Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě"

Transkript

1 Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Stává se pravidlem, že každý podzim čeká Slovensko další novela zákoníku práce. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Zásadní změny se týkají například definice závislé práce, pravidel práce na dohodu, práva na odstupné, přesčasů, zrušení flexikonta a posílení postavení odborů. Slovenské právo se tomu českému stále více vzdaluje. Nejinak je tomu i v případě pracovního práva, kde je však stále zřejmá oboustranná inspirace. Proto ale také i pro časté aplikace judikatury českých soudů těmi slovenskými je zajímavé sledovat, jak se obě právní úpravy pracovních vztahů liší, přibližují a neustále jedna od druhé inspirují. Novela nabyla účinnosti 1. ledna ) ZMĚNA DEFINICE ZÁVISLÉ PRÁCE ANEB KONEC NUCENÝCH ŽIVNOSTÍ NA SLOVENSKU? Právě definice závislé práce je rozhodujícím měřítkem pro určení, zda jde o práci vykonávanou na základě živnostenského oprávnění anebo o pracovní poměr či jiný pracovní vztah. Specifikace závislé práce byla podle původní definice velmi detailní. To bylo příčinou rozvoje výkonu práce "na živnostenské oprávnění" i tam, kde bylo evidentní, že jde o standardní pracovní vztah. Postačovalo totiž, aby vykonávaná práce nesplňovala jeden ze znaků definice závislé práce, např. práce nebyla vykonávána výrobními prostředky pracovníka, a už ji nebylo možné jako závislou práci kvalifikovat a tedy ani právně postihnout. Otázka, zda pravidla práce na živnost či v rámci pracovního poměru zpřísnit či nezpřísnit rezonovala ve slovenských vládních kruzích již delší dobu. Nakonec v důsledku politických, ale zejména hospodářských změn ke zpřísnění přece jen došlo. Při přípravě nové definice závislé práce se slovenská vláda opřela zejména o českou právní úpravu účinnou od začátku roku Vláda z původní definice závislé práce vypustila ty definiční znaky, které je možné jednoduše obejít a připravila definici novou. Znakem závislé práce tak nově mj. není: práce vykonávaná výrobními prostředky zaměstnavatele, práce vykonávaná na odpovědnost zaměstnavatele ani výkon práce sestávající převážně z opakujících se činností. Vypuštěna byla též nepříliš jasná negativní definice závislé práce, podle které "závislou prací není podnikání ani jiná výdělečná činnost založená na smluvním občanskoprávním anebo obchodněprávním vztahu". Základními charakterovými znaky nové definice závislé práce je výkon práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, osobně zaměstnancem, podle pokynů zaměstnavatele, jménem zaměstnavatele, v pracovní době určené zaměstnavatelem, za mzdu anebo odměnu. Po špatných zkušenostech s negativním vymezením závislé práce, novela zákoníku práce vymezuje závislou práci pozitivně a jednoznačně. Nově tedy platí, že splňuje-li práce kritéria závislé práce, nemůže být vykonávaná na základě živnostenského oprávnění ani občanskoprávních, resp. obchodněprávních smluv, ale stejně jako v Česku může být taková práce vykonávána jen v pracovním vztahu. Slovenská vláda věří, že nová definice závislé práce přispěje k vyšší odhalitelnosti takzvaných nucených živností a demonstruje, že od 1. ledna 2013 je jejím cílem právě větší ochrana těch, kteří byli nuceni svou práci vykonávat tzv. na živnost. Očekávaným následkem tak evidentně bude zvýšený počet kontrol zaměřených na odhalování "nucených živností". Na základě přijatých změn tak lze jen doporučit, aby slovenští zaměstnavatelé následovali kroky svých českých kolegů ze začátku roku 2012 a aby si pečlivě vyhodnotili své dosavadní vztahy se svými spolupracovníky - živnostníky. Inspektorát práce může z důvodu nelegálního zaměstnávání uložit pokuty ve výši 2000 až 200 tisíc eur. Kromě pokuty mohou být firmám uloženy i další sankce, jako neposkytnutí dotace ze státního rozpočtu či zákaz účasti na veřejných zakázkách. 2) NOVÁ PRAVIDLA PRÁCE NA DOHODU Novela slovenského zákoníku práce přiznává osobám vykonávajícím práce na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o brigádnické práci studentů,

2 dohoda o pracovní činnosti) i některá práva, která byla dosud přiznávána jen zaměstnancům v pracovním poměru. Nově se na dohodáře budou vztahovat kromě všeobecných ustanovení zákoníku práce (upravující např. základní zásady) také ustanovení upravující pracovní dobu a doby odpočinku. Zaměstnanci pracující na dohody tak budou mít nárok na dobu potřebnou pro přiměřenou očistu, která se započítává do pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý denní a týdenní odpočinek, a to ve stejném rozsahu jako na ně mají nárok zaměstnanci v pracovním poměru. Nově se na ně bude vztahovat též právní úprava o dnech pracovního klidu, noční práci či ochraně práce. Novela slovenského zákoníku práce dále výslovně stanoví, že dohodářům nebude možné nařídit, dokonce s nimi ani dohodnout, pracovní pohotovost ani práci přesčas. Zásadní změnou je též přiznání práva na minimální mzdu. Ta od 1. ledna 2013 činí 337,70 eura, resp. 1,941 eura/hod. Zaměstnavatel je dále nově povinen omluvit nepřítomnost dohodáře v práci z důvodu důležitých osobních překážek na jeho straně (např. z důvodu vyšetření u lékaře, nemoci, úrazu, ošetřování nemocného členy rodiny apod.). Na rozdíl od zaměstnanců v pracovním poměru však zaměstnanci pracujícímu na dohodu nebude za dobu nepřítomnosti v práci náležet náhrady mzdy. Nově pak platí, že pracovní doba zaměstnance pracujícího na dohodu nesmí přesáhnout v průběhu 24 hod. maximálně 12 hod. U mladistvého zaměstnance platí omezení 8 hod. Kromě výše uvedeného dochází ke specifikaci podmínek uzavření dohody o brigádnické práci studentů, což je jedna z forem dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr. Tuto dohodu je možné uzavřít jen se studentem střední anebo vysoké školy denního studia do dovršení jeho 26. roku věku. Práci na základě dohody o brigádnické práci studentů pak bude možné vykonávat nejdéle do konce kalendářního roku, v němž student dovrší 26 let. Součástí dohody musí být potvrzení o studiu daného zaměstnance. VYPLATÍ SE STÁLE ZAMĚSTNÁVAT NA DOHODU? Další výrazné změny, které se dotknou zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přinesla novelizace zejména právních předpisů týkajících se Sociální pojišťovny a zdravotních pojišťoven. Do roku 2013 platil zaměstnavatel z příjmu dohodářů jen úrazové pojištění ve výši 0,8 % a garanční pojištění ve výši 0,25 %. Dohodář neodváděl Sociální pojišťovně ani zdravotním pojišťovnám žádné další odvody. Od 1. ledna 2013 se však na dohodáře s pravidelným příjmem, kteří nepatří do žádné z níže uvedených skupin, vztahují všechny sociální a zdravotní odvody jako u ostatních zaměstnanců. Tedy v celkové výši 48,6 %. Bude-li mít zaměstnanec pracující na dohodu příjem pouze nepravidelný, bude jeho výdělek zatížen odvody jen ve výši 43,8 %. Z nepravidelného příjmu se totiž nestrhává nemocenské pojištění ani pojištění v nezaměstnanosti. Nižší odvody z výdělku získaného na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr budou mít studenti a osoby pobírající starobní, invalidní a výsluhový invalidní důchod. Studenti, jejichž příjem překročil 155 eur a invalidní a výsluhoví invalidní důchodci budou ze svých příjmů z dohod platit odvody ve výši 29,8 %. Tyto odvody zahrnují komplexní důchodové pojištění a garanční a úrazové pojištění. Příjem z dohod starobních a výsluhových důchodců vláda, kromě už dosud platného garančního a úrazového pojištění, zatížila i důchodovým pojištěním a pojištěním do rezervního fondu solidarity. Jejich odvodová sazba tak činí 23,8 %. Specifickou kategorií jsou studenti středních škol do 18 let věku, jejichž příjem nepřekročí 66 eur a denní vysokoškolští studenti od 18 do 26 let věku s příjmem do 155 eur. Odvody se pro ně nemění a zůstávají ve výši 1,05 %. Zavedení odvodových povinností i na příjmy zaměstnanců pracujících na dohody nemá jen přímý finanční dopad, ale dochází rovněž k nárůstu administrativní zátěže na straně firem. Stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru jsou zaměstnavatelé nově povinni nahlašovat uzavření pracovního vztahu Sociální pojišťovně a příslušným zdravotním pojišťovnám též u každého zaměstnance - dohodáře. 3) UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Jednou z nejdiskutovanějších změn novely zákoníku práce je obnovení souběhu výpovědní lhůty a odstupného. Do konce roku 2012 totiž zaměstnancům končícím pracovní poměr výpovědí z důvodu tzv. organizačních změn náleželo odstupné pouze tehdy, když došlo k následnému ukončení na základě dohody, aniž by uplynula příslušná výpovědní doba. V případě, že pracovní poměr končí výpovědí z organizačních důvodů anebo z důvodu, že zaměstnanec ztratil s ohledem na svůj zdravotní stav podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost k dosavadní práci a zároveň zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele déle než dva roky, takovému zaměstnanci vzniká nárok na odstupné ve výši jeho jednoměsíčního průměrného výdělku. Nárok na odstupné se zvyšuje se zvyšujícím se počtem odpracovaných let, a to následovně: odpracoval-li zaměstnanec pět a více let, náleží mu odstupné ve výši dvouměsíčního průměrného výdělku,

3 trval-li pracovní poměr deset a více let, náleží zaměstnanci odstupné odpovídající trojnásobku jeho průměrného výdělku a trval-li pracovní poměr nejméně dvacet let, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši čtyřnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Délka výpovědní doby při výpovědi ze zmíněných důvodů se rovněž odvozuje z délky pracovního poměru a činí jeden měsíc, když pracovní poměr netrval více než jeden rok, dva měsíce při dvou až pěti letech a tři měsíce, pokud zaměstnání trvalo pět a více let. I když bude pracovní poměr skončen z výše uvedených důvodů dohodou zaměstnavatele a zaměstnance, nárok na odstupné zůstává pracovníkovi zachován bez ohledu na to, zda odpracoval u zaměstnavatele dva roky či ne. Výše odstupného může v tomto případě dosáhnout až pětinásobku průměrného výdělku zaměstnance. Odstupňování výše odstupného je následující: odstupné ve výši jednoho průměrného výdělku náleží zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval méně něž dva roky, na dvojnásobek průměrného výsledku má nárok ten, jehož pracovní poměr trval dva roky a více, na trojnásobek průměrného měsíčního výdělku má nárok ten, jehož pracovní poměr trval pět let a více, pokud trval pracovní poměr deset let a více, náleží zaměstnanci odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku a na pětinásobek průměrného výdělku má nárok ten, jehož pracovní poměr trval nejméně dvacet let. VÍC PENĚZ PRO ZAMĚSTNANCE V PŘÍPADĚ NEPLATNÉHO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V případě, že byl zaměstnanec do 1. ledna 2013 úspěšný v pracovněprávním sporu o neplatnost skončení pracovního poměru, mohl mu soud přiznat náhradu mzdy ve výšce maximálně devíti měsíců.novela toto právo soudu zvyšuje na čtyřnásobek. Novela přiznává soudu též moderační právo, pro případ, že délka sporu, resp. z ní odvozený nárok na náhradu mzdy přesáhne 12 měsíců. 4) NOVINKY V PRACOVNÍ DOBĚ PRACOVNÍ DOBA A PRÁCE PŘESČAS NOVĚ Nově platí, že pracovní doba včetně práce přesčas může překročit 48 hodin za období čtyř měsíců po sobě jdoucích už jen v případě zdravotnického zaměstnance. V případě vedoucích zaměstnanců to již možné není. Práci přesčas je možné nařídit, a nově též dohodnout, jen ve zvláštních případech. Takovým případem je přechodná a naléhavá zvýšená potřeba práce či je-li pro to dán veřejný zájem. Vedoucí zaměstnanci mohou přesčas pracovat jen v maximálním rozsahu 400 hodin v roce, nikoli tedy až do 550 hodin v roce, což byl limit platící do konce minulého roku. Ruší se též možnost dohodnout v kolektivní smlouvě vyšší rozsah přesčasové práce. Přesčasová práce se nově musí proplácet rychleji, a to ve lhůtě čtyř měsíců (nedojde-li k čerpání náhradního volna). Do 31. prosince 2012 stačilo proplatit přesčasy ve lhůtě jednoho roku. Pružnou pracovní dobu bude nově možno zavést jen po dohodě se zástupci zaměstnanců. Dosud stačilo záměr s nimi pouze projednat. Pokud u zaměstnavatele zástupci zaměstnanců nepůsobí, může zaměstnavatel o zavedení pružné pracovní doby rozhodnout samostatně. Dochází též ke změně definice noční práce. Stejně jako v České republice, tak i na Slovensku je noční prací práce konaná mezi 22. hodinou a šestou (dosud pátou) hodinou. Za noční práci přitom náleží mzdové zvýhodnění nejméně ve výši 20 %. 5) KONEC FLEXIKONTA A ZMĚNA PRAVIDEL PRO ZAVEDENÍ KONTA PRACOVNÍ DOBY Před novelou zákoníku práce měli slovenští zaměstnavatelé k dispozici dva instituty: konto pracovní doby a flexikonto. Konto pracovní doby sloužilo jako způsob trvalého rozvržení pracovní doby, které umožňovalo zaměstnavateli překonat předvídatelné výkyvy v potřebě práce v průběhu roku. Naproti tomu flexikonto se mělo využívat jen jako výjimečný dočasný způsob řešení neočekávaného nedostatku práce v důsledku vážných provozních důvodů a jako takové bylo v praxi po dobu dlouhodobě přetrvávající hospodářské krize hojně využívaným nástrojem. Možnost zavedení flexikonta je však od 1. ledna 2013 zrušena. V slovenském zákoníku práce tak zůstává pouze konto pracovní doby. Jeho zavedení je možné jen prostřednictvím kolektivní smlouvy anebo po dohodě se zástupci zaměstnanců. Pokud u zaměstnavatele odbory ani jiný zástupce zaměstnanců nepůsobí, nelze konto pracovní doby zavést. V dohodě o zavedení konta pracovní doby je třeba určit období, ve kterém bude vyrovnán rozdíl mezi týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou zaměstnance. Toto vyrovnávací období nesmí být delší než 30 měsíců. Průměrná týdenní pracovní doba včetně kladného konta pracovní doby a práce přesčas nesmí přesáhnout 48 hodin v období 12 měsíců. Nově je zaměstnavatel povinen vést pouze účet kladné pracovní doby, na němž eviduje rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou a rozdíl mezi skutečně poskytnutou

4 základní složkou mzdy a základní složkou mzdy, na kterou by měl zaměstnanec nárok za skutečné odpracovanou dobu. 6) POSÍLENÍ POSTAVENÍ ODBORŮ Novela zákoníku práce přináší též nové kompetence odborům. Dosud musela odborová organizace působící u zaměstnavatele prokázat na žádost zaměstnavatele svou členskou základnu. Členská základna musela mít nejméně 30 % odborově organizovaných zaměstnanců. Toto ustanovení však naráželo na základní právo každého odborově se organizovat a kolektivně vyjednávat. Z tohoto důvodu novela tuto povinnost zcela vypustila. V praxi to znamená, že stačí zájem jen jediného zaměstnance na to, aby u zaměstnavatele mohla působit odborová organizace. Pro založení nové odborové organizace i nadále platí minimální počet tří členů. Prokazování členské základny odborovou organizací však již nebude potřeba. Opětovně se zavádí účast zástupců zaměstnanců při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců. Nově je zaměstnavatel povinen výpověď anebo okamžité zrušení pracovního poměru předem projednat se zástupci zaměstnanců, a to pod sankcí neplatnosti takového úkonu. Při výpovědi je lhůta na projednání stanovena na sedm pracovních dní a při okamžitém zrušení pracovního poměru jsou to dva dny od doručení žádosti zaměstnavatele zástupcům zaměstnanců. Nová projednací povinnost však nebrání zaměstnavateli platně skončit pracovní poměr jednostranným právním úkonem v případě, kdy zástupci zaměstnanců neudělili s postupem zaměstnavatele souhlas či se k jeho žádosti vůbec nevyjádřili. Nově se upravují podmínky činnosti zástupců zaměstnanců. Zaměstnavatel poskytuje zástupci zaměstnanců na jeho činnost pracovní volno s náhradou mzdy, a to na dobu, na kterou si to dohodnou. Pokud k dohodě o rozsahu volna nedojde, zaměstnavatel poskytne pracovní volno měsíčně v rozsahu určeném jako součin průměrného počtu zaměstnanců zaměstnavatele v předcházejícím kalendářním roce a časového úseku 15 minut. Podmínky, za nichž náleží zástupcům zaměstnanců rovněž peněžitá náhrada za nevyčerpané pracovní volno, musí být určeny v kolektivní smlouvě anebo v dohodě se zástupci zaměstnanců. Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců, jsou tito povinni zaměstnavateli písemně oznámit rozdělení pracovního volna. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne jimi určený rozhodce. 7) DALŠÍ VÝZNAMNÉ NOVINKY KONKURENČNÍ ČINNOST Nově musí zaměstnanec předem svého zaměstnavatele požádat o souhlas s výkonem konkurenční činnosti. Pouhé oznámění jako dosud již nestačí. Zaměstnavatel je povinen se k žádosti zaměstnance vyjádřit do 15 dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, platí, že souhlas udělil. Změna se týká také odvolání takového souhlasu zaměstnavatele. Nově platí, že zaměstnavatel může jednou udělený souhlas s výkonem konkurenční činnosti zaměstnance po dobu trvání pracovního poměru odvolat pouze v případě, že pro to budou existovat vážné důvody. Ty zákoník práce blíže nevymezuje. ZKUŠEBNÍ DOBU NELZE PRODLOUŽIT ANI V KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ Od ledna 2013 platí pouze zkušební doba v maximální délce tří měsíců v případě běžných zaměstnanců a šesti měsíců u vedoucích zaměstnanců. V kolektivní smlouvě se již není ani možné dohodnout, že se zkušební doba neprodlužuje o dobu překážek v práci na straně zaměstnance ani o jiné objektivní důvody na straně zaměstnavatele. ŘETĚZENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ NA DOBU URČITOU Do konce roku 2012 bylo možné sjednat pracovní poměr maximálně na dobu tří let a v této době jej bylo možné prodlužovat, resp. opakovat pouze třikrát. Nyní dochází ke zkrácení maximální doby na dva roky, přičemž prodloužit či opakovat bude pracovní poměr v této době možné pouze dvakrát. Pro agentury práce výjimka ze zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou zůstala zachována. ROVNĚŽ ZAMĚSTNANEC MÁ NOVĚ MOŽNOST URČIT ČERPÁNÍ SVÉ DOVOLENÉ Stejně jako v českém zákoníku práce i na Slovensku nově platí, že neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené zaměstnanci nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž nárok na dovolenou zaměstnanci vznikl, a tak aby tato dovolená mohla být vyčerpána do konce tohoto roku, pak je zaměstnanec oprávněn určit si čerpání takové dosud nevyčerpané dovolené sám. Zaměstnanec je povinen oznámit zaměstnavateli čerpání dovolené 30 dní předem, nebyla-li se zaměstnavatelem dohodnuta kratší lhůta. Pokud tak zaměstnanec učiní, je zaměstnavatel povinen čerpání dovolené akceptovat. Lucia Regecová advokátka, vedoucí slovenské pobočky Glatzová & Co. Marie Janšová vedoucí advokátka, Glatzová & Co. Konec atraktivity práce na dohodu:

5 - Zaměstnanci pracující na dohodu mají nově nárok na minimální mzdu - Zaměstnanci pracující na dohodu jsou více chráněni - byla rozšířena jejich práva zejména v oblasti pracovní doby a dob odpočinku - Příjmy z dohod jsou nově zatíženy množstvím odvodů do Sociální pojišťovny a zdravotním pojišťovnám - Dochází ke zvýšení administrativní zátěže a snížení atraktivity práce na dohodu Nová pravidla při ukončování pracovních poměrů: - Vrací se souběh nároku na odstupné a výpovědní dobu při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů - Výše odstupného může dosáhnout až pětinásobku průměrného měsíčního výdělku - Z důvodu nezákonné výpovědi může zaměstnanec po zaměstnavateli na náhradě mzdy vysoudit až čtyřikrát více než dosud; maximálně 36 násobků průměrného výdělku Nová pravidla ochrany soukromí zaměstnance na pracovišti: - Monitorování zaměstnanců musí být předem projednané se zástupci zaměstnanců - Soukromé listovní zásilky zaměstnance již není zaměstnavatel oprávněn kontrolovat Na základě přijatých změn tak lze jen doporučit, aby slovenští zaměstnavatelé následovali kroky svých českých kolegů ze začátku roku 2012 a aby si pečlivě vyhodnotili své dosavadní vztahy se svými spolupracovníky - živnostníky. Jednou z nejdiskutovanějších změn novely zákoníku práce je obnovení souběhu výpovědní lhůty a odstupného. Pracovní doba včetně práce přesčas může překročit 48 hodin za období čtyř měsíců po sobě jdoucích už jen v případě zdravotnického zaměstnance. V případě vedoucích zaměstnanců to již možné není. Autoři: Lucia Regecová, Marie Janšová

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky Velká novela zákoníku práce vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2012. V mnohém přinesla očekávané pozi vní změny

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 78 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a)* pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce ODBOROVÁ ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PODNIKU - METRO ZÁVODNÍ VÝBOR 141 41 PRAHA 4, SLIAČSKÁ 1 TELEFON 272 702 754 IČO 62932012 BANK. SPOJENÍ: ČS a.s., Praha 10 FAX 222 673 038 číslo účtu: 284830339/0800 Email:

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012 Významné změny v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti 24. února 2012 I. Novela zákoníku práce Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 11/2014 Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání

Více

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Odpovídá Mgr. Lucie Otáhalová Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na problematiku

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Tématu dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavíraných lékaři při výkonu jejich povolání jsme se v minulosti již věnovali. Tato tématika

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Podniková kolektivní smlouva státní organizace Správa železniční dopravní cesty na období 2009 2013 (č.j. 41 993/2008-ZAM)

Podniková kolektivní smlouva státní organizace Správa železniční dopravní cesty na období 2009 2013 (č.j. 41 993/2008-ZAM) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 Obsah iii Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 1. Co je to pracovní právo a jaké vztahy upravuje?...........................3 2. Které jsou nejdůležitější pracovněprávní předpisy?.........................3 3.

Více