4.15 Zrak Vnímání tvarů a barev Předškolní období Motorika Řeč Vnímání Pozornost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5."

Transkript

1 0

2 Obsah Seznam otázek Prenatální období Fáze prenatálního období Projevy lidského plodu Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji Interakce matky a plodu Porod a novorozenecké období Porod Novorozenecké období Reflexy dítěte Vrozené způsoby chování Učení Smyslové vnímání Motorika Kojenecké období Poznávací procesy a jejich vývoj Zrakové vnímání Vývoj motorických schopností Senzomotorický vývoj Řeč Porozumění řeči Předřečové aktivity Hypotézy vývoje řeči vývoj řeči Socializace Průběh Rozvoj vztahu s matkou Vztah s otcem Období batolete Pohled jednotlivých teorií Rozvoj osobnosti Řeč Socializace Motorika Pozornost Myšlení Hra, experimentace Orientace v prostoru Orientace v čase Citový vývoj Spánek a bdění Strava Hygiena

3 4.15 Zrak Vnímání tvarů a barev Předškolní období Motorika Řeč Vnímání Pozornost Paměť Představy Myšlení Motivace a regulace Emocionální prožívání Socializace Hra Druhy her v předškolním věku (Příhoda) Mladší školní věk Přechod od předškolního věku do školního - školní zralost Kognitivní vývoj Tělesná zralost Školní "nezralost" - příčiny a řešení Mladší školní věk (6-12 let) Mororika Hry Řeč Kognice Paměť Socializace Vrstevníci, spolužáci Rodinné vztahy Výkonová motivace Self - esteem = sebeúcta Pubescence Fyziologické změny Psychické změny Osobnost pubescenta Elkind posílení poznávacího egocentrismu Emoční vývoj Důležitost zevnějšku Vývoj autoregulačních schopností Adolescence Biologické a psychické zrání Dělení období Období pubescence let Období adolescence (22) let Sekulární akcelerace Dospívání jako samostatné životní období

4 8.3 Hlavní psychické charakteristiky období dospívání Vývoj základních schopností, dovedností a zájmů Kognitivní vývoj Hlavní pokroky Emoční vývoj a socializace Emancipace od rodiny Navazování vztahů k vrstevníkům Sexualita Volba povolání Vývoj sebepojetí Specifické vývojové problémy dospívajících v dnešní společnosti Mladá dospělost Dospělost a jednotlivé etapy Vývojové etapy dospělého člověka Zralost Kognitivní vývoj Sociální zařazení a emoční vývoj Práce Činnosti ve volném čase Emoční prožívání Manželství Rodičovství Rozvod Střední dospělost Problémy Rodina Manželství Sex Rodinné vzahy Role prarodičů Dospělost: let Dospělost: let Pozdní dospělost Charakteristika starší dospělostí Tělesné změny Psychické změny Proměna kognitivních funkcí Proměna emocionality Proměna profesní role Proměna partnerského vztahu manželství stárnoucích lidí Proměna vztahu k dospělým dětem Role prarodiče Proměna vztahu k rodičům Reakce na smrt rodiče

5 11.9 Proměna přátelského vztahu Sénium Stárnutí a stáří Věkové rozdělení Hlavní změny Psychologické aspekty Smrt Biologické aspekty Teorie stárnutí Sociální aspekty Odchod do důchodu Patologické stárnutí Strategie vyrovnání se se stářím Švancara - předpoklady optimální adaptace na stáří Předmět a základní pojmy ontogenetické psychologie Předmět vývojové psychologie Obecná vývojová psychologie Speciální vývojová psychologie Výzkumné aktivity Cíle vývojové psychologie Pojmy vývoje Fylogeneze Antropogeneze Ontogeneze Evoluce Involuce Biodromální psychologie Vývojové stádium Vývojová krize Citlivá (senzitivní období) Teoretické přístupy v ontogenezi psychiky Úloha teorie Asocianismus x Konstruktivismus Základní vývojové teorie Teorie preformismu (Locke a Rousseau) Gesselova teorie zrání - nativistická Etologické teorie: Lorenz, Tinbergen Teorie Bowlbyho a Ainsworthové Maria Montessori Wernerova organismická teorie vývoje Piagetova kognitivně - vývojová teorie Kohlbergova stadia mravního vývoje Teorie učení: Pavlov, Watson, Skinner Bandurova teorie sociálního učení

6 Vygotského teorie vývoje zóna nejbližšího vývoje Freudova psychoanalytická teorie Eriksonova psychosociální teorie Teorie Margaret Mahlerové Carl Gustav Jung Vývoj Ega - Rene Spitz D. Stern - Vývoj psychického já J. Pascualová-Leonová - Teorie kognitivního vývoje K. Fisher - teorie vývoje dovedností R. Case - Teorie kognitivního vývoje Činitelé ontogenetického vývoje Determinace ontogeneze Biologická Podmínky prostředí Vnitřní (dědičnost) vs.(prostředí) vnější vlivy Hereditarismus (dědičnost) Environmentalismus (prostředí) Teorie Teorie duševního vývoje člověka Teorie empiristické (exogenistické) Teorie nativistické (endogenistické) Teorie interakční (syntetické, dialektické) Humanistické teorie Metody ontogenetické psychologie Základní metodologické přístupy Transverzální (příčný, cross section) přístup Semilongitudální přístup Longitudinální přístup retrospektivní (anamnestický) přístup prospektivní (katamnestický) přístup Diagnostické metody Hodnocení chování od novorozence po batole Inteligenční testy: Testy vnímání, pozornosti a motoriky Projektivní metody Piagetova teorie psychické ontogeneze Senzomotorické stadium - narození 2 roky Substadium reflexní aktivity - 1. měsíc Substadium primárních cirkulárních (kruhových) reakcí Sekundární kruhová reakce Koordinace sekundárních schémat Substadium terciálních cirkulárních reakcí Objevování nových postupů prostřednictvím mentálních kombinací Předoperační stadium (předpojmové) let Substadium předpojmové (předoperační) roky

7 Intuitivní stadium let Stadium konkrétních operací let Stadium formálních operací - 12 let a výše Freudova teorie psychosexuálního vývoje Vývoj libida Orální stadium 0-1 rok Anální stadium 1-3 roky falické stadium 3-6 let Fáze latence 6-12 let Genitální stadium let Eriksonova teorie osmi věků člověka Základní duvěra v život x pocitu nejistoty Rostoucí autonomie x pocity studu ze závislosti na okolních osobách Iniciativa x pocity viny Snaživost x méněcennost Hledání identity x nejistota o své vlastní roli Rozpor mezi schopností splynout s druhým člověkem v pravé intimitě x izolace Vzájemnost x stagnace Dosažení skutečné osobnostní integrity x zoufalství, znechucení Vývoj sociálně-psychologických vztahů v ontogenezi (Socializace) Socializace Fáze socializačniho procesu Imitace (nápodoba) Identifikace (ztotožněni) Internalizace (zvnitřněni) Pojetí socializace Rozdílné společensko - kulturní normy a cíle v socializac Kultura Sociální role, statut, pozice Vlivy působící chorobné změny v procesu socializace Vývoj sociálních vztahů Novorozenec Kojenec Batole Předškolní věk Mladší školní věk Pubescence Adolescence Dospělost Stáří

8 SEZNAM OTÁZEK 1. Prenatální období 2. Porod a novorozenecké období 3. Kojenecké období 4. Období batolete 5. Předškolní období 6. Mladší školní věk 7. Pubescence 8. Adolescence 9. Mladá dospělost (20-30) 10. Střední dospělost 11. Pozdní dospělost (50-60) 12. Sénium 13. Předmět a základní pojmy ontogenetické psychologie Pojem vývoje, Fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze. Evoluce, involuce. Biodromální psychologie. Vývojové stádium. Vývojová krize 14. Teoretické přístupy v ontogenezi psychiky Popis a výklad. Úloha teorie. Nativismus. Empiricistické teorie. Srovnání základních principů různých teorií. 15. Činitelé ontogenetického vývoje Biologická, psychologická a sociální determinace ontogeneze. Dědičnost a prostředí. Učení. Výchova. Kulturní podmíněnost ontogeneze. 16. Metody ontogenetické psychologie 17. Piagetova teorie psychické ontogeneze 18. Freudova teorie psychosexuálního vývoje 19. Eriksonova teorie osmi věků člověka 20. Vývoj sociálně-psychologických vztahů v ontogenezi 7

9 8

10 1 PRENATÁLNÍ OBDOBÍ Početí (oplození vajíčka) narození dítěte o Trvá 9 kalendářních (10 lunárních) měsíců Výzkumy prenatálního vývoje dítěte byly nejdříve založeny na studiu nedonošených dětí ošetřovaných v inkubátoru o Průkopnická práce A. Gesella The embryology of human behavior o Dítě předčasně narozené ale žije v jiném prostředí a je vystaveno jiným podnětům, jeho projevy tedy nemusí odpovídat projevům dítěte v děloze V současnosti se badatelé zaměřují na využití moderní techniky k registraci spontánních aktivit a reakcí u plodu žijícího in utero o Sledování srdeční aktivity plodu o Fetální elektroencefalogracie o Ultrazvuk o Termografie o Izotopické techniky a další. Tři základní poznatky o prenatálním vývoji dítěte: o Plod je velmi brzy připravován pro činnosti, které budou nutné pro jeho samostatné přežití a interakci se zevním světem po narození Už ve 20. týdnu je plod schopný vnímat bolest U plodu se objevuje habituace, která dokazuje třeba to, že dítě různé podněty stále zpracovává a dokáže si je i krátkodobě pamatovat Bylo prokázáno pití amniové tekutiny u plodu a zárovep i preference sladké chuti Dítě dokonce dává přednost chutím, se kterými se v prenatálním období svého vývoje častěji setkávalo o Plod je aktivní (ovládá kontroluje prostředí) Plod do značné míry určuje dobu porodu a aktivně při něm pomáhá o Jedinec se už v prenatálním období učí schopnosti sociální interakce Odlišnou kapitolou je problematika nedonošených dětí o Chovají se labilněji, projevují méně aktivity, jejich signály jsou pro rodiče méně srozumitelné o Častěji prožívají bolest i nepříjemné zvuky a další vjemy nemocničního prostředí Dnes snaha přizpůsobit nemocniční prostředí aby se více podobalo prostředí v děloze (matrace naplněná vodou, hlas matky, tlumené zvuky a světlo) Dbá se na co nejčastější kontakt rodičů s dítětem o Matka může takové dítě vnímat jako neexistující nebo cizí, může trpět frustrací z nemožnosti účinně se o dítě starat, případně strachem o jeho život a zdraví o Klade se důraz na informovanost rodičů a jejich aktivní zapojení do péče o dítě 1.1 Fáze prenatálního období o Oplození uhnízdění blastocysty a vytvoření 3 zárodečných listů 0 3 týdny Ve 3. Týdnu vzniká nervová trubice (základ nervového systému) o Embryonální období 3 12 týden (do konce prvního trimestru) Vytvářejí se základy orgánů 9

11 Intenzivní růst a diferenciace orgánových systémů Včetně diferenciace orgánů pohlavních Embryo je citlivé na působení nejrůznějších (škodlivých) vlivů Mohou vznikat vývojové vady o Fetální období 12 týden - porod Dokončování vývoje orgánových systémů Některé orgány již začínají fungovat Vytáření všech potřebných předpokladů pro samostatný život plodu Mozek se vyvíjí v průběhu celého tohoto období (a dlouho po něm) o Je velice vnímavý vůči různým toxickým vlivům Gravidní žena též intenzivněji reaguje i na běžnou zátěž (důsledek hormonálních změn) Rozvíjí se typické znaky pohlaví dítěte o Pohlaví je určeno chromozomy X a Y Obsahují informace potřebné pro vznik varlat či vaječníků Všechna embrya jsou původně samičí V samčí se mění vlivem produkce testosteronu Pohlavní znaky jsou určeny hormony produkovanými pohlavními orgány K diferenciaci pohlavních orgánů dochází v embryonální fázi (do 3. Měsíce) Funkční diferenciace mozku probíhá mezi Měsícem Spojení mezi matkou a plodem zajišťuje placenta o Jakákoli změna ve vnitřním prostředí matky se projeví i v organismu plodu 1.2 Projevy lidského plodu plod má vrozené dispozice reagovat na různé podněty o např. změna polohy, zvukové, taktilní a kinestetické podněty o selektivní způsob chování - snaží se aby na něj působily hlavně žádoucí podněty vyhovující poloha těla, příjemné zvuky apod. o předpokládá se že je plod schopen reagovat specifickým způsobem na nové neznámé podněty schopnost nejjednodušších forem učení o vytváření určité zkušenosti a rozlišování mezi několika nejběžnějšími podněty na různé podněty se naučí reagovat různým způsobem (převážně rozdílnou intenzitou pohybu) o plod se v posledním trimestru naučí například reagovat na různé zvuky (hudbu, hlasy známých bytostí) o výsledkem komplexní prenatální zkušenosti je bazální pocit bezpečí o příkladem je i přenos spánkového rytmu z matky na nenarozené dítě chování plodu je již v prenatálním období individuálně typické o charakteristické znaky chování plodu přetrvávají i po narození hlavně projevy temperamentu 1.3 Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji Prenatální vývoj má i své obecné znaky Pohybové schopnosti, základní percepce apod. se objevují v určitém období Ve fetálním období se plod projevuje aktivitou asi 20-30% celkového času o Prenatální schopnosti plodu lze chápat jako základ postnatálních funkcí (sání, zívání) o Otáčení těla a pohyby končetin slouží už prenatálně jako podpora krevního objektu Vývoj pohybových aktivit o 2. měsíc 10

12 o o o o o 7. týden - První, sotva znatelné pohyby 8. týden pohyby mají charakter záškubů 9. týden samostatné pohyby končetin a izolované pohyby hlavy 3. měsíc Reakce na dotek v okolí úst a nosu (pohyby jazykem, zívání, sání) Na podráždění odpovídá sevřením prstů Pohyby hlavičkou, rukama i trupem, umí se otáčet kolem své osy 4. měsíc Pohyby rukama a nohama Reakce na dotek kdekoli na pokožce Otevírání a zavírání úst, umí měnit výraz tváře Na podráždění víček už reaguje lokalizovaně (tj. už ne pohybem celého těla) Vytváření základních reflexů 5. měsíc Reakce na tlak i zvukové podněty (hlavně zvuky mateřského organismu) Schopnost rozlišit základní chutě Výraznější pohyblivost, ovlivněná individuální diferencí i denní dobou týden matka začíná vnímat pohyby plodu Vnímá pouze 40% nejintenzivnějších pohybů dítěte 6. měsíc Pohybové reakce jsou nekoordinované, ale intenzivnější Zkušenosti plodu se projevují diferenciací intenzity pohybu Plod vnímá zvuky z vnitřního a vnějšího prostředí Ty jsou zkreslené plodovou vodou (amniovou tekutinou) měsíc Diferenciace pohybových i percepčních schopností Lepší kvalita smyslové percepce Díky pokročilejšímu vývoji smyslových orgánů ale i vzrůstající propustnosti placenty měsíc dokončení vývoje struktury středního ucha Dítě kontinuálně vnímá zvuky z matčina organismu i mateřský hlas V průběhutěhotenství se mění akustické prostředí dělohy Ke konci těhotenství je děloha napjatá a ztenčená (zesiluje zvuky) Podněty přispívají k rozvoji určitých nervových spojení 1.4 Interakce matky a plodu Začíná již v prenatální fázi Podíl matky v tomto komunikačním systému je bohatší a diferencovanější, ale plod se také aktivně účastní o Reaguje na různé podněty specifickým způsobem -> informace o jeho pocitech a potřebách Druhy interakce mezi matkou a plodem (podle Vernyho) prolínají se o Fyziologická komunikace Zprostředkována krví procházející placentou Placentární krev může osahovat glukózu, adrenalin (například při stresu) apod. Dítě touto cestou získává informace o pocitech matky o Smyslová (behaviorální) komunikace Plod reaguje na smyslové podněty (masirování břicha, změnu polohy apod.) Zvýšená intenzita a frekvence pohybů signalizuje nadměrnou stimulaci plodu 11

13 o Emoční a racionální postoj matky k plodu Matka na plod soustředí svou pozornost, uvažuje o něm a nějakým způsobem prožívá jeho existenci Tímto matčiným zaměřením lze ovlivpovat plod v děloze Např. nechtěné děti bývají častěji potraceny než chtěné 12

14 2 POROD A NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 2.1 Porod týden těhotenství Průměrná hmotnost: g Průměrná délka: 50 cm Po porodu se dítě ocitá ve zcela odlišných podmínkách Příchod na svět je pro dítě ne úplně příjemná zkušenost o Často ještě zhoršovaná způsobem vedení porodu i prvního ošetření novorozence Dnes jsou preferované přirozené či něžné porody které kladou důraz na psychologický aspekt o Něžný porod větší aktivita a kontrola matky nad celým průběhem porodu, zároveo přirozenější podmínky se současnou dostupností specializované medicínské péče o Tuto metodu propagoval francouzský porodník Fréderic Leboyer o Jeho žák Michel Odent propagoval metodu porodu do vody o Zahrnuje i snahu o omezení medikace a chirurgických zásahů na nezbytnou míru o Porod lze zpříjemnit i přítomností otce, jiné blízké osoby nebo duly (laické pomocnice) 2.2 Novorozenecké období Přibližně první měsíc života (porod 6 týden) Období adaptace na nové prostředí Novorozenec reaguje pomocí reflexů a vrozených způsobů chování Projevy chování novorozence jsou závislé na jeho bioritmu Pro vnímání a učení je nezbytný stav bdělosti o Ten v tomto období trvá jen krátkou dobu (desítky sekund) a je chabá o Pokud matka dítě zvedne, je bdělejší než v horizontální polože Zralý novorozenec má svalový tonus na vyšší úrovni než nedonošené dítě Spánek trvá kolem 20 hodin denně a je málo rozdělený do velkého počtu krátkých úseků o U novorozenců rozlišujeme mezi spánkem a plnou vigilitou různé přechodné stavy a stav vzrušení (projevovaný křikem) Behaviorální stavy dítěte (podle Brazeltona) o Hluboký spánek Pravidelný dech Zavřené oči Nízký svalový tonus a žádné spontánní pohyby o Lehký spánek REM fáze spánku Oči jsou zavřené nebo pootevřené a lze pozorovat rychlé oční pohyby Dech je nepravidelný Nízká úrovep aktivity s drobnými záškuby a nahodilými pohyby o Dřímota Přechodný stav mezi spánkem a bděním Pokud jsou oči otevřené, jsou kalné a s neurčitým pohledem Proměnlivá úrovep aktivity s občasnými záškuby, nízké svalové napětí o Klidný bdělý stav Otevřené oči s jasným pohledem, dítě věnuje veškerou pozornost dívání se a naslouchání 13

15 Úrovep aktivity je nízká, střední svalové napětí o Aktivní bdělý stav Otevřené oči Značná pohybová aktivita s velkými pohyby končetin i krátkými hlasovými projevy o Pláč Oči jsou otevřené nebo zavřené Velká pohybová aktivita a vysoké svalové napětí Nepravidelný dech, pláč Na aktuálním stavu bdělosti závisí všechny ostatní reakce dítěte o Rodiče odhadují aktuální stav dítěte intuitivně a podle něj k dítěti přistupují Reflexy dítěte Novorozenec má vyvinuty všechny základní nepodmíněné reflexy o Hledací, sací, polykací, vyměšovací, obranné, orientační, úchopové a polohové Funkce reflexů dítěte o slouží pro přežití novorozence o napomáhají jeho primární orientaci a adaptaci na prostředí o jsou základem dalšího vývoje Jsou ale i reflexy, které byly užitečné v dřívějších fylogenetických fázích (v slouží jako kontrola normálního vývoje mozkových funkcí) o Moroův reflex udržování rovnováhy o Uchopovací reflex (sloužil aby se mládě udrželo matky) o Šermířský (tonicko-šíjní) reflex (asymetrické postavení končetin podmíněné převahou podkoří nad nezralou mozkovou kůrou) o Reflexní vybavení plovacích pohybů, plazení, chůze apod. V průběhu vývoje dochází k vyhasínání reflexně podmíněných projevů Vrozené způsoby chování Nejsou na rozdíl od reflexů vázány na specifické podněty Mají i sociální význam (iniciace kontaktu a udržení pozornosti pečujících osob) Dítě jich využívá k orientaci v prostředí i jeho účelnému ovládání Patří sem například o Tendence vnímat svoje okolí o Reagovat křikem o Využívat sacích pohybů různým způsobem Hlasový projev novorozence - křik o signalizuje stav novorozence a jeho potřeby o umožpuje mu upoutávat pozornost o je diferencovaný podle toho, co vyjadřuje (liší se křik z hladu a z bolesti) o křik jiného novorozence má pro dítě význam signálu, na který reaguje Učení rozvoj novorozence závisí na vývojově i individuálně přiměřeném přísunu podnětů dítě je v oblasti stimulace závislé na okolí resp. Na matce novorozenec je schopen reagovat jen na úzký okruh podnětů novorozenci aktivně vyhledávají problémy v okolí a pátrají po správném řešení 14

16 novorozenec je schopen uchovat to co se naučil v paměti i déle než 24 hodin učí se aktivně vyhledávat příjemné a vyhýbat se nepříjemnému Smyslové vnímání sluchové vnímání o dítě preferuje ženský (vyšší) hlas a pravděpodobně dokonce hlas matky o u novorozenců se projevuje přivracení pohledu nebo i pootočení hlavy ke zdroji zvuku tuto dovednost následně ztrácejí a znovu získávají až ve měsíci vnímání doteků, teploty a změny polohy o doteky a změny polohy vybavují celou řadu reflexů (např. úchopový reflex) o dítě se dokáže samo uklidpovat hmatem ( cucání palce už od 24. týdne těhotenství) o dítě je schopné poznat zrakem předmět poté, co jej mohlo ohmatat ústy zrakové vnímání o zrakové vnímání je velmi omezené, jeho rozvoj teprve začíná v děloze nebyla možnost rozvoje nervové dráhy jsou ještě nezralé o novorozenec vnímá obrysy objektu vzdáleného cm o vnímání je neostré, plné ostrosti vidění dítě dosáhne asi kolem 1 roku o omezené zorné pole o děti věnují pozornost hlavně podnětům v pohybu a v jejich zorném poli o v bdělém stavu jedinec aktivně prohlíží své okolí o děti jsou schopné rozlišovat hloubku o R. Fantz Jako první začal systematicky zkoumat zrakové preference novorozeného dítěti Dítěti je předložena dvojice podnětů a podle pohybu jeho zornic je zaznamenáno kterému z nich dítě věnuje větší pozornost Výsledná zjištění: Novorozenec rozlišuje dobře základní tvary i barvy Dává přednost ostrým kontrastům a složitým zorcům Nejpřitažlivějším objektem je lidský obličej obrazce obličej připomínající Chuť a čich o Mají velký význam a jsou dobře vyvinuty o už novorozenci jsou schopni poznat matku po čichu Motorika lidské dítě je ve srovnání s mláďaty jiných druhů vysloveně nezralý a odkázaný na péči okolí pěsti novorozence jsou zaťaté ve vzpřímené poloze není novorozenec schopen udržet hlavičku (přepadává) 15

17 3 KOJENECKÉ OBDOBÍ 1 měsíc 1 rok Rychlý rozvoj vedoucí k postupnému osamostatpování v batolecím věku Více se projevují individuální rozdíly o Na vývoj má vliv aktivační úrovep, adaptabilita, vegetativní stabilita, intenzita citových prožitků, převažující ladění, typ temperamentu, styl učení apod. Dítě by mělo získat základní důvěru ke světu (podle Eriksona, Langmeiera, Matějčka a dalších) o Být otevřené ke světu a získávat hlavně pozitivní zkušenosti, které ho neodrazují od dalšího zkoumání o Schopnost obnovovat pozitivní vztah ke svému okolí i po eventuální frustraci Pro kontakt s okolím jsou velmi důležitá ústa (většinou vše co ho zaujme strká do úst) Význam přiměřené stimulace: o Aktivizuje bdělost o Je předpokladem rozvoje různých schopností a dovedností o Je základem kontaktu s prostředím Nepříměřená stimulace = nedostatek nebo nadbytek podnětů o Vede ke zpomalení vývoje, deformaci nebo vyčerpání a přetížení o Vede k vytváření obranných strategií (odmítání všech podnětů apod.) 3.1 Poznávací procesy a jejich vývoj Probíhá na základě interakce zrání a učení Psychomotorický vývoj je spojen se zráním centrální nervové soustavy Podle Piageta fáze senzomotorické inteligence Poznávání a učení probíhá na úrovni konkrétního kontaktu s reálným světem o Dítě poznává to, co vnímá, nebo s čím může manipulovat Zrakové vnímání Nejdůležitější pro rozvoj poznávacích procesů, navíc je prostředkem orientace Senzitivní fáze rozvoje zrakové percepce 1. měsíc života Díky rozvoji motoriky se dítě může na objekty dívat z různých úhlů a rozdílné vzdálenosti Zraková ostrost se významně zlepšuje v prvních 6 měsících života o Malý kojenec není schopen akomodace o Centrální část sítnice dozrává ve 2. měsíci života o Od 3. měsíce se rozvíjí periferní vidění o 3. měsíc podněty ve vzdálenosti cm o 6. měsíc podněty ve vzdálenosti až 1 metr o Kojenci preferují lidský obličej 16

18 o 2 měsíce vnímání obrysů objektu spíše než detailů Rozlišují zelenou a červenou barvu již od narození o Ostatní základní barvy diferencůjí ve 2 měsících (přednost červené a modré) Malý kojenec nedovede aktivně sledovat objekt, který ho zaujme o Nezvládá ještě diferenciaci figura pozadí a koordinaci pohybů očních svalů o Kolem 8 týdne nezvládá dítě přejít středovou čáru (sleduje pouze od okraje oka ke středu a naopak) o Pro rozvoj zrakové percepce napomáhá pohyb hlavičky o 3 5 měsíců zlepšení schopnosti sledovat horizontálně se pohybující předmět o 6 měsíců dokáže vnímat vertikální pohyb o Dítě upoutávají hlavně objekty, které se pohybují Vyvíjí se i vnímání prostoru o 8 týdnů binokulární fúze (umož%nuje lepší odhad prostoru) první 3 měsíce postupují informace z obou očí stejnou dráhou do vizuálního kortexu, oddělují se ve 4 měsících o tato diferenciace umožpuje oddělit obraz viděný pravým a levým okem zlepšuje se odhad vzdálenosti předmětu a jeho dosažitelnosti Vývoj motorických schopností Dílčí motorické systémy se rozvíjejí postupně v nestejném tempu o Důvodem je různé tempo dozrávání jednotlivých mozkových struktur Vývoj probíhá v několika etapách o Do 3 měsíců dozrává schopnost nervové kůry tlumit reflexní aktivitu Umožpuje vznik a rozvoj úmyslných pohybových projevů (uchopování) Dochází k přesunu z řízení subkortikálního typu na úroveň kortikální Dítě začíná kontrolovat držení hlavy a začíná být schopné koordinace pohybů o 4 8 měsíců kontrola kortexu se rozšiřuje i na horní končetiny Kontrola držení těla umožpuje polohu vsedě o 9 12 měsíců díky vývoji mozečku jako centra rovnováhy dítě zvládne stání a chůzi Motorické dovednosti mají instrumentální charakter (jsou využívány hlavně k poznávání) Zvídavost umožpuje rozvoj motoriky a naopak rozvoj motoriky umožpuje získat nové poznatky Pohybové kompetence se rozvíjejí směrem: o Kefalokaudálním (od hlavičky k dolním končetinám) o proximodistálním (od pohybů celé končetiny k pohybům jemnějším) postup vývoje motoriky v souvislosti s poznávacími schopnostmi: o schopnost dosažení polohy těla která usnadpuje zrakové a sluchové vnímání o ovládnutí hlavičky způsobí zvětšení zorného pole a tím i množství podnětů o dítě vydrží sedět samo kolem 6-7 měsíců a může se tak na svět dívat z výodnější pozice o lezení je počátek vývoje samostatné lokomoce, dítě ho zvládne v 9-12 měsících později se objeví první kroky dítě už nemusí čekat až mu někdo žádoucí objekt přiblíží lokomoce může sloužit i jako únikový mechanismus rozvoj schopnosti manipulace a úchopu o dítě nejdříve poznává ústy (orální charakter poznávání) o ve 2 měsících nabývá na významu poznávací funkce ruky o ve 3 měsících dokáže dítě odhadnout vzdálenost dosahu svých paží o v 5 měsících se stává dominantní pohybová funkce ruky a její poznávací aktivity hmatového charakteru jsou méně důležité 17

19 o o o zraková percepce je totiž výhodnější a časově méně náročná v 6 měsících dítě dokáže koordinovat pohyby obou rukou a rozvíjí se i koordinace očí a rukou manipulace má multimodální charakter dítě využívá všech možností smyslového vnímání (otáčí věc, mačká ji, předává si ji z ruky do ruky apod.) po 9 měsíci se objevuje klíšťkový úchop úchop mezi palec a ukazovák k němu je třeba dobrá schopnost akomodace čočky aby malý předmět vidělo Senzomotorický vývoj Ze začátku života je obtížné odlišit činnost s poznávacím charakterem od jiné činnosti Aktivita kojence není stimulována úmyslem, bývá většinou náhodná Piaget fáze senzomotorické inteligence (do 18 měsíců) dílčí subfáze o Stadium primární kruhové reakce (1 4 měsíce) Koncentrace na vlastní tělo a jeho projevy Pokud dítě zaujme nějaká činnost, dokola ji opakuje Ke konci 3 měsíce odlišuje živé bytosti od neživých objektů Dítě začíná rozpoznávat následky svého chování a jejich souvislosti o Stadium sekundární kruhové reakce (4 8 měsíců) Dítě má větší zájem o okolní svět (má k tomu i lepší předpoklady) Vlastní aktivita přestává být cílem a stává se prostředkem poznávání Zajímavý efekt nějakého pohybu objeví dítě obvykle náhodou Dítě objevuje příčinnou souvislost a chování se stává záměrné Svědčí o povědomí dítěte o trvalosti objektu (hledá schovanou věc) Rozvíjí se základní percepční konstanty (schopnost relativně konstantního vnímání) o Tvarová konstanta dítě pozná určitý objekt přestože se na něj dívá z jiného úhlu Tato schopnost se rozvíjí od 3 měsíců života ale postupuje velmi pomalu V kojeneckém věku dítě rozliší pouze kostku a kouli o Barvová konstanta schopnost rozlišovat určité barevné odstíhy (od 4 měsíců) o Konstanta velikosti dítě chápe objekt jako ten samý i v různých vzdálenostech Od 6 měsíců Není ale příliš přesná, děti hodně chybují 3.2 Řeč Porozumění řeči Child direct spech řeč zaměřená na dítě o přehnaná intonace o vyšší tónina o zdůrazpování podstatnývh jmen a sloves o zjednodušování vět o zájmena nahrozována podstatnými jmény o pomalejší rytmu o jasné přestávky v řeči o opakování důležitých slov a nových informací o hodně zdrobnělin o užívání slov s konkrétním významem o nevědomé užívání spisovné řeči o najvíce užívání tázací věty = větší podnícení dítěte o projev intuitivní naladěnosti rodičů na dítě = intuitivní rodičovství 18

20 umění dítě zaujmout a přizpůsobovat se i jeho schopostem Předřečové aktivity základ řečového vývoje (největší rozvor řeči v batolecím období, ale trá pak až do 15 let) matka komunikuje s dítětem od narození i před ním verbálně i neverbálně matka je nejprve iniciátorem rozhovoru matka neustále hovoří a interpretuje chování dítěte dítě vnímá melodii, intonaci i často se opakující slova pro rozvoj řeči je důležitý sluch křik a pláč (0-3 měsíce) o první předřečový projev o matka i rozeznává různé druhy pláče spontánní procvičkování hlasivek (2-3 m) o 2 názory nejdříve vznikají hrdelnice (k,h,g) až potom retnice (m, p,b) první zvuky retnice (díky sání,cvičí si rty), pak dentice (t,d), nakonec hrdelnice (h,k,g) první slovo všude je MÁMA m = hrdelnice broukání (kolem 3 měsíců) oční kontakt o snaha o oční kontakt s matkou, když na něj mluví žvatlání (4 měsíce) echolálie (6 měsíců) o opakování zvuku, který si dítě vytvoří nebo které slyší z okolí o rozumí příkazům zdvojování slabik (9m) o velká odezva od rodičů, mylná představa, že se jedná o označení členů rodiny (mama, baba apod.) o nadšení rodičů = zpevpování, spojení zvuku s určitou věcí/bytostí bezhlasý šepot (8-11m) o když někdo něco řekně, dítě opakuje slovo pohyby úst beze zvuku 8. Měsíců o ztráta schopnosti k rozlišení fotému všech jazyků světa o orintace na svůj jazyk dialogy s rodiči o rodič mluví dítě ztichne o zaměřeno na pohyby úst v předávání slova o př: zazpívej mi bllbla to je krásný, ještě bllleraabla Měsíc o rozumí mnoha slovním výzvám, rozumí asi 700 slovům o produkce asi 10 slov - mnohoznačná (ham = hlad, někdo jít, vidí rohlík...) rituální jazykové hry o rozvíjení všech smyslů o př. při přebalování máma šimrá dítě vlasy, při kopání na závěř třikrát cáknem vodou... - dítě je i pak samo vyžaduje Hypotézy vývoje řeči nápodobou o dítě opakuje část věty a tuto část pak používá jako větu 19

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Předmět studia vývojové psychologie, novorozenecké období. Materiál pro vnitřní potřebu, nešířit, neobsahuje citace OVP 12.11.2015

Předmět studia vývojové psychologie, novorozenecké období. Materiál pro vnitřní potřebu, nešířit, neobsahuje citace OVP 12.11.2015 Předmět studia vývojové psychologie, novorozenecké období Materiál pro vnitřní potřebu, nešířit, neobsahuje citace OVP 12.11.2015 Vývojová psychologie-předmět studia V širším pojetí je předmětem studia

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Kojenecké, batolecí a předškolní období

Kojenecké, batolecí a předškolní období Kojenecké, batolecí a předškolní období Kojenecké období-první rok života (cca 1,5-12 měsíců) V tomto období je vývojovým milníkem 9. měsíc. Dítě leze, chodí s oporou kolem ohrádky. Uchopí i drobný předmět

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Velikost embrya a plodu v prenatálním období

Velikost embrya a plodu v prenatálním období Vývojová psychologie Prenatální období Prenatální období Průkopníkem A. Gesell První poznatky z chování nezralé děti v inkubátorech či plody předčasně vyňaté Současnost technika k registraci spontánních

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Otázka: Specifika edukace. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Laura SPECIFIKA EDUKACE V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍCH

Otázka: Specifika edukace. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Laura SPECIFIKA EDUKACE V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍCH Otázka: Specifika edukace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Laura SPECIFIKA EDUKACE V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍCH (význam znalostí vývojové psychologie, vývojové teorie a edukace, význam

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE VY_32_INOVACE_PSY_15 ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou ocitne v relativním chladu, hluku a na světle. Musí samo

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více