Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU"

Transkript

1 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU Jiří Hlaváček IES Working Paper: 26/2006

2 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague [UK FSV IES] Opletalova 26 CZ , Prague Institut ekonomických studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze Opletalova Praha 1 Disclaimer: The IES Working Papers is an online paper series for works by the faculty and students of the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Czech Republic. The papers are peer reviewed, but they are not edited or formatted by the editors. The views expressed in documents served by this site do not reflect the views of the IES or any other Charles University Department. They are the sole property of the respective authors. Additional info at: Copyright Notice: Although all documents published by the IES are provided without charge, they are licensed for personal, academic or educational use. All rights are reserved by the authors. Citations: All references to documents served by this site must be appropriately cited. Bibliographic information: Hlaváček, J., (2006). Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU IES Working Paper 26/2006, IES FSV. Charles University This paper can be downloaded at:

3 Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU Jiří Hlaváček * * IES, Universita Karlova Ústav teorie informace a automatizace (UTIA) AV ČR září 2006 Abstract: t: Czech laws on Deposit Guarantee-Schemes are characterized. It is described history of rise of the Czech Deposit Insurance Fund and dynamics of its basic characteristics. Czech deposit guarantee system is compared with the European system and with the European Directive on Deposit Guarantee-Schemes. It is calculated the effective rate of taxation by the compulsory payment to Czech Deposit Insurance Fund, which is (because of the very low interest rates in the Czech Republic) extremely high (about %). Recommendations: 1) legislatively prevent politics from controlling the (private) financial funds in the system, 2) discard the audited firms from the Deposit Guarantee-Scheme and 3) decrease the amounts compulsorily paid by banks for deposits of small clients (deposits of households). Keywords rds: Deposit Insurance, the Czech Deposit Insurance Fund, the European Directive on Deposit Guarantee-Schemes. JEL: E53, C10

4 Abstrakt: Jsou stručně charakterizovány zákony o systému pojištění vkladů bank v české republice. Jsou popsány historie vzniku a vývoj základních ukazatelů pro Fond pojištění vkladů. Systém je porovnán se stavem v zemích EU a s příslušnou evropskou směrnicí. Je odvozena efektivní míra zdanění příspěvkem do Fondu pojištění vkladů, která je při současných velmi nízkých úrokových sazbách extrémně vysoká (cca %). Doporučení: 1) legislativně zamezit politikům možnost rozhodovat o (privátních) prostředcích v systému, 2) vyřadit ze systému zákonného pojištění auditované právnické osoby, 3) snížit povinné odvody bank do Fondu za vklady drobných klientů (fyzických osob). Acknowledgements: Financial support from the IES (Institutional Research Framework , MSM ) is gratefully acknowledged.

5 1. Úvod Stabilita bankovního sektoru je mimořádně důležitá z pohledu makroekonomické stability celé ekonomiky. Z mikroekonomického pohledu jde o odvětví s asymetrií v informovanosti účastníků trhu a ohrožené proto mj. morálním hazardem 1 a nepříznivým výběrem 2. Drobný klient banky či pojišťovny nemůže objektivně posoudit její rizika. Je proto namístě jeho ochrana státem pomocí zákonem stanoveného pojištění jejich vkladů 3. Stát vedle narovnání podmínek pro účastníky trhu má zájem o to, aby byl bankovní sektor pro klienty důvěryhodný, aby je neodrazoval nadměrnými riziky. V systému zákonného pojištění v České republice jsou klienti pojištěni do 90 procent vkladu, tedy nikoli plně, čímž vzniká spoluúčast, která omezuje morální hazard, neboť nutí klienty kalkulovat s rizikem. Racionální zvažování rizika v rozhodování ekonomických subjektů je důležitou podmínkou alokační efektivnosti systému. Přenos rizika bez úhrady má charakter negativní externality, která vždy vzdaluje systém od alokační efektivnosti. 1 V modelu morálního hazardu agent může (ale nemusí) vynaložit náklady na snížení svých rizik. Neudělá to, pokud jsou dopady rizikového chování přeneseny na jiný subjekt (např. stát). Viz např. Frait J.(2002): Morální hazard a výstup z bankovního sektoru, Finance a úvěr, 52(2), 2002/2, pp , 2002 nebo Hellmann, T., Murdock, K, Stiglitz, J.:Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are capital Requirements enough?, Stanford University Problém adverse selection spočívá v tom, že smlouvu s principálem (např. pojišťovnou, bankou) uzavírají ochotněji subjekty, které před ním dobře utají svá rizika (pravděpodobnost nehody či komerčního selhání). Neinformovaný principál volí střední (zprůměrovanou) cenu svých služeb, která je atraktivní pro nejrizikovější klienty, ale naopak odradí ty nejméně rizikové. Viz. např. Janda K. (2003): Credit guarantees in a credit market with adverse selection. Prague Economic Papers 12, 2003/4 3 Viz např. Calorimis, C. (1990).: Is deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective. Journal of Economic History, June 1990, Vol. 50, No. 2, pp nebo Cull, R.(1998): How Deposit Insurance Affects Financial Depth: A Cross-Country Analysis, Policy Research WP 1875, World Bank

6 Riskování na cizí úkor umožňuje přijímat rozhodnutí, která jsou sice individuálně výhodná, ale společensky ztrátová. Systém zákonného pojištění vkladů má chránit drobné klienty, kteří nejsou schopni vyhodnotit podstupovaná rizika. Cílem není pojistit profesionální finanční instituce ani velké korporace. Proto je stanovena horní mez pojištěného vkladu, určující, jaká část vkladů v bankách a stavebních spořitelnách je v systému zákonného pojištění vkladů garantována 4. Jak je to v ekonomii běžné, jde o problém trade-off, tedy něco za něco : čím vyšší ochrana subjektů ohrožených nesymetrií informace, tím vyšší nebezpečí morálního hazardu. Jde o proplouvání mezi Scyllou a Charybdou. Otázkou je, zda v současné době nepluje loď české ekonomiky příliš blízko Charybdě morálního hazardu. Ale nejde jen o vliv ochrany klientů na alokační efektivnost. Jde i o srovnatelnost podmínek ochrany klientů v rámci EU, o rovnost podmínek bankovních subjektů působících v ČR 5, nebezpečí (zejména politického) zneužití (soukromých) finančních prostředků uložených do systému pojištění vkladů, ale i o zatížení ekonomických subjektů obdobné zdanění (blíže viz odst. 6 tohoto příspěvku), které zejména u firem snižuje jejich prostor pro investice a omezuje tak růst ekonomiky. Není sporu, že takováto pravidla nejsou nadčasová, že při změně podmínek je nutná i jejich změna. Nesmí ovšem jít o silové prosazování politických či individuálních zájmů, které už s ekonomickou efektivností vůbec nesouvisí. 2. Zákony o pojištění vkladů v ČR V České republice funguje Fond pojištění vkladů (nadále Fond ) na základě Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. (nadále Zákon ), později novelizovaného mj. zákonem č. 165 /1998 Sb. o pojištění vkladů. Do obchodního rejstříku byl Fond zapsán koncem roku 1994, takže fakticky působí od r Pojištění vkladů se týká odstavců a-m 41 a ustanovení novel Zákona. Fond respektuje příslušnou směrnici EU (viz níže) a též ustanovení dvou mezinárodních organizací, jejichž je členem, kterými jsou Evropské fórum pojistitelů vkladů (European Forum of Deposit Insurers) a Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers). Fond není státním fondem, nicméně členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Nejméně jeden z pětičlenné správní rady je z ČNB, nejméně dva z představenstev bank. 4 Pro velké korporace proto případná výplata z Fondu nehraje významnější roli. Korporátní klienti navíc většinou preferují ukládání volné likvidity do finančních instrumentů, které nepodléhají pojištění vkladů (např. směnek). Výjimkou z nepříliš významné role pojištění vkladů pro korporace je spekulativní odkup pohledávek drobných klientů velkou finanční institucí s diskontem, což je případ v tomto příspěvku diskutovaného odškodnění tří bank. 5 V rozporu s požadavkem rovnosti podmínek je skutečnost, že zahraniční pobočky mají možnost volby, zda použijí český nebo domácí systém pojištění vkladů. Platí sice, že by domácí systém neměl poskytovat nižší stupeň ochrany než systém český, nicméně posouzení stupně ochrany například v odlišných systémech (funded resp. unfunded systém, viz odst. 5) nemusí být jednoznačné. 2

7 Hlavním předmětem činnosti Fondu je poskytování náhrad za pohledávky z vkladů. Dalšími činnostmi Fondu jsou správa a vymáhání pohledávek za bankami v rámci konkurzů a likvidačních a vyrovnávacích řízení, spravování finančních zdrojů a spolupráce a integrace v rámci struktur EU. Prostředky z Fondu lze podle Zákona čerpat výhradně na náhrady za pohledávky z vkladů a na splátky dluhů Fondu. Všechny banky jsou povinny přispívat do Fondu ve stanoveném rozsahu. Dalšími finančními zdroji Fondu jsou výnosy z vlastního investování, případně z úvěru či jiné formy návratné finanční výpomoci 6. V původním znění Zákona byly pojištěny neanonymní bankovní vklady v českých korunách do limitu 100 tisíc Kč, případná náhrada byla stanovena na 80 %, banky odváděly 0,5 % celkového objemu pojištěných vkladů. Od druhého pololetí roku 1995 byla [zákonem č. 83/1995 Sb.] upravena výše a způsob výpočtů pro stavební spořitelny. Ty jsou v systému pojištění vkladů zvýhodněny. Zatímco příspěvek bank do Fondu je stanoven na 0,1 % z průměrného objemu pojištěných vkladů, pro stavební spořitelny je tato procentní sazba poloviční, tj. 0,05 %. Pokud Fond přijme úvěr v souvislosti s výplatou náhrad vkladatelům, jsou tyto sazby podle odstavce k paragrafu 41 Zákona dvojnásobné. V roce 1998 [zákonem č. 165 /1998 Sb.] se okruh pojištěných se rozšířil o právnické osoby, dále byl zvýšen horní limit na 400 tisíc Kč (pro jednoho klienta u jedné banky) a případná náhrada na 90 %. Od roku 2001 [zákonem č. 319/2001 Sb.] jsou navíc pojištěny vklady v cizí měně a limit pojištění vkladu byl zvýšen na 25 tisíc euro (pro jednoho klienta u jedné banky). 3. Retroaktivní odškodňování klientů zaniklých bank Poslanecká sněmovna i Senát přijaly v květnu a červnu 2006 retroaktivní novelu Zákona (nadále Novela)ve smyslu zpětného odškodnění klientů tří v minulosti zkrachovalých bank (Kreditní, Plzeňské a Union banky) nad rámec zákonem stanoveného limitu 25 tisíc euro. Sporná Novela (stejně jako dvě předchozí, viz níže) zvyšuje pro tři výše uvedené banky ex post tento limit na 4 miliony Kč, tj. na více než šestinásobek evropského standardu. V paritě kupní síly jde o desetinásobek. Zvýšení limitu je sice v národní kompetenci, ale míra tohoto navýšení v České republice je olbřímí. Novela se (nejen autorovi tohoto příspěvku) jeví jako účelová [přináší prospěch vlivné finanční skupině PPF (České pojišťovně), která bude profitovat téměř polovinou z předmětných zhruba čtyř miliard korun]. Navíc je na hranici ústavnosti. Neodpovídá ani duchu zásad Evropské unie, vyjádřených ve směrnici pro pojištění klientů Directive 94/19/EC of 30 May 1994 on Deposit Guarantee-Schemes (nadále Směrnice ), kterou vydala Rada EU spolu s Evropským Parlamentem v roce Všichni vkladatelé již z Fondu odškodněni byli a navíc poškozeným klientům Union banky byla jejich ztráta zčásti (20 % z pohledávky za bankou po úhradě z Fondu, přičemž lze očekávat zvýšení nad 20%) kompenzována z výnosů konkurzu. Klienti Plzeňské banky byli vedle úhrady z Fondu odškodněni Českou pojišťovnou, která má tyto dobrovolně vydané 6 To v případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad. V současné době běží dluhopisový program Fondu, omezený limitem 10 mld. Kč pro celkovou jmenovitou hodnotu všech nesplacených dluhopisů a maximální dobou 10 let. 3

8 peníze v rámci Novely dostat zpět. Vedle toho mají být odškodněni i postupníci, tedy spekulanti, kteří levně skoupili pohledávky klientů. Směrnice přitom výslovně vylučuje ze systému pojištění vkladů tzv. úvěrové instituce, které definuje jako instituce, jejichž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti nebo v poskytování úvěrů. V Příloze I Směrnice jsou ovšem vyjmenovány instituce, které členské státy mohou vyjmout z pojištění (mj. pojišťovny, státní a municipální orgány, penzijní fondy), z čehož je možné usoudit, že z pojištění vyjmuti být nemusí. Přesto je nesporné, že Novela jde proti duchu Směrnice a dalších směrnic EU 7, zejména pokud jde o zásadu vyloučení neanonymních vkladů z důvodu ochrany proti praní špinavých peněz. Novela má totiž zajistit vyplácení náhrad za anonymní dluhopisy, vkladové listy a depozitní certifikáty. Navíc anonymní vklady nejsou a nebyly součástí zákonného pojištění a nebylo z nich tedy do Fondu odváděno pojistné (!!!). Další více než podstatnou námitkou je fakt, že poslanci rozhodují o soukromých finančních prostředcích, vytvářených z prostředků bank a potažmo z povinných odvodů z vkladů, což je zatížení vkladatelů, které by jinak mohlo být výrazně omezeno. Nejde přitom o první případ novelizace zvyšující horní limit pro náhrady klientů na 4 miliony Kč. V této výši byli v roce 1998 (na základě č. II zákona č. 16/1998 Sb.) odškodněni klienti České banky (v likvidaci od r. 1995) a v roce 2001 (na základě čl. II zákona č. 319/2001 Sb.) klienti Pragobanky, Universal banky a Moravia banky. 4. Vývoj systému zákonného pojištění v České republice Vývoj zákonem stanoveného horního limitu pro náhrady z pojištěného vkladu za dobu existence Fondu zachycuje následující graf: Obr. 1: Rozsah pojištění vkladů: zákonem stanovený horní limit pro náhrady z pojištěného vkladu v Kč (vývoj v čase od do ) Zdroj: Zákon o bankách č. 21/1992 a jeho novely, vlastní propočty Tento rozsah se do roku 2001 měnil legislativními změnami, kdežto od změnami kurzu eura (při neměněném limitu eur). 7 Viz čl. 1 směrnice Rady 91/308/EHS ze dne [doplněná směrnicí 92/16/EHS ze dne ] o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz. 4

9 Po změně limitu nikdy samozřejmě nedošlo k okamžité skokové změně (smlouvy dobíhaly ). Vývoj procenta pojištěných vkladů z celkových depozit 8 uvádí následující graf: Obr. 2: Rozsah pojištění vkladů: podíl zákonně pojištěných vkladů (vývoj v čase v čase od do ) 0% Zdroj: Fond pojištění vkladů, ČNB V čase se měnila struktura pojištěných vkladů. Do roku 1998 se jednalo jen o fyzické osoby, po přijetí zákona č. 165/1998 Sb. o pojištění vkladů naběhly do systému vklady právnických osob, od přijetí zákona č. 319/2001 Sb. rozšiřujícího pojištění na vklady v cizí měně postupně roste podíl zahraničních 9 subjektů. Podíl vkladu v cizí měně (CM) a fyzických resp. právnických osob v CZK prezentuje následující obrázek: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8 V celkových depozitech jsou zahrnuty i de facto nepojištěné částky na pojištěných formách vkladů přesahující stanovený limit. 9 Pokud jde o pobočky zahraničních bank se sídlem v EU (resp. v EFT, tedy země EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko, nikoli však Švýcarsko), byla přijata jednotná bankovní licence v bankovním sektoru, v ČR zákonem č. 126/2002 Sb. Podle tohoto zákona jsou klienti poboček zahraničních bank pojištěni u systému pojištění platného v zemi, kde sídlí mateřská společnost banky. 5

10 Obr. 3: Objem pojištěných vkladů v závislosti na měně a právním statutu vkladatelů v mld. Kč (vývoj v čase vývoj v čase od do ) vklady fyzických osob v CZK vklady právnických osob v CZK vklady celkem v cizí měně Zdroj: Fond pojištění vkladů, ČNB Současný systém charakterizuje kombinace dvou zdrojů pro náhrady klientům zkrachovalých bank: z výnosů z jejího konkursu a z Fondu. Za dobu své existence vyplatil Fond náhrady klientům deseti bank ve výši 25.5 mld. Kč. Přehled jednotlivých pojistných událostí poskytuje následující tabulka: Tabulka 1 : Přehled výplat z Fondu pojištění vkladů banka zahájení výplat konec výplat vyplacené náhrady přihlášeno do konkurzu vráceno do Fondu pohledávk y v konkurzu (mil Kč) Česká banka ,95 961,67 961,67 AB banka ,03 0,23 0,01 0,22 První slezská ,48 217,5 7,61 209,89 Podnikatelská ,54 548,52 Realitbanka ,97 24,2 24,2 Velkomoravsk , , ,63 á Kreditní Plzeň ,30 580,95 29,05 551,9 Pragobanka ,80 184,33 Universal , ,64 302, ,35 Moravia , ,7 4753,7 Union , , , ,23 Plzeňská ,68 134,85 134,85 Celkem ,39 Zdroj: Výroční zpráva Fondu pojištění vkladů

11 5. Porovnání s EU Pokud jde o administraci systému pojištění vkladů, není EU jednotná. Veřejnoprávní nebo privátní je tento systém ve většině zemí včetně České republiky, centrální banka administruje tento systém v Irsku, Nizozemí a v Slovinsku a vládní systém je v Litvě, Lotyšsku a ve Švédsku. Přitom právě Nizozemí patří spolu s Dánskem a Anglií mezi země s nevyšším ratingem pro systém pojištění vkladů (Moody s rating 10 B+). Ze zemí evropské patnáctky má nejnižší rating systému pojištění vkladů Německo a Řecko (Moody s rating C). Česká republika má Moody s rating D+ stejně jako Litva a Malta, z nově přijatých zemí mají vyšší rating C Maďarsko, Slovinsko, Estonsko a Kypr. Horší rating systému pojištění vkladů než Česká republika mají ze zemí EU pouze Polsko a Slovensko. V některých zemích EU (Nizozemí, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Slovinsko, Řecko) je aplikován tzv. ex post systém (unfunded system), kdy - na rozdíl od ex ante (funded) systému - banky přispívají do systému až v případě, kdy se ze systému pojištění vkladů vyplácejí náhrady. V některých zemích je jsou systémy ex ante a ex post kombinovány (tzv. smíšený systém). Velké rozdíly nejsou v EU pokud jde o zahrnutí vkladatelů do systému zákonného pojištění vkladů. Ve všech zemích EU jsou zahrnuty fyzické i právnické osoby, ovšem s tím, že je možné některé subjekty ze systému vyloučit výjimkou platnou v té které zemi. Seznam možných výjimek obsahuje Příloha I Směrnice. Všeobecně akceptované je vyloučení vkladů finančních institucí, pojišťoven, státu a státních orgánů, penzijních a podílových fondů. V některých zemích jsou ze systému vyloučeny i vklady velkých společností 11. Například Lucembursko vyloučilo na základě této výjimky společnosti s počtem zaměstnanců přesahujícím 50 a s ročním obratem přes 6,25 mil. euro, tedy omezilo okruh systémem krytých vkladatelů na fyzické osoby a malé firmy. Pokud jde o u nás diskutovaný horní limit pro pojištění vkladů, ten mají na úrovni 20 tisíc eur (doporučené zmíněnou evropskou Směrnicí) Belgie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Španělsko a Slovensko. Na české mimonovelové úrovni eur jsou Finové a Portugalci. Pouze Itálie, Francie, Velká Británie a Dánsko mají limit podstatně vyšší. Pokud by se stala faktickým horním limitem novelová hranice 4 mil. Kč, byli bychom šampióny zcela mimo evropské relace (viz černý sloupeček vpravo na následujícím obrázku). V cenách podle parity kupní síly by šlo dokonce o více než desetinásobek mediánu EU. 10 Moody s weighted average Financial Strength Rating. Viz Deposit guarantee schemes: preparations for a review of the Directive, ECOFIN Council, Press Release, November Jde o společnosti, které jsou tak velké, že podle článku 11 čtvrté směrnice Rady (78/860/EHS) nesmějí sestavovat zkrácené bilance. 7

12 Obr. 4: Porovnání zemí EU podle rozsahu krytí vkladů zákonným pojištěním[tis. eur] ITA FR GB DK SW CZE FI POR H PL SLO E SVK NL MALCYP D GR IRL LUX BLG A EST LIT LOT CZE* *Při náhradách na úrovni Novely Zdroj: European Commission, vlastní propočty Lze konstatovat, že v současných podmínkách pro zákonné pojištění až na výjimky (baltské země, které však již deklarují změny k , po kterých se zařadí ) nejsou co do rozsahu krytí vyjádřeného v euro velké rozdíly mezi evropskou patnáctkou (s výjimkou Francie a Itálie) a nově přijatými zeměmi. V relaci k průměrnému důchodu [horní limit pro pojištění vkladů / GNP per capita] je ovšem rozsah krytí v zóně EU-15 výrazně nižší. Zákonné pojištění vkladů ovšem není v řadě zemí jedinou garancí pro klienty. Například v Německu, Rakousku a Velké Britanii jsou klienti pojištěni i prostřednictvím speciálních garančních fondů a soukromých pojišťoven. Nárok na náhradu klienta pak násobně převyšuje úroveň zákonného pojištění. Porovnání jednotlivých systémů, charakteru jejich administrace a horního limitu pro pojištění vkladů poskytuje následující tabulka, která řadí (zvlášť pro země EU-15 a zvlášť pro nově přijaté země) státy podle Moody s ratingu B+ až D: 8

13 1.1.1 Tabulka 2: Porovnání systémů pojištění vkladů země Ex ante (funded) S y s t é m smíšený ex post ( unfunded) limit [tis. eur] rating EU-15 Dánsko x 40 B+ Nizozemsko x 20 B+ Velká Británie x 46 B+ Belgie x 20 B Francie x 70 B Irsko x 20 B Portugalsko x 25 B Španělsko x 20 B Finsko x 25 B Švédsko x 28 B Itálie x 103 B Lucembursko x 20 B Rakousko x 20 C+ Německo x 20 C Řecko x 20 C NOVĚ PŘIJATÉ ZEMĚ Estonsko x 17 C Kypr x 20 C Maďarsko x 24 C Slovinsko x 21 C Česko x 25 D+ Litva x 17 D+ Lotyšsko x 13 D+ Malta x 20 D+ Polsko x 22 D Slovensko x 20 D Tučně jsou vyznačeny státy se systémy administrované centrální bankou, proloženě státy se systémy administrované státem,státy, ostatní státy mají systémy privátní nebo veřejnoprávní. Zdroj: ECOFIN Council Z tabulky je zřejmé, že žádný z typů systému (ex post vs. ex ante) ani žádný typ administrování nevykazuje jednoznačně vyšší rating. Ani výše horního limitu pro pojištění bankovních vkladů není s kvalitou systému v žádném výraznějším vztahu. Už proto nelze očekávat v tomto smyslu unifikaci, protože by jistě byla ke škodě kvality systémů pojištění vkladů v EU. Pokud jde o podíl disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit, nejsou mezi zeměmi EU-15 a nově přijatými zeměmi (až na ČR) velké rozdíly. Není ani možné konstatovat, že by nově přijaté země vykazovaly v tomto ohledu výraznější společné rysy. Ilustruje to (pro země s ex-ante systémem pojištění, u zemí používající ex-post systém je tento objem nulový) následující graf. Česká republika je v tomto 9

14 porovnání hluboko pod průměrem. Po vyčerpání podstatné části prostředků Fondu na zpětné odškodnění klientů tří bank (Kreditní, Plzeňské a Union) na základě Novely z května 2006 se dostaneme do extrémní pozice v pomyslném evropském žebříčku. V tomto ohledu je shodou okolností rozhodující spíše zeměpisná poloha než to, zda jde o zemi z EU-15 či zda se jedná o ten který způsob administrace systému. V žádném případě neplatí úměra čím vyšší podíl disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit, tím kvalitnější systém. Například Belgie, Francie či Irsko mají tento podíl extrémně nízký, ale co do ratingu paří k výrazně nadprůměrně hodnoceným zemím, naopak vysoce nadprůměrný podíl mají Litva a Lotyšsko, které jsou hodnoceny značně podprůměrným ratingem. Obr. 5: Porovnání zemí EU podle podílu disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit v % (r. 2004) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 SWE D CZE FRA IRL BEL PL DK POR FIN H ESP EST LIT LOT Zdroj: European Commission Rovněž pokud jde o objem depozit krytých zákonným pojištěním existují v EU rozdíly. Rozdíl mezi skupinou nově přijatých zemí a EU-15 je zejména v podstatně nižším objemu celkových depozit, takže rovněž zákonným pojištěním krytá depozita jsou nižší. Zejména pokud poměříme objem depozit krytých zákonným pojištěním vkladů velikostí země, jsou nově přijaté země v dolní části žebříčku. Česká republika je z nich ovšem na čele: 10

15 Obr. 6: Porovnání zemí EU podle objemu depozit krytých zákonným pojištěním na milion obyvatel [mld. euro/mil. obyvatel] (r. 2004) LIT PL HUN EST LOT SR ITA CR ESP SWE FIN FRA POR GB DK RAK BEL IRL LUX Zdroj: European Commission Platí ovšem, že i při obdobném rozsahu krytí vkladů zákonným pojištěním (viz obr. 1) je procento pojištěných vkladů na celkových depozitech (při zahrnutí nepojištěných částek na pojištěných formách vkladů nad stanovený limit) v nových zemích výrazně vyšší (v průměru 95,2 % oproti 60,6 %). Obr. 7: Porovnání zemí EU podle podílu zákonem garantovaných vkladů (r. 2004) IRL D NL UK GR RAK DK B POL FIN SWE ITA FR ESP LIT EST CR SLO H SR LOT PL Zdroj: European Commission 11

16 Je to způsobeno tím, že v chudších zemích je při řádově nižším celkovém objemu depozit výrazně nižší podíl vysokých vkladů. Tomu nasvědčuje následující obrázek: v objemu depozit na 1 milion obyvatel existuje mezi EU-15 a nově přijatými členy EU propastný rozdíl: Obr. 8: Porovnání zemí EU podle celkového objemu depozit na milion obyvatel [mld. euro/mil. obyvatel] (r. 2004) LTV 1 LOT 2 PL 3 EST 4 HUN 5 6SR 7CR 8SLO 9PO 10 SWE 11FIN 12ESP 13 FRA D DK 16 RAK 17 NL 18 ITA 19 BEL UK IRL Zdroj: European Commission Je zde zřejmý nepoměr: Česká republika podobně jako ostatní nově přijaté země má při obdobných pojistných pravidlech podstatně vyšší podíl zákonně pojištěných vkladů, ale podstatně nižší objem disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů, a to nejen absolutně, ale dokonce i v podílu k celkovému objemu depozit. Jestliže stát stanoví vysoké procento vkladů krytých zákonným pojištěním a zároveň vyčerpá relativně nízký objem prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů, nutí paradoxně ekonomické subjekty k morálnímu hazardu na svůj účet. To snižuje (nijak dramaticky, ale zbytečně) alokační efektivnost a výkonnost ekonomiky. Je možné očekávat, že podíl vkladů garantovaných zákonným pojištěním bude v nových zemích EU postupně klesat a objem prostředků ve fondech v systému zákonného pojištění poroste. V posledních patnácti letech totiž dochází k stálému sbližování těchto parametrů v zemích evropské patnáctky a tento sbližovací proces se nutně rozšíří i na nově přijaté země. 6. Efektivní míra zdanění povinným příspěvkem do Fondu pojištění vkladů Prostředky do Fondu povinně vkládají klienti resp. banky, které jim z úroku odečtou 0,1 % z hodnoty vkladů. Z pohledu klienta se tím zvyšuje zdanění úroků. O daň v pravém slova smyslu sice nejde, prostředky Fondu pojištění vkladů jsou soukromými prostředky, nicméně fakticky jde o navýšení 15 % daně z úroků. Je třeba si uvědomit, že ani zdaleka nelze 12

17 k této částce přičítat výši povinného odvodu do Fondu. Zatímco 15 % daně se vztahuje k úroku z vkladů, výše odvodu do Fondu je dána procentem 12 z objemu vkladů. Následující graf udává výši srážek z úroků pro klienta (vkladatele) v závislosti na výši úrokové sazby z vkladů při povinném odvodu do systému zákonného pojištění na úrovni 0.1 % a 0.2% z objemu vkladů. Obr. 9: Srážka z úroků z vkladů (v %) v závislosti na výši úrokové sazby při odvodech 0,1 % a 0,2% z objemu vkladu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vliv pojištění na % srážky z vkladu (pojistné 0,2 %, úroková sazba 1 %) daň z úroků (15 %) 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% sazba pojištění 0,1% sazba pojištění 0,2% Zdroj: vlastní propočty Dokud se úroky z vkladů pohybovaly na 5 %, zvýšily povinné odvody procentní srážku ( daň z pohledu vkladatele) z 15 % na 17 % (resp. 19% pro sazbu 0,2%). Dnes je tomu výrazně jinak: při úrokové sazbě 1 % z vkladů na běžném účtu vzrůstá tato daň na 30% (resp. na 23% pokud se sazba po oddlužení Fondu vrátí na 0,1%).!! Distorční efekty příspěvků na pojištění vkladů do rozhodování ekonomických subjektů ohledně jejich alokace vkladů jsou tak významně vyšší při současných nízkých úrokových sazbách než při úrokových sazbách z vkladů, které byly běžné v době zavádění systému pojištění vkladů. Při současné úrovni úrokových sazeb z vkladů se tedy úroky stávají odvody (tj. úrokem plus zákonem stanoveným pojištěním vkladu) extrémně zatíženým příjmem. 12 Ve výši 0,1 % resp 0,05 % pro stavební spořitelny resp. dvojnásobku pro rok 2004 podle odstavce k 41 Zákona v souvislosti se zadlužením Fondu přijetím dluhopisů 13

18 7. Závěry a doporučení Bankovní sektor v České republice je stabilizovaný, banky jsou v dobré kondici, bankovní dohled pracuje vysoce profesionálně. Situace se ještě zlepší v souvislosti se zaváděním direktivy EU o kontrole rizikového profilu bank Basel II. Nebezpečí pádu některé české banky je v nedohlednu. Struktura bank v České republice je přitom poměrně koncentrovaná, takže ani vkladatelé u menších bank by stejně finančními prostředky z Fondu nemohli být plně odškodněni stát by musel hledat prostředky jinde. V zahrnutí velkých právnických osob do systému povinného pojištění se skrývá další problém. Velká firma nějak významně propojená s jednou banku může svoji aktivitou konkurenční banky poškozovat tak, že do nich těsně před datem rozhodným k určení odvodů do Fondu na krátkou dobu převede prostředky, čímž by se narušila rovnost podmínek v konkurenci bank. Domnívám se na základě výše uvedeného, že současné nastavení systému zákonného pojištění vkladů vyžaduje změny: Bylo by třeba omezit praxi, kdy si poslanci mohou osobovat právo rozhodovat o (privátních) prostředcích ve Fondu a nutit ho tím k přijímání dluhopisových programů, což může též představovat (byť dílčí) snížení stability systému. Navíc se tím zvyšuje zdanění úroků, což poškozuje zejména drobné klienty, jejichž ochrana je základním smyslem systému zákonného pojištění vkladů. Protože ovšem jakýkoli zákon mohou poslanci novelizovat, není zárukou jakákoli reformulace zákona. Je ovšem možné o vytvářet tlak v médiích (včetně odborných periodik), který by politikům prosazujícím takovéto novely bral politické body. Argumentem může být zejména skutečnost, že tato praxe neodpovídá duchu zásad EU, vyjádřeným ve Směrnici vydané Radou EU spolu s Evropským Parlamentem v roce 1994, o problém by vyřešil judikát Ústavního soudu, pokud by posoudil Novelu jako protiústavní. Podle mého názoru je rozsah pojištění vkladů zbytečně vysoký, bylo by dobré podstatně ho snížit. Z důvodů uvedených v odst. 4 doporučuji vyřadit ze systému zákonného pojištění velké právnické osoby. Vzhledem k pravidlům EU vyjádřeným ve Směrnici, nelze okruh pojištěných vrátit k situaci před rokem 1998, kdy byl zákonem č. 165 /1998 Sb. rozšířen o právnické osoby, nicméně stanovení horních limitů počtu zaměstnanců firmy a jejího ročního obratu například na lucemburskou úroveň 50 zaměstnanců a 6.25 mil. euro bych pokládal za adekvátní. Pokud jde o dopad takového opatření na běžné vkladatele, ten by nebyl podstatný, protože velké právnické osoby mají na účtech částky podstatně převyšující limit 25 tisíc eur, takže stejně drtivá většina jejich vkladů pojištěná není. Postižení by byli spekulativní postupníci vkladů, kteří levně skupují pohledávky klientů, což je záměrem navrhovaného opatření, omezujícího systém pojištění vkladů na fyzické osoby a menší firmy. Velmi vysoké povinné odvody z úroků (jejich efektivní zdanění přesahující daň ze zisku) zdůvodňuje potřebu snížit odvody do Fondu resp. omezit je limitem 14

19 stanoveným jako procento z úrokové sazby ČNB. Logika takového omezení spočívá v tom, že nízké úrokové sazby, při kterých je ze Zákona vyplývající navýšení srážek z úroků z vkladů (daň plus odvody do Fondu) citelné, obvykle charakterizují stabilizovanou situaci v bankovním sektoru. 15

20 Reference Deposit Guarantee Scheme Directive 94/19/EC Deposit guarantee schemes: preparations for a review of the Directive, ECOFIN Council, Press Release, November 2004 Directive 91/308/EHS Directive 92/16/EHS Gropp R., Vesal J.: Deposit insurance and Moral Hazard? Does the counter factual matter? European Central bank, WP 47, March 2001 Calorimis, C. (1990): Is deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective. Journal of Economic History, June 1990, Vol. 50, No. 2, pp Cull, R.(1998): How Deposit Insurance Affects Financial Depth: A Cross-Country Analysis, Policy Research WP 1875, World Bank 1998 Frait J.(2002): Morální hazard a výstup z bankovního sektoru, Finance a úvěr, 52(2), 2002/2, pp , 2002 Hellmann, T., Murdock, K, Stiglitz, J.: Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are capital Requirements enough? Stanford University 1999 Janda K. (2003): Credit guarantees in a credit market with adverse selection. Prague Economic Papers 12, 2003/4 16

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Kurzový přizpůsobovací mechanismus

Kurzový přizpůsobovací mechanismus Kurzový přizpůsobovací mechanismus pohledem nové makroekonomie otevřené ekonomiky Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 15. dubna 2008 Osnova přednášky Analýza vnější ekonomické rovnováhy

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny ECB dodržuje cíl cenové stability. Euro/dollar exchange rate

Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny ECB dodržuje cíl cenové stability. Euro/dollar exchange rate Bankovníunie: odpověďna ekonomickou a finanční krizi? Liberec 23. duben 2013 Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Slovensko Česká obchodní komora Velvyslanectví ČR R ve Slovenské republice 28. března b 2007,,

Více

Hrozí eurozóně zánik?

Hrozí eurozóně zánik? Fórum Hospodářských novin Hrozí eurozóně zánik? Vyroste eurozóna z problémů? Lubomír Lízal, PhD. Fórum Hospodářských novin, Praha, 11.10.2011 Základní otázky Jakou budoucnost má euro a eurozóna a jaké

Více

Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe

Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe Příspěvek na konferenci Sociální vyloučení a sociální politika, FSS MU Brno 26.5. 2006 Martin Potůček, CESES FSV UK Praha http://martinpotucek.cz

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB EU na rozcestí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška Seminář: EU, euro a řecká zkušenost Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 21. května 2010 Motto To, čemu jsme

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA Fórum Zlaté koruny Vize bankovnictví 21. dubna 2015

Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA Fórum Zlaté koruny Vize bankovnictví 21. dubna 2015 Regulace: brzda nebo plyn morálního hazardu? Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA Fórum Zlaté koruny Vize bankovnictví 21. dubna 2015 Co je to morální hazard? Ve finančním světě je spojeno s prostředím, které

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE DUCHÁČKOVÁ Eva, - DAŇHEL Jaroslav, (ČR) ABSTRACT Insurance markets in the countries V4 have been developed since 199ties years of 2 century. Now have the

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2011 75. MS Mistrovství světa Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 29. dubna Německo - Rusko 2:0 (0:0,1:0,1:0) Bratislava (16.15) Švýcarsko - Francie 1:0 PP (0:0,0:0,0:0,1:0) Košice

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více