Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Charakteris;ka školy Materiálně technické zajištění školy Přehled oborů vzdělávání Učební plány Volitelné předměty Kroužky a zájmová činnost Školní parlament Popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o žácích Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Úspěchy v soutěžích a olympiádách (příloha č. 8) Výsledky přijímacího řízení Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení školy do mezinárodních ak;vit Projekty školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Tinancovaných z cizích zdrojů

3 9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Stavba nové budovy Závěr Seznam příloh Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Název školy: Základní škola Dobřichovice Adresa školy: 5. května 40, , Dobřichovice 2

4 IČO: Kontakty: tel: Web: IZO: fax: e- mail: Právní forma: příspěvková organizace Vedení školy: Ředitel: Mgr. Bohuslav Stejskal zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Jana Babicová zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Eva Škvorová Zřizovatel: Název: Město Dobřichovice Adresa: Vítova 61, , Dobřichovice Kontakt: tel: fax: Web: e- mail: Školská rada: Pracuje od ve složení: Mgr. Irena Syblíková, DiS. Jindra Solničková, Mgr. Jana Babicová zástupci pedagogů Renata Bartoníčková, Adéla Kándlová, Irena Nolová zástupci obce Václav Pěkný, Martina Janoušová, Barbora Tesařová zástupci rodičů. Na základě voleb byla ustanovena nová školská rada, která bude pracovat od ve složení: Zástupci pedagogů - Jindra Solničková DiS., Mgr. Jana Babicová Zástupci rodičů Michaela Cabálková, Petra Dybalová Zástupci obce RNDr. Jana Hrkalová, Eva Slavíčková 1.2. Charakteristika školy Základní škola Dobřichovice je plně organizovaná škola s kapacitou 540 žáků. Je jedinou školou ve městě a kromě dobřichovických dětí ji navštěvují i žáci z okolních obcí, spádovou oblastí jsou Karlík, Lety a Dobřichovice. Poskytuje 3

5 všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku v a jedné specializované třídě. běžných Školní rok: 2013/2014 Počet žáků celkem: 494 Počet tříd: 20 běžných 1 specializovaná Počet oddělení školní družiny: 5 Průměrný počet žáků na třídu (bez specializovaných tříd): 24,2 V letošním školním roce byly otevřeny dvě první třídy. Celkový počet tříd školy se oproti předchozímu školnímu roku snížil o jednu běžnou a jednu specializovanou. Třídy a žáci podle ročníků 1. stupeň Třídy a žáci podle ročníků 2. stupeň Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1. stupeň v tom 1. ročník ročník ročník ročník ročník Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující 4

6 Speciální třída 1.3. Materiálně technické zajištění školy Objekt školy tvoří 3 samostatné budovy. Budova prvního stupně (Raisova ulice 794), budova druhého stupně (5. května 40), každá původně o 12 učebnách a budova dílen se školním pozemkem (Ruská 10). V tomto školním roce jsme pracovali ve velmi stísněných prostorách vzhledem k tomu, že jedna budova s pěti učebnami byla zbourána a na její místo postavena nová budova, která bude k dispozici od školního roku 2014/2015 (příloha č. 6 a příloha č. 15). Součástmi školy jsou školní družina s kapacitou 140 žáků a školní jídelna s kapacitou 600 jídel. Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola Dobřichovice. Celkem dívky celkem dívky Celkem ročník ročník ročník ročník celkem Počet žáků Celkem 10 3 v tom 1. ročník 0 0 dívky 2. ročník ročník ročník ročník ročník 2 0 5

7 Kromě učeben k výuce pracovních činností disponovala škola dalšími sedmi odbornými učebnami (fyzika - chemie, počítačová pracovna s knihovnou, přírodopis, kreslírna, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka). Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány o nové. Škola je dobře vybavena moderními učebnicemi, výukovými software a výpočetní technikou. V počítačové učebně se nachází celkem 20 pracovních stanic, pro práci ve třídě jsou pak k dispozici další počítače po jednom v každé třídě. V 11 učebnách (osm na 2. stupni a tři na prvním stupni) se nachází interaktivní tabule. Významnou součástí školy je školní knihovna. Ve školním roce ji navštívilo celkem 523 žáků, kteří si vypůjčili celkem 724 knih. Knihovna byla otevřena od pondělí do čtvrtka, mezi půl druhou a půl čtvrtou. Nejčastěji chodili do knihovny žáci 1.b, 2.b, a 3.b, kteří si půjčovali První, Druhé i Třetí čtení, pohádkové knížky a encyklopedie o zvířatech. Čtenáři z S II. si oblíbili komiksy a komiksové dějiny České republiky. Naše knihovna se 4. dubna také zúčastnila Noci s Andersenem. Celá noc byla věnována psímu komisaři Vrťapkovi - jedničce mezi detektivy, který je postrachem všech padouchů. Celou noc se četlo, kreslilo a luštily se záhady a zapeklité případy komisaře Vrťapky (příloha č. 5). NEJVÍCE půjčované tituly: První čtení s poučením, Kriminální příběhy a mini příběhy k řešení, Klasické pohádky, Odborné encyklopedie - většinou o zvířatech, komiksy. 2. Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy: všechny běžné třídy: ŠVP ZV Škola pro Evropu, č.j. 279/06 třída S: Příloha ŠVP ZV Škola pro Evropu pro žáky s lehkým mentálním 6 postižením

8 V tomto školním roce se v běžných třídách vyučovalo v ročníku 484 žáků podle vzdělávacího programu Škola pro Evropu, který si škola zpracovala podle svých podmínek. V jedné specializované třídě se vzdělávalo 8 žáků podle přílohy vzdělávacího programu ŠVP ZV pro žáky s LMP, 1 žákyně podle ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální a jeden žák podle ŠVP ZV Škola pro Evropu Učební plány Vzdělávací oblast Vyučované předměty Časová dotace Z toho disponibilní Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika (J) Prvouka Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 1. st. b) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 2. st celkem:

9 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučované předměty Český jazyk a literatura Časová dotace Z toho disponibilní dotace Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Informatika a kom. techn. Matematika Informatika 1 1 c) ŠVP Škola pro Evropu příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět p. Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné p. Další cizí jazyk Informatika celkem: Celkem hodin Oblasti Předměty Souč et 8

10 Dle učebního plánu Školní vzdělávací program Škola pro Evropu příloha upravující vzdělávání žáků s LMP byli vzděláváni žáci ročníku v jedné specializované třídě. Průřezová téma byla zařazována průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů. V předmětu prvouka se díky prostředkům získaným z projektu EU peníze školám realizovala individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. V předmětu Anglický jazyk individualizace přinesla zvýšení kvality výuky cizích jazyků rozdělením žáků do méně početných skupin. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura 7 Matematika ŠVP Škola pro Evropu příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením, 2. stupeň Informační a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celkem hodin 29 Oblasti Předměty 6. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

11 Jazyk a jazyková komunikace Naše škola se řadí mezi školy se zaměřením na výuku cizích jazyků. Stěžejním jazykem je anglický jazyk. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni podle celkového prospěchu do 3 4 skupin v každém ročníku. Od roku 2012 se na tento předmět zvýšila hodinová dotace. Znamená to, že ve 3. a 4. třídě se vyučují 3 hodiny týdně a od 5. do 9. třídy žáci pracují s tímto jazykem 4 hodiny týdně. Kvalitu výuky na naší škole zvýšilo působení rodilého mluvčího, který vyučuje v každém ročníku od 5. do 9. vždy jednu hodinu týdně. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu pro žáky s LMP s časovou dotací dvě hodiny týdně. Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech: MKV Multikulturalita VGS Objevujeme Evropu a svět OSV Kreativita VDO Občanská společnost a škola Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika 5 Informační a komunikační technologie Informatika 1 Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Zeměpis 1 Přírodopis 1+1 Dějepis 1 Občanská výchova 1 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 1 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 3 Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5 Disponibilní časová dotace Doplňovací hodina - 10

12 MV Kritické čtení a vnímání sdělení, Interpretace vztahu a vnímání mediálního sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Produktivní činnosti Cílem jazykové výuky je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. V letošním roce měli žáci možnost porovnat si své jazykové znalosti mezi sebou prostřednictvím srovnávacích testů, které se konaly v listopadu a v dubnu. Výsledkem jsme zjistili, že žáci jsou správně zařazeni do skupin své úrovně a druhé kolo testů též potvrdilo znalostní vzestup. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. V hodinách se děti seznamují s historií, kulturou, geogratií, hospodářstvím apod. (příloha č. 12 a 13). Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Letos se konal pravidelný týdenní lyžařský výcvik v Alpách společně se školou z Eschwege. Žáci, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, si mohou v šesté třídě rozšířit své vědomosti o německý nebo francouzský jazyk v rámci povinně volitelného předmětu s časovou dotací dvě hodiny v šesté třídě. Takto zvolený další jazyk se od sedmého ročníku stává povinným dle úprav v RVP ZV od Nařízením ministerstva školství se od letošního školního roku měnil Rámcový vzdělávací program v tom smyslu, že zavedl povinnost vyučovat další cizí jazyk v rozsahu 6 hodin během druhého stupně ZŠ. Letos si vybírali všichni žáci, kteří druhý jazyk dosud neměli, ze tří dalších cizích jazyků němčiny, francouzštiny a ruštiny, které pak kromě angličtiny studují od šesté do deváté třídy. Hodinová dotace těchto jazyků jsou 2 hodiny týdně, takže celkem 8 hodin na druhém stupni. Aby žáci 8. tříd 11

13 splnili předepsaný počet hodin, mají druhý jazyk 3 hodiny týdně a stejně tak jej budou mít i v 9. třídě. Německý jazyk mají možnost prakticky využít při spolupráci s německou partnerskou školou v Eschwege. Francouzský jazyk uplatní v praxi díky tomu, že Dobřichovice mají jako partnerskou obec Villieu Loyes Mollon, jejíž občané jezdí co dva roky do Dobřichovic a v mezidobí jezdí naši občané a žáci naší školy do Francie. Tam jsou ubytováni v rodinách a je jim připraven bohatý program. Letos byli Francouzi u nás a některé z našich dětí je provázely během jejich pobytu zde Volitelné předměty Ve školním roce 2013/2014 si žáci od 6. ročníku vybírali ze dvou volitelných předmětů druhý cizí jazyk a informatika Kroužky a zájmová činnost Škola organizovala či spoluorganizovala v tomto školním roce tyto zájmové kurzy a semináře. Keramika Hrátky s angličtinou Angličtina s rodilým mluvčím Zumbatomic, Taneční kroožek Kurz sebeobrany FotograTický kroužek Celkem kurzy navštěvovalo 163 dětí Školní parlament Dramatický kroužek Náboženství Přírodovědný klub Grafomotorika Žákovský parlament se skládá ze zástupců tříd, kteří jsou voleni vždy na 1 školní rok. Parlament se scházel přibližně jednou měsíčně. Žáci se vyjadřovali k 12

14 nejrůznějším problémům školy, vedli diskuze, zorganizovali pět soutěží pro děti v odpoledních hodinách. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Školní rok: 2013/2014 Počet pedagogických pracovníků celkem: 37 z toho ve školní družině 5 Počet správních zaměstnanců celkem: 16 Nepedagogičtí zaměstnanci Počet zaměstnanců ve školní jídelně: 6 Nepedagogičtí zaměstnanci Školní jídelna Správní zaměstnanci Fyzický počet 6 16 Pedagogičtí zaměstnanci Hospodářka školy Účetní Vedoucí školní jídelny Školnice Ing. Zuzana Klimešová Irena DuTková Jana Sochacká učitelé vychovatelé asistenti ped. Ing. Hana Kráslová speciální pedagog* psycholog* Fyzický počet *Díky =inančním prostředkům získaným z projektu ESF EU peníze školám jsme zřídili funkci speciálního pedagoga a rozšířili působení školního psychologa, jejichž působnost skončila v prosinci. 13

15 Seznam pedagogických zaměstnanců školy: Jméno a příjmení Funkce Stupeň vzdělání Aprobace Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel VŠ M F Mgr. Eva Škvorová zástupce ředitele 2. st. VŠ Fj Vv Mgr. Jana Babicová zástupce ředitele 1. st. VŠ spec. Mgr. Iveta Černá učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Radka Habešová učitelka VŠ Čj Ov Mgr. Kateřina Hejná učitelka VŠ Aj, spec. Jana Janoušová vychovatelka SŠ ŠD Ing. Jan Hájek učitel VŠ bez aprob. Mgr. Taťána Kaločová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Lucie Křemenová učitelka VŠ M Z Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP VŠ Čj Ov Mgr. Lucie Kneidlová učitelka VŠ Pp Tv Vladislava Korandová ved. vychovatelka SŠ ŠD Ing. Hana Kráslová učitelka VŠ Aj Bc. Kateřina Kubásková učitelka SŠ (stud. VŠ) Aj, spec. Mgr. Lenka Kustošová učitelka VŠ spec. Ing. Vratislava Kutílková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Dita Laudová učitelka VŠ 1. stupeň Jana Macelová učitelka SŠ bez aprob. Mgr. Božena Musilová učitelka VŠ 1.stupeň Soňa Nečesaná Učitelka (studující) SŠ spec.ped. Mgr. Marie Nováková učitelka VŠ Čj Vv PhDr. Marcela Oujiřová učitelka VŠ M Ch Mgr. Daniela Paletová učitelka VŠ 1. stupeň Libuše Pecharová vychovatelka SŠ ŠD Michael Prentice učitel VŠ Aj bez apr. Mgr. Anna Skotáková učitelka VŠ M F DiS. Jindra Solničková učitelka Vyšší odb. bez aprob. 14

16 Mgr. Miloslava Spilková učitelka VŠ Pv Mgr. Irena Syblíková učitelka VŠ D Rj Mgr. Romana Šindlářová učitelka VŠ 1. stupeň Eliška Šulcová vychovatelka SŠ ŠD Mgr. Hana Švédová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Hana Tomšíková učitelka VŠ Z Rj Mgr. Hana Tuháčková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Vejvodová učitelka VŠ 1. stupeň Jitka Vosková vychovatelka SŠ ŠD Bohužel v tomto školním roce zemřel náš velmi dobrý a dlouholetý pedagog Ing. Jan Syblík. (příloha č. 3) Aprobovanost výuky 100%. Předměty s nejvyšší aprobovaností: Čj, M, Př, D, Pč, F, Vv, Ch, Fj, Hv - Z hlediska kvalitikovanosti lze říct, že s postupem doby se aprobovanost stále zvyšuje. Neaprobovaně vyučované hodiny jsou především všechny hodiny, které mají ve svých úvazcích výše uvedení pracovníci bez náležitého vzdělání. Většinou se jedná o Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou následující: pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Lenka Košťálová 15

17 Ustanovení metodických orgánů školy Název Metodické sdružení 1. stupně Předmětová komise českého jazyka Předmětová komise matematiky Předmětová komise zeměpisu Předmětová komise Tv Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise výchovy k občanství Protidrogový koordinátor a metodik prevence Koordinátor EVVO Vedoucí Mgr. Božena Musilová Mgr. Jana Klimtová PhDr. Marcela Oujiřová Mgr. Lucie Křemenová Mgr. Lucie Kneidlová Ing. Hana Kráslová Mgr. Irena Syblíková Ing. Hana Kráslová Mgr. Hana Tomšíková Koordinátor IT Výchovné poradenství Mgr. Lucie Kneidlová Ing. Jan Hájek Mgr. Jana Klimtová Předmětové komise a metodické sdružení se scházejí nejméně 3x ročně Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP podporuje zkvalitnění pedagogické práce ve škole. Získaných znalostí z kurzů, seminářů i dalších forem studia využívá škola při realizaci ŠVP, při zavádění nových metod a forem práce do výuky i při práci na školních projektech. Nové poznatky a zkušenosti získané dalším vzděláváním jsou i výchozím bodem pro postupnou realizaci a aktualizaci strategického plánu rozvoje školy. Učitelé své poznatky a zkušenosti nabyté studiem předávají svým kolegům. Vedení školy organizuje společné vzdělávací akce a vysílá jednotlivé pedagogy podle oblastí a témat, která jsou potřebná pro realizaci školního vzdělávacího programu. Jedná se především o témata z oblasti modernizace pedagogického procesu, obecnějších 16

18 pedagogicko- psychologických dovedností, prožitkové pedagogiky, či práce s třídou. Ve školním roce 2013/2014 se zapojili do DVPP všichni učitelé. Mnoho kurzů, které absolvují naši učitelé, jsou pro účastníky zdarma (hrazené prostřednictvím EU), nicméně Tinancování DVPP tvoří v rozpočtu školy velkou částku. Škola investovala do DVPP v tomto školním roce ,- Kč. Problémem je také to, že vzdělávací akce probíhají v pracovní době a tudíž škola musí vynakládat další mzdové prostředky na suplování, které ovšem nejsou nikým hrazeny. Nemalé Tinanční prostředky věnuje škola taktéž nákupu odborné literatury, včetně odborných učitelských a předmětových periodik. Hodnocení DVPP Pedagogičtí pracovníci hodnotí jednotlivé akce z hlediska využitelnosti pro další práci číselnou řadou 1-5 (1 je nejlepší). Hodnocení akcí je součástí Seznamu absolvovaných školení. Seznam absolvovaných školení Název školení Účastník ů Hodnoce ní Rozumíme penězům, Osobní einanční gramotnost (AISIS) 1 1 Současná mluvená francouzština (Descartes, v.o.s.) 1 3 Rozumíme penězům, Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ (AISIS) 1 1 Papírové inspirace (Descartes) 1 2 Vyjmenovaná slova, slovní druhy (Tvořivá škola) 1 1 Integrované dítě v hodinách českého jazyka (Descartes, v.o.s) Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny (AKCENT) M. Veselá, Klima školy (Společně k bezpečí, o.s.) 10 1 Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy (Portál) 1 1 Systemické konstelace 1 (Tvořivá škola, o.s.) 1 1 Práce s chybou v českém jazyce (Descartes, v.o.s.)

19 Pohybové a psychomotorické hry v MŠ, ZŠ a ŠD (Portál, s.r.o.) 1 1 Matematika jinak (AMV, o.p.s. Plzeň) 1 1 Školní systemické konstelace (Tvořivá škola, o.s) 1 1 Kritické myšlení (RWCT) 2 1 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Škola hrou) 1 1 Začínáme s interaktivní výukou (SMOV, s.r.o. II.) 1 1 Dva dny s didaktikou matematiky (Jednota českých matematiků) 1 1 Právo ve škole (Společně k bezpečí,o.s.) 1 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2 1 Čteme s porozuměním každý den - základní kurz (RWCT) Školský management (Vzdělávací institut Středočeského kraje) Výslovnost v angličtině (Descartes, v.o.s.) 1 1 DysVet - projevy a důsledky dyslexie (Euroface Consulting s.r.o.) 1 1 Sítotisk (Dílna pro tvořivé, Beroun) 1 1 Konference pro učitele (Akademie moderního vzdělávání) Údaje o žácích Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních 19 let: 18

20 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 proběhl v úterý od do 19. hodin. Pro časové zefektivnění byl letos nově zaveden systém online rezervací s možností objednat se na konkrétní termín (příloha č. 10). Vzhledem k rozšiřující se kapacitě školy jsme pro nadcházející školní rok mohli přijmout děti do tří tříd. Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšily všechny paní učitelky z prvního stupně. Žáci 9. tříd pomáhali při organizaci a starali se o děti, které čekaly, až na ně přijde řada. U zápisu děti plnily různé úkoly, které prověřily, jak jsou pro školu zralé a připravené. Zápis 2014: Počet prvních tříd: 3 Počet přijatých žáků: 83 z toho počet dětí po odkladu školní docházky: Počet odkladů pro školní rok 2014/2015:

21 4.2. Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 303 prospěl 187 neprospěl 4 nehodnocen 0 Stupeň hodnocení chování velmi dobré 491 uspokojivé 2 neuspokojivé 1 V průběhu školního roku proběhlo ve škole následující testování: SCIO Stonožka. Celkově se testování zúčastnilo žáků 9. ročníku z 613 škol a víceletých gymnázií v ČR. Naše škola se zařadila mezi 20% nejlepších škol v České republice v matematice a mezi 40% nejlepších škol v českém jazyce. Porovnáním výsledků testů z matematiky a českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že potenciál žáků naší školy je využíván velmi dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než je jejich úroveň studijních předpokladů, což znamená, že díky učitelům žáci pracují nad svoje možnosti. Toto kritérium je jednoznačně nejvíce vypovídající o skutečné práci školy. ProTi testy pro zájemce z 9. třídy. Provedla je školní psycholožka přímo ve škole. Po vyhodnocení byli rodiče i žák pozváni k předání výsledků testování na osobní konzultaci. Srovnávací testy AJ děti tříd porovnaly své znalosti z angličtiny napříč skupinami. K volbě povolání využívali žáci v průběhu 8. a 9. ročníku konzultace s výchovným poradcem, půjčování příruček, materiály na nástěnce, ve třídě (volně byly k dispozici propagační a informační materiály jednotlivých škol). Další 20

22 možností získat aktuální informace a orientaci na trhu práce i vzdělávání byla beseda na úřadu práce pro žáky současných 8. tříd. Rodiče žáků 9. třídy byli o způsobu přijímacího řízení a aktuální nabídce škol informováni na třídních schůzkách Úspěchy v soutěžích a olympiádách (příloha č. 8) Soutěž Kolo Umístění Jméno, třída Výtvarný podzim okresní 1. Václav Jůzek, 7.A Olympiáda v Čj okresní 1. Karolína Víšková, 9.B Pythagoriáda okresní 1. Barbora Němcová, 7.B Olympiáda v Aj I. kat. okresní 4., 9. Václav Jůzek, 7.A, Adéla Škvorová, 6.B Olympiáda v Aj II. kat. okresní 6./ Veronika Nadijivská, 9.B Karolnína Víšková, 9.B Pohár rozhlasu v atle?ce okresní 1. 3x Jan Rada, 8.A Pohár rozhlasu v atle?ce okresní 2. Vojtěch Kabátník, 9.B Pohár rozhlasu v atle?ce okresní 2. družstvo starších žáků Atle?cký trojboj okresní 2. žáci 1. stupně Atle?cký čtyřboj, 1000 m krajské 2. Jan Rada, 8.A Atle?cký čtyřboj, vrh koulí krajské 2. Vojtěch Kabátník, 9.B Atlet. čtyřboj, hod míčkem krajské 3. Dominik Kischer, 9.B 21

23 4.4. Výsledky přijímacího řízení Umístění žáků na střední školy ve školním roce 2013/ ročník: celkem 37 žáků, všichni přijati - na střední školy s maturitními obory bylo přijato 31 žáků, z toho na gymnázia 4 žáci, na umělecké obory 4 žáci - na střední školy s učebními obory bylo přijato 6 žáků Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Víceletá gymnázia: z 5. tříd: přihlášeno 20, přijato 12 ze 7. tříd: přihlášeno 12, přijato 5 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5.1. Zapojení školy do mezinárodních aktivit Lyžařský výcvik a výměnný program s německou školou v Alpách Na přelomu ledna a února byli naši žáci na lyžařském výcviku v rakouských Alpách. Vedoucími byli p. ředitel Stejskal, pí. uč Seidlerová, pí. uč. Kneidlová a pí. Klimešová (příloha č. 4). V březnu, na tomtéž místě v rakouském Pruggernu (oblast Schladming), se sešli žáci naší školy se skupinou dětí z partnerské školy v Eschwege. Strávili tam společný týden nejen pro zkvalitnění lyžařských umění, ale též, aby si procvičili anglickou konverzaci, neboť družba s touto školou, která již 17 let probíhá většinou v angličtině. Výměnný program s francouzskou školou Dobřichovice mají jako partnerskou obec Villieu Loyes Mollon, jejíž občané jezdí co dva roky do Dobřichovic a v mezidobí jezdí naši občané a žáci naší školy do Francie. Tam jsou ubytováni v rodinách a je jim připraven bohatý program. Letos byli Francouzi u nás a některé z našich dětí je provázely během jejich pobytu zde. Poznávací zájezd do Francie (příloha č. 17) 22

24 Začátkem měsíce května se uskutečnil poznávací zájezd do Francie. Této akce se zúčastnilo 28 žáků naší školy pod vedením paní učitelky Škvorové a paní Klimešové. Navštívili nejznámější místa v Paříži a Versailles. Poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie (příloha č. 18) Byl to druhý květnový zahraniční zájezd školního roku. Byl organizován vyučujícími paní učitelkou Kráslovou a paní učitelkou Wladařovou. 25 žáků naší školy mělo možnost kromě prohlídky Londýna a města Hastings také navštívit třídenní dopolední kurz výuky angličtiny. Obě tyto akce měly velmi kladný ohlas a vedly žáky k poznání, že učit se cizím jazykům je nutná a výhodná životní investice. Den otevřených dveří ve škole (příloha č. 2) 5.2. Projekty školy Ve školním roce 2013/2014 byly na 1. stupni organizovány pravidelné akce jako výuka plavání pro 2. a 3. ročník v Berouně a Hořovicích, bruslařský kurz 4. a,b,c v Černošicích, sběr víček a papíru. Peníze získané sběrem starého papíru dětí prvního stupně pomohly k rekonstrukci povrchu hřiště s umělým povrchem. Letos bylo celkem 6 tříd na škole v přírodě. Ostatní třídy 1. stupně organizovaly vícedenní exkurze. Žáci, kteří se umístili na prvním místě v projektu Březen měsíc knihy strávili ve škole Noc s Andersenem, tentokrát věnovanou Komisaři Vrťapkovi. Děti ze 4. tříd se v Dopravní výchově učily pravidlům chování v silničním provozu. Kromě těchto společných akcí děti navštívily řadu divadelních představení, koncerty, výstavy, muzea, účastnily se Hoblinkových dílen, kde se učily pracovat se dřevem a nezapomněli jsme ani na charitativní akce letos jsme také během Stonožkového týdne malovali přání k Vánocům pro mezinárodní organizaci On your feet (příloha č. 14). Další projekty a akce na 1. stupni: 23

25 Vánoční zpívání Vánoční trhy (příloha č. 16) Les ve škole - škola v lese Projekt Stromy (příloha č. 9) Oslavy narozenin dětí Recitační soutěž Vycházky do přírody Kurz první pomoci (Helpík) 5. ročník Interaktivní představení v anglickém jazyce Tříkrálové koledování, S třída 24

26 Soutěž organizovaná Cambridge University Press, ve které si žáci 5. tříd mohli vyzkoušet různé čtenářské dovednosti v anglickém jazyce (příloha č. 13). Na druhém stupni se uskutečnily tyto projekty a akce: Osobnostní a sociální výchova všechny ročníky II. stupně. Aktivity zaměřené na rozvíjení koordinace, kompetice a kooperace proběhly v prvním týdnu v září ve třídních kolektivech. Rozumíme penězům v rámci projektu Tinančního vzdělávání absolvovali v průběhu školního roku žáci 8. a 9. tříd celkem 8 projektových dnů (příloha č. 1). Březen měsíc knihy - v hodinách literatury a čtení žáci dokončovali vybraný příběh (povídku, pohádku, bajku ) Práce byly doplněny ilustrací. Nejlepší práce se staly součástí almanachu. Branný den - následoval po vzájemném proškolení žáky (podle ročníků rozděleni na stanoviště: topogratie, zasažení el.proudem, požár a povodeň, zasažení chemickou látkou, zdravověda) a následném poučení pedagogem (proškolení o bezpečnosti při branném cvičení, nastudování trasy podle mapy, organizace skupin), již druhým rokem se zapojili i žáci 5. tříd Vánoční trhy 8. ab, prodej výrobků vzešlých z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností, který organizují děti za podpory učitelů. Výtěžek je tradičně věnován podpoře charitativních projektů. Absolventská slavnost slavnostní zakončení docházky na základní školu, 9. Klub mladých diváků ročník. Možnosti shlédnout divadelní představení v rámci KMD využívalo letos 24 žáků (příloha č. 11). Sportovní den pro ročník organizován žáky 9. ročníku ve spolupráci s třídními učitelkami a Sokolem Dobřichovice nabídl žákům II. stupně i letos možnost zasoutěžit si za třídu v míčových hrách (volejbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, pétanque) Dobřichovická míle letos se uskutečnil již 17. ročník tradičního běhu s účastí přibližně 300 závodníků. Součástí byl bohatý doprovodný program (příloha č. 7). Sběr papíru a víček z PET lahví probíhal v průběhu celého školního roku. Vysbírané peníze použili žáci I. stupně na zakoupení nové prolézačky na školní zahradu, třídy II. stupně si peníze spoří např. na výlety či na absolventskou slavnost. Úřad práce žáci 8. a 9. tříd seznámení se s možnostmi úřadu, testy zaměřené na volbu povolání. Beseda s bývalými absolventy, nynějšími studenty 1. ročníků SŠ, kteří mluví o svých zkušenostech nováčka na střední škole. Žáci 8. a 9. třídy SI návštěvy dnů otevřených dveří středních škol. Exkurze do čističky odpadních vod (žáci 8. a 9. tříd), do SPŠCHT (9. roč.). 25

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více