Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU"

Transkript

1 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU Jiří Hlaváček IES Working Paper: 26/2006

2 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague [UK FSV IES] Opletalova 26 CZ , Prague Institut ekonomických studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze Opletalova Praha Disclaimer: The IES Working Papers is an online paper series for works by the faculty and students of the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Czech Republic. The papers are peer reviewed, but they are not edited or formatted by the editors. The views expressed in documents served by this site do not reflect the views of the IES or any other Charles University Department. They are the sole property of the respective authors. Additional info at: Copyright Notice: Although all documents published by the IES are provided without charge, they are licensed for personal, academic or educational use. All rights are reserved by the authors. Citations: All references to documents served by this site must be appropriately cited. Bibliographic information: Hlaváček, J., (2006). Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU IES Working Paper 26/2006, IES FSV. Charles University This paper can be downloaded at:

3 Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU Jiří Hlaváček * * IES, Universita Karlova Ústav teorie informace a automatizace (UTIA) AV ČR září 2006 Abstract: t: Czech laws on Deposit Guarantee-Schemes are characterized. It is described history of rise of the Czech Deposit Insurance Fund and dynamics of its basic characteristics. Czech deposit guarantee system is compared with the European system and with the European Directive on Deposit Guarantee-Schemes. It is calculated the effective rate of taxation by the compulsory payment to Czech Deposit Insurance Fund, which is (because of the very low interest rates in the Czech Republic) extremely high (about %). Recommendations: 1) legislatively prevent politics from controlling the (private) financial funds in the system, 2) discard the audited firms from the Deposit Guarantee-Scheme and 3) decrease the amounts compulsorily paid by banks for deposits of small clients (deposits of households). Keywords rds: Deposit Insurance, the Czech Deposit Insurance Fund, the European Directive on Deposit Guarantee-Schemes. JEL: E53, C10

4 Abstrakt: Jsou stručně charakterizovány zákony o systému pojištění vkladů bank v české republice. Jsou popsány historie vzniku a vývoj základních ukazatelů pro Fond pojištění vkladů. Systém je porovnán se stavem v zemích EU a s příslušnou evropskou směrnicí. Je odvozena efektivní míra zdanění příspěvkem do Fondu pojištění vkladů, která je při současných velmi nízkých úrokových sazbách extrémně vysoká (cca %). Doporučení: 1) legislativně zamezit politikům možnost rozhodovat o (privátních) prostředcích v systému, 2) vyřadit ze systému zákonného pojištění auditované právnické osoby, 3) snížit povinné odvody bank do Fondu za vklady drobných klientů (fyzických osob). Acknowledgements: Financial support from the IES (Institutional Research Framework , MSM ) is gratefully acknowledged.

5 1. Úvod Stabilita bankovního sektoru je mimořádně důležitá z pohledu makroekonomické stability celé ekonomiky. Z mikroekonomického pohledu jde o odvětví s asymetrií v informovanosti účastníků trhu a ohrožené proto mj. morálním hazardem 1 a nepříznivým výběrem 2. Drobný klient banky či pojišťovny nemůže objektivně posoudit její rizika. Je proto namístě jeho ochrana státem pomocí zákonem stanoveného pojištění jejich vkladů 3. Stát vedle narovnání podmínek pro účastníky trhu má zájem o to, aby byl bankovní sektor pro klienty důvěryhodný, aby je neodrazoval nadměrnými riziky. V systému zákonného pojištění v České republice jsou klienti pojištěni do 90 procent vkladu, tedy nikoli plně, čímž vzniká spoluúčast, která omezuje morální hazard, neboť nutí klienty kalkulovat s rizikem. Racionální zvažování rizika v rozhodování ekonomických subjektů je důležitou podmínkou alokační efektivnosti systému. Přenos rizika bez úhrady má charakter negativní externality, která vždy vzdaluje systém od alokační efektivnosti. 1 V modelu morálního hazardu agent může (ale nemusí) vynaložit náklady na snížení svých rizik. Neudělá to, pokud jsou dopady rizikového chování přeneseny na jiný subjekt (např. stát). Viz např. Frait J.(2002): Morální hazard a výstup z bankovního sektoru, Finance a úvěr, 52(2), 2002/2, pp , 2002 nebo Hellmann, T., Murdock, K, Stiglitz, J.:Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are capital Requirements enough?, Stanford University Problém adverse selection spočívá v tom, že smlouvu s principálem (např. pojišťovnou, bankou) uzavírají ochotněji subjekty, které před ním dobře utají svá rizika (pravděpodobnost nehody či komerčního selhání). Neinformovaný principál volí střední (zprůměrovanou) cenu svých služeb, která je atraktivní pro nejrizikovější klienty, ale naopak odradí ty nejméně rizikové. Viz. např. Janda K. (2003): Credit guarantees in a credit market with adverse selection. Prague Economic Papers 12, 2003/4 3 Viz např. Calorimis, C. (1990).: Is deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective. Journal of Economic History, June 1990, Vol. 50, No. 2, pp nebo Cull, R.(1998): How Deposit Insurance Affects Financial Depth: A Cross-Country Analysis, Policy Research WP 1875, World Bank

6 Riskování na cizí úkor umožňuje přijímat rozhodnutí, která jsou sice individuálně výhodná, ale společensky ztrátová. Systém zákonného pojištění vkladů má chránit drobné klienty, kteří nejsou schopni vyhodnotit podstupovaná rizika. Cílem není pojistit profesionální finanční instituce ani velké korporace. Proto je stanovena horní mez pojištěného vkladu, určující, jaká část vkladů v bankách a stavebních spořitelnách je v systému zákonného pojištění vkladů garantována 4. Jak je to v ekonomii běžné, jde o problém trade-off, tedy něco za něco : čím vyšší ochrana subjektů ohrožených nesymetrií informace, tím vyšší nebezpečí morálního hazardu. Jde o proplouvání mezi Scyllou a Charybdou. Otázkou je, zda v současné době nepluje loď české ekonomiky příliš blízko Charybdě morálního hazardu. Ale nejde jen o vliv ochrany klientů na alokační efektivnost. Jde i o srovnatelnost podmínek ochrany klientů v rámci EU, o rovnost podmínek bankovních subjektů působících v ČR 5, nebezpečí (zejména politického) zneužití (soukromých) finančních prostředků uložených do systému pojištění vkladů, ale i o zatížení ekonomických subjektů obdobné zdanění (blíže viz odst. 6 tohoto příspěvku), které zejména u firem snižuje jejich prostor pro investice a omezuje tak růst ekonomiky. Není sporu, že takováto pravidla nejsou nadčasová, že při změně podmínek je nutná i jejich změna. Nesmí ovšem jít o silové prosazování politických či individuálních zájmů, které už s ekonomickou efektivností vůbec nesouvisí. 2. Zákony o pojištění vkladů v ČR V České republice funguje Fond pojištění vkladů (nadále Fond ) na základě Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. (nadále Zákon ), později novelizovaného mj. zákonem č. 165 /1998 Sb. o pojištění vkladů. Do obchodního rejstříku byl Fond zapsán koncem roku 1994, takže fakticky působí od r Pojištění vkladů se týká odstavců a-m 41 a ustanovení novel Zákona. Fond respektuje příslušnou směrnici EU (viz níže) a též ustanovení dvou mezinárodních organizací, jejichž je členem, kterými jsou Evropské fórum pojistitelů vkladů (European Forum of Deposit Insurers) a Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers). Fond není státním fondem, nicméně členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Nejméně jeden z pětičlenné správní rady je z ČNB, nejméně dva z představenstev bank. 4 Pro velké korporace proto případná výplata z Fondu nehraje významnější roli. Korporátní klienti navíc většinou preferují ukládání volné likvidity do finančních instrumentů, které nepodléhají pojištění vkladů (např. směnek). Výjimkou z nepříliš významné role pojištění vkladů pro korporace je spekulativní odkup pohledávek drobných klientů velkou finanční institucí s diskontem, což je případ v tomto příspěvku diskutovaného odškodnění tří bank. 5 V rozporu s požadavkem rovnosti podmínek je skutečnost, že zahraniční pobočky mají možnost volby, zda použijí český nebo domácí systém pojištění vkladů. Platí sice, že by domácí systém neměl poskytovat nižší stupeň ochrany než systém český, nicméně posouzení stupně ochrany například v odlišných systémech (funded resp. unfunded systém, viz odst. 5) nemusí být jednoznačné. 2

7 Hlavním předmětem činnosti Fondu je poskytování náhrad za pohledávky z vkladů. Dalšími činnostmi Fondu jsou správa a vymáhání pohledávek za bankami v rámci konkurzů a likvidačních a vyrovnávacích řízení, spravování finančních zdrojů a spolupráce a integrace v rámci struktur EU. Prostředky z Fondu lze podle Zákona čerpat výhradně na náhrady za pohledávky z vkladů a na splátky dluhů Fondu. Všechny banky jsou povinny přispívat do Fondu ve stanoveném rozsahu. Dalšími finančními zdroji Fondu jsou výnosy z vlastního investování, případně z úvěru či jiné formy návratné finanční výpomoci 6. V původním znění Zákona byly pojištěny neanonymní bankovní vklady v českých korunách do limitu 100 tisíc Kč, případná náhrada byla stanovena na 80 %, banky odváděly 0,5 % celkového objemu pojištěných vkladů. Od druhého pololetí roku 1995 byla [zákonem č. 83/1995 Sb.] upravena výše a způsob výpočtů pro stavební spořitelny. Ty jsou v systému pojištění vkladů zvýhodněny. Zatímco příspěvek bank do Fondu je stanoven na 0,1 % z průměrného objemu pojištěných vkladů, pro stavební spořitelny je tato procentní sazba poloviční, tj. 0,05 %. Pokud Fond přijme úvěr v souvislosti s výplatou náhrad vkladatelům, jsou tyto sazby podle odstavce k paragrafu 41 Zákona dvojnásobné. V roce 1998 [zákonem č. 165 /1998 Sb.] se okruh pojištěných se rozšířil o právnické osoby, dále byl zvýšen horní limit na 400 tisíc Kč (pro jednoho klienta u jedné banky) a případná náhrada na 90 %. Od roku 2001 [zákonem č. 319/2001 Sb.] jsou navíc pojištěny vklady v cizí měně a limit pojištění vkladu byl zvýšen na 25 tisíc euro (pro jednoho klienta u jedné banky). 3. Retroaktivní odškodňování klientů zaniklých bank Poslanecká sněmovna i Senát přijaly v květnu a červnu 2006 retroaktivní novelu Zákona (nadále Novela)ve smyslu zpětného odškodnění klientů tří v minulosti zkrachovalých bank (Kreditní, Plzeňské a Union banky) nad rámec zákonem stanoveného limitu 25 tisíc euro. Sporná Novela (stejně jako dvě předchozí, viz níže) zvyšuje pro tři výše uvedené banky ex post tento limit na 4 miliony Kč, tj. na více než šestinásobek evropského standardu. V paritě kupní síly jde o desetinásobek. Zvýšení limitu je sice v národní kompetenci, ale míra tohoto navýšení v České republice je olbřímí. Novela se (nejen autorovi tohoto příspěvku) jeví jako účelová [přináší prospěch vlivné finanční skupině PPF (České pojišťovně), která bude profitovat téměř polovinou z předmětných zhruba čtyř miliard korun]. Navíc je na hranici ústavnosti. Neodpovídá ani duchu zásad Evropské unie, vyjádřených ve směrnici pro pojištění klientů Directive 94/19/EC of 30 May 1994 on Deposit Guarantee-Schemes (nadále Směrnice ), kterou vydala Rada EU spolu s Evropským Parlamentem v roce Všichni vkladatelé již z Fondu odškodněni byli a navíc poškozeným klientům Union banky byla jejich ztráta zčásti (20 % z pohledávky za bankou po úhradě z Fondu, přičemž lze očekávat zvýšení nad 20%) kompenzována z výnosů konkurzu. Klienti Plzeňské banky byli vedle úhrady z Fondu odškodněni Českou pojišťovnou, která má tyto dobrovolně vydané 6 To v případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad. V současné době běží dluhopisový program Fondu, omezený limitem 10 mld. Kč pro celkovou jmenovitou hodnotu všech nesplacených dluhopisů a maximální dobou 10 let. 3

8 peníze v rámci Novely dostat zpět. Vedle toho mají být odškodněni i postupníci, tedy spekulanti, kteří levně skoupili pohledávky klientů. Směrnice přitom výslovně vylučuje ze systému pojištění vkladů tzv. úvěrové instituce, které definuje jako instituce, jejichž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti nebo v poskytování úvěrů. V Příloze I Směrnice jsou ovšem vyjmenovány instituce, které členské státy mohou vyjmout z pojištění (mj. pojišťovny, státní a municipální orgány, penzijní fondy), z čehož je možné usoudit, že z pojištění vyjmuti být nemusí. Přesto je nesporné, že Novela jde proti duchu Směrnice a dalších směrnic EU 7, zejména pokud jde o zásadu vyloučení neanonymních vkladů z důvodu ochrany proti praní špinavých peněz. Novela má totiž zajistit vyplácení náhrad za anonymní dluhopisy, vkladové listy a depozitní certifikáty. Navíc anonymní vklady nejsou a nebyly součástí zákonného pojištění a nebylo z nich tedy do Fondu odváděno pojistné (!!!). Další více než podstatnou námitkou je fakt, že poslanci rozhodují o soukromých finančních prostředcích, vytvářených z prostředků bank a potažmo z povinných odvodů z vkladů, což je zatížení vkladatelů, které by jinak mohlo být výrazně omezeno. Nejde přitom o první případ novelizace zvyšující horní limit pro náhrady klientů na 4 miliony Kč. V této výši byli v roce 1998 (na základě č. II zákona č. 16/1998 Sb.) odškodněni klienti České banky (v likvidaci od r. 1995) a v roce 2001 (na základě čl. II zákona č. 319/2001 Sb.) klienti Pragobanky, Universal banky a Moravia banky. 4. Vývoj systému zákonného pojištění v České republice Vývoj zákonem stanoveného horního limitu pro náhrady z pojištěného vkladu za dobu existence Fondu zachycuje následující graf: Obr. 1: Rozsah pojištění vkladů: zákonem stanovený horní limit pro náhrady z pojištěného vkladu v Kč (vývoj v čase od do ) Zdroj: Zákon o bankách č. 21/1992 a jeho novely, vlastní propočty Tento rozsah se do roku 2001 měnil legislativními změnami, kdežto od změnami kurzu eura (při neměněném limitu eur). 7 Viz čl. 1 směrnice Rady 91/308/EHS ze dne [doplněná směrnicí 92/16/EHS ze dne ] o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz. 4

9 Po změně limitu nikdy samozřejmě nedošlo k okamžité skokové změně (smlouvy dobíhaly ). Vývoj procenta pojištěných vkladů z celkových depozit 8 uvádí následující graf: Obr. 2: Rozsah pojištění vkladů: podíl zákonně pojištěných vkladů (vývoj v čase v čase od do ) 0% Zdroj: Fond pojištění vkladů, ČNB V čase se měnila struktura pojištěných vkladů. Do roku 1998 se jednalo jen o fyzické osoby, po přijetí zákona č. 165/1998 Sb. o pojištění vkladů naběhly do systému vklady právnických osob, od přijetí zákona č. 319/2001 Sb. rozšiřujícího pojištění na vklady v cizí měně postupně roste podíl zahraničních 9 subjektů. Podíl vkladu v cizí měně (CM) a fyzických resp. právnických osob v CZK prezentuje následující obrázek: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8 V celkových depozitech jsou zahrnuty i de facto nepojištěné částky na pojištěných formách vkladů přesahující stanovený limit. 9 Pokud jde o pobočky zahraničních bank se sídlem v EU (resp. v EFT, tedy země EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko, nikoli však Švýcarsko), byla přijata jednotná bankovní licence v bankovním sektoru, v ČR zákonem č. 126/2002 Sb. Podle tohoto zákona jsou klienti poboček zahraničních bank pojištěni u systému pojištění platného v zemi, kde sídlí mateřská společnost banky. 5

10 Obr. 3: Objem pojištěných vkladů v závislosti na měně a právním statutu vkladatelů v mld. Kč (vývoj v čase vývoj v čase od do ) vklady fyzických osob v CZK vklady právnických osob v CZK vklady celkem v cizí měně Zdroj: Fond pojištění vkladů, ČNB Současný systém charakterizuje kombinace dvou zdrojů pro náhrady klientům zkrachovalých bank: z výnosů z jejího konkursu a z Fondu. Za dobu své existence vyplatil Fond náhrady klientům deseti bank ve výši 25.5 mld. Kč. Přehled jednotlivých pojistných událostí poskytuje následující tabulka: Tabulka 1 : Přehled výplat z Fondu pojištění vkladů banka zahájení výplat konec výplat vyplacené náhrady přihlášeno do konkurzu vráceno do Fondu pohledávk y v konkurzu (mil Kč) Česká banka ,95 961,67 961,67 AB banka ,03 0,23 0,01 0,22 První slezská ,48 217,5 7,61 209,89 Podnikatelská ,54 548,52 Realitbanka ,97 24,2 24,2 Velkomoravsk , , ,63 á Kreditní Plzeň ,30 580,95 29,05 551,9 Pragobanka ,80 184,33 Universal , ,64 302, ,35 Moravia , ,7 4753,7 Union , , , ,23 Plzeňská ,68 134,85 134,85 Celkem ,39 Zdroj: Výroční zpráva Fondu pojištění vkladů

11 5. Porovnání s EU Pokud jde o administraci systému pojištění vkladů, není EU jednotná. Veřejnoprávní nebo privátní je tento systém ve většině zemí včetně České republiky, centrální banka administruje tento systém v Irsku, Nizozemí a v Slovinsku a vládní systém je v Litvě, Lotyšsku a ve Švédsku. Přitom právě Nizozemí patří spolu s Dánskem a Anglií mezi země s nevyšším ratingem pro systém pojištění vkladů (Moody s rating 10 B+). Ze zemí evropské patnáctky má nejnižší rating systému pojištění vkladů Německo a Řecko (Moody s rating C). Česká republika má Moody s rating D+ stejně jako Litva a Malta, z nově přijatých zemí mají vyšší rating C Maďarsko, Slovinsko, Estonsko a Kypr. Horší rating systému pojištění vkladů než Česká republika mají ze zemí EU pouze Polsko a Slovensko. V některých zemích EU (Nizozemí, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Slovinsko, Řecko) je aplikován tzv. ex post systém (unfunded system), kdy - na rozdíl od ex ante (funded) systému - banky přispívají do systému až v případě, kdy se ze systému pojištění vkladů vyplácejí náhrady. V některých zemích je jsou systémy ex ante a ex post kombinovány (tzv. smíšený systém). Velké rozdíly nejsou v EU pokud jde o zahrnutí vkladatelů do systému zákonného pojištění vkladů. Ve všech zemích EU jsou zahrnuty fyzické i právnické osoby, ovšem s tím, že je možné některé subjekty ze systému vyloučit výjimkou platnou v té které zemi. Seznam možných výjimek obsahuje Příloha I Směrnice. Všeobecně akceptované je vyloučení vkladů finančních institucí, pojišťoven, státu a státních orgánů, penzijních a podílových fondů. V některých zemích jsou ze systému vyloučeny i vklady velkých společností 11. Například Lucembursko vyloučilo na základě této výjimky společnosti s počtem zaměstnanců přesahujícím 50 a s ročním obratem přes 6,25 mil. euro, tedy omezilo okruh systémem krytých vkladatelů na fyzické osoby a malé firmy. Pokud jde o u nás diskutovaný horní limit pro pojištění vkladů, ten mají na úrovni 20 tisíc eur (doporučené zmíněnou evropskou Směrnicí) Belgie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Španělsko a Slovensko. Na české mimonovelové úrovni eur jsou Finové a Portugalci. Pouze Itálie, Francie, Velká Británie a Dánsko mají limit podstatně vyšší. Pokud by se stala faktickým horním limitem novelová hranice 4 mil. Kč, byli bychom šampióny zcela mimo evropské relace (viz černý sloupeček vpravo na následujícím obrázku). V cenách podle parity kupní síly by šlo dokonce o více než desetinásobek mediánu EU. 10 Moody s weighted average Financial Strength Rating. Viz Deposit guarantee schemes: preparations for a review of the Directive, ECOFIN Council, Press Release, November Jde o společnosti, které jsou tak velké, že podle článku 11 čtvrté směrnice Rady (78/860/EHS) nesmějí sestavovat zkrácené bilance. 7

12 Obr. 4: Porovnání zemí EU podle rozsahu krytí vkladů zákonným pojištěním[tis. eur] ITA FR GB DK SW CZE FI POR H PL SLO E SVK NL MALCYP D GR IRL LUX BLG A EST LIT LOT CZE* *Při náhradách na úrovni Novely Zdroj: European Commission, vlastní propočty Lze konstatovat, že v současných podmínkách pro zákonné pojištění až na výjimky (baltské země, které však již deklarují změny k , po kterých se zařadí ) nejsou co do rozsahu krytí vyjádřeného v euro velké rozdíly mezi evropskou patnáctkou (s výjimkou Francie a Itálie) a nově přijatými zeměmi. V relaci k průměrnému důchodu [horní limit pro pojištění vkladů / GNP per capita] je ovšem rozsah krytí v zóně EU-15 výrazně nižší. Zákonné pojištění vkladů ovšem není v řadě zemí jedinou garancí pro klienty. Například v Německu, Rakousku a Velké Britanii jsou klienti pojištěni i prostřednictvím speciálních garančních fondů a soukromých pojišťoven. Nárok na náhradu klienta pak násobně převyšuje úroveň zákonného pojištění. Porovnání jednotlivých systémů, charakteru jejich administrace a horního limitu pro pojištění vkladů poskytuje následující tabulka, která řadí (zvlášť pro země EU-15 a zvlášť pro nově přijaté země) státy podle Moody s ratingu B+ až D: 8

13 1.1.1 Tabulka 2: Porovnání systémů pojištění vkladů země Ex ante (funded) S y s t é m smíšený ex post ( unfunded) limit [tis. eur] rating EU-15 Dánsko x 40 B+ Nizozemsko x 20 B+ Velká Británie x 46 B+ Belgie x 20 B Francie x 70 B Irsko x 20 B Portugalsko x 25 B Španělsko x 20 B Finsko x 25 B Švédsko x 28 B Itálie x 103 B Lucembursko x 20 B Rakousko x 20 C+ Německo x 20 C Řecko x 20 C NOVĚ PŘIJATÉ ZEMĚ Estonsko x 17 C Kypr x 20 C Maďarsko x 24 C Slovinsko x 21 C Česko x 25 D+ Litva x 17 D+ Lotyšsko x 13 D+ Malta x 20 D+ Polsko x 22 D Slovensko x 20 D Tučně jsou vyznačeny státy se systémy administrované centrální bankou, proloženě státy se systémy administrované státem,státy, ostatní státy mají systémy privátní nebo veřejnoprávní. Zdroj: ECOFIN Council Z tabulky je zřejmé, že žádný z typů systému (ex post vs. ex ante) ani žádný typ administrování nevykazuje jednoznačně vyšší rating. Ani výše horního limitu pro pojištění bankovních vkladů není s kvalitou systému v žádném výraznějším vztahu. Už proto nelze očekávat v tomto smyslu unifikaci, protože by jistě byla ke škodě kvality systémů pojištění vkladů v EU. Pokud jde o podíl disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit, nejsou mezi zeměmi EU-15 a nově přijatými zeměmi (až na ČR) velké rozdíly. Není ani možné konstatovat, že by nově přijaté země vykazovaly v tomto ohledu výraznější společné rysy. Ilustruje to (pro země s ex-ante systémem pojištění, u zemí používající ex-post systém je tento objem nulový) následující graf. Česká republika je v tomto 9

14 porovnání hluboko pod průměrem. Po vyčerpání podstatné části prostředků Fondu na zpětné odškodnění klientů tří bank (Kreditní, Plzeňské a Union) na základě Novely z května 2006 se dostaneme do extrémní pozice v pomyslném evropském žebříčku. V tomto ohledu je shodou okolností rozhodující spíše zeměpisná poloha než to, zda jde o zemi z EU-15 či zda se jedná o ten který způsob administrace systému. V žádném případě neplatí úměra čím vyšší podíl disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit, tím kvalitnější systém. Například Belgie, Francie či Irsko mají tento podíl extrémně nízký, ale co do ratingu paří k výrazně nadprůměrně hodnoceným zemím, naopak vysoce nadprůměrný podíl mají Litva a Lotyšsko, které jsou hodnoceny značně podprůměrným ratingem. Obr. 5: Porovnání zemí EU podle podílu disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů k objemu depozit v % (r. 2004) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 SWE D CZE FRA IRL BEL PL DK POR FIN H ESP EST LIT LOT Zdroj: European Commission Rovněž pokud jde o objem depozit krytých zákonným pojištěním existují v EU rozdíly. Rozdíl mezi skupinou nově přijatých zemí a EU-15 je zejména v podstatně nižším objemu celkových depozit, takže rovněž zákonným pojištěním krytá depozita jsou nižší. Zejména pokud poměříme objem depozit krytých zákonným pojištěním vkladů velikostí země, jsou nově přijaté země v dolní části žebříčku. Česká republika je z nich ovšem na čele: 10

15 Obr. 6: Porovnání zemí EU podle objemu depozit krytých zákonným pojištěním na milion obyvatel [mld. euro/mil. obyvatel] (r. 2004) LIT PL HUN EST LOT SR ITA CR ESP SWE FIN FRA POR GB DK RAK BEL IRL LUX Zdroj: European Commission Platí ovšem, že i při obdobném rozsahu krytí vkladů zákonným pojištěním (viz obr. 1) je procento pojištěných vkladů na celkových depozitech (při zahrnutí nepojištěných částek na pojištěných formách vkladů nad stanovený limit) v nových zemích výrazně vyšší (v průměru 95,2 % oproti 60,6 %). Obr. 7: Porovnání zemí EU podle podílu zákonem garantovaných vkladů (r. 2004) IRL D NL UK GR RAK DK B POL FIN SWE ITA FR ESP LIT EST CR SLO H SR LOT PL Zdroj: European Commission 11

16 Je to způsobeno tím, že v chudších zemích je při řádově nižším celkovém objemu depozit výrazně nižší podíl vysokých vkladů. Tomu nasvědčuje následující obrázek: v objemu depozit na 1 milion obyvatel existuje mezi EU-15 a nově přijatými členy EU propastný rozdíl: Obr. 8: Porovnání zemí EU podle celkového objemu depozit na milion obyvatel [mld. euro/mil. obyvatel] (r. 2004) LTV 1 LOT 2 PL 3 EST 4 HUN 5 6SR 7CR 8SLO 9PO 10 SWE 11FIN 12ESP 13 FRA D DK 16 RAK 17 NL 18 ITA 19 BEL UK IRL Zdroj: European Commission Je zde zřejmý nepoměr: Česká republika podobně jako ostatní nově přijaté země má při obdobných pojistných pravidlech podstatně vyšší podíl zákonně pojištěných vkladů, ale podstatně nižší objem disponibilních prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů, a to nejen absolutně, ale dokonce i v podílu k celkovému objemu depozit. Jestliže stát stanoví vysoké procento vkladů krytých zákonným pojištěním a zároveň vyčerpá relativně nízký objem prostředků ve fondech ze zákonného pojištění vkladů, nutí paradoxně ekonomické subjekty k morálnímu hazardu na svůj účet. To snižuje (nijak dramaticky, ale zbytečně) alokační efektivnost a výkonnost ekonomiky. Je možné očekávat, že podíl vkladů garantovaných zákonným pojištěním bude v nových zemích EU postupně klesat a objem prostředků ve fondech v systému zákonného pojištění poroste. V posledních patnácti letech totiž dochází k stálému sbližování těchto parametrů v zemích evropské patnáctky a tento sbližovací proces se nutně rozšíří i na nově přijaté země. 6. Efektivní míra zdanění povinným příspěvkem do Fondu pojištění vkladů Prostředky do Fondu povinně vkládají klienti resp. banky, které jim z úroku odečtou 0,1 % z hodnoty vkladů. Z pohledu klienta se tím zvyšuje zdanění úroků. O daň v pravém slova smyslu sice nejde, prostředky Fondu pojištění vkladů jsou soukromými prostředky, nicméně fakticky jde o navýšení 15 % daně z úroků. Je třeba si uvědomit, že ani zdaleka nelze 12

17 k této částce přičítat výši povinného odvodu do Fondu. Zatímco 15 % daně se vztahuje k úroku z vkladů, výše odvodu do Fondu je dána procentem 12 z objemu vkladů. Následující graf udává výši srážek z úroků pro klienta (vkladatele) v závislosti na výši úrokové sazby z vkladů při povinném odvodu do systému zákonného pojištění na úrovni 0.1 % a 0.2% z objemu vkladů. Obr. 9: Srážka z úroků z vkladů (v %) v závislosti na výši úrokové sazby při odvodech 0,1 % a 0,2% z objemu vkladu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vliv pojištění na % srážky z vkladu (pojistné 0,2 %, úroková sazba 1 %) daň z úroků (15 %) 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% sazba pojištění 0,1% sazba pojištění 0,2% Zdroj: vlastní propočty Dokud se úroky z vkladů pohybovaly na 5 %, zvýšily povinné odvody procentní srážku ( daň z pohledu vkladatele) z 15 % na 17 % (resp. 19% pro sazbu 0,2%). Dnes je tomu výrazně jinak: při úrokové sazbě 1 % z vkladů na běžném účtu vzrůstá tato daň na 30% (resp. na 23% pokud se sazba po oddlužení Fondu vrátí na 0,1%).!! Distorční efekty příspěvků na pojištění vkladů do rozhodování ekonomických subjektů ohledně jejich alokace vkladů jsou tak významně vyšší při současných nízkých úrokových sazbách než při úrokových sazbách z vkladů, které byly běžné v době zavádění systému pojištění vkladů. Při současné úrovni úrokových sazeb z vkladů se tedy úroky stávají odvody (tj. úrokem plus zákonem stanoveným pojištěním vkladu) extrémně zatíženým příjmem. 12 Ve výši 0,1 % resp 0,05 % pro stavební spořitelny resp. dvojnásobku pro rok 2004 podle odstavce k 41 Zákona v souvislosti se zadlužením Fondu přijetím dluhopisů 13

18 7. Závěry a doporučení Bankovní sektor v České republice je stabilizovaný, banky jsou v dobré kondici, bankovní dohled pracuje vysoce profesionálně. Situace se ještě zlepší v souvislosti se zaváděním direktivy EU o kontrole rizikového profilu bank Basel II. Nebezpečí pádu některé české banky je v nedohlednu. Struktura bank v České republice je přitom poměrně koncentrovaná, takže ani vkladatelé u menších bank by stejně finančními prostředky z Fondu nemohli být plně odškodněni stát by musel hledat prostředky jinde. V zahrnutí velkých právnických osob do systému povinného pojištění se skrývá další problém. Velká firma nějak významně propojená s jednou banku může svoji aktivitou konkurenční banky poškozovat tak, že do nich těsně před datem rozhodným k určení odvodů do Fondu na krátkou dobu převede prostředky, čímž by se narušila rovnost podmínek v konkurenci bank. Domnívám se na základě výše uvedeného, že současné nastavení systému zákonného pojištění vkladů vyžaduje změny: Bylo by třeba omezit praxi, kdy si poslanci mohou osobovat právo rozhodovat o (privátních) prostředcích ve Fondu a nutit ho tím k přijímání dluhopisových programů, což může též představovat (byť dílčí) snížení stability systému. Navíc se tím zvyšuje zdanění úroků, což poškozuje zejména drobné klienty, jejichž ochrana je základním smyslem systému zákonného pojištění vkladů. Protože ovšem jakýkoli zákon mohou poslanci novelizovat, není zárukou jakákoli reformulace zákona. Je ovšem možné o vytvářet tlak v médiích (včetně odborných periodik), který by politikům prosazujícím takovéto novely bral politické body. Argumentem může být zejména skutečnost, že tato praxe neodpovídá duchu zásad EU, vyjádřeným ve Směrnici vydané Radou EU spolu s Evropským Parlamentem v roce 1994, o problém by vyřešil judikát Ústavního soudu, pokud by posoudil Novelu jako protiústavní. Podle mého názoru je rozsah pojištění vkladů zbytečně vysoký, bylo by dobré podstatně ho snížit. Z důvodů uvedených v odst. 4 doporučuji vyřadit ze systému zákonného pojištění velké právnické osoby. Vzhledem k pravidlům EU vyjádřeným ve Směrnici, nelze okruh pojištěných vrátit k situaci před rokem 1998, kdy byl zákonem č. 165 /1998 Sb. rozšířen o právnické osoby, nicméně stanovení horních limitů počtu zaměstnanců firmy a jejího ročního obratu například na lucemburskou úroveň 50 zaměstnanců a 6.25 mil. euro bych pokládal za adekvátní. Pokud jde o dopad takového opatření na běžné vkladatele, ten by nebyl podstatný, protože velké právnické osoby mají na účtech částky podstatně převyšující limit 25 tisíc eur, takže stejně drtivá většina jejich vkladů pojištěná není. Postižení by byli spekulativní postupníci vkladů, kteří levně skupují pohledávky klientů, což je záměrem navrhovaného opatření, omezujícího systém pojištění vkladů na fyzické osoby a menší firmy. Velmi vysoké povinné odvody z úroků (jejich efektivní zdanění přesahující daň ze zisku) zdůvodňuje potřebu snížit odvody do Fondu resp. omezit je limitem 14

19 stanoveným jako procento z úrokové sazby ČNB. Logika takového omezení spočívá v tom, že nízké úrokové sazby, při kterých je ze Zákona vyplývající navýšení srážek z úroků z vkladů (daň plus odvody do Fondu) citelné, obvykle charakterizují stabilizovanou situaci v bankovním sektoru. 15

20 Reference Deposit Guarantee Scheme Directive 94/19/EC Deposit guarantee schemes: preparations for a review of the Directive, ECOFIN Council, Press Release, November 2004 Directive 91/308/EHS Directive 92/16/EHS Gropp R., Vesal J.: Deposit insurance and Moral Hazard? Does the counter factual matter? European Central bank, WP 47, March 2001 Calorimis, C. (1990): Is deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective. Journal of Economic History, June 1990, Vol. 50, No. 2, pp Cull, R.(1998): How Deposit Insurance Affects Financial Depth: A Cross-Country Analysis, Policy Research WP 1875, World Bank 1998 Frait J.(2002): Morální hazard a výstup z bankovního sektoru, Finance a úvěr, 52(2), 2002/2, pp , 2002 Hellmann, T., Murdock, K, Stiglitz, J.: Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are capital Requirements enough? Stanford University 1999 Janda K. (2003): Credit guarantees in a credit market with adverse selection. Prague Economic Papers 12, 2003/4 16

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Režňáková Mária ABSTRAKT Přípravě finančních rozhodnutí v podniku musí předcházet analýza okolí podniku včetně analýzy ekonomického okolí. Předložený

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček Seminář IPVZ Praha, leden 2009 PŘÍBĚH REFORMY ČÁST PRVNÍ 2003 tři muži ve člunu 2004 založení o.s. Reforma

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ

VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Předmět: 5HP420 Česká ekonomika v procesu transformace VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ CENTRÁLNÍ BANKY seminární práce Autor: Martin Pánek Vedoucí práce:

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Daňová harmonizace z hlediska alternativních zdrojů rozpočtu EU Tax harmonization and alternative sources of EU budget Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Abstrakt Příspěvek se zabývá možností alternativních zdrojů

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů Josef Novotný 1 Abstrakt Příspěvek je věnován popisu stanovení spravedlivé ceny úvěrů. Nejdříve jsou ve stručnosti popsány jednotlivé faktory, které vstupují

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. člen Národní ekonomické rady Vlády ČR (NERV), ředitel EEIP,a.s. předseda Mezinárodní obchodní komory

Více