5.7 Učební osnovy pro ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace"

Transkript

1 5.7 Učební osnovy pro ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků Dějepisný seminář Dějiny umění Německý jazyk Počítačové aplikace Programování Výpočetní technika I Výpočetní technika II Praktika z matematiky 1 Praktika z matematiky 2 Základy administrativy Praktika z fyziky Sportovní příprava Tvoříme ne-tradičně Praktika z českého jazyka Praktická cvičení z chemie Cvičení z matematiky Počítačové sítě Hudebnění Sborový zpěv Anglická konverzace Anglickému jazyku je věnována v 6.,7 a 9.ročníku tříhodinová dotace, v 8. ročníku čtyřhodinová. Výuka v jazykově zaměřených třídách je doplněna o předmět konverzace v anglickém jazyce s jednohodinovou dotací v průběhu čtyř let od 6. do 9. třídy. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci jsou rozděleni do skupin. Na druhém stupni pracují žáci kromě učebnice i s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. V souvislosti s probíraným učivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním (jazykově, obsahově, rozsahem), číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumět ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí příslušné 2031

2 jazykové oblasti, vyhledání informací a práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život. Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Třídy se dělí obvykle na vnitřně diferencované jazykové skupiny, pro vyučování jsou určeny odborné učebny angličtiny. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 1. propojování probraných témat a jazykových jevů 2. pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k(e): 3. řešení problémových situací v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající znalostem 4. schopnosti vyjádřit obsah myšlenky 5. komunikaci v angličtině s neznámým člověkem KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 6. komunikaci prostřednictvím jednoduchých sdělení v anglickém jazyce 7. porozumění přiměřenému textu i promluvě v anglickém jazyce 8. umění vyjádřit a formulovat jednoduché myšlenky anglicky 9. využití dovedností osvojených v anglickém jazyce k navazování kontaktů KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 10. spolupráci na jednoduchém úkolu v anglicky hovořící skupině 11. dovednosti vyžádat a poskytnout pomoc, resp.radu KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k(e): 12. získávání a představě o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávání se zvyky v naší zemi 2032

3 KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 13. samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem Očekávané ročníkové výstupy pro 6. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2033

4 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník průřezová témata projekty pozdraví, rozloučí se Pozdravy, Pozdravy a představování OSV-Osobnostní rozvoj představí se představení Jednoduchá konverzace OSV Sociální rozvoj řekne odkud pochází Najdi někoho, kdo OSV- Morální rozvoj využívá komunikační dovednosti k vytváření vztahů s lidmi Země odkud jsem Orientace na mapě Slovní zásoba: jednoduché fráze vyslechne informaci a předá ji dál vyhledá patřičnou informaci v materiálu zachytí správně gramaticky předávanou informaci Sloveso býti sdělí své telefonní číslo Telefonování Komunikace s neznámým člověkem VDO Občanská společnost zeptá se na telefonní číslo Fráze spojené s telefonováním a škola druhých Základní otázky rozliší a zapisuje číslovky Čísla poskytne požadovanou Zdvořilostní obraty informaci Hláskování hláskuje slova Slovní zásoba: číslice, základní otázky vyhledá a správně vyslovuje hledanou a požadovanou informaci 2034

5 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník tlumočí příkazy Instrukce Rozkazovací způsob rozpozná pokyny týkající Pokyny ve třídě se školního prostředí Ukazování na předměty provádí zadávané příkazy Slovní zásoba: pokyny ve třídě vytváří vlastní příkazy vyhledává instrukce v textu průřezová témata projekty čte a píše pohled Pozdrav z prázdnin Psaní pohlednice VMEGS-Objevujeme Evropu kamarádovi Zdvořilostní fráze v psaném textu a svět poslouchá a vyhledává specifické informace v textu Oblíbené místo Aktivity - cestování Vazba there is/are používá zdvořilostní fráze Pravidla pro psaní adresy píše a hovoří o oblíbeném místě, kde tráví prázdniny Slovní zásoba: prázdniny, cestování poskytne požadovanou Narozeniny, oslavy, Rodina, rodinná výročí MuV- Kulturní diference informaci svátky Blahopřání k výročí MuV Lidské vztahy vyhledá informaci v textu Neformální dopis a při poslechu Telefonáty k výročí napíše blahopřání Srovnání - oslavy u nás a v zahraničí čte a odpoví na neformální Základní otázky - narozeniny, věk dopis Slovní zásoba: rodina, blahopřání 2035

6 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace pracuje s množným číslem Nakupování Množné číslo podstatných jmen podstatných jmen Nakupování v obchodě zeptá se a odpoví zdvořile v rozhovoru při nakupování zboží denní potřeby Dotaz a odpověď na cenu zboží Cena a její peněžní vyjádření Slovní zásoba: předměty denní potřeby vyjádří, vyhledá, přečte Zdvořilá žádost a dotaz cenu zboží Ukazování na věci - zájmeno tento/tito rozliší a zapíše cenu v poslechu orientuje se v obchodě sestaví a sehraje scénku - nakupování Sloveso míti poslouchá a čte text o Osobní data - můj Základní otázky týkající se jedince denním režimu svět, můj život a rodiny vyhledává specifické Personální údaje informace v textu i při Slovní zásoba: záliby, hudební nástroje, poslechu sporty komunikuje o své denní Časové údaje, měsíce v roce, časové rutině předložky poslouchá a zapisuje časové údaje spojené s denním režimem Dny v týdnu Povolání Denní rutina, denní režim 6. ročník průřezová témata projekty 2036

7 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník průřezová témata projekty hovoří o svých školních Škola Zájmena: toto/tito MuV- Multikulturalita předmětech Dny v týdnu sestaví a přečte svůj rozvrh Čas a jeho určování - hodiny, části dne dotazuje se na rozvrh Školní rozvrh, předměty hodin spolužáka Reálie - školy, systém školství rozumí poslechu ohledně rozvrhu a denního režimu vyhledá v textu specifickou informaci a odpoví na otázky ověřuje si správnost rozvrhu, specifikuje své dotazy Oblíbený předmět rozumí poslechu ohledně Oblíbené dny Volný čas a záliby zálib s časovými údaji Počasí čte a vyhledává specifické informace v textu a při poslechu Roční období Trávení volného času Volnočasové aktivity mluví o svém volném čase píše a mluví o tom, co má a nemá rád a co kdo dělá 2037

8 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace přiřazuje sportovní aktivity ke správnému ročnímu období hodnotí počasí a hovoří o něm sestaví a zodpoví dotazník Rutinní činnosti a Základní otázky o sobě a rodině a trávení volný čas - má Dotazník a odpovědi volného čassu rodina Anketa čte a hovoří o využívání Denní stereotypy času Srovnání aktivit členů rodiny porovnává využívání času Možnosti a skutečnost - vyjádření umět s jinými rodinami Slovesné vazby a rutinní činnosti poslouchá konverzaci a vyhledává specifické informace čte a vyhledává specifické informace v textu a při poslechu Sporty Slovní zásoba: sporty Slovesa pohybu Slovesné vazby - sport(dělat, hrát..) hovoří o sportu, který ho Můj oblíbený sport baví, zajímá Článek o sportu- dotazník uvádí důvody, proč nesportuje Sloveso can - mohu, umím 6. ročník průřezová témata projekty 2038

9 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník napíše a sestaví článek o některém sportu poslouchá o sportu a odpovídá na specifické dotazy hovoří s kamarádem o sportech, které se mu líbí nebo nelíbí sestaví dotazník a odpoví na něj průřezová témata projekty orientuje se v jednoduchém textu o uspořádání domu Dům mých snů Domov - jednoduchý text o uspořádání domu Dům - místnosti a nábytek v nich MuV-Multikulturalita mluví o svém domově Otázky a odpovědi na předměty - vyhledává specifické předložky místa informace v textu i při Slovní zásoba: dům a okolí, místnosti, poslechu nábytek a vybavení vypracuje projekt o Místa, kde můžeme bydlet bydlení Vazba There is/are vymění si informace o bydlení se spolužákem 2039

10 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace klade otázky a odpovídá na dotazy ohledně umístění věcí v domě píše a hovoří o okolí domu orientuje se na mapě Mé město Orientace na mapě nachází místa dle pokynů Slovní zásoba: budovy, místa ve městě vypracovává projekt týkající se různých míst ve městě Předložky místa Kde se co nachází ve městě Město, kde žiju a kde bych chtěl žít poslouchá a čte text o městě vyhledává specifické informace zdůvodní a napíše, kde by chtěl žít a proč Vazba There is/are hovoří a čte o práci v Domácí činnosti Slovní zásoba: práce v domácnosti domácnosti Vybavení domácnosti přístroji pokládá otázky na činnosti Domácí pomocníci v domácnosti Příslovce častosti opakování děje poslouchá a vyhledává Prostý a průběhový přítomný čas specifické informace Slovesné ustálené vazby 6. ročník průřezová témata projekty 2040

11 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník sestaví rozvrh domácích prací a konzultuje důvody se spolužákem sestaví dotazník a odpoví na něj průřezová témata projekty popíše vzhled a vlastnosti Člověk, jeho vzhled Popis lidí, popis vzhledu OSV-Osobnostní rozvoj lidí a povaha Charakter člověka OSV Sociální rozvoj sestaví popis svého Přídavná jména - vlastnosti lidí OSV- Morální rozvoj kamaráda Oblečení čte a vyhledá v textu požadované informace poslouchá popisy lidí a správně přiřazuje obrázky popíše své i kamarádovo oblečení umí koupit oblečení v obchodě ve správné velikosti a za odpovídající Nákup oblečení cenu 2041

12 Očekávané ročníkové výstupy pro 7. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2042

13 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník průřezová témata projekty hovoří a čte o lidech, jejich Lidé Vzhled, vlastnosti, povaha OSV-Osobnostní rozvoj vzhledu, povaze, Zaměstnání, lidé v práci OSV Sociální rozvoj vlastnostech Životní styl OSV- Morální rozvoj vyhledává informace o Slovní zásoba: Lidé a jejich vlastnosti, VMEGS-Objevujeme Evropu zaměstnání lidí popis osob a svět poslouchá a vyhledává specifické informace v textu a poslechu napíše o životním stylu popisuje obrázky a určuje zaměstnání hovoří a čte o lidech, jejich životním stylu, zaměstnání MuV Kulturní diference popisuje místnosti v domě Domov a činnosti v Můj svět - popis domu popisuje činnosti v domě domě a v bytě Pravidelné činnosti v domě hovoří o svém domově, Úklid a umístění věcí jeho zařízení Orientace v prostoru diskutuje o vybavení Nábytek, pomocníci v domácnosti domácnosti Slovní zásoba: dům, místnosti v domě, vypracuje plánek domova popíše svůj pokoj nábytek, činnosti v domě 2043

14 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník poslouchá a vyhledává specifické informace v textu a poslechu čte a odpovídá na otázky průřezová témata projekty popíše své oblečení a Oblečení - móda Oblečení, oděv MuV - Multikulturalita oblečení kamaráda a styl Barvy MuV Lidské vztahy vyhledává informace o Přídavná jména oceňující kvalitu MuV Kulturní diference odívání lidí Životní styl a oblékání porovnává oblečení své a Slovní zásoba: Oblečení, oděv, móda, kamarádovo oděvní styl čte a vyhledává specifické informace vypracuje projekt o módě sestaví dotazník o životním stylu a odpovídá na něj popíše oblíbený předmět Lidé a předměty Předměty denní potřeby připraví dotazník Nakupování poslouchá a vyhledává Pravidelné činnosti specifické informace v textu a při poslechu konverzace Předměty, které nosím s sebou a které potřebuji Oblíbená věc 2044

15 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník požádá o službu v obchodě ovládá zdvořilostní fráze v obchodě vede dialog o nakupování předmětů denní potřeby čte a píše o oblíbeném předmětu Slovní zásoba: Předměty denní potřeby, nakupování průřezová témata projekty hovoří a čte o životě Můj život Data, narozeniny, dárky MuV - Multikulturalita člověka Rok v životě a životní styl MuV Lidské vztahy poslouchá a vyhledává Typický rok informace o životním stylu Počasí, sezóny popisuje počasí typické Důležité dny pro jednotlivé sezóny Vyjádření data porovnává život u nás a v zahraničí vypracuje projekt o svém životě- koníčky, činnosti, sport rozeznává, co se odehrává Rok v životě Typický rok v Británii VMEGS Objevujeme Evropu v které části roku člověka Rodina - aktivity, sport a svět 2045

16 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník komunikuje a poslouchá o Zvyky a koníčky mých bližních jednoduchých Které dny jsou důležité každodenních situacích Svátky v roce hovoří a čte o měsících v Slovní zásoba: sport, zájmy,rodina roce a činnostech typických pro toto období napíše a hovoří o svátcích v roce vyhledá informace o významných dnech průřezová témata projekty orientuje se v textu o Svátky a oslavy Vánoce MuV Kulturní diference svátcích v roce Velikonoce vypracuje a vyhledá informace Ostatní významné dny v roce o svátcích v roce Časové předložky poslouchá a vyhledává Zvyky o svátcích specifické informace Typické pojmy pro svátky zařazuje správně informace hovoří o typických rysech oslav svátků srovnává a hodnotí zvyky v různých zemích Zdvořilostní fráze 2046

17 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník porovná Vánoce, Velikonoce a další svátky v britských zemích a u nás táže se a vyhledává Co mám a nemám Co rád dělám základní osobní informace rád/a Oblíbené a neoblíbené činnosti vyjádří a formuluje, co má Koníčky rád Vazba like +...-ing napíše, jaký má vztah k Slovní zásoba: volnočasové aktivity činnosti při poslechu vyhledá specifické informace sestaví dotazník o koníčcích a zájmech a odpovídá na něj průřezová témata projekty hovoří a čte o návštěvě v Zvířata známá a Vztah člověka a zvířete - porovnání VDO Občanská společnost ZOO neznámá vlastností, vzhledu a škola poslouchá a vyhledává specifické informace o známém/neznámém zvířeti Návštěva v ZOO Slovní zásoba: domácí a divoká zvířata Přídavná jména - vzhled, vlastnosti popíše zvíře a porovná jeho vlastnosti s vlastnostmi člověka Popis zvířat a věcí Vlastní zvíře Moje oblíbené zvíře 2047

18 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník sestaví a vyplní dotazník Osobní zájmena v různých pádech hovoří o péči o zvíře Životní podmínky zvířat orientuje se v jednoduchém faktografickém textu průřezová témata projekty ptá se, co jsi dělal včera Zdraví a nemoc, Minulý čas slovesa býti MuV Lidské vztahy omluví svou nepřítomnost nehoda, úraz Minulý prostý čas sloves a uvede důvody Omluvy vyhledá v textu a při Nehody a jejich příčiny poslechu specifickou Slovní zásoba: části těla, nemoci,úrazy, informaci činnostní slovesa- ustálené vazby popíše své tělo Zdravotní péče hovoří a poslouchá o příčinách onemocnění, úrazů sestaví, napíše omluvenku, správně formuluje důvody pohovoří o tom, co se stalo příteli o prázdninách vypráví o sobě a svých nehodách čte, poslouchá o zdravotní Historie - život Prostý minulý čas sloves MuV - Multikulturalita péči v minulosti a dnes dříve a dnes Porovnání lékařské péče v historii a 2048

19 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník vyhledá v textu a při v současnosti poslechu specifické Lékařská péče u nás a v zahraničí informace Zdravý životní styl napíše a sestaví projekt Péče o zdraví o lékařské péči v minulosti a dnes sleduje a porovnává detaily pracuje na projektu o životě a lékařské péči v minulosti a dnes průřezová témata projekty objedná si jídlo v Jídlo a zvyklosti Nabídka v restauraci MuV Kulturní diference restauraci Jídlo v mé zemi vybere si jídlo podle menu Stravování a zvyky v mé zemi i jinde vyhledá v poslechu a v textu specifickou informaci napíše menu ovládá zdvořilostní fráze v restauraci pohovoří o svém jídelníčku poslouchá a zopakuje konverzaci v restauraci Slovní zásoba: restaurace-objednávání jídla, jídlo a pití, potraviny 2049

20 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník pohovoří a napíše o stravovacích návycích v zemi průřezová témata projekty hovoří a čte o nakupování Kuchyň - má dílna Nakupování potravin VMEGS Objevujeme sestaví si nákupní seznam Počitatelnost podstatných jmen Evropu a svět určuje potřebné množství Nákupní seznam potravin Vybavení kuchyně- nádobí, přístroje zapíše si a poslouchá Slovní zásoba: ovoce, zelenina, maso, kuchařský recept mléčné výrobky, potraviny a pochutiny přečte a vyhledá si Určování množství kuchařský recept Rozkazovací způsob pro povely při čte, poslouchá autentický materiál - návod a postup vaření vyhledá informace v autentickém materiálu vaření Postup při přípravě a vaření pokrmů hovoří o odlišnostech Má vlast - přírodní Země a kontinenty - popis odlišností VMEGS Objevujeme vyhledává specifické a kulturní Zeměpisné názvy Evropu a svět informace v textu a v zvláštnosti Reálie: USA, Velká Británie a Česká poslechu republika vyjadřuje se superlativech Slovní zásoba: místopisné pojmy, počasí 2050

21 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník porovnává vlastnosti a charakter přírodních zvláštností popíše země a kontinenty popisuje přírodní a kulturní zvláštnosti některých zemí a klima, přírodní útvary Zeměpisné rekordy průřezová témata projekty čte o anglicky mluvících Anglicky mluvící Reálie: USA, Velká Británie, Kanada, MuV-Kulturní diference zemích země Austrálie MuV- Lidské vztahy píše a vyhledá specifické informace poslouchá o zvláštnostech zemí hovoří o zvycích, zvyklostech, přírodě, Zeměpisné, faktografické, kulturní souvislosti Přírodní zvláštnosti MuV- Multikulturalita kultuře 2051

22 Očekávané ročníkové výstupy pro 8. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2052

23 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník průřezová témata projekty hovoří o druzích zábavy a Zábava - Kultura a její druhy MuV Kulturní diference nachází informace v textu jak se lidé baví Aktivity pro volný čas MuV Etnický původ a při poslechu Zvyky v zábavě MuV - Multikulturalita vyhledává informace v Zábava a zvyky v anglicky hovořících rozhovoru zemích a porovnání s Českou republikou sjedná si schůzku Organizace setkání s kamarádem vytvoří dotazník o kultuře Slovní zásoba: Film, divadlo, kultura sestaví projekt o zábavě ovládá terminologii vyhledává informace v Co je mým Pracovní pohovor VDO-Občanská společnost rozhovoru a v autentickém zaměstnáním Osobní informace a škola textu Škola - moje zaměstnání VDO Občan, občanská najde informace v textu i Plánování budoucnosti společnost a stát při poslechu o známé osobnosti sjedná si pracovní schůzku vypracuje projekt týkající se školy hovoří o své budoucnosti a píše příteli o svých plánech Pravidla společenského styku - schůzka dorozumí se v Život v naší rodině Rodokmen mé rodiny MuV Lidské vztahy každodenních situacích Příbuzenské vztahy v rodině 2053

24 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník hovoří o své rodině Hobby v naší rodině sestaví rodokmen své Setkávání s lidmi - představení, rodiny seznamování porovnává život v Slovní zásoba: životní události, současnosti s životem příbuzenské vztahy v minulosti Zdvořilé žádosti vyhledá specifické informace v textu, při poslechu popíše, co se stalo v minulosti obrací se na kamaráda se zdvořilou žádostí průřezová témata projekty čte a poslouchá o sportu Setkání s přáteli - Zdvořilostní konverzační obraty MuV Lidské vztahy mluví o tom, co obvykle dělá/nedělá, co má /nemá rád poznávání lidí Dialogy týkající se všední komunikace Využití volného času Povinnosti kontra volno rozumí přepisu dialogu mezi teenagery a používá fráze v rozhovoru Co se chystám udělat- vazby going to Plány Slovní zásoba: sporty, technologie,škola vyhledává specifické informace v textu i 2054

25 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník poslechu dohodne se, co bude dělat v blízké budoucnosti převypráví obsah čteného Rodinné vztahy a Příběh člena rodiny nebo vyslechnutého příběhu a personifikuje jej životní příběhy Co se stalo před lety Dopis do rádia O čem čteme a slyšíme čte a hovoří, poslouchá a napíše o životním stylu dětí porovnává život v současnosti s životem v minulosti vyhledá specifické informace o životě dnes a v minulosti v textu i poslechu napíše o své minulosti průřezová témata projekty hovoří o své budoucnosti Čím bych chtěl být Plány do budoucna EV Základní podmínky vyhledává specifické Volný čas a nové technologie života informace v textu i Každodenní výrazy EV Lidské aktivity a při poslechu Tvoje budoucnost životní prostředí 2055

26 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník dodržuje pravidla společenského chování a používá vhodné fráze sestaví a formuluje dotazník na budoucí plány spolužáků vyslechne plány a debatuje o nich Dotazník týkající se tvé budoucnosti průřezová témata projekty EV Vztah člověka k prostředí čte a mluví o oblíbených a Způsob života a Způsob života - generace peciválů MuV Kulturní diference neoblíbených činnostech a trávení volného času Společenské a kulturní prostředí anglicky MuV- Multikulturalita uvádí důvody proč mluvících zemí a srovnání VMEGS Evropa a svět nás čte a hovoří o svém Proč mám rád svůj způsob života zajímá životním stylu a životním Slovní zásoba: volný čas a jeho využití VMEGS Objevujeme Evropu stylu své generace Jak technika ovlivňuje náš volný čas a svět porovnává svůj život s životem svých rodičů z hlediska vývoje techniky a způsobu trávení volného času na základě poslechu a sestaví anketu 2056

27 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník vyhledává specifické informace a formuluje obecné závěry i písemně průřezová témata projekty hovoří a čte o budoucím Naše budoucnost Budoucí vývoj techniky a společnosti EV Lidské aktivity a vývoji společnosti a techniky a technika Názor na možnosti, co se stane v budoucnosti životní prostředí EV-Vztah člověka k prostředí sestaví dotazník Návrhy vyhledá specifické informace na základě četby, poslechu a diskuse Dotazník týkající se budoucnosti, vývoje techniky a společnosti Dobývání kosmu čte a poslouchá prediktivní text o možnostech techniky a lidí v budoucnosti, vyhledává související informace a zobecňuje hovoří o dobývání kosmu, vytvoří fiktivní příběh čte a sestaví článek pro Historie a cestování Londýn, New York MuV - Multikulturalita školní časopis Cestopisné detaily, zajímavosti MuV Kulturní diference diskutuje o tom, co kamarád navštívil nebo plánuje navštívit v Historie Londýna, New Yorku Život ve městě - historické kořeny a současnost 2057 VMEGS Jsme Evropané

28 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace Londýně nebo v jiném městě orientuje se ve městě podle mapy i při poslechu vyžaduje specifické informace z textu podává informace o směru a vyhledává je na mapě, vysvětlí cestu a vyhledá ji vyhledá údaje podle zadaných nebo vyslechnutých instrukcí slušně požádá o radu a poradí Slovní zásoba: historie, cestování, památky, budovy a památná místa čte a poslouchá zapsaný Video, film, kultura, Rozhodnutí, odmítnutí nebo změna rozhovor lidí hudba návrhu rozhoduje se, odmítá nebo Slovní zásoba: filmové žánry,kultura mění své původní návrhy Filmová recenze napíše a obhájí svou filmovou recenzi vyhledá specifické informace v textu a v 8. ročník průřezová témata projekty 2058

29 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník poslechu patřičně a vhodně reaguje na podněty zhodnotí nebo vyhledá informace o filmu, písni průřezová témata projekty čte a poslouchá životopis Slavní lidé Životopis slavné osobnosti MuV Lidské vztahy slavné osoby Sny a realita OSV-Osobnostní rozvoj vyhledá specifické Nezvyklé rekordy OSV Sociální rozvoj informace v textu nebo při poslechu vyhledá fakta a na jejich základě napíše životopisný text o slavné osobě,který je schopen reprodukovat hovoří o možnostech, jak se proslavit Jak se stát slavným OSV- Morální rozvoj 2059

30 Očekávané ročníkové výstupy pro 9. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2060

31 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník průřezová témata projekty čte a vyhledá v textu Škola a pravidla Obecné normy chování OSV-Osobnostní rozvoj pravidla školy správného chování Zdvořilostní konverzace pro školu OSV Sociální rozvoj sestaví jednoduchý Vztahy mezi lidmi OSV- Morální rozvoj rozhovor týkající se školních situací Zákazy a příkazy, rady, doporučení Dotazník o chování hovoří o významu značek Zákazové značky píše o tom, co kdo musí/nemusí udělat poslouchá rozhovor, kde jsou rady vyhledá v textu a při poslechu požadovanou informaci sestaví dotazník Sloveso muset, moci, měl bych poradí kamarádovi Vztahy ve škole Obecné normy chování a realita VDO-Občanská společnost a hovoří a čte o přátelství, Šikana ve škole a jiné negativní jevy škola ale i šikaně Přátelství VDO-Občan, občanská vyhledává specifické informace v textu i při poslechu Vztahy mezi lidmi společnost a stát VDO-Formy participace občanů v politickém životě sestaví článek pro školní VDO-Principy demokracie časopis jako formy vlády a způsobu 2061

32 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník účastní se panelové diskuse na téma vztahy mezi lidmi sestaví anketu a vyplní ji se spolužáky průřezová témata projekty rozhodování čte a poslouchá o Sladké sny a Osobní zkušenost VMEGS-Evropa a svět nás nezvyklých rekordech skutečnost Realita a představy - plus a mínus zajímá diskutuje o události, která Vyprávění o snech VMEGS Objevujeme se odehrála Slovní zásoba: ustálené slovní vazby, Evropu a svět používá důraz v otázkách slova, která se vyskytují pohromadě VMEGS Jsme Evropané vyhledává specifické informace Soutěže, reality show - klady a zápory VDO-Občanská společnost a v textu i při poslechu škola napíše dotazník Najdi někoho, kdo... a použije ho se spolužáky VDO-Občan, občanská společnost a stát VDO-Formy participace poslouchá a hovoří o občanů v politickém životě příčinách nehod sdělí osobní zkušenost v dialogu nebo v anketě VDO-Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování vede konverzaci o práci, Pracovní zkušenost Pracovní pozice pro teenagery MuV- Kulturní diference kterou by chtěl/nechtěl Pracovní inzerát MuV - Multikulturalita dělat, uvádí důvody Popis osob, pracoviště, povolání MuV-Etnický původ 2062

33 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník čte a popisuje své denní Co je ideální zaměstnání činnosti Vyplnění dotazníku sestaví, napíše inzerát, Slovní zásoba: zaměstnání, přídavná odpoví na inzerát na jména, zařízení kanceláře zaměstnání telefonicky si sjedná pracovní schůzku, dohodne si podmínky práce sestaví a vyplní pracovní dotazník vyhledá v textu a při poslechu požadovanou informaci popíše své okolí orientuje se v prostoru průřezová témata projekty MuV- Lidské vztahy vede konverzaci o práci, Práce a zaměstnání Oficiální dopis VMEGS-Evropa a svět nás kterou by chtěl/nechtěl Povídání o práci zajímá dělat, uvádí důvody Ideální zaměstnání VMEGS Objevujeme popisuje své denní činnosti Pracovní inzerát, pracovní podmínky Evropu a svět porovná pracovní podmínky dnes s VMEGS Jsme Evropané 2063

34 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník podmínkami svých rodičů - sestaví a vyplní anketu dohodne si odměnu za práci a zjistí pracovní podmínky vyslechne si rozhovor o pracovní činnosti a zachytí požadované detaily průřezová témata projekty čte a poslouchá o módě a Styl a módní směry Móda a módní směry mladých lidí MuV- Kulturní diference módních trendech Oblečení pro různé příležitosti MuV - Multikulturalita vyhledá specifické Školní uniforma - výhoda nebo nevýhoda MuV-Etnický původ informace v autentickém Je oblečení známkou společenského MuV- Lidské vztahy materiálu postavení? MeV-Stavba mediálních píše a hovoří o změně Sestav si svůj šatník sdělení svého image Slovní zásoba: oblečení a jeho části, MeV Vnímání autora diskutuje a čte o tom, co barvy,přídavná jména, nakupování mediálních sdělení lidé kupují a uvádí důvody Image - vyjádření sebe sama MeV Práce v realizačním vyžádá si služby prodavače týmu a sám je umí poskytnout MeV-Tvorba mediálních popisuje, co má na sobě formou ankety zjišťuje módní trendy mezi mládeží sdělení MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 2064

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více