Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě"

Transkript

1 Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Stává se pravidlem, že každý podzim čeká Slovensko další novela zákoníku práce. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Zásadní změny se týkají například definice závislé práce, pravidel práce na dohodu, práva na odstupné, přesčasů, zrušení flexikonta a posílení postavení odborů. Slovenské právo se tomu českému stále více vzdaluje. Nejinak je tomu i v případě pracovního práva, kde je však stále zřejmá oboustranná inspirace. Proto ale také i pro časté aplikace judikatury českých soudů těmi slovenskými je zajímavé sledovat, jak se obě právní úpravy pracovních vztahů liší, přibližují a neustále jedna od druhé inspirují. Novela nabyla účinnosti 1. ledna ) ZMĚNA DEFINICE ZÁVISLÉ PRÁCE ANEB KONEC NUCENÝCH ŽIVNOSTÍ NA SLOVENSKU? Právě definice závislé práce je rozhodujícím měřítkem pro určení, zda jde o práci vykonávanou na základě živnostenského oprávnění anebo o pracovní poměr či jiný pracovní vztah. Specifikace závislé práce byla podle původní definice velmi detailní. To bylo příčinou rozvoje výkonu práce "na živnostenské oprávnění" i tam, kde bylo evidentní, že jde o standardní pracovní vztah. Postačovalo totiž, aby vykonávaná práce nesplňovala jeden ze znaků definice závislé práce, např. práce nebyla vykonávána výrobními prostředky pracovníka, a už ji nebylo možné jako závislou práci kvalifikovat a tedy ani právně postihnout. Otázka, zda pravidla práce na živnost či v rámci pracovního poměru zpřísnit či nezpřísnit rezonovala ve slovenských vládních kruzích již delší dobu. Nakonec v důsledku politických, ale zejména hospodářských změn ke zpřísnění přece jen došlo. Při přípravě nové definice závislé práce se slovenská vláda opřela zejména o českou právní úpravu účinnou od začátku roku Vláda z původní definice závislé práce vypustila ty definiční znaky, které je možné jednoduše obejít a připravila definici novou. Znakem závislé práce tak nově mj. není: práce vykonávaná výrobními prostředky zaměstnavatele, práce vykonávaná na odpovědnost zaměstnavatele ani výkon práce sestávající převážně z opakujících se činností. Vypuštěna byla též nepříliš jasná negativní definice závislé práce, podle které "závislou prací není podnikání ani jiná výdělečná činnost založená na smluvním občanskoprávním anebo obchodněprávním vztahu". Základními charakterovými znaky nové definice závislé práce je výkon práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, osobně zaměstnancem, podle pokynů zaměstnavatele, jménem zaměstnavatele, v pracovní době určené zaměstnavatelem, za mzdu anebo odměnu. Po špatných zkušenostech s negativním vymezením závislé práce, novela zákoníku práce vymezuje závislou práci pozitivně a jednoznačně. Nově tedy platí, že splňuje-li práce kritéria závislé práce, nemůže být vykonávaná na základě živnostenského oprávnění ani občanskoprávních, resp. obchodněprávních smluv, ale stejně jako v Česku může být taková práce vykonávána jen v pracovním vztahu. Slovenská vláda věří, že nová definice závislé práce přispěje k vyšší odhalitelnosti takzvaných nucených živností a demonstruje, že od 1. ledna 2013 je jejím cílem právě větší ochrana těch, kteří byli nuceni svou práci vykonávat tzv. na živnost. Očekávaným následkem tak evidentně bude zvýšený počet kontrol zaměřených na odhalování "nucených živností". Na základě přijatých změn tak lze jen doporučit, aby slovenští zaměstnavatelé následovali kroky svých českých kolegů ze začátku roku 2012 a aby si pečlivě vyhodnotili své dosavadní vztahy se svými spolupracovníky - živnostníky. Inspektorát práce může z důvodu nelegálního zaměstnávání uložit pokuty ve výši 2000 až 200 tisíc eur. Kromě pokuty mohou být firmám uloženy i další sankce, jako neposkytnutí dotace ze státního rozpočtu či zákaz účasti na veřejných zakázkách. 2) NOVÁ PRAVIDLA PRÁCE NA DOHODU Novela slovenského zákoníku práce přiznává osobám vykonávajícím práce na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o brigádnické práci studentů,

2 dohoda o pracovní činnosti) i některá práva, která byla dosud přiznávána jen zaměstnancům v pracovním poměru. Nově se na dohodáře budou vztahovat kromě všeobecných ustanovení zákoníku práce (upravující např. základní zásady) také ustanovení upravující pracovní dobu a doby odpočinku. Zaměstnanci pracující na dohody tak budou mít nárok na dobu potřebnou pro přiměřenou očistu, která se započítává do pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý denní a týdenní odpočinek, a to ve stejném rozsahu jako na ně mají nárok zaměstnanci v pracovním poměru. Nově se na ně bude vztahovat též právní úprava o dnech pracovního klidu, noční práci či ochraně práce. Novela slovenského zákoníku práce dále výslovně stanoví, že dohodářům nebude možné nařídit, dokonce s nimi ani dohodnout, pracovní pohotovost ani práci přesčas. Zásadní změnou je též přiznání práva na minimální mzdu. Ta od 1. ledna 2013 činí 337,70 eura, resp. 1,941 eura/hod. Zaměstnavatel je dále nově povinen omluvit nepřítomnost dohodáře v práci z důvodu důležitých osobních překážek na jeho straně (např. z důvodu vyšetření u lékaře, nemoci, úrazu, ošetřování nemocného členy rodiny apod.). Na rozdíl od zaměstnanců v pracovním poměru však zaměstnanci pracujícímu na dohodu nebude za dobu nepřítomnosti v práci náležet náhrady mzdy. Nově pak platí, že pracovní doba zaměstnance pracujícího na dohodu nesmí přesáhnout v průběhu 24 hod. maximálně 12 hod. U mladistvého zaměstnance platí omezení 8 hod. Kromě výše uvedeného dochází ke specifikaci podmínek uzavření dohody o brigádnické práci studentů, což je jedna z forem dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr. Tuto dohodu je možné uzavřít jen se studentem střední anebo vysoké školy denního studia do dovršení jeho 26. roku věku. Práci na základě dohody o brigádnické práci studentů pak bude možné vykonávat nejdéle do konce kalendářního roku, v němž student dovrší 26 let. Součástí dohody musí být potvrzení o studiu daného zaměstnance. VYPLATÍ SE STÁLE ZAMĚSTNÁVAT NA DOHODU? Další výrazné změny, které se dotknou zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přinesla novelizace zejména právních předpisů týkajících se Sociální pojišťovny a zdravotních pojišťoven. Do roku 2013 platil zaměstnavatel z příjmu dohodářů jen úrazové pojištění ve výši 0,8 % a garanční pojištění ve výši 0,25 %. Dohodář neodváděl Sociální pojišťovně ani zdravotním pojišťovnám žádné další odvody. Od 1. ledna 2013 se však na dohodáře s pravidelným příjmem, kteří nepatří do žádné z níže uvedených skupin, vztahují všechny sociální a zdravotní odvody jako u ostatních zaměstnanců. Tedy v celkové výši 48,6 %. Bude-li mít zaměstnanec pracující na dohodu příjem pouze nepravidelný, bude jeho výdělek zatížen odvody jen ve výši 43,8 %. Z nepravidelného příjmu se totiž nestrhává nemocenské pojištění ani pojištění v nezaměstnanosti. Nižší odvody z výdělku získaného na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr budou mít studenti a osoby pobírající starobní, invalidní a výsluhový invalidní důchod. Studenti, jejichž příjem překročil 155 eur a invalidní a výsluhoví invalidní důchodci budou ze svých příjmů z dohod platit odvody ve výši 29,8 %. Tyto odvody zahrnují komplexní důchodové pojištění a garanční a úrazové pojištění. Příjem z dohod starobních a výsluhových důchodců vláda, kromě už dosud platného garančního a úrazového pojištění, zatížila i důchodovým pojištěním a pojištěním do rezervního fondu solidarity. Jejich odvodová sazba tak činí 23,8 %. Specifickou kategorií jsou studenti středních škol do 18 let věku, jejichž příjem nepřekročí 66 eur a denní vysokoškolští studenti od 18 do 26 let věku s příjmem do 155 eur. Odvody se pro ně nemění a zůstávají ve výši 1,05 %. Zavedení odvodových povinností i na příjmy zaměstnanců pracujících na dohody nemá jen přímý finanční dopad, ale dochází rovněž k nárůstu administrativní zátěže na straně firem. Stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru jsou zaměstnavatelé nově povinni nahlašovat uzavření pracovního vztahu Sociální pojišťovně a příslušným zdravotním pojišťovnám též u každého zaměstnance - dohodáře. 3) UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Jednou z nejdiskutovanějších změn novely zákoníku práce je obnovení souběhu výpovědní lhůty a odstupného. Do konce roku 2012 totiž zaměstnancům končícím pracovní poměr výpovědí z důvodu tzv. organizačních změn náleželo odstupné pouze tehdy, když došlo k následnému ukončení na základě dohody, aniž by uplynula příslušná výpovědní doba. V případě, že pracovní poměr končí výpovědí z organizačních důvodů anebo z důvodu, že zaměstnanec ztratil s ohledem na svůj zdravotní stav podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost k dosavadní práci a zároveň zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele déle než dva roky, takovému zaměstnanci vzniká nárok na odstupné ve výši jeho jednoměsíčního průměrného výdělku. Nárok na odstupné se zvyšuje se zvyšujícím se počtem odpracovaných let, a to následovně: odpracoval-li zaměstnanec pět a více let, náleží mu odstupné ve výši dvouměsíčního průměrného výdělku,

3 trval-li pracovní poměr deset a více let, náleží zaměstnanci odstupné odpovídající trojnásobku jeho průměrného výdělku a trval-li pracovní poměr nejméně dvacet let, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši čtyřnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Délka výpovědní doby při výpovědi ze zmíněných důvodů se rovněž odvozuje z délky pracovního poměru a činí jeden měsíc, když pracovní poměr netrval více než jeden rok, dva měsíce při dvou až pěti letech a tři měsíce, pokud zaměstnání trvalo pět a více let. I když bude pracovní poměr skončen z výše uvedených důvodů dohodou zaměstnavatele a zaměstnance, nárok na odstupné zůstává pracovníkovi zachován bez ohledu na to, zda odpracoval u zaměstnavatele dva roky či ne. Výše odstupného může v tomto případě dosáhnout až pětinásobku průměrného výdělku zaměstnance. Odstupňování výše odstupného je následující: odstupné ve výši jednoho průměrného výdělku náleží zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval méně něž dva roky, na dvojnásobek průměrného výsledku má nárok ten, jehož pracovní poměr trval dva roky a více, na trojnásobek průměrného měsíčního výdělku má nárok ten, jehož pracovní poměr trval pět let a více, pokud trval pracovní poměr deset let a více, náleží zaměstnanci odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku a na pětinásobek průměrného výdělku má nárok ten, jehož pracovní poměr trval nejméně dvacet let. VÍC PENĚZ PRO ZAMĚSTNANCE V PŘÍPADĚ NEPLATNÉHO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V případě, že byl zaměstnanec do 1. ledna 2013 úspěšný v pracovněprávním sporu o neplatnost skončení pracovního poměru, mohl mu soud přiznat náhradu mzdy ve výšce maximálně devíti měsíců.novela toto právo soudu zvyšuje na čtyřnásobek. Novela přiznává soudu též moderační právo, pro případ, že délka sporu, resp. z ní odvozený nárok na náhradu mzdy přesáhne 12 měsíců. 4) NOVINKY V PRACOVNÍ DOBĚ PRACOVNÍ DOBA A PRÁCE PŘESČAS NOVĚ Nově platí, že pracovní doba včetně práce přesčas může překročit 48 hodin za období čtyř měsíců po sobě jdoucích už jen v případě zdravotnického zaměstnance. V případě vedoucích zaměstnanců to již možné není. Práci přesčas je možné nařídit, a nově též dohodnout, jen ve zvláštních případech. Takovým případem je přechodná a naléhavá zvýšená potřeba práce či je-li pro to dán veřejný zájem. Vedoucí zaměstnanci mohou přesčas pracovat jen v maximálním rozsahu 400 hodin v roce, nikoli tedy až do 550 hodin v roce, což byl limit platící do konce minulého roku. Ruší se též možnost dohodnout v kolektivní smlouvě vyšší rozsah přesčasové práce. Přesčasová práce se nově musí proplácet rychleji, a to ve lhůtě čtyř měsíců (nedojde-li k čerpání náhradního volna). Do 31. prosince 2012 stačilo proplatit přesčasy ve lhůtě jednoho roku. Pružnou pracovní dobu bude nově možno zavést jen po dohodě se zástupci zaměstnanců. Dosud stačilo záměr s nimi pouze projednat. Pokud u zaměstnavatele zástupci zaměstnanců nepůsobí, může zaměstnavatel o zavedení pružné pracovní doby rozhodnout samostatně. Dochází též ke změně definice noční práce. Stejně jako v České republice, tak i na Slovensku je noční prací práce konaná mezi 22. hodinou a šestou (dosud pátou) hodinou. Za noční práci přitom náleží mzdové zvýhodnění nejméně ve výši 20 %. 5) KONEC FLEXIKONTA A ZMĚNA PRAVIDEL PRO ZAVEDENÍ KONTA PRACOVNÍ DOBY Před novelou zákoníku práce měli slovenští zaměstnavatelé k dispozici dva instituty: konto pracovní doby a flexikonto. Konto pracovní doby sloužilo jako způsob trvalého rozvržení pracovní doby, které umožňovalo zaměstnavateli překonat předvídatelné výkyvy v potřebě práce v průběhu roku. Naproti tomu flexikonto se mělo využívat jen jako výjimečný dočasný způsob řešení neočekávaného nedostatku práce v důsledku vážných provozních důvodů a jako takové bylo v praxi po dobu dlouhodobě přetrvávající hospodářské krize hojně využívaným nástrojem. Možnost zavedení flexikonta je však od 1. ledna 2013 zrušena. V slovenském zákoníku práce tak zůstává pouze konto pracovní doby. Jeho zavedení je možné jen prostřednictvím kolektivní smlouvy anebo po dohodě se zástupci zaměstnanců. Pokud u zaměstnavatele odbory ani jiný zástupce zaměstnanců nepůsobí, nelze konto pracovní doby zavést. V dohodě o zavedení konta pracovní doby je třeba určit období, ve kterém bude vyrovnán rozdíl mezi týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou zaměstnance. Toto vyrovnávací období nesmí být delší než 30 měsíců. Průměrná týdenní pracovní doba včetně kladného konta pracovní doby a práce přesčas nesmí přesáhnout 48 hodin v období 12 měsíců. Nově je zaměstnavatel povinen vést pouze účet kladné pracovní doby, na němž eviduje rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou a rozdíl mezi skutečně poskytnutou

4 základní složkou mzdy a základní složkou mzdy, na kterou by měl zaměstnanec nárok za skutečné odpracovanou dobu. 6) POSÍLENÍ POSTAVENÍ ODBORŮ Novela zákoníku práce přináší též nové kompetence odborům. Dosud musela odborová organizace působící u zaměstnavatele prokázat na žádost zaměstnavatele svou členskou základnu. Členská základna musela mít nejméně 30 % odborově organizovaných zaměstnanců. Toto ustanovení však naráželo na základní právo každého odborově se organizovat a kolektivně vyjednávat. Z tohoto důvodu novela tuto povinnost zcela vypustila. V praxi to znamená, že stačí zájem jen jediného zaměstnance na to, aby u zaměstnavatele mohla působit odborová organizace. Pro založení nové odborové organizace i nadále platí minimální počet tří členů. Prokazování členské základny odborovou organizací však již nebude potřeba. Opětovně se zavádí účast zástupců zaměstnanců při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců. Nově je zaměstnavatel povinen výpověď anebo okamžité zrušení pracovního poměru předem projednat se zástupci zaměstnanců, a to pod sankcí neplatnosti takového úkonu. Při výpovědi je lhůta na projednání stanovena na sedm pracovních dní a při okamžitém zrušení pracovního poměru jsou to dva dny od doručení žádosti zaměstnavatele zástupcům zaměstnanců. Nová projednací povinnost však nebrání zaměstnavateli platně skončit pracovní poměr jednostranným právním úkonem v případě, kdy zástupci zaměstnanců neudělili s postupem zaměstnavatele souhlas či se k jeho žádosti vůbec nevyjádřili. Nově se upravují podmínky činnosti zástupců zaměstnanců. Zaměstnavatel poskytuje zástupci zaměstnanců na jeho činnost pracovní volno s náhradou mzdy, a to na dobu, na kterou si to dohodnou. Pokud k dohodě o rozsahu volna nedojde, zaměstnavatel poskytne pracovní volno měsíčně v rozsahu určeném jako součin průměrného počtu zaměstnanců zaměstnavatele v předcházejícím kalendářním roce a časového úseku 15 minut. Podmínky, za nichž náleží zástupcům zaměstnanců rovněž peněžitá náhrada za nevyčerpané pracovní volno, musí být určeny v kolektivní smlouvě anebo v dohodě se zástupci zaměstnanců. Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců, jsou tito povinni zaměstnavateli písemně oznámit rozdělení pracovního volna. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne jimi určený rozhodce. 7) DALŠÍ VÝZNAMNÉ NOVINKY KONKURENČNÍ ČINNOST Nově musí zaměstnanec předem svého zaměstnavatele požádat o souhlas s výkonem konkurenční činnosti. Pouhé oznámění jako dosud již nestačí. Zaměstnavatel je povinen se k žádosti zaměstnance vyjádřit do 15 dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, platí, že souhlas udělil. Změna se týká také odvolání takového souhlasu zaměstnavatele. Nově platí, že zaměstnavatel může jednou udělený souhlas s výkonem konkurenční činnosti zaměstnance po dobu trvání pracovního poměru odvolat pouze v případě, že pro to budou existovat vážné důvody. Ty zákoník práce blíže nevymezuje. ZKUŠEBNÍ DOBU NELZE PRODLOUŽIT ANI V KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ Od ledna 2013 platí pouze zkušební doba v maximální délce tří měsíců v případě běžných zaměstnanců a šesti měsíců u vedoucích zaměstnanců. V kolektivní smlouvě se již není ani možné dohodnout, že se zkušební doba neprodlužuje o dobu překážek v práci na straně zaměstnance ani o jiné objektivní důvody na straně zaměstnavatele. ŘETĚZENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ NA DOBU URČITOU Do konce roku 2012 bylo možné sjednat pracovní poměr maximálně na dobu tří let a v této době jej bylo možné prodlužovat, resp. opakovat pouze třikrát. Nyní dochází ke zkrácení maximální doby na dva roky, přičemž prodloužit či opakovat bude pracovní poměr v této době možné pouze dvakrát. Pro agentury práce výjimka ze zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou zůstala zachována. ROVNĚŽ ZAMĚSTNANEC MÁ NOVĚ MOŽNOST URČIT ČERPÁNÍ SVÉ DOVOLENÉ Stejně jako v českém zákoníku práce i na Slovensku nově platí, že neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené zaměstnanci nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž nárok na dovolenou zaměstnanci vznikl, a tak aby tato dovolená mohla být vyčerpána do konce tohoto roku, pak je zaměstnanec oprávněn určit si čerpání takové dosud nevyčerpané dovolené sám. Zaměstnanec je povinen oznámit zaměstnavateli čerpání dovolené 30 dní předem, nebyla-li se zaměstnavatelem dohodnuta kratší lhůta. Pokud tak zaměstnanec učiní, je zaměstnavatel povinen čerpání dovolené akceptovat. Lucia Regecová advokátka, vedoucí slovenské pobočky Glatzová & Co. Marie Janšová vedoucí advokátka, Glatzová & Co. Konec atraktivity práce na dohodu:

5 - Zaměstnanci pracující na dohodu mají nově nárok na minimální mzdu - Zaměstnanci pracující na dohodu jsou více chráněni - byla rozšířena jejich práva zejména v oblasti pracovní doby a dob odpočinku - Příjmy z dohod jsou nově zatíženy množstvím odvodů do Sociální pojišťovny a zdravotním pojišťovnám - Dochází ke zvýšení administrativní zátěže a snížení atraktivity práce na dohodu Nová pravidla při ukončování pracovních poměrů: - Vrací se souběh nároku na odstupné a výpovědní dobu při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů - Výše odstupného může dosáhnout až pětinásobku průměrného měsíčního výdělku - Z důvodu nezákonné výpovědi může zaměstnanec po zaměstnavateli na náhradě mzdy vysoudit až čtyřikrát více než dosud; maximálně 36 násobků průměrného výdělku Nová pravidla ochrany soukromí zaměstnance na pracovišti: - Monitorování zaměstnanců musí být předem projednané se zástupci zaměstnanců - Soukromé listovní zásilky zaměstnance již není zaměstnavatel oprávněn kontrolovat Na základě přijatých změn tak lze jen doporučit, aby slovenští zaměstnavatelé následovali kroky svých českých kolegů ze začátku roku 2012 a aby si pečlivě vyhodnotili své dosavadní vztahy se svými spolupracovníky - živnostníky. Jednou z nejdiskutovanějších změn novely zákoníku práce je obnovení souběhu výpovědní lhůty a odstupného. Pracovní doba včetně práce přesčas může překročit 48 hodin za období čtyř měsíců po sobě jdoucích už jen v případě zdravotnického zaměstnance. V případě vedoucích zaměstnanců to již možné není. Autoři: Lucia Regecová, Marie Janšová

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky Velká novela zákoníku práce vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2012. V mnohém přinesla očekávané pozi vní změny

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Zákoník práce v roce 2012

Zákoník práce v roce 2012 Předsedům VZO Zákoník práce v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákoník práce je jedním ze zákonů, který dopadá téměř na všechny obyvatele v aktivním věku. Od nového roku začne platit rozsáhlá

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tyto vztahy jsou pracovněprávní vztahy závislá práce

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Novela zákoníku práce JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr na dobu určitou ( 39) 4. dočasné přidělení

Více

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva 18.1 Úmluva MOP č. 183 Kromě zákazu výpovědi zmíněného v předchozí kapitole tato úmluva MOP, specificky zaměřená na

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

MPSV odeslalo vládě návrh nového zákoníku práce

MPSV odeslalo vládě návrh nového zákoníku práce Tisková zpráva Praha 3. 6. 2005 MPSV odeslalo vládě návrh nového zákoníku práce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dokončilo práce na návrhu nového zákoníku práce a 3. června 2005 jej odeslalo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Ladislav Vajdík T: E: OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Dotčený Oblast úpravy Úprava do Změna od 1.1.

Ladislav Vajdík T: E: OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Dotčený Oblast úpravy Úprava do Změna od 1.1. aneb KOSTLIVEC UPOZORŇUJE NA SVŮJ PŘÍCHOD 1/2012 Dnes: Shrnutí hlavních novinek v českém obchodním, insolvenčním a pracovním právu 01.02.2012 Rentsch s.r.o., advokátní kancelář / Lazarská 8 / 120 00 Praha

Více