POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP"

Transkript

1 POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1

2 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací vzemědělství, potravinářství a lesnictví Související právní požadavky v uvedených oblastech Požadavky na systém kritických bodů (HACCP) v potravinářství Obsah školení Úvod historie a smysl systému managementu kvality Související normy a normativní dokumenty Související právní požadavky ČSN EN ISO 9000:2006 a základní principy kvality Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009: Termíny a definice Systém managementu kvality obecně Odpovědnost managementu Management zdrojů Realizace produktu Měření, analýza a zlepšování Požadavky na systém kritických bodů (HACCP) Postup zavádění ISO 9001 v praxi 2

3 Historie systému managementu kvality 1987 normy řady ISO 9000 Vznikla řada národních a nadnárodních institucí zabývajících se jakostí v Americe, v Evropě např. Evropská organizace pro jakost (EOQ), Evropská nadace pro management kvality (EFQM) Zavádí se systematická výuka problematice jakosti do veřejných i soukromých škol, hlavně vysokých a středních Vznikl systém oceňování nejlepších výsledků organizací a jednotlivců na poli jakosti (regionální, národní a nadnárodní soutěže, ceny pro vítěze) 1994 první revize norem ISO 9000 (ed.2) 1998 vznikla Evropská charta jakosti druhá revize norem ISO 9000 (ed.3) třetí revize normy ISO 9001 (ed. 4) vyšla česká verze třetí revize ČSN EN ISO 9001:2009 (zatím poslední) Historie systému managementu kvality 3

4 Smysl systému managementu kvality Pomoc organizacím všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů řízení (kvality) Systémy managementu kvality mohou pomoci organizacím při zvyšování spokojenosti zákazníků Systémy managementu kvality mohou pomoci se zlepšovat a tím zvyšovat pravděpodobnost, že budou zákazníci (či jiné strany) spokojeni Systémy managementu kvality mohou pomoci při naplnění požadavků právních předpisů Celosvětově již okolo jednoho milionu vydaných certifikátů ve 170 zemích Organizace však může pouze aplikovat požadavky (nebo jejich část) bez certifikace (komerční záležitost) Smysl systému managementu kvality Povinná je certifikace pouze v některých případech: Smluvní vztah (požadavek zákazníka např. obchodní řetězce) Požadavek vyplývající z jiné normy (akreditace, autorizace) Požadavek zákona např.: Zákon o veřejných zakázkách Zákon o technických požadavcích na výrobky a příslušné moduly posuzování shody resp. příslušná nařízení vlády (prováděcí předpisy) 4

5 Související normy a normativní dokumenty ISO 9000 popisuje základní principy a terminologii ISO 9001 specifikuje požadavky ISO 9004 poskytuje návod ke zlepšování ISO poskytuje návod na auditování A dále řada norem, které rozpracovávají dílčí požadavky nebo je upřesňují pro jednotlivé obory (normy v potravinářské oblasti, normy pro dodavatelské řetězce) Související právní požadavky V oblasti systémů managementu kvality se jedná o dvě základní oblasti: Obecně závazné předpisy týkající se organizací v zemědělství, potravinářství a lesnictví, např.: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Zákon o archivnictví Zákoník práce včetně prováděcích předpisů Právní předpisy týkající se poskytovaného produktu, např.: Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) Zákon o zemědělství Zákon o potravinách a tabákových výrobcích Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.. 5

6 Základní principy kvality ČSN EN ISO 9000:2006: Základní principy a slovník Zásady: Zaměření na zákazníka Vedení a řízení lidí Zapojení lidí Procesní přístup Systémový přístup k managementu Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy Základní principy kvality V normách souboru ISO 9000 se rozlišuje mezi požadavky na systémy managementu kvality a požadavky na produkty. Certifikace systému managementu kvality není certifikace produktu (ani procesu). ISO 9001 je soustředěna více na zákazníky a na potřebu neustálého zlepšování. Zdůrazňuje spíše preventivní než nápravná opatření. V oblasti dokumentace požaduje pouze šest závazných dokumentovaných postupů. Ostatní potřeba dokumentace pro provádění procesů závisí hlavně na složitosti procesu a způsobilosti pracovníků. Obsahuje model systému rozvíjení organizace v rovině zdrojů, procesů a produktů, který je postaven na 8 základních principech (zásadách). 6

7 Systémy managementu kvality Systémy managementu kvality (QMS): Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 9001:2009: 0 Úvod 1 Předmět 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management zdrojů 7 Realizace produktu 8 Měření, analýza a zlepšování Příloha A Příloha B ISO 9001 Úvod (čl. 0 normy) Čl Obecně: Zavedení systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím Návrh a implementace SMK (QMS) organizace jsou ovlivňovány: prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto prostředím jejími měnícími se potřebami jejími konkrétními cíli poskytovanými produkty používanými procesy velikostí a strukturou organizace Není záměrem, aby tato mezinárodní norma stanovovala jednotnou strukturu systémů managementu kvality ani jednotnou dokumentaci. 7

8 ISO 9001 Úvod (čl. 0 normy) Čl Procesní přístup: Norma podporuje p používání procesního přístupu p při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti QMS s cílem zvýšit spokojenost zákazníka. Aby organizace fungovala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny za účelem přeměny vstupů na výstupy, lze považovat za proces. Využití systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, lze nazývat procesní přístup. Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neustálé řízení propojení jednotlivých procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb. Obecný model procesního přístupu je založen na tzv. cyklu PDCA. Procesní přístup (PDCA) PLÁNUJ (PLAN) DĚLEJ (DO) JEDNEJ (ACT) KONTROLUJ (CHECK) 8

9 Procesní přístup (PDCA) Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s požadavky Dělej: implementuj procesy Kontroluj: monitoruj a měř procesy a produkty ve vztahu k politice, cílům a požadavkům a podávej zprávy o výsledcích Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti procesu 9

10 ISO 9001 Předmět (čl. 1 normy) Čl Obecně: Tato norma specifikuje požadavky nasystém managementu kvality vpřípadech, kdy organizace: a. potřebuje prokazovat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů apředpisů b. má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování aujišťováním oshodě spožadavky zákazníka as aplikovatelnými požadavky zákonů apředpisů. ISO 9001 Předmět (čl. 1 normy) Čl Aplikace: Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty. V případě, že některé požadavky této mezinárodní normy nemohou být aplikovány s ohledem na charakter organizace a její produkt, lze zvážit vyloučení takových požadavků. Pokud jsou učiněna vyloučení, jsou prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou přípustná pouze v případě, že se tato vyloučení omezují na požadavky kapitoly 7 a nemají vliv na schopnost nebo odpovědnost organizace poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů apředpisů. 10

11 ISO 9001 Citované normativní dokumenty (čl. 2 normy) Následující citované dokumenty jsou nezbytné pro správné použití tohoto dokumentu. ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality Základní principy a slovník U datovaných norem platí pouze citované vydání U nedatovaných norem platí poslední vydání včetně jakýchkoli změn Pozn.: pozor na správné používání odkazů (ISO 9001:2008 x ČSN EN ISO 9001:2009) ISO 9001 Termíny a definice (čl. 3 normy) Pro účely této mezinárodní normy platí termíny a definice uvedené v ISO Některé definice týkající se našeho tématu: Kvalita (jakost): stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Systém: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků Systém managementu: systém pro stanovení politiky a cílů ak dosažení ítěchto cílů Proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy 11

12 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Všeobecné požadavky: Organizace musí vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost; v té souvislosti musí: a. Určovat procesy potřebné pro SMK a dále stanovit, jak jsou tyto procesy v rámci celé organizace aplikovány (pozn.: procesy: řízení, poskytování zdrojů, realizace, měření-analýza-zlepšování) b. Určovat posloupnost a vzájemné působení procesů c. Určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů d. Zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování e. Monitorovat, tam, kde je to možné měřit a analyzovat tyto procesy f. Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Externí procesy: Rozhodne-li se organizace použít pro jakýkoli proces, který má vliv na shodu produktu s požadavky, externí zdroj (outsourcing), musí zajistit, aby takovýto proces řídila. Typ a rozsah řízení těchto procesů musí být určen v QMS. Externí je proces, který organizace potřebuje pro svůj QMSaukteréhobylo rozhodnuto, že bude vykonáván externí stranou (pozn.2). Zajištění řízení out. procesů nezbavuje organizaci odpovědnosti za shodu s požadavky zákazníka, zákonů apředpisů. Typ a rozsah řízení out. procesu může být ovlivněn faktory, jako jsou: Potenciální dopad out.procesu na schopnost organizace poskytovat produkt shodný s požadavky Rozsah, v jakém je sdíleno řízení procesu Schopnost řídit proces v potřebném rozsahu prostřednictvím aplikace čl

13 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Dokumentace musí zahrnovat: a) Politiku a cíle kvality b) Příručku kvality c) Dokumentované postupy a záznamy požadované touto normou d) Dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů Rozsah dokumentace závisí na: - Velikosti organizace a druhu jejích činností - Složitosti procesů a jejich vzájemného působení - Kompetenci pracovníků ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Příručka kvality: Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která obsahuje a) Oblast použití QMS včetně podrobností o jakýchkoli vyloučeních a jejich zdůvodnění (viz 1.2) b) Dokumentované postupy vytvořené pro QMS nebo odkazy na tyto postupy c) Popis vzájemného působení mezi procesy QMS Organizace musí řídit dokumenty požadované QMS. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentu a musí být takéřízeny! 13

14 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Řízení dokumentů: Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro: schvalování dokumentů před vydáním přezkoumání, případnou aktualizaci a opakované schvalování zajištění identifikace změn a aktuální verze dokumentů zajištění dostupnosti platných dokumentů vmístě použití zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikace zajištění, že jsou identifikovány (a řízeny) dokumenty externího původu, zabránění neúmyslnému používání zastaralých, neplatných dokumentů a vhodnou identifikaci těchto dokumentů, pokud jsou uchovávány ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Povinně dokumentované postupy: Řízení í dokumentů (čl. 423) 4.2.3) Řízení záznamů (čl ) Interní audit (čl ) Řízení neshodného produktu (čl. 8.3) Nápravná opatření (čl ) Preventivní opatření (čl ) 14

15 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Čl Požadavky na dokumentaci: Řízení záznamů: Organizace musí řídit záznamy Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví potřebná pravidla pro: - identifikaci, ukládání - ochranu, uchovávání - způsob vypořádání (nakládání se záznamy) Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné! ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Povinně řízené záznamy : Zpřezkoumání systému managementu (čl. 561) 5.6.1) O vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (čl ) Důkazy, že realizační procesy a výrobek splňují požadavky (čl. 7.1) O výsledcích přezkoumání a o opatřeních z přezkoumání požadavků na produkt (čl ) Z procesu návrhu a vývoje (čl ) Výsledky hodnocení dodavatele (čl ) 15

16 ISO 9001 QMS (čl. 4 normy) Povinně řízené záznamy : O validaci procesů (čl ) O jednoznačné identifikaci výrobku (čl ) O ztrátě, poškození nebo jiném znehodnocení majetku zákazníka (čl ) Výsledky kalibrace a ověřování monitorovacích a měřicích zařízení (čl. 7.6) Interní audity(čl ) Důkazy o shodě znaků produktu s přejímacími kritérii (čl ) Neshody a nápravná opatření včetně udělených výjimek (čl. 8.3) Výsledky provedených nápravných opatření (čl ) Výsledky provedených preventivních opatření (čl ) ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Angažovanost a aktivita managementu: Vrcholové vedení musí poskytovat důkazy o své angažovanosti a aktivitě při vytváření a implementaci QMS a při neustálém zvyšování jeho efektivnosti prostřednictvím: Komunikace v organizaci o tom, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky zákonů apředpisů Stanovování politiky kvality Zajišťování stanovení cílů kvality Provádění přezkoumání systému managementu Zajišťování dostupnosti zdrojů Čl Zaměření na zákazníka: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanovovány požadavky zákazníka, a aby byly plněny s cílem prokazatelně zvyšovat jeho spokojenost 16

17 ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Politika kvality: Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality: a) Odpovídala záměrům organizace b) Obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti QMS c) Poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání plnění cílů kvality d) Byla v organizaci sdělována a pochopena e) Byla přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl. 5.4 Plánování: Cíle kvality: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt Cíle kvality musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou kvality 17

18 ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl. 5.4 Plánování: Plánování pro systém managementu kvality: Plánování a podle plánů probíhající skutečné realizace zajišťují splnění požadavků na QMS (vazba na požadavek 4.1). Vrcholové vedení musí zajistit, aby: Plánování QMS bylo prováděno Byla neustále udržována integrita QMS, a to i v průběhu plánování a implementace změn ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Odpovědnost, pravomoc, komunikace: Odpovědnost a pravomoc: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci celé organizace stanoveny a sdělovány odpovědnosti a pravomoci. Představitel managementu: Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu organizace, který bez ohledu na jiné odpovědnosti musí mít odpovědnost a pravomoc zahrnující: Zajištění, že jsou vytvářeny, implementování a udržovány procesy potřebné pro QMS Předkládání zpráv vedení o výkonnosti QMS a o jakékoli potřebě zlepšování Podporování povědomí o závažnosti plnění požadavků zákazníka v rámci celé organizace 18

19 ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Interní komunikace: Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti QMS. Musí sloužit pro sdělování informací o cílech, požadavcích na jakost, fungování a zlepšování QMS. ISO 9001 Odpovědnost managementu (čl. 5 normy) Čl Přezkoumání QMS managementem: Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat QMS, aby byla zajištěna jeho vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o přezkoumání QMS. Vstupy musí zahrnovat: Výsledky auditů Zpětná vazba od zákazníka Výkonnost procesů, shoda produktu Stav preventivních a nápravných opatření Následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumávání Změny, které by mohly ovlivnit QMS Doporučení pro zlepšování Výstupy všechna rozhodnutí a opatření vztahující se: Ke zlepšování efektivnosti QMS Ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka K potřebám zdrojů 19

20 ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl Obecně: Organizace musí stanovovat a poskytovat zdroje pro a) Implementaci a udržování QMS a neustálé zvyšování jeho efektivnosti b) Zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků Čl. 6.2 Lidské zdroje: Obecně: Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, dovedností, zkušeností a výcviku. Pozn.: Shoda s požadavky na produkt může být přímo, nebo nepřímo ovlivněna pracovníky provádějícími úkoly v rámci QMS. ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl. 6.2 Lidské zdroje: Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti: Organizace musí: Určovat nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt. Podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro dosažení nezbytných kompetencí. Hodnotit efektivnost provedených opatření. Zajišťovat, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a o tom, jak přispívají k dosažení cílů kvality. Vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. 20

21 ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl. 6.3 Infrastruktura: Organizace musí určovat, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Podle okolností infrastruktura zahrnuje: Budovy, pracovní prostory a technické vybavení Zařízení pro procesy Podpůrné služby (např. přepravu, komunikační nebo informační systémy) ISO 9001 Management zdrojů (čl. 6 normy) Čl Pracovní prostředí: Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí, potřebné pro dosahování shody s požadavky na produkty. Pozn.: Termín pracovní prostředí se vztahuje k podmínkám, za kterých je práce vykonávána. Tyto podmínky zahrnují fyzikální podmínky, prostředí a další faktory (jako jsou hluk, teplota, vlhkost, osvětlení nebo počasí). 21

22 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Plánování realizace produktu: Organizace musí plánovat a vytvářet procesy potřebné pro realizaci produktu. Podle okolností musí organizace určovat: Cíle kvality a požadavky na produkt Potřebu vytvářet procesy a dokumenty Potřebné zdroje Činnosti pro ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrolu a zkoušení specifické pro produkt a také kriteria pro přijetí produktu Záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Procesy týkající se zákazníka: Určování požadavků týkajících se produktu: Organizace musí určit: Požadavky specifikované zákazníkem Požadavky neuvedené zákazníkem, ale nezbytné pro použití produktu (důležité informace pro zákazníky od dodavatele výrobku nebo služby, předprodejní poradenství, analýza potřeb, informace o neplatné normě..) Požadavky zákonů apředpisů aplikovatelné na produkt Jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné Pozn.: Činnosti po dodánídá produktu zahrnují například opatření na základě poskytnutí záruky, smluvní povinnosti, jako servisní služby a doplňkové služby, jako je recyklace nebo konečná likvidace produktu. 22

23 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Procesy týkající se zákazníka: Přezkoumání požadavků týkajících se produktu: Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být prováděno před přijetím závazku (tj. před předložením nabídky, přijetím smlouvy či objednávky, před přijetím změn) a musí zajistit, že: Jsou stanoveny požadavky na produkt Jsou vyřešeny požadavky, které se liší od původních (např. z poptávky tj. přezkoumat schopnost plnit požadavky technicky, časově, cenově..) Organizace je schopna je splnit Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích přezkoumání a opatřeních. V případě, že zákazník neposkytne kt žádné dokumentované vyjádření požadavku, musí si organizace požadavky zákazníka potvrdit dříve, než je přijme. V případě, žesezmění požadavky, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby příslušní pracovníci byli informováni. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Procesy týkající se zákazníka: Komunikace se zákazníkem: Organizace musí stanovit a implementovat způsoby komunikace se zákazníky ohledně: Informací o produktu Vyřizování poptávek, objednávek, smluv včetně jejich změn Zpětné informace od zákazníka včetně stížností (zpětná vazba) 23

24 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Plánování návrhu a vývoje: Organizace musí návrh a vývoj plánovat a řídit. Vprůběhu plánování musí určit: Etapy návrhu a vývoje Přezkoumání, ověřování a validaci návrhu ve vhodných etapách Odpovědnosti a pravomoci Organizace musí řídit vzájemné vazby a vztahy (rozhraní) mezi skupinami řešitelů, jejich odpovědnost. Plán podle výsledků aktualizovat podle skutečného průběhu návrhu a vývoje. Pozn. Přezkoumání, ověřování a validace návrhu a vývoje mají různé účely. Tyto činnosti mohou být prováděny a zaznamenávány odděleně nebo v jakékoli kombinaci, a to podle toho, co je vhodné pro konkrétní produkt a organizaci. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl. 7.3 Návrh a vývoj: Vstupy pro návrh a vývoj: Musí být stanoveny vstupy týkající se požadavků na produkt a o těchto vstupech musí být vytvářeny a udržovány záznamy. Tyto vstupy musí zahrnovat: požadavky na funkčnost a výkonnost aplikovatelné požadavky zákonů apředpisů podle okolností informace odvozené z předchozích podobných návrhů další požadavky, které jsou zásadní pro návrh a vývoj Vstupy k návrhu musí být přezkoumány, záznamy uchovávány 24

25 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Výstupy z návrhu a vývoje: Výstupy musí být poskytovány ve formě, která je vhodná pro ověřování vůči vstupům Výstupy musí být před uvolněním schváleny. Výstupy musí: Splňovat vstupní požadavky (např. specifikovat produkt, metodiky, atd.) Poskytovat vhodné informace pro nákup, výrobu a poskytování služeb Stanovit přejímací kritéria pro produkt nebo se na ně odkazovat Specifikovat charakteristiky produktu, které jsou zásadní Pozn. - informace pro výrobu a pro poskytování služeb mohou obsahovat podrobnosti ohledně uchovávání produktu. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Přezkoumání návrhu a vývoje: Organizace musí plánovat a provádět přezkoumání ve vhodných etapách (projektu), pro: - Vyhodnocení výsledků (těch etap) z hlediska plnit požadavky zadání - Identifikaci všech problémů a navržení opatření Zúčastnit se musí představitelé funkcí, kterých se týkají jednotlivé etapy. Záznamy o přezkoumání vytvářet a udržovat. Ověřování návrhu a vývoje: Organizace musí plánovat aprovádět ověřování (projektu) tak, aby sezjistilo, že výstupy z návrhu a vývoje splňují vstupní požadavky. Záznamy musí organizace vytvářet a udržovat. 25

26 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl.7.3 Návrhavývoj: Validace návrhu a vývoje: Organizace musí plánovat a provádět validaci proto, aby zajistila, že výsledný produkt je schopen plnit požadavky specifikovaného nebo zamýšleného použití. O validaci musí organizace vytvářet a udržovat záznamy. Řízení změn návrhu a vývoje: Změny musí být identifikovány a musí být o nich vytvářeny a udržovány záznamy Změny se musí: Přezkoumávat, ověřovat, případně i validovat, před zavedením schválit. Vyhodnotit vliv na základní součásti a produkt, který byl již dodán. O výsledcích přezkoumání změn a všech nezbytných opatřeních musí organizace vytvářet a udržovat záznamy. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl. 7.4 Nákup: Proces nákupu: Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhověl specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci nebo na konečný produkt. Dodavatele produktu je třeba hodnotit a vybírat podle stanovených kritérií pro výběr, hodnocení a opakované hodnocení. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy. 26

27 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl. 7.4 Nákup: Informace pro nákup: Informace pro nákup musí popisovat produkt, který má být nakoupen, a podle okolností má zahrnovat: - Požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů azařízení - Požadavky na kvalifikaci pracovníků - požadavky na QMS Ověřování nakupovaného produktu: Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování v prostorách u dodavatele, musí organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Řízení výroby a poskytování služeb: Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a služby v řízených podmínkách. Řízené podmínky podle okolností zahrnují: Dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu (výkres, výrobkový list, vzorek ) Dostupnost potřebných pracovních instrukcí Používání vhodného zařízení Dostupnost a používání monitorovacího a měřicího zařízení Implementaci monitorování aměření Implementaci činností při dodávání a po jeho dodání uvolňování produktu, při jeho 27

28 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Validace procesů výroby: Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že nelze následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup a nedostatky se tak projeví až poté, co se produkt používá nebo byla poskytnuta služba. Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat: Stanovení kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů Schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců Použití specifických metod a postupů Požadavky na záznamy Opakované validace ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Identifikace a sledovatelnost: Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky na monitorování a měření. V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit a zaznamenat jednoznačnou identifikaci produktu, vytvářet a udržovat záznamy. 28

29 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Výroba a poskytování služeb: Majetek zákazníka: Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud je pod kontrolou organizace nebo pokud jej organizace používá. Musí být identifikován, ověřován, chráněn, zabezpečen. Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se jiným způsobem zjistí, že je nevhodný k použití, musí tento fakt organizace oznámit zákazníkovi a musí o tom vytvořit a udržovat záznamy. Pozn.: Majetek zákazníka může zahrnovat duševní vlastnictví a osobní data. Uchovávání produktu: Organizace musí uchovávat produkt v průběhu interních operací a dodání na zamýšlené místo tak, aby byla udržována jeho shoda s požadavky. Podle okolností to zahrnuje identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Tímto způsobem musí být uchovávány také základní součásti produktu. ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Řízení monitorovacího a měřicího zařízení: Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno, a monitorovací a měřicí zařízení potřebná pro poskytnuti důkazu o shodě produktu se stanovenými požadavky (viz 7.2.1). Organizace musí stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být prováděnoažejeprováděno správným způsobem. Měřicí zařízení je třeba udržovat: Ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrovat nebo ověřit nebo obojí podle etalonů navázaných na národní nebo mezinárodní etalony. V případě, že takové etalony neexistují, musí se základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenat. Justovat (nastavit) nebo opakovaně justovat Identifikovat tak, aby bylo možné určit stav kalibrace Zabezpečit proti seřízením, které by narušilo platnost kalibrace Chránit před poškozením, znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování 29

30 ISO 9001 Realizace produktu (čl. 7 normy) Čl Řízení monitorovacího a měřicího zařízení: V případě, že se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, posoudí organizace předchozí výsledky měření a zaznamená jejich platnost U takového zařízení a dotčené produkce se musí přijmout opatření. O výsledcích kalibrace a ověřování se musí vytvářet a udržovat záznamy. Pozn.: Potvrzení schopnosti počítačového softwaru plnit zamýšlené použití by mělo běžně zahrnovat jeho ověření a management konfigurace tak, aby byla zajištěna jeho vhodnost pro použití. ISO 9001 Měření, analýza a zlepšování (čl. 8 normy) Čl. 8.1 Obecně: Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýz a zlepšování pro: - Prokazování shody s požadavky na produkt - Zajišťování shody QMS - Neustálé zvyšování efektivnosti QMS Procesy musí určovat postupy a metody včetně statistických metod, a rozsah jejich použití. 30

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Každý subjekt, který se rozhodne využít ČSN EN ISO 14001:2005 ke zdokonalení svého systému řízení organizace, se setká s

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Číslo: NPK 16 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Celkem stran: 19 Verze 2011 Platnost od: 4. 8. 2011 Počet příloh: 5 KONEČNÝ NÁVRH Národní

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ Novotného Lávka 5, 116 68 Praha1 IČ: 70929432 Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ a) množina kategorií

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více