Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Umět a znát pro život 1

2 Struktura ŠVP 1. Identifikační údaje..str Charakteristika školy..str Charakteristika školního vzdělávacího programu str Výchovné a vzdělávací strategie.str Průřezová témata str Učební plán.str Učební osnovy..str Hodnocení ţáků..str Autoevaluace..str

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola Lesná,příspěvková organizace Adresa školy: Lesná 172, Tachov Ředitel školy: Mgr.Jitka Uhlíková Kontakty: Telefon Fax Web Zařazení do školského rejstříku IZO ZŠ MŠ ŠJ ŠD REDIZO Zařazení do obchodního rejstříku Krajský soud v Plzni, oddíl Pr,vloţka 423 IČO Zřizovatel Adresa zřizovatele: Kontakty: Telefon Fax Starosta Obec Lesná Lesná 1, Tachov David Ölveczki Platnost dokumentu od: Verze: č.1 srpen 2007 Mgr.Jitka Uhlíková,ředitelka školy razítko školy 3

4 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Areál nové školy byl otevřen v roce Vznikl přebudováním části s mateřskou školou a výstavbou nové budovy základní školy a školní jídelny. Obě budovy byly propojeny chodbou. Před rokem 1987 sídlila základní škola ve staré budově,která byla postavena v roce Velikost školy Základní škola a mateřská škola Lesná slučuje čtyři součásti- mateřská škola, základní škola, školní druţina a školní jídelna. Mateřská škola je jednotřídní. Základní škola je neúplná (málotřídní) se dvěma třídami a pěti postupnými ročníky. Školní druţina má jedno oddělení. Školní jídelna připravuje stravu dětem v MŠ,ţákům v ZŠ a zaměstnancům školy. Kapacity jednotlivých součástí jsou : MŠ 25 dětí ZŠ 45 ţáků ŠD 25 ţáků ŠJ 60 jídel Naše škola také integruje ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K byly integrováni 4 ţáci. Spádovou oblastí naší školy jsou obce Stará Kníţecí Huť a Písařova Vesce. Naší spádovou školou je Základní škola Tachov,Zárečná. Škola je umístěna v centrální části obce,poblíţ autobusové zastávky. 2.3 Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami,při výuce naukových předmětů je vyuţíván výukový SW. Máme dobře vybavenou počítačovou učebnu. Pro další studium a práci ţáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura,učebnice,učební pomůcky a výukový SW jsou průběţně doplňovány o nové. Prostorové Areál školy je moţné rozdělit na 4 propojené části hlavní budovu, školku, dětskou zahradu a školní dvůr. Celý areál školy je oplocen. Hlavní budova slouţí základní škole,školní druţině a školní jídelně.v této budově také sídlí vedení školy. Jsou zde obě třídy základní školy,místnost pro školní druţinu,která je zároveň i počítačovou učebnou,kabinety,šatna ţáků a šatna zaměstnanců. Školka navazuje kolmo na hlavní budovu,je v ní umístěna třída mateřské školy. Je zde šatna,loţnice,třída,herna a jídelnička pro děti MŠ. Škola má svou vlastní kuchyň,obě jídelny jsou prostorné a odpovídají 4

5 hygienickým poţadavkům. Škola nemá tělocvičnu. Pro výuku tělesné výchovy vyuţívá škola obecní hřiště a kluziště. Pro děti v mateřské škole je určena dětská zahrada,která nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Při hezkém počasí slouţí pro oddych i výuku školní dvůr,ten také prochází rekonstrukcí. Škola není bezbariérová,integrovat vozíčkáře lze jen v případě,ţe bude mít asistenta,příp. schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běţném chodu školy je vyuţití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku ICT je určena jedna učebna výpočetní techniky,v níţ jsou 4 stanice s připojením k internetu. Pro práci ţáků jsou ve třídách další tři počítače,ty však nemají připojení k internetu. Dalším cílem je vybavení učitelů kvalitními notebooky, vytvoření schránek pro ţáky a všechny učitele. V kabinetě je umístěna kopírka,kterou mohou vyuţívat pedagogové i ţáci a veřejnost (za poplatek). Hygienické Pitný reţim je dodrţován tak,ţe si ţáci i zaměstnanci nosí své vlastní nápoje, přičemţ je jim umoţněno pít kdykoli dle potřeby,tzn. i při vyučovacích hodinách. Pro odpočinek je k dispozici školní druţina (v odpoledních hodinách) a školní dvůr (o velké přestávce), hrací koutky ve třídách (o malých přestávkách). V letošním roce bude zahájena výstavba odpočinkové zóny na školním dvoře. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí ve škole. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka,jedna učitelka 1.stupně základní školy,jedna učitelka mateřské školy a jedna vychovatelka školní druţiny. Tato vychovatelka ještě zároveň vyučuje 7 hodin v týdnu výchovy a prvouku. V mateřské škole je na částečný úvazek zaměstnána školnice při hlídání spících dětí. Kolektiv je tvořen pouze ţenami s věkovým průměrem 44 let. Kvalifikovanost pedagogického sboru je 40%.V základní škole je kvalifikovanost vyšší,tj.67%, ovšem v mateřské škole je kvalifikovanost 0% (ţádná z ţen v MŠ nemá poţadované vzdělání). Naším cílem je zvýšit kvalifikovanost sboru minimálně na 80% do roku Prioritou školy je vzdělávání a výchova ţáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeţe,proto klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků,i kdyţ prostředky ze státního rozpočtu jsou rok od roku niţší (řešíme financováním ze strany obce). 5

6 Nejdůleţitějšími oblastmi v DVPP jsou pedagogika,psychologie a didaktiky jednotlivých předmětů se zaměřením na nové metody práce a vyuţití výpočetní techniky ve výuce. V uplynulých letech prošlo téměř 100% učitelek školením práce na počítači v úrovni Z a 50 % učitelek v úrovni P. Cílem je,aby kaţdá z učitelek uměla při své práci všestranně vyuţít dostupnou výpočetní techniku a dokázala ji vyuţívat i ve vzdělávacím procesu. 2.5 Charakteristika žáků Převáţnou část ţáků naší školy tvoří ţáci z Lesné. Do naší školy také dojíţdějí ţáci ze Staré Kníţecí Huti a Písařovy Vesce. Máme zkušenosti také s integrací ţáků se SPUCH i ţáků tělesně postiţených. Kaţdý integrovaný ţák má na základě vyšetření a doporučení PPP v Tachově vypracován na kaţdý školní rok individuální vzdělávací plán,který je pravidelně aktualizován a doplňován i v průběhu jednoho školního roku. 2.6 Dlouhodobé projekty Témata dlouhodobých projektů jsou volena podle věkových skupin (děti MŠ,ţáci 1.-3.ročníku, ţáci 4.5. ročníku). Některé projekty jsou třídní,některé celoškolní. O zapojení do projektů se rozhodují ţáci spolu se svým učitelem. A.celoškolní projekty Drakiáda -výroba draků -praktické ověření dovedností (pouštění draků s pomocí rodičů a učitelek) Advent a vánoční jarmark -lidové zvyky v období adventu -sv. Mikuláš -Vánoce -výroba různých adventních ozdob -prodej vlastních výrobků veřejnosti Velikonoční dílny -výroba kraslic a velikonoční výzdoby spolu s rodiči přímo ve škole -výstavka hotových prací -výuka pletení pomlázky (učí některý z otců) Den čarodějnic a čarodějů -výroba čarodějnice (atrapa pro upálení) -čarodějnický průvod obcí -pálení čarodějnic (spolupráce s SDH a OÚ) 6

7 B. Třídní projekty Mikuláš a čert (ZŠ) -lidové zvyky vztahující se k svátku sv. Mikuláše -výroba dárků pro spoluţáky -obdarování tříd navzájem -návštěva v mateřské škole Den Země (ZŠ) -proč a jak chránit naší planetu -důsledky činnosti lidí na planetu -praktická část úklid okolí školy spojený s výukou třídění odpadů (třídění odpadů probíhá celoročně) Cesta za pokladem (MŠ) -zaměřeno na zábavné aktivity pro děti v MŠ ve vztahu ke dni dětí 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek (ty jsou od školního roku 2007/2008 zavedeny ve všech ročnících stejné a opatřené logem školy),na třídních schůzkách,při konzultačních dnech a hodinách,případně osobně či telefonicky (dle přání rodičů). Pro rodiče a veřejnost škola kaţdoročně pořádá Dny otevřených dveří. Spolupracujeme i s okolními neúplnými školami (ZŠ Halţe,Lom a Hošťka) a zejména s naší spádovou úplnou školou (ZŠ Tachov,Zárečná). Na základě zákona 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřídil Školskou radu,která je tvořena jedním zástupcem zřizovatele,jedním zástupcem školy a jedním zástupcem rodičů dětí. Výchova a vzdělávání integrovaných ţáků se děje na základě spolupráce s PPP v Tachově. V oblasti enviromentální výchovy bychom chtěli navázat spolupráci se správou nově vzniklé CHKO Český les. Jinak vyuţíváme nabídek sdruţení ENVIC. Spolupracujeme s místním mysliveckým sdruţením Tetřívek. V oblasti kulturní spolupracuje škola s Městským kulturním střediskem v Tachově,s domem dětí Mraveniště v Tachově,se SPOZ při OÚ Lesná. V oblasti sportovní spolupracujeme s TJ Lesná a s SDH Lesná. O dění ve škole informujeme na nástěnce Novinek ze ţivota školy, o větších aktivitách informujeme v denním tisku (Tachovský deník,jiskra). 2.8 Služby školy Školní druţina Školní druţina je důleţitým článkem výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školní výuky,ani ji nijak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečit zájmovou činnost,odpočinek a rekreaci ţáků po vyučování. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozího vyučování,pomáhá rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy ţáků. 7

8 Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD také funkci sociální,tzn. dohled nad ţáky po určitou dobu před a po vyučování. 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Co chceme a kam směřujeme Naše škola má svá specifika,klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání,a ty ji odlišují od ostatních škol. 3.2 Zaměření školy Škola je zaměřena na: výuku cizích jazyků od 3.ročníku práci s výpočetní a komunikační technikou nabídku zájmových útvarů vytváření podmínek pro talentované ţáky i pro ţáky s různými poruchami učení a chování Co škola chce: chceme učit ţáky takové znalosti a dovednosti,které budou dobře uplatnitelné v ţivotě,tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení nadále uţívat ve výuce efektivní metody práce,jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování,kterými vedeme ţáky k týmové spolupráci,vzájemné pomoci,sounáleţitosti a vzájemnému respektu (heterogenní skupiny) pro budoucí ţivot v EU je nutné posílit výuku cizích jazyků,my se zaměřujeme na jazyk anglický,který je světovým jazykem vést ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií,podporovat zavádění a vyuţívání výpočetní techniky do všech předmětů,podporovat výuku na počítačích vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu vést ţáky k dodrţování stanovených pravidel,pravidel školního řádu a třídních pravidel chceme stejnou péči věnovat všem ţákům chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny,protoţe pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam ţivot ve skupině,kde jsou zastoupeni ţáci s různými vlohami,nadáním,vlastnostmi a schopnostmi nechceme preferovat jen intelektuální nadání,ale chceme stejně podporovat ţáky i s hudebním,pohybovým,manuálním,estetickým a jiným nadáním provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících,či postiţených přímo ve třídách s ostatními dětmi chceme se zaměřovat i na ţáky nadané,chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. Z metod práce chceme u těchto ţáků preferovat 8

9 zejména samostatnou práci a samostudium,skupinovou práci a projektové vyučování. Chceme se zúčastňovat různých soutěţí školního i okresního charakteru,při nichţ mají ţáci moţnost se prezentovat.budeme si vybírat takové soutěţe,v nichţ nejsou ţáci z málotřídních škol diskriminováni. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to,co povaţujeme za nedostatky. 9

10 4. Výchovné a vzdělávací strategie 4.1 Cíle základního vzdělávání Cíl 1.Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2.Podněcovat žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů Co představuje v životě školy a žáka a ve výuce Rozvoj postojů,dovedností a způsobů rozhodování metodami,které umoţňují přímou zkušenost Dostatek informačních zdrojů a učebních nabídek internet,knihovna,exkurze Propojení informací se skutečným ţivotem Samostatnost,organizace vlastní činnosti Vlastní úsudek,iniciativa,tvořivost,zodpovědnost Komunikační dovednosti,spolupráce,práce v týmu Poznávání vlastních moţností Prezentace vlastních výsledků Tvořivost (práce v projektech) Účast na organizaci vzdělávání Práce v motivujícím prostředí Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to,co ţák zvládá,ne za to,co neumí Výuka bez situací nerovnosti a poníţení Stanovení dílčích cílů Zařazování metod,které podporují zvídavost Vyuţívání kladného hodnocení Dobré výsledky podporují motivaci Osobní příklad Poznatky nejsou ţákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních,společenských a dalších jevů a dějů Uţívání aktivizujících metod práce (minimalizovat frontální vyučování) Praktická cvičení Uplatňování základních myšlenkových operacísrovnávání,třídění,analýza,syntéza,zobecňování,abstrakce Rozvíjení schopnosti logického uvaţování Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 10

11 3.Vést žáky k všestranné,účinné a otevřené komunikaci 4.Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 5.Připravovat žáky k tomu,aby se projevovali jako svébytné,svobodné a zodpovědné osobnosti,uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 6.Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování,jednání a v prožívání životních situací,rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,svému prostředí a přírodě 7.Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické,duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný 8.Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem,jejich kulturám a duchovním hodnotám,učit je žít společně s ostatními lidmi Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně,písemně,výtvarnými prostředky,pomocí technických prostředků apod. Dodrţování etiky komunikace)věcnost,naslouchání,prostor pro různé názory,respektování originálních,nezdařených aj.názorů) Základ pro hledání a objevování problémů Základ spolupráce a společného proţívání Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným Práce v týmu Jasná pravidla pro souţití ve školepráva,povinnosti,sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení,spolupráce ve výuce Osobní odpovědnost za výsledky společné práce Spolupráce učitelů Spolupráce s rodiči a dalšími partnery Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii Nutnost dodrţovat mravní hodnoty a slušné jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Spolupracovat úzce s rodinou Chápání bohatství a sloţitost citového ţivota,rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí,v němţ ţijí Orientace ve vlastním citovém ţivotě a vztazích S pomocí dospělých řešit své citové vztahy Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etnickým hodnotám Čistota prostředí školy Vhodné hygienické zázemí Vhodné prostředíúčelnost,funkčnost,estetičnost,bezpečí-spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního reţimu ve prospěch ţáků(časová,obsahová) Zdravý stravovací a pitný reţim Kompenzační a hygienické přestávky v učení Pohybové relaxační přestávky Škola bez kouře a drog Důsledná prevence šikany a násilí Vztahy ve škole-úcta,sounáleţitost,uznání Respektování individuálních rozdílů,motivační hodnocení Chápání principů a fungování demokracie v osobním ţivotě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spoluţákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Integrace ţáků vyţadujících zvláštní péči Uvaţování v evropských a celosvětových 11

12 souvislostech Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova-porozumět odlišnému způsobu ţivota lidí z jiných kultur Vytváření podmínek pro adaptaci ţáků z jiných kulturních prostředí )zatím u nás nemáme) Ohleduplnost vůči dospělým,starým a nemocným lidem 9.Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňovat sebehodnocení ţáků Osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky Výstupní hodnocení ţáků 4.2 Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají ţákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání.úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná,ale tvoří základ pro další celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. Kompetence k učení-umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním,práci s textem,vyhledávání informací.ţáky vedeme k sebehodnocení.individuálním přístupem k ţákům maximalizujeme jejich šanci proţít úspěch. Ţákům umoţňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady,je podněcována jejich tvořivost.ţáci se zúčastňují různých soutěţí.učíme se vytvářet takové situace,v nichţ má ţák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Snaţíme se zadávat dětem zajímavé domácí úkoly. Kompetence k řešení problému-podněcovat žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak,aby ţáci hledali různá řešení problému,svoje řešení si dokázali obhájit.ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční úlohy (Scio,Kalibro,matematický Klokánek apod.). Při výuce motivujeme ţáky co nejvíce úlohami z praktického ţivota.ţáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech moţných a dostupných zdrojů,ústních,tištěných mediálních a počítačových včetně internetu.vedeme je k tomu,aby je uměli vyhledávat,třídit a vhodným způsobem vyuţívat.vedeme ţáky k rozumnému vyuţívání internetu.při projektových dnech pouţíváme k logickému řešení miniprojekty. Podle svých schopností se ţáci zapojují do soutěţí.starší ţáci připravují různé aktivity pro mladší spoluţáky (divadélko,soutěţe,akce v ŠD apod.).děti vedeme k aktivní účasti na všech fázích činnosti (plánování,příprava,realizace a hodnocení). 12

13 Kompetence komunikativní- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky,s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni.učíme ţáky vhodně argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Kompetence sociální a personální-rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých Během vzdělávání mimo jiné pouţíváme skupinovou práci ţáků,vzájemnou pomoc při učení.sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při výchovách a mimoškolních aktivitách).usilujeme o to,aby ţáci prokázali schopnost střídat role ve skupině.ţáky vedeme respektování společně dohodnutých pravidel chování,na jejichţ formulaci se sami podílejí.učíme je zároveň odmítavému postoji ke všemu,co narušuje dobré vztahy ve škole.učíme základům kooperace a týmové práce. Kompetence občanské-připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti,uplatňující svá práva a plnící si své povinnosti V třídních kolektivech si ţáci společně stanovují pravidla chování (tzv. třídní pravidla).školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Je kladen důraz na enviromentální výchovu ţáků (projekty),vedeme k třídění odpadů. Kompetence pracovní-pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Ţáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. 4.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami(ţáci se SPU) Ţáky,u nichţ se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení,posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tito ţáci zařazováni do reedukační péče. Pracují s nimi učitelky ve třídě (podle IVP),velmi důleţitá je i následná práce v rodině (zde jsou značné nedostatky,rodiče se svým dětem nevěnují).v případě,ţe poradna diagnostikuje SPU je na ţádost rodičů vypracován individuální vzdělávací plán,podle kterého se dítětem pracuje po celý školní rok.v něm uvádíme závěry a doporučení z PPP,na co se konkrétně v reedukaci zaměříme,pomůcky,které budeme pouţívat,způsob hodnocení,termín reedukační péče,jméno paní učitelky,která bude s ţákem pracovat.při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme tolerantněji. Na základě doporučení PPP,SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání ţáků tělesně postiţených Toto vzdělávání bude probíhat ve třídách formou individuální integrace.ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě individuálního vzdělávacího plánu,týkající se omezení v tělesné výchově,výtvarné 13

14 výchově,pracovní výchově,případně v ostatních předmětech.poněvadţ škola není bezbariérová,je nutné poţadovat osobního asistenta,který bude pomáhat ţákovi (jednomu či více)při přizpůsobení se školnímu prostředí,bude pomáhat učitelům při komunikaci s tímto dítětem a také při komunikaci školy s rodiči dítěte.učitel musí ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka předem připravit,stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání ţáků s autismem Jedná se o ţáky s lehčími formami artismu (s artistickými rysy).vzdělávání těchto ţáků bude probíhat ve třídách formou individuální integrace.ve spolupráci a na doporučení SPC se budou ţáci vzdělávat dle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.učitel musí s ţáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiţenými spoluţáky. Na základě posouzení SPC o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta,který bude pomáhat ţákovi přizpůsobit se školnímu prostředí,bude pomáhat učitelům při komunikaci dítěte s ostatními dětmi a také při komunikaci školy s rodiči takto postiţeného ţáka.na základě doporučení PPP,SPC je moţné ţáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání ţáků s poruchami chování Jedná se o ţáky hyperaktivní,popřípadě o ţáky s edukativními problémy,kteří nerespektují normy společenského chování,jsou nepřizpůsobiví,impulsivní a snadno unavitelní.vzdělávání těchto ţáků bude probíhat formou individuální integrace.ve spolupráci a na doporučení PPP,SPC se budou tito ţáci vzdělávat na základě zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu.v procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování,kritické myšlení,jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.učitel musí stanovit s ţáky pravidla chování ve třídě i mimo ni.zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání ţáků s více vadami Vzdělávání těchto ţáků bude probíhat formou individuální integrace v běţné třídě.ţáci se budou vzdělávat podle učebních plánů běţných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů.ve spolupráci a na doporučení PPP,SPC budou realizovány změny v učebním plánu,týkající se těchto ţáků.na základě posouzení SPC,PPP o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta,který bude pomáhat ţákovi přizpůsobit se školnímu prostředí,bude pomáhat učitelům při komunikaci dítěte s ostatními dětmi a také při komunikaci školy s rodiči takto postiţeného ţáka. Na základě doporučení PPP,SPC je moţné ţáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 14

15 4.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných ţáků do základního vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech.pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech,které reprezentují nadání dítěte.v rámci vyučování matematiky projevují tito ţáci kvalitní koncentraci,dobrou paměť,zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují rámec stanovených poţadavků.umoţňujeme jim pracovat na počítači(vzdělávací programy),individuálně pracovat s naučnou literaturou(hlavolamy,kvízy,problémové úkoly apod.).v dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly(referáty k probíranému učivu,zajímavosti..),jsou pověřováni vedením skupin. Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině-doprovod na hudební nástroj,zpěv..ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce-volí různé techniky,jsou podporováni v mimoškolních aktivitách.. Ţáci nadaní spíše technicky,manuálně zruční,jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou.při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů,jsou pověřováni vedením skupiny.pohybově nadaní ţáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit,především těch,v nichţ ţák projevuje největší zájem a talent.ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí,ať uţ v rámci školy nebo mimo ni.reprezentují školu.velmi často se stává,ţe tito ţáci mají výkyvy v chování.je nutné jejich chování taktně,avšak důsledně usměrňovat.usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově,vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům,k toleranci,ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou,ţe vyniká-li ţák v jedné oblasti,v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP,SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 15

16 5. Průřezová témata Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do běţné výuky.průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je na 1.stupni běţnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíţe je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Multikulturní výchova (MKV) Enviromentální výchova (EV) Mediální výchova (MV) Vysvětlivky Př/INT = daný tematický okruh je součástí přírodovědy a to formou integrace Formy: INT integrace průřezového tématu do předmětu SP samostatný předmět p projekt Osobnostní a sociální výchova Je běţnou součástí všech vyučovacích předmětů na prvním stupni,proto není uvedena v tabulce. Výchova demokratického občana Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Občanská společnost a škola Občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ,M,PRV,VV,PV,TV/INT Od 3.r. AJ/INT Od 4.r. VL,PŘ/INT PRV/INT PRV/INT VL/INT PŘ/INT ICT/INT VL/INT VL/INT VL/INT PŘ/INT ICT/INT VL/INT VL/INTPŘ/INT PŘ/INT 16

17 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Evropa a svět nás zajímá ČJ,HV,VV,PRV/INT AJ/INT HV/INT VL/INT ICT/INT AJ/INT Objevujeme Evropu a svět AJ/INT VL/INT ICT/INT Jsme Evropané AJ/INT VL/INT ICT/INT Multikulturní výchova Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Kulturní diference HV/INT PRV/INT ČJ/INT ČJ/INT AJ/INT VL/INT VV,HV/INT Lidské vztahy Všechny předměty/int Všechny předměty + AJ/INT ČJ/INT AJ/INT VV/INT Etnický původ ČJ,PRV/INT AJ/INT VL/INT VV,HV/INT PŘ/INT HV/INT VV/INT Rozmanitost kultur AJ/INT TV/INT Princip sociálního smíru a solidarity PRV/INT PRV/INT PRV/INT VL/INT PŘ/INT VL/INT PŘ/INT Enviromentální výchova Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Ekosystémy VV/INT PRV/INT PRV/INT PŘ/INT VV/INT Základní podmínky PRV/INT PŘ/INT ţivota PV/INT Lidské aktivity a ČJ/INT M/INT problémy ţivotního PRV/INT PŘ/INT prostředí PV/INT VV/INT Vztah člověka k prostředí PRV/INT M/INT PŘ/INT VV/INT TV/INT PV/INT PŘ/INT VV/INT PŘ/INT 17

18 Mediální výchova Tematické okruhy 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu ČJ/INT HV/INT VV/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT ICT/INT VV/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT ICT/INT VV/INT HV/INT VV/INT ČJ/INT ICT/INT AJ/INT ČJ/INT ČJ/INT 18

19 6. Učební plán ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura(38) Cizí jazyk(9) Matematika a její aplikace(22) Informační a komunikační technologie(1) Učební plán Vyučovací Ročník předmět Celkem předměty Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho Prvouka svět (12) Přírodověda Vlastivěda Umění a Umění a Hudební kultura kultura(12) výchova Výtvarná výchova Člověk a Člověk a Tělesná zdraví zdraví(10) výchova Člověk a Člověk a svět Pracovní svět práce práce(5) výchova Volitelné Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Z toho DČD* *DČD disponibilní časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk V 1.ročníku má předmět komplexní charakter,od 2. do 5.ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu,jazykovou výchovu a Literární výchovu. Celkově je doplněn o Dramatickou výchovu. Časová dotace je proto posílena o 3 hodiny z disponibilní časové dotace. Matematika Vyučovací předmět matematika je ve 2.a 3.ročníku posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. 19

20 Člověk a jeho svět Zahrnuje vyučovací předmět Prvouka,Přírodověda,Vlastivěda,v rámci těchto předmětů jsou realizována průřezová témata,proto je časová dotace posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace. Volitelné předměty Volitelné předměty nejsou,vzhledem k nízkému počtu ţáků, malému kolektivu pedagogů (jen 2 aprobované učitelky) a v návaznosti na podmínky odměňování pedagogické práce. Zájmové útvary Předměty 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Součet Počítače Dílna Turistický

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Pohodová škola pro žáky i dospěláky

Pohodová škola pro žáky i dospěláky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Pohodová škola pro žáky i dospěláky ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOZD okres Prostějov Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čj.186/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, OKRES BRNO-VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ Nová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje -1- Školní vzdělávací program základní školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@tiscali.cz - mskolodej@tiscali.cz

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více