POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP"

Transkript

1 POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1

2 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací vzemědělství, potravinářství a lesnictví Související právní požadavky v uvedených oblastech Požadavky na systém kritických bodů (HACCP) v potravinářství Obsah školení Úvod historie a smysl systému managementu kvality Související normy a normativní dokumenty Související právní požadavky ČSN EN ISO 9000:2006 a základní principy kvality Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009: Termíny a definice Systém managementu kvality obecně Odpovědnost managementu Management zdrojů Realizace produktu Měření, analýza a zlepšování Požadavky na systém kritických bodů (HACCP) Postup zavádění ISO 9001 v praxi 2

3 Historie systému managementu kvality 1987 normy řady ISO 9000 Vznikla řada národních a nadnárodních institucí zabývajících se jakostí v Americe, v Evropě např. Evropská organizace pro jakost (EOQ), Evropská nadace pro management kvality (EFQM) Zavádí se systematická výuka problematice jakosti do veřejných i soukromých škol, hlavně vysokých a středních Vznikl systém oceňování nejlepších výsledků organizací a jednotlivců na poli jakosti (regionální, národní a nadnárodní soutěže, ceny pro vítěze) 1994 první revize norem ISO 9000 (ed.2) 1998 vznikla Evropská charta jakosti druhá revize norem ISO 9000 (ed.3) třetí revize normy ISO 9001 (ed. 4) vyšla česká verze třetí revize ČSN EN ISO 9001:2009 (zatím poslední) Historie systému managementu kvality 3

4 Smysl systému managementu kvality Pomoc organizacím všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů řízení (kvality) Systémy managementu kvality mohou pomoci organizacím při zvyšování spokojenosti zákazníků Systémy managementu kvality mohou pomoci se zlepšovat a tím zvyšovat pravděpodobnost, že budou zákazníci (či jiné strany) spokojeni Systémy managementu kvality mohou pomoci při naplnění požadavků právních předpisů Celosvětově již okolo jednoho milionu vydaných certifikátů ve 170 zemích Organizace však může pouze aplikovat požadavky (nebo jejich část) bez certifikace (komerční záležitost) Smysl systému managementu kvality Povinná je certifikace pouze v některých případech: Smluvní vztah (požadavek zákazníka např. obchodní řetězce) Požadavek vyplývající z jiné normy (akreditace, autorizace) Požadavek zákona např.: Zákon o veřejných zakázkách Zákon o technických požadavcích na výrobky a příslušné moduly posuzování shody resp. příslušná nařízení vlády (prováděcí předpisy) 4

5 Související normy a normativní dokumenty ISO 9000 popisuje základní principy a terminologii ISO 9001 specifikuje požadavky ISO 9004 poskytuje návod ke zlepšování ISO poskytuje návod na auditování A dále řada norem, které rozpracovávají dílčí požadavky nebo je upřesňují pro jednotlivé obory (normy v potravinářské oblasti, normy pro dodavatelské řetězce) Související právní požadavky V oblasti systémů managementu kvality se jedná o dvě základní oblasti: Obecně závazné předpisy týkající se organizací v zemědělství, potravinářství a lesnictví, např.: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Zákon o archivnictví Zákoník práce včetně prováděcích předpisů Právní předpisy týkající se poskytovaného produktu, např.: Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) Zákon o zemědělství Zákon o potravinách a tabákových výrobcích Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.. 5

6 Základní principy kvality ČSN EN ISO 9000:2006: Základní principy a slovník Zásady: Zaměření na zákazníka Vedení a řízení lidí Zapojení lidí Procesní přístup Systémový přístup k managementu Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy Základní principy kvality V normách souboru ISO 9000 se rozlišuje mezi požadavky na systémy managementu kvality a požadavky na produkty. Certifikace systému managementu kvality není certifikace produktu (ani procesu). ISO 9001 je soustředěna více na zákazníky a na potřebu neustálého zlepšování. Zdůrazňuje spíše preventivní než nápravná opatření. V oblasti dokumentace požaduje pouze šest závazných dokumentovaných postupů. Ostatní potřeba dokumentace pro provádění procesů závisí hlavně na složitosti procesu a způsobilosti pracovníků. Obsahuje model systému rozvíjení organizace v rovině zdrojů, procesů a produktů, který je postaven na 8 základních principech (zásadách). 6

7 Systémy managementu kvality Systémy managementu kvality (QMS): Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 9001:2009: 0 Úvod 1 Předmět 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management zdrojů 7 Realizace produktu 8 Měření, analýza a zlepšování Příloha A Příloha B ISO 9001 Úvod (čl. 0 normy) Čl Obecně: Zavedení systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím Návrh a implementace SMK (QMS) organizace jsou ovlivňovány: prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto prostředím jejími měnícími se potřebami jejími konkrétními cíli poskytovanými produkty používanými procesy velikostí a strukturou organizace Není záměrem, aby tato mezinárodní norma stanovovala jednotnou strukturu systémů managementu kvality ani jednotnou dokumentaci. 7

8 ISO 9001 Úvod (čl. 0 normy) Čl Procesní přístup: Norma podporuje p používání procesního přístupu p při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti QMS s cílem zvýšit spokojenost zákazníka. Aby organizace fungovala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny za účelem přeměny vstupů na výstupy, lze považovat za proces. Využití systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, lze nazývat procesní přístup. Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neustálé řízení propojení jednotlivých procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb. Obecný model procesního přístupu je založen na tzv. cyklu PDCA. Procesní přístup (PDCA) PLÁNUJ (PLAN) DĚLEJ (DO) JEDNEJ (ACT) KONTROLUJ (CHECK) 8

9 Procesní přístup (PDCA) Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s požadavky Dělej: implementuj procesy Kontroluj: monitoruj a měř procesy a produkty ve vztahu k politice, cílům a požadavkům a podávej zprávy o výsledcích Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti procesu 9

10 ISO 9001 Předmět (čl. 1 normy) Čl Obecně: Tato norma specifikuje požadavky nasystém managementu kvality vpřípadech, kdy organizace: a. potřebuje prokazovat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů apředpisů b. má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování aujišťováním oshodě spožadavky zákazníka as aplikovatelnými požadavky zákonů apředpisů. ISO 9001 Předmět (čl. 1 normy) Čl Aplikace: Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty. V případě, že některé požadavky této mezinárodní normy nemohou být aplikovány s ohledem na charakter organizace a její produkt, lze zvážit vyloučení takových požadavků. Pokud jsou učiněna vyloučení, jsou prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou přípustná pouze v případě, že se tato vyloučení omezují na požadavky kapitoly 7 a nemají vliv na schopnost nebo odpovědnost organizace poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů apředpisů. 10

11 ISO 9001 Citované normativní dokumenty (čl. 2 normy) Následující citované dokumenty jsou nezbytné pro správné použití tohoto dokumentu. ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality Základní principy a slovník U datovaných norem platí pouze citované vydání U nedatovaných norem platí poslední vydání včetně jakýchkoli změn Pozn.: pozor na správné používání odkazů (ISO 9001:2008 x ČSN EN ISO 9001:2009) ISO 9001 Termíny a definice (čl. 3 normy) Pro účely této mezinárodní normy platí termíny a definice uvedené v ISO Některé definice týkající se našeho tématu: Kvalita (jakost): stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Systém: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků Systém managementu: systém pro stanovení politiky a cílů ak dosažení ítěchto cílů Proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy 11

12 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Všeobecné požadavky: Organizace musí vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost; v té souvislosti musí: a. Určovat procesy potřebné pro SMK a dále stanovit, jak jsou tyto procesy v rámci celé organizace aplikovány (pozn.: procesy: řízení, poskytování zdrojů, realizace, měření-analýza-zlepšování) b. Určovat posloupnost a vzájemné působení procesů c. Určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů d. Zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování e. Monitorovat, tam, kde je to možné měřit a analyzovat tyto procesy f. Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Externí procesy: Rozhodne-li se organizace použít pro jakýkoli proces, který má vliv na shodu produktu s požadavky, externí zdroj (outsourcing), musí zajistit, aby takovýto proces řídila. Typ a rozsah řízení těchto procesů musí být určen v QMS. Externí je proces, který organizace potřebuje pro svůj QMSaukteréhobylo rozhodnuto, že bude vykonáván externí stranou (pozn.2). Zajištění řízení out. procesů nezbavuje organizaci odpovědnosti za shodu s požadavky zákazníka, zákonů apředpisů. Typ a rozsah řízení out. procesu může být ovlivněn faktory, jako jsou: Potenciální dopad out.procesu na schopnost organizace poskytovat produkt shodný s požadavky Rozsah, v jakém je sdíleno řízení procesu Schopnost řídit proces v potřebném rozsahu prostřednictvím aplikace čl

13 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Dokumentace musí zahrnovat: a) Politiku a cíle kvality b) Příručku kvality c) Dokumentované postupy a záznamy požadované touto normou d) Dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů Rozsah dokumentace závisí na: - Velikosti organizace a druhu jejích činností - Složitosti procesů a jejich vzájemného působení - Kompetenci pracovníků ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Příručka kvality: Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která obsahuje a) Oblast použití QMS včetně podrobností o jakýchkoli vyloučeních a jejich zdůvodnění (viz 1.2) b) Dokumentované postupy vytvořené pro QMS nebo odkazy na tyto postupy c) Popis vzájemného působení mezi procesy QMS Organizace musí řídit dokumenty požadované QMS. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentu a musí být takéřízeny! 13

14 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Řízení dokumentů: Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro: schvalování dokumentů před vydáním přezkoumání, případnou aktualizaci a opakované schvalování zajištění identifikace změn a aktuální verze dokumentů zajištění dostupnosti platných dokumentů vmístě použití zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikace zajištění, že jsou identifikovány (a řízeny) dokumenty externího původu, zabránění neúmyslnému používání zastaralých, neplatných dokumentů a vhodnou identifikaci těchto dokumentů, pokud jsou uchovávány ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Povinně dokumentované postupy: Řízení í dokumentů (čl. 423) 4.2.3) Řízení záznamů (čl ) Interní audit (čl ) Řízení neshodného produktu (čl. 8.3) Nápravná opatření (čl ) Preventivní opatření (čl ) 14

15 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Řízení záznamů: Organizace musí řídit záznamy Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví potřebná pravidla pro: - identifikaci, ukládání - ochranu, uchovávání - způsob vypořádání (nakládání se záznamy) Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné! ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Povinně řízené záznamy : Zpřezkoumání systému managementu (čl. 561) 5.6.1) O vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (čl ) Důkazy, že realizační procesy a výrobek splňují požadavky (čl. 7.1) O výsledcích přezkoumání a o opatřeních z přezkoumání požadavků na produkt (čl ) Z procesu návrhu a vývoje (čl ) Výsledky hodnocení dodavatele (čl ) 15

16 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Povinně řízené záznamy : O validaci procesů (čl ) O jednoznačné identifikaci výrobku (čl ) O ztrátě, poškození nebo jiném znehodnocení majetku zákazníka (čl ) Výsledky kalibrace a ověřování monitorovacích a měřicích zařízení (čl. 7.6) Interní audity(čl ) Důkazy o shodě znaků produktu s přejímacími kritérii (čl ) Neshody a nápravná opatření včetně udělených výjimek (čl. 8.3) Výsledky provedených nápravných opatření (čl ) Výsledky provedených preventivních opatření (čl ) ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Angažovanost a aktivita managementu: Vrcholové vedení musí poskytovat důkazy o své angažovanosti a aktivitě při vytváření a implementaci QMS a při neustálém zvyšování jeho efektivnosti prostřednictvím: Komunikace v organizaci o tom, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky zákonů apředpisů Stanovování politiky kvality Zajišťování stanovení cílů kvality Provádění přezkoumání systému managementu Zajišťování dostupnosti zdrojů Čl Zaměření na zákazníka: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanovovány požadavky zákazníka, a aby byly plněny s cílem prokazatelně zvyšovat jeho spokojenost 16

17 ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Politika kvality: Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality: a) Odpovídala záměrům organizace b) Obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti QMS c) Poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání plnění cílů kvality d) Byla v organizaci sdělována a pochopena e) Byla přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl. 5.4 Plánování: Cíle kvality: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt Cíle kvality musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou kvality 17

18 ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl. 5.4 Plánování: Plánování pro systém managementu kvality: Plánování a podle plánů probíhající skutečné realizace zajišťují splnění požadavků na QMS (vazba na požadavek 4.1). Vrcholové vedení musí zajistit, aby: Plánování QMS bylo prováděno Byla neustále udržována integrita QMS, a to i v průběhu plánování a implementace změn ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Odpovědnost, pravomoc, komunikace: Odpovědnost a pravomoc: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci celé organizace stanoveny a sdělovány odpovědnosti a pravomoci. Představitel managementu: Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu organizace, který bez ohledu na jiné odpovědnosti musí mít odpovědnost a pravomoc zahrnující: Zajištění, že jsou vytvářeny, implementování a udržovány procesy potřebné pro QMS Předkládání zpráv vedení o výkonnosti QMS a o jakékoli potřebě zlepšování Podporování povědomí o závažnosti plnění požadavků zákazníka v rámci celé organizace 18

19 ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Interní komunikace: Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti QMS. Musí sloužit pro sdělování informací o cílech, požadavcích na jakost, fungování a zlepšování QMS. ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Přezkoumání QMS managementem: Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat QMS, aby byla zajištěna jeho vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o přezkoumání QMS. Vstupy musí zahrnovat: Výsledky auditů Zpětná vazba od zákazníka Výkonnost procesů, shoda produktu Stav preventivních a nápravných opatření Následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumávání Změny, které by mohly ovlivnit QMS Doporučení pro zlepšování Výstupy všechna rozhodnutí a opatření vztahující se: Ke zlepšování efektivnosti QMS Ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka K potřebám zdrojů 19

20 ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl Obecně: Organizace musí stanovovat a poskytovat zdroje pro a) Implementaci a udržování QMS a neustálé zvyšování jeho efektivnosti b) Zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků Čl. 6.2 Lidské zdroje: Obecně: Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, dovedností, zkušeností a výcviku. Pozn.: Shoda s požadavky na produkt může být přímo, nebo nepřímo ovlivněna pracovníky provádějícími úkoly v rámci QMS. ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl. 6.2 Lidské zdroje: Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti: Organizace musí: Určovat nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt. Podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro dosažení nezbytných kompetencí. Hodnotit efektivnost provedených opatření. Zajišťovat, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a o tom, jak přispívají k dosažení cílů kvality. Vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. 20

21 ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl. 6.3 Infrastruktura: Organizace musí určovat, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Podle okolností infrastruktura zahrnuje: Budovy, pracovní prostory a technické vybavení Zařízení pro procesy Podpůrné služby (např. přepravu, komunikační nebo informační systémy) ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl Pracovní prostředí: Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí, potřebné pro dosahování shody s požadavky na produkty. Pozn.: Termín pracovní prostředí se vztahuje k podmínkám, za kterých je práce vykonávána. Tyto podmínky zahrnují fyzikální podmínky, prostředí a další faktory (jako jsou hluk, teplota, vlhkost, osvětlení nebo počasí). 21

22 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Plánování realizace produktu: Organizace musí plánovat a vytvářet procesy potřebné pro realizaci produktu. Podle okolností musí organizace určovat: Cíle kvality a požadavky na produkt Potřebu vytvářet procesy a dokumenty Potřebné zdroje Činnosti pro ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrolu a zkoušení specifické pro produkt a také kriteria pro přijetí produktu Záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Procesy týkající se zákazníka: Určování požadavků týkajících se produktu: Organizace musí určit: Požadavky specifikované zákazníkem Požadavky neuvedené zákazníkem, ale nezbytné pro použití produktu (důležité informace pro zákazníky od dodavatele výrobku nebo služby, předprodejní poradenství, analýza potřeb, informace o neplatné normě..) Požadavky zákonů apředpisů aplikovatelné na produkt Jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné Pozn.: Činnosti po dodánídá produktu zahrnují například opatření na základě poskytnutí záruky, smluvní povinnosti, jako servisní služby a doplňkové služby, jako je recyklace nebo konečná likvidace produktu. 22

23 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Procesy týkající se zákazníka: Přezkoumání požadavků týkajících se produktu: Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být prováděno před přijetím závazku (tj. před předložením nabídky, přijetím smlouvy či objednávky, před přijetím změn) a musí zajistit, že: Jsou stanoveny požadavky na produkt Jsou vyřešeny požadavky, které se liší od původních (např. z poptávky tj. přezkoumat schopnost plnit požadavky technicky, časově, cenově..) Organizace je schopna je splnit Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích přezkoumání a opatřeních. V případě, že zákazník neposkytne kt žádné dokumentované vyjádření požadavku, musí si organizace požadavky zákazníka potvrdit dříve, než je přijme. V případě, žesezmění požadavky, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby příslušní pracovníci byli informováni. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Procesy týkající se zákazníka: Komunikace se zákazníkem: Organizace musí stanovit a implementovat způsoby komunikace se zákazníky ohledně: Informací o produktu Vyřizování poptávek, objednávek, smluv včetně jejich změn Zpětné informace od zákazníka včetně stížností (zpětná vazba) 23

24 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Plánování návrhu a vývoje: Organizace musí návrh a vývoj plánovat a řídit. Vprůběhu plánování musí určit: Etapy návrhu a vývoje Přezkoumání, ověřování a validaci návrhu ve vhodných etapách Odpovědnosti a pravomoci Organizace musí řídit vzájemné vazby a vztahy (rozhraní) mezi skupinami řešitelů, jejich odpovědnost. Plán podle výsledků aktualizovat podle skutečného průběhu návrhu a vývoje. Pozn. Přezkoumání, ověřování a validace návrhu a vývoje mají různé účely. Tyto činnosti mohou být prováděny a zaznamenávány odděleně nebo v jakékoli kombinaci, a to podle toho, co je vhodné pro konkrétní produkt a organizaci. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl. 7.3 Návrh a vývoj: Vstupy pro návrh a vývoj: Musí být stanoveny vstupy týkající se požadavků na produkt a o těchto vstupech musí být vytvářeny a udržovány záznamy. Tyto vstupy musí zahrnovat: požadavky na funkčnost a výkonnost aplikovatelné požadavky zákonů apředpisů podle okolností informace odvozené z předchozích podobných návrhů další požadavky, které jsou zásadní pro návrh a vývoj Vstupy k návrhu musí být přezkoumány, záznamy uchovávány 24

25 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Výstupy z návrhu a vývoje: Výstupy musí být poskytovány ve formě, která je vhodná pro ověřování vůči vstupům Výstupy musí být před uvolněním schváleny. Výstupy musí: Splňovat vstupní požadavky (např. specifikovat produkt, metodiky, atd.) Poskytovat vhodné informace pro nákup, výrobu a poskytování služeb Stanovit přejímací kritéria pro produkt nebo se na ně odkazovat Specifikovat charakteristiky produktu, které jsou zásadní Pozn. - informace pro výrobu a pro poskytování služeb mohou obsahovat podrobnosti ohledně uchovávání produktu. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Přezkoumání návrhu a vývoje: Organizace musí plánovat a provádět přezkoumání ve vhodných etapách (projektu), pro: - Vyhodnocení výsledků (těch etap) z hlediska plnit požadavky zadání - Identifikaci všech problémů a navržení opatření Zúčastnit se musí představitelé funkcí, kterých se týkají jednotlivé etapy. Záznamy o přezkoumání vytvářet a udržovat. Ověřování návrhu a vývoje: Organizace musí plánovat aprovádět ověřování (projektu) tak, aby sezjistilo, že výstupy z návrhu a vývoje splňují vstupní požadavky. Záznamy musí organizace vytvářet a udržovat. 25

26 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Validace návrhu a vývoje: Organizace musí plánovat a provádět validaci proto, aby zajistila, že výsledný produkt je schopen plnit požadavky specifikovaného nebo zamýšleného použití. O validaci musí organizace vytvářet a udržovat záznamy. Řízení změn návrhu a vývoje: Změny musí být identifikovány a musí být o nich vytvářeny a udržovány záznamy Změny se musí: Přezkoumávat, ověřovat, případně i validovat, před zavedením schválit. Vyhodnotit vliv na základní součásti a produkt, který byl již dodán. O výsledcích přezkoumání změn a všech nezbytných opatřeních musí organizace vytvářet a udržovat záznamy. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl. 7.4 Nákup: Proces nákupu: Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhověl specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci nebo na konečný produkt. Dodavatele produktu je třeba hodnotit a vybírat podle stanovených kritérií pro výběr, hodnocení a opakované hodnocení. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy. 26

27 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl. 7.4 Nákup: Informace pro nákup: Informace pro nákup musí popisovat produkt, který má být nakoupen, a podle okolností má zahrnovat: - Požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů azařízení - Požadavky na kvalifikaci pracovníků - požadavky na QMS Ověřování nakupovaného produktu: Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování v prostorách u dodavatele, musí organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Řízení výroby a poskytování služeb: Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a služby v řízených podmínkách. Řízené podmínky podle okolností zahrnují: Dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu (výkres, výrobkový list, vzorek ) Dostupnost potřebných pracovních instrukcí Používání vhodného zařízení Dostupnost a používání monitorovacího a měřicího zařízení Implementaci monitorování aměření Implementaci činností při dodávání a po jeho dodání uvolňování produktu, při jeho 27

28 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Validace procesů výroby: Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že nelze následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup a nedostatky se tak projeví až poté, co se produkt používá nebo byla poskytnuta služba. Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat: Stanovení kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů Schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců Použití specifických metod a postupů Požadavky na záznamy Opakované validace ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Identifikace a sledovatelnost: Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky na monitorování a měření. V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit a zaznamenat jednoznačnou identifikaci produktu, vytvářet a udržovat záznamy. 28

29 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Majetek zákazníka: Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud je pod kontrolou organizace nebo pokud jej organizace používá. Musí být identifikován, ověřován, chráněn, zabezpečen. Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se jiným způsobem zjistí, že je nevhodný k použití, musí tento fakt organizace oznámit zákazníkovi a musí o tom vytvořit a udržovat záznamy. Pozn.: Majetek zákazníka může zahrnovat duševní vlastnictví a osobní data. Uchovávání produktu: Organizace musí uchovávat produkt v průběhu interních operací a dodání na zamýšlené místo tak, aby byla udržována jeho shoda s požadavky. Podle okolností to zahrnuje identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Tímto způsobem musí být uchovávány také základní součásti produktu. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Řízení monitorovacího a měřicího zařízení: Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno, a monitorovací a měřicí zařízení potřebná pro poskytnuti důkazu o shodě produktu se stanovenými požadavky (viz 7.2.1). Organizace musí stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být prováděnoažejeprováděno správným způsobem. Měřicí zařízení je třeba udržovat: Ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrovat nebo ověřit nebo obojí podle etalonů navázaných na národní nebo mezinárodní etalony. V případě, že takové etalony neexistují, musí se základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenat. Justovat (nastavit) nebo opakovaně justovat Identifikovat tak, aby bylo možné určit stav kalibrace Zabezpečit proti seřízením, které by narušilo platnost kalibrace Chránit před poškozením, znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování 29

30 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Řízení monitorovacího a měřicího zařízení: V případě, že se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, posoudí organizace předchozí výsledky měření a zaznamená jejich platnost U takového zařízení a dotčené produkce se musí přijmout opatření. O výsledcích kalibrace a ověřování se musí vytvářet a udržovat záznamy. Pozn.: Potvrzení schopnosti počítačového softwaru plnit zamýšlené použití by mělo běžně zahrnovat jeho ověření a management konfigurace tak, aby byla zajištěna jeho vhodnost pro použití. ISO 9001 Měření, analýza a zlepšování (čl. 8 normy) Čl. 8.1 Obecně: Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýz a zlepšování pro: - Prokazování shody s požadavky na produkt - Zajišťování shody QMS - Neustálé zvyšování efektivnosti QMS Procesy musí určovat postupy a metody včetně statistických metod, a rozsah jejich použití. 30

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 OBSAH 1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU...3 2 ROZSAH...3 3 DEFINICE POJMŮ...3 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 4.1 Všeobecné požadavky...5 4.2 Požadavky na dokumentaci...5 4.2.1 Všeobecně...5 4.2.2 Příručka

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

kvalita v laboratorní medicíně

kvalita v laboratorní medicíně 28 Význam ISO 9001:2000 pro klinické laboratoře Představení požadavků systémového managementu kvality a způsobů jeho použití v klinických laboratořích - Dokončení z minulého čísla V. Grabmuller 3.2 Vybraná

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k:

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: 13. ledna 2016 Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: Zprávy z auditu Úvod Kapitola 1 ISO 9001 říká, že má organizace implementovat QMS v případě, že potřebuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Vážení přátelé, ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

SYSTÉMY ŘÍZENÍ. Ing. Jan Štejfa

SYSTÉMY ŘÍZENÍ. Ing. Jan Štejfa SYSTÉMY ŘÍZENÍ Ing. Jan Štejfa SYSTÉMY ŘÍZENÍ Co je to (integrovaný) systém řízení? Procesně řízená organizace Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik Plánování Řízení provozu a neshody Audit Přezkoumání

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS Název Manuál kvality dodavatele Číslo PP 01/19 Vydání 1 Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení Tento prováděcí předpis definuje požadavky společnosti NAREX Ždánice,

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Definice energetického managementu... 1 3. Součásti

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Chocerady 27.2.2017 Ing. Jiří Seger Sdružení poradců ISO 9001:2015 1 Systém managementu kvality (QMS) - požadavky ISO 9001 (9002, 9003):1987 ISO 9001 (9002, 9003):

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více