma týdne, které nejčastěji reflektuje jejich aktuální zájmy. Toto téma se pak prolíná nejen edukačními aktivitami, ale také samostatným bydlením, pracovními aktivitami a často ovlivňuje i volný čas uživatelů služeb. Mezi nejfrekventovanější témata patří: rodina, domov, zdraví, nemoc, lidská sexualita, nakupování a využívání služeb, doprava, orientace v čase a prostoru. Smyslem učení je opakování, prohlubování vědomostí z oblastí komunikace, čtení, psaní, počítání a jejich užití v praxi. Dále se zaměřuje na zisk nových vědomostí a dovedností v oblasti získávání a práce s informacemi z různých zdrojů (knihy, televize, rádio, internet) a práce na počítači. Snažíme se, aby naši uživatele ztratili co nejméně nabytých vědomostí a dovedností.

11 Metody: Udržování a rozvoj kognitivních funkcí a procvičování trivia s využitím her, CD-romů a další techniky. Přenášení znalosti trivia do praktických situací, procvičování paměti a myšlení. Uchovávání a rozšiřování vědomostí z oblastí lidského života a jejich praktické užívání. Jako nejefektivnější metody se osvědčily: brainstorming, diskuse nad tématy, vyhledávání informací. Společenské chování a komunikaci rozvíjíme inscenační a situační metodou, přímou účastí na kulturním životě. Návaznost služby: Celoživotní učení navazuje na vzdělávání ve speciální (pomocné) škole. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služby: Vila IDYLA v Brožíkově ulici v Hradci Králové Multifunkční učebna témata dle aktuální garantované nabídky zvolené uživateli na radě uživatelů služeb.

12 Název služby: PŘÍPRAVA NA PRÁCI nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro pracovní uplatnění a podporu při hledání, udržení vhodného pracovního místa. Popis služby: ZAMĚSTNÁNÍ ORIENTACE HLEDÁNÍ ZAMĚSTANEC ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) RUČNÍ PRÁCE BARVY POJIDLA NIT PAPÍR HLÍNA ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c)

13 DÍLENSKÉ PRÁCE SPOJE ŘEZÁNÍ RAŽENÍ ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ÚKLIDOVÉ PRÁCE PODLAHA PLOCHY, VĚCI VENKOVNÍ ÚKLID ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) PODPORA ZAMĚSTNANOSTI ORIENTACE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNANEC ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) Požadavky na službu: Osamostatnit se, najít si práci a udržet se na pracovním trhu. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků.

14 Charakteristika služby: Nepříznivá životní situace: Po ukončení povinné školní docházky se mnoho lidí s mentálním postižením nedokáže samostatně začlenit do pracovního procesu, jsou odkázání do izolace a k pasivnímu přijímání sociálních dávek, což je spojeno s nízkou mírou sociální prestiže. Pracovní aktivity si uživatelé služeb vybírají vždy na začátku měsíce na základě předložené nabídky z oblastí: práce s papírem, modelování, práce s květinami, práce s textilem, moderní dekorativní techniky, výtvarné techniky (kresba, malba), lidové techniky a práce se dřevem. Uživatelé společně vyberou techniky a aktivity, které se jim líbí a spolu s pracovníkem centra stanoví časový harmonogram činností a individuální úkoly. K plnění individuálních úkolů, které se zaměřují na vytvoření či prohloubení určité pracovní schopnosti, jsou uživatelé služeb motivování drobnými odměnami. Smyslem přípravy na práci je získání a prohloubení pracovních dovedností a vytrvalosti v oblastech jednoduchých ručních, dílenských a úklidových prací. Příprava se dále zaměřuje na přivykání časovému režimu dne, osvojování vědomostí a dovedností potřebných pro hledání, nalezení a úspěšné zapracování na vybraném pracovním místě. Uživatelé jsou směřováni do podporovaného nebo chráněného zaměstnání, kde budou dle svých individuálních schopností pracovat za mzdu. Metody: Instruktáž, nácvik, procvičování pracovních dovedností (výdrž, soustředění, práce s různými materiály, organizování práce a času) v tréninkové dílně. Aktivní účast uživatelů služeb na prezentaci výsledků své činnosti (organizování výstav, přehlídky prací, účast na konferencích). Návaznost služby: Ve spolupráci s úřadem práce a službou podporovaného zaměstnávání provádění depistáže vhodných pracovních míst dle individuálních schopností a požadavků uživatele služeb s přímou participací uživatelů služeb. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služeb: Vila IDYLA v Brožíkově ulici 451 V Hradci Králové

15 Název služby: OSTATNÍ Kromě základních oblastí UČENÍ, PRÁCE, BYDLENÍ nabízí SKOK do života, o.p.s. další aktivity. Jedná se o doprovázení (např. do bazénu, posilovny, domů či jiných osobních aktivit) a provázení, což je systém jednání se zájemcem o službu, individuálního plánování a poskytování poradenství. DOPROVÁZENÍ PROVÁZENÍ ( 35 b1) ( 35 d1, d2) Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služeb: Vila IDYLA v Brožíkově ulici 451 V Hradci Králové

16 GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽBY CVIČENÍ bydlení, práce, učení SKOKu do života, o.p.s. platná od do MĚSÍC ÚKLIDU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, ÚKLID POKOJE SANITA OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ÚKLID KOUPELNA WC STĚNY ÚKLID LOŽNICE OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE BYDLENÍ PRACOVNÍK ZDENČA VERČA UTĚRKA, PROSTÍRKA INSTITUCE OBLAST RUČNÍ PRÁCE KOMUNIKACE PRACOVNÍK VERČA EVA KUCHYŇ, KUCHAŘ NÁRAMEK OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 16

17 MĚSÍC BEZPEČNOSTI MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY BEZPEČNOST A POMŮCKY ORGANIZACE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA ŘEZÁNÍ ZTRÁTA A KRIZE OBLAST RUČNÍ PRÁCE ŽIVOT PRACOVNÍK VERČA EVA LAMINOVÁNÍ BEZPEČNOST V ZIMĚ OBLAST RUČNÍ PRÁCE ŽIVOT PRACOVNÍK VERČA EVA TĚSTOVINY MOBIL OBLAST DOMÁCNOST SPOTŘEBIČE PRACOVNÍK ZDENČA EVA 17

18 MĚSÍC HOSPODAŘENÍ S PENĚZI MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, NAKUPOVÁNÍ POSTUP POZNÁVÁNÍ PENĚZ OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA NAKUPOVÁNÍ POTRAVIN SKLENIČKA OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA NAKUPOVÁNÍ OBLEČENÍ HOSPODAŘENÍ S PENĚZY OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA NAKUPOVÁNÍ OSTATNÍ ÚKLID SKLO OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 18

19 MĚSÍC SEBEOBBSLUHY MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, ČISTÉ RUCE NÁTĚR OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ZÁCHOD MISA, VÁZA OBLAST SEBEOSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ČISTÉ TĚLO VELIKONOCE OBLAST SEBEOBSLUHA ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA ÚPRAVA VLASU ŠITÍ TAŠKA OBLAST SEBEOBLSUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA CELKOVÁ ÚPRAVA SPOLEČENSKÉ FRÁZE OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA 19

20 MĚSÍC CESTOVÁNÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, MOJE TRASA TELEFONOVÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA CESTOVÁNÍ PO MĚSTĚ ORIENTACE, HODINY OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA PRAVIDLA SIL. PROVOZU KOLÍČEK OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA VAŘENÍ - POLÉVKA BEZPEČNOST VENKU OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA 20

21 MĚSÍC SPOTŘEBIČŮ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 ODPADY TŘÍDENÍ, ČIŠTĚNÍ, LEDNICE ODPAKDOVÝ KOŠ OBLAST SPOTŘEBIČE ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MIKROVLNÁ TROUBA PLEVEL, ZAMETÁNÍ, MYTÍ OBLAST SPOTŘEBIČE ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA PRAČKA, PRANÍ SUŠENÍ OBLÉKÁNÍ OBLAST SPOTŘEBIČE DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA EVA INTIMNÍ HYGIENA ŽEHLIČKA, ŽEHLENÍ, MUŽI SKLÁDÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 21

22 MĚSÍC MODERNÍ KOMUNIKACE MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, OBLAST PRACOVNÍK ZAVŘENO WORD OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK INTERNET OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK OBRÁZKY OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK VERČA 22

23 MĚSÍC MODERNÍ KOMUNIKACE MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, FACEBOOK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK EVA TISK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK TYKÁNÍ, VYKÁNÍ OBLAST KOMUNIKACE PRACOVNÍK EVA OBLAST PRACOVNÍK KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI PODPOROVANÉ ZAM. VERČA 23

24 MĚSÍC AKTIVITY VE SKOKU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, SMLOUVY VE SKOKU PŘEDSTAVENÍ OBLAST PODPOROVANÉ ZAM. KOMUNIKACE PRACOVNÍK VERČA EVA NÁPOJE, RYCHLOV KONVICE OBÁLKA OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ORIENTACE DNY TÝDNY, KRÁJENÍ, LOUPÁNÍ MĚSÍCE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA POMAZÁNKA ZAMETÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 24

25 MĚSÍC VAŘENÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, SNÍDANĚ SKENOVÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MASO KOPÍROVÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA BRAMBORY NAKUPOVÁNÍ POTRAVINY OBLAST DOMÁCNOST DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA EVA VEJCE POROZUMĚNÍ OBLAST DOMÁCNOST KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA RÝŽE OBAL CD OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 25

26 MĚSÍC ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 STRAVOVÁNÍ A PITNY REŽIM ZDRAVÍ NEMOC OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA MYTÍ NÁDOBÍ, MYČKA PŘÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MOJE TRASA NAKUPOVÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA ÚSTNÍ HYGIENA ADVENT OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA 26

27 MĚSÍC VÁNOČNÍHO VESELÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, INTIMNÍ HYGIENA ŽENY VÝROBKY DÁRKY OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA SPORÁK VÁNOCE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA CURKOVÍ VÝROBKY DÁRKY OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 27

28 OBSAH Garantovaná nabídka SKOKu do života, o.p.s. představuje soubor činností, které odpovídají potřebám pro ucelený nácvik dovedností potřebných pro získání pracovního uplatnění a vedoucí k maximální možné míře osamostatnění se jedince. Nabídka je sestavována na jeden kalendářní rok na základě zjištěných preferencí od všech uživatelů služeb na Radě uživatelů služeb. Vybrány jsou ty aktivity, o které mělo zájem nejvíce uživatelů, nebo jsou obsaženy ve více individuálních plánech rozvoje uživatelů. Dle potřeb mohou být jednotlivé oblasti spojeny do bloků, aby pracovníci měli možnost aktivity spojovat do smysluplných celků odpovídajících běžnému životu a program byl dostatečně pestrý, aby uživatele bavil a poutal jejich pozornost. Dílčí činnosti v bloku odpovídají oblasti a jsou voleny uživateli na základě denní nabídky učiněné pracovníkem. ČAS Jednotlivým oblastem a aktivitám je věnován rozdílný čas. Časový rozsah případně četnost aktivity je určována na základě poptávky a potřeb uživatelů. Služba je poskytována v tzv. dopoledním a odpoledním bloku. Časový rozsah jednotlivých oblastí je uveden vždy u konkrétních oblastí v tabulce. Každý uživatel má možnost užívat sociální rehabilitaci minimálně 4 hodiny týdně, maximálně 20 hodin týdně. V případě nenaplněné kapacity je možné individuálně dohodnout větší rozsah. MÍSTO Jednotlivé oblasti přípravy probíhají v závislosti na charakteru aktivity v tréninkové kuchyni, v tréninkových dílnách, multifunkční učebně či v přirozeném prostředí (město, veřejná doprava, obchody, u zaměstnavatele ) Místo aktivity je vždy uvedeno u každé oblasti nebo dohodnuto v individuálních plánech rozvoje uživatele. POČET VE SKUPINĚ Příprava probíhá ve skupině maximálně 5 uživatelů. V ojedinělých případech, je-li to pro výuku či nácvik žádoucí je počet vyšší. Minimální počet ve skupině jsou 2 uživatelé. FORMA PŘÍSTUPU a ČAS Příprava v rámci vybrané oblasti probíhá z větší části skupinově s tím, že pracovník respektuje dohodnout míru podpory v tabulce rizik jednotlivých uživatelů. V rámci každého bloku se pracovník každému uživateli věnuje individuálně min 10 minut, maximálně 1 hodinu. 28

29 Každému uživateli je umožněno 1 krát týdně 20 minut individuálně nacvičovat činnosti vyplývající z individuálního plánu rozvoje uživatele, které spadají do oblastí, které nejsou předmět aktuální nabídky, a naplnit tak stanovený cíl. V případě, že uživatel pracuje na otevřeném trhu práce s naší podporou, je mu podpora na pracovišti poskytována min. 1 krát ročně 2 hodiny, v případě zácviku, či řešení problému max. 10 hodin týdně. U doprovodů a činností, které jsou nacvičovány individuálně mimo prostory SKOKu do života, o.p.s. (cestování MHD, nácvik tras, nakupování) minimálně garantujeme uživateli nácvik v rozsahu 2 hodin za každé 3 měsíce. Maximální rozsah není stanoven, řídí se aktuálními kapacitními možnostmi služby. ZPŮSOB VYBĚRU OBLASTI Uživatel si sám volí oblasti, bloky, které bude pravidelně navštěvovat, dle svých zájmů a potřeb. Při zájmu větším, než je stanovená kapacita, dáváme přednost uživatelům na základě těchto ukazatelů: - Aktivita je obsažena v individuálním plánu rozvoje uživatele. - Přednost má uživatel, který sociální rehabilitaci užívá v menším rozsahu. - Přednost má uživatel, který více zapadá do dynamiky skupiny. Výběr a zařazení do oblasti, bloku je předmětem dohody mezi uživatelem, rodičem a pracovníky, definitivní rozhodnutí je na řediteli. Proti rozhodnutí je možné podat stížnost dle postupu SKOKu do života. 29

30 NABÍDKA AKTIVIT SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno a SEBEOBSLUHA: 1) Nácvik hygieny: obsluha toalety, mytí obličeje, úprava vlasů, sprchování, koupání, celková úprava zevnějšku (stříhání nehtů, čištění, uší, péče o pleť ) 2) Nácvik oblékání: oblékání vrchních, spodních dílů oděvu, manipulace s jednotlivými typy zapínání, obouvání, zapínání bot, užívání módních doplňků, volba oblečení dle příležitosti a podmínek 3) Nácvik stolování: nácvik přijímání potravy a nápojů, užívání příborů a nádobí, pravidla správné konzumace potravin a nápojů 4) Nácvik pohybu a cestování: nácvik pohybu po bytě, domě, nácvik pohybu po vybraných trasách, užívání a volba dopravních prostředků, nácvik bezpečného pohybu po různých površích a v různých prostředích, nácvik krizového scénáře při ztrátě Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno b KOMUNIKACE: 1) Nácvik užívání jednotlivých forem: procvičování výslovnosti a mluvy, procvičování porozumění mluvenému slovu, čtenému, obrázkům, procvičování čtení, psaní, počítání a jejich aplikace do praktického života 2) Nácvik užívání komunikace v souvislostech: nácvik vedení rozhovoru, společenská konverzace, nácvik komunikace v různých institucích, nácvik získávání informací z různých zdrojů, nácvik orientace v čase Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno a DOMÁCNOST: 1) Nácvik vaření: nácvik základních postupů v kuchyni, pravidla skladování a balení potravin, procvičení dovedností (mytí, krájení, loupání ), příprava a vaření tekutin a tuhých jídel všech obtížností 2) Nácvik úklidu: postup úklidu koupelny a toalety, péče o prádlo (praní, žehlení ), umývání nádobí, celkový úklid jednotlivých místností v bytě, úklid skříní a dalších úložných prostor 3) Nácvik manipulace se spotřebiči: nácvik správného a bezpečného používání a údržby domácích spotřebičů (lednička, mraznička, pračka, vařič, trouba, mikrovlnná trouba, toustovač, sendvičovač, rychlovarná konvice, mixér, kráječ, vysavač, fén, holicí strojek, mobilní telefon, kalkulačka, fotoaparát, kamera, televize, DVD přehrávač, rádio, počítač 4) Nácvik nakupování: osvojení obecného postupu nakupování včetně komunikace a manipulace s penězi, nákup jednotlivých druhů (potraviny, oblečení, drogerie, léky, papírnictví, hračky, sportovní potřeby, nábytek, elektrospotřebiče, zahradní potřeby, nářadí, byt, auto) nácvik nakupování služeb a užívání jednotlivých typů plateb, placení poplatků 30

31 Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno d ŽIVOT: 1) Nauka o lidském těle: vývoj člověka od porodu po smrt, stavba lidského těla, základní funkce jednotlivých lidských orgánů, 2) Nauka o lidských nemocech: základy poskytování první pomoci v praxi, jak rozpoznat nemoc, jaký je průběh běžných onemocnění, nejčastější druhy onemocnění a jejich léčba, typy lékařů, preventivní prohlídky a očkování, jak se chovat v nemocnici, co očekávat 3) Jak pečovat o druhého člověka, zvíře, květiny: jak nabídnout pomoc, jak rozpoznat potřeby druhých, kdy žádat o pomoc druhé, jak pohlídat dítě, potřeby dětí dle věku, jak si vybrat zvíře, pečovat o něj, druhy zvířat a jejich specifika, druhy rostlin jejich pěstování a péče o ně 4) Nauka o přírodě a její ochraně: základní přírodní živly, jejich formy v přírodě, informace o zemi a sluneční soustavě, pravidla třídění odpadu a ochrany přírody v praxi 5) Nauka o lidských právech: základní lidská práva, trestné činy, policie a soudní systém, co znamená týrání a sexuální zneužívání, jak se projevuje, jak se zachovat když se nám stane, nebo o ni víme 6) Nauka o sexualitě a lidských vztazích: vývoj pohlavních orgánů a jejich funkce u muže a ženy, hygiena, onemocnění, druhy a naše pozice a funkce v lidských vztazích, vývoj partnerského vztahu od podání ruky po pohlavní styk, masturbační techniky, stav vzrušení a pravidla masturbace u muže a ženy, pravidla a techniky bezpečného sexu 7) Nauka o bezpečnosti: jak se bezpečně chovat doma a v budovách, na co si dávat pozor, co kontrolovat, jak se bezpečně chovat venku, jaká nám hrozí největší nebezpečí Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c RUČNÍ PRÁCE: 1) Nácvik práce s barvami: rozpoznání a používání základních druhů barev a technik práce, osvojení techniky kreslení od výběru barev a papíru po kvalitu výrobku, nácvik práce s pravítkem, kružítkem, šablonou, předlohou, osvojení techniky malování na papír, předměty, textil a batika, technika natírání a volba potřeb 2) Nácvik práce s lepidlem a jinými pojidly: volba lepidla dle materiálů a techniky a bezpečnost lepení, práce s tavnou pistolí, spojování pomocí lepících pásek, samolepek a lepících štítků, sponek a vazačů, možností používání tmelů a jiných typů lepidel 3) Nácvik práce s nitěmi: osvojení techniky vázání a uzlů na různých typech materiálů, balení, základy šití, navlékání niti do jehly, přišívání knoflíku, sešívání, osvojení postupu složitějšího šití, osvojení techniky vyšívání různými druhy stehů, drhání, háčkování 4) Nácvik práce s papírem: rozpoznání základních druhů papíru a způsoby jejich užití, techniky skládání papíru dle čáry a složitější způsoby, osvojení postupu balení a 31

32 zabalování různých typů předmětů, stříhání dle čáry, jednotlivých listů, vystřihování podle šablony, technika trhání, vytrhávání a mačkání 5) Nácvik práce s hlínou: základy modelování hlíny rukou do různých tvarů, práce s hlínou s nástroji a složitější techniky, práce s jinými druhy hmot jako je modurit, těsto, sádra, tmel, osvojení základního postupu výroby keramiky Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c DÍLENSKÉ PRÁCE: 1) Nácvik spojovacích prací: stloukání a zatloukání hřebíků do různě složitých tvarů, technika šroubování, typy a velikosti šroubů, šroubováků, matek, používání akušroubováku, vrtání ruční vrtačkou a elektrickou vrtačkou, používání hmoždinek, práce a údržba elektrické ruční vrtačky, nácvik uchycování materiálů pomocí svorek, upínáků a svěráku 2) Nácvik řezacích prací: řezání různými druhy pil a jejich použití dle materiálů, postupy správného a bezpečného používání nože a řezáku, používání řezaček papírů, ořezávátka, a skartovačky, nácvik opracování materiálů smirkovým papírem, pilníkem, hoblíkem 3) Nácvik razících a tiskacích technik: používání různých druhů razítek, techniky razítkování ploch, věcí a různých typů materiálů, používání rydel a průbojníků, používání a obsluha různých typů jednoduchých razících strojů Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c ÚKLIDOVÉ PRÁCE: 1) Nácvik úklidu podlah: nácvik pravidel úklidu velkých ploch technikami zametáním, vytírání a vysáváním včetně vyklizení plochy, volby vhodných pomůcek a prostředků a následné kontroly, nácvik mechanického čištění skvrn, klepání a kartáčování 2) Nácvik úklidu velkých ploch a věcí: rozpoznávání různých druhů materiálů a znalost jejich čištění a úklidu, rozeznávání a znalost použití jednotlivých druhů úklidových pomůcek, pravidla umývání a leštění oken, stěn, skříní, drobných předmětů, nácvik postupu utírání prachu, techniky leštění a cídění předmětů 3) Nácvik venkovních úklidových prací: rozeznání jednotlivých druhů úklidového náčiní pro hrabání a zametání, nácvik jeho správného používání a postupu úklidu, nácvik jednotlivých technik odklízení lopatou, vidlemi, shrnovačem sněhu za užívání vozíku, koše, nácvik sekání, stříhání zahradnickými nůžkami, pletí plevele, používání postřiku, drcení větví, pravidla a způsoby zalévání Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c PODPORA V ZAMĚSTNÁVÁNÍ: 1) Nauka o zaměstnanosti: získání vědomostí a dovedností pro základní orientaci v problematice zaměstnávání, znalost druhů poplatků a jejich hrazení, znalost a funkce občanských a jiných dokladů, základní znalost lidských práv, získání základních 32

33 vědomostí z oblasti pracovního práva jako jsou typy pracovních smluv a jejich uzavírání, pracovní doba, zkušební doba 2) Nácvik hledání pracovního místa: co znamená slovo práce, jaké jsou druhy zaměstnání, jaká mají jednotlivá zaměstnání klady a zápory, poznání vlastních schopností a porovnání s požadavky (čas, prostor, vzdělání, fyzická náročnost ) na jednotlivá zaměstnání, osvojení postupů hledání zaměstnání, oslovení zaměstnavatelů, psaní životopisu, nácvik komunikace při pohovoru, 3) Nauka o právech a povinnostech zaměstnance: vědomosti a praktické dovednosti při výkonu zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnance, opakování významu důležitých pracovních pojmů dovolena, nemocenská, docházka, individuální opakování pracovních povinností na konkrétním pracovišti Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno d DOPROVODY 1) Poskytování podpory při docházení do aktivit v rámci aktivit sociální rehabilitace nebo dle individuálního plánu rozvoje (kadeřník, lékař, bazén, posilovna) 2) Poskytování doprovodu dle potřeby uživatele mimo aktivity sociální rehabilitace (k lékaři, na poštu, do banky) mimo individuální plán rozvoje 33

34 Podmínky poskytování služby CVIČENÍ bydlení, práce, učení: 1. Provázení 2. Nezbytné dokumenty 3. Role uživatele 1. Provázení 1. setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, zájemce o službu, doprovod (rodič/opatrovník) Hosté: asistenti provázení Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Ředitelka/vedoucí provázení na základě formuláře a souvisejících dokumentů seznámí zájemce a jeho doprovod se SKOKem do života (služby, principy, prostory, aktivity, pravidla). Následně ředitelka/vedoucí provázení ohodnotí zájemce dle kritérií cílové skupiny. Hodnocení probíhá pozorováním a dotazováním během setkání se zájemcem i s jeho doprovodem. Pokud zájemce kritérium splňuje, označí pole, pokud není splnění kritéria jisté, tak 0, pokud kritérium zjevně nesplňuje, označí pole X. Jediný X je důvodem pro odmítnutí služby. Ve spolupráci se zájemcem a jeho doprovodem formuluje požadavky na čas a prostor pro poskytování služby, případně další požadavky. Požadavky převyšující aktuální kapacitu služby mohou být důvodem pro odmítnutí. Materiály o SKOKu do života mohou být zájemci podle potřeby poskytnuty domů k prostudování, případně v elektronické podobě poslány em. 34

35 V případě zájmu se ředitelka/vedoucí provázení domluví se zájemcem na dalším postupu, případně i na termínu dalšího setkání. Ředitelka/vedoucí provázení v případě nezájmu informuje zájemce o dalších službách, případně ho seznámí s Postupem podávání stížností. Záznam z I. setkání je uložen v růžové kanceláři. Materiál: Leták SKOKu do života, Skokanské minimum, Průvodce Skokana službou CVIČENÍ, Krizový scénář Zápis: Formulář I. SETKÁNÍ se zájemcem, podpis zájemce a ředitelky/vedoucí provázení 2. setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, zájemce o službu, doprovod (rodič/opatrovník) Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník jsou znovu podrobně informováni o službách, jsou jim zopakovány základní informace a zodpovězeny případné dotazy. Zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník, jsou podrobně informováni o obsahu dokumentů: o Smlouva o poskytování služby (rozsah služby, časový rozsah služby, zkušební doba, možnost ukončení poskytování služby) o Karta klienta v equipu (Souhlas s poskytováním informací, Souhlas s užitím osobních údajů a fotografií, Souhlas s převozem motorovým vozidlem) o Tabulka přijatelných rizik (seznámení s rizikovými situacemi a mírou odpovědnosti) o Přehled souhlasů s poskytováním informací V případě nezájmu odchází, jsou jim poskytnuty informace o dalších službách. V případě zájmu zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník dostanou Smlouvu domů k prostudování. Pokud mají zájem a je zjevné, že Smlouvě rozumí, společně s ředitelkou/vedoucí provázení ji vyplní. Smlouvu následně podepíše zájemce o službu, jeho rodič/opatrovník a ředitelka. 35

36 Vedoucí provázení založí šanon uživatele služeb, do kterého budou ukládány veškeré dokumenty. Zápis: Formulář II. SETKÁNÍ se zájemcem o službu, podpis ředitelky/vedoucí provázení Podepsané dokumenty: Smlouva o poskytování služby, Karta klienta v equipu, Tabulka přijatelných rizik, Přehled souhlasů s poskytováním informací 3. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby Hosté: asistent provázení, pracovníci přímé práce, rodič/opatrovník 1měsíc od podpisu Smlouvy o poskytování služeb nebo dle potřeby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Ředitelka/vedoucí provázení seznámí uživatele se základními oblastmi hodnocení. Na hodnocení se podílí uživatel, ředitelka/vedoucí provázení, pracovníci přímé práce a všichni další pracovníci, kteří s uživatelem přišli do styku. Využívané metody jsou pozorování, dotazování, praktické zkoušky dovedností, hodnocení na základě vyplněných úkolových listů. Informace je možné konzultovat s rodičem nebo opatrovníkem. O průběhu schůzky je rodič/opatrovník informován (telefonicky, em, písemně, osobně). Materiál: Základní úkolové listy, vyplněné Úkolové listy, velké obrázky s jednotlivými aktivitami Zápis: Formulář III. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 4. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, opatrovník nebo rodič 2 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby 36

37 Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Rozbor a diskuse nad závěry z hodnocení stávající úrovně schopností. Ředitelka/vedoucí provázení má k dispozici průběžná hodnocení od pracovníků přímé práce, asistentů provázení a uživatelů služeb. Ředitelka/vedoucí provázení je s rodičem/opatrovníkem v pravidelném (telefonickém, ovém, písemném, osobním) kontaktu min. 1 x týdně (bez zápisu). Materiál: Zápisy z porad, schůzek Zápis: Formulář IV. SETKÁNÍ s rodičem/opatrovníkem, podpis ředitelka/vedoucí provázení 5. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby Hosté: asistent provázení, pracovníci přímé práce, rodič/opatrovník 3 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Rozbor a diskuse nad závěry hodnocení stávající úrovně základních schopností z III. setkání. Hodnocení základních schopností je aktualizováno a upraveno podle nových zkušeností. Ředitelka/vedoucí provázení má k dispozici aktuální informace pracovníků přímé práce a všech pracovníků, kteří s uživatelem přišli do styku. O průběhu schůzky je rodič/opatrovník informován (telefonicky, em, písemně, osobně). Materiál: vyplněné Základní úkolové listy, vyplněné Úkolové listy, zápisy z porad, velké obrázky s jednotlivými aktivitami Zápis: Formulář V. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 37

38 6. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby, opatrovník nebo rodič 4 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. US sdělí své dojmy z dosavadního poskytování služby, formuluje své požadavky na další průběh, na změny ve Smlouvě o poskytování služby. Ředitelka/vedoucí provázení formuluje závěry z uplynulých 4 měsíců. Opatrovník, rodič formuluje závěry z uplynulých 4 měsíců. Diskuse nad závěry a hledání společného stanoviska. Výsledky a následky 4 měsíční doby: o všechny strany dospěly ke společnému pozitivnímu výsledku pokračování v poskytování služeb dle Smlouvy o všechny strany dospěly ke společnému negativnímu výsledku ukončení kontaktu podpis dokumentu Ukončení poskytování služby o SKOK do života dospěl k pozitivnímu výsledku, druhá strana k negativnímu dána možnost k promyšlení (7 dní na rozmyšlenou) - dle rozmyšlení pokračování služby dle Smlouvy nebo ukončení kontaktu o SKOK do života dospěl k negativnímu výsledku, druhá strana k pozitivnímu ukončení kontaktu podpis dokumentu Ukončení poskytování služby V případě ukončení kontaktu SKOK do života poskytuje leták MMHK s dalšími sociálními službami v Hradci Králové, kterých by mohl odcházející uživatel využít. Materiál: Zápisy z porad, schůzek, Smlouva o poskytování služby, Ukončení poskytování služby Zápis: Formulář VI. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 38

39 Klíčová schůzka Účastníci: uživatel služby, klíčový pracovník 1x za 1-2 měsíce (min. 5x za rok) Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Zhodnocení naplňování Individuálního plánu rozvoje podle vyplněných Úkolových listů, vyplněných formulářů Můj úkol. Výběr krátkodobých úkolů v závislosti na Individuálním plánu rozvoje - vyplnění formuláře Můj úkol, výběr motivující odměny. Zhodnocení současné docházky do aktivit. Řešení individuálních potřeb, přání, připomínek, stížností. Spokojenost s pracovníky, ostatními uživateli. Monitorování dodržování práv ve Skoku. Vedoucí provázení předá důležité informace na poradě provázení ostatním zainteresovaným pracovníkům. Materiál: Individuální plán rozvoje, záznamy z předchozích klíčových a individuálních schůzek, Úkolové listy, vyplněné formuláře Můj úkol, Tabulky START-CÍL, obrázky Zápis: Formulář Záznam z klíčové schůzky Individuální schůzka s uživatelem služby Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, klíčový pracovník, rodič/opatrovník, uživatel služby Hosté: asistent provázení 1x za 12 měsíců (leden-únor) 39

40 Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Aktualizace a revize důležitých dokumentů (Karta klienta v equipu, Tabulka rizik, Přehled souhlasů, Časový rozsah služby). Výběr, revize aktivit ve Smlouvě o poskytování služby. Zhodnocení naplňování Individuálního plánu rozvoje, diskuse nad Záznamy z klíčových schůzek. Výběr cílů, sestavení Individuálního plánu rozvoje na další rok. Předání informací, novinek, diskuse. Materiál: Karta klienta v equipu, Tabulka rizik, Přehled souhlasů s poskytováním informací, Smlouva o poskytování služby, Individuální plán rozvoje, Záznamy z klíčových schůzek Zápis: Formulář Individuální schůzka s R/O, podpis ředitelka/vedoucí provázení Výjimečná schůzka s uživatelem nebo rodičem/opatrovníkem Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby, rodič/opatrovník Hosté: asistent provázení, klíčový pracovník, pracovník přímé práce Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Řešení krizové situace vyslechnutí všech stran. Návrh možných řešení. Stanovení nápravných opatření a termínů. Materiál: Kniha stížností, Kniha ztrát, Kniha úrazů, zápisy z porad, Krizový scénář, Lidská práva ve Skoku Zápis: Formulář Individuální schůzka s US/R/O, podpis ředitelka/vedoucí provázení 40

41 2. Nezbytné dokumenty: Smlouva o poskytování služby na dobu určitou Individuální časový harmonogram Karta klienta equip Tabulka přijatelných rizika Tabulky hodnocení schopností Smlouva o poskytování služby Individuální plán rozvoje Zápisy z klíčových schůzek Dohoda o ukončení poskytování služby 3. Role uživatele: 1) MOŽNOST SI VŠE VYZKOUŠET 2) ZJISTÍM, V ČEM JSEM DOBRÝ, CO MÁM ZLEPŠIT Stanovení úrovně schopností dle metodiky START CÍL 3) VYBERU SI CÍL Stanovení individuálního plánu rozvoje 4) VYBERU SI, CO MĚ ZAJÍMÁ, BAVÍ Svobodný výběr společných aktivit z nabídky 5) VYBERU SI ČAS, KDY BUDU CHODIT Stanovení časového harmonogramu 6) ZISK NOVÝCH SCHOPNOSTÍ a VĚDOMOSTÍ V BYTEČKU A PILNÉ DÍLNĚ Práce na individuálních cílech a společných aktivitách 7) VIDÍM SVÉ POKROKY V TABULCE Navýšení schopností a vědomostí je pravidelně zaznamenáváno a jednou za rok vyhodnoceno v rámci metodiky START-CÍL (slovně i v procentech) 41

42 Metodika hodnocení: METODIKA CÍL Je přesným Kvantitativním vyjádřením aktuální situace do života 100% Samostatně PrO snadné plánování motivaci a hodnocení 80% S ujištěním Přináší možnost výběru Konkrétních aktivit a priorit 60% S kontrolou START Hodnotí Stávající úroveň Schopností dovedností a vědomostí potřebných pro Samostatný život a práci 20% S pomocí 40% S dopomocí 42

43 POSTUP VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, návrhů a připomínek Jak si stěžovat ve SKOKu do života, o.p.s.? CO podle tohoto postupu ŘEŠÍME: A. PŘIPOMÍNKY = KDYŽ SE MI NĚCO NELÍBÍ B. NÁVRHY = KDYŽ CHCI NĚCO ZMĚNIT C. STÍŽNOSTI = KDYŽ MĚ NĚKDO NEBO NĚCO MOC NAŠTVALO = KDYŽ MÁM POCIT KŘIVDY (BREK, ZLOST) = KDYŽ SI NEVÍM RADY A SITUACI NELZE ŘEŠIT JINAK = KDYŽ SE NEPLNÍ, CO SE DOHODLO = KDYŽ SE NEPLNÍ MÉ PŘÁNÍ A POTŘEBY 1. JAK mohu připomínku, stížnost, návrh PODAT: ÚSTNĚ: Řeknu to na individuální nebo klíčové schůzce ředitelce, klíčovému pracovníku nebo vedoucímu provázení Řeknu to na radě uživatelů služeb, radě zákonných zástupců, poradách pracovníků Řeknu to během konzultačních hodin v kanceláři PÍSEMNĚ: Popsaný papír mohu předat všem pracovníkům společnosti Bez podpisu mohu popsaný papír hodit do SCHRÁNKY NA STÍŽNOSTI Pracovník, který stížnost obdržel, ji zapíše do formuláře Záznam stížnosti Stížnost je v co nejkratší době předána ředitelce nebo pověřenému pracovníkovi, nejdéle do 24 hodin od chvíle podání 43

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více