službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)"

Transkript

1 P R Ů V O D C E A službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. S K O K A N Obsah: Obecné požadavky na službu Cílová skupina Principy Služba sociální rehabilitace o struktura služeb o popis služeb o aktuální garantovaná nabídka služeb Podmínky poskytování služby Jak si stěžovat ve SKOKu do života, o.p.s. Interní a externí ukazatelé služby

2 Obecné požadavky službu CVIČENÍ bydlení, práce, učení: Požadavky ze zákona: Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení byla zaregistrována dne dle 35 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní a od také terénní formou. Identifikátor služby: Služba dále podléhá : Uživatelé služeb - Základní listiny práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993) - zákona č.349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv - Občanský zákoník - Zákony upravující ochranu osobních údajů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Prostory - Norma ČSN o Požární bezpečnosti staveb a protipožárním předpisům (zákon č.133/1985) - Bezpečnostní předpisy ochrany veřejného zdraví (258/2000 Sb.) - Interní předpisy BOZP a PO Personál - Zákony upravující ochranu osobních údajů - Zákoník práce a související předpisy - Mzdové a platové předpisy - Zákony o sociálním zabezpečení, důchodovém a nemocenském pojištění - Zdravotní pojištění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Společnost - Zákon o obecně prospěšných společnostech - Zákon o neziskových organizacích Služba - Standardy kvality sociální služeb - Dotazníkové šetření spokojenosti US, ZZ a pracovníků s poskytovanou službou

3 Cílová skupina CVIČENÍ bydlení, práce, učení: KDO K NÁM MŮŽE CHODIT Absolvent alespoň povinné školní docházky nebo dospělý člověk s mentálním postižením, který nemohl ze závažných důvodů školu absolvovat, ačkoliv k tomu měl potřebné předpoklady o CHODIL JSEM DO ŠKOLY NEBO BYCH JI ZVLÁDL Doposud žije v rodině nebo chráněném, podporovaném bydlení o ŽIJI DOMA NEBO SÁM Je sociálně adaptabilní o RÁD POZNÁVÁM NOVÉ LIDI, VĚCI Aktivní participace na osobním rozvoji o CHCI NA SOBĚ PRACOVAT Je bez pracovního uplatnění nebo smysluplné náplně volného času o NECHODÍM DO PRÁCE NEBO SE NUDÍM, KDYŽ NEMÁM CO DĚLAT KDO K NÁM NEMŮŽE CHODIT Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny o NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM CO DĚLAT Mám značně sníženou sociální adaptabilitu o NEJSEM RÁD S LIDMI, TĚŽKO SI ZVYKÁM NA NOVÉ VĚCI A LIDI Potřeba stálé asistentské pomoci (neplatí pro účast na aktivitách zaměřených na rozvoj osobnosti) o NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM Jeho trvalé bydliště není v Královehradeckém kraji o NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

4 Principy CVIČENÍ bydlení, práce, učení: Princip rovnocenného přístupu o SE VŠEMI JEDNÁME STEJNĚ Uživatel služeb je našim rovnocenným partnerem a podle toho s ním jednáme. Princip přiměřené podpory (intervence) o PODPORUJEME SAMOSTATNOST Uživateli služeb poskytujeme nejnutnější podporu, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje. Princip individuálního přístupu o KAŽDÝ JSME JINÝ Ve SKOKu do života neexistují uniformní kritéria pro práci s uživateli a jejich hodnocení. Vše se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce. Princip respektování práv, důstojnosti a potřeb každého člověka o MÁME SVÁ PRÁVA A TA SE NESMÍ PORUŠOVAT Princip aktivní účasti (participace) uživatelů služeb o DĚLÁME SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ Každý uživatel služeb je motivován tak, aby se v maximální možné míře podílel na veškerém dění ve SKOKu do života.

5 Struktura služby CVIČENÍ bydlení, práce, bydlení: STRUKTUR SLUŽBY CVIČENÍ bydlení, práce, učení SKOKu do života, o.p.s. DOPROVODY ( 35, b1) Bazén, posilovna Koncerty Osobní věcí PROVÁZENÍ Pomůcky ( 35, d1) Poradenství ( 35, d2) NOČNÍ REŽIM Nácvik spaní ( 35, e)

6 Název služby: PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÉ BYDLENÍ A ŽIVOT nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení a kvalitní život mimo vlastní rodinu. Popis služby: SEBEOBSLUHA HYGIENA OBLÉKÁNÍ POTRAVA POHYB ( 35 a) ( 35 a) ( 35 a) ( 35 a4, b2) DOMÁCNOST VAŘENÍ ÚKLID SPOTŘEBIČE NÁKUP ( 35 a2) ( 35 a2) ( 35 a1) ( 35 a2)

7 ŽIVOT LIDSKÉ TĚLO ONEMOCNĚNÍ PÉČE O DRUHÉ ( 35 c) ( 35 c) ( 35 a3) PŘÍRODA PRÁVO SEX A VZTAHY BEZPEČNOST ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 a4) SEBEOBHÁJCI ( 35 d) Požadavky na službu: Osamostatnit se a být soběstačný. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků. Charakteristika služby: Nepříznivá sociální situace: Člověk s mentálním postižením vyrůstající mimo ústavy sociální péče je bytostně závislý na rodinném prostředí. Pokud dojde k jeho narušení, nemají rodiče, kteří věnovali výchově a péči o své dítě mnoho energie a času, jinou alternativu, než umístit své dítě do

8 pro ně těžko přijatelné ústavní péče. Ústavní péče představuje pro takového uživatele služeb zásadní změnu navyklého způsobu života a jeho kvalit (ztráta soukromí, přátel, sociálních kontaktů), nepřiměřenou psychickou zátěž. Aktivity zaměřené na samostatné bydlení a život jsou podřízeny snaze o maximální samostatnost a soběstačnost uživatelů, aby byli schopni v horizontu 5-10 let bydlet v chráněném bytě s cílenou asistencí (pouze v nezbytné míře). Aktivity uživatelů jsou stanovovány jednotlivě, dle individuálních plánů rozvoje, nebo vyplývají z aktuálních potřeb v tréninkovém bytě. Služba vychází z běžných oblastí bydlení a samostatného života: osobní hygiena, oblékání, komunikace, příprava jídel, péče o domácnost, bezpečnost, cestování, orientace po městě. Smyslem přípravy na bydlení je zvládnutí základů péče o vlastní osobu, samostatného pohybu, domácích prací a dalších dovedností, aby dosáhli maximální možné soběstačnosti v oblasti samostatného života. Nácvik probíhá v reálném prostředí tréninkového bytu i mimo něj tak, aby v budoucnu měli naši uživatelé možnost najít bydlení (chráněné, podporované) a samostatně žít dle svých individuálních schopností. Metody: Nácvik samostatného bydlení probíhá v tréninkovém bytě prostřednictvím přímé asistence, instruktáže a řešení modelových situací. Při realizaci krátkodobých pobytů v tréninkovém bytě dochází již k řešení reálných situací, přičemž míra intervence odpovídá schopnostem uživatelů služby, např. demonstrace činnosti pracovníkem nebo z videozáznamu, přímá slovní instruktáž, nepřímá slovní instruktáž (po telefonu). Návaznost služby: Síť chráněných, podporovaných bytů vytvořená ve spolupráci s uživateli služeb a jejich zákonnými zástupci. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služby: Vila Idyla v Brožíkově ulici v Hradci Králové práce, bydlení, učení

9 Název služby: UČENÍ nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí opakování, prohlubování vědomostí, jejich užívání v praxi a získávání nových informací potřebných pro kvalitní život. Popis služby: KOMUNIKACE ŘEČ INSTITUCE SPOLEČENSKÁ KONVERZACE ( 35 a5) ( 35 b3) ( 35 b3) HODINY PENÍZE ( 35 a5) ( 35 a5) ČTENÍ PSANÍ POČÍTÁNÍ ( 35 a5) ( 35 a5) ( 35 a5)

10 KNIHA, NOVINY TELEVIZE, RÁDIO POČÍTAČ ( 35 b4) ( 35 b4) ( 35 b4) Požadavky na službu: Udržet a aktualizovat nabité dovednosti a znalosti. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků. Charakteristika služby: Nepříznivá sociální situace: Po absolvování speciální (pomocné) školy dochází k postupnému vyhasínání naučených vědomostí, dovedností a návyků, což vede k izolaci a snížení šancí na samostatný život v rámci možností uživatelů služby. Celoživotní učení není pro lidi s mentálním postižením nadstandardem, ale základní podmínkou jejich života v intaktní společnosti. Celoživotní učení je zaměřeno na užití vědomostí v praktickém životě a na posílení schopnosti samostatného rozhodování. Učení probíhá na základních principech alternativního vzdělávacího programu Začít spolu. Uživatelé služeb vybírají téma týdne, které nejčastěji reflektuje jejich aktuální zájmy. Toto téma se pak prolíná nejen edukačními aktivitami, ale také samostatným bydlením, pracovními aktivitami a často ovlivňuje i volný čas uživatelů služeb. Mezi nejfrekventovanější témata patří: rodina, domov, zdraví, nemoc, lidská sexualita, nakupování a využívání služeb, doprava, orientace v čase a prostoru. Smyslem učení je opakování, prohlubování vědomostí z oblastí komunikace, čtení, psaní, počítání a jejich užití v praxi. Dále se zaměřuje na zisk nových vědomostí a dovedností v oblasti získávání a práce s informacemi z různých zdrojů (knihy, televize, rádio, internet) a práce na počítači. Snažíme se, aby naši uživatele ztratili co nejméně nabytých vědomostí a dovedností.

11 Metody: Udržování a rozvoj kognitivních funkcí a procvičování trivia s využitím her, CD-romů a další techniky. Přenášení znalosti trivia do praktických situací, procvičování paměti a myšlení. Uchovávání a rozšiřování vědomostí z oblastí lidského života a jejich praktické užívání. Jako nejefektivnější metody se osvědčily: brainstorming, diskuse nad tématy, vyhledávání informací. Společenské chování a komunikaci rozvíjíme inscenační a situační metodou, přímou účastí na kulturním životě. Návaznost služby: Celoživotní učení navazuje na vzdělávání ve speciální (pomocné) škole. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služby: Vila IDYLA v Brožíkově ulici v Hradci Králové Multifunkční učebna témata dle aktuální garantované nabídky zvolené uživateli na radě uživatelů služeb.

12 Název služby: PŘÍPRAVA NA PRÁCI nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro pracovní uplatnění a podporu při hledání, udržení vhodného pracovního místa. Popis služby: ZAMĚSTNÁNÍ ORIENTACE HLEDÁNÍ ZAMĚSTANEC ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) RUČNÍ PRÁCE BARVY POJIDLA NIT PAPÍR HLÍNA ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c)

13 DÍLENSKÉ PRÁCE SPOJE ŘEZÁNÍ RAŽENÍ ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) ÚKLIDOVÉ PRÁCE PODLAHA PLOCHY, VĚCI VENKOVNÍ ÚKLID ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) PODPORA ZAMĚSTNANOSTI ORIENTACE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNANEC ( 35 c) ( 35 c) ( 35 c) Požadavky na službu: Osamostatnit se, najít si práci a udržet se na pracovním trhu. Naplnit cíle stanovené individuálním plánem. V rámci edukace získat přiměřenou podporu ze strany pracovníků.

14 Charakteristika služby: Nepříznivá životní situace: Po ukončení povinné školní docházky se mnoho lidí s mentálním postižením nedokáže samostatně začlenit do pracovního procesu, jsou odkázání do izolace a k pasivnímu přijímání sociálních dávek, což je spojeno s nízkou mírou sociální prestiže. Pracovní aktivity si uživatelé služeb vybírají vždy na začátku měsíce na základě předložené nabídky z oblastí: práce s papírem, modelování, práce s květinami, práce s textilem, moderní dekorativní techniky, výtvarné techniky (kresba, malba), lidové techniky a práce se dřevem. Uživatelé společně vyberou techniky a aktivity, které se jim líbí a spolu s pracovníkem centra stanoví časový harmonogram činností a individuální úkoly. K plnění individuálních úkolů, které se zaměřují na vytvoření či prohloubení určité pracovní schopnosti, jsou uživatelé služeb motivování drobnými odměnami. Smyslem přípravy na práci je získání a prohloubení pracovních dovedností a vytrvalosti v oblastech jednoduchých ručních, dílenských a úklidových prací. Příprava se dále zaměřuje na přivykání časovému režimu dne, osvojování vědomostí a dovedností potřebných pro hledání, nalezení a úspěšné zapracování na vybraném pracovním místě. Uživatelé jsou směřováni do podporovaného nebo chráněného zaměstnání, kde budou dle svých individuálních schopností pracovat za mzdu. Metody: Instruktáž, nácvik, procvičování pracovních dovedností (výdrž, soustředění, práce s různými materiály, organizování práce a času) v tréninkové dílně. Aktivní účast uživatelů služeb na prezentaci výsledků své činnosti (organizování výstav, přehlídky prací, účast na konferencích). Návaznost služby: Ve spolupráci s úřadem práce a službou podporovaného zaměstnávání provádění depistáže vhodných pracovních míst dle individuálních schopností a požadavků uživatele služeb s přímou participací uživatelů služeb. Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služeb: Vila IDYLA v Brožíkově ulici 451 V Hradci Králové

15 Název služby: OSTATNÍ Kromě základních oblastí UČENÍ, PRÁCE, BYDLENÍ nabízí SKOK do života, o.p.s. další aktivity. Jedná se o doprovázení (např. do bazénu, posilovny, domů či jiných osobních aktivit) a provázení, což je systém jednání se zájemcem o službu, individuálního plánování a poskytování poradenství. DOPROVÁZENÍ PROVÁZENÍ ( 35 b1) ( 35 d1, d2) Doba poskytování služby: Ambulantní forma (VE VILE IDYLE) Po Pá 8,00 16,00 Terénní forma (U MĚ DOMA) Po Pá 8,00 20,00 Místo poskytování služeb: Vila IDYLA v Brožíkově ulici 451 V Hradci Králové

16 GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽBY CVIČENÍ bydlení, práce, učení SKOKu do života, o.p.s. platná od do MĚSÍC ÚKLIDU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, ÚKLID POKOJE SANITA OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ÚKLID KOUPELNA WC STĚNY ÚKLID LOŽNICE OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE BYDLENÍ PRACOVNÍK ZDENČA VERČA UTĚRKA, PROSTÍRKA INSTITUCE OBLAST RUČNÍ PRÁCE KOMUNIKACE PRACOVNÍK VERČA EVA KUCHYŇ, KUCHAŘ NÁRAMEK OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 16

17 MĚSÍC BEZPEČNOSTI MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY BEZPEČNOST A POMŮCKY ORGANIZACE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA ŘEZÁNÍ ZTRÁTA A KRIZE OBLAST RUČNÍ PRÁCE ŽIVOT PRACOVNÍK VERČA EVA LAMINOVÁNÍ BEZPEČNOST V ZIMĚ OBLAST RUČNÍ PRÁCE ŽIVOT PRACOVNÍK VERČA EVA TĚSTOVINY MOBIL OBLAST DOMÁCNOST SPOTŘEBIČE PRACOVNÍK ZDENČA EVA 17

18 MĚSÍC HOSPODAŘENÍ S PENĚZI MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, NAKUPOVÁNÍ POSTUP POZNÁVÁNÍ PENĚZ OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA NAKUPOVÁNÍ POTRAVIN SKLENIČKA OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA NAKUPOVÁNÍ OBLEČENÍ HOSPODAŘENÍ S PENĚZY OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA NAKUPOVÁNÍ OSTATNÍ ÚKLID SKLO OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 18

19 MĚSÍC SEBEOBBSLUHY MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, ČISTÉ RUCE NÁTĚR OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ZÁCHOD MISA, VÁZA OBLAST SEBEOSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ČISTÉ TĚLO VELIKONOCE OBLAST SEBEOBSLUHA ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA ÚPRAVA VLASU ŠITÍ TAŠKA OBLAST SEBEOBLSUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA CELKOVÁ ÚPRAVA SPOLEČENSKÉ FRÁZE OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA 19

20 MĚSÍC CESTOVÁNÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, MOJE TRASA TELEFONOVÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA CESTOVÁNÍ PO MĚSTĚ ORIENTACE, HODINY OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA PRAVIDLA SIL. PROVOZU KOLÍČEK OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA VAŘENÍ - POLÉVKA BEZPEČNOST VENKU OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA 20

21 MĚSÍC SPOTŘEBIČŮ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 ODPADY TŘÍDENÍ, ČIŠTĚNÍ, LEDNICE ODPAKDOVÝ KOŠ OBLAST SPOTŘEBIČE ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MIKROVLNÁ TROUBA PLEVEL, ZAMETÁNÍ, MYTÍ OBLAST SPOTŘEBIČE ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA PRAČKA, PRANÍ SUŠENÍ OBLÉKÁNÍ OBLAST SPOTŘEBIČE DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA EVA INTIMNÍ HYGIENA ŽEHLIČKA, ŽEHLENÍ, MUŽI SKLÁDÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 21

22 MĚSÍC MODERNÍ KOMUNIKACE MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, OBLAST PRACOVNÍK ZAVŘENO WORD OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK INTERNET OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK OBRÁZKY OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK VERČA 22

23 MĚSÍC MODERNÍ KOMUNIKACE MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, FACEBOOK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK EVA TISK OBLAST SPOTŘEBIČE 3 PRACOVNÍK TYKÁNÍ, VYKÁNÍ OBLAST KOMUNIKACE PRACOVNÍK EVA OBLAST PRACOVNÍK KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI PODPOROVANÉ ZAM. VERČA 23

24 MĚSÍC AKTIVITY VE SKOKU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, SMLOUVY VE SKOKU PŘEDSTAVENÍ OBLAST PODPOROVANÉ ZAM. KOMUNIKACE PRACOVNÍK VERČA EVA NÁPOJE, RYCHLOV KONVICE OBÁLKA OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA ORIENTACE DNY TÝDNY, KRÁJENÍ, LOUPÁNÍ MĚSÍCE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA POMAZÁNKA ZAMETÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 24

25 MĚSÍC VAŘENÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, SNÍDANĚ SKENOVÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MASO KOPÍROVÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA BRAMBORY NAKUPOVÁNÍ POTRAVINY OBLAST DOMÁCNOST DOMÁCNOST PRACOVNÍK ZDENČA EVA VEJCE POROZUMĚNÍ OBLAST DOMÁCNOST KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA RÝŽE OBAL CD OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 25

26 MĚSÍC ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 STRAVOVÁNÍ A PITNY REŽIM ZDRAVÍ NEMOC OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA MYTÍ NÁDOBÍ, MYČKA PŘÁNÍ OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA MOJE TRASA NAKUPOVÁNÍ OBLAST SEBEOBSLUHA KOMUNIKACE PRACOVNÍK ZDENČA EVA ÚSTNÍ HYGIENA ADVENT OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA 26

27 MĚSÍC VÁNOČNÍHO VESELÍ MÍSTO PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ PŘÍPRAVA NA PRÁCI UČENÍ TÉMA NA PŘÁNÍ ČAS dopoledne Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 Po - Čt 9,00-12,00 ČAS odpoledne Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16,00 Po - Čt 13,00-16, INTIMNÍ HYGIENA ŽENY VÝROBKY DÁRKY OBLAST SEBEOBSLUHA RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA SPORÁK VÁNOCE OBLAST DOMÁCNOST ŽIVOT PRACOVNÍK ZDENČA EVA CURKOVÍ VÝROBKY DÁRKY OBLAST DOMÁCNOST RUČNÍ PRÁCE PRACOVNÍK ZDENČA VERČA 27

28 OBSAH Garantovaná nabídka SKOKu do života, o.p.s. představuje soubor činností, které odpovídají potřebám pro ucelený nácvik dovedností potřebných pro získání pracovního uplatnění a vedoucí k maximální možné míře osamostatnění se jedince. Nabídka je sestavována na jeden kalendářní rok na základě zjištěných preferencí od všech uživatelů služeb na Radě uživatelů služeb. Vybrány jsou ty aktivity, o které mělo zájem nejvíce uživatelů, nebo jsou obsaženy ve více individuálních plánech rozvoje uživatelů. Dle potřeb mohou být jednotlivé oblasti spojeny do bloků, aby pracovníci měli možnost aktivity spojovat do smysluplných celků odpovídajících běžnému životu a program byl dostatečně pestrý, aby uživatele bavil a poutal jejich pozornost. Dílčí činnosti v bloku odpovídají oblasti a jsou voleny uživateli na základě denní nabídky učiněné pracovníkem. ČAS Jednotlivým oblastem a aktivitám je věnován rozdílný čas. Časový rozsah případně četnost aktivity je určována na základě poptávky a potřeb uživatelů. Služba je poskytována v tzv. dopoledním a odpoledním bloku. Časový rozsah jednotlivých oblastí je uveden vždy u konkrétních oblastí v tabulce. Každý uživatel má možnost užívat sociální rehabilitaci minimálně 4 hodiny týdně, maximálně 20 hodin týdně. V případě nenaplněné kapacity je možné individuálně dohodnout větší rozsah. MÍSTO Jednotlivé oblasti přípravy probíhají v závislosti na charakteru aktivity v tréninkové kuchyni, v tréninkových dílnách, multifunkční učebně či v přirozeném prostředí (město, veřejná doprava, obchody, u zaměstnavatele ) Místo aktivity je vždy uvedeno u každé oblasti nebo dohodnuto v individuálních plánech rozvoje uživatele. POČET VE SKUPINĚ Příprava probíhá ve skupině maximálně 5 uživatelů. V ojedinělých případech, je-li to pro výuku či nácvik žádoucí je počet vyšší. Minimální počet ve skupině jsou 2 uživatelé. FORMA PŘÍSTUPU a ČAS Příprava v rámci vybrané oblasti probíhá z větší části skupinově s tím, že pracovník respektuje dohodnout míru podpory v tabulce rizik jednotlivých uživatelů. V rámci každého bloku se pracovník každému uživateli věnuje individuálně min 10 minut, maximálně 1 hodinu. 28

29 Každému uživateli je umožněno 1 krát týdně 20 minut individuálně nacvičovat činnosti vyplývající z individuálního plánu rozvoje uživatele, které spadají do oblastí, které nejsou předmět aktuální nabídky, a naplnit tak stanovený cíl. V případě, že uživatel pracuje na otevřeném trhu práce s naší podporou, je mu podpora na pracovišti poskytována min. 1 krát ročně 2 hodiny, v případě zácviku, či řešení problému max. 10 hodin týdně. U doprovodů a činností, které jsou nacvičovány individuálně mimo prostory SKOKu do života, o.p.s. (cestování MHD, nácvik tras, nakupování) minimálně garantujeme uživateli nácvik v rozsahu 2 hodin za každé 3 měsíce. Maximální rozsah není stanoven, řídí se aktuálními kapacitními možnostmi služby. ZPŮSOB VYBĚRU OBLASTI Uživatel si sám volí oblasti, bloky, které bude pravidelně navštěvovat, dle svých zájmů a potřeb. Při zájmu větším, než je stanovená kapacita, dáváme přednost uživatelům na základě těchto ukazatelů: - Aktivita je obsažena v individuálním plánu rozvoje uživatele. - Přednost má uživatel, který sociální rehabilitaci užívá v menším rozsahu. - Přednost má uživatel, který více zapadá do dynamiky skupiny. Výběr a zařazení do oblasti, bloku je předmětem dohody mezi uživatelem, rodičem a pracovníky, definitivní rozhodnutí je na řediteli. Proti rozhodnutí je možné podat stížnost dle postupu SKOKu do života. 29

30 NABÍDKA AKTIVIT SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno a SEBEOBSLUHA: 1) Nácvik hygieny: obsluha toalety, mytí obličeje, úprava vlasů, sprchování, koupání, celková úprava zevnějšku (stříhání nehtů, čištění, uší, péče o pleť ) 2) Nácvik oblékání: oblékání vrchních, spodních dílů oděvu, manipulace s jednotlivými typy zapínání, obouvání, zapínání bot, užívání módních doplňků, volba oblečení dle příležitosti a podmínek 3) Nácvik stolování: nácvik přijímání potravy a nápojů, užívání příborů a nádobí, pravidla správné konzumace potravin a nápojů 4) Nácvik pohybu a cestování: nácvik pohybu po bytě, domě, nácvik pohybu po vybraných trasách, užívání a volba dopravních prostředků, nácvik bezpečného pohybu po různých površích a v různých prostředích, nácvik krizového scénáře při ztrátě Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno b KOMUNIKACE: 1) Nácvik užívání jednotlivých forem: procvičování výslovnosti a mluvy, procvičování porozumění mluvenému slovu, čtenému, obrázkům, procvičování čtení, psaní, počítání a jejich aplikace do praktického života 2) Nácvik užívání komunikace v souvislostech: nácvik vedení rozhovoru, společenská konverzace, nácvik komunikace v různých institucích, nácvik získávání informací z různých zdrojů, nácvik orientace v čase Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno a DOMÁCNOST: 1) Nácvik vaření: nácvik základních postupů v kuchyni, pravidla skladování a balení potravin, procvičení dovedností (mytí, krájení, loupání ), příprava a vaření tekutin a tuhých jídel všech obtížností 2) Nácvik úklidu: postup úklidu koupelny a toalety, péče o prádlo (praní, žehlení ), umývání nádobí, celkový úklid jednotlivých místností v bytě, úklid skříní a dalších úložných prostor 3) Nácvik manipulace se spotřebiči: nácvik správného a bezpečného používání a údržby domácích spotřebičů (lednička, mraznička, pračka, vařič, trouba, mikrovlnná trouba, toustovač, sendvičovač, rychlovarná konvice, mixér, kráječ, vysavač, fén, holicí strojek, mobilní telefon, kalkulačka, fotoaparát, kamera, televize, DVD přehrávač, rádio, počítač 4) Nácvik nakupování: osvojení obecného postupu nakupování včetně komunikace a manipulace s penězi, nákup jednotlivých druhů (potraviny, oblečení, drogerie, léky, papírnictví, hračky, sportovní potřeby, nábytek, elektrospotřebiče, zahradní potřeby, nářadí, byt, auto) nácvik nakupování služeb a užívání jednotlivých typů plateb, placení poplatků 30

31 Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno d ŽIVOT: 1) Nauka o lidském těle: vývoj člověka od porodu po smrt, stavba lidského těla, základní funkce jednotlivých lidských orgánů, 2) Nauka o lidských nemocech: základy poskytování první pomoci v praxi, jak rozpoznat nemoc, jaký je průběh běžných onemocnění, nejčastější druhy onemocnění a jejich léčba, typy lékařů, preventivní prohlídky a očkování, jak se chovat v nemocnici, co očekávat 3) Jak pečovat o druhého člověka, zvíře, květiny: jak nabídnout pomoc, jak rozpoznat potřeby druhých, kdy žádat o pomoc druhé, jak pohlídat dítě, potřeby dětí dle věku, jak si vybrat zvíře, pečovat o něj, druhy zvířat a jejich specifika, druhy rostlin jejich pěstování a péče o ně 4) Nauka o přírodě a její ochraně: základní přírodní živly, jejich formy v přírodě, informace o zemi a sluneční soustavě, pravidla třídění odpadu a ochrany přírody v praxi 5) Nauka o lidských právech: základní lidská práva, trestné činy, policie a soudní systém, co znamená týrání a sexuální zneužívání, jak se projevuje, jak se zachovat když se nám stane, nebo o ni víme 6) Nauka o sexualitě a lidských vztazích: vývoj pohlavních orgánů a jejich funkce u muže a ženy, hygiena, onemocnění, druhy a naše pozice a funkce v lidských vztazích, vývoj partnerského vztahu od podání ruky po pohlavní styk, masturbační techniky, stav vzrušení a pravidla masturbace u muže a ženy, pravidla a techniky bezpečného sexu 7) Nauka o bezpečnosti: jak se bezpečně chovat doma a v budovách, na co si dávat pozor, co kontrolovat, jak se bezpečně chovat venku, jaká nám hrozí největší nebezpečí Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c RUČNÍ PRÁCE: 1) Nácvik práce s barvami: rozpoznání a používání základních druhů barev a technik práce, osvojení techniky kreslení od výběru barev a papíru po kvalitu výrobku, nácvik práce s pravítkem, kružítkem, šablonou, předlohou, osvojení techniky malování na papír, předměty, textil a batika, technika natírání a volba potřeb 2) Nácvik práce s lepidlem a jinými pojidly: volba lepidla dle materiálů a techniky a bezpečnost lepení, práce s tavnou pistolí, spojování pomocí lepících pásek, samolepek a lepících štítků, sponek a vazačů, možností používání tmelů a jiných typů lepidel 3) Nácvik práce s nitěmi: osvojení techniky vázání a uzlů na různých typech materiálů, balení, základy šití, navlékání niti do jehly, přišívání knoflíku, sešívání, osvojení postupu složitějšího šití, osvojení techniky vyšívání různými druhy stehů, drhání, háčkování 4) Nácvik práce s papírem: rozpoznání základních druhů papíru a způsoby jejich užití, techniky skládání papíru dle čáry a složitější způsoby, osvojení postupu balení a 31

32 zabalování různých typů předmětů, stříhání dle čáry, jednotlivých listů, vystřihování podle šablony, technika trhání, vytrhávání a mačkání 5) Nácvik práce s hlínou: základy modelování hlíny rukou do různých tvarů, práce s hlínou s nástroji a složitější techniky, práce s jinými druhy hmot jako je modurit, těsto, sádra, tmel, osvojení základního postupu výroby keramiky Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c DÍLENSKÉ PRÁCE: 1) Nácvik spojovacích prací: stloukání a zatloukání hřebíků do různě složitých tvarů, technika šroubování, typy a velikosti šroubů, šroubováků, matek, používání akušroubováku, vrtání ruční vrtačkou a elektrickou vrtačkou, používání hmoždinek, práce a údržba elektrické ruční vrtačky, nácvik uchycování materiálů pomocí svorek, upínáků a svěráku 2) Nácvik řezacích prací: řezání různými druhy pil a jejich použití dle materiálů, postupy správného a bezpečného používání nože a řezáku, používání řezaček papírů, ořezávátka, a skartovačky, nácvik opracování materiálů smirkovým papírem, pilníkem, hoblíkem 3) Nácvik razících a tiskacích technik: používání různých druhů razítek, techniky razítkování ploch, věcí a různých typů materiálů, používání rydel a průbojníků, používání a obsluha různých typů jednoduchých razících strojů Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c ÚKLIDOVÉ PRÁCE: 1) Nácvik úklidu podlah: nácvik pravidel úklidu velkých ploch technikami zametáním, vytírání a vysáváním včetně vyklizení plochy, volby vhodných pomůcek a prostředků a následné kontroly, nácvik mechanického čištění skvrn, klepání a kartáčování 2) Nácvik úklidu velkých ploch a věcí: rozpoznávání různých druhů materiálů a znalost jejich čištění a úklidu, rozeznávání a znalost použití jednotlivých druhů úklidových pomůcek, pravidla umývání a leštění oken, stěn, skříní, drobných předmětů, nácvik postupu utírání prachu, techniky leštění a cídění předmětů 3) Nácvik venkovních úklidových prací: rozeznání jednotlivých druhů úklidového náčiní pro hrabání a zametání, nácvik jeho správného používání a postupu úklidu, nácvik jednotlivých technik odklízení lopatou, vidlemi, shrnovačem sněhu za užívání vozíku, koše, nácvik sekání, stříhání zahradnickými nůžkami, pletí plevele, používání postřiku, drcení větví, pravidla a způsoby zalévání Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno c PODPORA V ZAMĚSTNÁVÁNÍ: 1) Nauka o zaměstnanosti: získání vědomostí a dovedností pro základní orientaci v problematice zaměstnávání, znalost druhů poplatků a jejich hrazení, znalost a funkce občanských a jiných dokladů, základní znalost lidských práv, získání základních 32

33 vědomostí z oblasti pracovního práva jako jsou typy pracovních smluv a jejich uzavírání, pracovní doba, zkušební doba 2) Nácvik hledání pracovního místa: co znamená slovo práce, jaké jsou druhy zaměstnání, jaká mají jednotlivá zaměstnání klady a zápory, poznání vlastních schopností a porovnání s požadavky (čas, prostor, vzdělání, fyzická náročnost ) na jednotlivá zaměstnání, osvojení postupů hledání zaměstnání, oslovení zaměstnavatelů, psaní životopisu, nácvik komunikace při pohovoru, 3) Nauka o právech a povinnostech zaměstnance: vědomosti a praktické dovednosti při výkonu zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnance, opakování významu důležitých pracovních pojmů dovolena, nemocenská, docházka, individuální opakování pracovních povinností na konkrétním pracovišti Vyhláška k z. 108/2006, 35, písmeno d DOPROVODY 1) Poskytování podpory při docházení do aktivit v rámci aktivit sociální rehabilitace nebo dle individuálního plánu rozvoje (kadeřník, lékař, bazén, posilovna) 2) Poskytování doprovodu dle potřeby uživatele mimo aktivity sociální rehabilitace (k lékaři, na poštu, do banky) mimo individuální plán rozvoje 33

34 Podmínky poskytování služby CVIČENÍ bydlení, práce, učení: 1. Provázení 2. Nezbytné dokumenty 3. Role uživatele 1. Provázení 1. setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, zájemce o službu, doprovod (rodič/opatrovník) Hosté: asistenti provázení Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Ředitelka/vedoucí provázení na základě formuláře a souvisejících dokumentů seznámí zájemce a jeho doprovod se SKOKem do života (služby, principy, prostory, aktivity, pravidla). Následně ředitelka/vedoucí provázení ohodnotí zájemce dle kritérií cílové skupiny. Hodnocení probíhá pozorováním a dotazováním během setkání se zájemcem i s jeho doprovodem. Pokud zájemce kritérium splňuje, označí pole, pokud není splnění kritéria jisté, tak 0, pokud kritérium zjevně nesplňuje, označí pole X. Jediný X je důvodem pro odmítnutí služby. Ve spolupráci se zájemcem a jeho doprovodem formuluje požadavky na čas a prostor pro poskytování služby, případně další požadavky. Požadavky převyšující aktuální kapacitu služby mohou být důvodem pro odmítnutí. Materiály o SKOKu do života mohou být zájemci podle potřeby poskytnuty domů k prostudování, případně v elektronické podobě poslány em. 34

35 V případě zájmu se ředitelka/vedoucí provázení domluví se zájemcem na dalším postupu, případně i na termínu dalšího setkání. Ředitelka/vedoucí provázení v případě nezájmu informuje zájemce o dalších službách, případně ho seznámí s Postupem podávání stížností. Záznam z I. setkání je uložen v růžové kanceláři. Materiál: Leták SKOKu do života, Skokanské minimum, Průvodce Skokana službou CVIČENÍ, Krizový scénář Zápis: Formulář I. SETKÁNÍ se zájemcem, podpis zájemce a ředitelky/vedoucí provázení 2. setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, zájemce o službu, doprovod (rodič/opatrovník) Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník jsou znovu podrobně informováni o službách, jsou jim zopakovány základní informace a zodpovězeny případné dotazy. Zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník, jsou podrobně informováni o obsahu dokumentů: o Smlouva o poskytování služby (rozsah služby, časový rozsah služby, zkušební doba, možnost ukončení poskytování služby) o Karta klienta v equipu (Souhlas s poskytováním informací, Souhlas s užitím osobních údajů a fotografií, Souhlas s převozem motorovým vozidlem) o Tabulka přijatelných rizik (seznámení s rizikovými situacemi a mírou odpovědnosti) o Přehled souhlasů s poskytováním informací V případě nezájmu odchází, jsou jim poskytnuty informace o dalších službách. V případě zájmu zájemce o službu a jeho rodič/opatrovník dostanou Smlouvu domů k prostudování. Pokud mají zájem a je zjevné, že Smlouvě rozumí, společně s ředitelkou/vedoucí provázení ji vyplní. Smlouvu následně podepíše zájemce o službu, jeho rodič/opatrovník a ředitelka. 35

36 Vedoucí provázení založí šanon uživatele služeb, do kterého budou ukládány veškeré dokumenty. Zápis: Formulář II. SETKÁNÍ se zájemcem o službu, podpis ředitelky/vedoucí provázení Podepsané dokumenty: Smlouva o poskytování služby, Karta klienta v equipu, Tabulka přijatelných rizik, Přehled souhlasů s poskytováním informací 3. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby Hosté: asistent provázení, pracovníci přímé práce, rodič/opatrovník 1měsíc od podpisu Smlouvy o poskytování služeb nebo dle potřeby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Ředitelka/vedoucí provázení seznámí uživatele se základními oblastmi hodnocení. Na hodnocení se podílí uživatel, ředitelka/vedoucí provázení, pracovníci přímé práce a všichni další pracovníci, kteří s uživatelem přišli do styku. Využívané metody jsou pozorování, dotazování, praktické zkoušky dovedností, hodnocení na základě vyplněných úkolových listů. Informace je možné konzultovat s rodičem nebo opatrovníkem. O průběhu schůzky je rodič/opatrovník informován (telefonicky, em, písemně, osobně). Materiál: Základní úkolové listy, vyplněné Úkolové listy, velké obrázky s jednotlivými aktivitami Zápis: Formulář III. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 4. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, opatrovník nebo rodič 2 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby 36

37 Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Rozbor a diskuse nad závěry z hodnocení stávající úrovně schopností. Ředitelka/vedoucí provázení má k dispozici průběžná hodnocení od pracovníků přímé práce, asistentů provázení a uživatelů služeb. Ředitelka/vedoucí provázení je s rodičem/opatrovníkem v pravidelném (telefonickém, ovém, písemném, osobním) kontaktu min. 1 x týdně (bez zápisu). Materiál: Zápisy z porad, schůzek Zápis: Formulář IV. SETKÁNÍ s rodičem/opatrovníkem, podpis ředitelka/vedoucí provázení 5. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby Hosté: asistent provázení, pracovníci přímé práce, rodič/opatrovník 3 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Rozbor a diskuse nad závěry hodnocení stávající úrovně základních schopností z III. setkání. Hodnocení základních schopností je aktualizováno a upraveno podle nových zkušeností. Ředitelka/vedoucí provázení má k dispozici aktuální informace pracovníků přímé práce a všech pracovníků, kteří s uživatelem přišli do styku. O průběhu schůzky je rodič/opatrovník informován (telefonicky, em, písemně, osobně). Materiál: vyplněné Základní úkolové listy, vyplněné Úkolové listy, zápisy z porad, velké obrázky s jednotlivými aktivitami Zápis: Formulář V. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 37

38 6. Setkání Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby, opatrovník nebo rodič 4 měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. US sdělí své dojmy z dosavadního poskytování služby, formuluje své požadavky na další průběh, na změny ve Smlouvě o poskytování služby. Ředitelka/vedoucí provázení formuluje závěry z uplynulých 4 měsíců. Opatrovník, rodič formuluje závěry z uplynulých 4 měsíců. Diskuse nad závěry a hledání společného stanoviska. Výsledky a následky 4 měsíční doby: o všechny strany dospěly ke společnému pozitivnímu výsledku pokračování v poskytování služeb dle Smlouvy o všechny strany dospěly ke společnému negativnímu výsledku ukončení kontaktu podpis dokumentu Ukončení poskytování služby o SKOK do života dospěl k pozitivnímu výsledku, druhá strana k negativnímu dána možnost k promyšlení (7 dní na rozmyšlenou) - dle rozmyšlení pokračování služby dle Smlouvy nebo ukončení kontaktu o SKOK do života dospěl k negativnímu výsledku, druhá strana k pozitivnímu ukončení kontaktu podpis dokumentu Ukončení poskytování služby V případě ukončení kontaktu SKOK do života poskytuje leták MMHK s dalšími sociálními službami v Hradci Králové, kterých by mohl odcházející uživatel využít. Materiál: Zápisy z porad, schůzek, Smlouva o poskytování služby, Ukončení poskytování služby Zápis: Formulář VI. SETKÁNÍ s uživatelem služby, podpis ředitelka/vedoucí provázení 38

39 Klíčová schůzka Účastníci: uživatel služby, klíčový pracovník 1x za 1-2 měsíce (min. 5x za rok) Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Zhodnocení naplňování Individuálního plánu rozvoje podle vyplněných Úkolových listů, vyplněných formulářů Můj úkol. Výběr krátkodobých úkolů v závislosti na Individuálním plánu rozvoje - vyplnění formuláře Můj úkol, výběr motivující odměny. Zhodnocení současné docházky do aktivit. Řešení individuálních potřeb, přání, připomínek, stížností. Spokojenost s pracovníky, ostatními uživateli. Monitorování dodržování práv ve Skoku. Vedoucí provázení předá důležité informace na poradě provázení ostatním zainteresovaným pracovníkům. Materiál: Individuální plán rozvoje, záznamy z předchozích klíčových a individuálních schůzek, Úkolové listy, vyplněné formuláře Můj úkol, Tabulky START-CÍL, obrázky Zápis: Formulář Záznam z klíčové schůzky Individuální schůzka s uživatelem služby Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, klíčový pracovník, rodič/opatrovník, uživatel služby Hosté: asistent provázení 1x za 12 měsíců (leden-únor) 39

40 Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Aktualizace a revize důležitých dokumentů (Karta klienta v equipu, Tabulka rizik, Přehled souhlasů, Časový rozsah služby). Výběr, revize aktivit ve Smlouvě o poskytování služby. Zhodnocení naplňování Individuálního plánu rozvoje, diskuse nad Záznamy z klíčových schůzek. Výběr cílů, sestavení Individuálního plánu rozvoje na další rok. Předání informací, novinek, diskuse. Materiál: Karta klienta v equipu, Tabulka rizik, Přehled souhlasů s poskytováním informací, Smlouva o poskytování služby, Individuální plán rozvoje, Záznamy z klíčových schůzek Zápis: Formulář Individuální schůzka s R/O, podpis ředitelka/vedoucí provázení Výjimečná schůzka s uživatelem nebo rodičem/opatrovníkem Účastníci: ředitelka/vedoucí provázení, uživatel služby, rodič/opatrovník Hosté: asistent provázení, klíčový pracovník, pracovník přímé práce Na základě telefonické, písemné, přímé dohody, je stanoveno pro všechny strany vyhovující datum a čas schůzky. Řešení krizové situace vyslechnutí všech stran. Návrh možných řešení. Stanovení nápravných opatření a termínů. Materiál: Kniha stížností, Kniha ztrát, Kniha úrazů, zápisy z porad, Krizový scénář, Lidská práva ve Skoku Zápis: Formulář Individuální schůzka s US/R/O, podpis ředitelka/vedoucí provázení 40

41 2. Nezbytné dokumenty: Smlouva o poskytování služby na dobu určitou Individuální časový harmonogram Karta klienta equip Tabulka přijatelných rizika Tabulky hodnocení schopností Smlouva o poskytování služby Individuální plán rozvoje Zápisy z klíčových schůzek Dohoda o ukončení poskytování služby 3. Role uživatele: 1) MOŽNOST SI VŠE VYZKOUŠET 2) ZJISTÍM, V ČEM JSEM DOBRÝ, CO MÁM ZLEPŠIT Stanovení úrovně schopností dle metodiky START CÍL 3) VYBERU SI CÍL Stanovení individuálního plánu rozvoje 4) VYBERU SI, CO MĚ ZAJÍMÁ, BAVÍ Svobodný výběr společných aktivit z nabídky 5) VYBERU SI ČAS, KDY BUDU CHODIT Stanovení časového harmonogramu 6) ZISK NOVÝCH SCHOPNOSTÍ a VĚDOMOSTÍ V BYTEČKU A PILNÉ DÍLNĚ Práce na individuálních cílech a společných aktivitách 7) VIDÍM SVÉ POKROKY V TABULCE Navýšení schopností a vědomostí je pravidelně zaznamenáváno a jednou za rok vyhodnoceno v rámci metodiky START-CÍL (slovně i v procentech) 41

42 Metodika hodnocení: METODIKA CÍL Je přesným Kvantitativním vyjádřením aktuální situace do života 100% Samostatně PrO snadné plánování motivaci a hodnocení 80% S ujištěním Přináší možnost výběru Konkrétních aktivit a priorit 60% S kontrolou START Hodnotí Stávající úroveň Schopností dovedností a vědomostí potřebných pro Samostatný život a práci 20% S pomocí 40% S dopomocí 42

43 POSTUP VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, návrhů a připomínek Jak si stěžovat ve SKOKu do života, o.p.s.? CO podle tohoto postupu ŘEŠÍME: A. PŘIPOMÍNKY = KDYŽ SE MI NĚCO NELÍBÍ B. NÁVRHY = KDYŽ CHCI NĚCO ZMĚNIT C. STÍŽNOSTI = KDYŽ MĚ NĚKDO NEBO NĚCO MOC NAŠTVALO = KDYŽ MÁM POCIT KŘIVDY (BREK, ZLOST) = KDYŽ SI NEVÍM RADY A SITUACI NELZE ŘEŠIT JINAK = KDYŽ SE NEPLNÍ, CO SE DOHODLO = KDYŽ SE NEPLNÍ MÉ PŘÁNÍ A POTŘEBY 1. JAK mohu připomínku, stížnost, návrh PODAT: ÚSTNĚ: Řeknu to na individuální nebo klíčové schůzce ředitelce, klíčovému pracovníku nebo vedoucímu provázení Řeknu to na radě uživatelů služeb, radě zákonných zástupců, poradách pracovníků Řeknu to během konzultačních hodin v kanceláři PÍSEMNĚ: Popsaný papír mohu předat všem pracovníkům společnosti Bez podpisu mohu popsaný papír hodit do SCHRÁNKY NA STÍŽNOSTI Pracovník, který stížnost obdržel, ji zapíše do formuláře Záznam stížnosti Stížnost je v co nejkratší době předána ředitelce nebo pověřenému pracovníkovi, nejdéle do 24 hodin od chvíle podání 43

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2013 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2013 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) P R Ů V O D C E službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2013 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi

Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

SKOKANSKÉ MINIMUM 2014

SKOKANSKÉ MINIMUM 2014 2014 Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové IČ. 27 52 17 53 DIČ. CZ 27 52 17 53 www.skokdozivota.cz SKOKANSKÉ MINIMUM 2014 SKOKANSKÉ MINIMUM OBSAH SKOK do života, o.p.s. Poslání, vize, hodnoty 2 Historie

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE SQ 8 Aktualizace předchozí verze z 1. 7. 2011 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s.

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB HVOZDY, o.p.s. Masečín 119, 252 07 Štěchovice Doručovací adresa: Masečín 119, 252 05 Hvozdnice IČ: 29128218, DIČ: CZ29128218 tel./fax: 257 770 258, tel. 257 771 420 e-mail : info@css-hvozdy.cz

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Cílovou skupinou pro pečovatelskou službu: Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci

Cílovou skupinou pro pečovatelskou službu: Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci Diecézní charita Brno Oblastní charita Rajhrad Charitní pečovatelská služba- Rajhrad Eva Lenochová, DiS., koordinátor pečovatelské služby 547 232 223 Mobil: 731 12 44 70 Email: lenochova@dlbsh.cz Posláním

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Zdravotní stav KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 088-30/2009/RK ze dne 17. 8. 2009 a Metodického pokynu Středočeského kraje

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Terénní sociální práce v Plzeňském kraji,

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna v přízemí objektu dílen (objekt č. 11) ve druhém dvoře areálu zařízení

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel)

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, spolek; Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 195, e-mail: spi@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA pro poskytování služby

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více