Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Charakteris;ka školy Materiálně technické zajištění školy Přehled oborů vzdělávání Učební plány Volitelné předměty Kroužky a zájmová činnost Školní parlament Popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o žácích Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Úspěchy v soutěžích a olympiádách (příloha č. 8) Výsledky přijímacího řízení Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení školy do mezinárodních ak;vit Projekty školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Tinancovaných z cizích zdrojů

3 9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Stavba nové budovy Závěr Seznam příloh Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Název školy: Základní škola Dobřichovice Adresa školy: 5. května 40, , Dobřichovice 2

4 IČO: Kontakty: tel: Web: IZO: fax: e- mail: Právní forma: příspěvková organizace Vedení školy: Ředitel: Mgr. Bohuslav Stejskal zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Jana Babicová zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Eva Škvorová Zřizovatel: Název: Město Dobřichovice Adresa: Vítova 61, , Dobřichovice Kontakt: tel: fax: Web: e- mail: Školská rada: Pracuje od ve složení: Mgr. Irena Syblíková, DiS. Jindra Solničková, Mgr. Jana Babicová zástupci pedagogů Renata Bartoníčková, Adéla Kándlová, Irena Nolová zástupci obce Václav Pěkný, Martina Janoušová, Barbora Tesařová zástupci rodičů. Na základě voleb byla ustanovena nová školská rada, která bude pracovat od ve složení: Zástupci pedagogů - Jindra Solničková DiS., Mgr. Jana Babicová Zástupci rodičů Michaela Cabálková, Petra Dybalová Zástupci obce RNDr. Jana Hrkalová, Eva Slavíčková 1.2. Charakteristika školy Základní škola Dobřichovice je plně organizovaná škola s kapacitou 540 žáků. Je jedinou školou ve městě a kromě dobřichovických dětí ji navštěvují i žáci z okolních obcí, spádovou oblastí jsou Karlík, Lety a Dobřichovice. Poskytuje 3

5 všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku v a jedné specializované třídě. běžných Školní rok: 2013/2014 Počet žáků celkem: 494 Počet tříd: 20 běžných 1 specializovaná Počet oddělení školní družiny: 5 Průměrný počet žáků na třídu (bez specializovaných tříd): 24,2 V letošním školním roce byly otevřeny dvě první třídy. Celkový počet tříd školy se oproti předchozímu školnímu roku snížil o jednu běžnou a jednu specializovanou. Třídy a žáci podle ročníků 1. stupeň Třídy a žáci podle ročníků 2. stupeň Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1. stupeň v tom 1. ročník ročník ročník ročník ročník Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující 4

6 Speciální třída 1.3. Materiálně technické zajištění školy Objekt školy tvoří 3 samostatné budovy. Budova prvního stupně (Raisova ulice 794), budova druhého stupně (5. května 40), každá původně o 12 učebnách a budova dílen se školním pozemkem (Ruská 10). V tomto školním roce jsme pracovali ve velmi stísněných prostorách vzhledem k tomu, že jedna budova s pěti učebnami byla zbourána a na její místo postavena nová budova, která bude k dispozici od školního roku 2014/2015 (příloha č. 6 a příloha č. 15). Součástmi školy jsou školní družina s kapacitou 140 žáků a školní jídelna s kapacitou 600 jídel. Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola Dobřichovice. Celkem dívky celkem dívky Celkem ročník ročník ročník ročník celkem Počet žáků Celkem 10 3 v tom 1. ročník 0 0 dívky 2. ročník ročník ročník ročník ročník 2 0 5

7 Kromě učeben k výuce pracovních činností disponovala škola dalšími sedmi odbornými učebnami (fyzika - chemie, počítačová pracovna s knihovnou, přírodopis, kreslírna, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka). Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány o nové. Škola je dobře vybavena moderními učebnicemi, výukovými software a výpočetní technikou. V počítačové učebně se nachází celkem 20 pracovních stanic, pro práci ve třídě jsou pak k dispozici další počítače po jednom v každé třídě. V 11 učebnách (osm na 2. stupni a tři na prvním stupni) se nachází interaktivní tabule. Významnou součástí školy je školní knihovna. Ve školním roce ji navštívilo celkem 523 žáků, kteří si vypůjčili celkem 724 knih. Knihovna byla otevřena od pondělí do čtvrtka, mezi půl druhou a půl čtvrtou. Nejčastěji chodili do knihovny žáci 1.b, 2.b, a 3.b, kteří si půjčovali První, Druhé i Třetí čtení, pohádkové knížky a encyklopedie o zvířatech. Čtenáři z S II. si oblíbili komiksy a komiksové dějiny České republiky. Naše knihovna se 4. dubna také zúčastnila Noci s Andersenem. Celá noc byla věnována psímu komisaři Vrťapkovi - jedničce mezi detektivy, který je postrachem všech padouchů. Celou noc se četlo, kreslilo a luštily se záhady a zapeklité případy komisaře Vrťapky (příloha č. 5). NEJVÍCE půjčované tituly: První čtení s poučením, Kriminální příběhy a mini příběhy k řešení, Klasické pohádky, Odborné encyklopedie - většinou o zvířatech, komiksy. 2. Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy: všechny běžné třídy: ŠVP ZV Škola pro Evropu, č.j. 279/06 třída S: Příloha ŠVP ZV Škola pro Evropu pro žáky s lehkým mentálním 6 postižením

8 V tomto školním roce se v běžných třídách vyučovalo v ročníku 484 žáků podle vzdělávacího programu Škola pro Evropu, který si škola zpracovala podle svých podmínek. V jedné specializované třídě se vzdělávalo 8 žáků podle přílohy vzdělávacího programu ŠVP ZV pro žáky s LMP, 1 žákyně podle ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální a jeden žák podle ŠVP ZV Škola pro Evropu Učební plány Vzdělávací oblast Vyučované předměty Časová dotace Z toho disponibilní Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika (J) Prvouka Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 1. st. b) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 2. st celkem:

9 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučované předměty Český jazyk a literatura Časová dotace Z toho disponibilní dotace Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Informatika a kom. techn. Matematika Informatika 1 1 c) ŠVP Škola pro Evropu příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět p. Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné p. Další cizí jazyk Informatika celkem: Celkem hodin Oblasti Předměty Souč et 8

10 Dle učebního plánu Školní vzdělávací program Škola pro Evropu příloha upravující vzdělávání žáků s LMP byli vzděláváni žáci ročníku v jedné specializované třídě. Průřezová téma byla zařazována průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů. V předmětu prvouka se díky prostředkům získaným z projektu EU peníze školám realizovala individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. V předmětu Anglický jazyk individualizace přinesla zvýšení kvality výuky cizích jazyků rozdělením žáků do méně početných skupin. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura 7 Matematika ŠVP Škola pro Evropu příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením, 2. stupeň Informační a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celkem hodin 29 Oblasti Předměty 6. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

11 Jazyk a jazyková komunikace Naše škola se řadí mezi školy se zaměřením na výuku cizích jazyků. Stěžejním jazykem je anglický jazyk. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni podle celkového prospěchu do 3 4 skupin v každém ročníku. Od roku 2012 se na tento předmět zvýšila hodinová dotace. Znamená to, že ve 3. a 4. třídě se vyučují 3 hodiny týdně a od 5. do 9. třídy žáci pracují s tímto jazykem 4 hodiny týdně. Kvalitu výuky na naší škole zvýšilo působení rodilého mluvčího, který vyučuje v každém ročníku od 5. do 9. vždy jednu hodinu týdně. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu pro žáky s LMP s časovou dotací dvě hodiny týdně. Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech: MKV Multikulturalita VGS Objevujeme Evropu a svět OSV Kreativita VDO Občanská společnost a škola Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika 5 Informační a komunikační technologie Informatika 1 Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Zeměpis 1 Přírodopis 1+1 Dějepis 1 Občanská výchova 1 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 1 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 3 Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5 Disponibilní časová dotace Doplňovací hodina - 10

12 MV Kritické čtení a vnímání sdělení, Interpretace vztahu a vnímání mediálního sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Produktivní činnosti Cílem jazykové výuky je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. V letošním roce měli žáci možnost porovnat si své jazykové znalosti mezi sebou prostřednictvím srovnávacích testů, které se konaly v listopadu a v dubnu. Výsledkem jsme zjistili, že žáci jsou správně zařazeni do skupin své úrovně a druhé kolo testů též potvrdilo znalostní vzestup. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. V hodinách se děti seznamují s historií, kulturou, geogratií, hospodářstvím apod. (příloha č. 12 a 13). Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Letos se konal pravidelný týdenní lyžařský výcvik v Alpách společně se školou z Eschwege. Žáci, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, si mohou v šesté třídě rozšířit své vědomosti o německý nebo francouzský jazyk v rámci povinně volitelného předmětu s časovou dotací dvě hodiny v šesté třídě. Takto zvolený další jazyk se od sedmého ročníku stává povinným dle úprav v RVP ZV od Nařízením ministerstva školství se od letošního školního roku měnil Rámcový vzdělávací program v tom smyslu, že zavedl povinnost vyučovat další cizí jazyk v rozsahu 6 hodin během druhého stupně ZŠ. Letos si vybírali všichni žáci, kteří druhý jazyk dosud neměli, ze tří dalších cizích jazyků němčiny, francouzštiny a ruštiny, které pak kromě angličtiny studují od šesté do deváté třídy. Hodinová dotace těchto jazyků jsou 2 hodiny týdně, takže celkem 8 hodin na druhém stupni. Aby žáci 8. tříd 11

13 splnili předepsaný počet hodin, mají druhý jazyk 3 hodiny týdně a stejně tak jej budou mít i v 9. třídě. Německý jazyk mají možnost prakticky využít při spolupráci s německou partnerskou školou v Eschwege. Francouzský jazyk uplatní v praxi díky tomu, že Dobřichovice mají jako partnerskou obec Villieu Loyes Mollon, jejíž občané jezdí co dva roky do Dobřichovic a v mezidobí jezdí naši občané a žáci naší školy do Francie. Tam jsou ubytováni v rodinách a je jim připraven bohatý program. Letos byli Francouzi u nás a některé z našich dětí je provázely během jejich pobytu zde Volitelné předměty Ve školním roce 2013/2014 si žáci od 6. ročníku vybírali ze dvou volitelných předmětů druhý cizí jazyk a informatika Kroužky a zájmová činnost Škola organizovala či spoluorganizovala v tomto školním roce tyto zájmové kurzy a semináře. Keramika Hrátky s angličtinou Angličtina s rodilým mluvčím Zumbatomic, Taneční kroožek Kurz sebeobrany FotograTický kroužek Celkem kurzy navštěvovalo 163 dětí Školní parlament Dramatický kroužek Náboženství Přírodovědný klub Grafomotorika Žákovský parlament se skládá ze zástupců tříd, kteří jsou voleni vždy na 1 školní rok. Parlament se scházel přibližně jednou měsíčně. Žáci se vyjadřovali k 12

14 nejrůznějším problémům školy, vedli diskuze, zorganizovali pět soutěží pro děti v odpoledních hodinách. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Školní rok: 2013/2014 Počet pedagogických pracovníků celkem: 37 z toho ve školní družině 5 Počet správních zaměstnanců celkem: 16 Nepedagogičtí zaměstnanci Počet zaměstnanců ve školní jídelně: 6 Nepedagogičtí zaměstnanci Školní jídelna Správní zaměstnanci Fyzický počet 6 16 Pedagogičtí zaměstnanci Hospodářka školy Účetní Vedoucí školní jídelny Školnice Ing. Zuzana Klimešová Irena DuTková Jana Sochacká učitelé vychovatelé asistenti ped. Ing. Hana Kráslová speciální pedagog* psycholog* Fyzický počet *Díky =inančním prostředkům získaným z projektu ESF EU peníze školám jsme zřídili funkci speciálního pedagoga a rozšířili působení školního psychologa, jejichž působnost skončila v prosinci. 13

15 Seznam pedagogických zaměstnanců školy: Jméno a příjmení Funkce Stupeň vzdělání Aprobace Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel VŠ M F Mgr. Eva Škvorová zástupce ředitele 2. st. VŠ Fj Vv Mgr. Jana Babicová zástupce ředitele 1. st. VŠ spec. Mgr. Iveta Černá učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Radka Habešová učitelka VŠ Čj Ov Mgr. Kateřina Hejná učitelka VŠ Aj, spec. Jana Janoušová vychovatelka SŠ ŠD Ing. Jan Hájek učitel VŠ bez aprob. Mgr. Taťána Kaločová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Lucie Křemenová učitelka VŠ M Z Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP VŠ Čj Ov Mgr. Lucie Kneidlová učitelka VŠ Pp Tv Vladislava Korandová ved. vychovatelka SŠ ŠD Ing. Hana Kráslová učitelka VŠ Aj Bc. Kateřina Kubásková učitelka SŠ (stud. VŠ) Aj, spec. Mgr. Lenka Kustošová učitelka VŠ spec. Ing. Vratislava Kutílková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Dita Laudová učitelka VŠ 1. stupeň Jana Macelová učitelka SŠ bez aprob. Mgr. Božena Musilová učitelka VŠ 1.stupeň Soňa Nečesaná Učitelka (studující) SŠ spec.ped. Mgr. Marie Nováková učitelka VŠ Čj Vv PhDr. Marcela Oujiřová učitelka VŠ M Ch Mgr. Daniela Paletová učitelka VŠ 1. stupeň Libuše Pecharová vychovatelka SŠ ŠD Michael Prentice učitel VŠ Aj bez apr. Mgr. Anna Skotáková učitelka VŠ M F DiS. Jindra Solničková učitelka Vyšší odb. bez aprob. 14

16 Mgr. Miloslava Spilková učitelka VŠ Pv Mgr. Irena Syblíková učitelka VŠ D Rj Mgr. Romana Šindlářová učitelka VŠ 1. stupeň Eliška Šulcová vychovatelka SŠ ŠD Mgr. Hana Švédová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Hana Tomšíková učitelka VŠ Z Rj Mgr. Hana Tuháčková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Vejvodová učitelka VŠ 1. stupeň Jitka Vosková vychovatelka SŠ ŠD Bohužel v tomto školním roce zemřel náš velmi dobrý a dlouholetý pedagog Ing. Jan Syblík. (příloha č. 3) Aprobovanost výuky 100%. Předměty s nejvyšší aprobovaností: Čj, M, Př, D, Pč, F, Vv, Ch, Fj, Hv - Z hlediska kvalitikovanosti lze říct, že s postupem doby se aprobovanost stále zvyšuje. Neaprobovaně vyučované hodiny jsou především všechny hodiny, které mají ve svých úvazcích výše uvedení pracovníci bez náležitého vzdělání. Většinou se jedná o Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou následující: pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Lenka Košťálová 15

17 Ustanovení metodických orgánů školy Název Metodické sdružení 1. stupně Předmětová komise českého jazyka Předmětová komise matematiky Předmětová komise zeměpisu Předmětová komise Tv Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise výchovy k občanství Protidrogový koordinátor a metodik prevence Koordinátor EVVO Vedoucí Mgr. Božena Musilová Mgr. Jana Klimtová PhDr. Marcela Oujiřová Mgr. Lucie Křemenová Mgr. Lucie Kneidlová Ing. Hana Kráslová Mgr. Irena Syblíková Ing. Hana Kráslová Mgr. Hana Tomšíková Koordinátor IT Výchovné poradenství Mgr. Lucie Kneidlová Ing. Jan Hájek Mgr. Jana Klimtová Předmětové komise a metodické sdružení se scházejí nejméně 3x ročně Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP podporuje zkvalitnění pedagogické práce ve škole. Získaných znalostí z kurzů, seminářů i dalších forem studia využívá škola při realizaci ŠVP, při zavádění nových metod a forem práce do výuky i při práci na školních projektech. Nové poznatky a zkušenosti získané dalším vzděláváním jsou i výchozím bodem pro postupnou realizaci a aktualizaci strategického plánu rozvoje školy. Učitelé své poznatky a zkušenosti nabyté studiem předávají svým kolegům. Vedení školy organizuje společné vzdělávací akce a vysílá jednotlivé pedagogy podle oblastí a témat, která jsou potřebná pro realizaci školního vzdělávacího programu. Jedná se především o témata z oblasti modernizace pedagogického procesu, obecnějších 16

18 pedagogicko- psychologických dovedností, prožitkové pedagogiky, či práce s třídou. Ve školním roce 2013/2014 se zapojili do DVPP všichni učitelé. Mnoho kurzů, které absolvují naši učitelé, jsou pro účastníky zdarma (hrazené prostřednictvím EU), nicméně Tinancování DVPP tvoří v rozpočtu školy velkou částku. Škola investovala do DVPP v tomto školním roce ,- Kč. Problémem je také to, že vzdělávací akce probíhají v pracovní době a tudíž škola musí vynakládat další mzdové prostředky na suplování, které ovšem nejsou nikým hrazeny. Nemalé Tinanční prostředky věnuje škola taktéž nákupu odborné literatury, včetně odborných učitelských a předmětových periodik. Hodnocení DVPP Pedagogičtí pracovníci hodnotí jednotlivé akce z hlediska využitelnosti pro další práci číselnou řadou 1-5 (1 je nejlepší). Hodnocení akcí je součástí Seznamu absolvovaných školení. Seznam absolvovaných školení Název školení Účastník ů Hodnoce ní Rozumíme penězům, Osobní einanční gramotnost (AISIS) 1 1 Současná mluvená francouzština (Descartes, v.o.s.) 1 3 Rozumíme penězům, Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ (AISIS) 1 1 Papírové inspirace (Descartes) 1 2 Vyjmenovaná slova, slovní druhy (Tvořivá škola) 1 1 Integrované dítě v hodinách českého jazyka (Descartes, v.o.s) Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny (AKCENT) M. Veselá, Klima školy (Společně k bezpečí, o.s.) 10 1 Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy (Portál) 1 1 Systemické konstelace 1 (Tvořivá škola, o.s.) 1 1 Práce s chybou v českém jazyce (Descartes, v.o.s.)

19 Pohybové a psychomotorické hry v MŠ, ZŠ a ŠD (Portál, s.r.o.) 1 1 Matematika jinak (AMV, o.p.s. Plzeň) 1 1 Školní systemické konstelace (Tvořivá škola, o.s) 1 1 Kritické myšlení (RWCT) 2 1 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Škola hrou) 1 1 Začínáme s interaktivní výukou (SMOV, s.r.o. II.) 1 1 Dva dny s didaktikou matematiky (Jednota českých matematiků) 1 1 Právo ve škole (Společně k bezpečí,o.s.) 1 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2 1 Čteme s porozuměním každý den - základní kurz (RWCT) Školský management (Vzdělávací institut Středočeského kraje) Výslovnost v angličtině (Descartes, v.o.s.) 1 1 DysVet - projevy a důsledky dyslexie (Euroface Consulting s.r.o.) 1 1 Sítotisk (Dílna pro tvořivé, Beroun) 1 1 Konference pro učitele (Akademie moderního vzdělávání) Údaje o žácích Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních 19 let: 18

20 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 proběhl v úterý od do 19. hodin. Pro časové zefektivnění byl letos nově zaveden systém online rezervací s možností objednat se na konkrétní termín (příloha č. 10). Vzhledem k rozšiřující se kapacitě školy jsme pro nadcházející školní rok mohli přijmout děti do tří tříd. Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšily všechny paní učitelky z prvního stupně. Žáci 9. tříd pomáhali při organizaci a starali se o děti, které čekaly, až na ně přijde řada. U zápisu děti plnily různé úkoly, které prověřily, jak jsou pro školu zralé a připravené. Zápis 2014: Počet prvních tříd: 3 Počet přijatých žáků: 83 z toho počet dětí po odkladu školní docházky: Počet odkladů pro školní rok 2014/2015:

21 4.2. Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 303 prospěl 187 neprospěl 4 nehodnocen 0 Stupeň hodnocení chování velmi dobré 491 uspokojivé 2 neuspokojivé 1 V průběhu školního roku proběhlo ve škole následující testování: SCIO Stonožka. Celkově se testování zúčastnilo žáků 9. ročníku z 613 škol a víceletých gymnázií v ČR. Naše škola se zařadila mezi 20% nejlepších škol v České republice v matematice a mezi 40% nejlepších škol v českém jazyce. Porovnáním výsledků testů z matematiky a českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že potenciál žáků naší školy je využíván velmi dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než je jejich úroveň studijních předpokladů, což znamená, že díky učitelům žáci pracují nad svoje možnosti. Toto kritérium je jednoznačně nejvíce vypovídající o skutečné práci školy. ProTi testy pro zájemce z 9. třídy. Provedla je školní psycholožka přímo ve škole. Po vyhodnocení byli rodiče i žák pozváni k předání výsledků testování na osobní konzultaci. Srovnávací testy AJ děti tříd porovnaly své znalosti z angličtiny napříč skupinami. K volbě povolání využívali žáci v průběhu 8. a 9. ročníku konzultace s výchovným poradcem, půjčování příruček, materiály na nástěnce, ve třídě (volně byly k dispozici propagační a informační materiály jednotlivých škol). Další 20

22 možností získat aktuální informace a orientaci na trhu práce i vzdělávání byla beseda na úřadu práce pro žáky současných 8. tříd. Rodiče žáků 9. třídy byli o způsobu přijímacího řízení a aktuální nabídce škol informováni na třídních schůzkách Úspěchy v soutěžích a olympiádách (příloha č. 8) Soutěž Kolo Umístění Jméno, třída Výtvarný podzim okresní 1. Václav Jůzek, 7.A Olympiáda v Čj okresní 1. Karolína Víšková, 9.B Pythagoriáda okresní 1. Barbora Němcová, 7.B Olympiáda v Aj I. kat. okresní 4., 9. Václav Jůzek, 7.A, Adéla Škvorová, 6.B Olympiáda v Aj II. kat. okresní 6./ Veronika Nadijivská, 9.B Karolnína Víšková, 9.B Pohár rozhlasu v atle?ce okresní 1. 3x Jan Rada, 8.A Pohár rozhlasu v atle?ce okresní 2. Vojtěch Kabátník, 9.B Pohár rozhlasu v atle?ce okresní 2. družstvo starších žáků Atle?cký trojboj okresní 2. žáci 1. stupně Atle?cký čtyřboj, 1000 m krajské 2. Jan Rada, 8.A Atle?cký čtyřboj, vrh koulí krajské 2. Vojtěch Kabátník, 9.B Atlet. čtyřboj, hod míčkem krajské 3. Dominik Kischer, 9.B 21

23 4.4. Výsledky přijímacího řízení Umístění žáků na střední školy ve školním roce 2013/ ročník: celkem 37 žáků, všichni přijati - na střední školy s maturitními obory bylo přijato 31 žáků, z toho na gymnázia 4 žáci, na umělecké obory 4 žáci - na střední školy s učebními obory bylo přijato 6 žáků Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Víceletá gymnázia: z 5. tříd: přihlášeno 20, přijato 12 ze 7. tříd: přihlášeno 12, přijato 5 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5.1. Zapojení školy do mezinárodních aktivit Lyžařský výcvik a výměnný program s německou školou v Alpách Na přelomu ledna a února byli naši žáci na lyžařském výcviku v rakouských Alpách. Vedoucími byli p. ředitel Stejskal, pí. uč Seidlerová, pí. uč. Kneidlová a pí. Klimešová (příloha č. 4). V březnu, na tomtéž místě v rakouském Pruggernu (oblast Schladming), se sešli žáci naší školy se skupinou dětí z partnerské školy v Eschwege. Strávili tam společný týden nejen pro zkvalitnění lyžařských umění, ale též, aby si procvičili anglickou konverzaci, neboť družba s touto školou, která již 17 let probíhá většinou v angličtině. Výměnný program s francouzskou školou Dobřichovice mají jako partnerskou obec Villieu Loyes Mollon, jejíž občané jezdí co dva roky do Dobřichovic a v mezidobí jezdí naši občané a žáci naší školy do Francie. Tam jsou ubytováni v rodinách a je jim připraven bohatý program. Letos byli Francouzi u nás a některé z našich dětí je provázely během jejich pobytu zde. Poznávací zájezd do Francie (příloha č. 17) 22

24 Začátkem měsíce května se uskutečnil poznávací zájezd do Francie. Této akce se zúčastnilo 28 žáků naší školy pod vedením paní učitelky Škvorové a paní Klimešové. Navštívili nejznámější místa v Paříži a Versailles. Poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie (příloha č. 18) Byl to druhý květnový zahraniční zájezd školního roku. Byl organizován vyučujícími paní učitelkou Kráslovou a paní učitelkou Wladařovou. 25 žáků naší školy mělo možnost kromě prohlídky Londýna a města Hastings také navštívit třídenní dopolední kurz výuky angličtiny. Obě tyto akce měly velmi kladný ohlas a vedly žáky k poznání, že učit se cizím jazykům je nutná a výhodná životní investice. Den otevřených dveří ve škole (příloha č. 2) 5.2. Projekty školy Ve školním roce 2013/2014 byly na 1. stupni organizovány pravidelné akce jako výuka plavání pro 2. a 3. ročník v Berouně a Hořovicích, bruslařský kurz 4. a,b,c v Černošicích, sběr víček a papíru. Peníze získané sběrem starého papíru dětí prvního stupně pomohly k rekonstrukci povrchu hřiště s umělým povrchem. Letos bylo celkem 6 tříd na škole v přírodě. Ostatní třídy 1. stupně organizovaly vícedenní exkurze. Žáci, kteří se umístili na prvním místě v projektu Březen měsíc knihy strávili ve škole Noc s Andersenem, tentokrát věnovanou Komisaři Vrťapkovi. Děti ze 4. tříd se v Dopravní výchově učily pravidlům chování v silničním provozu. Kromě těchto společných akcí děti navštívily řadu divadelních představení, koncerty, výstavy, muzea, účastnily se Hoblinkových dílen, kde se učily pracovat se dřevem a nezapomněli jsme ani na charitativní akce letos jsme také během Stonožkového týdne malovali přání k Vánocům pro mezinárodní organizaci On your feet (příloha č. 14). Další projekty a akce na 1. stupni: 23

25 Vánoční zpívání Vánoční trhy (příloha č. 16) Les ve škole - škola v lese Projekt Stromy (příloha č. 9) Oslavy narozenin dětí Recitační soutěž Vycházky do přírody Kurz první pomoci (Helpík) 5. ročník Interaktivní představení v anglickém jazyce Tříkrálové koledování, S třída 24

26 Soutěž organizovaná Cambridge University Press, ve které si žáci 5. tříd mohli vyzkoušet různé čtenářské dovednosti v anglickém jazyce (příloha č. 13). Na druhém stupni se uskutečnily tyto projekty a akce: Osobnostní a sociální výchova všechny ročníky II. stupně. Aktivity zaměřené na rozvíjení koordinace, kompetice a kooperace proběhly v prvním týdnu v září ve třídních kolektivech. Rozumíme penězům v rámci projektu Tinančního vzdělávání absolvovali v průběhu školního roku žáci 8. a 9. tříd celkem 8 projektových dnů (příloha č. 1). Březen měsíc knihy - v hodinách literatury a čtení žáci dokončovali vybraný příběh (povídku, pohádku, bajku ) Práce byly doplněny ilustrací. Nejlepší práce se staly součástí almanachu. Branný den - následoval po vzájemném proškolení žáky (podle ročníků rozděleni na stanoviště: topogratie, zasažení el.proudem, požár a povodeň, zasažení chemickou látkou, zdravověda) a následném poučení pedagogem (proškolení o bezpečnosti při branném cvičení, nastudování trasy podle mapy, organizace skupin), již druhým rokem se zapojili i žáci 5. tříd Vánoční trhy 8. ab, prodej výrobků vzešlých z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností, který organizují děti za podpory učitelů. Výtěžek je tradičně věnován podpoře charitativních projektů. Absolventská slavnost slavnostní zakončení docházky na základní školu, 9. Klub mladých diváků ročník. Možnosti shlédnout divadelní představení v rámci KMD využívalo letos 24 žáků (příloha č. 11). Sportovní den pro ročník organizován žáky 9. ročníku ve spolupráci s třídními učitelkami a Sokolem Dobřichovice nabídl žákům II. stupně i letos možnost zasoutěžit si za třídu v míčových hrách (volejbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, pétanque) Dobřichovická míle letos se uskutečnil již 17. ročník tradičního běhu s účastí přibližně 300 závodníků. Součástí byl bohatý doprovodný program (příloha č. 7). Sběr papíru a víček z PET lahví probíhal v průběhu celého školního roku. Vysbírané peníze použili žáci I. stupně na zakoupení nové prolézačky na školní zahradu, třídy II. stupně si peníze spoří např. na výlety či na absolventskou slavnost. Úřad práce žáci 8. a 9. tříd seznámení se s možnostmi úřadu, testy zaměřené na volbu povolání. Beseda s bývalými absolventy, nynějšími studenty 1. ročníků SŠ, kteří mluví o svých zkušenostech nováčka na střední škole. Žáci 8. a 9. třídy SI návštěvy dnů otevřených dveří středních škol. Exkurze do čističky odpadních vod (žáci 8. a 9. tříd), do SPŠCHT (9. roč.). 25

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více