nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní , Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská , Česká Lípa na výměnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu"

Transkript

1 číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění delegátů - schválilo rozpočet družstva na rok I rozpočet byl následně předložen ke schválení na shromáždění delegátů - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o stavu rekonstrukcí septiků v roce Družstvo má stále nedořešené vypouštění odpadních vod ve čtyřech obcích. V Chlumu, v Dřevčicích, ve Valteřicích a ve Stružnici. - schválilo program podzimního shromáždění delegátů a materiály, které se budou v jednotlivých bodech projednávat - schválilo bytové záležitosti podle zprávy bytové komise - vzalo na vědomí doporučení kontrolní komise ze zprávy z kontroly čerpání DZOI do 15 tisíc Kč výbory samospráv a schválilo návrh kontrolní komise na navýšení odměn funkcionářům samospráv z 20 na 30 Kč na byt a měsíc. I tento návrh musí být předložen na shromáždění delegátů - schválilo bankovní úvěry pro samosprávy 247, Sluneční , Česká Lípa a 251, Lužická , Česká Lípa. V obou případech se jedná o zateplení domu a výměnu oken. Sam. 247 bude navíc dělat generální opravu střechy a sam. 251 výměnu s polečných elektrorozvodů - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 749, Jestřebí č.p. 6 na zateplení domu a samosprávě 439, Pískovec , Kamenický Šenov na sanaci lodžiových panelů Na 36. zasedání dne představenstvo - schválilo návrh usnesení podzimního SD schválilo úpravu nájemních předpisů v položkách věcně usměrňované nájemné a zálohové platby dle předloženého návrhu s platností od a navýšení tvorby DZOI u 16 samospráv, které plánují v příštích letech velké opravy - schválilo novelu Směrnice pro poskytování půjček a úvěrů - vzalo na vědomí zprávu o velkých opravách bytových domů v roce schválilo pětiletou vnitrodružstevní půjčku pro samosprávy: 1) 268, R. Hrušínského , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn 2) 434, Hřebenka 890, Nový Bor na výměnu bytových oken a zateplení ostění 3) 215, Dukelská , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 4) 223, Bardějovská , Česká Lípa na výmě- nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 6) 254, Budyšínská , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn 7) 435, Hřebenka 888, Nový Bor na výměnu bytových oken a zateplení ostění 8) 304, Cvikovská , Česká Lípa na výměnu všech oken a vyzdění lodžií 9) 424, Palackého 863-7, Nový Bor na zateplení domu 10) 431, Palackého 886, Nový Bor na výměnu bytových oken a zateplení ostění 11) 309, J. Zrzavého 2880, Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 12) 232, Pod Špičákem , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 13) 269, Štursova , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn - schválilo pětiletou vnitrodružstevní půjčku s podmínkou snížení počtu dlužníků na nájmu a snížení dlužné částky dle směrnice pro samosprávy: 14) 237, Brněnská , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn 15) 302, Kunratická , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 16) 303, Šluknovská , Česká Lípa na výměnu lodžiových oken a výměnu lodžiových stěn 17) 275, Hradecká , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn - schválilo výši nepeněžního vkladu členů družstev při výstavbě osmnácti garáží na středisku 877, ul. Polní, Mimoň v hodnotě ,- Kč na jednu garáž. Tento nepeněžní vklad bude zaevidován jako členský podíl - schválilo vnitrodružstevní venkovskou půjčku pro samosprávu 782, Tuhaň č.p. 70 na výměnu oken. vydáno ve spolupráci s ÚVODNÍK Vážení čtenáři Zpravodaje. Rok 2008 se pomalu stává minulostí, blíží se čas Vánoc. Dovolte nám, abychom Vám touto cestou popřáli klidné a příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví štěstí a pohody a úspěšný vstup do nového roku Představenstvo, správa družstva a redakční rada 1

2 2 Častým dotazem, se kterým se na nás naši členové obracejí, je otázka, zda se platí daň z příjmu při úplatném převodu členských práv a povinnosti.tuto otázku řeší zákon o dani z příjmu 586/92Sb., v platném znění, konkrétně 4.V tomto krátkémčlánkusijenstručněpopíšemeproblematiku, která se týká družstevních bytů a bytových jednotek převedených dovlastnictví. Družstevníbyt Příjem z převodu členských práv družstvajeoddanězpříjmuosvobozenvpřípadě, že doba mezi nabytím a převodem družstevního bytu přesáhne dobu 5 let. Z toho plyne, že je výhodné prodat družstevníbytpo5letech! V případě, že provádíte převod členských práv k družstevnímu bytu ve lhůtě kratší než 5 let od nabytí členských práv, je základní podmínkou pro osvobození daně z příjmů posouzení účelu použití obdržených financí. Jsou- li příjmy z převodu členských práv použity na uspokojení bytové potřeby v době jednoho roku před jejich obdržením nebo do jednoho roku následujícího po roce v němž finanční příjem nastal, jsou osvobozeny od daně. Výklad následující věty si uveďmenapříkladu.člendružstvaprovedl např. převod členských práv Znamená to, že období, na které se vztahuje osvobození oddanězpříjmuzaúplatnýpřevodčlenských práv je od do Klasickým příkladem, kdy vynaloží občan finanční prostředky na pořízení bytové náhrady před obdrženímpříjmuzpřevodučlenských práv, je výstavba rodinného domu, kterou realizuje člen družstva bydlící vdružstevnímbytě. JAK JE TO S DANÍ? LEGISLATIVA Přijetí osvobozených příjmů je každý povinen oznámit finančnímu úřadu, do konce roku, ve kterém příjem za převod členských práv obdržel.tyto příjmy jsou od daně osvobozeny bez ohledunato,zdajsteoznamovacípovinnost splnili, či ne. Jestliže příjmy z převodu členských práv k družstevnímu bytu použijete na získání bytové náhrady jen zčásti, osvobozena bude pouze část příjmu ve výši vynaložených prostředků na jinou bytovou potřebu. Zbývající část příjmu je považována za ostatní zdanitelnýpříjem. Za vlastní bytovou náhradu se považuje: Výstavba bytového domu, rodinného domu,bytunebozměnastavby. Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, bytů v nájmu nebo v užívání. Koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby tohotodomunebobytu. Úhrada za převod členských práv apovinnostídružstva. Splácení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb zmíněnýchvprvníodrážce. Splácení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinnéhodomu. Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu,rodinného nebo bytovéhodomu. Koupě pozemku, pokud na něm bude provedena stavba s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavbabytovépotřebydo4letodokamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízenímbytovépotřeby. Bytovájednotkavevlastnictví Příjem z prodeje bytu včetně podílu na společných částech domu( bytové jednotky) včetně pozemku i souvisejícího, je osvobozen od daně, pokud v něm měl prodávající bydliště po dobu 2 let bezprostředněpředprodejem. Pokud prodávající neměl v bytě bydliště, jsou příjmy z prodeje osvobozeny od daně, přesáhne-li doba mezi nabytímaprodejemdobu5let V případě, že prodávající měl v bytě bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby, je jeho příjem z prodeje oddaněrovněžosvobozen. PODNÁJEM BYTU Téma podnájmu bytů je stále živé a je to problém, který často znepříjemňuje život ostatním spolubydlícím. V červnovém čísle našeho Zpravodaje psala o černých podnájmech členka kontrolní komise paníglazerová.včemspočíváhlavníproblém? Funkcionáři samospráv registrují v domech pohyb neznámých lidí. Nevědí okohosejedná,kdovlastněvbytěbydlí? Při dotazu na správě družstva se rovněž nic nedozvědí, neboť nájemník bytu v mnoha případech žádnou podnájemní smlouvu neuzavřel. Ti aktivní předsedové samospráv, svým dotazem na správě družstva, alespoň dají podnět k jednání a správa družstva vyzve nájemníka bytu k nápravě. Neuzavření podnájemní smlouvy je podle stanov našeho družstva Čl.45 a rovněž podle 719 Občanského zákoníku výpovědním důvodem z nájmu bytu. Jedná se o hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu. Podle platných stanov by měl nájemník nejdříve na družstvu ohlásit, že chce byt pronajmout. Správa družstva by měla informovat výbor samosprávy a ten by měl do 14 dnů se k záměru vyjádřit. Následně by mělo představenstvozáměrprojednatavydatpísemnýsouhlas.potombyseuzavřelanasprávědružstva písemná smlouva o podnájmu, která je zpoplatněna částkou 1 500,- Kč. Praxe běžítak,ženájemník,kterýbytpronajímá někdy s podnájemníkem se dostaví na správudružstvatakzhrubapoměsícilegalizovat podnájem bytu. Pracovnice bytového oddělení okamžitě informují předseduvýborusamosprávy ovzniklémpodnájmu a vyzvou ho k vyjádření výboru samosprávyvelhůtědo14dnů.podnájmy potom následně schvaluje každý měsíc představenstvo. Ze samospráv je slyšet kritika, že v bytě už dávno podnájemník bydlí a nyní nás teprve někdo o tom informuje. Není to chyba správy družstva, problém je v liknavém přístupu plnění povinností člena družstva. Vedle nájemců bytů, bydlí v domě i vlastníci bytových jednotek. V jejich případě, když pronajmou byt, tak mají s uživatelem bytu nájemní vztah. Povinnost vlastníka nahlásit správci změnu v užívání bytové jednotky, tj. i vzniklý nový nájemní vztah k danému bytu, vyplývá z Příkazní smlouvy o obstarávání správy domu. Zde zase záleží na solidnosti a zodpovědnosti každého jednotlivce. Správce družstvo nemá možnostnesplněnítétopovinnostisankcionovat. Obecně je možno konstatovat, že stav této specifiky užívání bytů závisí především na právním vědomí a zodpovědnostijednotlivců. ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD

3 Výraznou část nájemního předpisu tvoří tzv. služby. Finančně nejvýraznější je dodávka tepla, teplé a studené vody, osvětlení společných prostor a provoz výtahu. Služby platíme v průběhu roku zálohově, buď na základě odhadu konečných nákladů nebo uzavřené smlouvy. Teprve po skončení roku provádí správa družstva tzv. vyúčtování zálohových plateb. Rozúčtovací klíče jednotlivých položek a pravidla rozúčtování jsou uvedeny ve Směrnici o rozúčtování. Ta současná platí od jara roku 2002, tedy pět a půl roku. Proto jsme museli reagovat na nové situace, které přinesl život, jako např. nové položky předpisu (bankovní úvěr, vnitrodružstevní půjčka) nebo zpřesnění způsobu provádění odečtů tepla a vody. Připravili jsme proto novelu této směrnice, kterou jsme předložili shromáždění delegátů Tou nejhlavnější a nejdiskutabilnější změnou byl však nepochybně návrh na zvýšení základní složky tepla na vytápění ze 40 na 50%. Na vysvětlenou základní složka nákladů se počítá podle velikosti bytu, nelze jí tedy chováním ani regulací topení ovlivnit. Vyjadřuje podíl bytu na vytápění společných částí domu a podíl na spotřebě tepla, prostupujícího okolními stěnami. Její výše je v současnosti 40% celkových nákladů za teplo. Naproti tomu spotřební složka zohledňuje teplo, vyzářené do prostoru z radiá- TECHNICKÉ INFORMACE Změna Směrnice o rozúčtování promarněná šance torů v bytě, tedy teplo, jehož množství můžeme svým chováním výrazně ovlivnit. Ta je doposud ve výši 60% celkových nákladů za teplo. Návrh novely směrnice chtěl změnit poměr mezi oběmi složkami z 40/60 na 50/50. Proč ta změna a co to mělo přinést? Základní složka ve výši 50% celkových nákladů více odráží užívaný typ indikátorů a způsob rozpočítávání tepla mezi jednotlivé spotřebitele a snižuje potřebu následného korekčního přepočtu. Zároveň však zachovává výrazné rozdíly v celkových nákladech u stejně velkých bytů v domě při různém chování uživatelů. Zvýšením základní složky by naše vyúčtování bylo více v souladu s metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. Změna ve finančním výsledku vyúčtování oproti minulosti je při průměrném chování uživatelů nepodstatná, v řádech desetikorun, maximálně stokorun. Pouze v případech krajních hodnot (netopí se nebo se naopak topí bez omezení) by mohl být rozdíl v řádech několika stovek korun. Všechny víceméně kosmetické a formální změny byly odsouhlaseny. Avšak, jak napovídá nadpis článku, ta nejdůležitější a nejzásadnější, totiž zvýšení základní složky tepla, nebyla přijat. Jako v minulosti i tentokrát zvítězil, byť těsně, názor delegátů, že košile je bližší než kabát a že je lepší v zájmu vyšší spravedlnosti okrádat své sousedy a dobírat na jaře velké peníze bez ohledu na vlastnosti tepla a technické možnosti soustavy. Protože schválené změny jsou natolik formální a nemění žádná pravidla pro rozúčtování pro jednotlivé konečné spotřebitele, rozhodli jsme nevydávat a nerozesílat družstevníkům písemné vyhotovení. Úplné nové znění Směrnice o rozúčtování je k dispozici v elektronické podobě na našich internetových stránkách, případně jej bude možné získat na správě družstva. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku

4 4 Daňová reforma podle abecedy J jako jídlo Na ceny jídla a nealkoholických nápojů by mělo zvýšení DPH dopadnout nejméně. V silné konkurenci si obchodníci nejspíš nedovolí zdražit o celé zvýšení daně. Pokud si však nesníží marže, pocítí zdražení namísto zákazníků dodavatelé, které budou obchodníci nutit, aby jim prodávali za nižší ceny. Možné je také to, že ceny základních potravin, jako je chleba či mléko, se nehnou vůbec a obchodníci o to víc zdraží jídlo, které se nekupuje tak často a u nějž není takový tlak na co nejnižší cenu. K jako knihy a tisk Nižší sazba DPH se týká i knih a tisku, na něž je nyní uvalena daň pět procent a od ledna se zvedne na devět. U novin by to mohlo dělat zhruba padesátník, ale jisté to zatím není - na cenu mají výrazný vliv i další faktory, jako je třeba cena papíru. Podraží i knihy. NapříkladAndělé všedního dne od Michala Viewegha, kterou dnes koupíte za 135 korun, může od ledna stát 140 korun. L jako léky Vzhledem k tomu, že se mění sazba DPH u léků z pěti na devět procent a kromě toho pacienti začnou platit v lékárně nově od ledna třicet korun za každou položku na receptu, léky by za půl roku skokově výrazně podražily. Aby se tak nestalo, vymyslelo ministerstvo zdravotnictví trik: změní se výpočet marže pro lékárny a distributory léků tak, aby se marže snížily. Aby lékárníci neprodělali, pokryje jim tuto ztrátu zisk z poplatků u pacientů. U levných léků k žádným změnám směrem ke zlevnění nedojde, ty podraží. Co se však změní, to jsou doplatky na léky, které stojí řádově stokoruny a víc. Tady podle propočtů ministerstva dojde u většiny léků ke zlevnění. M jako mzdy Největší změnu každý pozná na výplatní pásce - už v kolonce hrubá mzda bude nápadně vyšší částka.ato o 35 procent, což je zdravotní a sociální pojištění, které dnes za zaměstnance platí firma. Kdo má dnes hrubého deset tisíc, nově bude brát korun. Atuto sumu budou mít všichni zdaněnu stejně - tedy patnácti procenty. Dosud platil každý jinou sazbu podle pravidla: čím vyšší příjem, tím vyšší zdanění. Po změně daní si mají všichni polepšit, mnohdy však nikterak výrazně. Například bezdětný jednotlivec s dnešní hrubou mzdou 15 tisíc korun bude brát od ledna čistého , což je o 246 korun víc než doposud. A například rodina se dvěma dětmi, která si dnes přijde na 32 tisíc čistého, si polepší o celou tisícovku. N jako nemocenská Za marodění kratší než čtyři dny nově nedostanou zaměstnanci ani korunu. Méně výhodná bude nemocenská i pro ty, kteří budou marodit delší dobu. Při delší nemoci bude zaměstnanec pobírat první měsíc 60 procent platu, druhý měsíc 66 procent platu, třetí a další měsíc pak 72 procent platu. Například zaměstnanec s hrubým příjmem 20 tisíc korun dostane nyní za měsíc marodění korun. Od 1. ledna s e mu dávka sníží na korun. Na nemocenské by měl stát ušetřit 9 miliard korun. O jako ordinace Mezi stranami se vedly největší boje o poplatky u lékařů, v lékárnách a v nemocnicích. Nově se zavádí třicetikorunový poplatek za návštěvu lékaře. Diskuse se vedly o tom, jestli je budou nebo nebudou muset platit děti do patnácti let, nebo do tří let, nebo do šesti let, nebo dokonce jestli je odpustit i mladým až do osmnácti let. Nakonec zvítězil návrh: když už poplatky, tak nedělat kompromisy a zaplatí je všichni. S tím, že sociálně slabým poplatky vykompenzují dávky. Kde se tedy bude platit? V lékárně za každý lék na receptu 30 korun. V nemocnici za den a noc pobytu 60 korun. A na pohotovostech večer a v noci nebo o víkendech 90 korun. S tím, že pokud přijde pacient v takovém stavu, že jej lékař odešle do nemocnice, poplatek neplatí. P jako pohřebné a pastelkovné V lednu končí i nejdéle vyplácená dávka v zemi - pohřebné. Příbuzní zesnulého už nebudou dostávat pět tisíc korun, tedy částku, za niž bylo možné vypravit nejlevnější pohřeb. Je zcela zrušena. Naopak oproti původním plánům zůstane zachováno pastelkovné. Příspěvek tisíc korun na školní pomůcky pro prvňáčky si vydobyli přeběhlíci z ČSSD Miloš Melčák s Michalem Pohankou jako podmínku toho, aby pomohli vládě prosadit reformy. Jelikož nejde o klíčový výdaj z rozpočtu, Topolánkův kabinet rád vyhověl. R jako rodičovský příspěvek Rodiče, kteří zůstanou doma s dítětem, si budou moci vybrat, jak dlouho budou pobírat rodičovské dávky. Zatímco nyní činí dávka 7582 korun a je vyplácena až do čtyř let dítěte, nově bude nárok na rodičovskou ve výši 7600 korun trvat pouze tři roky. Ale pozor, vláda poprvé zavádí takzvanou třírychlostní rodičovskou. Kdo bude chtít zůstat u dítěte doma jen dva roky, což se týká nejčastěji lidí, kteří více vydělávají, oznámí to dopředu a měsíčně budou moci pobírat korun. A ten, kdo bude chtít celé čtyři roky rodičovské dovolené, musí počítat s tím, že 7600 korun bude pobírat do 21 měsíců dítěte. Zbývající dva roky se částka zkrátí na polovinu. S jako sociální dávky Sníží se počet rodin, které budou moci pobírat dětské přídavky. Už na ně nedosáhne devadesát procent rodin jako dosud. V případě čtyřčlenné rodiny se dvěma malými dětmi se má hranice čistého měsíčního příjmu snížit z nynějších 36 tisíc korun na 22 tisíc, tedy 2,4- násobek životního minima. Výše přídavku na děti už také nebude odstupňována podle příjmu rodiny. Všichni, kteří na něj mají nárok, dostanou stejně - na dítě do šesti let 500 korun, do patnácti let 610 a do 26 let 700 korun. T jako těhotenství Mění se i porodné, které loni v létě politici v předvolební kampani masivně zvyšovali do astronomických výšin. Nyní každý za první dítě dostane od státu korun, navíc s každým následujícím dítětem tato suma roste. Nově od příštího roku budou matky po porodu dostávat třináct tisíc na každé dítě. U jako ubytování Noc v penzionu, hotelu či ubytovně může podražit o desetikoruny, v luxusních hotelích až o stokoruny. Za vše opět může zvýšení DPH. Především hoteliéři v turisticky méně atraktivních oblastech se však obávají, že si nebudou moci dovolit zdražit stejně, jako stoupne daň. Na druhou stranu si mohou ještě oddychnout, protože také ubytovacím službám dříve hrozilo, že budou přeřazeny do vyšší sazby daně, což by mělo za následek mnohem výraznější růst cen. Připlatí si také studenti na internátech a vysokoškolských kolejích. Zdražení by se mělo pohybovat okolo stokoruny měsíčně. V jako výjimky Výjimky a úlevy z daní a jejich rušení bylo velké téma, které hodně vyšumělo. Ministerstvo financí jich původně navrhlo zrušit třináct, nakonec jich zmizí jen méně než polovina. Díky důležitým hlasům poslance Melčáka a Pohanky zůstane například zachováno daňové zvýhodnění stravenek. Jako jedno z mála tak například ze zákona vypadne jen osvobození manipulačního poplatku u hazardu nebo osvobození příjmů z reklam pro zoologické zahrady.naopak nové úlevy ještě přibudou. Například pro zemědělce, kteří budou osvobozeni od placení daně z příjmů při převodu či darování rodinné farmy. Zemědělci mají dlouhodobě zastání u lidovců a ve Sněmovně si často i díky nim prosadili více peněz z rozpočtu. Y jako Ypsilonka a divadla Lístek v první řadě pražského divadla Ypsilon dnes stojí 230 korun, od Nového roku by mohl podražit o desetikorunu. Stejně tak vlivem vyšší DPH vzrostou vstupenky ve všech divadlech, ale také v kinech, muzeích a dalších kulturních zařízeních. Zdraží i lístky na fotbal či hokej. Z jako zaměstnanost Kdo nepracuje, bude se mít hůře, zní heslo vlády, která by tak ráda zvýšila i zaměstnanost a snížila počty lidí bez práce. Zpřísnit se má vyplácení sociálních dávek lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Podle posledních údajů je lidí, kteří jsou bez práce více než rok, téměř polovina ze všech nezaměstnaných. Ti, kteří se práci vyhýbají, budou právě po roce takovéto nečinnosti od státu na sociálních dávkách dostávat pouze existenční minimum 2020 korun. (Podle Mladé fronty DNES)

5 Každé podzimní shromáždění delegátů se koná ve znamení schvalování rozpočtu na další rok. Nejinak tomu bylo i letos. Rozpočet by schválen v předložené podobě a podrobněji se jím zabývá článek pana Mertina, který také rozpočet na SD podrobně komentoval. Shromáždění delegátů se konalo dne 22. listopadu 2007 od 15:30 hodin v sále hotelu Merkur v České Lípě. V úvodní zprávě o činnosti představenstva a činnosti družstva jsme zhodnotili rok 2007 podle činnosti jednotlivých úseků družstva. Máme za sebou rok opravdu rekordního rozsahu velkých oprav na bytových domech a to zejména výměn oken. Okna se v letošním roce vyměňovala na 71 domech a náklad na tuto výměnu překročil v celém družstvu 100 mil. korun. Zateplení pláště domu proběhlo na šesti domech. Náklady na velké opravy letos přesáhly 160 mil. korun. Celková výše poskytnutých půjček činí již ,- Kč. Úvěr byl k tomuto datu schválen již pro 25 samospráv a celková výše úvěrů dosáhla ,- Kč. Dotaci panel na úroky z úvěru pobírá již 8 samospráv. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Informace z podzimního shromáždění delegátů Ve zprávě byla také podrobně zhodnocena návratnost a výnosy z pronájmu budovy, ve které sídlí ČSOB. Bylo konstatováno, že návratnost investice je v předstihu před plánem a výnosy z pronájmu pozitivně zasahují do hospodaření družstva a jsou významným faktorem k udržení nízkého správního poplatku. Zpráva se dále zabývala i činností právního a správního úseku a převody bytů do osobního vlastnictví. Předsedkyně kontrolní komise paní Jaroslava Tůnová ve své zprávě zhodnotila činnost kontrolní komise za období od jarního shromáždění delegátů a vyzdvihla zejména kontrolní ale i osvětovou činnost komise na samosprávách. Na shromáždění delegátů proběhly doplňovací volby náhradníků představenstva. Ze tří navržených kandidátů však dostatečný počet hlasů (60% přítomných) obdržel pouze Ing. Luděk Semerád. Součástí usnesení je i navýšení odměn funkcionářům samospráv z dnešních 20 Kč za měsíc a byt na 30 Kč za měsíc a byt od Toto navýšení bylo by jednak mělo motivovat funkcionáře samospráv k činnosti ve výborech a jednak bude i kompenzovat dopad daňové reformy od příštího roku, protože i tyto odměny Předsedkyně kontrolní komise paní Jaroslava Tůnová budou ve většině případů podléhat zdravotnímu pojištění. Shromáždění delegátů byla také předložena ke schválení novela Směrnice pro rozúčtování, ve které byla kromě mnoha drobných technických oprav a upřesnění navržena změna základní a spotřební složky pro rozúčtování tepla. Základní složka dosud činila 40% - to znamená, že teplo se ze 40% rozpočítává podle podlahové plochy a ze 60% podle měřidel na radiátorech. Metodický pokyn MMR ČR doporučuje pro poměrová měřidla základní složku 50%. Takto byl návrh také předložen a věcným rozborem zdůvodněn vedoucím technického úseku panem Kouřimským. Změna však těsnou nadpoloviční většinou nebyla schválena. Protinávrh předložil delegát Ing. Štrumfa. Argumentoval zcela demagogicky ale úspěšně. Zřejmě jsme tedy pro základní složku 50% ještě nedozráli, byť je podle všech ukazatelů spravedlivější a daleko lépe odráží reálný stav v našich bytech. Součástí programu bylo schválení zástav bytových domů, kterým představenstvo před tím schválilo poskytnutí úvěru na komplexní opravy. Úvěry budou v příštím roce čerpány u banky ČSOB. Jednání shromáždění delegátů se zúčastnil rekordní počet 88% delegátů. Pro závěrečné usnesení hlasovali všichni delegáti.

6 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí Plnění usnesení shromáždění delegátů z SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Usnesení shromáždění delegátů z Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. zprávu mandátové komise. 2. zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od do zprávu kontrolní komise za období od do rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2008 v předloženém znění. 5. poplatek na správu družstva pro členy vlastníky bytů v částce 120,- Kč za měsíc a byt, pro nečleny družstva vlastníky bytů v částce 195,- Kč za měsíc a byt včetně DPH a poplatek za garáž v částce 20,- Kč za měsíc od Poplatek pro členy nájemce zůstává 92,- Kč za měsíc a byt 6. novelu směrnice pro rozúčtování v předloženém znění kromě kapitoly III. odst. 1. písmeno a), kde nadále zůstává základní složka ve výši 40% a spotřební složka ve výši 60%. 7. dle článku Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů odměnu pro funkcionáře samospráv ve výši 30,- Kč na byt a měsíc od zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken, GO střechy, rozvody elektřiny na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. a) změna části usnesení SD z v bodě B7 (navýšení úvěru) : sam. adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru pozemek parcelní číslo katastrální území 238 Brněnská , Česká Lípa zateplení domu, výměna oken 9,09 mil. Kč 5825/121, 5825/122, 5825/123, 5825/124 Česká Lípa 630 Sídliště 632, Mimoň b) nové úvěry : zateplení domu, výměna oken 7,50 mil. Kč 1954 Mimoň sam. adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru pozemek parcelní číslo katastrální území 191 Na Blatech 2057, Česká Lípa 247 Sluneční , Česká Lípa 251 Lužická , Česká Lípa 256 Žitavská , Česká Lípa 405 Sloupská 643-5, Nový Bor zateplení domu, výměna oken a MIV zateplení domu, výměna oken, GO střechy zateplení domu, rozvody elektro zateplení domu, výměna oken zateplení domu, GO ploché střechy 5,40 mil. Kč 1412/3 Česká Lípa 5,85 mil. Kč 5831/10, 5831/11 Česká Lípa 3,64 mil. Kč 5815/8, 5815/9 Česká Lípa 6,57 mil. Kč 5831/25, 5831/26 Česká Lípa 5,17 mil. Kč 852, 853, 854, 855 Nový Bor 6. Provedenou volbu náhradníků představenstva: 1. náhradník: Ing. Luděk Semerád 10. Neschvaluje odvolání členky kontrolní komise paní Věry Linhartové C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z delegátům, předsedům výborů samospráv, pověřeným předsedům a správcům bytových domů do Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. Návrhová komise: p. Luboš Rychtera, p. Břetislav Chlup, p. Štefan Sluka, pí. Olga Rottová, pí. Jaroslava Doušová V České Lípě dne

7 Optika Optika Optika RYCHLÝ INTERNET Paušály na optice 3072 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- CENY S 19% DPH Paušály mimo optiku 1024 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- CENY S 19% DPH V poslední době se dostáváme do přímé konfrontace se službami ADSL poskytovanými konkurenčními společnostmi. Ačkoliv tyto linky disponují četnými omezeními lákají mnoho lidí na poměrně vysoká čísla. Bohužel klienti většinou nezaznamenají ona omezení a nevýhody a nechávají se strhnou bombastickou reklamou. Před tím, než se však rozhodnete realizovat změnu zaměřte se na následující matematické propočty. Základní varianty služeb ADSL, které jsou určeny pro domácnosti se vyznačují tzv. funkcí FUP tj. po stažení určitého množství dat dojde k omezení rychlosti. Konkrétně u nejlevnějších variant je toto omezení od 1 do 20 GB s tím, že po dosažení této hodnoty dojde k omezení rychlosti z původní rychlosti na rychlost 128 kbit. Množství dat je počítáno jako součet dat přijatých a odeslaných. Pro jednoduchost však v následujích tabulkách a grafech počítáme s neomezeným množstvím odeslaných dat a s omezením jen na datech příchozích. Dalším parametrem, kterým se vyznačují linky ADSL je jejich agregace (většinou 1:50) tj. linka může běžet rychlostí rovnající se jedné padesátině maximální delegované rychlosti (většinou se však agregace takto nízko nedostane), aniž by tím došlo k porušení smluvních podmínek. Neopomenutelným minusem služby ADSL je její navázání na telefonní linku, jejíž cenu je nutné připočítat k částkám uváděným v reklamách a od které v následujícím porovnání také abstrahujeme. Hodnoty v grafech jsou počítány pro využití inernetu na 100%. V případě nižšího využití se mohou grafy měnit. Panelové domy ZŘÍZENÍ V PANELOVÉM DOMĚ Telefonování přes internet (VOIP) Potřebujete pevnou linku?? Nechcete plati vysoké paušály?? Rychlost není na rozdíl od konkurenčních nabídek ADSL agregována (sdílena). Žádné poplatky za telefonní linku. Žádné omezení množství stažených a odeslaných dat (FUP) Na sídlištích připravujeme s nástupem optických tras rychlosti v řádech megabitů ŘEŠENÍ Nabízíme možnost telefonování přes Vaši internetovou přípojku (VOIP) bez nutnosti pevné linky za minimální měsíční paušál. Obdržíte vlastní telefonní číslo. 1,80 Kč + DPH 1,80 Kč + DPH Cena za 1 MB stažených dat při 100% vytížení linky bez ohledu na agre gaci a be z ohle du na ce nu te le fnoní link y - nižš í = le pš í Prům ěrná rychlost při aplikci FUP při 100% využití linky bez ohledu na agregaci - vyšší = lepší 0,025 0,02 0,015 0,01 0, kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET 2048 kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET OPTIKA 5120 kbit - RALSKO.NET OPTIKA kbit - RALSKO.NET OPTIKA 512 kbit - ADSL 2048 kbit - ADSL 3072 kbit - ADSL 4096 kbit - ADSL RALSKO.NET kbit kbit kbit kbit kbit kbit ADSL kbit kbit kbit kbit Volejte: , , Navštivte nás na adrese Mariánská 212, Česká Lípa, alcomp.cz, Další informace na

8 Mimoň společenství vlastníků V našem domě je hodně původních nájemníků a moc se nám tu líbí. Bydlí se tu opravdu velice hezky, říká předsedkyně samosprávy 607 paní Jaroslava Mizerová. Samospráva 607, ulice U Nemocnice 537,538 Mimoň je třípodlažní dům s 12 byty. Dům má 6 vlastníků bytů a podle podlahové plochy je spoluvlastnický podíl družstva již jen 49%. V domě funguje tříčlenný výbor samosprávy, jeho předsedkyní je paní Jaroslava Mizerová. Rozhovoru se zúčastnila i další členka výboru paní Jaroslava Hradecká. Samosprávu jsme navštívili proto, že v domě byla v září ukončena výměna oken a meziokenních vložek a nájemníci v domě projevili přání, aby ve Zpravodaji byla zveřejněna jejich velká spokojenost s prací firmy Freezart a.s. Liberec, která výměnu prováděla. Naše první otázka tedy směřuje k této akci. Jak výměna probíhala? Výměnu oken jsme si nejdříve schválili na schůzi. Schválili jsem jí přesto, že okna ještě nebyla zdaleka v havarijním stavu, protože jsme si je pořád poctivě natírali. Já jsem dokonce zpočátku byla proti. Hlavním důvodem výměny bylo to, že přijde zvýšení cen (hlavně kvůli zvýšení DPH) a že nová okna také lépe izolují. Protože dům je již z více než 50% mimo vlastnictví družstva, nedostali jsme vnitrodružstevní půjčku. (Poznámka redakce: Družstvo neposkytuje vnitrodružstevní půjčky domům, ve kterých nemá nadpolo- ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY Jaroslava Hradecká a Jaroslava Mizerová viční většinu vlastnictví. Tyto domy však v současné době již mohou získat úvěr u banky.) Proto jsme nejdříve schválili, že si z fondu oprav uděláme alespoň jednu stranu domu. Ale firma Freezart, která vyhrála výběrové řízení, nám nabídla, že udělá celý dům a druhou polovinu jí budeme splácet. Tak bylo možné udělat celý dům najednou. S prací firmy byly všichni velice spokojeni. Musíme pochválit i jednotlivé pracovníky, kteří na stavbě pracovali. Pracovali každý den od rána až do 18 hodin. Váš dům byl také postaven svépomocí? Ano stavěl se svépomocí za přispění nedaleké továrny na nábytek, kde jsme pracovali. V roce 1968 byl postaven skelet domu a pak jsme svépomocí dům tři roky dodělávali. Stěhovali jsme se v roce Současně s domem jsme si postavili nedaleko domu i garáže. Ty máme nyní už všichni v osobním vlastnictví. Původně jsme měli všichni kotle na topení, nyní máme elektrické přímotopy. Někdo si ale kotel ještě nechal, přímotopy nejsou stavěné na velkou zimu. Na první pohled nás zaujal pořádek a čisto na chodbách. To se hned tak nevidí. Je tady hodně původních nájemníků a to je znát. Dobře spolu vycházíme, na všem se umíme domluvit a tak není problém ani s úklidem, všichni ho dodržují. Jsme na to zvyklí od začátku, co tu bydlíme. Například v zimě si musíme vyhazovat sníh od domu až k silnici. Když tu skončila výměna oken, vyhlásili jsme brigádu a všechno jsme si uklidili. Také hodně dbáme na to, aby se dům zavíral a aby nám sem nechodil nikdo cizí. Když sem jdou pracovat nějací řemeslníci, musí se ohlásit předem, já si je do domu pustím a zase je pak doprovodím ven a dům uzamknu. Dům z roku 1972 má za sebou určitě už nějaké velké opravy? Před asi pěti lety jsme dělali opravu balkonů včetně nového zábradlí. Střecha už je také nově opravená a stejně tak stoupačky na vodu. Hodně věcí si ale děláme sami. Například jsme si před třemi roky vyměňovali lina na chodbách a chodby jsme vymalovali. Jak dlouho děláte předsedkyni samosprávy? Předsedkyni dělám asi 9 let. Výhledově bych to chtěla někomu předat, ale mladší lidé nemají čas. Až se převedou další byty do osobního vlastnictví, bude se muset založit SVJ. To bude mít předseda ještě více starostí a já na to už nebudu stačit. Na druhou stranu mám jako důchodkyně výhodu, že můžu jet do České Lípy na družstvo i dopoledne. Jsem zvyklá si všechno kontrolovat, hlavně čtvrtletní výkaz samosprávy. Jednou se nám například stalo, že nám účtárna dala do nákladů odvoz septiků za celé sídliště. Když něco řeším, tak mě bytová technička paní Polakovičová vždycky poradí a případně mě na družstvu nasměruje tak, abych se dozvěděla, co potřebuji. Děkujeme za rozhovor. Uvnitř domu je velmi pěkné prostředí 6

9 Dne proběhlo v odpoledních hodinách v sále hotelu Merkur jednání delegátů našeho družstva, které mělo na programu i schválení rozpočtu na rok Delegáti rozpočet schválili v navržené podobě. Rozpočet celého družstva je koncipován jako soubor samostatných rozpočtů jednotlivých středisek a jejich skupin. Při jeho tvorbě byl posouzen vývoj skutečnosti v roce 2007 a vlivy, které v příštím roce budou rozhodné pro odhad nákladových a výnosových položek. Předpokládaná inflace a zdražování cen služeb a všech ostatních vstupů vede k růstu nákladových položek. Oproti tomu se některé příjmové zdroje dostávají do stagnace. Je to z důvodu snížení počtu dlužníků, převodů bytů do vlastnictví, či určitého převisu nabídky pronájmu nebytových prostor. Dovolte zmínit několik základních ukazatelů schváleného rozpočtu. Celkové náklady správy jsou v rozpočtu plánovány vyšší oproti předchozímu roku pouze o 1,6%. Výnosy porostou o 14,9%. Na tom se významnou měrou podílí růst výnosů z úroků a to jak z termínovaných úložek tak vnitropodnikových půjček. Plánovaný zisk celého družstva je ve výši 5668 tis. Kč. Z toho Rozpočet 2008 EKONOMIKA střediska ostatního hospodaření vytváří zisk 2866 tis. Kč. Správní poplatek zůstává u členů nájemců beze změny ve výši 92 Kč/měsíc a byt. U členů družstva vlastníků došlo ke schválení navýšení správního poplatku o 20 Kč/měsíc a byt. Důvodem je skutečnost, že vlastníci se nepodílejí na výnosech za převod členských práv a povinností a z penále, které se uplatňuje jen u nájemníků. Správní poplatek pro rok 2008 bude tedy u členů družstva vlastníků činit 120 Kč za měsíc a byt, u nečlenů družstva vlastníků 195 Kč včetně DPH. Správní poplatek za garáže se významně neměnil od počátku devadesátých let. Částka 10 Kč za měsíc a garáž již neodpovídá ceně práce spojené se službou a administrativními náklady souvisejícími se správou garáží. Shromáždění delegátů schválilo návrh na zvýšení správního poplatku v roce 2008 za garáž na výši 20 Kč/měsíc a garáž. Správní poplatky našeho družstva patří k nejnižším v celé severočeské oblasti. Jejich vývoj v dalších letech bude záviset na vývoji ekonomiky celého družstva. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Porovnání ukazatelů rozpočtů Plánovaný zisk správy v tis. Kč Plánovaný zisk za OSBD v tis. Kč Plánovaný růst nákladů správy na 103,70% 101,61% Plánovaný růst výnosů správy na 110,70% 114,85% Správní poplatek člen nájemnce 92 Kč 92 Kč Správní poplatek člen vlastníka 100 Kč 120 Kč Správní poplatek garáže 10 Kč 20 Kč OSBD Česká Lípa nabízí vyřazenou výpočetní techniku Počítače ev. č. CPU RAM HDD VGA Cena Pentium III MB 2 GB 1000, Celeron MB 2GB ATI RAGE , Pentium II MB 4.3 GB ATI Xpert98 8MB 500,- Monitory ev. č. Model Cena Premio , Premio , Premio , Hyundai , Hyundai , Hyundai , Hyundai ,- OZNÁMENÍ Správa družstva oznamuje, že v pondělí dne bude provoz budovy uzavřen z důvodů čerpání nařízené dovolené všem zaměstnancům. ÚŘEDNÍ HODINY OSBD Česká Lípa PONDĚLÍ STŘEDA 7,00 16,30 7,00 16,30 Potřebujete nám zavolat? Ústředna: Energetik: Stavební technik: Bytový technik: Nájemné: Bytové oddělení: Převody bytů: Právní oddělení: NABÍDKA PRODEJE Nabízíme k odprodeji motorový křovinořez OM 735T, pořízený v roce Pořizovací cena byla ve výši ,-Kč. Zařízení je funkční a zachovalé. Prodejní cena byla stanovena na 3.000,-Kč. Případný zájem o koupi oznamte bytovému technikovi p. Janu Stehlíkovi, na telefonní číslo Možnost prohlídky. OSBD ČESKÁ LÍPA PRONAJME NEBYTOVÝ PROSTOR v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze 6 místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel.č , 7

10 TIP NA VÝLET Do okolí Třebušína České středohoří není kolejemi zrovna protkáno, a tak vyrazíme na výlet nejspíš autem. Kousek za Úštěkem ve směru do Litoměřic objevíme odbočkudotřebušína. Přímo nad touto obcí ční k nebi kopec s názvem Kalich. Zaparkujeme například vedle požární nádrže, naproti hotelu Hubertus. Na rozcestníku si vybereme žlutou značku a kolem kostela svatého Mikuláše začneme pomalu stoupat ke tři kilometry vzdálenému vrcholu. Samotný hrad, který si nechal roku 1421 postavit hejtman Žižka, je trochu zklamáním. Zůstalo z něj jen několik zdí a mocný val a to nebyl rozbořen hned několik let po svém vzniku, jak si přál císař Zikmund, ale zpustl až v šestnáctém století. Daleko více zaujme rozhled po kraji. Třebušín se svým kostelem a hřbitovem jakonadlani, vrchol snázvem Panna či nášdalší cíl:trojhora. Po žluté sejdeme zpět do Třebušína. Na jeho okraji značka zmíněné barvy končí a plynule přecházído zelené.na náměstí si zkontrolujeme, jestli nám někdo neodcizil vozidlo, a pokračujeme k jihozápadu. Můžeme si nyní prohlédnout Kalich odspodu. Les, do něhož vstoupíme, je napaden dřevokaznými škůdci, a tak v něm lze pozorovat šplhavce či brhlíky, jak se s nimi lačně vypořádávají. Za průzkum jistě stojí čerstvě rozmístěnéferomonové lapače. Zatímco Kalich byl z horniny zvané trachyt, zde narazíme na známější čedič s jeho typickou sloupcovitouodlučností. Výhled z Trojhory je srovnatelný s tím kališním, ale jinak to zde více voní divokostí. Nejúžasnější jepřechod zjednoho vrcholuna druhý, který mi nechal vzpomenout na lezení v rumunských horách, kde značky jsou jen nazdařbůh rozesety po kamenech. Borovice stáří mého dědy a vzrůstu mého syna lákají k nafocení snímkůdopublikace obonsajích. Po zelené značce slezeme na západní straně plné kamenných moří a intuitivně se podél jižní paty Trojhory vrátíme k cestě, která nás původně podvrcholdovedla. NedalekoŽižkovahradu Kalich se opevnil katolík Zikmund z Vartemberka na kopci s názvem Panna. Hrad ještě nebyl ani dostavěn a už se k němu husité hnali. Obléhání bylo neúspěšné, a tak zase Zikmundovi vojáci oblehli Kalich. Zkrátka taková středověká klasika. V současnosti je kopec mimo turistické trasy a ani z hradu toho moc nenajdeme, lépe řečeno: nenajdeme vůbec nic. Nicméně důvodů na Pannu se vyškrábat je několik. Samota, romantika, čedičové sloupce, rozhled. Přesuneme se autem do vesnice Řepčice ležící severozápadně od Třebušína. Pro cestu k vrcholu jsem zvolil metodu neustálé chůze přímo vzhůru rovnou za nosem. Prodereme se křovím, vyškrábeme se dalším kamenným mořem, obejdeme vypreparovanéútvaryzčediče. Nahoře je opět klid a takřka kruhový rozhled. Také krkavec, zajímavé dřeviny, v létě bloudící otakárci. Rovněž zjistíme, že z druhé strany vede pohodlná cesta. Vydáme se po ní a dojdeme k ceduli stojící v místech bývalé hradní brány. Cesta nakonec ústí na louce u silnice z Řepčic do Homole. Pokud byste tedy nechtěli stoupat dobrodružně, nebude vám dělat problém cestu objevit a udělat si pohodlnou dvacetiminutovou procházku. Připravíte se však o několik kouzelných míst. Vartemberk měl v nedalekém okolí ještě hrad Litýš. Ten objevíme, když z Dolní Řepčice uhneme doprava. Před Kotelicemi je pak odbočka do osady Jeleč. Litýš je nejvyšší kopec vlevo a silnice se vine přímo u jeho úpatí. Stačí jen vhodně zaparkovat na lesácké cestě a pěšmo překonat několik desítek výškových metrů po sice neznačené,ale přestovydupanéstezce. Na vrcholu objevíme kromě deskovitě odlučovaného znělce velice výraznéobrannévalyazbytkyněkolika zdí. Obzvlášť zjara se nám nabízí neobvyklý výhled do okolí, především na sever ve směru na Zubrnice či na východ na lákavou dominantu Sedla, na niž se dá vystoupat ze zmíněné osady Jelečponeznačenélesnícestě. MilanBárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu jiných zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ŘÍJEN - LISTOPAD V České Lípě byla dokončena obnova a rekonstrukce dětskýchhřišťvpětičeskolipskýchmateřskýchškolkách. 16.říjnabylazahájenavýstavbaI.etapy Cyklostezky Varhany. Liberecká pobočka Inspekce ministra vnitra se zabývala případem dvou českolipských policistů, kteří jsou podezřelíztoho,ženevrátiliodcizenýautomobiljehomajiteli,aleúdajnémuzloději. "Průměrnáčeskolipskádomácnost,kteráletoszatopení zaplatila kolem korun, si bude muset v příštím roce připlatit kolem 2500 až 3800 korun," odhadl zvýšení cen ředitel Českolipské teplárenské společnosti Ivan Urban. Ohořelé torzo lidského těla objevili hasiči v České Lípě. Neznámou mrtvolu našli při likvidaci požáru v bývalémpřekladištivmimoňskéulici. V kraji se zvýšil počet všech trestných činů - za prvních devět měsíců roku se jich odehrálo , loni o 874 méně. Městský úřad v České Lípě rozšířil úřední hodiny na odboru dopravy. Aby umožnil řidičům výměnu starých řidičských průkazů. První termíny lidé prakticky nevyužívali. Téměř700lidívyužilo možnostprohlédnoutsirekonstruovanýsportovníareálvčeskélípě.radnicehootevřelaproveřejnostnajedendenpřipříležitostistátníhosvátku. Bývalý policista z Českolipska Jiří Fiala dostal u Krajského soudu v Liberci podmíněný trest tři roky vězení se zkušební dobou pět let za to, že prý jako vedoucí obvodního oddělení poskytoval vyděračům informace o jejich budoucíchobětech. Tháliemi ověnčené představení Picasso přivezli do Jiráskova divadla přední českoslovenští herci Vilma CibulkováaMilanKňažko. Na začátku listopadu vystoupila v České Lípě operní pěvkynědagmarpecková. V České Lípě odstartovalo biologické třídění odpadů z domácností, které je v rámci Libereckého kraje pilotním projektem. Do speciálních hnědých popelnic o obsahu 120 litrů budou lidé moci odevzdat trávu či listí a případně i kuchyňskýodpadrostlinnéhopůvodu. Zajistit dobré služby veřejnosti a zároveň udržet vyrovnané hospodaření, ale také stabilizovat zdravotnický personál.to jsou základní cíle nového ředitele českolipské nemocniceing.marcelazhorného. VČeské Lípě budou letos poprvé sledovat zimní údržbu městských komunikací prostřednictvím globální satelitní navigace (GPS). Všechny vozy společnosti AVE CZ, která na začátku letošního roku zakázku získala, budou vybaveny monitorovacím a navigačním systémem, aby je bylomožnésledovat. Lídrem krajské kandidátky ODS v Libereckém kraji pro volby v roce 2008 bude náměstek hejtmana Radim Zika. Současný hejtman Petr Skokan do krajského zastupitelstva vůbec kandidovat nebude, bude se ucházet o senátorské křeslo ve 36. volebním obvodu, tedy na Českolipsku ačástečněnaliberecku. Koncertem Štefana Margity v libereckém divadle F. X.ŠaldyskončilletošníročníkfestivaluLípamusica. Do České Lípy zavítala 22.listopadu kapela Support Lesbiens s cílem pobavit své posluchače průřezem repertoárusvéprvnípatnáctiletky. V Libereckém kraji přibylo letos pět lidí nakažených smrtelně nebezpečným virem HIV. V předcházejících dvou letech přitom zaznamenali hygienici vždy jen po třech případech. Liberecký kraj se tím dostal na čtvrté nepříznivémístovzemi. Především místní patrioty má potěšit adventní kalendář, který pro ně nechala vyrobit českolipská radnice. Na jeho vrchní straně i uvnitř jsou andělé, kteří zdobí domy ve městě. Přeprojektováníazlevnění.TojerozhodnutíčeskolipskéradnicetýkajícíseplánovanéstavbyCentrauměníakultury,divadlavČeskéLípě. 8 ZpravodajOSBD ČeskáLípavycházíjedenkrátzadvaměsícevnákladu10tis. výtiskůajedistribuovánzdarmavšem členůmokresníhostavebníhobytovéhodružstva. ZpravodajvydáváOSBDvespoluprácisregionálnímzpravodajskýmserveremwww.I-Noviny.czajehoredaktory.Veškeráprávavyhrazena. Výrobu, fax: Redakční rada:rndr. JiříBárta,RůženaKrálová,LenkaNováková,JaroslavTichna,SiegfriedTomasch Adresa: OSBDČeskáLípa, Barvíř ská738, ČeskáLípa, IČO: , zapsánovobchodnímrejstří kuuksústínadlabem,oddíldr. XXVI, vložka320, telefonspojovatelka: ; fax:

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 129 USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků Shromáždění vlastníků konané ve středu 28.5.2014 v 20:00 prezentace zahájena v 19:30 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Vážení spoluvlastníci, dovolte mi před svolaným

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více