Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU"

Transkript

1 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU Jiří Hlaváček IES Working Paper: 26/2006

2 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague [UK FSV IES] Opletalova 26 CZ , Prague Institut ekonomických studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze Opletalova Praha 1 Disclaimer: The IES Working Papers is an online paper series for works by the faculty and students of the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Czech Republic. The papers are peer reviewed, but they are not edited or formatted by the editors. The views expressed in documents served by this site do not reflect the views of the IES or any other Charles University Department. They are the sole property of the respective authors. Additional info at: Copyright Notice: Although all documents published by the IES are provided without charge, they are licensed for personal, academic or educational use. All rights are reserved by the authors. Citations: All references to documents served by this site must be appropriately cited. Bibliographic information: Hlaváček, J., (2006). Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU IES Working Paper 26/2006, IES FSV. Charles University This paper can be downloaded at:

3 Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU Jiří Hlaváček * * IES, Universita Karlova Ústav teorie informace a automatizace (UTIA) AV ČR září 2006 Abstract: t: Czech laws on Deposit Guarantee-Schemes are characterized. It is described history of rise of the Czech Deposit Insurance Fund and dynamics of its basic characteristics. Czech deposit guarantee system is compared with the European system and with the European Directive on Deposit Guarantee-Schemes. It is calculated the effective rate of taxation by the compulsory payment to Czech Deposit Insurance Fund, which is (because of the very low interest rates in the Czech Republic) extremely high (about %). Recommendations: 1) legislatively prevent politics from controlling the (private) financial funds in the system, 2) discard the audited firms from the Deposit Guarantee-Scheme and 3) decrease the amounts compulsorily paid by banks for deposits of small clients (deposits of households). Keywords rds: Deposit Insurance, the Czech Deposit Insurance Fund, the European Directive on Deposit Guarantee-Schemes. JEL: E53, C10

4 Abstrakt: Jsou stručně charakterizovány zákony o systému pojištění vkladů bank v české republice. Jsou popsány historie vzniku a vývoj základních ukazatelů pro Fond pojištění vkladů. Systém je porovnán se stavem v zemích EU a s příslušnou evropskou směrnicí. Je odvozena efektivní míra zdanění příspěvkem do Fondu pojištění vkladů, která je při současných velmi nízkých úrokových sazbách extrémně vysoká (cca %). Doporučení: 1) legislativně zamezit politikům možnost rozhodovat o (privátních) prostředcích v systému, 2) vyřadit ze systému zákonného pojištění auditované právnické osoby, 3) snížit povinné odvody bank do Fondu za vklady drobných klientů (fyzických osob). Acknowledgements: Financial support from the IES (Institutional Research Framework , MSM ) is gratefully acknowledged.

5 1. Úvod Stabilita bankovního sektoru je mimořádně důležitá z pohledu makroekonomické stability celé ekonomiky. Z mikroekonomického pohledu jde o odvětví s asymetrií v informovanosti účastníků trhu a ohrožené proto mj. morálním hazardem 1 a nepříznivým výběrem 2. Drobný klient banky či pojišťovny nemůže objektivně posoudit její rizika. Je proto namístě jeho ochrana státem pomocí zákonem stanoveného pojištění jejich vkladů 3. Stát vedle narovnání podmínek pro účastníky trhu má zájem o to, aby byl bankovní sektor pro klienty důvěryhodný, aby je neodrazoval nadměrnými riziky. V systému zákonného pojištění v České republice jsou klienti pojištěni do 90 procent vkladu, tedy nikoli plně, čímž vzniká spoluúčast, která omezuje morální hazard, neboť nutí klienty kalkulovat s rizikem. Racionální zvažování rizika v rozhodování ekonomických subjektů je důležitou podmínkou alokační efektivnosti systému. Přenos rizika bez úhrady má charakter negativní externality, která vždy vzdaluje systém od alokační efektivnosti. 1 V modelu morálního hazardu agent může (ale nemusí) vynaložit náklady na snížení svých rizik. Neudělá to, pokud jsou dopady rizikového chování přeneseny na jiný subjekt (např. stát). Viz např. Frait J.(2002): Morální hazard a výstup z bankovního sektoru, Finance a úvěr, 52(2), 2002/2, pp , 2002 nebo Hellmann, T., Murdock, K, Stiglitz, J.:Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are capital Requirements enough?, Stanford University Problém adverse selection spočívá v tom, že smlouvu s principálem (např. pojišťovnou, bankou) uzavírají ochotněji subjekty, které před ním dobře utají svá rizika (pravděpodobnost nehody či komerčního selhání). Neinformovaný principál volí střední (zprůměrovanou) cenu svých služeb, která je atraktivní pro nejrizikovější klienty, ale naopak odradí ty nejméně rizikové. Viz. např. Janda K. (2003): Credit guarantees in a credit market with adverse selection. Prague Economic Papers 12, 2003/4 3 Viz např. Calorimis, C. (1990).: Is deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective. Journal of Economic History, June 1990, Vol. 50, No. 2, pp nebo Cull, R.(1998): How Deposit Insurance Affects Financial Depth: A Cross-Country Analysis, Policy Research WP 1875, World Bank

6 Riskování na cizí úkor umožňuje přijímat rozhodnutí, která jsou sice individuálně výhodná, ale společensky ztrátová. Systém zákonného pojištění vkladů má chránit drobné klienty, kteří nejsou schopni vyhodnotit podstupovaná rizika. Cílem není pojistit profesionální finanční instituce ani velké korporace. Proto je stanovena horní mez pojištěného vkladu, určující, jaká část vkladů v bankách a stavebních spořitelnách je v systému zákonného pojištění vkladů garantována 4. Jak je to v ekonomii běžné, jde o problém trade-off, tedy něco za něco : čím vyšší ochrana subjektů ohrožených nesymetrií informace, tím vyšší nebezpečí morálního hazardu. Jde o proplouvání mezi Scyllou a Charybdou. Otázkou je, zda v současné době nepluje loď české ekonomiky příliš blízko Charybdě morálního hazardu. Ale nejde jen o vliv ochrany klientů na alokační efektivnost. Jde i o srovnatelnost podmínek ochrany klientů v rámci EU, o rovnost podmínek bankovních subjektů působících v ČR 5, nebezpečí (zejména politického) zneužití (soukromých) finančních prostředků uložených do systému pojištění vkladů, ale i o zatížení ekonomických subjektů obdobné zdanění (blíže viz odst. 6 tohoto příspěvku), které zejména u firem snižuje jejich prostor pro investice a omezuje tak růst ekonomiky. Není sporu, že takováto pravidla nejsou nadčasová, že při změně podmínek je nutná i jejich změna. Nesmí ovšem jít o silové prosazování politických či individuálních zájmů, které už s ekonomickou efektivností vůbec nesouvisí. 2. Zákony o pojištění vkladů v ČR V České republice funguje Fond pojištění vkladů (nadále Fond ) na základě Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. (nadále Zákon ), později novelizovaného mj. zákonem č. 165 /1998 Sb. o pojištění vkladů. Do obchodního rejstříku byl Fond zapsán koncem roku 1994, takže fakticky působí od r Pojištění vkladů se týká odstavců a-m 41 a ustanovení novel Zákona. Fond respektuje příslušnou směrnici EU (viz níže) a též ustanovení dvou mezinárodních organizací, jejichž je členem, kterými jsou Evropské fórum pojistitelů vkladů (European Forum of Deposit Insurers) a Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers). Fond není státním fondem, nicméně členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Nejméně jeden z pětičlenné správní rady je z ČNB, nejméně dva z představenstev bank. 4 Pro velké korporace proto případná výplata z Fondu nehraje významnější roli. Korporátní klienti navíc většinou preferují ukládání volné likvidity do finančních instrumentů, které nepodléhají pojištění vkladů (např. směnek). Výjimkou z nepříliš významné role pojištění vkladů pro korporace je spekulativní odkup pohledávek drobných klientů velkou finanční institucí s diskontem, což je případ v tomto příspěvku diskutovaného odškodnění tří bank. 5 V rozporu s požadavkem rovnosti podmínek je skutečnost, že zahraniční pobočky mají možnost volby, zda použijí český nebo domácí systém pojištění vkladů. Platí sice, že by domácí systém neměl poskytovat nižší stupeň ochrany než systém český, nicméně posouzení stupně ochrany například v odlišných systémech (funded resp. unfunded systém, viz odst. 5) nemusí být jednoznačné. 2

7 Hlavním předmětem činnosti Fondu je poskytování náhrad za pohledávky z vkladů. Dalšími činnostmi Fondu jsou správa a vymáhání pohledávek za bankami v rámci konkurzů a likvidačních a vyrovnávacích řízení, spravování finančních zdrojů a spolupráce a integrace v rámci struktur EU. Prostředky z Fondu lze podle Zákona čerpat výhradně na náhrady za pohledávky z vkladů a na splátky dluhů Fondu. Všechny banky jsou povinny přispívat do Fondu ve stanoveném rozsahu. Dalšími finančními zdroji Fondu jsou výnosy z vlastního investování, případně z úvěru či jiné formy návratné finanční výpomoci 6. V původním znění Zákona byly pojištěny neanonymní bankovní vklady v českých korunách do limitu 100 tisíc Kč, případná náhrada byla stanovena na 80 %, banky odváděly 0,5 % celkového objemu pojištěných vkladů. Od druhého pololetí roku 1995 byla [zákonem č. 83/1995 Sb.] upravena výše a způsob výpočtů pro stavební spořitelny. Ty jsou v systému pojištění vkladů zvýhodněny. Zatímco příspěvek bank do Fondu je stanoven na 0,1 % z průměrného objemu pojištěných vkladů, pro stavební spořitelny je tato procentní sazba poloviční, tj. 0,05 %. Pokud Fond přijme úvěr v souvislosti s výplatou náhrad vkladatelům, jsou tyto sazby podle odstavce k paragrafu 41 Zákona dvojnásobné. V roce 1998 [zákonem č. 165 /1998 Sb.] se okruh pojištěných se rozšířil o právnické osoby, dále byl zvýšen horní limit na 400 tisíc Kč (pro jednoho klienta u jedné banky) a případná náhrada na 90 %. Od roku 2001 [zákonem č. 319/2001 Sb.] jsou navíc pojištěny vklady v cizí měně a limit pojištění vkladu byl zvýšen na 25 tisíc euro (pro jednoho klienta u jedné banky). 3. Retroaktivní odškodňování klientů zaniklých bank Poslanecká sněmovna i Senát přijaly v květnu a červnu 2006 retroaktivní novelu Zákona (nadále Novela)ve smyslu zpětného odškodnění klientů tří v minulosti zkrachovalých bank (Kreditní, Plzeňské a Union banky) nad rámec zákonem stanoveného limitu 25 tisíc euro. Sporná Novela (stejně jako dvě předchozí, viz níže) zvyšuje pro tři výše uvedené banky ex post tento limit na 4 miliony Kč, tj. na více než šestinásobek evropského standardu. V paritě kupní síly jde o desetinásobek. Zvýšení limitu je sice v národní kompetenci, ale míra tohoto navýšení v České republice je olbřímí. Novela se (nejen autorovi tohoto příspěvku) jeví jako účelová [přináší prospěch vlivné finanční skupině PPF (České pojišťovně), která bude profitovat téměř polovinou z předmětných zhruba čtyř miliard korun]. Navíc je na hranici ústavnosti. Neodpovídá ani duchu zásad Evropské unie, vyjádřených ve směrnici pro pojištění klientů Directive 94/19/EC of 30 May 1994 on Deposit Guarantee-Schemes (nadále Směrnice ), kterou vydala Rada EU spolu s Evropským Parlamentem v roce Všichni vkladatelé již z Fondu odškodněni byli a navíc poškozeným klientům Union banky byla jejich ztráta zčásti (20 % z pohledávky za bankou po úhradě z Fondu, přičemž lze očekávat zvýšení nad 20%) kompenzována z výnosů konkurzu. Klienti Plzeňské banky byli vedle úhrady z Fondu odškodněni Českou pojišťovnou, která má tyto dobrovolně vydané 6 To v případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad. V současné době běží dluhopisový program Fondu, omezený limitem 10 mld. Kč pro celkovou jmenovitou hodnotu všech nesplacených dluhopisů a maximální dobou 10 let. 3

8 peníze v rámci Novely dostat zpět. Vedle toho mají být odškodněni i postupníci, tedy spekulanti, kteří levně skoupili pohledávky klientů. Směrnice přitom výslovně vylučuje ze systému pojištění vkladů tzv. úvěrové instituce, které definuje jako instituce, jejichž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti nebo v poskytování úvěrů. V Příloze I Směrnice jsou ovšem vyjmenovány instituce, které členské státy mohou vyjmout z pojištění (mj. pojišťovny, státní a municipální orgány, penzijní fondy), z čehož je možné usoudit, že z pojištění vyjmuti být nemusí. Přesto je nesporné, že Novela jde proti duchu Směrnice a dalších směrnic EU 7, zejména pokud jde o zásadu vyloučení neanonymních vkladů z důvodu ochrany proti praní špinavých peněz. Novela má totiž zajistit vyplácení náhrad za anonymní dluhopisy, vkladové listy a depozitní certifikáty. Navíc anonymní vklady nejsou a nebyly součástí zákonného pojištění a nebylo z nich tedy do Fondu odváděno pojistné (!!!). Další více než podstatnou námitkou je fakt, že poslanci rozhodují o soukromých finančních prostředcích, vytvářených z prostředků bank a potažmo z povinných odvodů z vkladů, což je zatížení vkladatelů, které by jinak mohlo být výrazně omezeno. Nejde přitom o první případ novelizace zvyšující horní limit pro náhrady klientů na 4 miliony Kč. V této výši byli v roce 1998 (na základě č. II zákona č. 16/1998 Sb.) odškodněni klienti České banky (v likvidaci od r. 1995) a v roce 2001 (na základě čl. II zákona č. 319/2001 Sb.) klienti Pragobanky, Universal banky a Moravia banky. 4. Vývoj systému zákonného pojištění v České republice Vývoj zákonem stanoveného horního limitu pro náhrady z pojištěného vkladu za dobu existence Fondu zachycuje následující graf: Obr. 1: Rozsah pojištění vkladů: zákonem stanovený horní limit pro náhrady z pojištěného vkladu v Kč (vývoj v čase od do ) Zdroj: Zákon o bankách č. 21/1992 a jeho novely, vlastní propočty Tento rozsah se do roku 2001 měnil legislativními změnami, kdežto od změnami kurzu eura (při neměněném limitu eur). 7 Viz čl. 1 směrnice Rady 91/308/EHS ze dne [doplněná směrnicí 92/16/EHS ze dne ] o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz. 4

9 Po změně limitu nikdy samozřejmě nedošlo k okamžité skokové změně (smlouvy dobíhaly ). Vývoj procenta pojištěných vkladů z celkových depozit 8 uvádí následující graf: Obr. 2: Rozsah pojištění vkladů: podíl zákonně pojištěných vkladů (vývoj v čase v čase od do ) 0% Zdroj: Fond pojištění vkladů, ČNB V čase se měnila struktura pojištěných vkladů. Do roku 1998 se jednalo jen o fyzické osoby, po přijetí zákona č. 165/1998 Sb. o pojištění vkladů naběhly do systému vklady právnických osob, od přijetí zákona č. 319/2001 Sb. rozšiřujícího pojištění na vklady v cizí měně postupně roste podíl zahraničních 9 subjektů. Podíl vkladu v cizí měně (CM) a fyzických resp. právnických osob v CZK prezentuje následující obrázek: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8 V celkových depozitech jsou zahrnuty i de facto nepojištěné částky na pojištěných formách vkladů přesahující stanovený limit. 9 Pokud jde o pobočky zahraničních bank se sídlem v EU (resp. v EFT, tedy země EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko, nikoli však Švýcarsko), byla přijata jednotná bankovní licence v bankovním sektoru, v ČR zákonem č. 126/2002 Sb. Podle tohoto zákona jsou klienti poboček zahraničních bank pojištěni u systému pojištění platného v zemi, kde sídlí mateřská společnost banky. 5

10 Obr. 3: Objem pojištěných vkladů v závislosti na měně a právním statutu vkladatelů v mld. Kč (vývoj v čase vývoj v čase od do ) vklady fyzických osob v CZK vklady právnických osob v CZK vklady celkem v cizí měně Zdroj: Fond pojištění vkladů, ČNB Současný systém charakterizuje kombinace dvou zdrojů pro náhrady klientům zkrachovalých bank: z výnosů z jejího konkursu a z Fondu. Za dobu své existence vyplatil Fond náhrady klientům deseti bank ve výši 25.5 mld. Kč. Přehled jednotlivých pojistných událostí poskytuje následující tabulka: Tabulka 1 : Přehled výplat z Fondu pojištění vkladů banka zahájení výplat konec výplat vyplacené náhrady přihlášeno do konkurzu vráceno do Fondu pohledávk y v konkurzu (mil Kč) Česká banka ,95 961,67 961,67 AB banka ,03 0,23 0,01 0,22 První slezská ,48 217,5 7,61 209,89 Podnikatelská ,54 548,52 Realitbanka ,97 24,2 24,2 Velkomoravsk , , ,63 á Kreditní Plzeň ,30 580,95 29,05 551,9 Pragobanka ,80 184,33 Universal , ,64 302, ,35 Moravia , ,7 4753,7 Union , , , ,23 Plzeňská ,68 134,85 134,85 Celkem ,39 Zdroj: Výroční zpráva Fondu pojištění vkladů

11 5. Porovnání s EU Pokud jde o administraci systému pojištění vkladů, není EU jednotná. Veřejnoprávní nebo privátní je tento systém ve většině zemí včetně České republiky, centrální banka administruje tento systém v Irsku, Nizozemí a v Slovinsku a vládní systém je v Litvě, Lotyšsku a ve Švédsku. Přitom právě Nizozemí patří spolu s Dánskem a Anglií mezi země s nevyšším ratingem pro systém pojištění vkladů (Moody s rating 10 B+). Ze zemí evropské patnáctky má nejnižší rating systému pojištění vkladů Německo a Řecko (Moody s rating C). Česká republika má Moody s rating D+ stejně jako Litva a Malta, z nově přijatých zemí mají vyšší rating C Maďarsko, Slovinsko, Estonsko a Kypr. Horší rating systému pojištění vkladů než Česká republika mají ze zemí EU pouze Polsko a Slovensko. V některých zemích EU (Nizozemí, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Slovinsko, Řecko) je aplikován tzv. ex post systém (unfunded system), kdy - na rozdíl od ex ante (funded) systému - banky přispívají do systému až v případě, kdy se ze systému pojištění vkladů vyplácejí náhrady. V některých zemích je jsou systémy ex ante a ex post kombinovány (tzv. smíšený systém). Velké rozdíly nejsou v EU pokud jde o zahrnutí vkladatelů do systému zákonného pojištění vkladů. Ve všech zemích EU jsou zahrnuty fyzické i právnické osoby, ovšem s tím, že je možné některé subjekty ze systému vyloučit výjimkou platnou v té které zemi. Seznam možných výjimek obsahuje Příloha I Směrnice. Všeobecně akceptované je vyloučení vkladů finančních institucí, pojišťoven, státu a státních orgánů, penzijních a podílových fondů. V některých zemích jsou ze systému vyloučeny i vklady velkých společností 11. Například Lucembursko vyloučilo na základě této výjimky společnosti s počtem zaměstnanců přesahujícím 50 a s ročním obratem přes 6,25 mil. euro, tedy omezilo okruh systémem krytých vkladatelů na fyzické osoby a malé firmy. Pokud jde o u nás diskutovaný horní limit pro pojištění vkladů, ten mají na úrovni 20 tisíc eur (doporučené zmíněnou evropskou Směrnicí) Belgie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Španělsko a Slovensko. Na české mimonovelové úrovni eur jsou Finové a Portugalci. Pouze Itálie, Francie, Velká Británie a Dánsko mají limit podstatně vyšší. Pokud by se stala faktickým horním limitem novelová hranice 4 mil. Kč, byli bychom šampióny zcela mimo evropské relace (viz černý sloupeček vpravo na následujícím obrázku). V cenách podle parity kupní síly by šlo dokonce o více než desetinásobek mediánu EU. 10 Moody s weighted average Financial Strength Rating. Viz Deposit guarantee schemes: preparations for a review of the Directive, ECOFIN Council, Press Release, November Jde o společnosti, které jsou tak velké, že podle článku 11 čtvrté směrnice Rady (78/860/EHS) nesmějí sestavovat zkrácené bilance. 7

12 Obr. 4: Porovnání zemí EU podle rozsahu krytí vkladů zákonným pojištěním[tis. eur] ITA FR GB DK SW CZE FI POR H PL SLO E SVK NL MALCYP D GR IRL LUX BLG A EST LIT LOT CZE* *Při náhradách na úrovni Novely Zdroj: European Commission, vlastní propočty Lze konstatovat, že v současných podmínkách pro zákonné pojištění až na výjimky (baltské země, které však již deklarují změny k , po kterých se zařadí ) nejsou co do rozsahu krytí vyjádřeného v euro velké rozdíly mezi evropskou patnáctkou (s výjimkou Francie a Itálie) a nově přijatými zeměmi. V relaci k průměrnému důchodu [horní limit pro pojištění vkladů / GNP per capita] je ovšem rozsah krytí v zóně EU-15 výrazně nižší. Zákonné pojištění vkladů ovšem není v řadě zemí jedinou garancí pro klienty. Například v Německu, Rakousku a Velké Britanii jsou klienti pojištěni i prostřednictvím speciálních garančních fondů a soukromých pojišťoven. Nárok na náhradu klienta pak násobně převyšuje úroveň zákonného pojištění. Porovnání jednotlivých systémů, charakteru jejich administrace a horního limitu pro pojištění vkladů poskytuje následující tabulka, která řadí (zvlášť pro země EU-15 a zvlášť pro nově přijaté země) státy podle Moody s ratingu B+ až D: 8

13 1.1.1 Tabulka 2: Porovnání systémů pojištění vkladů země Ex ante (funded) S y s t é m smíšený ex post ( unfunded) limit [tis. eur] rating EU-15 Dánsko x 40 B+ Nizozemsko x 20 B+ Velká Británie x 46 B+ Belgie x 20 B Francie x 70 B Irsko x 20 B Portugalsko x 25 B Španělsko x 20 B Finsko x 25 B Švédsko x 28 B Itálie x 103 B Lucembursko x 20 B Rakousko x 20 C+ Německo x 20 C Řecko x 20 C NOVĚ PŘIJATÉ ZEMĚ Estonsko x 17 C Kypr x 20 C Maďarsko x 24 C Slovinsko x 21 C Česko x 25 D+ Litva x 17 D+ Lotyšsko x 13 D+ Malta x 20 D+ Polsko x 22 D Slovensko x 20 D Tučně jsou vyznačeny státy se systémy administrované centrální bankou, proloženě státy se systémy administrované státem,státy, ostatní státy mají systémy privátní nebo veřejnoprávní. Zdroj: ECOFIN Council Z tabulky je zřejmé, že žádný z typů systému (ex post vs. ex ante) ani žádný typ administrování nevykazuje jednoznačně vyšší rating. Ani výše horního limitu pro pojištění bankovních vkladů není s kvalitou systému v žádném výraznějším vztahu. Už proto nelze očekávat v tomto smyslu unifikaci, protože by jistě byla ke škodě kvality systémů pojištění vkladů v EU. Pokud jde o podíl disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit, nejsou mezi zeměmi EU-15 a nově přijatými zeměmi (až na ČR) velké rozdíly. Není ani možné konstatovat, že by nově přijaté země vykazovaly v tomto ohledu výraznější společné rysy. Ilustruje to (pro země s ex-ante systémem pojištění, u zemí používající ex-post systém je tento objem nulový) následující graf. Česká republika je v tomto 9

14 porovnání hluboko pod průměrem. Po vyčerpání podstatné části prostředků Fondu na zpětné odškodnění klientů tří bank (Kreditní, Plzeňské a Union) na základě Novely z května 2006 se dostaneme do extrémní pozice v pomyslném evropském žebříčku. V tomto ohledu je shodou okolností rozhodující spíše zeměpisná poloha než to, zda jde o zemi z EU-15 či zda se jedná o ten který způsob administrace systému. V žádném případě neplatí úměra čím vyšší podíl disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit, tím kvalitnější systém. Například Belgie, Francie či Irsko mají tento podíl extrémně nízký, ale co do ratingu paří k výrazně nadprůměrně hodnoceným zemím, naopak vysoce nadprůměrný podíl mají Litva a Lotyšsko, které jsou hodnoceny značně podprůměrným ratingem. Obr. 5: Porovnání zemí EU podle podílu disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit v % (r. 2004) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 SWE D CZE FRA IRL BEL PL DK POR FIN H ESP EST LIT LOT Zdroj: European Commission Rovněž pokud jde o objem depozit krytých zákonným pojištěním existují v EU rozdíly. Rozdíl mezi skupinou nově přijatých zemí a EU-15 je zejména v podstatně nižším objemu celkových depozit, takže rovněž zákonným pojištěním krytá depozita jsou nižší. Zejména pokud poměříme objem depozit krytých zákonným pojištěním vkladů velikostí země, jsou nově přijaté země v dolní části žebříčku. Česká republika je z nich ovšem na čele: 10

15 Obr. 6: Porovnání zemí EU podle objemu depozit krytých zákonným pojištěním na milion obyvatel [mld. euro/mil. obyvatel] (r. 2004) LIT PL HUN EST LOT SR ITA CR ESP SWE FIN FRA POR GB DK RAK BEL IRL LUX Zdroj: European Commission Platí ovšem, že i při obdobném rozsahu krytí vkladů zákonným pojištěním (viz obr. 1) je procento pojištěných vkladů na celkových depozitech (při zahrnutí nepojištěných částek na pojištěných formách vkladů nad stanovený limit) v nových zemích výrazně vyšší (v průměru 95,2 % oproti 60,6 %). Obr. 7: Porovnání zemí EU podle podílu zákonem garantovaných vkladů (r. 2004) IRL D NL UK GR RAK DK B POL FIN SWE ITA FR ESP LIT EST CR SLO H SR LOT PL Zdroj: European Commission 11

16 Je to způsobeno tím, že v chudších zemích je při řádově nižším celkovém objemu depozit výrazně nižší podíl vysokých vkladů. Tomu nasvědčuje následující obrázek: v objemu depozit na 1 milion obyvatel existuje mezi EU-15 a nově přijatými členy EU propastný rozdíl: Obr. 8: Porovnání zemí EU podle celkového objemu depozit na milion obyvatel [mld. euro/mil. obyvatel] (r. 2004) LTV 1 LOT 2 PL 3 EST 4 HUN 5 6SR 7CR 8SLO 9PO 10 SWE 11FIN 12ESP 13 FRA D DK 16 RAK 17 NL 18 ITA 19 BEL UK IRL Zdroj: European Commission Je zde zřejmý nepoměr: Česká republika podobně jako ostatní nově přijaté země má při obdobných pojistných pravidlech podstatně vyšší podíl zákonně pojištěných vkladů, ale podstatně nižší objem disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů, a to nejen absolutně, ale dokonce i v podílu k celkovému objemu depozit. Jestliže stát stanoví vysoké procento vkladů krytých zákonným pojištěním a zároveň vyčerpá relativně nízký objem prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů, nutí paradoxně ekonomické subjekty k morálnímu hazardu na svůj účet. To snižuje (nijak dramaticky, ale zbytečně) alokační efektivnost a výkonnost ekonomiky. Je možné očekávat, že podíl vkladů garantovaných zákonným pojištěním bude v nových zemích EU postupně klesat a objem prostředků ve fondech v systému zákonného pojištění poroste. V posledních patnácti letech totiž dochází k stálému sbližování těchto parametrů v zemích evropské patnáctky a tento sbližovací proces se nutně rozšíří i na nově přijaté země. 6. Efektivní míra zdanění povinným příspěvkem do Fondu pojištění vkladů Prostředky do Fondu povinně vkládají klienti resp. banky, které jim z úroku odečtou 0,1 % z hodnoty vkladů. Z pohledu klienta se tím zvyšuje zdanění úroků. O daň v pravém slova smyslu sice nejde, prostředky Fondu pojištění vkladů jsou soukromými prostředky, nicméně fakticky jde o navýšení 15 % daně z úroků. Je třeba si uvědomit, že ani zdaleka nelze 12

17 k této částce přičítat výši povinného odvodu do Fondu. Zatímco 15 % daně se vztahuje k úroku z vkladů, výše odvodu do Fondu je dána procentem 12 z objemu vkladů. Následující graf udává výši srážek z úroků pro klienta (vkladatele) v závislosti na výši úrokové sazby z vkladů při povinném odvodu do systému zákonného pojištění na úrovni 0.1 % a 0.2% z objemu vkladů. Obr. 9: Srážka z úroků z vkladů (v %) v závislosti na výši úrokové sazby při odvodech 0,1 % a 0,2% z objemu vkladu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vliv pojištění na % srážky z vkladu (pojistné 0,2 %, úroková sazba 1 %) daň z úroků (15 %) 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% sazba pojištění 0,1% sazba pojištění 0,2% Zdroj: vlastní propočty Dokud se úroky z vkladů pohybovaly na 5 %, zvýšily povinné odvody procentní srážku ( daň z pohledu vkladatele) z 15 % na 17 % (resp. 19% pro sazbu 0,2%). Dnes je tomu výrazně jinak: při úrokové sazbě 1 % z vkladů na běžném účtu vzrůstá tato daň na 30% (resp. na 23% pokud se sazba po oddlužení Fondu vrátí na 0,1%).!! Distorční efekty příspěvků na pojištění vkladů do rozhodování ekonomických subjektů ohledně jejich alokace vkladů jsou tak významně vyšší při současných nízkých úrokových sazbách než při úrokových sazbách z vkladů, které byly běžné v době zavádění systému pojištění vkladů. Při současné úrovni úrokových sazeb z vkladů se tedy úroky stávají odvody (tj. úrokem plus zákonem stanoveným pojištěním vkladu) extrémně zatíženým příjmem. 12 Ve výši 0,1 % resp 0,05 % pro stavební spořitelny resp. dvojnásobku pro rok 2004 podle odstavce k 41 Zákona v souvislosti se zadlužením Fondu přijetím dluhopisů 13

18 7. Závěry a doporučení Bankovní sektor v České republice je stabilizovaný, banky jsou v dobré kondici, bankovní dohled pracuje vysoce profesionálně. Situace se ještě zlepší v souvislosti se zaváděním direktivy EU o kontrole rizikového profilu bank Basel II. Nebezpečí pádu některé české banky je v nedohlednu. Struktura bank v České republice je přitom poměrně koncentrovaná, takže ani vkladatelé u menších bank by stejně finančními prostředky z Fondu nemohli být plně odškodněni stát by musel hledat prostředky jinde. V zahrnutí velkých právnických osob do systému povinného pojištění se skrývá další problém. Velká firma nějak významně propojená s jednou banku může svoji aktivitou konkurenční banky poškozovat tak, že do nich těsně před datem rozhodným k určení odvodů do Fondu na krátkou dobu převede prostředky, čímž by se narušila rovnost podmínek v konkurenci bank. Domnívám se na základě výše uvedeného, že současné nastavení systému zákonného pojištění vkladů vyžaduje změny: Bylo by třeba omezit praxi, kdy si poslanci mohou osobovat právo rozhodovat o (privátních) prostředcích ve Fondu a nutit ho tím k přijímání dluhopisových programů, což může též představovat (byť dílčí) snížení stability systému. Navíc se tím zvyšuje zdanění úroků, což poškozuje zejména drobné klienty, jejichž ochrana je základním smyslem systému zákonného pojištění vkladů. Protože ovšem jakýkoli zákon mohou poslanci novelizovat, není zárukou jakákoli reformulace zákona. Je ovšem možné o vytvářet tlak v médiích (včetně odborných periodik), který by politikům prosazujícím takovéto novely bral politické body. Argumentem může být zejména skutečnost, že tato praxe neodpovídá duchu zásad EU, vyjádřeným ve Směrnici vydané Radou EU spolu s Evropským Parlamentem v roce 1994, o problém by vyřešil judikát Ústavního soudu, pokud by posoudil Novelu jako protiústavní. Podle mého názoru je rozsah pojištění vkladů zbytečně vysoký, bylo by dobré podstatně ho snížit. Z důvodů uvedených v odst. 4 doporučuji vyřadit ze systému zákonného pojištění velké právnické osoby. Vzhledem k pravidlům EU vyjádřeným ve Směrnici, nelze okruh pojištěných vrátit k situaci před rokem 1998, kdy byl zákonem č. 165 /1998 Sb. rozšířen o právnické osoby, nicméně stanovení horních limitů počtu zaměstnanců firmy a jejího ročního obratu například na lucemburskou úroveň 50 zaměstnanců a 6.25 mil. euro bych pokládal za adekvátní. Pokud jde o dopad takového opatření na běžné vkladatele, ten by nebyl podstatný, protože velké právnické osoby mají na účtech částky podstatně převyšující limit 25 tisíc eur, takže stejně drtivá většina jejich vkladů pojištěná není. Postižení by byli spekulativní postupníci vkladů, kteří levně skupují pohledávky klientů, což je záměrem navrhovaného opatření, omezujícího systém pojištění vkladů na fyzické osoby a menší firmy. Velmi vysoké povinné odvody z úroků (jejich efektivní zdanění přesahující daň ze zisku) zdůvodňuje potřebu snížit odvody do Fondu resp. omezit je limitem 14

19 stanoveným jako procento z úrokové sazby ČNB. Logika takového omezení spočívá v tom, že nízké úrokové sazby, při kterých je ze Zákona vyplývající navýšení srážek z úroků z vkladů (daň plus odvody do Fondu) citelné, obvykle charakterizují stabilizovanou situaci v bankovním sektoru. 15

20 Reference Deposit Guarantee Scheme Directive 94/19/EC Deposit guarantee schemes: preparations for a review of the Directive, ECOFIN Council, Press Release, November 2004 Directive 91/308/EHS Directive 92/16/EHS Gropp R., Vesal J.: Deposit insurance and Moral Hazard? Does the counter factual matter? European Central bank, WP 47, March 2001 Calorimis, C. (1990): Is deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective. Journal of Economic History, June 1990, Vol. 50, No. 2, pp Cull, R.(1998): How Deposit Insurance Affects Financial Depth: A Cross-Country Analysis, Policy Research WP 1875, World Bank 1998 Frait J.(2002): Morální hazard a výstup z bankovního sektoru, Finance a úvěr, 52(2), 2002/2, pp , 2002 Hellmann, T., Murdock, K, Stiglitz, J.: Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are capital Requirements enough? Stanford University 1999 Janda K. (2003): Credit guarantees in a credit market with adverse selection. Prague Economic Papers 12, 2003/4 16

Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty

Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty Petr Jakubík IES Working Paper: 9/007 Institute of Economic

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

No. 65 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

No. 65 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně No. 65 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně 2004 1 Úvod 1.1 Srovnání českého daňového systému se zahraničím Každý daňový systém ovlivňuje rozdělení příjmů ve společnosti.

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně 2004 1 Úvod Tato výzkumná práce navazuje na working paper: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 5 ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 1. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE 11 BANKOVNÍ RADA 12 VYŠŠÍ MANAGEMENT ČNB 12 ÚSTŘEDÍ 12 POBOČKY 13 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii #

Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii # Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii # Naďa Blahová Úvod Úsilí o změny v pojetí regulace a dohledu finančního trhu v rámci Evropské unie můžeme sledovat již delší dobu.

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 Irena Szarowská Klíčová slova: korporátní důchodová daň, statutární a efektivní daňové zatížení, průměrná daňová sazba, efektivní marginální daňová sazba EMTR,

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v Evropské unii a úloha bank Evropského systému centrálních bank ve finanční regulaci a dohledu

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v Evropské unii a úloha bank Evropského systému centrálních bank ve finanční regulaci a dohledu Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v Evropské unii a úloha bank Evropského systému centrálních bank ve finanční regulaci a dohledu Obsah 1. Úvod 2. Teoretické aspekty problematiky institucionálního

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michal Hlaváček, ČNB a FSV Univerzity Karlovy v Praze; Luboš Komárek, ČNB, VŠE v Praze a VŠB-TU Ostrava* 1. Úvod V roce 2007 došlo k výrazné akceleraci růstu

Více

Analýza zadluženosti českých domácností

Analýza zadluženosti českých domácností Měšec.cz: Analýza zadluženosti českých domácností 25. října 2005 Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

Teoretický pohled na právní úpravu rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (JUDr. Radim Boháč Ph.D.)...

Teoretický pohled na právní úpravu rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (JUDr. Radim Boháč Ph.D.)... DANĚ A FINANCE OBSAH Teoretický pohled na právní úpravu rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (JUDr. Radim Boháč Ph.D.)... 3 Kritický pohled na důchodovou reformu (JUDr.

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více