nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní , Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská , Česká Lípa na výměnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu"

Transkript

1 číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění delegátů - schválilo rozpočet družstva na rok I rozpočet byl následně předložen ke schválení na shromáždění delegátů - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o stavu rekonstrukcí septiků v roce Družstvo má stále nedořešené vypouštění odpadních vod ve čtyřech obcích. V Chlumu, v Dřevčicích, ve Valteřicích a ve Stružnici. - schválilo program podzimního shromáždění delegátů a materiály, které se budou v jednotlivých bodech projednávat - schválilo bytové záležitosti podle zprávy bytové komise - vzalo na vědomí doporučení kontrolní komise ze zprávy z kontroly čerpání DZOI do 15 tisíc Kč výbory samospráv a schválilo návrh kontrolní komise na navýšení odměn funkcionářům samospráv z 20 na 30 Kč na byt a měsíc. I tento návrh musí být předložen na shromáždění delegátů - schválilo bankovní úvěry pro samosprávy 247, Sluneční , Česká Lípa a 251, Lužická , Česká Lípa. V obou případech se jedná o zateplení domu a výměnu oken. Sam. 247 bude navíc dělat generální opravu střechy a sam. 251 výměnu s polečných elektrorozvodů - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 749, Jestřebí č.p. 6 na zateplení domu a samosprávě 439, Pískovec , Kamenický Šenov na sanaci lodžiových panelů Na 36. zasedání dne představenstvo - schválilo návrh usnesení podzimního SD schválilo úpravu nájemních předpisů v položkách věcně usměrňované nájemné a zálohové platby dle předloženého návrhu s platností od a navýšení tvorby DZOI u 16 samospráv, které plánují v příštích letech velké opravy - schválilo novelu Směrnice pro poskytování půjček a úvěrů - vzalo na vědomí zprávu o velkých opravách bytových domů v roce schválilo pětiletou vnitrodružstevní půjčku pro samosprávy: 1) 268, R. Hrušínského , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn 2) 434, Hřebenka 890, Nový Bor na výměnu bytových oken a zateplení ostění 3) 215, Dukelská , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 4) 223, Bardějovská , Česká Lípa na výmě- nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 6) 254, Budyšínská , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn 7) 435, Hřebenka 888, Nový Bor na výměnu bytových oken a zateplení ostění 8) 304, Cvikovská , Česká Lípa na výměnu všech oken a vyzdění lodžií 9) 424, Palackého 863-7, Nový Bor na zateplení domu 10) 431, Palackého 886, Nový Bor na výměnu bytových oken a zateplení ostění 11) 309, J. Zrzavého 2880, Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 12) 232, Pod Špičákem , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 13) 269, Štursova , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn - schválilo pětiletou vnitrodružstevní půjčku s podmínkou snížení počtu dlužníků na nájmu a snížení dlužné částky dle směrnice pro samosprávy: 14) 237, Brněnská , Česká Lípa na výměnu všech oken a výměnu lodžiových stěn 15) 302, Kunratická , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 16) 303, Šluknovská , Česká Lípa na výměnu lodžiových oken a výměnu lodžiových stěn 17) 275, Hradecká , Česká Lípa na výměnu bytových oken a výměnu lodžiových stěn - schválilo výši nepeněžního vkladu členů družstev při výstavbě osmnácti garáží na středisku 877, ul. Polní, Mimoň v hodnotě ,- Kč na jednu garáž. Tento nepeněžní vklad bude zaevidován jako členský podíl - schválilo vnitrodružstevní venkovskou půjčku pro samosprávu 782, Tuhaň č.p. 70 na výměnu oken. vydáno ve spolupráci s ÚVODNÍK Vážení čtenáři Zpravodaje. Rok 2008 se pomalu stává minulostí, blíží se čas Vánoc. Dovolte nám, abychom Vám touto cestou popřáli klidné a příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví štěstí a pohody a úspěšný vstup do nového roku Představenstvo, správa družstva a redakční rada 1

2 2 Častým dotazem, se kterým se na nás naši členové obracejí, je otázka, zda se platí daň z příjmu při úplatném převodu členských práv a povinnosti.tuto otázku řeší zákon o dani z příjmu 586/92Sb., v platném znění, konkrétně 4.V tomto krátkémčlánkusijenstručněpopíšemeproblematiku, která se týká družstevních bytů a bytových jednotek převedených dovlastnictví. Družstevníbyt Příjem z převodu členských práv družstvajeoddanězpříjmuosvobozenvpřípadě, že doba mezi nabytím a převodem družstevního bytu přesáhne dobu 5 let. Z toho plyne, že je výhodné prodat družstevníbytpo5letech! V případě, že provádíte převod členských práv k družstevnímu bytu ve lhůtě kratší než 5 let od nabytí členských práv, je základní podmínkou pro osvobození daně z příjmů posouzení účelu použití obdržených financí. Jsou- li příjmy z převodu členských práv použity na uspokojení bytové potřeby v době jednoho roku před jejich obdržením nebo do jednoho roku následujícího po roce v němž finanční příjem nastal, jsou osvobozeny od daně. Výklad následující věty si uveďmenapříkladu.člendružstvaprovedl např. převod členských práv Znamená to, že období, na které se vztahuje osvobození oddanězpříjmuzaúplatnýpřevodčlenských práv je od do Klasickým příkladem, kdy vynaloží občan finanční prostředky na pořízení bytové náhrady před obdrženímpříjmuzpřevodučlenských práv, je výstavba rodinného domu, kterou realizuje člen družstva bydlící vdružstevnímbytě. JAK JE TO S DANÍ? LEGISLATIVA Přijetí osvobozených příjmů je každý povinen oznámit finančnímu úřadu, do konce roku, ve kterém příjem za převod členských práv obdržel.tyto příjmy jsou od daně osvobozeny bez ohledunato,zdajsteoznamovacípovinnost splnili, či ne. Jestliže příjmy z převodu členských práv k družstevnímu bytu použijete na získání bytové náhrady jen zčásti, osvobozena bude pouze část příjmu ve výši vynaložených prostředků na jinou bytovou potřebu. Zbývající část příjmu je považována za ostatní zdanitelnýpříjem. Za vlastní bytovou náhradu se považuje: Výstavba bytového domu, rodinného domu,bytunebozměnastavby. Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, bytů v nájmu nebo v užívání. Koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby tohotodomunebobytu. Úhrada za převod členských práv apovinnostídružstva. Splácení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb zmíněnýchvprvníodrážce. Splácení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinnéhodomu. Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu,rodinného nebo bytovéhodomu. Koupě pozemku, pokud na něm bude provedena stavba s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavbabytovépotřebydo4letodokamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízenímbytovépotřeby. Bytovájednotkavevlastnictví Příjem z prodeje bytu včetně podílu na společných částech domu( bytové jednotky) včetně pozemku i souvisejícího, je osvobozen od daně, pokud v něm měl prodávající bydliště po dobu 2 let bezprostředněpředprodejem. Pokud prodávající neměl v bytě bydliště, jsou příjmy z prodeje osvobozeny od daně, přesáhne-li doba mezi nabytímaprodejemdobu5let V případě, že prodávající měl v bytě bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby, je jeho příjem z prodeje oddaněrovněžosvobozen. PODNÁJEM BYTU Téma podnájmu bytů je stále živé a je to problém, který často znepříjemňuje život ostatním spolubydlícím. V červnovém čísle našeho Zpravodaje psala o černých podnájmech členka kontrolní komise paníglazerová.včemspočíváhlavníproblém? Funkcionáři samospráv registrují v domech pohyb neznámých lidí. Nevědí okohosejedná,kdovlastněvbytěbydlí? Při dotazu na správě družstva se rovněž nic nedozvědí, neboť nájemník bytu v mnoha případech žádnou podnájemní smlouvu neuzavřel. Ti aktivní předsedové samospráv, svým dotazem na správě družstva, alespoň dají podnět k jednání a správa družstva vyzve nájemníka bytu k nápravě. Neuzavření podnájemní smlouvy je podle stanov našeho družstva Čl.45 a rovněž podle 719 Občanského zákoníku výpovědním důvodem z nájmu bytu. Jedná se o hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu. Podle platných stanov by měl nájemník nejdříve na družstvu ohlásit, že chce byt pronajmout. Správa družstva by měla informovat výbor samosprávy a ten by měl do 14 dnů se k záměru vyjádřit. Následně by mělo představenstvozáměrprojednatavydatpísemnýsouhlas.potombyseuzavřelanasprávědružstva písemná smlouva o podnájmu, která je zpoplatněna částkou 1 500,- Kč. Praxe běžítak,ženájemník,kterýbytpronajímá někdy s podnájemníkem se dostaví na správudružstvatakzhrubapoměsícilegalizovat podnájem bytu. Pracovnice bytového oddělení okamžitě informují předseduvýborusamosprávy ovzniklémpodnájmu a vyzvou ho k vyjádření výboru samosprávyvelhůtědo14dnů.podnájmy potom následně schvaluje každý měsíc představenstvo. Ze samospráv je slyšet kritika, že v bytě už dávno podnájemník bydlí a nyní nás teprve někdo o tom informuje. Není to chyba správy družstva, problém je v liknavém přístupu plnění povinností člena družstva. Vedle nájemců bytů, bydlí v domě i vlastníci bytových jednotek. V jejich případě, když pronajmou byt, tak mají s uživatelem bytu nájemní vztah. Povinnost vlastníka nahlásit správci změnu v užívání bytové jednotky, tj. i vzniklý nový nájemní vztah k danému bytu, vyplývá z Příkazní smlouvy o obstarávání správy domu. Zde zase záleží na solidnosti a zodpovědnosti každého jednotlivce. Správce družstvo nemá možnostnesplněnítétopovinnostisankcionovat. Obecně je možno konstatovat, že stav této specifiky užívání bytů závisí především na právním vědomí a zodpovědnostijednotlivců. ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD

3 Výraznou část nájemního předpisu tvoří tzv. služby. Finančně nejvýraznější je dodávka tepla, teplé a studené vody, osvětlení společných prostor a provoz výtahu. Služby platíme v průběhu roku zálohově, buď na základě odhadu konečných nákladů nebo uzavřené smlouvy. Teprve po skončení roku provádí správa družstva tzv. vyúčtování zálohových plateb. Rozúčtovací klíče jednotlivých položek a pravidla rozúčtování jsou uvedeny ve Směrnici o rozúčtování. Ta současná platí od jara roku 2002, tedy pět a půl roku. Proto jsme museli reagovat na nové situace, které přinesl život, jako např. nové položky předpisu (bankovní úvěr, vnitrodružstevní půjčka) nebo zpřesnění způsobu provádění odečtů tepla a vody. Připravili jsme proto novelu této směrnice, kterou jsme předložili shromáždění delegátů Tou nejhlavnější a nejdiskutabilnější změnou byl však nepochybně návrh na zvýšení základní složky tepla na vytápění ze 40 na 50%. Na vysvětlenou základní složka nákladů se počítá podle velikosti bytu, nelze jí tedy chováním ani regulací topení ovlivnit. Vyjadřuje podíl bytu na vytápění společných částí domu a podíl na spotřebě tepla, prostupujícího okolními stěnami. Její výše je v současnosti 40% celkových nákladů za teplo. Naproti tomu spotřební složka zohledňuje teplo, vyzářené do prostoru z radiá- TECHNICKÉ INFORMACE Změna Směrnice o rozúčtování promarněná šance torů v bytě, tedy teplo, jehož množství můžeme svým chováním výrazně ovlivnit. Ta je doposud ve výši 60% celkových nákladů za teplo. Návrh novely směrnice chtěl změnit poměr mezi oběmi složkami z 40/60 na 50/50. Proč ta změna a co to mělo přinést? Základní složka ve výši 50% celkových nákladů více odráží užívaný typ indikátorů a způsob rozpočítávání tepla mezi jednotlivé spotřebitele a snižuje potřebu následného korekčního přepočtu. Zároveň však zachovává výrazné rozdíly v celkových nákladech u stejně velkých bytů v domě při různém chování uživatelů. Zvýšením základní složky by naše vyúčtování bylo více v souladu s metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. Změna ve finančním výsledku vyúčtování oproti minulosti je při průměrném chování uživatelů nepodstatná, v řádech desetikorun, maximálně stokorun. Pouze v případech krajních hodnot (netopí se nebo se naopak topí bez omezení) by mohl být rozdíl v řádech několika stovek korun. Všechny víceméně kosmetické a formální změny byly odsouhlaseny. Avšak, jak napovídá nadpis článku, ta nejdůležitější a nejzásadnější, totiž zvýšení základní složky tepla, nebyla přijat. Jako v minulosti i tentokrát zvítězil, byť těsně, názor delegátů, že košile je bližší než kabát a že je lepší v zájmu vyšší spravedlnosti okrádat své sousedy a dobírat na jaře velké peníze bez ohledu na vlastnosti tepla a technické možnosti soustavy. Protože schválené změny jsou natolik formální a nemění žádná pravidla pro rozúčtování pro jednotlivé konečné spotřebitele, rozhodli jsme nevydávat a nerozesílat družstevníkům písemné vyhotovení. Úplné nové znění Směrnice o rozúčtování je k dispozici v elektronické podobě na našich internetových stránkách, případně jej bude možné získat na správě družstva. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku

4 4 Daňová reforma podle abecedy J jako jídlo Na ceny jídla a nealkoholických nápojů by mělo zvýšení DPH dopadnout nejméně. V silné konkurenci si obchodníci nejspíš nedovolí zdražit o celé zvýšení daně. Pokud si však nesníží marže, pocítí zdražení namísto zákazníků dodavatelé, které budou obchodníci nutit, aby jim prodávali za nižší ceny. Možné je také to, že ceny základních potravin, jako je chleba či mléko, se nehnou vůbec a obchodníci o to víc zdraží jídlo, které se nekupuje tak často a u nějž není takový tlak na co nejnižší cenu. K jako knihy a tisk Nižší sazba DPH se týká i knih a tisku, na něž je nyní uvalena daň pět procent a od ledna se zvedne na devět. U novin by to mohlo dělat zhruba padesátník, ale jisté to zatím není - na cenu mají výrazný vliv i další faktory, jako je třeba cena papíru. Podraží i knihy. NapříkladAndělé všedního dne od Michala Viewegha, kterou dnes koupíte za 135 korun, může od ledna stát 140 korun. L jako léky Vzhledem k tomu, že se mění sazba DPH u léků z pěti na devět procent a kromě toho pacienti začnou platit v lékárně nově od ledna třicet korun za každou položku na receptu, léky by za půl roku skokově výrazně podražily. Aby se tak nestalo, vymyslelo ministerstvo zdravotnictví trik: změní se výpočet marže pro lékárny a distributory léků tak, aby se marže snížily. Aby lékárníci neprodělali, pokryje jim tuto ztrátu zisk z poplatků u pacientů. U levných léků k žádným změnám směrem ke zlevnění nedojde, ty podraží. Co se však změní, to jsou doplatky na léky, které stojí řádově stokoruny a víc. Tady podle propočtů ministerstva dojde u většiny léků ke zlevnění. M jako mzdy Největší změnu každý pozná na výplatní pásce - už v kolonce hrubá mzda bude nápadně vyšší částka.ato o 35 procent, což je zdravotní a sociální pojištění, které dnes za zaměstnance platí firma. Kdo má dnes hrubého deset tisíc, nově bude brát korun. Atuto sumu budou mít všichni zdaněnu stejně - tedy patnácti procenty. Dosud platil každý jinou sazbu podle pravidla: čím vyšší příjem, tím vyšší zdanění. Po změně daní si mají všichni polepšit, mnohdy však nikterak výrazně. Například bezdětný jednotlivec s dnešní hrubou mzdou 15 tisíc korun bude brát od ledna čistého , což je o 246 korun víc než doposud. A například rodina se dvěma dětmi, která si dnes přijde na 32 tisíc čistého, si polepší o celou tisícovku. N jako nemocenská Za marodění kratší než čtyři dny nově nedostanou zaměstnanci ani korunu. Méně výhodná bude nemocenská i pro ty, kteří budou marodit delší dobu. Při delší nemoci bude zaměstnanec pobírat první měsíc 60 procent platu, druhý měsíc 66 procent platu, třetí a další měsíc pak 72 procent platu. Například zaměstnanec s hrubým příjmem 20 tisíc korun dostane nyní za měsíc marodění korun. Od 1. ledna s e mu dávka sníží na korun. Na nemocenské by měl stát ušetřit 9 miliard korun. O jako ordinace Mezi stranami se vedly největší boje o poplatky u lékařů, v lékárnách a v nemocnicích. Nově se zavádí třicetikorunový poplatek za návštěvu lékaře. Diskuse se vedly o tom, jestli je budou nebo nebudou muset platit děti do patnácti let, nebo do tří let, nebo do šesti let, nebo dokonce jestli je odpustit i mladým až do osmnácti let. Nakonec zvítězil návrh: když už poplatky, tak nedělat kompromisy a zaplatí je všichni. S tím, že sociálně slabým poplatky vykompenzují dávky. Kde se tedy bude platit? V lékárně za každý lék na receptu 30 korun. V nemocnici za den a noc pobytu 60 korun. A na pohotovostech večer a v noci nebo o víkendech 90 korun. S tím, že pokud přijde pacient v takovém stavu, že jej lékař odešle do nemocnice, poplatek neplatí. P jako pohřebné a pastelkovné V lednu končí i nejdéle vyplácená dávka v zemi - pohřebné. Příbuzní zesnulého už nebudou dostávat pět tisíc korun, tedy částku, za niž bylo možné vypravit nejlevnější pohřeb. Je zcela zrušena. Naopak oproti původním plánům zůstane zachováno pastelkovné. Příspěvek tisíc korun na školní pomůcky pro prvňáčky si vydobyli přeběhlíci z ČSSD Miloš Melčák s Michalem Pohankou jako podmínku toho, aby pomohli vládě prosadit reformy. Jelikož nejde o klíčový výdaj z rozpočtu, Topolánkův kabinet rád vyhověl. R jako rodičovský příspěvek Rodiče, kteří zůstanou doma s dítětem, si budou moci vybrat, jak dlouho budou pobírat rodičovské dávky. Zatímco nyní činí dávka 7582 korun a je vyplácena až do čtyř let dítěte, nově bude nárok na rodičovskou ve výši 7600 korun trvat pouze tři roky. Ale pozor, vláda poprvé zavádí takzvanou třírychlostní rodičovskou. Kdo bude chtít zůstat u dítěte doma jen dva roky, což se týká nejčastěji lidí, kteří více vydělávají, oznámí to dopředu a měsíčně budou moci pobírat korun. A ten, kdo bude chtít celé čtyři roky rodičovské dovolené, musí počítat s tím, že 7600 korun bude pobírat do 21 měsíců dítěte. Zbývající dva roky se částka zkrátí na polovinu. S jako sociální dávky Sníží se počet rodin, které budou moci pobírat dětské přídavky. Už na ně nedosáhne devadesát procent rodin jako dosud. V případě čtyřčlenné rodiny se dvěma malými dětmi se má hranice čistého měsíčního příjmu snížit z nynějších 36 tisíc korun na 22 tisíc, tedy 2,4- násobek životního minima. Výše přídavku na děti už také nebude odstupňována podle příjmu rodiny. Všichni, kteří na něj mají nárok, dostanou stejně - na dítě do šesti let 500 korun, do patnácti let 610 a do 26 let 700 korun. T jako těhotenství Mění se i porodné, které loni v létě politici v předvolební kampani masivně zvyšovali do astronomických výšin. Nyní každý za první dítě dostane od státu korun, navíc s každým následujícím dítětem tato suma roste. Nově od příštího roku budou matky po porodu dostávat třináct tisíc na každé dítě. U jako ubytování Noc v penzionu, hotelu či ubytovně může podražit o desetikoruny, v luxusních hotelích až o stokoruny. Za vše opět může zvýšení DPH. Především hoteliéři v turisticky méně atraktivních oblastech se však obávají, že si nebudou moci dovolit zdražit stejně, jako stoupne daň. Na druhou stranu si mohou ještě oddychnout, protože také ubytovacím službám dříve hrozilo, že budou přeřazeny do vyšší sazby daně, což by mělo za následek mnohem výraznější růst cen. Připlatí si také studenti na internátech a vysokoškolských kolejích. Zdražení by se mělo pohybovat okolo stokoruny měsíčně. V jako výjimky Výjimky a úlevy z daní a jejich rušení bylo velké téma, které hodně vyšumělo. Ministerstvo financí jich původně navrhlo zrušit třináct, nakonec jich zmizí jen méně než polovina. Díky důležitým hlasům poslance Melčáka a Pohanky zůstane například zachováno daňové zvýhodnění stravenek. Jako jedno z mála tak například ze zákona vypadne jen osvobození manipulačního poplatku u hazardu nebo osvobození příjmů z reklam pro zoologické zahrady.naopak nové úlevy ještě přibudou. Například pro zemědělce, kteří budou osvobozeni od placení daně z příjmů při převodu či darování rodinné farmy. Zemědělci mají dlouhodobě zastání u lidovců a ve Sněmovně si často i díky nim prosadili více peněz z rozpočtu. Y jako Ypsilonka a divadla Lístek v první řadě pražského divadla Ypsilon dnes stojí 230 korun, od Nového roku by mohl podražit o desetikorunu. Stejně tak vlivem vyšší DPH vzrostou vstupenky ve všech divadlech, ale také v kinech, muzeích a dalších kulturních zařízeních. Zdraží i lístky na fotbal či hokej. Z jako zaměstnanost Kdo nepracuje, bude se mít hůře, zní heslo vlády, která by tak ráda zvýšila i zaměstnanost a snížila počty lidí bez práce. Zpřísnit se má vyplácení sociálních dávek lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Podle posledních údajů je lidí, kteří jsou bez práce více než rok, téměř polovina ze všech nezaměstnaných. Ti, kteří se práci vyhýbají, budou právě po roce takovéto nečinnosti od státu na sociálních dávkách dostávat pouze existenční minimum 2020 korun. (Podle Mladé fronty DNES)

5 Každé podzimní shromáždění delegátů se koná ve znamení schvalování rozpočtu na další rok. Nejinak tomu bylo i letos. Rozpočet by schválen v předložené podobě a podrobněji se jím zabývá článek pana Mertina, který také rozpočet na SD podrobně komentoval. Shromáždění delegátů se konalo dne 22. listopadu 2007 od 15:30 hodin v sále hotelu Merkur v České Lípě. V úvodní zprávě o činnosti představenstva a činnosti družstva jsme zhodnotili rok 2007 podle činnosti jednotlivých úseků družstva. Máme za sebou rok opravdu rekordního rozsahu velkých oprav na bytových domech a to zejména výměn oken. Okna se v letošním roce vyměňovala na 71 domech a náklad na tuto výměnu překročil v celém družstvu 100 mil. korun. Zateplení pláště domu proběhlo na šesti domech. Náklady na velké opravy letos přesáhly 160 mil. korun. Celková výše poskytnutých půjček činí již ,- Kč. Úvěr byl k tomuto datu schválen již pro 25 samospráv a celková výše úvěrů dosáhla ,- Kč. Dotaci panel na úroky z úvěru pobírá již 8 samospráv. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Informace z podzimního shromáždění delegátů Ve zprávě byla také podrobně zhodnocena návratnost a výnosy z pronájmu budovy, ve které sídlí ČSOB. Bylo konstatováno, že návratnost investice je v předstihu před plánem a výnosy z pronájmu pozitivně zasahují do hospodaření družstva a jsou významným faktorem k udržení nízkého správního poplatku. Zpráva se dále zabývala i činností právního a správního úseku a převody bytů do osobního vlastnictví. Předsedkyně kontrolní komise paní Jaroslava Tůnová ve své zprávě zhodnotila činnost kontrolní komise za období od jarního shromáždění delegátů a vyzdvihla zejména kontrolní ale i osvětovou činnost komise na samosprávách. Na shromáždění delegátů proběhly doplňovací volby náhradníků představenstva. Ze tří navržených kandidátů však dostatečný počet hlasů (60% přítomných) obdržel pouze Ing. Luděk Semerád. Součástí usnesení je i navýšení odměn funkcionářům samospráv z dnešních 20 Kč za měsíc a byt na 30 Kč za měsíc a byt od Toto navýšení bylo by jednak mělo motivovat funkcionáře samospráv k činnosti ve výborech a jednak bude i kompenzovat dopad daňové reformy od příštího roku, protože i tyto odměny Předsedkyně kontrolní komise paní Jaroslava Tůnová budou ve většině případů podléhat zdravotnímu pojištění. Shromáždění delegátů byla také předložena ke schválení novela Směrnice pro rozúčtování, ve které byla kromě mnoha drobných technických oprav a upřesnění navržena změna základní a spotřební složky pro rozúčtování tepla. Základní složka dosud činila 40% - to znamená, že teplo se ze 40% rozpočítává podle podlahové plochy a ze 60% podle měřidel na radiátorech. Metodický pokyn MMR ČR doporučuje pro poměrová měřidla základní složku 50%. Takto byl návrh také předložen a věcným rozborem zdůvodněn vedoucím technického úseku panem Kouřimským. Změna však těsnou nadpoloviční většinou nebyla schválena. Protinávrh předložil delegát Ing. Štrumfa. Argumentoval zcela demagogicky ale úspěšně. Zřejmě jsme tedy pro základní složku 50% ještě nedozráli, byť je podle všech ukazatelů spravedlivější a daleko lépe odráží reálný stav v našich bytech. Součástí programu bylo schválení zástav bytových domů, kterým představenstvo před tím schválilo poskytnutí úvěru na komplexní opravy. Úvěry budou v příštím roce čerpány u banky ČSOB. Jednání shromáždění delegátů se zúčastnil rekordní počet 88% delegátů. Pro závěrečné usnesení hlasovali všichni delegáti.

6 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí Plnění usnesení shromáždění delegátů z SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Usnesení shromáždění delegátů z Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. zprávu mandátové komise. 2. zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od do zprávu kontrolní komise za období od do rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2008 v předloženém znění. 5. poplatek na správu družstva pro členy vlastníky bytů v částce 120,- Kč za měsíc a byt, pro nečleny družstva vlastníky bytů v částce 195,- Kč za měsíc a byt včetně DPH a poplatek za garáž v částce 20,- Kč za měsíc od Poplatek pro členy nájemce zůstává 92,- Kč za měsíc a byt 6. novelu směrnice pro rozúčtování v předloženém znění kromě kapitoly III. odst. 1. písmeno a), kde nadále zůstává základní složka ve výši 40% a spotřební složka ve výši 60%. 7. dle článku Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů odměnu pro funkcionáře samospráv ve výši 30,- Kč na byt a měsíc od zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken, GO střechy, rozvody elektřiny na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. a) změna části usnesení SD z v bodě B7 (navýšení úvěru) : sam. adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru pozemek parcelní číslo katastrální území 238 Brněnská , Česká Lípa zateplení domu, výměna oken 9,09 mil. Kč 5825/121, 5825/122, 5825/123, 5825/124 Česká Lípa 630 Sídliště 632, Mimoň b) nové úvěry : zateplení domu, výměna oken 7,50 mil. Kč 1954 Mimoň sam. adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru pozemek parcelní číslo katastrální území 191 Na Blatech 2057, Česká Lípa 247 Sluneční , Česká Lípa 251 Lužická , Česká Lípa 256 Žitavská , Česká Lípa 405 Sloupská 643-5, Nový Bor zateplení domu, výměna oken a MIV zateplení domu, výměna oken, GO střechy zateplení domu, rozvody elektro zateplení domu, výměna oken zateplení domu, GO ploché střechy 5,40 mil. Kč 1412/3 Česká Lípa 5,85 mil. Kč 5831/10, 5831/11 Česká Lípa 3,64 mil. Kč 5815/8, 5815/9 Česká Lípa 6,57 mil. Kč 5831/25, 5831/26 Česká Lípa 5,17 mil. Kč 852, 853, 854, 855 Nový Bor 6. Provedenou volbu náhradníků představenstva: 1. náhradník: Ing. Luděk Semerád 10. Neschvaluje odvolání členky kontrolní komise paní Věry Linhartové C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z delegátům, předsedům výborů samospráv, pověřeným předsedům a správcům bytových domů do Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. Návrhová komise: p. Luboš Rychtera, p. Břetislav Chlup, p. Štefan Sluka, pí. Olga Rottová, pí. Jaroslava Doušová V České Lípě dne

7 Optika Optika Optika RYCHLÝ INTERNET Paušály na optice 3072 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- CENY S 19% DPH Paušály mimo optiku 1024 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- CENY S 19% DPH V poslední době se dostáváme do přímé konfrontace se službami ADSL poskytovanými konkurenčními společnostmi. Ačkoliv tyto linky disponují četnými omezeními lákají mnoho lidí na poměrně vysoká čísla. Bohužel klienti většinou nezaznamenají ona omezení a nevýhody a nechávají se strhnou bombastickou reklamou. Před tím, než se však rozhodnete realizovat změnu zaměřte se na následující matematické propočty. Základní varianty služeb ADSL, které jsou určeny pro domácnosti se vyznačují tzv. funkcí FUP tj. po stažení určitého množství dat dojde k omezení rychlosti. Konkrétně u nejlevnějších variant je toto omezení od 1 do 20 GB s tím, že po dosažení této hodnoty dojde k omezení rychlosti z původní rychlosti na rychlost 128 kbit. Množství dat je počítáno jako součet dat přijatých a odeslaných. Pro jednoduchost však v následujích tabulkách a grafech počítáme s neomezeným množstvím odeslaných dat a s omezením jen na datech příchozích. Dalším parametrem, kterým se vyznačují linky ADSL je jejich agregace (většinou 1:50) tj. linka může běžet rychlostí rovnající se jedné padesátině maximální delegované rychlosti (většinou se však agregace takto nízko nedostane), aniž by tím došlo k porušení smluvních podmínek. Neopomenutelným minusem služby ADSL je její navázání na telefonní linku, jejíž cenu je nutné připočítat k částkám uváděným v reklamách a od které v následujícím porovnání také abstrahujeme. Hodnoty v grafech jsou počítány pro využití inernetu na 100%. V případě nižšího využití se mohou grafy měnit. Panelové domy ZŘÍZENÍ V PANELOVÉM DOMĚ Telefonování přes internet (VOIP) Potřebujete pevnou linku?? Nechcete plati vysoké paušály?? Rychlost není na rozdíl od konkurenčních nabídek ADSL agregována (sdílena). Žádné poplatky za telefonní linku. Žádné omezení množství stažených a odeslaných dat (FUP) Na sídlištích připravujeme s nástupem optických tras rychlosti v řádech megabitů ŘEŠENÍ Nabízíme možnost telefonování přes Vaši internetovou přípojku (VOIP) bez nutnosti pevné linky za minimální měsíční paušál. Obdržíte vlastní telefonní číslo. 1,80 Kč + DPH 1,80 Kč + DPH Cena za 1 MB stažených dat při 100% vytížení linky bez ohledu na agre gaci a be z ohle du na ce nu te le fnoní link y - nižš í = le pš í Prům ěrná rychlost při aplikci FUP při 100% využití linky bez ohledu na agregaci - vyšší = lepší 0,025 0,02 0,015 0,01 0, kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET 2048 kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET OPTIKA 5120 kbit - RALSKO.NET OPTIKA kbit - RALSKO.NET OPTIKA 512 kbit - ADSL 2048 kbit - ADSL 3072 kbit - ADSL 4096 kbit - ADSL RALSKO.NET kbit kbit kbit kbit kbit kbit ADSL kbit kbit kbit kbit Volejte: , , Navštivte nás na adrese Mariánská 212, Česká Lípa, alcomp.cz, Další informace na

8 Mimoň společenství vlastníků V našem domě je hodně původních nájemníků a moc se nám tu líbí. Bydlí se tu opravdu velice hezky, říká předsedkyně samosprávy 607 paní Jaroslava Mizerová. Samospráva 607, ulice U Nemocnice 537,538 Mimoň je třípodlažní dům s 12 byty. Dům má 6 vlastníků bytů a podle podlahové plochy je spoluvlastnický podíl družstva již jen 49%. V domě funguje tříčlenný výbor samosprávy, jeho předsedkyní je paní Jaroslava Mizerová. Rozhovoru se zúčastnila i další členka výboru paní Jaroslava Hradecká. Samosprávu jsme navštívili proto, že v domě byla v září ukončena výměna oken a meziokenních vložek a nájemníci v domě projevili přání, aby ve Zpravodaji byla zveřejněna jejich velká spokojenost s prací firmy Freezart a.s. Liberec, která výměnu prováděla. Naše první otázka tedy směřuje k této akci. Jak výměna probíhala? Výměnu oken jsme si nejdříve schválili na schůzi. Schválili jsem jí přesto, že okna ještě nebyla zdaleka v havarijním stavu, protože jsme si je pořád poctivě natírali. Já jsem dokonce zpočátku byla proti. Hlavním důvodem výměny bylo to, že přijde zvýšení cen (hlavně kvůli zvýšení DPH) a že nová okna také lépe izolují. Protože dům je již z více než 50% mimo vlastnictví družstva, nedostali jsme vnitrodružstevní půjčku. (Poznámka redakce: Družstvo neposkytuje vnitrodružstevní půjčky domům, ve kterých nemá nadpolo- ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY Jaroslava Hradecká a Jaroslava Mizerová viční většinu vlastnictví. Tyto domy však v současné době již mohou získat úvěr u banky.) Proto jsme nejdříve schválili, že si z fondu oprav uděláme alespoň jednu stranu domu. Ale firma Freezart, která vyhrála výběrové řízení, nám nabídla, že udělá celý dům a druhou polovinu jí budeme splácet. Tak bylo možné udělat celý dům najednou. S prací firmy byly všichni velice spokojeni. Musíme pochválit i jednotlivé pracovníky, kteří na stavbě pracovali. Pracovali každý den od rána až do 18 hodin. Váš dům byl také postaven svépomocí? Ano stavěl se svépomocí za přispění nedaleké továrny na nábytek, kde jsme pracovali. V roce 1968 byl postaven skelet domu a pak jsme svépomocí dům tři roky dodělávali. Stěhovali jsme se v roce Současně s domem jsme si postavili nedaleko domu i garáže. Ty máme nyní už všichni v osobním vlastnictví. Původně jsme měli všichni kotle na topení, nyní máme elektrické přímotopy. Někdo si ale kotel ještě nechal, přímotopy nejsou stavěné na velkou zimu. Na první pohled nás zaujal pořádek a čisto na chodbách. To se hned tak nevidí. Je tady hodně původních nájemníků a to je znát. Dobře spolu vycházíme, na všem se umíme domluvit a tak není problém ani s úklidem, všichni ho dodržují. Jsme na to zvyklí od začátku, co tu bydlíme. Například v zimě si musíme vyhazovat sníh od domu až k silnici. Když tu skončila výměna oken, vyhlásili jsme brigádu a všechno jsme si uklidili. Také hodně dbáme na to, aby se dům zavíral a aby nám sem nechodil nikdo cizí. Když sem jdou pracovat nějací řemeslníci, musí se ohlásit předem, já si je do domu pustím a zase je pak doprovodím ven a dům uzamknu. Dům z roku 1972 má za sebou určitě už nějaké velké opravy? Před asi pěti lety jsme dělali opravu balkonů včetně nového zábradlí. Střecha už je také nově opravená a stejně tak stoupačky na vodu. Hodně věcí si ale děláme sami. Například jsme si před třemi roky vyměňovali lina na chodbách a chodby jsme vymalovali. Jak dlouho děláte předsedkyni samosprávy? Předsedkyni dělám asi 9 let. Výhledově bych to chtěla někomu předat, ale mladší lidé nemají čas. Až se převedou další byty do osobního vlastnictví, bude se muset založit SVJ. To bude mít předseda ještě více starostí a já na to už nebudu stačit. Na druhou stranu mám jako důchodkyně výhodu, že můžu jet do České Lípy na družstvo i dopoledne. Jsem zvyklá si všechno kontrolovat, hlavně čtvrtletní výkaz samosprávy. Jednou se nám například stalo, že nám účtárna dala do nákladů odvoz septiků za celé sídliště. Když něco řeším, tak mě bytová technička paní Polakovičová vždycky poradí a případně mě na družstvu nasměruje tak, abych se dozvěděla, co potřebuji. Děkujeme za rozhovor. Uvnitř domu je velmi pěkné prostředí 6

9 Dne proběhlo v odpoledních hodinách v sále hotelu Merkur jednání delegátů našeho družstva, které mělo na programu i schválení rozpočtu na rok Delegáti rozpočet schválili v navržené podobě. Rozpočet celého družstva je koncipován jako soubor samostatných rozpočtů jednotlivých středisek a jejich skupin. Při jeho tvorbě byl posouzen vývoj skutečnosti v roce 2007 a vlivy, které v příštím roce budou rozhodné pro odhad nákladových a výnosových položek. Předpokládaná inflace a zdražování cen služeb a všech ostatních vstupů vede k růstu nákladových položek. Oproti tomu se některé příjmové zdroje dostávají do stagnace. Je to z důvodu snížení počtu dlužníků, převodů bytů do vlastnictví, či určitého převisu nabídky pronájmu nebytových prostor. Dovolte zmínit několik základních ukazatelů schváleného rozpočtu. Celkové náklady správy jsou v rozpočtu plánovány vyšší oproti předchozímu roku pouze o 1,6%. Výnosy porostou o 14,9%. Na tom se významnou měrou podílí růst výnosů z úroků a to jak z termínovaných úložek tak vnitropodnikových půjček. Plánovaný zisk celého družstva je ve výši 5668 tis. Kč. Z toho Rozpočet 2008 EKONOMIKA střediska ostatního hospodaření vytváří zisk 2866 tis. Kč. Správní poplatek zůstává u členů nájemců beze změny ve výši 92 Kč/měsíc a byt. U členů družstva vlastníků došlo ke schválení navýšení správního poplatku o 20 Kč/měsíc a byt. Důvodem je skutečnost, že vlastníci se nepodílejí na výnosech za převod členských práv a povinností a z penále, které se uplatňuje jen u nájemníků. Správní poplatek pro rok 2008 bude tedy u členů družstva vlastníků činit 120 Kč za měsíc a byt, u nečlenů družstva vlastníků 195 Kč včetně DPH. Správní poplatek za garáže se významně neměnil od počátku devadesátých let. Částka 10 Kč za měsíc a garáž již neodpovídá ceně práce spojené se službou a administrativními náklady souvisejícími se správou garáží. Shromáždění delegátů schválilo návrh na zvýšení správního poplatku v roce 2008 za garáž na výši 20 Kč/měsíc a garáž. Správní poplatky našeho družstva patří k nejnižším v celé severočeské oblasti. Jejich vývoj v dalších letech bude záviset na vývoji ekonomiky celého družstva. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Porovnání ukazatelů rozpočtů Plánovaný zisk správy v tis. Kč Plánovaný zisk za OSBD v tis. Kč Plánovaný růst nákladů správy na 103,70% 101,61% Plánovaný růst výnosů správy na 110,70% 114,85% Správní poplatek člen nájemnce 92 Kč 92 Kč Správní poplatek člen vlastníka 100 Kč 120 Kč Správní poplatek garáže 10 Kč 20 Kč OSBD Česká Lípa nabízí vyřazenou výpočetní techniku Počítače ev. č. CPU RAM HDD VGA Cena Pentium III MB 2 GB 1000, Celeron MB 2GB ATI RAGE , Pentium II MB 4.3 GB ATI Xpert98 8MB 500,- Monitory ev. č. Model Cena Premio , Premio , Premio , Hyundai , Hyundai , Hyundai , Hyundai ,- OZNÁMENÍ Správa družstva oznamuje, že v pondělí dne bude provoz budovy uzavřen z důvodů čerpání nařízené dovolené všem zaměstnancům. ÚŘEDNÍ HODINY OSBD Česká Lípa PONDĚLÍ STŘEDA 7,00 16,30 7,00 16,30 Potřebujete nám zavolat? Ústředna: Energetik: Stavební technik: Bytový technik: Nájemné: Bytové oddělení: Převody bytů: Právní oddělení: NABÍDKA PRODEJE Nabízíme k odprodeji motorový křovinořez OM 735T, pořízený v roce Pořizovací cena byla ve výši ,-Kč. Zařízení je funkční a zachovalé. Prodejní cena byla stanovena na 3.000,-Kč. Případný zájem o koupi oznamte bytovému technikovi p. Janu Stehlíkovi, na telefonní číslo Možnost prohlídky. OSBD ČESKÁ LÍPA PRONAJME NEBYTOVÝ PROSTOR v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze 6 místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel.č , 7

10 TIP NA VÝLET Do okolí Třebušína České středohoří není kolejemi zrovna protkáno, a tak vyrazíme na výlet nejspíš autem. Kousek za Úštěkem ve směru do Litoměřic objevíme odbočkudotřebušína. Přímo nad touto obcí ční k nebi kopec s názvem Kalich. Zaparkujeme například vedle požární nádrže, naproti hotelu Hubertus. Na rozcestníku si vybereme žlutou značku a kolem kostela svatého Mikuláše začneme pomalu stoupat ke tři kilometry vzdálenému vrcholu. Samotný hrad, který si nechal roku 1421 postavit hejtman Žižka, je trochu zklamáním. Zůstalo z něj jen několik zdí a mocný val a to nebyl rozbořen hned několik let po svém vzniku, jak si přál císař Zikmund, ale zpustl až v šestnáctém století. Daleko více zaujme rozhled po kraji. Třebušín se svým kostelem a hřbitovem jakonadlani, vrchol snázvem Panna či nášdalší cíl:trojhora. Po žluté sejdeme zpět do Třebušína. Na jeho okraji značka zmíněné barvy končí a plynule přecházído zelené.na náměstí si zkontrolujeme, jestli nám někdo neodcizil vozidlo, a pokračujeme k jihozápadu. Můžeme si nyní prohlédnout Kalich odspodu. Les, do něhož vstoupíme, je napaden dřevokaznými škůdci, a tak v něm lze pozorovat šplhavce či brhlíky, jak se s nimi lačně vypořádávají. Za průzkum jistě stojí čerstvě rozmístěnéferomonové lapače. Zatímco Kalich byl z horniny zvané trachyt, zde narazíme na známější čedič s jeho typickou sloupcovitouodlučností. Výhled z Trojhory je srovnatelný s tím kališním, ale jinak to zde více voní divokostí. Nejúžasnější jepřechod zjednoho vrcholuna druhý, který mi nechal vzpomenout na lezení v rumunských horách, kde značky jsou jen nazdařbůh rozesety po kamenech. Borovice stáří mého dědy a vzrůstu mého syna lákají k nafocení snímkůdopublikace obonsajích. Po zelené značce slezeme na západní straně plné kamenných moří a intuitivně se podél jižní paty Trojhory vrátíme k cestě, která nás původně podvrcholdovedla. NedalekoŽižkovahradu Kalich se opevnil katolík Zikmund z Vartemberka na kopci s názvem Panna. Hrad ještě nebyl ani dostavěn a už se k němu husité hnali. Obléhání bylo neúspěšné, a tak zase Zikmundovi vojáci oblehli Kalich. Zkrátka taková středověká klasika. V současnosti je kopec mimo turistické trasy a ani z hradu toho moc nenajdeme, lépe řečeno: nenajdeme vůbec nic. Nicméně důvodů na Pannu se vyškrábat je několik. Samota, romantika, čedičové sloupce, rozhled. Přesuneme se autem do vesnice Řepčice ležící severozápadně od Třebušína. Pro cestu k vrcholu jsem zvolil metodu neustálé chůze přímo vzhůru rovnou za nosem. Prodereme se křovím, vyškrábeme se dalším kamenným mořem, obejdeme vypreparovanéútvaryzčediče. Nahoře je opět klid a takřka kruhový rozhled. Také krkavec, zajímavé dřeviny, v létě bloudící otakárci. Rovněž zjistíme, že z druhé strany vede pohodlná cesta. Vydáme se po ní a dojdeme k ceduli stojící v místech bývalé hradní brány. Cesta nakonec ústí na louce u silnice z Řepčic do Homole. Pokud byste tedy nechtěli stoupat dobrodružně, nebude vám dělat problém cestu objevit a udělat si pohodlnou dvacetiminutovou procházku. Připravíte se však o několik kouzelných míst. Vartemberk měl v nedalekém okolí ještě hrad Litýš. Ten objevíme, když z Dolní Řepčice uhneme doprava. Před Kotelicemi je pak odbočka do osady Jeleč. Litýš je nejvyšší kopec vlevo a silnice se vine přímo u jeho úpatí. Stačí jen vhodně zaparkovat na lesácké cestě a pěšmo překonat několik desítek výškových metrů po sice neznačené,ale přestovydupanéstezce. Na vrcholu objevíme kromě deskovitě odlučovaného znělce velice výraznéobrannévalyazbytkyněkolika zdí. Obzvlášť zjara se nám nabízí neobvyklý výhled do okolí, především na sever ve směru na Zubrnice či na východ na lákavou dominantu Sedla, na niž se dá vystoupat ze zmíněné osady Jelečponeznačenélesnícestě. MilanBárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu jiných zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ŘÍJEN - LISTOPAD V České Lípě byla dokončena obnova a rekonstrukce dětskýchhřišťvpětičeskolipskýchmateřskýchškolkách. 16.říjnabylazahájenavýstavbaI.etapy Cyklostezky Varhany. Liberecká pobočka Inspekce ministra vnitra se zabývala případem dvou českolipských policistů, kteří jsou podezřelíztoho,ženevrátiliodcizenýautomobiljehomajiteli,aleúdajnémuzloději. "Průměrnáčeskolipskádomácnost,kteráletoszatopení zaplatila kolem korun, si bude muset v příštím roce připlatit kolem 2500 až 3800 korun," odhadl zvýšení cen ředitel Českolipské teplárenské společnosti Ivan Urban. Ohořelé torzo lidského těla objevili hasiči v České Lípě. Neznámou mrtvolu našli při likvidaci požáru v bývalémpřekladištivmimoňskéulici. V kraji se zvýšil počet všech trestných činů - za prvních devět měsíců roku se jich odehrálo , loni o 874 méně. Městský úřad v České Lípě rozšířil úřední hodiny na odboru dopravy. Aby umožnil řidičům výměnu starých řidičských průkazů. První termíny lidé prakticky nevyužívali. Téměř700lidívyužilo možnostprohlédnoutsirekonstruovanýsportovníareálvčeskélípě.radnicehootevřelaproveřejnostnajedendenpřipříležitostistátníhosvátku. Bývalý policista z Českolipska Jiří Fiala dostal u Krajského soudu v Liberci podmíněný trest tři roky vězení se zkušební dobou pět let za to, že prý jako vedoucí obvodního oddělení poskytoval vyděračům informace o jejich budoucíchobětech. Tháliemi ověnčené představení Picasso přivezli do Jiráskova divadla přední českoslovenští herci Vilma CibulkováaMilanKňažko. Na začátku listopadu vystoupila v České Lípě operní pěvkynědagmarpecková. V České Lípě odstartovalo biologické třídění odpadů z domácností, které je v rámci Libereckého kraje pilotním projektem. Do speciálních hnědých popelnic o obsahu 120 litrů budou lidé moci odevzdat trávu či listí a případně i kuchyňskýodpadrostlinnéhopůvodu. Zajistit dobré služby veřejnosti a zároveň udržet vyrovnané hospodaření, ale také stabilizovat zdravotnický personál.to jsou základní cíle nového ředitele českolipské nemocniceing.marcelazhorného. VČeské Lípě budou letos poprvé sledovat zimní údržbu městských komunikací prostřednictvím globální satelitní navigace (GPS). Všechny vozy společnosti AVE CZ, která na začátku letošního roku zakázku získala, budou vybaveny monitorovacím a navigačním systémem, aby je bylomožnésledovat. Lídrem krajské kandidátky ODS v Libereckém kraji pro volby v roce 2008 bude náměstek hejtmana Radim Zika. Současný hejtman Petr Skokan do krajského zastupitelstva vůbec kandidovat nebude, bude se ucházet o senátorské křeslo ve 36. volebním obvodu, tedy na Českolipsku ačástečněnaliberecku. Koncertem Štefana Margity v libereckém divadle F. X.ŠaldyskončilletošníročníkfestivaluLípamusica. Do České Lípy zavítala 22.listopadu kapela Support Lesbiens s cílem pobavit své posluchače průřezem repertoárusvéprvnípatnáctiletky. V Libereckém kraji přibylo letos pět lidí nakažených smrtelně nebezpečným virem HIV. V předcházejících dvou letech přitom zaznamenali hygienici vždy jen po třech případech. Liberecký kraj se tím dostal na čtvrté nepříznivémístovzemi. Především místní patrioty má potěšit adventní kalendář, který pro ně nechala vyrobit českolipská radnice. Na jeho vrchní straně i uvnitř jsou andělé, kteří zdobí domy ve městě. Přeprojektováníazlevnění.TojerozhodnutíčeskolipskéradnicetýkajícíseplánovanéstavbyCentrauměníakultury,divadlavČeskéLípě. 8 ZpravodajOSBD ČeskáLípavycházíjedenkrátzadvaměsícevnákladu10tis. výtiskůajedistribuovánzdarmavšem členůmokresníhostavebníhobytovéhodružstva. ZpravodajvydáváOSBDvespoluprácisregionálnímzpravodajskýmserveremwww.I-Noviny.czajehoredaktory.Veškeráprávavyhrazena. Výrobu, fax: Redakční rada:rndr. JiříBárta,RůženaKrálová,LenkaNováková,JaroslavTichna,SiegfriedTomasch Adresa: OSBDČeskáLípa, Barvíř ská738, ČeskáLípa, IČO: , zapsánovobchodnímrejstří kuuksústínadlabem,oddíldr. XXVI, vložka320, telefonspojovatelka: ; fax:

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1.

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1. HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2011 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více