5.7 Učební osnovy pro ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace"

Transkript

1 5.7 Učební osnovy pro ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků Dějepisný seminář Dějiny umění Německý jazyk Počítačové aplikace Programování Výpočetní technika I Výpočetní technika II Praktika z matematiky 1 Praktika z matematiky 2 Základy administrativy Praktika z fyziky Sportovní příprava Tvoříme ne-tradičně Praktika z českého jazyka Praktická cvičení z chemie Cvičení z matematiky Počítačové sítě Hudebnění Sborový zpěv Anglická konverzace Anglickému jazyku je věnována v 6.,7 a 9.ročníku tříhodinová dotace, v 8. ročníku čtyřhodinová. Výuka v jazykově zaměřených třídách je doplněna o předmět konverzace v anglickém jazyce s jednohodinovou dotací v průběhu čtyř let od 6. do 9. třídy. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci jsou rozděleni do skupin. Na druhém stupni pracují žáci kromě učebnice i s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. V souvislosti s probíraným učivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním (jazykově, obsahově, rozsahem), číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumět ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí příslušné 2031

2 jazykové oblasti, vyhledání informací a práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život. Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Třídy se dělí obvykle na vnitřně diferencované jazykové skupiny, pro vyučování jsou určeny odborné učebny angličtiny. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 1. propojování probraných témat a jazykových jevů 2. pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k(e): 3. řešení problémových situací v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající znalostem 4. schopnosti vyjádřit obsah myšlenky 5. komunikaci v angličtině s neznámým člověkem KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 6. komunikaci prostřednictvím jednoduchých sdělení v anglickém jazyce 7. porozumění přiměřenému textu i promluvě v anglickém jazyce 8. umění vyjádřit a formulovat jednoduché myšlenky anglicky 9. využití dovedností osvojených v anglickém jazyce k navazování kontaktů KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 10. spolupráci na jednoduchém úkolu v anglicky hovořící skupině 11. dovednosti vyžádat a poskytnout pomoc, resp.radu KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k(e): 12. získávání a představě o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávání se zvyky v naší zemi 2032

3 KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 13. samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem Očekávané ročníkové výstupy pro 6. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2033

4 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník průřezová témata projekty pozdraví, rozloučí se Pozdravy, Pozdravy a představování OSV-Osobnostní rozvoj představí se představení Jednoduchá konverzace OSV Sociální rozvoj řekne odkud pochází Najdi někoho, kdo OSV- Morální rozvoj využívá komunikační dovednosti k vytváření vztahů s lidmi Země odkud jsem Orientace na mapě Slovní zásoba: jednoduché fráze vyslechne informaci a předá ji dál vyhledá patřičnou informaci v materiálu zachytí správně gramaticky předávanou informaci Sloveso býti sdělí své telefonní číslo Telefonování Komunikace s neznámým člověkem VDO Občanská společnost zeptá se na telefonní číslo Fráze spojené s telefonováním a škola druhých Základní otázky rozliší a zapisuje číslovky Čísla poskytne požadovanou Zdvořilostní obraty informaci Hláskování hláskuje slova Slovní zásoba: číslice, základní otázky vyhledá a správně vyslovuje hledanou a požadovanou informaci 2034

5 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník tlumočí příkazy Instrukce Rozkazovací způsob rozpozná pokyny týkající Pokyny ve třídě se školního prostředí Ukazování na předměty provádí zadávané příkazy Slovní zásoba: pokyny ve třídě vytváří vlastní příkazy vyhledává instrukce v textu průřezová témata projekty čte a píše pohled Pozdrav z prázdnin Psaní pohlednice VMEGS-Objevujeme Evropu kamarádovi Zdvořilostní fráze v psaném textu a svět poslouchá a vyhledává specifické informace v textu Oblíbené místo Aktivity - cestování Vazba there is/are používá zdvořilostní fráze Pravidla pro psaní adresy píše a hovoří o oblíbeném místě, kde tráví prázdniny Slovní zásoba: prázdniny, cestování poskytne požadovanou Narozeniny, oslavy, Rodina, rodinná výročí MuV- Kulturní diference informaci svátky Blahopřání k výročí MuV Lidské vztahy vyhledá informaci v textu Neformální dopis a při poslechu Telefonáty k výročí napíše blahopřání Srovnání - oslavy u nás a v zahraničí čte a odpoví na neformální Základní otázky - narozeniny, věk dopis Slovní zásoba: rodina, blahopřání 2035

6 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace pracuje s množným číslem Nakupování Množné číslo podstatných jmen podstatných jmen Nakupování v obchodě zeptá se a odpoví zdvořile v rozhovoru při nakupování zboží denní potřeby Dotaz a odpověď na cenu zboží Cena a její peněžní vyjádření Slovní zásoba: předměty denní potřeby vyjádří, vyhledá, přečte Zdvořilá žádost a dotaz cenu zboží Ukazování na věci - zájmeno tento/tito rozliší a zapíše cenu v poslechu orientuje se v obchodě sestaví a sehraje scénku - nakupování Sloveso míti poslouchá a čte text o Osobní data - můj Základní otázky týkající se jedince denním režimu svět, můj život a rodiny vyhledává specifické Personální údaje informace v textu i při Slovní zásoba: záliby, hudební nástroje, poslechu sporty komunikuje o své denní Časové údaje, měsíce v roce, časové rutině předložky poslouchá a zapisuje časové údaje spojené s denním režimem Dny v týdnu Povolání Denní rutina, denní režim 6. ročník průřezová témata projekty 2036

7 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník průřezová témata projekty hovoří o svých školních Škola Zájmena: toto/tito MuV- Multikulturalita předmětech Dny v týdnu sestaví a přečte svůj rozvrh Čas a jeho určování - hodiny, části dne dotazuje se na rozvrh Školní rozvrh, předměty hodin spolužáka Reálie - školy, systém školství rozumí poslechu ohledně rozvrhu a denního režimu vyhledá v textu specifickou informaci a odpoví na otázky ověřuje si správnost rozvrhu, specifikuje své dotazy Oblíbený předmět rozumí poslechu ohledně Oblíbené dny Volný čas a záliby zálib s časovými údaji Počasí čte a vyhledává specifické informace v textu a při poslechu Roční období Trávení volného času Volnočasové aktivity mluví o svém volném čase píše a mluví o tom, co má a nemá rád a co kdo dělá 2037

8 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace přiřazuje sportovní aktivity ke správnému ročnímu období hodnotí počasí a hovoří o něm sestaví a zodpoví dotazník Rutinní činnosti a Základní otázky o sobě a rodině a trávení volný čas - má Dotazník a odpovědi volného čassu rodina Anketa čte a hovoří o využívání Denní stereotypy času Srovnání aktivit členů rodiny porovnává využívání času Možnosti a skutečnost - vyjádření umět s jinými rodinami Slovesné vazby a rutinní činnosti poslouchá konverzaci a vyhledává specifické informace čte a vyhledává specifické informace v textu a při poslechu Sporty Slovní zásoba: sporty Slovesa pohybu Slovesné vazby - sport(dělat, hrát..) hovoří o sportu, který ho Můj oblíbený sport baví, zajímá Článek o sportu- dotazník uvádí důvody, proč nesportuje Sloveso can - mohu, umím 6. ročník průřezová témata projekty 2038

9 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník napíše a sestaví článek o některém sportu poslouchá o sportu a odpovídá na specifické dotazy hovoří s kamarádem o sportech, které se mu líbí nebo nelíbí sestaví dotazník a odpoví na něj průřezová témata projekty orientuje se v jednoduchém textu o uspořádání domu Dům mých snů Domov - jednoduchý text o uspořádání domu Dům - místnosti a nábytek v nich MuV-Multikulturalita mluví o svém domově Otázky a odpovědi na předměty - vyhledává specifické předložky místa informace v textu i při Slovní zásoba: dům a okolí, místnosti, poslechu nábytek a vybavení vypracuje projekt o Místa, kde můžeme bydlet bydlení Vazba There is/are vymění si informace o bydlení se spolužákem 2039

10 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace klade otázky a odpovídá na dotazy ohledně umístění věcí v domě píše a hovoří o okolí domu orientuje se na mapě Mé město Orientace na mapě nachází místa dle pokynů Slovní zásoba: budovy, místa ve městě vypracovává projekt týkající se různých míst ve městě Předložky místa Kde se co nachází ve městě Město, kde žiju a kde bych chtěl žít poslouchá a čte text o městě vyhledává specifické informace zdůvodní a napíše, kde by chtěl žít a proč Vazba There is/are hovoří a čte o práci v Domácí činnosti Slovní zásoba: práce v domácnosti domácnosti Vybavení domácnosti přístroji pokládá otázky na činnosti Domácí pomocníci v domácnosti Příslovce častosti opakování děje poslouchá a vyhledává Prostý a průběhový přítomný čas specifické informace Slovesné ustálené vazby 6. ročník průřezová témata projekty 2040

11 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 6. ročník sestaví rozvrh domácích prací a konzultuje důvody se spolužákem sestaví dotazník a odpoví na něj průřezová témata projekty popíše vzhled a vlastnosti Člověk, jeho vzhled Popis lidí, popis vzhledu OSV-Osobnostní rozvoj lidí a povaha Charakter člověka OSV Sociální rozvoj sestaví popis svého Přídavná jména - vlastnosti lidí OSV- Morální rozvoj kamaráda Oblečení čte a vyhledá v textu požadované informace poslouchá popisy lidí a správně přiřazuje obrázky popíše své i kamarádovo oblečení umí koupit oblečení v obchodě ve správné velikosti a za odpovídající Nákup oblečení cenu 2041

12 Očekávané ročníkové výstupy pro 7. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2042

13 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník průřezová témata projekty hovoří a čte o lidech, jejich Lidé Vzhled, vlastnosti, povaha OSV-Osobnostní rozvoj vzhledu, povaze, Zaměstnání, lidé v práci OSV Sociální rozvoj vlastnostech Životní styl OSV- Morální rozvoj vyhledává informace o Slovní zásoba: Lidé a jejich vlastnosti, VMEGS-Objevujeme Evropu zaměstnání lidí popis osob a svět poslouchá a vyhledává specifické informace v textu a poslechu napíše o životním stylu popisuje obrázky a určuje zaměstnání hovoří a čte o lidech, jejich životním stylu, zaměstnání MuV Kulturní diference popisuje místnosti v domě Domov a činnosti v Můj svět - popis domu popisuje činnosti v domě domě a v bytě Pravidelné činnosti v domě hovoří o svém domově, Úklid a umístění věcí jeho zařízení Orientace v prostoru diskutuje o vybavení Nábytek, pomocníci v domácnosti domácnosti Slovní zásoba: dům, místnosti v domě, vypracuje plánek domova popíše svůj pokoj nábytek, činnosti v domě 2043

14 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník poslouchá a vyhledává specifické informace v textu a poslechu čte a odpovídá na otázky průřezová témata projekty popíše své oblečení a Oblečení - móda Oblečení, oděv MuV - Multikulturalita oblečení kamaráda a styl Barvy MuV Lidské vztahy vyhledává informace o Přídavná jména oceňující kvalitu MuV Kulturní diference odívání lidí Životní styl a oblékání porovnává oblečení své a Slovní zásoba: Oblečení, oděv, móda, kamarádovo oděvní styl čte a vyhledává specifické informace vypracuje projekt o módě sestaví dotazník o životním stylu a odpovídá na něj popíše oblíbený předmět Lidé a předměty Předměty denní potřeby připraví dotazník Nakupování poslouchá a vyhledává Pravidelné činnosti specifické informace v textu a při poslechu konverzace Předměty, které nosím s sebou a které potřebuji Oblíbená věc 2044

15 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník požádá o službu v obchodě ovládá zdvořilostní fráze v obchodě vede dialog o nakupování předmětů denní potřeby čte a píše o oblíbeném předmětu Slovní zásoba: Předměty denní potřeby, nakupování průřezová témata projekty hovoří a čte o životě Můj život Data, narozeniny, dárky MuV - Multikulturalita člověka Rok v životě a životní styl MuV Lidské vztahy poslouchá a vyhledává Typický rok informace o životním stylu Počasí, sezóny popisuje počasí typické Důležité dny pro jednotlivé sezóny Vyjádření data porovnává život u nás a v zahraničí vypracuje projekt o svém životě- koníčky, činnosti, sport rozeznává, co se odehrává Rok v životě Typický rok v Británii VMEGS Objevujeme Evropu v které části roku člověka Rodina - aktivity, sport a svět 2045

16 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník komunikuje a poslouchá o Zvyky a koníčky mých bližních jednoduchých Které dny jsou důležité každodenních situacích Svátky v roce hovoří a čte o měsících v Slovní zásoba: sport, zájmy,rodina roce a činnostech typických pro toto období napíše a hovoří o svátcích v roce vyhledá informace o významných dnech průřezová témata projekty orientuje se v textu o Svátky a oslavy Vánoce MuV Kulturní diference svátcích v roce Velikonoce vypracuje a vyhledá informace Ostatní významné dny v roce o svátcích v roce Časové předložky poslouchá a vyhledává Zvyky o svátcích specifické informace Typické pojmy pro svátky zařazuje správně informace hovoří o typických rysech oslav svátků srovnává a hodnotí zvyky v různých zemích Zdvořilostní fráze 2046

17 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník porovná Vánoce, Velikonoce a další svátky v britských zemích a u nás táže se a vyhledává Co mám a nemám Co rád dělám základní osobní informace rád/a Oblíbené a neoblíbené činnosti vyjádří a formuluje, co má Koníčky rád Vazba like +...-ing napíše, jaký má vztah k Slovní zásoba: volnočasové aktivity činnosti při poslechu vyhledá specifické informace sestaví dotazník o koníčcích a zájmech a odpovídá na něj průřezová témata projekty hovoří a čte o návštěvě v Zvířata známá a Vztah člověka a zvířete - porovnání VDO Občanská společnost ZOO neznámá vlastností, vzhledu a škola poslouchá a vyhledává specifické informace o známém/neznámém zvířeti Návštěva v ZOO Slovní zásoba: domácí a divoká zvířata Přídavná jména - vzhled, vlastnosti popíše zvíře a porovná jeho vlastnosti s vlastnostmi člověka Popis zvířat a věcí Vlastní zvíře Moje oblíbené zvíře 2047

18 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník sestaví a vyplní dotazník Osobní zájmena v různých pádech hovoří o péči o zvíře Životní podmínky zvířat orientuje se v jednoduchém faktografickém textu průřezová témata projekty ptá se, co jsi dělal včera Zdraví a nemoc, Minulý čas slovesa býti MuV Lidské vztahy omluví svou nepřítomnost nehoda, úraz Minulý prostý čas sloves a uvede důvody Omluvy vyhledá v textu a při Nehody a jejich příčiny poslechu specifickou Slovní zásoba: části těla, nemoci,úrazy, informaci činnostní slovesa- ustálené vazby popíše své tělo Zdravotní péče hovoří a poslouchá o příčinách onemocnění, úrazů sestaví, napíše omluvenku, správně formuluje důvody pohovoří o tom, co se stalo příteli o prázdninách vypráví o sobě a svých nehodách čte, poslouchá o zdravotní Historie - život Prostý minulý čas sloves MuV - Multikulturalita péči v minulosti a dnes dříve a dnes Porovnání lékařské péče v historii a 2048

19 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník vyhledá v textu a při v současnosti poslechu specifické Lékařská péče u nás a v zahraničí informace Zdravý životní styl napíše a sestaví projekt Péče o zdraví o lékařské péči v minulosti a dnes sleduje a porovnává detaily pracuje na projektu o životě a lékařské péči v minulosti a dnes průřezová témata projekty objedná si jídlo v Jídlo a zvyklosti Nabídka v restauraci MuV Kulturní diference restauraci Jídlo v mé zemi vybere si jídlo podle menu Stravování a zvyky v mé zemi i jinde vyhledá v poslechu a v textu specifickou informaci napíše menu ovládá zdvořilostní fráze v restauraci pohovoří o svém jídelníčku poslouchá a zopakuje konverzaci v restauraci Slovní zásoba: restaurace-objednávání jídla, jídlo a pití, potraviny 2049

20 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník pohovoří a napíše o stravovacích návycích v zemi průřezová témata projekty hovoří a čte o nakupování Kuchyň - má dílna Nakupování potravin VMEGS Objevujeme sestaví si nákupní seznam Počitatelnost podstatných jmen Evropu a svět určuje potřebné množství Nákupní seznam potravin Vybavení kuchyně- nádobí, přístroje zapíše si a poslouchá Slovní zásoba: ovoce, zelenina, maso, kuchařský recept mléčné výrobky, potraviny a pochutiny přečte a vyhledá si Určování množství kuchařský recept Rozkazovací způsob pro povely při čte, poslouchá autentický materiál - návod a postup vaření vyhledá informace v autentickém materiálu vaření Postup při přípravě a vaření pokrmů hovoří o odlišnostech Má vlast - přírodní Země a kontinenty - popis odlišností VMEGS Objevujeme vyhledává specifické a kulturní Zeměpisné názvy Evropu a svět informace v textu a v zvláštnosti Reálie: USA, Velká Británie a Česká poslechu republika vyjadřuje se superlativech Slovní zásoba: místopisné pojmy, počasí 2050

21 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 7. ročník porovnává vlastnosti a charakter přírodních zvláštností popíše země a kontinenty popisuje přírodní a kulturní zvláštnosti některých zemí a klima, přírodní útvary Zeměpisné rekordy průřezová témata projekty čte o anglicky mluvících Anglicky mluvící Reálie: USA, Velká Británie, Kanada, MuV-Kulturní diference zemích země Austrálie MuV- Lidské vztahy píše a vyhledá specifické informace poslouchá o zvláštnostech zemí hovoří o zvycích, zvyklostech, přírodě, Zeměpisné, faktografické, kulturní souvislosti Přírodní zvláštnosti MuV- Multikulturalita kultuře 2051

22 Očekávané ročníkové výstupy pro 8. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2052

23 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník průřezová témata projekty hovoří o druzích zábavy a Zábava - Kultura a její druhy MuV Kulturní diference nachází informace v textu jak se lidé baví Aktivity pro volný čas MuV Etnický původ a při poslechu Zvyky v zábavě MuV - Multikulturalita vyhledává informace v Zábava a zvyky v anglicky hovořících rozhovoru zemích a porovnání s Českou republikou sjedná si schůzku Organizace setkání s kamarádem vytvoří dotazník o kultuře Slovní zásoba: Film, divadlo, kultura sestaví projekt o zábavě ovládá terminologii vyhledává informace v Co je mým Pracovní pohovor VDO-Občanská společnost rozhovoru a v autentickém zaměstnáním Osobní informace a škola textu Škola - moje zaměstnání VDO Občan, občanská najde informace v textu i Plánování budoucnosti společnost a stát při poslechu o známé osobnosti sjedná si pracovní schůzku vypracuje projekt týkající se školy hovoří o své budoucnosti a píše příteli o svých plánech Pravidla společenského styku - schůzka dorozumí se v Život v naší rodině Rodokmen mé rodiny MuV Lidské vztahy každodenních situacích Příbuzenské vztahy v rodině 2053

24 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník hovoří o své rodině Hobby v naší rodině sestaví rodokmen své Setkávání s lidmi - představení, rodiny seznamování porovnává život v Slovní zásoba: životní události, současnosti s životem příbuzenské vztahy v minulosti Zdvořilé žádosti vyhledá specifické informace v textu, při poslechu popíše, co se stalo v minulosti obrací se na kamaráda se zdvořilou žádostí průřezová témata projekty čte a poslouchá o sportu Setkání s přáteli - Zdvořilostní konverzační obraty MuV Lidské vztahy mluví o tom, co obvykle dělá/nedělá, co má /nemá rád poznávání lidí Dialogy týkající se všední komunikace Využití volného času Povinnosti kontra volno rozumí přepisu dialogu mezi teenagery a používá fráze v rozhovoru Co se chystám udělat- vazby going to Plány Slovní zásoba: sporty, technologie,škola vyhledává specifické informace v textu i 2054

25 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník poslechu dohodne se, co bude dělat v blízké budoucnosti převypráví obsah čteného Rodinné vztahy a Příběh člena rodiny nebo vyslechnutého příběhu a personifikuje jej životní příběhy Co se stalo před lety Dopis do rádia O čem čteme a slyšíme čte a hovoří, poslouchá a napíše o životním stylu dětí porovnává život v současnosti s životem v minulosti vyhledá specifické informace o životě dnes a v minulosti v textu i poslechu napíše o své minulosti průřezová témata projekty hovoří o své budoucnosti Čím bych chtěl být Plány do budoucna EV Základní podmínky vyhledává specifické Volný čas a nové technologie života informace v textu i Každodenní výrazy EV Lidské aktivity a při poslechu Tvoje budoucnost životní prostředí 2055

26 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník dodržuje pravidla společenského chování a používá vhodné fráze sestaví a formuluje dotazník na budoucí plány spolužáků vyslechne plány a debatuje o nich Dotazník týkající se tvé budoucnosti průřezová témata projekty EV Vztah člověka k prostředí čte a mluví o oblíbených a Způsob života a Způsob života - generace peciválů MuV Kulturní diference neoblíbených činnostech a trávení volného času Společenské a kulturní prostředí anglicky MuV- Multikulturalita uvádí důvody proč mluvících zemí a srovnání VMEGS Evropa a svět nás čte a hovoří o svém Proč mám rád svůj způsob života zajímá životním stylu a životním Slovní zásoba: volný čas a jeho využití VMEGS Objevujeme Evropu stylu své generace Jak technika ovlivňuje náš volný čas a svět porovnává svůj život s životem svých rodičů z hlediska vývoje techniky a způsobu trávení volného času na základě poslechu a sestaví anketu 2056

27 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník vyhledává specifické informace a formuluje obecné závěry i písemně průřezová témata projekty hovoří a čte o budoucím Naše budoucnost Budoucí vývoj techniky a společnosti EV Lidské aktivity a vývoji společnosti a techniky a technika Názor na možnosti, co se stane v budoucnosti životní prostředí EV-Vztah člověka k prostředí sestaví dotazník Návrhy vyhledá specifické informace na základě četby, poslechu a diskuse Dotazník týkající se budoucnosti, vývoje techniky a společnosti Dobývání kosmu čte a poslouchá prediktivní text o možnostech techniky a lidí v budoucnosti, vyhledává související informace a zobecňuje hovoří o dobývání kosmu, vytvoří fiktivní příběh čte a sestaví článek pro Historie a cestování Londýn, New York MuV - Multikulturalita školní časopis Cestopisné detaily, zajímavosti MuV Kulturní diference diskutuje o tom, co kamarád navštívil nebo plánuje navštívit v Historie Londýna, New Yorku Život ve městě - historické kořeny a současnost 2057 VMEGS Jsme Evropané

28 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace Londýně nebo v jiném městě orientuje se ve městě podle mapy i při poslechu vyžaduje specifické informace z textu podává informace o směru a vyhledává je na mapě, vysvětlí cestu a vyhledá ji vyhledá údaje podle zadaných nebo vyslechnutých instrukcí slušně požádá o radu a poradí Slovní zásoba: historie, cestování, památky, budovy a památná místa čte a poslouchá zapsaný Video, film, kultura, Rozhodnutí, odmítnutí nebo změna rozhovor lidí hudba návrhu rozhoduje se, odmítá nebo Slovní zásoba: filmové žánry,kultura mění své původní návrhy Filmová recenze napíše a obhájí svou filmovou recenzi vyhledá specifické informace v textu a v 8. ročník průřezová témata projekty 2058

29 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 8. ročník poslechu patřičně a vhodně reaguje na podněty zhodnotí nebo vyhledá informace o filmu, písni průřezová témata projekty čte a poslouchá životopis Slavní lidé Životopis slavné osobnosti MuV Lidské vztahy slavné osoby Sny a realita OSV-Osobnostní rozvoj vyhledá specifické Nezvyklé rekordy OSV Sociální rozvoj informace v textu nebo při poslechu vyhledá fakta a na jejich základě napíše životopisný text o slavné osobě,který je schopen reprodukovat hovoří o možnostech, jak se proslavit Jak se stát slavným OSV- Morální rozvoj 2059

30 Očekávané ročníkové výstupy pro 9. ročník Žák: 1. procvičuje konverzační témata a upevňuje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, přijmout a zpracovat informaci způsobem odpovídajícím požadavkům dalších zúčastněných 3. aktivně získává a uplatňuje znalosti v diskusi a dialogu 2060

31 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník průřezová témata projekty čte a vyhledá v textu Škola a pravidla Obecné normy chování OSV-Osobnostní rozvoj pravidla školy správného chování Zdvořilostní konverzace pro školu OSV Sociální rozvoj sestaví jednoduchý Vztahy mezi lidmi OSV- Morální rozvoj rozhovor týkající se školních situací Zákazy a příkazy, rady, doporučení Dotazník o chování hovoří o významu značek Zákazové značky píše o tom, co kdo musí/nemusí udělat poslouchá rozhovor, kde jsou rady vyhledá v textu a při poslechu požadovanou informaci sestaví dotazník Sloveso muset, moci, měl bych poradí kamarádovi Vztahy ve škole Obecné normy chování a realita VDO-Občanská společnost a hovoří a čte o přátelství, Šikana ve škole a jiné negativní jevy škola ale i šikaně Přátelství VDO-Občan, občanská vyhledává specifické informace v textu i při poslechu Vztahy mezi lidmi společnost a stát VDO-Formy participace občanů v politickém životě sestaví článek pro školní VDO-Principy demokracie časopis jako formy vlády a způsobu 2061

32 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník účastní se panelové diskuse na téma vztahy mezi lidmi sestaví anketu a vyplní ji se spolužáky průřezová témata projekty rozhodování čte a poslouchá o Sladké sny a Osobní zkušenost VMEGS-Evropa a svět nás nezvyklých rekordech skutečnost Realita a představy - plus a mínus zajímá diskutuje o události, která Vyprávění o snech VMEGS Objevujeme se odehrála Slovní zásoba: ustálené slovní vazby, Evropu a svět používá důraz v otázkách slova, která se vyskytují pohromadě VMEGS Jsme Evropané vyhledává specifické informace Soutěže, reality show - klady a zápory VDO-Občanská společnost a v textu i při poslechu škola napíše dotazník Najdi někoho, kdo... a použije ho se spolužáky VDO-Občan, občanská společnost a stát VDO-Formy participace poslouchá a hovoří o občanů v politickém životě příčinách nehod sdělí osobní zkušenost v dialogu nebo v anketě VDO-Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování vede konverzaci o práci, Pracovní zkušenost Pracovní pozice pro teenagery MuV- Kulturní diference kterou by chtěl/nechtěl Pracovní inzerát MuV - Multikulturalita dělat, uvádí důvody Popis osob, pracoviště, povolání MuV-Etnický původ 2062

33 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník čte a popisuje své denní Co je ideální zaměstnání činnosti Vyplnění dotazníku sestaví, napíše inzerát, Slovní zásoba: zaměstnání, přídavná odpoví na inzerát na jména, zařízení kanceláře zaměstnání telefonicky si sjedná pracovní schůzku, dohodne si podmínky práce sestaví a vyplní pracovní dotazník vyhledá v textu a při poslechu požadovanou informaci popíše své okolí orientuje se v prostoru průřezová témata projekty MuV- Lidské vztahy vede konverzaci o práci, Práce a zaměstnání Oficiální dopis VMEGS-Evropa a svět nás kterou by chtěl/nechtěl Povídání o práci zajímá dělat, uvádí důvody Ideální zaměstnání VMEGS Objevujeme popisuje své denní činnosti Pracovní inzerát, pracovní podmínky Evropu a svět porovná pracovní podmínky dnes s VMEGS Jsme Evropané 2063

34 Třída s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace 9. ročník podmínkami svých rodičů - sestaví a vyplní anketu dohodne si odměnu za práci a zjistí pracovní podmínky vyslechne si rozhovor o pracovní činnosti a zachytí požadované detaily průřezová témata projekty čte a poslouchá o módě a Styl a módní směry Móda a módní směry mladých lidí MuV- Kulturní diference módních trendech Oblečení pro různé příležitosti MuV - Multikulturalita vyhledá specifické Školní uniforma - výhoda nebo nevýhoda MuV-Etnický původ informace v autentickém Je oblečení známkou společenského MuV- Lidské vztahy materiálu postavení? MeV-Stavba mediálních píše a hovoří o změně Sestav si svůj šatník sdělení svého image Slovní zásoba: oblečení a jeho části, MeV Vnímání autora diskutuje a čte o tom, co barvy,přídavná jména, nakupování mediálních sdělení lidé kupují a uvádí důvody Image - vyjádření sebe sama MeV Práce v realizačním vyžádá si služby prodavače týmu a sám je umí poskytnout MeV-Tvorba mediálních popisuje, co má na sobě formou ankety zjišťuje módní trendy mezi mládeží sdělení MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 2064

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Volitelné předměty 6. 9. ročník Anglická konverzace

Volitelné předměty 6. 9. ročník Anglická konverzace Třídy s rozšířenou výukou jazyků Anglická konverzace Německý jazyk Francouzský jazyk Volitelné předměty 6. 9. ročník Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Dějepisný seminář Dějiny umění Tvoříme ne-tradičně

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy,

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Výměnný pobyt studentů Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně texty libovolného rozsahu rozumí

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk NĚMECKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět)

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) 5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Předmět Německý jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více