4.15 Zrak Vnímání tvarů a barev Předškolní období Motorika Řeč Vnímání Pozornost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5."

Transkript

1 0

2 Obsah Seznam otázek Prenatální období Fáze prenatálního období Projevy lidského plodu Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji Interakce matky a plodu Porod a novorozenecké období Porod Novorozenecké období Reflexy dítěte Vrozené způsoby chování Učení Smyslové vnímání Motorika Kojenecké období Poznávací procesy a jejich vývoj Zrakové vnímání Vývoj motorických schopností Senzomotorický vývoj Řeč Porozumění řeči Předřečové aktivity Hypotézy vývoje řeči vývoj řeči Socializace Průběh Rozvoj vztahu s matkou Vztah s otcem Období batolete Pohled jednotlivých teorií Rozvoj osobnosti Řeč Socializace Motorika Pozornost Myšlení Hra, experimentace Orientace v prostoru Orientace v čase Citový vývoj Spánek a bdění Strava Hygiena

3 4.15 Zrak Vnímání tvarů a barev Předškolní období Motorika Řeč Vnímání Pozornost Paměť Představy Myšlení Motivace a regulace Emocionální prožívání Socializace Hra Druhy her v předškolním věku (Příhoda) Mladší školní věk Přechod od předškolního věku do školního - školní zralost Kognitivní vývoj Tělesná zralost Školní "nezralost" - příčiny a řešení Mladší školní věk (6-12 let) Mororika Hry Řeč Kognice Paměť Socializace Vrstevníci, spolužáci Rodinné vztahy Výkonová motivace Self - esteem = sebeúcta Pubescence Fyziologické změny Psychické změny Osobnost pubescenta Elkind posílení poznávacího egocentrismu Emoční vývoj Důležitost zevnějšku Vývoj autoregulačních schopností Adolescence Biologické a psychické zrání Dělení období Období pubescence let Období adolescence (22) let Sekulární akcelerace Dospívání jako samostatné životní období

4 8.3 Hlavní psychické charakteristiky období dospívání Vývoj základních schopností, dovedností a zájmů Kognitivní vývoj Hlavní pokroky Emoční vývoj a socializace Emancipace od rodiny Navazování vztahů k vrstevníkům Sexualita Volba povolání Vývoj sebepojetí Specifické vývojové problémy dospívajících v dnešní společnosti Mladá dospělost Dospělost a jednotlivé etapy Vývojové etapy dospělého člověka Zralost Kognitivní vývoj Sociální zařazení a emoční vývoj Práce Činnosti ve volném čase Emoční prožívání Manželství Rodičovství Rozvod Střední dospělost Problémy Rodina Manželství Sex Rodinné vzahy Role prarodičů Dospělost: let Dospělost: let Pozdní dospělost Charakteristika starší dospělostí Tělesné změny Psychické změny Proměna kognitivních funkcí Proměna emocionality Proměna profesní role Proměna partnerského vztahu manželství stárnoucích lidí Proměna vztahu k dospělým dětem Role prarodiče Proměna vztahu k rodičům Reakce na smrt rodiče

5 11.9 Proměna přátelského vztahu Sénium Stárnutí a stáří Věkové rozdělení Hlavní změny Psychologické aspekty Smrt Biologické aspekty Teorie stárnutí Sociální aspekty Odchod do důchodu Patologické stárnutí Strategie vyrovnání se se stářím Švancara - předpoklady optimální adaptace na stáří Předmět a základní pojmy ontogenetické psychologie Předmět vývojové psychologie Obecná vývojová psychologie Speciální vývojová psychologie Výzkumné aktivity Cíle vývojové psychologie Pojmy vývoje Fylogeneze Antropogeneze Ontogeneze Evoluce Involuce Biodromální psychologie Vývojové stádium Vývojová krize Citlivá (senzitivní období) Teoretické přístupy v ontogenezi psychiky Úloha teorie Asocianismus x Konstruktivismus Základní vývojové teorie Teorie preformismu (Locke a Rousseau) Gesselova teorie zrání - nativistická Etologické teorie: Lorenz, Tinbergen Teorie Bowlbyho a Ainsworthové Maria Montessori Wernerova organismická teorie vývoje Piagetova kognitivně - vývojová teorie Kohlbergova stadia mravního vývoje Teorie učení: Pavlov, Watson, Skinner Bandurova teorie sociálního učení

6 Vygotského teorie vývoje zóna nejbližšího vývoje Freudova psychoanalytická teorie Eriksonova psychosociální teorie Teorie Margaret Mahlerové Carl Gustav Jung Vývoj Ega - Rene Spitz D. Stern - Vývoj psychického já J. Pascualová-Leonová - Teorie kognitivního vývoje K. Fisher - teorie vývoje dovedností R. Case - Teorie kognitivního vývoje Činitelé ontogenetického vývoje Determinace ontogeneze Biologická Podmínky prostředí Vnitřní (dědičnost) vs.(prostředí) vnější vlivy Hereditarismus (dědičnost) Environmentalismus (prostředí) Teorie Teorie duševního vývoje člověka Teorie empiristické (exogenistické) Teorie nativistické (endogenistické) Teorie interakční (syntetické, dialektické) Humanistické teorie Metody ontogenetické psychologie Základní metodologické přístupy Transverzální (příčný, cross section) přístup Semilongitudální přístup Longitudinální přístup retrospektivní (anamnestický) přístup prospektivní (katamnestický) přístup Diagnostické metody Hodnocení chování od novorozence po batole Inteligenční testy: Testy vnímání, pozornosti a motoriky Projektivní metody Piagetova teorie psychické ontogeneze Senzomotorické stadium - narození 2 roky Substadium reflexní aktivity - 1. měsíc Substadium primárních cirkulárních (kruhových) reakcí Sekundární kruhová reakce Koordinace sekundárních schémat Substadium terciálních cirkulárních reakcí Objevování nových postupů prostřednictvím mentálních kombinací Předoperační stadium (předpojmové) let Substadium předpojmové (předoperační) roky

7 Intuitivní stadium let Stadium konkrétních operací let Stadium formálních operací - 12 let a výše Freudova teorie psychosexuálního vývoje Vývoj libida Orální stadium 0-1 rok Anální stadium 1-3 roky falické stadium 3-6 let Fáze latence 6-12 let Genitální stadium let Eriksonova teorie osmi věků člověka Základní duvěra v život x pocitu nejistoty Rostoucí autonomie x pocity studu ze závislosti na okolních osobách Iniciativa x pocity viny Snaživost x méněcennost Hledání identity x nejistota o své vlastní roli Rozpor mezi schopností splynout s druhým člověkem v pravé intimitě x izolace Vzájemnost x stagnace Dosažení skutečné osobnostní integrity x zoufalství, znechucení Vývoj sociálně-psychologických vztahů v ontogenezi (Socializace) Socializace Fáze socializačniho procesu Imitace (nápodoba) Identifikace (ztotožněni) Internalizace (zvnitřněni) Pojetí socializace Rozdílné společensko - kulturní normy a cíle v socializac Kultura Sociální role, statut, pozice Vlivy působící chorobné změny v procesu socializace Vývoj sociálních vztahů Novorozenec Kojenec Batole Předškolní věk Mladší školní věk Pubescence Adolescence Dospělost Stáří

8 SEZNAM OTÁZEK 1. Prenatální období 2. Porod a novorozenecké období 3. Kojenecké období 4. Období batolete 5. Předškolní období 6. Mladší školní věk 7. Pubescence 8. Adolescence 9. Mladá dospělost (20-30) 10. Střední dospělost 11. Pozdní dospělost (50-60) 12. Sénium 13. Předmět a základní pojmy ontogenetické psychologie Pojem vývoje, Fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze. Evoluce, involuce. Biodromální psychologie. Vývojové stádium. Vývojová krize 14. Teoretické přístupy v ontogenezi psychiky Popis a výklad. Úloha teorie. Nativismus. Empiricistické teorie. Srovnání základních principů různých teorií. 15. Činitelé ontogenetického vývoje Biologická, psychologická a sociální determinace ontogeneze. Dědičnost a prostředí. Učení. Výchova. Kulturní podmíněnost ontogeneze. 16. Metody ontogenetické psychologie 17. Piagetova teorie psychické ontogeneze 18. Freudova teorie psychosexuálního vývoje 19. Eriksonova teorie osmi věků člověka 20. Vývoj sociálně-psychologických vztahů v ontogenezi 7

9 8

10 1 PRENATÁLNÍ OBDOBÍ Početí (oplození vajíčka) narození dítěte o Trvá 9 kalendářních (10 lunárních) měsíců Výzkumy prenatálního vývoje dítěte byly nejdříve založeny na studiu nedonošených dětí ošetřovaných v inkubátoru o Průkopnická práce A. Gesella The embryology of human behavior o Dítě předčasně narozené ale žije v jiném prostředí a je vystaveno jiným podnětům, jeho projevy tedy nemusí odpovídat projevům dítěte v děloze V současnosti se badatelé zaměřují na využití moderní techniky k registraci spontánních aktivit a reakcí u plodu žijícího in utero o Sledování srdeční aktivity plodu o Fetální elektroencefalogracie o Ultrazvuk o Termografie o Izotopické techniky a další. Tři základní poznatky o prenatálním vývoji dítěte: o Plod je velmi brzy připravován pro činnosti, které budou nutné pro jeho samostatné přežití a interakci se zevním světem po narození Už ve 20. týdnu je plod schopný vnímat bolest U plodu se objevuje habituace, která dokazuje třeba to, že dítě různé podněty stále zpracovává a dokáže si je i krátkodobě pamatovat Bylo prokázáno pití amniové tekutiny u plodu a zárovep i preference sladké chuti Dítě dokonce dává přednost chutím, se kterými se v prenatálním období svého vývoje častěji setkávalo o Plod je aktivní (ovládá kontroluje prostředí) Plod do značné míry určuje dobu porodu a aktivně při něm pomáhá o Jedinec se už v prenatálním období učí schopnosti sociální interakce Odlišnou kapitolou je problematika nedonošených dětí o Chovají se labilněji, projevují méně aktivity, jejich signály jsou pro rodiče méně srozumitelné o Častěji prožívají bolest i nepříjemné zvuky a další vjemy nemocničního prostředí Dnes snaha přizpůsobit nemocniční prostředí aby se více podobalo prostředí v děloze (matrace naplněná vodou, hlas matky, tlumené zvuky a světlo) Dbá se na co nejčastější kontakt rodičů s dítětem o Matka může takové dítě vnímat jako neexistující nebo cizí, může trpět frustrací z nemožnosti účinně se o dítě starat, případně strachem o jeho život a zdraví o Klade se důraz na informovanost rodičů a jejich aktivní zapojení do péče o dítě 1.1 Fáze prenatálního období o Oplození uhnízdění blastocysty a vytvoření 3 zárodečných listů 0 3 týdny Ve 3. Týdnu vzniká nervová trubice (základ nervového systému) o Embryonální období 3 12 týden (do konce prvního trimestru) Vytvářejí se základy orgánů 9

11 Intenzivní růst a diferenciace orgánových systémů Včetně diferenciace orgánů pohlavních Embryo je citlivé na působení nejrůznějších (škodlivých) vlivů Mohou vznikat vývojové vady o Fetální období 12 týden - porod Dokončování vývoje orgánových systémů Některé orgány již začínají fungovat Vytáření všech potřebných předpokladů pro samostatný život plodu Mozek se vyvíjí v průběhu celého tohoto období (a dlouho po něm) o Je velice vnímavý vůči různým toxickým vlivům Gravidní žena též intenzivněji reaguje i na běžnou zátěž (důsledek hormonálních změn) Rozvíjí se typické znaky pohlaví dítěte o Pohlaví je určeno chromozomy X a Y Obsahují informace potřebné pro vznik varlat či vaječníků Všechna embrya jsou původně samičí V samčí se mění vlivem produkce testosteronu Pohlavní znaky jsou určeny hormony produkovanými pohlavními orgány K diferenciaci pohlavních orgánů dochází v embryonální fázi (do 3. Měsíce) Funkční diferenciace mozku probíhá mezi Měsícem Spojení mezi matkou a plodem zajišťuje placenta o Jakákoli změna ve vnitřním prostředí matky se projeví i v organismu plodu 1.2 Projevy lidského plodu plod má vrozené dispozice reagovat na různé podněty o např. změna polohy, zvukové, taktilní a kinestetické podněty o selektivní způsob chování - snaží se aby na něj působily hlavně žádoucí podněty vyhovující poloha těla, příjemné zvuky apod. o předpokládá se že je plod schopen reagovat specifickým způsobem na nové neznámé podněty schopnost nejjednodušších forem učení o vytváření určité zkušenosti a rozlišování mezi několika nejběžnějšími podněty na různé podněty se naučí reagovat různým způsobem (převážně rozdílnou intenzitou pohybu) o plod se v posledním trimestru naučí například reagovat na různé zvuky (hudbu, hlasy známých bytostí) o výsledkem komplexní prenatální zkušenosti je bazální pocit bezpečí o příkladem je i přenos spánkového rytmu z matky na nenarozené dítě chování plodu je již v prenatálním období individuálně typické o charakteristické znaky chování plodu přetrvávají i po narození hlavně projevy temperamentu 1.3 Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji Prenatální vývoj má i své obecné znaky Pohybové schopnosti, základní percepce apod. se objevují v určitém období Ve fetálním období se plod projevuje aktivitou asi 20-30% celkového času o Prenatální schopnosti plodu lze chápat jako základ postnatálních funkcí (sání, zívání) o Otáčení těla a pohyby končetin slouží už prenatálně jako podpora krevního objektu Vývoj pohybových aktivit o 2. měsíc 10

12 o o o o o 7. týden - První, sotva znatelné pohyby 8. týden pohyby mají charakter záškubů 9. týden samostatné pohyby končetin a izolované pohyby hlavy 3. měsíc Reakce na dotek v okolí úst a nosu (pohyby jazykem, zívání, sání) Na podráždění odpovídá sevřením prstů Pohyby hlavičkou, rukama i trupem, umí se otáčet kolem své osy 4. měsíc Pohyby rukama a nohama Reakce na dotek kdekoli na pokožce Otevírání a zavírání úst, umí měnit výraz tváře Na podráždění víček už reaguje lokalizovaně (tj. už ne pohybem celého těla) Vytváření základních reflexů 5. měsíc Reakce na tlak i zvukové podněty (hlavně zvuky mateřského organismu) Schopnost rozlišit základní chutě Výraznější pohyblivost, ovlivněná individuální diferencí i denní dobou týden matka začíná vnímat pohyby plodu Vnímá pouze 40% nejintenzivnějších pohybů dítěte 6. měsíc Pohybové reakce jsou nekoordinované, ale intenzivnější Zkušenosti plodu se projevují diferenciací intenzity pohybu Plod vnímá zvuky z vnitřního a vnějšího prostředí Ty jsou zkreslené plodovou vodou (amniovou tekutinou) měsíc Diferenciace pohybových i percepčních schopností Lepší kvalita smyslové percepce Díky pokročilejšímu vývoji smyslových orgánů ale i vzrůstající propustnosti placenty měsíc dokončení vývoje struktury středního ucha Dítě kontinuálně vnímá zvuky z matčina organismu i mateřský hlas V průběhutěhotenství se mění akustické prostředí dělohy Ke konci těhotenství je děloha napjatá a ztenčená (zesiluje zvuky) Podněty přispívají k rozvoji určitých nervových spojení 1.4 Interakce matky a plodu Začíná již v prenatální fázi Podíl matky v tomto komunikačním systému je bohatší a diferencovanější, ale plod se také aktivně účastní o Reaguje na různé podněty specifickým způsobem -> informace o jeho pocitech a potřebách Druhy interakce mezi matkou a plodem (podle Vernyho) prolínají se o Fyziologická komunikace Zprostředkována krví procházející placentou Placentární krev může osahovat glukózu, adrenalin (například při stresu) apod. Dítě touto cestou získává informace o pocitech matky o Smyslová (behaviorální) komunikace Plod reaguje na smyslové podněty (masirování břicha, změnu polohy apod.) Zvýšená intenzita a frekvence pohybů signalizuje nadměrnou stimulaci plodu 11

13 o Emoční a racionální postoj matky k plodu Matka na plod soustředí svou pozornost, uvažuje o něm a nějakým způsobem prožívá jeho existenci Tímto matčiným zaměřením lze ovlivpovat plod v děloze Např. nechtěné děti bývají častěji potraceny než chtěné 12

14 2 POROD A NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 2.1 Porod týden těhotenství Průměrná hmotnost: g Průměrná délka: 50 cm Po porodu se dítě ocitá ve zcela odlišných podmínkách Příchod na svět je pro dítě ne úplně příjemná zkušenost o Často ještě zhoršovaná způsobem vedení porodu i prvního ošetření novorozence Dnes jsou preferované přirozené či něžné porody které kladou důraz na psychologický aspekt o Něžný porod větší aktivita a kontrola matky nad celým průběhem porodu, zároveo přirozenější podmínky se současnou dostupností specializované medicínské péče o Tuto metodu propagoval francouzský porodník Fréderic Leboyer o Jeho žák Michel Odent propagoval metodu porodu do vody o Zahrnuje i snahu o omezení medikace a chirurgických zásahů na nezbytnou míru o Porod lze zpříjemnit i přítomností otce, jiné blízké osoby nebo duly (laické pomocnice) 2.2 Novorozenecké období Přibližně první měsíc života (porod 6 týden) Období adaptace na nové prostředí Novorozenec reaguje pomocí reflexů a vrozených způsobů chování Projevy chování novorozence jsou závislé na jeho bioritmu Pro vnímání a učení je nezbytný stav bdělosti o Ten v tomto období trvá jen krátkou dobu (desítky sekund) a je chabá o Pokud matka dítě zvedne, je bdělejší než v horizontální polože Zralý novorozenec má svalový tonus na vyšší úrovni než nedonošené dítě Spánek trvá kolem 20 hodin denně a je málo rozdělený do velkého počtu krátkých úseků o U novorozenců rozlišujeme mezi spánkem a plnou vigilitou různé přechodné stavy a stav vzrušení (projevovaný křikem) Behaviorální stavy dítěte (podle Brazeltona) o Hluboký spánek Pravidelný dech Zavřené oči Nízký svalový tonus a žádné spontánní pohyby o Lehký spánek REM fáze spánku Oči jsou zavřené nebo pootevřené a lze pozorovat rychlé oční pohyby Dech je nepravidelný Nízká úrovep aktivity s drobnými záškuby a nahodilými pohyby o Dřímota Přechodný stav mezi spánkem a bděním Pokud jsou oči otevřené, jsou kalné a s neurčitým pohledem Proměnlivá úrovep aktivity s občasnými záškuby, nízké svalové napětí o Klidný bdělý stav Otevřené oči s jasným pohledem, dítě věnuje veškerou pozornost dívání se a naslouchání 13

15 Úrovep aktivity je nízká, střední svalové napětí o Aktivní bdělý stav Otevřené oči Značná pohybová aktivita s velkými pohyby končetin i krátkými hlasovými projevy o Pláč Oči jsou otevřené nebo zavřené Velká pohybová aktivita a vysoké svalové napětí Nepravidelný dech, pláč Na aktuálním stavu bdělosti závisí všechny ostatní reakce dítěte o Rodiče odhadují aktuální stav dítěte intuitivně a podle něj k dítěti přistupují Reflexy dítěte Novorozenec má vyvinuty všechny základní nepodmíněné reflexy o Hledací, sací, polykací, vyměšovací, obranné, orientační, úchopové a polohové Funkce reflexů dítěte o slouží pro přežití novorozence o napomáhají jeho primární orientaci a adaptaci na prostředí o jsou základem dalšího vývoje Jsou ale i reflexy, které byly užitečné v dřívějších fylogenetických fázích (v slouží jako kontrola normálního vývoje mozkových funkcí) o Moroův reflex udržování rovnováhy o Uchopovací reflex (sloužil aby se mládě udrželo matky) o Šermířský (tonicko-šíjní) reflex (asymetrické postavení končetin podmíněné převahou podkoří nad nezralou mozkovou kůrou) o Reflexní vybavení plovacích pohybů, plazení, chůze apod. V průběhu vývoje dochází k vyhasínání reflexně podmíněných projevů Vrozené způsoby chování Nejsou na rozdíl od reflexů vázány na specifické podněty Mají i sociální význam (iniciace kontaktu a udržení pozornosti pečujících osob) Dítě jich využívá k orientaci v prostředí i jeho účelnému ovládání Patří sem například o Tendence vnímat svoje okolí o Reagovat křikem o Využívat sacích pohybů různým způsobem Hlasový projev novorozence - křik o signalizuje stav novorozence a jeho potřeby o umožpuje mu upoutávat pozornost o je diferencovaný podle toho, co vyjadřuje (liší se křik z hladu a z bolesti) o křik jiného novorozence má pro dítě význam signálu, na který reaguje Učení rozvoj novorozence závisí na vývojově i individuálně přiměřeném přísunu podnětů dítě je v oblasti stimulace závislé na okolí resp. Na matce novorozenec je schopen reagovat jen na úzký okruh podnětů novorozenci aktivně vyhledávají problémy v okolí a pátrají po správném řešení 14

16 novorozenec je schopen uchovat to co se naučil v paměti i déle než 24 hodin učí se aktivně vyhledávat příjemné a vyhýbat se nepříjemnému Smyslové vnímání sluchové vnímání o dítě preferuje ženský (vyšší) hlas a pravděpodobně dokonce hlas matky o u novorozenců se projevuje přivracení pohledu nebo i pootočení hlavy ke zdroji zvuku tuto dovednost následně ztrácejí a znovu získávají až ve měsíci vnímání doteků, teploty a změny polohy o doteky a změny polohy vybavují celou řadu reflexů (např. úchopový reflex) o dítě se dokáže samo uklidpovat hmatem ( cucání palce už od 24. týdne těhotenství) o dítě je schopné poznat zrakem předmět poté, co jej mohlo ohmatat ústy zrakové vnímání o zrakové vnímání je velmi omezené, jeho rozvoj teprve začíná v děloze nebyla možnost rozvoje nervové dráhy jsou ještě nezralé o novorozenec vnímá obrysy objektu vzdáleného cm o vnímání je neostré, plné ostrosti vidění dítě dosáhne asi kolem 1 roku o omezené zorné pole o děti věnují pozornost hlavně podnětům v pohybu a v jejich zorném poli o v bdělém stavu jedinec aktivně prohlíží své okolí o děti jsou schopné rozlišovat hloubku o R. Fantz Jako první začal systematicky zkoumat zrakové preference novorozeného dítěti Dítěti je předložena dvojice podnětů a podle pohybu jeho zornic je zaznamenáno kterému z nich dítě věnuje větší pozornost Výsledná zjištění: Novorozenec rozlišuje dobře základní tvary i barvy Dává přednost ostrým kontrastům a složitým zorcům Nejpřitažlivějším objektem je lidský obličej obrazce obličej připomínající Chuť a čich o Mají velký význam a jsou dobře vyvinuty o už novorozenci jsou schopni poznat matku po čichu Motorika lidské dítě je ve srovnání s mláďaty jiných druhů vysloveně nezralý a odkázaný na péči okolí pěsti novorozence jsou zaťaté ve vzpřímené poloze není novorozenec schopen udržet hlavičku (přepadává) 15

17 3 KOJENECKÉ OBDOBÍ 1 měsíc 1 rok Rychlý rozvoj vedoucí k postupnému osamostatpování v batolecím věku Více se projevují individuální rozdíly o Na vývoj má vliv aktivační úrovep, adaptabilita, vegetativní stabilita, intenzita citových prožitků, převažující ladění, typ temperamentu, styl učení apod. Dítě by mělo získat základní důvěru ke světu (podle Eriksona, Langmeiera, Matějčka a dalších) o Být otevřené ke světu a získávat hlavně pozitivní zkušenosti, které ho neodrazují od dalšího zkoumání o Schopnost obnovovat pozitivní vztah ke svému okolí i po eventuální frustraci Pro kontakt s okolím jsou velmi důležitá ústa (většinou vše co ho zaujme strká do úst) Význam přiměřené stimulace: o Aktivizuje bdělost o Je předpokladem rozvoje různých schopností a dovedností o Je základem kontaktu s prostředím Nepříměřená stimulace = nedostatek nebo nadbytek podnětů o Vede ke zpomalení vývoje, deformaci nebo vyčerpání a přetížení o Vede k vytváření obranných strategií (odmítání všech podnětů apod.) 3.1 Poznávací procesy a jejich vývoj Probíhá na základě interakce zrání a učení Psychomotorický vývoj je spojen se zráním centrální nervové soustavy Podle Piageta fáze senzomotorické inteligence Poznávání a učení probíhá na úrovni konkrétního kontaktu s reálným světem o Dítě poznává to, co vnímá, nebo s čím může manipulovat Zrakové vnímání Nejdůležitější pro rozvoj poznávacích procesů, navíc je prostředkem orientace Senzitivní fáze rozvoje zrakové percepce 1. měsíc života Díky rozvoji motoriky se dítě může na objekty dívat z různých úhlů a rozdílné vzdálenosti Zraková ostrost se významně zlepšuje v prvních 6 měsících života o Malý kojenec není schopen akomodace o Centrální část sítnice dozrává ve 2. měsíci života o Od 3. měsíce se rozvíjí periferní vidění o 3. měsíc podněty ve vzdálenosti cm o 6. měsíc podněty ve vzdálenosti až 1 metr o Kojenci preferují lidský obličej 16

18 o 2 měsíce vnímání obrysů objektu spíše než detailů Rozlišují zelenou a červenou barvu již od narození o Ostatní základní barvy diferencůjí ve 2 měsících (přednost červené a modré) Malý kojenec nedovede aktivně sledovat objekt, který ho zaujme o Nezvládá ještě diferenciaci figura pozadí a koordinaci pohybů očních svalů o Kolem 8 týdne nezvládá dítě přejít středovou čáru (sleduje pouze od okraje oka ke středu a naopak) o Pro rozvoj zrakové percepce napomáhá pohyb hlavičky o 3 5 měsíců zlepšení schopnosti sledovat horizontálně se pohybující předmět o 6 měsíců dokáže vnímat vertikální pohyb o Dítě upoutávají hlavně objekty, které se pohybují Vyvíjí se i vnímání prostoru o 8 týdnů binokulární fúze (umož%nuje lepší odhad prostoru) první 3 měsíce postupují informace z obou očí stejnou dráhou do vizuálního kortexu, oddělují se ve 4 měsících o tato diferenciace umožpuje oddělit obraz viděný pravým a levým okem zlepšuje se odhad vzdálenosti předmětu a jeho dosažitelnosti Vývoj motorických schopností Dílčí motorické systémy se rozvíjejí postupně v nestejném tempu o Důvodem je různé tempo dozrávání jednotlivých mozkových struktur Vývoj probíhá v několika etapách o Do 3 měsíců dozrává schopnost nervové kůry tlumit reflexní aktivitu Umožpuje vznik a rozvoj úmyslných pohybových projevů (uchopování) Dochází k přesunu z řízení subkortikálního typu na úroveň kortikální Dítě začíná kontrolovat držení hlavy a začíná být schopné koordinace pohybů o 4 8 měsíců kontrola kortexu se rozšiřuje i na horní končetiny Kontrola držení těla umožpuje polohu vsedě o 9 12 měsíců díky vývoji mozečku jako centra rovnováhy dítě zvládne stání a chůzi Motorické dovednosti mají instrumentální charakter (jsou využívány hlavně k poznávání) Zvídavost umožpuje rozvoj motoriky a naopak rozvoj motoriky umožpuje získat nové poznatky Pohybové kompetence se rozvíjejí směrem: o Kefalokaudálním (od hlavičky k dolním končetinám) o proximodistálním (od pohybů celé končetiny k pohybům jemnějším) postup vývoje motoriky v souvislosti s poznávacími schopnostmi: o schopnost dosažení polohy těla která usnadpuje zrakové a sluchové vnímání o ovládnutí hlavičky způsobí zvětšení zorného pole a tím i množství podnětů o dítě vydrží sedět samo kolem 6-7 měsíců a může se tak na svět dívat z výodnější pozice o lezení je počátek vývoje samostatné lokomoce, dítě ho zvládne v 9-12 měsících později se objeví první kroky dítě už nemusí čekat až mu někdo žádoucí objekt přiblíží lokomoce může sloužit i jako únikový mechanismus rozvoj schopnosti manipulace a úchopu o dítě nejdříve poznává ústy (orální charakter poznávání) o ve 2 měsících nabývá na významu poznávací funkce ruky o ve 3 měsících dokáže dítě odhadnout vzdálenost dosahu svých paží o v 5 měsících se stává dominantní pohybová funkce ruky a její poznávací aktivity hmatového charakteru jsou méně důležité 17

19 o o o zraková percepce je totiž výhodnější a časově méně náročná v 6 měsících dítě dokáže koordinovat pohyby obou rukou a rozvíjí se i koordinace očí a rukou manipulace má multimodální charakter dítě využívá všech možností smyslového vnímání (otáčí věc, mačká ji, předává si ji z ruky do ruky apod.) po 9 měsíci se objevuje klíšťkový úchop úchop mezi palec a ukazovák k němu je třeba dobrá schopnost akomodace čočky aby malý předmět vidělo Senzomotorický vývoj Ze začátku života je obtížné odlišit činnost s poznávacím charakterem od jiné činnosti Aktivita kojence není stimulována úmyslem, bývá většinou náhodná Piaget fáze senzomotorické inteligence (do 18 měsíců) dílčí subfáze o Stadium primární kruhové reakce (1 4 měsíce) Koncentrace na vlastní tělo a jeho projevy Pokud dítě zaujme nějaká činnost, dokola ji opakuje Ke konci 3 měsíce odlišuje živé bytosti od neživých objektů Dítě začíná rozpoznávat následky svého chování a jejich souvislosti o Stadium sekundární kruhové reakce (4 8 měsíců) Dítě má větší zájem o okolní svět (má k tomu i lepší předpoklady) Vlastní aktivita přestává být cílem a stává se prostředkem poznávání Zajímavý efekt nějakého pohybu objeví dítě obvykle náhodou Dítě objevuje příčinnou souvislost a chování se stává záměrné Svědčí o povědomí dítěte o trvalosti objektu (hledá schovanou věc) Rozvíjí se základní percepční konstanty (schopnost relativně konstantního vnímání) o Tvarová konstanta dítě pozná určitý objekt přestože se na něj dívá z jiného úhlu Tato schopnost se rozvíjí od 3 měsíců života ale postupuje velmi pomalu V kojeneckém věku dítě rozliší pouze kostku a kouli o Barvová konstanta schopnost rozlišovat určité barevné odstíhy (od 4 měsíců) o Konstanta velikosti dítě chápe objekt jako ten samý i v různých vzdálenostech Od 6 měsíců Není ale příliš přesná, děti hodně chybují 3.2 Řeč Porozumění řeči Child direct spech řeč zaměřená na dítě o přehnaná intonace o vyšší tónina o zdůrazpování podstatnývh jmen a sloves o zjednodušování vět o zájmena nahrozována podstatnými jmény o pomalejší rytmu o jasné přestávky v řeči o opakování důležitých slov a nových informací o hodně zdrobnělin o užívání slov s konkrétním významem o nevědomé užívání spisovné řeči o najvíce užívání tázací věty = větší podnícení dítěte o projev intuitivní naladěnosti rodičů na dítě = intuitivní rodičovství 18

20 umění dítě zaujmout a přizpůsobovat se i jeho schopostem Předřečové aktivity základ řečového vývoje (největší rozvor řeči v batolecím období, ale trá pak až do 15 let) matka komunikuje s dítětem od narození i před ním verbálně i neverbálně matka je nejprve iniciátorem rozhovoru matka neustále hovoří a interpretuje chování dítěte dítě vnímá melodii, intonaci i často se opakující slova pro rozvoj řeči je důležitý sluch křik a pláč (0-3 měsíce) o první předřečový projev o matka i rozeznává různé druhy pláče spontánní procvičkování hlasivek (2-3 m) o 2 názory nejdříve vznikají hrdelnice (k,h,g) až potom retnice (m, p,b) první zvuky retnice (díky sání,cvičí si rty), pak dentice (t,d), nakonec hrdelnice (h,k,g) první slovo všude je MÁMA m = hrdelnice broukání (kolem 3 měsíců) oční kontakt o snaha o oční kontakt s matkou, když na něj mluví žvatlání (4 měsíce) echolálie (6 měsíců) o opakování zvuku, který si dítě vytvoří nebo které slyší z okolí o rozumí příkazům zdvojování slabik (9m) o velká odezva od rodičů, mylná představa, že se jedná o označení členů rodiny (mama, baba apod.) o nadšení rodičů = zpevpování, spojení zvuku s určitou věcí/bytostí bezhlasý šepot (8-11m) o když někdo něco řekně, dítě opakuje slovo pohyby úst beze zvuku 8. Měsíců o ztráta schopnosti k rozlišení fotému všech jazyků světa o orintace na svůj jazyk dialogy s rodiči o rodič mluví dítě ztichne o zaměřeno na pohyby úst v předávání slova o př: zazpívej mi bllbla to je krásný, ještě bllleraabla Měsíc o rozumí mnoha slovním výzvám, rozumí asi 700 slovům o produkce asi 10 slov - mnohoznačná (ham = hlad, někdo jít, vidí rohlík...) rituální jazykové hry o rozvíjení všech smyslů o př. při přebalování máma šimrá dítě vlasy, při kopání na závěř třikrát cáknem vodou... - dítě je i pak samo vyžaduje Hypotézy vývoje řeči nápodobou o dítě opakuje část věty a tuto část pak používá jako větu 19

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM Písemná práce Autor: Vedoucí práce: Jana Burdová PhDr. Eleonora Smékalová, PhD. Olomouc 2007 Prohlašuji,

Více

VNITŘNÍ SVĚT DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

VNITŘNÍ SVĚT DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VNITŘNÍ SVĚT DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Dílčí seminární práce PÉČE O DĚTI 0-15 LET Mgr. Martina Pecnová Motto: Předškolní věk? Hromada nepochopitelného! (dvanáctiletá sestra pětiletého:-) EDUCA - Institut

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku PSYCHOLOGIE DÍTĚTE ŠKOLNÍHO VĚKU anna.kucharska@quick.cz zuzanahm@gmail.com Langmajer Krejčířová: Vývojová psychologie okruhy budou na nástěnce Zápis zkoušky vždy následující týden v konzultačních hodinách

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ OD RANÉHO DĚTSTVÍ? MOŽNÁ RIZIKA ČI VÝHODY? Lenka Šulová

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ OD RANÉHO DĚTSTVÍ? MOŽNÁ RIZIKA ČI VÝHODY? Lenka Šulová VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ OD RANÉHO DĚTSTVÍ? MOŽNÁ RIZIKA ČI VÝHODY? Lenka Šulová Vzhledem k tomu, že se stále častěji setkávám s diskusemi na téma vhodnosti či nevhodnosti započetí výuky cizích jazyků již v

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget...

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget... OBSAH 1 Obsah 1 Vývojová psychologie 2 1.1 Vznik vývojové psychologie............................... 2 1.2 Předmět vývojové psychologie.............................. 2 1.3 Vztah k ostatním psychologickým

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více