službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)"

Transkript

1 P R Ů V O D C E A službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. S K O K A N Obsah: Obecné požadavky na službu Cílová skupina Principy Služba sociální rehabilitace o struktura služeb o popis služeb o aktuální garantovaná nabídka služeb Podmínky poskytování služby Jak si stěžovat ve SKOKu do života, o.p.s. Interní a externí ukazatelé služby

2 Obecné požadavky službu CVIČENÍ bydlení, práce, učení: Požadavky ze zákona: Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení byla zaregistrována dne dle 35 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní a od také terénní formou. Identifikátor služby: Služba dále podléhá : Uživatelé služeb - Základní listiny práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993) - zákona č.349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv - Občanský zákoník - Zákony upravující ochranu osobních údajů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Prostory - Norma ČSN o Požární bezpečnosti staveb a protipožárním předpisům (zákon č.133/1985) - Bezpečnostní předpisy ochrany veřejného zdraví (258/2000 Sb.) - Interní předpisy BOZP a PO Personál - Zákony upravující ochranu osobních údajů - Zákoník práce a související předpisy - Mzdové a platové předpisy - Zákony o sociálním zabezpečení, důchodovém a nemocenském pojištění - Zdravotní pojištění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Společnost - Zákon o obecně prospěšných společnostech - Zákon o neziskových organizacích Služba - Standardy kvality sociální služeb - Dotazníkové šetření spokojenosti US, ZZ a pracovníků s poskytovanou službou

3 Cílová skupina CVIČENÍ bydlení, práce, učení: KDO K NÁM MŮŽE CHODIT Absolvent alespoň povinné školní docházky nebo dospělý člověk s mentálním postižením, který nemohl ze závažných důvodů školu absolvovat, ačkoliv k tomu měl potřebné předpoklady o CHODIL JSEM DO ŠKOLY NEBO BYCH JI ZVLÁDL Doposud žije v rodině nebo chráněném, podporovaném bydlení o ŽIJI DOMA NEBO SÁM Je sociálně adaptabilní o RÁD POZNÁVÁM NOVÉ LIDI, VĚCI Aktivní participace na osobním rozvoji o CHCI NA SOBĚ PRACOVAT Je bez pracovního uplatnění nebo smysluplné náplně volného času o NECHODÍM DO PRÁCE NEBO SE NUDÍM, KDYŽ NEMÁM CO DĚLAT KDO K NÁM NEMŮŽE CHODIT Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny o NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM CO DĚLAT Mám značně sníženou sociální adaptabilitu o NEJSEM RÁD S LIDMI, TĚŽKO SI ZVYKÁM NA NOVÉ VĚCI A LIDI Potřeba stálé asistentské pomoci (neplatí pro účast na aktivitách zaměřených na rozvoj osobnosti) o NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM Jeho trvalé bydliště není v Královehradeckém kraji o NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

4 Principy CVIČENÍ bydlení, práce, učení: Princip rovnocenného přístupu o SE VŠEMI JEDNÁME STEJNĚ Uživatel služeb je našim rovnocenným partnerem a podle toho s ním jednáme. Princip přiměřené podpory (intervence) o PODPORUJEME SAMOSTATNOST Uživateli služeb poskytujeme nejnutnější podporu, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje. Princip individuálního přístupu o KAŽDÝ JSME JINÝ Ve SKOKu do života neexistují uniformní kritéria pro práci s uživateli a jejich hodnocení. Vše se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce. Princip respektování práv, důstojnosti a potřeb každého člověka o MÁME SVÁ PRÁVA A TA SE NESMÍ PORUŠOVAT Princip aktivní účasti (participace) uživatelů služeb o DĚLÁME SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ Každý uživatel služeb je motivován tak, aby se v maximální možné míře podílel na veškerém dění ve SKOKu do života.

5 Struktura služby CVIČENÍ bydlení, práce, bydlení: STRUKTUR SLUŽBY CVIČENÍ bydlení, práce, učení SKOKu do života, o.p.s. DOPROVODY ( 35, b1) Bazén, posilovna Koncerty Osobní věcí PROVÁZENÍ Pomůcky ( 35, d1) Poradenství ( 35, d2) NOČNÍ REŽIM Nácvik spaní ( 35, e)

6 Název služby: PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÉ BYDLENÍ A ŽIVOT nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení a kvalitní život mimo vlastní rodinu. Popis služby: SEBEOBSLUHA HYGIENA OBLÉKÁNÍ POTRAVA POHYB ( 35 a) ( 35 a) ( 35 a) ( 35 a4, b2) DOMÁCNOST VAŘENÍ ÚKLID SPOTŘEBIČE NÁKUP ( 35 a2) ( 35 a2) ( 35 a1) ( 35 a2)

7 ŽIVOT LIDSKÉ TĚLO ONEMOCNĚNÍ PÉČE O DRUHÉ ( 35 c) ( 35 c) ( 35 a3) PŘÍRODA PRÁVO SEX A VZTAHY BEZPEČNOST ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 a4) SEBEOBHÁJCI ( 35 d) Požadavky na službu: Osamostatnit se a být soběstačný. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků. Charakteristika služby: Nepříznivá sociální situace: Člověk s mentálním postižením vyrůstající mimo ústavy sociální péče je bytostně závislý na rodinném prostředí. Pokud dojde k jeho narušení, nemají rodiče, kteří věnovali výchově a péči o své dítě mnoho energie a času, jinou alternativu, než umístit své dítě do

8 pro ně těžko přijatelné ústavní péče. Ústavní péče představuje pro takového uživatele služeb zásadní změnu navyklého způsobu života a jeho kvalit (ztráta soukromí, přátel, sociálních kontaktů), nepřiměřenou psychickou zátěž. Aktivity zaměřené na samostatné bydlení a život jsou podřízeny snaze o maximální samostatnost a soběstačnost uživatelů, aby byli schopni v horizontu 5-10 let bydlet v chráněném bytě s cílenou asistencí (pouze v nezbytné míře). Aktivity uživatelů jsou stanovovány jednotlivě, dle individuálních plánů rozvoje, nebo vyplývají z aktuálních potřeb v tréninkovém bytě. Služba vychází z běžných oblastí bydlení a samostatného života: osobní hygiena, oblékání, komunikace, příprava jídel, péče o domácnost, bezpečnost, cestování, orientace po městě. Smyslem přípravy na bydlení je zvládnutí základů péče o vlastní osobu, samostatného pohybu, domácích prací a dalších dovedností, aby dosáhli maximální možné soběstačnosti v oblasti samostatného života. Nácvik probíhá v reálném prostředí tréninkového bytu i mimo něj tak, aby v budoucnu měli naši uživatelé možnost najít bydlení (chráněné, podporované) a samostatně žít dle svých individuálních schopností. Metody: Nácvik samostatného bydlení probíhá v tréninkovém bytě prostřednictvím přímé asistence, instruktáže a řešení modelových situací. Při realizaci krátkodobých pobytů v tréninkovém bytě dochází již k řešení reálných situací, přičemž míra intervence odpovídá schopnostem uživatelů služby, např. demonstrace činnosti pracovníkem nebo z videozáznamu, přímá slovní instruktáž, nepřímá slovní instruktáž (po telefonu). Návaznost služby: Síť chráněných, podporovaných bytů vytvořená ve spolupráci s uživateli služeb a jejich zákonnými zástupci. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služby: Vila Idyla v Brožíkově ulici v Hradci Králové práce, bydlení, učení

9 Název služby: UČENÍ nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí opakování, prohlubování vědomostí, jejich užívání v praxi a získávání nových informací potřebných pro kvalitní život. Popis služby: KOMUNIKACE ŘEČ INSTITUCE SPOLEČENSKÁ KONVERZACE ( 35 a5) ( 35 b3) ( 35 b3) HODINY PENÍZE ( 35 a5) ( 35 a5) ČTENÍ PSANÍ POČÍTÁNÍ ( 35 a5) ( 35 a5) ( 35 a5)

10 KNIHA, NOVINY TELEVIZE, RÁDIO POČÍTAČ ( 35 b4) ( 35 b4) ( 35 b4) Požadavky na službu: Udržet a aktualizovat nabité dovednosti a znalosti. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků. Charakteristika služby: Nepříznivá sociální situace: Po absolvování speciální (pomocné) školy dochází k postupnému vyhasínání naučených vědomostí, dovedností a návyků, což vede k izolaci a snížení šancí na samostatný život v rámci možností uživatelů služby. Celoživotní učení není pro lidi s mentálním postižením nadstandardem, ale základní podmínkou jejich života v intaktní společnosti. Celoživotní učení je zaměřeno na užití vědomostí v praktickém životě a na posílení schopnosti samostatného rozhodování. Učení probíhá na základních principech alternativního vzdělávacího programu Začít spolu. Uživatelé služeb vybírají téma týdne, které nejčastěji reflektuje jejich aktuální zájmy. Toto téma se pak prolíná nejen edukačními aktivitami, ale také samostatným bydlením, pracovními aktivitami a často ovlivňuje i volný čas uživatelů služeb. Mezi nejfrekventovanější témata patří: rodina, domov, zdraví, nemoc, lidská sexualita, nakupování a využívání služeb, doprava, orientace v čase a prostoru. Smyslem učení je opakování, prohlubování vědomostí z oblastí komunikace, čtení, psaní, počítání a jejich užití v praxi. Dále se zaměřuje na zisk nových vědomostí a dovedností v oblasti získávání a práce s informacemi z různých zdrojů (knihy, televize, rádio, internet) a práce na počítači. Snažíme se, aby naši uživatele ztratili co nejméně nabytých vědomostí a dovedností.

11 Metody: Udržování a rozvoj kognitivních funkcí a procvičování trivia s využitím her, CD-romů a další techniky. Přenášení znalosti trivia do praktických situací, procvičování paměti a myšlení. Uchovávání a rozšiřování vědomostí z oblastí lidského života a jejich praktické užívání. Jako nejefektivnější metody se osvědčily: brainstorming, diskuse nad tématy, vyhledávání informací. Společenské chování a komunikaci rozvíjíme inscenační a situační metodou, přímou účastí na kulturním životě. Návaznost služby: Celoživotní učení navazuje na vzdělávání ve speciální (pomocné) škole. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služby: Vila IDYLA v Brožíkově ulici v Hradci Králové Multifunkční učebna témata dle aktuální garantované nabídky zvolené uživateli na radě uživatelů služeb.

12 Název služby: PŘÍPRAVA NA PRÁCI nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro pracovní uplatnění a podporu při hledání, udržení vhodného pracovního místa. Popis služby: ZAMĚSTNÁNÍ ORIENTACE HLEDÁNÍ ZAMĚSTANEC ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) RUČNÍ PRÁCE BARVY POJIDLA NIT PAPÍR HLÍNA ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c)

13 DÍLENSKÉ PRÁCE SPOJE ŘEZÁNÍ RAŽENÍ ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ÚKLIDOVÉ PRÁCE PODLAHA PLOCHY, VĚCI VENKOVNÍ ÚKLID ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) PODPORA ZAMĚSTNANOSTI ORIENTACE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNANEC ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) Požadavky na službu: Osamostatnit se, najít si práci a udržet se na pracovním trhu. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků.

14 Charakteristika služby: Nepříznivá životní situace: Po ukončení povinné školní docházky se mnoho lidí s mentálním postižením nedokáže samostatně začlenit do pracovního procesu, jsou odkázání do izolace a k pasivnímu přijímání sociálních dávek, což je spojeno s nízkou mírou sociální prestiže. Pracovní aktivity si uživatelé služeb vybírají vždy na začátku měsíce na základě předložené nabídky z oblastí: práce s papírem, modelování, práce s květinami, práce s textilem, moderní dekorativní techniky, výtvarné techniky (kresba, malba), lidové techniky a práce se dřevem. Uživatelé společně vyberou techniky a aktivity, které se jim líbí a spolu s pracovníkem centra stanoví časový harmonogram činností a individuální úkoly. K plnění individuálních úkolů, které se zaměřují na vytvoření či prohloubení určité pracovní schopnosti, jsou uživatelé služeb motivování drobnými odměnami. Smyslem přípravy na práci je získání a prohloubení pracovních dovedností a vytrvalosti v oblastech jednoduchých ručních, dílenských a úklidových prací. Příprava se dále zaměřuje na přivykání časovému režimu dne, osvojování vědomostí a dovedností potřebných pro hledání, nalezení a úspěšné zapracování na vybraném pracovním místě. Uživatelé jsou směřováni do podporovaného nebo chráněného zaměstnání, kde budou dle svých individuálních schopností pracovat za mzdu. Metody: Instruktáž, nácvik, procvičování pracovních dovedností (výdrž, soustředění, práce s různými materiály, organizování práce a času) v tréninkové dílně. Aktivní účast uživatelů služeb na prezentaci výsledků své činnosti (organizování výstav, přehlídky prací, účast na konferencích). Návaznost služby: Ve spolupráci s úřadem práce a službou podporovaného zaměstnávání provádění depistáže vhodných pracovních míst dle individuálních schopností a požadavků uživatele služeb s přímou participací uživatelů služeb. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služeb: Vila IDYLA v Brožíkově ulici 451 V Hradci Králové

15 Název služby: OSTATNÍ Kromě základních oblastí UČENÍ, PRÁCE, BYDLENÍ nabízí SKOK do života, o.p.s. další aktivity. Jedná se o doprovázení (např. do bazénu, posilovny, domů či jiných osobních aktivit) a provázení, což je systém jednání se zájemcem o službu, individuálního plánování a poskytování poradenství. DOPROVÁZENÍ PROVÁZENÍ ( 35 b1) ( 35 d1, d2) Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služeb: Vila IDYLA v Brožíkově ulici 451 V Hradci Králové

16 GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽBY CVIČENÍ bydlení, práce, učení SKOKu do života, o.p.s. platná od do MĚSÍC ÚKLIDU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, ÚKLID POKOJE SANITA OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ÚKLID KOUPELNA WC STĚNY ÚKLID LOŽNICE OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE BYDLENÍ PRACOVNÍK ZDENČA VERČA UTĚRKA, PROSTÍRKA INSTITUCE OBLAST RUČNÍ PRÁCE KOMUNIKACE PRACOVNÍK VERČA EVA KUCHYŇ, KUCHAŘ NÁRAMEK OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 16

17 MĚSÍC BEZPEČNOSTI MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY BEZPEČNOST A POMŮCKY ORGANIZACE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA ŘEZÁNÍ ZTRÁTA A KRIZE OBLAST RUČNÍ PRÁCE ŽIVOT PRACOVNÍK VERČA EVA LAMINOVÁNÍ BEZPEČNOST V ZIMĚ OBLAST RUČNÍ PRÁCE ŽIVOT PRACOVNÍK VERČA EVA TĚSTOVINY MOBIL OBLAST DOMÁCNOST SPOTŘEBIČE PRACOVNÍK ZDENČA EVA 17

18 MĚSÍC HOSPODAŘENÍ S PENĚZI MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, NAKUPOVÁNÍ POSTUP POZNÁVÁNÍ PENĚZ OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA NAKUPOVÁNÍ POTRAVIN SKLENIČKA OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA NAKUPOVÁNÍ OBLEČENÍ HOSPODAŘENÍ S PENĚZY OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA NAKUPOVÁNÍ OSTATNÍ ÚKLID SKLO OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 18

19 MĚSÍC SEBEOBBSLUHY MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, ČISTÉ RUCE NÁTĚR OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ZÁCHOD MISA, VÁZA OBLAST SEBEOSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ČISTÉ TĚLO VELIKONOCE OBLAST SEBEOBSLUHA ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA ÚPRAVA VLASU ŠITÍ TAŠKA OBLAST SEBEOBLSUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA CELKOVÁ ÚPRAVA SPOLEČENSKÉ FRÁZE OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA 19

20 MĚSÍC CESTOVÁNÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, MOJE TRASA TELEFONOVÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA CESTOVÁNÍ PO MĚSTĚ ORIENTACE, HODINY OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA PRAVIDLA SIL. PROVOZU KOLÍČEK OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA VAŘENÍ - POLÉVKA BEZPEČNOST VENKU OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA 20

21 MĚSÍC SPOTŘEBIČŮ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 ODPADY TŘÍDENÍ, ČIŠTĚNÍ, LEDNICE ODPAKDOVÝ KOŠ OBLAST SPOTŘEBIČE ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MIKROVLNÁ TROUBA PLEVEL, ZAMETÁNÍ, MYTÍ OBLAST SPOTŘEBIČE ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA PRAČKA, PRANÍ SUŠENÍ OBLÉKÁNÍ OBLAST SPOTŘEBIČE DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA EVA INTIMNÍ HYGIENA ŽEHLIČKA, ŽEHLENÍ, MUŽI SKLÁDÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 21

22 MĚSÍC MODERNÍ KOMUNIKACE MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, OBLAST PRACOVNÍK ZAVŘENO WORD OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK INTERNET OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK OBRÁZKY OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK VERČA 22

23 MĚSÍC MODERNÍ KOMUNIKACE MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, FACEBOOK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK EVA TISK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK TYKÁNÍ, VYKÁNÍ OBLAST KOMUNIKACE PRACOVNÍK EVA OBLAST PRACOVNÍK KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI PODPOROVANÉ ZAM. VERČA 23

24 MĚSÍC AKTIVITY VE SKOKU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, SMLOUVY VE SKOKU PŘEDSTAVENÍ OBLAST PODPOROVANÉ ZAM. KOMUNIKACE PRACOVNÍK VERČA EVA NÁPOJE, RYCHLOV KONVICE OBÁLKA OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ORIENTACE DNY TÝDNY, KRÁJENÍ, LOUPÁNÍ MĚSÍCE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA POMAZÁNKA ZAMETÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 24

25 MĚSÍC VAŘENÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, SNÍDANĚ SKENOVÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MASO KOPÍROVÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA BRAMBORY NAKUPOVÁNÍ POTRAVINY OBLAST DOMÁCNOST DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA EVA VEJCE POROZUMĚNÍ OBLAST DOMÁCNOST KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA RÝŽE OBAL CD OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 25

26 MĚSÍC ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 STRAVOVÁNÍ A PITNY REŽIM ZDRAVÍ NEMOC OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA MYTÍ NÁDOBÍ, MYČKA PŘÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MOJE TRASA NAKUPOVÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA ÚSTNÍ HYGIENA ADVENT OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA 26

27 MĚSÍC VÁNOČNÍHO VESELÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, INTIMNÍ HYGIENA ŽENY VÝROBKY DÁRKY OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA SPORÁK VÁNOCE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA CURKOVÍ VÝROBKY DÁRKY OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 27

28 OBSAH Garantovaná nabídka SKOKu do života, o.p.s. představuje soubor činností, které odpovídají potřebám pro ucelený nácvik dovedností potřebných pro získání pracovního uplatnění a vedoucí k maximální možné míře osamostatnění se jedince. Nabídka je sestavována na jeden kalendářní rok na základě zjištěných preferencí od všech uživatelů služeb na Radě uživatelů služeb. Vybrány jsou ty aktivity, o které mělo zájem nejvíce uživatelů, nebo jsou obsaženy ve více individuálních plánech rozvoje uživatelů. Dle potřeb mohou být jednotlivé oblasti spojeny do bloků, aby pracovníci měli možnost aktivity spojovat do smysluplných celků odpovídajících běžnému životu a program byl dostatečně pestrý, aby uživatele bavil a poutal jejich pozornost. Dílčí činnosti v bloku odpovídají oblasti a jsou voleny uživateli na základě denní nabídky učiněné pracovníkem. ČAS Jednotlivým oblastem a aktivitám je věnován rozdílný čas. Časový rozsah případně četnost aktivity je určována na základě poptávky a potřeb uživatelů. Služba je poskytována v tzv. dopoledním a odpoledním bloku. Časový rozsah jednotlivých oblastí je uveden vždy u konkrétních oblastí v tabulce. Každý uživatel má možnost užívat sociální rehabilitaci minimálně 4 hodiny týdně, maximálně 20 hodin týdně. V případě nenaplněné kapacity je možné individuálně dohodnout větší rozsah. MÍSTO Jednotlivé oblasti přípravy probíhají v závislosti na charakteru aktivity v tréninkové kuchyni, v tréninkových dílnách, multifunkční učebně či v přirozeném prostředí (město, veřejná doprava, obchody, u zaměstnavatele ) Místo aktivity je vždy uvedeno u každé oblasti nebo dohodnuto v individuálních plánech rozvoje uživatele. POČET VE SKUPINĚ Příprava probíhá ve skupině maximálně 5 uživatelů. V ojedinělých případech, je-li to pro výuku či nácvik žádoucí je počet vyšší. Minimální počet ve skupině jsou 2 uživatelé. FORMA PŘÍSTUPU a ČAS Příprava v rámci vybrané oblasti probíhá z větší části skupinově s tím, že pracovník respektuje dohodnout míru podpory v tabulce rizik jednotlivých uživatelů. V rámci každého bloku se pracovník každému uživateli věnuje individuálně min 10 minut, maximálně 1 hodinu. 28

29 Každému uživateli je umožněno 1 krát týdně 20 minut individuálně nacvičovat činnosti vyplývající z individuálního plánu rozvoje uživatele, které spadají do oblastí, které nejsou předmět aktuální nabídky, a naplnit tak stanovený cíl. V případě, že uživatel pracuje na otevřeném trhu práce s naší podporou, je mu podpora na pracovišti poskytována min. 1 krát ročně 2 hodiny, v případě zácviku, či řešení problému max. 10 hodin týdně. U doprovodů a činností, které jsou nacvičovány individuálně mimo prostory SKOKu do života, o.p.s. (cestování MHD, nácvik tras, nakupování) minimálně garantujeme uživateli nácvik v rozsahu 2 hodin za každé 3 měsíce. Maximální rozsah není stanoven, řídí se aktuálními kapacitními možnostmi služby. ZPŮSOB VYBĚRU OBLASTI Uživatel si sám volí oblasti, bloky, které bude pravidelně navštěvovat, dle svých zájmů a potřeb. Při zájmu větším, než je stanovená kapacita, dáváme přednost uživatelům na základě těchto ukazatelů: - Aktivita je obsažena v individuálním plánu rozvoje uživatele. - Přednost má uživatel, který sociální rehabilitaci užívá v menším rozsahu. - Přednost má uživatel, který více zapadá do dynamiky skupiny. Výběr a zařazení do oblasti, bloku je předmětem dohody mezi uživatelem, rodičem a pracovníky, definitivní rozhodnutí je na řediteli. Proti rozhodnutí je možné podat stížnost dle postupu SKOKu do života. 29

30 NABÍDKA AKTIVIT SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno a SEBEOBSLUHA: 1) Nácvik hygieny: obsluha toalety, mytí obličeje, úprava vlasů, sprchování, koupání, celková úprava zevnějšku (stříhání nehtů, čištění, uší, péče o pleť ) 2) Nácvik oblékání: oblékání vrchních, spodních dílů oděvu, manipulace s jednotlivými typy zapínání, obouvání, zapínání bot, užívání módních doplňků, volba oblečení dle příležitosti a podmínek 3) Nácvik stolování: nácvik přijímání potravy a nápojů, užívání příborů a nádobí, pravidla správné konzumace potravin a nápojů 4) Nácvik pohybu a cestování: nácvik pohybu po bytě, domě, nácvik pohybu po vybraných trasách, užívání a volba dopravních prostředků, nácvik bezpečného pohybu po různých površích a v různých prostředích, nácvik krizového scénáře při ztrátě Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno b KOMUNIKACE: 1) Nácvik užívání jednotlivých forem: procvičování výslovnosti a mluvy, procvičování porozumění mluvenému slovu, čtenému, obrázkům, procvičování čtení, psaní, počítání a jejich aplikace do praktického života 2) Nácvik užívání komunikace v souvislostech: nácvik vedení rozhovoru, společenská konverzace, nácvik komunikace v různých institucích, nácvik získávání informací z různých zdrojů, nácvik orientace v čase Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno a DOMÁCNOST: 1) Nácvik vaření: nácvik základních postupů v kuchyni, pravidla skladování a balení potravin, procvičení dovedností (mytí, krájení, loupání ), příprava a vaření tekutin a tuhých jídel všech obtížností 2) Nácvik úklidu: postup úklidu koupelny a toalety, péče o prádlo (praní, žehlení ), umývání nádobí, celkový úklid jednotlivých místností v bytě, úklid skříní a dalších úložných prostor 3) Nácvik manipulace se spotřebiči: nácvik správného a bezpečného používání a údržby domácích spotřebičů (lednička, mraznička, pračka, vařič, trouba, mikrovlnná trouba, toustovač, sendvičovač, rychlovarná konvice, mixér, kráječ, vysavač, fén, holicí strojek, mobilní telefon, kalkulačka, fotoaparát, kamera, televize, DVD přehrávač, rádio, počítač 4) Nácvik nakupování: osvojení obecného postupu nakupování včetně komunikace a manipulace s penězi, nákup jednotlivých druhů (potraviny, oblečení, drogerie, léky, papírnictví, hračky, sportovní potřeby, nábytek, elektrospotřebiče, zahradní potřeby, nářadí, byt, auto) nácvik nakupování služeb a užívání jednotlivých typů plateb, placení poplatků 30

31 Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno d ŽIVOT: 1) Nauka o lidském těle: vývoj člověka od porodu po smrt, stavba lidského těla, základní funkce jednotlivých lidských orgánů, 2) Nauka o lidských nemocech: základy poskytování první pomoci v praxi, jak rozpoznat nemoc, jaký je průběh běžných onemocnění, nejčastější druhy onemocnění a jejich léčba, typy lékařů, preventivní prohlídky a očkování, jak se chovat v nemocnici, co očekávat 3) Jak pečovat o druhého člověka, zvíře, květiny: jak nabídnout pomoc, jak rozpoznat potřeby druhých, kdy žádat o pomoc druhé, jak pohlídat dítě, potřeby dětí dle věku, jak si vybrat zvíře, pečovat o něj, druhy zvířat a jejich specifika, druhy rostlin jejich pěstování a péče o ně 4) Nauka o přírodě a její ochraně: základní přírodní živly, jejich formy v přírodě, informace o zemi a sluneční soustavě, pravidla třídění odpadu a ochrany přírody v praxi 5) Nauka o lidských právech: základní lidská práva, trestné činy, policie a soudní systém, co znamená týrání a sexuální zneužívání, jak se projevuje, jak se zachovat když se nám stane, nebo o ni víme 6) Nauka o sexualitě a lidských vztazích: vývoj pohlavních orgánů a jejich funkce u muže a ženy, hygiena, onemocnění, druhy a naše pozice a funkce v lidských vztazích, vývoj partnerského vztahu od podání ruky po pohlavní styk, masturbační techniky, stav vzrušení a pravidla masturbace u muže a ženy, pravidla a techniky bezpečného sexu 7) Nauka o bezpečnosti: jak se bezpečně chovat doma a v budovách, na co si dávat pozor, co kontrolovat, jak se bezpečně chovat venku, jaká nám hrozí největší nebezpečí Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c RUČNÍ PRÁCE: 1) Nácvik práce s barvami: rozpoznání a používání základních druhů barev a technik práce, osvojení techniky kreslení od výběru barev a papíru po kvalitu výrobku, nácvik práce s pravítkem, kružítkem, šablonou, předlohou, osvojení techniky malování na papír, předměty, textil a batika, technika natírání a volba potřeb 2) Nácvik práce s lepidlem a jinými pojidly: volba lepidla dle materiálů a techniky a bezpečnost lepení, práce s tavnou pistolí, spojování pomocí lepících pásek, samolepek a lepících štítků, sponek a vazačů, možností používání tmelů a jiných typů lepidel 3) Nácvik práce s nitěmi: osvojení techniky vázání a uzlů na různých typech materiálů, balení, základy šití, navlékání niti do jehly, přišívání knoflíku, sešívání, osvojení postupu složitějšího šití, osvojení techniky vyšívání různými druhy stehů, drhání, háčkování 4) Nácvik práce s papírem: rozpoznání základních druhů papíru a způsoby jejich užití, techniky skládání papíru dle čáry a složitější způsoby, osvojení postupu balení a 31

32 zabalování různých typů předmětů, stříhání dle čáry, jednotlivých listů, vystřihování podle šablony, technika trhání, vytrhávání a mačkání 5) Nácvik práce s hlínou: základy modelování hlíny rukou do různých tvarů, práce s hlínou s nástroji a složitější techniky, práce s jinými druhy hmot jako je modurit, těsto, sádra, tmel, osvojení základního postupu výroby keramiky Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c DÍLENSKÉ PRÁCE: 1) Nácvik spojovacích prací: stloukání a zatloukání hřebíků do různě složitých tvarů, technika šroubování, typy a velikosti šroubů, šroubováků, matek, používání akušroubováku, vrtání ruční vrtačkou a elektrickou vrtačkou, používání hmoždinek, práce a údržba elektrické ruční vrtačky, nácvik uchycování materiálů pomocí svorek, upínáků a svěráku 2) Nácvik řezacích prací: řezání různými druhy pil a jejich použití dle materiálů, postupy správného a bezpečného používání nože a řezáku, používání řezaček papírů, ořezávátka, a skartovačky, nácvik opracování materiálů smirkovým papírem, pilníkem, hoblíkem 3) Nácvik razících a tiskacích technik: používání různých druhů razítek, techniky razítkování ploch, věcí a různých typů materiálů, používání rydel a průbojníků, používání a obsluha různých typů jednoduchých razících strojů Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c ÚKLIDOVÉ PRÁCE: 1) Nácvik úklidu podlah: nácvik pravidel úklidu velkých ploch technikami zametáním, vytírání a vysáváním včetně vyklizení plochy, volby vhodných pomůcek a prostředků a následné kontroly, nácvik mechanického čištění skvrn, klepání a kartáčování 2) Nácvik úklidu velkých ploch a věcí: rozpoznávání různých druhů materiálů a znalost jejich čištění a úklidu, rozeznávání a znalost použití jednotlivých druhů úklidových pomůcek, pravidla umývání a leštění oken, stěn, skříní, drobných předmětů, nácvik postupu utírání prachu, techniky leštění a cídění předmětů 3) Nácvik venkovních úklidových prací: rozeznání jednotlivých druhů úklidového náčiní pro hrabání a zametání, nácvik jeho správného používání a postupu úklidu, nácvik jednotlivých technik odklízení lopatou, vidlemi, shrnovačem sněhu za užívání vozíku, koše, nácvik sekání, stříhání zahradnickými nůžkami, pletí plevele, používání postřiku, drcení větví, pravidla a způsoby zalévání Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c PODPORA V ZAMĚSTNÁVÁNÍ: 1) Nauka o zaměstnanosti: získání vědomostí a dovedností pro základní orientaci v problematice zaměstnávání, znalost druhů poplatků a jejich hrazení, znalost a funkce občanských a jiných dokladů, základní znalost lidských práv, získání základních 32

33 vědomostí z oblasti pracovního práva jako jsou typy pracovních smluv a jejich uzavírání, pracovní doba, zkušební doba 2) Nácvik hledání pracovního místa: co znamená slovo práce, jaké jsou druhy zaměstnání, jaká mají jednotlivá zaměstnání klady a zápory, poznání vlastních schopností a porovnání s požadavky (čas, prostor, vzdělání, fyzická náročnost ) na jednotlivá zaměstnání, osvojení postupů hledání zaměstnání, oslovení zaměstnavatelů, psaní životopisu, nácvik komunikace při pohovoru, 3) Nauka o právech a povinnostech zaměstnance: vědomosti a praktické dovednosti při výkonu zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnance, opakování významu důležitých pracovních pojmů dovolena, nemocenská, docházka, individuální opakování pracovních povinností na konkrétním pracovišti Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno d DOPROVODY 1) Poskytování podpory při docházení do aktivit v rámci aktivit sociální rehabilitace nebo dle individuálního plánu rozvoje (kadeřník, lékař, bazén, posilovna) 2) Poskytování doprovodu dle potřeby uživatele mimo aktivity sociální rehabilitace (k lékaři, na poštu, do banky) mimo individuální plán rozvoje 33

34 Podmínky poskytování služby CVIČENÍ bydlení, práce, učení: 1. Provázení 2. Nezbytné dokumenty 3. Role uživatele 1. Provázení 1. setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, zájemce o službu, doprovod (rodič/opatrovník) Hosté: asistenti provázení Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Ředitelka/vedoucí provázení na základě formuláře a souvisejících dokumentů seznámí zájemce a jeho doprovod se SKOKem do života (služby, principy, prostory, aktivity, pravidla). Následně ředitelka/vedoucí provázení ohodnotí zájemce dle kritérií cílové skupiny. Hodnocení probíhá pozorováním a dotazováním během setkání se zájemcem i s jeho doprovodem. Pokud zájemce kritérium splňuje, označí pole, pokud není splnění kritéria jisté, tak 0, pokud kritérium zjevně nesplňuje, označí pole X. Jediný X je důvodem pro odmítnutí služby. Ve spolupráci se zájemcem a jeho doprovodem formuluje požadavky na čas a prostor pro poskytování služby, případně další požadavky. Požadavky převyšující aktuální kapacitu služby mohou být důvodem pro odmítnutí. Materiály o SKOKu do života mohou být zájemci podle potřeby poskytnuty domů k prostudování, případně v elektronické podobě poslány em. 34

35 V případě zájmu se ředitelka/vedoucí provázení domluví se zájemcem na dalším postupu, případně i na termínu dalšího setkání. Ředitelka/vedoucí provázení v případě nezájmu informuje zájemce o dalších službách, případně ho seznámí s Postupem podávání stížností. Záznam z I. setkání je uložen v růžové kanceláři. Materiál: Leták SKOKu do života, Skokanské minimum, Průvodce Skokana službou CVIČENÍ, Krizový scénář Zápis: Formulář I. SETKÁNÍ se zájemcem, podpis zájemce a ředitelky/vedoucí provázení 2. setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, zájemce o službu, doprovod (rodič/opatrovník) Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník jsou znovu podrobně informováni o službách, jsou jim zopakovány základní informace a zodpovězeny případné dotazy. Zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník, jsou podrobně informováni o obsahu dokumentů: o Smlouva o poskytování služby (rozsah služby, časový rozsah služby, zkušební doba, možnost ukončení poskytování služby) o Karta klienta v equipu (Souhlas s poskytováním informací, Souhlas s užitím osobních údajů a fotografií, Souhlas s převozem motorovým vozidlem) o Tabulka přijatelných rizik (seznámení s rizikovými situacemi a mírou odpovědnosti) o Přehled souhlasů s poskytováním informací V případě nezájmu odchází, jsou jim poskytnuty informace o dalších službách. V případě zájmu zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník dostanou Smlouvu domů k prostudování. Pokud mají zájem a je zjevné, že Smlouvě rozumí, společně s ředitelkou/vedoucí provázení ji vyplní. Smlouvu následně podepíše zájemce o službu, jeho rodič/opatrovník a ředitelka. 35

36 Vedoucí provázení založí šanon uživatele služeb, do kterého budou ukládány veškeré dokumenty. Zápis: Formulář II. SETKÁNÍ se zájemcem o službu, podpis ředitelky/vedoucí provázení Podepsané dokumenty: Smlouva o poskytování služby, Karta klienta v equipu, Tabulka přijatelných rizik, Přehled souhlasů s poskytováním informací 3. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby Hosté: asistent provázení, pracovníci přímé práce, rodič/opatrovník 1měsíc od podpisu Smlouvy o poskytování služeb nebo dle potřeby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Ředitelka/vedoucí provázení seznámí uživatele se základními oblastmi hodnocení. Na hodnocení se podílí uživatel, ředitelka/vedoucí provázení, pracovníci přímé práce a všichni další pracovníci, kteří s uživatelem přišli do styku. Využívané metody jsou pozorování, dotazování, praktické zkoušky dovedností, hodnocení na základě vyplněných úkolových listů. Informace je možné konzultovat s rodičem nebo opatrovníkem. O průběhu schůzky je rodič/opatrovník informován (telefonicky, em, písemně, osobně). Materiál: Základní úkolové listy, vyplněné Úkolové listy, velké obrázky s jednotlivými aktivitami Zápis: Formulář III. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 4. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, opatrovník nebo rodič 2 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby 36

37 Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Rozbor a diskuse nad závěry z hodnocení stávající úrovně schopností. Ředitelka/vedoucí provázení má k dispozici průběžná hodnocení od pracovníků přímé práce, asistentů provázení a uživatelů služeb. Ředitelka/vedoucí provázení je s rodičem/opatrovníkem v pravidelném (telefonickém, ovém, písemném, osobním) kontaktu min. 1 x týdně (bez zápisu). Materiál: Zápisy z porad, schůzek Zápis: Formulář IV. SETKÁNÍ s rodičem/opatrovníkem, podpis ředitelka/vedoucí provázení 5. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby Hosté: asistent provázení, pracovníci přímé práce, rodič/opatrovník 3 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Rozbor a diskuse nad závěry hodnocení stávající úrovně základních schopností z III. setkání. Hodnocení základních schopností je aktualizováno a upraveno podle nových zkušeností. Ředitelka/vedoucí provázení má k dispozici aktuální informace pracovníků přímé práce a všech pracovníků, kteří s uživatelem přišli do styku. O průběhu schůzky je rodič/opatrovník informován (telefonicky, em, písemně, osobně). Materiál: vyplněné Základní úkolové listy, vyplněné Úkolové listy, zápisy z porad, velké obrázky s jednotlivými aktivitami Zápis: Formulář V. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 37

38 6. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby, opatrovník nebo rodič 4 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. US sdělí své dojmy z dosavadního poskytování služby, formuluje své požadavky na další průběh, na změny ve Smlouvě o poskytování služby. Ředitelka/vedoucí provázení formuluje závěry z uplynulých 4 měsíců. Opatrovník, rodič formuluje závěry z uplynulých 4 měsíců. Diskuse nad závěry a hledání společného stanoviska. Výsledky a následky 4 měsíční doby: o všechny strany dospěly ke společnému pozitivnímu výsledku pokračování v poskytování služeb dle Smlouvy o všechny strany dospěly ke společnému negativnímu výsledku ukončení kontaktu podpis dokumentu Ukončení poskytování služby o SKOK do života dospěl k pozitivnímu výsledku, druhá strana k negativnímu dána možnost k promyšlení (7 dní na rozmyšlenou) - dle rozmyšlení pokračování služby dle Smlouvy nebo ukončení kontaktu o SKOK do života dospěl k negativnímu výsledku, druhá strana k pozitivnímu ukončení kontaktu podpis dokumentu Ukončení poskytování služby V případě ukončení kontaktu SKOK do života poskytuje leták MMHK s dalšími sociálními službami v Hradci Králové, kterých by mohl odcházející uživatel využít. Materiál: Zápisy z porad, schůzek, Smlouva o poskytování služby, Ukončení poskytování služby Zápis: Formulář VI. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 38

39 Klíčová schůzka Účastníci: uživatel služby, klíčový pracovník 1x za 1-2 měsíce (min. 5x za rok) Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Zhodnocení naplňování Individuálního plánu rozvoje podle vyplněných Úkolových listů, vyplněných formulářů Můj úkol. Výběr krátkodobých úkolů v závislosti na Individuálním plánu rozvoje - vyplnění formuláře Můj úkol, výběr motivující odměny. Zhodnocení současné docházky do aktivit. Řešení individuálních potřeb, přání, připomínek, stížností. Spokojenost s pracovníky, ostatními uživateli. Monitorování dodržování práv ve Skoku. Vedoucí provázení předá důležité informace na poradě provázení ostatním zainteresovaným pracovníkům. Materiál: Individuální plán rozvoje, záznamy z předchozích klíčových a individuálních schůzek, Úkolové listy, vyplněné formuláře Můj úkol, Tabulky START-CÍL, obrázky Zápis: Formulář Záznam z klíčové schůzky Individuální schůzka s uživatelem služby Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, klíčový pracovník, rodič/opatrovník, uživatel služby Hosté: asistent provázení 1x za 12 měsíců (leden-únor) 39

40 Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Aktualizace a revize důležitých dokumentů (Karta klienta v equipu, Tabulka rizik, Přehled souhlasů, Časový rozsah služby). Výběr, revize aktivit ve Smlouvě o poskytování služby. Zhodnocení naplňování Individuálního plánu rozvoje, diskuse nad Záznamy z klíčových schůzek. Výběr cílů, sestavení Individuálního plánu rozvoje na další rok. Předání informací, novinek, diskuse. Materiál: Karta klienta v equipu, Tabulka rizik, Přehled souhlasů s poskytováním informací, Smlouva o poskytování služby, Individuální plán rozvoje, Záznamy z klíčových schůzek Zápis: Formulář Individuální schůzka s R/O, podpis ředitelka/vedoucí provázení Výjimečná schůzka s uživatelem nebo rodičem/opatrovníkem Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby, rodič/opatrovník Hosté: asistent provázení, klíčový pracovník, pracovník přímé práce Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Řešení krizové situace vyslechnutí všech stran. Návrh možných řešení. Stanovení nápravných opatření a termínů. Materiál: Kniha stížností, Kniha ztrát, Kniha úrazů, zápisy z porad, Krizový scénář, Lidská práva ve Skoku Zápis: Formulář Individuální schůzka s US/R/O, podpis ředitelka/vedoucí provázení 40

41 2. Nezbytné dokumenty: Smlouva o poskytování služby na dobu určitou Individuální časový harmonogram Karta klienta equip Tabulka přijatelných rizika Tabulky hodnocení schopností Smlouva o poskytování služby Individuální plán rozvoje Zápisy z klíčových schůzek Dohoda o ukončení poskytování služby 3. Role uživatele: 1) MOŽNOST SI VŠE VYZKOUŠET 2) ZJISTÍM, V ČEM JSEM DOBRÝ, CO MÁM ZLEPŠIT Stanovení úrovně schopností dle metodiky START CÍL 3) VYBERU SI CÍL Stanovení individuálního plánu rozvoje 4) VYBERU SI, CO MĚ ZAJÍMÁ, BAVÍ Svobodný výběr společných aktivit z nabídky 5) VYBERU SI ČAS, KDY BUDU CHODIT Stanovení časového harmonogramu 6) ZISK NOVÝCH SCHOPNOSTÍ a VĚDOMOSTÍ V BYTEČKU A PILNÉ DÍLNĚ Práce na individuálních cílech a společných aktivitách 7) VIDÍM SVÉ POKROKY V TABULCE Navýšení schopností a vědomostí je pravidelně zaznamenáváno a jednou za rok vyhodnoceno v rámci metodiky START-CÍL (slovně i v procentech) 41

42 Metodika hodnocení: METODIKA CÍL Je přesným Kvantitativním vyjádřením aktuální situace do života 100% Samostatně PrO snadné plánování motivaci a hodnocení 80% S ujištěním Přináší možnost výběru Konkrétních aktivit a priorit 60% S kontrolou START Hodnotí Stávající úroveň Schopností dovedností a vědomostí potřebných pro Samostatný život a práci 20% S pomocí 40% S dopomocí 42

43 POSTUP VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, návrhů a připomínek Jak si stěžovat ve SKOKu do života, o.p.s.? CO podle tohoto postupu ŘEŠÍME: A. PŘIPOMÍNKY = KDYŽ SE MI NĚCO NELÍBÍ B. NÁVRHY = KDYŽ CHCI NĚCO ZMĚNIT C. STÍŽNOSTI = KDYŽ MĚ NĚKDO NEBO NĚCO MOC NAŠTVALO = KDYŽ MÁM POCIT KŘIVDY (BREK, ZLOST) = KDYŽ SI NEVÍM RADY A SITUACI NELZE ŘEŠIT JINAK = KDYŽ SE NEPLNÍ, CO SE DOHODLO = KDYŽ SE NEPLNÍ MÉ PŘÁNÍ A POTŘEBY 1. JAK mohu připomínku, stížnost, návrh PODAT: ÚSTNĚ: Řeknu to na individuální nebo klíčové schůzce ředitelce, klíčovému pracovníku nebo vedoucímu provázení Řeknu to na radě uživatelů služeb, radě zákonných zástupců, poradách pracovníků Řeknu to během konzultačních hodin v kanceláři PÍSEMNĚ: Popsaný papír mohu předat všem pracovníkům společnosti Bez podpisu mohu popsaný papír hodit do SCHRÁNKY NA STÍŽNOSTI Pracovník, který stížnost obdržel, ji zapíše do formuláře Záznam stížnosti Stížnost je v co nejkratší době předána ředitelce nebo pověřenému pracovníkovi, nejdéle do 24 hodin od chvíle podání 43

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2013 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2013 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) P R Ů V O D C E službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2013 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z

Více

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2016 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2016 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové IČ. 27 52 17 53 DIČ. CZ 27 52 17 53 www.skokdozivota.cz P R Ů V O D C E A službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2016 (služba sociální rehabilitace dle Zákona

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

PRŮVODCE SPOLUBYDLÍCÍHO

PRŮVODCE SPOLUBYDLÍCÍHO PRŮVODCE SPOLUBYDLÍCÍHO Obecně prospěšná společnost SKOK do života nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní

Více

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DATUM PŘIJETÍ DOTAZNÍKU: ČÍSLO JEDNACÍ:. 1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE: Jméno a příjmení : Datum narození: Státní příslušnost: Trvalé bydliště:

Více

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a? D I AK O N I E C Í R K V E B R AT R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněvova 24, 130 00 Praha 3, IČO: 45250855 Ž Á D O S T O P Ř I J E T Í d o C h r á n ě n é h o b y d l e n í n a

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Osobní dotazník. 1. Právní statut uživatele. Je uživatelova způsobilost k právním úkonům omezena. a) plně b) částečně c) není omezena

Osobní dotazník. 1. Právní statut uživatele. Je uživatelova způsobilost k právním úkonům omezena. a) plně b) částečně c) není omezena Osobní dotazník 1. Právní statut uživatele Je uživatelova způsobilost k právním úkonům omezena a) plně b) částečně c) není omezena Pokud způsobilost není vůbec omezena, jaké jsou skutečné schopnosti uživatele

Více

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní pojišťovna:...

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOJTA KAREL, TELEFON: 317 740 292 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

Diakonie ĆCE středisko Světlo ve Vrchlabí. Sídlo Komenského 616, Vrchlabí, Telefon ,

Diakonie ĆCE středisko Světlo ve Vrchlabí. Sídlo Komenského 616, Vrchlabí, Telefon , Poskytovatel Název a druh sociální služby Diakonie ĆCE středisko Světlo ve Vrchlabí Spirála (sociální rehabilitace) Sídlo Komenského 616, Vrchlabí, 543 01 Telefon 499 423 566, 733 780 506 E-mail Webové

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce.

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Sociálně terapeutická dílna, B. Smetany 35, Město Albrechtice, PSČ 793 95 Popis realizace služby Posláním sociálně terapeutické

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi

Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Druh služby: Sociálně terapeutické dílny Místo poskytování služby: Šunychelská 1159,Nový Bohumín, 735 81 Bohumín Registrace č. POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE SOCIÁLNĚ

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vypracovala: Mgr. Lenka Pokorná Schválil: Bc. Petr Herynek Účinnost od: 1. 9. 2016 Vnitřní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov )

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Příloha č. 2 Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Jméno a příjmení: Jak si přejete být v Domově oslovován? Příjmením Jménem s vykáním

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV DÍLNA JINÁ KÁVA DRUH SLUŽBY (VIZ. 67 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.) POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Cílová skupina Lidé s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od let z okresu Třebíč.

Cílová skupina Lidé s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od let z okresu Třebíč. Denní centrum Barevný svět, o.p.s. Denní centrum Barevný svět, o.p.s. je poskytovatelem sociální služby denní stacionář, podle 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

2.1 PROVOZNÍ ŘÁD Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství

2.1 PROVOZNÍ ŘÁD Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství 2.1 PROVOZNÍ ŘÁD Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství I. Základní údaje Název a adresa: Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství Přátelství 391, 506 01 Jičín Zřizovatel: Apropo

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Pravidla pro poskytování

Pravidla pro poskytování Pravidla pro poskytování Sociální rehabilitace APROPO I. Základní údaje Název a adresa: Sociální rehabilitace APROPO Přátelství 391, 506 01 Jičín Butovská 592, 506 01 Jičín Zřizovatel: Apropo Jičín, o.

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více