Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Umět a znát pro život 1

2 Struktura ŠVP 1. Identifikační údaje..str Charakteristika školy..str Charakteristika školního vzdělávacího programu str Výchovné a vzdělávací strategie.str Průřezová témata str Učební plán.str Učební osnovy..str Hodnocení ţáků..str Autoevaluace..str

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola Lesná,příspěvková organizace Adresa školy: Lesná 172, Tachov Ředitel školy: Mgr.Jitka Uhlíková Kontakty: Telefon Fax Web Zařazení do školského rejstříku IZO ZŠ MŠ ŠJ ŠD REDIZO Zařazení do obchodního rejstříku Krajský soud v Plzni, oddíl Pr,vloţka 423 IČO Zřizovatel Adresa zřizovatele: Kontakty: Telefon Fax Starosta Obec Lesná Lesná 1, Tachov David Ölveczki Platnost dokumentu od: Verze: č.1 srpen 2007 Mgr.Jitka Uhlíková,ředitelka školy razítko školy 3

4 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Areál nové školy byl otevřen v roce Vznikl přebudováním části s mateřskou školou a výstavbou nové budovy základní školy a školní jídelny. Obě budovy byly propojeny chodbou. Před rokem 1987 sídlila základní škola ve staré budově,která byla postavena v roce Velikost školy Základní škola a mateřská škola Lesná slučuje čtyři součásti- mateřská škola, základní škola, školní druţina a školní jídelna. Mateřská škola je jednotřídní. Základní škola je neúplná (málotřídní) se dvěma třídami a pěti postupnými ročníky. Školní druţina má jedno oddělení. Školní jídelna připravuje stravu dětem v MŠ,ţákům v ZŠ a zaměstnancům školy. Kapacity jednotlivých součástí jsou : MŠ 25 dětí ZŠ 45 ţáků ŠD 25 ţáků ŠJ 60 jídel Naše škola také integruje ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K byly integrováni 4 ţáci. Spádovou oblastí naší školy jsou obce Stará Kníţecí Huť a Písařova Vesce. Naší spádovou školou je Základní škola Tachov,Zárečná. Škola je umístěna v centrální části obce,poblíţ autobusové zastávky. 2.3 Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami,při výuce naukových předmětů je vyuţíván výukový SW. Máme dobře vybavenou počítačovou učebnu. Pro další studium a práci ţáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura,učebnice,učební pomůcky a výukový SW jsou průběţně doplňovány o nové. Prostorové Areál školy je moţné rozdělit na 4 propojené části hlavní budovu, školku, dětskou zahradu a školní dvůr. Celý areál školy je oplocen. Hlavní budova slouţí základní škole,školní druţině a školní jídelně.v této budově také sídlí vedení školy. Jsou zde obě třídy základní školy,místnost pro školní druţinu,která je zároveň i počítačovou učebnou,kabinety,šatna ţáků a šatna zaměstnanců. Školka navazuje kolmo na hlavní budovu,je v ní umístěna třída mateřské školy. Je zde šatna,loţnice,třída,herna a jídelnička pro děti MŠ. Škola má svou vlastní kuchyň,obě jídelny jsou prostorné a odpovídají 4

5 hygienickým poţadavkům. Škola nemá tělocvičnu. Pro výuku tělesné výchovy vyuţívá škola obecní hřiště a kluziště. Pro děti v mateřské škole je určena dětská zahrada,která nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Při hezkém počasí slouţí pro oddych i výuku školní dvůr,ten také prochází rekonstrukcí. Škola není bezbariérová,integrovat vozíčkáře lze jen v případě,ţe bude mít asistenta,příp. schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běţném chodu školy je vyuţití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku ICT je určena jedna učebna výpočetní techniky,v níţ jsou 4 stanice s připojením k internetu. Pro práci ţáků jsou ve třídách další tři počítače,ty však nemají připojení k internetu. Dalším cílem je vybavení učitelů kvalitními notebooky, vytvoření schránek pro ţáky a všechny učitele. V kabinetě je umístěna kopírka,kterou mohou vyuţívat pedagogové i ţáci a veřejnost (za poplatek). Hygienické Pitný reţim je dodrţován tak,ţe si ţáci i zaměstnanci nosí své vlastní nápoje, přičemţ je jim umoţněno pít kdykoli dle potřeby,tzn. i při vyučovacích hodinách. Pro odpočinek je k dispozici školní druţina (v odpoledních hodinách) a školní dvůr (o velké přestávce), hrací koutky ve třídách (o malých přestávkách). V letošním roce bude zahájena výstavba odpočinkové zóny na školním dvoře. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí ve škole. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka,jedna učitelka 1.stupně základní školy,jedna učitelka mateřské školy a jedna vychovatelka školní druţiny. Tato vychovatelka ještě zároveň vyučuje 7 hodin v týdnu výchovy a prvouku. V mateřské škole je na částečný úvazek zaměstnána školnice při hlídání spících dětí. Kolektiv je tvořen pouze ţenami s věkovým průměrem 44 let. Kvalifikovanost pedagogického sboru je 40%.V základní škole je kvalifikovanost vyšší,tj.67%, ovšem v mateřské škole je kvalifikovanost 0% (ţádná z ţen v MŠ nemá poţadované vzdělání). Naším cílem je zvýšit kvalifikovanost sboru minimálně na 80% do roku Prioritou školy je vzdělávání a výchova ţáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeţe,proto klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků,i kdyţ prostředky ze státního rozpočtu jsou rok od roku niţší (řešíme financováním ze strany obce). 5

6 Nejdůleţitějšími oblastmi v DVPP jsou pedagogika,psychologie a didaktiky jednotlivých předmětů se zaměřením na nové metody práce a vyuţití výpočetní techniky ve výuce. V uplynulých letech prošlo téměř 100% učitelek školením práce na počítači v úrovni Z a 50 % učitelek v úrovni P. Cílem je,aby kaţdá z učitelek uměla při své práci všestranně vyuţít dostupnou výpočetní techniku a dokázala ji vyuţívat i ve vzdělávacím procesu. 2.5 Charakteristika žáků Převáţnou část ţáků naší školy tvoří ţáci z Lesné. Do naší školy také dojíţdějí ţáci ze Staré Kníţecí Huti a Písařovy Vesce. Máme zkušenosti také s integrací ţáků se SPUCH i ţáků tělesně postiţených. Kaţdý integrovaný ţák má na základě vyšetření a doporučení PPP v Tachově vypracován na kaţdý školní rok individuální vzdělávací plán,který je pravidelně aktualizován a doplňován i v průběhu jednoho školního roku. 2.6 Dlouhodobé projekty Témata dlouhodobých projektů jsou volena podle věkových skupin (děti MŠ,ţáci 1.-3.ročníku, ţáci 4.5. ročníku). Některé projekty jsou třídní,některé celoškolní. O zapojení do projektů se rozhodují ţáci spolu se svým učitelem. A.celoškolní projekty Drakiáda -výroba draků -praktické ověření dovedností (pouštění draků s pomocí rodičů a učitelek) Advent a vánoční jarmark -lidové zvyky v období adventu -sv. Mikuláš -Vánoce -výroba různých adventních ozdob -prodej vlastních výrobků veřejnosti Velikonoční dílny -výroba kraslic a velikonoční výzdoby spolu s rodiči přímo ve škole -výstavka hotových prací -výuka pletení pomlázky (učí některý z otců) Den čarodějnic a čarodějů -výroba čarodějnice (atrapa pro upálení) -čarodějnický průvod obcí -pálení čarodějnic (spolupráce s SDH a OÚ) 6

7 B. Třídní projekty Mikuláš a čert (ZŠ) -lidové zvyky vztahující se k svátku sv. Mikuláše -výroba dárků pro spoluţáky -obdarování tříd navzájem -návštěva v mateřské škole Den Země (ZŠ) -proč a jak chránit naší planetu -důsledky činnosti lidí na planetu -praktická část úklid okolí školy spojený s výukou třídění odpadů (třídění odpadů probíhá celoročně) Cesta za pokladem (MŠ) -zaměřeno na zábavné aktivity pro děti v MŠ ve vztahu ke dni dětí 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek (ty jsou od školního roku 2007/2008 zavedeny ve všech ročnících stejné a opatřené logem školy),na třídních schůzkách,při konzultačních dnech a hodinách,případně osobně či telefonicky (dle přání rodičů). Pro rodiče a veřejnost škola kaţdoročně pořádá Dny otevřených dveří. Spolupracujeme i s okolními neúplnými školami (ZŠ Halţe,Lom a Hošťka) a zejména s naší spádovou úplnou školou (ZŠ Tachov,Zárečná). Na základě zákona 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřídil Školskou radu,která je tvořena jedním zástupcem zřizovatele,jedním zástupcem školy a jedním zástupcem rodičů dětí. Výchova a vzdělávání integrovaných ţáků se děje na základě spolupráce s PPP v Tachově. V oblasti enviromentální výchovy bychom chtěli navázat spolupráci se správou nově vzniklé CHKO Český les. Jinak vyuţíváme nabídek sdruţení ENVIC. Spolupracujeme s místním mysliveckým sdruţením Tetřívek. V oblasti kulturní spolupracuje škola s Městským kulturním střediskem v Tachově,s domem dětí Mraveniště v Tachově,se SPOZ při OÚ Lesná. V oblasti sportovní spolupracujeme s TJ Lesná a s SDH Lesná. O dění ve škole informujeme na nástěnce Novinek ze ţivota školy, o větších aktivitách informujeme v denním tisku (Tachovský deník,jiskra). 2.8 Služby školy Školní druţina Školní druţina je důleţitým článkem výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školní výuky,ani ji nijak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečit zájmovou činnost,odpočinek a rekreaci ţáků po vyučování. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozího vyučování,pomáhá rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy ţáků. 7

8 Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD také funkci sociální,tzn. dohled nad ţáky po určitou dobu před a po vyučování. 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Co chceme a kam směřujeme Naše škola má svá specifika,klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání,a ty ji odlišují od ostatních škol. 3.2 Zaměření školy Škola je zaměřena na: výuku cizích jazyků od 3.ročníku práci s výpočetní a komunikační technikou nabídku zájmových útvarů vytváření podmínek pro talentované ţáky i pro ţáky s různými poruchami učení a chování Co škola chce: chceme učit ţáky takové znalosti a dovednosti,které budou dobře uplatnitelné v ţivotě,tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení nadále uţívat ve výuce efektivní metody práce,jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování,kterými vedeme ţáky k týmové spolupráci,vzájemné pomoci,sounáleţitosti a vzájemnému respektu (heterogenní skupiny) pro budoucí ţivot v EU je nutné posílit výuku cizích jazyků,my se zaměřujeme na jazyk anglický,který je světovým jazykem vést ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií,podporovat zavádění a vyuţívání výpočetní techniky do všech předmětů,podporovat výuku na počítačích vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu vést ţáky k dodrţování stanovených pravidel,pravidel školního řádu a třídních pravidel chceme stejnou péči věnovat všem ţákům chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny,protoţe pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam ţivot ve skupině,kde jsou zastoupeni ţáci s různými vlohami,nadáním,vlastnostmi a schopnostmi nechceme preferovat jen intelektuální nadání,ale chceme stejně podporovat ţáky i s hudebním,pohybovým,manuálním,estetickým a jiným nadáním provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících,či postiţených přímo ve třídách s ostatními dětmi chceme se zaměřovat i na ţáky nadané,chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. Z metod práce chceme u těchto ţáků preferovat 8

9 zejména samostatnou práci a samostudium,skupinovou práci a projektové vyučování. Chceme se zúčastňovat různých soutěţí školního i okresního charakteru,při nichţ mají ţáci moţnost se prezentovat.budeme si vybírat takové soutěţe,v nichţ nejsou ţáci z málotřídních škol diskriminováni. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to,co povaţujeme za nedostatky. 9

10 4. Výchovné a vzdělávací strategie 4.1 Cíle základního vzdělávání Cíl 1.Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2.Podněcovat žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů Co představuje v životě školy a žáka a ve výuce Rozvoj postojů,dovedností a způsobů rozhodování metodami,které umoţňují přímou zkušenost Dostatek informačních zdrojů a učebních nabídek internet,knihovna,exkurze Propojení informací se skutečným ţivotem Samostatnost,organizace vlastní činnosti Vlastní úsudek,iniciativa,tvořivost,zodpovědnost Komunikační dovednosti,spolupráce,práce v týmu Poznávání vlastních moţností Prezentace vlastních výsledků Tvořivost (práce v projektech) Účast na organizaci vzdělávání Práce v motivujícím prostředí Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to,co ţák zvládá,ne za to,co neumí Výuka bez situací nerovnosti a poníţení Stanovení dílčích cílů Zařazování metod,které podporují zvídavost Vyuţívání kladného hodnocení Dobré výsledky podporují motivaci Osobní příklad Poznatky nejsou ţákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních,společenských a dalších jevů a dějů Uţívání aktivizujících metod práce (minimalizovat frontální vyučování) Praktická cvičení Uplatňování základních myšlenkových operacísrovnávání,třídění,analýza,syntéza,zobecňování,abstrakce Rozvíjení schopnosti logického uvaţování Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 10

11 3.Vést žáky k všestranné,účinné a otevřené komunikaci 4.Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 5.Připravovat žáky k tomu,aby se projevovali jako svébytné,svobodné a zodpovědné osobnosti,uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 6.Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování,jednání a v prožívání životních situací,rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,svému prostředí a přírodě 7.Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické,duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný 8.Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem,jejich kulturám a duchovním hodnotám,učit je žít společně s ostatními lidmi Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně,písemně,výtvarnými prostředky,pomocí technických prostředků apod. Dodrţování etiky komunikace)věcnost,naslouchání,prostor pro různé názory,respektování originálních,nezdařených aj.názorů) Základ pro hledání a objevování problémů Základ spolupráce a společného proţívání Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným Práce v týmu Jasná pravidla pro souţití ve školepráva,povinnosti,sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení,spolupráce ve výuce Osobní odpovědnost za výsledky společné práce Spolupráce učitelů Spolupráce s rodiči a dalšími partnery Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii Nutnost dodrţovat mravní hodnoty a slušné jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Spolupracovat úzce s rodinou Chápání bohatství a sloţitost citového ţivota,rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí,v němţ ţijí Orientace ve vlastním citovém ţivotě a vztazích S pomocí dospělých řešit své citové vztahy Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etnickým hodnotám Čistota prostředí školy Vhodné hygienické zázemí Vhodné prostředíúčelnost,funkčnost,estetičnost,bezpečí-spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního reţimu ve prospěch ţáků(časová,obsahová) Zdravý stravovací a pitný reţim Kompenzační a hygienické přestávky v učení Pohybové relaxační přestávky Škola bez kouře a drog Důsledná prevence šikany a násilí Vztahy ve škole-úcta,sounáleţitost,uznání Respektování individuálních rozdílů,motivační hodnocení Chápání principů a fungování demokracie v osobním ţivotě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spoluţákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Integrace ţáků vyţadujících zvláštní péči Uvaţování v evropských a celosvětových 11

12 souvislostech Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova-porozumět odlišnému způsobu ţivota lidí z jiných kultur Vytváření podmínek pro adaptaci ţáků z jiných kulturních prostředí )zatím u nás nemáme) Ohleduplnost vůči dospělým,starým a nemocným lidem 9.Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňovat sebehodnocení ţáků Osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky Výstupní hodnocení ţáků 4.2 Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají ţákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání.úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná,ale tvoří základ pro další celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. Kompetence k učení-umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním,práci s textem,vyhledávání informací.ţáky vedeme k sebehodnocení.individuálním přístupem k ţákům maximalizujeme jejich šanci proţít úspěch. Ţákům umoţňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady,je podněcována jejich tvořivost.ţáci se zúčastňují různých soutěţí.učíme se vytvářet takové situace,v nichţ má ţák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Snaţíme se zadávat dětem zajímavé domácí úkoly. Kompetence k řešení problému-podněcovat žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak,aby ţáci hledali různá řešení problému,svoje řešení si dokázali obhájit.ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční úlohy (Scio,Kalibro,matematický Klokánek apod.). Při výuce motivujeme ţáky co nejvíce úlohami z praktického ţivota.ţáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech moţných a dostupných zdrojů,ústních,tištěných mediálních a počítačových včetně internetu.vedeme je k tomu,aby je uměli vyhledávat,třídit a vhodným způsobem vyuţívat.vedeme ţáky k rozumnému vyuţívání internetu.při projektových dnech pouţíváme k logickému řešení miniprojekty. Podle svých schopností se ţáci zapojují do soutěţí.starší ţáci připravují různé aktivity pro mladší spoluţáky (divadélko,soutěţe,akce v ŠD apod.).děti vedeme k aktivní účasti na všech fázích činnosti (plánování,příprava,realizace a hodnocení). 12

13 Kompetence komunikativní- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky,s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni.učíme ţáky vhodně argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Kompetence sociální a personální-rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých Během vzdělávání mimo jiné pouţíváme skupinovou práci ţáků,vzájemnou pomoc při učení.sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při výchovách a mimoškolních aktivitách).usilujeme o to,aby ţáci prokázali schopnost střídat role ve skupině.ţáky vedeme respektování společně dohodnutých pravidel chování,na jejichţ formulaci se sami podílejí.učíme je zároveň odmítavému postoji ke všemu,co narušuje dobré vztahy ve škole.učíme základům kooperace a týmové práce. Kompetence občanské-připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti,uplatňující svá práva a plnící si své povinnosti V třídních kolektivech si ţáci společně stanovují pravidla chování (tzv. třídní pravidla).školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Je kladen důraz na enviromentální výchovu ţáků (projekty),vedeme k třídění odpadů. Kompetence pracovní-pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Ţáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. 4.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami(ţáci se SPU) Ţáky,u nichţ se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení,posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tito ţáci zařazováni do reedukační péče. Pracují s nimi učitelky ve třídě (podle IVP),velmi důleţitá je i následná práce v rodině (zde jsou značné nedostatky,rodiče se svým dětem nevěnují).v případě,ţe poradna diagnostikuje SPU je na ţádost rodičů vypracován individuální vzdělávací plán,podle kterého se dítětem pracuje po celý školní rok.v něm uvádíme závěry a doporučení z PPP,na co se konkrétně v reedukaci zaměříme,pomůcky,které budeme pouţívat,způsob hodnocení,termín reedukační péče,jméno paní učitelky,která bude s ţákem pracovat.při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme tolerantněji. Na základě doporučení PPP,SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání ţáků tělesně postiţených Toto vzdělávání bude probíhat ve třídách formou individuální integrace.ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě individuálního vzdělávacího plánu,týkající se omezení v tělesné výchově,výtvarné 13

14 výchově,pracovní výchově,případně v ostatních předmětech.poněvadţ škola není bezbariérová,je nutné poţadovat osobního asistenta,který bude pomáhat ţákovi (jednomu či více)při přizpůsobení se školnímu prostředí,bude pomáhat učitelům při komunikaci s tímto dítětem a také při komunikaci školy s rodiči dítěte.učitel musí ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka předem připravit,stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání ţáků s autismem Jedná se o ţáky s lehčími formami artismu (s artistickými rysy).vzdělávání těchto ţáků bude probíhat ve třídách formou individuální integrace.ve spolupráci a na doporučení SPC se budou ţáci vzdělávat dle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.učitel musí s ţáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiţenými spoluţáky. Na základě posouzení SPC o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta,který bude pomáhat ţákovi přizpůsobit se školnímu prostředí,bude pomáhat učitelům při komunikaci dítěte s ostatními dětmi a také při komunikaci školy s rodiči takto postiţeného ţáka.na základě doporučení PPP,SPC je moţné ţáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání ţáků s poruchami chování Jedná se o ţáky hyperaktivní,popřípadě o ţáky s edukativními problémy,kteří nerespektují normy společenského chování,jsou nepřizpůsobiví,impulsivní a snadno unavitelní.vzdělávání těchto ţáků bude probíhat formou individuální integrace.ve spolupráci a na doporučení PPP,SPC se budou tito ţáci vzdělávat na základě zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu.v procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování,kritické myšlení,jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.učitel musí stanovit s ţáky pravidla chování ve třídě i mimo ni.zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání ţáků s více vadami Vzdělávání těchto ţáků bude probíhat formou individuální integrace v běţné třídě.ţáci se budou vzdělávat podle učebních plánů běţných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů.ve spolupráci a na doporučení PPP,SPC budou realizovány změny v učebním plánu,týkající se těchto ţáků.na základě posouzení SPC,PPP o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta,který bude pomáhat ţákovi přizpůsobit se školnímu prostředí,bude pomáhat učitelům při komunikaci dítěte s ostatními dětmi a také při komunikaci školy s rodiči takto postiţeného ţáka. Na základě doporučení PPP,SPC je moţné ţáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 14

15 4.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných ţáků do základního vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech.pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech,které reprezentují nadání dítěte.v rámci vyučování matematiky projevují tito ţáci kvalitní koncentraci,dobrou paměť,zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují rámec stanovených poţadavků.umoţňujeme jim pracovat na počítači(vzdělávací programy),individuálně pracovat s naučnou literaturou(hlavolamy,kvízy,problémové úkoly apod.).v dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly(referáty k probíranému učivu,zajímavosti..),jsou pověřováni vedením skupin. Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině-doprovod na hudební nástroj,zpěv..ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce-volí různé techniky,jsou podporováni v mimoškolních aktivitách.. Ţáci nadaní spíše technicky,manuálně zruční,jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou.při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů,jsou pověřováni vedením skupiny.pohybově nadaní ţáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit,především těch,v nichţ ţák projevuje největší zájem a talent.ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí,ať uţ v rámci školy nebo mimo ni.reprezentují školu.velmi často se stává,ţe tito ţáci mají výkyvy v chování.je nutné jejich chování taktně,avšak důsledně usměrňovat.usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově,vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům,k toleranci,ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou,ţe vyniká-li ţák v jedné oblasti,v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP,SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 15

16 5. Průřezová témata Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do běţné výuky.průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je na 1.stupni běţnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíţe je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Multikulturní výchova (MKV) Enviromentální výchova (EV) Mediální výchova (MV) Vysvětlivky Př/INT = daný tematický okruh je součástí přírodovědy a to formou integrace Formy: INT integrace průřezového tématu do předmětu SP samostatný předmět p projekt Osobnostní a sociální výchova Je běţnou součástí všech vyučovacích předmětů na prvním stupni,proto není uvedena v tabulce. Výchova demokratického občana Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Občanská společnost a škola Občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ,M,PRV,VV,PV,TV/INT Od 3.r. AJ/INT Od 4.r. VL,PŘ/INT PRV/INT PRV/INT VL/INT PŘ/INT ICT/INT VL/INT VL/INT VL/INT PŘ/INT ICT/INT VL/INT VL/INTPŘ/INT PŘ/INT 16

17 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Evropa a svět nás zajímá ČJ,HV,VV,PRV/INT AJ/INT HV/INT VL/INT ICT/INT AJ/INT Objevujeme Evropu a svět AJ/INT VL/INT ICT/INT Jsme Evropané AJ/INT VL/INT ICT/INT Multikulturní výchova Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Kulturní diference HV/INT PRV/INT ČJ/INT ČJ/INT AJ/INT VL/INT VV,HV/INT Lidské vztahy Všechny předměty/int Všechny předměty + AJ/INT ČJ/INT AJ/INT VV/INT Etnický původ ČJ,PRV/INT AJ/INT VL/INT VV,HV/INT PŘ/INT HV/INT VV/INT Rozmanitost kultur AJ/INT TV/INT Princip sociálního smíru a solidarity PRV/INT PRV/INT PRV/INT VL/INT PŘ/INT VL/INT PŘ/INT Enviromentální výchova Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Ekosystémy VV/INT PRV/INT PRV/INT PŘ/INT VV/INT Základní podmínky PRV/INT PŘ/INT ţivota PV/INT Lidské aktivity a ČJ/INT M/INT problémy ţivotního PRV/INT PŘ/INT prostředí PV/INT VV/INT Vztah člověka k prostředí PRV/INT M/INT PŘ/INT VV/INT TV/INT PV/INT PŘ/INT VV/INT PŘ/INT 17

18 Mediální výchova Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu ČJ/INT HV/INT VV/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT ICT/INT VV/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT ICT/INT VV/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT ICT/INT AJ/INT ČJ/INT ČJ/INT 18

19 6. Učební plán ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura(38) Cizí jazyk(9) Matematika a její aplikace(22) Informační a komunikační technologie(1) Učební plán Vyučovací Ročník předmět Celkem předměty Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho Prvouka svět (12) Přírodověda Vlastivěda Umění a Umění a Hudební kultura kultura(12) výchova Výtvarná výchova Člověk a Člověk a Tělesná zdraví zdraví(10) výchova Člověk a Člověk a svět Pracovní svět práce práce(5) výchova Volitelné Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Z toho DČD* *DČD disponibilní časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk V 1.ročníku má předmět komplexní charakter,od 2. do 5.ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu,jazykovou výchovu a Literární výchovu. Celkově je doplněn o Dramatickou výchovu. Časová dotace je proto posílena o 3 hodiny z disponibilní časové dotace. Matematika Vyučovací předmět matematika je ve 2.a 3.ročníku posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. 19

20 Člověk a jeho svět Zahrnuje vyučovací předmět Prvouka,Přírodověda,Vlastivěda,v rámci těchto předmětů jsou realizována průřezová témata,proto je časová dotace posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace. Volitelné předměty Volitelné předměty nejsou,vzhledem k nízkému počtu ţáků, malému kolektivu pedagogů (jen 2 aprobované učitelky) a v návaznosti na podmínky odměňování pedagogické práce. Zájmové útvary Předměty 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Součet Počítače Dílna Turistický

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více